E-learning tananyag fejlesztése a logisztika területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-learning tananyag fejlesztése a logisztika területén"

Átírás

1 E-learning tananyag fejlesztése a logisztika területén Dr. Bányai Tamás 1, Dr. Cselényi József 2, Kota László 3, Dr. Lukács János 4 Miskolci Egyetem Bevezetés Jelen dolgozat célja az Apertus Közalapítvány által támogatott Moduláris rendszerű virtuális gépészmérnökképzés című pályázati program keretében készülő Logisztika programelem ismertetése. A dolgozat röviden vázolja a programelem kifejlesztésének céljait, összefoglalja a programelem fejlesztése során elvégzett SWOT analízis eredményeit. Bemutatásra kerül a programelem szakmai tartalma, a tanulási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó számonkérési koncepció. A dolgozat utolsó fejezete összefoglalja azon aspektusokat, melyek a tananyag plattformfüggetlen kidolgozása, mint igény kapcsán merültek fel. A projekt bemutatása, célkitűzései A projekt általános, hosszú távú célkitűzése, hogy a hazai műszaki felsőoktatási intézmények széleskörű együttműködésére építve a korszerű műszaki ismeretek, rugalmas képzési formákban való közvetítése révén sokirányúan segítse a tudás- és technológiai transzfer hatékony megvalósulását, a gazdaság versenyképességének fokozását [1, 2]. A projekt közvetlen célkitűzése, hogy hat, napjainkban igen dinamikus fejlődést mutató szakterületen (lásd 1.ábra) olyan tananyagfejlesztést valósítson meg, amely sokoldalúan hasznosítható különféle szintű és formájú képzési programok keretében, azaz - lehetővé teszi a nappali és levelező képzésben való mixed-mode bevezetést, különböző szinteken (AIFSZ (Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés), főiskolai, egyetemi) hatékonyabbá téve a korszerű műszaki ismeretek naprakész oktatását, - alkalmas piacképes mérnöktovábbképző kurzusok formájában való oktatásra, - újszerű megoldásokat kínál a képzés hatékonyságának fokozására (szimulációk, virtuális laboratórium), olyan ismeretek elsajátítására, amelyek oktatásához a hazai műszaki felsőoktatási intézmények többsége nincs felkészülve, illetve nem megfelelőek az adottságai, - korszerű és egységes e-learning keretrendszerben működtethető, - országos szinten, hálózati formában terjeszthető, - moduláris rendszerben továbbfejleszthető, egy majdani egységes, virtuális műszaki felsőoktatás alapjául szolgálhat, miközben messzemenően tiszteletben tartja az egyes partnerek intézményi autonómiáját, - a kidolgozás során eleve figyelembe véve a többnyelvű oktatási anyagok fejlesztésének lehetőségeit, a nemzetközi oktatási piacon is meghirdethető képzési programok fejleszthetők. A megvalósításban résztvevő intézmények: - Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar - Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar - Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar - Széchenyi István Egyetem Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet - Synergon Informatika Rt. A program hat vertikális és három horizontális programelemből épül fel. A vertikális programelemek a tananyagok szakmai kidolgozását végzik, míg a horizontális programelemek a projektmanagement, az e-learning és a távoktatás oldaláról támogatják a vertikális programelemeket (1.ábra). 1 egyetemi docens 2 egyetemi tanár, programelem vezető 3 doktorjelölt 4 egyetemi tanár, projektvezető

2 H1: Távoktatás H2: E-learning H3: Management V1: Alkalmazott alternatív energetika V2: Számítógéppel támogatott tervezési rendszerek V3: Logisztika V4: Minőségbiztosítás V5: Korszerű technológiák Logisztika alapjai Beszerzési logisztika Termelési logisztika Termelésirányítás Logisztikai rendszer irányítása Elosztási logisztika V6: Törésmechanikai virtuális laboratórium 1.ábra: A projekt felépítése A Logisztika programelem SWOT analízise A SWOT módszer az 1960-as években a Harvard Business School-ról indult pályájára. Feltérképezi, hogy a vizsgált területen mi jelent biztos alapot, azaz erősségeket, mik szorulnak javításra, tehát gyengeségek, a vizsgált rendszer vagy jelenség környezetében melyek a lehetőségek, és mik azok a kihívások, amelyek felkészülést kívánnak a további fejlődés, vagy akár az életbenmaradás céljából. A SWOT-elemzés célja, hogy felkészítse a szervezetet az intézmény környezetéhez viszonyított helyzetének meghatározására, illetve hogy meghatározza a lépéseket a célok eléréséhez. A módszert az idők során több kritika érte, de egyszerűsége miatt ma is gyakran használják [3]. Erősségek: - A programelem, mint a moduláris rendszerű gépészmérnökképzés egy modulja elősegíti annak külön és integráltan való felhasználását, illetve egyszerűbbé teszi új kurzusok későbbi beillesztését a már kidolgozott képzési sémába. - A programelem magas szakmai színvonalát garantálja a kooperáló intézmények felkészültsége az adott szakterületen. - A programelem eladhatóságát is jelentős mértékben emeli a résztvevő intézmények hírneve. - A képzés az egyetemi és főiskolai nappali valamint levelező graduális képzésbe illeszthető, ami a képzés korszerűsítését, hatékonyságának növelését eredményezi Gyengeségek: - A programelem tutorai közül sokan nem rendelkeznek megfelelő képzéssel, sem gyakorlattal a tutori tevékenység terén, ezért a tananyagfejlesztés során külön hangsúlyt kell fektetni a tutorok képzésére, felkészítésére. - A programelemben a tutorok száma kevés a becsült hallgatói létszámhoz. A Logisztika programelemben 6 fő van tutorként megjelölve a becsült 450 fő/év hallgatói létszámra, amely mintegy 75 hallgató/év. A tutorok és hallgatók optimális létszámarányának kialakítása egy hosszabb folyamat részét képezi, hiszen a hallgatói létszámok dinamikusan változnak az egyes szemeszterekben, ugyanakkor választható tantárgyak esetében bizonytalan a létszám, a pontos adatok szinte csak a tantárgy elindulása előtti hetekben állnak rendelkezésre. A követelményekben 7 TMA (Tutor Marked Assignments / tutor által értékelt feladat) van megadva, figyelembe véve hogy ez a terhelés gyakran lökésszerűen jelentkezik és a tutorok amúgy is nagy terheltségét tekintve a kivitelezés minősége veszélybe kerülhet. - A költségvetési korlátok nem teszik lehetővé a legkorszerűbb e-learning tananyag elkészítését, így kompromisszumos megoldásként egy olyan koncepció került megfogalmazásra, amely a multimédiás elemek alkalmazását lehetővé teszi, azonban a programelem nem mint adaptív tananyag kerül megvalósításra. Lehetőségek: - A programelem bővíthető és módosítható, az új kutatási eredmények könnyen beépíthetők. - A résztvevő intézmények magas színvonalú technikai háttere lehetővé teszi on-line konzultációk megtartását is. - A tananyag könnyen, kis ráfordítással többnyelvűsíthető. - A tutorok távoktatási kurzus keretében felkészíthetők. Veszélyek: - A programelem folyamatos fejlesztése és korszerűsítése speciális informatikai szakértelmet és forrásokat igényel, így a tananyag fejlesztése erőteljesen a tananyagfejlesztőtől függ. A multimédia elemek elkészítésekor nagy előnyt jelent az, hogy a szakmai anyag készítői járatosak a multimédia elemek készítésében, így a hosszabb konzultációs fázisok kihagyásával lehetséges

3 a flash-animációk és interaktív ábrák elkészítése. A tananyaggyártáshoz felhasznált szoftverek ára igen magas. - A projekt zárása után, a nyomkövetési kötelezettség lejárta után a képzés széteshet, gazdátlanná válhat. A programelem célcsoportja A célcsoportot jellegzetességeik szerint alapvetően két nagy részre oszthatjuk fel: 1. A nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók (AIFSZ, főiskolai, egyetemi) 2. Távoktatási képzésű hallgatók. A képzés nemzetköziesítése esetén mindkét célcsoportban jelen lesznek külföldi hallgatók is. A célcsoport több szempontból is befolyásolja a programelemmel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket. Az egyik ilyen szempont a demográfiai tényező. A résztvevők életkora az első célcsoportban 18 évtől általában éves korig, viszont a második. célcsoportban ennél sokkal szélesebb is lehet. Ügyelni kell tehát arra, hogy a két célcsoport más-más oktatási, illetve tutorálási megközelítést kíván. A hagyományos oktatási rendszerben kiegészítő tananyagként alkalmazva a kurzust, a motivációt erősíti a személyes találkozások interaktivitása, míg a távoktatási képzésben résztvevők számára ez nem, vagy csak korlátozott mértékben lesz elérhető. A hallgatók többsége még nem rendelkezik tapasztalatokkal a távtanulás terén. Műszaki képzésről lévén szó feltételezhető, hogy az informatikai módszerek alkalmazása iránt ezen célcsoport fogékonyabb, megfelelő készséggel rendelkezik a számítástechnikai eszközök használata terén így a kifejlesztett tananyag használata számukra egyszerűbb lesz. A képzés feltételez előképzettséget, amelyeket a jelenleg kifejlesztett Logisztika programelem nem tartalmaz, ilyenek például az alapvető matematikai és gépészeti ismeretek. A képzés sikerességének egyik kulcsa a célcsoport megfelelő erőforrásszükségletének meglévősége. Az első célcsoportban feltételezhető a képzésben való részvételhez elegendő erőforrás háttér. A második célcsoportban ez már gondot okozhat, hiszen a képzés multimédiára alkalmas számítógépet igényel, ez ma már azonban egyre kisebb gátló tényezőt jelent. A Logisztika programelem becsült hallgatói létszámát az 1. táblázat foglalja össze. 1.táblázat: A Logisztika programelem célcsoportja Célcsoport Gépészmérnöki Szak (nappali és levelező tagozat) egyetemi szint főiskolai szint Műszaki Informatikai Szak egyetemi szint Műszaki Menedzser Szak egyetemi szint CNAM Logisztikai Menedzser AIFSZ képzés 5 szakközépiskola Ipari vállalatokhoz kihelyezett moduláris továbbképzés (szakképzési alapból fedezve): Összesen Létszám 30 fő/év 90 fő/év 40 fő/év 40 fő/év 40 fő/év 130 fő/év 80 fő/év 450 fő/év A Logisztika programelem szakmai tartalma A Logisztika programelem igazodva a megcélzott hallgatói réteg által hagyományos formában oktatott logisztikai témájú tantárgyak tematikájához hat fő fejezetre bontható fel. Ezen hat fejezet úgy lett megszerkesztve, hogy a megcélzott hallgatói réteg mindegyike számára megfelelő tanulási egységeket biztosítson, összhangban a számonkérési fázisokkal. 1. Logisztika alapjai: Logisztika értelmezése és sajátosságai, Jellegzetes logisztikai rendszerek, Logisztikai rendszerek belső tagozódása, Termelő üzemek anyagáramlási rendszerének struktúrálódása 2. Beszerzési logisztikai rendszerek tervezési és irányítási módszerei: Beszerzési logisztika alapjai, Jellegzetes beszerzési rendszerek, Centralizált és decentralizált beszerzés, Egy- és többfokozatú beszállítói rendszer, JIT beszállítási rendszer, Termelésütemezéssel integrált beszerzés ütemezés, Virtuális logisztikai központ, Beszerzési folyamat tervezése, Beszállítók minősítése, Elektronikus kereskedelem, Make or buy, Outsourcing, Alapanyag raktározási stratégiák. 3. Termelési logisztikai rendszer tervezése és irányítása:

4 Termelési logisztikai folyamat, A termelési logisztika stratégiái, Üzemek, raktárak elrendezése, szállítási útvonalak kialakítása, Üzemrészek közötti szállítás eszközei, Üzemek, raktárak közötti logisztikai rendszerek értékelési és tervezési módszerei, Gyártási struktúrák és logisztika orientált jellemzői, Gyártási folyamaton belüli anyagáramlási folyamat és rendszer tervezésének feladatai, Anyagkövetés módszerei, változatai 4. Logisztikával integrált termelésirányítási módszerek: PPS valamint CIL helye és szerepe a CIM-ben, Termeléstervezés és irányítás stratégiái, Push és pull elvű termeléstervezés és ütemezés, JIT és kanban, Anyagszükséglettervezés és gyártási erőforrás tervezés (MRP), Optimális gyártási technológia (OPT), APS fejlett tervező és ütemező rendszer, Készletszámítási módszerek, Készletgazdálkodási modellek, Kereslettől függő és független termékek készletgazdálkodási modelljei, Kereslettől függő és független termékek készletgazdálkodási modellje, Átfutási idő számításának módszerei, Elektronikus termékek egy jellegzetes szerelési folyamatának logisztikával integrált termelésütemezési modellje. 5. Logisztikai rendszer irányítási stratégiája és irányítási módszerei: Logisztikai rendszer irányításának általános elvei, Információgyűjtés, Kódolás, Mérőelemek, szenzorok, Adatátviteli rendszerek, Helyi adatátvitel megoldásai, Automatizált adattárolási feladatok, Információ szolgáltatás az anyagáramlási eszközök diszponálásához, vezérléséhez, Ellenőrzés, állapotfelügyelet, információ szolgáltatás a logisztikai rendszerről, Diagnosztikai vizsgálatokból származó információk, Irányítási és ellenőrzési stratégiák, Logisztikai rendszerek osztott intelligenciás számítógépes irányítása. 6. Elosztási logisztikai rendszerek tervezése és irányítása: Az elosztási logisztikai rendszer klasszikus esete, Az elosztási logisztika stratégiai elemei, Az elosztási folyamat tervezésének és irányításának elemei termelővállalatok esetén, Számítógépes raktárirányítás és nyilvántartás elemei, e-commers alkalmazása az elosztási tevékenység során, Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és irányításának elemei elosztóraktárak, logisztikai központok esetén A tananyag értékelése A tananyagfejlesztők célja egy olyan magas színvonalú tananyag elkészítése volt, amely magában foglalja az elmúlt évek fejlesztéseit, tudományos eredményeit. Tekintettel a széleskörű felhasználthatóságra és a kötött terjedelemre az alkalmazható matematikai modellek és módszerek egy szűk palettájának bemutatására volt lehetőség. Problémát vet fel a nagy hardverigényű logisztikai tervező és szimulációs rendszerek megismerése és gyakorlati alkalmazása (például Dosimis3, Witness, Automod, Autosim). A jelenlegi technikai színvonal lehetővé teszi ezen rendszerek távoli használatát, távműködtetését, mindösszesen kellően nagy sávszélességet igényel hallgatói oldalról is. A probléma megfelelően nagy informatikai apparátust megmozgatva megoldható, azonban olyan költségráfordítást igényel, amely a programelem más minőségi jellemzőinek szempontjából igényelt volna megalkuvást. Így felmerül a kontaktórák igénye, amelyek ugyan megoldhatóak, de ez előzetes szervezést és utazást igényel vagy a hallgatók vagy a tutor oldaláról, vagy mindkét részről. Nem csupán a tervezői rendszerek távhasználata a probléma, hanem ezen rendszerek licenszelése is. Néhány szoftver eleve támogatja a távhasználatot, általában speciális licenszfeltételeket támasztva, viszont azon programok használatára, amelyek jelenleg ezt nem támogatják külön engedélyt kellene kérni az adott szoftver gyártójától. A szoftvergyártóknak ugyan érdeke a szoftverének minél szélesebb körű használata az oktatásban, de az Interneten keresztüli szoftverhasználat biztonsági problémái elriaszthatnak bizonyos cégeket. Mindezek azt is jelentették, hogy a multimédiás elemek megjelentetésében is korlátozva voltak a fejlesztők. A programelem számonkérési modulokat tartalmaz, amelyek egyrészt lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak a tanulási folyamat során egy önellenőrzésre, másrészt lehetőséget kínálnak fel a tananyag elsajátítását követő írásbeli vizsga végrehajtására. Természetesen a vizsga nem csupán a vizsgateszt ellenőrzött környezetben történő megíratását foglalja magában, hanem egy szóbeli vizsgát is tartalmaz. Sajnos a tesztek adaptív jellege anyagi korlátok miatt nem került megvalósításra, bár a tananyag elsajátításának intenzitását nagymértékben fokozhatta volna azáltal, hogy a nem megfelelően megválaszolt tesztkérdések esetében azonnal megmutatja azt az ismeretanyagot, amelynek elsajátítása az adott tesztkérdés helyes megválaszolásához szükséges. A programelem plattformfüggetlensége A tananyaggyártás kezdését megelőzően két igen fontos probléma merül fel, a platformfüggetlenség és a biztonság kérdése. Jelenleg erre talán a legjobb megoldás lenne a JAVA platformfüggetlen programozási nyelv alkalmazása, de sajnos egy JAVA alapú rendszer megvalósítása igen

5 költségigényes. A másik megoldás a platformfüggetlen HTML. A teljesen HTML alapú fejlesztés viszont nem eléggé biztonságos, könnyen másolható, feltörhető. A projektmenedzsment egy harmadik megoldást választott amely a teljes platformfüggetlenséget kis mértékben feladja a nagyobb biztonság elérése érdekében. Ez a megoldás a Macromedia Authorware szoftvert preferálja. A Macromedia Authorware-el kifejlesztett tananyag lejátszásához egy Macromedia Web Player plugin szükséges, amely jelenleg Windows és Macintosh platformokra érhető el. Ha egy nagy külföldi internetszolgáltató statisztikáit megvizsgáljuk a Windows platform részaránya 88.8 százalékos, a Macintosh platform részaránya 5.7 százalék ez összesen 94.5 százalékot jelent más platformok 5.5 százalékával szemben. Viszont ez az arány tovább növekedhet, amint a Macromedia más platformok felé nyit és a Macromedia Web Player plugint ezekre is kifejleszti. A magyaroszági statisztikákat megvizsgálva azonban láthatjuk hogy nálunk ez az arány sokkal nagyobb a Windows platform javára, eléri a 98 százalékot, míg a Macintosh platform szinte elenyésző, szinte csak DTP és tervező munkákra használnak Mac-et (2.táblázat). A Unix platform is inkább csak nagyobb egyetemeken található meg, kismértékben elterjedt az ingyenes Linux operációs rendszer is, de bonyolultsága miatt az otthoni felhasználása még nem terjedt el széles körben. A kész tananyag a projekt célkitűzésének megfelelően Interneten lesz elérhető. Viszont a programelem egyes anyagai nagyméretű videofájlok. Letöltésükhöz, lejátszásukhoz nagy sávszélesség szükséges. Windows 95 6 % Windows % Windows NT 22 % UNIX 0 % Linux 1 % Mac 0 % Egyéb operációs 2 % rendszer 2.táblázat: Operációs rendszerek Magyarországon [4] Az optimális megoldás érdekében a videotartalomnak több sávszélességre optimalizálva kell megjelennie egy média szerveren. A menedzsment döntése alapján a video tartalom CD-n kölcsönözhető, az e-learning anyag viszont nem kerül CD-re a másolások megelőzése érdekében. A tananyag fel van készítve a beépített videók lejátszására mind a hálózatról, mind a média CD-ről. A média CD a forrásközpontokban kölcsönözhető majd. Összefoglalás Az eredmények hasznosulása a közvetlen képzési célok megvalósulásán, azaz az adott szakterületeken kifejlesztendő korszerű tananyagok kidolgozásán és bevezetésén túl, azok hatásán messze túlmutató eredményeket hozhat: - a távoktatás stratégiai értékké, hatékony eszközzé válhat a kapacitás- és forráshiánnyal küzdő felsőoktatás számára az előtte álló kihívásoknak (például létszámbővülés) való megfelelésre; - hatékonyabbá tehetőek és lényegesen bővíthetőek a vállalatoknál kihelyezett továbbképzések; - növelhető a levelező, költségtérítéses képzés színvonala és volumene, - az AIFSZ képzésben fokozható a szakközépiskolák szakmai segítése, fokozható a felsőoktatás AIFSZ terén működtetendő minőségbiztosítási tevékenysége és tovább bővíthető a képzés, habár sok helyen vannak ellenérzések az AIFSZ képzés bővítésével kapcsolatban; - jelentősen növelhető a képzésből, továbbképzésből származó egyetemi, kari és tanszéki árbevétel, amely egyrészt lehetőséget ad az oktatást elősegítő eszközök beszerzésére, másrészt a befolyt összeg jelentős része visszaforgatható további távoktatási modulok fejlesztésére; - ösztönzően hathat az IKT alkalmazásának elterjedésére az oktatás számos területén és különböző szintjein; - a teljes élethosszig való tanulás hatékony eszközrendszerévé válhat, a távoktatási képzésekben résztvevők tanulási készségük fokozásával alkalmassá válnak a folyamatos önfejlesztésére, a probléma orientált megközelítés kedvezően hathat kreativitásuk fejlesztésére, az ismeretek alkalmazásának képességére;

6 - az ipari vállalatok humán erőforrás fejlesztési igényeinek megfelelő, dinamikusan fejlesztett programokkal a felsőoktatás szerepe megerősödhet a képzési piacon, egyszersmind erősödhet a gazdaság és az oktatás kapcsolatrendszere. A képzésben részt vevő valamennyi szereplő tananyagfejlesztők, tutorok, tanulók között hálózati együttműködés alakulhat ki. Nemzetközi terjesztésre alkalmas képzési programok alapjául szolgálhat, egy későbbi többnyelvű változatra való átdolgozás lehetőségét magában hordozva. A hagyományosan, hatékonyan működő együttműködési kapcsolataink a határon túli magyarlakta területeken működő műszaki felsőoktatási intézményekkel lehetővé teszik a programok meghirdetését a határon túli magyarok szakmai és magyar szaknyelvi képzése/továbbképzése érdekében. Irodalomjegyzék [1] Moduláris rendszerű virtuális gépészmérnökképzés, Pályázat, Miskolc, 2001 [2] [3] Mikulás Gábor: Stratégia és rugalmasság, [4]

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Mire jó az mlearning Tanulás bárhol, bármikor A dolgozó ember már nehezen tud időt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház

Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál. 5. elearning Fórum Fehér Csaba 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház Jobb veled a világ! elearning a T-Mobile Magyarországnál 5. elearning Fórum 2004. november 17. Tréning menedzser Számalk Irodaház T-Mobile Magyarország Rt. elearning a T-Mobile Magyarországnál Tartalomjegyzék

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Az Open Source lehetősége a szegedi geoinformatika képzésben

Az Open Source lehetősége a szegedi geoinformatika képzésben Az Open Source lehetősége a szegedi geoinformatika képzésben Fehér Zsolt Zoltán Madarász Anett Olasz Angéla Szabó Péter 2009. január 29. A tanulmány célja Bemutatni, hogy a szegedi geoinformatikus képzésben

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák

Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák 1. Összefoglalás 2. Projektadatok 3. A projekt célrendszere 4. Indikátorok 5. Tananyagok 6. Sajtómegjelenés 1. Összefoglalás Az üzleti és a közigazgatási szféra egy-egy, napjainkban meghatározó területén

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1.

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Vigh György: E-learning és multimédia -postás szemmel Networkshop 2005 -Szeged 2005.04.01. 1. oldal e-learning és multimédia postás szemmel

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS az MTA SZTAKI elearning osztályának adaptív tartalom megoldása Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Miért van szüks kség elearningre Élethosszig tartó tanulás A dolgozó ember

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára.

A beszerzési területre újonnan került szakemberek, illetve más funkcionális területről jövő munkatársak számára. BESZERZÉSI ABC A KÉPZÉSRŐL Beszerzési kurzus az alapoktól. Programunk elsősorban a hazai vállalatok tapasztalataira építve, de a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva fogalmaz meg áttekintést a legfontosabb

Részletesebben

Logisztika A. 3. témakör

Logisztika A. 3. témakör Logisztika A tantárgy 3. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika stratégiái MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ

Részletesebben

LEAN Menedzsment. Célcsoport

LEAN Menedzsment. Célcsoport LEAN Menedzsment Minden vállalat egyik alapvető célja, hogy fejlessze termékei/szolgáltatásai minőségét, csökkentse, a költségeket növelje versenyképességét. A felvázolt célok elérésének számos eszköze

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

"Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai

Vizuális informatikai tantárgyak oktatási tapasztalatai "Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai Berke József PATE, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ, Keszthely Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Dr. Szentiványi Gábor ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Az ULX-ről röviden Magyarországi központú technológiai vállalat,

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés

Dr. Nagy Tamás E-learning és duális képzés E-learning és duális képzés A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Felsőoktatás változása E-learning megoldások Duális képzés Vélemények

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben