E-learning tananyag fejlesztése a logisztika területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-learning tananyag fejlesztése a logisztika területén"

Átírás

1 E-learning tananyag fejlesztése a logisztika területén Dr. Bányai Tamás 1, Dr. Cselényi József 2, Kota László 3, Dr. Lukács János 4 Miskolci Egyetem Bevezetés Jelen dolgozat célja az Apertus Közalapítvány által támogatott Moduláris rendszerű virtuális gépészmérnökképzés című pályázati program keretében készülő Logisztika programelem ismertetése. A dolgozat röviden vázolja a programelem kifejlesztésének céljait, összefoglalja a programelem fejlesztése során elvégzett SWOT analízis eredményeit. Bemutatásra kerül a programelem szakmai tartalma, a tanulási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó számonkérési koncepció. A dolgozat utolsó fejezete összefoglalja azon aspektusokat, melyek a tananyag plattformfüggetlen kidolgozása, mint igény kapcsán merültek fel. A projekt bemutatása, célkitűzései A projekt általános, hosszú távú célkitűzése, hogy a hazai műszaki felsőoktatási intézmények széleskörű együttműködésére építve a korszerű műszaki ismeretek, rugalmas képzési formákban való közvetítése révén sokirányúan segítse a tudás- és technológiai transzfer hatékony megvalósulását, a gazdaság versenyképességének fokozását [1, 2]. A projekt közvetlen célkitűzése, hogy hat, napjainkban igen dinamikus fejlődést mutató szakterületen (lásd 1.ábra) olyan tananyagfejlesztést valósítson meg, amely sokoldalúan hasznosítható különféle szintű és formájú képzési programok keretében, azaz - lehetővé teszi a nappali és levelező képzésben való mixed-mode bevezetést, különböző szinteken (AIFSZ (Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés), főiskolai, egyetemi) hatékonyabbá téve a korszerű műszaki ismeretek naprakész oktatását, - alkalmas piacképes mérnöktovábbképző kurzusok formájában való oktatásra, - újszerű megoldásokat kínál a képzés hatékonyságának fokozására (szimulációk, virtuális laboratórium), olyan ismeretek elsajátítására, amelyek oktatásához a hazai műszaki felsőoktatási intézmények többsége nincs felkészülve, illetve nem megfelelőek az adottságai, - korszerű és egységes e-learning keretrendszerben működtethető, - országos szinten, hálózati formában terjeszthető, - moduláris rendszerben továbbfejleszthető, egy majdani egységes, virtuális műszaki felsőoktatás alapjául szolgálhat, miközben messzemenően tiszteletben tartja az egyes partnerek intézményi autonómiáját, - a kidolgozás során eleve figyelembe véve a többnyelvű oktatási anyagok fejlesztésének lehetőségeit, a nemzetközi oktatási piacon is meghirdethető képzési programok fejleszthetők. A megvalósításban résztvevő intézmények: - Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar - Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar - Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar - Széchenyi István Egyetem Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet - Synergon Informatika Rt. A program hat vertikális és három horizontális programelemből épül fel. A vertikális programelemek a tananyagok szakmai kidolgozását végzik, míg a horizontális programelemek a projektmanagement, az e-learning és a távoktatás oldaláról támogatják a vertikális programelemeket (1.ábra). 1 egyetemi docens 2 egyetemi tanár, programelem vezető 3 doktorjelölt 4 egyetemi tanár, projektvezető

2 H1: Távoktatás H2: E-learning H3: Management V1: Alkalmazott alternatív energetika V2: Számítógéppel támogatott tervezési rendszerek V3: Logisztika V4: Minőségbiztosítás V5: Korszerű technológiák Logisztika alapjai Beszerzési logisztika Termelési logisztika Termelésirányítás Logisztikai rendszer irányítása Elosztási logisztika V6: Törésmechanikai virtuális laboratórium 1.ábra: A projekt felépítése A Logisztika programelem SWOT analízise A SWOT módszer az 1960-as években a Harvard Business School-ról indult pályájára. Feltérképezi, hogy a vizsgált területen mi jelent biztos alapot, azaz erősségeket, mik szorulnak javításra, tehát gyengeségek, a vizsgált rendszer vagy jelenség környezetében melyek a lehetőségek, és mik azok a kihívások, amelyek felkészülést kívánnak a további fejlődés, vagy akár az életbenmaradás céljából. A SWOT-elemzés célja, hogy felkészítse a szervezetet az intézmény környezetéhez viszonyított helyzetének meghatározására, illetve hogy meghatározza a lépéseket a célok eléréséhez. A módszert az idők során több kritika érte, de egyszerűsége miatt ma is gyakran használják [3]. Erősségek: - A programelem, mint a moduláris rendszerű gépészmérnökképzés egy modulja elősegíti annak külön és integráltan való felhasználását, illetve egyszerűbbé teszi új kurzusok későbbi beillesztését a már kidolgozott képzési sémába. - A programelem magas szakmai színvonalát garantálja a kooperáló intézmények felkészültsége az adott szakterületen. - A programelem eladhatóságát is jelentős mértékben emeli a résztvevő intézmények hírneve. - A képzés az egyetemi és főiskolai nappali valamint levelező graduális képzésbe illeszthető, ami a képzés korszerűsítését, hatékonyságának növelését eredményezi Gyengeségek: - A programelem tutorai közül sokan nem rendelkeznek megfelelő képzéssel, sem gyakorlattal a tutori tevékenység terén, ezért a tananyagfejlesztés során külön hangsúlyt kell fektetni a tutorok képzésére, felkészítésére. - A programelemben a tutorok száma kevés a becsült hallgatói létszámhoz. A Logisztika programelemben 6 fő van tutorként megjelölve a becsült 450 fő/év hallgatói létszámra, amely mintegy 75 hallgató/év. A tutorok és hallgatók optimális létszámarányának kialakítása egy hosszabb folyamat részét képezi, hiszen a hallgatói létszámok dinamikusan változnak az egyes szemeszterekben, ugyanakkor választható tantárgyak esetében bizonytalan a létszám, a pontos adatok szinte csak a tantárgy elindulása előtti hetekben állnak rendelkezésre. A követelményekben 7 TMA (Tutor Marked Assignments / tutor által értékelt feladat) van megadva, figyelembe véve hogy ez a terhelés gyakran lökésszerűen jelentkezik és a tutorok amúgy is nagy terheltségét tekintve a kivitelezés minősége veszélybe kerülhet. - A költségvetési korlátok nem teszik lehetővé a legkorszerűbb e-learning tananyag elkészítését, így kompromisszumos megoldásként egy olyan koncepció került megfogalmazásra, amely a multimédiás elemek alkalmazását lehetővé teszi, azonban a programelem nem mint adaptív tananyag kerül megvalósításra. Lehetőségek: - A programelem bővíthető és módosítható, az új kutatási eredmények könnyen beépíthetők. - A résztvevő intézmények magas színvonalú technikai háttere lehetővé teszi on-line konzultációk megtartását is. - A tananyag könnyen, kis ráfordítással többnyelvűsíthető. - A tutorok távoktatási kurzus keretében felkészíthetők. Veszélyek: - A programelem folyamatos fejlesztése és korszerűsítése speciális informatikai szakértelmet és forrásokat igényel, így a tananyag fejlesztése erőteljesen a tananyagfejlesztőtől függ. A multimédia elemek elkészítésekor nagy előnyt jelent az, hogy a szakmai anyag készítői járatosak a multimédia elemek készítésében, így a hosszabb konzultációs fázisok kihagyásával lehetséges

3 a flash-animációk és interaktív ábrák elkészítése. A tananyaggyártáshoz felhasznált szoftverek ára igen magas. - A projekt zárása után, a nyomkövetési kötelezettség lejárta után a képzés széteshet, gazdátlanná válhat. A programelem célcsoportja A célcsoportot jellegzetességeik szerint alapvetően két nagy részre oszthatjuk fel: 1. A nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók (AIFSZ, főiskolai, egyetemi) 2. Távoktatási képzésű hallgatók. A képzés nemzetköziesítése esetén mindkét célcsoportban jelen lesznek külföldi hallgatók is. A célcsoport több szempontból is befolyásolja a programelemmel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket. Az egyik ilyen szempont a demográfiai tényező. A résztvevők életkora az első célcsoportban 18 évtől általában éves korig, viszont a második. célcsoportban ennél sokkal szélesebb is lehet. Ügyelni kell tehát arra, hogy a két célcsoport más-más oktatási, illetve tutorálási megközelítést kíván. A hagyományos oktatási rendszerben kiegészítő tananyagként alkalmazva a kurzust, a motivációt erősíti a személyes találkozások interaktivitása, míg a távoktatási képzésben résztvevők számára ez nem, vagy csak korlátozott mértékben lesz elérhető. A hallgatók többsége még nem rendelkezik tapasztalatokkal a távtanulás terén. Műszaki képzésről lévén szó feltételezhető, hogy az informatikai módszerek alkalmazása iránt ezen célcsoport fogékonyabb, megfelelő készséggel rendelkezik a számítástechnikai eszközök használata terén így a kifejlesztett tananyag használata számukra egyszerűbb lesz. A képzés feltételez előképzettséget, amelyeket a jelenleg kifejlesztett Logisztika programelem nem tartalmaz, ilyenek például az alapvető matematikai és gépészeti ismeretek. A képzés sikerességének egyik kulcsa a célcsoport megfelelő erőforrásszükségletének meglévősége. Az első célcsoportban feltételezhető a képzésben való részvételhez elegendő erőforrás háttér. A második célcsoportban ez már gondot okozhat, hiszen a képzés multimédiára alkalmas számítógépet igényel, ez ma már azonban egyre kisebb gátló tényezőt jelent. A Logisztika programelem becsült hallgatói létszámát az 1. táblázat foglalja össze. 1.táblázat: A Logisztika programelem célcsoportja Célcsoport Gépészmérnöki Szak (nappali és levelező tagozat) egyetemi szint főiskolai szint Műszaki Informatikai Szak egyetemi szint Műszaki Menedzser Szak egyetemi szint CNAM Logisztikai Menedzser AIFSZ képzés 5 szakközépiskola Ipari vállalatokhoz kihelyezett moduláris továbbképzés (szakképzési alapból fedezve): Összesen Létszám 30 fő/év 90 fő/év 40 fő/év 40 fő/év 40 fő/év 130 fő/év 80 fő/év 450 fő/év A Logisztika programelem szakmai tartalma A Logisztika programelem igazodva a megcélzott hallgatói réteg által hagyományos formában oktatott logisztikai témájú tantárgyak tematikájához hat fő fejezetre bontható fel. Ezen hat fejezet úgy lett megszerkesztve, hogy a megcélzott hallgatói réteg mindegyike számára megfelelő tanulási egységeket biztosítson, összhangban a számonkérési fázisokkal. 1. Logisztika alapjai: Logisztika értelmezése és sajátosságai, Jellegzetes logisztikai rendszerek, Logisztikai rendszerek belső tagozódása, Termelő üzemek anyagáramlási rendszerének struktúrálódása 2. Beszerzési logisztikai rendszerek tervezési és irányítási módszerei: Beszerzési logisztika alapjai, Jellegzetes beszerzési rendszerek, Centralizált és decentralizált beszerzés, Egy- és többfokozatú beszállítói rendszer, JIT beszállítási rendszer, Termelésütemezéssel integrált beszerzés ütemezés, Virtuális logisztikai központ, Beszerzési folyamat tervezése, Beszállítók minősítése, Elektronikus kereskedelem, Make or buy, Outsourcing, Alapanyag raktározási stratégiák. 3. Termelési logisztikai rendszer tervezése és irányítása:

4 Termelési logisztikai folyamat, A termelési logisztika stratégiái, Üzemek, raktárak elrendezése, szállítási útvonalak kialakítása, Üzemrészek közötti szállítás eszközei, Üzemek, raktárak közötti logisztikai rendszerek értékelési és tervezési módszerei, Gyártási struktúrák és logisztika orientált jellemzői, Gyártási folyamaton belüli anyagáramlási folyamat és rendszer tervezésének feladatai, Anyagkövetés módszerei, változatai 4. Logisztikával integrált termelésirányítási módszerek: PPS valamint CIL helye és szerepe a CIM-ben, Termeléstervezés és irányítás stratégiái, Push és pull elvű termeléstervezés és ütemezés, JIT és kanban, Anyagszükséglettervezés és gyártási erőforrás tervezés (MRP), Optimális gyártási technológia (OPT), APS fejlett tervező és ütemező rendszer, Készletszámítási módszerek, Készletgazdálkodási modellek, Kereslettől függő és független termékek készletgazdálkodási modelljei, Kereslettől függő és független termékek készletgazdálkodási modellje, Átfutási idő számításának módszerei, Elektronikus termékek egy jellegzetes szerelési folyamatának logisztikával integrált termelésütemezési modellje. 5. Logisztikai rendszer irányítási stratégiája és irányítási módszerei: Logisztikai rendszer irányításának általános elvei, Információgyűjtés, Kódolás, Mérőelemek, szenzorok, Adatátviteli rendszerek, Helyi adatátvitel megoldásai, Automatizált adattárolási feladatok, Információ szolgáltatás az anyagáramlási eszközök diszponálásához, vezérléséhez, Ellenőrzés, állapotfelügyelet, információ szolgáltatás a logisztikai rendszerről, Diagnosztikai vizsgálatokból származó információk, Irányítási és ellenőrzési stratégiák, Logisztikai rendszerek osztott intelligenciás számítógépes irányítása. 6. Elosztási logisztikai rendszerek tervezése és irányítása: Az elosztási logisztikai rendszer klasszikus esete, Az elosztási logisztika stratégiai elemei, Az elosztási folyamat tervezésének és irányításának elemei termelővállalatok esetén, Számítógépes raktárirányítás és nyilvántartás elemei, e-commers alkalmazása az elosztási tevékenység során, Az elosztási logisztikai folyamat tervezésének és irányításának elemei elosztóraktárak, logisztikai központok esetén A tananyag értékelése A tananyagfejlesztők célja egy olyan magas színvonalú tananyag elkészítése volt, amely magában foglalja az elmúlt évek fejlesztéseit, tudományos eredményeit. Tekintettel a széleskörű felhasználthatóságra és a kötött terjedelemre az alkalmazható matematikai modellek és módszerek egy szűk palettájának bemutatására volt lehetőség. Problémát vet fel a nagy hardverigényű logisztikai tervező és szimulációs rendszerek megismerése és gyakorlati alkalmazása (például Dosimis3, Witness, Automod, Autosim). A jelenlegi technikai színvonal lehetővé teszi ezen rendszerek távoli használatát, távműködtetését, mindösszesen kellően nagy sávszélességet igényel hallgatói oldalról is. A probléma megfelelően nagy informatikai apparátust megmozgatva megoldható, azonban olyan költségráfordítást igényel, amely a programelem más minőségi jellemzőinek szempontjából igényelt volna megalkuvást. Így felmerül a kontaktórák igénye, amelyek ugyan megoldhatóak, de ez előzetes szervezést és utazást igényel vagy a hallgatók vagy a tutor oldaláról, vagy mindkét részről. Nem csupán a tervezői rendszerek távhasználata a probléma, hanem ezen rendszerek licenszelése is. Néhány szoftver eleve támogatja a távhasználatot, általában speciális licenszfeltételeket támasztva, viszont azon programok használatára, amelyek jelenleg ezt nem támogatják külön engedélyt kellene kérni az adott szoftver gyártójától. A szoftvergyártóknak ugyan érdeke a szoftverének minél szélesebb körű használata az oktatásban, de az Interneten keresztüli szoftverhasználat biztonsági problémái elriaszthatnak bizonyos cégeket. Mindezek azt is jelentették, hogy a multimédiás elemek megjelentetésében is korlátozva voltak a fejlesztők. A programelem számonkérési modulokat tartalmaz, amelyek egyrészt lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak a tanulási folyamat során egy önellenőrzésre, másrészt lehetőséget kínálnak fel a tananyag elsajátítását követő írásbeli vizsga végrehajtására. Természetesen a vizsga nem csupán a vizsgateszt ellenőrzött környezetben történő megíratását foglalja magában, hanem egy szóbeli vizsgát is tartalmaz. Sajnos a tesztek adaptív jellege anyagi korlátok miatt nem került megvalósításra, bár a tananyag elsajátításának intenzitását nagymértékben fokozhatta volna azáltal, hogy a nem megfelelően megválaszolt tesztkérdések esetében azonnal megmutatja azt az ismeretanyagot, amelynek elsajátítása az adott tesztkérdés helyes megválaszolásához szükséges. A programelem plattformfüggetlensége A tananyaggyártás kezdését megelőzően két igen fontos probléma merül fel, a platformfüggetlenség és a biztonság kérdése. Jelenleg erre talán a legjobb megoldás lenne a JAVA platformfüggetlen programozási nyelv alkalmazása, de sajnos egy JAVA alapú rendszer megvalósítása igen

5 költségigényes. A másik megoldás a platformfüggetlen HTML. A teljesen HTML alapú fejlesztés viszont nem eléggé biztonságos, könnyen másolható, feltörhető. A projektmenedzsment egy harmadik megoldást választott amely a teljes platformfüggetlenséget kis mértékben feladja a nagyobb biztonság elérése érdekében. Ez a megoldás a Macromedia Authorware szoftvert preferálja. A Macromedia Authorware-el kifejlesztett tananyag lejátszásához egy Macromedia Web Player plugin szükséges, amely jelenleg Windows és Macintosh platformokra érhető el. Ha egy nagy külföldi internetszolgáltató statisztikáit megvizsgáljuk a Windows platform részaránya 88.8 százalékos, a Macintosh platform részaránya 5.7 százalék ez összesen 94.5 százalékot jelent más platformok 5.5 százalékával szemben. Viszont ez az arány tovább növekedhet, amint a Macromedia más platformok felé nyit és a Macromedia Web Player plugint ezekre is kifejleszti. A magyaroszági statisztikákat megvizsgálva azonban láthatjuk hogy nálunk ez az arány sokkal nagyobb a Windows platform javára, eléri a 98 százalékot, míg a Macintosh platform szinte elenyésző, szinte csak DTP és tervező munkákra használnak Mac-et (2.táblázat). A Unix platform is inkább csak nagyobb egyetemeken található meg, kismértékben elterjedt az ingyenes Linux operációs rendszer is, de bonyolultsága miatt az otthoni felhasználása még nem terjedt el széles körben. A kész tananyag a projekt célkitűzésének megfelelően Interneten lesz elérhető. Viszont a programelem egyes anyagai nagyméretű videofájlok. Letöltésükhöz, lejátszásukhoz nagy sávszélesség szükséges. Windows 95 6 % Windows % Windows NT 22 % UNIX 0 % Linux 1 % Mac 0 % Egyéb operációs 2 % rendszer 2.táblázat: Operációs rendszerek Magyarországon [4] Az optimális megoldás érdekében a videotartalomnak több sávszélességre optimalizálva kell megjelennie egy média szerveren. A menedzsment döntése alapján a video tartalom CD-n kölcsönözhető, az e-learning anyag viszont nem kerül CD-re a másolások megelőzése érdekében. A tananyag fel van készítve a beépített videók lejátszására mind a hálózatról, mind a média CD-ről. A média CD a forrásközpontokban kölcsönözhető majd. Összefoglalás Az eredmények hasznosulása a közvetlen képzési célok megvalósulásán, azaz az adott szakterületeken kifejlesztendő korszerű tananyagok kidolgozásán és bevezetésén túl, azok hatásán messze túlmutató eredményeket hozhat: - a távoktatás stratégiai értékké, hatékony eszközzé válhat a kapacitás- és forráshiánnyal küzdő felsőoktatás számára az előtte álló kihívásoknak (például létszámbővülés) való megfelelésre; - hatékonyabbá tehetőek és lényegesen bővíthetőek a vállalatoknál kihelyezett továbbképzések; - növelhető a levelező, költségtérítéses képzés színvonala és volumene, - az AIFSZ képzésben fokozható a szakközépiskolák szakmai segítése, fokozható a felsőoktatás AIFSZ terén működtetendő minőségbiztosítási tevékenysége és tovább bővíthető a képzés, habár sok helyen vannak ellenérzések az AIFSZ képzés bővítésével kapcsolatban; - jelentősen növelhető a képzésből, továbbképzésből származó egyetemi, kari és tanszéki árbevétel, amely egyrészt lehetőséget ad az oktatást elősegítő eszközök beszerzésére, másrészt a befolyt összeg jelentős része visszaforgatható további távoktatási modulok fejlesztésére; - ösztönzően hathat az IKT alkalmazásának elterjedésére az oktatás számos területén és különböző szintjein; - a teljes élethosszig való tanulás hatékony eszközrendszerévé válhat, a távoktatási képzésekben résztvevők tanulási készségük fokozásával alkalmassá válnak a folyamatos önfejlesztésére, a probléma orientált megközelítés kedvezően hathat kreativitásuk fejlesztésére, az ismeretek alkalmazásának képességére;

6 - az ipari vállalatok humán erőforrás fejlesztési igényeinek megfelelő, dinamikusan fejlesztett programokkal a felsőoktatás szerepe megerősödhet a képzési piacon, egyszersmind erősödhet a gazdaság és az oktatás kapcsolatrendszere. A képzésben részt vevő valamennyi szereplő tananyagfejlesztők, tutorok, tanulók között hálózati együttműködés alakulhat ki. Nemzetközi terjesztésre alkalmas képzési programok alapjául szolgálhat, egy későbbi többnyelvű változatra való átdolgozás lehetőségét magában hordozva. A hagyományosan, hatékonyan működő együttműködési kapcsolataink a határon túli magyarlakta területeken működő műszaki felsőoktatási intézményekkel lehetővé teszik a programok meghirdetését a határon túli magyarok szakmai és magyar szaknyelvi képzése/továbbképzése érdekében. Irodalomjegyzék [1] Moduláris rendszerű virtuális gépészmérnökképzés, Pályázat, Miskolc, 2001 [2] [3] Mikulás Gábor: Stratégia és rugalmasság, [4]

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VIZSGÁLATI MÓDSZER ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA A KÉSZTERMÉK RAKTÁROZÁSI TEVÉKENYSÉG KISZERVEZÉSÉRE Ph.D. értekezés Készítette: Tamás Péter okleveles

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN

ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN ZÁRÓTANULMÁNY FELSŐOKTATÁSI ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐSÉGI ELEMZÉSE A TÁMOP 7.2.1-11/K-2012-0005 SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 3-5. 2/4. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1)

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom ZAROTANULMANY A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bõr- és cipõipari szakágazatokban a felnõttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatásról Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben