Gothard Fizikus Mőhely Crossborder Oktató Hálózat ZÁRÓTANULMÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gothard Fizikus Mőhely Crossborder Oktató Hálózat ZÁRÓTANULMÁNYOK"

Átírás

1 Gothard Fizikus Mőhely Crossborder Oktató Hálózat Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program AT-HU/06/01/088 ZÁRÓTANULMÁNYOK I. RÉSZ Real-time networking Módszerek, óra- és vizsgaterv, tananyag II. RÉSZ A szombathelyi mintastúdió tervei és költsége III. RÉSZ Használati útmutató Szombathely, június 1

2 TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET CÍM OLDAL PREAMBULUM 6 A tanulmány célja, alkalmazott módszerek... 7 A tanulmány feladata. 7 Scientific and Educational Consulting Bord... 8 Consulting Bord for technical aspects of real-time networking 8 Consulting Bord for transnational education.. 9 Consulting Bord for project management and implementation.. 9 I. RÉSZ - REAL-TIME NETWORKING 10 1 Elmélet és módszerek Az e-learning elızményei: távoktatás és nyitott képzés Az e-learning Az eeurope program Az e-learning oktatói elınyei Az e-learning tanulói elınyei Az e-learning kockázatai Az e-learning módszertani kérdéseirıl Az e-learninges felnıtt tanuló Blended learning A jelen és a jövı A transznacionális oktatás A transznacionális oktatási tevékenység formái Hallgatói mobilitás és transznacionális oktatás Kapcsolódó, kooperatív programok Kihelyezett tagozat A tanszemélyzet A franchise rendszer Offshore intézetek Nemzetközi intézetek A távoktatás Real-time networking - interaktív, online oktató-kutató hálózat A módszer jelentısége Alkalmazás A stúdiók felhasználóbarát mőködtetése (user friendly operation)

3 3 A Gothard Fizikus Mőhely Crossborder Oktató Hálózat A hálózatba szervezett oktatási stúdiók rendszere Kísérleti kisprojekt az oktatás és képzés területén Igényfelmérés Materiális és immateriális (humán erıforrások) infrastruktúra Jogszabályi környezet A kisprojektként megvalósítható képzési forma óra- és vizsgaterv Informatikai modul Csillagászati modul Környezetfizikai és energiagazdálkodási modul.. 39 APPENDIX Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH als Anbieter Ausbildungen im Kernkompetenzbereich Energie- und Umweltmanagement Bachelorstudiengang Energie- und Umweltmanagement Masterstudiengang Energie- und Umweltmanagement Masterstudiengang Gebäudetechnik/Gebäudemanagement Masterstudiengang Nachhaltige Energiesysteme Konzeption eines möglichen Moduls Umwelttechnik und Energiewirtschaft

4 FEJEZET CÍM OLDAL II. RÉSZ - A SZOMBATHELYI MINTASTÚDIÓ Tervek és költségek 55 1 A módszer jelentısége 55 2 Alapvetı teremkialakítás Bútorzat Hallgatói zóna A real-time stúdió mőszaki berendezései Képi megjelenítı eszközök Beépített prezentációs eszközök Prezentációs számítógép Interaktív kontrollmonitor Dokumentumkamera Hangtechnika Videokonferencia-rendszer Teremvezérlés Egyéb komponensek Világítástechnika Árnyékolástechnika A real-time stúdió szoftvertámogatása.. 66 APPENDIX A tervezés fázisai A Stúdió 3D látványterve.. 67 A Stúdió kábelezési terve

5 FEJEZET CÍM OLDAL III. RÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TÁVOKTATÁSI STÚDIÓHOZ 71 1 Interaktív, online oktató-kutató hálózat 71 2 A hálózat csomópontjai Off-line üzemmód oktatás a hálózat n-ik csomópontjában On-line hálózati üzemmód oktatás a hálózat n-ik csomópontjában 73 3 A stúdiók A stúdió vezérlési rendszere Szükséges elıkészületek A stúdió mőködtetése Oktatói státusz Kizárólag jelenlévı hallgatók Beépített számítógép Notebook 78 Dokumentumkamera Jelenlévı és távoli hallgatók Hallgatói státusz Helyi hallgató kérdése, hozzászólása. 81 Tanár válasza, oktatás folytatása Oktatás vége

6 Preambulum Elıdeink az utak keresztezıdéséhez várost építettek. Savaria mindig fontos geopolitikai jelentıségő pontja volt Európának. Keleti hídfıállása a borostyánkı út mentén virágzó gazdaságnak, szellemi áramlatoknak és kultúrának volt égtájakat összekötı csomópontja. A hajdan volt római birodalom egykori provinciája megırizte természetes kapcsoló szerepét. Élénk fejlesztési koncepciók körvonalazzák az észak-déli korridor mentén kívánatos gazdasági, közlekedési, hírközlési és infokommunikációs infrastruktúra kiépítését. Nem véletlen, hogy Vas megye és Szombathely földrajzi és kulturális adottságai a harmadik évezred hajnalán is rendkívül kedvezıek. Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos profilját, a régióban végzett felsıoktatási munkát, a magas szintő ismeretterjesztési tevékenységet, annak súlypontját az elkövetkezı EU tervezési periódusra ( ) olyan nemzetközi kooperációban végzett oktató és kutató-fejlesztı munka szabja meg, amely az asztrofizikai ismereteken túl a korszerő informatikai, információtechnológiai és adatfeldolgozási ismeretek alkalmazását, illetve megszerzését is megköveteli. Az egyetemi csillagvizsgáló immár másfél évtizedes információtechnológiai "avantgárd" tevékenységének számos pozitív tanújelét lehet Szombathelyen és vonzáskörzetében fellelni.vas megyében az elsık között a Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumban nyílt lehetıség az Internethez való csatlakozásra 1992-ben, akkor még X.25 feletti IP protokollal, s elıször csak levelezési célokra. Három évvel késıbb, 1995 decemberében az Obszervatóriumban kezdett el mőködni a Savaria Information Center (SIC), az elsı nyugatmagyarországi információs adatbázis, amelyhez a regisztrált felhasználók öt független telefonvonalon keresztül férhettek hozzá februárjában a SIC az EUnet Hungary Kft. nyugat-magyarországi végpontjaként már teljes körő Internet-hozzáférést biztosított Szombathelyen és vonzáskörzetében. Az obszervatórium számítógépes hálózata a kezdetektıl fogva Sun gépekre épült. A korszerő hardverrel és szoftverrel kialakított lokális hálózattal, a GAOnet-tel, az obszervatóriumba telepített nyugat magyarországi Java Szakértıi Központtal és a 2007-ben indított Crossborder Oktató Hálózat projektünkkel ismételten a térség információ technológiai és infokommunikációs éllovasának szerepét vállaljuk. Tudományos hitvallásunk szerint cselekszünk, amikor a szaktudományunk által megkövetelt világszínvonalú informatikai és infokommunikációs alkalmazásokat oktatjuk, népszerősítjük, és ezzel betöltjük a térségben az új és modern technológiák mindennapi alkalmazásához szükséges katalizátor szerepét. A határon átnyúló felsı- és felnıttoktatási aktivitásunk legfıbb motivációja, hogy az egységes európai felsıoktatási térségben kialakuló, új típusú humánerıforrás-képzés lehetıségeit kihasználva a már rendelkezésre álló felsıoktatási potenciálok kooperatív alkalmazásával a természettudományos alapképzéshez (fizikus, csillagász, informatikus, stb.) társítható, az ipar számára is értékes, gyakorlati ismereteket nyújtó modulokat fejlesszünk A Gothard Fizikus Mőhely - Crossborder Oktató Hálózat projektben végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó kutatási és képzési feladataink, a közmővelıdési aktivitásunk vezérelve, hogy a tervezési periódusban kidolgozott módszereket, a megszerzett és közvetített ismereteket az információs társadalom követelményei szerint bármely szakterületen alkalmazhassák. 6

7 A tanulmány célja, alkalmazott módszerek Célunk, hogy elindítsuk a földrajzi távolságokat áthidaló, hálózatba szervezett oktatási stúdiók rendszerének kialakítását, hogy a 21. század elektronikai, távközlési és számítástechnikai csúcstechnológiájának alkalmazásával magas szintő interaktív, online transznacionális hálózati oktatást generáljunk a határmenti régióban. A stúdiók modern, célirányos prezentációs eszközökkel felszerelt, 5-10 fıt befogadó oktatótermek és professzionális videokonferencia végpontokként egymással úgy kommunikálnak, hogy a valós térben egymástól távoli szereplık egyetlen virtuális oktatókutató bázison érezhessék magukat. Az oktatási feladat és a kutatási témák legjobb specialistái intézményük materiális és immateriális infrastuktúrájába ágyazva, saját környezetükben végezhetik az oktatást, tarthatnak a kutatási feladatokhoz kapcsolódó tudományos elıadást. A hálózatnak nincs kitüntetett csomópontja, a diszkusszióba interaktív módon, geográfiai korlátok nélkül kapcsolódhatnak be a résztvevık. A hangsúly a közvetített tudásanyag minıségén és a minél szélesebb körő alkalmazásán van. A felhasznált eszközökben manifesztálódó mőszaki tartalom az intelligens vezérlıfelület alkalmazásával a háttérben marad. A prezentáció nem feltételez az elıadóktól különleges mőszaki felkészültséget, a stúdiók mőködtetése nem igényel külön mőszaki asszisztenciát. A projekt célkitőzése, hogy a határ két oldalán meglévı oktatási és tudásbázis összehangolt mőködtetésével új típusú, komplex ismereteket nyújtó felsı- és felnıttoktatási modell valósuljon meg, illetve létrejöjjön egy természetes, határon átnyúló hallgatói és oktatói (virtuális és végsı soron valóságos) mobilitás. A pályakezdı diplomások számára pedig váljanak hozzáférhetıvé a lokális munkaerı-áramlásnak eddig ismereten csatornái. Fejlesztımunkánk nyomán az Európai Unió as tervezési idıszakának utolsó harmadára kialakul egy olyan EU-léptékő oktatási hálózat (real-time networking), ahol tetszés szerinti szakirányokban bıvíthetık a hálózati oktatás tartalmi elemei. A módszer nem szakmaspecifikus: bármilyen szakismeret európai léptékő közvetítésére alkalmas. A tanulmány feladata I. RÉSZ: Bemutatja a valós idejő transznacionális hálózati oktatás elvi és gyakorlati lehetıségeit (real-time networking). II. RÉSZ: Prezentálja a szombathelyi mintastúdió terveit és költségeit. III. RÉSZ: Kidolgozza a hálózatba szervezett stúdiók használati utasítását. Tárgyaljuk az új oktatási forma oktatáspedagógiai, elméleti kérdéseit. Megvizsgáltuk a transznacionális oktatás megvalósításának gyakorlati vonatkozásait, különös tekintettel az egységes európai felsıoktatási térségben megvalósítható transznacionális oktatási tevékenység jogi (a partnerországok felsıoktatási törvényeiben szabályozott) kereteire. Kidolgoztuk a valós idejő üzemmódban dolgozó stúdiók mintájául szolgáló stúdió mőszaki terveit június 2-án bemutattuk a szakmai közönségnek és a sajtónak a szombathelyi mintastúdiót. Elkészítettük a real-time stúdiók használati utasítását (Users Manual) 7

8 A projekt kidolgozása során az elméleti megfelelıség és a gyakorlati alkalmazhatóság kritériumai egyszerre érvényesültek. Egy olyan hosszú távú program elsı szegmensének kidolgozására törekedtünk, mely a gyakorlatban maradéktalanul megvalósítható. A projekt végrehajtása során született eredmények és tapasztalatok a as EU tervezési idıszakban megvalósítható lead partner nagyprojekt keretében manifesztálódhatnak. A projekt során az alábbi módszerek kerültek alkalmazásra: A Nyugat-Dunántúli Régió, Vas megye és Szombathely oktatáspolitikai és tudomány fejlesztési elképzeléseinek tanulmányozása. Személyes interjúk és megbeszélések a felsıoktatás hazai és osztrák szakértıivel, képviselıivel. Személyes egyeztetések a tervezıi csoportok tagjaival. Személyes megbeszélések a 21. századi követelmények szerint kialakítandó Science Centerek hazai és nemzetközi szakértıivel. A transznacionális oktatás kérdéseinek tanulmányozása. Nemzetközi szinten folytatott konzultációk az európai Best Praxis kérdéseirıl. A projekt végrehajtását és a tanulmányok elkészítését négy, szakmai kompetenciával rendelkezı Consulting Bord segítette: Scientific and Educational Consulting Bord: NÉV Dr. Benczúr András Dr. Érdi Bálint Dr. Hudecz Ferenc Dr. Jankovics István Dr. Kiss Ádám Dr. Klinghammer István Dr. Kozma László Dr. Lendvai János Dr. Michaletzky György Beosztás és cím Tanszékvezetı, ELTE Információs Rendszerek Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c Tanszékvezetı, ELTE TTK Csillagászati Tanszék Az ELTE Rektora 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Igazgató, ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u Tanszékvezetı, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék. Dékán ELTE Informatikai Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. ELTE Fizikai Intézet vezetıje Dékán, ELTE TTK Consulting Bord for technical aspets of real-time networking NÉV Boros József Dr. Jankovics István Dr. Kozma László Beosztás és cím Ügyfélmenedzser, StreamNet Kft Budapest, Frangepán u. 46. Igazgató, ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg u Dékán ELTE Informatikai Kar 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 8

9 Dr. Michaletzky György Lengyel Miklós Nagy Tibor Németh László Ritter Dávid Turi Attila Dékán, ELTE TTK Mőszaki menedzser, StreamNet Kft Budapest, Frangepán u. 46. Ügyvezetı, FLAG Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft Szombathely Kisfaludy u. 26. Vezérigazgató, NOVOTRON Rt. Budapest, Stromfeld A. u. 9. Igazgató, ELTE Informatikai Igazgatóság 1088 Budapest, Múzeum körút 4/c. Ügyvetetı, StreamNet Kft Budapest, Frangepán u. 46. Consulting Bord for transnational education NÉV Dr. Székelyi Mária Dr. Orosz Magdolna Dr. Hudecz Ferenc Dr. Jankovics István Kraiciné Dr. Szokoly Mária Beosztás és cím ELTE oktatási rektor-helyettes 1056 Budapest, Szerb u ELTE tudományos rektor-helyettes 1056 Budapest, Szerb u Az ELTE Rektora 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Igazgató, ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg ú ELTE PPK Andragógiai tanszék 1075 Budapest, Kazinczy utca II/201 Consulting Bord for project management and implementation NÉV Bácskay András Czippán Katalin Dr. Jankovics István Hinsenkampné Fehér Mária Beosztás és cím Programvezetı, ELTE Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs központ 1056 Budapest, Szerb u Osztályvezetı, ELTE Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs központ 1056 Budapest, Szerb u Igazgató, ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 9700 Szombathely Szent Imre Herceg út 112. EU pályázati szakértı 1016 Budapest Sánc u. 13. A megfelelı szakmai kompetenciával rendelkezı, négy szakterületet lefedı testület végzi az AT-HU/06/01/088 INTERREG projekt folytatását képezı, a as EU tervezési periódusra szánt lead Partner nagyprojekt elıkészítését, és terveink szerint végzi majd annak operatív lebonyolítását. 9

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) I. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000

IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 IPARI PARKOK Ipari Parkok Egyesület 1994-2000 Készítette az Ipari Parkok Egyesület megbízásából Rakusz Lajos A szerkesztıbizottság tagjai: Dr. Göndöcs István Dr. Kabai Vilmos Dr. Tóth János Lektorálta:

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT)

Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) új regionális fejlesztési stratégia megvalósítása Kőszeg város példáján - megvalósíthatósági tanulmány

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl

Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl Beszámoló az MPT Felnıttnevelési szakosztály elmúlt öt évi tevékenységérıl MPT Vezetıi Kollégium 2013. február 2. Kraiciné Szokoly Mária PhD Adatok Örökös elnök: Harangi László Taglétszám: 70 fı Aktív

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben