Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezetô úton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezetô úton"

Átírás

1 Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezetô úton Dr. Bencsik Andrea, Bognár Krisztina, Veszprémi Egyetem Ahogyan a bennünket körülvevô környezetre jellemzô az állandó változás, átalakulás, úgy a gazdaság bármely szférájában mûködô szervezetekre is, beleértve ebbe a profitorientált és non-profit szervezeteket éppúgy, mint a szolgáltatás bármely területét, az oktatástól az egészségügyig. Valamennyi szervezet mûködése, gazdálkodása során a megvalósuló változások spontán vagy irányított módon történnek. Ahhoz, hogy a jövô elvárásainak megfelelô, és a pillanatnyi helyzetre a lehetô legrövidebb idô alatt kultúráltan reagálni képes szervezetet hozzunk létre, s ez az egészségügyi intézmények esetében különösen fontos ma a tanulószervezetek kialakításának gondolatával kell megbarátkozni. Miért más, illetve miért könnyebb ezen szervezetek változásának menedzselése, hol vannak az azonosan kezelhetô, külön gondolkodást és gondoskodást nem igénylô pontok a két megközelítésmód tekintetében? Az alábbi cikk ezekre a kérdésekre keresi a választ. A tanulmányban leírtak megértéséhez, illetve az azonos módon történô értelmezéshez szükségesnek tartom a tanuló szervezetek definiálását: Senge szerint: A tanulószervezet lényegileg olyan szervezetet jelent, amely jövôjének alakítása érdekében folyamatosan növeli, erôsíti alkotó kedvét és tehetségét. A benne résztvevôk új módon képesek tekinteni magukra és a világra. [13]. Garvin véleménye alapján: Képes tudást létrehozni vagy megszerezni, képes tudást elterjeszteni a szervezetben és képes magatartását is megváltoztatni az új felismerések, tapasztalatok alapján. [3]. A tanulószervezet egyrészt szemléletmód, filozófia, másrészrôl a filozófiához kapcsolódóan magában foglal olyan jellemzôket is, amelyek közvetlenül befolyásolják az adott szervezet sikerességét. A változásmenedzsment tudatos emberi beavatkozás, a dolgok korábbi, megszokott rendjének megváltoztatására irányul, melynek célja valamilyen szükséglet kielégítésére való törekvés. Senge szerint a tanulószervezetek alapjellemzôi: a szeretet, a csodálat és a részvét magasabb rendû emberi értékein alapuló kultúra, alkotó társalgást és koordinált cselekvést támogató gyakorlatok, képesség, hogy az élet folyamát egy rendszerben lássuk, és eszerint munkálkodjunk. Ahhoz, hogy egy szervezet tanulószervezetté váljon, 5 alapelvnek kell érvényesülni: rendszerben való gondolkodás, önmagunk irányítása, gondolati mintáink folyamatos felülvizsgálata, közös jövôkép, csoportos tanulás [13]. Fulmer szerint [6] a környezetünk állandó és gyorsuló változásai közepette a szervezetek elsôsorban akkor képesek megbirkózni a sikerességük hosszú távú fenntartását veszélyeztetô külsô hatásokkal, ha elsajátítják azt a folyamatos tanulási képességet, mely bármely változtatás ellenére is a sajátja marad. Ez a képesség azt jelenti, hogy egy szervezet versenytársainál könnyebben tanul, gyorsabban alkalmazkodik, melyhez felhasználja mind a kívülrôl, mind a belülrôl származó információkat, tudást. Hogyan tudja ezt megtenni? Számtalan eszköz rendelkezésre áll, azonban ezeket a cél, a tanulás érdekébe kell állítani. (Pl. a párbeszédek, konzultációk, elôadások stb.) Természetesen a felhasználható eszközök és körülmények is állandóan változnak és átalakulnak, de egyetlen dologra rendületlenül törekedni kell, a folyamatos tanulás igényének fenntartására. A tanulószervezetek érvényesítik azt az 5 alapelvet, amelyet más szervezetek nem. A rendszerben való gondolkodás következtében a változási folyamatra való koncentrálás során képesek az emberek az itt és most megoldások helyett a problémák hátterében meghúzódó ok okozati összefüggések feltárására, a szervezetnek a körülötte lévô világ teljességét magába foglaló vizsgálatára. A mûködô szervezetek általában egyensúlyi állapotban vannak addig, míg a mûködést befolyásoló külsô belsô erôk egyensúlyt biztosítanak. Ha a változás irányába mozdítja el a szervezetet a hajtó erôk túlsúlya, kellô mérlegelés és döntés után külsô vagy belsô tanácsadó igénybevételével elindul a változás menedzselése. A szervezetet fel kell készíteni arra, hogy beavatkozunk a megszokott munkavégzés ritmusába, vagyis hogy valami történni fog. Miért más a tanulószervezetek életében a változás, és annak is különösen az elsô fázisa, a fellazítás, vagyis az emberek felkészítése? Erre a kérdésre a további alapelvek áttekintésével és a változás végrehajtása során érvényesülô hatásuk alapján keressük a választ. 24

2 Az önmagunk irányítása fogalma azt takarja, hogy az emberek képesek önálló tanulásra, rendelkeznek egy olyan jövôképpel, mely biztosítja számukra a fontossági sorrend felállítását a feladatok között. Képesek kreativitásukat koncentrálni személyes egyéni céljaik, és ennek következtében a szervezet összes céljainak elérése érdekében. A gondolati minták elsôsorban az attitüdjeinket befolyásolják, gyakran tudattalanul. Ezek hatással vannak cselekedeteinkre, a dolgokra történô reagálásainkra. Ezen minták tudatosításával a tanuló szervezet tagjai elsôsorban a csoportos közösségekben alkalmazott, valamely technikák segítségével a változásokhoz való készségüket, hajlandóságukat és valós cselekedeteiket nagy mértékben segíthetik. A önmagunk irányítása következtében létezô és valamilyen módon megnyilvánuló jövôkép még önmagában nem jelenti azt, hogy tanulószervezettel állunk szemben. Ahhoz, hogy az egyes emberek által követett célok hosszútávon sikerrel járuljanak hozzá a szervezet eredményességhez, egy közös jövôképet kell megalkotni. Ennek jellemzôje, hogy magában foglalja az egyéni elképzeléseket és ennek következtében a szervezeti csoportok és tagok is képesek lesznek azonosulni vele. Napjaink modern szervezeteiben jellemzôen elôforduló egység a csoport. Mivel a csoportot az egyének alkotják, az ô tudásuk, tanulási képességük összeadódik a csoport teljesítménye eredményében, mégpedig úgy, hogy az több lesz, mint az egyszerû matematikai összegzése a tudásnak azaz szinergizmusról beszélhetünk. A csoportos tanulás ennek értelmében egyrészt az egyének tanulását, másrészt a csoport egészének közös mûködése következtében szerzett ismeretek megôrzését, továbbfejlesztését és átadását jelenti. Annak érdekében tehát, hogy a szervezetek képesek legyenek a folyamatos fejlôdésre, tanulásra, fel kell tételeznünk, hogy az abban tevékenykedô emberek, és csoportok is képesek erre. Mi kell ahhoz, hogy a nem kis megpróbáltatást jelentô folyamatos változást az ember produkálni tudja? Ennek megválaszolására alapvetô pszichológiai mûvek áttanulmányozása után vállalkozhatunk, de jelen esetben elég annyit tudni, hogy 3 nagy csoportba sorolhatók a kutatók megközelítései aszerint, hogy mi az, amit elsôsorban fontosnak ítélnek fenti kérdés szempontjából. Ennek megfelelôen beszélhetünk: az attitüd változást középpontba helyezôk, tanuláselméletek, fejlôdéselméletek alapján történô magyarázatokról. Mivel tanulószervezetekrôl van szó, és a változásmenedzselés elindítása a fejlôdést célzó szándékkal valósul meg, tehát mind a tanulás, mind a fejlôdés fogalmak alkalmazásának létjogosultsága van. A következôkben azonban mégis az elsô gondolatot emeljük ki, mert a továbbiak szempontjából ennek lesz jelentôsége. Az attitûd változást középpontba helyezve pl. nem csak a tanulást szükséges vizsgálni, hanem a változásmenedzselés során a változással szembeni immunitást, mely a versengô elkötelezettségre vezethetô vissza illetve annak legyôzése képességét, technikáit. Robert Kegan és munkatársa megállapítása szerint [8] létezik ugyanis egy pszichológiai dinamika, az ún. versengô elkötelezettség, mely a változásoknak való ellenállást gyakran magyarázza. Ez nem egy tudatos ellenszegülés, vagy lustaság, hanem a változás iránt elkötelezett ember akaratlanul érvényesülô rejtett versengô elkötelezettsége. A változásmenedzselés során a változás és egyben a tanulás, a tanulószervezetté válás gátját jelentheti a dolgozók hiányos mentális felkészültsége is. (Pl. félelem a sikertôl és a bukástól, alacsony önértékelés, önbizalom stb.) Milyen nem fizikai folyamatok zajlanak le a változás során a szervezetekben? Az emberek képesek arra, hogy pozitív változásokat vigyenek véghez, mégis a félelem alapú érzések, észlelések gyakran okozzák, hogy nem képes a csoport vagy a szervezet egyrôl a kettôre jutni. Sokan már az új kihívások gondolatától is idegesek. Kételkednek képességeikben, intelligenciájukban, a felmerülô nehézségek leküzdésének sikerében. A bukás elvi esélye számukra az egyébként is alacsony önértékelés további csökkenését okozza. A sikertôl való rettegés a bukástól való félelem ellentéte. Sokan félnek kihasználni szellemi és fizikai potenciáljukat, saját útjukat járni, álmaikat valóra váltani. A boldogság megragadása is kiválthat belsô fékeket, mely szintén az alacsony önértékeléssel hozható összefüggésbe. Külsô kényszer hatására ahelyett, hogy a megfelelés irányába mozdulnának el, kompromisszumot kötnek álmaikkal és magukkal. Nem véletlen tehát, hogy sok szervezetnél több évet is igénybe vesz egy-egy változás megvalósítása. Ezek az intézmények garantáltan lemaradnak, ezt a luxust nem lehet ma megengedni. A változás okozta félelmet a bizalom, a segítô környezet, az értékek megragadása, az önbizalom és magabiztosság kell, hogy felváltsa. A tanulás elômozdítása, a tanulószervezetté válás ösztönzése, mely elsôsorban az ellenállásban kicsúcsosodó problémák leküzdését kell, hogy jelentse, a változások kivitelezésében elengedhetetlen célként kell, hogy megfogalmazódjon. Az ellenállás leküzdése mellett, (melyhez számtalan, az adott helyzethez illeszthetô technika valamelyikének alkalmazása ad lehetôséget), a vezetôi magatartás, az emberek kezelése kulcsfontosságú. A vezetôk többsége, ha a szervezete a változás irányába mozdul el, elsôsorban a kézzelfogható, számszerûsíthetô dolgokra koncentrál, mint a hatékonyság, minôség, létszám stb., pedig ezek csak tünetek. A valódi problémák gyökerei a szervezet más síkján, más mélységeiben keresendôk. A kemény problémákra való koncentrálás csak látszólagos eredményt biztosít, hiszen könnyebben orvosolhatók, javíthatók, mintha az ún. lágy problémák megoldásához kezdenének, melyek mindig az emberi oldallal vannak összefüggésben [5]. A tanulószervezetek esetében ez a kérdés nem merülhet fel. Mivel a puha problémák forrása az emberek beállí- 25

3 tottsága, gondolkodásmódja, attitûdjei, helytelen viselkedés és magatartás, alulértékelés és önbizalomhiány stb., ezek a tanulószervezetek esetében természetes módon a figyelem középpontjában vannak. Ebbôl következôen, ha a sikeres változásmenedzsment végigvezetése a cél, ahol a valóságos változások eredményei elfogadottak a szervezeti tagok részérôl, és azok be is épülnek a szervezet további viselkedésébe, normáiba, máris elérkeztünk a tanulószervezetté válás lehetôségéhez, valamint annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy miért más a tanulószervezetek esetében a beavatkozás. Bakacsi szerint [3] a tanulás magatartás változással jár, míg Kolb szerint [10] a tapasztalatok feldolgozása jelenti a tudást. A két megközelítés közötti különbség nyilvánvaló. A tanuláselmélet kutatói is vitatkoznak arról, hogy a szervezetek életében és azon belül a csoportok mûködése során melyik közelítésmód érvényesül elsôsorban. Hogyan mûködik és érvényesíti hatását a megfigyeléses tanulás, vagy létrejöhet-e komplex tanulás a csoporton belül, vagy inkább a tapasztalati tanulás érvényesül? Mivel mindezen kategóriák az egyénekre vonatkozó vizsgálatokon alapulnak, nézzük meg ebbôl kiindulva, hogy mit jelent a szervezeti tanulás, a csoportok tanulása? Argyris és Schön gondolatai [2] segítségül hívhatók a kérdés megválaszolásakor. Véleményük szerint két dolognak kell teljesülnie ahhoz, hogy a csoportok szintjén is érzékelhetô tanulásról beszéljünk. Elôször is: az egyéneknek a változás során létrehívott céloknak megfelelôen kell cselekedniük, vagyis a változás érdekében megteendô dolgokat végre kell hajtani. Másodszor: az egyének által felvetett ötleteknek, javaslatoknak, azok minôsítése és végrehajtása során szerzett tapasztalatoknak bele kell épülniük a szervezeti memóriába, vagyis más csoportok számára is hozzáférhetôvé kell válniuk. Hogyan megy tehát végbe a szervezeti tanulás? Ahogy a gyerekek megtanulják a felnôttektôl a beszédet, a viselkedési normákat stb. a szervezetben is azáltal tesznek szert a tudásra (az egyének, csoportok és a szervezet egésze), hogy annak tagjai tapasztalatokat szereznek, azokat elemzik és értékelik, a szerzett ismereteket rögzítik és felhasználják, vagyis alkalmazzák a következôkben. Ez a tapasztalati tanulás. Ha a változásmenedzselés során érvényesülô változtatási tevékenységgel párhuzamot állítunk, akkor ez az utánzó, másoló, (imitatív jellegû) változtatás (egyhurkos tanulása a csoportnak, szervezetnek). A szakirodalomból ismert egyhurkos tanulásra minden szervezet képes, amikor a cselekvése elvárt és valós eredményei közötti különbség kiküszöbölésére törekszik a szervezet. Ennél magasabb szint, amikor a különbség okát is keresik, mely az emberi értékrend, attitüd és követett normák megváltoztatását igényli. Az instrukcionális tanulás esetén a szervezet lemásolja mások rutinjait, majd azt a sajátjukként használják. Ez a változásmenedzselés során azt jelenti, hogy adaptációs vagy átalakítás melletti átvételi változtatás zajlik. Az adaptáció ugyanis fejlesztési, feladatmegoldási értéket is képvisel (kéthurkos tanulás). A tanulás legmagasabb szintje, amikor magát a tanulás folyamatát veszi vizsgálat alá a szervezet (deutero tanulás) [1]. Valójában a hosszú távú siker fenntartását ez utóbbi két kategóriába tartozó szervezetek képesek megvalósítani. A tanulás során szerzett ismeretek tehát beépülnek a szervezet mindennapjaiba, úgy is mondhatjuk, hogy a memóriájába. De mi történik, a már használhatatlanná vált, felesleges adathalmazzal? Szándékosan el kell felejtetnünk a szervezetekkel, a csoportokkal. Az egyéni emberre közhasználatban lévô felejtés szó nem teljesen fedi le ezt a történést, mivel itt szándékos beavatkozásról van szó. A felejtés a tanulás folyamatos fenntartását biztosítja. Ez egy speciális irányú tanulási folyamat, mely sokkal nehezebb, mint a tanulás maga és minden tanulószervezetben gondot okoz. A tanulószervezetek tehát a tanulóképességük mellett a felejtés képességével is rendelkeznek, melynek értelmében akár a csoportos tanulást egyszerre nevezhetjük csoportos felejtésnek is. A tanulás és felejtés egyensúlya nem mindig biztosítható. Ezekben az esetekben merül fel (az elôzôekben már említett Kegan és munkatársai által vizsgált [8]) versengô elkötelezettség jelensége, mely egyfajta bizonytalanság eredményeként jelentkezik. A versengô elkötelezettségek és a nagy elôfeltevések általában abszolút személyes jellegûek. Azonban a csoportok is ugyanannyira hajlamosak ellenállni a változásnak, mint az egyes emberek, részlegek, sôt, teljes vállalatok is áldozatul eshetnek olyan belsô ellentmondásoknak, amelyek megvédik ôket az eredetileg célul kitûzött számottevô változástól. A csoportok esetében a felsoroltakon kívül a változással szembeni ellenállást erôsíti a csoportszellem, az összetartozás érzése, és egyéb közös célok. Bizonytalanságot okoz, azaz egyensúlyi problémát vet fel a csoport pszichológiai és funkcionális mûködése is. Bármely irányba eltolódik a csoport mûködése, a másik irány csorbát szenved. Ez a bizonytalanság pedig a tanulás, a változás gátjává válhat, a csoport mûködése öncélú lesz. Ahhoz, hogy jól mûködjenek a szervezeten belül a csoportok, 3 alapvetô dolgot kell biztosítani: technikai szakértelem, problémamegoldó és döntéshozatali képességek jelenléte, interperszonális képességek. A megfelelô mûködés a tanulás képességét, készségét is kell, hogy jelentse. Vagyis a csoportnak egy olyan szellemû kiépítését, melyben képesek az egyének képességeiket csoportosan fejleszteni annak érdekében, hogy saját egyéni és a csoport céljai egyaránt kielégítést nyerjenek. Senge és társai egy ún. tanulási hurok formájában írták le ezt a folyamatot. [14]. Edmondson szerint [4] a csoportos tanulás egyrészt egy, a szervezeti tanuláshoz hasonló folyamat, amely csoportos 26

4 szinten zajlik, másrészt magában foglalja a csoportot alkotó egyének együttmûködési készségének, a csoporton belüli összhangnak és tudatosságnak a növekedését amellett, hogy része a csoporttagok által birtokolt tudás közössé, csoportszintûvé válása. Mivel a tanulószervezetekben a csoport tanulása a csoportcél elérését szolgálja, ezért az egyének és a csoport is hajlandó valamilyen szintû bizonytalanságot elviselni. És mivel a csoportcél kapcsolatban áll a számára kiadott, végrehajtandó feladattal, ezért a csoportos tanulás a szervezeti teljesítmény növekedéséhez járul hozzá, adott esetben a sikeres változásmenedzsment végrehajtásához. Mely tényezôk gátolják a csoportos tanulást? A versengô elkötelezettségrôl már esett szó, mely az elôfeltevésekkel, a gondolati mintákkal, a belsô bizonytalansággal függ össze. Ezek leküzdését szolgálják vagy szolgálhatják az ún. védekezô mechanizmusok, melyek egyrészt gátolják a tanulást, másrész azonban csökkenthetik a belsô bizonytalanságot, amely ellenkezô hatást válthat ki. Védekezô mechanizmus a tagadás (tények, cselekedetek következményeinek tagadása), melynek következtében a valós problémák nem kerülnek felszínre, tehát nem valósulhat meg a tanulás sem. A projekció (bûnbak képzés) során a belsô feszültséget az egyén a külvilágra hárítja, mely következménye megegyezik a tagadásnál említettel. A racionalizálás (csoportos racionalizálás) során bár felszínre kerül a probléma oka, de a magyarázatok elfedik a valóságot. Tanulás itt sem következik be. Idealizálás esetén a túlfûtött érzelmek pozitív irányúak, a negatívumok figyelmen kívül hagyásával. A múlt felnagyítása a jelen elfedését jelenti itt is. Ez a torzított tapasztalati tanulást jelenti, mivel a produktív kudarc értékét nem ismeri fel a csoport a nem produktív sikerrel szemben. A fantázia élénk, valótlan ábrándozás. A légvárak a valóságot takarják el. Szimbolizálás során egy külsô dolog álcázott megjelenítôvé válik egy belsô rejtett dolog helyett. Az egyéni gátak csoportos formában is testet ölthetnek, melyek tovább fokozhatják a csoportos védekezô mechanizmusokat. Pl. konformitás, normák, autokratív vezetés, a szerepek, csoport kultúrája, a hatalom, mûködési rutinok [1, 2, 3, 4]. Ugyanezen okok a változással szembeni ellenállás növekedéséhez is hozzájárulnak, vagyis a tanulási gátak az alkalmazkodási, változási hajlandóság gátjai is. A szervezet ezen képességei tekintetében Józsa László [7] nagyszerû áttekintést ad könyvében. Az itt leírt egyéni, csoport és szervezeti szinten érvényesülô képességek a szolgáltatási szférában is igazak. Az a cikk megállapításait konvertálva az egészségügy keretei közé, további tanácsokat kaphatunk a szervezet egészének, és ezen belül a csoportok tanulását, megújulását segítô gondolkodáshoz. Hogyan mozdítható elô a tanulás a csoportban? Ahhoz, hogy egy csoport megfelelôen tudjon tanulni, a tanulásukat segítô, támogató környezetet kell kialakítani, és természetesen a csoportnak is rendelkeznie kell azokkal a képességekkel, hogy a tanulás gátjait leküzdje. A rendelkezésre álló eszközök szakszerû kihasználása biztosítéka lehet a sikeres tanulásnak, és ezen keresztül a sikeres változásnak [13, 14,15]. Melyek ezek az eszközök? kommunikáció: dialógus (ötletek cseréje) képzett vita (döntésnek kell születni), pszichológiai biztonság: egyéni, csoport és szervezeti szintû, normák: információ megosztás, hibák tolerálása stb., tudatosság: önkontroll, nyitottság, közös jövôkép: célok, stratégia, filozófia, azonosulás, személyes irányítás: önmegvalósítás, alkotás, vezetés: szerep, stílus, példamutatás. A szervezeti tanulást úgy értelmeztük, mint tudás és/vagy képességek, készségek megszerzése, mely következtében valamilyen magatartás változás, viselkedés, cselekvés módosulás várható hosszabb idô távlatában. Ez a megfogalmazás a magatartástudományi alapokon nyugvó szervezetfejlesztés és/vagy változásmenedzsment kritériuma is. Ez akkor fog bekövetkezni, ha a változást kiváltó októl kezdve a folyamat végén jelentkezô eredményig minden mozzanat rögzül a szervezet memóriájában. A változásmenedzselés során a célok eléréséhez az egyének, a csoportok felhasználják a saját tudásukat, s ennek egy egésszé kovácsolása a szervezet egészének a feladata. Ez a folyamat egy közös tudásbankot hoz létre, melyet nevezhetünk szervezeti memóriának. Ez független az egyéni tagoktól, azok képességeitôl és tudásától, vagyis a szervezeti tagok cserélôdése esetén is viszonylag állandónak tekinthetô. Ebbôl következik, hogy a szervezeti memória nem azonos a szervezetet alkotó egyének memóriájának összességével. Hogyan hozza létre akkor az egyének memóriája és tanulási folyamata a szervezeti memóriát? A folyamat kulcspontja az, amikor az egyéni tanulás eredménye beágyazódik a közös memóriába, annak szerves része lesz. A szervezeti tanulás feltétele, hogy amit az egyén tapasztalt és megtanult, az valamilyen formában kommunikálható, átadható legyen, ugyanis ekkor válik lehetségessé a tudás megosztása. Ezekbôl következik, hogy nem minden egyéni tanulás lesz szervezeti tudás, vagy tanulás, csak akkor, ha: a szervezeti célok érdekében történik, a szervezet tagjai között megosztják, a tanulás tapasztalata beágyazódik a szervezet rendszereibe, struktúrájába, kultúrájába, vagyis a szervezeti memóriába [15]. Összességében azt is mondhatjuk, hogy a szervezeti memória megteremti a kapcsolatot az egyéni és intézményi magatartás között, mely információt, tudást, és képessége- 27

5 ket tárol. Végül nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a tudást nem elegendô a szervezetnek megszerezni, azt ésszerûen használni és megtartani is meg kell tanulni, mely gondolatok tovább vezetnek egy fiatal tudományterület határára, a tudásmenedzselés kérdéseihez. Az irodalom szerint a memória 2 csoportba osztható: [12] A deklaratív memória, mely tényeket, adatokat, információkat, hiteket tartalmaz. Ezek a know-why, és knowwhat jellegû tudás megtestesítôi. Ennek része a szervezeti kognitív térkép, mely az egyéni térképekbôl áll össze. Ez az egyéni térkép az emberek világról alkotott képe, elôítélete, tapasztalatai alapján alakul ki, mely nagy mértékben befolyásolja másokhoz és a világhoz való viszonyulásukat, visszatükrözôdik értékeikben, normáikban, cselekedeteikben. A szervezeti kognitív térkép a szervezet tagjai által közösen vallott értékeket, normákat tartalmazza, és a szervezeti kultúrával szoros összefüggésben van. Segítséget nyújt a döntéshozatalban, meghatározza az egyéni tanulási folyamatokat, ezáltal befolyásolja a szervezeti tudást. A procedurális memória tartalmazza a rutinok, képességek, magatartások összességét. Know-how jellegû tudás jellemzi, mely nagyrészt automatikus. Ezért a szervezet tanulási és improvizációs rutinjai, a keresési algoritmusok ebbe a procedurális memóriába tartoznak. Hogyan hozható összefüggésbe a szervezeti memória és a változásmenedzsment folyamata? A szervezetet minden pillanatban külsô belsô hatások érik, melyek a szervezetet alkotó csoportokon, egyéneken keresztül lecsapódnak a szervezet reakcióiban. A rengeteg hatást azonban azok fontossága alapján a memória szelektálja. Ez nem feltétlenül tudatos folyamat, az elhanyagolt információk kiválasztása nem feltétlenül tudatos módon megy végbe. Ez azzal magyarázható, hogy észlelés és szûrés során az egyén a saját és szervezeti kognitív térképére támaszkodik (saját és a szervezet céljai, értékei, világnézete), s ezzel összefüggésben a szervezet kultúrája irányítja a figyelem hangsúlyos részeit. Mindezek a szervezeti memória részét képezik, ezért is nyilvánvalóan központi szerepet játszik a szervezetre ható erôk elmozdulást segítô erejének meghatározásában, a változás elindításáról való döntésben. A sikeres változás elindításához, vagy az egyensúly helyreállításához szükség van arra is, hogy felismerje a szervezet a környezeti információkból mi a fontos a számára, és ennek értelmet adva a cselekvés irányát kijelölje. (Ugyanazon környezeti hatásra, helyzetre a szervezetek másként reagálnak.) A helytelen memória tartalom a változás megakadályozásához vezethet, hiszen túl erôs szervezeti kultúra, vagy a siker érzése felületességhez, rutinszerûséghez vezethet (lásd: tanulást gátló hatások), melyet belsô vakságnak is nevezünk. A memória értelmezô (interpretáló) szerepet is betölt, valamint a szervezeti tevékenységek koordinálásával, cselekvések indításával is szoros összefüggésben van. Ez azért van, mert a szervezet tagjai a külsô és belsô ingerekre elemzés alapján választ adnak. Ha eltérést tapasztalnak, a szervezet beavatkozik, és az változást kezdeményez. A gyorsan változó környezeti hatások miatt azonban gyakran van szükség arra, hogy a memória tartalom alapján improvizáljon a szervezet. A lehetôségek közüli választáshoz szükséges a memóriaállomány feltérképezése. Ha a korábbi tapasztalatok közötti keresés nem jár eredménnyel, elôfordulhat, hogy a már korábban megoldott problémákat oldjuk meg ismét. A deklaratív memóriában találhatók a korábbi azonos vagy hasonló helyzetek és általános összefüggések ismerete, melyek a tanulásban is fontos szerepet játszanak. A tanulás ennek megfelelôen valójában akkor következik be, ha van valódi kihívás. Vagyis a változásmenedzselés akkor indul el, ha a kihívás nagyságrendje a hajtóerôk túlsúlyát okozza. A változás, vagy a tanulás eredménye akkor okoz tartós magatartásváltozást, ha beépül a szervezeti memóriába. Azonban két esetben ez biztosan nem következik be: amnézia esetén, amikor a szervezet számára nem áll rendelkezésre elegendô idô, vagy nagy a fluktuáció stb. babona esetén, amikor a tapasztalat hibás közvetítése hamis ismereteket és összefüggéseket eredményez. Más esetekben többnyire a szervezeten magán múlik a siker esélye. Abban az esetben, ha egyéni, vagy csoport szinten megreked a változás, a tudás nem épül be a szervezeti memóriába, fragmentált tanulás megy végbe. A fentiekben leírtak alapján egyértelmûen kiderül, hogy a tanulószervezetek változásmenedzselése nem más, mint egy állandó tanulási folyamat. S az is igaz, hogy egy helyesen végrehajtott változásmenedzselés a tanulószervezetté válás feltétele. Mindezek közben kiemelkedô jelentôsége van a szervezeti memóriának, mely az egész összefüggésrendszert egybefogja. Ahhoz, hogy a memória megfelelô közeget biztosítson a tanulás és a változás számára, a folyamatos tanulás a folyamatos felejtést tételezi fel. A könnyebb megértést segíti az 1. ábra, mely az említett lényegi elemek kiemelésével világítja meg a tanulmányban összefoglalt gondolatok közötti kapcsolatot. A kiinduló alapegység az egyén, mely magában hordozza a maga kultúráját, melyet körbe vesz a saját személyes memóriája. A külsô hatások érvényesülése indítja el azt a folyamatot, mely az elôzôekben részletezetteknek megfelelôen valami új felismerésben ölt testet, és cselekvés indítására ösztönöz. Amennyiben a cselekvés változásmenedzselést jelent, ugyancsak a leírtaknak megfelelôen kerül végrehajtásra a beavatkozás. A tanulószervezetté válás kritériumait és ezen szellemben végrehajtott változásmenedzselés folyamatát egymással párhuzamba állítva a 2. ábra írja le. Amennyiben sikerül az egészségügy területén is megvalósítani a fent leírtak szellemében a szükséges változtatásokat, óriási lépést teszünk elôre nem csak a gyógyulni vágyó emberek megelégedettsége irányába, hanem az egyes intézmények keretei között megvalósulhatnak az örömteli szervezetek mûködésének feltételei is, melyekrôl Magyar Dániel [11] tanulmányában olvashatunk. 28

6 1. ábra A csoportos tanulás modellje 2. ábra A tanulószervezetté válás változás menedzsmentje 29

7 IRODALOMJEGYZÉK [1] Argyris Schön: Organizational Learning, A Theory of Action Perspective, Addison- Westley Publishing Co [2] Argyris Schön: Organizational Learning II. Theory, Method and Practice, Addison- Westley Publishing Co [3] Bakacsi és Társai: Stratégiai emberi erôforrás menedzsment, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest [4] Edmondson: Psychological safety and learning behavior in work teams, Administrative Science Quarterly, Ithaca, Jun [5] Ed Oakley Doug Krug: Korszerû változásmenedzselés, Bagolyvár Könyvkiadó [6] Fulmer Gibbs Keys: The Second Generation Learning Organizations: New Tools for Sustaining Competitive Advantage, Organizational Dynamics Autumn [7] Józsa László: Marketing, Stratégia Mûszaki Könyvkiadó Budapest [8] Kegan Laskow: Az igazi ok, amiért a szervezetek nem változnak, Harvard Business Manager [9] Kim: The link between individual and organizational learning, Sloan Management Review, Vol. 35. Issue 1. [10] Kolb: Experiental learning Prentice, Hall New Yersey [11] Magyar Dániel: Örömteli munkahelyek kialakításának tényezôi, Mûszaki vezetô Verlag Dashofer fejezet [12] Moorman Miner: Organizational improvisation and organizational memory, Academy of Management Review, Vol. 23. Issue 4, October [13] Senge: Az 5 Alapelv, HVG Rt. Budapest [14] Senge: The Leaders New York: Building Learning Organization, Sloan Management Review, Fall [15] Snyder Cummings: Orgnizational learning disorders: conceptual model and intervention hypotheses, Human Relations, Vol. 51. Issue 7, July A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Bencsik Andrea szervezô vegyészmérnök, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékének docense. Kutatási területe: az emberi erôforrás munkavégzési megbízhatósága, helye, szerepe, a szervezetekben, a szervezeti mûködés-tanulás-tudás-memória összefüggései, a szervezetfejlesztési technikák alkalmazása a változások menedzselése során. Oktatási területe: hálótervezés, emberi erôforrás menedzsment, szervezési technikák, szervezetfejlesztés, csoportos technikák. Számos hazai és külföldön megrendezett konferencián tart elôadásokat, melyekbôl publikációk készülnek. Évente diplomadolgozatot vezet, jelenleg 9 fô PhD hallgató dolgozik az irányítása mellett tôl Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 1985-tôl Veszprémi Akadémiai Bizottság Vállalatkibernetikai Munkabizottság, 1996-tól MTA Vezetéstudományi Bizottság Szervezéselméleti- és módszertani Albizottság, 2000-tôl Szervezetfejlesztôk Magyarországi Társasága tagja. A tanszék által kidolgozott és elindított egyetemi szakok mûszaki menedzser, gazdálkodási, humán erôforrás menedzser szak, valamint posztgraduális képzésben menedzser szakmérnök, sport menedzser, projektmenedzser, humán erôforrás menedzser tantervének és oktatási anyagainak kidolgozásában részt vett. Bognár Krisztina mûszaki menedzser. Tanulmányok: Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar, Mûszaki Menedzser szak; Veszprémi Egyetem Gazdálkodásiés Szervezéstudományi Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgató. Külföldi tanulmányok: ERASMUS ösztöndíj: tavaszi félév: Németország, Hochschule Anhalt: marketing, logisztika, beszerzésmenedzsment. Rövid szakmai képzések (nyári egyetemek): 1999 Porto: Számítógép vezérlésû termelés, Robotika; 1998 Barcelona: Stratégiai menedzsment; 1997 Eindhoven: Életciklus a modern építési technológiában. Kutatási területek: Tudásmenedzsment és tanulószervezetek kapcsolata, tudásmegosztás. 30

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

TUDÁS MENEDZSELÉSE A KIEMELKEDŐ SZELLEMI MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN RÁCZ IRMA 1

TUDÁS MENEDZSELÉSE A KIEMELKEDŐ SZELLEMI MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN RÁCZ IRMA 1 TUDÁS MENEDZSELÉSE A KIEMELKEDŐ SZELLEMI MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN RÁCZ IRMA 1 Összefoglalás A tanulmány a szervezetek működése során megvalósuló tudásmenedzsment folyamatokkal foglalkozik. A legjobb szellemi

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS

VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A KÖZÉPFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSBAN Phare HU0105-03-01-0029 Horgászbotot, ne halat! - Dinamikus vállalkozói perspektíva VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK II. Vállalkozásmenedzsment blokk

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

7. Gergely Róbert: A tanulás, a tudás és a memória szerepe a szervezetek versenyképességében

7. Gergely Róbert: A tanulás, a tudás és a memória szerepe a szervezetek versenyképességében 7. Gergely Róbert: A tanulás, a tudás és a memória szerepe a szervezetek versenyképességében GERGELY RÓBERT Veszprémi Egyetem, PhD-hallgató robert_gergely@gtk.vein.hu ABSTRACT In our days getting required

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák Dr. Berényi László 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Dr. Berényi László Szakmai lektor: Dr. Szintay

Részletesebben

A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE

A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 9 (38), 2011/1. A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE SIMON GABRIELLA mentálhigiénés szakember, mediátor, kritikus - barát info@legitim.hu A kritikus - barát (Critcal Friend) módszer

Részletesebben

Peter Senge világhírűvé vált Az ötödik alapelv című művében mutatatta be a tanuló szervezeteket, és ezzel alakította ki a fogalom mai jelentését.

Peter Senge világhírűvé vált Az ötödik alapelv című művében mutatatta be a tanuló szervezeteket, és ezzel alakította ki a fogalom mai jelentését. A tanuló szervezetek jellemzői, 2010. Az egyetlen fenntartható előny versenytársaiddal szemben az, ha képes vagy gyorsabban tanulni, mint ők (Arie De Geus, a Royal Dutsch / Shell Stratégiai vezetője) Az

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

HATÁSOS ÜZLETÁGI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI FEJLŐDÉSI SZAKASZOKBAN

HATÁSOS ÜZLETÁGI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI FEJLŐDÉSI SZAKASZOKBAN 1. HATÁSOS ÜZLETÁGI STRATÉGIÁK KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI FEJLŐDÉSI SZAKASZOKBAN OTKA zárójelentés Vezető kutató: Prof. Dr. Dobák Miklós Budapest, 2011. Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet H-1093

Részletesebben