TTK- Természettudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TTK- Természettudományi Kar"

Átírás

1 TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus Földrajztanár Környezettan-tanár Technikatanár Biológiatanár Web-programozó Általános rendszergazda Műszaki informatikai mérnökasszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Főbb ismeretek: További információ: Fizika A képzés általános társadalom- és természettudományi alapismeretekből, szakmai alapozó ismeretekből, szakmai törzsanyagból, differenciált szakmai ismeretekből áll. Mindezek elsajátítása után a biológusok képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek alkalmazására, a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására, laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, számítógépes adatfeldolgozásra, önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Az alapszakon két szakirány választható biológia tanári (B szak választásával), illetve akadémiai, és két részterületi specializáció: biotechnológiai valamint angol szaknyelvi. Biológia tanári szakirány választása esetén továbbtanulási lehetőség a biológia tanár MSc, az akadémiai szakirány választásakor a biológus, mezőgazdasági biotechnológus, biomérnök, természetvédelmi mérnök és más biológiához kapcsolódó mesterszakok. A részterületi specializációk elvégzése a 6. félév végére közvetlen gyakorlati képzettséget biztosít, azonban a továbbtanulás ebben az esetben is lehetséges Ft Az alapszakos diploma birtokában biotechnológiát alkalmazó üzemek, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumok, állami és civil környezet- és természetvédelemi szervezeteknél, angol szaknyelvi ismerettel külföldi munkavállalásra is lehetőség nyílik Intézményen belül: biológiatanár, természetvédelmi mérnök, biotechnológus, környezetmérnök; más intézményekben: egyéb, a szakhoz kapcsolódó mesterszakokon. Prof. Dr. Kovács J. Attila 94/ , Alapképzési szak: Biológia Szakképzettség: biológus (Biologist) (BSc) A képzés célja: Olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb öszszefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapképzési szak: Fizika Szakképzettség: fizikus (Physicist) (BSc) A képzés célja: alapfokozatú, BSc végzettségű fizikusokat képzünk, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a képzés második ciklusában szakfizikusként, fizikatanárként vagy más, természettudományi végzettségű szakemberként, tanárként fejezzék be egyetemi tanulmányaikat

2 Főbb ismeretek: Földrajz Oktató munkánk súlypontjai a diákközpontúság és a helyes fizikai szemlélet kialakítása. Az alaptörvényeket nagyszámú kísérlet bemutatásával, ill. sajátkezű elvégeztetésével és közös elemzésével ismertetjük meg hallgatóinkkal. Erre építve aztán bevezetjük őket a modern elméleti fizika alapvető ismeretanyagába. Az így megszerzett tudásuk birtokában a hallgatóink alkalmasak a fizikai ismereteik széleskörű alkalmazására, mérések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására, és a természettudománnyal kapcsolatos kérdések kommunikálására. A fizikus-x tanári szakirányunkon évfolyamonként 10 hallgatónak lehetősége lesz egy második szak szakterületének ismereteit, pedagógiai és pszichológiai ismereteket elsajátítania, amelyek alapján a mester fokozat elvégzésével pl. fizika-matematika, fizika-földrajz stb. szakos általános vagy középiskolai tanár válhat belőle. A fizikus-x tanári szakirányunkat tanári indíttatással és képességekkel rendelkező hallgatóinknak ajánljuk Ft Az alapdiplomával kilépők tudományos kutatóintézetekben, ipari vállalatok fejlesztő- és minőségvizsgáló részlegeiben helyezkedhetnek el magas szintű tudományos segéderőként, illetve gyártási folyamatot szervező-irányító középvezetőként kis- és középvállalkozásoknál. A fizikus-x tanári szakirányon BSc-diplomát szerzett hallgatóinknak lehetőségük lesz a tanulmányaikat mester fokon folytatni, melynek eredményes befejezésével középiskolai tanári diplomát szerezhetnek. Prof. Dr. Papp György További információ: 94/ , Alapképzési szak: Földrajz Szakképzettség: geográfus (Geographer) (BSc) A képzés célja: A hallgatók modern természettudományos szemléleten alapuló ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkezzenek. Képesek legyenek megérteni a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezetben lezajló folyamatokat. A természet- és társadalom-földrajzi rendszer ismeretében értelmezik a törvényszerűségeket. Feltérképezik a földrajzi folyamatokat, illetve térbeli adatokat elemeznek. A gyakorlati képzés során elsajátítják a térbeli jelenségek mérését, adatfelvételét és az adatok feldolgozását. Főbb ismeretek: A földrajzi ismeretek széleskörű mind természettudományos mindpedig társadalomtudományi megalapozása folyik az alapszakon. Az első négy félév képzési programjában az alapozó- (földtan, természeti- és társadalomföldrajz, térképészet, hidrogeográfia stb) az ötödik, hatodik félévekben főleg a leíró földrajzi tárgyak oktatása folyik. A negyedik félévtől lehetőség nyílik szakirány felvételére. A képzést több labor- és terepgyakorlat teszi gyakorlatorientálttá. A terepbejárások során megismerkednek hazánk és a környező országok tájaival. Tanári pályára készülő hallgatók a földrajz mellé egy másik szakot is választanak és az alapképzés során mindkét szakterület ismeretanyagából szereznek ismereteket, valamint a tanári hívatást megalapozó pedagógiai tárgyakat hallgatnak. Lehetőség van az alapképzés során a település és területfejlesztési szakirány választására. Azok a hallgatók akik ezt a szakirányt választják, főként a társadalomföldrajzi ismeretekben mélyülnek el, ismereteiket elsősorban települési, kistérségi szinten tudják kamatoztatni. Lehetőség kinálkozik az országjárásvezető szakirány választására, ami hazánk természeti és társadalmi értékeit ismerteti meg Ft Az alapszakon végzett hallgatók az alábbi munkaerőpiacon előnyös képességekre tesz szert: Ismeri az adatgyűjtés, adatfeldolgozás módszereit. Képes a földrajzi környezetre vonatkozó adatok elemzésére, értékelésére. Rendelkezik a laboratóriumi, terepi vagy társadalmi adatgyűjtéshez, és feldolgozáshoz szükséges számítástechnikai ismeretekkel. A tanári pályára készülők az alapszak elvégzése után az intézményen belül, vagy más intézményben is folytathatják tanulmányaikat a mesterszakon. Azok a hallgatók, akik nem a tanári hívatásra készülnek a geográfus szakon és annak különböző szakirányain találnak lehetőséget a további ismeretszerzésre. Prof. Dr. Veress Márton, További információ: 94/ , Gazdálkodási és menedzsment Alapképzési szak: Gazdálkodási és menedzsment 6+1 félév Kredit: 210 Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (Economist in Business Administration and Management) (BA)

3 A képzés célja: Főbb ismeretek: Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A képzés három modulból áll. Az első modul célja az általános alapozás, hozzájárulás egyfajta általá-nos értelmiségi képzéshez. A második tantárgycsoport a szakmai képzést megalapozó tantárgyakat tartalmazza. A harmadik modul tantárgyai a gazdálkodási szakon folyó szakképzés magvát alkotják, egymáshoz szervesen kapcsolódva. A szak elvégzéséhez a hallgatók alkalmassá válnak vállalkozási, intézménygazdálkodási, menedzselési feladatok ellátására. A végzetteket alkalmassá teszi a mester-képzésre való átmenetre. Logisztika szakirány: a nemzetközi szállítmányozás, logisztika területén megalapozott elméleti és naprakész gyakorlati ismeretek átadása a régió vállalkozásai igényeinek figyelembe vételével. Pénzügy szakirány: az üzleti életben jól hasznosítható szaktudást nyújt egy pénzügyi szakember számára. A képzés elmélyíti a hallgatók pénzügyi és számviteli ismereteit, és megismertet a bankvilág, a biztosítók, a tőzsde működésével, az államháztartás pénzügyi aspektusaival. Külgazdasági szakirány: aktuális ismeretek nyújtása a nemzetközi gazdasági kapcsolatok témakörében a hallgatók számára annak érdekében, hogy kellő felkészültséggel bírjanak az üzleti külkapcsolatok szervezésében, elemzésében, s általában a nemzetközi üzleti életben való eligazodásban Ft, levelező Ft A szakon végzett hallgatók iránt igény mutatkozik a közigazgatás országos és regionális jelentőségű hazai és külföldi intézményeiben, a nonprofit szférában, az EU különböző szerveinél, a pénzügyi irányítás intézményeiben, bankoknál, tőzsdei tanácsadó cégeknél, könyvvizsgáló vállalkozásoknál, közgazdasági kutatóintézeteknél, valamint a versenyszférában. A gazdálkodási és menedzsment alapszak alkalmassá teszi a végzett hallgatókat többféle mesterszak irányába való továbblépésre. Képzésünk sajátosságai miatt a leginkább alkalmas mesterszakok a közgazdálkodás és közpolitika, a vállalkozásfejlesztés, az általános menedzsment és a logisztikai menedzsment lehetnek, a nemzetközi és regionális menedzsment mellett. KTK- Közgazdaságtudományi Kar Prof. Dr. Székely Csaba További információ: 94/ , Kémia Alapképzési szak: Kémia Szakképzettség: vegyész (Chemist) (BSc) A képzés célja: A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Főbb ismeretek: A képzés természettudományos alapozó ismeretekből (matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek), szakmai törzsanyagból (általános, szervetlen, analitikai, alkalmazott, szerves és fizikai kémia), valamint a tanári szakirány differenciált szakmai ismereteiből áll. Tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei, elméleti kémia, egyéb természettudományos alapismeretek, speciális kémiai ismeretek, pedagógiai, pszichológiai ismeretek Ft Karrierlehetőségek a vegyipari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi analitikai laboratóriumokban különböző mérési feladatok ellátására. Továbbtanulás lehetséges a tanári mesterszakokon (MSc) a tanári szakirányt elvégzők részére, illetve vegyész mesterszakon az ország különböző felsőoktatási intézményeiben Dr. Borzsák István További információ: 94/ ,

4 Környezettan Matematika Alapképzési szak: Környezettan Szakképzettség: alkalmazott környezetkutató (Expert in Applied Environmental Studies) (BSc) A képzés célja: A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematiaki, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő (MSc) folytatásához. Főbb ismeretek: Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és informatikai alapismereteket tartalmaz. A szakmai törzsanyag: környezettudományi alapismeretek modul ( környezeti fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia), környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezetvédelem, környezettechnológia, környezetegészségtan, természetvédelem, környezetgazdaság, jog), környezettudományi monitorozási alapismeretek modul (környezetminősítés, állapotértékelés). Differenciált szakmai ismeretek modul. További információ: A szakirányok a differenciált képzési modul részét képezik. Választható szakirányok: tanári szakirány- mely szakirányt bármely természettudományi, bölcsészettudományi párosításban felvehető. Technika szakirány: felvehető tanári és nem tanári szakirányként. A tanári szakirány elvégzése alapot jelent a MSc képzésben a tanári diploma megszerzéséhez (tanárképzés csak két szak együttes végzése esetén lehetséges). A csak környezettan BSc-t végzők a differenciált képzés során gyakorlati és elméleti ismereteiket mélyíthetik el, mely a környezettudományi MSc alapját képezi Ft A BSc diplomával környezetvédelmi laboratóriumokban, szervezeteknél, önkormányzatoknál környezetvédelmi felelősként környezeti oktatásban, a természetvédelemben lehet elhelyezkedni. A diploma lehetőséget ad más felsőoktatási intézményben az MSc tanulmányok folytatására: környezettan, technika tanár, környezetkutató, geográfus, geológus, környezeti informatikus, analitikus, meteorológus, ökológus. EMK Erdőmérnöki Kar Dr. habil. Béres Csilla 94/ , 94/ , kornyezettan/lapok/home.aspx, Alapképzési szak: Matematika Szakképzettség: matematikus (Mathematician) (BSc) A képzés célja: Olyan matematikai ismeretek megszerzése, amelyek előkészítik a két éves egyetemi mesterszak tanulmányait. A három éves alapszak alapokleveles matematikus képzettséget ad matematika tanári szakiránnyal, amely biztos alapokat nyújt a matematika tanári diploma elnyeréséhez. Mivel a szak tanterve gazdasági, ill. európai uniós tanulmányokat tartalmaz, a képesítés lehetőséget teremt a ma-tematikai ismeretek hasznosítására a gazdasági életben. Főbb ismeretek: A képzés modulszerkezetben folyik, a modulok egymásra épülnek. Az alapozó ismeretek modul matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai uniós és minőségmenedzsment alapjait nyújtja. A szakmai törzsanyag modul összefoglalja a matematikai törzsanyag fontosabb tárgyait. A szabadon választható tárgyak modul egyéni választás alapján lehetőséget nyújt bizonyos speciális matematikai ismeretek megszerzésére. A tanári modul a mesterszakon igényelt pszichológiai, neveléstudományi alapokat adja. További információ: A matematika tanári szakirány biztos alapokat nyújt a tanári diploma megszerzéséhez. Az elsajátított matematikai, pedagógiai, pszichológiai tanulmányokhoz gazdasági ismeretek is társulnak, amelyek jól hasznosíthatók iskolai közösségek szervezésénél. Városunkban több szakmai szempontból kiváló iskola működik - ezek egyike a NymE SEK Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium - ez lehetővé teszi, hogy hallgatóink már a mesterszak megszerzése előtt bekapcsolódjanak pedagógiai műhelyek munkájába. A szakot levelező formában is elindítjuk megfelelő számú jelentkező esetén Ft A matematika egyszerre művészet és tudomány, a gazdasági életben, a pénzügyi szférában is fontos szerepet játszik. A matematika magas óraszámú tárgy az iskolában, így érdemes a tanári szakirányt választani. Alapdiplomával a pedagógiai munka előkészítésében, szervezésében vehetnek részt. Az 5-12 osztályos tanulók oktatásához már a kapcsolódó mesterképzés elvégzése szükséges. A szak elvégzése jó alapot biztosít a tanári mesterfokozat elnyeréséhez. Az elsajátított matematikai ismeretek kreditpontjai beszámíthatók más olyan szakok elvégzésénél, ahol a matematika részét alkotja a képzésnek (pl. NymE mérnöktanári mesterszakjai, informatikai- és közgazdaságtudományi mesterszakok). Dr. Szalay László 94/ ,

5 Műszaki menedzser Alapképzési szak: Műszaki menedzser 7 félév Kredit: 210 Szakképzettség: műszaki menedzser (Technical Manager) (BSc) A képzés célja: A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. Főbb ismeretek: Meghatározó ismeretkörök: természettudományos alapismeretek: matematika, fizika, más természettudományok alapismeretei (biológia, kémia, mechanika); gazdasági és humán ismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozásgazdaságtan, minőségbiztosítás, humán ismeretek; szakmai törzsanyag: műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek. A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével megvalósul az információmenedzsment modul Ft, levelező Ft Könnyű a komplex ismereteknek, készségeknek megfelelni úgy a versenyszférában, mint a közszférában. A műszaki menedzser alapszak új szakképzettségi megnevezése - gazdálkodási mérnök - egyértelművé teszi, hogy olyan mérnökről van szó, aki hatékonyan képes valamely erőforrással (ember, anyag, energia, pénz, információ) gazdálkodni. A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak az NymE SEK és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti együttműködés alapján továbblépési lehetőségük van a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó MSc szintű képzésre. Dr. Balogh Imre További információ: 94/ , Geográfus Mesterképzési szak: Geográfus Szakképzettség: okleveles geográfus (Geographer) (MSc) A képzés célja: olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Főbb ismeretek: Az első év alapozó modulja térképészeti, módszertani és társadalomismereti tantárgyakból áll. A szakirány választása a második félévtől történik, melyet 1 hét terepgyakorlat és 3 hét szakmai gyakorlat egészít ki. A hallgatók 14 szabadon választható kurzusból választhatnak érdeklődésüknek megfelelően Költségtérítés További információ: Az intézmény geográfus képzése 3 szakiránnyal, geomorfológia, terület- és településfejlesztés és geoinformatika szakiránnyal indul, mely a második félévvel veszi kezdetét. A geomorfológia szakirány a térképészeti és matematikai alapok megszerzését követően az alkalmazott geomorfológiára helyezi a hangsúlyt, előtérbe helyezve a gyakorlati és a terepi oktatást. Település - és területfejlesztő szakirányunk a regionális- és kistérségi különbségek kezelésére, pályázati felzárkóztatására összpontosít alapos településföldrajzi ismeretekkel kiegészítve. Geoinformatika szakirányunk az alapozó félév után a székesfehérvári Geoinformatikai Karon folytatódik, ahol a képzés kitűnő infrastruktúrális háttérrel rendelkezik. Érdeklődés esetén az alapozó félévet is indítjuk a képzési helyen Ft Az elhelyezkedési lehetőségek, a választható szakirányoknak megfelelően sokszínűek.végzett hallgatóink önkormányzatoknál, az államigazgatásban, pályázatíró cégeknél, kistérségi társulásoknál, alkalmazott kutatást folytató intézetekben, nemzeti parkoknál tudnak elhelyezkedni, továbbá a turisztikai szektor is számos lehőséget kínál. A kutatói pálya szintén nyitva áll a legtehetségesebbek előtt. Az államigazgatás szervei közül, az erdészeti szolgálat, talajtani szolgálat, földhivatalok, vízügyi hivatalok kínálnak elhelyezkedési lehetőséget. Végzett hallgatóink önkormányzatoknál, az államigazgatásban, pályázatíró cégeknél, kistérségi társulásoknál, alkalmazott kutatást folytató intézetekben, nemzeti parkoknál tudnak elhelyezkedni. A továbbtanulás az intézmény két doktori iskolájában biztosított geokörnyezettudományi és geoinformatikai témakörökben. TTK - Természettudományi Kar Prof. Dr. Veress Márton 94/

6 Földrajztanár Mesterképzési szak: Földrajztanár 2-5 félév Kredit: Szakképzettség: okleveles földrajztanár (teacher of geography) MSc A képzés célja: Az alapfokozaton szerzett ismeretekre vagy más felsőfokú szakképzettségre alapozva a földrajz szakterületi ismeretek bővítése, elmélyítése, a földrajzi és természettudományi gondolkodás elmélyítése, a pedagógiai ismeretek bővítése, készségek fejlesztése. A hallgató felkészítése a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben jellemző oktatási módszerek, pedagógiai, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok eredményes, innovatív megoldására, alkalmazására, valamint a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására Főbb ismeretek: A bolognai alapképzésben végzett hallgatók az első négy félévben komplex természeti- társadalomföldrajzi, regionális földrajzi, kutatásmódszertani ismeretek, valamint földrajz tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismeretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát; az ötödik félévben a hallgatók közoktatási gyakorlaton vesznek részt. Az előzetes alapfokozatú vagy más felsőfokú szakképzettségtől függően képzési időben, képzési-fejlesztési tartalmakban van különbség Ft A végzettek általános és középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el. A Földrajztanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az NymE akkreditált Környezettudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait. Dr. Lakotár Katalin További információ: 94/ , Környezettan-tanár Mesterképzési szak: Környezettan-tanár 2-5 félév Kredit: Szakképzettség: okleveles környezettan-tanár (teacher of environmental science) MSc A képzés célja: Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzésekre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés a környezettan területén. Főbb ismeretek: A környezettan tanári MSc képzés során ökológiai ismeretek, földtani ismeretek, energetikai ismeretek, környezeti kémiai ismeretek, általános környezetvédelmi ismeretek elmélyítése történik. Fontos témakör a környezetpedagógia és a környezetvédelmi ismeretek iskolán kívüli oktatása. A szabadon választható tárgyak a környezetvédelem speciális területeit érintik, alapot adnak a a PhD képzésbe való belépéshez. Kompetenciák: Az okleveles környezettan tanár rendelkezzék komplex látásmóddal, ami magába foglalja a természeti, az épített, a társadalmi és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, regionális és a globális szemléletű környezeti gondolkodást. Képes legyen egy téma, kérdéskör integrált és interdiszciplináris szemléletű átlátására és a gondolkodásmód átadására. Rendelkezzék környezeti intelligenciával, a környezeti elemek felismerésének és kategóriákba helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felfedezésének képességével Ft A környezettan szakos tanárok alkalmasak a középfokú szakiskolákban való oktatásra, valamint általános iskolákban a természetismeret és egyéb természettudományos tárgyak tanítására. doktori képzés TTK Természettudományi Kar Dr. habil. Béres Csilla NymE- SEK (MNSK), Szombathely További információ: 94/ / ,

7 Technikatanár Biológiatanár Mesterképzési szak: Technikatanár 2-5 félév Kredit: Szakképzettség: okleveles technikatanár (teacher of technology) MA A képzés célja: Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben a technikai alapismeretek a technikai műveltség közvetítésére, az e területtel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. Főbb ismeretek: Szakterületi ismeretek: 1. Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire. 2. Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit, a legfontosabb összefüggéseit. 3. A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, a társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszere. A hagyományos értelembe vett szakirány nem tervezett, a kötelezően előírt tantárgyak mellett szabadon választható tantárgyak szerint "specializálódhatnak" a képzésben résztvevők Ft A közoktatás területén technika szakos tanárként, szakközépiskolákban különböző szakmai tantárgyak oktatóiként, valamint vállalatoknál, cégeknél középszintű vezetőként, a közigazgatás bizonyos területein. Azon doktori iskolák, ahol technikatanári végzettséggel felvétel nyerhető. TTK - Természettudományi Kar Dr. Nemes József NymE-SEK (MNSK), Szombathely További információ: 94/ , Mesterképzési szak: Biológiatanár 2-5 felév Kredit: Szakképzettség: okleveles biológiatanár (teacher of biology) MSc A képzés célja: Az alapképzésben szerzett ismeretkre vagy más felsőfokú szakképzettségre alapozva a biológia szakterületi ismeretek bővítése, elmélyítése, a pedagógiai ismeretek bővítése, készségek fejlesztése. A hallgató felkészítése a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben jellemző oktatási-pedagógiai, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feleadatok eredményes, imnnovatív megoldására, valamint a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Főbb ismeretek: A bolognai alapképzésben végzett hallgatók az első négy félévben komplex infra- és szupraindividuális biológiai, laboratóriumi és terepi ismeretek, valamint a biológia tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismereretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát; az ötödik félévben a hallgatók közoktatási gyakorlaton vesznek részt. Az előzetes alapképzés vagy más felsőfokú szakképzettségtől függően, képzési időben, képzés-fejlesztési tartalmakban van különbség. A differenciált szakmai ismeretekben az immunológia, neurobiológia, iskolaegészségügy, biotechnológia vagy az ökológa és természetvédelem egy-egy részterületén van lehetőség speciális ismeretek szerzésére Ft Oktatási intézményekben biológia, környezetismeret és/vagy természetismeret tanárként, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, tanári szakképzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhet el, de ez nem zárja ki a későbbi kutatómunkát sem, amely az egyetemi oktatói tevékenységgel különösen jól összeegyeztethető. Kutatómunka mellett doktori (PhD) fokozat is szerezhető. Kellő tapasztalt birtokában és magas színvonalú oktatói tevékenység mellett oktatási intézményekben vezetői beosztást is betölthetnek. A Biológatnár szak elvégézése után sikeres fevételit követően a hallgató az NymE akkreditált Környezettudományi doktori iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait. TTK Természettudományi Kar Dr. habil. Szinetár Csaba NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ ,

8 Web-programozó Általános rendszergazda Felsőfokú szakképzés: Web-programozó Megszerezhető web-programozó A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a gazdaságinformatikai ismeretek határterületén vannak. Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és gazdasági ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek web-alkalmazások tervezésében, fejlesztésében. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk Ft A web-programozó akár, mint a vállalat, intézmény felelős munkatársa, akár, mint önálló vállalkozó végzi webes rendszerek szerver és kliens oldali programozását, fejlesztési projektekben vesz részt, alkalmazást tervez, alkalmazást fejleszt. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK - Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK,Szombathely, Budapest További információ: 94/ , specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány Felsőfokú szakképzés: Általános rendszergazda Megszerezhető általános rendszergazda A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a műszaki ismeretek határterületén vannak. Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és műszaki ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek műszaki és irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, üzemeltetésében. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk Ft Az általános rendszergazda, mint a vállalat, intézmény felelős munkatársa, önállóan végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény hálózati rendszereinek telepítését, konfigurálását, ellenőrzését, korszerűsítését, hálózati hardver elemek üzemeltetését, operációs rendszerek üzemeltetését, keret-, és kliens-oldali programok üzemeltetését, hálózati rendszerek megóvását és fejlesztését A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK - Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK,Szombathely, Budapest További információ: 94/ , specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány

9 Műszaki informatikai mérnökasszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Műszaki informatikai mérnökasszisztens Megszerezhet műszaki informatikai mérnökasszisztens A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a műszaki ismeretek határterületén vannak. Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és műszaki ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek műszaki és irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, diagnosztizálásában. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk. öszszege: Ft A műszaki informatikai mérnökasszisztens, mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének közvetlen munkatársa mérnöki irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek önálló üzembe helyezését, üzemeltetését, tesztelését, karbantartását és korlátozott mértékben javítását. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK -Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ , szakkepzes specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány Felsőfokú szakképzés: Idegenforgalmi szakmenedzser Megszerezhető idegenforgalmi szakmenedzser A képzés célja: A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az ismeretanyagokat, amelyek középvezetői szin-ten szükségesek az idegenforgalomban végzett eredményes tevékenységhez. Célunk, hogy a hallga-tókban kialakuljon a bonyolult feladatokhoz, és ezek megoldásához szükséges komplex látásmód, problémamegoldó és kommunikációs készség, a szakmai morál. Főbb ismeretek: A követelmény teljesítése esetén a hallgatók az Országos Képzési Jegyzék jelenleg legmagasabb, de a főiskolai végzettséget megelőző szakképesítést szerezhetik meg. A végzettség birtokában idegenforgalmi munkaköröket (menedzserasszisztens, utazási irodavezető, egyéb idegenforgalmi ügyintéző) betölthetnek be, illetve szakmai irányú alapszakon végzett továbbtanulásra ad lehetőséget Ft Az idegenforgalmi szakmenedzser kis és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, nagyvállalatoknál középvezetői vagy szakreferensi, közigazgatási intézményekben szakelőadói tevékenységet folytathat. Munkaterületei elsősorban utazási irodák, szállodák, kisvállalkozások, idegenforgalmi információs és regionális fejlesztési feladatok körében biztosítható A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák AK -Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-SEK, Szombathely (Győr, Sopron) További információ: 94/ , szakkepzes specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány

10 Web-programozó Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Felsőfokú szakképzés: informatikai statisztikus és gazdasági tervező Megszerezhető informatikai statisztikus és gazdasági tervező A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a statisztika határterületén vannak Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális statisztikai módszereket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására Ft A végzett szakemberek az általános és speciális módszerek birtokában, mint a szervezet vezetőjének közvetlen munkatársai, képesek lesznek az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK -Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ , felsofoku_szakkepzes specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány Felsőfokú szakképzés: Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Megszerezhető terméktervező műszaki menedzserasszisztens A képzés célja: A terméktervező műszaki menedzserasszisztens a műszaki menedzser és a terméktervező mérnök közvetlen munkatársa, a megfelelő mélységű terméktervezésre vonatkozó műszaki, informatikai és számítógépkezelési ismeretei, továbbá menedzsment és idegennyelvi ismeretei birtokában műszaki ügyintézői feladatokat lát el Főbb ismeretek: A jelentkezés előfeltétele: érettségi. A képzés es. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. A szakképzés elméleti és gyakorlati tárgyai: Gazdasági, vállalkozói, munkajogi ismeretek és munka-, környezet- tűzvédelmi- és biztonságtechnikai előírások. Menedzsment, marketing, integrált termékismeret, műszaki dokumentációk, számítógépes felhasználói programok Ft Terméktervező mérnök szakmai irányítása mellett végzi feladatait a terméktervezés során. Részt vesz egy -egy termék arculat- és formatervezésében. Ha eszközök előállítása a feladat, akkor műszaki megoldásokat keres és vázlatokat készít. Felkészültségével hozzájárul a terméktervezéshez kapcsolódó gazdasági számítások elvégzéséhez, a terméktervezés előkészítéséhez és részt vesz azok végrehajtásában. A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment BSc szakos nappali és levelező tagozatos képzésének keretein belül biztosított. TTK - Természettudományi Kar Dr. Nemes József NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ , felsofoku_szakkepzes/lapok/home.aspx

11 Hulladékgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképzés: Hulladékgazdálkodási technológus Megszerezhető hulladékgazdálkodási technológus A képzés célja: A környezettechnológiai iparnak Magyarországon a következő évtizedekben az egyik legfontosabb területe a hulladékgazdálkodás lesz. Hazánk környezeti állapota és a környezetvédelmi ipar prognosztizált fejlődése valós piaci igényeket teremt a hulladékgazdálkodás területén. A korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése iránti igény mind a települési, mind az ágazati hulladékgazdálkodás terén fokozottan jelentkezik Főbb ismeretek: A hulladék-gazdálkodási technológus szakképzés keretén belül olyan szakembereket kívánunk képezni, akik hulladékgazdálkodási ismeretek birtokában képesek a településen, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés során keletkező hulladékok gyűjtését, kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Költségtérítés Ft Szakképesítésük jogosítja őket: önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági üzemekben, vállalkozásokban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére. A szakképzés után lehetőség van bekapcsolódni a környezetgazdálkodási agrármérnök és a környezettan BSc képzésekbe meghatározott feltételekkel, kreditjóváírással. MÉK Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar Dr. Tóásó Gyula NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ felsofoku_szakkepzes/lapok/home.aspx, specializációk (felsorolás, rövid /néhány Szakterületi élelmiszeripari, kommunális és állattenyésztési vonalon történnek.a hallgató megismeri az egyes szakterületekhez tartozó szervező, tervező és ellenörző tevékenységek lényegét, módszereit, a szakterületeken keletkező hulladékok típusait, jellegzetességeit, kezelésük és ártalmatlanításuk módjait. Megismeri, üzemelteti és karbantartja a gépállományt, irányítja és szervezi a munkálatokat, dokumentál. teszi mindezt hazánk és az EU hatályos jogszabályainak ismeretében AK Szerkesztők A projekt kari felelősei BPK BTK EMK FMK Adorján Magdolna minőségbiztosítási előadó 99/ Prof. Dr. Takáts Péter egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes 99/ Prof. Dr. Tenk Antal egyetemi tanár, a TÁMOP projekt szakmai vezetője 96/ Dr. Németh István egyetemi docens, tudományos és gazdasági dékánhelyettes (NymE-TTK), a TÁMOP projekt menedzsere 94/ Gősi Adrienn általános főelőadó, a TÁMOP projekt asszisztense 99/ Készült a Nyugat-magyarországi Egyetem Oktatási Rektorhelyettesi Irodájának gondozásában az Egyetem Karainak közreműködésével a TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül - Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen pályázat szponzorálásában az EFFIX- Marketing Kft. kivitelezésében. Dr. Szabó Péter egyetemi docens 20/ / Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens 30/ / Takács Tamásné dékáni hivatalvezető 20/ / Dr. Varga László egyetemi docens 30/ / Dr. Pólay Veronika dékánhelyettes Bartók Balázs dékáni hivatavezető Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes 99/ Polgár András egyetemi tanársegéd 30/ Bacsárdi László tanársegéd 30/ / Dr. Magoss Endre egyetemi docens 20/ / GEO KTK MÉK Dr. Jancsó Tamás egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes 22/ fax: 22/ Farkas Róbert intézeti mérnök 22/ fax: 22/ Mészáros Katalin egyetemi adjunktus 70/ Iszak Noémi tanszéki munkatárs 70/ Prof. Dr. Szakál Pál egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes 96/ Prof. Dr. Varga László egyetemi tanár, tudományos és külügyi dékánhelyettes 96/ MNSK Dr. Simon Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes 94/ Holecz Anita főiskolai adjunktus 94/ TTK Prof. Dr. Veress Márton dékán, egyetemi tanár 30/ Dr. Skribanek Anna főikolai tanár 30/

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Miért válassz minket? Felújított, modern kollégiumokban lakhatsz az egyetemtől 5 percnyi sétára! Más egyetemek elszemélytelenedett

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA (JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE) 1086 Budapest, Dankó utca 11.

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA (JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE) 1086 Budapest, Dankó utca 11. (JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE) 1086 Budapest, Dankó utca 11. A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII.6.)

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Kovács Zoltán kovacsz@nyf.hu

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben