TTK- Természettudományi Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TTK- Természettudományi Kar"

Átírás

1 TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus Földrajztanár Környezettan-tanár Technikatanár Biológiatanár Web-programozó Általános rendszergazda Műszaki informatikai mérnökasszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Hulladékgazdálkodási technológus Főbb ismeretek: További információ: Fizika A képzés általános társadalom- és természettudományi alapismeretekből, szakmai alapozó ismeretekből, szakmai törzsanyagból, differenciált szakmai ismeretekből áll. Mindezek elsajátítása után a biológusok képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek alkalmazására, a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására, laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, számítógépes adatfeldolgozásra, önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Az alapszakon két szakirány választható biológia tanári (B szak választásával), illetve akadémiai, és két részterületi specializáció: biotechnológiai valamint angol szaknyelvi. Biológia tanári szakirány választása esetén továbbtanulási lehetőség a biológia tanár MSc, az akadémiai szakirány választásakor a biológus, mezőgazdasági biotechnológus, biomérnök, természetvédelmi mérnök és más biológiához kapcsolódó mesterszakok. A részterületi specializációk elvégzése a 6. félév végére közvetlen gyakorlati képzettséget biztosít, azonban a továbbtanulás ebben az esetben is lehetséges Ft Az alapszakos diploma birtokában biotechnológiát alkalmazó üzemek, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumok, állami és civil környezet- és természetvédelemi szervezeteknél, angol szaknyelvi ismerettel külföldi munkavállalásra is lehetőség nyílik Intézményen belül: biológiatanár, természetvédelmi mérnök, biotechnológus, környezetmérnök; más intézményekben: egyéb, a szakhoz kapcsolódó mesterszakokon. Prof. Dr. Kovács J. Attila 94/ , Alapképzési szak: Biológia Szakképzettség: biológus (Biologist) (BSc) A képzés célja: Olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb öszszefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapképzési szak: Fizika Szakképzettség: fizikus (Physicist) (BSc) A képzés célja: alapfokozatú, BSc végzettségű fizikusokat képzünk, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a képzés második ciklusában szakfizikusként, fizikatanárként vagy más, természettudományi végzettségű szakemberként, tanárként fejezzék be egyetemi tanulmányaikat

2 Főbb ismeretek: Földrajz Oktató munkánk súlypontjai a diákközpontúság és a helyes fizikai szemlélet kialakítása. Az alaptörvényeket nagyszámú kísérlet bemutatásával, ill. sajátkezű elvégeztetésével és közös elemzésével ismertetjük meg hallgatóinkkal. Erre építve aztán bevezetjük őket a modern elméleti fizika alapvető ismeretanyagába. Az így megszerzett tudásuk birtokában a hallgatóink alkalmasak a fizikai ismereteik széleskörű alkalmazására, mérések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására, és a természettudománnyal kapcsolatos kérdések kommunikálására. A fizikus-x tanári szakirányunkon évfolyamonként 10 hallgatónak lehetősége lesz egy második szak szakterületének ismereteit, pedagógiai és pszichológiai ismereteket elsajátítania, amelyek alapján a mester fokozat elvégzésével pl. fizika-matematika, fizika-földrajz stb. szakos általános vagy középiskolai tanár válhat belőle. A fizikus-x tanári szakirányunkat tanári indíttatással és képességekkel rendelkező hallgatóinknak ajánljuk Ft Az alapdiplomával kilépők tudományos kutatóintézetekben, ipari vállalatok fejlesztő- és minőségvizsgáló részlegeiben helyezkedhetnek el magas szintű tudományos segéderőként, illetve gyártási folyamatot szervező-irányító középvezetőként kis- és középvállalkozásoknál. A fizikus-x tanári szakirányon BSc-diplomát szerzett hallgatóinknak lehetőségük lesz a tanulmányaikat mester fokon folytatni, melynek eredményes befejezésével középiskolai tanári diplomát szerezhetnek. Prof. Dr. Papp György További információ: 94/ , Alapképzési szak: Földrajz Szakképzettség: geográfus (Geographer) (BSc) A képzés célja: A hallgatók modern természettudományos szemléleten alapuló ismeretekkel, készségekkel, képességekkel rendelkezzenek. Képesek legyenek megérteni a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezetben lezajló folyamatokat. A természet- és társadalom-földrajzi rendszer ismeretében értelmezik a törvényszerűségeket. Feltérképezik a földrajzi folyamatokat, illetve térbeli adatokat elemeznek. A gyakorlati képzés során elsajátítják a térbeli jelenségek mérését, adatfelvételét és az adatok feldolgozását. Főbb ismeretek: A földrajzi ismeretek széleskörű mind természettudományos mindpedig társadalomtudományi megalapozása folyik az alapszakon. Az első négy félév képzési programjában az alapozó- (földtan, természeti- és társadalomföldrajz, térképészet, hidrogeográfia stb) az ötödik, hatodik félévekben főleg a leíró földrajzi tárgyak oktatása folyik. A negyedik félévtől lehetőség nyílik szakirány felvételére. A képzést több labor- és terepgyakorlat teszi gyakorlatorientálttá. A terepbejárások során megismerkednek hazánk és a környező országok tájaival. Tanári pályára készülő hallgatók a földrajz mellé egy másik szakot is választanak és az alapképzés során mindkét szakterület ismeretanyagából szereznek ismereteket, valamint a tanári hívatást megalapozó pedagógiai tárgyakat hallgatnak. Lehetőség van az alapképzés során a település és területfejlesztési szakirány választására. Azok a hallgatók akik ezt a szakirányt választják, főként a társadalomföldrajzi ismeretekben mélyülnek el, ismereteiket elsősorban települési, kistérségi szinten tudják kamatoztatni. Lehetőség kinálkozik az országjárásvezető szakirány választására, ami hazánk természeti és társadalmi értékeit ismerteti meg Ft Az alapszakon végzett hallgatók az alábbi munkaerőpiacon előnyös képességekre tesz szert: Ismeri az adatgyűjtés, adatfeldolgozás módszereit. Képes a földrajzi környezetre vonatkozó adatok elemzésére, értékelésére. Rendelkezik a laboratóriumi, terepi vagy társadalmi adatgyűjtéshez, és feldolgozáshoz szükséges számítástechnikai ismeretekkel. A tanári pályára készülők az alapszak elvégzése után az intézményen belül, vagy más intézményben is folytathatják tanulmányaikat a mesterszakon. Azok a hallgatók, akik nem a tanári hívatásra készülnek a geográfus szakon és annak különböző szakirányain találnak lehetőséget a további ismeretszerzésre. Prof. Dr. Veress Márton, További információ: 94/ , Gazdálkodási és menedzsment Alapképzési szak: Gazdálkodási és menedzsment 6+1 félév Kredit: 210 Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (Economist in Business Administration and Management) (BA)

3 A képzés célja: Főbb ismeretek: Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A képzés három modulból áll. Az első modul célja az általános alapozás, hozzájárulás egyfajta általá-nos értelmiségi képzéshez. A második tantárgycsoport a szakmai képzést megalapozó tantárgyakat tartalmazza. A harmadik modul tantárgyai a gazdálkodási szakon folyó szakképzés magvát alkotják, egymáshoz szervesen kapcsolódva. A szak elvégzéséhez a hallgatók alkalmassá válnak vállalkozási, intézménygazdálkodási, menedzselési feladatok ellátására. A végzetteket alkalmassá teszi a mester-képzésre való átmenetre. Logisztika szakirány: a nemzetközi szállítmányozás, logisztika területén megalapozott elméleti és naprakész gyakorlati ismeretek átadása a régió vállalkozásai igényeinek figyelembe vételével. Pénzügy szakirány: az üzleti életben jól hasznosítható szaktudást nyújt egy pénzügyi szakember számára. A képzés elmélyíti a hallgatók pénzügyi és számviteli ismereteit, és megismertet a bankvilág, a biztosítók, a tőzsde működésével, az államháztartás pénzügyi aspektusaival. Külgazdasági szakirány: aktuális ismeretek nyújtása a nemzetközi gazdasági kapcsolatok témakörében a hallgatók számára annak érdekében, hogy kellő felkészültséggel bírjanak az üzleti külkapcsolatok szervezésében, elemzésében, s általában a nemzetközi üzleti életben való eligazodásban Ft, levelező Ft A szakon végzett hallgatók iránt igény mutatkozik a közigazgatás országos és regionális jelentőségű hazai és külföldi intézményeiben, a nonprofit szférában, az EU különböző szerveinél, a pénzügyi irányítás intézményeiben, bankoknál, tőzsdei tanácsadó cégeknél, könyvvizsgáló vállalkozásoknál, közgazdasági kutatóintézeteknél, valamint a versenyszférában. A gazdálkodási és menedzsment alapszak alkalmassá teszi a végzett hallgatókat többféle mesterszak irányába való továbblépésre. Képzésünk sajátosságai miatt a leginkább alkalmas mesterszakok a közgazdálkodás és közpolitika, a vállalkozásfejlesztés, az általános menedzsment és a logisztikai menedzsment lehetnek, a nemzetközi és regionális menedzsment mellett. KTK- Közgazdaságtudományi Kar Prof. Dr. Székely Csaba További információ: 94/ , Kémia Alapképzési szak: Kémia Szakképzettség: vegyész (Chemist) (BSc) A képzés célja: A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Főbb ismeretek: A képzés természettudományos alapozó ismeretekből (matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek), szakmai törzsanyagból (általános, szervetlen, analitikai, alkalmazott, szerves és fizikai kémia), valamint a tanári szakirány differenciált szakmai ismereteiből áll. Tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei, elméleti kémia, egyéb természettudományos alapismeretek, speciális kémiai ismeretek, pedagógiai, pszichológiai ismeretek Ft Karrierlehetőségek a vegyipari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi analitikai laboratóriumokban különböző mérési feladatok ellátására. Továbbtanulás lehetséges a tanári mesterszakokon (MSc) a tanári szakirányt elvégzők részére, illetve vegyész mesterszakon az ország különböző felsőoktatási intézményeiben Dr. Borzsák István További információ: 94/ ,

4 Környezettan Matematika Alapképzési szak: Környezettan Szakképzettség: alkalmazott környezetkutató (Expert in Applied Environmental Studies) (BSc) A képzés célja: A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematiaki, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő (MSc) folytatásához. Főbb ismeretek: Az alapképzés természettudományi, társadalomtudományi és informatikai alapismereteket tartalmaz. A szakmai törzsanyag: környezettudományi alapismeretek modul ( környezeti fizika, kémia, analitika, földrajz, ökológia, hidrobiológia), környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezetvédelem, környezettechnológia, környezetegészségtan, természetvédelem, környezetgazdaság, jog), környezettudományi monitorozási alapismeretek modul (környezetminősítés, állapotértékelés). Differenciált szakmai ismeretek modul. További információ: A szakirányok a differenciált képzési modul részét képezik. Választható szakirányok: tanári szakirány- mely szakirányt bármely természettudományi, bölcsészettudományi párosításban felvehető. Technika szakirány: felvehető tanári és nem tanári szakirányként. A tanári szakirány elvégzése alapot jelent a MSc képzésben a tanári diploma megszerzéséhez (tanárképzés csak két szak együttes végzése esetén lehetséges). A csak környezettan BSc-t végzők a differenciált képzés során gyakorlati és elméleti ismereteiket mélyíthetik el, mely a környezettudományi MSc alapját képezi Ft A BSc diplomával környezetvédelmi laboratóriumokban, szervezeteknél, önkormányzatoknál környezetvédelmi felelősként környezeti oktatásban, a természetvédelemben lehet elhelyezkedni. A diploma lehetőséget ad más felsőoktatási intézményben az MSc tanulmányok folytatására: környezettan, technika tanár, környezetkutató, geográfus, geológus, környezeti informatikus, analitikus, meteorológus, ökológus. EMK Erdőmérnöki Kar Dr. habil. Béres Csilla 94/ , 94/ , kornyezettan/lapok/home.aspx, Alapképzési szak: Matematika Szakképzettség: matematikus (Mathematician) (BSc) A képzés célja: Olyan matematikai ismeretek megszerzése, amelyek előkészítik a két éves egyetemi mesterszak tanulmányait. A három éves alapszak alapokleveles matematikus képzettséget ad matematika tanári szakiránnyal, amely biztos alapokat nyújt a matematika tanári diploma elnyeréséhez. Mivel a szak tanterve gazdasági, ill. európai uniós tanulmányokat tartalmaz, a képesítés lehetőséget teremt a ma-tematikai ismeretek hasznosítására a gazdasági életben. Főbb ismeretek: A képzés modulszerkezetben folyik, a modulok egymásra épülnek. Az alapozó ismeretek modul matematikai, informatikai, természettudományi, gazdasági, európai uniós és minőségmenedzsment alapjait nyújtja. A szakmai törzsanyag modul összefoglalja a matematikai törzsanyag fontosabb tárgyait. A szabadon választható tárgyak modul egyéni választás alapján lehetőséget nyújt bizonyos speciális matematikai ismeretek megszerzésére. A tanári modul a mesterszakon igényelt pszichológiai, neveléstudományi alapokat adja. További információ: A matematika tanári szakirány biztos alapokat nyújt a tanári diploma megszerzéséhez. Az elsajátított matematikai, pedagógiai, pszichológiai tanulmányokhoz gazdasági ismeretek is társulnak, amelyek jól hasznosíthatók iskolai közösségek szervezésénél. Városunkban több szakmai szempontból kiváló iskola működik - ezek egyike a NymE SEK Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium - ez lehetővé teszi, hogy hallgatóink már a mesterszak megszerzése előtt bekapcsolódjanak pedagógiai műhelyek munkájába. A szakot levelező formában is elindítjuk megfelelő számú jelentkező esetén Ft A matematika egyszerre művészet és tudomány, a gazdasági életben, a pénzügyi szférában is fontos szerepet játszik. A matematika magas óraszámú tárgy az iskolában, így érdemes a tanári szakirányt választani. Alapdiplomával a pedagógiai munka előkészítésében, szervezésében vehetnek részt. Az 5-12 osztályos tanulók oktatásához már a kapcsolódó mesterképzés elvégzése szükséges. A szak elvégzése jó alapot biztosít a tanári mesterfokozat elnyeréséhez. Az elsajátított matematikai ismeretek kreditpontjai beszámíthatók más olyan szakok elvégzésénél, ahol a matematika részét alkotja a képzésnek (pl. NymE mérnöktanári mesterszakjai, informatikai- és közgazdaságtudományi mesterszakok). Dr. Szalay László 94/ ,

5 Műszaki menedzser Alapképzési szak: Műszaki menedzser 7 félév Kredit: 210 Szakképzettség: műszaki menedzser (Technical Manager) (BSc) A képzés célja: A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. Főbb ismeretek: Meghatározó ismeretkörök: természettudományos alapismeretek: matematika, fizika, más természettudományok alapismeretei (biológia, kémia, mechanika); gazdasági és humán ismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozásgazdaságtan, minőségbiztosítás, humán ismeretek; szakmai törzsanyag: műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek. A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével megvalósul az információmenedzsment modul Ft, levelező Ft Könnyű a komplex ismereteknek, készségeknek megfelelni úgy a versenyszférában, mint a közszférában. A műszaki menedzser alapszak új szakképzettségi megnevezése - gazdálkodási mérnök - egyértelművé teszi, hogy olyan mérnökről van szó, aki hatékonyan képes valamely erőforrással (ember, anyag, energia, pénz, információ) gazdálkodni. A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak az NymE SEK és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti együttműködés alapján továbblépési lehetőségük van a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó MSc szintű képzésre. Dr. Balogh Imre További információ: 94/ , Geográfus Mesterképzési szak: Geográfus Szakképzettség: okleveles geográfus (Geographer) (MSc) A képzés célja: olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Főbb ismeretek: Az első év alapozó modulja térképészeti, módszertani és társadalomismereti tantárgyakból áll. A szakirány választása a második félévtől történik, melyet 1 hét terepgyakorlat és 3 hét szakmai gyakorlat egészít ki. A hallgatók 14 szabadon választható kurzusból választhatnak érdeklődésüknek megfelelően Költségtérítés További információ: Az intézmény geográfus képzése 3 szakiránnyal, geomorfológia, terület- és településfejlesztés és geoinformatika szakiránnyal indul, mely a második félévvel veszi kezdetét. A geomorfológia szakirány a térképészeti és matematikai alapok megszerzését követően az alkalmazott geomorfológiára helyezi a hangsúlyt, előtérbe helyezve a gyakorlati és a terepi oktatást. Település - és területfejlesztő szakirányunk a regionális- és kistérségi különbségek kezelésére, pályázati felzárkóztatására összpontosít alapos településföldrajzi ismeretekkel kiegészítve. Geoinformatika szakirányunk az alapozó félév után a székesfehérvári Geoinformatikai Karon folytatódik, ahol a képzés kitűnő infrastruktúrális háttérrel rendelkezik. Érdeklődés esetén az alapozó félévet is indítjuk a képzési helyen Ft Az elhelyezkedési lehetőségek, a választható szakirányoknak megfelelően sokszínűek.végzett hallgatóink önkormányzatoknál, az államigazgatásban, pályázatíró cégeknél, kistérségi társulásoknál, alkalmazott kutatást folytató intézetekben, nemzeti parkoknál tudnak elhelyezkedni, továbbá a turisztikai szektor is számos lehőséget kínál. A kutatói pálya szintén nyitva áll a legtehetségesebbek előtt. Az államigazgatás szervei közül, az erdészeti szolgálat, talajtani szolgálat, földhivatalok, vízügyi hivatalok kínálnak elhelyezkedési lehetőséget. Végzett hallgatóink önkormányzatoknál, az államigazgatásban, pályázatíró cégeknél, kistérségi társulásoknál, alkalmazott kutatást folytató intézetekben, nemzeti parkoknál tudnak elhelyezkedni. A továbbtanulás az intézmény két doktori iskolájában biztosított geokörnyezettudományi és geoinformatikai témakörökben. TTK - Természettudományi Kar Prof. Dr. Veress Márton 94/

6 Földrajztanár Mesterképzési szak: Földrajztanár 2-5 félév Kredit: Szakképzettség: okleveles földrajztanár (teacher of geography) MSc A képzés célja: Az alapfokozaton szerzett ismeretekre vagy más felsőfokú szakképzettségre alapozva a földrajz szakterületi ismeretek bővítése, elmélyítése, a földrajzi és természettudományi gondolkodás elmélyítése, a pedagógiai ismeretek bővítése, készségek fejlesztése. A hallgató felkészítése a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben jellemző oktatási módszerek, pedagógiai, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok eredményes, innovatív megoldására, alkalmazására, valamint a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására Főbb ismeretek: A bolognai alapképzésben végzett hallgatók az első négy félévben komplex természeti- társadalomföldrajzi, regionális földrajzi, kutatásmódszertani ismeretek, valamint földrajz tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismeretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát; az ötödik félévben a hallgatók közoktatási gyakorlaton vesznek részt. Az előzetes alapfokozatú vagy más felsőfokú szakképzettségtől függően képzési időben, képzési-fejlesztési tartalmakban van különbség Ft A végzettek általános és középiskolában, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, más, tanári képzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhetnek el. A Földrajztanár szak elvégzése után sikeres felvételit követően a hallgató az NymE akkreditált Környezettudományi Doktori Iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait. Dr. Lakotár Katalin További információ: 94/ , Környezettan-tanár Mesterképzési szak: Környezettan-tanár 2-5 félév Kredit: Szakképzettség: okleveles környezettan-tanár (teacher of environmental science) MSc A képzés célja: Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzésekre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés a környezettan területén. Főbb ismeretek: A környezettan tanári MSc képzés során ökológiai ismeretek, földtani ismeretek, energetikai ismeretek, környezeti kémiai ismeretek, általános környezetvédelmi ismeretek elmélyítése történik. Fontos témakör a környezetpedagógia és a környezetvédelmi ismeretek iskolán kívüli oktatása. A szabadon választható tárgyak a környezetvédelem speciális területeit érintik, alapot adnak a a PhD képzésbe való belépéshez. Kompetenciák: Az okleveles környezettan tanár rendelkezzék komplex látásmóddal, ami magába foglalja a természeti, az épített, a társadalmi és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, regionális és a globális szemléletű környezeti gondolkodást. Képes legyen egy téma, kérdéskör integrált és interdiszciplináris szemléletű átlátására és a gondolkodásmód átadására. Rendelkezzék környezeti intelligenciával, a környezeti elemek felismerésének és kategóriákba helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felfedezésének képességével Ft A környezettan szakos tanárok alkalmasak a középfokú szakiskolákban való oktatásra, valamint általános iskolákban a természetismeret és egyéb természettudományos tárgyak tanítására. doktori képzés TTK Természettudományi Kar Dr. habil. Béres Csilla NymE- SEK (MNSK), Szombathely További információ: 94/ / ,

7 Technikatanár Biológiatanár Mesterképzési szak: Technikatanár 2-5 félév Kredit: Szakképzettség: okleveles technikatanár (teacher of technology) MA A képzés célja: Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben a technikai alapismeretek a technikai műveltség közvetítésére, az e területtel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. Főbb ismeretek: Szakterületi ismeretek: 1. Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire. 2. Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit, a legfontosabb összefüggéseit. 3. A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, a társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszere. A hagyományos értelembe vett szakirány nem tervezett, a kötelezően előírt tantárgyak mellett szabadon választható tantárgyak szerint "specializálódhatnak" a képzésben résztvevők Ft A közoktatás területén technika szakos tanárként, szakközépiskolákban különböző szakmai tantárgyak oktatóiként, valamint vállalatoknál, cégeknél középszintű vezetőként, a közigazgatás bizonyos területein. Azon doktori iskolák, ahol technikatanári végzettséggel felvétel nyerhető. TTK - Természettudományi Kar Dr. Nemes József NymE-SEK (MNSK), Szombathely További információ: 94/ , Mesterképzési szak: Biológiatanár 2-5 felév Kredit: Szakképzettség: okleveles biológiatanár (teacher of biology) MSc A képzés célja: Az alapképzésben szerzett ismeretkre vagy más felsőfokú szakképzettségre alapozva a biológia szakterületi ismeretek bővítése, elmélyítése, a pedagógiai ismeretek bővítése, készségek fejlesztése. A hallgató felkészítése a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben jellemző oktatási-pedagógiai, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feleadatok eredményes, imnnovatív megoldására, valamint a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Főbb ismeretek: A bolognai alapképzésben végzett hallgatók az első négy félévben komplex infra- és szupraindividuális biológiai, laboratóriumi és terepi ismeretek, valamint a biológia tanítás módszertani és tanítási gyakorlat ismereretek és képességfejlesztések alkotják a képzés tartalmát; az ötödik félévben a hallgatók közoktatási gyakorlaton vesznek részt. Az előzetes alapképzés vagy más felsőfokú szakképzettségtől függően, képzési időben, képzés-fejlesztési tartalmakban van különbség. A differenciált szakmai ismeretekben az immunológia, neurobiológia, iskolaegészségügy, biotechnológia vagy az ökológa és természetvédelem egy-egy részterületén van lehetőség speciális ismeretek szerzésére Ft Oktatási intézményekben biológia, környezetismeret és/vagy természetismeret tanárként, oktatási-pedagógiai szolgáltató, tanácsadó intézetekben, tanári szakképzettséget igénylő vagy azt előnyben részesítő területeken helyezkedhet el, de ez nem zárja ki a későbbi kutatómunkát sem, amely az egyetemi oktatói tevékenységgel különösen jól összeegyeztethető. Kutatómunka mellett doktori (PhD) fokozat is szerezhető. Kellő tapasztalt birtokában és magas színvonalú oktatói tevékenység mellett oktatási intézményekben vezetői beosztást is betölthetnek. A Biológatnár szak elvégézése után sikeres fevételit követően a hallgató az NymE akkreditált Környezettudományi doktori iskolájában vagy más intézmények hasonló doktori programjában folytathatja tanulmányait. TTK Természettudományi Kar Dr. habil. Szinetár Csaba NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ ,

8 Web-programozó Általános rendszergazda Felsőfokú szakképzés: Web-programozó Megszerezhető web-programozó A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a gazdaságinformatikai ismeretek határterületén vannak. Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és gazdasági ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek web-alkalmazások tervezésében, fejlesztésében. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk Ft A web-programozó akár, mint a vállalat, intézmény felelős munkatársa, akár, mint önálló vállalkozó végzi webes rendszerek szerver és kliens oldali programozását, fejlesztési projektekben vesz részt, alkalmazást tervez, alkalmazást fejleszt. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK - Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK,Szombathely, Budapest További információ: 94/ , specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány Felsőfokú szakképzés: Általános rendszergazda Megszerezhető általános rendszergazda A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a műszaki ismeretek határterületén vannak. Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és műszaki ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek műszaki és irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, üzemeltetésében. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk Ft Az általános rendszergazda, mint a vállalat, intézmény felelős munkatársa, önállóan végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény hálózati rendszereinek telepítését, konfigurálását, ellenőrzését, korszerűsítését, hálózati hardver elemek üzemeltetését, operációs rendszerek üzemeltetését, keret-, és kliens-oldali programok üzemeltetését, hálózati rendszerek megóvását és fejlesztését A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK - Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK,Szombathely, Budapest További információ: 94/ , specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány

9 Műszaki informatikai mérnökasszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Műszaki informatikai mérnökasszisztens Megszerezhet műszaki informatikai mérnökasszisztens A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a műszaki ismeretek határterületén vannak. Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális informatikai és műszaki ismereteket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására, részt vesznek műszaki és irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, diagnosztizálásában. A képzést budapesti képzési helyszínen is indítjuk. öszszege: Ft A műszaki informatikai mérnökasszisztens, mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének közvetlen munkatársa mérnöki irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek önálló üzembe helyezését, üzemeltetését, tesztelését, karbantartását és korlátozott mértékben javítását. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK -Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ , szakkepzes specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány Felsőfokú szakképzés: Idegenforgalmi szakmenedzser Megszerezhető idegenforgalmi szakmenedzser A képzés célja: A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az ismeretanyagokat, amelyek középvezetői szin-ten szükségesek az idegenforgalomban végzett eredményes tevékenységhez. Célunk, hogy a hallga-tókban kialakuljon a bonyolult feladatokhoz, és ezek megoldásához szükséges komplex látásmód, problémamegoldó és kommunikációs készség, a szakmai morál. Főbb ismeretek: A követelmény teljesítése esetén a hallgatók az Országos Képzési Jegyzék jelenleg legmagasabb, de a főiskolai végzettséget megelőző szakképesítést szerezhetik meg. A végzettség birtokában idegenforgalmi munkaköröket (menedzserasszisztens, utazási irodavezető, egyéb idegenforgalmi ügyintéző) betölthetnek be, illetve szakmai irányú alapszakon végzett továbbtanulásra ad lehetőséget Ft Az idegenforgalmi szakmenedzser kis és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, nagyvállalatoknál középvezetői vagy szakreferensi, közigazgatási intézményekben szakelőadói tevékenységet folytathat. Munkaterületei elsősorban utazási irodák, szállodák, kisvállalkozások, idegenforgalmi információs és regionális fejlesztési feladatok körében biztosítható A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák AK -Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-SEK, Szombathely (Győr, Sopron) További információ: 94/ , szakkepzes specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány

10 Web-programozó Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Felsőfokú szakképzés: informatikai statisztikus és gazdasági tervező Megszerezhető informatikai statisztikus és gazdasági tervező A képzés célja: A szak egyszerre tartozik a szakképzéshez és a felsőfokú képzéshez egyaránt. Ezáltal olyan gyakorlati, könnyen hasznosítható ismeretek átadását célozza meg, amelyek az informatika és a statisztika határterületén vannak Főbb ismeretek: A képzés során a hallgatók általános és speciális statisztikai módszereket tanulnak, amelyek birtokában képesek a gazdasági, társadalmi életben az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver és hardver eszközök alkalmazására Ft A végzett szakemberek az általános és speciális módszerek birtokában, mint a szervezet vezetőjének közvetlen munkatársai, képesek lesznek az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. TTK -Természettudományi Kar Dr. Balogh Imre NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ , felsofoku_szakkepzes specializációk (fel- A képzés maga specializációnak tekinthető. sorolás, rövid /néhány Felsőfokú szakképzés: Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Megszerezhető terméktervező műszaki menedzserasszisztens A képzés célja: A terméktervező műszaki menedzserasszisztens a műszaki menedzser és a terméktervező mérnök közvetlen munkatársa, a megfelelő mélységű terméktervezésre vonatkozó műszaki, informatikai és számítógépkezelési ismeretei, továbbá menedzsment és idegennyelvi ismeretei birtokában műszaki ügyintézői feladatokat lát el Főbb ismeretek: A jelentkezés előfeltétele: érettségi. A képzés es. A képzést sikeresen elvégző hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos tantárgyaikat későbbi, alapszakon végzett tanulmányaikba beszámítsák. A szakképzés elméleti és gyakorlati tárgyai: Gazdasági, vállalkozói, munkajogi ismeretek és munka-, környezet- tűzvédelmi- és biztonságtechnikai előírások. Menedzsment, marketing, integrált termékismeret, műszaki dokumentációk, számítógépes felhasználói programok Ft Terméktervező mérnök szakmai irányítása mellett végzi feladatait a terméktervezés során. Részt vesz egy -egy termék arculat- és formatervezésében. Ha eszközök előállítása a feladat, akkor műszaki megoldásokat keres és vázlatokat készít. Felkészültségével hozzájárul a terméktervezéshez kapcsolódó gazdasági számítások elvégzéséhez, a terméktervezés előkészítéséhez és részt vesz azok végrehajtásában. A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment BSc szakos nappali és levelező tagozatos képzésének keretein belül biztosított. TTK - Természettudományi Kar Dr. Nemes József NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ , felsofoku_szakkepzes/lapok/home.aspx

11 Hulladékgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképzés: Hulladékgazdálkodási technológus Megszerezhető hulladékgazdálkodási technológus A képzés célja: A környezettechnológiai iparnak Magyarországon a következő évtizedekben az egyik legfontosabb területe a hulladékgazdálkodás lesz. Hazánk környezeti állapota és a környezetvédelmi ipar prognosztizált fejlődése valós piaci igényeket teremt a hulladékgazdálkodás területén. A korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése iránti igény mind a települési, mind az ágazati hulladékgazdálkodás terén fokozottan jelentkezik Főbb ismeretek: A hulladék-gazdálkodási technológus szakképzés keretén belül olyan szakembereket kívánunk képezni, akik hulladékgazdálkodási ismeretek birtokában képesek a településen, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés során keletkező hulladékok gyűjtését, kezelését, hasznosítását és ártalmatlanítását a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával megoldani. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Költségtérítés Ft Szakképesítésük jogosítja őket: önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági üzemekben, vállalkozásokban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, korszerű középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére. A szakképzés után lehetőség van bekapcsolódni a környezetgazdálkodási agrármérnök és a környezettan BSc képzésekbe meghatározott feltételekkel, kreditjóváírással. MÉK Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar Dr. Tóásó Gyula NymE-SEK, Szombathely További információ: 94/ felsofoku_szakkepzes/lapok/home.aspx, specializációk (felsorolás, rövid /néhány Szakterületi élelmiszeripari, kommunális és állattenyésztési vonalon történnek.a hallgató megismeri az egyes szakterületekhez tartozó szervező, tervező és ellenörző tevékenységek lényegét, módszereit, a szakterületeken keletkező hulladékok típusait, jellegzetességeit, kezelésük és ártalmatlanításuk módjait. Megismeri, üzemelteti és karbantartja a gépállományt, irányítja és szervezi a munkálatokat, dokumentál. teszi mindezt hazánk és az EU hatályos jogszabályainak ismeretében AK Szerkesztők A projekt kari felelősei BPK BTK EMK FMK Adorján Magdolna minőségbiztosítási előadó 99/ Prof. Dr. Takáts Péter egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes 99/ Prof. Dr. Tenk Antal egyetemi tanár, a TÁMOP projekt szakmai vezetője 96/ Dr. Németh István egyetemi docens, tudományos és gazdasági dékánhelyettes (NymE-TTK), a TÁMOP projekt menedzsere 94/ Gősi Adrienn általános főelőadó, a TÁMOP projekt asszisztense 99/ Készült a Nyugat-magyarországi Egyetem Oktatási Rektorhelyettesi Irodájának gondozásában az Egyetem Karainak közreműködésével a TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül - Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen pályázat szponzorálásában az EFFIX- Marketing Kft. kivitelezésében. Dr. Szabó Péter egyetemi docens 20/ / Dr. Ihász Ferenc egyetemi docens 30/ / Takács Tamásné dékáni hivatalvezető 20/ / Dr. Varga László egyetemi docens 30/ / Dr. Pólay Veronika dékánhelyettes Bartók Balázs dékáni hivatavezető Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes 99/ Polgár András egyetemi tanársegéd 30/ Bacsárdi László tanársegéd 30/ / Dr. Magoss Endre egyetemi docens 20/ / GEO KTK MÉK Dr. Jancsó Tamás egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes 22/ fax: 22/ Farkas Róbert intézeti mérnök 22/ fax: 22/ Mészáros Katalin egyetemi adjunktus 70/ Iszak Noémi tanszéki munkatárs 70/ Prof. Dr. Szakál Pál egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes 96/ Prof. Dr. Varga László egyetemi tanár, tudományos és külügyi dékánhelyettes 96/ MNSK Dr. Simon Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes 94/ Holecz Anita főiskolai adjunktus 94/ TTK Prof. Dr. Veress Márton dékán, egyetemi tanár 30/ Dr. Skribanek Anna főikolai tanár 30/

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az Egyetemi Élet, a Debreceni Egyetem lapja A Debreceni Egyetem megbízásából kiadja a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben