ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! A Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetője a Társulási Tanács február 8- i ülésén elfogadottak kapcsán a társult önkormányzatoknak megküldte a Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 25. számú (melléklet) a tervezetét. A Társulási 25. számú indokai egyrészt a törvényi változások adta technikai átvezetések. Ezek mellett: - a Társulási 1. számú mellékletében rögzítésre kerülnek a i lakosságszám adatok - a Társulási 5. számú mellékletében a Magyar Államkincstár én érvényben lévő törzskönyvi nyilvántartás adatai kerülnek átvezetésre Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását. A javasolt szövegrészeket aláhúzással, valamint dőlt betűvel (az elektronikusan kiküldésre kerülő anyagban ezen felül pirossal) jelöltem. Zirc, február 14. Sümegi Attila aljegyző

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének../2012.( ) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási a technikai módosításaira vonatkozó javaslatokat, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási 25. számú módosításában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: március 31.

4 - 1 - ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 1 A zirci kistérség önkormányzatai kinyilvánítják, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. -ában foglalt felhatalmazás alapján társulási megállapodást kötnek az önkormányzati közszolgáltatások mind teljesebb körű közös ellátására, azok színvonalának emelése és gazdasági erőforrásaik felhasználás hatékonyságának növelése érdekében. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 5. pontjában felsorolt települési önkormányzatok október 14-én többcélú kistérségi társulást hoztak létre a kistérség területfejlesztési feladatainak összehangolt ellátására, valamint az önkormányzati közszolgáltatások folyamatosan bővítendő körű, fejlődő színvonalú biztosítására, amely célkitűzés felöleli a közös fejlesztési, szervezési és intézmény-fenntartási feladatokat. 2. A Társulás tagjai a jelen megállapodás aláírásával vállalják a Társulás keretében legalább három évre történő együttműködésüket. 3. A Társulás neve: Zirc Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) A Társulás rövidített neve: ZKTT 4. A Társulás székhelye: a.) 8420 ZIRC, Rákóczi tér 15/B. 5. A Társulás tagjai és azok székhelye: 6. ÖNKORMÁNYZAT NEVE SZÉKHELYE KÉPVISELŐ POLGÁRMESTER Bakonybél 8427 Bakonybél, Jókai u.2. Baky György Bakonynána 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31. Kropf Miklós Bakonyoszlop 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26. Ifj. Wolf Ferenc Bakonyszentkirály 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. Csillag Zoltán Borzavár 8428 Borzavár, Fő u. 43. Dócziné Belecz Csesznek 8419 Csesznek, Vár u. 42. Ágnes Trieblné Stanka Éva Renáta Csetény 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Albert Mihály Dudar 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. Tóth Edina Kitti Eplény 8413 Eplény, Veszprémi u. 64. Fiskál János Lókút 8425 Lókút, Bem u. 25. Surányi Mihály 1 Elfogadva: a Tanács /2012.() számú ZKTT Tanács határozattal Hatályba lép: év hónap nap

5 - 2 - ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHELYE NEVE Nagyesztergár 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58. KÉPVISELŐ POLGÁRMESTER Szelthofferné Németh Ilona Olaszfalu 8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17. Boriszné Hanich Edit Pénzesgyőr 8426 Pénzesgyőr, Fő u. 41. Busz János Porva 8429 Porva, Kőrishegy u. 10. Veinperlné Kovács Andrea Szápár 8423 Szápár, Rákóczi u. 2. Bálintné Schmidt Ildikó Zirc 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Ottó Péter A társulás, illetve a tárulás tagjainak lakosságszámát a megállapodás 1. számú mellékelte tartalmazza. 7. A Társulás működési területe: a évi CVII. Tv. mellékletében meghatározott zirci Kistérség, valamint egyes közszolgáltatási feladatokban azon önkormányzat, aki a feladatellátásokra külön megállapodást köt a Társulással. 8. A Társulás bélyegzője: Zirc Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 9. A Társulás jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 10. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai feladatait az önálló költségvetési szervként alapított és létrehozott munkaszervezet látja el. 11. A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén Elnökhelyettesei, végső esetben, pedig a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. 12. A jelen megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. 13. Zirc Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. melléklete tartalmazza Zirc Kistérség Többcélú Társulása és a fenntartásába tartozó költségvetési szervek által végzett tevékenységek szakfeladatrendjét. II. FEJEZET A TÁRSULÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megállapodás I./1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében természetesen a közösen ellátandó feladatok körének bővítése, a szervezeti homogenitás erősítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt: a.) alapfokú oktatás és nevelés b.) szociális ellátás

6 - 3 - c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) család-, gyermek- és ifjúságvédelem (gyermekjóléti feladatok) egészségügyi ellátás területfejlesztés belső ellenőrzés állati hulladékkezelés közművelődés, közgyűjteményi tevékenység (mozgókönyvtári feladat-ellátás) gazdaság,- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 2. A társulás az 1. pontban felsorolt feladatok ellátása során, az egyes közszolgáltatási funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, döntést végrehajtó és ellenőrző, illetve szervező, koordináló tevékenységet. 3. A társulás jelen megállapodás egyes fejezeteiben szabályozott, a társulás keretében biztosított feladatellátásokat a tagönkormányzatok részben önállóan (intézményfenntartóként), illetve mikrotársulások útján - külön megállapodásokba foglaltak alapján - végzik. Az egyes közszolgáltatások mikrotársulások, illetve az önkormányzatok saját intézményei útján történő ellátásáról a Társulás szervező tevékenységével gondoskodik. III. FEJEZET A TÁRSULÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATAI A Társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési homogenitását megteremtse, biztosítva ezáltal racionálisabb és szakmailag magasabb szintű működését. ALAPFOKÚ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI FELADATOK 1. A Társulás a társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói irányítási feladataival összefüggésben: a.) Összehangolja a közoktatási terveket. b.) Egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát és együttes javaslatot készít a térség, ezen belül a települések demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára és létszámára, elemzi azok pályázati vállalásának teljesítését. c.) Az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő szolgáltatási megoldásokat dolgoz ki, koordinálja a térségben jelentkező óvodáztatási feladatokat. d.) A kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében kistérségi oktatási, fejlesztési tervet készít, javaslatot tesz a mikro, illetve makro térségi megállapodások megkötésére. e.) Koordinálja az utazó pedagógusok, szakértők munkáját. f.) Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.

7 - 4 - g.) Részt vesz a kistérségi továbbképzések, konferenciák szervezésében és rendezésében. h.) Részt vesz a kistérségi tanulmányi, tehetséggondozó és diák sport versenyek szervezésében és rendezésében. i.) Működteti a kistérségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségeket. j.) Részt vesz a Szakmai Pedagógia Napok szervezésében és rendezésében. k.) Részt vesz a pedagógiai kiadvány szerkesztésében, kiadásában. l.) Részt vesz az e-tanulási adatbázis létrehozásában, bevezetésében, működtetésében. A Társulás a közoktatási intézményi feladatait alapvetően intézményi mikrotársulások útján látja el. Az alapfokú oktatási és nevelési feladatok többcélú kistérségi társulásban történő feladatainak ellátását biztosító mikrotársulások és önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében: a.) logopédiai ellátást, b.) gyógy-testnevelést biztosít. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat az önkormányzati intézmények- és vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott logopédus és gyógytestnevelő- szakemberek bevonásával, velük kötendő megállapodásokban, a biztosított normatíva keretösszegen belül látja el. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat a kistérség nem valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FELADATOK A Társulás 1. Ellátja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmény működtetését, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását. 2. A 4. számú melléklet alapján biztosítja a - családsegítés (adósságkezelés) - szociális információs szolgáltatás, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátás, - támogató szolgálat, - nappali ellátás (időskorúak, pszichiátriai, valamint fogyatékos személyek nappali intézménye) szociális alapszolgáltatásokat.

8 Gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthona létrehozásának előkészítéséről, a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról. 4. Segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását. 5. Megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést a kistérségben azokon a településeken, amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 6. Pályázatot nyújt be a szociális intézmények támogatására. 7. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését értékelését és ellenőrzését. 8. Felhatalmazza Zirc Város Önkormányzatát, mint a székhely település önkormányzatát, hogy rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat. A Társulás a szociális alapfeladatok ellátásáról részben önállóan működő költségvetési szervként alapított intézménye révén gondoskodik. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról saját hatáskörben a Társulás Munkaszervezete gondoskodik. A szociális, illetve a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására létrehozott intézmény által ellátott szakfeladatok és az azokban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza. CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK A Tárulás 1. Ellátja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 2. Közösen biztosítja a - gyermekjóléti szolgálat, - gyermek napközbeni ellátása, - gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátásokat. 3. Szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 4. Gyermekvédelmi pályázatokat nyújt be. 5. Szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. A Társulás a gyermekjóléti alapellátásokat részben önállóan működő költségvetési szervként alapított intézménye révén biztosítja. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról saját hatáskörben a Társulás Munkaszervezete gondoskodik. A szociális, illetve a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására létrehozott intézmény által ellátott szakfeladatok és az azokban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza.

9 - 6 - EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK A Társulás 1. Megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 2. Olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket. 3. Közreműködik a kistérség egészségügyi tervének kidolgozásában, amelynek alapján elkészíti a kistérség egészségügyi tervét. 4. Összehangolja az egészségügyi alapellátás körzetei kialakítását. 5. Működteti a kistérségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottságot. 6. Szervezi a kistérségben az egészségügyi szűrővizsgálatokat. 7. Gondoskodik a kistérségben a területi védőnői szolgálat, az anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola-egészségügyi ellátás) feladatellátásáról és szervezéséről. 8. Pályázatot nyújt be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. 9. Vizsgálja a további közös intézménylétrehozás, illetve a meglévő intézmény feladatellátását, kistérségre vonatkozó bővítésének, fejlesztésének és működtetésének lehetőségeit. 10. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és értékelését. 11. Összehangolt házi-orvosi központi ügyeletet működtet, teljes kistérségi lefedettséggel, kialakítja a mentőállomással közös diszpécser szolgálatot. 12. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során, a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták elintézésében. 13. A központi orvosi ügyelet, a területi védőnői szolgálat, az anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola- egészségügyi szolgáltatási) feladatok ellátására megállapodást kötött önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 6. számú melléklete tartalmazza.

10 - 7 - KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG 1. A Tárulás ellátja a kistérségben a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet, ezen belül a mozgókönyvtári feladatellátást. 2. A Társulás a mozgókönyvtári feladat-ellátást az önkormányzati intézményeken keresztül a szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint, a biztosított normatíva keretösszegén belül látja el. 3. A Társulás a mozgókönyvtári feladat-ellátást a kistérség nem valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. 4. A mozgókönyvtári feladat-ellátásban érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 7. számú melléklete tartalmazza. 5. Szervezi és koordinálja a kistérség települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról. 6. A Többcélú Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. Aktív részvételt vállal a kistérségi kulturális programok, rendezvények, alkotó műhelyek, előadások szervezése, koordinálása kapcsán. 7. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés feltételeinek és színvonalának javítását. 8. Aktívan részt vesz a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban. 9. A partnerkapcsolatok bővülésével és elmélyítésével elősegíti a közösségi értékek ápolását, hátrányos helyzetű és kisebbségben élő közösségek kulturális esélyegyenlőségének javítását. A korosztályi eltérésekből, elöregedésből, elvándorlásból, forráshiányból adódó hátrányok kompenzálását, kulturális hátrányok enyhítését. A kistérség területén felerősödött kisebbségek aktív bemutatkozását, kapcsolataik építését. 10. Folyamatos információ közvetítés a térségi döntéshozók felé, a térségben tevékenykedő szakemberek és amatőrök felé, a térségben közművelődési tevékenységet folytató művelődési házak, művelődési központok, múzeumok, könyvtárak felé, a megyei koordinációt végző intézmények felé, a Regionális Koordinációs Iroda felé. 11. Elkészíti a kistérségi kulturális adatbázist, és folyamatosan frissíti azt, melyet megjelentet a honlapon. 12. A helyi, a megyei és a régiós szintű sajtókapcsolat folyamatos fenntartásával elősegíti a kistérségi kommunikáció teljesebbé válását. 13. A térségben tevékenykedő közművelődési szakemberekkel együttműködve elkészíti a kistérségi kulturális, közművelődési stratégiát.

11 - 8 - GAZDASÁG,- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS, VALAMINT IDEGENFORGALOM 1. A Tárulás ellátja a kistérségben a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat. 2. Kistérségi szinten összefogja a turizmusfejlesztés valamennyi területét. 3. A közös turisztikai kínálat megteremtése, a kistérség turisztikai potenciájának felmérése és aktualizálása. Kistérségi vonzerőleltár aktualizálása. 4. Ajánlott túraútvonalak, tematikus utak, kínálati csomagok összeállítása, kistérségi rendezvények összehangolása. 5. Térségi termékek forgalmazásának megszervezése, turisztikai információs-rendszer létrehozása, közös turisztikai marketingstratégia kialakítása. 6. A Társulás a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat a turisztikai menedzsment felállításáig a turisztikai munkacsoporton keresztül látja el. 7. A Társulás a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat a kistérség valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. 8. A gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladat ellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, VALAMINT HULLADÉKKEZELÉS 1. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programjait és hulladékgazdálkodási terveit. 2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot és hulladékgazdálkodási tervet készíttet. 3. Együttműködik a Környezetvédelmi Program és hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében, felülvizsgálatában. 4. Stratégiai környezeti vizsgálatok kistérségi szintű szervezése.(környezeti hatás vizsgálatok végeztetése, melynek célja a tervezett tevékenység összes környezeti hatásának a felmérése, értékelése.) 5. Pályázatot nyújt be. 6. A környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladat ellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 9. számú melléklete tartalmazza.

12 - 9 - IV. FEJEZET A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATAI 1. A Társulás, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló, többször módosított évi XXI. Tv. 10/G. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, megalakulásától, illetve az Államkincstár általi nyilvántartásba vételének időpontjától a kistérség valamennyi településére kiterjedően ellátja a Zirci Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak a hivatkozott törvényben megállapított feladat- és hatáskörét. 2. Az előző pontban foglaltaknak megfelelően a Társulás a Kistérségi Tanács eddigi működése során szerzett jogok és vállalt kötelezettségek tekintetében egyaránt jogutódnak tekinti magát. 3. A Társulás területfejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik az egyes tagönkormányzatokkal, a kistérségben működő állami szervekkel, a gazdasági szervezetekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel. 4. A Társulás a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztések érdekében, a régió és a megye fejlesztési terveire figyelemmel, összehangolja a települési önkormányzatok és a kistérségben működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: a) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. b) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, ellenőrzi annak megvalósulását. c) Gondoskodik a zirci kistérség 1998-ban elfogadott Hosszú távú Fejlesztési programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, ellenőrzi annak megvalósulását. d) Gondoskodik a zirci kistérség 1999-ben elfogadott Turizmusfejlesztési koncepciójának és programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, ellenőrzi annak megvalósulását. e) Figyelemmel kíséri a 2000-ban elfogadott Agrárstruktúra átalakítása és vidékfejlesztési program, valamint a 2004-ben elkészült kistérségi Gazdasági Operatív Program megvalósítását és szükségesség esetén gondoskodik azok felülvizsgálatáról, ellenőrzi azok megvalósulását. f) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. g) A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. h) t köthet a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.

13 i) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. j) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. k) Forrásokat gyűjt a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. l) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. m) Koordinálja a kistérségben működő és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek tevékenységét, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. n) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. o) Pályázatot nyújt be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. p) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását. q) Véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban. r) Rendelkezik a k) és o) pontban, illetve a külön jogszabályban meghatározott források felett.

14 V. FEJEZET A TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAI A Társulás 1. Szervezi a társult önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a Körjegyzőségeknél függetlenített belső ellenőrzési feladatokat. 2. Pályázatot nyújt be a belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges költségek biztosítására. 3. A belső ellenőrzési feladatokat saját feladatellátás keretében, külső vagy belső erőforrás bevonásával szervezi meg. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a kistérség valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. A belső ellenőrzési feladatok ellátásában együttműködő önkormányzatok, valamint intézményeik felsorolását a jelen megállapodás 5. számú melléklete tartalmazza. VI. FEJEZET A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 1. A Társulásban résztvevő települések önkormányzati képviselő-testületei, a saját Szervezeti és Működési Szabályzatuk által előírt minősített többségű határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 2. A Társulás tagjai a saját belső szabályzataik szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó döntéseiket. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 1. A Társulásból bármelyik tagönkormányzat kiválhat, képviselő-testületének a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt minősített többségű határozatával, év végén. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően írásban kell bejelenteni a Társulási tagok mindegyikének, valamint a Társulás képviseletét ellátó személyeknek. 2. A Társulási tagság megszűnik, ha a település összeolvad, egyesül, vagy megszűnik. 3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

15 Nem szüntethető meg a tagsága kiválással a visszatérítendő támogatásban részesült azon önkormányzatnak, amely a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette. A TAGOK NYILVÁNTARTÁSA 1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati arányok megállapításának alapja. 2. A tagnyilvántartást, jelen megállapodás 1. számú melléklete a következők szerint tartalmazza: a.) az önkormányzat megnevezése, székhelye és lakosságának lélekszáma b.) belépés időpontja 3. A tagnyilvántartást a Társulás munkaszervezete vezeti. VII. FEJEZET A TÁRSULÁS SZERVEZETE 1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, Pénzügyi Bizottság, Turisztikai Munkacsoport, valamint a Társulás munkaszervezete. A Társulás tisztségviselői a Társulás Elnöke, Elnökhelyettesei, Pénzügyi Bizottság Elnöke. 2. Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve, tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselőtestület rendelkezik. A társulási tanács alakuló ülését a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását, illetve az új önkormányzati választási időszak megkezdésekor a társulás újjáalakulását. 3. A Társulás Elnökét a választási időszak tartamára a társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából választja. A titkos szavazás szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az Elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásához a Társulás összes szavazatához viszonyított minősített többség szükséges. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Tanács Elnöke által meghatározott rendben külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

16 A Társulás tagjai sorából, titkos szavazással 2 fő Elnökhelyettest választ az önkormányzati választási ciklus időtartamára, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére, a társulás egyes közszolgálati feladatainak koordinálására. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. Az Elnökhelyettesek megválasztásához a Társulás összes szavazatához viszonyított minősített többség kell. 5. A Társulás a tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére a Tanács tagjai sorából, minősített többséggel 5 tagú Pénzügyi bizottságot alakít. A Pénzügyi bizottság részletes feladatait a Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. Az ügyrendjét a Pénzügyi bizottság maga határozza meg. 6. A Társulás a gazdaság, és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatok ellátására Turisztikai Munkacsoportot alakít, melynek tagjait a kistérség települései önkormányzatainak képviselő-testületei delegálják. A Munkacsoport tevékenységét a kistérségi megbízott és a kistérségi tanácsadó szervezi és koordinálja. 7. A Társulás Munkaszervezete A Tanács saját, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveként alapított munkaszervezetet hoz létre. 8. A munkaszervezet feladatai a.) elkészíti, vagy elkészítteti a Társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, mellyel a Társulás megbízza. b.) ellátja a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat. c.) ellátja a Társulási Tanács által részben önálló költségvetési szervként létrehozott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos pénzügyigazdálkodási feladatokat. d.) előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit, gondoskodik azok végrehajtásáról, e.) ellátja a mikrotársulások adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, f.) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, g.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, h.) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat, i.) ellátja a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége működésével kapcsolatos feladatokat külön megállapodásban rögzítettek szerint. 9. A munkaszervezet szakmai keresztmetszetét, létszámát és a foglalkoztatás módját, valamint részletes feladatait a Tanács határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a munkaszervezet Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában.

17 A munkaszervezet vezetője tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 11. A munkaszervezet alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja. 12. A Társulás Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központja A Tanács saját, részben önállóan működő költségvetési szerveként alapított Szociális Szolgáltató Központot hoz létre. 13. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ feladatai a.) Családsegítés keretében szolgáltatást nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. b.) Nappali ellátás keretében biztosítja elsősorban a saját otthonukban élő: - a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, - a 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, - a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodását, valamint alapvető higiénia szükségleteit kielégítését, igény szerint szervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. c.) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátásra képesek, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak, - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. d.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondoskodik arról, hogy a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzeteket elhárítsa. e.) Szociális foglalkoztatás keretében biztosítja és szervezi a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, nyílt munkaerő-piacra való be-, illetve visszajuttatásukat. f.) Szociális étkeztetés keretében biztosítja a szociális étkezésre szorulók ellátását. Az intézményi étkeztetés ellátása érdekében melegítőkonyhát működtet.

18 g.) Egyéb szociális szolgáltatás - közösségi ellátás keretében biztosítja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozását, továbbá elősegíti gyógyulásukat és rehabilitációjukat. - támogató szolgálat segíti a fogyatékos személyek = alapvető személyi szükségleteinek kielégítését, közszolgáltatásokhoz való hozzájutását személyi szállító szolgálat működtetésével = általános egészségi állapotuknak és fogyatékosságuk jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, fejlesztő tevékenységhez való hozzájutását = a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutását = jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségét = kapcsolatkészségek javítását = munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének biztosítását. h.) Gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését: - a gyermek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetését - a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében családgondozói feladatok ellátását, illetve a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történő javaslattétel - a hivatalos ügyek intézéséhez a segítségnyújtást - az utógondozást. i.) Védőnői szolgálat, anya, gyermek és csecsemővédelem keretében biztosítja - a nők védelmét, ezen belül: = a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadást, = az anyaságra való felkészülést, = a lakossági célzott szűrővizsgálatokban való részvételt - a várandós anyák gondozását - a gyermekágyas időszakban a segítségnyújtást és tanácsadást az egészségi állapottal, az életmóddal, a szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban - a 0 6 éves korú gyermekek gondozását - az óvodában a védőnői feladatok végzését, az oktatási intézményben tanulók ellátását a külön jogszabályban foglaltak szerint - az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozását - családok gondozását - az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezését, szervezését és megvalósítását. j.) Biztosítja az iskola-egészségügyi ellátás keretében: - alapszűrések végzését a vonatkozó módszertani irányelv szerint - a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzését, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzését - elsősegélynyújtást - orvosi vizsgálatok előkészítését - a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési és előkészítési feladatokat

19 a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítését - az egészségtan oktatásában való részvételt - az iskola és környezete higiénés ellenőrzésében való részvételt - a szülőkkel való kapcsolattartást - a pályaválasztás elősegítését k.) Szervezi a szociális ellátásban dolgozók képzését, felnőttképzési tevékenység keretében. 14. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai keresztmetszetét, létszámát és a foglalkoztatás módját, valamint részletes feladatait a Tanács határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában. 15. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 16. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetője gyakorolja. 17. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatokból bármelyik résztvevő önkormányzat kiválhat, képviselő-testületének a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt minősített többségű határozatával, év végén. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően írásban- a Munkaszervezethez megküldve- kell bejelenteni a Társulás képviseletét ellátó személyeknek. VIII. FEJEZET A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 1. A Társulás Tanács (továbbiakban: Tanács) a társulás döntéshozó szerve. 2. A Tanács ülését össze kell hívni: a.) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal. b.) A többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetekben. c.) a Társulás tagjai egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. d.) A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 3. A Tanács ülése nyilvános. 4. A Tanács a.) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonást, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

20 b.) Zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való elrendelés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sért. 5. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy jegyzőkönyvet az Elnök és a Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Tanács Elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak. 6. A Tanács üléseit az Elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt helyettesítő elnökhelyettes, valamennyiük távolléte esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 7. A Tanács ülése határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 8. Amikor a Tanács a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében jár el, munkájában tanácskozási joggal vesz részt a) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője, b) a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács képviselője, c) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője, d) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy kistérségi illetékességű képviselője, e) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője, f) a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal képviselője, g) a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának képviselője. 9. A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések tárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre, és a Kistérségi Fejlesztési Tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA 1. A Tanácsban minden társulási tagnak egy szavazata van. A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSEIHEZ SZÜKSÉGES SZAVAZATOK SZÁMA 1. A Tanács ülése határozatképes, ha ülésen a tagok több mint fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Együttműködési megállapodás módosítás

Együttműködési megállapodás módosítás Együttműködési megállapodás módosítás Amely létrejött egyfelől Zirc Kistérség Többcélú Társulása (8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b.) - továbbiakban: Társulás képviseletében Kropf Miklós, a Társulási Tanács

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja. Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24-én (csütörtökön) 16 30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben