ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés elkészítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! A Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetője a Társulási Tanács február 8- i ülésén elfogadottak kapcsán a társult önkormányzatoknak megküldte a Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása 25. számú (melléklet) a tervezetét. A Társulási 25. számú indokai egyrészt a törvényi változások adta technikai átvezetések. Ezek mellett: - a Társulási 1. számú mellékletében rögzítésre kerülnek a i lakosságszám adatok - a Társulási 5. számú mellékletében a Magyar Államkincstár én érvényben lévő törzskönyvi nyilvántartás adatai kerülnek átvezetésre Kérem a határozati javaslat megvitatását és elfogadását. A javasolt szövegrészeket aláhúzással, valamint dőlt betűvel (az elektronikusan kiküldésre kerülő anyagban ezen felül pirossal) jelöltem. Zirc, február 14. Sümegi Attila aljegyző

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének../2012.( ) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási a technikai módosításaira vonatkozó javaslatokat, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási 25. számú módosításában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 2./ pont esetében: március 31.

4 - 1 - ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 1 A zirci kistérség önkormányzatai kinyilvánítják, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. -ában foglalt felhatalmazás alapján társulási megállapodást kötnek az önkormányzati közszolgáltatások mind teljesebb körű közös ellátására, azok színvonalának emelése és gazdasági erőforrásaik felhasználás hatékonyságának növelése érdekében. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodás 5. pontjában felsorolt települési önkormányzatok október 14-én többcélú kistérségi társulást hoztak létre a kistérség területfejlesztési feladatainak összehangolt ellátására, valamint az önkormányzati közszolgáltatások folyamatosan bővítendő körű, fejlődő színvonalú biztosítására, amely célkitűzés felöleli a közös fejlesztési, szervezési és intézmény-fenntartási feladatokat. 2. A Társulás tagjai a jelen megállapodás aláírásával vállalják a Társulás keretében legalább három évre történő együttműködésüket. 3. A Társulás neve: Zirc Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) A Társulás rövidített neve: ZKTT 4. A Társulás székhelye: a.) 8420 ZIRC, Rákóczi tér 15/B. 5. A Társulás tagjai és azok székhelye: 6. ÖNKORMÁNYZAT NEVE SZÉKHELYE KÉPVISELŐ POLGÁRMESTER Bakonybél 8427 Bakonybél, Jókai u.2. Baky György Bakonynána 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31. Kropf Miklós Bakonyoszlop 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26. Ifj. Wolf Ferenc Bakonyszentkirály 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. Csillag Zoltán Borzavár 8428 Borzavár, Fő u. 43. Dócziné Belecz Csesznek 8419 Csesznek, Vár u. 42. Ágnes Trieblné Stanka Éva Renáta Csetény 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Albert Mihály Dudar 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. Tóth Edina Kitti Eplény 8413 Eplény, Veszprémi u. 64. Fiskál János Lókút 8425 Lókút, Bem u. 25. Surányi Mihály 1 Elfogadva: a Tanács /2012.() számú ZKTT Tanács határozattal Hatályba lép: év hónap nap

5 - 2 - ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHELYE NEVE Nagyesztergár 8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58. KÉPVISELŐ POLGÁRMESTER Szelthofferné Németh Ilona Olaszfalu 8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17. Boriszné Hanich Edit Pénzesgyőr 8426 Pénzesgyőr, Fő u. 41. Busz János Porva 8429 Porva, Kőrishegy u. 10. Veinperlné Kovács Andrea Szápár 8423 Szápár, Rákóczi u. 2. Bálintné Schmidt Ildikó Zirc 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Ottó Péter A társulás, illetve a tárulás tagjainak lakosságszámát a megállapodás 1. számú mellékelte tartalmazza. 7. A Társulás működési területe: a évi CVII. Tv. mellékletében meghatározott zirci Kistérség, valamint egyes közszolgáltatási feladatokban azon önkormányzat, aki a feladatellátásokra külön megállapodást köt a Társulással. 8. A Társulás bélyegzője: Zirc Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 9. A Társulás jogi személy, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 10. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai feladatait az önálló költségvetési szervként alapított és létrehozott munkaszervezet látja el. 11. A Társulás képviseletét a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén Elnökhelyettesei, végső esetben, pedig a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. 12. A jelen megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. 13. Zirc Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. melléklete tartalmazza Zirc Kistérség Többcélú Társulása és a fenntartásába tartozó költségvetési szervek által végzett tevékenységek szakfeladatrendjét. II. FEJEZET A TÁRSULÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEI 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megállapodás I./1. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében természetesen a közösen ellátandó feladatok körének bővítése, a szervezeti homogenitás erősítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt: a.) alapfokú oktatás és nevelés b.) szociális ellátás

6 - 3 - c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) család-, gyermek- és ifjúságvédelem (gyermekjóléti feladatok) egészségügyi ellátás területfejlesztés belső ellenőrzés állati hulladékkezelés közművelődés, közgyűjteményi tevékenység (mozgókönyvtári feladat-ellátás) gazdaság,- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 2. A társulás az 1. pontban felsorolt feladatok ellátása során, az egyes közszolgáltatási funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, döntést végrehajtó és ellenőrző, illetve szervező, koordináló tevékenységet. 3. A társulás jelen megállapodás egyes fejezeteiben szabályozott, a társulás keretében biztosított feladatellátásokat a tagönkormányzatok részben önállóan (intézményfenntartóként), illetve mikrotársulások útján - külön megállapodásokba foglaltak alapján - végzik. Az egyes közszolgáltatások mikrotársulások, illetve az önkormányzatok saját intézményei útján történő ellátásáról a Társulás szervező tevékenységével gondoskodik. III. FEJEZET A TÁRSULÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATAI A Társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési homogenitását megteremtse, biztosítva ezáltal racionálisabb és szakmailag magasabb szintű működését. ALAPFOKÚ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI FELADATOK 1. A Társulás a társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói irányítási feladataival összefüggésben: a.) Összehangolja a közoktatási terveket. b.) Egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát és együttes javaslatot készít a térség, ezen belül a települések demográfiai adatai alapján a tanulócsoportok számára és létszámára, elemzi azok pályázati vállalásának teljesítését. c.) Az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő szolgáltatási megoldásokat dolgoz ki, koordinálja a térségben jelentkező óvodáztatási feladatokat. d.) A kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében kistérségi oktatási, fejlesztési tervet készít, javaslatot tesz a mikro, illetve makro térségi megállapodások megkötésére. e.) Koordinálja az utazó pedagógusok, szakértők munkáját. f.) Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.

7 - 4 - g.) Részt vesz a kistérségi továbbképzések, konferenciák szervezésében és rendezésében. h.) Részt vesz a kistérségi tanulmányi, tehetséggondozó és diák sport versenyek szervezésében és rendezésében. i.) Működteti a kistérségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségeket. j.) Részt vesz a Szakmai Pedagógia Napok szervezésében és rendezésében. k.) Részt vesz a pedagógiai kiadvány szerkesztésében, kiadásában. l.) Részt vesz az e-tanulási adatbázis létrehozásában, bevezetésében, működtetésében. A Társulás a közoktatási intézményi feladatait alapvetően intézményi mikrotársulások útján látja el. Az alapfokú oktatási és nevelési feladatok többcélú kistérségi társulásban történő feladatainak ellátását biztosító mikrotársulások és önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 2. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében: a.) logopédiai ellátást, b.) gyógy-testnevelést biztosít. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat az önkormányzati intézmények- és vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott logopédus és gyógytestnevelő- szakemberek bevonásával, velük kötendő megállapodásokban, a biztosított normatíva keretösszegen belül látja el. A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat a kistérség nem valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FELADATOK A Társulás 1. Ellátja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmény működtetését, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását. 2. A 4. számú melléklet alapján biztosítja a - családsegítés (adósságkezelés) - szociális információs szolgáltatás, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátás, - támogató szolgálat, - nappali ellátás (időskorúak, pszichiátriai, valamint fogyatékos személyek nappali intézménye) szociális alapszolgáltatásokat.

8 Gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthona létrehozásának előkészítéséről, a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról. 4. Segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását. 5. Megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést a kistérségben azokon a településeken, amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 6. Pályázatot nyújt be a szociális intézmények támogatására. 7. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését értékelését és ellenőrzését. 8. Felhatalmazza Zirc Város Önkormányzatát, mint a székhely település önkormányzatát, hogy rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat. A Társulás a szociális alapfeladatok ellátásáról részben önállóan működő költségvetési szervként alapított intézménye révén gondoskodik. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról saját hatáskörben a Társulás Munkaszervezete gondoskodik. A szociális, illetve a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására létrehozott intézmény által ellátott szakfeladatok és az azokban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza. CSALÁD-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK A Tárulás 1. Ellátja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 2. Közösen biztosítja a - gyermekjóléti szolgálat, - gyermek napközbeni ellátása, - gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátásokat. 3. Szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 4. Gyermekvédelmi pályázatokat nyújt be. 5. Szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. A Társulás a gyermekjóléti alapellátásokat részben önállóan működő költségvetési szervként alapított intézménye révén biztosítja. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról saját hatáskörben a Társulás Munkaszervezete gondoskodik. A szociális, illetve a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására létrehozott intézmény által ellátott szakfeladatok és az azokban résztvevő települési önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza.

9 - 6 - EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK A Társulás 1. Megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 2. Olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket. 3. Közreműködik a kistérség egészségügyi tervének kidolgozásában, amelynek alapján elkészíti a kistérség egészségügyi tervét. 4. Összehangolja az egészségügyi alapellátás körzetei kialakítását. 5. Működteti a kistérségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottságot. 6. Szervezi a kistérségben az egészségügyi szűrővizsgálatokat. 7. Gondoskodik a kistérségben a területi védőnői szolgálat, az anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola-egészségügyi ellátás) feladatellátásáról és szervezéséről. 8. Pályázatot nyújt be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. 9. Vizsgálja a további közös intézménylétrehozás, illetve a meglévő intézmény feladatellátását, kistérségre vonatkozó bővítésének, fejlesztésének és működtetésének lehetőségeit. 10. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és értékelését. 11. Összehangolt házi-orvosi központi ügyeletet működtet, teljes kistérségi lefedettséggel, kialakítja a mentőállomással közös diszpécser szolgálatot. 12. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során, a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták elintézésében. 13. A központi orvosi ügyelet, a területi védőnői szolgálat, az anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola- egészségügyi szolgáltatási) feladatok ellátására megállapodást kötött önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 6. számú melléklete tartalmazza.

10 - 7 - KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI TEVÉKENYSÉG 1. A Tárulás ellátja a kistérségben a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet, ezen belül a mozgókönyvtári feladatellátást. 2. A Társulás a mozgókönyvtári feladat-ellátást az önkormányzati intézményeken keresztül a szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint, a biztosított normatíva keretösszegén belül látja el. 3. A Társulás a mozgókönyvtári feladat-ellátást a kistérség nem valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. 4. A mozgókönyvtári feladat-ellátásban érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 7. számú melléklete tartalmazza. 5. Szervezi és koordinálja a kistérség települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról. 6. A Többcélú Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. Aktív részvételt vállal a kistérségi kulturális programok, rendezvények, alkotó műhelyek, előadások szervezése, koordinálása kapcsán. 7. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés feltételeinek és színvonalának javítását. 8. Aktívan részt vesz a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban. 9. A partnerkapcsolatok bővülésével és elmélyítésével elősegíti a közösségi értékek ápolását, hátrányos helyzetű és kisebbségben élő közösségek kulturális esélyegyenlőségének javítását. A korosztályi eltérésekből, elöregedésből, elvándorlásból, forráshiányból adódó hátrányok kompenzálását, kulturális hátrányok enyhítését. A kistérség területén felerősödött kisebbségek aktív bemutatkozását, kapcsolataik építését. 10. Folyamatos információ közvetítés a térségi döntéshozók felé, a térségben tevékenykedő szakemberek és amatőrök felé, a térségben közművelődési tevékenységet folytató művelődési házak, művelődési központok, múzeumok, könyvtárak felé, a megyei koordinációt végző intézmények felé, a Regionális Koordinációs Iroda felé. 11. Elkészíti a kistérségi kulturális adatbázist, és folyamatosan frissíti azt, melyet megjelentet a honlapon. 12. A helyi, a megyei és a régiós szintű sajtókapcsolat folyamatos fenntartásával elősegíti a kistérségi kommunikáció teljesebbé válását. 13. A térségben tevékenykedő közművelődési szakemberekkel együttműködve elkészíti a kistérségi kulturális, közművelődési stratégiát.

11 - 8 - GAZDASÁG,- ÉS TURIZMUSFEJLESZTÉS, VALAMINT IDEGENFORGALOM 1. A Tárulás ellátja a kistérségben a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat. 2. Kistérségi szinten összefogja a turizmusfejlesztés valamennyi területét. 3. A közös turisztikai kínálat megteremtése, a kistérség turisztikai potenciájának felmérése és aktualizálása. Kistérségi vonzerőleltár aktualizálása. 4. Ajánlott túraútvonalak, tematikus utak, kínálati csomagok összeállítása, kistérségi rendezvények összehangolása. 5. Térségi termékek forgalmazásának megszervezése, turisztikai információs-rendszer létrehozása, közös turisztikai marketingstratégia kialakítása. 6. A Társulás a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat a turisztikai menedzsment felállításáig a turisztikai munkacsoporton keresztül látja el. 7. A Társulás a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat a kistérség valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. 8. A gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladat ellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 8. számú melléklete tartalmazza. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, VALAMINT HULLADÉKKEZELÉS 1. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programjait és hulladékgazdálkodási terveit. 2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot és hulladékgazdálkodási tervet készíttet. 3. Együttműködik a Környezetvédelmi Program és hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében, felülvizsgálatában. 4. Stratégiai környezeti vizsgálatok kistérségi szintű szervezése.(környezeti hatás vizsgálatok végeztetése, melynek célja a tervezett tevékenység összes környezeti hatásának a felmérése, értékelése.) 5. Pályázatot nyújt be. 6. A környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladat ellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását jelen megállapodás 9. számú melléklete tartalmazza.

12 - 9 - IV. FEJEZET A TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATAI 1. A Társulás, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló, többször módosított évi XXI. Tv. 10/G. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, megalakulásától, illetve az Államkincstár általi nyilvántartásba vételének időpontjától a kistérség valamennyi településére kiterjedően ellátja a Zirci Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak a hivatkozott törvényben megállapított feladat- és hatáskörét. 2. Az előző pontban foglaltaknak megfelelően a Társulás a Kistérségi Tanács eddigi működése során szerzett jogok és vállalt kötelezettségek tekintetében egyaránt jogutódnak tekinti magát. 3. A Társulás területfejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik az egyes tagönkormányzatokkal, a kistérségben működő állami szervekkel, a gazdasági szervezetekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel. 4. A Társulás a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztések érdekében, a régió és a megye fejlesztési terveire figyelemmel, összehangolja a települési önkormányzatok és a kistérségben működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: a) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. b) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, ellenőrzi annak megvalósulását. c) Gondoskodik a zirci kistérség 1998-ban elfogadott Hosszú távú Fejlesztési programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, ellenőrzi annak megvalósulását. d) Gondoskodik a zirci kistérség 1999-ben elfogadott Turizmusfejlesztési koncepciójának és programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, ellenőrzi annak megvalósulását. e) Figyelemmel kíséri a 2000-ban elfogadott Agrárstruktúra átalakítása és vidékfejlesztési program, valamint a 2004-ben elkészült kistérségi Gazdasági Operatív Program megvalósítását és szükségesség esetén gondoskodik azok felülvizsgálatáról, ellenőrzi azok megvalósulását. f) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. g) A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. h) t köthet a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.

13 i) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. j) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. k) Forrásokat gyűjt a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. l) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél. m) Koordinálja a kistérségben működő és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek tevékenységét, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. n) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. o) Pályázatot nyújt be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. p) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását. q) Véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban. r) Rendelkezik a k) és o) pontban, illetve a külön jogszabályban meghatározott források felett.

14 V. FEJEZET A TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAI A Társulás 1. Szervezi a társult önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a Körjegyzőségeknél függetlenített belső ellenőrzési feladatokat. 2. Pályázatot nyújt be a belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges költségek biztosítására. 3. A belső ellenőrzési feladatokat saját feladatellátás keretében, külső vagy belső erőforrás bevonásával szervezi meg. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a kistérség valamennyi önkormányzatára kiterjedően látja el. A belső ellenőrzési feladatok ellátásában együttműködő önkormányzatok, valamint intézményeik felsorolását a jelen megállapodás 5. számú melléklete tartalmazza. VI. FEJEZET A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE 1. A Társulásban résztvevő települések önkormányzati képviselő-testületei, a saját Szervezeti és Működési Szabályzatuk által előírt minősített többségű határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 2. A Társulás tagjai a saját belső szabályzataik szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó döntéseiket. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 1. A Társulásból bármelyik tagönkormányzat kiválhat, képviselő-testületének a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt minősített többségű határozatával, év végén. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően írásban kell bejelenteni a Társulási tagok mindegyikének, valamint a Társulás képviseletét ellátó személyeknek. 2. A Társulási tagság megszűnik, ha a település összeolvad, egyesül, vagy megszűnik. 3. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

15 Nem szüntethető meg a tagsága kiválással a visszatérítendő támogatásban részesült azon önkormányzatnak, amely a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette. A TAGOK NYILVÁNTARTÁSA 1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és a szavazati arányok megállapításának alapja. 2. A tagnyilvántartást, jelen megállapodás 1. számú melléklete a következők szerint tartalmazza: a.) az önkormányzat megnevezése, székhelye és lakosságának lélekszáma b.) belépés időpontja 3. A tagnyilvántartást a Társulás munkaszervezete vezeti. VII. FEJEZET A TÁRSULÁS SZERVEZETE 1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, Pénzügyi Bizottság, Turisztikai Munkacsoport, valamint a Társulás munkaszervezete. A Társulás tisztségviselői a Társulás Elnöke, Elnökhelyettesei, Pénzügyi Bizottság Elnöke. 2. Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve, tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselőtestület rendelkezik. A társulási tanács alakuló ülését a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A társulási tanács alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását, illetve az új önkormányzati választási időszak megkezdésekor a társulás újjáalakulását. 3. A Társulás Elnökét a választási időszak tartamára a társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából választja. A titkos szavazás szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az Elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás Elnökének megválasztásához a Társulás összes szavazatához viszonyított minősített többség szükséges. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Tanács Elnöke által meghatározott rendben külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

16 A Társulás tagjai sorából, titkos szavazással 2 fő Elnökhelyettest választ az önkormányzati választási ciklus időtartamára, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére, a társulás egyes közszolgálati feladatainak koordinálására. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. Az Elnökhelyettesek megválasztásához a Társulás összes szavazatához viszonyított minősített többség kell. 5. A Társulás a tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére a Tanács tagjai sorából, minősített többséggel 5 tagú Pénzügyi bizottságot alakít. A Pénzügyi bizottság részletes feladatait a Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg. Az ügyrendjét a Pénzügyi bizottság maga határozza meg. 6. A Társulás a gazdaság, és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatok ellátására Turisztikai Munkacsoportot alakít, melynek tagjait a kistérség települései önkormányzatainak képviselő-testületei delegálják. A Munkacsoport tevékenységét a kistérségi megbízott és a kistérségi tanácsadó szervezi és koordinálja. 7. A Társulás Munkaszervezete A Tanács saját, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveként alapított munkaszervezetet hoz létre. 8. A munkaszervezet feladatai a.) elkészíti, vagy elkészítteti a Társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, mellyel a Társulás megbízza. b.) ellátja a Társulás költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat. c.) ellátja a Társulási Tanács által részben önálló költségvetési szervként létrehozott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos pénzügyigazdálkodási feladatokat. d.) előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit, gondoskodik azok végrehajtásáról, e.) ellátja a mikrotársulások adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, f.) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, g.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, h.) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat, i.) ellátja a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége működésével kapcsolatos feladatokat külön megállapodásban rögzítettek szerint. 9. A munkaszervezet szakmai keresztmetszetét, létszámát és a foglalkoztatás módját, valamint részletes feladatait a Tanács határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a munkaszervezet Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában.

17 A munkaszervezet vezetője tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 11. A munkaszervezet alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja. 12. A Társulás Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központja A Tanács saját, részben önállóan működő költségvetési szerveként alapított Szociális Szolgáltató Központot hoz létre. 13. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ feladatai a.) Családsegítés keretében szolgáltatást nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. b.) Nappali ellátás keretében biztosítja elsősorban a saját otthonukban élő: - a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, - a 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, - a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodását, valamint alapvető higiénia szükségleteit kielégítését, igény szerint szervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. c.) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik - azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátásra képesek, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak, - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. d.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondoskodik arról, hogy a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzeteket elhárítsa. e.) Szociális foglalkoztatás keretében biztosítja és szervezi a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, nyílt munkaerő-piacra való be-, illetve visszajuttatásukat. f.) Szociális étkeztetés keretében biztosítja a szociális étkezésre szorulók ellátását. Az intézményi étkeztetés ellátása érdekében melegítőkonyhát működtet.

18 g.) Egyéb szociális szolgáltatás - közösségi ellátás keretében biztosítja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozását, továbbá elősegíti gyógyulásukat és rehabilitációjukat. - támogató szolgálat segíti a fogyatékos személyek = alapvető személyi szükségleteinek kielégítését, közszolgáltatásokhoz való hozzájutását személyi szállító szolgálat működtetésével = általános egészségi állapotuknak és fogyatékosságuk jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, fejlesztő tevékenységhez való hozzájutását = a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutását = jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségét = kapcsolatkészségek javítását = munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének biztosítását. h.) Gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését: - a gyermek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetését - a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében családgondozói feladatok ellátását, illetve a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történő javaslattétel - a hivatalos ügyek intézéséhez a segítségnyújtást - az utógondozást. i.) Védőnői szolgálat, anya, gyermek és csecsemővédelem keretében biztosítja - a nők védelmét, ezen belül: = a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadást, = az anyaságra való felkészülést, = a lakossági célzott szűrővizsgálatokban való részvételt - a várandós anyák gondozását - a gyermekágyas időszakban a segítségnyújtást és tanácsadást az egészségi állapottal, az életmóddal, a szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban - a 0 6 éves korú gyermekek gondozását - az óvodában a védőnői feladatok végzését, az oktatási intézményben tanulók ellátását a külön jogszabályban foglaltak szerint - az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozását - családok gondozását - az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezését, szervezését és megvalósítását. j.) Biztosítja az iskola-egészségügyi ellátás keretében: - alapszűrések végzését a vonatkozó módszertani irányelv szerint - a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzését, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzését - elsősegélynyújtást - orvosi vizsgálatok előkészítését - a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési és előkészítési feladatokat

19 a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítését - az egészségtan oktatásában való részvételt - az iskola és környezete higiénés ellenőrzésében való részvételt - a szülőkkel való kapcsolattartást - a pályaválasztás elősegítését k.) Szervezi a szociális ellátásban dolgozók képzését, felnőttképzési tevékenység keretében. 14. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai keresztmetszetét, létszámát és a foglalkoztatás módját, valamint részletes feladatait a Tanács határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában. 15. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetője tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 16. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetője gyakorolja. 17. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatokból bármelyik résztvevő önkormányzat kiválhat, képviselő-testületének a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt minősített többségű határozatával, év végén. A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően írásban- a Munkaszervezethez megküldve- kell bejelenteni a Társulás képviseletét ellátó személyeknek. VIII. FEJEZET A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 1. A Társulás Tanács (továbbiakban: Tanács) a társulás döntéshozó szerve. 2. A Tanács ülését össze kell hívni: a.) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal. b.) A többcélú kistérségi társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetekben. c.) a Társulás tagjai egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. d.) A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 3. A Tanács ülése nyilvános. 4. A Tanács a.) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonást, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásban nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

20 b.) Zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való elrendelés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sért. 5. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy jegyzőkönyvet az Elnök és a Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Tanács Elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak. 6. A Tanács üléseit az Elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt helyettesítő elnökhelyettes, valamennyiük távolléte esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 7. A Tanács ülése határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 8. Amikor a Tanács a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében jár el, munkájában tanácskozási joggal vesz részt a) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője, b) a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács képviselője, c) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője, d) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy kistérségi illetékességű képviselője, e) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője, f) a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal képviselője, g) a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának képviselője. 9. A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő mindazon bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések tárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre, és a Kistérségi Fejlesztési Tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. A TAGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA 1. A Tanácsban minden társulási tagnak egy szavazata van. A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSEIHEZ SZÜKSÉGES SZAVAZATOK SZÁMA 1. A Tanács ülése határozatképes, ha ülésen a tagok több mint fele jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben