Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)"

Átírás

1 Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján mőködésének részletes szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendeletében az alábbiak szerint határozza meg: Preambulum Tiszaszentimre Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körő nyilvánosságot teremtve intézi a község közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról és a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásáról. Tiszaszentimre község közigazgatási területén a helyi önkormányzati jogok a település választópolgárainak közösségét illetik meg, melyet az önkormányzati testületbe közvetlenül választott képviselıi útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolnak. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tiszaszentimre Község Önkormányzat. Az önkormányzat székhelye: Tiszaszentimre, Hısök tere 7. (2) Az önkormányzat jelképei: a település címere, zászlója. Az önkormányzat a jelképeit külön rendeletben határozza meg. (3) 1 A települési önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati jogokat a település lakossága a megválasztott képviselıkbıl álló Képviselı-testület útján gyakorolja. A Képviselı-testület tagjainak felsorolását a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. (4) A Képviselı-testületet a polgármester képviseli. (5) A Képviselı-testület szervei: a) a polgármester b) a Képviselı-testület bizottságai c) a Képviselı-testület hivatala: Polgármesteri Hivatal elnevezéssel. II. Fejezet Az önkormányzat feladat- és hatásköre 2. (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a köztemetı fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl, közbiztonság helyi feladatairól, közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, 1 Módosította a 11/2010. (X.14.) ÖR (hatályos: október 14-tıl

2 8/2005. (V. 27.) ÖR oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése. Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetıségeitıl függıen - mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. [a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban : Ötv.) 8. ] (2) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselı-testületet illetik meg, melyeket a jelen rendeletben és más önkormányzati rendeletben a polgármesterre, az állandó bizottságokra, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására - az Ötv ában és e rendelet 3. -ában foglaltak kivételével - átruházhat. (3) Az önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatain túl önként is vállalhatja közfeladat ellátását az Ötv.-ben foglaltak szerint, ha annak pénzügyi, tárgyi és személyi feltételei rendelkezésre állnak. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása azonban nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezıen elıírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. (4) Az önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatait e rendelet 3. függeléke tartalmazza A Képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv ában foglaltakon túlmenıen: a települési önkormányzat kötelezı feladatain túli közfeladat önkéntes felvállalása, errıl történı lemondás 4. (1) A Képviselı-testület egyes hatásköreinek gyakorlását rendeletben átruházhatja a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, valamint társulására. Az átruházott hatásköröket a kapcsolódó önkormányzati rendeletek, valamint a hatáskörök átruházásáról szóló külön önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) Az átruházott hatáskör gyakorlója az e körben tett intézkedéseirıl, azok eredményeirıl évente legalább egyszer számot ad a Képviselı-testületnek. III. fejezet A Képviselı-testület mőködése Munkaterv, meghívó, a Képviselı-testület programja 5. A Képviselı-testület 4 évre szóló középtávú programot készít, illetve fogad el. A program tartalmazza a településfejlesztés irányát, közszolgáltatásának fıbb céljait, feladatait. A programot a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé. A program elkészítésének határideje: a Képviselı-testület alakuló ülését követı 6 hónapon belül. 6. (1) A Képviselı-testület mőködésének alapja az éves idıszakra elkészített munkaterv. (2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyzı állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett minden év február 15-ig a Képviselı-testület elé. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) a testületi ülések tervezett idıpontját és a tárgyalni kívánt napirendi pontokat, b) a napirend elıterjesztıjének megnevezését, c) a jogszabályban kötelezıen elıírt napirendi pontokat, 2 módosította az 5/2013. (III.18.) ÖR

3 8/2005. (V. 27.) ÖR (4) A Képviselı-testület munkatervéhez javaslatot kell kérni: a) az alpolgármestertıl, b) a jegyzıtıl, mint a hivatal vezetıjétıl, c) az önkormányzati intézmények vezetıitıl, d) a bizottságok elnökeitıl e) a tanácsnokoktól, f) a kisebbségi önkormányzat elnökétıl. (5) A munkaterv tervezetének elıterjesztésekor ismertetni kell azokat a javaslatokat is, melyek a tervezetbıl kimaradtak. (6) A munkaterv program, amelytıl a Képviselıtestület eltérhet a napirend fontosságára való tekintettel. Az elhalasztott napirend megtárgyalásának idıpontját a Képviselıtestület határozza meg. 7. (1) A Képviselı-testületi meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idıpontját, a javasolt napirendeket. (2) A meghívóhoz mellékelni kell az elıterjesztéseket, a határozat- és rendelettervezeteket. (3) A Képviselı-testületi ülésen kiosztandó elıterjesztésre csak kivételes esetben, a polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát ismerteti. (4) A Képviselı-testület ülésének meghívóját és írásos anyagát a képviselıknek az ülés elıtt legalább 4 nappal meg kell kapniuk. A rendkívüli ülésre szóló meghívót a 10. (2) bekezdésében foglaltak kivételével, legalább 2 nappal elıbb kell kézbesíteni. A Képviselı-testület ülésének összehívása 8. (1) A Képviselı-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselı-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a legidısebb képviselı (korelnök) látja el. 9. A Képviselı-testület a munkatervben meghatározottak szerint ülésezik, de évente legalább 6 ülést tart. 10. (1) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselık legalább egynegyedének, vagy a testület valamely bizottságának a napirendet is tartalmazó írásbeli indítványára. A polgármester a Képviselı-testületi összehívási kötelezettségének 3 napon belül tesz eleget azzal, hogy az ülés idıpontját 5 napon belülre tőzi ki. (2) Sürgıs, halasztást nem tőrı esetben az ülés a legalkalmasabb formában - akár telefonon - is összehívható. 11. (1) A Képviselı-testület nyílt ülésére meg kell hívni: a) kisebbségi önkormányzat elnökét, b) Közigazgatási Hivatal vezetıjét, c) azokat a személyeket, akiknek a jelenléte az elıterjesztés tárgyalásánál az elıterjesztı, a polgármester vagy az illetékes bizottság megítélése szerint szükséges, c) továbbá mindazokat a személyeket, akiknek meghívását egyéb jogszabályok teszik kötelezıvé. (2) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos elıterjesztéseket is. A (1) b)-c) pontjaiban meghatározottak írásos elıterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyhez meghívásuk kapcsolódik.

4 8/2005. (V. 27.) ÖR Az ülések nyilvánossága 12. (1) A Képviselı-testület nyilvános ülésén a választópolgárok részt vehetnek, de a Képviselıtestület munkáját nem zavarhatják. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót, vagy rendzavarókat az ülésrıl kiutasíthatja. (2) A nyilvános ülésen megjelent választópolgároknak a napirendekkel kapcsolatos felszólalási szándékukat szóban vagy írásban a polgármesternél kell jelezniük az ülés megkezdése elıtt, vagy a napirendek tárgyalása elıtt a polgármester kérdésére. A Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel dönt, hogy kinek ad szót. Zárt ülés 13. (1) A Képviselı-testület a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (2) A zárt ülésen a Képviselı-testület tagjai, a jegyzı, a kisebbségi szószóló, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, mely esetben kötelezı az érintett meghívása. A rendes ülés napirendje 14. (1) A Képviselı-testület ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a Képviselı-testület állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a napirend kérdésében egyszerő szótöbbséggel szavaz. A napirend elfogadása után az elıterjesztı az elfogadott napirendi ponthoz kötve van, annak visszavonására, a napirend változtatására csak a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel hozott döntése alapján van lehetıség. (3) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint célszerő meghatározni: a) interpellációk b) kérdések c) bejelentések b) rendeleti javaslatok d) határozati javaslatok, ezen belül a beszámoló jellegő, de határozati javaslatot is tartalmazó elıterjesztéseket hátrébb sorolva e) tájékoztatók (4) A (3) bekezdés e) pont szerinti tájékoztatók keretében a polgármester beszámol: a) a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról; b) az elızı ülés óta tett fontosabb intézkedésekrıl, valamint a jelentısebb eseményekrıl; c) az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl. (5) A továbbiakban az ügyek a (3) bekezdés szerint összeállított és a meghívóban közölt tárgysorozat szerinti sorrendben kerülnek tárgyalás alá, s ettıl a szabálytól eltérésnek csak akkor lehet

5 8/2005. (V. 27.) ÖR helye, ha az arra vonatkozó indítványt a testület elfogadja. Az indítvány felett vitának helye nincs. (6) A testületi ülésen a tárgysorozatra felvett ügy tárgyalása után felszólalásnak helye nincs. (7) A polgármester, a képviselık több mint egyharmada, a bizottság és a jegyzı javasolhatják a Képviselı-testületnek valamely elıterjesztés vagy önálló indítvány sürgıs tárgyalását. A sürgısségi javaslatot indokolással kell ellátni. (8) Sürgısségi javaslatot az elıterjesztéssel vagy az önálló indítvánnyal együtt a Képviselıtestület ülését megelızıen 1 nappal a polgármesternél lehet benyújtani, aki dönt a javaslat indokoltságáról. (9) Amennyiben a polgármester az indítványnak nem ad helyt, a sürgısségi indítvány kérdésében a Képviselı-testület a napirend elıtt egyszerő szótöbbséggel hozott határozatával dönt. Interpelláció 15. (1) Az önkormányzati képviselı a községi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó minden ügyben magyarázat kérése céljából a polgármesterhez, a jegyzıhöz és az állandó bizottságok elnökeihez interpellációt intézhet. Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos tényleírást legkésıbb az ülés elıtt legalább 3 nappal a polgármesternél kell benyújtani. E határidı elmulasztása esetén a benyújtó képviselı választása szerint vagy kérdésként nyújtható be - a 16. -ban foglalt határidı betartása esetén -, vagy interpellációként olyan Képviselı-testületi ülésen adható elı, amellyel kapcsolatban a 3 napos határidı teljesült. Az interpellációra az ülésen - vagy legkésıbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. (2) A polgármester minden ülés elején a testületi ülésnek bejelenti a beterjesztett interpellációkat. (3) Ha az interpelláló képviselı az ülésen nincs jelen, az interpellációt elnapoltnak kell tekinteni. (4) Az interpellálót az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli elıterjesztés joga is megilleti. (5) A válasz elhangzása után - az írásban adott válasz esetében a Képviselı-testület következı ülésén - az interpelláló képviselınek viszontválaszra van joga, ennek keretében nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja-e. Ezt követıen a Képviselı-testület dönt a válasz elfogadásáról. (6) Ha a Képviselı-testület a választ nem fogadta el, a polgármester vizsgálat céljából kiadja az illetékes bizottságnak, vagy a Polgármesteri Hivatalnak. (7) A Képviselı-testület az interpelláció tárgyában a bizottsági jelentés alapján a jelentést követı rendes ülésen az interpellációt benyújtó képviselı véleményének meghallgatása után vita nélkül szavaz. Kérdés 16. (1) A képviselı a Képviselı-testület ülésén a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a jegyzıhöz, a bizottság elnökéhez önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen - vagy legkésıbb 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. (2) A kérdésekre, az interpellációra vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kérdés a testületi ülésen is feltehetı, nem kell írásban benyújtani azt. A válasz elfogadásáról a Képviselı-testület akkor határoz vita nélkül, ha a kérdezı nem fogadta el a választ.

6 8/2005. (V. 27.) ÖR Az elıterjesztések rendje 17. (1) A Képviselı-testületi elıterjesztések a polgármesternél írásban nyújthatók be. (2) A Képviselı-testület elé elıterjesztést tehetnek: a) a képviselık, b) a polgármester és az alpolgármester, c) a Képviselı-testület bizottságai, tanácsnokok d) a jegyzı. (3) A Képviselı-testület ülésén önálló napirendi pontként olyan elıterjesztés tárgyalható, amely egyébként megfelel az elıterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek. (4) A testületi ülésre az elıterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Rendeleti javaslat csak írásbeli lehet. (5) Az írásbeli elıterjesztésnek tartalmaznia kell: a) a tárgyat és a tényállást, b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját, c) az alternatívák indokait, d) a határozati javaslatot, e) szükség szerint a felelıs és a határidı megjelölését. (6) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt elıterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történı kiosztását. A Képviselı-testület tanácskozási rendje 18. (1) A Képviselı-testületi ülést a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mint az ülés elnöke vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselı-testület vezetésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a legidısebb képviselı (korelnök) látja el, akinek a munkáját a jegyzı segíti. (2) A polgármester akadályozásának minısül az is, ha e rendelet 21. -ában megjelölt kizárási ok merül fel személyére vonatkozóan. (3) Az ülést a polgármester nyitja meg, megállapítja a jelen lévı képviselık számát, az ülés határozatképességét. Az ülés tartama alatt a jelenlévık száma szempontjából az "igen", "nem", "tartózkodom" szavazatok összesített száma irányadó. (4) A Képviselı-testületi ülésen részt vevı képviselık, illetve minden jelen lévı személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. (5) A polgármester ülésvezetési feladatai, jogkörei: a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, b) a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kisérése, c) a napirendi javaslat elıterjesztése, d) az ülés vezetése, a szó megadása, e) az ülés rendjének biztosítása, f) az ülés félbeszakítása, g) javaslattétel a hozzászólások korlátozására, h) javaslattétel napirendi pont tárgyalásának elnapolására, i) javaslattétel napirendek összevont tárgyalására, j) szavaztatás, k) a szavazás eredményének megállapítása.

7 8/2005. (V. 27.) ÖR (7) Bármely képviselı, illetve az elıterjesztı javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Ha az elnapolással az elıterjesztı egyetért, errıl a Képviselı-testület vita nélkül határoz, és a polgármester javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának idıpontját. (8) Bármely képviselı, illetve elıterjesztı javasolhatja a tárgyalásba vett elıterjesztés napirendrıl való levételét, melyrıl a Képviselı-testület vita nélkül szavaz. A vitavezetés szabályai 19. (1) A polgármester minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyithat vitát a tájékoztató jellegő napirendek esetében. (2) A testületi ülésen napirendenként elsıként az adott napirendi pont elıadóját, másodikként az érintett bizottság elnökét illeti meg a szó. (3) Az írásbeli elıterjesztést az elıadó a napirend tárgyalásának kezdetekor szóban kiegészítheti. A szóbéli kiegészítés csak az írásos elıterjesztésben nem ismertetett kérdésekre terjedhet ki. Az elıadó röviden indokolni köteles azt is, hogy a szóbeli kiegészítésre miért van szükség, illetve, hogy a szóban elmondottak miért nem szerepelnek az írásos elıterjesztésben. (4) A szóbeli kiegészítés után az elıterjesztıhöz a települési képviselık és a bizottság tagjai kérdéseket intézhetnek. A válaszok elhangzása után a kérdezık egyenként nyilatkoznak azok elfogadásáról. A Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel, vita nélkül csak akkor határoz a válasz elfogadásáról, ha a kérdezı úgy nyilatkozik, hogy a választ nem fogadja el. (5) A válaszok elhangzását követıen a polgármester megnyitja a vitát. (6) A vita során rendkívül indokolt esetben a polgármester megadhatja a felszólalási jogot olyan személyeknek is, akiknek egyébként nincs tanácskozási joguk. (7) Törvényességi észrevétel esetén a jegyzı a vitában soron kívül felszólalhat több alkalommal is. (8) A polgármester vitavezetési feladatai: a) a vita megnyitása, berekesztése, b) a vita összefoglalása, c) a szavazás elrendelése, d) a szavazás eredményének megállapítása (9) Ha a napirendhez több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. A hozzászólások idıtartamának korlátozására, a vita lezárására a Képviselı-testület bármely tagja indítványt tehet. E javaslatról a Képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel határoz. A vita lezárása után a napirend elıadója válaszolhat a hozzászólásokra. A döntéshozatal szabályai 20. (1) A Képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselıknek több mint a fele jelen van. Ha az ülés kezdetekor a polgármester megállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem nyitja meg; ha az ülés folyamán bármikor, illetve a szünet után a polgármester határozatképtelenséget állapít meg, akkor az ülést bezárja, vagy elnapolja. A határozatképtelenség megállapítása névsorolvasás s a jelenlévık nevének rögzítése útján történik. (2) Minısített többség szükséges az e rendelet 27. -ában meghatározott kérdések szabályozásához. 21. A Képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselı köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az

8 8/2005. (V. 27.) ÖR érintett képviselı kezdeményezésére vagy bármely képviselı javaslatára a Képviselı-testület dönt. A kizárt képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni. A szavazás módja 22. (1) Szavazni személyesen kell. (2) A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet. (3) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokkal érintett részeket külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy elıbb a vitában elhangzott módosító és kiegészítı, majd az eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. Ha a módosító vagy kiegészítı javaslatot az elıterjesztı befogadja, a módosító vagy kiegészítı javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel, javaslattal nem érintett pontjaival együtt kell a szavazásra vonatkozó szabályok megfelelı alkalmazásával szavazni. Képviselıi indítványra az elıterjesztı által befogadott javaslatról is külön szavazást kell elrendelni. (4) A szavazás számszerő eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést. A nyílt szavazás 23. (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A polgármester köteles a szavazatokat megszámláltatni. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni. (2) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát. 24. (1) Bármely képviselı javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a Képviselıtestület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt. (2) Ha a jelen lévı képviselık legalább 1/3-a indítványozza, név szerinti szavazást kell tartani. (3) A név szerinti szavazás esetén a képviselık névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A képviselık "igen", "nem", "tartózkodtam" nyilatkozattal szavaznak. A jegyzı a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzıkönyvhöz kell csatolni. (4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha jogszabály titkos szavazást ír elı. (5) Ha jogszabály kötelezıvé teszi, a név szerinti szavazást el kell rendelni. A titkos szavazás 25. (1) A Képviselı-testület titkos szavazást tart az Ötv. ben meghatározott esetekben, továbbá titkos szavazást tarthat az Ötv. 12. (4) bekezdésében foglalt ügyekben. (2) A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselı-testület 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ a tagjai körébıl. (3) A titkos szavazás szavazólappal történik. (4) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a polgármesteri hivatal biztosítja. (5) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét.

9 8/2005. (V. 27.) ÖR (6) A szavazás eredményérıl a bizottság elnöke a Képviselı-testületnek jelentést tesz. Határozathozatal 26. (1) Az egyszerő többséggel hozott határozathoz a jelen lévı települési képviselık több mint a felének igen szavazata szükséges. (2) A polgármester tagja a Képviselı-testületnek, a Képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı. (Ötv. 32. ) 27. (1) A minısített többséghez a megválasztott települési képviselık több mint a felének a szavazata szükséges. (2) A megválasztott települési képviselık több mint a felének a szavazata szükséges: a) Az önkormányzati törvény alapján: aa) a rendeletalkotás; ab) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; ac) képviselı döntéshozatalból való kizárása; ad) Az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés elrendelése; ae) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; af) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; ag) intézmény alapítása; ah) a Képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtti feloszlatásához; ai) a polgármester tisztségének megszüntetését kérı kereset benyújtásához; aj) másik megyéhez való átcsatolás kezdeményezéséhez; ak) törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb kérdésekhez. b) SZMSZ alapján: ba) helyi népszavazás kiírásához, bb) az önkormányzati tulajdonba kerülı vagy önkormányzati tulajdonban lévı vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné, illetve a törzsvagyon forgalomképessé minısítéséhez, bc) a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítéséhez, gazdasági társaságba történı beviteléhez, bd) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához. be) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a Képviselıtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; bf) közterület elnevezése, emlékmőállítás; bg) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;

10 8/2005. (V. 27.) ÖR A Képviselı-testület döntései: a) önkormányzati rendeletek és b) Képviselı-testületi határozatok. A Képviselı-testület döntései A Képviselı-testületi határozatok 29. (1) A határozat egyértelmően megfogalmazott rendelkezı részbıl, a végrehajtásért felelıs szerv, személy megnevezésébıl és a határidı megjelölésébıl áll. A határozatokat a naptári év elejétıl kezdıdıen folyamatos sorszámmal és a meghozatal idıpontjának megjelölésével kell ellátni. (2) 3 Jelölése:.../20... (...hó...nap) számú Képviselı-testületi határozat". (3) A határozatokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. (4) A határozatokat a jegyzıkönyv elkészítését követı három napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelıs személyeknek és szerveknek. (5) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos elıterjesztéseket, jelentéseket a jegyzı készíti elı, és terjeszti a Képviselı-testület elé. (6) A Képviselıtestület nyilvános ülésén hozott határozatokat közzé kell tenni. Közzétételének formája: községi könyvtár. Az önkormányzati rendelet 30. (1) A Képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. (2) Rendelet alkotását a Képviselı-testület ülésén szóban vagy a polgármesternél írásban kezdeményezheti a) bármely települési képviselı, b) Képviselı-testület bizottsága, c) a jegyzı, d) mindazok a központi szervek (OGY, Kormány, miniszterek, megyei közigazgatási hivatal vezetıje), amelyeknek az önkormányzatokkal kapcsolatban a jogszabályok értelmében feladat- és hatáskörei vannak. Az indítvány tárgyában a jegyzı - a törvényességi szempontok figyelembevételével - elızetesen állást foglal. (3) A rendelettervezet indokolásával együtt írásban nyújtandó be a Képviselı-testülethez. Végleges megszövegezése a jegyzı feladata. A Képviselı-testületet az elıterjesztésben tájékoztatni kell az elıkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplı kisebbségi javaslatokról is. (4) A rendelettervezetet a tárgya szerint illetékes bizottság, illetve bizottságok ülésükön megvitatják. A bizottság véleményét - beleértve a kisebbségi javaslatokat is - a Képviselı-testülethez szóban nyújtja be úgy, hogy az a rendelettervezet vitája során érdemben figyelembe vehetı legyen. (5) A rendeletet a polgármester és a jegyzı írja alá. (6) A rendeleteket külön-külön, a naptári év elejétıl kezdıdıen, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A rendelet jelölése: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı- 3 Módosította a 11/2010. (X.14.) ÖR (hatályos: október 14-tıl)

11 8/2005. (V. 27.) ÖR testületének.../ (kihirdetés hó, nap) rendelete. Rövidített jelölése: /200.. (kihirdetés hó, nap) ÖR. (7) A rendelet kihirdetésérıl és nyilvántartásáról a jegyzı gondoskodik. A rendelet a községháza hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel kerül kihirdetése. (8) A rendelet közzétételének formái: községi könyvtár, községháza. (9) Az egységes szerkezetbe foglalt, kihirdetett rendeleteket meg kell küldeni a települési képviselıknek, a közigazgatási hivatalnak, a rendelet tárgya szerint érintett állami és önkormányzati szervek, intézmények vezetıinek. (10) A rendeletek folyamatos felülvizsgálatáról a jegyzı gondoskodik. (11) A hatályos rendeletekrıl a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a rendelet számát, címének szó szerinti szövegét, a módosító rendeltek felsorolását. A Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyve 31. (1) A Képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a polgármester, a jegyzı és két jegyzıkönyv hitelesítı ír alá. A hitelesítık személyérıl a polgármester javaslatára a Képviselıtestület egyszerő szótöbbséggel határoz. Tanácskozás hangszalagra is rögzíthetı, a hangszalag azonban az írásos jegyzıkönyvet nem helyettesíti. (2) A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: a) az ülés helyét és idıpontját, b) az ülésen megjelent, illetıleg távol maradt képviselık nevét, c) az ülésen vagy annak egyes napirendi pontjai tárgyalása alkalmával tanácskozási joggal jelenlévık nevét, d) az elfogadott napirendet és az elıadók nevét, e) napirendi pontonként a felszólalók nevét, a kérdéseket és a hozzászólások lényegét, f) a jegyzı esetleges törvényességi észrevételeit, valamint az ülés folyamán történt fontosabb eseményeket, g) a határozathozatal módját, h) a szavazások számszerő eredményét, i) a megalkotott rendeletek és hozott határozatok szó szerinti szövegét, j) a napirend tárgyalását megelızıen elhangzott interpellációkat, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat, k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés idıpontját, és a jelen lévı képviselık névsorát, l) az ülés bezárásának idejét, m) a polgármester és a jegyzı és a jegyzıkönyv hitelesítık aláírását. (3) Ha a képviselı indoklással kéri, akkor felszólalását szó szerint kell a jegyzıkönyvbe felvenni. (4) A képviselı kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni, illetve véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben. (5) A jegyzıkönyv eredeti példányához a jegyzı minden esetben mellékeli a meghívót, az írásos elıterjesztéseket, a megalkotott rendeletet és a jelenléti ívet. A jegyzıkönyv elkészítése 32. (1) A jegyzıkönyv elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik. A jegyzıkönyvet 3 példányban kell elkészíteni.

12 8/2005. (V. 27.) ÖR (2) A jegyzıkönyv egy példányát az ülést követı 15 napon belül a jegyzı köteles megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének. Az eredeti és egy másolati példányt mellékleteivel együtt a polgármesteri hivatal irattárában kell elhelyezni. (3) A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni. 33. (1) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselı-testület elıterjesztésébe és ülésének jegyzıkönyvébe. Ennek feltételeit a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megteremteni. (2) Külön törvény szerinti közérdekő adat és közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A települési képviselı 34. (1) A települési képviselı a település egészéért vállalt felelısséggel képviseli a választói érdekeit. Részt vehet a Képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenırzésében. A települési képviselık jogai és kötelességei azonosak. [Ötv. 19. (1) bek.] (2) A települési képviselı tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselıt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a Képviselı-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének - a Képviselı-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését. (3) Megbízás alapján képviselheti a Képviselı-testületet. [Ötv. 19. (2) bek. c), d) pontjai] (4) Köteles részt venni a Képviselı-testület munkájában. [Ötv. 19. (2) bek. f) pont] (5) Köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, választók bizalmára. (6) Felkérés alapján részt vesz a testületi ülés elıkészítésében, az elıkészítés során tervezett vizsgálatokban. (7) Írásban vagy szóban köteles elızetesen bejelenteni, ha a helyi Képviselı-testület vagy a bizottság ülésén vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. (8) A tudomására jutott állami vagy szolgálati titkot köteles megırizni. (9) A képviselı a Képviselı-testület hivatalától igényelheti a képviselıi munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közremőködést. Közérdekő ügyben kezdeményezheti a Képviselı-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni. (10) A Képviselı-testület tagját megválasztásának idıpontjától megbízatása megszőnéséig külön rendeletben megállapított mértékő tiszteletdíj illeti meg Hatályon kívül helyezte a 11/2010. (X.14.) ÖR (hatályos: október 14-tıl)

13 8/2005. (V. 27.) ÖR A Képviselı-testület bizottságai 36. (1) A Képviselı-testület döntéseinek elıkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, valamint ellenırzésére állandó bizottságokat, valamint ideiglenes bizottságokat hozhat létre. (2) A bizottságok belsı mőködésük szabályait a jogszabályok és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat keretei között maguk határozzák meg. (3) Az állandó bizottság feladata, hogy folyamatosan segítse a Képviselı-testület tevékenységét, illetve munkájának eredményességét. (4) A Képviselı-testület által létrehozott állandó bizottságoknak saját szervezeti és mőködési szabályzatuk lehet. (5) Az állandó bizottság általános feladatai: a) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; b) a Képviselı-testület döntéseinek elıkészítése érdekében megvitatja, és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben, beleértve a Képviselı-testületi elıterjesztések véleményezését is; c) elıkészíti a munkatervben meghatározott elıterjesztéseket; d) közremőködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok elıkészítésében; (6) A bizottság elnökét, tagjait a Képviselı-testület választja meg. (7) 5 A Képviselı-testület állandó bizottságként 3 fıs Pénzügyi Bizottságot és 3 fıs Szociális Bizottságot hoz létre. Az állandó bizottságok tagjainak jegyzékét e rendelet 2. számú függeléke tartalmazza. 37. (1) A Képviselı-testület indokolt esetben általa meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot is létrehozhat. A bizottság részletes feladatait a Képviselı-testület határozza meg. (2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az errıl szóló jelentésnek a Képviselı-testület által történı elfogadásáig tart. (3) Az ideiglenes bizottság feladata különösen: a) esetenként jelentkezı, mérlegelést és körültekintést igénylı feladatok végrehajtásának elkészítése; b) egyes Képviselı-testületi rendeletek vagy döntések elıkészítése, végrehajtásának ellenırzése; c) társulási megállapodások elıkészítése; d) vizsgálatok, ellenırzések lefolytatása. 38. (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül kell választani. (2) A bizottság tagjaira bármelyik képviselı javaslatot tehet. (3) Bármelyik képviselı javaslatot tehet a Képviselı-testületnek a bizottságok elnöke és tagjai személyének megváltoztatására. (5) A bizottsági tisztség, tagság megszőnik a) a Képviselı-testület megbízatásának lejártával, illetve a képviselıi megbízatás megszőnésével, b) felmentéssel, c) lemondással. (6) A képviselı, a kisebbségi önkormányzat elnöke, tanácskozási joggal részt vehet bármelyik bizottság ülésén. (7) A bizottság ülésérıl a tanácskozás lényegét és a bizottság határozatát szó szerint tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni. 5 Módosította a 11/2010. (X.14.) ÖR (hatályos: október 14-tıl)

14 8/2005. (V. 27.) ÖR (8) A képviselık a jegyzıkönyvet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán tekinthetik meg. (9) A Képviselı-testület állandó bizottságainak feladat- és hatáskörét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 39. (1) A Pénzügyi Bizottság tevékenysége kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére: a) A bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat; c) javaslatot tehet hitelek felvételére, vizsgálhatja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát; d) ellenırzi a mőködési, fenntartási és felújítási elıirányzatok felhasználását; e) közremőködik az önkormányzati fejlesztési tervek kidolgozásában; f) közremőködik az önkormányzat vagyoni-pénzügyi kihatással járó rendelettervezeteinek kidolgozásában; g) vizsgálja az önkormányzati vagyon mőködtetésével, felhasználásával, vállalkozásba vételével kapcsolatos lehetıségeket; h) nyilvántartja és ellenırzi e rendelet 3. számú melléklete szerint a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló évi XCVI. törvény alapján az önkormányzati képviselık és a velük közös háztartásban élı házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. (2) Bizottsági mőködéssel kapcsolatos feladatai: a) meghatározza saját ügyrendjét és munkatervét; b) eljár a bizottság feladatkörébe utalt ügyekben. c) eljár a Képviselı-testület által átruházott hatáskörben; d) benyújtja azokat az elıterjesztéseket, melyeket a Képviselı-testület határoz meg, illetve véleményezi azokat, melyek csak állásfoglalásával kerülhetnek a Képviselı-testület elé; f) eljár azokban a hatósági ügyekben, melyeket önkormányzati rendelet határoz meg. 40. (1) A Szociális Bizottság ellátja az önkormányzati szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat: a) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a Képviselıtestületnek b) véleményezi az önkormányzat tulajdonában levı gyermek- és ifjúságvédelmi, ifjúsági intézményekben fizetendı élelmezési díjak csökkentését, emelését, illetve elengedését lehetıvé tevı elıirányzatot. c) véleményezi az egyes szociális intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet d) véleményezi az önkormányzat egészségügyi alapellátásai körébe tartozó feladatokat f) A Szociális Bizottság ellátja az önkormányzati szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat külön rendeletekben meghatározott hatáskörrel. (2) Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal szociális ellátásokkal kapcsolatos tevékenységét. (3) A Szociális Bizottsági mőködéssel kapcsolatos feladatai: a) meghatározza saját ügyrendjét és munkatervét; b) eljár a bizottság feladatkörébe utalt ügyekben; c) eljár a Képviselı-testület által átruházott hatáskörben;

15 8/2005. (V. 27.) ÖR d) véleményezi azokat az elıterjesztéseket, melyeket a Képviselı-testület határoz meg; f) eljár azokban a hatósági ügyekben, melyeket önkormányzati rendelet határoz meg. A bizottságok ülései 41. (1) A bizottságok üléseiket a Képviselı-testület üléseihez igazodva, illetve szükség szerint tartják. (2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. (3) Az elnök akadályoztatása esetén e feladatokat a legidısebb bizottsági tag látja el. (4) Az elnök köteles a határozatban, indítványban megjelölt határidın belülre összehívni a bizottságot: a) a Képviselı-testület határozatára; b) a polgármester indítványára; c) a jegyzı indítványára; d) a bizottsági tagok legalább felének indítványára. 42. (1) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (2) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben az Ötv. kötelezıvé teszi. Döntéseirıl azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. (3) A bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az elhangzott felszólalások rövid ismertetését és a döntést. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent bizottsági tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a hozott döntéseket, elkülönítve az átruházott hatáskörben hozott határozatokat. (4) A bizottsági jegyzıkönyvet a jegyzı 15 napon belül köteles megküldeni a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének is. (5) A bizottság ülésére az írásos anyagok megküldésével egyidejőleg meg kell hívni a polgármestert és a jegyzıt is. (6) A bizottságok mőködésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el. IV. fejezet A polgármester 43. (1) A polgármester az önkormányzat vezetıje, az önkormányzat egész mőködéséért felelıs. A polgármester részletes feladatait a Képviselı-testület állapítja meg. (2) Tiszaszentimre Község Önkormányzat polgármestere a megbízatását fıállásban látja el. (3) A Képviselı-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza. A polgármester feladatai 44. (1) A polgármester feladata különösen: a ) a község fejlıdésének elısegítése, b) a helyi közszolgáltatások fejlesztésének elısegítése, c) a község vagyonának megırzése és gyarapítása,

16 8/2005. (V. 27.) ÖR d) a községgazdálkodás, e) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének a biztosítása, f) a Képviselı-testület mőködési feltételeinek a megteremtése, munkájának megszervezése, öszszehangolása, g) a Képviselı-testület döntéseinek elıkészítése, a döntések végrehajtása, a végrehajtás megszervezése és ellenırzése, h) a lakosság önszervezıdı közösségeinek a támogatása, az együttmőködés kialakítása, i) a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése, j) az önkormányzati saját intézmények mőködésének ellenırzése, segítése; k) átruházott önkormányzati hatáskörökben történı döntés. (2) A polgármesternek a Képviselı-testület mőködésével összefüggı feladatai különösen: a) segíti a képviselık munkáját; b) összehívja és vezeti a Képviselı-testület üléseit; c) képviseli az önkormányzatot; d) az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselı-testületi ülésrıl készült jegyzıkönyvet a jegyzıvel együtt aláírja. (3) A polgármesternek a bizottságok mőködésével összefüggı jogkörei: a) kötelezı jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását; b) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselı-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit; (4) A polgármesteri hivatallal összefüggı fıbb jogosítványai: a) a Képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt; b) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában; c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja; d) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek a hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyzı és az önkormányzati intézményvezetık tekintetében; g) meghatározza a polgármesteri hivatal köztisztviselıinek azon körét, akik kinevezéséhez, vezetıi megbízásához, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához egyetértése szükséges. (5) A Képviselı-testület gyakorolja a polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat és állapítja meg a jogszabály keretei között az illetményét. (6) A polgármester munkabérének, bérfejlesztésének és egyéb juttatásainak megállapítására a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. Az alpolgármester 45. (1) A Képviselı-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselı-testület megbízatásának idıtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát. (2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

17 8/2005. (V. 27.) ÖR (3) Az alpolgármesterre megfelelıen irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok. (4) A polgármestert helyettesítı alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak. A polgármestert közvetlenül megilletı jogosítványokat az alpolgármester csak a polgármesteri tisztség megüresedésekor, vagy a polgármester tartós akadályoztatása esetén gyakorolhatja. A jegyzı 46. (1) A Képviselı-testület határozatlan idıre - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. (2) A jegyzı gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében: a) elıkészíti a Képviselı-testület, valamint a bizottságok elé kerülı elıterjesztéseket; b) ellátja a Képviselı-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat; c) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselı-testület és a bizottságok ülésein; d) a Képviselı-testületi ülésen az elıterjesztés vitájában, a szavazás elıtt bármely javaslatot érintıen törvényességi észrevételt tehet; e) gondoskodik a Képviselı-testület ülése jegyzıkönyvének elkészítésérıl, melyet a polgármesterrel együtt aláír; f) köteles jelezni a Képviselı-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel; g) a Képviselı-testület ülésének jegyzıkönyvét az ülést követı 15 napon belül megküldi a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének; h) a Képviselı-testületet évente tájékoztatja a polgármesteri hivatal munkájáról, valamint az ügyintézés helyzetérıl. (3) A jegyzı: a) vezeti a polgármesteri hivatalt; b) rendszeresen ügyfélfogadást tart; c) döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; d) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben elıírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört; e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; f) szervezi a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati tevékenységét; g) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerősítésével és fejlesztésével összefüggı feladatokat; h) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi tekintetében. A Polgármesteri Hivatal 47. (1) A Képviselı-testület Tiszaszentimre Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. (2) A hivatal feladatkörébe tartozik az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendık ellátása.

18 8/2005. (V. 27.) ÖR (3) A Képviselı-testület a jegyzı javaslatára benyújtott polgármesteri elıterjesztés alapján meghatározza a hivatal belsı szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint az ügyfélfogadás rendjét. (4) A Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (5) A jegyzı vezeti a Képviselı-testület hivatalát. (6) 6 V. fejezet A költségvetés 48. (1) Az önkormányzat éves költségvetését, valamint zárszámadását külön rendeletben állapítja meg. A rendeletek tervezetét a jegyzı készíti elı és a polgármester terjeszti a Képviselıtestület elé. (2) A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik. (3) Az elsı fordulóban a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, az önkormányzat kötelezıen elıírt és önként vállalt feladatainak elemzése alapján koncepciót kell öszszeállítani, melynek keretében a) számításba kell venni a bevételi forrásokat, bıvítési lehetıségeket, b) meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerő megoldásait, c) igények és lehetıségek egyeztetésével kielégítési sorrendet kell felállítani, d) jelezni kell a lehetséges, megoldások változatait. e) figyelembe kell venni az egyes döntéseknél a döntés több évre szóló kihatásait. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat véleményét a települési önkormányzat költségvetési rendeletének elsı fordulós tárgyalása elıtt a koncepciótervhez kell csatolni. (5) A települései önkormányzat költségvetési koncepciójának a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részérıl tájékoztatni kell a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét. (6)A második forduló során a költségvetési törvény által elıírt részletezésben a költségvetési rendelettervezetet tárgyalja a Képviselı-testület. (7) A költségvetési évet követı négy hónapon belül a polgármester rendelettervezetet terjeszt elı a zárszámadásról. A rendelettervezet tartalmát a költségvetési törvény határozza meg. Az önkormányzat vagyona 49. (1) Az önkormányzat törzsvagyonára és a tulajdoni jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat külön rendelet szabályozza. (2) A rendelet rögzíti a forgalomképtelen vagyontárgyakat, valamint a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait, illetve azokat a feltételeket, amelyek szerint e vagyontárgyakról rendelkezni lehet. 50. (1) A Képviselı-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében közalapítványokat hozhat létre, illetve ezekhez csatlakozhat, közérdekő kötelezettségvállalásokat tehet. (2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vagy az általa megbízott személy vállalhat, ennek ellenjegyzésére a jegyzı vagy annak meghatalmazottja jogosult. (3) A polgármester évenként köteles tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról. 6 Hatályon kívül helyezte a 3/2007. (II. 15.) ÖR (Hatályos: febr. 15-tıl)

19 8/2005. (V. 27.) ÖR Az önkormányzat társulásai 51. (1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok közti együttmőködés bıvítése, a közös érdekő feladatok célszerőbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásai színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése érdekében társulásokban vehet részt. (2) A Képviselı-testület elsısorban más helyi Képviselı-testületekkel alakít társulásokat. A Képviselı-testületek önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján hozhatnak létre társulást. (3) Társulási megállapodás köthetı: - helyi önkormányzati feladat- és hatáskör-, valamint - a polgármester, a jegyzı a Képviselı-testület hivatala ügyintézıje államigazgatási feladat- és hatásköre ellátására. (4) A társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszőntetéséhez, a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, a társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Képviselı-testület minısített többséggel hozott döntése szükséges. (5) A polgármester a társulási megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a Képviselı-testületnek a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 52. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl a Képviselı-testület külön rendeletet alkot. Közmeghallgatás 53. (1) A Képviselı-testület a) az éves költségvetési rendeletének elfogadása elıtt, elıre meghirdetett, általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart, továbbá b) munkaterve, vagy eseti döntése alapján a lakosság egészét vagy többségét érintı önkormányzati döntések meghozatala elıtt elıre meghirdetett, közmeghallgatással egybekötött ülést tarthat. (2) A közmeghallgatás során a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek. Lakossági fórum 54. (1) A Képviselıtestület az 53. -ban szabályozott közmeghallgatáson felül eseti döntése alapján lakossági fórumot falugyőlést tarthat. (2) A falugyőlés a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések elıkészítésébe való bevonását szolgálja. (3) A falugyőlés idıpontját, napirendjeit a Képviselı-testület határozza meg, melynek a lakosság körében való megismertetésérıl a polgármester gondoskodik.

20 8/2005. (V. 27.) ÖR (4) A falugyőlésen elhangzottakról, állásfoglalásokról és az ott felmerült kisebbségi véleményrıl a polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselı-testületet. Záró rendelkezések 55. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló évi 1. számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 3/1993. (II. 26.) sz., 7/1993. (III. 26.), 8/1995. (IV. 7.), 12/1997. (VI. 30.), 4/1999. (III. 26.), 14/2001. (X. 24.), 10/2002. (XI. 4.), és a 10/2003. (IX. 5.) önkormányzati rendeletek. Tiszaszentimre, május 26. Beleznay Sándor polgármester Juhászné Papp Irén j e g y z ı

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 3/2007. (IV. 10.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) BEVEZETİ Kál (Sajtoskál) római kori település.

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

(az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról) TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 1.), 12/2007. (VIII. 1.) rendeletekkel módosított 5/2007. (IV. 13.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e. Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2007.(IV.13.) r e n d e l e t e Lad Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész

A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA. Bevezetı rész A BORDÁNYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT MŐKİDÉSI ALAPOKMÁNYA Bevezetı rész 1. Az ifjúsági önkormányzat elnevezése: Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2. Az önkormányzat hivatala: 3. Az önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Tokaj Város Önkormányzatának. 7/2006. (III.29.) számú. rendelete. Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Tokaj Város Önkormányzatának. 7/2006. (III.29.) számú. rendelete. Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Tokaj Város Önkormányzatának 7/2006. (III.29.) számú rendelete Tokaj Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Tokaj Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere Pécel Város Önkormányzat Polgármestere Iktatószám: SZ/293/9/2011. ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálata tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A helyi

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei, elismerı díjak és az önkormányzat hivatalos lapja

Az önkormányzat jelképei, elismerı díjak és az önkormányzat hivatalos lapja Létavértes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011 (IV.19.) önkormányzati rendelete Létavértes Város Önkormányzata Képviselı testülete szervezeti és mőködési szabályzatáról Létavértes Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:101. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben