A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK"

Átírás

1 A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben)

2 2 A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat és jelképei 1. /1/ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat). Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 3. A megyei közgyűlés megnevezése: Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Rövidített megnevezés: Győr-Moson- Sopron Megyei Közgyűlés (továbbiakban: közgyűlés) /2/ A megyei önkormányzat jogi személy. Feladat- és hatáskörét a közgyűlés látja el. A megyei önkormányzatot a közgyűlés elnöke képviseli. /3/ Az önkormányzáshoz való közösségi jogokat a megye választópolgárai a megválasztott képviselőkből álló közgyűlés és megyei népszavazás útján gyakorolja. /4/ A közgyűlés önállóan, szabadon, demokratikus módon intézi a feladatkörébe és hatáskörébe utalt közügyeket, gondoskodik a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. /5/ A közgyűlés a megye címeréről és zászlajáról, a megyei kitüntetések alapításáról és adományozásáról önkormányzati rendeletet alkot. A címer és zászló a megye hivatalos jelképe. /6/ A Magyar Köztársaság címerét és a megyecímert a közgyűlés üléstermében ki kell függeszteni. /7/ A közgyűlés hivatalos lapja a Győr-Moson- Sopron Megyei Közgyűlés Közlönye, mely a közgyűlést követő 30 napon belül jelenik meg. (A közlönyből térítésmentesen részesülők körét az 1. számú függelék tartalmazza.) A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 2. /1/ A megyei önkormányzat hivatalos nemzetközi kapcsolatokat tart fenn. /2/ Külföldi önkormányzattal és nemzetközi önkormányzati szervezettel való együttműködésről szóló megállapodás a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. /3/ A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatait a 2. számú függelék tartalmazza. II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 3. /1/ A megyei önkormányzat - a törvény által meghatározott keretek között - a feladat- és hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben szabadon dönthet, továbbá a törvény felhatalmazása alapján saját feladatkörében rendeletet alkothat. /2/ A helyi önkormányzati jogok - törvényben meghatározott eltérésekkel - a megyei önkormányzatot is megilletik. /3/ A megyei önkormányzat feladatának ellátása során, illetőleg hatáskörének gyakorlása közben köteles figyelembe venni, hogy a megyei és a települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony.

3 3 /4/ A közgyűlés alapelve a nyilvánosság. Ezt a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével biztosítja. /5/A közgyűlés és szervei sajtótájékoztatójának szabályait az 6. számú melléklet tartalmazza. 4. A megyei önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat csak törvény állapíthat meg. 5. A megyei önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy megoldását, melyet a jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. 6. /1/ Közfeladat önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni; ennek keretében az érintett bizottságok véleményét ki kell kérni. Indokolt esetben - jelentősebb feladat felvállalása előtt - ideiglenes bizottság is létrehozható, illetve külső szakemberek közreműködése is igénybe vehető. /2/ Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik. /3/ Közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó javaslat csak akkor terjeszthető a közgyűlés elé, ha az tartalmazza a feladat ellátásához szükséges forrásokat is. /4 Az önként vállalt feladatok felsorolását a Szabályzat 1/b. számú melléklete tartalmazza. 7. /1/ A megyei önkormányzat - feladatainak eredményesebb ellátása érdekében - a Szabályzatban írtak alapulvételével - kezdeményezheti társulások létrehozását bármely megyei és települési önkormányzattal. /2/ Az önkormányzat együttműködésre törekszik a megyében működő állami (kormányzati) szervekkel, továbbá a megye települési önkormányzataival és más megyei önkormányzatokkal. 8. /1/ A megyei önkormányzat feladatait a közgyűlés és szervei látják el. A közgyűlés szervei: a megyei közgyűlés elnöke, a megyei közgyűlés bizottságai, a megyei önkormányzati hivatal, és a megyei önkormányzat jegyzője. /2/ A közgyűlés által ellátott hatáskörökből nem ruházható át: a./ a rendeletalkotás; b./ szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; felmentés, megbízás visszavonása; c./ a megyei népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek alapítása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím alapítása és adományozása; d./ a gazdasági program, hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása; e./ önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból kiválás; f./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; g./ eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; h./ a bíróságok ülnökeinek a megválasztása; i./ vélemény-nyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; j./ közfeladat önkéntes vállalása, illetőleg megszüntetése; k./ a közgyűlés munkatervének elfogadása; l./ a megyei képviselő összeférhetetlenségi, méltatlansági

4 4 ügyében való döntés, a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; m./ amit a törvény a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utal; n./ a képviselői megbízás megszűnéséről döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a közgyűlés munkájában. /3/ / A közgyűlés elnökére, bizottságaira és a megyei jegyzőre feladat- és hatáskör átruházása önkormányzati rendeletben lehetséges. /4/ A közgyűlés elnökére és bizottságaira átruházott feladat- és hatásköröket a Szabályzat 2. számú és 3. számú mellékletei tartalmazzák. /5/ Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a közgyűlés elnöke, valamint a bizottságok elnökei a közgyűlésen beszámolnak. /6/ A közgyűléstől kapott hatáskörök tovább nem ruházhatók. Az átruházott hatáskör gyakorlásához a közgyűlés utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. III. A KÖZGYŰLÉS MŰKÖDÉSE 9. /1/ A közgyűlés tagjainak száma: 21 fő. /2/ A képviselők névsorát a 3. számú függelék tartalmazza. A közgyűlés megalakulása és feloszlása 10. /1/ A közgyűlés alakuló ülését - a választást követő 15 napon belül - a korelnök hívja össze. /2/ A közgyűlés alakuló ülését a korelnök vezeti a közgyűlés elnökének megválasztásáig. /3/ A Területi Választási Bizottság elnöke a képviselőnek átadja a megbízólevelet. A választási bizottság elnöke az alakuló ülésen a választás eredményéről tájékoztatja a testületet. /4/ A közgyűlés alakuló ülésén - saját tagjai sorából - titkos szavazással választja meg a közgyűlés elnökét. /5/ A megválasztott képviselők és a közgyűlés elnöke esküt tesznek. Az eskütételről a képviselők és a közgyűlés elnöke esküokmányt írnak alá. /6/ A közgyűlés - elnökének megválasztását követően - az elnök javaslatára saját tagjai sorából titkos szavazással megválasztja alelnökét (alelnökeit). /7/ A közgyűlés a tisztségviselők illetményét az alakuló ülésen, illetve megválasztásukat követően állapítja meg. /8/ A közgyűlés alakuló ülésén a közgyűlés hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. 11. A közgyűlés megbízatásának lejárta előtt - a törvényben meghatározott időhatárok között - névszerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja feloszlását. A közgyűlések rendje 12. /1/A közgyűlés rendes és rendkívüli alkalommal ül össze. A közgyűlés szükség szerint ülésezik, de évente legalább 6 ülést tart. /2/ A közgyűlést a közgyűlés elnöke, illetve a helyettesítő alelnök hívja össze. A közgyűlést - 15 napon belüli időpontra - össze kell hívni a képviselők egynegyedének (6 fő), a közgyűlés bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

5 5 A közgyűlés összehívását indítványozhatja továbbá: a./ nemzetiségi csoportot érintő ügyekben az érintett nemzetiségek megyében lévő területi nemzetiségi önkormányzata; b./ súlyos törvénysértés okából a jegyző. /3/ A rendes ülésekre szóló meghívókat a közgyűlési előterjesztésekkel együtt - a képviselő választása (nyilatkozata) alapján elektronikus úton vagy papír alapon az ülés előtt 7 nappal kell kiküldeni. 1 /4/ A közgyűlésre állandó jelleggel, tanácskozási joggal elektronikus úton - meg kell hívni: - Győr-Moson-Sopron megye főügyészét, - könyvvizsgálót, - a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit. Ezen kívül azokat is, akiket az egyes napirendek tárgyalásához a munkaterv, illetve a tisztségviselő, a megyei önkormányzat jegyzője, továbbá a napirend előadója megjelöl. A tanácskozási joggal meghívottak részére az adott előterjesztést is meg kell küldeni. /5/ A tanácskozási jog nélkül meghívottak a közgyűlésről elektronikus úton - értesítést kapnak, mely szervezetek felsorolását a 4. számú függelék tartalmazza. /6/ Rendkívüli esetben - a közgyűlés elnökének indítványára - a közgyűlés rövid úton is összehívható (telefon, sms, ). Rendkívüli közgyűlésre szóló meghívó csak a rendkívüli közgyűlésre okot adó tárgysorozatot tartalmazhatja, és a közgyűlés csak a tárgysorozatban szereplő napirendet tárgyalhatja meg, további napirendi pont felvételére, napirend előtti felszólalásra, interpelláció és kérdés felvetésére ezen az ülésen nincs lehetőség. /7/ A közgyűlés időpontját, az ülés helyét, a napirendeket és a nyilvános ülésen tárgyalt előterjesztéseket a megyei önkormányzat honlapján legkésőbb a közgyűlést megelőző második napon közzé kell tenni. 1 Módosította. 3/2015. (II.14.) önk. rendelet 1. -a. A közmeghallgatáson szereplő napirend tárgyát, az ülés időpontját, helyét nyilvánosságra kell hozni a Rendelet 20. /2/ bekezdésében foglaltak szerint. /8/ A közgyűlés az üléseit - eltérő döntés hiányában - a megyei önkormányzat székhelyén tartja. Közmeghallgatás megrendezésére ugyanitt kerül sor. A közgyűlés munkaterve 13. /1/ A közgyűlés működésének alapja az éves munkaterv. /2/ A munkaterv összeállításához a közgyűlés elnöke javaslatot kér: - a közgyűlés tagjaitól, - a közgyűlés bizottságainak tagjaitól, - a megyei rendőr-főkapitánytól, - a megyei önkormányzat jegyzőjétől. A beérkezett javaslatokról a közgyűlés elnöke írásban tájékoztatja a testületet, ha azokat a munkaterv összeállításánál nem vette figyelembe. /3/ A munkatervnek tartalmaznia kell: - a testületi ülések tervezett időpontjait, napirendjeit, azok előadóit; - a közmeghallgatás időpontját és napirendjét; - a napirendi pontok előkészítésében résztvevőket; - a napirendi pontokkal kapcsolatos előzetes állásfoglalásra kötelezetteket; - a napirendi pontokhoz meghívottakat. /4/ Az éves munkatervet a közgyűlés a tárgyévet megelőző év utolsó ülésén fogadja el. /5/ A munkaterv előkészítéséről és közgyűlés elé terjesztéséről a közgyűlés elnöke gondoskodik. A munkaterv tervezetét a közgyűlés bizottságai megtárgyalják. /6/ A munkatervet a közgyűlés közlönyében közzé kell tenni.

6 6 A közgyűlés ülése, ülésvezetés 14. /1/ A közgyűlést a közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén az általa meghatározott sorrendben az alelnökök valamelyike, előbbiek távollétében a korelnök vezeti. Az elnök munkáját tanácskozási joggal a megyei önkormányzat jegyzője segíti. /2/ Az ülést az /1/ bekezdés szerinti levezető elnöke nyitja meg. A jelenléti ív aláírása alapján megállapítja a jelenlévő képviselők számát, valamint a határozatképességet. A jelenlévő képviselők számát és a határozatképességet az ülés tartama alatt folyamatosan ellenőrzi. A határozatképesség megállapítása és az ülés megnyitása után az elnök beszámol a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról; tájékoztatást ad önkormányzati jogkörében hozott döntéseiről; majd a közgyűlés elnöke és a bizottságok elnökei szükség szerint beszámolnak az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Ezt követően javaslatot tesz a napirendekre, napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát. Napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a döntéseket. Biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogát, berekeszti az ülést. A tájékoztató napirendek felett nem kell vitát nyitni. /3/ A napirenden nem szereplő javaslatok megtárgyalásához, illetve a meghívóban szereplő napirendi pont levételéhez minősített többségű döntés szükséges. /4/ A közgyűlés tárgyalási anyagaként - főszabályként - írásos előterjesztések szolgálnak. Kötelezően írásos előterjesztés készül az alábbi ügyekben: a./ önkormányzati rendeletalkotás, b./ a megyei közgyűlés szervezeti és működési rendjének kialakítása, megváltoztatása, c./ megyei népszavazás kiírása, d./ megyei önkormányzati jelképek meghatározása, e./ a megyei önkormányzat gazdasági programjának, költségvetésének meghatározása, zárszámadás, f./ valamennyi önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy, g./ a Ptk.-ból eredő a közgyűlés hatáskörébe tartozó - összes jogügylet, h./ társulások létrehozása, társulásokhoz való csatlakozás, társulásból való kilépés, i./ közfeladat önkéntes vállalása, illetve megszüntetése. Az előbbieken túlmenően az írásos formában készítendő előterjesztésekről a közgyűlés éves munkatervében kell állást foglalni. Rendkívüli esetben az írásos előterjesztéstől a közgyűlés - elnökének javaslatára - eltekinthet. /5/ A közgyűlés elnöke javaslatot tehet egyes előterjesztések több fordulóban történő tárgyalására. Erről a közgyűlés az éves munkaterv elfogadásakor, illetve a javaslat megtételekor határoz. Több fordulós tárgyalás esetén módosító indítványt az első fordulóban a testületi üléseken, illetve a második fordulóban a közgyűlési anyagot tárgyaló bizottsági ülésnapokat megelőző 2. nap 16 óráig lehet írásban előterjeszteni a közgyűlés elnökénél. A második fordulós tárgyaláson a módosító indítványokat tárgyalja, és dönt az előterjesztésről az elfogadott módosításokkal együtt a testület. /6/ Az előterjesztés elkészítésére kötelezett a kiküldés előtt legalább 10 nappal köteles bejelenteni a közgyűlés elnökének, ha az előterjesztést nem tudja elkészíteni. A bejelentés csak írásban tehető, alapos indok fennállása esetén. A bejelentés tárgyában az érintett bizottság elnöke véleményének ismeretében a közgyűlés elnöke dönt. /7/ A közgyűlés elé írásos meghívóban napirendi javaslatként feltüntetett előterjesztést nyújthatnak be: a közgyűlés

7 7 elnöke, a munkamegosztás szerinti tárgykörnek megfelelően a közgyűlés alelnökei, a beszámolásra kötelezett szervezetek vezetői a közgyűlés elnökének felkérése alapján, továbbá a munkatervben meghatározottak szerint a közgyűlés bizottságainak elnökei, valamint a megyei önkormányzat jegyzője a jogszabályban foglalt hatáskörei tekintetében. /8/ Az előterjesztésekkel szemben támasztott főbb követelmények: - röviden, tartalmasan, összefogottan és összefüggéseiben mutassák be a tárgyalandó témakört; - tartalmazzák a testületi szerv korábbi döntéseit, állásfoglalásait, valamint az ügy egyéb előzményeit; - több döntési változat esetén fejtsék ki az egyes döntési változatok mellett és ellen szóló érveket, mutassák be a döntések várható hatásait is; - jelöljék meg az előadó által javasolt célokat, a feladat meghatározásához szükséges elveket, a megvalósítás módszereit és eszközeit, a lehetséges alternatív javaslatokat, valamint a határozat tervezetet. A közgyűlés elnöke - különleges szakértelmet igénylő ügyekben - szakértőt is felkérhet az előterjesztés és a döntési javaslatok összeállítására. (A közgyűlési előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának rendjét, továbbá a hivatal munkarendjét és ügyfélfogadását az 4. számú melléklet tartalmazza.) /9/ A /4/ bekezdésben nem említett ügyek szóban is előterjeszthetők, de a határozati javaslatot akkor is írásba kell foglalni és az ülésen ki kell osztani. /10/ A közgyűlés a napirendről vita nélkül határoz. A levezető elnök javaslatot tehet napirendek összevontan történő tárgyalására. /11/ Minden előterjesztés és döntési javaslat felett külön-külön kell vitát nyitni. A képviselő hozzászólását a képviselőcsoport nevében is elmondhatja. /12/ Az előterjesztő az általa készített írásos anyaghoz kiegészítést tehet. A közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak az előterjesztőhöz a napirendhez kapcsolódóan és annak vitája során a hozzászólás idejének terhére kérdést intézhetnek. /13/ A vitában a képviselő 8 perc időtartamban szólalhat fel Az idő túllépése miatt a levezető elnök a szót megvonhatja. /14/ A hozzászólások időtartamának korlátozására, illetve lezárására a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet, ami felett a testület vita nélkül határoz. A levezető elnök a vita lezárása előtt hozzászólásra jelentkezett képviselőnek a szót megadhatja. A napirend vitájának, illetve a döntés elhalasztására idő hiányában, vagy előkészítetlenség miatt bárki indítványt tehet, melyről a közgyűlés határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. /15/ A közgyűlés a levezető elnök javaslatára bármely napirendi pont időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. A levezető elnök e javaslatáról az időkeret megállapításáról, felosztásáról - a közgyűlés vita nélkül határoz. Az előterjesztő álláspontjának ismertetése nem számít bele az időkeretbe. A vita közben felszólaló levezető elnök beszédideje a meghatározott időkereten kívül van. Nem számít be az időkeretbe az alelnökök, bizottsági elnökök részéről adott válasz ideje sem, ha a kérdés az alelnökök, bizottsági elnökök feladatkörébe tartozó ügyekre vonatkozott. A megyei önkormányzat jegyzője által felkért hivatali köztisztviselő méri és összesíti a képviselők által igénybe vett időkeretet, jelzi a megyei önkormányzat jegyzőjének, ha valamelyik szervezet vagy képviselő a beszédidejét kimerítette. /16/ A levezető elnök a hozzászólás lehetőségét a jelentkezés sorrendjében adja meg. Soron kívül kell szót adni:

8 8 a) a képviselőcsoport vezetőjének; b) annak a képviselőnek, aki ügyrendi észrevételt, javaslatot kíván tenni. A soron kívüli hozzászólás időtartama maximum 2 perc lehet. Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, melyről a közgyűlés vita nélkül határoz. Ügyrendi észrevétel, javaslat céljából bármely képviselő a sérelmesnek vélt jogszabályhely megjelölésével szót kérhet. A levezető elnök felhívására a megyei önkormányzat jegyzője nyilatkozik az elhangzott javaslatok törvényességéről. /17/ A levezető elnök a vita során felkérés nélkül köteles a tárgyhoz tartozó felvilágosítást megadni. A levezető elnök - szavazás nélkül - tárgyalási szünetet rendelhet el. /18/ A levezető elnök - a 17. /12/-/13/ bekezdései kivételével - először a vitában elhangzott módosító javaslatokat különkülön, az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavaztatja meg. Ha az egymást kizáró módosító javaslatok valamelyikét a közgyűlés elfogadta, a többi módosító javaslatról a közgyűlés nem szavaz. A módosító javaslatok támogatásáról az előterjesztő a szavazás előtt nyilatkozik. /19/ Módosító javaslat elfogadásához - a döntési javaslat részleteit érintő esetekben is - ugyanolyan szavazati arányok szükségesek, mint amelyet a döntés egésze megkíván. /20/ Módosító javaslat csak írásban terjeszthető elő, ha az: - rendelet alkotására vagy módosítására, - az önkormányzat tulajdonát képező vagyon tulajdonjogának átruházására vonatkozik. A módosító javaslatnak az indokolást is tartalmaznia kell. A javaslatot a többfordulós tárgyalás kivételével úgy kell előterjeszteni, hogy azt a hivatal közreműködésével a közgyűlés tagjai az ülés kezdete előtt kézhez kapják. Ha a módosító javaslat az előbbi feltételeknek nem felel meg, az a közgyűlés minősített többségű döntésével terjeszthető elő. /21/ A közgyűlésen jelen levő választópolgároknak nincs tanácskozási joga. A közgyűlés határozatával a hozzászólás jogát megadhatja. A közgyűlés rendjének fenntartása 15. /1/ A közgyűlés ülésének rendjéért a levezető elnök felelős. /2/ A levezető elnök az ülés rendjét a következőképpen biztosítja: a./ figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazást használ; b./ rendreutasítja azt, aki képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít; c./ a rendreutasított felszólalótól megvonja a szót és szükség esetén javaslatot tesz a vitából való kizárásra. A javaslatról a közgyűlés vita nélkül határoz; d./ rendreutasítja, illetőleg a terem elhagyására kötelezi a rendzavarást tanúsító - nem képviselő - jelenlévőt. /3/ A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozási joggal nem rendelkező résztvevők sem tetszésüket, sem pedig nem tetszésüket nem nyilváníthatják. 16. /1/ A közgyűlés ülése nyilvános. /2/ A közgyűlés: a./ zárt ülést tart az érintett kérésére, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

9 9 b./ zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; c./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdeket sértené. /3/ A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a megyei önkormányzat jegyzője, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. /4/ A zárt ülést a levezető elnök vita és szavazás nélkül rendeli el, a Szabályzat 18. (2) bekezdésének c./ pontja kivételével. /5/ A zárt ülésen hozott határozatokat a levezető elnök - a személyhez fűződő jogok védelme szabályainak figyelembe vételével nyilvános ülésen kihirdeti. Döntéshozatal, szavazás 17. /1/ A közgyűlés a megválasztott képviselők többségének jelenléte esetén határozatképes. Ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kellett halasztani, akkor azt az elnök 15 napon belüli időpontra újólag köteles összehívni. A közgyűlés összehívására megváltoztatott napirenddel is sor kerülhet. /2/ Határozathozatalnál az egyszerű szótöbbségi szavazáshoz a jelen lévő képviselők több mint felének igen szavazata, a minősített szótöbbséghez a megválasztott képviselők több mint felének (11 fő) igen szavazata szükséges. /3/ A fenti szavazati arányok hiányában a javaslat elutasítottnak minősül. /4/ A közgyűlés minősített szavazattöbbséggel dönt az alábbi ügyekben: - rendeletalkotás, - szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból kiválás, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból kiválás, - közfeladat önkéntes vállalása, ellátásának megszüntetése, - a vagyonrendeletben meghatározott ügyek, - a közgyűlés hatáskörének átruházása, - megyei kitüntetések, elismerések alapítása és adományozása, - a megyei önkormányzat gazdasági programjának elfogadása, - a napirenden nem szereplő javaslatok megtárgyalása, illetve a meghívóban szereplő napirendi pont levétele, - a 16. /2/ bekezdés c./ pontja szerinti zárt ülésről döntés, - a képviselő kizárása, ha a képviselőt, vagy hozzátartozóját az ügy személyesen érinti, - összeférhetetlenség kimondása, - méltatlanság megállapítása, - képviselői megbízás megszüntetéséről döntés, - a bizottsági tagok visszahívása, - a közgyűlés feloszlásának kimondása, - a kötelezően írásban benyújtandó módosító javasatok szóbeli előterjesztésének elfogadása, - állásfoglalás más megyei települések megyéhez történő csatlakozása. /5/ A szavazás előtt a megyei önkormányzat jegyzőjének szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. /6/ A szavazás szavazógépes rendszerrel vagy - a közgyűlés döntése esetén - kézfeltartással történik.

10 10 Kézfeltartással történő szavazás esetén a szavazás eredményét a megyei önkormányzat jegyzője közreműködésével és a hivatal dolgozóinak bevonásával kell megállapítani. A közgyűlés elnöke elrendelhet ellenpróbát is. /7/ Név szerinti szavazást kell tartani, ha azt a képviselők egynegyede írásban kéri (6 fő). Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. /8/ Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő ügyrendi javaslatot tartalmazó kérdésekben. /9/ Név szerinti szavazás során a szavazatokat névsor szerint kell leadni. A név szerinti szavazás során a megyei önkormányzat jegyzője egyenként olvassa fel a megyei képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor igen -nel vagy nem -mel szavaznak. A közgyűlés elnöke utoljára szavaz. A név szerinti szavazásról mindig szó szerinti jegyzőkönyv készül. /10/ A megyei önkormányzat jegyzője a közgyűlési tagok nyilatkozatát a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja a levezető elnöknek. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a levezető elnök és a megyei önkormányzat jegyzője aláírásával hitelesíti. /11/ A közgyűlés hatáskörébe tartozó választásnál, kinevezésnél, megbízásnál a jelöltnek az elfogadó nyilatkozatot a közgyűlés időpontja előtt írásban, vagy a közgyűlésen szóban kell megtennie. /12/ Kinevezés, megbízás, vagy azok visszavonása, elismerések adományozása és a közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb választás során több jelölt esetén a bizottsági, valamint a jogszabály alapján kötelezően létrehozott vagy a közgyűlés felkérésére alakult szakmai testület által javasolt jelöltet kell először szavazásra előterjeszteni. Ha a javaslattevő testület a jelöltek között sorrendet határoz meg, akkor e sorrend szerint kell a szavazást lebonyolítani. /13/ Bizottsági, szakmai bizottsági vagy kuratóriumi döntés hiányában a jelölteket abc sorrendben kell szavazásra előterjeszteni. Ha valamelyik jelölt, illetve a megfelelő számú jelöltek a kinevezéshez, megbízáshoz, választáshoz szükséges minősített többségű szavazatot megkapták, a többi jelölt személyéről a közgyűlés nem szavaz. /14/ Az előterjesztésben szereplő egymással összefüggő több döntési javaslat együtt történő szavazásáról a közgyűlés dönt. Az együtt történő szavazást a döntés egyhangúsága esetén lehet alkalmazni. 18. /1/ A közgyűlés - a /2/ bekezdésben meghatározott esetet kivéve - döntéseit nyílt szavazással hozza. /2/ Titkos szavazással dönthet a testület a Szabályzat 16. (2) bekezdésében foglalt ügyekben. /3/ A titkos szavazás elrendelésére bármely közgyűlési tag indítványt tehet, amelyről a közgyűlés vita nélkül dönt. /4/ A titkos szavazás borítékba helyezendő szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. /5/ A titkos szavazást az alakuló ülésen a Szavazatszámláló Bizottság, azt követően az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. E feladat ellátása során a bizottság: a./ ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat; b./ összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és az érvénytelen szavazatok számát; c./ a szavazásról jegyzőkönyvet készít, melyet a bizottság tagjai írnak alá;

11 11 d./ a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a közgyűlésnek; /6/ Több jelölt esetén személyenként különkülön kell a titkos szavazást lebonyolítani addig, amíg a megválasztható számú jelölt meg nem kapja a minősített többségű szavazatot. Interpelláció, kérdés, személyes megjegyzés 19. /1/ A közgyűlésen a megyei képviselő a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a közgyűlés elnökéhez, alelnökéhez (alelnökeihez), a megyei önkormányzat jegyzőjéhez, a bizottságok elnökeihez interpellációt és kérdést terjeszthet elő, amelyet a közgyűlés ülését megelőző nap 12 óráig írásban be kell nyújtani ahhoz, akihez az interpellációt, illetve a kérdést intézi. A közgyűlésen előterjesztett interpelláció nem tartalmazhat olyan új tényt, amelyet az interpelláció írott szövege nem tartalmazott. /2/ Az interpellációra az azt tárgyaló közgyűlésen választ kell adni, kivéve, ha akihez az interpellációt intézik úgy ítéli meg, hogy a válaszadáshoz vizsgálat, illetve bővebb információszerzés, tájékozódás szükséges. Az utóbbi esetben az interpelláló 15 napon belül írásban kap választ az interpellációra. A válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell küldeni. Ilyenkor a válasz elfogadása tárgyában az interpelláló a következő közgyűlésen nyilatkozik. Ha az interpelláló nincs jelen, akkor a közgyűlés az interpellációt azon az ülésen nem tárgyalja. /3/ A közgyűlésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az előterjesztő képviselő nyilatkozik. Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a közgyűlés vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. Ha a közgyűlés sem fogadja el az interpellációra adott választ, annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza. A vizsgálat lezárása után a közgyűlés a bizottság előterjesztése alapján vita nélkül dönt az interpellációra adott válasz elfogadásáról. /4/ A közgyűlés az interpelláció nyomán részletesebb vizsgálatot is elrendelhet; ezzel megbízhatja a tisztségviselőket, valamely bizottságát. /5/ Az interpellációkról a megyei önkormányzat jegyzője rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet. /6/ Kérdés minden olyan megyei önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe. /7/ Az írásban előterjesztett kérdésre az azt tárgyaló közgyűlésen választ kell adni. /8/ A kérdés előterjesztésére a közgyűlésen 2 perc áll rendelkezésre, megválaszolására maximum 5 perc. A válaszadás idejét - a közgyűlés elnökének javaslatára - a közgyűlés meghosszabbíthatja. /9/ A megyei képviselők, illetve a közgyűlésen tanácskozási joggal résztvevő személyek közül az tehet személyes megjegyzést, aki a vita során az őt méltatlanul ért kritikát kívánja kivédeni, illetve aki az álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértéseket szeretné eloszlatni. A személyes megjegyzést - 2 perces időtartamban - a vita lezárását követően lehet megtenni. Személyes megjegyzést ugyanaz a személy - ugyanazon napirend kapcsán - az ülésen csak egy alkalommal tehet. A közmeghallgatás 20. /1/ A közgyűlés évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást tart, ahol a közmeghallgatás tárgyához a megye lakossága kérdéseket és javaslatokat tehet. /2/ A közmeghallgatás helyét, idejét, a napirend tárgyát a meghallgatást megelőző 20 napon belül, de legkésőbb az ülést

12 12 megelőző negyedik napig, a legnagyobb példányszámú megyei napilapban két alkalommal közzé kell tenni. /3/ Közmeghallgatást kell beiktatni akkor is, ha a megyei képviselők több mint a fele azt indítványozza. A közmeghallgatás során a választópolgár a közgyűlésen felszólalhat. /4/ Az elhangzott közérdekű javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZÉSEI, JEGYZŐKÖNYV A megyei önkormányzati döntések 21. /1/ A közgyűlés döntései: a./ önkormányzati rendelet, b./ határozat. /2/ Az önkormányzat rendeleteit és határozatait - külön-külön a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: a./ A megyei önkormányzati rendeletek jelzése: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szám/év (hónap, nap) önkormányzati rendelete. A zárójelben feltüntetett dátum az önkormányzati rendelet kihirdetésének időpontja. b./ A határozatok jelzése: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.../... (...hó... nap) KH. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának az időpontja. A közgyűlés számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvben történő rögzítéssel dönt a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról, módosításáról, a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor zárt ülés elrendeléséről, valamint az egymással összefüggő több döntési javaslat együtt történő szavazásáról. /3/ A megyei önkormányzati rendeletet a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni. /4/ A megyei önkormányzat rendeleteit és határozatait - a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 napon belül - meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek. Közgyűlési nyilatkozat 22. /1/ A közgyűlés a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat. /2/ A közgyűlési nyilatkozatot e megjelöléssel határozatba kell foglalni. A határozati formába foglalt közgyűlési nyilatkozatot - a közgyűlés döntésétől függően - közzé kell tenni, egyidejűleg meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező szervnek. Az önkormányzati rendeletalkotás 23. /1/ A közgyűlés saját feladatkörében rendeletet alkothat. Rendeletalkotást kezdeményezhetnek a képviselők, a közgyűlés bizottságai, továbbá a megyei önkormányzat jegyzője. /2/A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a közgyűlés elnökénél kell benyújtani, aki azt a következő rendes ülésen előterjeszti. A közgyűlés meghatározza a rendeletelőkészítés menetét, és azt, hogy a tervezetet mely szervekkel kell egyeztetni, s azt milyen vitafórumon kell megvitatni.

13 13 /3/ Az Ügyrendi Bizottság és a rendelet tárgya szerint érintett bizottság a közgyűléstől kapott megbízás alapján vizsgálja, hogy: a./ mi indokolja az önkormányzati rendelet megalkotását, b./ mi a rendeletalkotás célja és várható előnye, c./ a tervezett szabályozás nem áll-e ellentétben magasabb szintű jogszabállyal. /4/ A rendelettervezet szakszerű előkészítéséért a megyei önkormányzat jegyzője felelős, akinek teendői: a./ minden olyan munka elvégzése és elvégeztetése, amely biztosítja, hogy a testület elé döntésre alkalmas anyag kerüljön, b./ a közreműködők között a munka elosztása, c./ gondoskodás az érintett bizottságokkal és más szervezetekkel történő egyeztetésről, d./ az adminisztrációs munka megszervezése, e./ a tervezet testület előtti megvitatásában való részvétel. /5/ A tervezet előkészítésébe a megyei önkormányzat jegyzője szükség szerint szakértőket vonhat be. E feladatra a közgyűlés ideiglenes bizottságot is létrehozhat. /6/ Az előkészítést követően a rendelettervezetet - indokolással együtt - kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az előterjesztő a közgyűlésen tájékoztatást tart az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem hasznosított kisebbségi véleményekről is. /7/ A szélesebb címzetti kör számára kötelezettséget megállapító önkormányzati rendeleteket két fordulóban is tárgyalhatja a közgyűlés, melyről a munkaterv elfogadásakor, illetve a javaslat megtételekor határoz. Az első fordulóban a rendelettervezet általános vitájára kerül sor. Az általános vita lezárása után a közgyűlés határoz arról, hogy elfogadja-e a javaslatot a részletes tárgyalás alapjául. /8/ A szélesebb címzetti kör számára kötelezettséget megállapító rendelettervezet részletes vitájára a második fordulóban kerül sor, melynek során a tervezetet - az előterjesztő javaslatára - -onként is tárgyalhatja a testület. /9/ A költségvetési rendelet-tervezethez módosító indítványt az előterjesztést tárgyaló bizottsági ülésnapokat megelőző nap 12. óráig lehet írásban előterjeszteni a közgyűlés elnökénél. A bizottságok valamennyi módosító indítványt megtárgyalnak és azokról döntenek, a Pénzügyi Bizottság a benyújtott módosító indítványokról állást foglal. A benyújtott módosító indítványokról készített összefoglalót a képviselők megkapják. /10/ A költségvetési rendelet-tervezetet címenként tárgyalja meg és fogadja el a közgyűlés, ezt követően a rendelet egészéről dönt. /11/ A rendelet elfogadását követően annak hiteles, végleges szövegét a megyei önkormányzat jegyzője köteles megszerkeszteni. A rendelet kihirdetése a Megyeháza hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet hatálybalépésének napja megegyezhet a kihirdetés napjával is, ha a szabályozás célja másként nem érhető el. A kihirdetés megtörténtét rá kell vezetni a rendelet irattári példányára. A közgyűlés által megalkotott rendeleteket és normatív határozatokat a Megyei Közlönyben közzé kell tenni. A hatályos rendeletek jegyzékét melynek naprakészségéről a megyei önkormányzat jegyzője gondoskodik az 5. számú függelék tartalmazza. /12/ A megyei önkormányzat jegyzője gondoskodik a megalkotott rendeletek folyamatos karbantartásáról. Ennek érdekében - indokolt esetben - kezdeményezi a rendeletek módosítását, illetőleg hatályon kívül helyezését. /13/ A végrehajtásra kötelezettek - a közgyűlés elnökének felkérésére - tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről, a fontosabb tapasztalatokról. Egyes önkormányzati

14 14 rendeletek hatályosulásának ellenőrzését a közgyűlés bizottság hatáskörébe utalhatja. A jegyzőkönyv 24. /1/A közgyűlésről jegyzőkönyv és hangfelvétel, a bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv készítésekor mindazokat a tartalmi és formai szempontokat érvényesíteni kell, amelyek hitelesen tükrözik az ülésen történteket, továbbá amelyek bizonyítják, hogy az ülésen eleget tettek a törvényességi követelményeknek. A hangfelvétel és a jegyzőkönyv magasabb szintű jogszabály rendelkezése szerint nem selejtezhető. /2/ A jegyzőkönyv mellékletei: a./ meghívó b./ a jelenléti ív, c./ a tárgyalásra került előterjesztések (mellékleteikkel), d./ az elfogadott rendelet. /3/ A közgyűlés - az elnök indítványára - esetenként dönt arról, hogy egy-egy napirend megtárgyalásáról szó szerinti jegyzőkönyv készüljön. /4/ Az érintett képviselő kérheti a megyei önkormányzat jegyzőjétől a jegyzőkönyv kiigazítását. /5/ A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke (levezető elnök) és a megyei önkormányzat jegyzője írja alá. /6/ A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a megyei önkormányzat jegyzője köteles a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak. /7/ A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente be kell köttetni és el kell helyezni az irattárban. A jegyzőkönyvbe - kivéve a zárt ülésről készülteket - a hivatalban lehet betekinteni, erről a lakosságot tájékoztatni kell. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről elnöki és a megyei önkormányzat jegyzőjének együttes utasítás (belső szabályzat) rendelkezik. /8/ A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melybe a képviselők és az érintettek tekinthetnek be. V. A MEGYEI KÉPVISELŐ A képviselő jogállása 25. /1/ A közgyűlés tagjait a megye választópolgárai kivéve a két megyei jogú város választópolgárait - a évi L. törvény 7. alapján választják meg. /2/ A közgyűlés tagjainak fontosabb jogai: a./ a közgyűlésen az elnöktől, alelnököktől, a megyei önkormányzat jegyzőjétől, a bizottságok elnökeitől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, amelyekre az ülésen vagy legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell adni; b./ kérésükre az írásban is benyújtott hozzászólásukat mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz, illetőleg kérésükre véleményüket rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; c./ tanácskozási joggal részt vehetnek bármely bizottság nyilvános és zárt ülésén, javasolhatják a bizottságok elnökeinek a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és a tárgyalásra a képviselőt meg kell hívni; d./ kezdeményezhetik, hogy a közgyűlés vizsgálja felül az elnök és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntését; e./ megbízás alapján képviselhetik a közgyűlést; f./ a közgyűlés elnökétől igényelhetik a képviselői munkájukhoz szükséges tájékoztatást.

15 15 /3/ A közgyűlés tagjainak fontosabb kötelességei: a./ köteles megjelenni az ülésen, részt venni a közgyűlés munkájában; b./ a képviselő olyan magatartást köteles tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára; c./ 2 d./ a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni; e./ a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot bejelenteni, f./ az a képviselő, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti a döntéshozatalból kizárható. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. Ha a képviselő a szavazást megelőzően elmulasztja a személyes érintettsége bejelentését a közgyűlés elnöke első alkalommal figyelmezteti a jogszabályi kötelezettsége jövőbeni megtartására, második alkalommal történő mulasztás esetén a tiszteletdíját egy alkalommal 10 % összeggel csökkenteni kell. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni, g./ vagyonnyilatkozat tétele, h./ eskütételt követően 3 hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen, i./ megválasztásáról számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba, melyről az igazolást becsatolni. /4/ A közgyűlés elnöke jogosult arra, hogy annak a képviselőnek a nevét, aki három egymást követő alkalommal - előzetes bejelentés nélkül - az ülésről távol marad, rosszallással említse meg. /5/ A közgyűlés a képviselőknek, a bizottságok elnökeinek és tagjainak rendeletben tiszteletdíjat állapíthat meg. 2 Hatályon kívül helyezte: 3/2015. (II.14.) önk. rendelet 6. -a. Hatálytalan: II. 15.-től. A közgyűlési tagnak az ülésekről történő távolmaradását írásban be kell jelentenie. Közgyűlésről való távolmaradás esetén a megyei önkormányzati hivatal Önkormányzati és Jogi Irodájához, bizottsági ülésről történő távolmaradás esetén a bizottság titkárához kell előzetesen megtenni a bejelentést. A közgyűlés tagjának a tiszteletdíját az alapdíj 25 %-ával kell csökkenteni abban a hónapban, amelyikben igazolatlanul maradt távol a közgyűlés, illetve a bizottság üléséről. Igazolt az ülésekről történő távolmaradás, ha: - betegség esetén a közgyűlési tag a közgyűlés elnökének az orvosi igazolást bemutatja; - önkormányzat feladatkörébe tartozó, valamint egyéb halaszthatatlan ügyben a közgyűlési tag a közgyűlés elnökének tudtával vagy megbízása alapján van távol. Rendkívüli közgyűlésről és bizottsági ülésről történő távolmaradás esetén a fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az ülés határozatképes volt. 3 /6/A képviselő helyének megüresedése esetén helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet képviseletére jogosult által bejelentett jelölt lép. Ha jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül nem jelent be jelöltet a Területi Választási Bizottsághoz, akkor a megüresedett helyre a listán a soron következő jelölt lép. Ha a listán nincs több jelölt, akkor a mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad, időközi választást kiírni nem lehet. VI. KÉPVISELŐCSOPORTOK A képviselőcsoportok megalakulása, megszűnése 26. /1/ A közgyűlésben képviselettel rendelkező ugyanazon párthoz, társadalmi szervezethez (továbbiakban: szervezet) tartozó közgyűlési tagok, közgyűlési 3 Módosította: 3/2015. (II.14.) önk. rendelet 2. -a.

16 16 tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot hozhatnak létre. /2/ Az ugyanazon szervezethez tartozó képviselők csak egy képviselőcsoportot alakíthatnak. Ugyanazon szervezethez tartozónak azt kell tekinteni, aki a./ szervezet tagja, vagy b./ a szervezet támogatásával indult a megyei közgyűlési tagok választásán, c./ olyan, más képviselőcsoportból kilépett vagy kizárt személy, akit a képviselőcsoport befogad, d./ még nem volt képviselőcsoport tagja, és valamelyik képviselőcsoportba be kíván lépni. /3/ A képviselőcsoport megalakulását a közgyűlés elnökének írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőjének nevét, valamint a képviselőcsoport névsorát. A képviselőcsoport tagjának, vezetőjének személyében történt változásról a közgyűlés elnökét 3 napon belül írásban értesíteni kell. /4/ A képviselőcsoport tagjai sorából vezetőt választ. A képviselőcsoport vezetője a vezetői jogokat a bejelentés után gyakorolhatja. /5/ Képviselőcsoportot legalább 2 képviselő alakíthat. A képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet a tagja. A képviselő a képviselőcsoportból kiléphet, illetve a képviselőcsoport tagját a képviselőcsoportból kizárhatja. /6/ A képviselőcsoportból kilépett vagy kizárt képviselő 6 hónap elteltével bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat, amely őt befogadja. /7/ Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma 2 fő alá csökken, vagy ha a képviselőcsoport ezt határozatában kimondja. /8/ A képviselőcsoport vezetője a megszűnés tényét írásban köteles 3 napon belül a közgyűlés elnökének bejelenteni. A határidő elmulasztása esetén a csoport megszűnését a közgyűlés elnöke hivatalból megállapítja. /9/ A képviselőcsoport megszűnésének megállapításáról és a (3) bekezdésben írt változásokról a közgyűlés elnöke a legközelebbi ülésen tájékoztatja a testületet. /10/ A képviselőcsoport működe során felmerült költségek megtérítésére számla ellenében az önkormányzat Ft/hó/fő összeget biztosít. A képviselőcsoport vezetőjének jogai 27. /1/ A képviselőcsoport vezetője vagy általa a képviselőcsoportból megbízott tag képviseli a képviselőcsoportot, összefogja a tagok testületi tevékenységét, a közgyűlési előterjesztésekkel kapcsolatosan egységes álláspont kialakítására törekszik. /2/ Javasolhatja a közgyűlés elnökének, hogy a napirendi pont tárgyalása közben a döntést megelőzően egy alkalommal tárgyalási szünetet rendeljen el, amelynek időtartama legfeljebb 10 perc lehet. A szünet elrendeléséről és időtartamáról a közgyűlés vita nélkül határoz. VII. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAI 28. /1/ A közgyűlés állandó, ideiglenes, illetve szükség szerint ad-hoc bizottságokat hoz létre. Az állandó bizottságok a következők: a./ Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága (7 fő) b./ Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételt Ellenőrző Bizottság (3 fő) c./ Pénzügyi Bizottság (8 fő) d./ Ügyrendi Bizottság (7 fő) e./ Területfejlesztési Bizottság (8 fő)

17 17 A közgyűlés megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtet. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. A regionális területfejlesztési konzultációs fórumot a megyei közgyűlés Vas és Zala megyei közgyűlésekkel közösen működteti. /2/ Előzetesen kialakított bizottsági döntés vagy vélemény esetén a közgyűlésen a bizottság döntését vagy véleményét a bizottság elnöke képviseli. /3/ A bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről a közgyűlés a megalakításukkor dönt. A 8. /4/ bekezdésében szereplő 3. számú melléklet tartalmazza az egyes bizottságok általános feladatait, azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok terjesztenek, illetve terjeszthetnek a közgyűlés elé, a bizottságokra átruházott hatásköröket továbbá a bizottságok ellenőrzési feladatait. A bizottsági tagok névsorát a 6. számú függelék tartalmazza. /4/ A bizottságok külső tagjaira a közgyűlés tesz javaslatot. A bizottság munkájában a képviselő és nem képviselő bizottsági tag joga és kötelessége azonos. /5/ A közgyűlés elnöke, alelnöke (alelnökei), a nemzetiségi önkormányzat elnöke, és a hivatal dolgozója a bizottságoknak sem elnöke, sem tagja nem lehet. Egy képviselő több bizottságba is beválasztható tagként, elnöke azonban csak egy bizottságnak lehet. A bizottsági tag visszahívását kezdeményezheti írásban a közgyűlési tagok egynegyede (6 fő), a bizottság elnöke, a bizottság tagjainak több mint fele, képviselőcsoport vezetője. /6/ A bizottság előkészíti a közgyűlés döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A közgyűlés határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, illetőleg csak bizottsági állásfoglalással nyújthatók be. Bizottsági állásfoglalással nyújtandók be az alábbi tárgyú előterjesztések: a./ a megyei hatáskörbe tartozó közszolgáltatások fejlesztése; ilyen tárgyú programok és koncepciók, b./ közszolgáltatási tárgyú megyei önkormányzati rendeletek; c./ képviselői interpellációk megválaszolása, ha a válaszadást vizsgálat előzte meg. /7/ Ha a bizottság által tárgyalt ügy más bizottság feladatkörét is érinti, akkor a bizottság a másik érdekelt bizottsággal együttes ülést kezdeményez. Az együttes ülést a legidősebb elnök vezeti. Részben együttes ülést tartanak a bizottságok akkor, ha két vagy több bizottság egyes napirendi pontokat de nem az egész tárgysorozatot együtt tárgyalja. Ezen az ülésen a bizottságok valamennyi elhangzó módosító indítványról és az előterjesztésről különkülön szavaznak. /8/ A bizottság éves munkaterv alapján dolgozik, amelynek tervezetét a megyei önkormányzat jegyzőjének segítségével hozza összhangba a közgyűlés munkatervével. A bizottság ülését - a bizottság munkáját segítő iroda közreműködésével - a bizottság elnöke hívja össze. A meghívó és az írásos anyagok kiküldésének határideje a bizottsági üléseket megelőző 7. nap. /9/ A közgyűlés elnökének indítványára a bizottságot az indítvány kézhezvételét követő - 8 napon belül össze kell hívni. /10/ A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság dönt. /11/ A közgyűlés és a döntési jogkörrel felruházott bizottságok közötti zavartalan kapcsolatot a megyei önkormányzat jegyzője biztosítja. /12/ A bizottságok működési költségeinek fedezetéről a megyei költségvetésben kell gondoskodni.

18 18 /13/ A közgyűlés esetenként jelentkező, gondos körültekintést igénylő feladatok megoldására ideiglenes bizottságot hoz létre. Összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. /14/ A közgyűlés az ideiglenes bizottság részletes teendőit megalakításakor határozza meg. /15/ A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottsági ülésről készített jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve a jegyzőkönyv aláírására vonatkozó szabályokat. /16/ A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyvet a bizottsági ülést követően megyei önkormányzat jegyzője 15 napon belül köteles a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak. /17/ A bizottságok tevékenységükről kétévenként beszámolnak a közgyűlésnek. /18/ A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a megyei önkormányzat jegyzője gondoskodik. /19/ A bizottságok a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket a közgyűlést megelőző héten tárgyalják meg. /20/ A bizottságok módosító javaslatait - az egyes bizottságok titkárainak jelentése alapján az Önkormányzati és Jogi Iroda az előterjesztésekben megjeleníti és megküldi a képviselőknek. /21/ Egyebekben a bizottságok működési rendjüket a bizottsági ügyrendben saját maguk határozzák meg. /22/ A bizottság nem közgyűlési tagjának az ülésekről történő távolmaradását előzetesen a bizottság titkárához kell írásban bejelentenie. A bizottság nem közgyűlési tagjának a tevékenységéért járó tiszteletdíját 25 %-al kell csökkenteni abban a hónapban, amelyikben igazolatlanul maradt távol a bizottság üléséről. Az ülésekről történő távolmaradás igazolására a közgyűlés tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az igazolást a bizottság elnökéhez kell eljuttatni. 4 VIII. A TISZTSÉGVISELŐK 29. /1/ A közgyűlés tisztségviselői: a közgyűlés által választott elnök és az alelnökök. /2/ Az elnök választását jelölés előzi meg. Elnökjelölt az lesz, aki a közgyűlés tagjai több mint egynegyedének (6 fő) támogatását megkapja. /3/ A közgyűlés elnöke tekintetében a munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja; megállapítja illetményét és dönt jutalmazásáról; az egyéb munkáltatói jogokat a megyei jegyző gyakorolja. /4/ A közgyűlés alelnökei tekintetében a közgyűlés joga: - illetményük megállapítása, - az összeférhetetlenség megállapítása, - a fegyelmi eljárás megindítása, és a fegyelmi büntetés kiszabása. /5/ Az alelnökök tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja. /6/ Ha a közgyűlés elnökének tisztsége Mötv. 69. (1) bekezdés c/-f/ pontokban megjelölt okok miatt szűnik meg, akkor a közgyűlés új elnököt választ; az elnök megválasztásáig a közgyűlés képviseletét, 4 Beiktatta: 3/2015. (II.14.) önk. rendelet 3. -a. Hatályos: II. 15.-től.

19 19 az elnök hatáskörét és feladatait a szervezeti és működési szabályzat 31. /5/ bekezdésében meghatározott munkamegosztás szerinti felhatalmazás alapján kell ellátni. /7/ Ha a közgyűlés határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a közgyűlés elnöke területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, pályázattal kapcsolatos, a megyei nemzetiségeket érintően, valamint a Rendelet 22. -ában foglalt ügyekben a 8. (2) bekezdésben meghatározott át nem ruházható hatásköröket kivéve döntést hozhat, melyről a közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni köteles /1/ A közgyűlés elnöke a megyei önkormányzat vezetője, felelős az önkormányzat egészének működéséért. Közgyűléssel kapcsolatos főbb feladatai: a./ összehívja és vezeti a közgyűlést, b./ képviseli a megyei önkormányzatot, c./ gondoskodik a megyei képviselők munkájának feltételeiről, d./ aláírja az önkormányzati rendeleteket, e./ ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti az önkormányzati érdeket sértőnek tartott közgyűlési döntés ismételt tárgyalását, f./ kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel, g./ javaslatot tesz az alelnök (alelnökök) megválasztására. h./ a közgyűlés alakuló ülésén előterjeszti a testület szervezeti és működési szabályzatának módosítását. A bizottságokkal összefüggő főbb feladatai: a./ indítványozhatja a bizottság összehívását; b./ felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a közgyűlés határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett 5 Beiktatta: 3/2015. (II.14.) önk. rendelet 4. -a. Hatályos: II. 15.-től. döntésről a közgyűlés a legközelebbi ülésén dönt; /2/ A közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. E körben: a./ a megyei önkormányzat jegyzője javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; b./ előterjesztést nyújt be a testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására; c./ gyakorolja a munkáltatói jogokat a megyei önkormányzat jegyzője tekintetében, - egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés alelnökei tekintetében; d./ a Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint gyakorolja az egyetértési jogot a hivatal dolgozói tekintetében; e./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f./ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja a törvény keretei között. /3/ A közgyűlés elnöke rendszeres kapcsolatot tart vezetőtársaival, köteles őket a napi munkájukhoz szükséges információkkal ellátni. /4/ A közgyűlés az elnök javaslatára két főállású alelnököt választ. /5/ Az elnök és az alelnökök közötti munkamegosztás meghatározása az elnök feladata. A hivatal munkájának irányításában az alelnökök - az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint - látják el az egyes ágazati területek felügyeletét. IX. JEGYZŐ, ALJEGYZŐ

20 /1/ A megyei önkormányzat jegyzőjét - pályázat alapján határozatlan időre a megyei közgyűlés elnöke nevezi ki. /2/ A megyei önkormányzat jegyzője gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében: a./ javaslatot tesz az elnöknek a hivatal feladatainak meghatározására az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében; b./ biztosítja a közgyűlés, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítését; c./ biztosítja a közgyűlés, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátását; d./ tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és a bizottságok ülésein; e./ köteles jelezni a közgyűlésnek, a bizottságoknak és az elnöknek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel; f./ a közgyűlésen az előterjesztés vitájában, a szavazás előtt bármely javaslatot érintően törvényességi észrevételt tehet; g./ gondoskodik a közgyűlés ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet az elnökkel együtt ír alá; h./ a közgyűlés ülésének jegyzőkönyvét és a bizottsági ülések jegyzőkönyveit elektronikus úton - az ülést követő 15 napon belül megküldi a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalnak; i./ rendszeresen tájékoztatja a közgyűlést és a bizottságokat az önkormányzat tevékenységét érintő jogszabályokról a Megyei Közlönyben; j./ évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről. /3/ A megyei önkormányzat jegyzője egyéb feladatai körében: a./ vezeti a megyei önkormányzati hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját; b./ rendszeresen ügyfélfogadást tart; c./ döntésre előkészíti az elnök hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; d./ ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört; e./ dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; f./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; g./ gyakorolja a munkáltatói jogokat a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá végzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ügyviteli feladatokat a tisztségviselők foglalkoztatási jogviszonya tekintetében és ellátja a tisztségviselők juttatásaival és egyéb munkajogi intézkedésekkel (jogszabályok, belső szabályzatok) kapcsolatos rendelkezések végrehajtásával összefüggő tevékenységeket. Az Mötv-ben nevesített munkáltatói jogok gyakorlásához - az elnök által meghatározott körben - az elnök egyetértése szükséges. 32. /1/ Az aljegyzőt pályázat alapján határozatlan időre a megyei önkormányzat jegyzője javaslatára a megyei közgyűlés elnöke nevezi ki. /2/ A megyei önkormányzat jegyzőjének helyettesítését az aljegyző látja el. /3/ Az aljegyző ellátja a megyei önkormányzat jegyzője által meghatározott feladatokat. /4/ Az aljegyző belső szervezeti egység vezetője is lehet. /5/ A megyei önkormányzat jegyzői és aljegyzői tisztségei egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb 6 hónap időtartamra a jegyzői feladatokat az Önkormányzati és Jogi Iroda mindenkori vezetője látja el.

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapvető rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Motv.) alapján a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2011.(IV.29.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bagod község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SNNÖ határozata a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Egységes szerkezet. Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.26.) és a 7/2016. (IV.01.) rendeletekkel módosított

Egységes szerkezet. Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.26.) és a 7/2016. (IV.01.) rendeletekkel módosított Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.26.) és a 7/2016. (IV.01.) rendeletekkel módosított 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA Kaposvár, 2013 Preambulum A Kaposvári Egyetem a felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 60. (2) (2005. évi CXXXIX. törvény 77. (2) ) bekezdése alapján az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben