Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról"

Átírás

1 Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény ( továbbiakban : Ötv. ) 16. (1) bekezdésében és 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja ( továbbiakban : Rendelet ) : PREAMBULUM Az Önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges feltételek megteremtéséről, valamint támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Ötv. rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szervei számára egyéb jogszabályokban megállapított hatásköri, szervezeti és működési szabályokat az Önkormányzat működési területén e rendeletben előírtakkal együtt kell alkalmazni. (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése : Karancsalja község Önkormányzata ( továbbiakban : Önkormányzat ) (2) Székhelye : 3181 Karancsalja, Rákóczi út (3) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. (4) A képviselő-testület, a polgármester és a polgármesteri hivatal hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere található, a köríven a következő felirat olvasható: a/ Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő - testülete, Nógrád Megye b/ Karancsalja község Önkormányzatának Polgármestere, Nógrád Megye c/ Községi Polgármesteri Hivatal, Karancsalja, Rákóczi út 174., Nógrád Megye (5) Az (4) bekezdésben hivatkozott pecsétek lenyomatát a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

2 2 (6) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. (7) A település nemzetközi kapcsolatai: Az Önkormányzat együttműködési megállapodásokat köthet külföldi önkormányzatokkal. (8) Az Önkormányzat külön rendeletben meghatározott elismeréseket, díjakat adományoz. II. FEJEZET A Képviselő testület működése 3. (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő helyi képviselő és a település lakossága által közvetlenül választott polgármester. A települési képviselők és a polgármester névsorát, lakcímét a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület elnöke a polgármester. 4.. (1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. (2) Az Önkormányzat feladatai a helyi közszolgáltatások körében különösen: - a településfejlesztés, - a településrendezés, - az épített és természeti környezet védelme, - a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás, - köztemető fenntartása, - a helyi közutak és közterületek fenntartása, - a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, - gondoskodás a helyi tűzvédelemről, - gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás az óvodákról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, - a közösségi tér biztosítása, a közművelődési tevékenység, a sport támogatása, - a nemzeti és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, - az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. (3) Az (2) bekezdésben foglaltakat az Önkormányzat a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően látja el. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait - a

3 3 hozzárendelt anyagi fedezet biztosításával együtt tartalmazza. - a tárgyévi költségvetési rendelet (4) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a képviselő testület, valamint annak szervei és az általa alapított intézményeken keresztül látja el, melyek felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő testületet illetik meg. (2) A képviselő testület egyes hatásköreit átruházhatja : - polgármesterre, - bizottságaira, - társulásra ( törvényben meghatározottak szerint ). (3) képviselő testület a hatáskörgyakorlás átruházásáról, illetőleg visszavonásáról annak felmerülésekor dönt. (4) A képviselő testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. (5) A képviselő testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat. Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa elvégzett tevékenységről a soron következő rendes testületi ülésen köteles beszámolni. (6) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: - a rendeletalkotás, - szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, - törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, - helyi népszavazás kiírása, - önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása, - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, - a helyi adó megállapítása, - a településrendezési terv jóváhagyása, - hitel felvétele 2 millió Ft összeghatár felett, - kötvény kibocsátás, - közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása, - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, - intézmény alapítása, - közterület elnevezése, emlékműállítás, - eljárás kezdeményezése az alkotmánybíróságnál, - bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása, - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,

4 4 szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti, - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő, - gazdasági társaság alapítása, szövetkezet alapításának kezdeményezése, - saját vállalkozás létrehozása, megszüntetése, - az önkormányzat ,- Ft feletti értékű ingó és ingatlan vagyonának, vagy vagyoni értékű jogának beszerzése, hasznosítása és elidegenítése, - a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, az Ötv. 33/A.. (2) b, pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés, - vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. 6.. A képviselő - testület alakuló, rendkívüli és rendes ülést tart. 7. (1) A képviselő testület alakuló ülését az önkormányzati választást követő 15 napon belül tarja meg. Az alakuló ülést a megválasztott polgármester ( amennyiben eredménytelen volt a választás, a régi polgármester ) hívja össze, de azt a legidősebb települési képviselő mint korelnök nyitja meg és vezeti a polgármesteri eskü letételéig. (2) Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek. (1) A képviselő testület rendkívüli ülését - a polgármesternek, - a helyi képviselők egynegyedének, - a képviselő-testület bizottságának a napirend megjelölését is tartalmazó írásbeli indítványára 10 napon belül össze kell hívni. 8. (2) A megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja a rendkívüli képviselő testületi ülés összehívását. (3) A rendkívüli testületi ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesterhez kell benyújtani. (4) A képviselő testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés tartásáról. 9.. (1) A képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal ülést tart, indokolt esetben ennél többször is összehívható.

5 5 (2) A képviselő testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő testület által elfogadott éves munkaterv tartalmazza, melyet a jegyző állít össze és a polgármester terjeszt a képviselő testület elé. A munkatervben meg kell jelölni : - az ülések tervezett időpontját, - az adott ülésen tárgyalandó témákat, a várható napirendet, - az előterjesztő megnevezését, - szükség szerint a véleményezők megnevezést, egyéb tartalmi követelményeket. A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a helyi képviselők, a helyi tömegszervezetek, valamint az intézményvezetők javaslatát. (3) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze, akadályoztatása esetén az alpolgármester, annak távollétében pedig a pénzügyi bizottság elnöke. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját és helyét, a tervezett napirendi pontokat és azok előterjesztőit, az összehívó megnevezését. A képviselő testület ülését az Önkormányzat székhelyére kell összehívni. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, az ülés székhelyen kívül máshova is összehívható. (4) A képviselő-testület ülésére szóló meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez kapják. (5) A meghívóhoz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket. (6) Indokolt esetben, az ülés összehívására jogosult mérlegelése alapján lehetőség van a rendkívüli testületi ülés összehívására : - telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, - egyéb szóbeli meghívással. (7) Szóbeli meghívás estén is biztosítani kell az írásbeli előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását (1) A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vesz: - a jegyző, - a polgármesteri hivatal költségvetési ügyintézője, - bizottságok nem képviselő tagjai. (2) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: - települési kisebbségi önkormányzat elnökét. (3) Tanácskozási joggal vesz részt az őt érintő napirendi pont tárgyalásán: - az előterjesztő, - az önkormányzati intézmény vezetője. (4) Tanácskozási joggal meg kell hívni az őt érintő napirendi pont tárgyalására: - azt a személyt, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges, - a megyei közgyűlés tisztségviselőjét, - helyi civil szervezetek képviselőit.

6 (1) A képviselő-testület ülésének időpontjáról és a tárgyalásra kerülő napirendről a község lakosságát írásbeli hirdetmény útján tájékoztatni kell. (2) A képviselő-testület ülése nyilvános. (3) A képviselő-testület zárt ülést tart: - választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, - fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, - állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, - önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, - vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. (4) A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el: - a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (5) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke és a Jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. A zárt ülésen hozott határozatot a nyilvános ülésen ismertetni kell. (6) A zárt ülés elrendeléséről a (3) bekezdésben felsorolt esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személy jelenti be zárt ülés tartását a napirend közlésével egyidejűleg, hivatkozva a vonatkozó törvényi előírásokra (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, annak távollétében a pénzügyi bizottság elnöke vezeti. (2) Az ülés megnyitása után a polgármester megállapítja a határozatképességet, majd tájékoztatást ad az előző ülés óta eltelt időszak főbb eseményeiről, a főbb intézkedésekről. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Amennyiben az arra jogosultak (Rendelet 14.. (1) bekezdés) indítványozzák munkaterven kívüli napirend megtárgyalását, a polgármester ezt a javaslatot is szavazásra bocsátja (1) A testületi ülés levezetője az egyes napirendi pontok felett külön külön nyitja meg a vitát. Elsőnek az előterjesztő kap szót, ezt követően, a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke, ill. kijelölt tagja ismerteti a bizottság véleményét, majd az ülésen tanácskozási joggal résztvevők szólhatnak hozzá a jelentkezés sorrendjében. (2) A vita során a hozzászólók módosító indítványokat terjeszthetnek elő, az előadókhoz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek

7 7 (3) A vita lezárására és a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. Az indítványról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. A vita lezárását követően az előadó válaszol a hozzászólásokra. (4) Az előterjesztő a vita lezárásáig bármikor visszavonhatja az általa előterjesztett rendelet tervezetet, határozati javaslatot ill. módosító indítványt. (5) Több hozzászólás hiányában az ülés vezetője a vitát lezárja, összefoglalja az abban elhangzottakat, külön kiemelve a módosító indítványokat. (6) Az ülésvezető a vita lezárása után először egyenként a módosító indítványokat, majd az elfogadott módosításokkal kiegészített eredeti javaslatot bocsátja szavazásra. (7) Amennyiben a jegyző valamely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni, részére még a szavazás előtt szót kell adni. (8) Az ülésen résztvevő állampolgárok hozzászólását az időtartam meghatározásával a képviselő-testület engedélyezi. Döntését vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel hozza meg (1) Munkaterven, illetve napirenden kívüli téma megtárgyalását, illetve valamely napirendi pontnak a napirendről történő levételét javasolhatja: - bármely települési képviselő, - a polgármester, - a képviselő-testület bizottsága. (2) A javaslat legkésőbb a testületi ülés megnyitása után, de a napirend elfogadását megelőzően terjeszthető a testület elé, amely arról egyszerű szótöbbséggel határoz (1) A napirend előterjesztője lehet: - a polgármester, - a polgármesteri hivatal ügyintézője a feladatkörében, - önkormányzati intézmény vezetője, - a képviselő-testület bizottsága feladatkörében, - bármely települési képviselő, - a képviselő-testület által felkért személy vagy szerv. (2) Az írásbeli előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőzően 8 nappal le kell adni a polgármesteri hivatalban. (3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell: - a tárgy pontos meghatározását, - annak áttekintését, hogy a téma szerepelt-e már korábban napirenden, ha igen milyen döntés született,

8 8 - a meghozandó döntés indokainak, jogszabályi és anyagi hátterének bemutatását, - a határozati javaslatot (egyértelműen megfogalmazott rendelkező részt, a végrehajtásért felelős szerv vagy személy nevét, a végrehajtás határidejét) (1) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, valamely bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - a kérdés címzettjének érdemi választ kell adnia. Ha a kérdezettek írásban adnak választ, arról a képviselő-testületet is tájékoztatni kell a következő ülésen. (2) Amennyiben a kérdés valamely intézkedés elmulasztására, végre nem hajtására irányul (interpelláció), az interpelláló képviselő azonnali válaszadás esetén az ülésen, írásbeli válasz esetén a testület következő ülésén nyilatkozik annak elfogadásáról. Ezt követően a testület egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a választ a testület nem fogadja el, az ügy kivizsgálásával illetékes bizottságát bízza meg. A vizsgálat eredményéről a bizottság a következő testületi ülésen ad tájékoztatást. (3) Nem kell a képviselő-testületnek vitára tűznie a visszavont interpellációt, vagy amelynek vitáján az interpelláló nincs jelen és a tárgyalás elnapolását nem kérte. (4) A települési képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek keretében: - figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tárgyalt témától eltér, rendreutasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, - ismételt rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót, a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint fele jelen van. (2) A határozathozatalhoz, a javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. (3) A képviselő-testület minősített többséggel - a megválasztott települési képviselők több mint felének egynemű szavazata - dönt az alábbi ügyekben: - rendeletalkotás, - saját szervezetének és működésének meghatározása,

9 9 - törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, kilépés, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, - intézményalapítás, - hitelfelvétel, - a helyi népszavazás kiírása, - helyi adók kivetése, - név szerinti és titkos szavazás elrendelése, - az éves költségvetés és a zárszámadás elfogadása, - képviselő kizárása a döntéshozatalból, - zárt ülés elrendelése a 9.. (4) bekezdésében foglalt esetekben, - a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt a testület feloszlásának kimondása. (4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. (5) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni (1) A szavazás - a titkos szavazás és a névszerinti szavazás esetét kivéve - kézfelemeléssel történik. A szavazatok megszámlálásáról a jegyző gondoskodik. (2) A képviselő testület egyszerű szótöbbséggel bármely jelenlévő képviselő indítványára név szerinti szavazást rendelhet el. A név szerinti szavazás alakalmával a jegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ ( igen, nem, tartózkodom ) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. Az így hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. (3) Nem név szerinti, nyílt szavazás esetén is bármelyik képviselő kérheti saját szavazatának név szerinti rögzítését a jegyzőkönyvben. (4) A képviselő - testület titkos szavazást tarthat a 11.. (3), (4) bekezdésében foglalt ügyekben. A titkos szavazás elrendeléséről egyszerű szótöbbséggel dönt. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik. A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik. A szavazás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (5) Bármely települési képviselő javaslatára név szerinti szavazást kell alkalmazni, ha a képviselő-testület a Rendelet 18.. (3) bekezdés szerint hozott döntésével így határoz. (6) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a Jegyző egyenként olvassa a települési képviselők nevét, akik nevük elhangzása után "igen"-nel vagy "nem"-mel szavaznak, illetőleg tartózkodásukat fejezik ki. (7) Szavazategyenlőség esetén a polgármester ismételten vitára bocsátja a tárgyalt napirendet. A vita lezárása után újra szavaz a képviselő-testület.

10 (1) A képviselő testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről a jegyző gondoskodik. (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell : - a megjelent képviselők számát, - a tárgyalt napirendi pontokat, - a tanácskozás lényegét, - a szavazás számszerű eredményét, - a hozott döntéseket, határozatokat. (3) A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni : - a napirend tárgyát, - az előterjesztőt / előterjesztőket, - az előadókat, - a hozzászólókat. (4) A jegyzőkönyv mellékletét képezik : - az írásos meghívó, - az aláírt jelenléti ív, - az elfogadott rendeletek, - az írásos előterjesztések. (5) A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni. (6) Zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. (7) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá, valamint ABC szerinti sorrendben 2 jelenlévő képviselő hitelesíti. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni az illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének. (8) Az állampolgárok a képviselő testület üléséről készült jegyzőkönyvbe és azok mellékleteibe zárt ülés kivételével - betekinthetnek. (9) A képviselő-testület üléséről magnófelvétel készül. A felvétel felhasználására csak a testület hozzájárulásával kerülhet sor.

11 11 III. Fejezet A Képviselő testület rendeletei és határozatai 21. (1) A képviselő-testület döntéseit rendeleti vagy határozati formában hozza meg. A képviselő testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt a napirend meghatározásáról és egyéb ügyrendi kérdésekről. (2) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására. (3) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: - települési képviselő, - a képviselő-testület bizottságainak elnökei, - a polgármester, alpolgármester, - a jegyző, - önkormányzati intézmény vezetője, - a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői, - a kisebbségi önkormányzat testülete, - önkormányzati társulás tagjai. (4) A kezdeményezés képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik. A képviselő-testület a kezdeményezés tárgya alapján alakszerű határozat nélkül dönt az előkészítés megindításáról, menetéről. Ha a képviselő testület a szabályozást szükségesnek ítéli, a jegyzőt bízza meg a rendelet tervezet elkészítésével, megjelölve az elkészítés határidejét is. (5) A rendelet tervezetet a testületi ülést legalább 8 nappal megelőzően a lakosság általi véleményezés céljából ki kell függeszteni a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára. A rendelet tervezettel kapcsolatos véleményeket legkésőbb a testületi ülést megelőző nap déli 12 óráig lehet a polgármesternek írásban benyújtani, aki köteles ezekről a képviselő testületet tájékoztatni (1) A képviselő testület elhatározhatja a rendelet tervezet kétfordulós tárgyalását is. (2) Rendeletalkotás esetén a képviselő testület a beterjesztett tervezet felett általános és részletes vitát tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a testület egyszerű többséggel vita nélkül dönt. (3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. (4) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján kell kihirdetni. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. A kihirdetés napja a

12 12 hirdetőtáblára való kifüggesztés napja. Az állampolgárok számára a rendelet megismerését a kifüggesztéstől számított 15 napon keresztül biztosítani kell (1) A képviselő testület számozott határozata tartalmazza a testület döntéseit szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtásért felelős személy nevét és a végrehajtás határidejét. (2) A képviselő testület hatósági ügyben hozott határozataira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A képviselő testület határozatait a polgármester és a jegyző írja alá. 24. (1) A képviselő - testület rendeleteit és határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, és az alábbi elnevezéssel kell ellátni: Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete..../20... (...hó...nap) Karancsalja község Önkormányzata Képviselő-testületének.../20... (...hó...nap) ÖH. határozata A hatályos rendeletek felsorolását az 1. sz. Függelék tartalmazza. IV. Fejezet Közösségi fórumok 26. (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. (2) A közmeghallgatásra a képviselő-testület ülésén kerül sor, melynek időpontját legalább 10 nappal korábban meg kell hirdetni írásos hirdetmény útján (1) Indokolt esetben a napirendek meghatározásával a képviselő-testület falugyűlést hívhat össze.

13 13 (2) A falugyűlés előkészítéséről, összehívásáról a polgármester gondoskodik. (3) A falugyűlés elé kerülő előterjesztéseket a képviselő-testület megtárgyalja és jóváhagyja. V. Fejezet A Képviselő testület bizottságai 28. (1) A képviselő testület bizottságai döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó a képviselő testület által önkormányzati hatósági ügyekben döntési jogkörrel is felruházható egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. (2) A bizottságok feladatkörükben előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. (3) A bizottságok feladatkörükben ellenőrzik a hivatalnak a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. (4) A képviselő-testület döntési jogkört adhat bizottságainak, és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági jogkört állapíthat meg bizottságának. (5) A bizottságokra vonatkozó részletes adatokat, feladat- és hatásköröket a 4. sz. melléklet tartalmazza (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester, az alpolgármester, valamint a polgármesteri hivatal dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja. (2) A bizottság tagjaira - ideértve a nem települési képviselő tagokat is - javaslatot tehet bármely települési képviselő, illetőleg a polgármester. (3) Ugyanazon települési képviselő több bizottság tagjává is megválasztható. (4) A bizottsági tisztség megszűnik : - a bizottság megszűnésével egyidejűleg, - a bizottsági tag halálával, - lemondással, - képviselő testület általi visszahívással, - a képviselő testületi tagság megszűnésével egyidejűleg, amennyiben a bizottsági tag települési képviselő volt.

14 14 A képviselő testület soron következő ülésén dönt a megüresedett bizottsági tagsági hely betöltéséről. (4) A bizottság munkatervet, vagy éves programot készíthet, melyet tájékoztatás céljából a képviselő-testület elé terjeszt. (1) A bizottságot az elnök képviseli (2) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottsági ülésre szóló meghívót legalább az ülést megelőző 5 nappal ki kell küldeni a bizottsági tagoknak, ill. a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni. A bizottság ülései nyilvánosak. (3) A települési képviselők, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző a bizottság ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. A bizottság ülésére az elnök meghívhatja az önkormányzati intézmények vezetőit, szakértőt. (4) A bizottságot a polgármester, illetve a tagok egyharmadának indítványára össze kell hívni. (5) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (6) A bizottságban a települési képviselő és nem képviselő tag egyaránt rendelkezik szavazati joggal. (7) A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. (8) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (9) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntéseinek végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz. (10) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke és egy tagja ír alá. (1) A képviselő-testület esetenként - meghatározott feladat ellátására - meghatározott időre ideiglenes bizottságokat hozhat létre (2) A bizottság a meghatározott idő leteltét, vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.

15 15 (3) Az ideiglenes bizottságra a rendelkezéseit alkalmazni kell. VI. Fejezet Polgármester, alpolgármester 32. (1) Karancsalja község Önkormányzatának polgármestere megbízatását főállásban látja el. (2) A polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselő testület gyakorolja, ezzel egyidejűleg a jogszabályi keretek között meghatározza munkabérét. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. (3) A polgármester megválasztását követően esküt tesz. Személyét érintő összeférhetetlenségi okot a megválasztását ill. az ok felmerülését követő 30 napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bármely képviselő indítványára a képviselő testület megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény fennállását, kimondja az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megtagadásáról, ha a törvény ezt lehetővé teszi. (4) A polgármester: - a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, döntések előkészítésében és végrehajtásában, - dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja, - a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő - testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, - hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. (5) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. (6) A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a képviselő testület minősített többséggel hozott határozata alapján keresetet nyújthat be ellene az Önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz a tisztség megszüntetése érdekében. Ezzel egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségből történő felfüggesztését is.

16 16 (7) A képviselő testület által a polgármesterre átruházott feladat és hatáskörök jegyzékét a 5. számú melléklet tartalmazza (1) Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő-testülete - saját tagjai közül, titkos szavazással, a képviselő testület megbízatásának időtartamára - legfeljebb 2 alpolgármestert választ, aki feladatait társadalmi megbízatásként látja el. (2) Az alpolgármester feladata, hogy segítse a polgármester munkáját, valamint a polgármestert folyamatos, 1 hónapot meghaladó távolléte esetén helyettesítse, biztosítsa a képviselő-testület működését. (3) A polgármester 1 hónapot meghaladó helyettesítése esetén az alpolgármester a képviselőtestület külön döntése alapján megállapított díjazás ellenében látja el feladatát. VII. Fejezet A települési képviselő 34. (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak érdekeit. Ezzel kapcsolatosan részt vesz a képviselő testület ülésein, annak döntésének előkészítésében, a döntés meghozatalában, annak végrehajtásában és ellenőrzésében. (2) A települési képviselőt a polgármester, a jegyző, az önkormányzat hivatalának köztisztviselői, valamint az önkormányzati intézmények vezetői és közalkalmazottai munkaidő alatt soron kívül fogadni kötelesek. (3) A települési képviselő a hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a hivatal intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni. A hivatal segítséget nyújt a települési képviselőnek tevékenysége ellátásához, a kívánt adminisztrációs teendők ellátásával. (4) A települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésen. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és a tárgyalásra a települési képviselőt meg kell hívni. (5) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének a képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését. (6) A települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.

17 A települési képviselőket, a bizottságok elnökeit és tagjait megillető tiszteletdíj mértékét és szabályait a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. VIII. Fejezet A polgármesteri hivatal és a jegyző 36. (1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Karancsalja község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elnevezéssel, egységes hivatalt (továbbiakban: hivatal) hoz létre. A hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. (2) A hivatal kiadmányain, illetőleg körbélyegzőjén ezt az elnevezést kell alkalmazni A hivatal Ügyrendjét a 6. sz. melléklet tartalmazza A képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A képviselő-testület a jegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint - kinevezhet aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól. (1) A jegyző vezeti a hivatalt. (2) A jegyző: gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, - gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésein, - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

18 18 (3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. (4) A hatásköröket megállapító jogszabályok módosulásáról, a hatáskörök változásáról a jegyző rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet. IX. Fejezet Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 40. (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti a községben élő, a helyi önkormányzati választásokon választójogosult választópolgárok 15 %-a. Kötelező kitűzni a községi népszavazást, ha azt a választópolgárok 25 %-a kezdeményezte. (2) A népi kezdeményezést a polgármesternél a községi választópolgárok legalább 5 %-a terjesztheti elő. Kötelező azt a képviselő-testületnek megtárgyalni, ha a községi választópolgárok 10 %-a kezdeményezte. (3) A kötelező eseteket kivéve a képviselő-testület dönt a községi népszavazásról, a népi kezdeményezés tárgyalásáról (1) A választópolgárok a népszavazás kezdeményezésekor a népszavazásra bocsátandó kérdést is fogalmazzák meg. Aláírást gyűjteni a települési önkormányzat jegyzője által - átadását követő 15 napon belül - hitelesített (aláírt és pecséttel ellátott) ív másolatán lehet. (2) Az aláírást gyűjtő íveknek azonos módon kell tartalmaznia a népszavazásra bocsátandó kérdést és az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel, olvasható családi és utónév, lakcím, aláírás). (3) A jegyző az aláírásgyűjtő íveken a hitelesítéskor feltünteti az önkormányzati rendelet alapján szükséges aláírások számát. (4) A jegyző megtagadja az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha a megfogalmazott kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani, ugyanabban a kérdésben egy éven belül népszavazást tartottak, ha az ív nem felel meg a választási eljárásról szóló évi C. törvény ában foglaltaknak. A jegyző határozata ellen 15 napon belül kifogást lehet benyújtani a helyi bírósághoz. (5) A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez (1) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a népszavazásban érintett választópolgároknak több mint a fele szavazott.

19 19 (2) A helyi népszavazás akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele azonos választ adott a szavazólapon megfogalmazott kérdésre. X. Fejezet A társulások 43. A képviselő-testület feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon társulhat. Az erről szóló megállapodásokat a Rendelet 2. sz. Függeléke tartalmazza. XI. Fejezet Az önkormányzat gazdasági alapjai 44. (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. (2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. (3) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. (4) Az Önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának körét, a vagyongazdálkodás szabályait az 5/2000. ( V. 24. ). sz. rendelet tartalmazza. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. XII. Fejezet Záró rendelkezések 45. (2) Egyidejűleg az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 6/1999. (III. 30.), 11/1999. ( VI. 22.), 18/1999. (XI. 29. ), 6/2000. ( IV. 17.), 9/2000. ( V. 24.), 8/2001. (IV. 10.), 9/2002. ( X. 31. ), 11/2002. (XII. 12.), 7/2004. ( VIII. 3. ), 6/2005. (V. 31. ), 4/2006. ( I. 25. ), 15/2006. ( X. 12. ) rendeletek hatályukat vesztik. A Rendelet mellékletei: sz. melléklet: Az önkormányzat pecsétjeinek lenyomata - 2. sz. melléklet: A képviselő-testület tagjainak névsora

20 20-3. sz. melléklet: Az Önkormányzat intézményei - 4. sz. melléklet: A képviselő-testület bizottságainak adatai, feladat- és hatásköre - 5. sz. melléklet: A polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök jegyzéke - 6. sz. melléklet : A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje A Rendelet Függeléke: Hatályos rendeletek. 2. Az Önkormányzat társulási megállapodásai Karancsalja, január 30. Lantos Sándor dr. Behan Anett Éva polgármester jegyző A Rendelet kihirdetve: Karancsalja,2007. január 30. dr. Behan Anett Éva jegyző

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9.

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9. 1 Tartalomjegyzék M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (az időközi módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Annak érdekében, hogy a nagyközségi önkormányzat a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben