BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel."

Átírás

1 FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.), a 11/2003. (VIII.29.) és a 12/2005. (VIII.26.) számú önkormányzati rendeletekkel) BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörében eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem el!tt tartva Fels!zsolca Város Önkormányzat Képvisel!-testülete önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskör) nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. A Képvisel!-testület a fenti elvekkel és célkit)zésekkel összhangban, a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és m)ködési rendjére (a továbbiakban SZMSZ) a következ! rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Fels!zsolca Város Önkormányzati Képvisel!-testülete (továbbiakban Képvisel!-testület) (2) Az önkormányzat f!bb feladata: önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskör) nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. (3) A Képvisel!-testület székhelye: Fels!zsolca, Szent István utca 20. szám

2 (4) A Képvisel!-testület bélyegz!je, pecsétje kör alakú, mindkett! az önkormányzat megnevezését tünteti fel, középen a Magyar Köztársaság, illetve a város címerével. (5) A Képvisel!-testület jelképeir!l (címer, zászló) a 13/1991. (X.26.) számú rendeletet, a helyi kitüntetésekr!l a 3/2000. (II.25.) számú rendeletet megalkotta. (mód. a 3/2003. (II.21.) (6) A város hazai kapcsolatai: - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; - Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulása; - Fels!zsolcai Közoktatási Ellátási Körzet. (7) A város nemzetközi kapcsolatai: - Királyhelmec város (Szlovákia), - Nyikómalomfalva (Románia, Erdély), - Visk (Kárpátalja), - Gaziemir (Törökország), - Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttm)ködés. (kieg. a 3/2003. (II.21.) II. A KÉPVISEL-TESTÜLET M#KÖDÉSE A Képvisel-testület összehívása 2. (1) A Képvisel!-testület tagjainak száma: 14. (2) A Képvisel!-testület július kivételével havonta egy alkalommal tart ülést. Rendkívüli ülést tart: a) a települési képvisel!k legalább ¼-ének; b) a Képvisel!-testület bizottságainak indítványára; c) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok (továbbiakban HKÖ) kezdeményezésére, a kisebbségeket érint! ügyekben. d) ha haladéktalanul dönteni kell a hatáskörébe tartozó ügyben, ez esetben a polgármesternek az ülés megkezdése el!tt az összehívás indokát el! kell terjeszteni. A Képvisel-testület feladatai 3. (1) A Képvisel!-testület részletes feladat- és hatásköri jegyzékét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 2

3 (2) A Képvisel!-testület tagjainak nevét és lakcímét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A hatásköri jegyzék naprakész állapotban tartásáról a jegyz! köteles gondoskodni. (4) A Képvisel-testület ellátja az Ötv. 8. (4) bekezdésében, továbbá egyéb jogszabályokban nevesített kötelez feladat- és hatásköreit. (5) A Képvisel-testület az önként vállalt feladatok ellátása érdekében, a lakossági igények alapján anyagi lehetségeinek függvényében, - 4 éves gazdasági programjára alapozva - határozza meg, hogy mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. (6) Az önként vállalt feladatok ellátása eltt elkészít eljárást kell lefolytatni, melynek során a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit tisztázni, szükséges. (7) Az eljárást a Képvisel-testület Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága folytatja le. Az önként vállalt feladatok ellátásához a Képvisel-testületnek az éves költségvetésében fedezetet kell biztosítania. (8) Az önként vállalt feladatok az alábbiak: - parkfenntartás - lakásgazdálkodás - közhasznú, közcélú foglalkoztatás - központi orvosi ügyelethez való hozzájárulás - egészségügyi szakellátás (fizikoterápia) - alapfokú m4vészeti oktatás - angol két- tannyelv4 oktatás - múzeumi tevékenység ellátása - egyesületek házának fenntartásához hozzájárulás GAMESZ által végzett kiegészít tevékenységek: - intézményi karbantartási feladatok ellátása - szállítási tevékenység ellátása - részben önálló intézmények gazdálkodással összefügg feladatinak ellátása (együttm4ködési megállapodás alapján) - élelmezési tevékenység ellátása (intézményi, munkahelyi vendéglátás, szociális étkeztetésre kiterjeden) - helyi önkéntes t4zoltó egyesület, és helyi önkéntes polgárrség támogatása, - helyi civil szervezetek támogatása január 1-jétl körjegyzi feladatokat ellátása megállapodás alapján - Zsolca TV üzemeltetése. (kieg. 12/2005. (VIII.26.) 3

4 Munkaprogram A Képvisel-testület munkaterve 4. (1) A polgármester az alakuló ülésen programot terjeszt a Képvisel!-testület elé - a testület megbízatásának id!tartamára -, amely a területfejlesztési, a helyi közszolgáltatások szervezésének f!bb céljait, a feladatokat tartalmazza. (2) A Képvisel!-testület éves munkaterv alapján ülésezik. A munkaterv tartalmazza: a) a testületi ülések tervezett id!pontját; b) napirendjét; c) napirendi pontok el!adóinak nevét; d) azokat a napirendeket, melyek el!készítésénél közmeghallgatást kell tartani; e) azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, illetve amelyekhez bizottsági állásfoglalás szükséges; f) egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan meghívandók megjelölését; g) évfordulók, megemlékezések, rendezvények id!pontját, egyéb szervezési feladatokat. Az elterjesztés 5. (1) Az el!terjesztések általában írásban, a polgármester el!zetes engedélyével kivételesen szóban történhetnek. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az el!terjesztésre szóban kerül sor. (2) A testületi ülésre el!terjesztést tehet: a) polgármester; b) képvisel!k; c) a Képvisel!-testület bizottságai; d) jegyz!; e) mindazok, akiket a Képvisel!-testület el!terjesztés elkészítésére kötelez. (3) El!terjesztésnek min!sül: a) határozat és rendelettervezet; b) beszámoló; c) javaslat; d) tájékoztatás; e) jelentés. Az éves munkatervekben ennek megfelel!en kell az el!terjesztéseket nevesíteni. (Mód. a 3/2003. (II.21.) 4

5 (4) Az írásbeli el!terjesztéseket a jegyz!nek kell leadni, legalább az ülést megel!z! 15 nappal. (5) Az el!terjesztés f!bb elemei: az els! részben a) a cím és a tárgy pontos meghatározása; b) az el!zmények ismertetése, utalás a korábbi döntésekre; c) az el!készítésben résztvev!k megnevezése, véleménye; d) az el!készítés során felmerült kisebbség véleményének bemutatása (ha azt a kisebbségben maradt fél kéri. A második részben e) határozati javaslat, amely egyértelm)en megfogalmazott rendelkez! részb!l áll; f) a döntésre el!terjesztett esetleges alternatív javaslatok egymástól jól elkülönül! megfogalmazása; g) a meghozandó döntések indokainak bemutatása, el!nyei, hátrányai; h) a végrehajtásért felel!s szerv vagy személy megnevezése; i) a végrehajtási határid! megjelölése. (6) Egyszer)bb ügyekben az el!terjesztés írásbeli megfogalmazása elhagyható, elegend! egy jól megszerkesztett és világosan megfogalmazott határozati javaslat. (7) A kiküldött el!terjesztésekkel kapcsolatban a hatáskörrel rendelkez! bizottságok és bármelyik képvisel! módosító indítványt nyújthat be az ülés kezdete el!tt legalább 2 nappal jegyz!nek, vagy a polgármesternek. A Képvisel-testület ülése, szabályai 6. (1) A Képvisel!-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester hívja össze. Mindkett!jük akadályoztatása esetén az ülés összehívásáról a legid!sebb képvisel! gondoskodik. (2) A meghívót és az írásos el!terjesztéseket a képvisel!k részére úgy kell kézbesíteni, hogy az ülés el!tt legalább 5 nappal korábban megkapják. (3) A meghívónak tartalmazni kell: a) az ülés helyét és kezdési id!pontját; b) a javasolt napirendeket, zárt ülésre utalást; (mód. a 3/2003. (II.21.) c) a napirendek el!terjeszt!it; d) ülésszak esetén annak várható id!tartamát; e) a polgármester aláírását. (4) A Képvisel!-testület ülése nyilvános. Az ülés nyilvánossága az állampolgároknak a részvétel lehet!ségét jelenti, ezért az ülés id!pontját és helyét a javasolt napirend feltüntetésével az állampolgárok számára a Zsolcai Hírmondó cím) helyi újság útján közzé kell tenni. A közzétételér!l a polgármester a hivatal útján gondoskodik. 5

6 (5) Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást csak a polgármester, vagy az ülést levezet! elnök adhat. A tájékoztatás nem sértheti meg azokat az érdekeket, illetve jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak. (6) A zárt ülésen hozott határozatot is nyilvánosan kell kihirdetni. (7) Testületi ülésen tanácskozási joggal vesznek részt: a) a képvisel!k; b) a jegyz!; c) aljegyz!; d) a nemzeti, etnikai kisebbség legtöbb szavazatot kapott jelöltje; e) állandó meghívottak. (8) A testület állandó meghívottjai: a) önkormányzati intézmények vezet!i; b) kisebbségi önkormányzatok elnökei; c) a Polgármesteri Hivatal osztályvezet!i, a bels! ellen!r; (mód. 3/2003. (II.21.) d) közalkalmazottak nagyobb csoportját érint! intézkedések esetén a reprezentatív szakszervezetek képvisel!i. (9) A testületi ülésre kiküldött tárgyalandó anyagot zárt ülés anyagának kivételével az érdekl!d!k az ülés kezdetéig a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetik. (10) A zárt ülésre vonatkozó el!terjesztést külön borítékban kell kiküldeni. (kieg. 3/2003. (II.21.) A Képvisel-testület tanácskozási rendje 7. (1) A Képvisel!-testület ülését a polgármester vagy az alpolgármester, mindkett!jük akadályoztatása esetén a legid!sebb képvisel! vezeti. Az ülés megnyitásakor a polgármester számszer)en megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyz!könyv hitelesít!ket. Határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja és gondoskodik annak 15 napon belüli újbóli összehívásáról. (2) A polgármester a) javaslatot tesz az ülés napirendjére; b) tájékoztatást ad a lejárt határidej) határozatok végrehajtásáról, valamint az el!z! ülést követ!en tett fontosabb intézkedésekr!l; c) közli a települési képvisel!k által el!zetesen írásban benyújtott kérdések, interpellációk tárgyát; d) ismerteti az ülést megel!z! napon írásban benyújtott sürg!sségi indítványt. 6

7 (3) Sürg!sségi indítványt a polgármester, bizottság elnöke, képvisel!k ¼-e terjeszthet el!. (mód. a 3/2003. (II.21.) Ha a polgármester, vagy valamely képvisel! ellenzi az azonnali megtárgyalást, a sürg!sség kérdését vitára kell bocsátani. Ha a Képvisel!-testület nem támogatja a sürg!sséget, úgy az ügyet egyszer) napirendi javaslatként kell tárgyalni, s a napirendek sorrendjének meghatározásakor kell eldönteni, hogy az indítvány hányadikként tárgyalandó. A napirendek sorrendjér!l a Képvisel!-testület határoz. (4) Az el!terjesztés tárgyalása el!tt az el!adó az el!terjesztését szóban kiegészítheti. Az el!terjesztés el!adójához a testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita el!tt választ kell adni. A polgármester minden egyes el!terjesztés felett külön-külön nyit vitát. (5) Az ülésen megjelent állampolgároknak kérésükre a polgármester hozzászólási jogot biztosíthat. Indokolt esetben a hozzászólási jog biztosításáról, id!korlátozásról a Képvisel!-testület vita nélkül határoz. (6) A hozzászólások id!tartamának korlátozására, valamint a vita lezárására a Képvisel!-testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képvisel!-testület vita nélkül határoz. (7) Módosító javaslatként terjeszthet! el!, ami részleteiben eltér az eredeti javaslattól. Sorrendben el!ször a módosító, majd az eredeti javaslat kerül szavazásra. Több módosító javaslat esetén a korábban elhangzott javaslatot kell szavazásra feltenni. Új indítványként kerül el!terjesztésre, ami az eredeti javaslattól egészében eltér. 8. (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek érdekében a polgármester a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától; b) figyelmezteti a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem ill!, másokat sért! módon fogalmaz; c) kiutasítja az ülésteremb!l azt a rendbontót - kivétel ez alól a képvisel! -, aki figyelmeztetést követ!en sem hagy fel az ülés rendjét zavaró magatartással; (2) Az ülés teljes ideje alatt azt zavaró eszközök használata (pl. mobiltelefon) tilos. Határozathozatal 9. (1) A Képvisel!-testület a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot hoz. A határozathozatalra általában egyszer) szótöbbséggel kerül sor. Az egyszer) szótöbbség a testületi ülésen jelenlév! képvisel!k többségének szavazatát jelenti. 7

8 (2) A min!sített többség a megválasztott képvisel!k több mint felének támogató szavazatát jelenti. 10. (1) A határozathozatal szavazással történik, általában kézfelemeléssel. (2) A Képvisel!-testület a képvisel! javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el, a kezdeményezésr!l a Képvisel!-testület vita nélkül határoz. (3) Név szerinti szavazás esetén a jegyz! abc sorrendben felolvassa a képvisel!k névsorát, s a képvisel!k igen, nem, vagy tartózkodom nyilatkozattal szavazhatnak. (4) A Képvisel!-testület szavazatának összeszámlálásáról a levezet! elnök gondoskodik. Ha a szavazás eredménye fel!l kétség merül fel, vagy valamelyik képvisel! kéri, az elnök a szavazást köteles megismételni. (5) A települési képvisel! az ülés megkezdése el!tt az ülést levezet! elnöknek köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban. 11. (1) A Képvisel!-testület indítvány alapján esetenként az Ötv. 12. (4) bekezdésében foglaltakon túl dönt a titkos szavazásról. (2) A titkos szavazás lefolytatásánál a választási eljárásról szóló évi C. törvény szavazásra vonatkozó szabályai az irányadók (szavazófülkében, szavazólappal, urna igénybevételével stb.). (mód. a 3/2003. (II.21.) Kérdés, interpelláció 12. (1) Kérdés és interpelláció az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, m)ködési, döntési, el!készítési jelleg) felvetés, vagy tudakozódás. Kérdést szóban és írásban, interpellációt írásban lehet el!terjeszteni. (2) A képvisel! kérdést tehet fel a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, vagy az intézményei hatáskörébe tartozó ügyekben. (3) A szóban elmondott kérdés maximális id!tartama 3 perc. Mind a szóban, mind az írásban el!adott kérdésre a megkérdezett köteles választ adni a képvisel!-testületi ülésen azonnal, vagy legkés!bb 15 napon belül. A kérdésre adott válasz maximális id!tartama 5 perc. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képvisel!-testület csak akkor határoz - vita nélkül -, ha a kérdez! a választ nem fogadja el. (4) A képvisel! interpellálhat: - a polgármesterhez; - az alpolgármesterhez; 8

9 - a Képvisel!-testület bizottságainak elnökeihez; - a jegyz!höz; - intézményvezet!khöz. (5) Az interpellációra a képvisel!-testületi ülésen akkor kell azonnal választ adni, ha az el!terjesztést a képvisel! az ülést megel!z! 15 nappal benyújtotta. Egyéb esetekben az interpellációra a legközelebbi ülésen kell válaszolni. Az interpellációra adott válasz maximális id!tartama 10 perc. (6) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról el!ször az interpelláló nyilatkozik, - majd vita nélkül - a Képvisel!-testület dönt. Az interpelláció tárgyában a Képvisel!-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet, melyet a polgármester köteles lefolytatni, indokolt esetben bizottság létrehozásával, melyben az interpelláló köteles részt venni. A jegyzkönyv 13. (1) A Képvisel!-testület ülésér!l jegyz!könyvet kell készíteni. A jegyz!könyv elkészítésér!l a jegyz! gondoskodik. A jegyz!könyvnek tartalmaznia kell: a) az ülés helyét; b) a megjelent képvisel!k, külön a távolmaradásukat bejelent!k, a távolmaradásukat be nem jelent!k és meghívottak nevét, a megjelenés, távozás id!pontját; (mód. a 3/2003. (II.21.) c) az érdekl!d!k számát; d) a tárgyalt napirendi pontokat; e) a testületi ülésen elhangzott hozzászólások lényegét, külön kérésre szó szerint; f) a szavazás eredményét el!terjesztésenként; g) a hozott határozatok tartalmát, a végrehajtásért felel!s nevét és a végrehajtás határidejét; h) a polgármester, a jegyz! és a jegyz!könyv hitelesít!k aláírását. (2) A jegyz!könyv eredeti példányának mellékletei: a) meghívó; b) az írásos el!terjesztések; c) a képvisel!k kérésére az írásban is benyújtott képvisel!i hozzászólás; d) jelenléti ív. (3) A nyilvános ülésr!l készült jegyz!könyvet mellékleteivel együtt az állampolgárok részére hozzáférhet!vé kell tenni. A testületi dokumentumok megtekintésének lehet!ségét a jegyz! biztosítja, gondoskodik azok évenkénti bekötésér!l. (4) A határozatok tárgy szerinti és határid!s nyilvántartásáért a jegyz! felel!s. 9

10 (5) A határozatokat a jegyz!könyv elkészítését követ!en azonnal, de legkés!bb 10 napon belül kell megküldeni a végrehajtásért felel!s személynek. (6) A Képvisel!-testület határozatait évente folyamatos arab sorszámmal, törve a kihirdetés évszámával, zárójelben az ülés hónapját római, napját arab számmal, zárójel után Kth. rövidítéssel kell jelölni (pl.: 1/1991. (I.15.) Kth.) (7) A jegyz!könyvet évenként egy számon kell iktatni és folyamatosan növekv! alszámokkal kell ellátni. A zárt ülés jegyz!könyvét külön iktatóban kell szolgálati használatra min!sítéssel iktatni. Lakossági fórum Közmeghallgatás 14. (1) A jelent!sebb testületi döntések, helyzetértékelések el!tt az önkormányzat választott képvisel!i és bizottságai lakossági fórumot szervezhetnek. A lakossági fórumok a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását a fontosabb döntések el!készítésébe való bevonását szolgálják. A Képvisel!-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatáson lehet!vé teszi az állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenül terjesszék el! közérdek) javaslataikat, kérdéseiket, valamint közérdek) kezdeményezéseiket. A lakosság meghatározó körét vagy egészét érint! testületi döntések meghozatala el!tt egy hónappal a Képvisel!-testület közmeghallgatást tart. (2) A testület a döntés el!tt közmeghallgatást tarthat: a) az éves költségvetés, zárszámadás; b) helyi életviszonyokat szabályozó rendelet; c) nagyobb fejlesztés, beruházás; d) jelent!sebb ingatlaneladás esetén; e) egyéb esetekben akkor, amikor azt a szavazásra jogosult állampolgárok 10%-a kéri, vagy a képvisel!k ¼-e azt indítványozza. (3) A közmeghallgatás kiírására a testületi ülés összehívásával kapcsolatos szabályok az irányadók. A képviselk fbb jogai és kötelezettségei 15. (1) A képvisel!k f!bb jogai: a) részt vehet a Képvisel!-testület döntéseinek el!készítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellen!rzésében; b) a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a képvisel!i munkájához szükséges tájékoztatást, illetve ügyviteli közrem)ködést; 10

11 c) bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. (2) A képvisel!k f!bb kötelezettségei: a) tevékenyen részt vesz a Képvisel!-testület munkájában; b) olyan magatartást tanúsít, mely méltóvá teszi a választók bizalmára; c) részt vesz a testületi ülések el!készítésében a különböz! vizsgálatokban; d) a tudomására jutott (állami, szolgálati, üzleti és magán) titok meg!rzi. A titoktartási kötelezettsége a megbízatása után is fennáll. (3) A képvisel! írásban vagy szóban köteles el!re a polgármesternek vagy a bizottság elnökének bejelenteni, ha a Képvisel!-testület, illetve a bizottság ülésén nem tud megjelenni, vagy valamely megbízatásában akadályoztatva van. (4) Igazolt távollétnek kell tekinteni, ha a) távollétét el!re bejelenti, vagy b) utólag igazolja. III. AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETALKOTÁSA 16. (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: a) a Képvisel!-testület tagjai; b) a Képvisel!-testület bizottságai elnökeik útján; c) polgármester; d) jegyz!. (2) A rendeletalkotásra irányuló indítványt a polgármesterhez kell el!terjeszteni, aki tájékoztatja a testületet a rendelet kezdeményezésér!l. (3) A Képvisel!-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességér!l és annak módjáról. Meghatározza az el!készítés menetét, megbízhatja valamely bizottságot az el!készítéssel, vagy erre ideiglenes bizottságot hoz létre. Indokolt esetben szakért!ket kér fel. (4) Az állampolgárok szélesebb körét érint! rendeletek tervezetét a helyi lapban nyilvánosságra kell hozni legalább 30 napot hagyva az érdekl!d!knek, hogy véleményt nyilváníthassanak. Ennek érdekében az érdemi vitát megel!z!en közmeghallgatást lehet tartani. 11

12 (5) Az el!készített rendelettervezet csak ezután nyújtható be a Képvisel!- testülethez annak indoklásával együtt. Az indoklásban be kell mutatni mindazokat a társadalmi, gazdasági és szakmai körülményeket, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi megoldás szempontjait is. A rendelet hatályához indokolt esetben jogkövetkezmény el!írását is kapcsolni kell. (6) A polgármester és a jegyz! tájékoztatja a Képvisel!-testületet az el!készítésr!l, ismertetve a felvetett, de a tervezetben nem szerepl! kisebbségi véleményeket is. (7) A rendelet hiteles szövegének megszerkesztése a jegyz! feladata. (8) A jegyz! a helyi lapban, a Zsolcai Hírmondóban gondoskodik a rendelet kihirdetésér!l. A lap megjelenésének napja jelenti a kihirdetés napját. (9) A Képvisel!-testület rendeleteit évente folyamatosan növekv! arab sorszámmal, törve a kihirdetés évszámával, ezután zárójelben a kihirdetés hónapját római, napját arab számmal, valamint a rendelet tárgyának meghatározásával kell jelölni (pl.: Fels!zsolca Nagyközség Képvisel!- testületének 13/1991. (X.26.) számú rendelete a nagyközség címerér!l és zászlajáról). (10) A hatályos rendeletekr!l a jegyz! nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza: a) a rendelet számát; b) tárgyát; c) a rendelet hatálybalépésének id!pontját; d) a módosító, illetve a hatályon kívül helyez! rendelet megjelölését. (11) A hatályban lév! rendeleteket a 4. számú melléklet tartalmazza. 17. Rendeletben kell szabályozni: a) külön rendeletben meghatározott önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdéseket; b) az önkormányzat költségvetését; c) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását; d) a Képvisel!-testület tagjai tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának megállapítását; e) hatósági hatáskör megállapítását a Képvisel!-testület bizottságai részére; f) helyi népszavazás elrendelését, a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit és eljárási rendjét; g) a helyi adók megállapítását. 18. A jegyz! köteles gondoskodni a rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérésér!l, jogszabályi változás esetén köteles kezdeményezni módosítását és hatályon kívül helyezését. 12

13 IV. A KÉPVISEL-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI A bizottságok feladatai 19. A Képvisel!-testület az Ötv. 22. (1) bekezdésében foglalt és azon túl az alábbi bizottságokat hozza létre állandó jelleggel és feladattal: a) Pénzügyi Bizottságot 3 f! képvisel!-testületi taggal 2 f! nem képvisel!-testületi taggal - Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellen!rzi a pénzügyi feladatok és a gazdálkodás végrehajtását, a számviteli szabályok betartását és azt, hogy azok a Képvisel!-testület határozatainak megfelel!en történnek-e. - Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon hasznosítását, gyarapítása érdekében tett intézkedéseket. - El!zetesen véleményezi az önkormányzat költségvetését, évközi módosítását, a nem tervezett jelent!sebb kérdéseket, a gazdálkodásról szóló beszámolókat. Munkájáról rendszeresen beszámol a Képvisel!-testületnek. - Jogosult feladatkörében a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinél ellen!rzést végezni el!zetes bejelentés nélkül. - Véleményezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését. Javaslatot tesz a pénzintézet kiválasztására. - Vizsgálati megállapításait a Képvisel!-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képvisel!-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyz!könyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvev!széknek. - A költségvetés végrehajtásáról készült rendelettervezetet annak elfogadása el!tt legalább 15 nappal felülvizsgálja a bizottság. b) Ügyrendi Bizottságot 3 f! képvisel!-testületi taggal - Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teend!ket. - Kidolgozza a Szervezeti és M)ködési Szabályzatot, folyamatosan figyelemmel kíséri annak hatályosulását, javaslatot tesz új szabályzat kidolgozására, módosítására. - Figyelemmel kíséri a Képvisel!-testület és szervei szabályszer) m)ködését. - A közigazgatási munka egyszer)sítését kezdeményezi (hatósági, szervezési). - Az éves költségvetés benyújtásával egyidej)leg javaslatot tesz a polgármester éves bérfejlesztésére, az alpolgármester és a képvisel!k tiszteletdíjára. - El!zetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelettervezeteket, 13

14 - Kivizsgálja az önkormányzati képvisel!k összeférhetetlenségével kapcsolatos kezdeményezést; - Nyilvántartja és ellen!rzi az önkormányzati képvisel!k és a polgármester vagyonnyilatkozatait. (mód. 7/2002. (VIII.23.) c) Gazdasági Bizottságot 4 f! képvisel!-testületi taggal 3 f! nem képvisel!-testületi taggal - Véleményezi és kezdeményezi a Képvisel!-testület elé kerül! beruházási, ágazati és nagyobb programokat, jelent!s gazdasági kihatású el!terjesztéseket. (A nagyobb és jelent!s szó alatt egymillió forint értéket kell érteni.) - Figyelemmel kíséri a tervek teljesítését, el!zetesen megvitatja az ezzel kapcsolatos jelentéseket. - Közrem)ködik az ipari, kereskedelmi, kommunális tervek kialakításában, ellen!rzi a végrehajtásukat. Képviseli a lakosság érdekeit ezen ügyekben. - Közrem)ködik a város általános és részletes rendezési tervének kidolgozásában, javaslatot tesz módosítására. - Segíti az építészeti kultúra kialakítását, az ilyen igények felkeltését. - Közrem)ködik a környék alakításában, környezetvédelmének fokozásában. - Segíti és szervezi a város közrendjét és közbiztonságát. d) Oktatási, MBvelDdési, Sport és Ifjúsági Bizottságot 4 f! képvisel!-testületi taggal 1 f! nem képvisel!-testületi taggal (mód. a 3/2003. (II.21.) - Javaslatot készít a város oktatási, m)vel!dési és sport terveihez. - Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó intézmények munkatervét, költségvetését. - El!zetesen véleményezi a feladatkörébe tartozó vezet!i pályázatok kiírását és kinevezését. - Állást foglal és min!síti a feladatkörét érint! testületi el!terjesztéseket. - Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó intézményvezet!k béremelését, kitüntetését, jutalmazását és az intézmények dolgozóinak szolgálati lakáshoz juttatását. - Kiírja és elbírálja átruházott hatáskörben a m)vel!dés, oktatás és sportolás céljára az éves költségvetésben elkülönített alapok felhasználására beérkezett kérelmeket, pályázatokat. - Javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emlékm) állítására, áthelyezésére, lebontására. - Javaslatot tesz m)vészi alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen történ! elhelyezésére. 14

15 e) Egészségügyi és Szociális Bizottságot 5 f! képvisel!-testületi taggal (mód. a 3/2003. (II.21.) - Közrem)ködik a város egészségügyi intézményeinek fejlesztésével összefügg! tervek kidolgozásában, véleményezi azokat, végrehajtásukat ellen!rzi. - Közrem)ködik az egészségügyi felvilágosító munkában, a város tisztaságának megteremtésében és megóvásában, valamint a káros szenvedélyek elleni küzdelemben. - Ellátja a szociálpolitikai intézkedések során véleményez! és ellen!rz! szerepét. Segíti a cigány lakosság életkörülményeinek javítását. - Átruházott hatáskörben szociális hatósági feladatokat lát el. A bizottság m'ködése A bizottság munkaterve 20. (1) A bizottság éves munkaterv alapján m)ködik. A munkaterv tartalmazza: a) a bizottsági ülés id!pontját és napirendjét; b) az ellen!rzések, vizsgálatok tárgyát; c) azokat a feladatokat, amelyekkel a Képvisel!-testület megbízza a bizottságot. (2) A munkaterv elkészítésér!l a Képvisel!-testület munkatervének elfogadását követ! 30 napon belül a bizottság elnöke gondoskodik. (3) A bizottság az elnök helyettesítésére elnökhelyettest választhat. A bizottság összehívása A bizottság tanácskozási rendje 21. (1) A bizottsági ülések összehívása, vezetése az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes feladata. (2) A bizottságot össze kell hívni a Képvisel!-testület, a polgármester és a bizottsági tagok egyharmadának indítványára. (3) A bizottság szükség szerint, vagy legalább évenként 6 alkalommal ülésezik. (4) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Állásfoglalásait szótöbbséggel hozza. (5) A bizottság különös szakképzettséget igényl! kérdések eldöntésére szakért!ként nem bizottsági tagokat is bevonhat. 15

16 (6) Zárt ülésre a képvisel!-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (7) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, aki, vagy akinek hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról elnök esetében a polgármester, bizottsági tag esetében a bizottság dönt. A bizottság elnöke, tagja adott ügyben elfogultságát bejelentheti, ez esetben a vitában, a döntéshozatalban nem vehet részt. (8) A bizottsági ülésr!l jegyz!könyvet kell készíteni, melyet 15 napon belül a Közigazgatási Hivatal vezet!jének meg kell küldeni. (9) A bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott egyedi döntésre vonatkozó határozatát mely tartalmazza az ülés id!pontját is a bizottság elnöke írja alá. (10) A bizottság m)ködésére további szabályokat is megállapíthat. (11) Az ideiglenes bizottság m)ködésére e rendelet szabályait kell alkalmazni. (12) Az állandó jelleggel megválasztott bizottságok tagjainak nevét, lakcímét a 3. számú melléklet tartalmazza. V. POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZ, ALJEGYZ A polgármester feladatai 22. (1) A polgármester feladatait, hatósági hatáskörét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A polgármester akár határozatban megjelölt felel!sként, akár közvetetten felel!s a feladatkörét érint! képvisel!-testületi határozatok végrehajtásáért. (3) Gondoskodik az összetett, vagy több felel!s közrem)ködését igényl! határozatok végrehajtásáról, tervszer) ütemezésér!l, megszervezi a bizottságok munkáját a végrehajtás ellen!rzésében. (4) A határozat végrehajtásáért felel!s a megjelölt határid! lejárta után 5 napon belül köteles írásban jelentést tenni a polgármesternek a végrehajtásról. A polgármester a határozat végrehajtásáról írásban jelentést tesz a Képvisel!-testületnek, melyet a testületi ülés meghívójával együtt kell kiküldeni. 16

17 (5) Ha a Képvisel!-testület határozata olyan folyamatosan ellátandó feladatok megvalósítására irányul, melynek végrehajtási határideje is folyamatos, a Képvisel!-testületnek a határozatban megjelölt id!közönként tájékoztatást kell adni. (6) Azokban az esetekben, amikor a Képvisel!-testület határozatát a végrehajtásért felel!s mulasztása miatt nem hajtják végre, az err!l szóló beszámoló keretében a Képvisel!-testületet a mulasztást elkövet! felel!sségre vonásáról tájékoztatni kell. Ha a felel!sségre vonás megállapítása a Képvisel!-testület hatáskörébe tartozik, erre vonatkozó javaslatot is el! kell terjeszteni. (7) A határozat végrehajtásáért felel!s személy, ha akadályozó körülményt észlel, annak elhárítását köteles a polgármestert!l kérni. (8) A polgármester hivatalos célú használatra saját gépjárm)vét igénybe veheti. Az üzemanyagköltség átalányra az Ügyrendi Bizottság az éves bérfejlesztési javaslattal egyid!ben tesz javaslatot. Eseti igénybevétel esetén a térítés a jegyz! utalványozásával történik. Az alpolgármester feladatai 23. (1) A Képvisel!-testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester a polgármester távolléte, akadályoztatása esetén ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az SZMSZ a polgármester hatáskörébe utal. (3) A polgármester megbízása esetén a Képvisel!-testület nevében jár el. A jegyz feladatai 24. (1) A jegyz! köteles gondoskodni arról, hogy a testületi ülések el!terjesztései megfeleljenek a törvényességi követelményeknek. (2) Rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képvisel!-testületnek, a bizottságoknak az önkormányzati munkájukat érint! megjelen! jogszabályokról. (3) A polgármester irányításával el!készíti a Képvisel!-testület elé kerül! el!terjesztéseket. (4) Rendszeresen beszámol a Polgármesteri Hivatal önkormányzattal kapcsolatos munkájáról, illetve évenként egy alkalommal tájékoztatást ad a hatáskörébe utalt hatósági ügyintéz!i tevékenységr!l. 17

18 (5) A jegyz! részletes feladatait, hatósági hatáskörét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az aljegyz feladatai 25. A Képvisel!-testület a jegyz! javaslatára az általa meghatározott feladat ellátására a jegyz!re vonatkozó szabályok szerint aljegyz!t nevez ki. VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 26. (1) A Polgármesteri Hivatal az alábbi bels! szervezeti egységben m)ködik: a) A vezet!k munkáját segít! köztisztvisel!k; b) Hatósági Osztály; c) Gazdálkodási Osztály (Pénzügyi Csoport, Adócsoport); d) Építési Osztály; e) Városi Gyámhivatal; f) Fizikai alkalmazottak. (2) A Polgármesteri Hivatal munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére a polgármester javaslatot tesz a Képvisel!-testületnek. (3) A polgármester és a jegyz! köteles minden szerdán ügyfélfogadást tartani. (4) A hivatal ügyrendjét a jegyz! javaslatára a polgármester hagyja jóvá. (5) A hivatal biztosítja a kisebbségi önkormányzatok m)ködésének feltételeit és ellátja az ezzel kapcsolatos teend!ket. Így különösen a kisebbségi önkormányzatok testületi m)ködésének rendjéhez igazodó helyiséghasználatot, a posta, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, ideértve az ezzel járó költségek viselését is. VI. A KÉPVISEL-TESTÜLET KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA 27. (1) Az éves költségvetést legalább két fordulóban kell tárgyalni. (2) Az els! fordulóban a koncepciót kell elfogadni. 18

19 A Képvisel!-testület költségvetési koncepciójának összeállításánál figyelembe kell venni a feladat ellátásának körülményeiben bekövetkezett változásokat. (3) A költségvetési koncepció tartalmazza: a) a bevételeket: - saját bevételek; - állami hozzájárulás; - megosztott bevételek; - egészségbiztosítási pénztár támogatása; - egyéb bevételek; - el!z! évi várható pénzmaradvány b) a kiadási el!irányzatokat: - m)ködési kiadások el!irányzatát, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, azon belül feladatonként, kiemelt el!irányzatonként; - a felújítási el!irányzatokat célonként; - a felhalmozási kiadásokat feladatonként; - az elkötelezettségeket tételesen, részletezve a több éves kihatással járó feladatok évenkénti el!irányzatait; - a helyi kisebbségi önkormányzat el!irányzatát. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel dokumentált egyeztetést követ!en összeállított költségvetési koncepciót a Képvisel!-testület bizottságai véleményezik. (5) A bizottságok írásbeli véleményével együtt a Képvisel!-testület a koncepciót megtárgyalja, el!írja a költségvetés készítés további feladatait. (6) Második fordulóban a Képvisel!-testület éves költségvetésér!l rendeletet alkot. A költségvetési rendelettervezetet a koncepcióval azonos szerkezetben kell elkészíteni és a bizottságoknak véleményezni. (7) Az intézmények költségvetésének tervezetét az intézményvezet!k állítják össze. (8) A költségvetési rendelettervezetet tárgyaló ágazati bizottsági üléseken az intézményvezet!k részvételét biztosítani kell. 28. (1) A költségvetési el!irányzatok módosítása pótköltségvetési rendelettel történik. (2) A saját hatáskörben végrehajtott módosításokat el!zetesen a Pénzügyi Bizottság és az illetékes ágazati bizottságok véleményezik. (3) A központi pótel!irányzatoknak a költségvetési rendeleten történ! átvezetésér!l a polgármester a Képvisel!-testületnek tájékoztatást ad. 19

20 (4) A Képvisel!-testület éves költségvetési rendeletében vagy külön rendeletben meghatározott el!irányzatok bizonyos keretek közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre, vagy valamely bizottságra átruházhatja, de a rendelet formai módosítására továbbra is csak a Képvisel!-testület jogosult. (5) Elemi csapás elhárítása érdekében a polgármester a költségvetési rendeletben nem szerepl! rendkívüli feladatra is teljesíthet kiadást. Intézkedésér!l legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képvisel!-testületet. 29. (1) Az éves gazdálkodásról a költségvetéssel azonos formában és tartalommal beszámoló készül. (2) A polgármester a zárszámadási rendelettel egyidej)leg jelentést tesz az önkormányzat vagyoni helyzetér!l. (3) A helyesbített pénzmaradvány jóváhagyása a költségvetési beszámoló elfogadásával egyid!ben történik. A pénzmaradvány keletkezésének forrásait, a pénzmaradványt terhel! kötelezettségek kimutatását biztosítani kell. 30. Az évközi beszámolók (féléves, háromnegyed éves) a feladatellátás el!irányzatainak id!arányos pénzügyi teljesítését tartalmazzák. 31. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosításának lehet!ségér!l külön rendelet el!írásai az irányadók. VII. TÁRSULÁSOK 32. (1) A Képvisel!-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hatósági, igazgatási, illetve intézményirányító társulás kezdeményezésében részt vegyen. (2) Csak olyan hatósági igazgatási társulási megállapodás megkötésének el!készítése kezdeményezhet!, ahol a társulás ügyintéz!je készíti el! a döntést, de a határozatot a jegyz! adja ki. 20

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZEVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZET PÉCS-NAGYÁRPÁD Árpádkori település, de a legújabb kutatási eredmények már avar kori leletekrl is beszámoltak. Története

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2014. (III.7.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése

2. A Képviselő-testület ülései, azok előkészítése Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Kincsesbánya Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzat Képvisel-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képvisel-testület és szervei Szervezeti és Mködési Szabályzatról

Tarany Község Önkormányzat Képvisel-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képvisel-testület és szervei Szervezeti és Mködési Szabályzatról Tarany Község Önkormányzat Képvisel-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képvisel-testület és szervei Szervezeti és Mködési Szabályzatról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bevezet rész Tarany Község Dél-Somogyban,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl A Pápa Város Önkormányzata Képviseltestülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben