BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel."

Átírás

1 FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.), a 11/2003. (VIII.29.) és a 12/2005. (VIII.26.) számú önkormányzati rendeletekkel) BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörében eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Mindezeket alapul véve és szem el!tt tartva Fels!zsolca Város Önkormányzat Képvisel!-testülete önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskör) nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. A Képvisel!-testület a fenti elvekkel és célkit)zésekkel összhangban, a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és m)ködési rendjére (a továbbiakban SZMSZ) a következ! rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Fels!zsolca Város Önkormányzati Képvisel!-testülete (továbbiakban Képvisel!-testület) (2) Az önkormányzat f!bb feladata: önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskör) nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. (3) A Képvisel!-testület székhelye: Fels!zsolca, Szent István utca 20. szám

2 (4) A Képvisel!-testület bélyegz!je, pecsétje kör alakú, mindkett! az önkormányzat megnevezését tünteti fel, középen a Magyar Köztársaság, illetve a város címerével. (5) A Képvisel!-testület jelképeir!l (címer, zászló) a 13/1991. (X.26.) számú rendeletet, a helyi kitüntetésekr!l a 3/2000. (II.25.) számú rendeletet megalkotta. (mód. a 3/2003. (II.21.) (6) A város hazai kapcsolatai: - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; - Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulása; - Fels!zsolcai Közoktatási Ellátási Körzet. (7) A város nemzetközi kapcsolatai: - Királyhelmec város (Szlovákia), - Nyikómalomfalva (Románia, Erdély), - Visk (Kárpátalja), - Gaziemir (Törökország), - Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttm)ködés. (kieg. a 3/2003. (II.21.) II. A KÉPVISEL-TESTÜLET M#KÖDÉSE A Képvisel-testület összehívása 2. (1) A Képvisel!-testület tagjainak száma: 14. (2) A Képvisel!-testület július kivételével havonta egy alkalommal tart ülést. Rendkívüli ülést tart: a) a települési képvisel!k legalább ¼-ének; b) a Képvisel!-testület bizottságainak indítványára; c) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok (továbbiakban HKÖ) kezdeményezésére, a kisebbségeket érint! ügyekben. d) ha haladéktalanul dönteni kell a hatáskörébe tartozó ügyben, ez esetben a polgármesternek az ülés megkezdése el!tt az összehívás indokát el! kell terjeszteni. A Képvisel-testület feladatai 3. (1) A Képvisel!-testület részletes feladat- és hatásköri jegyzékét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 2

3 (2) A Képvisel!-testület tagjainak nevét és lakcímét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A hatásköri jegyzék naprakész állapotban tartásáról a jegyz! köteles gondoskodni. (4) A Képvisel-testület ellátja az Ötv. 8. (4) bekezdésében, továbbá egyéb jogszabályokban nevesített kötelez feladat- és hatásköreit. (5) A Képvisel-testület az önként vállalt feladatok ellátása érdekében, a lakossági igények alapján anyagi lehetségeinek függvényében, - 4 éves gazdasági programjára alapozva - határozza meg, hogy mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. (6) Az önként vállalt feladatok ellátása eltt elkészít eljárást kell lefolytatni, melynek során a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit tisztázni, szükséges. (7) Az eljárást a Képvisel-testület Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága folytatja le. Az önként vállalt feladatok ellátásához a Képvisel-testületnek az éves költségvetésében fedezetet kell biztosítania. (8) Az önként vállalt feladatok az alábbiak: - parkfenntartás - lakásgazdálkodás - közhasznú, közcélú foglalkoztatás - központi orvosi ügyelethez való hozzájárulás - egészségügyi szakellátás (fizikoterápia) - alapfokú m4vészeti oktatás - angol két- tannyelv4 oktatás - múzeumi tevékenység ellátása - egyesületek házának fenntartásához hozzájárulás GAMESZ által végzett kiegészít tevékenységek: - intézményi karbantartási feladatok ellátása - szállítási tevékenység ellátása - részben önálló intézmények gazdálkodással összefügg feladatinak ellátása (együttm4ködési megállapodás alapján) - élelmezési tevékenység ellátása (intézményi, munkahelyi vendéglátás, szociális étkeztetésre kiterjeden) - helyi önkéntes t4zoltó egyesület, és helyi önkéntes polgárrség támogatása, - helyi civil szervezetek támogatása január 1-jétl körjegyzi feladatokat ellátása megállapodás alapján - Zsolca TV üzemeltetése. (kieg. 12/2005. (VIII.26.) 3

4 Munkaprogram A Képvisel-testület munkaterve 4. (1) A polgármester az alakuló ülésen programot terjeszt a Képvisel!-testület elé - a testület megbízatásának id!tartamára -, amely a területfejlesztési, a helyi közszolgáltatások szervezésének f!bb céljait, a feladatokat tartalmazza. (2) A Képvisel!-testület éves munkaterv alapján ülésezik. A munkaterv tartalmazza: a) a testületi ülések tervezett id!pontját; b) napirendjét; c) napirendi pontok el!adóinak nevét; d) azokat a napirendeket, melyek el!készítésénél közmeghallgatást kell tartani; e) azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, illetve amelyekhez bizottsági állásfoglalás szükséges; f) egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan meghívandók megjelölését; g) évfordulók, megemlékezések, rendezvények id!pontját, egyéb szervezési feladatokat. Az elterjesztés 5. (1) Az el!terjesztések általában írásban, a polgármester el!zetes engedélyével kivételesen szóban történhetnek. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az el!terjesztésre szóban kerül sor. (2) A testületi ülésre el!terjesztést tehet: a) polgármester; b) képvisel!k; c) a Képvisel!-testület bizottságai; d) jegyz!; e) mindazok, akiket a Képvisel!-testület el!terjesztés elkészítésére kötelez. (3) El!terjesztésnek min!sül: a) határozat és rendelettervezet; b) beszámoló; c) javaslat; d) tájékoztatás; e) jelentés. Az éves munkatervekben ennek megfelel!en kell az el!terjesztéseket nevesíteni. (Mód. a 3/2003. (II.21.) 4

5 (4) Az írásbeli el!terjesztéseket a jegyz!nek kell leadni, legalább az ülést megel!z! 15 nappal. (5) Az el!terjesztés f!bb elemei: az els! részben a) a cím és a tárgy pontos meghatározása; b) az el!zmények ismertetése, utalás a korábbi döntésekre; c) az el!készítésben résztvev!k megnevezése, véleménye; d) az el!készítés során felmerült kisebbség véleményének bemutatása (ha azt a kisebbségben maradt fél kéri. A második részben e) határozati javaslat, amely egyértelm)en megfogalmazott rendelkez! részb!l áll; f) a döntésre el!terjesztett esetleges alternatív javaslatok egymástól jól elkülönül! megfogalmazása; g) a meghozandó döntések indokainak bemutatása, el!nyei, hátrányai; h) a végrehajtásért felel!s szerv vagy személy megnevezése; i) a végrehajtási határid! megjelölése. (6) Egyszer)bb ügyekben az el!terjesztés írásbeli megfogalmazása elhagyható, elegend! egy jól megszerkesztett és világosan megfogalmazott határozati javaslat. (7) A kiküldött el!terjesztésekkel kapcsolatban a hatáskörrel rendelkez! bizottságok és bármelyik képvisel! módosító indítványt nyújthat be az ülés kezdete el!tt legalább 2 nappal jegyz!nek, vagy a polgármesternek. A Képvisel-testület ülése, szabályai 6. (1) A Képvisel!-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester hívja össze. Mindkett!jük akadályoztatása esetén az ülés összehívásáról a legid!sebb képvisel! gondoskodik. (2) A meghívót és az írásos el!terjesztéseket a képvisel!k részére úgy kell kézbesíteni, hogy az ülés el!tt legalább 5 nappal korábban megkapják. (3) A meghívónak tartalmazni kell: a) az ülés helyét és kezdési id!pontját; b) a javasolt napirendeket, zárt ülésre utalást; (mód. a 3/2003. (II.21.) c) a napirendek el!terjeszt!it; d) ülésszak esetén annak várható id!tartamát; e) a polgármester aláírását. (4) A Képvisel!-testület ülése nyilvános. Az ülés nyilvánossága az állampolgároknak a részvétel lehet!ségét jelenti, ezért az ülés id!pontját és helyét a javasolt napirend feltüntetésével az állampolgárok számára a Zsolcai Hírmondó cím) helyi újság útján közzé kell tenni. A közzétételér!l a polgármester a hivatal útján gondoskodik. 5

6 (5) Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást csak a polgármester, vagy az ülést levezet! elnök adhat. A tájékoztatás nem sértheti meg azokat az érdekeket, illetve jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak. (6) A zárt ülésen hozott határozatot is nyilvánosan kell kihirdetni. (7) Testületi ülésen tanácskozási joggal vesznek részt: a) a képvisel!k; b) a jegyz!; c) aljegyz!; d) a nemzeti, etnikai kisebbség legtöbb szavazatot kapott jelöltje; e) állandó meghívottak. (8) A testület állandó meghívottjai: a) önkormányzati intézmények vezet!i; b) kisebbségi önkormányzatok elnökei; c) a Polgármesteri Hivatal osztályvezet!i, a bels! ellen!r; (mód. 3/2003. (II.21.) d) közalkalmazottak nagyobb csoportját érint! intézkedések esetén a reprezentatív szakszervezetek képvisel!i. (9) A testületi ülésre kiküldött tárgyalandó anyagot zárt ülés anyagának kivételével az érdekl!d!k az ülés kezdetéig a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetik. (10) A zárt ülésre vonatkozó el!terjesztést külön borítékban kell kiküldeni. (kieg. 3/2003. (II.21.) A Képvisel-testület tanácskozási rendje 7. (1) A Képvisel!-testület ülését a polgármester vagy az alpolgármester, mindkett!jük akadályoztatása esetén a legid!sebb képvisel! vezeti. Az ülés megnyitásakor a polgármester számszer)en megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyz!könyv hitelesít!ket. Határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja és gondoskodik annak 15 napon belüli újbóli összehívásáról. (2) A polgármester a) javaslatot tesz az ülés napirendjére; b) tájékoztatást ad a lejárt határidej) határozatok végrehajtásáról, valamint az el!z! ülést követ!en tett fontosabb intézkedésekr!l; c) közli a települési képvisel!k által el!zetesen írásban benyújtott kérdések, interpellációk tárgyát; d) ismerteti az ülést megel!z! napon írásban benyújtott sürg!sségi indítványt. 6

7 (3) Sürg!sségi indítványt a polgármester, bizottság elnöke, képvisel!k ¼-e terjeszthet el!. (mód. a 3/2003. (II.21.) Ha a polgármester, vagy valamely képvisel! ellenzi az azonnali megtárgyalást, a sürg!sség kérdését vitára kell bocsátani. Ha a Képvisel!-testület nem támogatja a sürg!sséget, úgy az ügyet egyszer) napirendi javaslatként kell tárgyalni, s a napirendek sorrendjének meghatározásakor kell eldönteni, hogy az indítvány hányadikként tárgyalandó. A napirendek sorrendjér!l a Képvisel!-testület határoz. (4) Az el!terjesztés tárgyalása el!tt az el!adó az el!terjesztését szóban kiegészítheti. Az el!terjesztés el!adójához a testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita el!tt választ kell adni. A polgármester minden egyes el!terjesztés felett külön-külön nyit vitát. (5) Az ülésen megjelent állampolgároknak kérésükre a polgármester hozzászólási jogot biztosíthat. Indokolt esetben a hozzászólási jog biztosításáról, id!korlátozásról a Képvisel!-testület vita nélkül határoz. (6) A hozzászólások id!tartamának korlátozására, valamint a vita lezárására a Képvisel!-testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képvisel!-testület vita nélkül határoz. (7) Módosító javaslatként terjeszthet! el!, ami részleteiben eltér az eredeti javaslattól. Sorrendben el!ször a módosító, majd az eredeti javaslat kerül szavazásra. Több módosító javaslat esetén a korábban elhangzott javaslatot kell szavazásra feltenni. Új indítványként kerül el!terjesztésre, ami az eredeti javaslattól egészében eltér. 8. (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek érdekében a polgármester a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától; b) figyelmezteti a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem ill!, másokat sért! módon fogalmaz; c) kiutasítja az ülésteremb!l azt a rendbontót - kivétel ez alól a képvisel! -, aki figyelmeztetést követ!en sem hagy fel az ülés rendjét zavaró magatartással; (2) Az ülés teljes ideje alatt azt zavaró eszközök használata (pl. mobiltelefon) tilos. Határozathozatal 9. (1) A Képvisel!-testület a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot hoz. A határozathozatalra általában egyszer) szótöbbséggel kerül sor. Az egyszer) szótöbbség a testületi ülésen jelenlév! képvisel!k többségének szavazatát jelenti. 7

8 (2) A min!sített többség a megválasztott képvisel!k több mint felének támogató szavazatát jelenti. 10. (1) A határozathozatal szavazással történik, általában kézfelemeléssel. (2) A Képvisel!-testület a képvisel! javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el, a kezdeményezésr!l a Képvisel!-testület vita nélkül határoz. (3) Név szerinti szavazás esetén a jegyz! abc sorrendben felolvassa a képvisel!k névsorát, s a képvisel!k igen, nem, vagy tartózkodom nyilatkozattal szavazhatnak. (4) A Képvisel!-testület szavazatának összeszámlálásáról a levezet! elnök gondoskodik. Ha a szavazás eredménye fel!l kétség merül fel, vagy valamelyik képvisel! kéri, az elnök a szavazást köteles megismételni. (5) A települési képvisel! az ülés megkezdése el!tt az ülést levezet! elnöknek köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban. 11. (1) A Képvisel!-testület indítvány alapján esetenként az Ötv. 12. (4) bekezdésében foglaltakon túl dönt a titkos szavazásról. (2) A titkos szavazás lefolytatásánál a választási eljárásról szóló évi C. törvény szavazásra vonatkozó szabályai az irányadók (szavazófülkében, szavazólappal, urna igénybevételével stb.). (mód. a 3/2003. (II.21.) Kérdés, interpelláció 12. (1) Kérdés és interpelláció az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, m)ködési, döntési, el!készítési jelleg) felvetés, vagy tudakozódás. Kérdést szóban és írásban, interpellációt írásban lehet el!terjeszteni. (2) A képvisel! kérdést tehet fel a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, vagy az intézményei hatáskörébe tartozó ügyekben. (3) A szóban elmondott kérdés maximális id!tartama 3 perc. Mind a szóban, mind az írásban el!adott kérdésre a megkérdezett köteles választ adni a képvisel!-testületi ülésen azonnal, vagy legkés!bb 15 napon belül. A kérdésre adott válasz maximális id!tartama 5 perc. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képvisel!-testület csak akkor határoz - vita nélkül -, ha a kérdez! a választ nem fogadja el. (4) A képvisel! interpellálhat: - a polgármesterhez; - az alpolgármesterhez; 8

9 - a Képvisel!-testület bizottságainak elnökeihez; - a jegyz!höz; - intézményvezet!khöz. (5) Az interpellációra a képvisel!-testületi ülésen akkor kell azonnal választ adni, ha az el!terjesztést a képvisel! az ülést megel!z! 15 nappal benyújtotta. Egyéb esetekben az interpellációra a legközelebbi ülésen kell válaszolni. Az interpellációra adott válasz maximális id!tartama 10 perc. (6) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról el!ször az interpelláló nyilatkozik, - majd vita nélkül - a Képvisel!-testület dönt. Az interpelláció tárgyában a Képvisel!-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet, melyet a polgármester köteles lefolytatni, indokolt esetben bizottság létrehozásával, melyben az interpelláló köteles részt venni. A jegyzkönyv 13. (1) A Képvisel!-testület ülésér!l jegyz!könyvet kell készíteni. A jegyz!könyv elkészítésér!l a jegyz! gondoskodik. A jegyz!könyvnek tartalmaznia kell: a) az ülés helyét; b) a megjelent képvisel!k, külön a távolmaradásukat bejelent!k, a távolmaradásukat be nem jelent!k és meghívottak nevét, a megjelenés, távozás id!pontját; (mód. a 3/2003. (II.21.) c) az érdekl!d!k számát; d) a tárgyalt napirendi pontokat; e) a testületi ülésen elhangzott hozzászólások lényegét, külön kérésre szó szerint; f) a szavazás eredményét el!terjesztésenként; g) a hozott határozatok tartalmát, a végrehajtásért felel!s nevét és a végrehajtás határidejét; h) a polgármester, a jegyz! és a jegyz!könyv hitelesít!k aláírását. (2) A jegyz!könyv eredeti példányának mellékletei: a) meghívó; b) az írásos el!terjesztések; c) a képvisel!k kérésére az írásban is benyújtott képvisel!i hozzászólás; d) jelenléti ív. (3) A nyilvános ülésr!l készült jegyz!könyvet mellékleteivel együtt az állampolgárok részére hozzáférhet!vé kell tenni. A testületi dokumentumok megtekintésének lehet!ségét a jegyz! biztosítja, gondoskodik azok évenkénti bekötésér!l. (4) A határozatok tárgy szerinti és határid!s nyilvántartásáért a jegyz! felel!s. 9

10 (5) A határozatokat a jegyz!könyv elkészítését követ!en azonnal, de legkés!bb 10 napon belül kell megküldeni a végrehajtásért felel!s személynek. (6) A Képvisel!-testület határozatait évente folyamatos arab sorszámmal, törve a kihirdetés évszámával, zárójelben az ülés hónapját római, napját arab számmal, zárójel után Kth. rövidítéssel kell jelölni (pl.: 1/1991. (I.15.) Kth.) (7) A jegyz!könyvet évenként egy számon kell iktatni és folyamatosan növekv! alszámokkal kell ellátni. A zárt ülés jegyz!könyvét külön iktatóban kell szolgálati használatra min!sítéssel iktatni. Lakossági fórum Közmeghallgatás 14. (1) A jelent!sebb testületi döntések, helyzetértékelések el!tt az önkormányzat választott képvisel!i és bizottságai lakossági fórumot szervezhetnek. A lakossági fórumok a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását a fontosabb döntések el!készítésébe való bevonását szolgálják. A Képvisel!-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatáson lehet!vé teszi az állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenül terjesszék el! közérdek) javaslataikat, kérdéseiket, valamint közérdek) kezdeményezéseiket. A lakosság meghatározó körét vagy egészét érint! testületi döntések meghozatala el!tt egy hónappal a Képvisel!-testület közmeghallgatást tart. (2) A testület a döntés el!tt közmeghallgatást tarthat: a) az éves költségvetés, zárszámadás; b) helyi életviszonyokat szabályozó rendelet; c) nagyobb fejlesztés, beruházás; d) jelent!sebb ingatlaneladás esetén; e) egyéb esetekben akkor, amikor azt a szavazásra jogosult állampolgárok 10%-a kéri, vagy a képvisel!k ¼-e azt indítványozza. (3) A közmeghallgatás kiírására a testületi ülés összehívásával kapcsolatos szabályok az irányadók. A képviselk fbb jogai és kötelezettségei 15. (1) A képvisel!k f!bb jogai: a) részt vehet a Képvisel!-testület döntéseinek el!készítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellen!rzésében; b) a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a képvisel!i munkájához szükséges tájékoztatást, illetve ügyviteli közrem)ködést; 10

11 c) bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet. (2) A képvisel!k f!bb kötelezettségei: a) tevékenyen részt vesz a Képvisel!-testület munkájában; b) olyan magatartást tanúsít, mely méltóvá teszi a választók bizalmára; c) részt vesz a testületi ülések el!készítésében a különböz! vizsgálatokban; d) a tudomására jutott (állami, szolgálati, üzleti és magán) titok meg!rzi. A titoktartási kötelezettsége a megbízatása után is fennáll. (3) A képvisel! írásban vagy szóban köteles el!re a polgármesternek vagy a bizottság elnökének bejelenteni, ha a Képvisel!-testület, illetve a bizottság ülésén nem tud megjelenni, vagy valamely megbízatásában akadályoztatva van. (4) Igazolt távollétnek kell tekinteni, ha a) távollétét el!re bejelenti, vagy b) utólag igazolja. III. AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETALKOTÁSA 16. (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: a) a Képvisel!-testület tagjai; b) a Képvisel!-testület bizottságai elnökeik útján; c) polgármester; d) jegyz!. (2) A rendeletalkotásra irányuló indítványt a polgármesterhez kell el!terjeszteni, aki tájékoztatja a testületet a rendelet kezdeményezésér!l. (3) A Képvisel!-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességér!l és annak módjáról. Meghatározza az el!készítés menetét, megbízhatja valamely bizottságot az el!készítéssel, vagy erre ideiglenes bizottságot hoz létre. Indokolt esetben szakért!ket kér fel. (4) Az állampolgárok szélesebb körét érint! rendeletek tervezetét a helyi lapban nyilvánosságra kell hozni legalább 30 napot hagyva az érdekl!d!knek, hogy véleményt nyilváníthassanak. Ennek érdekében az érdemi vitát megel!z!en közmeghallgatást lehet tartani. 11

12 (5) Az el!készített rendelettervezet csak ezután nyújtható be a Képvisel!- testülethez annak indoklásával együtt. Az indoklásban be kell mutatni mindazokat a társadalmi, gazdasági és szakmai körülményeket, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi megoldás szempontjait is. A rendelet hatályához indokolt esetben jogkövetkezmény el!írását is kapcsolni kell. (6) A polgármester és a jegyz! tájékoztatja a Képvisel!-testületet az el!készítésr!l, ismertetve a felvetett, de a tervezetben nem szerepl! kisebbségi véleményeket is. (7) A rendelet hiteles szövegének megszerkesztése a jegyz! feladata. (8) A jegyz! a helyi lapban, a Zsolcai Hírmondóban gondoskodik a rendelet kihirdetésér!l. A lap megjelenésének napja jelenti a kihirdetés napját. (9) A Képvisel!-testület rendeleteit évente folyamatosan növekv! arab sorszámmal, törve a kihirdetés évszámával, ezután zárójelben a kihirdetés hónapját római, napját arab számmal, valamint a rendelet tárgyának meghatározásával kell jelölni (pl.: Fels!zsolca Nagyközség Képvisel!- testületének 13/1991. (X.26.) számú rendelete a nagyközség címerér!l és zászlajáról). (10) A hatályos rendeletekr!l a jegyz! nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza: a) a rendelet számát; b) tárgyát; c) a rendelet hatálybalépésének id!pontját; d) a módosító, illetve a hatályon kívül helyez! rendelet megjelölését. (11) A hatályban lév! rendeleteket a 4. számú melléklet tartalmazza. 17. Rendeletben kell szabályozni: a) külön rendeletben meghatározott önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdéseket; b) az önkormányzat költségvetését; c) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását; d) a Képvisel!-testület tagjai tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának megállapítását; e) hatósági hatáskör megállapítását a Képvisel!-testület bizottságai részére; f) helyi népszavazás elrendelését, a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit és eljárási rendjét; g) a helyi adók megállapítását. 18. A jegyz! köteles gondoskodni a rendeletek hatályosulásának figyelemmel kísérésér!l, jogszabályi változás esetén köteles kezdeményezni módosítását és hatályon kívül helyezését. 12

13 IV. A KÉPVISEL-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI A bizottságok feladatai 19. A Képvisel!-testület az Ötv. 22. (1) bekezdésében foglalt és azon túl az alábbi bizottságokat hozza létre állandó jelleggel és feladattal: a) Pénzügyi Bizottságot 3 f! képvisel!-testületi taggal 2 f! nem képvisel!-testületi taggal - Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellen!rzi a pénzügyi feladatok és a gazdálkodás végrehajtását, a számviteli szabályok betartását és azt, hogy azok a Képvisel!-testület határozatainak megfelel!en történnek-e. - Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon hasznosítását, gyarapítása érdekében tett intézkedéseket. - El!zetesen véleményezi az önkormányzat költségvetését, évközi módosítását, a nem tervezett jelent!sebb kérdéseket, a gazdálkodásról szóló beszámolókat. Munkájáról rendszeresen beszámol a Képvisel!-testületnek. - Jogosult feladatkörében a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinél ellen!rzést végezni el!zetes bejelentés nélkül. - Véleményezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését. Javaslatot tesz a pénzintézet kiválasztására. - Vizsgálati megállapításait a Képvisel!-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képvisel!-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyz!könyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvev!széknek. - A költségvetés végrehajtásáról készült rendelettervezetet annak elfogadása el!tt legalább 15 nappal felülvizsgálja a bizottság. b) Ügyrendi Bizottságot 3 f! képvisel!-testületi taggal - Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teend!ket. - Kidolgozza a Szervezeti és M)ködési Szabályzatot, folyamatosan figyelemmel kíséri annak hatályosulását, javaslatot tesz új szabályzat kidolgozására, módosítására. - Figyelemmel kíséri a Képvisel!-testület és szervei szabályszer) m)ködését. - A közigazgatási munka egyszer)sítését kezdeményezi (hatósági, szervezési). - Az éves költségvetés benyújtásával egyidej)leg javaslatot tesz a polgármester éves bérfejlesztésére, az alpolgármester és a képvisel!k tiszteletdíjára. - El!zetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelettervezeteket, 13

14 - Kivizsgálja az önkormányzati képvisel!k összeférhetetlenségével kapcsolatos kezdeményezést; - Nyilvántartja és ellen!rzi az önkormányzati képvisel!k és a polgármester vagyonnyilatkozatait. (mód. 7/2002. (VIII.23.) c) Gazdasági Bizottságot 4 f! képvisel!-testületi taggal 3 f! nem képvisel!-testületi taggal - Véleményezi és kezdeményezi a Képvisel!-testület elé kerül! beruházási, ágazati és nagyobb programokat, jelent!s gazdasági kihatású el!terjesztéseket. (A nagyobb és jelent!s szó alatt egymillió forint értéket kell érteni.) - Figyelemmel kíséri a tervek teljesítését, el!zetesen megvitatja az ezzel kapcsolatos jelentéseket. - Közrem)ködik az ipari, kereskedelmi, kommunális tervek kialakításában, ellen!rzi a végrehajtásukat. Képviseli a lakosság érdekeit ezen ügyekben. - Közrem)ködik a város általános és részletes rendezési tervének kidolgozásában, javaslatot tesz módosítására. - Segíti az építészeti kultúra kialakítását, az ilyen igények felkeltését. - Közrem)ködik a környék alakításában, környezetvédelmének fokozásában. - Segíti és szervezi a város közrendjét és közbiztonságát. d) Oktatási, MBvelDdési, Sport és Ifjúsági Bizottságot 4 f! képvisel!-testületi taggal 1 f! nem képvisel!-testületi taggal (mód. a 3/2003. (II.21.) - Javaslatot készít a város oktatási, m)vel!dési és sport terveihez. - Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó intézmények munkatervét, költségvetését. - El!zetesen véleményezi a feladatkörébe tartozó vezet!i pályázatok kiírását és kinevezését. - Állást foglal és min!síti a feladatkörét érint! testületi el!terjesztéseket. - Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó intézményvezet!k béremelését, kitüntetését, jutalmazását és az intézmények dolgozóinak szolgálati lakáshoz juttatását. - Kiírja és elbírálja átruházott hatáskörben a m)vel!dés, oktatás és sportolás céljára az éves költségvetésben elkülönített alapok felhasználására beérkezett kérelmeket, pályázatokat. - Javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emlékm) állítására, áthelyezésére, lebontására. - Javaslatot tesz m)vészi alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen történ! elhelyezésére. 14

15 e) Egészségügyi és Szociális Bizottságot 5 f! képvisel!-testületi taggal (mód. a 3/2003. (II.21.) - Közrem)ködik a város egészségügyi intézményeinek fejlesztésével összefügg! tervek kidolgozásában, véleményezi azokat, végrehajtásukat ellen!rzi. - Közrem)ködik az egészségügyi felvilágosító munkában, a város tisztaságának megteremtésében és megóvásában, valamint a káros szenvedélyek elleni küzdelemben. - Ellátja a szociálpolitikai intézkedések során véleményez! és ellen!rz! szerepét. Segíti a cigány lakosság életkörülményeinek javítását. - Átruházott hatáskörben szociális hatósági feladatokat lát el. A bizottság m'ködése A bizottság munkaterve 20. (1) A bizottság éves munkaterv alapján m)ködik. A munkaterv tartalmazza: a) a bizottsági ülés id!pontját és napirendjét; b) az ellen!rzések, vizsgálatok tárgyát; c) azokat a feladatokat, amelyekkel a Képvisel!-testület megbízza a bizottságot. (2) A munkaterv elkészítésér!l a Képvisel!-testület munkatervének elfogadását követ! 30 napon belül a bizottság elnöke gondoskodik. (3) A bizottság az elnök helyettesítésére elnökhelyettest választhat. A bizottság összehívása A bizottság tanácskozási rendje 21. (1) A bizottsági ülések összehívása, vezetése az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes feladata. (2) A bizottságot össze kell hívni a Képvisel!-testület, a polgármester és a bizottsági tagok egyharmadának indítványára. (3) A bizottság szükség szerint, vagy legalább évenként 6 alkalommal ülésezik. (4) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Állásfoglalásait szótöbbséggel hozza. (5) A bizottság különös szakképzettséget igényl! kérdések eldöntésére szakért!ként nem bizottsági tagokat is bevonhat. 15

16 (6) Zárt ülésre a képvisel!-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (7) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, aki, vagy akinek hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról elnök esetében a polgármester, bizottsági tag esetében a bizottság dönt. A bizottság elnöke, tagja adott ügyben elfogultságát bejelentheti, ez esetben a vitában, a döntéshozatalban nem vehet részt. (8) A bizottsági ülésr!l jegyz!könyvet kell készíteni, melyet 15 napon belül a Közigazgatási Hivatal vezet!jének meg kell küldeni. (9) A bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott egyedi döntésre vonatkozó határozatát mely tartalmazza az ülés id!pontját is a bizottság elnöke írja alá. (10) A bizottság m)ködésére további szabályokat is megállapíthat. (11) Az ideiglenes bizottság m)ködésére e rendelet szabályait kell alkalmazni. (12) Az állandó jelleggel megválasztott bizottságok tagjainak nevét, lakcímét a 3. számú melléklet tartalmazza. V. POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZ, ALJEGYZ A polgármester feladatai 22. (1) A polgármester feladatait, hatósági hatáskörét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A polgármester akár határozatban megjelölt felel!sként, akár közvetetten felel!s a feladatkörét érint! képvisel!-testületi határozatok végrehajtásáért. (3) Gondoskodik az összetett, vagy több felel!s közrem)ködését igényl! határozatok végrehajtásáról, tervszer) ütemezésér!l, megszervezi a bizottságok munkáját a végrehajtás ellen!rzésében. (4) A határozat végrehajtásáért felel!s a megjelölt határid! lejárta után 5 napon belül köteles írásban jelentést tenni a polgármesternek a végrehajtásról. A polgármester a határozat végrehajtásáról írásban jelentést tesz a Képvisel!-testületnek, melyet a testületi ülés meghívójával együtt kell kiküldeni. 16

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE. A Szervezeti és Működési Szabályzatról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE A Szervezeti és Működési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 5/2005.(IV.04.)Önk.sz. és a 18/2005.(XI.30.)Önk.sz. rendeletekkel.)

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Annak érdekében, hogy a nagyközségi önkormányzat a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9.

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9. 1 Tartalomjegyzék M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (az időközi módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben