TERVEZET 2.20 ALAPSZABÁLY évi változat július 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET 2.20 ALAPSZABÁLY. 2014. évi változat. 2014. július 19."

Átírás

1 Alapszabály v220 TERVEZET 220 ALAPSZABÁLY 2014 évi változat 2014 július 19 1

2 Alapszabály v220 Copyright Minden jog fenntartva Ezen dokumentummal kapcsolatos minden jog a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) tulajdona Ezt a dokumentumot bárki, aki az MRSZ nevében tevékenykedik, vagy tagja, jogosult másolni, nyomtatni és terjeszteni az alábbi feltételekkel: 1 A dokumentum csak tájékoztatási célra használható, kereskedelmi célra nem 2 Minden teljes vagy részleges másolatnak tartalmaznia kell ezt a copyright megjegyzést Bármely termék vagy technológia, melyet ez a dokumentum tartalmaz, a Magyar Repülő Szövetség vagy más testület szellemi termékhez fűződő jogait érintheti 2014 július 19 2

3 Alapszabály v220 Tartalomjegyzék ALAPSZABÁLY 1 Copyright 2 Tartalomjegyzék 33 Érvényes oldalak jegyzéke 44 PREAMBULUM 55 I A SZÖVETSÉG ADATAI 66 1 A Szövetség adatai: 66 2 A Szövetség jogállása 66 3 A Szövetség célja 66 4 A Szövetség alapvető feladatai: 66 II A TAGSÁGI VISZONY 77 1 Tagfelvétel 77 2 Tagság feltételei 77 3 A Szövetség rendes tagjainak jogai 77 4 A Szövetség rendes tagjainak kötelességei: 88 5 A Szövetség tiszteletbeli tagja 88 4 A Szövetség pártoló tagja 88 5 A tagsági viszony megszűnik: 88 III A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI A Szövetség szervei A KüldöttKözgyűlés Az Elnökség Bizottságok A Szövetség tisztségviselői 1615 IV ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1817 V A SZÖVETSÉG BANKSZÁMLÁJA 2220 VI A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 2220 VII A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE 2321 VIII VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK július 19 3

4 Alapszabály v220 Érvényes oldalak jegyzéke oldal hatályos oldal hatályos július július július július július július július július július július július július július július július július július július július július 19 4

5 Alapszabály v220 PREAMBULUM A magyar repülés egy évszázadra visszatekintő múltja, sikerei, világhírű személyiségei olyan színvonalra emelték a hazai sportrepülést, amelyet a jelenkor repülőinek mindenkor példaként kell tekinteni, és törekedniük kell arra, hogy ezt a magas színvonalat fenntartsák A Magyar Repülő Szövetség, mint a légi sportok országos sportági szakszövetsége, megfelelve a honi és nemzetközi elvárásoknak, megismerteti, bemutatja, népszerűsíti a repülő sportágakat Tevékenysége az egészségvédelem fontos eszköze, és a szabadidő eltöltésének társadalmilag hasznos módja Elősegíti az állampolgárok testedzéshez és sportoláshoz fűződő jogainak gyakorlati megvalósulását, és egyben a nemzetközi sportéletben való részvételével erősíti Magyarország széleskörű sportkapcsolatait és öregbíti jó hírnevét Az alapító elődökhöz híven a sportrepülés különböző ágai közötti kapcsolatok erősítésével hidat képez a különböző társadalmi csoportok és generációk között Ugyanakkor meg kíván felelni a változó társadalmi és gazdasági körülményeknek, szükség szerint részt vállal a honvédelmi nevelés és a honvédelem állami feladataiban, ugyanakkor társadalmi jellegéből adódóan kiaknázza a civil szférában rejlő lehetőségeket A Szövetség KüldöttKözgyűlése a fenti célok elérése érdekében, különösen a Sportról szóló 2004 évi I törvény (továbbiakban Stv), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV törvény (a továbbiakban: Ctv), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V törvény a továbbiakban Ptk), a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI törvény (a továbbiakban: Kszt), valamint a Nemzetközi Repülő Szövetség (a továbbiakban: FAI) Alapszabálya, rendelkezéseivel összhangban, a változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan, a módosításokat vastagítással kiemelten jelezve, az alábbi Alapszabályt alkotja és a módosított Alapszabály értelmezése és alkalmazása során a Ptk 2013 évi V törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadta 2014 július 19 5

6 Alapszabály v220 I A SZÖVETSÉG ADATAI 1 A Szövetség adatai: A Szövetség neve: Magyar Repülő Szövetség, angolul Hungarian Aeronautical Association A Szövetség rövidített neve: MRSz A Szövetség székhelye: Budapest, XIII ker Dagály utca 11/a A Szövetség működési területe: Magyarország A Szövetség nyilvántartási száma: A Szövetséget nyilvántartó szerv: A Szövetség adószáma: 2 A Szövetség jogállása A Szövetség önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult A légi sportok területén országos sportági szakszövetség 3 A Szövetség célja a) a légisportok művelésének gyakorlása, feltételeinek biztosítása; b) légisportokkal kapcsolatos versenyek szervezése; c) közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása; d) érdekképviselet; e) a légi sportok népszerűsítése, honvédelmi feladatokat elősegítő bázisok létrehozása; f) sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, a honvédelemhez, illetve más, részben állami feladatokhoz kapcsolódó tevékenység g) a rendszeres testedzés népszerűsítése, 4 A Szövetség alapvető feladatai: A Stv 22 (1) figyelembevételével: a) szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág rendeltetésszerű működését, b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezi a sportág versenyeit (pl megrendezi az országos bajnokságot, a magyar kupát stb), meghatározza a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, c) részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének (FAI) munkájában, szervezi a sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, d) működteti a nemzeti válogatott kereteket, elősegíti a sportághoz tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken, e) meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodik ezek megvalósításáról, f) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben, g) szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágában működő sportszakemberek képzését és továbbképzését, h) meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak végrehajtásáról, i) ellenőrzi az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását j) ellátja az Alapszabályban, a sportág nemzetközi szövetségének (FAI) szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat Ennek keretében különösen: 2014 július 19 6

7 Alapszabály v220 ja) gondoskodik a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek, jb) megadja vagy megtagadja az FAI, illetve a külföldi sportszövetségek által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, jc) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, jd) érvényesíti a doppingtilalmat, je) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket, jf) ellát szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni k) A Szövetség biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen l) A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján, gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Szövetség fő tevékenysége m) A Szövetség ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a Szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat n) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat A Szövetség pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kaphat, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat II A TAGSÁGI VISZONY 1 A rendes tagság feltételei a) A Szövetségbe felvételüket kérhetik azok a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek a Szövetség célkitűzéseit elfogadják, Alapszabályát kötelezően (saját Alapszabályukba foglalva) magukra nézve kötelezőnek elismerik b) A Szövetségi tagság formái: a) rendes tagság, b) tiszteletbeli tagság, c) pártoló tagság c) A Szövetség rendes tagja lehet mindazon sportegyesület, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, amely a légi sportok szervezésében, működtetésében, versenyrendszerében részt vesz, a belépési nyilatkozatához mellékelt saját Alapszabályában a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja d) A tagfelvételi kérelmet az Elnökség bírálja el, amely döntése ellen az érintett a KüldöttKözgyűléshez illetve a Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért e) A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik, jogaikat mind a tagok személyes aktivitásával mind pedig szövetségi fórumaikon gyakorolják 2 A Szövetség rendes tagjainak jogai a) a tag és annak természetes személy tagjai részt vehetnek a Szövetség KüldöttKözgyűlésén, rendezvényein; b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a KüldöttKözgyűlésen; c) természetes személy tagjaik bármely Szövetségi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; 2014 július 19 7

8 Alapszabály v220 d) igénybe vehetik a Szövetség által nyújtott kedvezményeket; szolgáltatásokat 3 A Szövetség rendes tagjainak kötelességei: a) megtartani az Alapszabály, és az egyéb Szövetségi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a Szövetség szerveinek határozatait; b) teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását; c) minden év január 31-ig eleget tenni a minden rendes taguk után fizetendő tagdíj fizetési kötelezettségüknek, kivéve, ha egyéni tagjuk után a szövetség valamely tagszervezete már befizette a tagdíjat d) A nyilvántartási adatait és dokumentumait (Alapszabály, Bírósági bejegyzés, képviselő(k) aláírási tanúsítványa(i), a szervezet és a képviselő(k) elérési lehetőségei (cím, , telefonszám), az értesítési címe, természetes személy tagjainak adatkezelési nyilatkozatai), azok változásait követő 8 napon belül bemutatja, illetve átadja 4 A Szövetség tiszteletbeli tagja a) A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az Elnökség felkérése alapján az a társadalmilag elismert oktatási, tudományos, honvédelmi vagy sporteredményt elért személy, amely a sport, illetőleg a Szövetség érdekében végzett kimagasló tevékenységével a Szövetség célkitűzéseit támogatja b) A tiszteletbeli taggá választásra a KüldöttKözgyűlés jogosult c) A tiszteletbeli tag, illetve képviselője, tanácskozási joggal vehet részt a Szövetség testületi ülésein, szavazati joggal nem rendelkezik, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie 5 A Szövetség pártoló tagja a) A Szövetség pártoló tagja lehet aki készségét fejezi ki a Szövetség tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására b) A pártoló tagok felvételéről az Elnökség dönt c) A pártoló tag, illetve képviselője, tanácskozási joggal vehet részt a Szövetség testületi ülésein, szavazati joggal nem rendelkezik, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie 6 A tagsági viszony megszűnik: a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni, a bejelentés napjával; b) a tag kizárásával: Az Elnökség javaslatára a KüldöttKözgyűlés kizárhatja a Szövetségnek azt a tagját, aki tevékenységével, mulasztásával nagymértékben és ismétlődően akadályozza a Szövetség céljainak megvalósítását A kizárás oka lehet, ha a tag a Szövetségnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza A kizárásról szóló döntést az érintett előzetes meghallgatását követően, 8 napon belül írásban kell közölni A érintett a részére hátrányos KüldöttKözgyűlési határozatot 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja c) ha a minden év január 31-i határnapig a tagdíjat nem vagy nem minden rendes tagja után fizette meg és írásbeli felszólítást követően azt március 15-ig sem teljesíti A tagdíjfizetést elmulasztó tagot az Elnökség a kizárásra jogkövetkezményre történő vonatkozó figyelmeztetéssel, és a mácius 15-i határidővel a fizetési kötelezettség teljesítésére felszóltja Ezen határidő után a kötelezettség nem teljesítése esetén a tagság a tagnyilvántartásból való törléssel megszűnik Az érintett a döntést a soron következő rendes KüldöttKözgyűlésen megfellebbezheti, a részére hátrányos KüldöttKözgyűlési határozatot 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja d) ha a tag az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget A mulasztó tagot az Elnökség a kizárásra vonatkozó figyelmeztetéssel, és 15 napos határidővel a 2014 július 19 8

9 Alapszabály v220 kötelezettség teljesítésére felszóltja Ezen határidő után a kötelezettség nem teljesítése esetén a tagság megszűnik Az érintett a döntést a soron következő rendes KüldöttKözgyűlésen megfellebbezheti, a részére hátrányos KüldöttKözgyűlési határozatot 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja e) a tag jogutód nélküli megszűnésével; f) jogszabályban rögzített egyéb okból 2014 július 19 9

10 Alapszabály v220 III A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 1 A Szövetség szervei 11 A Szövetség testületi szervei: a) Közgyűlés, melynek hatáskörét Küldötta tagok, illetve a tagok képviselőigyűlés gyakoroljáka, b) Elnökség, c) Ellenőrző Bizottság d) Sport szakági Bizottságok, illetve jogi személyiséggel felruházott szervezetek (zárójelben a megfelelő FAI elnevezések) (Air Sport Commissions) da) Általános Sport Bizottság (Air Sport General Commission) db) Ballonrepülő Bizottság (Ballooning Commission) dc) Általános Repülés Bizottság (General Aviation Commission) dd) Magyar Vitorlázórepülő Szövetség Bizottság (Gliding Commission) de) Forgószárnyas Repülő Bizottság (Rotorcfraft Commission) df) Magyar Ejtőernyős Sportszövetség Bizottság (Parachuting Commission) dg) Személyzet nélküli repülő eszköz Bizottság (UAV, FPV) dh) Műrepülő Bizottság (Aerobatics Commission) di) Magyar Szabadrepülők Szövetsége Bizottság (Hang Gliding and Paragliding dj) Commission) Könnyűrepülő és Motoros Siklóernyő Bizottság (Microlight and Paramotor Commission) dk) Amatőrépítésű és Kísérleti Légijármű Bizottság (Amateur Built and Experimental Aircraft Commission) A repülőmodellező szakágat, amely nemzetközi szinten a FAI tevékenységi körébe tartozik, a hazai sportági sajátosságoknak megfelelően az önálló jogalanyiságú Magyar Modellező Szövetség (MMSZ) szervezi, irányítja és működteti Az MRSZ és az MMSZ és az FAI kapcsolatát az MRSZ biztosítja a vonatkozó FAI szabályzat és a két szövetség közötti "Megállapodás" szabályozzaszerint A KüldöttKözgyűlés a Stv 25 -a felhatalmazásával, a fenti szakágakat önálló jogi személyiséggel ruházhatja fel és bízhatja meg a szakág képviseletére A jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységek a jelen Alapszabállyal egyezően, a sportszakmai sajátosságok figyelembe vételével szervezik a szakági tevékenységet Vezető tisztségviselőiket az MRSZ Elnöksége javaslatainak figyelembe vételével, az Alapszabály értelemszerű alkalmazásával, maguk választják Működésük, Alapszabályuk nem lehet ellentétes az MRSZ Alapszabályával Elnevezésüket, székhelyüket, képviselőik nevét és lakcímét a Fővárosi Törvényszék külön alszámon tartja nyilván 2014-es gazdálkodási évtől kezdődően kötelesek önálló beszámolót készíteni és azt az MRSZ-el azonos módon letétbe helyezni e) Technikai Bizottságok Technical Commissions) ea) Oktatási Bizottság (Aviation and Space EducationCommission) eb) Egészségügyi Bizottság (Medico-Physiological Commission) ec) Környezetvédelmi Bizottság (Environmental Commission) ed) Légtér és Navigációs Bizottság (Commission on Airspace and Navigation Systems) f) Bizottságvezetők (Szakági Bizottságok és Önálló Szakmai Szervezetek vezetői) Csoportja (Commission President s Group) g) Szabályzatszerkesztő Csoport (Statutes and By-Laws Working Group h) Szolgáltató szervezetek ha) Képző Szervezet (beleértve az állami kötelezettségvállalásokat is) hb) Légijármű Üzemeltető és Üzembentartó Szervezet 2014 július 19 10

11 Alapszabály v220 hc) Légijármű Karbantartó Szervezet hd) Folyamatos Légialkalmasság Felügyelő Szervezet he) Repülésbiztonsági Szervezet hf) Vagyonkezelő Szervezet 12 A Közgyűlés felhatalmazásával a Szövetség egyes szervezeti egységeinek - alrendszerek- önálló jogalanyiságot adhat, összhangban a St 25 -val, önálló jogi személyiséggel ruházhat fel A jogi személyiséggel felruházott szervezetek az Alapszabállyal egyezően a sportági sajátosságok figyelembe vételével szervezik a sportág tevékenységét Vezető tisztségviselőiket az MRSZ Elnöksége javaslatainak figyelembe vételével - az Alapszabály értelemszerű alkalmazásával, maguk választják Szervezeti egységeik igazodva az MRSZ szerveihez, maguk határozzák meg működésüket illetve tevékeynségüket Tevékenységükre vonatkozó szabályzataik nem lehetnek ellentétesek az MRSZ Alapszabályával Elnevezésüket, székhelyüket, képviselőjük nevét és lakhelyét a székhelyükhöz illetékességgel bíró bíróság külön alszámon tartja nyilván 132 A Szövetség tisztségviselői: a) elnök, b) 2 alelnök (megbízás alapján egyikük az általános elnökhelyettes) c) ellenőrző bizottsági elnök és tagok; d) Fegyelmi bizottság e) a Sportági Bizottságok, Szakági Szervezetek vezetői, 143 Két évig nem lehet a Szövetség tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki 154 A tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt 156 A Szövetség testületeinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk 685 b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás 176 A Szövetség vezető alkalmazottai a) főtitkár/ügyvezető, b) gazdasági vezető 2 A KüldöttKözgyűlés 21 A Küldöttgyűlés a Közgyűlés hatáskörét gyakorló testület, a tagok összessége, a Szövetség legfelsőbb szerve A KüldöttKözgyűlésen a tagok képviselőjük (küldött) útján vesznek részt A KüldöttTagok illetve a tagok képviselőinek a tagok minden, a KüldöttKözgyűlés meghirdetésének napján, a Szövetség tagdíjelszámolásába bejelentett, természetes személy tagja után 1 mandátuma szavazata van EgAy küldötttagok illetve a tagok képviselői tetszőleges számú természetes személy tagot képviselhetnek, amit a tag (Egyesület vezetője) Megbízólevéllel írásban igazol 22 A KüldöttKözgyűlés formái: a) Rendes KüldöttKözgyűlést a Szövetség évente legalább kétszer tart b) Rendkívüli KüldöttKözgyűlést kell összehívni, ha 2014 július 19 11

12 Alapszabály v220 ba) az összehívást megelőző küldöttközgyűlés időpontjában szavazóképes küldötttagok illetve a tagok képviselőiek legalább egyharmada írásban kezdeményezi megjelölve az összehívás okát és célját vagy bb) ha azt a Bíróság vagy a felügyelő ügyészség elrendeli bc) Amennyiben az Ellenőrző Bizottság az Elnökségtől írásos jelentése alapján kéri Ha azt az Elnökség a kéréstől számított 30 napon belül nem teszi meg, a KüldöttKözgyűlést az EB elnöke összehívhatja c) A rendkívüli KüldöttKözgyűlés csak az összehívás okául és céljául meghirdetett napirendet tárgyalhatja d) A továbbiakban a rendkívüli KüldöttKözgyűlés összehívására és megtartására a rendes KüldöttKözgyűlés szabályait kell alkalmazni 23 A KüldöttKözgyűlés összehívása A KüldöttKözgyűlést, az Elnökség határozata alapján, az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok a Közgyűlésről legalább 30 nappal annak időpontját megelőzően, a napirendi pontokkal együtt, az általuk megadott címen, írásban értesülnek A napirenddel kapcsolatos írásos anyagokat és a határozattervezeteket legalább nyolc nappal korábban a Szövetség honlapján (http://wwwaeroclubhu) nyilvánosságra kell hozni A KüldöttKözgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul a mandátumok 1/3-ának kérésére újabb napirendi pontot is felvehet A KüldöttKözgyűlés ülései a tagok természetes személy tagjai számára nyilvánosak 24 A KüldöttKözgyűlés határozatképessége A KüldöttKözgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldötttagok illetve a tagok képviselőinek (a meghirdetésének napján, a Szövetség tagdíjelszámolásába lejelentett, természetes személyek (mandátumok)) több, mint a fele jelen van Ha az egyébként szabályszerűen összehívott KüldöttKözgyűlés a megjelent küldötttagok illetve a tagok képviselőieknek (mandátumoknak) az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, leghamarabb 3 nap múlva,, de legkésőbb 15 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal megismételt KüldöttKözgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok (mandátumok) számára tekintet nélkül az eredeti napirendben meghatározott tárgykörben határozatképes A határozatképtelen KüldöttKözgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor határozatképes, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják A megismételt KüldöttKözgyűlés a meghirdetettől eltérő újabb napirendi pontot tárgyalhat, de nem hozhat az így felvett témában határozatot 25 A KüldöttKözgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl 26 A KüldöttKözgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a KüldöttKözgyűlés elnöke és a KüldöttKözgyűlésen megválasztott két személy hitelesít 27 A KüldöttKözgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni Titkos szavazást rendelhet el a KüldöttKözgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő küldötttagok illetve a tagok képviselőiek egyharmadának kezdeményezésére Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik 28 A KüldöttKözgyűlésről, minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Szövetség iratai között megőrizni Folyamatos kezelését a Szövetség alelnöke látja el, megőrzéséről és nyilvántartásáról a főtitkár/ügyvezető gondoskodik 2014 július 19 12

13 Alapszabály v A KüldöttKözgyűlés, döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban igazolható módon közli az érintettekkel, valamint a Szövetség honlapján nyilvánosságra hozza 210 A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén a Szövetség képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban a Szövetség bármely tagjának természetes személy tagja betekinthet, az őt érintő részekről, saját költségére másolatot készíthet 211 Az Elnök a internetes honlapon nyilvánosságra hozza a Szövetség szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, valamint az éves közhasznúsági jelentését A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők 212 A KüldöttKözgyűlés kizárólagos hatásköre: a) Minősített többséggel (a jelenlévő mandátumok több, mint 3/4-a) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt b) Megválasztja a Szövetség testületeit: az Elnökséget (az Elnököt és az alelnököket, az Ellenőrző valamint a Fegyelmi Bizottságot, tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököket c) Határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a Szövetséget érintő ügyekben, és kialakítja a Szövetség álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni d) Meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíj és a versenyengedély díjának mértékét e) A sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása f) Dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek ügyében g) Az Elnökség-i éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása A Szövetség köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni A közhasznúsági jelentés elfogadása a KüldöttKözgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik A Szövetség éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31 napjáig történik Amennyiben ezt számviteli vagy egyéb törvény módosítja, akkor a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni h) Az éves pénzügyi terv megtárgyalása, a költségvetés elfogadása i) A Szövetség valamely Sportági Bizottságát, illetve más szervezeti egységét KüldöttKözgyűlési határozattal származtatott jogi személlyé nyilváníthatja j) A szavazati joggal rendelkezők (a tagok természetes személy tagjai) ¾-es minősített többséggel dönthetnek, a Szövetség céljainak módosításáról, a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról j)k) A szavazati joggal rendelkezők (a tagok természetes személy tagjai) ¾-es minősített többséggel dönthetnek, a Szövetség céljainak módosításáról, más társadalmi szervezettel egyesülésről, valamint a feloszlásról k)a vezető tisztségviselő megválasztása, díjazásának megállapítása; l)l) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a a tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll m)m) Korábbi vagy jelenlegi vezető tisztségviselő, Ellenőrző Bizottsági tag vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártáérítési igény érvényesítéséről döntés n)n) Mindaz, amit törvény, más jogszabály a KüldöttKözgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal 213 A 212/b) pontjában meghatározott választások előkészítésére a KüldöttKözgyűlés Áállandó Jjelölő bbizottságot küld kiválaszt 5 év időtartamra, melynek személyi összetételére a KüldöttKözgyűlésen jelenlévő tagok és tisztségviselők tehetnek javaslatot a) Az Állandó Jelölő Bizottság elnökét maga választja, munkarendjét maga állapítja meg 2014 július 19 13

14 Alapszabály v220 b) Az Állandó Jelölő Bizottság feladata, hogy a Szervezet testületeinek megválasztását előkészítse a tagok megkérdezésével A javaslatokat külön minősítés nélkül, a javaslók számnak közlésével, a Közgyűlés elé terjeszti 2014 július 19 14

15 Alapszabály v220 3 Az Elnökség a) A Szövetség vezetését a 3 tagú Elnökség látja el, amely a Szövetség stratégiai céljainak elérésén munkálkodik b) Ellátja a legmagasabb szintű szervek, hatóságok és az FAI előtt a magyar sportrepülés képviseletét, elsődleges figyelemmel az érdekképviseletre, a sportvagyon megőrzésére és gyarapítására c) Az Elnökséget a KüldöttKözgyűlés választja legfeljebb 5 évre d) Az Elnökség tagjai az elnök, és a 2 alelnök, Az elnökségi ülésre annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatóak meg A Szövetség tisztségviselői és vezető alkalmazottai tanácskozási jogú, állandó meghívottak Az Elnökség ülései a tagok természetes személy tagjai számára nyilvánosak Nyilvánosság kizárólag akkor korlátozható a szükséges mértékig, ha a személyes adatok a személyiségi jogok védelme, avagy jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi e) Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévente tartja f) Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök, és a jegyzőkönyvvezető ír alá A jegyzőkönyv nyilvános A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, a szövetség tagságát 15 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével kell értesíteni Az értesítést a tagszervezet által meghatározott módon, visszaigazolhatóan kell megküldeni g) Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább 2 fő jelen van i) Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, illetve 2 fő esetén egyhangúlag hozza Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni j) Az elnökség teljes egyetértése szükséges: a) a hatáskörébe tartozó szabályzatok elfogadásához, módosításához, b) a gazdálkodással összefüggő kérdések elbírálásához, c) a versenykiírás és versenynaptár elfogadásához, d) világbajnokság és Európa-bajnokság rendezésének elfogadásához k) Határozatképtelenség esetén legkésőbb 18 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha tagjaiból legalább 32 fő jelen van l) Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a KüldöttKözgyűlés kizárólagos hatáskörébe Az Elnökség a két KüldöttKözgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a KüldöttKözgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a KüldöttKözgyűlés hagyja jóvá m) Az elnök útján gyakorolja a munkáltatói jogokat a főtitkár/ügyvezető felett Az Elnökség a szakágak képviselői által javasoltakat köteles az Elnökségi ülés napirendjére venni és a javaslattevő jelenlétében megtárgyalni, valamint érdemi határozatot hozni A határozattal szemben a javaslattévő a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért Az Elnökség az egyes szakágat, annak napi működését érintő kérdésekben az érintett jelenléte mellett és véleményének meghallgatása után hozhat döntést 31 Az elnökség feladata és hatásköre: a) A szövetség rendes és rendkívüli küldöttközgyűlésének összehívása 2014 július 19 15

16 Alapszabály v220 b) A szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, a szakmai és technikai bizottságok létrehozása és felügyelete c) A nem kizárólag Közgyűlés hatáskörébe utalt szabályzatok elfogadása és módosítása d) A küldöttközgyűlési határozatok végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése e) A tagfelvételi kérelmek elbírálása f) Az éves költségvetési tervezet elfogadása a KüldöttKözgyűlés elé terjesztés előtt, valamint a költségvetési előirányzatok évközi átcsoportosítása g) Az éves pénzügyi beszámoló elkészíttetése, egyidejűleg a közhasznúsági jelentéssel i) A fegyelmi bizottság első fokú határozata elleni fellebbezés elbírálása j) A tagszervezetek által hozott sportfegyelmi döntés elleni beadvány soron kívüli elbírálása k) A szakágak fejlesztési programjának jóváhagyása l) A hazai és nemzetközi versenynaptár jóváhagyása m) A szakágak nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése n) A világ- és Európa-bajnokságokra a felkészülési programok jóváhagyása o) A nemzetközi sporteseményekre a szövetség nevében történő kiutazások és az azokon való részvétel engedélyezése p) Az illetékes szakbizottság által a FAI szakbizottságaiba javasolt küldötttagok illetve a tagok képviselőinek jóváhagyása q) Szakkérdések eldöntése az illetékes szakági vezetés javaslatának figyelembe vételével Ettől csak indokolt esetben térhet el 4 Bizottságok és önálló szakági szervezetek a) A Szövetség tevékenységét Sportági Szakági Bizottságok, illetve önálló jogi személyiségű szakági szervezeteken és Technikai Bizottságokon, valamint szolgáltató szervezetein keresztül fejti ki b) A Sportági és Technikai Bizottságok, a Bizottságvezetők Csoportja és a Szabályzatszerkesztő Csoport ügyrendjét, vezetőségét maga alakítja ki és a Szövetség KüldöttKözgyűlése hagyja jóvá c) A Szövetség szolgáltató szervezeteit, a közvetlen elnöki felügyelet alá tartozó Repülésbiztonsági Szervezet kivételével, a főtitkár/ügyvezető irányítja 5 A Szövetség tisztségviselői 1 A Szövetség tisztségviselői: az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjai és a főtitkár A tisztségviselőket, a főtitkár kivételével, a KüldöttKözgyűlés választja 2 Az Elnök Az elnök a Szövetség képviseletére jogosult személy, megbízatása a megválasztás napjától legfeljebb 5 évre szól Az elnök e tisztségre újra megválasztható 21 Az elnök feladatai: a) a Szövetség képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; b) a KüldöttKözgyűlés és az elnökségi ülések levezetése; c) konferenciák és más rendezvények szervezése; d) a KüldöttKözgyűlésről és az Elnökségi ülésekről felvett jegyzőkönyvek hitelesítése; e) a Szövetség működésének irányítása, a Repülésbiztonsági Szervezet munkáltatója; f) utalványozási jog gyakorlása; g) a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása; 2014 július 19 16

17 Alapszabály v220 h) az elnök a KüldöttKözgyűlés jóváhagyásával tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhet Az elnök megbízását az alapszabályhoz csatolt nyilatkozata értelmében vállalja 3 Az alelnökök feladatai: a) az elnök konzultánsaként működnek; egyikük, az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt b) az elnök tartós akadályoztatása esetén, az általa előre megbízott egyikük alelnök vezeti a KüldöttKözgyűlést és/vagy az Elnökség ülését; c) tájékoztatják a tagokat a Szövetség munkájáról; d) a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a gazdasági vezetővel együttesen; e) az alelnökök előkészítik a vezető szerv üléseit, biztosítják működését és gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról, egyikük azok nyilvántartását folyamatosan kezeli; f) az alelnökök költségtérítésben részesülhetnek Az alelnökök megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják g) az alelnökök, a megválasztásukkor kimondott feladatmegoszlásban (sport, állami és civil kapcsolatok) szervezik a Szövetség sporttal kapcsolatos tevékenységét h) A sportért felelős elnökségi tag tartja a magyar sportfelügyeleti szerveken túl az FAIval a kapcsolatot i) Az állami kapcsolatokért felelős elnökségi tag az állami (beleértve a honvédelmi szerveket is) és a repülésfelügyeleti szerveken kívüli az egyéb civil kapcsolatokért felel 5 A főtitkár/ügyvezető feladatai: a) irányítja a Szövetség napi tevékenységét, az elnök kizárólagos felügyelete alá tartozó Repülésbiztonsági Szervezet kivételével vezeti a szolgáltató szervezeteit b) a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a gazdasági vezetővel együttesen c) gyakorolja a munkáltatói jogokat, a Szövetség munkavállalói felett d) A főtitkár/ügyvezető vezető állású munkavállaló Felette a munkáltatói jogokat az elnökön keresztül az Elnökség gyakorolja 6 A gazdasági vezető feladatai: a) irányítja a Szövetség gazdálkodását b) felügyeli a tagdíj és regisztrációs díj befizetési nyilvántartást; c) felügyeli a Szövetség által szervezett versenyek és egyéb rendezvények költségvetését; d) a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása az elnökkel, az alelnökkel vagy a főtitkár/ügyvezetővel együttesen e) A gazdasági vezető vezető állású munkavállaló Felette a munkáltatói jogokat a főtitkár/ügyvezető gyakorolja 2014 július 19 17

18 Alapszabály v220 IV ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1 A Szövetség gazdálkodásának felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, a Szövetség KüldöttKözgyűlés által választott testülete, amely 3 főből áll 2 Az Ellenőrző Bizottság feladata a Szövetségi szervek (beleértve az önálló jogi személyiséggel felruházottakat is), gazdálkodásának, a jogszabályok, az Alapszabály és a KüldöttKözgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése 3 Az Ellenőrző Bizottság tagjait a KüldöttKözgyűlés, elnökét a Bizottság tagjai maguk közül választják legfeljebb 5 évre 4 Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes a Szövetség Alapszabályával Az Ellenörző Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, melyet az elnöke hív össze Határozatait egyszerű többséggel hozza 55 Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét nyilvános (a Szövetség honlapján közzétett) munkaterv alapján végzi 56 Nem lehet a Bizottság tagja az a személy, aki a) a Szövetség más tisztséget ellátó tagja vagy e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást; c) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója d) a Ctv 38 (3) bekezdésében foglaltak tekintetében ki van zárva 67 Az Ellenőrző Bizottság tagjai költségtérítésben részesülhetnek Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat, a KüldöttKözgyűlés választásával, az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják 78 Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, 89 Az Ellenőrző Bizottság jogosult a Szövetség gazdálkodását, a nyilvános munkaterve alapján, ellenőrizni, az Elnökségen keresztül jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség munkavállalóitól, a Szövetség könyveibe és irataiba, az Elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen, betekinteni, azokat megvizsgálni 910 Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik 110 Az Ellenőrző Bizottság ülései a tagok természetes személy tagjai részére nyilvánosak és legalább két tag jelenlétével határozatképesek 121 Az Ellenőrző Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják 123 A Ctv 41 -a alapján: a) Az Ellenőrző Bizottság tagja a Szövetség testületeinek ülésein tanácskozási joggal, a Közgyűlésen, mint a Szövetség tagja, illetve jogi személy tagjának képviselője szavazati joggal részt vehet részt b) Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy ba) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) gyanúja történt, 2014 július 19 18

19 Alapszabály v220 amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé; bb) tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel c) Az Elnökséget vagy az ügyintéző szervezetet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni E határidő eredménytelen eltelte esetén az Ellenőrző Bizottság az Elnökség vagy az ügyintéző szerv összehívására közvetlenül jogosult d) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet 2014 július 19 19

20 Alapszabály v220 V FEGYELMI BIZOTTSÁG 1 A Szövetség fegyelmi és etikai ügyeit vizsgáló és elbíráló szerve a Fegyelmi Bizottság, a Szövetség KüldöttKözgyűlés által 5 évre választott testülete, amely 5 főből áll, elnökét a Bizottság tagjai maguk közül választják legfeljebb 5 évre 2 A Fegyelmi Bizottság, tevékenységét az Elnökség által jóváhagyott Fegyelmi és Etikai Szabályzat alapján végzi Ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes a Szövetség Alapszabályával, tevékenysége a tagok természetes személy tagjai számára nyilvános 3 Nem lehet a Fegyelmi Bizottság tagja az a személy, aki: a) a Szövetség más tisztséget ellátó tagja vagy e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást; c) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója d) a Ctv 38 (3) bekezdésében foglaltak tekintetében ki van zárva 4 A Fegyelmi Bizottság tagjai költségtérítésben részesülhetnek A Bizottság tagjai megbízásukat, a KüldöttKözgyűlés választásával, az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják 5 A Fegyelmi Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, 6 A Fegyelmi Bizottság jogosult az Elnökségen keresztül jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség munkavállalóitól, a Szövetség könyveibe és irataiba, az Elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen, betekinteni 7 A Fegyelmi Bizottság ülései a tagok természetes személy tagjai számára nyilvánosak A nyilvánosság kizárólag akkor korlátozható a szükséges mértékig, ha a személyes adatok a személyiségi jogok védelme, avagy jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi 8 A Fegyelmi Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen A Fegyelmi Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát A jegyzőkönyvet a Fegyelmi Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják 9 A Fegyelmi Bizottság tagja a Szövetség testületeinek ülésein tanácskozási joggal, a Közgyűlésen, mint a Szövetség tagja, illetve jogi személy tagjának képviselője szavazati joggal vehet résztbizottság tagja a Szövetség testületeinek ülésein tanácskozási joggal részt vehet 10 A Fegyelmi Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a a szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) gyanúja történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé; b tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 11 Az Elnökséget vagy az ügyintéző szervezetet a Fegyelmi Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell 2014 július 19 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Repülő Szövetség

Magyar Repülő Szövetség Alapszabály v10 A Magyar Repülő Szövetség ALAPSZABÁLYA 2014 évi változat 2014 december 11 1 Alapszabály v10 Copyright Minden jog fenntartva Ezen dokumentummal kapcsolatos minden jog a Magyar Repülő Szövetség

Részletesebben

Magyar Repülő Szövetség

Magyar Repülő Szövetség Alapszabály v10 A Magyar Repülő Szövetség ALAPSZABÁLYA 2014 évi változat 2014 július 19 1 Alapszabály v10 Copyright Minden jog fenntartva Ezen dokumentummal kapcsolatos minden jog a Magyar Repülő Szövetség

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület ALAPSZABÁLYA Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Magyar Repülő Szövetség

Magyar Repülő Szövetség A Magyar Repülő Szövetség ALAPSZABÁLYA 2015. évi változat 2014. július 19. 1 Copyright Minden jog fenntartva. Ezen dokumentummal kapcsolatos minden jog a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) tulajdona. Ezt a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. 4. Az egyesület tevékenysége Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. 4. Az egyesület tevékenysége Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. DOBOGÓKŐ EGYESÜLET 2011. május 14-i állapotnak megfelelő, korábbi módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület neve: Dobogókő Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 10. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 10. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. Alulírott alapító az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint a Veszprémben 1997.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI AVIS Sportegyesület 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 40. tel.: +36 70 335 33 37 e-mail: info@avisse.hu AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZABÁLYZATA

1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZABÁLYZATA 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Az 1956-OS MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben