AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA 2005. ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 AZ ESÉLYEK HÁZA -PÉCS BARANYA MEGYEI ESÉYLEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERVE

2 A MEGYE BEMUTATÁSA Baranya megye területe 4487 km 2, lakosságszáma fő, országos viszonylatban itt a legkisebb a népsűrűség, településeinek száma 302, melyből 1 megyei jogú város, 11 város, 49 nagyközség és 286 község. A megye településállománya nagyságrendileg rendkívül tagolt: o 63 település lakosságszáma 199 fő alatti, 141 településé pedig 499 főnél kevesebb volt. A törpe- és kisközségek együttesen (204) a megye településállományának 67,5%- át tették ki. Az igazi strukturális probléma az, hogy az 500 fő alatti településekben 55 ezer fő él, ami az összlakosság 13,3%-át jelenti. o Az fő közötti településkategóriába tartozó 50 községben (a településállomány 16,6%-óban) 36 ezer ember élt, a megye összlakosságinak 8,7%-a. o Az ezer fő alatti települések teszik ki a megye településállományának 84,1%-át, s ezekben él az összlakosság 22-%-a. Az ezer fő alatti települések közigazgatási területéhez tartozik Baranya megye területének nagyobb része. o Az közötti nagyságrendi kategória 28 települése mintegy 37 ezer ember lakóhelye. Mind a településállományból, mind pedig a teljes népességből 9% körüli értékkel részesednek Mindez tehát azt jelenti, hogy az ezer fő alatti településeken a lakosság mintegy 43-45%-a él, általában ezek a települések hátrányos helyzetű kistérségnek minősülnek. A megyében az aprófalvas településszerkezet is jellemző, ami kitekintve a régióra a Dél-Dunántúlon ebben a megyében a legmagasabb arányú (66,7%). Sok az infrastruktúra hiányos, falusias jellegű településszerkezetet mutató kisváros, és a közepes városok hiánya is jellemző. Baranya pókhálószerű infrastrukturális hálózatából következő közlekedési nehézségek miatt a kistelepülések népességmegtartó képessége igen gyenge, e mellé párosul még az elöregedő népesség problematikája is. 2

3 1. ábra A VÁTI kht. által készített térkép, a halvány színektől az erősig a népesség fogyását mutatja be (halvány erősen csökkenő, erős szín, növekvő térség) Baranya megye településsűrűsége országos szinten az egyik legmagasabb, 100 km 2 területre 6,7 település jut, az országos 3,3-as értékkel szemben. Pécs város statisztikailag lehatárolt agglomerációja 62 települést, a város lakosságával együtt 209 ezer főt ölel fel. A Baranya megyében lehatárolt kistérségek (komlói, mohácsi, pécsi, pécsváradi, sásdi, sellyei, siklósi, szigetvári) a központok eltérő fejlettsége következtében sajátos belső kapcsolatrendszert mutatnak. Pécs a Dunántúl legnépesebb városa és biztosítja a regionális centrum betöltéséhez szükséges feltételeket. Pécs de facto a Dél-Dunántúli régió központja. A megye központi helyeinek topográfiai elhelyezkedése és a közöttük kialakult kapcsolatok, közlekedési vonalak egy sajátos, Pécs-központú helyzetet mutatnak. A központi helyek meghatározó kapcsolati iránya Pécs felé mutat, az egymás közötti kapcsolatuk erőssége lényegesen elmarad a Péccsel kialakult és fenntartott kapcsolatokhoz képest. A 64/2004. (IV.15.) sz. Korm. rendelet a területfejlesztési kedvezményezett térségeinek jegyzéke 1.számú mellékletében Baranyában a Mohácsi, Sásdi, Sellyei, Siklósi, Szigetvári, Pécsváradi, Szentlőrinci kistérségeket társadalmi és gazdasági szempontból elmaradottnak ítéli meg és a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségek közé sorolja be. Ezenkívül a 3. ill. 5. sz. melléklete ugyanennek a rendeletnek, a megye 8 kistérsége közül 3

4 négyet a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorol (Sásdi, Sellyei, Szigetvári, Szentlőrinci) illetve ezeken a kistérségeken kívül további 35 települést sorol be a leghátrányosabb helyzetűek közé. 2. ábra a VÁTI által készített Baranya megyei kistérségek, székhelyekkel Kistérség Települések száma Lakónépesség (fő) Ebből Városi népesség Települések átlagos népsűrűsége Népsűrűség (fő/km) Munkanélk. Ráta (%) aránya Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi , Szentlőrinci Szigetvári Össz: ábra Baranyai kistérségek főbb jellemzői (KSH 2004) 4

5 A megye szociális helyzetének rövid áttekintése az Esélyek Háza célcsoportjait figyelembe véve: A megye makrogazdasági folyamatait tekintve jellemző a gazdasági aktivitás csökkenése. A régióban a vállalkozási aktivitás alacsony szintje kedvezőtlen gazdasági környezetre és szerkezetre utal. Alacsony a foglakoztatási szint és magas az inaktivitás. Az átlagos kereseti adatokat tekintve a fizikai illetve szellemi munkakörben foglalkoztatottak valamint a férfiak és nők vonatkozásában is az országos átlagértéktől való elmaradás a jellemző. Az állástalanok magasabb hányadát (az országos szinthez hasonlóan) a férfiak adják, nőtöbblet csak a Pécsi kistérségben tapasztalható. A legtöbb állástalan a megyében a sellyei, szigetvári és sásdi kistérségben található. Mindegyik terület a már említett aprófalvas település szerkezettel bír és rossz minőségű úthálózattal, közlekedési feltételekkel rendelkezik. A regisztrált munkanélküliek jelentős hányada alacsonyan kvalifikált munkaerőt jelent. A regisztrálatlan munkanélküliek legfeljebb 47%-ának van meg az általános iskolai végzettsége. A Dél-Dunántúlon a gazdaságilag aktívnak minősülő népesség körében az egyik leggyakoribb a szegénység, mélyszegénység előfordulása. (Csak az Észak-alföldön és Észak- Magyarországon magasabb) A megyében a szegénység a különböző társadalmi-gazdasági valószínűsíthető faktorokon (pl.: isk. végzettség, háztartásszerkezet, munkanélküliségi ráta, stb.) keresztül meghatározva főleg a Szigetvári, Sásdi, Pécsváradi, Siklósi, Sellyei kistérségben jellemző. Ennek tekintetében a legtöbb segélytípusban részesítettek aránya is meghaladja az országos átlag szintet ezekben a kistérségekben. A nyugdíjasok népességen belüli aránya 33.33% (a régióban található megyék között a legmagasabb), az országos átlaghoz képest a nyugdíjjövedelem aránya igen alacsony, mivel az átlagos jövedelem nagysága is az országos átlag alatt van illetve volt. Ez a probléma a magas munkanélküliséggel párosulva megyénkben csak fokozódni fog az elkövetkező évtizedben. 5

6 A kiegészítő családi pótlék folyósításainak (ma gyermekvédelmi támogatás), adatait figyelembe véve a legtöbb szociálisan hátrányos helyzetű családban élő gyermek a Sásdi, Sellyei, Szentlőrinci, Szigetvári kistérségben él. Ezekben a kistérségekben a legmagasabb egyébként a gyermekkorú lakosság teljes népességhez viszonyított aránya is (17,2-20,1 % között szóródik) Szintén a családi pótlék kimutatásai alapján az egyedülálló szülők aránya több mint háromszorosa az országos átlagnak, ugyancsak ezen kimutatás alapján a 3 vagy többgyermekes családok regionális átlagát a Sellyei és Szentlőrinci kistérség adatai jóval meghaladják. A Dél-Dunántúlon a legutóbbi népszámlálás adatai alapján fő fogyatékos személy élt. A fogyatékkal élők iskolai végzettsége jelentősen elmarad a fogyatékkal nem bíró népességtől. Ez a tény nagymértékben befolyásolja a munkavállalási lehetőségeiket. A fogyatékkal élő személyek magasabb arányban élnek községekben, mint a városokban, így a társadalmi hátrányaikat tovább súlyosbítják a területi egyenlőtlenségekből adódó nehézségek. A megváltozott munkaképességűek aránya ebben a régióban, Baranyában a legmagasabb (részben a rendszerváltás előtti jelentős egészségkárosító hatású bányászati tevékenység hatására), munkaerő-piaci pozíciójuk lényegesen kedvezőtlenebb az egészséges munkavállalókénál. A régióban Somogy és Baranya megyében a legmagasabb a romák száma. A roma lakosság aránya a megye népességéhez viszonyítva nem jelentős ugyan de egyes községekben a lakossághoz viszonyítva arányuk igen jelentős is lehet. Ezeken a településeken a roma népesség számának növekedésével számos kistelepülés lakosságcseréje indult meg ill. zajlik. Elmondható, hogy a megye roma népessége döntően elszigetelt aprófalvakban él. A romák másik nagy hányada a városok elmaradott lepusztult un. slummösödött részein lakik (pl.: Pécs külváros részei). Lakásviszonyaik kedvezőtlenek, alacsony iskolázottság, sokszor területi elszigeteltség, szakképzetlenség és alacsony jövedelmi szint a jellemző. A romák beilleszkedését elősegítendő a régióban számos roma pedagógiai, oktatási nevelési és foglakoztatási program indul, indult be melyek sok szempontból egyedülállóak az országban. 6

7 II. A BARANYA MEGYEI ESÉLYEGYENLŐSÉGI KOORDINÁCIÓS IRODA A pécsi székhelyű Esélyek Háza január1-től szervezetileg a Baranya Megyei Önkormányzathoz tartozik. Előtte a Ház, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatába tagozódott be. Az iroda Pécs szívében, jól megközelíthető helyen került kialakításra (Pécs, Rákóczi út 55.). Kettőszáz méteres körzetében található öt buszmegálló segítségével jól megközelíthető a város minden részéről. Az iroda akadálymentesített, elérhető a mozgáskorlátozottak számára is. Két ügyintézésre, illetve egy tárgyalónak alkalmas szobából, váróból, illetve a kiszolgáló helyiségekből áll. A pécsi Esélyek Házának három fő főállású munkatársa van: egy fő szociálpolitikus, és egy fő jogász, vezetője pedig szociális munkás végzettségű. A pécsi Esélyek Háza 2004-es munkája során elsődleges szerepet szánt a civil szervezetek koordinálásának, és a társadalmi kommunikáció erősítésének. Hangsúlyt helyezett az egyes civil szervezetek, illetve az egyes szakmák közötti párbeszéd és együttműködés megvalósítására, melyet szakmai kerekasztal beszélgetésekkel és egyeztető fórumok rendszeres összehívásával segített. A célcsoportok tekintetében munkáját egy speciális nézőponton -a hátrányos helyzetű kistérségek tükrén keresztül -végezte, azzal a kifejezett szándékkal, hogy hatékonyabban valósítsa meg azt a kormányzat részéről kitűzött közpolitikai szándékot, mely a diszkriminációt elszenvedett, vagy az azzal fenyegetett társadalmi rétegek közvetlen és közvetett támogatását tűzi ki célul. A célok megvalósítása érdekében megnyitása óta egyre növekvő számú civil szervezettel vette fel a kapcsolatot, és -amennyiben a kitűzött cél megkívánta - tartalmas és hatékony munkakapcsolat létesült a feladat megvalósításában érintett szervezetek és az Esélyek Háza között. A május 12-i megnyitás óta eddig összesen 51 civil szervezettel és 22 intézménnyel állami szférából vettük fel a kapcsolatot. 6 pályázatban szerepeltünk partnerként, 27 szakmai programon vettünk részt, melyek között a szociális munkások etikai kódexének frissítése, sérült művészek kiállításának szervezése, a fogyatékkal élők 7

8 intézményes ellátásának lehetőségeinek átalakítása Baranya megyében, illetve a Dél- Dunántúli Régió Szociális Helyzetelemzése társadalmi vitája egyaránt szerepelt. Az érdekképviselet az a terület, ahol első konkrét sikereinket könyvelhettük el, néhány jellemző példa ezekből: mozgássérültek keresték meg irodánkat és panasszal éltek az egyik pécsi postahivatal vezetője ellen (akadálymentesítés hiánya, lekezelő bánásmód). Az ügyben csak közbenjárásunkra tett lépéseket a Posta, akkor azonban teljesítette a mozgássérültek kéréseit. megkeresett minket egy kis faluban élő mozgássérült fiú, akinek iskolába járáshoz volt szüksége segítésre, úgy tűnik sikerült segíteni a SINOSZ helyi vezetői kérték, hogy a Pécsi Nemzeti Színház egyes előadásai legyenek jelnyelv- tolmácsolással kiegészítve, felvettük a kapcsolatot a színház igazgatójával és megtörtént az egyeztetés. Ilyen és ehhez hasonló ügyekben egyre gyakrabban kérték a segítségünket. Társadalmi kommunikáció erősítésében a legfőbb eszközünk a rendszeresen megrendezésre kerülő kávéházi kerekasztal beszélgetések voltak. Eddig a prostitúcióról, a családon belüli erőszakról, nov.16.-án a tolerancia világnapján pedig a toleranciáról volt szó. Célunk az volt, hogy programjaink révén szélesebb rétegekhez jussanak el általunk fontosnak tartott értékeket, üzeneteket. A legösszetettebb és legnehezebb feladat a koordináció. Ennek kapcsán vázoltuk elképzelésünket egy kistérségi esélyegyenlőségi fórumról, majd tapasztaltuk, hogy elképzeléseink a többcélú kistérségi társulások és kistérségi tanácsok munkáját is nagyban segítenék. Így tevékenységünket a megyében működő kistérségi megbízottakkal és e kistérségi menedzserek együttműködésben végeztük, azzal a kifejezett szándékkal, hogy a minden egyes kistérségben érvényesüljenek az esélyegyenlőség elvei. Ennek megvalósításában a falugondnoki hálózattal és a teleházakkal is szoros kapcsolatot építettünk ki. Az általunk létrehozott kistérségi hálózatot a már meglévő kistérségi struktúrára építettük. Azzal a kifejezett szándékkal, hogy az információk és források eljussanak a rászorulókhoz. Elképzelésünk egy olyan információs rendszer kiépítése volt, ami magában foglalja a teleházakat, falugondnokokat, kistérségi menedzsereket, önkormányzatokat, civileket és a 8

9 munkaadókat az adott térségben. Baranyában 11 kistérségi társulás, 44 teleház, 106 falugondnok, 302 önkormányzat és 260 civil szervezet van. Úgy gondoltuk, hogy megfelelő koordináció esetén olyan partnerségeket lehet kialakítani, amik ezt a potenciált sokkal hatékonyabbá teszik. Célunk tehát az volt, hogy: a térségben működő szervezetek, intézmények, szektorok közötti párbeszéd elősegítsük, hiteles információk szerezhessünk a térség helyzetéről, szükségleteiről, igényeiről és forrásairól, a problémák megoldásában illetékes segítő szervezetekről és a forrásokról (elsősorban pályázatokról) gyors, naprakész információ nyújtása, amennyiben helyi szinten a felmerülő igények és szükségletek nem kezelhetők, azokat gyorsan és közvetlenül továbbítani lehessen a magasabb szintű döntéshozatali szervek felé, az esélyegyenlőségi törvény szellemének megfelelő gyakorlat meghonosodjon kistérségi szinten. Az eddigi partneri kapcsolatok, illetve a felmerülő egyéni esetek alapján megállapítottuk, hogy a megyei szereplők feladatunkat a térség kiemelten a megye négy leghátrányosabb helyzetű kistérsége (Sásdi, Sellyei, Szigetvári, Szentlőrinci) és további 35 hátrányos helyzetű települést- foglakoztatási problémáinak megoldásában és területfejlesztés folyamatának elősegítésében, valamint a fogyatékosok helyzetének javításában látják. Eddigi tapasztalataink szerint a megyében dolgozó civil és állami szakmai szervezetek egymás közötti kommunikációjának javítására, közös céljaik felismerésére és megfogalmazására volt a legnagyobb szükség. Bár a pécsi Esélyek Háza az egyéni esetek kezelését másodlagosnak tekintette, eddig 77-en kerestek meg minket. Ennek jelentős részében munkaügyi és fogyatékosügyi problémákkal foglalkoztunk. Számos esetben kerestek meg minket a hátrányos helyzetű főként pécsi polgárok szociális jellegű lakhatási problémával, mely a szociális bérlakások tekintetében vetette fel, hogy az esélyegyenlőségi szempontok határozottabb érvényesülésére van szükség. 9

10 Működésünk folyamán a következő programjaink voltak: o Nyitott kerekasztal beszélgetéseink célja egyfajta társadalmi vita és szakmai fórum kezdeményezése volt július 10-én A Prostitúció Magyarországon címmel, szeptember 29-én pedig a családon belüli erőszak témájában szerveztük meg rendezvényünket, november 16-án pedig a- Tolerancia világnapja alkalmából-tolerancia, illetve a diszkrimináció volt a témánk a szakma neves előadóinak, illetve neves művészek részvételével. o Augusztus 28-án Idősek Vakációja címmel megrendezett programunkon célcsoportunk az idősebb korosztály volt. A rendezvény célja a szórakoztatáson kívül elsősorban az információátadás, a felvilágosítás és az volt, hogy idős emberek számára lehetőséget teremtsünk a találkozásra, közösségi élmények szerzésére. o szeptember 17 és 30. között került megrendezésre az Esélyek Háza és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesülettel közös szervezésében a Holokauszt kiállítás a Rácz Aladár Közösségi Házban Karl Stojka, roma festőművész és Lukács Ágnes, holokauszt túlélő képeiből. o szeptember 21-én a Malomvölgyi Szociális Otthonban a fogyatékossággal élők, és a velük foglalkozó szervezetek találkozójára került sor, mely az időszerű kérdések megbeszélése és a tapasztalatcsere volt o október 28-án Civil és önkormányzati szervek számára tájékoztatót szerveztünk a betegjogi, gyermekjogi, ellátottjogi képviseletről. o november 5-én került sor az EH, a megye mozgássérültekkel foglalkozó szervezetei és a REHAB RT képviselője közötti egyeztetésre, annak érdekében, hogy a rehabilitációs és orvosi eszközöket gyártó és forgalmazó részvénytársaságnak itt, a régióban is legyen egy javításokkal foglalkozó egysége. 10

11 o november 20-án került sor a Hindu Magyar Kulturális Alapítvány és az Esélyek Háza közös szervezésében megrendezésében a III. Regionális Egészségnapra, melynek témája a lelki egészségvédelem, és a női esélyegyenlőség volt. o November 12-én mozgás, látás és hallás sérült fiatalok számára önsegítő klub került megrendezésre, mely rendszeres tapasztalatcserére, ismerkedésre és a hasonló problémák együttes leküzdésére szerveződik, a fiatalok aktivitására alapoz, önsegítő jelleggel. o Folyamatos jelleggel kerül sor a már említett kistérségi szinten megvalósítandó esélyegyenlőségi fórumokra. Az első ilyen jellegű rendezvény december 2-án, Sásdon került megrendezésre. Az állami, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és civil szervezetek részvételével zajló beszélgetésen a kistérség főbb problémáinak megvilágítására, és azok megoldására helyeződött a hangsúly. A hatékonyabb fellépés érdekében a Dél- Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht.-val és a Civil Szolgáltató Központtal valósítottuk meg a rendezvényt. 11

12 A ELSŐ FÉLÉVI MUNKATERV Az EH célcsoport meghatározásában nem történt változás a 2004-es évhez képest. A szolgáltatás elsődleges célcsoportja a hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett-nők, fogyatékossággal élők, romák, gyermekek, idősek, hátrányos helyzetű térségek lakosai. A szolgáltatás másodlagos célcsoportja az elsődleges célcsoportok érdekvédelmét vállaló, vagy részükre szolgáltatást nyújtó szervezetek. Célcsoportjaink elérésének legfőbb eszköze továbbra is a kistérségi esélyegyenlőségi fórum, aminek szervezése és koordinálása munkánk gerincét alkotja. Állandó partnereink, a Dél- Dunántúli Regionális Forrás Központ és a Civil Szolgáltatók Közössége mellett eddig a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, a területileg illetékes Munkaügyi Központtal és a Pécsi Munkaerőfejlesztő és Képző Központtal működtünk együtt. Terveink szerint ez a kör bővülni fog az adott kistérségben felmerülő igények szerint, de előreláthatóan a Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózattal és a Nép ügyvédjével biztosan. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a megyei hatáskörrel működő segítő szervezetek és szolgáltatásaik ne csak a megyeszékhelyen legyenek elérhetőek, hanem a kistérségi fórum keretein belül közelebb vigyük az emberekhez, és ismerté tegyük azokat, hiszen Baranya lakosságának százaléka 1000 fő alatti lélekszámú településen él, ahova tapasztalataink szerint gyakran a segítő intézmények, szolgáltatások létének híre sem jut el. Egy sikeres kistérségi fórum nyilván további igényeket, szükségleteket és megoldási javaslatokat hoz felszínre melyek koordinálása és életben tartása szintén az EH feladata. Hosszabb távú célunk a fórumokkal, az információ elérhetőségének, a partnerség gyakorlatának és a problémák komplex szemléletének meghonosítása révén javítani az ellátórendszer hatékonyságát, és ezáltal növelni az esélyegyenlőséget. A program 2004 végén Sásdon indult és januártól júniusig a hátralévő nyolc kistérségben folytatódik 2-3 hetes időközönként. A kistérségi fórumokon szerzett információkat, -kiegészítve azokat a Baranya Megyei Önkormányzattól kapottakkal- egy megyei esélyegyenlőségi térkép elkészítéséhez is fel akarjuk felhasználni. 12

13 Egyeztettünk a somogyi és tolnai EH kal és megállapodtunk egy közös szempontrendszer kidolgozásában ami egy régiós esélyegyenlőségi térkép elkészítését teszi lehetővé. A kistérségek problémáinak és megoldásainak megismerése módot ad egy másik célunk teljesítésére is: ben prioritást élvez a megyében található, az esélyegyenlőség szempontjából követendő ún. jó gyakorlatok felkutatása és népszerűsítése. Már most több olyan kezdeményezésről tudunk, amelyek minimális anyagi támogatással, vagy anélkül működve, értékeket közvetítenek és a társadalmi szolidaritást erősítik. Ezeknek a példaértékű programoknak nagyobb nyilvánosságot és nagyobb elismertséget szeretnénk teremteni január 1.-től az EH a Baranya Megyei Önkormányzat keretein belül működik ezáltal szorosabb együttműködésre nyílik lehetőség a megyei szervekkel. Az EH jelentősebb, koordináló szerepet vállal a BMÖ által kezdeményezett Megyei Esélyegyenlőségi Tanács munkájában és a megyei Idősügyi Tanácsban. A Megyei Esélyegyenlőségi Tanács tagjai, szintén támaszkodhatnak a kistérségi fórumokon elhangzottakra. Elsőkézből kapnak hiteles információkat és közvetlenül érhetők el az érintettek a Tanács válaszaival. Januárban kerül sor a Pécsett működő Támogató Szolgálatok közötti egyeztetés megszervezésre. A városban hétköznap négy szervezet végez ilyen jellegű szolgáltatást, szombat- vasárnap azonban egy sem. A szolgáltatók az előzetes felmérések alapján elképzelhetőnek tartanak egyfajta ügyeleti rendszert, amellyel megoldható lenne a hétvégi működés, és jelentős segítséget nyújtana a Pécsi kistérség sérült emberinek. Szintén a fogyatékkal élőkhöz kötődik egy nagyon gyakorlatias célkitűzésünk. Többször kaptunk már jelzést, hogy a Dél-Dunántúli régióban a mozgássérültek által használt gyógyászati segédeszközök javítása nem megoldott, a legközelebbi szerelőműhely Pécstől 200 km-re van Keszthelyen. Irodánk még 2004-ben kezdeményezte egy országos rehabilitációs és orvostechnikai eszközöket gyártó, forgalmazó és javító cégnél,- amely több, jelentős, a megyében mozgássérültekkel foglalkozó szervezettel, intézménnyel már évek óta kapcsolatban áll- hogy telepítsen javítóműhelyt lehetőség szerint Baranyába, Pécsre, de legalább a régió egy közelebbi városába. Ez a kezdeményezés 2005 elején realizálódik, és az első negyedévben tervezzük a műhely átadását. 13

14 Irodánk több nyertes pályázat megvalósításában vesz részt 2005-ben. A Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda(KÖSZI) által benyújtott A nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatos diákrendezvények felsőoktatási intézményekben című pályázat keretén belül egy rendezvénysorozat megszervezésében, szakmai koordinálásában veszünk részt. A UWYTA KHT. EQUAL pályázatában fejlesztési partnerként, a munkahelyeken esélyegyenlőségi szempontokat vizsgáló és értékelő projekt, ún. Színes Munkahely kidolgozójaként és megvalósítójaként működünk közre. A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona HEFOP/2004/2.2 A társadalmi befogadás elősegítése c. pályázatában, a részt vevő szociális intézmények vezetői találkozóinak biztosítjuk a helyszínt és a szakmai koordinációt. Konkrét ügyek, kliensek esetén munkakapcsolatot tarunk fenn az alábbi intézményekkel: Baranya Megye Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatai, Gandhi Közalapítvány, Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye, Etnikai Fórum Pécsi Szervezete, INDIT Közalapítvány, Integrált Szociális Intézmény Mozgássérültek Otthona, Kistérségi Területfejlesztő Társulások (9 db), Kerek Világ Alapítvány, KHETANIPE - A Romák Összefogásáért Egyesület, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezet, Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete, Mozgásfogyatékosok Nappali Intézete, Pécs Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képzési Központ, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezet, UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht., Baranya Megyei Munkaügyi Központ 14

15 Kiemelt fontosságú ügyekben partnereink, illetve programjaink aktív résztvevői voltak ben: Baranya Megyei Kastélypark Módszertani Intézet, Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Áldozatvédelmi Iroda, Cigány Kulturális És Közművelődési Egyesület, DADA 2000 Ifjúságvédelmi, Drogmegelőzési Alapítvány, Magyar-Hindu Kulturális Alapítvány, Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete, Nyugdíjasok Egyesülete Pécs, Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis, Magyar Teleház Szövetség Alapítvány, MIOK Alapítvány Grundsuli, PTE-BTK Szociológiai és Szociális Tanulmányok Intézete, Rehab - Dél Kft, MTRFH - kistérségi menedzserek Leendő illetve konkrét pályázati partnereink: A PTE - KÖSZI iroda és a PTE-BTK Szociológiai és Szociális Tanulmányok Intézete Szociálpolitikai Tanszékének, - a Nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatos diákrendezvények felsőoktatási intézményekben (kiíró EKH) c. pályázat kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk. A KHETANIPE - A Romák Összefogásáért Egyesülettel -Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Igazgatóságának a évi pályázati felhívása A nők esélyegyenlőségét elősegítő szakmai programok 2004, kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk. 15

16 A Baranya Megyei Kastélypark Módszertani Intézet, - HEFOP/2004/2. 2. A társadalmi befogadás a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével kapcsolatos pályázatában együttműködési megállapodást kötöttünk. A UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht., EQUAL- A megváltozott munkaképességű személyek pozitív munkaerőpiaci mobilitásának előmozdítása érdekében kiírt pályázatban fejlesztési partnerként veszünk részt. A NANE egyesület és a Babocsai Roma Nők Egyesült Szervezet (Baronesz) Csak okosan! Szexuális egészségvédelem a roma fiataloknak c. pályázatában együttműködő partnerként vettünk részt. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi erőforrás Fejlesztési Intézet (FEEFI) - Képzési programok az uniós forrásokhoz való hozzáférésre a roma származású nők esélyeinek növelése céljából, a Dunántúlon elnevezésű pályázatában együttműködési megállapodást írtunk alá. A PTE-BTK Szociológiai és Szociális Tanulmányok Intézete Szociálismunka Tanszékkel és a Kanga Egyesülettel folyamatban van pályázatok kapcsán a partnerségi viszony kialakítása. A 2005-ös munkaterv megvalósításában legfőbb partnereink: Kistérségi Területfejlesztő Társulásokkal és a Kistérségi megbízottakkal együttműködési megállapodást fogunk aláírni 2005 januárjában illetve februárjában. Ezen megállapodás a kistérségi ügyek helyben való hatékony megoldását, illetve ha ez az út nem járható akkor közreműködésünkkel megyei, illetve régiós szintre emelését segíti elő. Az együttműködés eddig is megvolt köztünk, igaz nem hivatalos formai keretek közt. Civil Közösségek Háza és a Dél Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Kht vel januárjában együttműködési megállapodást írunk alá. Ennek célja egyrészt a Baranya 16

17 megyei szociális, egészségügyi, foglakoztatási és területfejlesztési céllal létrejött civil szervezetek támogatása és segítése (különös tekintettel az esélyegyenlőség biztosítására) másrészt a civil állami-önkormányzati forprofit szféra együttműködésének elősegítése, illetve a szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetű egyének és családok segítése, reintegrációja a helyi közösségekbe. Sajtókapcsolataink A pécsi Esélyek Háza működése során folyamatosan tartja a kapcsolatos az írott és az elektronikus sajtó, a helyi televízió és rádió képviselőivel. A megnyitásról számos sajtóhír jelent meg (Pécs TV, Pécsi Hírek, Baranyanet Online, stb.), illetve a megnyitó után sajtótájékoztatóra került sor. Az iroda megjelentette sajtóanyagát a Baranya Megyei Önkormányzat honlapján is. Nemes Péter irodavezetővel a Remény Rádióban, a Humán Forrásokban, illetve a SAnsz-ban több interjú is készült Rendezvényeinkről a sajtó képviselői folyamatosan tájékoztatva lettek, és arra meghívást kaptak. Programjainkról informáltuk a Pécsi Hírek, a Dunántúli Napló, Remény Rádió, Pécs Tv, az Univ Pécs és a Pécsi Hét szerkesztőségét, továbbá a Pécsi Tudományegyetemen is el lettek helyezve plakátjaink, valamint az érintett tanszékek is értesítve lettek. Vendégeinkkel a minden rendezvény után interjút készítettek a sajtó képviselői. A Dunántúli Napló újságírójával, folyamatos kapcsolatban vagyunk, aki rendszeresen jelentet meg rólunk cikkeket. Rendezvényeinkről a sajtóanyagokat továbbítjuk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata sajtóreferensének, Pánics Györgynek, aki megegyezésünk alapján továbbítja azt a regionális média részére január végén megbeszélésre kerül sor a sajtó munkatársaival a munkatervben szereplő feladatok megfelelő kommunikálása érdekében. 17

18 Főbb sajtó partnereink. Baranyanet Online (www.baranyanet.hu) Dunántúli Napló, MR Pécsi Körzeti Stúdió, MTV Pécsi Körzeti Stúdió, Pécs Tv, Pécsi Hét, Pécsi Hírek. Pécsi Napilap. Pécs internetes újságja (www.pecsinapilap.hu) Remény Rádió, Univ Pécs, Humán források Pécs, január

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

ÁROP-1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN

ÁROP-1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0089 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A KISKUNHALASI JÁRÁSBAN 3. KEREKASZTAL ÜLÉS KOCSIS ZSUZSANNA SZOPKA DÁNIEL MULTICONTACT KFT 2015. JÚNIUS 2. KEREKASZTAL ÜLÉS

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Valkó Nagyközségi Önkormányzat (2114 Valkó, Rákóczi u. 3. törzsszáma: 730567, adószáma: 15730569-2-13, statisztikai számjele: 15730569-8411-321 13)

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám:

Pályázati adatlap. Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére. A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: Pályázati adatlap Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztésére A pályázó neve, székhelye: Regisztrációs szám: (A pályáztató szervezet tölti ki!) Kedvezményezett: Partnerek: 7624 Pécs,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK 0019 Békés Megyei 0017 0071 0041 Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nkft. 0039 0045 0044 0055 0010 EMMI Debreceni

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség.

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Engelberth István BGE PSZK Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok a

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Szerkezeti változás a évben XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Szerkezeti változás a évben XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 04/00/00/00 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (004646) Névváltozás 2007. évközi névváltozás (2007.07.31) Eredeti szerkezet: 26 04/00/00/00 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben