Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 138. (1) bekezdésének j) pontja alapján figyelemmel az Ötv és aiban, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Övtv.) teljes terjedelmében, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. (1)-(4) bekezdéseiben és ában foglaltakra is az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alanyi hatálya kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzatának szerveire (a képviselő-testületre, a képviselő-testület bizottságaira, a polgármesterre és a polgármesteri hivatalra), valamint az önkormányzat és a jogelődje által alapított és az önkormányzat tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (az intézményekre) és gazdasági társaságokra (Kft-kre), továbbá az önkormányzati vagyontárgyakat szerződés alapján üzemeltető kezelő természetes és jogi személyekre. (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzati vagyon teljes körére. Az önkormányzati vagyon teljes köre - egyrészt a számviteli előírások alapján nyilvántartott egy éven túli használati idejű befektetett eszközökből, (ezeken belül immateriális javakból, tárgyi eszközökből, úgymint ingatlanokból és az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogokból, gépekből, berendezési és felszerelési tárgyakból, járművekből és folyamatban lévő beruházásokból felújításokból, valamint a befektetett pénzügyi eszközökből, úgymint vállalkozásokban való tartós részesedésekből, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból és tartósan adott kölcsönökből, továbbá az üzemeltetésre kezelésbe önkormányzaton kívüli szervek részére átadott eszközökből) áll, - másrészt az egy évig terjedő, vagy azon belüli használati idejű forgóeszközökből (ezeken belül az anyag és árukészletekből, követelésekből, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból, pénzeszközökből és aktív pénzügyi elszámolásokból) tevődik össze. Az önkormányzati vagyon teljes körén belül az önkormányzat saját vagyona az előbbiek értékének összegéből a kötelezettségek, vagyis a hitelfelvételek és ki nem fizetett egyéb tartozások, elszámolások levonásával állapítható meg. 1

2 (3) A rendelet hatálya alá tartozó szervek az önkormányzati vagyon köré-be tartozó eszközök feletti rendelkezési jog gyakorlásának keretében kötött szerződések során a vonatkozó jogszabályi előírások és a rendeletben foglaltak szerint kötelesek eljárni. (4) Az e rendeletben foglalt általános érvényű előírásokon kívüli előírásokat is figyelembe kell venni a polgármesteri hivatal és az intézményhálózat költségvetési gazdálkodásában. (5) E rendelet szabályait a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, - a közterületek használatáról, - a beruházások rendjéről, - és a közbeszerzési eljárásokról folytatott ügyintézések során. (6) E rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni az értékpapírok meg-szerzésére és értékesítésére, valamint a pénzeszközökkel kapcsolatos gazdálkodásra, és az önkormányzatot megillető követelések elengedésére, illetve mérséklésére, ha arról az önkormányzat éves költség-vetési rendelete ettől eltérően nem rendelkezik. II. Fejezet Az önkormányzati vagyon törvényi előírás szerinti meghatározása (1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. [Ötv. 78. (1) bekezdése.] (2) Az előbbi meghatározás alapján önkormányzati tulajdont képeznek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásokban is elismert ingatlanok (úgy-mint a telkek és egyéb földterületek a rajtuk elhelyezett épületekkel és egyéb építményekkel, növényzettel együttesen), valamint a földhöz nem rögzített mozgatható ingóságok. Az önkormányzati vagyon részét képezik az előbbi eszközféleségeken kívül a mások tulajdonában lévő eszközféleségek felett gyakorolható vagyoni értékű jogok ( így a föld-használat, telki szolgalom, haszonélvezet joga) is. 2. (3) Az önkormányzati tulajdon rendeltetése szerint - törzsvagyonból - és a törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb vagyonból áll. 3. (1) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszám-adáshoz a vagyonállapotról külön jogszabályban meghatározott vagyonkimutatást kell készíteni. [Ötv. 78. (2) bekezdése.] (2) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, a-mely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. [Ötv. 79. (1) bekezdése.] 2

3 Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti meghatározása 4. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. [Ötv. 79. (2) bekezdése.] - Forgalomképtelenek: - a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok, és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. [Ötv. 79. (2) bekezdés a) pontja.] - A vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, úgymint a természetes és mesterséges vízfolyások, árkok, csatornák, töltések, - a levéltári anyagok, - a köztemetők. - Korlátozottan forgalomképesek: - a közművek, ideértve a vízi közműnek minősülő ivóvíz-szolgál-tató kitermelő és elosztó létesítményeket, valamint a szennyvíz-elvezető csatornarendszert és tisztítótelepeket, - az intézmények, - a középületek, - továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. [Ötv. 79. (2) bekezdés b) pontja.] - Műemlékingatlanok, úgymint a műemléknek, illetve a műemlék jellegűnek vagy városképi jelentőségűnek minősített épületek és egyéb építmények, - védett természeti területek, úgymint a természetvédelmi terüle-tek és természeti emlékek. [Övtv.] - Köztéri műalkotások, úgymint szobrok és emlékművek, sportlétesítmények, önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakások. 5. (1) A törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonhoz tartoznak a 4. -ban nem szereplő eszközök. Ezek forgalomképesnek minősülnek. (2) Az egyéb vagyoni körhöz tartozó vagyonnal a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzati alap és kiegészítő tevékenységeken kívüli vállalkozási tevékenység, úgymint a haszonszerzés érdekében rendszeresen végzett különböző termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás is folytatható. (3) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. [Ötv. 80. (3) bekezdése.] 3

4 (4) Az önkormányzat nem folytat közvetlenül vállalkozási tevékenységet. Közvetett módon egy saját tulajdonú és egy résztulajdonú Kft-ben - mint különálló jogi személyiségű társaságokban - van viszonylag kisösszegű vagyona befektetve. III. Fejezet A tulajdonosi jogok gyakorlása 6. (1) A helyi önkormányzatot - az Ötv-ben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő testület rendelkezik. [Ötv. 80. (1) bekezdése.] (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosításra vonatkozó döntések értékhatártól függetlenül: a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása, i) az önkormányzat feladat és hatáskör változásával kapcsolatosan a tulajdon vagy használat jogának átadása. (3) A képviselő-testület a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásával szerveit és az önkormányzati vagyonkezelőket e rendelet szerint bízza meg. (4) Az önkormányzat vagyonkezelői: a) polgármesteri hivatal, b) az önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények), c) önkormányzati tulajdonban vagy résztulajdonban működő gazdasági társaságok, d) szerződés alapján önkormányzati vagyont üzemeltető kezelő egyéb természetes és jogi személyek. (5) A vagyonkezelő szervek a kezelésükben levő önkormányzati vagyonnal a jogszabályok és e rendelet által szabályozott módon gazdálkodnak. (6) Az önkormányzat vagyonkezelői a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. Kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával és védelmével kapcsolatos feladatokat ellátni. (7) A tulajdonost és vagyonkezelő szerveket megillető használat joga ingyenes. A vagyonkezelő szervek jogosultak - ugyanakkor kötelesek is - a kezelésükben lévő 4

5 vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, a közszolgálatban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, illetve egyéb hasznosítására. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Az intézmények tornatermeit, tantermeit, közösségi célú helyiségeit sportolási, oktatási, kulturális, kiállítási, közművelődési, művészeti tevékenység, termékbemutató céljára, az intézmény erre kijelölt helyiségét iskolai büfé céljára lehet bérbe adni oly módon, ha ez az intézményt alapító okirata szerinti tevékenysége gyakorlásában nem akadályozza, vagy korlátozza. Az intézmények saját dolgozóik számára díjmentesen biztosíthatják a sportolásra s egészségmegőrzésre alkalmas helyiségek (tornaterem, tornacsarnok, konditerem, táncterem) használatát. A teremhasználatról az intézményvezető dönt. Ideiglenesen közösségi tér hiánya miatt pártok, civil szervezetek, egyesületek, és egyházak számára is bérbe lehet adni a kérelmek beérkezésének a sorrendjében az intézmények közösségi célú helyiségeit, de úgy, hogy a rendezvények az intézmények szervezeti és működési szabályzatban foglalt tevékenységét ne akadályozzák. Oktatási- és nevelési intézmény esetén az intézményi foglalkozásokat és rendezvényeket a bérbeadás nem zavarhatja. Kereskedelmi célokra, és lakodalmak megrendezésére az intézmények területén lévő helyiségek bérbe nem adhatók. Az intézmény vezetője dönt a bérbe adásról és köti meg a bérleti szerződést. A bérleti szerződés határozott időre, oktatási nevelési intézmények esetében legfeljebb az adott tanév végéig terjedő időszakra szólhat. A bérleti díj az intézmény bevételét képezi, mely bevételek legalább 50%-át az adott intézmény állagmegóvására kell fordítani. Az oktatási intézmények helyiségeinek osztálytalálkozók, véradás, tüdőszűrés, önkormányzat és intézményeinek rendezvényei megtartása céljára történő biztosítása nem minősül bérbe adásnak, így nem díjköteles. Az intézmények helyiségeinek bérbeadására vonatkozó díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen díjak tartalmazzák a helyiséghasználattal kapcsolatos takarítás, fűtés, világítás, vízhasználat amortizáció költségeit. (8) Az önkormányzat közüzeme működéséhez szükséges - és az önkormányzat tulajdonában levő - vagyont a közüzemre bízza. E vagyonnal a közüzem - ha jogszabály másként nem rendelkezik - önállóan gazdálkodik. A törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 7. A 6. (2) bekezdésében foglaltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az önkormányzati törzsvagyonban lévő vagyontárgyak hasznosítási, illetve működtetési jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedése, a pályázat kiírása és elbírálása. [E vonatkozásban a koncesszióról szóló évi XVI. törvényben előírtaknak megfelelően kell eljárni.] A forgalomképtelen vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 8. 5

6 (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetők el, nem vihetők be apportként gazdasági társaságba, nem terhelhetők meg, biztosítékul nem adhatók. A felsoroltakkal ellentétesen kötött szerződéseket érvénytelennek kell tekinteni. (2) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítása is a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) Az önkormányzat és intézményei, valamint jogelődjeik levéltári anyagának tulajdonjogára a levéltári jogszabályok az irányadók. (4) A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot (tulajdonosi hozzájárulás kiadását), továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 9. (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, megterhelése, kezelésbe adása, illetőleg megszerzése csak a korlátozást elrendelő szerv vagy személy írásbeli hozzájárulásával valósítható meg. (2) Felsőbbszintű jogszabályok által meghatározott korlátozó feltétel, hogy a védetté nyilvánított kulturális javak, történeti (régészeti) emlékek, műemlék ingatlanok, védett természeti területek elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelői vagy használati jogának átadásához az illetékes szakminiszter, védművek és védelmi létesítmények esetében pedig az illetékes szerv hozzájárulása szükséges. (3) Önkormányzati szinten a korlátozó feltételek meghozatala, illetőleg feloldása vagy enyhítése a képviselő testület jogköre. (4) Általános érvényű előírás önkormányzati szintű döntéseknél, hogy a korlátozó feltételektől akkor lehet eltekinteni, ha azt a vagyoni eszközök kihasználtságának alacsony szintje, vagy a fenntartásukra fordított magas összegek más irányú hasznosítását indokolják. A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 10. (1) Az e kategóriába sorolt önkormányzati vagyonra vonatkozó döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik: a) Ft feletti nettó forgalmi értékű ingatlan adásvétele, cseréje a vagyon használatának, illetve hasznosítás jogának átengedése, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése /jelzálogjog/, b) az önkormányzat vagyonának 2 évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe adása, c) az önkormányzat ingatlanvagyonának - rendkívüli, egyedi esetben ingyenes átadása, 6

7 d) behajthatatlan követelések törlése Ft egyedi nettó érték felett, e) a Ft és az azt meghaladó nettó forgalmi értékű ingó dolog tulajdonjogának ingyenes átadása. f) Ft és az azt meghaladó nettó egyedi nyilvántartási értékű ingó vagyon adásvétele. (3) A pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozik a döntés: a) az Ft és az az alatti nettó forgalmi értékű ingatlanok adásvételéről, cseréjéről, b) az önkormányzat vagyonának 1-2 évre történő bérbe, haszonbérbe adásáról, c) behajthatatlan követelések törléséről Ft egyedi nettó érték között, d) Ft közötti nettó egyedi nyilvántartási értékű ingó vagyon adásvételéről, e) a Ft alatti nettó forgalmi értékű ingó dolog tulajdonjogának ingyenes átadásáról. Az a.) és b.) pontba tartozó esetekben a Pénzügyi Bizottság és a Műszaki Bizottság véleményének, javaslatának figyelembevételével dönt. (4) A polgármester jogosult: a) a vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, b) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, c) megkötni a nem intézményi használatban lévő ingatlanokra a bérleti szerződéseket, d) dönteni a Ft alatti egyedi nettó értékű behajthatatlan követelés törléséről, e) az önkormányzat öröklése, illetve vagyonról javára történő lemondás esetén dönteni a hagyaték illetve a vagyon elfogadásáról, intézkedik annak átvételéről f.) dönteni a Ft alatti nettó egyedi nyilvántartási értékű ingó vagyon és vagyoni értékű jog adásvételéről. (5) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik: a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása, b) a használatában, kezelésében lévő, Ft alatti nettó forgalmi értékű ingó vagyontárgyak, vagyoni értékű jog értékesítése, c) a Ft alatti nettó egyedi nyilvántartási értékű ingó vagyon és vagyoni értékű jog adásvételének lebonyolítása a polgármester döntését követően. (6) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. Az ingóságok értékesítéséből származó bevétel a kezelő szerveket illeti meg. (7) Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a hatáskör gyakorlója a soron következő testületi ülésen a képviselő testületet tájékoztatja. IV. Fejezet 7

8 A korlátozottan forgalomképes és a forgalomképes vagyon hasznosítására vonatkozó általános szabályok 11. (1) A vagyon hasznosításának elsődleges célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása. (2) Az előbbi elsődleges feladatok ellátása, mellet feleslegesként, (többletként), vagy használhatósági értékük alapján gazdaságosan nem működtethetőnek minősülő vagyontárgyakat önkormányzaton kívüli szervek vagy személyek részére lehet hasznosítani. (3) A vagyon másodlagos hasznosítása alatt az egyes vagyontárgyak bérbe, használatba vagy haszonbérbe adása értendő. (4) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat hasznosításuk előtt át kell minősíteni a forgalomképes vagyon állományába a képviselő-testület engedélye alapján. (5) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó és a korlátozottan forgalomképes vízi közművek csak közszolgáltatási célokra hasznosíthatók. (6) Az ingatlan és ingóvagyon bérbeadás útján történő hasznosításának feltétele az, hogy a bérlet idején felmerülő és a bérbeadót terhelő karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérleti díjban megtérüljenek. (7) A beépítésre alkalmas földterületek haszonbérbeadása, vagy bérbeadása esetén a rendezési tervben foglaltakat figyelembe kell venni. (8) A vagyon bérbeadásából származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg. (9) Az önkormányzat tulajdonában álló földterület alapítványba adásához a képviselőtestület határozata szükséges. (10) Ingatlant csak jogosítvánnyal rendelkező vagyonértékelő által elvégzett forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet értékesíteni. (11) Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon értékesítéséből származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg. (12) Az önkormányzat vagyonát elidegeníteni Ft, nettó érték felett, kezelésbe, vagy bérbe adni évi Ft nettó ellenérték felett, és beszerezni Ft egyedi nettó beszerzési érték felett csak versenyeztetés útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. [Áht (A) bekezdése alapján.] (13) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait az önkormányzati vagyon értékesítése, kezelésbe adása, bérbeadása, ellenérték nélküli átadása, valamint beszerzések során: a) a közbeszerzésekről szóló, módosított évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzésekre, b) az értékpapírok nyilvános forgalomba-hozatala, az értékpapírok tőzsdei értékesítése esetén, c) üzletrész, részvény értékesítése, valamint ingatlancserék esetén, d) ha a versenyeztetés két alkalommal eredménytelen, e) ha az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdonjogi, használati viszonyainak rendezését szolgálja, f) ha az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg. 8

9 A pályáztatás és versenyeztetés részletes szabályait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. V. Fejezet A vállalkozói vagyon hasznosítása 12. (1) A vállalkozói vagyon hasznosítása során az önkormányzat - gazdasági társaságot alapíthat, - alapítványt hozhat létre, vagy ehhez csatlakozhat, - biztosítékul adhatja, vagy más módon megterhelheti, - vagyonrészének használatát, vagy hasznai szedését másnak átengedheti, - tulajdonjogát másnak átruházhatja. (2) Az önkormányzat ellátási feladatai elvégzésére létrehozott gazdasági társaságban az önkormányzat tulajdonosi arányának legalább 51 %-osnak kell lennie a társaság irányíthatóságának biztosítása érdekében. (3) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselőtestület nyilatkozatával lehet. VI. Fejezet Az önkormányzati vagyonról való lemondás 13. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve vagyonkezelői jogát- jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában - ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni, illetve az önkormányzat követeléseiről lemondani csak - közérdekű kötelezettségvállalás, közalapítvány javára, - köztestület, társadalmi szervezet részére, - egyházak részére, - más önkormányzat részére, a feladat- és hatáskör átruházása kapcsán lehet.[áht (2) bekezdése alapján.] (2) Ha a vagyonról az államháztartás alrendszere javára történik lemondás, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő illetve állami vagy más szervezet elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. [Áht ] (3) Behajthatatlannak minősíthető a követelés, ha - az adós meghalt és hagyatéka nem maradt, - az adósnak nincs lefoglalható vagyona, illetőleg a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen maradt, - a bíróság behajthatatlanságra vonatkozó jogerős határozatot hozott. 9

10 VII. Fejezet A vagyon hasznosításának nyilvántartása 14. (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésével, illetőleg hasznosításával kapcsolatosan kötött szerződésekről nyilvántartást kell vezetni, amelyek folyamatosságáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. (2) A nyilvántartás tartalma nyilvános, a benne foglaltak közérdekű adatoknak minősülnek. (3) Az önkormányzat vagyona elidegenítése, hasznosítása kapcsán a döntést hozó szerv illetve szerződéskötő a döntést, illetve a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles a vagyon nyilvántartót értesíteni a döntést, illetve a szerződés egy példányának megküldésével VIII. Fejezet Vagyonnyilvántartás 15. (1) A vagyonnyilvántartás rendszerét az arra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a jegyző alakítja ki. (2) A vagyon nyilvántartási feladatokat a polgármesteri hivatal, valamint az ön-kormányzat tulajdonosi irányítása alatt működő intézményei és vállalkozásai látják el. (3) A vagyonkezelői nyilvántartások alapdokumentumai az év végi fordulónapos, egyeztetett leltárak. (4) A vagyonnal gazdálkodók kötelesek az általuk kezelt vagyont a leltárak alapján nyilvántartani és a vagyont érintő változásokat a hivatali vagyon-nyilvántartás részére bejelenteni. (5) A hivatal az önkormányzat teljes vagyonáról az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben előírt számviteli rendszerű nyilvántartást vezet. (6) A számviteli előírások szerint nyilvántartott vagyon értékéről évközi és év végi mérlegeket kell összeállítani és megküldeni a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, illetőleg az éves zárszámadás részeként a képviselő-testület részére is be kell mutatni az ezen rendelet 15. (5) bekezdésben jelölt Korm. rendelet 44/A. -ában részletezett vagyonkimutatás formájában. A számviteli rendszerű nyilvántartásokat a pénzügyi-gazdasági iroda vezeti. (7) A számviteli rendszerű nyilvántartásokon kívül az önkormányzat ingatlanvagyonállományáról a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott kataszteri rendszerű nyilvántartásokat a műszaki iroda vezeti és ennek adatairól éves szintű statisztikai beszámolót készít a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére. IX. Fejezet 10

11 Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2000. (IX.28.) Ör. számú rendelet, valamint az azt módosító 40/2004. (X.28.), 8/2005.(II. 24.), 9/2005. (IV. 07.), 13/2005. (V. 5.), 27/2005. (IX. 30.), 20/2006. (V. 25.) számú rendeletek. (2) E rendelet rendelkezései nem érintik a hatályba lépése előtt megkötött jogügyletek érvényességét. (3) Az e rendeletben alkalmazott fogalmak jegyzéke a 3. számú mellékletben szerepel. Hajdúsámson, március 1. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, március 5. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 11

12 1. sz. melléklet a., Amennyiben a saját intézmények szolgáltatásaikat egymás között bonyolítják arról kötelesek nyilvántartást vezetni. b., Az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek közösségi terek és önkormányzaton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásának a díjtáblázata 1. Tanterem rendezvényre Ft/óra 2. Tanterem (termékbemutatóra) Ft/alkalom max. 2 óra és minden megkezdett további óra Ft 3. Tanácsterem bérbeadása a helyi pártok és helyi társadalmi szervezetek részére térítésmentes 4. Tornaterem(iskola) Ft/óra 5. Tornacsarnok(iskola) Ft/óra 6. Sportegyesület részére tornaterem, tornacsarnok ingyenes használat, de a támogatásba legyen beépítve 7. Aula Ft/óra 8. Étterem(gyermekebédlő) Ft/óra 9. Konyha használat (rezsi) Ft/alkalom 10. Kábel elosztó helyiség Ft/hó + rezsiköltség 11. Büfé Ft/hó 12. Iskolaudvar/díszudvar Ft/óra 13. Könyvtár emeleti helyiség Ft/óra 14. Martinkai Közösségi Ház a helyi társadalmi szervezetek, egyházak részére ingyenes használat Egyéb célra: - termék bemutatató stb Ft/alkalom max. 2 óra és minden megkezdett további óra Ft - civilszervezetek és egyéb rendezvények Ft/óra 12

13 2. sz. melléklet A versenyeztetési eljárás szabályai 1.) A pályázatot a képviselő-testület döntése alapján szervei, a vagyon használói illetve kezelői, vagy az általuk megbízott szakértők, vagy más a képviselő-testület által kijelöl személyek hirdetik meg. 2.) A pályázati kiírás jogszerűségi szempontból történő véleményezéséről a jegyző gondoskodik a polgármesteri hivatal jogásza bevonásával. 3.) A nyilvános pályázatot legalább egy országos, vagy megyei napilapban meg kell hirdetni. 4.) A pályázat leadására nyitva álló határidőt úgy kell megjelölni, hogy legalább 15 nap álljon a pályázók rendelkezésére. 5.) A zártkörű pályázatról a érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül kell értesíteni. A pályázati felhívást legalább három pályázónak meg kell küldeni úgy, hogy a felhívást postára kell adni a benyújtásra megállapított határidő előtt legalább 15 nappal. 6.) A pályázatot két fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második fordulóban az előre meghatározott és közzétett szempontok alapján az első forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt. 7.) A pályázatot kiíró a pályázati feltételeket és szabályokat a pályázat során csak a következő esetekben változtathatja meg: - ha ezt a jogát a pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta magának, - ha a pályázatok benyújtási vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg. 8.) A változtatást a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni vagy valamennyi érdekeltnek meg kell küldeni. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy új pályázat kiírására került sor. 9.) A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. 10.) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen: - a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, - az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését, szükség esetén annak minimális árát, - az ajánlatok benyújtásának helyét és időpontját, - az ajánlati kötöttség minimális időtartamát. 11.) Ingatlan értékesítése esetén a pályázati felhívás mellett be kell szerezni - a hat hónapnál nem régebbi vagyonértékelést, - ingatlan esetében három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot. 12.) A pályázó a pályázat eredményének közzétételéig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A benyújtott ajánlatok tartalmát legalább a pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adható. 13

14 Pályázati biztosíték 1.) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához köthető, melyet a pályázati felhívásban meghatározott módon és időben kell rendelkezésre bocsátani. 2.) A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után vissza kell adni. 3.) Nem adható vissza a biztosíték, ha - a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, - az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, - az ajánlattevő a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza ajánlatát, - a szerződés megkötésének meghiúsulása az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Ajánlati kötöttség 1.) A pályázó ajánlati kötöttsége, ha a kiírás másképp nem rendelkezik, akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. 2.) A pályázó ajánlatához a kiírásban vagy a pályázó által meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van. Kivétel ez alól, ha a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt a ki-író vagy írásban közli a pályázókkal, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 3.) A pályázó ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha erre a pályázati kiírás lehetőséget biztosít és erre felhívták. 4.) A kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni. 5.) Ha az ajánlattevő a pályázat titkosságát megsértette, úgy kizárható az eljárásból. 6.) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonatja. 7.) Az ajánlattevő nem igényelhet térítést ajánlata kidolgozásáért és ajánlattételével kapcsolatos más jogcímen sem terjeszthet elő követelést. Az ajánlat 1.) Az ajánlattevő az ajánlatát zárt borítékban, cégszerű aláírással a megjelölt időpontban és helyen a pályázatra utaló jelzéssel köteles benyújtani. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, - az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, - a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, - az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 14

15 - egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettség vállalásra. 3.) Az ajánlattevő az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálás után nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 4.) Az ajánlati dokumentumokat a beérkezés sorrendjében sorszámmal kell ellátni. 5.) A beérkezett pályázatok felbontása az ügyiratkezelés szabályai szerint történik. A pályázati határidőt követő napon a pályázatokról feljegyzést kell készíteni, melyben megállapításra kerül, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban foglaltaknak. 6.) Érvényes az az ajánlat, amely mind formáját, mind tartalmát tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. 7.) Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban valamint az e mellékletben szereplő szabályoknak. 8.) Az érvényes ajánlatokat a döntés-előkészítésre jogosult bizottság véleményezi és indoklással ellátott javaslatot tesz a döntésre jogosult szervnek. 9.) Ha a kiírás másképpen nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül el kell bírálni. 10.) Nem vehet részt a pályázat értékelésében: - az, aki az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - az érdekelt gazdálkodó szervezet tisztségviselője, - az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, - az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozói /PTK b) pontjában meghatározott személyek/ 11.) A pályázat értékelésében résztvevő köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. 12.) Eredménytelen a pályázat, ha: - a kitűzött időpontig nem érkezik ajánlat, - a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a felhívás vagy a pályázatra vonatkozó más előírásnak. 13.) A kiíró a pályázat kiírásakor fenntarthatja magának azt a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ilyen módon minősítse a pályázatot eredménytelennek. 14.) A pályázati ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. 15.) A pályázat értékelését írásban /jegyzőkönyvben/ kell rögzíteni. 16.) Az a pályázó, aki a versenyeztetési eljárás szabályainak alkalmazását jogszabálysértőnek tartja, az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül a jegyzőhöz kérelmet terjeszthet elő. Ennek eredménytelensége esetén az illetékes bírósághoz keresetet terjeszthet elő. 15

16 E rendelet alkalmazásában: 3. sz. melléklet 1.) Helyi közút: az önkormányzat tulajdonában levő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterület. 2.) Helyi közút műtárgya: híd, áteresz az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna. 3.) Középület: a képviselő-testület és szervei elhelyezésére szolgáló épület. 4.) Közmű: a gázelosztó vezetékhálózat, a víz- és csatornahálózat, a közcélú villamos hálózat, valamint az út, 5.) Levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat; 6.) Muzeális emlék: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény meghatározott fogalom. 7.) Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 8.) Park: a település belterületén az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterület, amely közterületnek minősülő /park, játszótér/, a pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő. 9.) Tér: az önkormányzati tulajdonban lévő közterület, melyet bárki szabadon használhat, a használatára vonatkozó jogszabályok keretei között. 10.) Vagyoni értékű jog: Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. 11.) Vagyonkezelő szerv: e rendelet 1. /2/ bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyonkezelő szervek, továbbá vagyonkezelésre szerződés alapján felhatalmazott más, nem önkormányzati szervek. 12.) Védett természeti terület: A természet védelméről szóló évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület; 13.) Vizek: a folyóvizek /folyó, vízfolyás/, a közcélú csatornák és a természetes tavak, illetve ezek medre. 14.) Vízi közműnek nem minősülő közcélú vízilétesítmények: "A vízgazdálkodásról " szóló évi LVII. törvényben meghatározott létesítmény. 16

17 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007.(IV.27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.(III.5.) számú rendeletének módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének j) pontja alapján figyelemmel az Ötv és aiban, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény teljes terjedelmében, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1)-(4) bekezdéseiben és ában foglaltakra is az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (III.5.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A rendelet az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek közösségi terek és önkormányzaton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásának díjtáblázatáról szóló 1. számú melléklete hatályát veszti. (2) A rendelet 6. (7) bekezdés g.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az intézmény helyiségeinek bérbeadására vonatkozó díjairól az önkormányzat az éves költségvetési rendelettel egyidejűleg határozattal dönt. Ezen díjak tartalmazzák a helyiséghasználattal kapcsolatos takarítás, fűtés, világítás, vízhasználat amortizáció költségeit. (1) A rendelet 11. (13) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A pályáztatás és versenyeztetés részletes szabályait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. (2) A rendelet 16. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az e rendeletben alkalmazott fogalmak jegyzéke a 2. számú mellékletben szerepel. (1) A rendelet 2. számú mellékletnek számozása 1. számú mellékletre változik. (2) A rendelet 3. számú mellékletének számozása 2. számú mellékletre változik

18 4. Ezen rendelet kihirdetését követő napon hatályba lép. Hajdúsámson, április 26. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, április 27. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 18

19 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(VIII.27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.(III.5.) számú rendeletének módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének j) pontja alapján figyelemmel az Ötv és aiban, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény teljes terjedelmében, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1)-(4) bekezdéseiben és ában foglaltakra is az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.(III.5.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. (1) A rendelet 6. (7) bekezdés d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az intézmény vezetője dönt a bérbe adásról és köti meg a bérleti szerződést. A bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb egy évre, oktatási nevelési intézmények esetében legfeljebb az adott tanév végéig terjedő időszakra szólhat. Az intézmény vezetője amennyiben saját hatáskörben az ezen bekezdésben meghatározott időtartamra az intézmény helyiségeit bérbe adta, a szerződésekről köteles képviselő-testületet tárgyév december 31-ig a megkötött szerződés másolatának megküldésével - tájékoztatni. Az ezen bekezdésben meghatározott egy éven, oktatási nevelési intézmények esetében tanéven túli szerződéskötés esetén az intézményvezető aláírás előtt köteles megküldeni a képviselőtestület részére a szerződéstervezetet véleményezésre és jóváhagyásra. (2) A rendelet 6. (7) bekezdés g.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az intézmények helyiségeinek bérbeadására vonatkozó díjairól az önkormányzat az éves költségvetési rendelettel egyidejűleg határozattal dönt. Ezen díjak tartalmazzák a helyiséghasználattal kapcsolatos takarítás, fűtés, világítás, vízhasználat amortizáció költségeit. A képviselő-testület az egy éven, oktatási nevelési intézmények esetében tanéven túli bérlet szerződés véleményezése, jóváhagyása során, amennyiben a fent jelölt bérleti díjat megállapító határozat nem tartalmaz olyan bérbeadási célt és díjat amely az intézményvezető által beterjesztett szerződéstervezetben szerepel, a bérleti díj összegéről is dönt. Hajdúsámson, augusztus Ezen rendelet kihirdetésének napján hatályba lép. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Andó Lászlóné polgármester E rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, augusztus 27. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző 19

20 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (2) és (4) bekezdésében, 11. (16) bekezdésében, 13. (1) bekezdésében és 18. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97. (2) bekezdésében és Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 68. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RÉSZ 1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatási önkormányzati feladatok átadásával kapcsolatos vagyoni jogok szabályozása érdekében rendeletet alkot. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 2. (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2007. (III. 5.) önkormányzati rendelet a következő, 13/A -sal egészül ki: 20

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - A 6/2007. (III.29.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSAIVAL EGYSÉGES

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2.

8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON 2. PÁPATESZÉR ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (VIII. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Pápateszér Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Csákánydoroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2.

Általános rendelkezések 1. A vagyonra vonatkozó rendelkezések 2. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉSS A VAGYONGAZDÁLKODÁSS SSZABÁLYAIIRÓL SSZÓLÓ 211/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETÉNEK a 16/ /2009.(X.. 01..)) KT.. SZ.. RENDELETTEL

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzatának 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelete. módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben

Balmazújváros Város Önkormányzatának 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelete. módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben Balmazújváros Város Önkormányzatának 15/2007. (V.24.) B. újv. Ör. sz. rendelete módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Balmazújváros

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2012.(VII.05.) önkormányzati rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2012.(VII.05.) önkormányzati rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(VII.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bag Nagyközség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RÉSZ II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RÉSZ II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól I. BEVEZETŐ RÉSZ 1. Kiskunlacháza Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/1994. (IV. 7.) sz. rendelete Újhartyán Község Önkormányzata vagyonáról A képviselőtestület - az 1990. évi LXV. tv. 79. 80. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatik

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2003./IX.3./ sz. r e n d e l e t e az ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 7/ 2003. /II.26/ sz. rendelettel módosított l9/l999./x.l./

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1. számú melléklet Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(XI. 27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények A 12/2005. (X. 21.) rendelet 1. sz. melléklete A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények Az önkormányzat a vagyonát

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (XII. 22.), 8/2012.(VI.01. ) és a 16/2012.(XII.27.) rendeletével módosított 5/2004. (IV.02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc 12 1/7 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 37/2004. (VI.25.) 1, a 10/2005. (II.25.) 2, a 16/2005.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14./2002.(12.17).sz rendelete a község tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályainak rendezéséről 1 2 Arnót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 23/2006. (IX. 19.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása

1. FEJEZET A rendelet hatálya. Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása Nagytőke községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005.(VI. 30.) Ö. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Nagytőke község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2004. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL 1 Nagyrécse Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (II. 15.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Az Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 79. -ának

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (III...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Pusztaföldvár Községi

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben