FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA"

Átírás

1 FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai, érdekvédelmi szervezete. 2.) Az Egyesület neve: Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete 3.) Székhelye: Kecskemét, 6000 Kölcsey u.21. Irodájának címe: Kecskemét, Ipoly u. 1/a. I. emelet ) Működési területe: Bács-Kiskun és Csongrád megye területe, Pest megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye 5.) Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező, önálló pártoktól független nonprofit kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet. 6.) Az Egyesület a non-profit törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül a következőket végzi: szociális tevékenység egészségmegőrzés, betegségmegelőzés kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezeti nevelés kutatás bűnmegelőzés, baleset-megelőzés Közérdekű önkéntes tevékenység munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése kapcsolatépítés határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel, 7.) Bélyegzője: kör alakú, középen az alapítás 1997 évszámával. A körben lévő felirat: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete II. A Falugondnokok Egyesületének célja és feladatai 1. Az Egyesület célja, hogy a jelen alapszabályba foglalt célkitűzések szerint egy szervezetbe fogja össze a falugondnokokat, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő önkormányzati tisztségviselőket, szakembereket, önkéntes segítőket, s tevékenységével képviselje a személyes érdekvédelmet, valamint a közös érdekegyeztetést, és mint ilyen, szakmai fórumként is működik. fejlessze a falvak, tanyás térségek hátrányos helyzetének javítása érdekében a falugondnoki szolgálatot. 1

2 Vidékfejlesztéssel foglalkozva a vidéken élő lakosság életfeltételeit javítsa, a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös céljait támogassa saját eszközeivel segítse a falugondnokok érdekeinek érvényesülését, a falugondnokságok társadalmi szakmai erősödését, színvonalának és rangjának emelkedését, segítse elő a falugondnoki tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését járuljon hozzá a szakmai információk gyors terjedéséhez, a képzés, továbbképzés minőségéhez és korszerűségéhez biztosítson fórumot a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek megvitatására és szakmai álláspontok kialakítására. a határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolatépítéssel segítse a falugondnokságok határon túli elterjesztését 2. Az Egyesület - az előző bekezdésben meghatározott - célok megvalósítása érdekében tagjai, érdeklődő segítői számára a hálózat működéséről információkat gyűjt és közöl, a tömegkommunikációs eszközökön keresztül munkájáról tájékoztatja a nyilvánosságot, népszerűsíti tevékenységét Működési területén a feltárt szükségleteket összesíti, elemzi és elősegíti különböző szolgáltatási modellek, innovatív kezdeményezések megismertetését, fejlesztését tapasztalataival, javaslataival segíti az újonnan szerveződő falugondnoki szolgálatokat a működési területét érintő kérdésekben az állami és civil szervezetek megkeresésére véleményt nyilvánít, e szervezetekkel együttműködik. Saját kezdeményezése alapján intézkedések megtételére javaslatot tesz kezdeményezéseivel, állásfoglalásaival, szakértői javaslataival elősegíti a falugondnokok szakmai érdekeinek érvényre juttatását, megbecsülését összejöveteleket, konferenciákat, képzéseket, továbbképzéseket rendez, amelyeken alkalmat ad az aktuális elméleti és gyakorlati kérdések megvitatására az egyesületi keretek közt kialakított szakmai álláspontokat az arra illetékes szervekhez eljuttatja szakmai szervekkel, közös fellépésükkel is segítik a falugondnokok érdekképviseletének ellátását együttműködik a szakmai érdekeket képviselő országos szakmai szövetségekkel és más szakmai szervekkel konzultációkat és előadásokat rendez, fórumot biztosít új kezdeményezések eredményeinek ismertetéséhez és megvitatásához feladatai megoldása érdekében pályázhat, pályázatokat hirdethet, alapítványt tehet, kitüntetést alapíthat kutatásokat végez javaslatokat tesz kitüntetésekre kezdeményezi és támogatja szakmai művek kiadását, népszerűsítését szakmai hírlevelet, kiadványokat jelentet meg következetesen képviseli a falugondnokok szakmai érdekeit, javaslatot tesz az országos szervezetben a személyi képviseletre szükség szerint bevonhatja munkájába mindazokat a (nem tag) szakembereket, akik az Egyesület célkitűzéseit elő tudják segíteni. Jótékonysági akciókat szervez és adományokat gyűjt. Tagjainak szociális rászorultság esetén segélyt ad 2

3 Határon túli falugondnokságok létrehozását ösztönzi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal történő kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználásával; 3. Az egyesület a céljai elérése és feladatainak végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységeket is végzi: A szolgáltatások jegyzéke szerinti besorolásban: Főtevékenység: 9419 Szakmai érdekképviselet 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység Cél szerinti tevékenységek: 5819 Egyéb kiadói tevékenység 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8419 Egészségügyi, kulturális és egyéb szociális szolgáltatás (kivéve TB igazgatás) 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 8560 Oktatás kiegészítő tevékenység 8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 4. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból, tevékenysége eredményeiből tagjain kívül mások is részesülnek. 1. Az Egyesület tagsága: rendes tagok - természetes személyek - jogi személyek pártoló tagok tiszteletbeli tagok III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 2. Az Egyesület természetes személy tagja csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet, aki megválasztott falugondnok, illetve nyugdíjas falugondnok, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, nyilatkozatban kéri felvételét az Egyesületbe, kötelezettséget vállal az alapszabály megtartására, és a tagdíjbefizetés teljesítésére. 3. Az egyesületnek jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is lehetnek tagjai, amennyiben az egyesület célkitűzéseit elfogadják és tevékenységében részt vesznek és az éves tagdíjat megfizetik. 3

4 4. Pártoló tagok az a természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik a falugondnoki rendszer fejlesztését, elterjesztését támogatják és akik vállalják a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Önkormányzatok csak pártoló tagok lehetnek. 5. Tiszteletbeli tag az a természetes vagy jogi személy lehet, aki a falugondnoki rendszer megteremtése, fejlesztése, finanszírozása, menedzselése terén kiemelkedő tevékenységet végez, valamint az egyesületnek vagy a falu-és vidékpolitikának különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. A tiszteletbeli tagot az elnökség vagy az Egyesület bármely tagja javaslatára a Közgyűlés választja meg. 6. A tagfelvételről az Elnökség határoz. A tagsági viszony a tagdíj befizetésével jön létre. A TAGOK JOGAI 1. A tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják. A tagokat egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület közgyűlésein minden tag részt vehet, tanácskozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható. 2. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület célkitűzéseit megvalósító rendezvényeken. 3. A tagokat megilletik mindazok a kedvezmények, amelyeket az Egyesület részükre biztosít. A tagok egyesületi vélemény nyilvánítást kezdeményezhetnek. 4. A tiszteletbeli és pártoló tagokat a választási és a választhatósági és szavazati jogok nem illetik meg, közreműködésük elveire és tartalmára nézve a közgyűlés döntései az irányadók. A TAGOK KÖTELESSÉGEI Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés határozatait megtartani, és az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni. A tagok mindenkor a közgyűlés által meghatározott tagdíjat kötelesek rendszeresen fizetni. A tagok kötelesek a szervezeti életben részt venni az egyesületi célok érdekében tevékenykedni. Tisztségben történő megválasztásuk esetén azt legjobb képességeik szerint ellátni. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI 1. Az Egyesület tevékenységét a következő szervek irányítják: a) Közgyűlés b) Elnökség 2. Az Egyesület keretében egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jelleggel működő bizottságok hozhatók létre. 3.) Az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző szervet: Felügyelő Bizottságot hoz létre. 4

5 A. A KÖZGYŰLÉS 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak megválasztása b) az Egyesület főbb feladatainak meghatározása, alapszabályának elfogadása és módosítása c) az Elnökség beszámolójának megvitatása és jóváhagyása d) a költségvetés fő összegeinek megállapítása e) más egyesülettel való egyesülés vagy az Egyesület feloszlatása kérdésében való döntés f) a tagsági díj összegének megállapítása 2/b) az Egyesület főbb feladatainak meghatározása, alapszabályának, elfogadása és módosítása, éves beszámolójának jóváhagyása 3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal az Elnökség határozatára, valamint ettől függetlenül is a tagok egyharmadának az ok és a cél megjelölésével az Elnökséghez írásban benyújtott indítványára kell összehívni. Az üléseket az elnökség, valamint a tagok döntése alapján az ügyvezető hívja össze levélben vagy a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél útján közölve a napirendet, valamint az ülések után a határozatokat. 4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van. A tagok kétharmadának jelenléte és a jelenlévők kétharmadának egyetértése szükséges az alapszabály módosításához, az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint az Egyesület feloszlatásának kimondásához. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és 30 napon belül másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az ülések nyilvánosak. 5. A Közgyűlés határozatait - a kétharmados szótöbbséget kívánó ügyek kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyíltan történik, azonban az Elnökség tisztségviselőire és tagjaira történő szavazás titkos. 6. Az Elnökség tagjainak választásakor a Közgyűlés 3 tagú jelölő és szavazatszedő bizottságot választ. Az Elnökség tagjainak megválasztási módja titkos szavazással történik. B. ELNÖKSÉG 1. Az Elnökség öt évi időtartamra megválasztott szervezet, amely irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az Alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozataink végrehajtásáról. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározására. 5

6 2.) Az Egyesület két közgyűlés közötti általános ügyintéző szerve az elnökség. A napi munkát, a programok előkészítését és megvalósítását az egyesület menedzser szervezete (irodája) végzi. 3. Az elnökség tagja lehet az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen-előéletű és nincs közügyektől eltiltva. Az elnökség választja meg tagjai közül nyílt szavazással az alelnököt. Az elnökségben résztvevő tagok (ideértve az elnököt és az ügyvezetőt is) nem lehetnek a felügyelő bizottság elnöke vagy tagjai, közöttük hozzátartozói kapcsolat nem lehetséges. Az elnökségbe jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az elnökség elnöke, ügyvezetője vagy tagja: az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, az a személy, aki az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve hozzátartozója. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4. Az Elnökség tagjai: elnök alelnök 5 elnökségi tag 5. Az elnökség hatáskörébe tartozik az éves költségvetés, és pénzügyi terv elkészítése és közgyűlés elé terjesztése az Egyesület folyamatos működésének biztosítása a közgyűlés összehívása és napirendjének megtervezése 6. Az elnökség koordinálja a bizottságok munkáját, megvitatja a közgyűlés elé kerülő beszámolókat, javaslatokat. Véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet testület elé utalnak. 7. Az elnökség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. Fontos közérdekből illetve magánérdekből az érintett kérelmére azonban a nyilvánosságot kizárhatja. 8.) Az Elnökség munkájának és feladatainak segítésére ügyvezetőt bíz meg. 9. Az Elnökség a megválasztását követő 6 hónapon belül köteles elkészíteni az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tartalmazza a szervezet működtetési, ügykezelési, gazdálkodási, fegyelmi, és egyéb szabályzatokat, valamint elfogadja az éves programot, illetve a költségvetést. Az SZMSZ jóváhagyására a közgyűlés jogosult. 10. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. Az üléseket az Elnök vagy az Ügyvezető hívja össze írásban vagy telefonon, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt az Elnökség szavazással fogadja el. Ha az elnökségi tagok legalább harmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza, az elnökségi ülést 30 napon belül össze kell hívni. Az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A napirend keretében érintett természetes személy vagy szervezet képviselője 6

7 külön meghívható az adott téma tárgyalására, s számukra az elnökség szavazás alapján tanácskozási jogot biztosíthat. 11. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján mentesül kötelezettség vagy felelősség alól, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve érdekelt a jogügyletben. 12.) Az Elnökség megbízza az ügyvezetőt olyan nyilvántartás vezetésével, melyből a közgyűlés, valamint az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 13.) Az Elnökség határozatait írásba foglalja és az érintettekkel való közlés mellett évente honlapján (www.falugondnoksag.hu ) teszi közzé 14.) Az Egyesület működésével kapcsolatos irataiba írásbeli kérés alapján az egyesület tagjai betekinthetnek. AZ ELNÖK AZ EGYESÜLET ELNÖKÉNEK FELADATAI 1.) Az Egyesület vezetését és képviseletét az elnök önállóan, egy személyben látja el. 2.) Az elnök feladatai és hatásköre: - képviseli az egyesületet - vezeti az elnökségi üléseket - vezeti a közgyűlést - szervezi és végzi a hasonló céllal működő hazai és külföldi szervekkel való kapcsolat felvételét - munkájáról beszámol az elnökségnek és a közgyűlésnek - utalványozási jog 3.) Az elnök az SZMSZ-ben egyes feladatait és hatáskörét átruházhatja az elnökség tagjaira, valamint az ügyvezetőre. 4.) Az elnök mellett az Egyesület ügyintézését és teljes jogú képviseletét az ügyvezető végzi. 5.) Az egyesület alelnöke: Az alelnök az elnök általános helyettese. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza. 7

8 C FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1.) A Felügyelő Bizottság öt évi időtartamra megválasztott szervezet, amely ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. 2.) A Felügyelő Bizottság Egyesület ellenőrző szervezete. 3.) A Felügyelő Bizottság tagja lehet az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű és nincs közügyektől eltiltva. 4.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az Egyesület elnöke és elnöksége, valamint az egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban álló személy. Az összeférhetetlenség kiterjed a hozzátartozókra is. 5.) A Felügyelő Bizottság tagjai: elnök 2 elnökségi tag A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg titkos szavazással. 6.) Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 7.) A Felügyelő Bizottság véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet a testület elé utalnak, de maga is kezdeményezi az ellenőrzéseket. 8.) Az Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. A Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 9.)A Felügyelő Bizottság munkája során az Egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. 10.)A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosultat az Elnököt, Elnökséget, valamint a Közgyűlést írásban értesíteni, ha az Egyesület működése során jogszabálysértést tapasztalt. 11.) Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak az elnökség előzetes jóváhagyásával teheti meg 8 V. AZ EGYESÜLET INTÉZMÉNYEI 1. Az egyesület színvonalas képzési tevékenysége érdekében akkreditált felnőttképző intézményt (AL 1717) működtet. 2. Az akkreditált felnőttképző intézmény vezetője a törvényben előírt megfelelő végzettségű szakember - képzésvezető lehet. 3. Az akkreditált felnőttképző intézmény a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, valamint az intézmény-akkreditációs követelményekről szóló 24/2004. FMM rendelet előírásainak teljesülése érdekében a Képzési Szakmai Tanácsadó Testületet működtet. A

9 testület működési célja az intézmény szakmai munkájának, a különféle képzések színvonalának folyamatosan magas szintű biztosítása. 3. A tanácsadó testület három tagú. Tagjait négy évre kéri fel az egyesület elnöke. 4. A Szakmai Tanácsadó Testületet feladatai: megtárgyalja és véleményezi az intézmény vezetése által az előző évi képzési terv teljesüléséről szóló beszámolót, az előkészített tárgyévi képzési tervet, a kétéves beszámolót, és ezekről állást foglal. tagjai közreműködnek az intézmény minőségirányítási rendszerének kialakításában, azt - beleértve a minőségpolitikát és az éves önértékelési rendszert, valamint az önértékeléseket és az azon alapuló tárgyévi minőségcélokat is-, jóváhagyják. tevékenységével segíti az intézmény szakmai nyilvánosságának és képzési feladatainak érvényesülését, a szakmai és üzleti kapcsolatainak minél teljesebbé válását. A SZTT tagjai elősegítik az intézmény szakmai céljainak megvalósulását, és lehetőségeik szerint közreműködnek azok elérésében. 5. A nemzeti erőforrás miniszterének kijelölése alapján a Dél-alföldi régióban szociális módszertani tevékenységet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete látja el. A regionális szociális módszertani feladatokat az egyesület, mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósítja meg. 6. A módszertani feladatok ellátására az egyesület regionális falugondnoki módszertant működtet. 7. Az egyesület módszertani feladatait a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján látja el. 9 VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület működésének anyagi forrásai: tagdíjak pártoló tagok és intézmények hozzájárulása adományok saját alaptevékenységéhez kapcsolódó az egyesület gazdálkodásából származó bevételek pályázatok egyéb tevékenységből származó bevételek 2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozást folytathat, a vállalkozás azonban nem képezheti tevékenysége döntő, meghatározó részét és a vállalkozás eredménye csak az egyesület céljainak megvalósítására és szervezetének működtetésére használható.

10 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II.1.) pontban meghatározott célokra, valamint a II.2.) pontban felsorolt feladatok megvalósítására fordítja. 3. Az Egyesület állami és egyéb szervek anyagi támogatását elfogadhatja, politikai pártok támogatását azonban nem. 4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel a szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért pedig az Elnökség tartozik felelősséggel. 5. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért nem felelnek, csak a tagdíj befizetésére kötelezettek. Az Egyesület tagja v. képviselője által az Egyesületnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítéssel tartozik. 6. Az Egyesület a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően - annak keretei között - a mindenkori pénzügyi előírások betartásával köteles gazdálkodni 7. Az Egyesület nevében bankszámláról való rendelkezéshez egyszerre két fő, az elnök, vagy egy elnökségi tag, valamint az ügyvezető rendelkezik aláírási joggal. AZ EGYESÜLET FÜGGETLENSÉGE 1.) Az Egyesület a hazai lakosság érdekében fejti ki közhasznú, non profit tevékenységét. 2.) Az Egyesület politikai pártoktól, politikai mozgalmaktól független társadalmi szervezet. 3.) Az Egyesület alapszabályában kötelezi magát arra, hogy politikailag semleges, jelöltet országgyűlési képviselőválasztáson nem támogat, azt teljes mértékben a jövőre nézve is kizárja, valamint pártoktól támogatást nem fogad. 4.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesületi tagság szűnik meg. kilépés kizárás vagy elhalálozás törlés útján 2.) Az Egyesület megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad, ha a bíróság feloszlatja. 3.) A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok és a Ptk rendelkezései az irányadók. 10

11 4.) Az alapszabályt az október 31-i közgyűlés jóváhagyta és elfogadta, rendelkezései azonban az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől hatályosak. 5.) Az egyesületi tagokon kívül az egyesület működési területén élő falugondnokok, valamint települési önkormányzatok is igénybe vehetik az egyesület közhasznú szolgáltatásait. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból meghatározott feltételek mellett az Egyesülettel tagsági viszonyban nem levő személyek, közösségek, szervezetek is részesülhetnek. Az Egyesület szolgáltatásait és azok igénybevételi lehetőségét, módját nyilvánosságra hozza a Falugondnoki Hírlevélben. 6.) Az egyesület működéséről a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélben, valamint az egyesület honlapján (www.falugondnoksag.hu, ad tájékoztatást. Az Egyesület éves beszámolóiba, közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet a személyi adatokra vonatkozó törvényi szabályozás keretei között. Az eredeti alapító okiratot az alakuló közgyűlés és az alapító tagok közül 17 tag aláírásával hitelesítette. Az alapszabályt az november i közgyűlés elfogadta (Kelebia), február 20-i közgyűlés módosította (Ágasegyháza), rendelkezései az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől hatályosak. TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK december 11-én, január 18-án, február 13-án, december 8-án, február 21-én, december 5- én, február 17-én, február 9-én. Kecskemét, február 9. Friebert Gábor elnök 11

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/

A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/ A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/ A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet ALAPADATOK Az egyesület elnevezése:

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT Akkreditációs szám: 0543 Nyilvántartási szám: 09-0031-04 Projekt: Alapszabály 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Nimfea Természetvédelmi Egyesült alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben