FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA"

Átírás

1 FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai, érdekvédelmi szervezete. 2.) Az Egyesület neve: Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete 3.) Székhelye: Kecskemét, 6000 Kölcsey u.21. Irodájának címe: Kecskemét, Ipoly u. 1/a. I. emelet ) Működési területe: Bács-Kiskun és Csongrád megye területe, Pest megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye 5.) Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező, önálló pártoktól független nonprofit kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet. 6.) Az Egyesület a non-profit törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül a következőket végzi: szociális tevékenység egészségmegőrzés, betegségmegelőzés kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezeti nevelés kutatás bűnmegelőzés, baleset-megelőzés Közérdekű önkéntes tevékenység munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése kapcsolatépítés határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel, 7.) Bélyegzője: kör alakú, középen az alapítás 1997 évszámával. A körben lévő felirat: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete II. A Falugondnokok Egyesületének célja és feladatai 1. Az Egyesület célja, hogy a jelen alapszabályba foglalt célkitűzések szerint egy szervezetbe fogja össze a falugondnokokat, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő önkormányzati tisztségviselőket, szakembereket, önkéntes segítőket, s tevékenységével képviselje a személyes érdekvédelmet, valamint a közös érdekegyeztetést, és mint ilyen, szakmai fórumként is működik. fejlessze a falvak, tanyás térségek hátrányos helyzetének javítása érdekében a falugondnoki szolgálatot. 1

2 Vidékfejlesztéssel foglalkozva a vidéken élő lakosság életfeltételeit javítsa, a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös céljait támogassa saját eszközeivel segítse a falugondnokok érdekeinek érvényesülését, a falugondnokságok társadalmi szakmai erősödését, színvonalának és rangjának emelkedését, segítse elő a falugondnoki tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését járuljon hozzá a szakmai információk gyors terjedéséhez, a képzés, továbbképzés minőségéhez és korszerűségéhez biztosítson fórumot a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek megvitatására és szakmai álláspontok kialakítására. a határon túli magyar településekkel, civil szervezetekkel történő kapcsolatépítéssel segítse a falugondnokságok határon túli elterjesztését 2. Az Egyesület - az előző bekezdésben meghatározott - célok megvalósítása érdekében tagjai, érdeklődő segítői számára a hálózat működéséről információkat gyűjt és közöl, a tömegkommunikációs eszközökön keresztül munkájáról tájékoztatja a nyilvánosságot, népszerűsíti tevékenységét Működési területén a feltárt szükségleteket összesíti, elemzi és elősegíti különböző szolgáltatási modellek, innovatív kezdeményezések megismertetését, fejlesztését tapasztalataival, javaslataival segíti az újonnan szerveződő falugondnoki szolgálatokat a működési területét érintő kérdésekben az állami és civil szervezetek megkeresésére véleményt nyilvánít, e szervezetekkel együttműködik. Saját kezdeményezése alapján intézkedések megtételére javaslatot tesz kezdeményezéseivel, állásfoglalásaival, szakértői javaslataival elősegíti a falugondnokok szakmai érdekeinek érvényre juttatását, megbecsülését összejöveteleket, konferenciákat, képzéseket, továbbképzéseket rendez, amelyeken alkalmat ad az aktuális elméleti és gyakorlati kérdések megvitatására az egyesületi keretek közt kialakított szakmai álláspontokat az arra illetékes szervekhez eljuttatja szakmai szervekkel, közös fellépésükkel is segítik a falugondnokok érdekképviseletének ellátását együttműködik a szakmai érdekeket képviselő országos szakmai szövetségekkel és más szakmai szervekkel konzultációkat és előadásokat rendez, fórumot biztosít új kezdeményezések eredményeinek ismertetéséhez és megvitatásához feladatai megoldása érdekében pályázhat, pályázatokat hirdethet, alapítványt tehet, kitüntetést alapíthat kutatásokat végez javaslatokat tesz kitüntetésekre kezdeményezi és támogatja szakmai művek kiadását, népszerűsítését szakmai hírlevelet, kiadványokat jelentet meg következetesen képviseli a falugondnokok szakmai érdekeit, javaslatot tesz az országos szervezetben a személyi képviseletre szükség szerint bevonhatja munkájába mindazokat a (nem tag) szakembereket, akik az Egyesület célkitűzéseit elő tudják segíteni. Jótékonysági akciókat szervez és adományokat gyűjt. Tagjainak szociális rászorultság esetén segélyt ad 2

3 Határon túli falugondnokságok létrehozását ösztönzi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal történő kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználásával; 3. Az egyesület a céljai elérése és feladatainak végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységeket is végzi: A szolgáltatások jegyzéke szerinti besorolásban: Főtevékenység: 9419 Szakmai érdekképviselet 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység Cél szerinti tevékenységek: 5819 Egyéb kiadói tevékenység 6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7490 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8419 Egészségügyi, kulturális és egyéb szociális szolgáltatás (kivéve TB igazgatás) 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 8560 Oktatás kiegészítő tevékenység 8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 4. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból, tevékenysége eredményeiből tagjain kívül mások is részesülnek. 1. Az Egyesület tagsága: rendes tagok - természetes személyek - jogi személyek pártoló tagok tiszteletbeli tagok III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 2. Az Egyesület természetes személy tagja csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet, aki megválasztott falugondnok, illetve nyugdíjas falugondnok, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, nyilatkozatban kéri felvételét az Egyesületbe, kötelezettséget vállal az alapszabály megtartására, és a tagdíjbefizetés teljesítésére. 3. Az egyesületnek jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok is lehetnek tagjai, amennyiben az egyesület célkitűzéseit elfogadják és tevékenységében részt vesznek és az éves tagdíjat megfizetik. 3

4 4. Pártoló tagok az a természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik a falugondnoki rendszer fejlesztését, elterjesztését támogatják és akik vállalják a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. Önkormányzatok csak pártoló tagok lehetnek. 5. Tiszteletbeli tag az a természetes vagy jogi személy lehet, aki a falugondnoki rendszer megteremtése, fejlesztése, finanszírozása, menedzselése terén kiemelkedő tevékenységet végez, valamint az egyesületnek vagy a falu-és vidékpolitikának különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. A tiszteletbeli tagot az elnökség vagy az Egyesület bármely tagja javaslatára a Közgyűlés választja meg. 6. A tagfelvételről az Elnökség határoz. A tagsági viszony a tagdíj befizetésével jön létre. A TAGOK JOGAI 1. A tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják. A tagokat egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület közgyűlésein minden tag részt vehet, tanácskozási, indítványozási és szavazati joga van, bármely tisztségre megválasztható. 2. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület célkitűzéseit megvalósító rendezvényeken. 3. A tagokat megilletik mindazok a kedvezmények, amelyeket az Egyesület részükre biztosít. A tagok egyesületi vélemény nyilvánítást kezdeményezhetnek. 4. A tiszteletbeli és pártoló tagokat a választási és a választhatósági és szavazati jogok nem illetik meg, közreműködésük elveire és tartalmára nézve a közgyűlés döntései az irányadók. A TAGOK KÖTELESSÉGEI Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés határozatait megtartani, és az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni. A tagok mindenkor a közgyűlés által meghatározott tagdíjat kötelesek rendszeresen fizetni. A tagok kötelesek a szervezeti életben részt venni az egyesületi célok érdekében tevékenykedni. Tisztségben történő megválasztásuk esetén azt legjobb képességeik szerint ellátni. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI 1. Az Egyesület tevékenységét a következő szervek irányítják: a) Közgyűlés b) Elnökség 2. Az Egyesület keretében egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jelleggel működő bizottságok hozhatók létre. 3.) Az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző szervet: Felügyelő Bizottságot hoz létre. 4

5 A. A KÖZGYŰLÉS 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak megválasztása b) az Egyesület főbb feladatainak meghatározása, alapszabályának elfogadása és módosítása c) az Elnökség beszámolójának megvitatása és jóváhagyása d) a költségvetés fő összegeinek megállapítása e) más egyesülettel való egyesülés vagy az Egyesület feloszlatása kérdésében való döntés f) a tagsági díj összegének megállapítása 2/b) az Egyesület főbb feladatainak meghatározása, alapszabályának, elfogadása és módosítása, éves beszámolójának jóváhagyása 3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal az Elnökség határozatára, valamint ettől függetlenül is a tagok egyharmadának az ok és a cél megjelölésével az Elnökséghez írásban benyújtott indítványára kell összehívni. Az üléseket az elnökség, valamint a tagok döntése alapján az ügyvezető hívja össze levélben vagy a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél útján közölve a napirendet, valamint az ülések után a határozatokat. 4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van. A tagok kétharmadának jelenléte és a jelenlévők kétharmadának egyetértése szükséges az alapszabály módosításához, az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint az Egyesület feloszlatásának kimondásához. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és 30 napon belül másodszor összehívott Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az ülések nyilvánosak. 5. A Közgyűlés határozatait - a kétharmados szótöbbséget kívánó ügyek kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyíltan történik, azonban az Elnökség tisztségviselőire és tagjaira történő szavazás titkos. 6. Az Elnökség tagjainak választásakor a Közgyűlés 3 tagú jelölő és szavazatszedő bizottságot választ. Az Elnökség tagjainak megválasztási módja titkos szavazással történik. B. ELNÖKSÉG 1. Az Elnökség öt évi időtartamra megválasztott szervezet, amely irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az Alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozataink végrehajtásáról. Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározására. 5

6 2.) Az Egyesület két közgyűlés közötti általános ügyintéző szerve az elnökség. A napi munkát, a programok előkészítését és megvalósítását az egyesület menedzser szervezete (irodája) végzi. 3. Az elnökség tagja lehet az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen-előéletű és nincs közügyektől eltiltva. Az elnökség választja meg tagjai közül nyílt szavazással az alelnököt. Az elnökségben résztvevő tagok (ideértve az elnököt és az ügyvezetőt is) nem lehetnek a felügyelő bizottság elnöke vagy tagjai, közöttük hozzátartozói kapcsolat nem lehetséges. Az elnökségbe jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet az elnökség elnöke, ügyvezetője vagy tagja: az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, az a személy, aki az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve hozzátartozója. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4. Az Elnökség tagjai: elnök alelnök 5 elnökségi tag 5. Az elnökség hatáskörébe tartozik az éves költségvetés, és pénzügyi terv elkészítése és közgyűlés elé terjesztése az Egyesület folyamatos működésének biztosítása a közgyűlés összehívása és napirendjének megtervezése 6. Az elnökség koordinálja a bizottságok munkáját, megvitatja a közgyűlés elé kerülő beszámolókat, javaslatokat. Véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet testület elé utalnak. 7. Az elnökség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. Fontos közérdekből illetve magánérdekből az érintett kérelmére azonban a nyilvánosságot kizárhatja. 8.) Az Elnökség munkájának és feladatainak segítésére ügyvezetőt bíz meg. 9. Az Elnökség a megválasztását követő 6 hónapon belül köteles elkészíteni az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tartalmazza a szervezet működtetési, ügykezelési, gazdálkodási, fegyelmi, és egyéb szabályzatokat, valamint elfogadja az éves programot, illetve a költségvetést. Az SZMSZ jóváhagyására a közgyűlés jogosult. 10. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. Az üléseket az Elnök vagy az Ügyvezető hívja össze írásban vagy telefonon, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. A napirend az ülésen kiegészíthető, módosítható, azt az Elnökség szavazással fogadja el. Ha az elnökségi tagok legalább harmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza, az elnökségi ülést 30 napon belül össze kell hívni. Az ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A napirend keretében érintett természetes személy vagy szervezet képviselője 6

7 külön meghívható az adott téma tárgyalására, s számukra az elnökség szavazás alapján tanácskozási jogot biztosíthat. 11. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján mentesül kötelezettség vagy felelősség alól, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve érdekelt a jogügyletben. 12.) Az Elnökség megbízza az ügyvezetőt olyan nyilvántartás vezetésével, melyből a közgyűlés, valamint az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 13.) Az Elnökség határozatait írásba foglalja és az érintettekkel való közlés mellett évente honlapján (www.falugondnoksag.hu ) teszi közzé 14.) Az Egyesület működésével kapcsolatos irataiba írásbeli kérés alapján az egyesület tagjai betekinthetnek. AZ ELNÖK AZ EGYESÜLET ELNÖKÉNEK FELADATAI 1.) Az Egyesület vezetését és képviseletét az elnök önállóan, egy személyben látja el. 2.) Az elnök feladatai és hatásköre: - képviseli az egyesületet - vezeti az elnökségi üléseket - vezeti a közgyűlést - szervezi és végzi a hasonló céllal működő hazai és külföldi szervekkel való kapcsolat felvételét - munkájáról beszámol az elnökségnek és a közgyűlésnek - utalványozási jog 3.) Az elnök az SZMSZ-ben egyes feladatait és hatáskörét átruházhatja az elnökség tagjaira, valamint az ügyvezetőre. 4.) Az elnök mellett az Egyesület ügyintézését és teljes jogú képviseletét az ügyvezető végzi. 5.) Az egyesület alelnöke: Az alelnök az elnök általános helyettese. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza. 7

8 C FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1.) A Felügyelő Bizottság öt évi időtartamra megválasztott szervezet, amely ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. 2.) A Felügyelő Bizottság Egyesület ellenőrző szervezete. 3.) A Felügyelő Bizottság tagja lehet az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű és nincs közügyektől eltiltva. 4.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az Egyesület elnöke és elnöksége, valamint az egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban álló személy. Az összeférhetetlenség kiterjed a hozzátartozókra is. 5.) A Felügyelő Bizottság tagjai: elnök 2 elnökségi tag A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg titkos szavazással. 6.) Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 7.) A Felügyelő Bizottság véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, melyet a testület elé utalnak, de maga is kezdeményezi az ellenőrzéseket. 8.) Az Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. A Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 9.)A Felügyelő Bizottság munkája során az Egyesület vezető tisztségviselőitől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. 10.)A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosultat az Elnököt, Elnökséget, valamint a Közgyűlést írásban értesíteni, ha az Egyesület működése során jogszabálysértést tapasztalt. 11.) Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása van, akkor ezt csak az elnökség előzetes jóváhagyásával teheti meg 8 V. AZ EGYESÜLET INTÉZMÉNYEI 1. Az egyesület színvonalas képzési tevékenysége érdekében akkreditált felnőttképző intézményt (AL 1717) működtet. 2. Az akkreditált felnőttképző intézmény vezetője a törvényben előírt megfelelő végzettségű szakember - képzésvezető lehet. 3. Az akkreditált felnőttképző intézmény a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, valamint az intézmény-akkreditációs követelményekről szóló 24/2004. FMM rendelet előírásainak teljesülése érdekében a Képzési Szakmai Tanácsadó Testületet működtet. A

9 testület működési célja az intézmény szakmai munkájának, a különféle képzések színvonalának folyamatosan magas szintű biztosítása. 3. A tanácsadó testület három tagú. Tagjait négy évre kéri fel az egyesület elnöke. 4. A Szakmai Tanácsadó Testületet feladatai: megtárgyalja és véleményezi az intézmény vezetése által az előző évi képzési terv teljesüléséről szóló beszámolót, az előkészített tárgyévi képzési tervet, a kétéves beszámolót, és ezekről állást foglal. tagjai közreműködnek az intézmény minőségirányítási rendszerének kialakításában, azt - beleértve a minőségpolitikát és az éves önértékelési rendszert, valamint az önértékeléseket és az azon alapuló tárgyévi minőségcélokat is-, jóváhagyják. tevékenységével segíti az intézmény szakmai nyilvánosságának és képzési feladatainak érvényesülését, a szakmai és üzleti kapcsolatainak minél teljesebbé válását. A SZTT tagjai elősegítik az intézmény szakmai céljainak megvalósulását, és lehetőségeik szerint közreműködnek azok elérésében. 5. A nemzeti erőforrás miniszterének kijelölése alapján a Dél-alföldi régióban szociális módszertani tevékenységet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete látja el. A regionális szociális módszertani feladatokat az egyesület, mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósítja meg. 6. A módszertani feladatok ellátására az egyesület regionális falugondnoki módszertant működtet. 7. Az egyesület módszertani feladatait a 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján látja el. 9 VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület működésének anyagi forrásai: tagdíjak pártoló tagok és intézmények hozzájárulása adományok saját alaptevékenységéhez kapcsolódó az egyesület gazdálkodásából származó bevételek pályázatok egyéb tevékenységből származó bevételek 2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozást folytathat, a vállalkozás azonban nem képezheti tevékenysége döntő, meghatározó részét és a vállalkozás eredménye csak az egyesület céljainak megvalósítására és szervezetének működtetésére használható.

10 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II.1.) pontban meghatározott célokra, valamint a II.2.) pontban felsorolt feladatok megvalósítására fordítja. 3. Az Egyesület állami és egyéb szervek anyagi támogatását elfogadhatja, politikai pártok támogatását azonban nem. 4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel a szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért pedig az Elnökség tartozik felelősséggel. 5. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért nem felelnek, csak a tagdíj befizetésére kötelezettek. Az Egyesület tagja v. képviselője által az Egyesületnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítéssel tartozik. 6. Az Egyesület a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően - annak keretei között - a mindenkori pénzügyi előírások betartásával köteles gazdálkodni 7. Az Egyesület nevében bankszámláról való rendelkezéshez egyszerre két fő, az elnök, vagy egy elnökségi tag, valamint az ügyvezető rendelkezik aláírási joggal. AZ EGYESÜLET FÜGGETLENSÉGE 1.) Az Egyesület a hazai lakosság érdekében fejti ki közhasznú, non profit tevékenységét. 2.) Az Egyesület politikai pártoktól, politikai mozgalmaktól független társadalmi szervezet. 3.) Az Egyesület alapszabályában kötelezi magát arra, hogy politikailag semleges, jelöltet országgyűlési képviselőválasztáson nem támogat, azt teljes mértékben a jövőre nézve is kizárja, valamint pártoktól támogatást nem fogad. 4.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesületi tagság szűnik meg. kilépés kizárás vagy elhalálozás törlés útján 2.) Az Egyesület megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad, ha a bíróság feloszlatja. 3.) A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok és a Ptk rendelkezései az irányadók. 10

11 4.) Az alapszabályt az október 31-i közgyűlés jóváhagyta és elfogadta, rendelkezései azonban az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől hatályosak. 5.) Az egyesületi tagokon kívül az egyesület működési területén élő falugondnokok, valamint települési önkormányzatok is igénybe vehetik az egyesület közhasznú szolgáltatásait. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból meghatározott feltételek mellett az Egyesülettel tagsági viszonyban nem levő személyek, közösségek, szervezetek is részesülhetnek. Az Egyesület szolgáltatásait és azok igénybevételi lehetőségét, módját nyilvánosságra hozza a Falugondnoki Hírlevélben. 6.) Az egyesület működéséről a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélben, valamint az egyesület honlapján (www.falugondnoksag.hu, ad tájékoztatást. Az Egyesület éves beszámolóiba, közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet a személyi adatokra vonatkozó törvényi szabályozás keretei között. Az eredeti alapító okiratot az alakuló közgyűlés és az alapító tagok közül 17 tag aláírásával hitelesítette. Az alapszabályt az november i közgyűlés elfogadta (Kelebia), február 20-i közgyűlés módosította (Ágasegyháza), rendelkezései az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől hatályosak. TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK december 11-én, január 18-án, február 13-án, december 8-án, február 21-én, december 5- én, február 17-én, február 9-én. Kecskemét, február 9. Friebert Gábor elnök 11

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel

2.4. Kapcsolatfelvétel és együttműködés megteremtése: - civil szervezetekkel, egyesületekkel, állampolgári kezdeményezésekkel; - az állami szervekkel ZALÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ZALÁÉRT EGYESÜLET 2. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Association for Zala Country 3. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabály A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) A Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető jogok, valamint az egyesülésről szóló

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT Akkreditációs szám: 0543 Nyilvántartási szám: 09-0031-04 Projekt: Alapszabály 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/B. II/10. Tel: 52 / 537-524 Fax: 52 / 537-523 RÉS EGYESÜLET A REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS MUNKAERŐPIAC

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben