Az ülésen született döntések jegyzéke:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ülésen született döntések jegyzéke:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek nyújtandó plusz költségvetési támogatás elutasításáról 31/2008. (III. 31.) számú határozata temető-nyilvántartó program 5/2008. (III. 31.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről

3 2 J e g y z ők ö n y v Készült Csór Község Önkormányzat -testületének 2008 március 31-én tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes Jánosné Horváthné Zsédely Annamária Holdosi Tamás Fornai László Soltész Tibor Tanácskozási joggal: Frankné Gőcze Zita Igazoltan távol: Langenbacher János Kun Gyula Dr. Nap Ágnes Palkovics András polgármester jegyzői feladatok ellátásával mb. köztisztviselő Csete Krisztián polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a testületi ülésen, 2008 február 27-én. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 főből jelen van 6 fő. Ezzel az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Berkes Jánosnét és Horváthné Zsédely Annamáriát. Kérem, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfeltartással szavazzon! Csór Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta, hogy a jegyzőkönyvet Berkes Jánosné és Horváthné Zsédely Annamária hitelesítse. Csete Krisztián polgármester: A meghívóban a nyílt ülésre csupán egyetlen napirendi pont volt tervezve, a évi költségvetés. Ezenkívül szeretném, ha a temetőkataszter elkészítését felvennénk második napirendi pontként. A meghívóban ugyan nem szerepelt, de írásos előterjesztést utólag mindenkinek küldtünk ki róla. Kérem, hogy aki a módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag-határozathozatal nélkül a módosított napirendet elfogadta. 1. A évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása. Csete Krisztián polgármester: Térjünk az elsőnapirendi pontra. A költségvetés elfogadásához az SZMSZ és egyéb, jogszabályok által előírt egyeztetéseket lefolytattuk (intézményvezetők, pedagógus szakszervezet, Diákönkormányzat, iskolai és óvodai Szülői Munkaközösség), valamint ezen témát előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Én a pénzügyi bizottsági ülésen nem voltam ott, de most a bizottsági tagok közül is csak Fornai László tag van jelen. Felkérem, hogy mondja el, mi alapján és mit döntöttek a bizottsági ülésen?

4 3 Fornai László : A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2008-as költségvetést és rendkívül jónak találta. A költségvetés részletes, előrevetít, havonkénti lebontásba van, tehát egy átfogó és áttekinthetőköltségvetést kaptunk, nem úgy, mint az elmúlt években. Ezért a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 2008-as költségvetést. Nekem volt egy észrevételem és javaslatom, amit a pénzügyi bizottság nem támogatott, de azért elmondom és fenntartom a véleményemet. Ez a költségvetés tényleg nagyon alapos és kidolgozott. Tartalmaz többek között olyan részt is, hogy tartalék. Az én javaslatom, hogy ebből a tartalékból legyen Ft megcímkézve a civilek számára. Nem a költségvetés módosításaként, hanem a tartalék egy megcímkézett részeként. Biztosan látjátok, hogy mennyi a tartalék, ezen belül gondoltam. Berkes Jánosné : Én csak azt nem értem, mi ezzel a célod. A civil szervezetek eddig is kaptak pénzt, támogatást ha kértek és természetesen, ha volt miből. Miért kellene elkülöníteni pénzt erre a célra külön? Ha van, kapnak, ha nincs, egyértelmű, hogy nem. Eddig arról szólt minden, hogy húzzuk össze a nadrágszíjat és majd csak elmondhatjuk, hogy jobb lett. Most van egy pici tartalék, akkor már különítsünk is el. Úgy gondolom, kicsit elfogult ez a kérés, hiszen érintett vagy. Fornai László : Talán egy kicsit hazabeszélek, meg olyan jól hangzik ez a javaslat. A másik javaslatom nem közvetlenül, de érinti a költségvetés bevételi oldalát. Ez a kommunális adó. Ha jól tudom, a pénzügyi bizottság azt a javaslatot adta, hogy ne legyen semmiféle kivétel és a testület úgy fogadta el, hogy akinek kettőnél több ingatlanja van, az ne fizessen a többire adót. Én ezen a testületi ülésen nem voltam jelen, és hadd mondjam el, ez a döntés az én igazságérzetemet egy kicsit bántja. Szeretném kérni a testület jelenlegi tagjait, hogy ezt a rendeletet módosítsuk annyiban, ne legyen az, hogy akinek kettőingatlan fölött ne fizessen. Akinek több ingatlanja van, annak bizonyára több a pénze is, akkor igenis fizessen több adót. Frankné Gőcze Zita helyettes jegyző: A jelenlegi ülésnek nem napirendje ez a kérdés. Ráadásul most a költségvetést tárgyaljuk. Ez a javaslat elég nagy horderejű, rendeletmódosítással járó javaslat, ilyen felkészületlenül ráadásul mindössze 6 jelenlétében nem volna célszerűmódosítani. Ráadásul éppen, hogy csak megalkottuk a magánszemélyek kommunális adóját, a Pénzügyi Bizottság tagjai többségének jelenlétében, úgy gondolom, hogy nem is volna célszerűés igazságos azonnal módosítani, amikor még nem is láthatóak a rendelet hatásai. Persze, ha a testület a későbbiekben úgy látja jónak, hogy ez a módosítás megszülessen, nincs akadálya, de készüljünk fel erre alaposan, előterjesztéssel, rendelettervezettel! Fornai László : Jó, de akkor megtenném azt a javaslatot, hogy egy későbbi ülésen térjünk vissza ennek a rendeletnek a módosítására. A költségvetést pedig elfogadásra javaslom így ahogy van, mert nagyon jó. Csete Krisztián polgármester: Mindenki nézze át, és ha van kérdése, tegye fel. Horváthné Zsédely Annamária : Nekem csak egy problémám van. A létszámmal nem vagyok tisztába. Egy ember nekem nem tiszta, hogyan került az iskolához. Ez a részmunkaidős. Valaczka Jánosné vendég: Ez statisztikai létszám, a statisztika alapján került a költségvetésbe. Csete Krisztián polgármester: Javasolnám, hogy Fornai László civil szervezetekre vonatkozó, Ft összegű, tartalékból való támogatásról külön szavazzunk.

5 4 Fornai László : A kétszázezerrel gondoljunk a civilekre! Csete Krisztián polgármester: Aki egyetért Fornai László módosító javaslatával a civil szervezetek Ft-tal való támogatásával a tartalékból, kézfeltartással szavazzon! Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - 1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás - szavazattal elvetette a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2008. (III. 31.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek részére nem nyújt plusz támogatást ,- Ft összegben, s azt a költségvetési rendeletben nem kívánja szerepeltetni, nevesíteni. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester Csete Krisztián polgármester: Most pedig az egész költségvetésről kérem, hogy szavazzunk. Kérem, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon! Csór Községi Önkormányzat egyhangúlag, - 6 igen szavazattal - az alábbi rendeletet alkotja: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (III. 31.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Csete Krisztián polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki előre kézhez kapta. Kérem, tárgyaljuk meg a temető-nyilvántartás napirendjét. A temetőnyilvántartására ötféle ajánlat érkezett. Az egyszerűen felépített az Ft, a bonyolultabb tervek akár a Ft.-ig is elmennek, meg persze a légi felvételek. A variációk. 1. Van egy, ami sokba is kerül, meg még szállást is kérnek, ők a szegedi egyetemisták. 2. Van a legdrágább. Elmondom, mit biztosít a program. Számítógépen rákattintva megmutatja a nyilvántartó karton a sírhely gondozójának címét, a megváltás idejét. Programparancsra kilistázza a még meg nem váltott sírhelyeket. Digitális fotókat ad, és nyomtat is. Ezen felül van a temetőfelmérése, ami síronként 200 Ft +áfa sírról lenne szó, úgyhogy elég drága ez így szerintem. 3. Beszéltünk már februárban a Kiss Iván általi felmérésről, ajánlatról, ami szintén szerintem egy kicsit sokba kerül. 4. Van, aki Ft-ért, Excel táblázatba megcsinálná, de ez szerintem elég korszerűtlen, tehát ezt nem tartom elfogadható minőségnek. 5. Van, amit -ben is elküldtem nektek. Őössze is foglalja, hogy az őáltala készített program milyen formában, és minőségben dolgozza fel az egész feladatot. Ez árban is elég jó. Minden felméréssel előkészítve, felvezetése az adatoknak Ft +áfa és a havi karbantartás 8000 Ft lenne.

6 5 Berkes Jánosné : Én, a részemről Kiss Iván munkáját tartom elfogadhatónak. Van referenciamunkája, itt nem messze Várpalotán, és ami még részemről fontos szempont, itt lakik Csóron. Bármikor elérhető, elővehetőegy feladat megoldásakor, a rendszer karbantartásakor. A többieknél útiköltség és egyéb többletköltség is felmerülhet. Csete Krisztián polgármester: Az én javaslatom, hogy Kiss Iván ajánlatát fogadja el a -testület. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008. (III. 31.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésben foglalt ajánlat alapján a temető-nyilvántartó programot Kiss Ivántól megrendeli. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester Csete Krisztián polgármester: Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás nincs, a nyilvános testületi ülést bezárom azzal, hogy az előterjesztés és meghívó értelmében zárt ülést is tartunk.. Csete Krisztián polgármester Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítőköztisztviselő Berkes Jánosné Jegyzőkönyv hitelesítő... Horváthné Zsédely Annamária Jegyzőkönyv hitelesítő

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 15/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. szeptember 24.

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 15/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. szeptember 24. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 15/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. szeptember 24. 1 Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: Cirák Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben