SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) ; Fax: (06) SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Érvényessége kiterjed Nyírbátor Város vezet ire, alkalmazottaira, partnerkapcsolataira, a szervezetfejlesztéssel érintett valamennyi hivatali m ködési folyamatra. Jóváhagyta: Dr. Tóth Árpád jegyz Balla Jánosné polgármester A kiadás dátuma: FIGYELEM! Jelen szabályozás Nyírbátor Város Hivatalának dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett, a benne szerepl információkat csak a min ségirányítási rendszer m ködéséhez lehet felhasználni! Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma megegyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval! A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV FELÜLVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PÉLDÁNYOK ELOSZTÓJEGYZÉKE Sorszám Kapta Kiadás - változat Dátum Aláírás, átvétel igazolása FELÜLVIZSGÁLATOK Dátum Végezte Dátum Végezte Dátum Végezte Amennyiben a kézikönyv kevesebb, mint 40 %-a - vagy 40 %-a - változott, a kézikönyvet változatlan kiadás számmal, új változat számmal kell kiadni. Amennyiben a kézikönyv több mint 40 %-a változott, a kézikönyvet új kiadás, 01 változat sorszámon kell kiadni. Elosztás az Elosztójegyzék szerint. MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította Aláírás/dátum Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátum Ellen rizte Aláírás/dátum Kibocsátás id pontja INFORMÁCIÓS PÉLDÁNYOK ELOSZTÓJEGYZÉKE Szervezeti egység Példány sorszáma Átvétel igazolása Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 2

3 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS VEZET I NYILATKOZAT A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA ELÉRHET SÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: FOLYAMATOK ÉS AZOK KÖLCSÖNHATÁSA RENDELKEZ HIVATKOZÁSOK SZERVEZETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK - meghatározások RÖVIDÍTÉSEK FOGALMAK AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER, DOKUMENTUMOK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A VEZET SÉG FELEL SSÉGE A VEZET SÉG ELKÖTELEZETTSÉGE ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS POLITIKÁK MIN SÉGPOLITIKA KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA TERVEZÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI, MIN SÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSE FELEL SSÉG, HATÁSKÖR, KAPCSOLATTARTÁS FELEL SSÉG ÉS HATÁSKÖR A VEZETÉS KÉPVISEL JE 28 BELS KAPCSOLATTARTÁS VEZET I ÁTVIZSGÁLÁS ÁTVIZSGÁLÁSI INPUT ÁTVIZSGÁLÁSI OUTPUT ER FORRÁSOK GONDOSKODÁS AZ ER FORRÁSOKRÓL EMBERI ER FORRÁSOK INFRASTRUKTÚRA MUNKAKÖRNYEZET FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA 30 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 3

4 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 4.1 A MEGVALÓSULÓ FOLYAMATOK TERVEZÉSE 30 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 4

5 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 4.2. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV KKEL ÉS A PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV K ÁLTAL TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA A SZOLGÁLTATÁS KÖVETELMÉNYEINEK ÁTVIZSGÁLÁSA KAPCSOLATTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV KKEL ÉS PARTNEREKKEL TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS BEMENETEI A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS KIMENETEI A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS ÁTVIZSGÁLÁSA BESZERZÉS FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSA A FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA AZONOSÍTÁS, NYOMON-KÖVETHET SÉG, ÁLLAGMEGÓVÁS AZ ÜGYFELEK ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK KEZELÉSE MÉR ESZKÖZÖK KEZELÉSE KÖRNYEZETVÉDELEM ELLEN RZÉS, ADATELEMZÉS, TÖKÉLETESÍTÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ ELLEN RZÉS ÉS MÉRÉS KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL, CIVIL SZERVEZETEKKEL ÉS A KÉPVISEL -TESTÜLETTEL, ELÉGEDETTSÉGÜK MÉRÉSE DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLAT (CAF) BELS AUDIT A HIVATALI FOLYAMATOK ELLEN RZÉSE, MEGFELEL SÉGÜK MÉRÉSE, A NEM-MEGFELEL SÉGEK KEZELÉSE NEM-MEGFELEL SÉGEK KEZELÉSE ADATOK ELEMZÉSE TÖKÉLETESÍTÉS FOLYAMATOS TÖKÉLETESÍTÉS HELYESBÍT TEVÉKENYSÉG MEGEL TEVÉKENYSÉG ÁROP részterületek A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZER SÍTÉSE A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A PARTNERSÉG ER SÍTÉSE NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETFEJLESZTÉSI ELJÁRÁSOK 41 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5

6 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 0. BEVEZETÉS 0.1 VEZET I NYILATKOZAT Nyírbátor Város (a továbbiakban Hivatal) a VÁTI-hoz benyújtott pályázatában megfogalmazott célok megvalósulásának érdekében jelen Szervezetfejlesztési Kézikönyvet hatályba léptetem. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv az Államreform Operatív Program (a továbbiakban ÁROP), az ISO 9001:2008 (a továbbiakban ISO 9001) és az ISO 14001:2004 (továbbiakban ISO 14001) szabvány el írása szerint a Hivatalra kiterjed en rögzíti a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos teend ket és meghatározza a Hivatal m ködési kereteit. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv és a kapcsolódó Eljárások érvényes dokumentumként a Min ségbiztosítási vezet nél kinyomtatott formában, valamint a számítógépes hálózaton elektronikus formában valamennyi érintett számára elérhet en rendelkezésre állnak. A Szervezetfejlesztési Kézikönyvben és az Eljárásokban leírtak ismerete és betartása a Hivatallal valamennyi közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkavállaló számára kötelez. A Szervezetfejlesztési Kézikönyvben és az Eljárásokban foglaltak végrehajtásáért a jegyz és valamennyi szervezeti egység vezet je felel s. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv a Hivatallal kapcsolatban lev partnerek számára információs anyagként szolgál. A Hivatal vezetése elkötelezett a hivatal szervezeti egységei közötti együttm ködés jobbítását célzó koncepciók és megoldások kidolgozásában, melynek elengedhetetlen feltétele a jelenlegi m ködés hiányosságainak feltárása, a hasonló közigazgatási szervekt l való tanulás. Az célkit zései az eljárásokra és eredményekre vonatkozóan: - eljárások, szabályozási környezet kidolgozása a jó hivatali m ködés megalapozására - ügyfélszolgálati tevékenység egyszer sítése és átláthatóságának biztosítása az ügyintézési id csökkentésére, ezáltal az ügyfelek elégedettségének növelésére - rendeletalkotás demokratikusabbá tétele a szakmai színvonal növelése mellett - mutatószámok, indikátorok rögzítése a tevékenységek mérhet sége érdekében - költségvetés tervezése, stratégia tervekkel való összekapcsolása - közigazgatási munka racionalizálása - hivatal küls kapcsolatrendszerének modernizálása - lakosság, civil és vállalkozói szféra elégedettségének növelése - környezettudatos szemlélet megalapozása Nyírbátor, 2010 Dr. Tóth Árpád jegyz Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 6

7 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 7

8 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 0.2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA ELÉRHET SÉG Székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Telefon: (06) Fax: (06) Honlap: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS POLGÁRMESTER JEGYZ ÜZEMELTET ÉS ELLÁTÓ SZERVEZET POLGÁR- MESTERI KABINET IGAZGATÁSI ÉS OKMÁNY- IRODA VÁROSFEJL. ÉS VAGYONG. IRODA SZOCIÁLIS IRODA ÉS GYÁMHIVATAL KÖLTSÉGVE- TÉSI ÉS ADÓ IRODA ÉPÍTÉSI ÉS HATÓSÁGI IRODA SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: Igazgatási és Okmányiroda Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Szociális Iroda és Gyámhivatal Költségvetési és Adó Iroda Építési és Hatósági Iroda Kabinet Üzemeltetési és Ellátó Szervezet Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 8

9 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Igazgatási és Okmányiroda feladatai: Választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok, Bírósági ülnök választásával kapcsolatos feladatok, Népszámlálás el készítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, Gyakorolja a szabálysértési I. fokú jogkört, Hatósági bizonyítvány kiadása Ellátja a fegyvertartással kapcsolatos teend ket. Külföldiek ingatlan szerzésével kapcsolatos eljárás Talált tárgyak átvétele, kezelése, nyilvántartása, kiadása. A kiszabott, de be nem fizetett helyszíni bírság behajtása iránti eljárás lefolytatása a szabálysértési törvény és a hatályos jogszabályok alapján. A hirdet táblán kifüggesztett term földvételi, illetve haszonbérleti ajánlatokról tájékoztatót jelentet meg elektronikus formában a Kormányzati Portálon Ellátja a Polgári Törvénykönyvvel (birtokháborítás, birtokvita, talált tárgyak, stb.), kapcsolatos feladatokat, Hirdetményezés, hirdet tábla, panaszláda kezelése, Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok, Állampolgársági és névváltoztatási ügyintézés, Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenesen menedéket élvez kkel, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok, Ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (különösen: Telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezési eljárása; üzletek m ködésének engedélyezése; vásárok, piacok m ködése, vásárlók könyvének, vendégkönyvnek hitelesítése, magánszálláshelyekr l nyilvántartás vezetése, az üzletek kategóriába sorolásának, a kereskedelmi és fizet vendéglátóhelyek osztályba sorolásának ellen rzése), Közrem ködik a honvédelemmel, a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással, hadkötelezettség teljesítésével, stb. összefügg feladatok végzésében, szervezésében, A érettségi tételekkel kapcsolatos jegyz i feladatokat. A kisebbségi önkormányzat m ködésével kapcsolatos feladatok Iktatással, iratkezeléssel, a központi ügyirat-kezelési feladatok ellátásával (küldemények átvétele-átadása, bontása, szignálása, iktatás, irattározás, titkos iratok kezelése stb.) kapcsolatos feladatok, A Hivatal informatikával, számítástechnikai rendszerével, rendszergazdai teend ivel, városi internetes honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok, Közrem ködik lakossági fórumok, bels munkaértekezletek szervezésében, adminisztrál, segíti a tisztségvisel k munkáját, jogi tájékoztatást nyújt, Ügyfél-tájékoztatást nyújt, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának ellen rzése, azokról való beszámolás el készítése, Segíti az Ügyrendi és Jogi Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját A Képvisel -testület üléseinek el készítésével, annak dokumentálásával és döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatok, Kihirdeti, nyilvántartja a Képvisel -testületi döntéseit (rendeleteit, határozatait), Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 9

10 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Az Okmányiroda a külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város körzetközponthoz tartozó települések illetékességi területén közrem ködik az alábbi feladatok ellátásában: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a személyazonosító igazolvány kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok, útlevéligényléssel kapcsolatos feladatok, Mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott okmányok, igazolványok készítésével, kiadásával kapcsolatos feladatok, vállalkozói igazolványokkal összefügg valamennyi ügy, végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat, közlekedésigazgatással, kötelez felel sségbiztosítással kapcsolatos feladatok. Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos feladatok A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda feladatai: i szinten összefogja a forrást teremt, gazdálkodást segít pályázati lehet ségek megismertetését, a pályázatok el készítését, benyújtását, nyilvántartását, megvalósítását és elszámolását, koordinálja a nemzetközi programokon belüli témaorientált pályázatok el készítését, Közbeszerzési eljárások kiírása és lebonyolítása Szervezi az önkormányzat térségi együttm ködését, illetve együttm ködik a fejlesztést irányító, koordináló kistérségi, megyei, regionális és országos, valamint nemzetközi szervekkel, Ellátja az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos teend ket, Összehangolja önkormányzati szinten a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési feladatokat, Ellátja, összehangolja a város foglalkoztatáspolitikai, munkahelyteremtési feladatait, Közrem ködik a város fejlesztésével kapcsolatos beruházások tervezésében, források el teremtésében, a beruházások m szaki és szakmai el készítésében, ellen rzésében, folyamatosan figyelemmel kíséri a megvalósítást, Ellátja az ipari park fejlesztésével, m ködtetésével, t kebefektetésekkel kapcsolatos teend ket, Kapcsolatot tart a város területén m köd, az iroda profiljába tartozó gazdálkodó szervekkel, különös tekintettel az önkormányzati (rész)tulajdonú, illetve a kötelez önkormányzati feladatok ellátásában részt vev gazdasági szervezetekre, Ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat a bérbeadói feladatok kivételével, Gondoskodik az arra alkalmas önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok mez gazdasági célú hasznosításáról, azok haszonbérbeadásáról, Ellátja az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos teend ket, Ellátja az állami lakáscélú támogatással összefügg hatósági feladatokat, Részt vesz a településfejlesztési koncepció figyelembe vételével a településrendezési terv el készítésében, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 10

11 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja temet vel kapcsolatos döntés-el készít i, hatósági és ellen rzési feladatokat, Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat (különösen: veszélyes ebek, veszélyes állatok tartásának engedélyeztetése, kapcsolódó nyilvántartások,) kivéve a közterületen történ rágcsálóirtással, szúnyogirtással, permetezéssel és az állati hullabegy jt telep üzemeltetésével kapcsolatos teend ket, a hatósági állatorvossal kapcsolatos feladatokat, i tulajdonban álló bel- és külterületi utakkal kapcsolatos feladatok, önkormányzati forrás felhasználásával létesül magáner s útépít társulások szervezése, önkormányzati beruházásban megvalósuló járdaépítés koordinálása és ellen rzése, Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatokat, Ellátja a földm velésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, Ellátja a környezet- és természetvédelemmel, vadászattal kapcsolatos feladatokat, Végzi a közlekedési igazgatással kapcsolatos, az ivóvízzel, szennyvízzel, csapadékvízzel és belvízzel kapcsolatos m ködtetési és fenntartási feladatokat, Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyz i hatásköröket, Koordinálja az energiagazdálkodással, távh szolgáltatással, közvilágítással kapcsolatos feladatokat, Nyilvántartja a közérdek bejelentéseket, panaszokat, javaslatokat, Ellátja a negyedéves önkormányzati és ágazati szint beruházási statisztikát, elkészíti a feladatköréhez kapcsolódó jelentéseket, statisztikákat, adatszolgáltatásokat és ezeket határid ben megküldi az érintettek részére, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellen rzése, az azokról való beszámolás el készítése, közigazgatási területén lév vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok: A Hivatal m ködtetésével kapcsolatos feladatok: (melyek közvetlen jegyz i irányítás alá tartoznak) Segíti a Gazdasági Bizottság és a Közszolgáltatási Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját Szociális Iroda és Gyámhivatal feladatai Szociális Iroda feladatai Ellátja a települési önkormányzat feladataként jegyz i hatáskörhöz, gyámhivatali hatáskörhöz tartozó, valamint az i törvényben, az ágazati jogszabályokban, az önkormányzat rendeleteiben meghatározott, valamennyi szociális, egészségügyi feladatot, illetve együttm ködik az e feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel. A Szociális és egészségügyi feladatok körében Nyírbátor illetékességi területén: Az egészségügyi és szociális területre vonatkozó önkormányzati elképzelések, koncepciók kidolgozása összhangban a területi stb. elképzelésekkel azok megvalósítása, a megvalósítás során koordináció, az ellen rzési feladatok ellátása, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellen rzése, az azokról való beszámolás el készítése, A költségvetési koncepció, valamint az önkormányzat költségvetési rendelete elkészítése kapcsán a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozó elképzelések el készítése, egyeztetése a Költségvetési és Adó Irodával, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 11

12 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV A szociális feladatokat ellátó intézménnyel való kapcsolattartás, Közrem ködik az egészségügyi alapellátással és a járóbeteg szakellátással, az anya- és csecsem védelemmel, az ügyelettel, az iskola- és ifjúság-egészségüggyel, a bölcs dével kapcsolatos feladatok ellátásában, Ellátja a szociális földprogrammal kapcsolatos teend ket Gondoskodik az id skorúak járadékával, rendelkezésre állási támogatással, rendszeres szociális segéllyel, ápolási díjjal, az adósságcsökkentési támogatással, gyermeknevelési támogatással, rehabilitációs eljárással a megváltozott munkaképesség ek esetén, közgyógyellátással, intézményi elhelyezéssel, mozgáskorlátozott személyek támogatásával, vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatok ellátásáról, Gondoskodik az eseti pénzbeni segélyezéssel, természetben nyújtott támogatásokkal (lakásfenntartási támogatással, eseti gyógyszertámogatás, tüzel támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény), temetési segéllyel, köztemetéssel, ösztöndíj támogatással, kapcsolatos teend k ellátásáról, Ellátja a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással, óvodáztatási támogatással, védelembe vétellel kapcsolatos feladatokat, Ellátja a hadigondozottakkal kapcsolatos feladatokat, Kiadja a Védett fogyasztó -i státusz megállapítására vonatkozó igazolást, Ellátja a jegyz társadalombiztosítással kapcsolatos feladat- és hatásköreit, Ellátja a családjogi törvényben meghatározott, a kiskorú gondozásával-nevelésével, a kapcsolattartással, elhelyezésével, gyámságával, gondnokságával, vagyonkezelésével, az apasággal, kiskorú házasságkötésével, örökbefogadásával, gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos, jegyz i hatáskörbe utalt feladatokat Ellátja a jogszabályokban meghatározott, a szociális és egészségügyi területtel kapcsolatos jegyz i, önkormányzati hatáskörbe utalt egyéb feladatokat A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának ellen rzése, azokról való beszámolás el készítése, Segíti a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját A külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város térségi igazgatási központhoz tartozó települések illetékességi területén közrem ködik az alábbi feladatok ellátásában: Ellátja a térségközpont jegyz jének feladatkörbe tartozó, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények m ködésének engedélyezésével a szociális vállalkozások engedélyezésével kapcsolatos feladatokat Ellátja a térségközpont jegyz jének feladatkörbe tartozó, gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények m ködésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat A Gyámhivatali feladatok körében a külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város körzetközponthoz tartozó települések illetékességi területén: els fokon jár el a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító városi gyámhivatali hatáskörökben. Ellátja az ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 12

13 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja a gyermekek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vételével, kapcsolattartásával, családba fogadásának engedélyezésével, lakóhelyének megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a szül i felügyeleti jog gyakorlásával, a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat, Ellátja gyám (hivatásos gyám), gondok (ideiglenes, illetve hivatásos gondok) rendelésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja az utógondozás és utógondozói ellátás elrendelésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos feladatokat Ellátja a pénzbeli támogatások megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek örökbefogadásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek érdekében történ per indításával, illetve kezdeményezésével, feljelentés tételével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek érdekében történ vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat, Ellátja szakért rendelésével kapcsolatos ügyeket A Költségvetési és Adóiroda feladatai: I. Alapfeladata körében ellátja az Államháztartás m ködési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott gazdasági szervezet által ellátandó feladatokat. E rendelet alkalmazásában gazdasági szervezet: a költségvetési szerv m ködtetéséért, a vagyon használatával, védelmével összefügg feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan m ködéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért felel s, a gazdasági vezet közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység. A Gazdasági Szervezet Ügyrendjében, a Számviteli Politikában és annak keretében elfogadott bels szabályzatokban meghatározott módon ellátja a) a tervezéssel, az el irányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó el irányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, m ködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaer -gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, b) az önkormányzat tulajdonában lév, valamint a vagyonkezelésbe átvett vagyon nyilvántartását, amir l a hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint adatokat szolgáltat. II. A Hivatal felügyeleti szerv feladatkörében (1) a koordinálja az önkormányzati kincstári finanszírozással kapcsolatos feladatokat, bonyolítja az intézmények, önkormányzati társulások finanszírozását valamint az önkormányzat és gazdasági társaságai közötti pénzügyi feladatokat. (2) A költségvetési szervei részére a) meghatározza a jogszabályban el írt évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének követelményeit, végzi annak felülvizsgálatát. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 13

14 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV b) meghatározza - a központilag el írtakon túl - a helyi önkormányzati döntések és beszámolók összeállításához szükséges, pénzügyi, költségvetési adatszolgáltatási kötelezettségeket. (3) Folyamatos kapcsolatot tart az könyvvizsgálójával közrem ködik a bels és küls ellen rzések alkalmával. III. Az adóhatósági feladatinak ellátása keretében kezdeményez en, tevékenyen közrem ködik a helyi adópolitika kialakításában és végrehajtásában. Végzi az önkormányzati adóhatóság (Jegyz ) feladatkörébe tartozó valamennyi adóval, adók módjára behajtandó köztartozással, egyéb követelések önkormányzati behajtásával összefügg adóigazgatási feladatokat. Ellen rzi az adóalanyok bejelentési és bevallási kötelezettségének teljesítését, vezeti az adóhatósági feladat keretében az analitikus nyilvántartásokat. Törekszik a behajtási tevékenység minél eredményesebb megvalósítására, IV. A Képvisel testületi döntéshozatalhoz el készíti az Iroda tevékenységi körébe tatozó el terjesztéseket, közrem ködik és végzi a pénzügyi, költségvetési tárgyú döntések végrehajtását. Szervezi az Pénzügyi Bizottsága üléseit, elkészíti annak el terjesztéseit, valamint a bizottsági ülések jegyz könyveit. El készíti és dokumentálja a Polgármester átruházott hatáskörében hozott költségvetési döntéseit Építési és Hatósági Iroda feladatai Nyírbátor közigazgatási területén: Közrem ködik a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással, stb. összefügg feladatok végzésében, szervezésében. Részt vesz a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításának el készítésében, a jóváhagyást követ en annak végrehajtásában. El készíti a feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztéseket, kidolgozza a rendelettervezeteket, szervezi és ellen rzi végrehajtásukat, az azokról való beszámolót. Ellátja a belterületbe vonással kapcsolatos építésügyi hatósági feladatokat. A mindenkor érvényes településrendezési terv és a helyi építési szabályzat alapján a szaki tartalom meghatározásával közrem ködik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésében, telekalakításában. Ellátja a m emlékvédelemmel, helyi építészeti örökség értékeinek védelmével összefügg feladatokat. Közrem ködik a városfejlesztésben, és építésben, a környezetvédelmi és közlekedési feladatok ellátásában. Ellátja a lakcím beazonosításához szükséges feladatokat, hatósági igazolást ad az okmányirodában és a földhivatalnál történ felhasználáshoz. A költségvetési koncepció, valamint az önkormányzat költségvetési rendelete elkészítése kapcsán a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozó elképzeléseket el készíti, egyezteti a Költségvetési és Adó Irodával, Ellátja a közterület-felügyeletet, a közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat, a mindenkor érvényben lév önkormányzati rendeletet alkalmazva, átruházott hatáskörben eljárva szerz déskötéssel engedélyezi a közterület használatát. Jelzi és el segíti a parlagf irtással kapcsolatos teend ket. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 14

15 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja a közrend, közbiztonsággal és az i Közbiztonsági Közalapítvánnyal kapcsolatos teend ket, Szervezi és koordinálja a Gondozott virágos porta akciót, a város területén. Nyírbátor közigazgatási területén továbbá Nyírbéltek, Penészlek, Ömböly, Piricse, Nyírcsászári, Nyírbogát, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Terem, Bátorliget, Encsencs és Kisléta községi településeken: Településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre változtatási, telekalakítási, illet leg el vásárlási jogot rendel el, alkalmazza a helyi közút céljára történ lejegyzés jogintézményeit. Településkép javítása érdekében el írhatja az építmények helyrehozatali kötelezettségét. Szakhatóságként közrem ködik az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m szaki tervdokumentációk tartalmáról szóló, a 17/2008.(VIII.30.) NFGM rendelettel módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM számú rendelet hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták, továbbá a m emlékvédelem alatt álló építmények hatósági engedélyezése során, továbbá a Közlekedési Felügyelet és a Környezetvédelmi Hatósági létesítési engedélyezési eljárásaiban. Szakhatósági állásfoglalást ad az ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (különösen: telepengedélyezési eljárás; üzletek m ködésének engedélyezése; vásárok, piacok m ködése, az üzletek, kereskedelmi és fizet vendéglátóhelyek kategóriába és osztályba sorolása) esetében. A hivatal ügyrendjében meghatározott ügyfélfogadási napokon ügyfél-tájékoztatást nyújt. Elbírálja az elvi és végleges építési-, telekalakítási-, valamint bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmeket és az azokkal összefüggésben keletkezett ellen rzési és kötelezési tárgyú ügyeket. A Központi Statisztikai Hivatal felé statisztikai adatszolgáltatást készít a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben és annak végrehajtására kiadott 170/1993.(XII.3.) Korm. rendeletben el írtaknak megfelel en az építményekr l-, a közigazgatási terület változásáról, továbbá az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján a településrendezési tervekr l-, a helyi (az adott település) építészeti értékvédelemr l-, a hatósági ellen rzésekr l és az építésügyi birságról kabinet feladatai Közrem ködik a Hivatal dolgozói, tisztségvisel i, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek vezet i és a zoltóparancsnok tekintetében a személyügyeknek, munkáltatói jog gyakorlásának adminisztratív el készítésében, a személyzeti munkával összefügg feladatok ellátásában (kinevezés, átsorolás, nyugdíjazás, kitüntetés, jubileumi jutalom, min ségi bérezés, munkavédelmi teend k, stb.), Végzi a közoktatási, nevelési, m vészetoktatási és közm vel dési - fenntartói irányítással összefügg - feladatai: Végzi a tankötelesek nyilvántartását, ellátja a tankötelezettséggel összefügg hatósági feladatokat, elrendeli az óvodás- és iskoláskorú gyermekek beíratását, meghatározza a szakmai mutatók alapján az indítható óvodai, iskolai és m vészetoktatási csoportok, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 15

16 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV osztályok számát, az oktatásra fordítható id keretet, a feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. Gondoskodik arról, hogy döntésre a bizottság és a testület elé kerüljön, Ellátja az ifjúsági ügyekkel, ifjúságvédelmemmel, felvilágosítással kapcsolatos önkormányzati feladatokat, kapcsolatot tart a diákönkormányzat szervezeteivel, El készíti a kiemelt fesztiválokkal összefügg szakmai-szervezeti feladatokat, közrem ködik a fesztiválok és Kulturális Alapból nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos finanszírozási és beszámoltatási tevékenységben, El segíti és támogatja a nemzetiségek és etnikai kisebbségek kulturális törekvéseit, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, egyházakkal, Végzi a városi rendezvények koordinálásával kapcsolatos teend ket, részt vesz az éves városi rendezvényterv elkészítésében, Ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal összefügg feladatokat, szervezi a testvérvárosi kapcsolatokat, Közrem ködik a kiadványok, szórólapok elkészítésében, tervezésében, nyomdai kivitelezésében, Ellátja az idegenforgalomhoz, turizmushoz kapcsolódó Képvisel -testületi, bizottsági, polgármesteri döntés-el készítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a protokolláris-és sajtó ügyeket, Ellátja a sport feladat- és hatásköröket, Az ágazatokat (oktatás, nevelés, kultúra, sport, idegenforgalom) érint pályázatok szakmai el készítésében közrem ködik, a megvalósulást el segíti, Ellátja a Hivatal min ségbiztosítási rendszerének m ködtetésével kapcsolatos teend ket, Segíti a választott tisztségvisel k munkáját (összefoglalókat, tájékoztatókat, értékeléseket és elemzéseket készít, a több iroda tevékenységét érint feladatok ellátása során koordinációs tevékenységet végez stb.) Ellátja a polgármester, alpolgármester és jegyz tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, ügykezelési teend ket, titkárn i feladatokat, Közrem ködik az oktatási-, kulturális-, ifjúsági-, sport- és turisztikai koncepciók, rendeletek elkészítésében, a m vel déspolitikai célkit zések meghatározásában, a Képvisel -testület és bizottságai munkáját segíti, az el terjesztéseket elkészíti a Képvisel testület és bizottságai részére, szervezi és ellen rzi a benne foglaltak végrehajtását, a beszámoltatást, Segíti az Oktatási, kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját Üzemeltet és Ellátó Szervezet feladatai A polgármesteri Hivatal m ködésével kapcsolatos egyéb feladatok: A hivatalban szükséges javítási, karbantartási munkák szerz déseinek el készítése, javítások megrendelése. A Hivatal m ködéséhez szükséges iroda-felszerelések (fénymásolók, egyéb.) beszerzésének el készítése, nyilvántartásba vétele, a hivatali gépjárm vek nyilvántartása, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (javítás, biztosítás.) A Hivatal felújításával, karbantartásával kapcsolatos munkák tervezése, a döntés után a munkák megrendelése, ellen rzése. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 16

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV FORT-INN KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 19. Tel.: (06) 70 671-1046 E-mail: info@fort-inn.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készült: ISO 9001:2008 szabvány szerint Érvényessége kiterjed a FORT-INN Kft. vezetőségére,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

A PÜSPÖKLADÁNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE - ÁROP-1.A.2./A-2008-0261 PÁLYÁZATI PROJEKT SZERVEZETFEJLESZTÉSI JAVASLATOK Készítette: REALINVEST 91 Kft. 4032 Debrecen Illyés Gy. u. 2/c.

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben