SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) ; Fax: (06) SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Érvényessége kiterjed Nyírbátor Város vezet ire, alkalmazottaira, partnerkapcsolataira, a szervezetfejlesztéssel érintett valamennyi hivatali m ködési folyamatra. Jóváhagyta: Dr. Tóth Árpád jegyz Balla Jánosné polgármester A kiadás dátuma: FIGYELEM! Jelen szabályozás Nyírbátor Város Hivatalának dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett, a benne szerepl információkat csak a min ségirányítási rendszer m ködéséhez lehet felhasználni! Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma megegyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval! A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV FELÜLVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PÉLDÁNYOK ELOSZTÓJEGYZÉKE Sorszám Kapta Kiadás - változat Dátum Aláírás, átvétel igazolása FELÜLVIZSGÁLATOK Dátum Végezte Dátum Végezte Dátum Végezte Amennyiben a kézikönyv kevesebb, mint 40 %-a - vagy 40 %-a - változott, a kézikönyvet változatlan kiadás számmal, új változat számmal kell kiadni. Amennyiben a kézikönyv több mint 40 %-a változott, a kézikönyvet új kiadás, 01 változat sorszámon kell kiadni. Elosztás az Elosztójegyzék szerint. MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította Aláírás/dátum Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátum Ellen rizte Aláírás/dátum Kibocsátás id pontja INFORMÁCIÓS PÉLDÁNYOK ELOSZTÓJEGYZÉKE Szervezeti egység Példány sorszáma Átvétel igazolása Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 2

3 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 0. BEVEZETÉS VEZET I NYILATKOZAT A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA ELÉRHET SÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: FOLYAMATOK ÉS AZOK KÖLCSÖNHATÁSA RENDELKEZ HIVATKOZÁSOK SZERVEZETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK - meghatározások RÖVIDÍTÉSEK FOGALMAK AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER, DOKUMENTUMOK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A VEZET SÉG FELEL SSÉGE A VEZET SÉG ELKÖTELEZETTSÉGE ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS POLITIKÁK MIN SÉGPOLITIKA KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKA TERVEZÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI, MIN SÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSE FELEL SSÉG, HATÁSKÖR, KAPCSOLATTARTÁS FELEL SSÉG ÉS HATÁSKÖR A VEZETÉS KÉPVISEL JE 28 BELS KAPCSOLATTARTÁS VEZET I ÁTVIZSGÁLÁS ÁTVIZSGÁLÁSI INPUT ÁTVIZSGÁLÁSI OUTPUT ER FORRÁSOK GONDOSKODÁS AZ ER FORRÁSOKRÓL EMBERI ER FORRÁSOK INFRASTRUKTÚRA MUNKAKÖRNYEZET FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA 30 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 3

4 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 4.1 A MEGVALÓSULÓ FOLYAMATOK TERVEZÉSE 30 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 4

5 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 4.2. A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV KKEL ÉS A PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV K ÁLTAL TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA A SZOLGÁLTATÁS KÖVETELMÉNYEINEK ÁTVIZSGÁLÁSA KAPCSOLATTARTÁS A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEV KKEL ÉS PARTNEREKKEL TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS TERVEZÉSE A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS BEMENETEI A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS KIMENETEI A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS ÁTVIZSGÁLÁSA BESZERZÉS FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSA A FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA AZONOSÍTÁS, NYOMON-KÖVETHET SÉG, ÁLLAGMEGÓVÁS AZ ÜGYFELEK ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK KEZELÉSE MÉR ESZKÖZÖK KEZELÉSE KÖRNYEZETVÉDELEM ELLEN RZÉS, ADATELEMZÉS, TÖKÉLETESÍTÉS ÁLTALÁNOS RÉSZ ELLEN RZÉS ÉS MÉRÉS KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL, CIVIL SZERVEZETEKKEL ÉS A KÉPVISEL -TESTÜLETTEL, ELÉGEDETTSÉGÜK MÉRÉSE DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLAT (CAF) BELS AUDIT A HIVATALI FOLYAMATOK ELLEN RZÉSE, MEGFELEL SÉGÜK MÉRÉSE, A NEM-MEGFELEL SÉGEK KEZELÉSE NEM-MEGFELEL SÉGEK KEZELÉSE ADATOK ELEMZÉSE TÖKÉLETESÍTÉS FOLYAMATOS TÖKÉLETESÍTÉS HELYESBÍT TEVÉKENYSÉG MEGEL TEVÉKENYSÉG ÁROP részterületek A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZER SÍTÉSE A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A PARTNERSÉG ER SÍTÉSE NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETFEJLESZTÉSI ELJÁRÁSOK 41 Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 5

6 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 0. BEVEZETÉS 0.1 VEZET I NYILATKOZAT Nyírbátor Város (a továbbiakban Hivatal) a VÁTI-hoz benyújtott pályázatában megfogalmazott célok megvalósulásának érdekében jelen Szervezetfejlesztési Kézikönyvet hatályba léptetem. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv az Államreform Operatív Program (a továbbiakban ÁROP), az ISO 9001:2008 (a továbbiakban ISO 9001) és az ISO 14001:2004 (továbbiakban ISO 14001) szabvány el írása szerint a Hivatalra kiterjed en rögzíti a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos teend ket és meghatározza a Hivatal m ködési kereteit. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv és a kapcsolódó Eljárások érvényes dokumentumként a Min ségbiztosítási vezet nél kinyomtatott formában, valamint a számítógépes hálózaton elektronikus formában valamennyi érintett számára elérhet en rendelkezésre állnak. A Szervezetfejlesztési Kézikönyvben és az Eljárásokban leírtak ismerete és betartása a Hivatallal valamennyi közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkavállaló számára kötelez. A Szervezetfejlesztési Kézikönyvben és az Eljárásokban foglaltak végrehajtásáért a jegyz és valamennyi szervezeti egység vezet je felel s. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv a Hivatallal kapcsolatban lev partnerek számára információs anyagként szolgál. A Hivatal vezetése elkötelezett a hivatal szervezeti egységei közötti együttm ködés jobbítását célzó koncepciók és megoldások kidolgozásában, melynek elengedhetetlen feltétele a jelenlegi m ködés hiányosságainak feltárása, a hasonló közigazgatási szervekt l való tanulás. Az célkit zései az eljárásokra és eredményekre vonatkozóan: - eljárások, szabályozási környezet kidolgozása a jó hivatali m ködés megalapozására - ügyfélszolgálati tevékenység egyszer sítése és átláthatóságának biztosítása az ügyintézési id csökkentésére, ezáltal az ügyfelek elégedettségének növelésére - rendeletalkotás demokratikusabbá tétele a szakmai színvonal növelése mellett - mutatószámok, indikátorok rögzítése a tevékenységek mérhet sége érdekében - költségvetés tervezése, stratégia tervekkel való összekapcsolása - közigazgatási munka racionalizálása - hivatal küls kapcsolatrendszerének modernizálása - lakosság, civil és vállalkozói szféra elégedettségének növelése - környezettudatos szemlélet megalapozása Nyírbátor, 2010 Dr. Tóth Árpád jegyz Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 6

7 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 7

8 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV 0.2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEMUTATÁSA ELÉRHET SÉG Székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Telefon: (06) Fax: (06) Honlap: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS POLGÁRMESTER JEGYZ ÜZEMELTET ÉS ELLÁTÓ SZERVEZET POLGÁR- MESTERI KABINET IGAZGATÁSI ÉS OKMÁNY- IRODA VÁROSFEJL. ÉS VAGYONG. IRODA SZOCIÁLIS IRODA ÉS GYÁMHIVATAL KÖLTSÉGVE- TÉSI ÉS ADÓ IRODA ÉPÍTÉSI ÉS HATÓSÁGI IRODA SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: Igazgatási és Okmányiroda Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda Szociális Iroda és Gyámhivatal Költségvetési és Adó Iroda Építési és Hatósági Iroda Kabinet Üzemeltetési és Ellátó Szervezet Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 8

9 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Igazgatási és Okmányiroda feladatai: Választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok, Bírósági ülnök választásával kapcsolatos feladatok, Népszámlálás el készítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, Gyakorolja a szabálysértési I. fokú jogkört, Hatósági bizonyítvány kiadása Ellátja a fegyvertartással kapcsolatos teend ket. Külföldiek ingatlan szerzésével kapcsolatos eljárás Talált tárgyak átvétele, kezelése, nyilvántartása, kiadása. A kiszabott, de be nem fizetett helyszíni bírság behajtása iránti eljárás lefolytatása a szabálysértési törvény és a hatályos jogszabályok alapján. A hirdet táblán kifüggesztett term földvételi, illetve haszonbérleti ajánlatokról tájékoztatót jelentet meg elektronikus formában a Kormányzati Portálon Ellátja a Polgári Törvénykönyvvel (birtokháborítás, birtokvita, talált tárgyak, stb.), kapcsolatos feladatokat, Hirdetményezés, hirdet tábla, panaszláda kezelése, Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok, Állampolgársági és névváltoztatási ügyintézés, Menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenesen menedéket élvez kkel, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok, Ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (különösen: Telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezési eljárása; üzletek m ködésének engedélyezése; vásárok, piacok m ködése, vásárlók könyvének, vendégkönyvnek hitelesítése, magánszálláshelyekr l nyilvántartás vezetése, az üzletek kategóriába sorolásának, a kereskedelmi és fizet vendéglátóhelyek osztályba sorolásának ellen rzése), Közrem ködik a honvédelemmel, a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással, hadkötelezettség teljesítésével, stb. összefügg feladatok végzésében, szervezésében, A érettségi tételekkel kapcsolatos jegyz i feladatokat. A kisebbségi önkormányzat m ködésével kapcsolatos feladatok Iktatással, iratkezeléssel, a központi ügyirat-kezelési feladatok ellátásával (küldemények átvétele-átadása, bontása, szignálása, iktatás, irattározás, titkos iratok kezelése stb.) kapcsolatos feladatok, A Hivatal informatikával, számítástechnikai rendszerével, rendszergazdai teend ivel, városi internetes honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok, Közrem ködik lakossági fórumok, bels munkaértekezletek szervezésében, adminisztrál, segíti a tisztségvisel k munkáját, jogi tájékoztatást nyújt, Ügyfél-tájékoztatást nyújt, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának ellen rzése, azokról való beszámolás el készítése, Segíti az Ügyrendi és Jogi Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját A Képvisel -testület üléseinek el készítésével, annak dokumentálásával és döntéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatok, Kihirdeti, nyilvántartja a Képvisel -testületi döntéseit (rendeleteit, határozatait), Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 9

10 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Az Okmányiroda a külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város körzetközponthoz tartozó települések illetékességi területén közrem ködik az alábbi feladatok ellátásában: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a személyazonosító igazolvány kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok, útlevéligényléssel kapcsolatos feladatok, Mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézés a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott okmányok, igazolványok készítésével, kiadásával kapcsolatos feladatok, vállalkozói igazolványokkal összefügg valamennyi ügy, végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat, közlekedésigazgatással, kötelez felel sségbiztosítással kapcsolatos feladatok. Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos feladatok A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda feladatai: i szinten összefogja a forrást teremt, gazdálkodást segít pályázati lehet ségek megismertetését, a pályázatok el készítését, benyújtását, nyilvántartását, megvalósítását és elszámolását, koordinálja a nemzetközi programokon belüli témaorientált pályázatok el készítését, Közbeszerzési eljárások kiírása és lebonyolítása Szervezi az önkormányzat térségi együttm ködését, illetve együttm ködik a fejlesztést irányító, koordináló kistérségi, megyei, regionális és országos, valamint nemzetközi szervekkel, Ellátja az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos teend ket, Összehangolja önkormányzati szinten a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési feladatokat, Ellátja, összehangolja a város foglalkoztatáspolitikai, munkahelyteremtési feladatait, Közrem ködik a város fejlesztésével kapcsolatos beruházások tervezésében, források el teremtésében, a beruházások m szaki és szakmai el készítésében, ellen rzésében, folyamatosan figyelemmel kíséri a megvalósítást, Ellátja az ipari park fejlesztésével, m ködtetésével, t kebefektetésekkel kapcsolatos teend ket, Kapcsolatot tart a város területén m köd, az iroda profiljába tartozó gazdálkodó szervekkel, különös tekintettel az önkormányzati (rész)tulajdonú, illetve a kötelez önkormányzati feladatok ellátásában részt vev gazdasági szervezetekre, Ellátja a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat a bérbeadói feladatok kivételével, Gondoskodik az arra alkalmas önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok mez gazdasági célú hasznosításáról, azok haszonbérbeadásáról, Ellátja az önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos teend ket, Ellátja az állami lakáscélú támogatással összefügg hatósági feladatokat, Részt vesz a településfejlesztési koncepció figyelembe vételével a településrendezési terv el készítésében, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 10

11 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja temet vel kapcsolatos döntés-el készít i, hatósági és ellen rzési feladatokat, Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos feladatokat (különösen: veszélyes ebek, veszélyes állatok tartásának engedélyeztetése, kapcsolódó nyilvántartások,) kivéve a közterületen történ rágcsálóirtással, szúnyogirtással, permetezéssel és az állati hullabegy jt telep üzemeltetésével kapcsolatos teend ket, a hatósági állatorvossal kapcsolatos feladatokat, i tulajdonban álló bel- és külterületi utakkal kapcsolatos feladatok, önkormányzati forrás felhasználásával létesül magáner s útépít társulások szervezése, önkormányzati beruházásban megvalósuló járdaépítés koordinálása és ellen rzése, Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatokat, Ellátja a földm velésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat, Ellátja a környezet- és természetvédelemmel, vadászattal kapcsolatos feladatokat, Végzi a közlekedési igazgatással kapcsolatos, az ivóvízzel, szennyvízzel, csapadékvízzel és belvízzel kapcsolatos m ködtetési és fenntartási feladatokat, Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jegyz i hatásköröket, Koordinálja az energiagazdálkodással, távh szolgáltatással, közvilágítással kapcsolatos feladatokat, Nyilvántartja a közérdek bejelentéseket, panaszokat, javaslatokat, Ellátja a negyedéves önkormányzati és ágazati szint beruházási statisztikát, elkészíti a feladatköréhez kapcsolódó jelentéseket, statisztikákat, adatszolgáltatásokat és ezeket határid ben megküldi az érintettek részére, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellen rzése, az azokról való beszámolás el készítése, közigazgatási területén lév vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok: A Hivatal m ködtetésével kapcsolatos feladatok: (melyek közvetlen jegyz i irányítás alá tartoznak) Segíti a Gazdasági Bizottság és a Közszolgáltatási Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját Szociális Iroda és Gyámhivatal feladatai Szociális Iroda feladatai Ellátja a települési önkormányzat feladataként jegyz i hatáskörhöz, gyámhivatali hatáskörhöz tartozó, valamint az i törvényben, az ágazati jogszabályokban, az önkormányzat rendeleteiben meghatározott, valamennyi szociális, egészségügyi feladatot, illetve együttm ködik az e feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel. A Szociális és egészségügyi feladatok körében Nyírbátor illetékességi területén: Az egészségügyi és szociális területre vonatkozó önkormányzati elképzelések, koncepciók kidolgozása összhangban a területi stb. elképzelésekkel azok megvalósítása, a megvalósítás során koordináció, az ellen rzési feladatok ellátása, A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának szervezése, ellen rzése, az azokról való beszámolás el készítése, A költségvetési koncepció, valamint az önkormányzat költségvetési rendelete elkészítése kapcsán a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozó elképzelések el készítése, egyeztetése a Költségvetési és Adó Irodával, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 11

12 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV A szociális feladatokat ellátó intézménnyel való kapcsolattartás, Közrem ködik az egészségügyi alapellátással és a járóbeteg szakellátással, az anya- és csecsem védelemmel, az ügyelettel, az iskola- és ifjúság-egészségüggyel, a bölcs dével kapcsolatos feladatok ellátásában, Ellátja a szociális földprogrammal kapcsolatos teend ket Gondoskodik az id skorúak járadékával, rendelkezésre állási támogatással, rendszeres szociális segéllyel, ápolási díjjal, az adósságcsökkentési támogatással, gyermeknevelési támogatással, rehabilitációs eljárással a megváltozott munkaképesség ek esetén, közgyógyellátással, intézményi elhelyezéssel, mozgáskorlátozott személyek támogatásával, vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatok ellátásáról, Gondoskodik az eseti pénzbeni segélyezéssel, természetben nyújtott támogatásokkal (lakásfenntartási támogatással, eseti gyógyszertámogatás, tüzel támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény), temetési segéllyel, köztemetéssel, ösztöndíj támogatással, kapcsolatos teend k ellátásáról, Ellátja a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással, óvodáztatási támogatással, védelembe vétellel kapcsolatos feladatokat, Ellátja a hadigondozottakkal kapcsolatos feladatokat, Kiadja a Védett fogyasztó -i státusz megállapítására vonatkozó igazolást, Ellátja a jegyz társadalombiztosítással kapcsolatos feladat- és hatásköreit, Ellátja a családjogi törvényben meghatározott, a kiskorú gondozásával-nevelésével, a kapcsolattartással, elhelyezésével, gyámságával, gondnokságával, vagyonkezelésével, az apasággal, kiskorú házasságkötésével, örökbefogadásával, gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos, jegyz i hatáskörbe utalt feladatokat Ellátja a jogszabályokban meghatározott, a szociális és egészségügyi területtel kapcsolatos jegyz i, önkormányzati hatáskörbe utalt egyéb feladatokat A feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztések, rendelet-tervezetek kidolgozása, végrehajtásának ellen rzése, azokról való beszámolás el készítése, Segíti a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját A külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város térségi igazgatási központhoz tartozó települések illetékességi területén közrem ködik az alábbi feladatok ellátásában: Ellátja a térségközpont jegyz jének feladatkörbe tartozó, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények m ködésének engedélyezésével a szociális vállalkozások engedélyezésével kapcsolatos feladatokat Ellátja a térségközpont jegyz jének feladatkörbe tartozó, gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények m ködésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat A Gyámhivatali feladatok körében a külön jogszabályban meghatározott, Nyírbátor Város körzetközponthoz tartozó települések illetékességi területén: els fokon jár el a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító városi gyámhivatali hatáskörökben. Ellátja az ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 12

13 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja a gyermekek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vételével, kapcsolattartásával, családba fogadásának engedélyezésével, lakóhelyének megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a szül i felügyeleti jog gyakorlásával, a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat, Ellátja gyám (hivatásos gyám), gondok (ideiglenes, illetve hivatásos gondok) rendelésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja az utógondozás és utógondozói ellátás elrendelésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos feladatokat Ellátja a pénzbeli támogatások megállapításával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek örökbefogadásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek érdekében történ per indításával, illetve kezdeményezésével, feljelentés tételével kapcsolatos feladatokat, Ellátja a gyermek érdekében történ vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat, Ellátja szakért rendelésével kapcsolatos ügyeket A Költségvetési és Adóiroda feladatai: I. Alapfeladata körében ellátja az Államháztartás m ködési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott gazdasági szervezet által ellátandó feladatokat. E rendelet alkalmazásában gazdasági szervezet: a költségvetési szerv m ködtetéséért, a vagyon használatával, védelmével összefügg feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, a zavartalan m ködéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért felel s, a gazdasági vezet közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egység. A Gazdasági Szervezet Ügyrendjében, a Számviteli Politikában és annak keretében elfogadott bels szabályzatokban meghatározott módon ellátja a) a tervezéssel, az el irányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó el irányzatmódosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, m ködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaer -gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, b) az önkormányzat tulajdonában lév, valamint a vagyonkezelésbe átvett vagyon nyilvántartását, amir l a hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint adatokat szolgáltat. II. A Hivatal felügyeleti szerv feladatkörében (1) a koordinálja az önkormányzati kincstári finanszírozással kapcsolatos feladatokat, bonyolítja az intézmények, önkormányzati társulások finanszírozását valamint az önkormányzat és gazdasági társaságai közötti pénzügyi feladatokat. (2) A költségvetési szervei részére a) meghatározza a jogszabályban el írt évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének követelményeit, végzi annak felülvizsgálatát. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 13

14 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV b) meghatározza - a központilag el írtakon túl - a helyi önkormányzati döntések és beszámolók összeállításához szükséges, pénzügyi, költségvetési adatszolgáltatási kötelezettségeket. (3) Folyamatos kapcsolatot tart az könyvvizsgálójával közrem ködik a bels és küls ellen rzések alkalmával. III. Az adóhatósági feladatinak ellátása keretében kezdeményez en, tevékenyen közrem ködik a helyi adópolitika kialakításában és végrehajtásában. Végzi az önkormányzati adóhatóság (Jegyz ) feladatkörébe tartozó valamennyi adóval, adók módjára behajtandó köztartozással, egyéb követelések önkormányzati behajtásával összefügg adóigazgatási feladatokat. Ellen rzi az adóalanyok bejelentési és bevallási kötelezettségének teljesítését, vezeti az adóhatósági feladat keretében az analitikus nyilvántartásokat. Törekszik a behajtási tevékenység minél eredményesebb megvalósítására, IV. A Képvisel testületi döntéshozatalhoz el készíti az Iroda tevékenységi körébe tatozó el terjesztéseket, közrem ködik és végzi a pénzügyi, költségvetési tárgyú döntések végrehajtását. Szervezi az Pénzügyi Bizottsága üléseit, elkészíti annak el terjesztéseit, valamint a bizottsági ülések jegyz könyveit. El készíti és dokumentálja a Polgármester átruházott hatáskörében hozott költségvetési döntéseit Építési és Hatósági Iroda feladatai Nyírbátor közigazgatási területén: Közrem ködik a katasztrófa elhárítással, polgári védelemmel, ár-és belvízvédekezéssel, védelmi igazgatással, stb. összefügg feladatok végzésében, szervezésében. Részt vesz a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításának el készítésében, a jóváhagyást követ en annak végrehajtásában. El készíti a feladatkörét érint testületi, bizottsági el terjesztéseket, kidolgozza a rendelettervezeteket, szervezi és ellen rzi végrehajtásukat, az azokról való beszámolót. Ellátja a belterületbe vonással kapcsolatos építésügyi hatósági feladatokat. A mindenkor érvényes településrendezési terv és a helyi építési szabályzat alapján a szaki tartalom meghatározásával közrem ködik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésében, telekalakításában. Ellátja a m emlékvédelemmel, helyi építészeti örökség értékeinek védelmével összefügg feladatokat. Közrem ködik a városfejlesztésben, és építésben, a környezetvédelmi és közlekedési feladatok ellátásában. Ellátja a lakcím beazonosításához szükséges feladatokat, hatósági igazolást ad az okmányirodában és a földhivatalnál történ felhasználáshoz. A költségvetési koncepció, valamint az önkormányzat költségvetési rendelete elkészítése kapcsán a feladatkörébe tartozó területekre vonatkozó elképzeléseket el készíti, egyezteti a Költségvetési és Adó Irodával, Ellátja a közterület-felügyeletet, a közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat, a mindenkor érvényben lév önkormányzati rendeletet alkalmazva, átruházott hatáskörben eljárva szerz déskötéssel engedélyezi a közterület használatát. Jelzi és el segíti a parlagf irtással kapcsolatos teend ket. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 14

15 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Ellátja a közrend, közbiztonsággal és az i Közbiztonsági Közalapítvánnyal kapcsolatos teend ket, Szervezi és koordinálja a Gondozott virágos porta akciót, a város területén. Nyírbátor közigazgatási területén továbbá Nyírbéltek, Penészlek, Ömböly, Piricse, Nyírcsászári, Nyírbogát, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Terem, Bátorliget, Encsencs és Kisléta községi településeken: Településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre változtatási, telekalakítási, illet leg el vásárlási jogot rendel el, alkalmazza a helyi közút céljára történ lejegyzés jogintézményeit. Településkép javítása érdekében el írhatja az építmények helyrehozatali kötelezettségét. Szakhatóságként közrem ködik az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m szaki tervdokumentációk tartalmáról szóló, a 17/2008.(VIII.30.) NFGM rendelettel módosított 37/2007.(XII.13.) ÖTM számú rendelet hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták, továbbá a m emlékvédelem alatt álló építmények hatósági engedélyezése során, továbbá a Közlekedési Felügyelet és a Környezetvédelmi Hatósági létesítési engedélyezési eljárásaiban. Szakhatósági állásfoglalást ad az ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok (különösen: telepengedélyezési eljárás; üzletek m ködésének engedélyezése; vásárok, piacok m ködése, az üzletek, kereskedelmi és fizet vendéglátóhelyek kategóriába és osztályba sorolása) esetében. A hivatal ügyrendjében meghatározott ügyfélfogadási napokon ügyfél-tájékoztatást nyújt. Elbírálja az elvi és végleges építési-, telekalakítási-, valamint bontási, használatbavételi és fennmaradási engedély iránti kérelmeket és az azokkal összefüggésben keletkezett ellen rzési és kötelezési tárgyú ügyeket. A Központi Statisztikai Hivatal felé statisztikai adatszolgáltatást készít a statisztikáról szóló évi XLVI. törvényben és annak végrehajtására kiadott 170/1993.(XII.3.) Korm. rendeletben el írtaknak megfelel en az építményekr l-, a közigazgatási terület változásáról, továbbá az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X.4.) Korm. rendelet alapján a településrendezési tervekr l-, a helyi (az adott település) építészeti értékvédelemr l-, a hatósági ellen rzésekr l és az építésügyi birságról kabinet feladatai Közrem ködik a Hivatal dolgozói, tisztségvisel i, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek vezet i és a zoltóparancsnok tekintetében a személyügyeknek, munkáltatói jog gyakorlásának adminisztratív el készítésében, a személyzeti munkával összefügg feladatok ellátásában (kinevezés, átsorolás, nyugdíjazás, kitüntetés, jubileumi jutalom, min ségi bérezés, munkavédelmi teend k, stb.), Végzi a közoktatási, nevelési, m vészetoktatási és közm vel dési - fenntartói irányítással összefügg - feladatai: Végzi a tankötelesek nyilvántartását, ellátja a tankötelezettséggel összefügg hatósági feladatokat, elrendeli az óvodás- és iskoláskorú gyermekek beíratását, meghatározza a szakmai mutatók alapján az indítható óvodai, iskolai és m vészetoktatási csoportok, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 15

16 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV osztályok számát, az oktatásra fordítható id keretet, a feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. Gondoskodik arról, hogy döntésre a bizottság és a testület elé kerüljön, Ellátja az ifjúsági ügyekkel, ifjúságvédelmemmel, felvilágosítással kapcsolatos önkormányzati feladatokat, kapcsolatot tart a diákönkormányzat szervezeteivel, El készíti a kiemelt fesztiválokkal összefügg szakmai-szervezeti feladatokat, közrem ködik a fesztiválok és Kulturális Alapból nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos finanszírozási és beszámoltatási tevékenységben, El segíti és támogatja a nemzetiségek és etnikai kisebbségek kulturális törekvéseit, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, egyházakkal, Végzi a városi rendezvények koordinálásával kapcsolatos teend ket, részt vesz az éves városi rendezvényterv elkészítésében, Ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal összefügg feladatokat, szervezi a testvérvárosi kapcsolatokat, Közrem ködik a kiadványok, szórólapok elkészítésében, tervezésében, nyomdai kivitelezésében, Ellátja az idegenforgalomhoz, turizmushoz kapcsolódó Képvisel -testületi, bizottsági, polgármesteri döntés-el készítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a protokolláris-és sajtó ügyeket, Ellátja a sport feladat- és hatásköröket, Az ágazatokat (oktatás, nevelés, kultúra, sport, idegenforgalom) érint pályázatok szakmai el készítésében közrem ködik, a megvalósulást el segíti, Ellátja a Hivatal min ségbiztosítási rendszerének m ködtetésével kapcsolatos teend ket, Segíti a választott tisztségvisel k munkáját (összefoglalókat, tájékoztatókat, értékeléseket és elemzéseket készít, a több iroda tevékenységét érint feladatok ellátása során koordinációs tevékenységet végez stb.) Ellátja a polgármester, alpolgármester és jegyz tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, ügykezelési teend ket, titkárn i feladatokat, Közrem ködik az oktatási-, kulturális-, ifjúsági-, sport- és turisztikai koncepciók, rendeletek elkészítésében, a m vel déspolitikai célkit zések meghatározásában, a Képvisel -testület és bizottságai munkáját segíti, az el terjesztéseket elkészíti a Képvisel testület és bizottságai részére, szervezi és ellen rzi a benne foglaltak végrehajtását, a beszámoltatást, Segíti az Oktatási, kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját, ellátja annak adminisztrációját Üzemeltet és Ellátó Szervezet feladatai A polgármesteri Hivatal m ködésével kapcsolatos egyéb feladatok: A hivatalban szükséges javítási, karbantartási munkák szerz déseinek el készítése, javítások megrendelése. A Hivatal m ködéséhez szükséges iroda-felszerelések (fénymásolók, egyéb.) beszerzésének el készítése, nyilvántartásba vétele, a hivatali gépjárm vek nyilvántartása, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (javítás, biztosítás.) A Hivatal felújításával, karbantartásával kapcsolatos munkák tervezése, a döntés után a munkák megrendelése, ellen rzése. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 16

17 SZERVEZTFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Részvétel a rendezvények el készítésében, lebonyolításában. A Városháza házmesteri és f tési feladatainak ellátása Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 17

18 FOLYAMATOK ÉS AZOK KÖLCSÖNHATÁSA Dokumentumok kezelése ME-01 Feljegyzések kezelése ME-02 Emberi er forrásgazdálkodás ME-04 Hivatali folyamatok fejlesztése ME-05 Beszerzés, beszállítók min sítése ME-06 Mér eszköz kezelése ME-07 Környezetvédelem Me-12 K apcsolattartás, elégedettség m érés ME 08 Fo ly am atok m érése M E-10 B els au dit M E - 09 H elyesbítés, m egel zés M E-11 Ü G Y F E L E K önkormányzati testületek m ködéséhez kapcsolódó tevékenységek vezetés m unkáját közvetlenül segít szervez tevékenység kö ltsé gvetés e l készítése, végreh ajtása, zá rszá m ad ás vagyongazdálkodás városgazdálkodási tevékenység szervezése, végrehajtása intézm ényirányítás államigazgatási, hatósági ügyintézés m in ségügyi folyamatok. Ü G Y F E L E K V ezet ségi átvizsgálás M E-03 FE-01 FE-02 FE-03 FE-04 ÁROP-01 ÁROP-02 ÁROP F FOLYAMATOK: hatósági, városüzemeltetési, önkormányzati rendeletalkotási, min ségirányítási és környezetirányítási folyamatok 2. A F FOLYAMATOKAT TÁMOGATÓ FOLYAMATOK: szabályozások; feljegyzések kezelése; oktatás, képzés; beszállítók min sítése; 3. A SZERVEZETFEJLESZTÉS MÉRÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FOLYAMATAI: ügyfélelégedettség-mérés; folyamatok mérése; bels auditok; helyesbít és megel tevékenység; vezet i átvizsgálás. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 18

19 0.3 RENDELKEZ HIVATKOZÁSOK A Hivatalnál a min séget alapvet en befolyásoló szabályozó dokumentumok az alábbiak: Bels dokumentumok: Általános bels dokumentumok Alapító Okirat Szervezeti és M ködési Szabályzat Ügyrend Gazdasági Szervezet Ügyrendje Központi Iktató m ködési szabályzata Ügyiratkezelési Szabályzat Egyedi Iratkezelési szabályzat Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat Okmányiroda Adatvédelmi Szabályzata Okmányiroda Biztonságvédelmi Szabályzata Ellátmánypénztár Pénzkezelési Szabályzata Bankszámlapénz kezelési Szabályzat Eszközök és források értékelésére vonatkozó szabályzat Tárgyi eszközök és készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata Leltározási szabályzat Bizonylati szabályzat Gépjárm üzemeltetési szabályzat Munkabiztonsági szabályzat zvédelmi szabályzat Folyamatba épített el zetes és utólagos vezet i ellen rzés (FEUVE) Testületi határozatok intézkedések Jegyz i intézkedés az egységes közszolgálati szabályzatról Egyéb jegyz i intézkedések Számviteli Politika Esélyegyenl ségi Terv A szolgáltatási, illetve azt kiszolgáló folyamatokat szabályzó bels dokumentumok Min ségirányítási Kézikönyv, Min ségirányítási Eljárások, Munkautasítások. Küls dokumentumok: Jogszabályok: - Törvények, - Kormányrendeletek, - Miniszteri rendeletek, Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 19

20 - i rendeletek Szabványok, Megállapodások. Hatálybalépés dátuma: Változat: 01 Oldal: 20

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport

Kompetencia mátrix. 3. sz. melléklet. Alsózsolca szervezeti egység. Jog és kötelezettség. A szervezet feladatai. Műszaki, kommunális csoport Alsózsolca szervezeti egység A szervezet feladatai Kompetencia mátri Jog és kötelezettség 3. sz. melléklet Megjegyzés Képviselő testület Helyi kisebbségi önkormányzat testülete Ügyrendi biztosság Pénzügyi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben