Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához"

Átírás

1 OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Budapest, január 28. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra vonatkozó adatok... 5 I.2. Általános adatok és információk... 5 I.3. Általános helyzetkép a Pénztár évi működéséről... 6 I.3.1. A Pénztár évi működését meghatározó jogszabályváltozások... 6 I.3.2. Az I.3.1. pontban ismertetett jogszabályok hatása az OTP Magánnyugdíjpénztár évi működésére A JÉ-IV-50280/2011. számú határozattal módosított JÉ-IV-21/2011. számú PSZÁF határozat teljesítése A Küldöttközgyűlés döntése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről... 7 I.4. Számviteli politika... 8 I.4.1. A évi éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatás sorainak tartalmi változása... 9 I.4.2. A pénztár január 1-től elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszert működtet I.4.3. A Pénztár évi számviteli politikájának további lényeges elemei I.5. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Mérleg Eszközök I.5.1. A befektetett eszközök fordulónapi nettó értéke 173 eft volt I.5.2. Forgóeszközök I Készletek I Követelések I Értékpapírok I Pénzeszközök I.5.3. Aktív időbeli elhatárolások Mérleg Források Saját tőke Céltartalékok I A céltartalék állomány összetétele és annak változása I Működési céltartalék I Fedezeti céltartalék I A fedezeti céltartalék alakulására ható tényezők : (Adatok:ezer Ft-ban) I Tartalékok közötti átcsoportosítás A fedezeti céltartalék záró állományát befolyásoló - beszámolási évben végrehajtott - tartalékok közötti átcsoportosítás, amely az Igazgatótanács jóváhagyásával történt: I Likviditási és kockázati céltartalék I Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka I.5.6. Kötelezettségek I Tagokkal szembeni kötelezettségek A tagokkal szembeni kötelezettség összege a fordulónapon eft volt, amely az eltávozott olyan tagok miatt keletkezett, ahol a tagsági jogviszony a fordulónapon megszűnt, de az egyéni számla egyenlegének átadása a fordulónap után történt meg I Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból A mérlegtétel értéke eft, amely az alábbi tételekhez kapcsolódik: I Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I Azonosítatlan függő befizetések

3 I.5.7. Passzív időbeli elhatárolás II. SPECIFIKUS RÉSZ II.1. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működési eredményére ható tényezők II.1.1. A Pénztár évi működési eredményének, eredménykategóriánkénti levezetése.. 18 II.1.2. Működési célú bevételek II.1.3. Működési célú költségek, ráfordítások II A évi működési költségek meghatározó elemei II Működési eredmény terhére elszámolt egyéb tételek II Működési eszközöket érintő eszközátcsoportosítások II Egyösszegű kifizetések és annak ráfordításai II.2. A Pénztár gazdálkodását közvetlenül jellemző mutatók II.2.1. Tagdíj és tagdíjcélú bevételek II.2.2. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek tartalékok közötti megoszlása II.2.3. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek tartalékonkénti aránya az összes bevételből II.2.4. A pénztári hozamok és kamat jellegű bevételek a pénztári tartalékok bevételeinek tükrében II.2.5. A személyi jellegű ráfordítások, működési költség/ráfordításokhoz viszonyított mutatója: II.2.6. Igénybevett szolgáltatások működési költségek/ráfordításokhoz viszonyított mutatója: II.2.7. Az egyéb ráfordítások összegének működési költség/ráfordításhoz viszonyított mutatója: II.3. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működésének egyéb jellemző mutatói II.3.1. Éves átlagos tárgyévi taglétszám II.3.2. Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke II.3.3. Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke II.3.4. Az egy főre jutó egyösszegű nyugdíjkifizetés éves átlagos értéke II.4. A pénztári taglétszám alakulása II.5. Azonosítatlan tagdíj és tagdíjcélú bevételek alakulása A Pénztár azonosítatlan, függő tagdíjbefizetéseinek tárgyévi záró állománya eft volt, az állományváltozás pedig az alábbiak szerint alakult: II.6. A Pénztár vagyona II.7. A Pénztár Befektetési politikája II.7.1. A évre jóváhagyott Befektetési politika általános célkitűzései II.7.2. A évi Befektetési politika által meghatározott referencia portfolió összetétele. 28 II.7.3. Befektetési korlátok lényeges elemei évre II.7.4. A Pénztár évi Befektetési politikájának teljesülése II.7.5. A Pénztár évre vonatkozó Befektetési politikája II. 8. A választható portfoliós rendszer elszámoló egységeinek, árfolyamának és nettó eszköz értékének alakulása II.9. Vagyonkezelési tevékenység II.9.1. Vagyonkezelésre átadott pénzeszköz II.9.2. A Pénztár értékpapír állományának változása II.9.3. A bruttó és nettó hozam tömeg, valamint a befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások alakulása a Pénztár egészére és tartalékonként II.9.4. Hozamráták alakulása II A fedezeti tartalék választható portfolióinak évi éves hozamrátái II A választható portfolió tíz éves, átlagos mutatói: (Adatok:%-ban) II. 10. Hatósági ellenőrzés II.11. Peres eljárások II.12. Létszám és béradatok II. 13. A Pénztár CASH FLOW KIMUTATÁS

4 II év éves Pénzügyi terv teljesítése II Taglétszám II Fedezeti céltartalék alakulása II A Függő portfolió alakulása II Likviditási és kockázati céltartalék alakulása II évi éves nettó hozamráta alakulása II Működési tevékenység II A évi éves pénzügyi terv teljesítésének szöveges értékelése II.15. A pénztári tartalékok alakulása a középtávú Pénzügyi terv tükrében MELLÉKLETEK 1./a. számú évi éves beszámoló jogszabály által indukált változásának bemutatása 1/b. számú - A pénztári portfoliók fordulónapi záró állományának összetétele pénztári tartalékonként, és választható portfoliónként; 2. számú - Kimutatás a fordulónapig lezárt határidős ügyletekről; 3. számú - A pénztári céltartalékok előző évi és tárgyévi záró állományának alakulása; 4. számú - A pénztári taglétszám változása évben, negyedéves bontásban; 5. számú - Azonosítatlan befizetések alakulása 30 napos bontásban a i állapot szerint. 6. számú - A befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása december 31-én; 7. számú - A befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása december 31-én; 8. számú - Cash Flow kimutatás a i állapot szerint. 4

5 I. Általános rész I.1. Alapításra vonatkozó adatok A Pénztár megalakulásának időpontja szeptember 9. Alapító neve: OTP Bank Nyrt. A Pénztár tevékenységét január 1-én kezdte meg. Tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelődje január 21-én adta meg visszamenőleges hatállyal. Az alapítás célja: A pénztártagság nyugdíjcélú megtakarításának kezelése, a pénztári vagyon befektetése, a tagok részére nyugdíjszolgáltatások nyújtása. A Pénztár tagsági köre:a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló többször módosított évi LXXXII. Tv. 8. -ban meghatározottak szerint - nyílt országos pénztár. A Pénztár működési területe: Magyarország egész területe. A Pénztár székhelye: Budapest, Mérleg u. 4. Engedély száma: PF 3410/1997. I.2. Általános adatok és információk A Pénztár könyvvezetésének módja: üzemgazdasági szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló. Beszámolási időszak: január december 31. Mérlegkészítés időpontja: A fordulónapot követő hónap 20. napja. A magánnyugdíjpénztár tevékenységéből adódóan az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes, gazdálkodásából származó bevétele a társasági és osztalékadó, illetve a helyi iparűzési adó tekintetében nem minősül vállalkozási bevételnek. Az OTP Magánnyugdíjpénztár a beszámolási évben fős záró taglétszámával és eft összegű vagyonával a magánnyugdíjpénztári piac második legnagyobb szereplője. Piaci részesedése* a taglétszám tekintetében 18,70 %, vagyont illetően 16,70%. A piaci részesedés tárgyévi aránya az előző évhez képest a taglétszám vonatkozásában 0,75%- kal, a pénztári vagyon esetében 0,37%-kal nőtt. *=Forrás: Stabilitás Pénztárszövetség által közzétett a magánnyugdíjpénztárak IV. negyedéves, továbbá a III. negyedéves jelentéseinek összesített adatai alapján. A tagdíjbevételek pénztári tartalékonkénti megosztása az előző évhez képest nem változott és alábbiak szerint alakult (Adatok: %-ban) Tartalékok megnevezése év év Változás Működési célra 0,90 0,90 0,00 Fedezeti célra 99,10 99,10 0,00 Likviditási és kockázati célra 0,00 0,00 0,00 Összesen 100,00 100,00 0,00 5

6 I.3. Általános helyzetkép a Pénztár évi működéséről I.3.1. A Pénztár évi működését meghatározó jogszabályváltozások A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. számú Törvény (Mpt.) december 30-án hatályba lépett módosítása tovább korlátozta a pénztárak mozgásterét és még bizonytalanabbá tette a hosszabb távú fennmaradás esélyét azzal, hogy: Az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján május 31-ei időponttal ismét lehetővé vált a magánnyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépése a reálhozam, továbbá a tagdíj kiegészítés adómentes felvétele mellett. Az Mpt a újra definiálta a magánnyugdíjpénztári tagdíj fogalmát, és ezzel egyidejűleg január 1-vel megszüntetésre került a biztosítási jogviszonyhoz kötött, tagoktól levont és a foglalkoztatók által befizetett kötelező magánnyugdíjpénztári tagdíjjárulék és felváltotta azt a pénztártagok által önkéntesen vállalt rendszeresen fizetendő pénzbeli hozzájárulás, amelyet a tagoknak az adózott jövedelmük terhére kell megfizetni. Az önkéntesen fizetendő tagdíj minden pénztártagra kötelező legkisebb mértéke a Pénztár SZMSZ-ben került meghatározásra. A nem fizetést törvény nem szankcionálja. I.3.2. Az I.3.1. pontban ismertetett jogszabályok hatása az OTP Magánnyugdíjpénztár évi működésére A Pénztár évi fős nyitó taglétszáma a fordulónapra fővel (23,17%), főre csökkent. A csökkenés alapvető oka: tagjaink közül fő az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján május 31-ei időponttal visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe. Az ismételt visszalépés lehetősége a évi éves Pénzügyi terv elfogadásának időpontjában nem volt ismert, ezért a Pénztár éves Pénzügyi terve ezzel nem számolhatott, a beszámolási év taglétszámterve nem teljesülhetett. A évi eft piaci értékű nyitó vagyon a beszámolási év végére eft-ra csökkent. A eft (13,20%) összegű vagyoncsökkenés döntően az előző bekezdés szerint visszalépett tagok által elvitt egyéni számla egyenleg következménye. A Pénztár a visszalépett tagok vagyonaként összesen, eft piaci értékű eszközt adott át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap kezelője, az Állami Követeléskezelő Zrt. (továbbiakban: ÁKK) részére, az érintett tagok május 31-ei piaci értékelés szerint számított követelésének 1 ezrelékkel csökkentett fordulónapi összegében. A vagyonátadás eft piaci értékű Magyar állampapír transzferálásával, továbbá eft összegű készpénz átadásával került teljesítésre május 31., továbbá június 7. időpontokban. Visszalépő tagi kifizetésként (reálhozam és/vagy tagdíj kiegészítés) fő jogosult részére eft került kifizetésre. A beszámolási évre a Pénztár eft összegű éves tagdíj és tagdíjcélú bevételt tervezett, ezzel szemben ténylegesen eft összegű éves tagdíjbevételt számolt el. Ezen utóbbi összegből a tagok önkéntes tagdíjbefizetése eft-ot tett ki, a fennmaradó összeg a november 1-ét megelőző időszakra benyújtott önrevízióból származik. A évi tagdíjbevétel tervezettől történt igen jelentős elmaradása 6

7 kizárólag az pont alatt ismertetett jogszabályváltozások következménye, amelyeket a éves terv nem tudott figyelembe venni, tekintettel a jogszabály megjelenésének időpontjára. A tagdíjbevétel tervezettől történt jelentős elmaradása, a működési célú tagdíjbevétel tekintetében eft összegű bevétel kiesést jelentett, ennek ellenére a Pénztár működési tevékenységének finanszírozása folyamatosan biztosított volt, mert a felmerült költségek fedezetét eft összegben az OTP Bank Nyrt. által nyújtott működési célú támogatás biztosította A JÉ-IV-50280/2011. számú határozattal módosított JÉ-IV-21/2011. számú PSZÁF határozat teljesítése A beszámolási év további jelentős eseménye volt a befektetési alapok közvetett és közvetlen költségeinek célvizsgálata tárgyában született fenti számú felügyeleti határozat végrehajtása, amelyet a Pénztár a PSZÁF részére április 6-án benyújtott intézkedési terv alapján végzett el. Ennek során a Vagyonkezelő OTP Alapkezelő Zrt. által május 17-én visszatérített költség jogcímen átutalt eft összeget a Pénztár szétosztotta - a tagsági jogviszony fennállástól függetlenül - mindazon egyéni számlák között, amelyek május 31-én egyenleggel rendelkeztek. A visszatérített összeg fő között az egyéni számla egyenlegek arányában került szétosztásra. A visszatérített eft vagyonkezelői díjból a maradó tagokra eső hányad, eft összegben a pénztártagok egyéni számláján hozambevételként jóváírásra került, míg a évben Tb-be visszalépett fő részére jutó 1000 Ft/fő feletti összeg pót-reálhozamként kifizetésre, míg az Ft/fő-t el nem érő összeg az ÁKK részére, készpénzben átadásra került Ft/fő feletti pót-reálhozamként összesen eft került kifizetésre fő volt tag részére, míg az Ft-ot el nem érő ÁKK részére továbbított összeg eft-ot tett ki, és főt érintett. A pót-reálhozam kifizetés első köre június 27-én befejeződött. A Pénztár a véglegesen nem kézbesíthető tételeket eft összegben július 31-én, majd további 58 eft-ot szeptember 14-én a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadta. Ezzel a Pénztár a április 6-án kelt intézkedési tervben leírtakat maradéktalanul végrehajtotta, fent nevezett határozatban előírt kötelezésnek határidőben eleget tett A Küldöttközgyűlés döntése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről Az OTP Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 4/2012. számú határozatában december 10-én döntött a Pénztár végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: január 1., a végelszámoló személye Nagy Csaba korábbi ügyvezető igazgató, aki végelszámolói tevékenységét díjazás nélkül látja el. Az OTP Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetését az alábbi információk ismeretében hozta meg: 7

8 A jelenleg hatályos magánnyugdíjpénztári jogszabályok nem biztosítják a pénztárak működési költségeinek tagdíjbevételből történő, rentábilis finanszírozását. A tagdíjbevétel működési célra fordítható 0,9% mértéke jogszabályban előírt maximum érték, ellenben a ténylegesen felmerülő költségeknek még a töredékére sem nyújt fedezetet január 1-től megszűnt a biztosítási jogviszonyhoz és járulékalaphoz kötött kötelező magánnyugdíjpénztári járulékbefizetés és felváltotta azt a szankciók nélküli önkéntes tagdíjbefizetés, amelyet a tagoknak adózott jövedelmük terhére kell megfizetni. Ennek következményeként a tagdíjat fizetők korábbi átlagosan 82%-os aránya évben eddig nem ismert mélypontra zuhant. A tagdíjbevétel SzMSz-ben meghatározott minimális összegét a Pénztár január 1-től Ft/fő/hó összegben, től pedig Ft/fő/hó összegben határozta meg. A minimális tagdíjat hónapban a fő tagsági jogviszonnyal rendelkező teljes tagságnak mindössze 8,74%-a, fő fizette meg, eft összegben. A befizetett összeg működési célra fordítható hányada 489 eft volt. A Pénztár hónapban működési célú költség/ráfordításként eft-ot számolt el könyveiben szigorú költségtakarékossági intézkedések megtétele mellett, amelynek fedezetét az OTP Bank Nyrt. bocsátotta a Pénztár rendelkezésére működési célú támogatás formájában, amelyet további illetékfizetés kötelezettség is terhelt. Az illeték mértéke összeghatártól függően a kapott adomány 21-40%-a. Az OTP Bank Nyrt. azonban kinyilvánította, hogy január 1-től a Pénztár részére működési célú támogatást nem nyújt, de a végelszámolásának költségét vállalja. Fent leírtak alapján megállapítható, hogy a Pénztár végelszámolási eljárással történő megszüntetésének kezdeményezése a évi működési tevékenység finanszírozásának megoldatlansága miatt a Pénztár Küldöttközgyűlésének szükségszerű és felelősségteljes döntése volt. I.4. Számviteli politika A Pénztár Számviteli politikája a beszámolási évben - a mérlegkészítés időpontja kivételével - alapvetően nem változott, kizárólag a számviteli jogszabályváltozások által indokolt területeken módosult. A mérlegkészítés időpontja az előző évben alkalmazott tárgyévet követő második hónap utolsó napjáról, a tárgyévet követő hónap 20. napjára, azaz január 20-ra változott. A mérlegkészítés időpontja azért módosult, mert - amint arról már szóltunk- a Küldöttközgyűlés döntött a Pénztár végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről, amelynek kezdő időpontja január 1. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Kormányrendelet 3. -ban előírtak szerint a Pénztár a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal, jelenesetben december 31-vel köteles tevékenységet lezáró beszámolót készíteni, amelyet az eljárás kezdő időpontját követő 45 belül köteles az arra jogosultakkal elfogadtatni és a Végelszámoló részére átadni. Annak érdekében, hogy a Pénztár az előzőek szerinti kötelezettségének az előírt határidőben eleget tehessen, a mérlegkészítés időpontját időben előre kellett hozni, tekintettel arra is, hogy ez esetben a tevékenységet lezáró beszámoló, továbbá a évről szóló éves beszámoló adatai azonosak. 8

9 Amennyiben a mérlegkészítés időpontja a évivel azonosan, azaz február 28. maradt volna, sem a könyvelt bevallások összege, sem az azonosított tagdíjbevételek értéke, sem a függő befizetések összege és záró állománya nem változott volna, a jelen beszámolóban szereplő adatokhoz képest. A mérlegkészítés időpontjának megváltoztatása a évre megállapított működési eredményre sem volt hatással. I.4.1. A évi éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatás sorainak tartalmi változása A évi éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása egyes sorainak tartalmát módosította a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet június 9-ei hatálybalépése, amely az érintett tételek előző évi adatai -nak változását is maga után vonta. A módosult tételeket az 1/a. számú mellékletben ismertetjük részletesen. I.4.2. A Pénztár január 1-től elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszert működtet. Ennek keretében: A nyugdíjszolgáltatás célját szolgáló fedezeti tartalék eszközeit három különböző kockázatot hordozó portfolióba, úgymint klasszikus, kiegyensúlyozott, továbbá növekedési portfolióba fekteti be, ezen felül az egyéni számlára nem azonosított befizetések átmenetileg az un. függő portfolióba kerülnek befektetésre, annak egyéni számlára történő azonosításáig. A befektetések, továbbá az egyéni és szolgáltatási számlán jóváírt összegek elszámoló egységben kerülnek nyilvántartásra, amelyek forint összegét az elszámoló egységek darabszáma, továbbá a választható portfoliónként naponta előállított adott portfolióra vonatkozó árfolyam szorzata adja. Az egyes portfoliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott portfoliónak a rendszer indításától számított, befektetési költségekkel és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. Az elszámoló egységek képzésének és felhasználásának nyilvántartása a Pénztárnál és letétkezelőnél egyaránt megvalósul, amelyet a Pénztár naponta ellenőriz és egyeztet. Az elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszer 4 napos ciklusban működik, ami annyit jelent, hogy egy adott napon elvégzett gazdasági esemény az analitikus nyilvántartásokban a vonatkozó elszámoló egység darabszámot a 4. munkanapon kapja meg. Az elszámoló egység alapú nyilvántartás mellett az analitikus és a főkönyvi számlák vezetése forintban történik, az elszámoló egységek darabszáma a főkönyvi könyvelésben kizárólag a nullás számlaosztályban kerül nyilvántartásra. A választható portfoliók összessége képezi a fedezeti tartalékot, amely a főkönyvi könyvelésben nem kerül elkülönítésre. Elszámoló egység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység. 9

10 A nettó hozam Ft összege tételesen, továbbá az egyes portfoliókra, valamint a pénztári tartalékokra összesítetten is, naponta rendelkezésre áll. A függő befizetések hozama a függő tartalékban kerül elszámolásra a függő befizetések céltartalékaként. A pénzmozgást érintő gazdasági események feladása a főkönyvi könyvelésben naponta megtörténik. I.4.3. A Pénztár évi számviteli politikájának további lényeges elemei Az OTP Magánnyugdíjpénztár december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójában a Pénztár Számviteli politikájában rögzítettekkel összhangban: A vásárolt készleteket beszerzési áron, beszerzéskor azonnal költségként elszámolta; Az 100 eft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket az aktiválás időpontjában költségként ugyancsak egy összegben számolta el; A 100 eft beszerzési értéket meghaladó tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható élettartam és a bruttó értékhez viszonyított leírási kulcs alapján negyedévente, lineáris értékcsökkenési eljárással számolta el. Az értékcsökkenés, az üzembe helyezés/használatbavétel időpontját követő negyedév 1. napjától került elszámolásra; A befektetéseket forgatási céllal vásárolta, amelyek nyilvántartásában és elszámolásában a FIFO elvet alkalmazta; A tagdíjbefizetések tekintetében a december 31-ig megfizetett tagdíjak fedezeti hányadát írta jóvá a pénztártagok egyéni számláján; A fordulónapon meg nem fizetett tagdíjbevallások értékére megképezte a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát; A fordulónap és mérlegkészítés időpontja közötti időszakban a Pénztár tagdíjbevallásokat és megfizetéseket nem könyvelt. I.5. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Mérleg Eszközök A évi éves beszámoló mérleg főösszege eft-ban alakult, amely eft-al (12,97%) alacsonyabb az előző évinél. A mérleg főösszeg csökkenésének okai az I.3.2. pont alatt kerültek ismertetésre. I.5.1. Befektetett eszközök A beszámolási év mérlegében a tárgyi eszközök között 93 eft nettó értékű egyéb eszköz került kimutatásra a gépek, berendezések felszerelések között, amelyek bruttó és nettó értékét, továbbá az elszámolt értékcsökkenést az alábbi táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) Mozgás Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Egyösszegű Lineáris Terven felüli Összesen Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

11 A Pénztár a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett. I.5.2. Forgóeszközök A forgóeszközök fordulónapi mérleg szerinti értéke eft volt. I Készletek Készlettel a Pénztár a fordulónapon nem rendelkezett. I Követelések A követelések a mérlegben nyilvántartási értéken kerültek beállításra. A Pénztár fordulónapi követeléseinek összege eft volt, ebből eft tagdíjkövetelés, eft egyéb követelés. Az egyéb követelés teljes összegében a Pénztár Mérleg utcai székházának bérlésével kapcsolatban ügyvédi letéti számlára helyezett összegből származik. I Értékpapírok A nyugdíjszolgáltatás célját szolgáló befektetések a Pénztár évre meghatározott Befektetési politikájával összhangban - kizárólag forgatási célú értékpapírokban testesültek meg. A forgóeszközök közé sorolt értékpapírok között került kimutatásra a Pénztár fordulónapon meglevő értékpapír portfoliója, amelynek nyilvántartási értéke eft volt, piaci értéke eft. A fordulónapi befektetések összetétele nyilvántartási és piaci értéken az alábbiak szerint alakult:(adatok: ezer Ft-ban) Az egyéb részesedések (részvények) nyilvántartási értéke: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartási értéke: Ez utóbbiból: Kötvények nyilvántartási értéke Kincstárjegyek és más állampapírok Jelzálog levelek Egyéb értékpapírok 0 Értékpapírok nyilvántartási értéke összesen Értékelési különbözet Értékpapírok piaci értéke Az értékpapírok fenti eft piaci értéke eft összegű pénzeszközzel növelt, továbbá a vagyonkezelő szervezet felé fennálló eft összegű nettó kötelezettséggel csökkentett fordulónapi összege, egyezőséget mutat a Pénztár december 31-re megállapított, letétkezelő által is visszaigazolt eft összegű piaci eszközértékkel. Az értékpapírok fordulónapi - követelés kötelezettség nélküli - záró állományának tartalékonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) 11

12 Tartalék neve Nyilvántartási érték Értékelési különbözet Piaci eszközérték én Fedezeti tartalék Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések Összesen A pénztári portfoliók évi fordulónapi záró állományának eszközösszetételét pénztári tartalékonként, és választható portfoliónként az 1/b. számú melléklet tartalmazza. Határidős ügyletek A Pénztár évi határidős ügyletei kizárólag a fedezeti tartalék eszközeit érintették. A fordulónapon a Pénztár portfoliója határidős ügyletet nem tartalmazott, de a fordulónapig összesen eft kötési értékű ügylet zárult le, eft összegű eredménnyel. Egyéb értékpapír ügyletek A Pénztár december 31-én a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet. 1. sz. mellékletében meghatározott alábbi értékpapírügyletekkel nem rendelkezett: 1.h. pontja határidős ügylettel, 1.i. pontja szerinti opciós ügylettel, 1.j. pontja szerinti ingatlan ügylettel, 1.k. pont szerinti értékpapír kölcsönzési ügylettel, 1.l pont szerinti kockázati-tőke alapjeggyel, 1.m. pont szerinti repó, illetve repó jellegű ügylettel, 1.n. pont szerinti swap ügylettel, a határidős ügyleten kívüli egyéb függő és jövőbeni kötelezettséggel. A fordulónapig lezárt határidős ügyletek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza I Pénzeszközök A pénzeszközök fordulónapi összege a bankszámlakivonatokkal egyezően eft-ban alakult. Ebből: 59 eft házipénztári egyenleg; eft a működési elszámolási betétszámla záró egyenlege; eft az elkülönített betétszámla fordulónapi egyenlege, amelyből: eft a foglalkoztatói tagdíj, bírság és pótlék befizetési számla, eft a szolgáltatási számla kifizetésre váró összege; eft reálhozam, illetve tagdíj kiegészítés elhunytaknak/örökösök részére járó összege, 131 eft a Letétkezelő szervezetnél vezetett befektetési számla fordulónapi egyenlege, 120 eft a tagdíjfizetések visszautalására szolgáló számla egyenlege; eft működési célú rövid lejáratú bankbetétek fordulónapi egyenlege; 515 e Ft a pénzeszközök értékelési különbözete. 12

13 I.5.3. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között a tárgyidőszakban megfizetett, de a következő időszakot terhelő költségek, valamint a tárgyidőszakra járó, de a következő időszakban jelentkező bevételek kerültek kimutatásra. Az Aktív időbeli elhatárolások évi fordulónapi mérlegértéke 0 eft volt. Mérleg Források Saját tőke Az OTP Magánnyugdíjpénztár saját tőkéje a fordulónapon eft volt, elemei az alábbiak: - Indulótőkével, továbbá be nem fizetett alapítói támogatással a Pénztár nem rendelkezett; - A Tartalék tőke eft-os összege egyrészt az előző években keletkezett és felhalmozott működési eredményből másrészt a pénztári tartalékból korábbi években történt átcsoportosítások eredménye. - A pénztári működés tárgyévi mérlegszerinti eredménye: eft; - Az értékelési tartalék mérlegértéke 0 Ft Céltartalékok A céltartalékok záró állománya a fordulónapon eft volt, amely eft-al (14,03%) alacsonyabb a bázis évinél. A céltartalékok záró állományának jelentős csökkenését - amint arról az I.3.2. pont alatt már szóltunk - pénztártagjainknak a társadalombiztosítási rendszerbe történt tárgyévi visszalépése okozta. A céltartalékok állományváltozását a következő táblázat adatai mutatják: (Adatok: ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme év 2012.év Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány I A céltartalék állomány összetétele és annak változása I Működési céltartalék A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19) számú Kormányrendelet 24. (2). továbbá (4). bekezdésében előírtak alapján jövőbeni kötelezettségekre a Pénztár működési eredménye terhére 508 eft összegű céltartalékot képzett a működési eszközök könyvszerinti és piaci értéke közötti értékelési különbözetre. A tartalék fordulónapi záró állománya eft-ban alakult, tekintettel a korábbi években megképzett és ez idáig fel nem használt céltartalék összegére. 13

14 A működési céltartalék állomány években az alábbiak szerint változott Állományváltozás jogcíme 2011.év(ezer Ft) év (ezer Ft) Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány I Fedezeti céltartalék Fedezeti céltartalék egyéni számlájának, tárgyévi és előző évi alakulása Állományváltozás jogcíme év (ezer Ft) év (ezer Ft) Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány Fedezeti céltartalék tárgyévi és előző évi alakulása a szolgáltatási tartalékon Állományváltozás jogcíme év (ezer Ft) év (ezer Ft) Nyitó állomány Képzés 0 0 Felhasználás Záró állomány I A fedezeti céltartalék alakulására ható tényezők:(adatok:ezer Ft-ban) Jogcím Jogcím szerinti összege Egyéni számlák év ( eft) év (eft) Nyitó állomány Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek Más pénztárból átlépett tagok hozott követelése egyéni számlákon Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Likviditási, kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlákra Tartaléktőkéből átcsoportosítás 0 0 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás a szolgáltatási tartalékba Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés 0 0 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás Likviditási és kockázati tartalék feltöltése egyéni számlákról Más pénztárba átlépett tagok követelésének átadása Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások Egyéb változás Egyéni számlák záró állománya Szolgáltatási számlák Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete Tagoknak kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások Egyéb változás Szolgáltatási számlák záró állománya Fedezeti tartalék záró állománya

15 I Tartalékok közötti átcsoportosítás A fedezeti céltartalék záró állományát befolyásoló - beszámolási évben végrehajtott - tartalékok közötti átcsoportosítás, amely az Igazgatótanács jóváhagyásával történt: eft átcsoportosítása a fedezeti tartalékból a likviditási tartalékba, az örökös nélkül elhunyt pénztártagok egyéni számlájának rendezése végett. 166 eft átcsoportosítása a fedezeti tartalékból a likviditási tartalékba tartalék rendezése során, hozamkorrekció jogcímen; 144 eft átcsoportosítása a likviditási tartalékból a fedezeti tartalékba, tartalékrendezés során, hozamkorrekció jogcímen eft átcsoportosítása a függő tartalékból a fedezeti tartalékba, az azonosított tagdíj és tagdíjcélú befizetésekhez kapcsolódó hozamkorrekció miatt. I Likviditási és kockázati céltartalék A 222/2000 (XII.19.) számú Kormányrendelet pont alatt ismertetett módosítása értelmében a évi beszámolóban az azonosítatlan befizetések hozamára képzett céltartalékot a korábbi függő tartalékra képzett céltartalék helyett a likviditási tartalékban kell kimutatni. Annak érdekében, hogy a likviditási tartalék és annak valamennyi eleme a évi adatokkal összehasonlítható legyen mind a beszámolóban, mind a fenti táblázat adataiban az érintett évi adatokat úgy korrigáltuk, mintha az előző évben is a vonatkozó jogszabály lett volna érvényben. Ennek bemutatására az alábbi táblázatban a likviditási és kockázati tartalék változásának bemutatása során a évi beszámoló korrigált adatai mellett a évi eredeti adatokat is feltüntetjük. A Likviditási és kockázati céltartalék fordulónapi záró állománya eft volt, az éves állományváltozás az alábbiak szerint alakult: (Adatok:ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme 2011.évi beszámoló 2011.évi beszámoló likviditási 2012.év likviditási tartalék tartalékának korrigált adatai Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány A Likviditási és kockázati céltartalék kockázati okok szerinti éves állományváltozását az alábbi táblázat tartalmazza: (Adatok ezer Ft-ban) Kockázati jogcím évi nyitó állomány Növekedés Csökkenés 2012.évi záró állomány Demográfiai kockázatra Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetre Azonosítatlan függő befizetések hozamára Összesen

16 A likviditási tartalék záró állományát érintő, az pont alatt már ismertetett átcsoportosításon felül, a Pénztár e tartalék terhére/javára további átcsoportosítást végzett az alábbiak szerint: 802 eft átcsoportosítása a függő tartalékból a likviditási tartalék javára, hozamkorrekció miatt. 147 eft átcsoportosítása a likviditási tartalékból a működési eszközök közé, tartalék rendezés során, hozamkorrekció jogcímen. 579 eft átcsoportosítása a likviditási tartalékból a függő tartalékba tartalékrendezés során, hozamkorrekció jogcímen I Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A beszámolási időszakra járó, de a mérlegkészítés időpontjáig be nem folyt tagdíjbevételekre a Pénztár céltartalékot képzett. A tartalék fordulónapi záró állománya eft-ban alakult, az állományváltozás a következő: (Adatok ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme év 2012.év Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány A meg nem fizetett tagdíjak tartalékát évben csökkentette egyrészt eft-os összegben az utólag befolyt tagdíjbevételek összege, másrészt eft összegű céltartalék felhasználása és hitelezési veszteségként történő elszámolása az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján visszalépett tagok, meg nem fizetett tagdíjának leírása miatt keletkezett. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka fordulónapi záró állományának megoszlása a pénztári tartalékok között az alábbiak szerint alakult: (Adatok: ezer Ft-ban) Tartalék neve Záró állomány Működési célú hátralékos tagdíjak tartaléka Fedezeti célú hátralékos tagdíjak tartaléka Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka 91 Összesen A pénztári céltartalékok évi alakulásának táblázatait a 3. számú mellékletek tartalmazzák. I.5.6. Kötelezettségek A kötelezettségek fordulónapi értéke: eft volt. A mérlegben kimutatott kötelezettségek teljes összegükben rövid lejáratúak. A beszámolási évben a Pénztárnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. 16

17 I Tagokkal szembeni kötelezettségek A tagokkal szembeni kötelezettség összege a fordulónapon eft volt, amely az eltávozott olyan tagok miatt keletkezett, ahol a tagsági jogviszony a fordulónapon megszűnt, de az egyéni számla egyenlegének átadása a fordulónap után történt meg. I Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból A mérlegtétel értéke eft volt, amely az alábbi tételekhez kapcsolódik: eft az OTP Pénztárszolgáltató Zrt felé fennálló kötelezettség; 15 eft az SZ-G Rapidus Kft. felé fennálló kötelezettség. I Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi összege eft volt, amely az alábbi tételekből származik: eft a vagyonkezelő szervezet felé fennálló kötelezettség a havi vagyonkezelői díj ellenértékében; eft a letétkezelő szervezet felé fennálló kötelezettség a havi letétkezelési díj ellenértékében; eft Atipikus foglalkoztatás miatt az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. felé fennálló kötelezettség; eft a munkavállalók utáni Szja fizetési kötelezettség; 78 eft Egészségügyi hozzájárulás miatt fennálló kötelezettség; eft a Társadalombiztosítás felé fennálló kötelezettség; eft évi Felügyeleti díj miatt fizetési kötelezettség; 174 eft az azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések visszautalásából származó kötelezettség; 13 eft más pénztárból hozzánk átlépő pénztártagokhoz nem rendelhető függő befizetések visszautalásából származó kötelezettség; eft az örökösök/kedvezményezettek részére a szükséges dokumentumok hiánya miatt - ki nem fizethető reálhozam miatt fennálló kötelezettség; eft függő kötelezettség. Olyan más pénztárba eltávozott tagok kapcsán keletkezett, akik esetében az eltávozást követően az egyéni számlán jóváírt és az átvevő pénztár részére átadott összeget az átvevő pénztár nem fogadta arra való hivatkozással, hogy az érintett tagok időközben visszaléptek a társadalombiztosítási rendszerbe. A függő kötelezettség rendezése érdekében állásfoglalást kértünk a Felügyelettől, amely meg is érkezett, és az abban leírtaknak megfelelően a tételek rendezése megtörtént a mérlegkészítés időpontján belül. I Azonosítatlan függő befizetések Az azonosítatlan függő befizetésekből származó rövid lejáratú kötelezettség fordulónapi összege eft-ban alakult, amelynek összetétele az alábbi: 17

18 eft pénztártaghoz nem, csak munkáltatóhoz rendelhető függő befizetés, amelyet a bevallás hiánya, vagy hibája, illetve egyéb ok miatt nem lehetett a fordulónapig a tagok egyéni számláján jóváírni eft sem pénztártagra, sem munkáltatóra nem azonosítható ismeretlen befizetés, amelyből eft más pénztárból hozzánk átlépett olyan tagokhoz kapcsolódik, akik esetében az átadó pénztár az átlépő tagok egyéni számláinak összegét a fordulónapig egy összegben átutalta, de az átutalt összeg pénztártagonkénti bontását a mérlegkészítés időpontjáig nem adta meg. I.5.7. Passzív időbeli elhatárolás A Passzív időbeli elhatárolás mérlegsor a tárgyidőszakot terhelő, de a tárgyidőszakot követően fizetendő költségeket és ráfordításokat tartalmazza. A Passzív időbeli elhatárolások mérleg- értéke eft-ban alakult, amely teljes összegében működési költségek, ill. ráfordítások elhatárolásából adódott az alábbi összetételben: (Adatok:ezer Ft-ban) Költség és ráfordítások időbeli elhatárolása Elhatárolt összeg Működési célú támogatás Pénztár által fizetendő Illetéke a NAV felé Telefon költség 46 Posta költség 150 Könyvvizsgálati díj Garancia díj PGA felé 63 Tanácsadás Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás igénybevétele 21 Elhatárolt költségek és ráfordítások összesen II. SPECIFIKUS RÉSZ II.1. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működési eredményére ható tényezők évben a szokásos működési tevékenység eredménye eft összegű veszteségben realizálódott, amely eft összegű tagdíj, eft összegű működési célú támogatás, eft egyéb bevétel, továbbá eft összegű működési költség/ráfordítás elszámolásával keletkezett. A szokásos működési eredményt a működési eszközök befektetési eredménye eft-tal módosította, így a működés mérlegszerinti eredménye eft lett. II.1.1. A Pénztár évi működési eredményének, eredménykategóriánkénti levezetése 18

19 Megnevezés év (ezer Ft) év (ezer Ft) Változás %-a Működési célú tagdíj bevételek ,48 Működési célra kapott támogatás ,50 Pénztári bevételek összesen ,16 Egyéb bevételek ,35 Működési célú bevételek összesen ,18 Anyag jellegű ráfordítások ,29 Személyi jellegű ráfordítások ,92 Értékcsökkenési leírás ,23 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,19 Működési költség/ráfordítások összesen ,02 Szokásos működési tevékenység eredménye ,36 Befektetési tevékenység bevételei ,71 Befektetési tevékenység ráfordításai Befektetési tevékenység eredménye ,09 Rendkívüli bevételek 0 0 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,00 Rendkívüli eredmény 0 0 0,00 A működési tevékenység eredménye II.1.2. Működési célú bevételek A évi működési célú bevételek jogcím szerinti összetétele a következő: (Adatok ezer Ft-ban) Működési bevételek jogcímenként év év Működési célú tagdíjbevételek Működési célra kapott támogatás, adomány Egyéb bevétel Működési célú kamat bevétel Rendkívüli bevétel 0 0 Összesen A működési célú bevételek tárgyévi eft összege eft-al (40,71%) alacsonyabb az előző évinél, ezen belül a működési célú tagdíjbevétel összege eft-al (99,52%) maradt el a évitől. A beszámolási év tagdíjbevételének ezen belül a működési célú tagdíjbevételnek - előző évhez viszonyított igen jelentős csökkenése kizárólag az pont alatt ismertetett jogszabályváltozás következménye, mert a biztosítási jogviszonyhoz és járulékalaphoz kötött tagdíjbefizetést évben felváltotta, a tagok önkéntes befizetése, amelyet az adózott jövedelmük terhére nem fizettek meg. A működési célú tagdíjbevétel hiányát mérsékelte a tagjaink által befizetett 520 eft összegű működési célú adomány, továbbá az OTP Bank Nyrt. által nyújtott eft összegű működési célú támogatás. Ezen utóbbi összegből eft-ot a Pénztár az Illeték Törvény előírásainak megfelelően illeték jogcímen az Adóhatóság részére fizet be, a NAV által kivetett részletekben, annak esedékességének időpontjában. II.1.3. Működési célú költségek, ráfordítások A évi működési költségek és ráfordítások költség nemenkénti összetételét az időbeli elhatárolások figyelembe vételével, a következő táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) 19

20 Költség/ráfordítás év év Anyag jellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások = Adminisztrációs szervezetnek fizetett díj = Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 0 0 = Könyvvizsgálat díja = Szakértői díj = Marketing költség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalék képzés jövőbeni kötelezettségre 0 0 -Egyéb ráfordítások Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen Befektetési tevékenység ráfordítása Rendkívüli ráfordítás 0 0 Összes költség/ráfordítás A működési tevékenység tárgyévi ráfordításának összege eft-al (69,93%) alacsonyabb, mint az előző évben. A költségcsökkenést a taglétszám, továbbá a működési célú tagdíj bevétel hiánya miatti igen szigorú költséggazdálkodás eredményezte. II A évi működési költségek meghatározó elemei Az anyag jellegű ráfordítások ez évi eft-os összege, eft al (78,71%) alacsonyabb a évinél. Lényeges elemei: Az adminisztrációs díj tárgyévben elszámolt éves összege eft-al (78,45%) alacsonyabb a bázis évinél, egyrészt az előző évinél alacsonyabb pénztári taglétszám-, másrészt a feladatcsökkenés miatti egységdíj csökkentése miatt. A marketing költség évben elszámolt éves összege eft-al (83,60%) alacsonyabb a bázis évinél. A szakértői díjak eft éves összege eft-al (59,57%) ugyancsak a évi alatt maradt. E jelentős költségcsökkentés azért volt lehetséges, mert a beszámolási évben olyan jelentős informatikai fejlesztésre és tervezésre már nem volt szükség, mint az előző évben, tekintettel az előző a évi tömeges visszalépésre és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására. Az egyéb anyagjellegű ráfordítások eft-os tárgyévi összege eft-al (83,75%) alacsonyabb az előző évinél, ugyancsak a pénztár megszorító intézkedéseinek hatására. A személyi jellegű ráfordítások eft összege eft-al (54,08%) alacsonyabb az előző évinél. E költségcsökkentés azért valósulhatott meg, mert évben a Pénztár teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszáma nulla főre csökkent, 20

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása.

2. sz. napirendi pont. Az Alapszabály módosítása. 2. sz. napirendi pont Az Alapszabály módosítása. (MOD140401) Javaslat a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának a módosítására 1.) Az Alapszabály 2.1. c). pontjában az 1959. évi IV.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2007. évi mérleghez A kiegészítő melléklet tartalma I. Általános kiegészítések... 2 I/1. A GIRO Zrt. azonosító adatai,

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. március 31. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. március 31-én (kedden) 10 00 órakor

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben