Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához"

Átírás

1 OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Budapest, január 28. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra vonatkozó adatok... 5 I.2. Általános adatok és információk... 5 I.3. Általános helyzetkép a Pénztár évi működéséről... 6 I.3.1. A Pénztár évi működését meghatározó jogszabályváltozások... 6 I.3.2. Az I.3.1. pontban ismertetett jogszabályok hatása az OTP Magánnyugdíjpénztár évi működésére A JÉ-IV-50280/2011. számú határozattal módosított JÉ-IV-21/2011. számú PSZÁF határozat teljesítése A Küldöttközgyűlés döntése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről... 7 I.4. Számviteli politika... 8 I.4.1. A évi éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatás sorainak tartalmi változása... 9 I.4.2. A pénztár január 1-től elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszert működtet I.4.3. A Pénztár évi számviteli politikájának további lényeges elemei I.5. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Mérleg Eszközök I.5.1. A befektetett eszközök fordulónapi nettó értéke 173 eft volt I.5.2. Forgóeszközök I Készletek I Követelések I Értékpapírok I Pénzeszközök I.5.3. Aktív időbeli elhatárolások Mérleg Források Saját tőke Céltartalékok I A céltartalék állomány összetétele és annak változása I Működési céltartalék I Fedezeti céltartalék I A fedezeti céltartalék alakulására ható tényezők : (Adatok:ezer Ft-ban) I Tartalékok közötti átcsoportosítás A fedezeti céltartalék záró állományát befolyásoló - beszámolási évben végrehajtott - tartalékok közötti átcsoportosítás, amely az Igazgatótanács jóváhagyásával történt: I Likviditási és kockázati céltartalék I Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka I.5.6. Kötelezettségek I Tagokkal szembeni kötelezettségek A tagokkal szembeni kötelezettség összege a fordulónapon eft volt, amely az eltávozott olyan tagok miatt keletkezett, ahol a tagsági jogviszony a fordulónapon megszűnt, de az egyéni számla egyenlegének átadása a fordulónap után történt meg I Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból A mérlegtétel értéke eft, amely az alábbi tételekhez kapcsolódik: I Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I Azonosítatlan függő befizetések

3 I.5.7. Passzív időbeli elhatárolás II. SPECIFIKUS RÉSZ II.1. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működési eredményére ható tényezők II.1.1. A Pénztár évi működési eredményének, eredménykategóriánkénti levezetése.. 18 II.1.2. Működési célú bevételek II.1.3. Működési célú költségek, ráfordítások II A évi működési költségek meghatározó elemei II Működési eredmény terhére elszámolt egyéb tételek II Működési eszközöket érintő eszközátcsoportosítások II Egyösszegű kifizetések és annak ráfordításai II.2. A Pénztár gazdálkodását közvetlenül jellemző mutatók II.2.1. Tagdíj és tagdíjcélú bevételek II.2.2. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek tartalékok közötti megoszlása II.2.3. A tagdíj és tagdíjcélú bevételek tartalékonkénti aránya az összes bevételből II.2.4. A pénztári hozamok és kamat jellegű bevételek a pénztári tartalékok bevételeinek tükrében II.2.5. A személyi jellegű ráfordítások, működési költség/ráfordításokhoz viszonyított mutatója: II.2.6. Igénybevett szolgáltatások működési költségek/ráfordításokhoz viszonyított mutatója: II.2.7. Az egyéb ráfordítások összegének működési költség/ráfordításhoz viszonyított mutatója: II.3. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működésének egyéb jellemző mutatói II.3.1. Éves átlagos tárgyévi taglétszám II.3.2. Egyéni számlák állományának éves átlagos értéke II.3.3. Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke II.3.4. Az egy főre jutó egyösszegű nyugdíjkifizetés éves átlagos értéke II.4. A pénztári taglétszám alakulása II.5. Azonosítatlan tagdíj és tagdíjcélú bevételek alakulása A Pénztár azonosítatlan, függő tagdíjbefizetéseinek tárgyévi záró állománya eft volt, az állományváltozás pedig az alábbiak szerint alakult: II.6. A Pénztár vagyona II.7. A Pénztár Befektetési politikája II.7.1. A évre jóváhagyott Befektetési politika általános célkitűzései II.7.2. A évi Befektetési politika által meghatározott referencia portfolió összetétele. 28 II.7.3. Befektetési korlátok lényeges elemei évre II.7.4. A Pénztár évi Befektetési politikájának teljesülése II.7.5. A Pénztár évre vonatkozó Befektetési politikája II. 8. A választható portfoliós rendszer elszámoló egységeinek, árfolyamának és nettó eszköz értékének alakulása II.9. Vagyonkezelési tevékenység II.9.1. Vagyonkezelésre átadott pénzeszköz II.9.2. A Pénztár értékpapír állományának változása II.9.3. A bruttó és nettó hozam tömeg, valamint a befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások alakulása a Pénztár egészére és tartalékonként II.9.4. Hozamráták alakulása II A fedezeti tartalék választható portfolióinak évi éves hozamrátái II A választható portfolió tíz éves, átlagos mutatói: (Adatok:%-ban) II. 10. Hatósági ellenőrzés II.11. Peres eljárások II.12. Létszám és béradatok II. 13. A Pénztár CASH FLOW KIMUTATÁS

4 II év éves Pénzügyi terv teljesítése II Taglétszám II Fedezeti céltartalék alakulása II A Függő portfolió alakulása II Likviditási és kockázati céltartalék alakulása II évi éves nettó hozamráta alakulása II Működési tevékenység II A évi éves pénzügyi terv teljesítésének szöveges értékelése II.15. A pénztári tartalékok alakulása a középtávú Pénzügyi terv tükrében MELLÉKLETEK 1./a. számú évi éves beszámoló jogszabály által indukált változásának bemutatása 1/b. számú - A pénztári portfoliók fordulónapi záró állományának összetétele pénztári tartalékonként, és választható portfoliónként; 2. számú - Kimutatás a fordulónapig lezárt határidős ügyletekről; 3. számú - A pénztári céltartalékok előző évi és tárgyévi záró állományának alakulása; 4. számú - A pénztári taglétszám változása évben, negyedéves bontásban; 5. számú - Azonosítatlan befizetések alakulása 30 napos bontásban a i állapot szerint. 6. számú - A befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása december 31-én; 7. számú - A befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása december 31-én; 8. számú - Cash Flow kimutatás a i állapot szerint. 4

5 I. Általános rész I.1. Alapításra vonatkozó adatok A Pénztár megalakulásának időpontja szeptember 9. Alapító neve: OTP Bank Nyrt. A Pénztár tevékenységét január 1-én kezdte meg. Tevékenységi engedélyét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelődje január 21-én adta meg visszamenőleges hatállyal. Az alapítás célja: A pénztártagság nyugdíjcélú megtakarításának kezelése, a pénztári vagyon befektetése, a tagok részére nyugdíjszolgáltatások nyújtása. A Pénztár tagsági köre:a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló többször módosított évi LXXXII. Tv. 8. -ban meghatározottak szerint - nyílt országos pénztár. A Pénztár működési területe: Magyarország egész területe. A Pénztár székhelye: Budapest, Mérleg u. 4. Engedély száma: PF 3410/1997. I.2. Általános adatok és információk A Pénztár könyvvezetésének módja: üzemgazdasági szemléletű kettős könyvvitel. Beszámoló formája: éves beszámoló. Beszámolási időszak: január december 31. Mérlegkészítés időpontja: A fordulónapot követő hónap 20. napja. A magánnyugdíjpénztár tevékenységéből adódóan az általános forgalmi adó tekintetében tárgyi adómentes, gazdálkodásából származó bevétele a társasági és osztalékadó, illetve a helyi iparűzési adó tekintetében nem minősül vállalkozási bevételnek. Az OTP Magánnyugdíjpénztár a beszámolási évben fős záró taglétszámával és eft összegű vagyonával a magánnyugdíjpénztári piac második legnagyobb szereplője. Piaci részesedése* a taglétszám tekintetében 18,70 %, vagyont illetően 16,70%. A piaci részesedés tárgyévi aránya az előző évhez képest a taglétszám vonatkozásában 0,75%- kal, a pénztári vagyon esetében 0,37%-kal nőtt. *=Forrás: Stabilitás Pénztárszövetség által közzétett a magánnyugdíjpénztárak IV. negyedéves, továbbá a III. negyedéves jelentéseinek összesített adatai alapján. A tagdíjbevételek pénztári tartalékonkénti megosztása az előző évhez képest nem változott és alábbiak szerint alakult (Adatok: %-ban) Tartalékok megnevezése év év Változás Működési célra 0,90 0,90 0,00 Fedezeti célra 99,10 99,10 0,00 Likviditási és kockázati célra 0,00 0,00 0,00 Összesen 100,00 100,00 0,00 5

6 I.3. Általános helyzetkép a Pénztár évi működéséről I.3.1. A Pénztár évi működését meghatározó jogszabályváltozások A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. számú Törvény (Mpt.) december 30-án hatályba lépett módosítása tovább korlátozta a pénztárak mozgásterét és még bizonytalanabbá tette a hosszabb távú fennmaradás esélyét azzal, hogy: Az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján május 31-ei időponttal ismét lehetővé vált a magánnyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépése a reálhozam, továbbá a tagdíj kiegészítés adómentes felvétele mellett. Az Mpt a újra definiálta a magánnyugdíjpénztári tagdíj fogalmát, és ezzel egyidejűleg január 1-vel megszüntetésre került a biztosítási jogviszonyhoz kötött, tagoktól levont és a foglalkoztatók által befizetett kötelező magánnyugdíjpénztári tagdíjjárulék és felváltotta azt a pénztártagok által önkéntesen vállalt rendszeresen fizetendő pénzbeli hozzájárulás, amelyet a tagoknak az adózott jövedelmük terhére kell megfizetni. Az önkéntesen fizetendő tagdíj minden pénztártagra kötelező legkisebb mértéke a Pénztár SZMSZ-ben került meghatározásra. A nem fizetést törvény nem szankcionálja. I.3.2. Az I.3.1. pontban ismertetett jogszabályok hatása az OTP Magánnyugdíjpénztár évi működésére A Pénztár évi fős nyitó taglétszáma a fordulónapra fővel (23,17%), főre csökkent. A csökkenés alapvető oka: tagjaink közül fő az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján május 31-ei időponttal visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe. Az ismételt visszalépés lehetősége a évi éves Pénzügyi terv elfogadásának időpontjában nem volt ismert, ezért a Pénztár éves Pénzügyi terve ezzel nem számolhatott, a beszámolási év taglétszámterve nem teljesülhetett. A évi eft piaci értékű nyitó vagyon a beszámolási év végére eft-ra csökkent. A eft (13,20%) összegű vagyoncsökkenés döntően az előző bekezdés szerint visszalépett tagok által elvitt egyéni számla egyenleg következménye. A Pénztár a visszalépett tagok vagyonaként összesen, eft piaci értékű eszközt adott át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap kezelője, az Állami Követeléskezelő Zrt. (továbbiakban: ÁKK) részére, az érintett tagok május 31-ei piaci értékelés szerint számított követelésének 1 ezrelékkel csökkentett fordulónapi összegében. A vagyonátadás eft piaci értékű Magyar állampapír transzferálásával, továbbá eft összegű készpénz átadásával került teljesítésre május 31., továbbá június 7. időpontokban. Visszalépő tagi kifizetésként (reálhozam és/vagy tagdíj kiegészítés) fő jogosult részére eft került kifizetésre. A beszámolási évre a Pénztár eft összegű éves tagdíj és tagdíjcélú bevételt tervezett, ezzel szemben ténylegesen eft összegű éves tagdíjbevételt számolt el. Ezen utóbbi összegből a tagok önkéntes tagdíjbefizetése eft-ot tett ki, a fennmaradó összeg a november 1-ét megelőző időszakra benyújtott önrevízióból származik. A évi tagdíjbevétel tervezettől történt igen jelentős elmaradása 6

7 kizárólag az pont alatt ismertetett jogszabályváltozások következménye, amelyeket a éves terv nem tudott figyelembe venni, tekintettel a jogszabály megjelenésének időpontjára. A tagdíjbevétel tervezettől történt jelentős elmaradása, a működési célú tagdíjbevétel tekintetében eft összegű bevétel kiesést jelentett, ennek ellenére a Pénztár működési tevékenységének finanszírozása folyamatosan biztosított volt, mert a felmerült költségek fedezetét eft összegben az OTP Bank Nyrt. által nyújtott működési célú támogatás biztosította A JÉ-IV-50280/2011. számú határozattal módosított JÉ-IV-21/2011. számú PSZÁF határozat teljesítése A beszámolási év további jelentős eseménye volt a befektetési alapok közvetett és közvetlen költségeinek célvizsgálata tárgyában született fenti számú felügyeleti határozat végrehajtása, amelyet a Pénztár a PSZÁF részére április 6-án benyújtott intézkedési terv alapján végzett el. Ennek során a Vagyonkezelő OTP Alapkezelő Zrt. által május 17-én visszatérített költség jogcímen átutalt eft összeget a Pénztár szétosztotta - a tagsági jogviszony fennállástól függetlenül - mindazon egyéni számlák között, amelyek május 31-én egyenleggel rendelkeztek. A visszatérített összeg fő között az egyéni számla egyenlegek arányában került szétosztásra. A visszatérített eft vagyonkezelői díjból a maradó tagokra eső hányad, eft összegben a pénztártagok egyéni számláján hozambevételként jóváírásra került, míg a évben Tb-be visszalépett fő részére jutó 1000 Ft/fő feletti összeg pót-reálhozamként kifizetésre, míg az Ft/fő-t el nem érő összeg az ÁKK részére, készpénzben átadásra került Ft/fő feletti pót-reálhozamként összesen eft került kifizetésre fő volt tag részére, míg az Ft-ot el nem érő ÁKK részére továbbított összeg eft-ot tett ki, és főt érintett. A pót-reálhozam kifizetés első köre június 27-én befejeződött. A Pénztár a véglegesen nem kézbesíthető tételeket eft összegben július 31-én, majd további 58 eft-ot szeptember 14-én a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadta. Ezzel a Pénztár a április 6-án kelt intézkedési tervben leírtakat maradéktalanul végrehajtotta, fent nevezett határozatban előírt kötelezésnek határidőben eleget tett A Küldöttközgyűlés döntése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetéséről Az OTP Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 4/2012. számú határozatában december 10-én döntött a Pénztár végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: január 1., a végelszámoló személye Nagy Csaba korábbi ügyvezető igazgató, aki végelszámolói tevékenységét díjazás nélkül látja el. Az OTP Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése a Pénztár végelszámolási eljárással történő, jogutód nélküli megszüntetését az alábbi információk ismeretében hozta meg: 7

8 A jelenleg hatályos magánnyugdíjpénztári jogszabályok nem biztosítják a pénztárak működési költségeinek tagdíjbevételből történő, rentábilis finanszírozását. A tagdíjbevétel működési célra fordítható 0,9% mértéke jogszabályban előírt maximum érték, ellenben a ténylegesen felmerülő költségeknek még a töredékére sem nyújt fedezetet január 1-től megszűnt a biztosítási jogviszonyhoz és járulékalaphoz kötött kötelező magánnyugdíjpénztári járulékbefizetés és felváltotta azt a szankciók nélküli önkéntes tagdíjbefizetés, amelyet a tagoknak adózott jövedelmük terhére kell megfizetni. Ennek következményeként a tagdíjat fizetők korábbi átlagosan 82%-os aránya évben eddig nem ismert mélypontra zuhant. A tagdíjbevétel SzMSz-ben meghatározott minimális összegét a Pénztár január 1-től Ft/fő/hó összegben, től pedig Ft/fő/hó összegben határozta meg. A minimális tagdíjat hónapban a fő tagsági jogviszonnyal rendelkező teljes tagságnak mindössze 8,74%-a, fő fizette meg, eft összegben. A befizetett összeg működési célra fordítható hányada 489 eft volt. A Pénztár hónapban működési célú költség/ráfordításként eft-ot számolt el könyveiben szigorú költségtakarékossági intézkedések megtétele mellett, amelynek fedezetét az OTP Bank Nyrt. bocsátotta a Pénztár rendelkezésére működési célú támogatás formájában, amelyet további illetékfizetés kötelezettség is terhelt. Az illeték mértéke összeghatártól függően a kapott adomány 21-40%-a. Az OTP Bank Nyrt. azonban kinyilvánította, hogy január 1-től a Pénztár részére működési célú támogatást nem nyújt, de a végelszámolásának költségét vállalja. Fent leírtak alapján megállapítható, hogy a Pénztár végelszámolási eljárással történő megszüntetésének kezdeményezése a évi működési tevékenység finanszírozásának megoldatlansága miatt a Pénztár Küldöttközgyűlésének szükségszerű és felelősségteljes döntése volt. I.4. Számviteli politika A Pénztár Számviteli politikája a beszámolási évben - a mérlegkészítés időpontja kivételével - alapvetően nem változott, kizárólag a számviteli jogszabályváltozások által indokolt területeken módosult. A mérlegkészítés időpontja az előző évben alkalmazott tárgyévet követő második hónap utolsó napjáról, a tárgyévet követő hónap 20. napjára, azaz január 20-ra változott. A mérlegkészítés időpontja azért módosult, mert - amint arról már szóltunk- a Küldöttközgyűlés döntött a Pénztár végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről, amelynek kezdő időpontja január 1. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Kormányrendelet 3. -ban előírtak szerint a Pénztár a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal, jelenesetben december 31-vel köteles tevékenységet lezáró beszámolót készíteni, amelyet az eljárás kezdő időpontját követő 45 belül köteles az arra jogosultakkal elfogadtatni és a Végelszámoló részére átadni. Annak érdekében, hogy a Pénztár az előzőek szerinti kötelezettségének az előírt határidőben eleget tehessen, a mérlegkészítés időpontját időben előre kellett hozni, tekintettel arra is, hogy ez esetben a tevékenységet lezáró beszámoló, továbbá a évről szóló éves beszámoló adatai azonosak. 8

9 Amennyiben a mérlegkészítés időpontja a évivel azonosan, azaz február 28. maradt volna, sem a könyvelt bevallások összege, sem az azonosított tagdíjbevételek értéke, sem a függő befizetések összege és záró állománya nem változott volna, a jelen beszámolóban szereplő adatokhoz képest. A mérlegkészítés időpontjának megváltoztatása a évre megállapított működési eredményre sem volt hatással. I.4.1. A évi éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatás sorainak tartalmi változása A évi éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása egyes sorainak tartalmát módosította a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet június 9-ei hatálybalépése, amely az érintett tételek előző évi adatai -nak változását is maga után vonta. A módosult tételeket az 1/a. számú mellékletben ismertetjük részletesen. I.4.2. A Pénztár január 1-től elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszert működtet. Ennek keretében: A nyugdíjszolgáltatás célját szolgáló fedezeti tartalék eszközeit három különböző kockázatot hordozó portfolióba, úgymint klasszikus, kiegyensúlyozott, továbbá növekedési portfolióba fekteti be, ezen felül az egyéni számlára nem azonosított befizetések átmenetileg az un. függő portfolióba kerülnek befektetésre, annak egyéni számlára történő azonosításáig. A befektetések, továbbá az egyéni és szolgáltatási számlán jóváírt összegek elszámoló egységben kerülnek nyilvántartásra, amelyek forint összegét az elszámoló egységek darabszáma, továbbá a választható portfoliónként naponta előállított adott portfolióra vonatkozó árfolyam szorzata adja. Az egyes portfoliók napi árfolyamában kifejezésre kerül az adott portfoliónak a rendszer indításától számított, befektetési költségekkel és ráfordításokkal csökkentett befektetési teljesítménye. Az elszámoló egységek képzésének és felhasználásának nyilvántartása a Pénztárnál és letétkezelőnél egyaránt megvalósul, amelyet a Pénztár naponta ellenőriz és egyeztet. Az elszámoló egység alapú választható portfoliós rendszer 4 napos ciklusban működik, ami annyit jelent, hogy egy adott napon elvégzett gazdasági esemény az analitikus nyilvántartásokban a vonatkozó elszámoló egység darabszámot a 4. munkanapon kapja meg. Az elszámoló egység alapú nyilvántartás mellett az analitikus és a főkönyvi számlák vezetése forintban történik, az elszámoló egységek darabszáma a főkönyvi könyvelésben kizárólag a nullás számlaosztályban kerül nyilvántartásra. A választható portfoliók összessége képezi a fedezeti tartalékot, amely a főkönyvi könyvelésben nem kerül elkülönítésre. Elszámoló egység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység. 9

10 A nettó hozam Ft összege tételesen, továbbá az egyes portfoliókra, valamint a pénztári tartalékokra összesítetten is, naponta rendelkezésre áll. A függő befizetések hozama a függő tartalékban kerül elszámolásra a függő befizetések céltartalékaként. A pénzmozgást érintő gazdasági események feladása a főkönyvi könyvelésben naponta megtörténik. I.4.3. A Pénztár évi számviteli politikájának további lényeges elemei Az OTP Magánnyugdíjpénztár december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójában a Pénztár Számviteli politikájában rögzítettekkel összhangban: A vásárolt készleteket beszerzési áron, beszerzéskor azonnal költségként elszámolta; Az 100 eft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközöket az aktiválás időpontjában költségként ugyancsak egy összegben számolta el; A 100 eft beszerzési értéket meghaladó tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható élettartam és a bruttó értékhez viszonyított leírási kulcs alapján negyedévente, lineáris értékcsökkenési eljárással számolta el. Az értékcsökkenés, az üzembe helyezés/használatbavétel időpontját követő negyedév 1. napjától került elszámolásra; A befektetéseket forgatási céllal vásárolta, amelyek nyilvántartásában és elszámolásában a FIFO elvet alkalmazta; A tagdíjbefizetések tekintetében a december 31-ig megfizetett tagdíjak fedezeti hányadát írta jóvá a pénztártagok egyéni számláján; A fordulónapon meg nem fizetett tagdíjbevallások értékére megképezte a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát; A fordulónap és mérlegkészítés időpontja közötti időszakban a Pénztár tagdíjbevallásokat és megfizetéseket nem könyvelt. I.5. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Mérleg Eszközök A évi éves beszámoló mérleg főösszege eft-ban alakult, amely eft-al (12,97%) alacsonyabb az előző évinél. A mérleg főösszeg csökkenésének okai az I.3.2. pont alatt kerültek ismertetésre. I.5.1. Befektetett eszközök A beszámolási év mérlegében a tárgyi eszközök között 93 eft nettó értékű egyéb eszköz került kimutatásra a gépek, berendezések felszerelések között, amelyek bruttó és nettó értékét, továbbá az elszámolt értékcsökkenést az alábbi táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) Mozgás Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Egyösszegű Lineáris Terven felüli Összesen Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

11 A Pénztár a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett. I.5.2. Forgóeszközök A forgóeszközök fordulónapi mérleg szerinti értéke eft volt. I Készletek Készlettel a Pénztár a fordulónapon nem rendelkezett. I Követelések A követelések a mérlegben nyilvántartási értéken kerültek beállításra. A Pénztár fordulónapi követeléseinek összege eft volt, ebből eft tagdíjkövetelés, eft egyéb követelés. Az egyéb követelés teljes összegében a Pénztár Mérleg utcai székházának bérlésével kapcsolatban ügyvédi letéti számlára helyezett összegből származik. I Értékpapírok A nyugdíjszolgáltatás célját szolgáló befektetések a Pénztár évre meghatározott Befektetési politikájával összhangban - kizárólag forgatási célú értékpapírokban testesültek meg. A forgóeszközök közé sorolt értékpapírok között került kimutatásra a Pénztár fordulónapon meglevő értékpapír portfoliója, amelynek nyilvántartási értéke eft volt, piaci értéke eft. A fordulónapi befektetések összetétele nyilvántartási és piaci értéken az alábbiak szerint alakult:(adatok: ezer Ft-ban) Az egyéb részesedések (részvények) nyilvántartási értéke: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartási értéke: Ez utóbbiból: Kötvények nyilvántartási értéke Kincstárjegyek és más állampapírok Jelzálog levelek Egyéb értékpapírok 0 Értékpapírok nyilvántartási értéke összesen Értékelési különbözet Értékpapírok piaci értéke Az értékpapírok fenti eft piaci értéke eft összegű pénzeszközzel növelt, továbbá a vagyonkezelő szervezet felé fennálló eft összegű nettó kötelezettséggel csökkentett fordulónapi összege, egyezőséget mutat a Pénztár december 31-re megállapított, letétkezelő által is visszaigazolt eft összegű piaci eszközértékkel. Az értékpapírok fordulónapi - követelés kötelezettség nélküli - záró állományának tartalékonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) 11

12 Tartalék neve Nyilvántartási érték Értékelési különbözet Piaci eszközérték én Fedezeti tartalék Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Likviditási és kockázati portfolió Azonosítatlan befizetések Összesen A pénztári portfoliók évi fordulónapi záró állományának eszközösszetételét pénztári tartalékonként, és választható portfoliónként az 1/b. számú melléklet tartalmazza. Határidős ügyletek A Pénztár évi határidős ügyletei kizárólag a fedezeti tartalék eszközeit érintették. A fordulónapon a Pénztár portfoliója határidős ügyletet nem tartalmazott, de a fordulónapig összesen eft kötési értékű ügylet zárult le, eft összegű eredménnyel. Egyéb értékpapír ügyletek A Pénztár december 31-én a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII.26.) Kormányrendelet. 1. sz. mellékletében meghatározott alábbi értékpapírügyletekkel nem rendelkezett: 1.h. pontja határidős ügylettel, 1.i. pontja szerinti opciós ügylettel, 1.j. pontja szerinti ingatlan ügylettel, 1.k. pont szerinti értékpapír kölcsönzési ügylettel, 1.l pont szerinti kockázati-tőke alapjeggyel, 1.m. pont szerinti repó, illetve repó jellegű ügylettel, 1.n. pont szerinti swap ügylettel, a határidős ügyleten kívüli egyéb függő és jövőbeni kötelezettséggel. A fordulónapig lezárt határidős ügyletek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza I Pénzeszközök A pénzeszközök fordulónapi összege a bankszámlakivonatokkal egyezően eft-ban alakult. Ebből: 59 eft házipénztári egyenleg; eft a működési elszámolási betétszámla záró egyenlege; eft az elkülönített betétszámla fordulónapi egyenlege, amelyből: eft a foglalkoztatói tagdíj, bírság és pótlék befizetési számla, eft a szolgáltatási számla kifizetésre váró összege; eft reálhozam, illetve tagdíj kiegészítés elhunytaknak/örökösök részére járó összege, 131 eft a Letétkezelő szervezetnél vezetett befektetési számla fordulónapi egyenlege, 120 eft a tagdíjfizetések visszautalására szolgáló számla egyenlege; eft működési célú rövid lejáratú bankbetétek fordulónapi egyenlege; 515 e Ft a pénzeszközök értékelési különbözete. 12

13 I.5.3. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között a tárgyidőszakban megfizetett, de a következő időszakot terhelő költségek, valamint a tárgyidőszakra járó, de a következő időszakban jelentkező bevételek kerültek kimutatásra. Az Aktív időbeli elhatárolások évi fordulónapi mérlegértéke 0 eft volt. Mérleg Források Saját tőke Az OTP Magánnyugdíjpénztár saját tőkéje a fordulónapon eft volt, elemei az alábbiak: - Indulótőkével, továbbá be nem fizetett alapítói támogatással a Pénztár nem rendelkezett; - A Tartalék tőke eft-os összege egyrészt az előző években keletkezett és felhalmozott működési eredményből másrészt a pénztári tartalékból korábbi években történt átcsoportosítások eredménye. - A pénztári működés tárgyévi mérlegszerinti eredménye: eft; - Az értékelési tartalék mérlegértéke 0 Ft Céltartalékok A céltartalékok záró állománya a fordulónapon eft volt, amely eft-al (14,03%) alacsonyabb a bázis évinél. A céltartalékok záró állományának jelentős csökkenését - amint arról az I.3.2. pont alatt már szóltunk - pénztártagjainknak a társadalombiztosítási rendszerbe történt tárgyévi visszalépése okozta. A céltartalékok állományváltozását a következő táblázat adatai mutatják: (Adatok: ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme év 2012.év Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány I A céltartalék állomány összetétele és annak változása I Működési céltartalék A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19) számú Kormányrendelet 24. (2). továbbá (4). bekezdésében előírtak alapján jövőbeni kötelezettségekre a Pénztár működési eredménye terhére 508 eft összegű céltartalékot képzett a működési eszközök könyvszerinti és piaci értéke közötti értékelési különbözetre. A tartalék fordulónapi záró állománya eft-ban alakult, tekintettel a korábbi években megképzett és ez idáig fel nem használt céltartalék összegére. 13

14 A működési céltartalék állomány években az alábbiak szerint változott Állományváltozás jogcíme 2011.év(ezer Ft) év (ezer Ft) Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány I Fedezeti céltartalék Fedezeti céltartalék egyéni számlájának, tárgyévi és előző évi alakulása Állományváltozás jogcíme év (ezer Ft) év (ezer Ft) Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány Fedezeti céltartalék tárgyévi és előző évi alakulása a szolgáltatási tartalékon Állományváltozás jogcíme év (ezer Ft) év (ezer Ft) Nyitó állomány Képzés 0 0 Felhasználás Záró állomány I A fedezeti céltartalék alakulására ható tényezők:(adatok:ezer Ft-ban) Jogcím Jogcím szerinti összege Egyéni számlák év ( eft) év (eft) Nyitó állomány Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek Más pénztárból átlépett tagok hozott követelése egyéni számlákon Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Likviditási, kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlákra Tartaléktőkéből átcsoportosítás 0 0 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás a szolgáltatási tartalékba Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés 0 0 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás Likviditási és kockázati tartalék feltöltése egyéni számlákról Más pénztárba átlépett tagok követelésének átadása Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások Egyéb változás Egyéni számlák záró állománya Szolgáltatási számlák Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete Tagoknak kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások Egyéb változás Szolgáltatási számlák záró állománya Fedezeti tartalék záró állománya

15 I Tartalékok közötti átcsoportosítás A fedezeti céltartalék záró állományát befolyásoló - beszámolási évben végrehajtott - tartalékok közötti átcsoportosítás, amely az Igazgatótanács jóváhagyásával történt: eft átcsoportosítása a fedezeti tartalékból a likviditási tartalékba, az örökös nélkül elhunyt pénztártagok egyéni számlájának rendezése végett. 166 eft átcsoportosítása a fedezeti tartalékból a likviditási tartalékba tartalék rendezése során, hozamkorrekció jogcímen; 144 eft átcsoportosítása a likviditási tartalékból a fedezeti tartalékba, tartalékrendezés során, hozamkorrekció jogcímen eft átcsoportosítása a függő tartalékból a fedezeti tartalékba, az azonosított tagdíj és tagdíjcélú befizetésekhez kapcsolódó hozamkorrekció miatt. I Likviditási és kockázati céltartalék A 222/2000 (XII.19.) számú Kormányrendelet pont alatt ismertetett módosítása értelmében a évi beszámolóban az azonosítatlan befizetések hozamára képzett céltartalékot a korábbi függő tartalékra képzett céltartalék helyett a likviditási tartalékban kell kimutatni. Annak érdekében, hogy a likviditási tartalék és annak valamennyi eleme a évi adatokkal összehasonlítható legyen mind a beszámolóban, mind a fenti táblázat adataiban az érintett évi adatokat úgy korrigáltuk, mintha az előző évben is a vonatkozó jogszabály lett volna érvényben. Ennek bemutatására az alábbi táblázatban a likviditási és kockázati tartalék változásának bemutatása során a évi beszámoló korrigált adatai mellett a évi eredeti adatokat is feltüntetjük. A Likviditási és kockázati céltartalék fordulónapi záró állománya eft volt, az éves állományváltozás az alábbiak szerint alakult: (Adatok:ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme 2011.évi beszámoló 2011.évi beszámoló likviditási 2012.év likviditási tartalék tartalékának korrigált adatai Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány A Likviditási és kockázati céltartalék kockázati okok szerinti éves állományváltozását az alábbi táblázat tartalmazza: (Adatok ezer Ft-ban) Kockázati jogcím évi nyitó állomány Növekedés Csökkenés 2012.évi záró állomány Demográfiai kockázatra Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetre Azonosítatlan függő befizetések hozamára Összesen

16 A likviditási tartalék záró állományát érintő, az pont alatt már ismertetett átcsoportosításon felül, a Pénztár e tartalék terhére/javára további átcsoportosítást végzett az alábbiak szerint: 802 eft átcsoportosítása a függő tartalékból a likviditási tartalék javára, hozamkorrekció miatt. 147 eft átcsoportosítása a likviditási tartalékból a működési eszközök közé, tartalék rendezés során, hozamkorrekció jogcímen. 579 eft átcsoportosítása a likviditási tartalékból a függő tartalékba tartalékrendezés során, hozamkorrekció jogcímen I Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A beszámolási időszakra járó, de a mérlegkészítés időpontjáig be nem folyt tagdíjbevételekre a Pénztár céltartalékot képzett. A tartalék fordulónapi záró állománya eft-ban alakult, az állományváltozás a következő: (Adatok ezer Ft-ban) Állományváltozás jogcíme év 2012.év Nyitó állomány Képzés Felhasználás Záró állomány A meg nem fizetett tagdíjak tartalékát évben csökkentette egyrészt eft-os összegben az utólag befolyt tagdíjbevételek összege, másrészt eft összegű céltartalék felhasználása és hitelezési veszteségként történő elszámolása az Mpt. 24. (15) bekezdése alapján visszalépett tagok, meg nem fizetett tagdíjának leírása miatt keletkezett. A meg nem fizetett tagdíjak tartaléka fordulónapi záró állományának megoszlása a pénztári tartalékok között az alábbiak szerint alakult: (Adatok: ezer Ft-ban) Tartalék neve Záró állomány Működési célú hátralékos tagdíjak tartaléka Fedezeti célú hátralékos tagdíjak tartaléka Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka 91 Összesen A pénztári céltartalékok évi alakulásának táblázatait a 3. számú mellékletek tartalmazzák. I.5.6. Kötelezettségek A kötelezettségek fordulónapi értéke: eft volt. A mérlegben kimutatott kötelezettségek teljes összegükben rövid lejáratúak. A beszámolási évben a Pénztárnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. 16

17 I Tagokkal szembeni kötelezettségek A tagokkal szembeni kötelezettség összege a fordulónapon eft volt, amely az eltávozott olyan tagok miatt keletkezett, ahol a tagsági jogviszony a fordulónapon megszűnt, de az egyéni számla egyenlegének átadása a fordulónap után történt meg. I Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból A mérlegtétel értéke eft volt, amely az alábbi tételekhez kapcsolódik: eft az OTP Pénztárszolgáltató Zrt felé fennálló kötelezettség; 15 eft az SZ-G Rapidus Kft. felé fennálló kötelezettség. I Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi összege eft volt, amely az alábbi tételekből származik: eft a vagyonkezelő szervezet felé fennálló kötelezettség a havi vagyonkezelői díj ellenértékében; eft a letétkezelő szervezet felé fennálló kötelezettség a havi letétkezelési díj ellenértékében; eft Atipikus foglalkoztatás miatt az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. felé fennálló kötelezettség; eft a munkavállalók utáni Szja fizetési kötelezettség; 78 eft Egészségügyi hozzájárulás miatt fennálló kötelezettség; eft a Társadalombiztosítás felé fennálló kötelezettség; eft évi Felügyeleti díj miatt fizetési kötelezettség; 174 eft az azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések visszautalásából származó kötelezettség; 13 eft más pénztárból hozzánk átlépő pénztártagokhoz nem rendelhető függő befizetések visszautalásából származó kötelezettség; eft az örökösök/kedvezményezettek részére a szükséges dokumentumok hiánya miatt - ki nem fizethető reálhozam miatt fennálló kötelezettség; eft függő kötelezettség. Olyan más pénztárba eltávozott tagok kapcsán keletkezett, akik esetében az eltávozást követően az egyéni számlán jóváírt és az átvevő pénztár részére átadott összeget az átvevő pénztár nem fogadta arra való hivatkozással, hogy az érintett tagok időközben visszaléptek a társadalombiztosítási rendszerbe. A függő kötelezettség rendezése érdekében állásfoglalást kértünk a Felügyelettől, amely meg is érkezett, és az abban leírtaknak megfelelően a tételek rendezése megtörtént a mérlegkészítés időpontján belül. I Azonosítatlan függő befizetések Az azonosítatlan függő befizetésekből származó rövid lejáratú kötelezettség fordulónapi összege eft-ban alakult, amelynek összetétele az alábbi: 17

18 eft pénztártaghoz nem, csak munkáltatóhoz rendelhető függő befizetés, amelyet a bevallás hiánya, vagy hibája, illetve egyéb ok miatt nem lehetett a fordulónapig a tagok egyéni számláján jóváírni eft sem pénztártagra, sem munkáltatóra nem azonosítható ismeretlen befizetés, amelyből eft más pénztárból hozzánk átlépett olyan tagokhoz kapcsolódik, akik esetében az átadó pénztár az átlépő tagok egyéni számláinak összegét a fordulónapig egy összegben átutalta, de az átutalt összeg pénztártagonkénti bontását a mérlegkészítés időpontjáig nem adta meg. I.5.7. Passzív időbeli elhatárolás A Passzív időbeli elhatárolás mérlegsor a tárgyidőszakot terhelő, de a tárgyidőszakot követően fizetendő költségeket és ráfordításokat tartalmazza. A Passzív időbeli elhatárolások mérleg- értéke eft-ban alakult, amely teljes összegében működési költségek, ill. ráfordítások elhatárolásából adódott az alábbi összetételben: (Adatok:ezer Ft-ban) Költség és ráfordítások időbeli elhatárolása Elhatárolt összeg Működési célú támogatás Pénztár által fizetendő Illetéke a NAV felé Telefon költség 46 Posta költség 150 Könyvvizsgálati díj Garancia díj PGA felé 63 Tanácsadás Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatás igénybevétele 21 Elhatárolt költségek és ráfordítások összesen II. SPECIFIKUS RÉSZ II.1. Az OTP Magánnyugdíjpénztár működési eredményére ható tényezők évben a szokásos működési tevékenység eredménye eft összegű veszteségben realizálódott, amely eft összegű tagdíj, eft összegű működési célú támogatás, eft egyéb bevétel, továbbá eft összegű működési költség/ráfordítás elszámolásával keletkezett. A szokásos működési eredményt a működési eszközök befektetési eredménye eft-tal módosította, így a működés mérlegszerinti eredménye eft lett. II.1.1. A Pénztár évi működési eredményének, eredménykategóriánkénti levezetése 18

19 Megnevezés év (ezer Ft) év (ezer Ft) Változás %-a Működési célú tagdíj bevételek ,48 Működési célra kapott támogatás ,50 Pénztári bevételek összesen ,16 Egyéb bevételek ,35 Működési célú bevételek összesen ,18 Anyag jellegű ráfordítások ,29 Személyi jellegű ráfordítások ,92 Értékcsökkenési leírás ,23 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,19 Működési költség/ráfordítások összesen ,02 Szokásos működési tevékenység eredménye ,36 Befektetési tevékenység bevételei ,71 Befektetési tevékenység ráfordításai Befektetési tevékenység eredménye ,09 Rendkívüli bevételek 0 0 0,00 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,00 Rendkívüli eredmény 0 0 0,00 A működési tevékenység eredménye II.1.2. Működési célú bevételek A évi működési célú bevételek jogcím szerinti összetétele a következő: (Adatok ezer Ft-ban) Működési bevételek jogcímenként év év Működési célú tagdíjbevételek Működési célra kapott támogatás, adomány Egyéb bevétel Működési célú kamat bevétel Rendkívüli bevétel 0 0 Összesen A működési célú bevételek tárgyévi eft összege eft-al (40,71%) alacsonyabb az előző évinél, ezen belül a működési célú tagdíjbevétel összege eft-al (99,52%) maradt el a évitől. A beszámolási év tagdíjbevételének ezen belül a működési célú tagdíjbevételnek - előző évhez viszonyított igen jelentős csökkenése kizárólag az pont alatt ismertetett jogszabályváltozás következménye, mert a biztosítási jogviszonyhoz és járulékalaphoz kötött tagdíjbefizetést évben felváltotta, a tagok önkéntes befizetése, amelyet az adózott jövedelmük terhére nem fizettek meg. A működési célú tagdíjbevétel hiányát mérsékelte a tagjaink által befizetett 520 eft összegű működési célú adomány, továbbá az OTP Bank Nyrt. által nyújtott eft összegű működési célú támogatás. Ezen utóbbi összegből eft-ot a Pénztár az Illeték Törvény előírásainak megfelelően illeték jogcímen az Adóhatóság részére fizet be, a NAV által kivetett részletekben, annak esedékességének időpontjában. II.1.3. Működési célú költségek, ráfordítások A évi működési költségek és ráfordítások költség nemenkénti összetételét az időbeli elhatárolások figyelembe vételével, a következő táblázat mutatja: (Adatok: ezer Ft-ban) 19

20 Költség/ráfordítás év év Anyag jellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások = Adminisztrációs szervezetnek fizetett díj = Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 0 0 = Könyvvizsgálat díja = Szakértői díj = Marketing költség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalék képzés jövőbeni kötelezettségre 0 0 -Egyéb ráfordítások Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen Befektetési tevékenység ráfordítása Rendkívüli ráfordítás 0 0 Összes költség/ráfordítás A működési tevékenység tárgyévi ráfordításának összege eft-al (69,93%) alacsonyabb, mint az előző évben. A költségcsökkenést a taglétszám, továbbá a működési célú tagdíj bevétel hiánya miatti igen szigorú költséggazdálkodás eredményezte. II A évi működési költségek meghatározó elemei Az anyag jellegű ráfordítások ez évi eft-os összege, eft al (78,71%) alacsonyabb a évinél. Lényeges elemei: Az adminisztrációs díj tárgyévben elszámolt éves összege eft-al (78,45%) alacsonyabb a bázis évinél, egyrészt az előző évinél alacsonyabb pénztári taglétszám-, másrészt a feladatcsökkenés miatti egységdíj csökkentése miatt. A marketing költség évben elszámolt éves összege eft-al (83,60%) alacsonyabb a bázis évinél. A szakértői díjak eft éves összege eft-al (59,57%) ugyancsak a évi alatt maradt. E jelentős költségcsökkentés azért volt lehetséges, mert a beszámolási évben olyan jelentős informatikai fejlesztésre és tervezésre már nem volt szükség, mint az előző évben, tekintettel az előző a évi tömeges visszalépésre és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására. Az egyéb anyagjellegű ráfordítások eft-os tárgyévi összege eft-al (83,75%) alacsonyabb az előző évinél, ugyancsak a pénztár megszorító intézkedéseinek hatására. A személyi jellegű ráfordítások eft összege eft-al (54,08%) alacsonyabb az előző évinél. E költségcsökkentés azért valósulhatott meg, mert évben a Pénztár teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszáma nulla főre csökkent, 20

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves tevékenységét lezáró beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves tevékenységét lezáró beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves tevékenységét lezáró beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész...

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011 évi beszámolóhoz Vállalkozás neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41 Vállalkozás székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11/A. Alakulás időpontja: 1990.

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben