Zebegény. Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2009. január"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja január Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen Az újév bosszúságot hozott több száz, a Duna közelében élõ állampolgárnak. Január elején derült ki ugyanis, hogy Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, mint I. fokú hatóság november 24-én hatósági eljárást indított a Duna nagyvízi meder jogi jellegének megállapítására és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. Vagyis: az általuk megállapított nagyvízi meder területén lévõ ingatlanrészeket árvízveszélyes területté nyilvánítanák. Az errõl szóló hirdetményt takarékossági okokra hivatkozva csak a polgármesteri hivatalokban függesztették ki, ám nem maradt visszhang nélkül, az érintettek nagy része tiltakozott az eljárás ellen. A kezdeményezés során az illetékes felügyelõség a földhivatalban az ingatlanokra be akarta jegyeztetni azt a tényt, hogy a terület árvízveszélyes részen fekszik. Ha ez megtörténik, akkor jelentõsen csökken az ingatlanok forgalmi értéke, s a tulajdonosok kártalanításra sem számíthatnak, mert az erre vonatkozó jogszabályt tavaly hatályon kívül helyezték. A hirdetményben közzétett felhívásra többen is jelezték, hogy kifogással élnek, s minden érintett településen, így Zebegényben is január 16-án lakossági fórumot hívtak össze. A fórumon a 85 eljárásban érintett ingatlantulajdonos közül 63-an jelentek meg. A jelenlévõk úgy döntöttek, hogy nem szabad megállni a felfüggesztési eljárás kérésénél. Székely István és Lõcsei Gabriella felajánlották segítségüket a polgármester asszonynak, közremûködnek egy nyilatkozat elkészítésében, amelyet Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, a vízügyi hatóságnak és Sólyom László köztársasági elnöknek is elküldenek. Az elkészült nyilatkozat teljes terjedelmében megtalálható Zebegény honlapján. A nyilatkozatban egyebek mellett olvasható: b.) A felügyelõség hirdetményben megfogalmazott egyoldalú szándéka ugyanakkor súlyos alkotmányossági aggályokat is felvet, mivel sérti az állampolgároknak a tulajdonvédelemre vonatkozó alapjogát azzal, hogy önálló jogorvoslati lehetõséget nem biztosít. A kormányrendeletre megalapozatlanul és indokolatlanul hivatkozva hirdetmény formájában korlátozni az egyes ingatlantulajdonosok benne az önkormányzat tulajdonjogát oly módon, hogy a hirdetmény megjelenésével gyakorlatilag kizárják a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálat lehetõségét, ezzel sértik a tulajdonvédelemre is garanciát is nyújtó jogorvoslat lehetõségét. Az Alkotmánybíróság legutóbb az egyéb ügyben hozott 165/2008 (XII. 18.) AB határozatának indokolásában, valamint a szintén egyéb ügyben meghozott 53/ 2002 (XI. 28.) AB határozat indokolásában rámutatott, hogy alkotmányellenes az a szabályozás, amely az ingatlantulajdont korlátozó egyedi döntések során kizárja a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat benyújtásának lehetõségét. Kimondta továbbá, hogy a tulajdonjog korlátozásának az ingatlannyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos jogorvoslati lehetõség nem pótolhatja a jogszabályi formában történõ jogsérelem bírósági felülvizsgálatát. A fentiekben írtak alapján, mint Zebegény Község Önkormányzatának Polgármestere - az ingatlantulajdonosok lakossági fórumon is kifejezett felháborodására és tiltakozására, továbbá az önkormányzatot a saját tulajdonú ingatlanok útján ért sérelemre is tekintettel a leghatározottabb tiltakozást nyújtom be a felügyelõségnek a fent hivatkozott hirdetményben megjelent eljárása és szándéka ellen. Az ingatlantulajdonosokkal egyetértve és együttesen ezúton is követeljük községünk területére vonatkozóan a nagyvízi mederre vonatkozó eljárás végleges megszüntetését annak megalapozatlansága és indokolatlansága miatt. A felügyelõség azon álláspontja, mely szerint átmenetileg felfüggesztették a nagyvízi meder jelleg bejegyzésével kapcsolatos eljárást, elfogadhatatlan, mert egy jogilag és mûszakilag megalapozatlan eljárást, amely az állampolgárok ezreinek és önkormányzatok nagy számának okoz kárt, nem átmenetileg felfüggeszteni, hanem megszüntetni kell. A szõdligeti fórumon január 13-án térségünk országgyûlési képviselõje, Harrach Péter is jelen volt. Harrach Péter felszólalásában kiemelte, hogy a vízügyi törvény és a kormányrendelet ellentmondásban vannak egymással, például már a nagyvízi meder definíciója sincs összhangban a két szövegben. Az árvízvédelem állami felelõsség, ezért erõs és hatékony államra van szükség, amely meg tudja védeni a polgárait. Az eljárást fel kell függeszteni, a kártérítés módját ki kell dolgozni, össze kell hangolni a törvényeket, és be kell adni egy országgyûlési határozati javaslatot, amely kötelezi a kormányt a szükséges intézkedések meghozatalára, azaz vissza kell vonni a kormányrendeletet, és újraalkotni." Mint a nyilatkozatból is kitûnik, idõközben a vízügyi hatóság a lakossági tiltakozás eredményeként az eljárást január 19-i hatállyal felfüggesztette. Reméljük, a jövõben az érintett ingatlantulajdonosokra nézve kedvezõ döntés születik majd.

2 2 Zebegény A képviselõ-testület januári döntései Az idei elsõ ülését Zebegény Község Képviselõ-testülete január 6-án tartotta. A képviselõk elfogadták a napirendet, majd meghallgatták és elfogadták a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolóját, valamint az általános beszámolót. - jóváhagyták az Észak- Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás A. S. A- val kötendõ szerzõdéstervezetét. Egyúttal felhatalmazták a polgármestert a szerzõdés mellékletét képezõ nyilatkozat aláírására; - a képviselõ-testület a évi munkatervben foglaltakat megismerte és azt jóváhagyta; - Zebegény Község Képviselõ-testülete 237/2008. (XI. 4.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: a beérkezõ vásárlási kérelmekre vonatkozóan a vételár 10 havi részletben törleszthetõ úgy, hogy az elsõ részletet az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg, míg a fennmaradó 9 részletbõl a szerzõdés aláírását követõ hónap 20. napjáig esõt, majd minden hónap 20- ig a 8 részletet egyenlõ arányban lehet a befizetéseket teljesíteni. A 237/2008. (XI. 4.) számú határozat a következõ: Zebegény Község Képviselõtestülete a patakmeder közvetlen patak partján lévõ önkormányzati tulajdonban lévõ területek értékesítését kívánja megkezdeni a 743/2, 745/2, 746/2, 747/2 és 748/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A területet független ingatlanszakértõ bevonásával felértékelteti, majd pedig az érintett telekingatlan tulajdonosok részére kedvezményes, 50 százalékos áron kínálja megvételre. Zebegény Község Önkormányzatának 21/2008. (XII. 3.)számú rendelete a közterület használatának rendjérõl szóló 7/2000. (VII. 4.) számú rendelet módosítására 1. A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul. j) Gépjármûbõl történõ árusítás, értékesítés: forint/alkalom 2. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ szerint a jegyzõ gondoskodik. Zebegény, december 2. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER, POLCZER KRISZTINA JEGYZÕ APEH-tájékoztatók Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága február 3-án, délután 14 és 17 óra között nyílt napot szervez, ahol lehetõség van az adózóikat leginkább érdeklõ kérdések megválaszolására. A nyílt nap témája: az egyéni, valamint a kis-, és középvállalkozásokat érintõ legfontosabb anyagi és eljárási jogszabályváltozások. A nyílt nap helyszíne: Budapest, XIII., Teve u (Megközelíthetõ az Árpád híd pesti hídfõjétõl gyalog, a Teve utcai rendõrpalota mellett). * Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága február 2-án, délután 14 és 17 óra között nyílt napot szervez, ahol lehetõség van az adózóinkat leginkább érdeklõ kérdések megválaszolására. A nyílt nap témája: a magánszemélyeket érintõ legfontosabb jogszabályváltozások, valamint az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás lehetõsége és annak elõnyei. A nyílt nap helyszíne: Budapest, XIII., Teve u * Februártól az APEH honlapján a köztartozásmentes adózók listája. Tovább bõvül az adóhatóság elektronikus szolgáltatásainak kínálata. A köztartozásmentes adózói adatbázissal bõvíti elektronikus szolgáltatásainak körét az APEH, amely elõször február 10-én lesz elérhetõ az adóhatóság honlapján. Ez az adatbázis tulajdonképpen az úgynevezett nullás adóigazolásokért való sorban állást válthatja ki, és bevezetésével, illetve a köztartozásmentesen mûködõ cégek, vállalkozások és vállalkozók nevének megjelenítésével az APEH a jogszerûen mûködõ társaságokat kívánja segíteni. A rendszer lényege: az a vállalkozás, amely az összes bevallási kötelezettségnek eleget tett, és az adófizetési kötelezettségeit is teljesítette, vagy az adóhatóságtól részletfizetést, fizetéshalasztást kapott, tehát nincs aktuális befizetési kötelezettsége, kérheti azt, hogy az adóhivatal vegye fel a köztartozásmentes adózók listájába. Ha valaki ebben az adatbázisban szerepel, akkor a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetéseknél, már nem kell az APEH-tõl együttes adóigazolást kérnie, mert az a szervezet, amelyik a kifizetést teljesíti, megnézi az adóhivatal listáját. A lista archivált lesz, azaz mindig visszakereshetõ. Az adóhivatal az új, elektronikus szolgáltatás mellett természetesen megtartja a hagyományos eljárást is, azaz továbbra is kérhetõ elektronikusan és papír alapon is adóigazolás. Az állami adóhatóság honlapján közzétett listához bárki hozzáférhet, azon adózók nevét és adószámát tartalmazza, akik megfelelnek a törvény által meghatározott feltételeknek. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan az adózók egy egyszerû adatlap kitöltésével az ügyfélkapun keresztül kérhetik, illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A kérelemhez az adóhatóság internetes honlapján adatlapot rendszeresített. Az állami adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. A február 10-ével elsõ alkalommal megjelenõ köztartozásmentes adózói adatbázisba január 31-ig jelentkezhetnek a vállalkozások. Az adatbázissal kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztató honlapunkon a címen érhetõ el.

3 Zebegény 3 Naprakész a Zebegényi arcképcsarnok A Zebegényi arcképcsarnok készítésérõl az elsõ hírt 2007 szeptemberi számunkban adtuk. Azóta folyamatosan dolgozott a képek elkészítésén Jeckel Ferenc festõmûvész, az elsõ és második zebegényi festõversenyen I. díjazottja, akit az ötletgazdák és felajánlók, Borda Lajos és Glória bíztak meg azzal, hogy készítse el a rendszerváltás óta a községet irányító polgármesterek és a zebegényi díszpolgári cím viselõinek portréit. Borda Lajos ezzel a felajánlásával azt, az 1950-es évektõl feledésbe ment hagyományt élesztette újjá, amikor még a települések, vagy intézmények meghatározó embereirõl - például a piarista gimnáziumi tanárokról - készítettek portrékat, amelyek ma is láthatók a falakon, s õk a mai emberek számára már a történelmet jelentik. A zebegényi díszpolgárok portréi a polgármesteri hivatal tanácstermében a festõmûvész irányításával lettek elhelyezve. A bejárattal szemben dr. Beer Miklós váci megyéspüspök portréja látható, a terem két oldalfalán pedig négy-négy díszpolgár portréja. Köszönjük Borda Lajosnak és Glóriának, valamint a festõmûvésznek, Jeckel Ferencnek. A bejárattal szemben dr. Beer Miklós váci megyéspüspök portréja látható (középen) A zebegényi díszpolgárok portréi a polgármesteri hivatal tanácstermében (lent) Elõadás a könyvtárban A Dunakanyar Magyarság Népiskola szeretettel vár mindenkit február 13-án, 18 órára,a zebegényi könyvtárba, ahol dr. Varga Tibor lesz a vendég. Elõadásának címe: Aranybulla.

4 4 Zebegény Keressük embertársainkban a jót, a közösségért tenni akarót A hívõ emberek ebben az évben is megtartották az ökumenikus alkalmakat. Vác városában a 4 történelmi felekezet idén is megtartotta ezeket a közösségi alkalmakat január 18-tõl 25-ig, vasárnaptól vasárnapig. Ebben az évben minden napra valamilyen, az életünket közvetlenül érintõ nehézségrõl, válságról, betegségrõl, és az arra adott keresztyén, keresztény válaszról hirdették az igét a különbözõ felekezetek lelkészei. Január 18-án este az evangélikus templomban Beer Miklós váci megyéspüspök úr arról beszélt, hogy ideje lenne a közös jegyeket felismerni, annak örülni, és nem a különbözõségekre helyezni a hangsúlyt. Mint fogalmazott: nem tehet az a kicsiny gyermek arról, hogy hová született. Nem az õ döntése, hogy szegény, mondjuk ki, alulképzett, nehézségekkel küzdõ roma családba, vagy jól menõ vállalkozó családjába hozta a gyermekáldás örömét. Pénteken, a baptista imaházban Csuka Tamásné református börtönlelkész beszélt a betegségekrõl, a beteg emberek képzetérõl a saját megpróbáltatásaikról. Idézte egy lelkipásztor társa által készített statisztika számait. Ez a lelkész a gyülekezetének tagjai által elmondott panaszokat három csoportba osztotta. Az elsõ csoportba azok tartoztak, akik saját betegségüket, nyomorúságukat embertársaiknak tulajdonítják.azért betegedtem meg, azért magas a vérnyomásom, mert a szomszédom, a sógornõm, a rokonom, az önkormányzat, és így tovább, nem fordítanak az én gondjaimra figyelmet, mindig másokat részesítenek elõnybe és ebbe belebetegedtem. A második csoportba azok tartoznak, akik elismerik, hogy saját gyengeségük, nagyravágyásuk, egészségtelen életmódjuk az okozója mostani nyomorult helyzetüknek. A harmadik csoportba azok az emberek kerültek, akik, arról panaszkodtak, hogy a saját bûnös életük, engedetlenségük, irigységük, egoizmusuk hány embert betegített meg. Nos az elsõ csoportba a lelkészt felkeresõk 85 százaléka került. A másodikba a 15 százalékuk. Nem nehéz számtani mûvelet, kitalálni, hogy a harmadik csoportba egyetlen hívõ ember sem került. Teréz anya VI. János Pál pápával. Teréz anya a hit, az alázat és a szeretet mintaképe Pedig mindannyian hívõk és nem hívõk jól tennénk, ha figyelnénk Beer Miklós szavára, és embertársainkban keresnénk a jót, a közösségért tenni akarót, és nem csupán a hibáira hívnánk fel jó hangosan a figyelmet. Lehet, hogy akkor a vérnyomásunk is egészséges szinten maradna. S amikor arról tájékoztatjuk a község vezetõjét, hogy felháborítónak tartjuk, hogy egyes emberek a téli nagy hidegben segítséget kapnak a tüzifa gyûjtéshez, elgondolkodnánk arról is, hogy most a télvíz idején ugyanaz az ember a szennyvíztelep turbinájának elhelyezéséhez a medence tisztításán dolgozik. Hogy ugyanaz az ember a község szennyvizében derékig elmerülve teszi a dolgát. Vajon a méltatlankodó, vagy családja, felvállalná-e ennek a munkának elvégzését? S ha igen milyen anyagi ellenszolgáltatásért lenne erre hajlandó? Vajon miért gondolja a méltatlankodó polgár, hogy az az ember, aki a közösségért elvégzi ezt a munkát, aki ha kell szombaton, ha kell vasárnap, kotorja a havat, szórja a csúszásgátló zúzalékot, nem érdemel tiszteletet. Miért gondolja, hogy ezeknek az embereknek elsõsorban a közutakat kell folyamatosan az ónos esõben szórni, és nem kell a gyalogosan közlekedõket az önkormányzati járdaszakaszok szórásával óvni a kéz és lábtörés elkerülése érdekében. Miért is gondolja, hogy a köz- ség vezetõinek az Õ és csak egyedül az Õ nehézségeire, kell figyelemmel lenni. Miért ez a féktelen egoizmus? Miért nem tudunk egymásra figyelni kicsit? Miért is nem tesszük a saját és környezetünk életét elviselhetõvé, szebbé, azzal hogy figyelünk a másikra. Miért is érezzük sértve magunkat, ha azt látjuk, hogy a polgármester valakivel beszélget, miért is jegyezzük meg rögtön, Tudom hogy nagyon jóba vagy vele! Miért is igyekszünk magyarázatként rögtön jelezni, mennyien nem szeretik a másik embert. Ha a másik emberben a közöset, a jót, az értékeset keresnénk, s erre helyeznénk a hangsúlyt, mennyivel szebb lenne, az amúgy önmagában is nagyon nehéz életünk. A nagyon nehéz gazdasági év elején, kívánom, hogy inkább az egyezõségekre, az értékekre helyezze mindenki a hangsúlyt. Így talán közösen, nem egymás ellenére, sikeres évet zárhatunk majd a gazdasági válság ellenére is. SINKÓ VILMOSNÉ Reményik Sándor: Kegyelem Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal? S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem.

5 Zebegény 5 Három zebegényi alkotó a megyei kiállításon Hatalmas kiállítási anyag gyûlt össze a tavaly november 7-tõl december 2-ig Vácott, a mûvelõdési központban megrendezett Amatõr Artium Mûvészetek Szerelmese XX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Pest megyei kiállítására. A tavalyi megnyitón a zsúfolásig megtelt ház aulájában megjelenteket Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke köszöntötte. A kiállított anyagot a zsûri elnöke, Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész értékelte. Örömmel értesültünk róla, hogy a nagyszabású tárlatra három zebegényi alkotó mûve is bekerült: Ferenczy Glózer Ili Cianlucca urvarház Olaszországban címû képe, Jane Szabó Három tenorista Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész és Szûcs Lajos Pest Megye Közgyûlésének elnöke címû tûzzománc képe és Zebegényi Mária Éva címû szobra. A kiállítás anyaga Vácról most Dabasra került, ahol a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programok keretében a Kossuth Ház Galériájában január 23-tól február 20-ig ismét bemutatják. Amatõr mûvészek kiállítása. Három zebegényi alkotó mûve is bekerült A dabasi kiállítás megnyitón került sor a Pest Megyei Amatõr Tárlat 2008 címmel megjelent album bemutatójára is. Jön az influenza Az idei járvány azért lehet rosszabb, mint a korábbi években, mert a fenyegetõ vírus új típusú. Az infektológusok felhívták a figyelmet: ebben az esztendõben még fontosabb a védekezés, aki teheti, oltassa be magát, különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozók. Nem azért lesz rosszabb az idei szezon, mert az új vírus fertõzõképesebb vagy ártalmasabb volna, hanem mert az emberek szervezete nem emlékszik a kórokozóra, ezért könnyebben alakulhatnak ki szövõdmények és könnyebben betegíthet meg minket - emelte ki Giancarlo Icardi, a genovai egyetem közegészségügyi tanszékének munkatársa. Vélhetõen három új törzzsel találkozik idén elõször Európa. Az egyik ausztrál eredetû, rendkívül virulens törzs, az utóbbi öt évben közel háromszor annyi megbetegedést okozott Ausztráliában, mint a hagyományos változatok. Csak a nyugati országokban 2,2 millió megbetegedésre számíthatunk, ezért a szakemberek a kormányzatok közös felkészülésének fontosságát hangsúlyozzák egy esetleges egészségügyi vészhelyzet esetére. Ennek része a veszélyeztetett csoportok (idõsek, krónikus betegek, kisgyermekek) védõoltása, amelyben kulcsszerepet játszanak az egészségügyi szakemberek. Ahhoz viszont már kormányzati összefogás szükséges, hogy megszülessen olyan egyéb intézkedések akcióterve, amely a világjárvány esetén a vírus elleni oltóanyag kidolgozásához szükséges 9-12 hónapig kordában tartja a betegséget. Mindennek ellenére nem gyõzik hangsúlyozni, hogy azért az influenza közel sem annyira veszélyes betegség, mint sokan hiszik. Európában évente általában 40 ezer halálos áldozatot szed, ez a szám elenyészõ például a közlekedési balesetek következtében elhunytakéhoz viszonyítva.

6 6 Zebegény Szõnyi mûvek újra itthon - Békéscsabán Válogatás Szõnyi Zsuzsa és a gyõri Városi Mûvészeti Múzeum gyûjteményébõl A Szõnyi mûvek újra itthon címû kiállítás most Békéscsabán látható január 17-tõl március 29-ig. A kiállítás megnyitón melyen jelen volt Köpöczi Rózsa, a zebegényi Szõnyi István Emlékmúzeum mûvészettörténésze a megjelenteket dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte, majd köszöntõt mondott Farkas Zoltán, Békés Megye Önkormányzatának alelnöke. A kiállítást méltatta: Feledy Balázs mûvészeti író, a Szõnyi István Baráti Társaság elnöke. kor a Római Magyar Akadémián rendeztek egy reprezentatív kiállítást ebbõl az anyagból ben Magyarországon elõször a Szõnyi István Emlékmúzeumban láthatta a közönség a szép összeállítást, mely azóta vándorkiállítássá alakulva járja az országot. Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza után most Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban találkozhat a közönség Szõnyi * 2007 nyarán, majdnem ötven év után hazakerültek Rómából azok a Szõnyi festmények, grafikák, melyeket Szõnyi Zsuzsa kapott meg örökségként édesapja halála után. A képek csak egyszer léptek ki Szõnyi Zsuzsa otthonának falai közül ez alatt a hosszú idõ alatt, 1994-ben, a Szõnyi centenárium évében, ami- A megjelenteket dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte képeivel. A rendezõk a gyõri Városi Mûvészeti Múzeum tulajdonába került egykori Radnai-gyûjteménybõl kértek kölcsön néhány jellegzetesen zebegényi témájú vásznat, grafikai lapot. Az összképet a békéscsabai múzeum gyûjteményében található Szõnyi rézkarcokkal egészítették ki. A kiállítás folytatja vándorútját. A következõ állomások a kaposvári múzeum és Szõnyi szülõvárosának kiállítóterme, az Újpest Galériája lesz. A kiállítás most Békéscsabán látható, de útját folytatva következõ állomása a kaposvári múzeum és Szõnyi szülõvárosának kiállítóterme, az Újpest Galériája lesz

7 Zebegény 7 Hová lesznek az uniós milliárdok? Célkeresztben Közép-Magyarország Bosszankodott már a közmondásosan rossz minõségû magyar utak miatt vezetés közben? 60- as, sõt 30-as tábla az út szélén, jókora kátyúk az út közepén. Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni, mint az utat felújítani! - állapíthatjuk meg bosszúsan, hozzátéve: Hol vagyunk mi Európától?! Aztán a döcögõs, kátyús útszakaszt egyszer csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak! Az autó simán gurul. Mintha a táj is megváltozott volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget figyelmeztet arra, hogy lakott terület következik, ildomos sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a KRESZ-táblák szigora szorít bennünket a szabálykövetésre. Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa! Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasznát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben, települések jobb elérhetõségében, az életminõség javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák ráadásul mindenkinek épülnek. Nem pártokról, politikáról, hanem rólunk, mindannyiunkról szólnak. A Megyeri híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása mind egyegy újabb lépés egy élhetõbb Magyarország felé. Utak. A rendszerváltás óta hivatalban lévõ kormányok mindegyike fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közlekedés feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre szerepelt az autópályák hosszának növelése. A drága autópálya építések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától, melynek állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk, úthibák miatt életveszélyes útszakaszok hossza pedig rohamléptekben nõ. Ezen a tragikus helyzeten is változtathatnak az uniós támogatások. Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az M0-as elkerülõ út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések megközelíthetõsége és az autózás biztonsága. A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott élõk életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet meg hamarosan az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatással. A nagy forgalmú és ma még balesetveszélyes monori csomópont körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász és Pilisvörösvár térségében a 1108-as és a as jelû utak egy-egy szakaszának a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással. Felújítjuk a ös, a 3107-es, a 3111-es és a 3112-es utak egy-egy szakaszát is Monor, Sülysáp, Péteri, Zsámbok és Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer hosszan, 729,9 millió forintos, EU-támogatással. Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió forintos beruházás eredményeként hamarosan megújul a 4602-es, az as és az es utak egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a 4601-es számú út egy szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötõ út építése és felújítása is az idén kezdõdik, és 2009 végére fejezõdik be, amelynek köszönhetõen a 17 km-es több mint 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ útszakasz új, európai színvonalú kapcsolatot létesít az érintett települések között. További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól történõ megóvása érdekében: a Benta patak mederrehabilitáció-jával nõ az érintett lakóterületek biztonsága, a szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciójával pedig a belvízkárok elõzhetõk meg. A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele. Iskolák. Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti pártok között abban, hogy az oktatás, ezen belül is a közoktatás helyzetének javítása az egyik legfontosabb közügy. Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási az igény, ami a kormányt a regionális fejlesztési tanácsok kérésére arról gyõzte meg, hogy a as idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatásra szánt keretet. Az elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja, a Nemzeti Iskolafelú-jítási Program keretében csak a közép-magyarországi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta, összesen 2,4 milliárd forint értékben. Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd forint - uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy korszerûsítési tervet tekintették át a bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért csak az az intézmény kaphatott most uniós pénzt felújításra, amely részben saját forrásait is a megújulásra, képzési színvonalának javítására használja fel. A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es, illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba és iskolákba járnak az érintett településeken a gyermekek. A drága autópályaépítések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától Turizmus. A közép-magyarországi régióban különösen két nagyberuházás vonta magára a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyreállításával az öko- és aktív turizmus kaphat új lendületet. A Gödöllõi Királyi Kastély az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1,45 milliárd forintos támogatásának köszönhetõen egy komplex, környezetbarát üzemeltetést is megvalósító újjáépítésen esik át. Ezeken túl, a regionális fejlesztési tanács további 13 pályázat támogatásáról döntött, melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy rendezik meg a KözépPont Ország Közepe Õszi Kulturális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását elõsegítõ projektek megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák kialakítására is ad pénzt a pályázóknak, összesen 276 millió forint értékben. Van még tennivalónk bõven, idõnként mégis érdemes számba vennünk az eddig elért eredményeket és az elõttünk álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre tartunk. Mit tettünk, és tehetünk még egy élhetõbb Magyarország érdekében. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS További információ:

8 8 Zebegény Szilveszteri kirándulás Törökmezõre A Sebegin Hagyománymentõ Egyesület szervezésében december 31-én szilveszteri kiránduláson vettünk részt Törökmezõn, legalább ötvenen. A hangulat kitûnõ, az idõ viszont kicsit csípõs volt, így a védõitalként magunkkal vitt forralt bor nagyon jó szolgálatot tett. Törökmezõn mindenki kicso- magolta otthonról hozott elemózsiáit és egy nagy közös lakmározásba kezdtünk. A patak menti úton, több kalandos átkelés után alkonyatkor értünk haza. Jövõre egy ugyanilyen kiránduláson találkozunk. SEBEGIN HAGYOMÁNYMENTÕ BEIRATKOZÁS EGYESÜLET A Váci Jeszenszky Balett tánccsoportjaiba tanítási napokon, hétfõn és csütörtökönként a váci Madách Imre Mûvelõdési Központ es termében lehet jelentkezni. Idõpontok: 4-6 évesek 15 órakor, 6-12 évesek 16 órakor, 12 év felettiek 17 órakor. A csoportok munkájához év közben is lehet folyamatosan csatlakozni. További információ: Csermely György igazgatótól a 06-30/ os telefonszámon kérhetõ. Programajánló - február 3-án, 18 órakor a váci Credo-házban Hazaszeretet, magyarságtudat a népéletben címmel dr. Limbacher Gábor néprajzkutató diavetítéssel egybekötött elõadása; - február 22-én, vasárnap, 18 órakor a püspöki palota dísztermében Palotakoncert népszerû operaáriák. Közremûködik: Kaján Katalin, Vincze Bernadett és Pribelszki Viktor. Ingyenes belépõket Sátori Lászlóné szervezõtõl lehet igényelni a 06/ telefonon Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Angelika Tel.: 20/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Háziorvosi kérelem Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása Az APEH stratégiai célkitűzései között szerepelnek az egyes adókötelezettségek teljesítését támogató, egyben az adminisztrációs terheket csökkentő és az adózók számára kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldások

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kodály Zoltánnak mellszobrát. a zeneiskola kertjében

XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kodály Zoltánnak mellszobrát. a zeneiskola kertjében Szobi Hírnök XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kodály Zoltán mellszobrát avatták a zeneiskola kertjében A zeneiskola célja, hogy a kulturális világszínvonal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1851/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 11-én a szobi Városházán (2628. Szob, Szent Imre u. 12.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

Tisztelt Projektvezető Úr!

Tisztelt Projektvezető Úr! DIGICART-GEODÉZIA EGER M0 Konzorcium 1145 Budapest, Gyarmat utca 40. I.em.1 DIGICART Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. 1145 Budapest, Gyarmat utca 40. I.em.1 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben