Zebegény. Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2009. január"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja január Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen Az újév bosszúságot hozott több száz, a Duna közelében élõ állampolgárnak. Január elején derült ki ugyanis, hogy Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, mint I. fokú hatóság november 24-én hatósági eljárást indított a Duna nagyvízi meder jogi jellegének megállapítására és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. Vagyis: az általuk megállapított nagyvízi meder területén lévõ ingatlanrészeket árvízveszélyes területté nyilvánítanák. Az errõl szóló hirdetményt takarékossági okokra hivatkozva csak a polgármesteri hivatalokban függesztették ki, ám nem maradt visszhang nélkül, az érintettek nagy része tiltakozott az eljárás ellen. A kezdeményezés során az illetékes felügyelõség a földhivatalban az ingatlanokra be akarta jegyeztetni azt a tényt, hogy a terület árvízveszélyes részen fekszik. Ha ez megtörténik, akkor jelentõsen csökken az ingatlanok forgalmi értéke, s a tulajdonosok kártalanításra sem számíthatnak, mert az erre vonatkozó jogszabályt tavaly hatályon kívül helyezték. A hirdetményben közzétett felhívásra többen is jelezték, hogy kifogással élnek, s minden érintett településen, így Zebegényben is január 16-án lakossági fórumot hívtak össze. A fórumon a 85 eljárásban érintett ingatlantulajdonos közül 63-an jelentek meg. A jelenlévõk úgy döntöttek, hogy nem szabad megállni a felfüggesztési eljárás kérésénél. Székely István és Lõcsei Gabriella felajánlották segítségüket a polgármester asszonynak, közremûködnek egy nyilatkozat elkészítésében, amelyet Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, a vízügyi hatóságnak és Sólyom László köztársasági elnöknek is elküldenek. Az elkészült nyilatkozat teljes terjedelmében megtalálható Zebegény honlapján. A nyilatkozatban egyebek mellett olvasható: b.) A felügyelõség hirdetményben megfogalmazott egyoldalú szándéka ugyanakkor súlyos alkotmányossági aggályokat is felvet, mivel sérti az állampolgároknak a tulajdonvédelemre vonatkozó alapjogát azzal, hogy önálló jogorvoslati lehetõséget nem biztosít. A kormányrendeletre megalapozatlanul és indokolatlanul hivatkozva hirdetmény formájában korlátozni az egyes ingatlantulajdonosok benne az önkormányzat tulajdonjogát oly módon, hogy a hirdetmény megjelenésével gyakorlatilag kizárják a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálat lehetõségét, ezzel sértik a tulajdonvédelemre is garanciát is nyújtó jogorvoslat lehetõségét. Az Alkotmánybíróság legutóbb az egyéb ügyben hozott 165/2008 (XII. 18.) AB határozatának indokolásában, valamint a szintén egyéb ügyben meghozott 53/ 2002 (XI. 28.) AB határozat indokolásában rámutatott, hogy alkotmányellenes az a szabályozás, amely az ingatlantulajdont korlátozó egyedi döntések során kizárja a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat benyújtásának lehetõségét. Kimondta továbbá, hogy a tulajdonjog korlátozásának az ingatlannyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos jogorvoslati lehetõség nem pótolhatja a jogszabályi formában történõ jogsérelem bírósági felülvizsgálatát. A fentiekben írtak alapján, mint Zebegény Község Önkormányzatának Polgármestere - az ingatlantulajdonosok lakossági fórumon is kifejezett felháborodására és tiltakozására, továbbá az önkormányzatot a saját tulajdonú ingatlanok útján ért sérelemre is tekintettel a leghatározottabb tiltakozást nyújtom be a felügyelõségnek a fent hivatkozott hirdetményben megjelent eljárása és szándéka ellen. Az ingatlantulajdonosokkal egyetértve és együttesen ezúton is követeljük községünk területére vonatkozóan a nagyvízi mederre vonatkozó eljárás végleges megszüntetését annak megalapozatlansága és indokolatlansága miatt. A felügyelõség azon álláspontja, mely szerint átmenetileg felfüggesztették a nagyvízi meder jelleg bejegyzésével kapcsolatos eljárást, elfogadhatatlan, mert egy jogilag és mûszakilag megalapozatlan eljárást, amely az állampolgárok ezreinek és önkormányzatok nagy számának okoz kárt, nem átmenetileg felfüggeszteni, hanem megszüntetni kell. A szõdligeti fórumon január 13-án térségünk országgyûlési képviselõje, Harrach Péter is jelen volt. Harrach Péter felszólalásában kiemelte, hogy a vízügyi törvény és a kormányrendelet ellentmondásban vannak egymással, például már a nagyvízi meder definíciója sincs összhangban a két szövegben. Az árvízvédelem állami felelõsség, ezért erõs és hatékony államra van szükség, amely meg tudja védeni a polgárait. Az eljárást fel kell függeszteni, a kártérítés módját ki kell dolgozni, össze kell hangolni a törvényeket, és be kell adni egy országgyûlési határozati javaslatot, amely kötelezi a kormányt a szükséges intézkedések meghozatalára, azaz vissza kell vonni a kormányrendeletet, és újraalkotni." Mint a nyilatkozatból is kitûnik, idõközben a vízügyi hatóság a lakossági tiltakozás eredményeként az eljárást január 19-i hatállyal felfüggesztette. Reméljük, a jövõben az érintett ingatlantulajdonosokra nézve kedvezõ döntés születik majd.

2 2 Zebegény A képviselõ-testület januári döntései Az idei elsõ ülését Zebegény Község Képviselõ-testülete január 6-án tartotta. A képviselõk elfogadták a napirendet, majd meghallgatták és elfogadták a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolóját, valamint az általános beszámolót. - jóváhagyták az Észak- Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás A. S. A- val kötendõ szerzõdéstervezetét. Egyúttal felhatalmazták a polgármestert a szerzõdés mellékletét képezõ nyilatkozat aláírására; - a képviselõ-testület a évi munkatervben foglaltakat megismerte és azt jóváhagyta; - Zebegény Község Képviselõ-testülete 237/2008. (XI. 4.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: a beérkezõ vásárlási kérelmekre vonatkozóan a vételár 10 havi részletben törleszthetõ úgy, hogy az elsõ részletet az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg, míg a fennmaradó 9 részletbõl a szerzõdés aláírását követõ hónap 20. napjáig esõt, majd minden hónap 20- ig a 8 részletet egyenlõ arányban lehet a befizetéseket teljesíteni. A 237/2008. (XI. 4.) számú határozat a következõ: Zebegény Község Képviselõtestülete a patakmeder közvetlen patak partján lévõ önkormányzati tulajdonban lévõ területek értékesítését kívánja megkezdeni a 743/2, 745/2, 746/2, 747/2 és 748/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A területet független ingatlanszakértõ bevonásával felértékelteti, majd pedig az érintett telekingatlan tulajdonosok részére kedvezményes, 50 százalékos áron kínálja megvételre. Zebegény Község Önkormányzatának 21/2008. (XII. 3.)számú rendelete a közterület használatának rendjérõl szóló 7/2000. (VII. 4.) számú rendelet módosítására 1. A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul. j) Gépjármûbõl történõ árusítás, értékesítés: forint/alkalom 2. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ szerint a jegyzõ gondoskodik. Zebegény, december 2. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER, POLCZER KRISZTINA JEGYZÕ APEH-tájékoztatók Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága február 3-án, délután 14 és 17 óra között nyílt napot szervez, ahol lehetõség van az adózóikat leginkább érdeklõ kérdések megválaszolására. A nyílt nap témája: az egyéni, valamint a kis-, és középvállalkozásokat érintõ legfontosabb anyagi és eljárási jogszabályváltozások. A nyílt nap helyszíne: Budapest, XIII., Teve u (Megközelíthetõ az Árpád híd pesti hídfõjétõl gyalog, a Teve utcai rendõrpalota mellett). * Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága február 2-án, délután 14 és 17 óra között nyílt napot szervez, ahol lehetõség van az adózóinkat leginkább érdeklõ kérdések megválaszolására. A nyílt nap témája: a magánszemélyeket érintõ legfontosabb jogszabályváltozások, valamint az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás lehetõsége és annak elõnyei. A nyílt nap helyszíne: Budapest, XIII., Teve u * Februártól az APEH honlapján a köztartozásmentes adózók listája. Tovább bõvül az adóhatóság elektronikus szolgáltatásainak kínálata. A köztartozásmentes adózói adatbázissal bõvíti elektronikus szolgáltatásainak körét az APEH, amely elõször február 10-én lesz elérhetõ az adóhatóság honlapján. Ez az adatbázis tulajdonképpen az úgynevezett nullás adóigazolásokért való sorban állást válthatja ki, és bevezetésével, illetve a köztartozásmentesen mûködõ cégek, vállalkozások és vállalkozók nevének megjelenítésével az APEH a jogszerûen mûködõ társaságokat kívánja segíteni. A rendszer lényege: az a vállalkozás, amely az összes bevallási kötelezettségnek eleget tett, és az adófizetési kötelezettségeit is teljesítette, vagy az adóhatóságtól részletfizetést, fizetéshalasztást kapott, tehát nincs aktuális befizetési kötelezettsége, kérheti azt, hogy az adóhivatal vegye fel a köztartozásmentes adózók listájába. Ha valaki ebben az adatbázisban szerepel, akkor a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetéseknél, már nem kell az APEH-tõl együttes adóigazolást kérnie, mert az a szervezet, amelyik a kifizetést teljesíti, megnézi az adóhivatal listáját. A lista archivált lesz, azaz mindig visszakereshetõ. Az adóhivatal az új, elektronikus szolgáltatás mellett természetesen megtartja a hagyományos eljárást is, azaz továbbra is kérhetõ elektronikusan és papír alapon is adóigazolás. Az állami adóhatóság honlapján közzétett listához bárki hozzáférhet, azon adózók nevét és adószámát tartalmazza, akik megfelelnek a törvény által meghatározott feltételeknek. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan az adózók egy egyszerû adatlap kitöltésével az ügyfélkapun keresztül kérhetik, illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A kérelemhez az adóhatóság internetes honlapján adatlapot rendszeresített. Az állami adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. A február 10-ével elsõ alkalommal megjelenõ köztartozásmentes adózói adatbázisba január 31-ig jelentkezhetnek a vállalkozások. Az adatbázissal kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztató honlapunkon a címen érhetõ el.

3 Zebegény 3 Naprakész a Zebegényi arcképcsarnok A Zebegényi arcképcsarnok készítésérõl az elsõ hírt 2007 szeptemberi számunkban adtuk. Azóta folyamatosan dolgozott a képek elkészítésén Jeckel Ferenc festõmûvész, az elsõ és második zebegényi festõversenyen I. díjazottja, akit az ötletgazdák és felajánlók, Borda Lajos és Glória bíztak meg azzal, hogy készítse el a rendszerváltás óta a községet irányító polgármesterek és a zebegényi díszpolgári cím viselõinek portréit. Borda Lajos ezzel a felajánlásával azt, az 1950-es évektõl feledésbe ment hagyományt élesztette újjá, amikor még a települések, vagy intézmények meghatározó embereirõl - például a piarista gimnáziumi tanárokról - készítettek portrékat, amelyek ma is láthatók a falakon, s õk a mai emberek számára már a történelmet jelentik. A zebegényi díszpolgárok portréi a polgármesteri hivatal tanácstermében a festõmûvész irányításával lettek elhelyezve. A bejárattal szemben dr. Beer Miklós váci megyéspüspök portréja látható, a terem két oldalfalán pedig négy-négy díszpolgár portréja. Köszönjük Borda Lajosnak és Glóriának, valamint a festõmûvésznek, Jeckel Ferencnek. A bejárattal szemben dr. Beer Miklós váci megyéspüspök portréja látható (középen) A zebegényi díszpolgárok portréi a polgármesteri hivatal tanácstermében (lent) Elõadás a könyvtárban A Dunakanyar Magyarság Népiskola szeretettel vár mindenkit február 13-án, 18 órára,a zebegényi könyvtárba, ahol dr. Varga Tibor lesz a vendég. Elõadásának címe: Aranybulla.

4 4 Zebegény Keressük embertársainkban a jót, a közösségért tenni akarót A hívõ emberek ebben az évben is megtartották az ökumenikus alkalmakat. Vác városában a 4 történelmi felekezet idén is megtartotta ezeket a közösségi alkalmakat január 18-tõl 25-ig, vasárnaptól vasárnapig. Ebben az évben minden napra valamilyen, az életünket közvetlenül érintõ nehézségrõl, válságról, betegségrõl, és az arra adott keresztyén, keresztény válaszról hirdették az igét a különbözõ felekezetek lelkészei. Január 18-án este az evangélikus templomban Beer Miklós váci megyéspüspök úr arról beszélt, hogy ideje lenne a közös jegyeket felismerni, annak örülni, és nem a különbözõségekre helyezni a hangsúlyt. Mint fogalmazott: nem tehet az a kicsiny gyermek arról, hogy hová született. Nem az õ döntése, hogy szegény, mondjuk ki, alulképzett, nehézségekkel küzdõ roma családba, vagy jól menõ vállalkozó családjába hozta a gyermekáldás örömét. Pénteken, a baptista imaházban Csuka Tamásné református börtönlelkész beszélt a betegségekrõl, a beteg emberek képzetérõl a saját megpróbáltatásaikról. Idézte egy lelkipásztor társa által készített statisztika számait. Ez a lelkész a gyülekezetének tagjai által elmondott panaszokat három csoportba osztotta. Az elsõ csoportba azok tartoztak, akik saját betegségüket, nyomorúságukat embertársaiknak tulajdonítják.azért betegedtem meg, azért magas a vérnyomásom, mert a szomszédom, a sógornõm, a rokonom, az önkormányzat, és így tovább, nem fordítanak az én gondjaimra figyelmet, mindig másokat részesítenek elõnybe és ebbe belebetegedtem. A második csoportba azok tartoznak, akik elismerik, hogy saját gyengeségük, nagyravágyásuk, egészségtelen életmódjuk az okozója mostani nyomorult helyzetüknek. A harmadik csoportba azok az emberek kerültek, akik, arról panaszkodtak, hogy a saját bûnös életük, engedetlenségük, irigységük, egoizmusuk hány embert betegített meg. Nos az elsõ csoportba a lelkészt felkeresõk 85 százaléka került. A másodikba a 15 százalékuk. Nem nehéz számtani mûvelet, kitalálni, hogy a harmadik csoportba egyetlen hívõ ember sem került. Teréz anya VI. János Pál pápával. Teréz anya a hit, az alázat és a szeretet mintaképe Pedig mindannyian hívõk és nem hívõk jól tennénk, ha figyelnénk Beer Miklós szavára, és embertársainkban keresnénk a jót, a közösségért tenni akarót, és nem csupán a hibáira hívnánk fel jó hangosan a figyelmet. Lehet, hogy akkor a vérnyomásunk is egészséges szinten maradna. S amikor arról tájékoztatjuk a község vezetõjét, hogy felháborítónak tartjuk, hogy egyes emberek a téli nagy hidegben segítséget kapnak a tüzifa gyûjtéshez, elgondolkodnánk arról is, hogy most a télvíz idején ugyanaz az ember a szennyvíztelep turbinájának elhelyezéséhez a medence tisztításán dolgozik. Hogy ugyanaz az ember a község szennyvizében derékig elmerülve teszi a dolgát. Vajon a méltatlankodó, vagy családja, felvállalná-e ennek a munkának elvégzését? S ha igen milyen anyagi ellenszolgáltatásért lenne erre hajlandó? Vajon miért gondolja a méltatlankodó polgár, hogy az az ember, aki a közösségért elvégzi ezt a munkát, aki ha kell szombaton, ha kell vasárnap, kotorja a havat, szórja a csúszásgátló zúzalékot, nem érdemel tiszteletet. Miért gondolja, hogy ezeknek az embereknek elsõsorban a közutakat kell folyamatosan az ónos esõben szórni, és nem kell a gyalogosan közlekedõket az önkormányzati járdaszakaszok szórásával óvni a kéz és lábtörés elkerülése érdekében. Miért is gondolja, hogy a köz- ség vezetõinek az Õ és csak egyedül az Õ nehézségeire, kell figyelemmel lenni. Miért ez a féktelen egoizmus? Miért nem tudunk egymásra figyelni kicsit? Miért is nem tesszük a saját és környezetünk életét elviselhetõvé, szebbé, azzal hogy figyelünk a másikra. Miért is érezzük sértve magunkat, ha azt látjuk, hogy a polgármester valakivel beszélget, miért is jegyezzük meg rögtön, Tudom hogy nagyon jóba vagy vele! Miért is igyekszünk magyarázatként rögtön jelezni, mennyien nem szeretik a másik embert. Ha a másik emberben a közöset, a jót, az értékeset keresnénk, s erre helyeznénk a hangsúlyt, mennyivel szebb lenne, az amúgy önmagában is nagyon nehéz életünk. A nagyon nehéz gazdasági év elején, kívánom, hogy inkább az egyezõségekre, az értékekre helyezze mindenki a hangsúlyt. Így talán közösen, nem egymás ellenére, sikeres évet zárhatunk majd a gazdasági válság ellenére is. SINKÓ VILMOSNÉ Reményik Sándor: Kegyelem Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal? S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem.

5 Zebegény 5 Három zebegényi alkotó a megyei kiállításon Hatalmas kiállítási anyag gyûlt össze a tavaly november 7-tõl december 2-ig Vácott, a mûvelõdési központban megrendezett Amatõr Artium Mûvészetek Szerelmese XX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Pest megyei kiállítására. A tavalyi megnyitón a zsúfolásig megtelt ház aulájában megjelenteket Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke köszöntötte. A kiállított anyagot a zsûri elnöke, Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész értékelte. Örömmel értesültünk róla, hogy a nagyszabású tárlatra három zebegényi alkotó mûve is bekerült: Ferenczy Glózer Ili Cianlucca urvarház Olaszországban címû képe, Jane Szabó Három tenorista Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész és Szûcs Lajos Pest Megye Közgyûlésének elnöke címû tûzzománc képe és Zebegényi Mária Éva címû szobra. A kiállítás anyaga Vácról most Dabasra került, ahol a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programok keretében a Kossuth Ház Galériájában január 23-tól február 20-ig ismét bemutatják. Amatõr mûvészek kiállítása. Három zebegényi alkotó mûve is bekerült A dabasi kiállítás megnyitón került sor a Pest Megyei Amatõr Tárlat 2008 címmel megjelent album bemutatójára is. Jön az influenza Az idei járvány azért lehet rosszabb, mint a korábbi években, mert a fenyegetõ vírus új típusú. Az infektológusok felhívták a figyelmet: ebben az esztendõben még fontosabb a védekezés, aki teheti, oltassa be magát, különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozók. Nem azért lesz rosszabb az idei szezon, mert az új vírus fertõzõképesebb vagy ártalmasabb volna, hanem mert az emberek szervezete nem emlékszik a kórokozóra, ezért könnyebben alakulhatnak ki szövõdmények és könnyebben betegíthet meg minket - emelte ki Giancarlo Icardi, a genovai egyetem közegészségügyi tanszékének munkatársa. Vélhetõen három új törzzsel találkozik idén elõször Európa. Az egyik ausztrál eredetû, rendkívül virulens törzs, az utóbbi öt évben közel háromszor annyi megbetegedést okozott Ausztráliában, mint a hagyományos változatok. Csak a nyugati országokban 2,2 millió megbetegedésre számíthatunk, ezért a szakemberek a kormányzatok közös felkészülésének fontosságát hangsúlyozzák egy esetleges egészségügyi vészhelyzet esetére. Ennek része a veszélyeztetett csoportok (idõsek, krónikus betegek, kisgyermekek) védõoltása, amelyben kulcsszerepet játszanak az egészségügyi szakemberek. Ahhoz viszont már kormányzati összefogás szükséges, hogy megszülessen olyan egyéb intézkedések akcióterve, amely a világjárvány esetén a vírus elleni oltóanyag kidolgozásához szükséges 9-12 hónapig kordában tartja a betegséget. Mindennek ellenére nem gyõzik hangsúlyozni, hogy azért az influenza közel sem annyira veszélyes betegség, mint sokan hiszik. Európában évente általában 40 ezer halálos áldozatot szed, ez a szám elenyészõ például a közlekedési balesetek következtében elhunytakéhoz viszonyítva.

6 6 Zebegény Szõnyi mûvek újra itthon - Békéscsabán Válogatás Szõnyi Zsuzsa és a gyõri Városi Mûvészeti Múzeum gyûjteményébõl A Szõnyi mûvek újra itthon címû kiállítás most Békéscsabán látható január 17-tõl március 29-ig. A kiállítás megnyitón melyen jelen volt Köpöczi Rózsa, a zebegényi Szõnyi István Emlékmúzeum mûvészettörténésze a megjelenteket dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte, majd köszöntõt mondott Farkas Zoltán, Békés Megye Önkormányzatának alelnöke. A kiállítást méltatta: Feledy Balázs mûvészeti író, a Szõnyi István Baráti Társaság elnöke. kor a Római Magyar Akadémián rendeztek egy reprezentatív kiállítást ebbõl az anyagból ben Magyarországon elõször a Szõnyi István Emlékmúzeumban láthatta a közönség a szép összeállítást, mely azóta vándorkiállítássá alakulva járja az országot. Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza után most Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban találkozhat a közönség Szõnyi * 2007 nyarán, majdnem ötven év után hazakerültek Rómából azok a Szõnyi festmények, grafikák, melyeket Szõnyi Zsuzsa kapott meg örökségként édesapja halála után. A képek csak egyszer léptek ki Szõnyi Zsuzsa otthonának falai közül ez alatt a hosszú idõ alatt, 1994-ben, a Szõnyi centenárium évében, ami- A megjelenteket dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte képeivel. A rendezõk a gyõri Városi Mûvészeti Múzeum tulajdonába került egykori Radnai-gyûjteménybõl kértek kölcsön néhány jellegzetesen zebegényi témájú vásznat, grafikai lapot. Az összképet a békéscsabai múzeum gyûjteményében található Szõnyi rézkarcokkal egészítették ki. A kiállítás folytatja vándorútját. A következõ állomások a kaposvári múzeum és Szõnyi szülõvárosának kiállítóterme, az Újpest Galériája lesz. A kiállítás most Békéscsabán látható, de útját folytatva következõ állomása a kaposvári múzeum és Szõnyi szülõvárosának kiállítóterme, az Újpest Galériája lesz

7 Zebegény 7 Hová lesznek az uniós milliárdok? Célkeresztben Közép-Magyarország Bosszankodott már a közmondásosan rossz minõségû magyar utak miatt vezetés közben? 60- as, sõt 30-as tábla az út szélén, jókora kátyúk az út közepén. Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni, mint az utat felújítani! - állapíthatjuk meg bosszúsan, hozzátéve: Hol vagyunk mi Európától?! Aztán a döcögõs, kátyús útszakaszt egyszer csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak! Az autó simán gurul. Mintha a táj is megváltozott volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget figyelmeztet arra, hogy lakott terület következik, ildomos sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a KRESZ-táblák szigora szorít bennünket a szabálykövetésre. Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa! Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasznát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben, települések jobb elérhetõségében, az életminõség javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák ráadásul mindenkinek épülnek. Nem pártokról, politikáról, hanem rólunk, mindannyiunkról szólnak. A Megyeri híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása mind egyegy újabb lépés egy élhetõbb Magyarország felé. Utak. A rendszerváltás óta hivatalban lévõ kormányok mindegyike fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közlekedés feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre szerepelt az autópályák hosszának növelése. A drága autópálya építések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától, melynek állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk, úthibák miatt életveszélyes útszakaszok hossza pedig rohamléptekben nõ. Ezen a tragikus helyzeten is változtathatnak az uniós támogatások. Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az M0-as elkerülõ út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések megközelíthetõsége és az autózás biztonsága. A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott élõk életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet meg hamarosan az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatással. A nagy forgalmú és ma még balesetveszélyes monori csomópont körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász és Pilisvörösvár térségében a 1108-as és a as jelû utak egy-egy szakaszának a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással. Felújítjuk a ös, a 3107-es, a 3111-es és a 3112-es utak egy-egy szakaszát is Monor, Sülysáp, Péteri, Zsámbok és Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer hosszan, 729,9 millió forintos, EU-támogatással. Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió forintos beruházás eredményeként hamarosan megújul a 4602-es, az as és az es utak egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a 4601-es számú út egy szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötõ út építése és felújítása is az idén kezdõdik, és 2009 végére fejezõdik be, amelynek köszönhetõen a 17 km-es több mint 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ útszakasz új, európai színvonalú kapcsolatot létesít az érintett települések között. További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól történõ megóvása érdekében: a Benta patak mederrehabilitáció-jával nõ az érintett lakóterületek biztonsága, a szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciójával pedig a belvízkárok elõzhetõk meg. A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele. Iskolák. Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti pártok között abban, hogy az oktatás, ezen belül is a közoktatás helyzetének javítása az egyik legfontosabb közügy. Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási az igény, ami a kormányt a regionális fejlesztési tanácsok kérésére arról gyõzte meg, hogy a as idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatásra szánt keretet. Az elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja, a Nemzeti Iskolafelú-jítási Program keretében csak a közép-magyarországi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta, összesen 2,4 milliárd forint értékben. Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd forint - uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy korszerûsítési tervet tekintették át a bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért csak az az intézmény kaphatott most uniós pénzt felújításra, amely részben saját forrásait is a megújulásra, képzési színvonalának javítására használja fel. A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es, illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba és iskolákba járnak az érintett településeken a gyermekek. A drága autópályaépítések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától Turizmus. A közép-magyarországi régióban különösen két nagyberuházás vonta magára a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyreállításával az öko- és aktív turizmus kaphat új lendületet. A Gödöllõi Királyi Kastély az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1,45 milliárd forintos támogatásának köszönhetõen egy komplex, környezetbarát üzemeltetést is megvalósító újjáépítésen esik át. Ezeken túl, a regionális fejlesztési tanács további 13 pályázat támogatásáról döntött, melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy rendezik meg a KözépPont Ország Közepe Õszi Kulturális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását elõsegítõ projektek megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák kialakítására is ad pénzt a pályázóknak, összesen 276 millió forint értékben. Van még tennivalónk bõven, idõnként mégis érdemes számba vennünk az eddig elért eredményeket és az elõttünk álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre tartunk. Mit tettünk, és tehetünk még egy élhetõbb Magyarország érdekében. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS További információ:

8 8 Zebegény Szilveszteri kirándulás Törökmezõre A Sebegin Hagyománymentõ Egyesület szervezésében december 31-én szilveszteri kiránduláson vettünk részt Törökmezõn, legalább ötvenen. A hangulat kitûnõ, az idõ viszont kicsit csípõs volt, így a védõitalként magunkkal vitt forralt bor nagyon jó szolgálatot tett. Törökmezõn mindenki kicso- magolta otthonról hozott elemózsiáit és egy nagy közös lakmározásba kezdtünk. A patak menti úton, több kalandos átkelés után alkonyatkor értünk haza. Jövõre egy ugyanilyen kiránduláson találkozunk. SEBEGIN HAGYOMÁNYMENTÕ BEIRATKOZÁS EGYESÜLET A Váci Jeszenszky Balett tánccsoportjaiba tanítási napokon, hétfõn és csütörtökönként a váci Madách Imre Mûvelõdési Központ es termében lehet jelentkezni. Idõpontok: 4-6 évesek 15 órakor, 6-12 évesek 16 órakor, 12 év felettiek 17 órakor. A csoportok munkájához év közben is lehet folyamatosan csatlakozni. További információ: Csermely György igazgatótól a 06-30/ os telefonszámon kérhetõ. Programajánló - február 3-án, 18 órakor a váci Credo-házban Hazaszeretet, magyarságtudat a népéletben címmel dr. Limbacher Gábor néprajzkutató diavetítéssel egybekötött elõadása; - február 22-én, vasárnap, 18 órakor a püspöki palota dísztermében Palotakoncert népszerû operaáriák. Közremûködik: Kaján Katalin, Vincze Bernadett és Pribelszki Viktor. Ingyenes belépõket Sátori Lászlóné szervezõtõl lehet igényelni a 06/ telefonon Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Angelika Tel.: 20/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének határozatai 132/2016.(IV.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása Az APEH stratégiai célkitűzései között szerepelnek az egyes adókötelezettségek teljesítését támogató, egyben az adminisztrációs terheket csökkentő és az adózók számára kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldások

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Háziorvosi kérelem Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye.

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye. K I V O N A T a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 284/2009. (IX. 10.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kodály Zoltánnak mellszobrát. a zeneiskola kertjében

XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kodály Zoltánnak mellszobrát. a zeneiskola kertjében Szobi Hírnök XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kodály Zoltán mellszobrát avatták a zeneiskola kertjében A zeneiskola célja, hogy a kulturális világszínvonal

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

49/2015. (VI. 26.) számú határozat. A Vas Megyei Közgyűlés a június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint határozza meg:

49/2015. (VI. 26.) számú határozat. A Vas Megyei Közgyűlés a június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint határozza meg: 49/2015. (VI. 26.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés a 2015. június 26-i ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1851/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 11-én a szobi Városházán (2628. Szob, Szent Imre u. 12.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend:

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2016. április 19-én a Kaposfüredi Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 199/2010 (VIII. 31.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. augusztus 31-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a HÉV korszerűsítési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1347 / 2016. Sorszám: 16. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben