Zebegény. Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2009. január"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja január Tiltakozás a nagyvízi Duna-meder bejegyzés ellen Az újév bosszúságot hozott több száz, a Duna közelében élõ állampolgárnak. Január elején derült ki ugyanis, hogy Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, mint I. fokú hatóság november 24-én hatósági eljárást indított a Duna nagyvízi meder jogi jellegének megállapítására és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. Vagyis: az általuk megállapított nagyvízi meder területén lévõ ingatlanrészeket árvízveszélyes területté nyilvánítanák. Az errõl szóló hirdetményt takarékossági okokra hivatkozva csak a polgármesteri hivatalokban függesztették ki, ám nem maradt visszhang nélkül, az érintettek nagy része tiltakozott az eljárás ellen. A kezdeményezés során az illetékes felügyelõség a földhivatalban az ingatlanokra be akarta jegyeztetni azt a tényt, hogy a terület árvízveszélyes részen fekszik. Ha ez megtörténik, akkor jelentõsen csökken az ingatlanok forgalmi értéke, s a tulajdonosok kártalanításra sem számíthatnak, mert az erre vonatkozó jogszabályt tavaly hatályon kívül helyezték. A hirdetményben közzétett felhívásra többen is jelezték, hogy kifogással élnek, s minden érintett településen, így Zebegényben is január 16-án lakossági fórumot hívtak össze. A fórumon a 85 eljárásban érintett ingatlantulajdonos közül 63-an jelentek meg. A jelenlévõk úgy döntöttek, hogy nem szabad megállni a felfüggesztési eljárás kérésénél. Székely István és Lõcsei Gabriella felajánlották segítségüket a polgármester asszonynak, közremûködnek egy nyilatkozat elkészítésében, amelyet Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, a vízügyi hatóságnak és Sólyom László köztársasági elnöknek is elküldenek. Az elkészült nyilatkozat teljes terjedelmében megtalálható Zebegény honlapján. A nyilatkozatban egyebek mellett olvasható: b.) A felügyelõség hirdetményben megfogalmazott egyoldalú szándéka ugyanakkor súlyos alkotmányossági aggályokat is felvet, mivel sérti az állampolgároknak a tulajdonvédelemre vonatkozó alapjogát azzal, hogy önálló jogorvoslati lehetõséget nem biztosít. A kormányrendeletre megalapozatlanul és indokolatlanul hivatkozva hirdetmény formájában korlátozni az egyes ingatlantulajdonosok benne az önkormányzat tulajdonjogát oly módon, hogy a hirdetmény megjelenésével gyakorlatilag kizárják a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálat lehetõségét, ezzel sértik a tulajdonvédelemre is garanciát is nyújtó jogorvoslat lehetõségét. Az Alkotmánybíróság legutóbb az egyéb ügyben hozott 165/2008 (XII. 18.) AB határozatának indokolásában, valamint a szintén egyéb ügyben meghozott 53/ 2002 (XI. 28.) AB határozat indokolásában rámutatott, hogy alkotmányellenes az a szabályozás, amely az ingatlantulajdont korlátozó egyedi döntések során kizárja a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat benyújtásának lehetõségét. Kimondta továbbá, hogy a tulajdonjog korlátozásának az ingatlannyilvántartásba való bejegyzésével kapcsolatos jogorvoslati lehetõség nem pótolhatja a jogszabályi formában történõ jogsérelem bírósági felülvizsgálatát. A fentiekben írtak alapján, mint Zebegény Község Önkormányzatának Polgármestere - az ingatlantulajdonosok lakossági fórumon is kifejezett felháborodására és tiltakozására, továbbá az önkormányzatot a saját tulajdonú ingatlanok útján ért sérelemre is tekintettel a leghatározottabb tiltakozást nyújtom be a felügyelõségnek a fent hivatkozott hirdetményben megjelent eljárása és szándéka ellen. Az ingatlantulajdonosokkal egyetértve és együttesen ezúton is követeljük községünk területére vonatkozóan a nagyvízi mederre vonatkozó eljárás végleges megszüntetését annak megalapozatlansága és indokolatlansága miatt. A felügyelõség azon álláspontja, mely szerint átmenetileg felfüggesztették a nagyvízi meder jelleg bejegyzésével kapcsolatos eljárást, elfogadhatatlan, mert egy jogilag és mûszakilag megalapozatlan eljárást, amely az állampolgárok ezreinek és önkormányzatok nagy számának okoz kárt, nem átmenetileg felfüggeszteni, hanem megszüntetni kell. A szõdligeti fórumon január 13-án térségünk országgyûlési képviselõje, Harrach Péter is jelen volt. Harrach Péter felszólalásában kiemelte, hogy a vízügyi törvény és a kormányrendelet ellentmondásban vannak egymással, például már a nagyvízi meder definíciója sincs összhangban a két szövegben. Az árvízvédelem állami felelõsség, ezért erõs és hatékony államra van szükség, amely meg tudja védeni a polgárait. Az eljárást fel kell függeszteni, a kártérítés módját ki kell dolgozni, össze kell hangolni a törvényeket, és be kell adni egy országgyûlési határozati javaslatot, amely kötelezi a kormányt a szükséges intézkedések meghozatalára, azaz vissza kell vonni a kormányrendeletet, és újraalkotni." Mint a nyilatkozatból is kitûnik, idõközben a vízügyi hatóság a lakossági tiltakozás eredményeként az eljárást január 19-i hatállyal felfüggesztette. Reméljük, a jövõben az érintett ingatlantulajdonosokra nézve kedvezõ döntés születik majd.

2 2 Zebegény A képviselõ-testület januári döntései Az idei elsõ ülését Zebegény Község Képviselõ-testülete január 6-án tartotta. A képviselõk elfogadták a napirendet, majd meghallgatták és elfogadták a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolóját, valamint az általános beszámolót. - jóváhagyták az Észak- Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás A. S. A- val kötendõ szerzõdéstervezetét. Egyúttal felhatalmazták a polgármestert a szerzõdés mellékletét képezõ nyilatkozat aláírására; - a képviselõ-testület a évi munkatervben foglaltakat megismerte és azt jóváhagyta; - Zebegény Község Képviselõ-testülete 237/2008. (XI. 4.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: a beérkezõ vásárlási kérelmekre vonatkozóan a vételár 10 havi részletben törleszthetõ úgy, hogy az elsõ részletet az adásvételi szerzõdés aláírásával egyidejûleg, míg a fennmaradó 9 részletbõl a szerzõdés aláírását követõ hónap 20. napjáig esõt, majd minden hónap 20- ig a 8 részletet egyenlõ arányban lehet a befizetéseket teljesíteni. A 237/2008. (XI. 4.) számú határozat a következõ: Zebegény Község Képviselõtestülete a patakmeder közvetlen patak partján lévõ önkormányzati tulajdonban lévõ területek értékesítését kívánja megkezdeni a 743/2, 745/2, 746/2, 747/2 és 748/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. A területet független ingatlanszakértõ bevonásával felértékelteti, majd pedig az érintett telekingatlan tulajdonosok részére kedvezményes, 50 százalékos áron kínálja megvételre. Zebegény Község Önkormányzatának 21/2008. (XII. 3.)számú rendelete a közterület használatának rendjérõl szóló 7/2000. (VII. 4.) számú rendelet módosítására 1. A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul. j) Gépjármûbõl történõ árusítás, értékesítés: forint/alkalom 2. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ szerint a jegyzõ gondoskodik. Zebegény, december 2. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER, POLCZER KRISZTINA JEGYZÕ APEH-tájékoztatók Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága február 3-án, délután 14 és 17 óra között nyílt napot szervez, ahol lehetõség van az adózóikat leginkább érdeklõ kérdések megválaszolására. A nyílt nap témája: az egyéni, valamint a kis-, és középvállalkozásokat érintõ legfontosabb anyagi és eljárási jogszabályváltozások. A nyílt nap helyszíne: Budapest, XIII., Teve u (Megközelíthetõ az Árpád híd pesti hídfõjétõl gyalog, a Teve utcai rendõrpalota mellett). * Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága február 2-án, délután 14 és 17 óra között nyílt napot szervez, ahol lehetõség van az adózóinkat leginkább érdeklõ kérdések megválaszolására. A nyílt nap témája: a magánszemélyeket érintõ legfontosabb jogszabályváltozások, valamint az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás lehetõsége és annak elõnyei. A nyílt nap helyszíne: Budapest, XIII., Teve u * Februártól az APEH honlapján a köztartozásmentes adózók listája. Tovább bõvül az adóhatóság elektronikus szolgáltatásainak kínálata. A köztartozásmentes adózói adatbázissal bõvíti elektronikus szolgáltatásainak körét az APEH, amely elõször február 10-én lesz elérhetõ az adóhatóság honlapján. Ez az adatbázis tulajdonképpen az úgynevezett nullás adóigazolásokért való sorban állást válthatja ki, és bevezetésével, illetve a köztartozásmentesen mûködõ cégek, vállalkozások és vállalkozók nevének megjelenítésével az APEH a jogszerûen mûködõ társaságokat kívánja segíteni. A rendszer lényege: az a vállalkozás, amely az összes bevallási kötelezettségnek eleget tett, és az adófizetési kötelezettségeit is teljesítette, vagy az adóhatóságtól részletfizetést, fizetéshalasztást kapott, tehát nincs aktuális befizetési kötelezettsége, kérheti azt, hogy az adóhivatal vegye fel a köztartozásmentes adózók listájába. Ha valaki ebben az adatbázisban szerepel, akkor a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetéseknél, már nem kell az APEH-tõl együttes adóigazolást kérnie, mert az a szervezet, amelyik a kifizetést teljesíti, megnézi az adóhivatal listáját. A lista archivált lesz, azaz mindig visszakereshetõ. Az adóhivatal az új, elektronikus szolgáltatás mellett természetesen megtartja a hagyományos eljárást is, azaz továbbra is kérhetõ elektronikusan és papír alapon is adóigazolás. Az állami adóhatóság honlapján közzétett listához bárki hozzáférhet, azon adózók nevét és adószámát tartalmazza, akik megfelelnek a törvény által meghatározott feltételeknek. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan az adózók egy egyszerû adatlap kitöltésével az ügyfélkapun keresztül kérhetik, illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A kérelemhez az adóhatóság internetes honlapján adatlapot rendszeresített. Az állami adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. A február 10-ével elsõ alkalommal megjelenõ köztartozásmentes adózói adatbázisba január 31-ig jelentkezhetnek a vállalkozások. Az adatbázissal kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztató honlapunkon a címen érhetõ el.

3 Zebegény 3 Naprakész a Zebegényi arcképcsarnok A Zebegényi arcképcsarnok készítésérõl az elsõ hírt 2007 szeptemberi számunkban adtuk. Azóta folyamatosan dolgozott a képek elkészítésén Jeckel Ferenc festõmûvész, az elsõ és második zebegényi festõversenyen I. díjazottja, akit az ötletgazdák és felajánlók, Borda Lajos és Glória bíztak meg azzal, hogy készítse el a rendszerváltás óta a községet irányító polgármesterek és a zebegényi díszpolgári cím viselõinek portréit. Borda Lajos ezzel a felajánlásával azt, az 1950-es évektõl feledésbe ment hagyományt élesztette újjá, amikor még a települések, vagy intézmények meghatározó embereirõl - például a piarista gimnáziumi tanárokról - készítettek portrékat, amelyek ma is láthatók a falakon, s õk a mai emberek számára már a történelmet jelentik. A zebegényi díszpolgárok portréi a polgármesteri hivatal tanácstermében a festõmûvész irányításával lettek elhelyezve. A bejárattal szemben dr. Beer Miklós váci megyéspüspök portréja látható, a terem két oldalfalán pedig négy-négy díszpolgár portréja. Köszönjük Borda Lajosnak és Glóriának, valamint a festõmûvésznek, Jeckel Ferencnek. A bejárattal szemben dr. Beer Miklós váci megyéspüspök portréja látható (középen) A zebegényi díszpolgárok portréi a polgármesteri hivatal tanácstermében (lent) Elõadás a könyvtárban A Dunakanyar Magyarság Népiskola szeretettel vár mindenkit február 13-án, 18 órára,a zebegényi könyvtárba, ahol dr. Varga Tibor lesz a vendég. Elõadásának címe: Aranybulla.

4 4 Zebegény Keressük embertársainkban a jót, a közösségért tenni akarót A hívõ emberek ebben az évben is megtartották az ökumenikus alkalmakat. Vác városában a 4 történelmi felekezet idén is megtartotta ezeket a közösségi alkalmakat január 18-tõl 25-ig, vasárnaptól vasárnapig. Ebben az évben minden napra valamilyen, az életünket közvetlenül érintõ nehézségrõl, válságról, betegségrõl, és az arra adott keresztyén, keresztény válaszról hirdették az igét a különbözõ felekezetek lelkészei. Január 18-án este az evangélikus templomban Beer Miklós váci megyéspüspök úr arról beszélt, hogy ideje lenne a közös jegyeket felismerni, annak örülni, és nem a különbözõségekre helyezni a hangsúlyt. Mint fogalmazott: nem tehet az a kicsiny gyermek arról, hogy hová született. Nem az õ döntése, hogy szegény, mondjuk ki, alulképzett, nehézségekkel küzdõ roma családba, vagy jól menõ vállalkozó családjába hozta a gyermekáldás örömét. Pénteken, a baptista imaházban Csuka Tamásné református börtönlelkész beszélt a betegségekrõl, a beteg emberek képzetérõl a saját megpróbáltatásaikról. Idézte egy lelkipásztor társa által készített statisztika számait. Ez a lelkész a gyülekezetének tagjai által elmondott panaszokat három csoportba osztotta. Az elsõ csoportba azok tartoztak, akik saját betegségüket, nyomorúságukat embertársaiknak tulajdonítják.azért betegedtem meg, azért magas a vérnyomásom, mert a szomszédom, a sógornõm, a rokonom, az önkormányzat, és így tovább, nem fordítanak az én gondjaimra figyelmet, mindig másokat részesítenek elõnybe és ebbe belebetegedtem. A második csoportba azok tartoznak, akik elismerik, hogy saját gyengeségük, nagyravágyásuk, egészségtelen életmódjuk az okozója mostani nyomorult helyzetüknek. A harmadik csoportba azok az emberek kerültek, akik, arról panaszkodtak, hogy a saját bûnös életük, engedetlenségük, irigységük, egoizmusuk hány embert betegített meg. Nos az elsõ csoportba a lelkészt felkeresõk 85 százaléka került. A másodikba a 15 százalékuk. Nem nehéz számtani mûvelet, kitalálni, hogy a harmadik csoportba egyetlen hívõ ember sem került. Teréz anya VI. János Pál pápával. Teréz anya a hit, az alázat és a szeretet mintaképe Pedig mindannyian hívõk és nem hívõk jól tennénk, ha figyelnénk Beer Miklós szavára, és embertársainkban keresnénk a jót, a közösségért tenni akarót, és nem csupán a hibáira hívnánk fel jó hangosan a figyelmet. Lehet, hogy akkor a vérnyomásunk is egészséges szinten maradna. S amikor arról tájékoztatjuk a község vezetõjét, hogy felháborítónak tartjuk, hogy egyes emberek a téli nagy hidegben segítséget kapnak a tüzifa gyûjtéshez, elgondolkodnánk arról is, hogy most a télvíz idején ugyanaz az ember a szennyvíztelep turbinájának elhelyezéséhez a medence tisztításán dolgozik. Hogy ugyanaz az ember a község szennyvizében derékig elmerülve teszi a dolgát. Vajon a méltatlankodó, vagy családja, felvállalná-e ennek a munkának elvégzését? S ha igen milyen anyagi ellenszolgáltatásért lenne erre hajlandó? Vajon miért gondolja a méltatlankodó polgár, hogy az az ember, aki a közösségért elvégzi ezt a munkát, aki ha kell szombaton, ha kell vasárnap, kotorja a havat, szórja a csúszásgátló zúzalékot, nem érdemel tiszteletet. Miért gondolja, hogy ezeknek az embereknek elsõsorban a közutakat kell folyamatosan az ónos esõben szórni, és nem kell a gyalogosan közlekedõket az önkormányzati járdaszakaszok szórásával óvni a kéz és lábtörés elkerülése érdekében. Miért is gondolja, hogy a köz- ség vezetõinek az Õ és csak egyedül az Õ nehézségeire, kell figyelemmel lenni. Miért ez a féktelen egoizmus? Miért nem tudunk egymásra figyelni kicsit? Miért is nem tesszük a saját és környezetünk életét elviselhetõvé, szebbé, azzal hogy figyelünk a másikra. Miért is érezzük sértve magunkat, ha azt látjuk, hogy a polgármester valakivel beszélget, miért is jegyezzük meg rögtön, Tudom hogy nagyon jóba vagy vele! Miért is igyekszünk magyarázatként rögtön jelezni, mennyien nem szeretik a másik embert. Ha a másik emberben a közöset, a jót, az értékeset keresnénk, s erre helyeznénk a hangsúlyt, mennyivel szebb lenne, az amúgy önmagában is nagyon nehéz életünk. A nagyon nehéz gazdasági év elején, kívánom, hogy inkább az egyezõségekre, az értékekre helyezze mindenki a hangsúlyt. Így talán közösen, nem egymás ellenére, sikeres évet zárhatunk majd a gazdasági válság ellenére is. SINKÓ VILMOSNÉ Reményik Sándor: Kegyelem Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal? S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem.

5 Zebegény 5 Három zebegényi alkotó a megyei kiállításon Hatalmas kiállítási anyag gyûlt össze a tavaly november 7-tõl december 2-ig Vácott, a mûvelõdési központban megrendezett Amatõr Artium Mûvészetek Szerelmese XX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Pest megyei kiállítására. A tavalyi megnyitón a zsúfolásig megtelt ház aulájában megjelenteket Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke köszöntötte. A kiállított anyagot a zsûri elnöke, Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész értékelte. Örömmel értesültünk róla, hogy a nagyszabású tárlatra három zebegényi alkotó mûve is bekerült: Ferenczy Glózer Ili Cianlucca urvarház Olaszországban címû képe, Jane Szabó Három tenorista Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész és Szûcs Lajos Pest Megye Közgyûlésének elnöke címû tûzzománc képe és Zebegényi Mária Éva címû szobra. A kiállítás anyaga Vácról most Dabasra került, ahol a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó programok keretében a Kossuth Ház Galériájában január 23-tól február 20-ig ismét bemutatják. Amatõr mûvészek kiállítása. Három zebegényi alkotó mûve is bekerült A dabasi kiállítás megnyitón került sor a Pest Megyei Amatõr Tárlat 2008 címmel megjelent album bemutatójára is. Jön az influenza Az idei járvány azért lehet rosszabb, mint a korábbi években, mert a fenyegetõ vírus új típusú. Az infektológusok felhívták a figyelmet: ebben az esztendõben még fontosabb a védekezés, aki teheti, oltassa be magát, különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozók. Nem azért lesz rosszabb az idei szezon, mert az új vírus fertõzõképesebb vagy ártalmasabb volna, hanem mert az emberek szervezete nem emlékszik a kórokozóra, ezért könnyebben alakulhatnak ki szövõdmények és könnyebben betegíthet meg minket - emelte ki Giancarlo Icardi, a genovai egyetem közegészségügyi tanszékének munkatársa. Vélhetõen három új törzzsel találkozik idén elõször Európa. Az egyik ausztrál eredetû, rendkívül virulens törzs, az utóbbi öt évben közel háromszor annyi megbetegedést okozott Ausztráliában, mint a hagyományos változatok. Csak a nyugati országokban 2,2 millió megbetegedésre számíthatunk, ezért a szakemberek a kormányzatok közös felkészülésének fontosságát hangsúlyozzák egy esetleges egészségügyi vészhelyzet esetére. Ennek része a veszélyeztetett csoportok (idõsek, krónikus betegek, kisgyermekek) védõoltása, amelyben kulcsszerepet játszanak az egészségügyi szakemberek. Ahhoz viszont már kormányzati összefogás szükséges, hogy megszülessen olyan egyéb intézkedések akcióterve, amely a világjárvány esetén a vírus elleni oltóanyag kidolgozásához szükséges 9-12 hónapig kordában tartja a betegséget. Mindennek ellenére nem gyõzik hangsúlyozni, hogy azért az influenza közel sem annyira veszélyes betegség, mint sokan hiszik. Európában évente általában 40 ezer halálos áldozatot szed, ez a szám elenyészõ például a közlekedési balesetek következtében elhunytakéhoz viszonyítva.

6 6 Zebegény Szõnyi mûvek újra itthon - Békéscsabán Válogatás Szõnyi Zsuzsa és a gyõri Városi Mûvészeti Múzeum gyûjteményébõl A Szõnyi mûvek újra itthon címû kiállítás most Békéscsabán látható január 17-tõl március 29-ig. A kiállítás megnyitón melyen jelen volt Köpöczi Rózsa, a zebegényi Szõnyi István Emlékmúzeum mûvészettörténésze a megjelenteket dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte, majd köszöntõt mondott Farkas Zoltán, Békés Megye Önkormányzatának alelnöke. A kiállítást méltatta: Feledy Balázs mûvészeti író, a Szõnyi István Baráti Társaság elnöke. kor a Római Magyar Akadémián rendeztek egy reprezentatív kiállítást ebbõl az anyagból ben Magyarországon elõször a Szõnyi István Emlékmúzeumban láthatta a közönség a szép összeállítást, mely azóta vándorkiállítássá alakulva járja az országot. Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza után most Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban találkozhat a közönség Szõnyi * 2007 nyarán, majdnem ötven év után hazakerültek Rómából azok a Szõnyi festmények, grafikák, melyeket Szõnyi Zsuzsa kapott meg örökségként édesapja halála után. A képek csak egyszer léptek ki Szõnyi Zsuzsa otthonának falai közül ez alatt a hosszú idõ alatt, 1994-ben, a Szõnyi centenárium évében, ami- A megjelenteket dr. Szatmári Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte képeivel. A rendezõk a gyõri Városi Mûvészeti Múzeum tulajdonába került egykori Radnai-gyûjteménybõl kértek kölcsön néhány jellegzetesen zebegényi témájú vásznat, grafikai lapot. Az összképet a békéscsabai múzeum gyûjteményében található Szõnyi rézkarcokkal egészítették ki. A kiállítás folytatja vándorútját. A következõ állomások a kaposvári múzeum és Szõnyi szülõvárosának kiállítóterme, az Újpest Galériája lesz. A kiállítás most Békéscsabán látható, de útját folytatva következõ állomása a kaposvári múzeum és Szõnyi szülõvárosának kiállítóterme, az Újpest Galériája lesz

7 Zebegény 7 Hová lesznek az uniós milliárdok? Célkeresztben Közép-Magyarország Bosszankodott már a közmondásosan rossz minõségû magyar utak miatt vezetés közben? 60- as, sõt 30-as tábla az út szélén, jókora kátyúk az út közepén. Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni, mint az utat felújítani! - állapíthatjuk meg bosszúsan, hozzátéve: Hol vagyunk mi Európától?! Aztán a döcögõs, kátyús útszakaszt egyszer csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak! Az autó simán gurul. Mintha a táj is megváltozott volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget figyelmeztet arra, hogy lakott terület következik, ildomos sebességet csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a KRESZ-táblák szigora szorít bennünket a szabálykövetésre. Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa! Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasznát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben, települések jobb elérhetõségében, az életminõség javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák ráadásul mindenkinek épülnek. Nem pártokról, politikáról, hanem rólunk, mindannyiunkról szólnak. A Megyeri híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új óvoda vagy iskola átadása mind egyegy újabb lépés egy élhetõbb Magyarország felé. Utak. A rendszerváltás óta hivatalban lévõ kormányok mindegyike fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közlekedés feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési programjaikban rendre szerepelt az autópályák hosszának növelése. A drága autópálya építések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától, melynek állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk, úthibák miatt életveszélyes útszakaszok hossza pedig rohamléptekben nõ. Ezen a tragikus helyzeten is változtathatnak az uniós támogatások. Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az M0-as elkerülõ út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések megközelíthetõsége és az autózás biztonsága. A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések megközelíthetõségének, az ott élõk életminõségének javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet meg hamarosan az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatással. A nagy forgalmú és ma még balesetveszélyes monori csomópont körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász és Pilisvörösvár térségében a 1108-as és a as jelû utak egy-egy szakaszának a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással. Felújítjuk a ös, a 3107-es, a 3111-es és a 3112-es utak egy-egy szakaszát is Monor, Sülysáp, Péteri, Zsámbok és Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer hosszan, 729,9 millió forintos, EU-támogatással. Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió forintos beruházás eredményeként hamarosan megújul a 4602-es, az as és az es utak egy-egy szakasza, Nagykõrösnél pedig a 4601-es számú út egy szakasza kap új burkolatot. A Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötõ út építése és felújítása is az idén kezdõdik, és 2009 végére fejezõdik be, amelynek köszönhetõen a 17 km-es több mint 1,2 milliárd forintos uniós támogatásból létesülõ útszakasz új, európai színvonalú kapcsolatot létesít az érintett települések között. További jelentõs forrást igényló beruházások valósulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól történõ megóvása érdekében: a Benta patak mederrehabilitáció-jával nõ az érintett lakóterületek biztonsága, a szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciójával pedig a belvízkárok elõzhetõk meg. A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlõdésének alapfeltétele. Iskolák. Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti pártok között abban, hogy az oktatás, ezen belül is a közoktatás helyzetének javítása az egyik legfontosabb közügy. Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási az igény, ami a kormányt a regionális fejlesztési tanácsok kérésére arról gyõzte meg, hogy a as idõszakra tartogatott keretbõl is megnövelje a támogatásra szánt keretet. Az elmúlt fél évtized legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja, a Nemzeti Iskolafelú-jítási Program keretében csak a közép-magyarországi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta, összesen 2,4 milliárd forint értékben. Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd forint - uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy korszerûsítési tervet tekintették át a bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi, költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért csak az az intézmény kaphatott most uniós pénzt felújításra, amely részben saját forrásait is a megújulásra, képzési színvonalának javítására használja fel. A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es, illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba és iskolákba járnak az érintett településeken a gyermekek. A drága autópályaépítések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától Turizmus. A közép-magyarországi régióban különösen két nagyberuházás vonta magára a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyreállításával az öko- és aktív turizmus kaphat új lendületet. A Gödöllõi Királyi Kastély az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1,45 milliárd forintos támogatásának köszönhetõen egy komplex, környezetbarát üzemeltetést is megvalósító újjáépítésen esik át. Ezeken túl, a regionális fejlesztési tanács további 13 pályázat támogatásáról döntött, melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy rendezik meg a KözépPont Ország Közepe Õszi Kulturális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását elõsegítõ projektek megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák kialakítására is ad pénzt a pályázóknak, összesen 276 millió forint értékben. Van még tennivalónk bõven, idõnként mégis érdemes számba vennünk az eddig elért eredményeket és az elõttünk álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre tartunk. Mit tettünk, és tehetünk még egy élhetõbb Magyarország érdekében. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS További információ:

8 8 Zebegény Szilveszteri kirándulás Törökmezõre A Sebegin Hagyománymentõ Egyesület szervezésében december 31-én szilveszteri kiránduláson vettünk részt Törökmezõn, legalább ötvenen. A hangulat kitûnõ, az idõ viszont kicsit csípõs volt, így a védõitalként magunkkal vitt forralt bor nagyon jó szolgálatot tett. Törökmezõn mindenki kicso- magolta otthonról hozott elemózsiáit és egy nagy közös lakmározásba kezdtünk. A patak menti úton, több kalandos átkelés után alkonyatkor értünk haza. Jövõre egy ugyanilyen kiránduláson találkozunk. SEBEGIN HAGYOMÁNYMENTÕ BEIRATKOZÁS EGYESÜLET A Váci Jeszenszky Balett tánccsoportjaiba tanítási napokon, hétfõn és csütörtökönként a váci Madách Imre Mûvelõdési Központ es termében lehet jelentkezni. Idõpontok: 4-6 évesek 15 órakor, 6-12 évesek 16 órakor, 12 év felettiek 17 órakor. A csoportok munkájához év közben is lehet folyamatosan csatlakozni. További információ: Csermely György igazgatótól a 06-30/ os telefonszámon kérhetõ. Programajánló - február 3-án, 18 órakor a váci Credo-házban Hazaszeretet, magyarságtudat a népéletben címmel dr. Limbacher Gábor néprajzkutató diavetítéssel egybekötött elõadása; - február 22-én, vasárnap, 18 órakor a püspöki palota dísztermében Palotakoncert népszerû operaáriák. Közremûködik: Kaján Katalin, Vincze Bernadett és Pribelszki Viktor. Ingyenes belépõket Sátori Lászlóné szervezõtõl lehet igényelni a 06/ telefonon Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Angelika Tel.: 20/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Óbuda gondoskodó kerület

Óbuda gondoskodó kerület obuda_04.qxd 2010.02.18. 14:29 Page 1 XVI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 2010. február 22. Kultúra visszaváltott palackért Elkezdõdött a KultÚjra elnevezésû program, melyben közel 2000 diák játékos

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Összességében a központi támogatásból

Összességében a központi támogatásból XVI. évfolyam 5. szám Megjelenik kéthetente 2010. március 9. Magyar-Lengyel Barátság Napja Óbuda-Békásmegyer ad otthont március 23- án a IV. Magyar-Lengyel Barátság Napjának, melyrõl a két ország parlamentje

Részletesebben

SZENTENDRE 27. ÉS VIDÉKE EUROPEAN PEOPLES FESTIVAL ÍRORSZÁGBAN! ÁRVÍZI KÁRRENDEZÉS A BÜKKÖSÖN BEMUTATKOZIK AZ ÚJ MÚZEUMIGAZGATÓ

SZENTENDRE 27. ÉS VIDÉKE EUROPEAN PEOPLES FESTIVAL ÍRORSZÁGBAN! ÁRVÍZI KÁRRENDEZÉS A BÜKKÖSÖN BEMUTATKOZIK AZ ÚJ MÚZEUMIGAZGATÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. AUGUSZTUS

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson

Zebegény. Bizakodva tekintünk a jövõbe. Eltemettük a telet Mohácson Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja Bizakodva tekintünk a jövõbe Közhelyként hangzik, hogy nehéz idõszakot zártunk le és nagyon nehéz idõszak van elõttünk. Közhely, de nagyon is igaz. Bizony nagyon

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2012. FEBRUÁR 1.

ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2012. FEBRUÁR 1. KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2012. FEBRUÁR 1. Kiosztották

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén LAMINÁLT PADLÓ

Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén LAMINÁLT PADLÓ Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén 80.000 olvasónk van! ingyenes közéleti újság Várhatóan járásközpont lesz Dunakeszi, Szob

Részletesebben