5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról"

Átírás

1 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014(I.31.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdés e) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 10. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés c) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonboglár város közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos). 2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. 3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre. (4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének a kezeléséről nem gondoskodik a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően. A közszolgáltatás tárgya 2.. A közszolgáltatás kiterjed Balatonboglár város közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, Siófok Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján. (2) A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

2 4.. (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonos kötelessége biztosítani. (3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 5.. (1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz és szaghatást kizáró célgéppel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti. (2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani. (3) ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani. (4) Az üdülőingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 6.. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű, engedélyezett egyedi szennyvízgyűjtő létesítményben összegyűjteni. (2) A szennyvízgyűjtő létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a szennyvízgyűjtő létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát. (3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett- megtagadhatja annak elszállítását. (4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat. A közszolgáltatási szerződés 7.. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, d) a teljesítés helyét,

3 e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, f) a felek jogait és kötelezettségeit, g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit. A közszolgáltatási díj 8.. (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 9.. A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Vegyes és záró rendelkezések 10.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) ) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 1. számú melléklet A szolgáltatás díja: lakossági fogyasztók esetében : 2.198,- Ft/m3 +ÁFA közületek esetében : 2.679,- Ft/m3

4 Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos től. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről a köztisztaság biztosításáról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatásról a következőket rendeli el: I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1. (1) E rendelet célja, hogy a környezet védelme érdekében meghatározza Balatonboglár város közigazgatási területén azokat a feladatokat, melyek a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényből adódóan a helyi Önkormányzatra hárulnak. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonboglár város közigazgatási területén tartózkodó személyekre és gazdálkodó szervezetekre, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra (továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra terjed ki. A közterületek használatát, valamint a közterületen megvalósuló állattartás szabályait külön rendelet tartalmazza. II. KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 2. (l) A város közterületeinek, parkjainak - beleértve a piac, esetenként a kirakodó vásár területét is - tisztántartása a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Közterület Fenntartó Szervezet feladata. (2) Az ingatlanok előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve útárok tisztántartása, fűnyírás, hó eltakarítás, vállalkozásba adott területek, síkosság elleni védekezés a tulajdonos, kezelő, illetve használó feladata. (3) Vegyes, illetve közös tulajdonban álló épületek esetében a tisztántartás a tulajdonostársak egyetemleges kötelessége. (4) A tisztántartás elmulasztása esetén felszólítás után a tulajdonos terhére Közterület Fenntartó Szervezet elvégeztetheti az elszállítást és tisztántartást. (5) A járda felszórására homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak használható, bomló szerves anyag, szennyező vagy a burkolatra káros anyag nem alkalmazható. (6) Közterületen anyagot lerakni és tárolni csak a Jegyző előzetes engedélyével lehet. (7) A közterület szennyezője, illetve a kárt okozó köteles a szennyezést eltakarítani, az eredeti állapotot helyreállítani 1

5 III. A HÁZTARTÁSI ÉS KÖZTERÜLETI HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA 3. (1) A kötelező hulladékszállítás során a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a települési hulladék május 1-től csak 60 vagy 110, esetleg 120 literes, zárható, tetővel ellátott szemétgyűjtő tartályban, a többlethulladék a kereskedelmi forgalomban kapható, a közszolgáltató által forgalomba hozott, a közszolgáltató nevével ellátott műanyag zsákban helyezhető ki. (2) A 12 lakásegységet elérő társasházak tulajdonosai a háztartási hulladékot konténerben is tárolhatják. A szükséges konténer mennyiségét a társasház állapítja meg. (3) A szemétgyűjtők közvetlen környezetének rendjét és tisztán-tartását az ingatlanhasználó köteles ellenőrizni és biztosítani. (4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz - eltérő megállapodás hiányában - a települési hulladék gyűjtéséhez szükséges kukát, vagy konténert, a lakó biztosítja. A közterületeken lévő nyilvános hulladékgyűjtőt az Önkormányzat biztosítja. (5) A gyűjtő edény mennyiségét úgy kell biztosítani, hogy az elszállítás gyakorisága mellett a hulladék ne gyűlhessen fel még ünnep és munkaszüneti napokon sem úgy, hogy a gyűjtőedényben ne férjen el. (6) Az ingatlanhasználó - a (2) bekezdés kivételével - csak az általa elhelyezett gyűjtő edény használatára jogosult. (7) Az önkormányzat által közterületi hulladék gyűjtése céljára közterületen elhelyezett tárolóedény rendeltetésszerű használatára mindenki jogosult, de a háztartásban keletkezett hulladék nem helyezhető el benne. (8) TILOS a hulladékot elhelyezni: a) más ingatlan előtti közterületre, vagy más ingatlanra, b) hozzájárulás hiányában más gyűjtőedényében, c) a kihelyezésre megállapított idő előtt, d) ömlesztve, gyűjtőedény nélkül. (9) A MOLOK hulladékgyűjtőket a kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozók (társaságok) tevékenységükkel összefüggésben keletkezett hulladékok elhelyezésére nem használhatják. (10) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás köti meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodást pedig a polgármester az önkormányzat képviseletében. (11) A lakossági hulladékszállítás napjait és díját a 3. számú melléklet tartalmazza. A lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék- és a zöldhulladék-szállítás és ártalmatlanítás, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, és a lomtalanítás díját is. (12) A hulladékgyűjtő edény rendeltetésétől eltérő módon használni a kukából, konténerekből hulladékot válogatni - közegészségügyi ártalma miatt - TILOS! (13) Balesetveszélyes és fedetlen gyűjtőedényt használni TILOS! (14) A kukák és konténerek rendszeres tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról és fertőtlenítéséről az köteles gondoskodni, aki azt kihelyezni köteles. 2

6 IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS 4. (1) Balatonboglár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlanhasználó és gazdálkodó szervezeteknél keletkező települési hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként a Társulási Megállapodásban rögzített együttműködés keretein belül hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A közszolgáltatás ellátási területe Balatonboglár város közigazgatás területe. (2) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés a) ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatás igénybe vételével jön létre, valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja. b) gazdálkodó szervezetek esetében az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A szerződést csak tevékenységük tényleges folytatásának idejére, de legalább 2 naptári hónap folyamatos időtartamra kötelesek megkötni. (3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által használt telepre maga is szállíthatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. (4) 1 Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatásira vonatkozó szerződés az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a működésének megkezdése előtt, az üzemeltetés, illetve a működés teljes tartalmára kell megkötnie. A szerződést egész évre vagy a június 1-től szeptember 15- ig tartó szezonális időszakra kell megkötniük. Kétség esetén a működés idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítani. V. A KÖZSZOLGÁLTATÁS RÉSZTVEVŐINEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5.. (1) Balatonboglár közigazgatási területén a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3) végzi a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés illetve az önkormányzattal kötött kiegészítő megállapodás alapján. Balatonboglár Városi Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében tagja a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulási Megállapodás rögzíti. (2) A települési hulladékot csak az 1. (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy műanyag zsákban, a 3. mellékletben a szállítás időszakára meghatározott kezdő időpontot megelőzően - reggeli kezdő időpont esetén az előző nap 16 órától, délutáni kezdő 1 Szövegét megállapította a 13/2014. (VI. 01.) rendelet 1. -a. Hatályos től. 3

7 időpont esetén a szállítás napján 16 órától - szabad kihelyezni az ingatlan bejárata előtti közterületre. A kihelyezés helye az úttest szilárd burkolatától számított 1 és 2 méter közötti távolságban lehet. A hulladékgyűjtő edény biztonságos kihelyezése végett az ingatlanhasználó az ingatlana előtti füves közterületen az általa díjfizetés alapján használt hulladékgyűjtő edények számának megfelelő számú, legfeljebb 40X40 cm-es szilárd felületet (pl. beton járdalap) alakíthat ki a talaj szintjével megegyező magasságban. (3) A települési hulladékot csak az 1.. (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy hulladékzsákban lehet, kizárólag a szállítás napján, nyári szezonban: az I-II övezetben, 18 órától, a III-IV övezetben, a megelőző nap 18 órától, szezonon kívül: megelőző nap 18 órától az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen. (4) A közszolgáltató erre vonatkozó igény esetén, külön térítés ellenében köteles a rendszeresített gyűjtőedény megvásárlását vagy bérletét a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett részére biztosítani. (5) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési hulladék elszállítására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó az e célra rendszeresített műanyagzsák felhasználásával jogosult. (6) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet télen szükség esetén az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosságmentesíteni annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történjen. (7) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet kötelessége. (8) Közterületen, bármilyen méretű gyűjtőedény elhelyezése - a szállítás napját kivéve -, vagy tárolása kizárólag a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal közterület-használati engedélye alapján történhet. (9) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. (10) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerint fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. (11) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl: maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.), amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is köteles megtéríteni. (12) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék legnagyobb tömege: a) 60 literes gyűjtőedény esetében 25 kg b) 110 literes gyűjtőedény esetében 50 kg lehet. (13) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával, vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a felhasználhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlanhasználó, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz - eltérő megállapodás hiányában - a lakó kötelezettsége. (14) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek a tulajdonos általi kihelyezés helyére visszaállítani, és az ürítés során esetlegesen kihullott települési hulladékot összetakarítani. 4

8 (15) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni. 6. (1) A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlanhasználókat és a gazdálkodó szervezeteket tájékoztatni. (2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha a) nem az 1.. (9) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben vagy a 3.. (5) bekezdés szerinti műanyagzsákban kerül kihelyezésre, b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható (3.. (11). bekezdés), c) a gyűjtőedény közterületen oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni, d) ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést. (3) A nem a 3. (2) vagy (3) bekezdés szerinti mennyiségben vagy módon történő települési hulladék elszállítását - megrendelés ellenében - a megrendelés elfogadásától számított 3 napon belül köteles a közszolgáltató elszállítani. E határidő, amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal meghosszabbodik. (4) Az Önkormányzat a háztartásokban keletkező lomhulladék elszállításáról a közszolgáltatási szerződés alapján évente 1 alkalommal, május hónapban, ütemezetten gondoskodik. Lomtalanítás végett az adott övezetre meghatározott napokon kell az ingatlan elé az útpadkára, annak hiányában a közterületre kihelyezni a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyakat, és egyéb lomokat. (5) A lomhulladék kihelyezésének időpontjáról az önkormányzat a hivatalos honlapján, a városi televízióban, a közterületi hirdetőtáblákon és a helyi újságban a lomtalanítás kezdő időpontja előtt legalább harminc nappal közzétett hirdetmény útján értesíti a lakosságot. (6) Lomhulladékként nem lehet kihelyezni, és így szolgáltató nem köteles elszállítani: - építési törmeléket, - épület felújításából, vagy építéséből kikerülő hulladékot, illetve megmaradt anyagot - növényi maradvány és ágnyesedék, - háztartási, üzleti, vagy irodai berendezéseken kívül eső hulladékok, illetve anyagok (pl: ipari technológiai berendezések, mezőgazdasági, ipari tevékenységek hulladéka, vagy mellékterméke). (7) A közszolgáltató február 15. és december 15. között kéthetente, a páratlan hetek szerdáján zöldhulladék szállítási nap keretében szállítja el a növényi hulladékot (ágnyesedék, kaszálék, lomb és egyéb növényi maradványok). Az ágnyesedéket kötegelve kell az ingatlan elé helyezni, melynek hossza az 1 m-t, tömege a kötegenkénti a 20 kg-ot nem haladhatja meg. Az egyéb növényi hulladék gyűjtőedényben vagy bármilyen zsákban, korlátlan mennyiségben kihelyezhető a szállítási napokon, de nem tartalmazhat szervesen nem bomló anyagokat, vagy kommunális hulladékot. (8) A lomtalanításra megjelölt időpont előtt és után nem szabad kihelyezni az ingatlan elé, vagy közterületre a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot, ágnyesedéket, növényi maradványokat. (9) A gazdálkodó szervezetek a (4) bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni. (10) A város közigazgatási területén keletkező építési törmelék elhelyezésére a közszolgáltató által meghatározott hulladéklerakó telepen térítés ellenében van lehetőség. 5

9 (11) Az építési törmelék elhelyezése konténeres vagy ömlesztett elszállítás formájában, a lerakóhelyen való előzetes megrendelés alapján vagy az ingatlantulajdonos saját kiszállításában biztosítandó. 6

10 VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 7. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Ht. 47/A. -ban meghatározottak szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat a Hivatal részére minden olyan adatot a rendelkezésére bocsát, ami a közszolgáltatási díj megállapításához és az azzal kapcsolatos díjfelügyeleti tevékenységhez szükséges. (3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni és a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által kiállított számla alapján megfizetni. (4) Balatonboglár közigazgatási területén az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékszállítás díja a lakóingatlannal rendelkező ingatlanhasználók részére megállapított éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %- a. (5 2 ) Lakóingatlan esetében az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kezdeményezheti a közszolgáltatónál, amennyiben a az ingatlant legalább 6 hónapig folyamatosan nem használja és erről írásban nyilatkozik, valamint a szüneteltetés idejének végén a szüneteltetés időszakát, illetve egy évnél hosszabb időintervallum esetében legalább évente egyszer egész évet magába foglaló nullás közüzemi számlákkal (víz, villany) igazolja, hogy az ingatlant egyáltalán nem használta. A szüneteltetés a bejelentést követő hónap első napjától vehető igénybe. (6) Aki az (1) bekezdésben jelzett módon utólag nem tudja igazolni nullás közüzemi számlákkal, hogy az ingatlant nem használta a szüneteltetés idején érvényben lévő közszolgáltatási díjat kamattal növelten egy összegben köteles a közszolgáltató részére megfizetni. 8. (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve saját maga választja meg, hogy 60 vagy 110 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a hulladék gyűjtésére és átadására használni. (2) A legalább 12 lakás- illetve üdülőegységet (a továbbiakban együtt: lakásegység) magában foglaló társasház ideértve a lakás- illetve üdülőszövetkezetet, valamint a társasüdülőt is - ingatlanhasználói a közszolgáltatóval való előzetes megállapodás alapján a háztartási hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására egyéni hulladékgyűjtő edény helyett hulladékgyűjtő konténert is használhatnak. A szükséges konténerek számát a képződött hulladék mennyisége és lakásegységenként legalább 60 liter űrtartalom figyelembe vételével a társasház állapítja meg. (3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő azonosító matricát biztosít a szolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt. (4) Amennyiben a matrica elveszik, vagy olvashatatlanná válik, azt a közszolgáltató ügyfélszolgálata a díjfizető személyes kérelmére térítési díj nélkül pótolja. A közszolgáltató csak az érvényes matricával ellátott hulladékgyűjtő edényben, vagy az 1. (9) bekezdésében meghatározott műanyag zsákban kihelyezett hulladékot köteles elszállítani. 2 Szövegét módosította a 10/2014. (IV.30.) számú Önkormányzati rendelet 1. -a, Hatályos: től 7

11 (5) Az ingatlanhasználó személyében vagy az ingatlan jellegében bekövetkezett változás esetén a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak a bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó fizeti. A bejelentést a korábbi, vagy az új ingatlanhasználó is megteheti. Amennyiben a bejelentést a korábbi ingatlanhasználó teszi meg, az új ingatlanhasználó nevét és lakcímét közölnie kell. Ez esetben a közszolgáltató keresi meg írásban az új ingatlanhasználót a szükséges további adatok közlése végett. (6) Az időszakosan használt ingatlan jellegében év közben bekövetkezett változást az ingatlan rendszeres használatát - a tulajdonos a közszolgáltatónak bejelenti. Ez esetben az új állapot alapján a közszolgáltatónak történt bejelentést követő hónap első napjától kell a díjat megfizetni. 9. (1) A közszolgáltató a Hivatal által meghatározottak szerint szolgáltat adatokat és készíti el a közszolgáltatási díj megállapításához és felülvizsgálatához szükséges elemzést. (2) A közszolgáltatási díj megállapítása 60 vagy 110 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényre, általános forgalmi adó nélkül számított díjtétel meghatározásával történik, amely tartalmazza a hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, monitorozása, valamint a számlázás és a díjbeszedés költségeit is. (3) A 8. (2) bekezdésében meghatározott társasházi lakásegység tulajdonosa abban az esetben is a 8. (1) bekezdése alapján általa választott űrtartalmú hulladékgyűjtő edény alapján fizeti a közszolgáltatás díját, ha a társasház a háztartási hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására egyéni hulladékgyűjtő edény helyett hulladékgyűjtő konténert használ. Ebben az esetben a közszolgáltatás díját a tulajdonos elsősorban egyénileg fizeti, de megállapodás alapján a díjat a társasház közössége a társasházban levő valamennyi lakásegységre vonatkozóan egy összegben is megfizetheti. (4) Az egyszeri ürítési díj összegének megállapításánál a szolgáltatás igénybevevője eltérő írásos bejelentése hiányában a közszolgáltató jogosult lakásegységenként 1 db 110 liter térfogatú gyűjtőedény rendszeres használatát vélelmezni. A szolgáltatás igénybevevője a közszolgáltatóhoz a negyedévet megelőző hónap 15-éig történő írásos bejelentésével legalább negyedéves időszakra az időszak megjelölése nélküli bejelentés esetén határozatlan időre - kérheti a szolgáltatótól a hulladékgyűjtő edény méretének 60 illetve 110 liter űrtartalomra történő módosítását. (5) A közszolgáltatás díja megegyezik az egyszeri ürítési díj és a számlázási időszakban teljesített hulladékszállítási napok szorzatával. A közszolgáltatás tervezett éves ürítési napjainak számát és a közszolgáltatás egy éves díját a 3. számú melléklet tartalmazza. (6) 8. A (2) bekezdésében meghatározott társasház által használt konténer ürítésére a közszolgáltató külön díjat nem számít fel. (7) Amennyiben a hulladék nagyobb mennyisége miatt az ingatlanhasználó több gyűjtőedényt is használ, a közszolgáltatás díját gyűjtőedényenként külön-külön kell megállapítani, és a számlában összesítve kell megjeleníteni. A közszolgáltatási díj megfizetése 8. (1) A közszolgáltatás díjának alapja az elszállításra átvett gyűjtőedény térfogata szerint meghatározott egyszeri ürítés díja. (2) A közszolgáltatás igénybevételének éves díját a gyűjtőedény száma, térfogata, azok egyszeri ürítési díjának és az évi ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A közszolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltató számlázza ki. 8

12 (3) Az ingatlanhasználó amennyiben a közszolgáltatást a közszolgáltató nem szünetelteti - nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja. (4) Az ingatlanhasználótól a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve az egyedi szerződésben meghatározott időpontban számla ellenében- jogosult a közszolgáltató beszedni. A fizetésre kötelezett a számlát a feltüntetett teljesítés időpontjában az azzal megegyező fizetési határidőre köteles kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató által felszámítható kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott kamatmérték. (5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. (6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (7) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlanhasználót fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék megfizetése iránti igényéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt értesíti. VII A HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ NEM VESZÉLYES TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK RENDJÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 9. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató, egyéb gazdasági, valamint a közintézmények működése során technológiai tevékenységből keletkezett hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlanhasználónak a hulladékról szóló törvény (Ht.) ban megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia. (2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni. (3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa - a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy - az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. (4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító-helyre vagy hasznosítóhelyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli hasznosítására és ártalmatlanítására engedélyekkel rendelkező - 1. (5) és (6) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni. (6) A közvetítő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, 9

13 illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. (7) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli. (8) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére. 10. (1) Ha az ingatlanhasználó vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító-helyen történő elhelyezéséről. (2) Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a biológiailag bomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a gyűjtőedény telítődése esetén az elszállításról. 11. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra a 3. (6), (7) és (11) bekezdésének rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak. 12. (1) A település külterületén a lehullott lomb és kerti hulladék égetése a tűzvédelmi szabályok, valamint az e rendelet rendelkezéseinek betartása mellett megengedett. A szilárd burkolatú közút úttestjének szélétől, illetőleg a szilárd burkolat nélküli közút területének szélétől mért 100 méteres távolságban lehullott lomb és kerti hulladék égetése tilos. 13. (1) A település belterületének közterületi részein avar és kerti hulladék égetése tilos. (2) A belterület magánterületi részein az utcától illetőleg a lakóépületektől legalább 10 méter távolságban égethető avar és kerti hulladék. (3) A település belterületén június 1. és szeptember 30. között mindennemű avar és kerti hulladék égetése tilos. (4) A nádas területeken és azok ötven méteres körzetén belül a nyíltszíni égetés tilos. A nádas területek ötven méteres körzetén belül a nyíltszíni tűzrakást külön rendelet szabályozza. (5) A (4) bekezdés alkalmazásában: 10

14 a) nyíltszíni égetés: a dohányzás kivételével bármely éghető anyagnak a szikra vagy parázs szabadba jutását lehetővé tevő tüzelőberendezésben vagy tüzelőberendezés nélkül a szabadban való égetése; b) nyíltszíni tűzrakás: élelmiszer előállítás, illetőleg szórakozás céljára szolgáló olyan nyíltszíni égetés, ahol egyidejűleg csak kis mennyiségű tüzelőanyag elégetése történik, és a lángoszlop magassága az egy métert nem haladja meg. 14. (1) Az avar, a kerti hulladék égetését csak olyan időjárási körülmények esetén szabad megkezdeni illetőleg folytatni, hogy kár ne keletkezzen. (2) Égetés útján csak száraz avar, kerti hulladék semmisíthető meg. Erőteljes füstöt kibocsátó növényi hulladék égetése tilos. Az erőteljes füstképződés elkerülése végett egyidejűleg csak kis mennyiségű növényi hulladék gyújtható meg. Az elégetésre szánt mennyiséget fokozatosan kell a tűzre adagolni, illetőleg a nagyobb területen elszórt növényi hulladékot szakaszosan szabad meggyújtani. Az égetést csak felnőtt személy végezheti. Az égetés teljes időtartama alatt ideértve a keletkezett parázs teljes elhamvadásáig tartó időt is folyamatosan biztosítani kell a tűz felügyeletét, és a tűzrakás közelében tűzoltó eszközt (lapát, tűzoltóvíz stb.) kell készenlétben tartani. 15. A lehullott avar összegyűjtésére a közterületek fenntartásáért felelős szervezet avargyűjtő konténereket helyez ki az indokolt időszakra a település e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott pontjain Ebben bárki elhelyezheti az ingatlanán, illetve az ingatlana előtti közterületen összegyűjtött avart. Az avargyűjtő konténerekbe más növényi hulladék, vagy kommunális hulladék helyezése tilos. Értelmező rendelkezések 16. E rendelet alkalmazásában: 1. avar: a fák és bokrok lehullott levele. 2. kerti hulladék: a település belterületén levő kertekben, illetőleg 500 m 2 -t meg nem haladó, konyhakerti növények termesztésére használt külterületi ingatlanokon keletkező, élelmezésre, takarmányozásra, illetve ipari célra fel nem használt növényi maradványok, ideértve az e területen levő gyümölcsfa és szőlő metszése során keletkező növényi maradványokat is. VIII. A TELEPÜLÉSI HULLADÉK EGYES ÖSSZETEVŐINEK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE, A VESZÉLYES HULLADÉK ELHELYEZÉSE 17. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a rendelet 1. számú függeléke szerinti páros hetek keddi napjain házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal szállítja el a háztartásban keletkezett papírhulladékot, műanyag flakonokat (PET palackokat) és alumínium üdítős és sörös dobozokat. (2) A közszolgáltató a papírhulladék, a műanyag flakon (PET palack) és az alumínium üdítős és sörös doboz házhoz menő szelektíven történő begyűjtéséhez minden közszolgáltatásba bevont ingatlanhoz a szolgáltatás megkezdése előtt külön térítés nélkül eljuttat 2-2 db külön e célra szolgáló műanyag zsákot. Amennyiben a zsák megtelt, és azt a szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtési napon elszállítja, az elszállítással egyidejűleg külön térítési díj nélkül pótolja az elszállított zsákot. Amennyiben a felhasznált zsák helyszíni pótlása nem 11

15 elégséges a keletkezett hulladék elszállításához, a szolgáltató ügyfélszolgálatán külön térítési díj nélkül további zsák szerezhető be. (3) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott zsákban csak a zsákon feltüntetett hulladék a sárga zsákban papírhulladék, a kék zsákban műanyag flakon (PET palack), valamint alumínium üdítős és sörös doboz gyűjthető és helyezhető ki elszállítás végett. A műanyag flakont (PET palackot), valamint az alumínium üdítős és sörös dobozt a zsákba rakás előtt össze kell lapítani. (4) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló zsák csak abban az esetben helyezhető ki elszállítás végett, ha az abban elhelyezett szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége a zsák térfogatának, illetőleg teherbírásának felső határát megközelíti, de zsákonként a 20 kg-ot nem haladja meg. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 49/2001. (XII.20.) KT számú önkormányzati rendelet a hatályát veszti. (3) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információk, valamint a közszolgáltató ügyfélszolgálatának elérési lehetőségei a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal hulladékgazdálkodási ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél, és az önkormányzat hivatalos - - honlapján érhetők el. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. Mészáros Miklós polgármester Dr. Markó Péter jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, április 4. Dr. Markó Péter jegyző 12

16 1. melléklet Balatonboglár Város Önkormányzata 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendeletéhez Az avargyűjtő konténerek elhelyezésére kijelölt helyek: 1. Platán sor szükség szerinti számban 2. Parti sétány szükség szerinti számban 3. Kodály Zoltán utca szükség szerinti számban 4. Tinódi utca szükség szerinti számban 5. Török Bálint utcai játszótér mellé 1 db. 6. Szabadságliget szükség szerinti számban 7. Nyárfa utcai ABC melletti területre 1 db. 8. Árpád utca a malom és a Városi Konyha körül 2-3 db. 9. Bejelentés alapján igény szerint egyéb helyekre szükség szerinti számban. 2. melléklet a 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelethez Nagyméretű - MOLOK hulladékgyűjtők: A MOLOK hulladékgyűjtők helye: - Várdomb parkoló - Kodály strand - Sziget strand - Platán strand 3 db. Elhelyezhető anyagok: a strandokon és a Várdombon keletkező nagymennyiségű hulladék 3. melléklet a 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelethez 1. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a település hulladék elszállításának rendje: Balatonboglár időszak nap időpont/nap január 1. és április 15. között péntek 06 és 22 óra között április 16. és szeptember 30. között hétfő, péntek 18 és másnap 10 óra között október 1. és december 31. között péntek óra között Szőlőskislak időszak nap időpont/nap január 1. és június 17. között csütörtök óra között június 18. és augusztus 26. között hétfő, csütörtök óra között augusztus 27. és december 31. között csütörtök óra között 13

17 2. A hulladékszállítási napok (ürítési) alkalmak száma: 2.1. A hulladékszállítási napok (ürítési alkalmak) száma évben a balatonboglári városrészen állandó használatú ingatlan esetén állandó használatú ingatlan esetén üdülőingatlanok esetén a szőlőskislaki városrészen időlegesen használt lakóingatlan és üdülőingatlan esetén függelék a 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelethez a szelektíven gyűjtött hulladék (papír, műanyag flakon, alumínium üdítős- és sörösdoboz) elszállításának évi rendje A hónap minden második, vagy harmadik KEDDI napján szállítják el a háztartási szelektív hulladékot a következő napokon. Január 7. kedd és 21. kedd Február 4. kedd és 18. kedd Március 4. kedd Április 1. kedd és 29. kedd Május 27. kedd Június 10. kedd és 24. kedd Július 8. kedd és 22. kedd Augusztus 5. kedd és 19. kedd Szeptember 16. kedd Október 14. kedd November 11. kedd December 9. kedd A zöldhulladék elszállításának évi rendje A zöldhulladékot évben az alábbi szerdai napokon szállítják el: Január - Február 12. szerda és 26. szerda Március 12. szerda és 26. szerda Április 9. szerda és 23. szerda Május 7. szerda és 21. szerda Június 4. szerda és 18. szerda Július 2. szerda és 16. szerda és 30. szerda Augusztus 13. szerda és 27. szerda Szeptember 10. szerda és 24. szerda Október 8. szerda és 22. szerda November 5. szerda és 19. szerda December 3. szerda 14

18 Balatonboglár Város Önkormányzatának 3/1999. (I.29.) KT számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 4/2014. (I. 31.) rendelet. Hatályos től. Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az évi XLII. tv. 2. -ában biztosított felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátásáról és igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet az évi XLII. tv. 3. f.) pontjában foglalt kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások körében a 27/1996. (X.30.) BM. rendelet aiban megnevezett kötelező munkákra terjed ki. (2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással e rendelet alapján ellátott terület Balatonboglár Város közigazgatási területe. (3) A rendelet hatálya kiterjed a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a település valamennyi ingatlan tulajdonosára és használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA ÉS IGÉNYBEVÉTELE 2. (1) 1 Balatonboglár Város Önkormányzat közigazgatási területén az 1. (1) bekezdésében meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás alapján az önkormányzat által nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató végzi. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információk, valamint a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérési lehetőségei a Polgármesteri Hivatal közszolgáltatási ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél és az önkormányzat hivatalos - - honlapján érhetők el. (2) A szolgáltató az 1. (1) bekezdésében megnevezett szolgáltatásokat a 27/1996. (X.30.) BM. rendeletben meghatározott módon, gyakorisággal és feltételekkel köteles elvégezni Balatonboglár Város közigazgatási területén. (3) A szolgáltató 1. (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásait Balatonboglár város ingatlan tulajdonosai az e rendeletben meghatározott díjfizetés mellett kötelesek igénybe venni. (4) Az érintett ingatlan tulajdonosa - személyesen, vagy megbízottja útján - köteles a szolgáltatást végző szervezet tagját, illetve alkalmazottját az ingatlanba a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni, illetve a szolgáltató számára a munkavégzés helyéhez való 1 Szövegét megállapította a 28/2009. (IX. 11.) rendelet 1. -a. Hatályos től.

19 hozzáférést lehetővé tenni és a 22/1996. (X.30.) BM. rendelet 18. (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott feltételeket biztosítani. (5) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot megszüntetni. (6) A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban, vagy hirdetmény útján értesíteni. Akadályoztatás esetén az ismételt felhívást írásban kell közölni. (7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltatónak bejelenteni a meglévő kéménye felújítását, illetve valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását a munka megkezdését megelőzően 15 nappal korábban. (8) A kéményseprő-ipari szolgáltatás elvégzését a tulajdonos, használó vagy megbízottja aláírásával igazolja. (9) A kötelező szolgáltatásokat igénybe vevő tulajdonos (haszonélvező), vagy a szolgáltatónak bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevő az elvégzett és igazolt munka után - számla ellenében készpénzzel, vagy átutalással - az e rendelet mellékletében meghatározott díjtételek szerinti díjat köteles fizetni. (10) 2 FOGALOMMEGHATÁROZÁS 3. Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás a lakásban, helyiségben lévő tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának, füstjáratának időszakos ellenőrzése, tisztítása, a kémény időszakos műszaki felülvizsgálata, a használatával összefüggő szakvélemény adása. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS 4. (1) 3 (2) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (3) 4 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja. Sós Zoltán polgármester Feikusné Horváth Erzsébet aljegyző 2 Hatályon kívül helyezte a 28/2009. (IX. 11.) rendelet 2. -a. Hatálytalan től. 3 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 08.) rendelet 6. (3) bekezdés f) pontja. Hatálytalan től. 4 Beiktatta a 28/2009. (IX. 11.) rendelet 3. -a. Hatályos től.

20 MELLÉKLET 5 Melléklet Balatonboglár Város Önkormányzatának 3/1999.(I.29.) KT számú rendeletéhez A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai: A évi egységráfordítási díj (nettó): 1.154,- Ft Égéstermék -elvezetők jele** Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat Egységdíj egység szorzó Tevékenységek Égéstermék elvezető Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség ellenőrzés, szükség szerinti szerinti tisztítás és tisztítás és műszaki műszaki felülvizsgálat felülvizsgálat Nettó díj Egység Bruttó díj (Ft) egység (Ft) ENHS 0,47 Ft/db 542 Ft/db 688 Ft/db ENHG 0,5 Ft/db 577 Ft/db 733 Ft/db KNHS 0,235 Ft./fm 271 Ft./fm 344 Ft./fm KNHG 0,21 Ft./fm 242 Ft./fm 307 Ft./fm NNHS 0,335 Ft./fm 387 Ft./fm 491 Ft./fm NNHG 0,28 Ft./fm 323 Ft./fm 410 Ft./fm ENTS 0,52 Ft/db 600 Ft/db 762 Ft/db ENTG 0,54 Ft/db 623 Ft/db 791 Ft/db KNTS 0,275 Ft./fm 317 Ft./fm 403 Ft./fm KNTG 0,24 Ft./fm 277 Ft./fm 352 Ft./fm NNTS 0,355 Ft./fm 410 Ft./fm 521 Ft./fm NNTG 0,29 Ft./fm 335 Ft./fm 425 Ft./fm EZHS 0,47 Ft/db 542 Ft/db 688 Ft/db EZHG 0,5 Ft/db 577 Ft/db 733 Ft/db KZHS 0,235 Ft./fm 271 Ft./fm 344 Ft./fm KZHG 0,21 Ft./fm 242 Ft./fm 307 Ft./fm NZHS 0,335 Ft./fm 387 Ft./fm 491 Ft./fm NZHG 0,28 Ft./fm. 323 Ft./fm. 410 Ft./fm. EZTS 0,52 Ft/db 600 Ft/db 762 Ft/db EZTG 0,54 Ft/db 623 Ft/db 791 Ft/db Ft./fm. Ft./fm. KZTS 0,275 Ft./fm KZTG 0,24 Ft./fm. 277 Ft./fm. 352 Ft./fm. 5 Szövegét megállapította a 4/2014. (I. 31.) rendelet 1. -a. Hatályos től.

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének /0.(II..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Ináncs Község

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015 (I.30) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén 1. melléklet 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére Égéstermék elvezető jele ** ENHS ENHG KNHS

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e Méret, teljesítmény és kialakítás KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e a kötelező

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos 2014.06.01-től.

A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos 2014.06.01-től. Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2014. (VI. 01.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.). Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Siófok Város

Részletesebben

A rendelet célja A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja A rendelet hatálya 2. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Röszke Község

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Enying

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.:

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu Bankszámlaszám:10403909-39019905-00000000 Adószám: 11226710-2-14

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Mohács Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról - Tuzsér

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás: 13/2015. (VII. 13.) rendelet. Hatályos

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2014. ( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Litér Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 15/2013.

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balkány Város

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2014.(VI.2.)ör-el) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.) Égéstermék -elvezető jele 1 melléklet a 14/2013 (III 18) önkormányzati rendelethez Díjjegyzék A) A 2014 március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1 KÉMÉNYEK

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben