önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2."

Átírás

1 Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005. (X.19.) rendeletének egységes szerkezetébe foglalt szövege Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 8. (1), 160. (1) bek. és 162. (1) bekezdésében kapott felhatalmazást figyelembevéve az önkormányzatnál bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Bp. XIX. ker. Kispest közigazgatási területén a közigazgatási hatósági eljárás során a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek intézésére hatáskörrel rendelkezı hatóságra és ügyfelekre, amennyiben ügyeiket elektronikus úton intézik. II. Értelmezı rendelkezések 2. Értelmezı rendelkezések: E rendelet alkalmazása szempontjából: 1./ közigazgatási hatóság: a./ a helyi önkormányzat képviselı-testülete, illetve a Ket 19. (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben annak szervei 38/2005. (X.19.) sz. önkormányzati rendelet ait figyelembevéve, b./ a jegyzı, c./ a képviselı-testület hivatalának ügyintézıje 2./ közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban hatósági ügy): a./ minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintı jogot, vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt, vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenırzést végez, b./ a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés a fegyelmi és etikai ügyek kivételével ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. 3./ ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenırzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterületen levı valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerő használója. 4./ elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történı ellátása, az eközben felmerülı tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége; 5./ elektronikus út: az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetıleg továbbítást végzı vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történı végzése;

2 6./ internetes ügyfélszolgálat: az elektronikus közigazgatási ügyféltájékoztatás és szolgáltatások igénybevételét lehetıvé tevı, az ügyintézési lehetıségekrıl tájékoztatást nyújtó nyilvános internetes felület; 7./ ügyfélkapu: az az eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. III. Elektronikus út nem alkalmazható 3. (1) Az elektronikus út nem alkalmazható: a./ a Ket. 20. (6) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában, b./ a 22. (2) bekezdésében foglaltak szerinti áttétel esetében, kivéve, ha a kérelem és az ügyben keletkezett valamennyi irat elektronikus formában is rendelkezésre áll, c./ a nem elektronikus úton érkezett kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása és az eljárás megszüntetése tárgyában hozott végzés esetében, d./ a hatósági szerzıdések vonatkozásában, e./ a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban, f./ a végrehajtási eljárásra vonatkozó (Ket. VIII. fejezet) rendelkezései vonatkozásában, az elrendelt fizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesíthetıségérıl szóló tájékoztató esetét kivéve, (2) Amennyiben magasabb szintő jogszabály másként nem rendelkezik, nem intézhetıek elektronikus úton azok az ügyek, amelyekben: a./ az ügyfél vagy tanú személyes meghallgatása szükséges, b./ van ellenérdekő ügyfél, c./ mellékleteket kell csatolni, d./ szakértı közremőködése szükséges, e./ környezettanulmányt, helyszíni szemlét kell tartani, és ez az eljárás megindulásakor nyilvánvaló. IV. Elektronikus formában intézhetı eljárási cselekmények 4. (1) Törvény eltérı rendelkezése hiányában az ügyfél és az eljárásban résztvevı más személy nem kötelezhetı arra, hogy eljárási cselekményeit elektronikus úton végezze. (2) Az ügyfelet az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között. Elektronikus tájékoztató szolgáltatás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal a központi rendszeren Kormányzati Portál Központi Elektronikus Tájékoztató-Rendszerén valamint az internetes honlapján a hatáskörébe tartozó ügyintézésrıl elektronikus tájékoztatót tesz közzé, amely magában foglalja: a) a hatóság megnevezését, hatáskörét, illetékességét, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát,

3 b) az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézık megnevezését, az ügyfélfogadási rendet, illetıleg c) az ügyek intézését segítı útmutatókat, a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre (ügyintézési folyamat leírására) vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetıvé tételét. (2) Az interaktív tájékoztatási szolgáltatást, illetve elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó szervezet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen tájékoztatást ad: a) az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályokról, b) az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejérıl, c) az ügyek intézése során elektronikus úton végezhetı cselekményekrıl, így különösen a központi rendszer igénybevételének feltételeirıl, az eljárás megindításához szükséges kérelem (beadvány) elérhetıségérıl, kitöltésének módjáról, továbbításáról, d) az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megilletı jogokról, az ügyfelet terhelı kötelezettségekrıl, e) az adatkezelésrıl és az ügyfelet megilletı adatvédelmi jogokról, f) az eljárási illetékrıl vagy igazgatási szolgáltatási díjról és lerovásának, befizetésének módjáról, g) az elektronikus ügyintézési cselekmények végzéséhez az elektronikus aláírással nem rendelkezı ügyfél számára szükséges egyedi azonosító használatáról, illetıleg az egyedi azonosítóhoz jutás módjáról való információkat, h) az elektronikus ügyintézés technikai szabályairól szóló tájékoztatást. (3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében hivatalosan közzétett nyomtatványon, elektronikus őrlapon érkezı kérelmet és beadványt, ha annak kitöltése a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel, a közigazgatási szerv köteles a) a hatósági ügyintézés hagyományos módozatai esetén kinyomtatott formában, b) elektronikus közigazgatási szolgáltatás nyújtása esetén elektronikus formában elfogadni. 6. Részben, illetve egészben elektronikusan ügyintézhetı ügyek (1) Az Okmányirodában mőködı Internetes Közigazgatási Szolgáltatási Rendszer (XR) útján az 1. sz. mellékletben megjelölt közigazgatási eljárásokról adunk tájékoztatást. (2) Az XR rendszeren keresztül a 2. sz. mellékletben felsorolt okmányirodai ügyeket lehet elektronikus úton indítani. (3) Az önkormányzat honlapján a 3. sz. mellékletben megjelölt irodák, csoportok felsorolt tájékoztató anyagai, nyomtatványai érhetık el, illetve tölthetık le. 7. Idıpontfoglalás (1) A Polgármesteri Hivatal az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézését elektronikus úton történı elızetes idıpontfoglalással teszi kényelmesebbé. (2) Az ügyfél a kérelmének benyújtásával egyidejőleg az elektronikus úton elérhetı ügyintézıi naptárban megjelölheti, hogy melyik idıpontban kíván a hatóságnál ügyintézés céljából megjelenni. (3) Az ügyfél az idıpontfoglalásban meghatározott idıpont elıtt legkésıbb három órával, a hatóság legkésıbb egy munkanappal korábban az idıpont módosítását kezdeményezheti.

4 8. Üzemzavar (1) A hatóság és az ügyfél folyamatban levı elektronikus kapcsolattartása során a hatóság ellenırzése alatt álló informatikai rendszerben bekövetkezı a) átmeneti üzemzavar esetén a hatóság az ügyfelet elektronikus levélben - az üzemzavar kezdı és megszőnési idıpontjának megjelölésével - az üzemzavar elhárítását követı huszonnégy órán belül tájékoztatja az üzemzavar tényérıl, b) tartós - legalább öt napon át tartó - üzemzavar esetén a hatóság legkésıbb az üzemzavar ötödik napját követı elsı munkanapon az ügyfelet az üzemzavar tényérıl és kezdı idıpontjáról könyvelt postai küldeményben értesíti és tájékoztatja arról, hogy az ügyintézésre a hagyományos (írásbeli) eljárási módot lehet alkalmazni. (2) Ha a hatóság informatikai rendszerének tartós vagy átmeneti meghibásodása, illetve egyéb technikai ok miatt nem volt képes elektronikus dokumentumot fogadni, a hatóság az errıl szóló tájékoztatással egyidejőleg az ügyfelet a szükséges eljárási cselekmény megismétlésére hívja fel. (3) Az átmeneti üzemzavar idıtartamát, illetve a tartós üzemzavar esetén az üzemzavar kezdı idıpontjától az értesítésnek az ügyfél részére történı kézbesítéséig tartó idıszakot a határidık számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A tartós üzemzavar elhárítása után ennek tényérıl az ügyfelet a hatóság elektronikus úton értesíti. (4) Amennyiben az ügyfél az elektronikus kapcsolattartáshoz az általa igénybe vett, nem saját ellenırzése alatt álló informatikai rendszer üzemzavara miatt eljárási határnapot, határidıt mulaszt, úgy a Ket. 66. szerinti igazolási kérelem benyújtásának van helye. 9. Hatálybalépés Ez a rendelet november 1-én lép hatályba kivéve a rendelet 7. -át, amely az Okmányiroda esetében november 1-én, a többi iroda és csoport vonatkozásában január 1-én lép hatályba. Budapest, október 13. Dr. Istvánfi Sándor jegyzı Steinerné dr. Török Katalin polgármester Kihirdetési záradék: október 19.

5 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) X. fejezete foglalkozik az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás szabályaival. A Ket. 8. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérı rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. A törvény 160. (1) bekezdés szerint törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérı rendelkezése hiányában a hatóság, a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi. Fenti rendelkezések felhatalmazást adnak arra, hogy az önkormányzatok az elektronikus ügyintézésrıl helyi rendeletet alkothassanak. Részletes indokolás hoz A rendelet területi, személyi, tárgyi hatályát tartalmazza és az értelmezı rendelkezéseket foglalja magába, figyelembe véve a Ket. értelmezı szabályait hoz Az elektronikusan nem intézhetı ügytípusokat sorolja fel, illetve azt rögzíti, hogy az ügyfél választhat az elektronikus és hagyományos ügyintézés között. 5. -hoz Az elektronikus tájékoztató szolgáltatást és annak igénybevételi lehetıségét mutatja be. 6. -hoz A részben, illetve egészében elektromosan intézhetı ügyeket tartalmazza, tájékoztatást ad az önkormányzat honlapjáról letölthetı tájékoztató anyagok, nyomtatványok elérhetıségérıl. Az idıpontfoglalás rendjét szabályozza. 7. -hoz 8. -hoz Az üzemzavarra vonatkozó szabályokat vette át a Ket-bıl. 9. -hoz A rendelet hatálybalépését szabályozza, amely figyelembe veszi azt a körülményt, hogy az elektronikus ügyintézés feltételei csak hosszabb idı alatt, folyamatosan teremthetık meg az iktatási rendszer, az informatikai és személyi feltételek biztosítása mentén.

6 1. sz. melléklet Az Okmányirodán mőködı Internetes Közigazgatási Szolgáltatási Rendszer (XR) útján elérhetı közigazgatási eljárásokról szóló tájékoztatók Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról, Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt, Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt, Egyéni vállalkozás megszüntetése, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje téves adatbejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt, Lakcímigazolvány csere lakóhely címváltozása miatt, Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt, Lakcímigazolvány csere tartózkodási hely címváltozása miatt, Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, megsemmisülés esetén, Lakcímigazolvány cseréje téves adat bejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvbıl, Születési anyakönyvi kivonat igénylése, Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvbıl, Házassági anyakönyvi kivonat igénylése, Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvbıl, Halotti anyakönyvi kivonat igénylése, Házasságkötési szándék bejelentése, Születéssel kapcsolatos ügyek, Házasságkötéssel és névviseléssel kapcsolatos ügyek, Elhalálozással, hagyatékkal kapcsolatos ügyek, Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány cseréje téves adat vagy gyártási hiba miatt, Nemzetközi vezetıi engedély igénylése, Nemzetközi vezetıi engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén, Nemzetközi vezetıi engedély cseréje megrongálódás miatt, Nemzetközi vezetıi engedély igénylése téves adatbejegyzési hiba miatt, Vezetıi engedély igénylése, Vezetıi engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése, Vezetıi engedély cseréje megrongálódás miatt, Vezetıi engedély cseréje személyi adat megváltozása miatt, Vezetıi engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén, Vezetıi engedély visszavonása okán vezetıi engedély leadása, Vezetıi engedély cseréje téves adat bejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély honosítása, vezetıi engedély kiadása, Állandó lakóhely létesítése, Állandó lakóhely megváltozásának bejelentése, Állandó lakóhely megszüntetése, Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése, Tartózkodási hely létesítése, Tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése,

7 Tartózkodási hely megszüntetése, Tartózkodási hely megújítása, Ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése, Külföldön történı letelepedés bejelentése, Elsı személyazonosító igazolvány igénylése, Személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás miatt, Személyazonosító igazolvány cseréje megrongálódás miatt, Személyazonosító igazolvány cseréje az érvényességi idı lejárta miatt, Személyazonosító igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés miatt, Talált személyazonosító igazolvány leadása, Talált személyazonosító igazolvány visszaadása, Személyazonosító igazolvány kiadása a 70. életévet betöltött polgár részére, Személyazonosító igazolvány cseréje téves adat bejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Nagykorú részére útlevél igénylése, Nagykorú részére útlevél cseréje az érvényességi idı lejárta vagy adatváltozás miatt, Nagykorú részére útlevél cseréje megrongálódás miatt, Nagykorú útlevelének pótlása, Útlevél igénylése 4 év alatti kiskorú részére 2 évre, 4-18 életévét be nem töltött kiskorú részére útlevél igénylése 5 évre, Kiskorú részére útlevél cseréje az érvényességi idı lejárta vagy adatváltozás miatt, Kiskorú részére útlevél cseréje megrongálódás miatt, Kiskorú útlevelének pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén, Útlevél cseréje téves adatbejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Útiokmány leadás, Jármőkísérılap rendelése, Új jármő forgalomba helyezése, Külföldrıl behozott használt jármő forgalomba helyezése (tulajdonos váltás nélkül), Külföldrıl behozott használt jármő forgalomba helyezése (tulajdonos váltással), Forgalomból kivont gépjármő ismételt forgalomba helyezése (tulajdonos váltás nélkül), Forgalomból kivont gépjármő ismételt forgalomba helyezése (tulajdonos váltással), Jármő forgalomból történı kivonása kérelemre, Jármő tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármő átírás), Egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek, Forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek, Törzskönyv okmány cseréje, pótlása, Tulajdonos / vagy üzembentartó adatainak változása (természetes/jogi személy), Gépjármő mőszaki adatinak változása, Parkolási igazolvány kérelem, Ügyfélkapu regisztráció, Interneten regisztrált ügyfélkapu véglegesítése, Ügyfélkapu adatainak módosítása, Ügyfélkapu lemondása, megszüntetése.

8 2. sz. melléklet XR rendszerben indítható okmányirodai ügyek 1. Egyéni vállalkozás Hatósági bizonyítvány igénylése egyéi vállalkozói igazolványról Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt Egyéni vállalkozói igazolvány megrongálódás miatt 2. Lakcímigazolvány igénylés Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt Lakcímigazolvány csere lakóhely címváltozása miatt Lakcímigazolvány csere tartózkodási hely címváltozása miatt Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt Lakcímigazolvány pótlása elvesztés vagy megsemmisülés esetén 3. Anyakönyvi ügyek Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvbıl Születési anyakönyvi kivonat igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvbıl Házassági anyakönyvi kivonat igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvbıl Halotti anyakönyvi kivonat igénylése 4. Vezetıi engedély Nemzetközi vezetıi engedély igénylése 5. Lakcímváltozási ügyek Állandó lakóhely megváltozásának bejelentése Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése Tartózkodási hely létesítése Tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése Tartózkodási hely megszüntetése Tartózkodási hely megújítása Ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése 6. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa Parkolási igazolvány kérelem ő 7. Jármővekkel kapcsolatos eljárások Új jármő forgalomba helyezése Gépjármő mőszaki adatainak megváltozása

9 3. sz. melléklet A Kispest honlapon elektronikus úton elérhetı ügymenetek felsorolása A - Letölthetı adatlapok B - Ügyleírások C - KET által elıírt ügyfél tájékoztatók D - Egyéb információk A - LETÖLTHETİ adatlapok: Adóigazolást igénylı nyomtatvány ("nullás igazolás") Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármőadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz Bejelentés talajterhelési díjhoz jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére Bejelentés talajterhelési díjhoz természetes személy részére Bevallás - építményrıl. Építményadó megállapítását szolgáló bevallási lap Bevallás talajterhelési díjhoz Bevallás - telekrıl. Telekadó kötelezettség változásának bejelentésére szolgáló bevallási lap Bevallás belföldi forgalmi rendszámú gépjármőrıl - (Gépjármő eladása, forgalomból való kivonása, értékesítésre való leadása esetén kell benyújtani!) Bevallás belföldi forgalmi rendszámú gépjármőrıl - (Gépjármővásárlás, forgalomba helyezés, lakcím, telephely, rendszám változás esetén kell benyújtani!) Cukorbetegek rendkívüli átmeneti segélyének megállapításához o Adatalap o Kérelemnyomtatvány Építési munka megkezdésének bejelentése Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem Formanyomtatvány a cukorbetegség háziorvos általi igazolásához Formanyomtatvány jövedelem kimutatásához Használatbavételi engedély iránti kérelem Jövedelemnyilatkozat jegyzıi gyámhivatali eljárásokhoz Kérelemnyomtatvány közgyógyellátási igazolványért Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, kérılap közlekedési támogatás igényléséhez Közterület használat iránti kérelem Mozgáskorlátozottság miatt, gépjármőadó fizetési kötelezettség alól való mentesség megállapításához szükséges I. fokú orvosi szakvélemény minta Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó 7 éven belül nem részesült személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatásban gépjármő behozatali vámmentességben (Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatáshoz) Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó a jármővezetéstıl nincs eltiltva (súlyos mozgáskorlátozott szállításához, közlekedéséhez) Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó a szerzési támogatással megvásárolandó gépjármővet milyen célra kívánja használni. Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó vállalja a súlyos mozgáskorlátozott szállítását (Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatáshoz) Statisztikai adatlap (1. sz; az építési engedély iránti kérelem melléklete) Szomszédos ingatlanok rendelkezési jogosultjainak a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozata (építkezéshez) Tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata (építkezéshez)

10 B Ügyleírások 1 A gépjármőadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) A normatív közgyógyellátásról (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) A talajterhelési díjról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) A telekadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Alanyi közgyógyellátás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Az adózás rendjérıl (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Az építéshatósági eljárás illetéke (Építéshatósági Iroda) Az építményadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Adósságkezelési szolgáltatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Ápolási díj - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Átmeneti segély - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Bontási engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Cukorbetegek rendkívüli átmeneti segélye (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Egyéb szociális hatósági ügyintézés - (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Egyszeri anyasági támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Építési engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Gyermek védelembe vétele ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Gyermekek gondozási díjával kapcsolatos feladatok ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Gyermeki és szülıi jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján jogszabály magyarázat (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Hadigondozás - (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Helyszíni bírság meg nem fizetésekor mi történik? (Szabálysértési iroda) Idıskorúak járadéka - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Jogorvoslati lehetıség a szabálysértési eljárás során. (Szabálysértési iroda) Kérelem az egyéni vállalkozói igazolványhoz (Okmányiroda) Ki és hogyan kérhet lakásfenntartási támogatást? (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Kiskorúak vagyoni ügyeinek intézése tájékoztató (Gyámhivatal) Közeledési támogatás iránt benyújtott kérelemhez (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Közgyógyellátás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Köztemetés - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Lakásfenntartási támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) 1 A 3.sz. melléklet B pontjában szereplı irodák elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal.

11 Menekültek ügyei (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Mi a teendı, ha az egyéni vállalkozó vagy a vállalkozás adatai megváltoznak (Okmányiroda) Normatív közgyógyellátás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Nyugdíjas-bérlet igazolások (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Rendszeres nevelési hozzájárulás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Rendszeres szociális segély tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentációja (Építéshatósági Iroda) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Szabálysértési ügyek ügyleírás (Szabálysértési iroda) Személygépkocsi átalakítási támogatás iránt benyújtott kérelem (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Személygépkocsi szerzési támogatás iránt benyújtott kérelem (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Szülı nyilatkozatának felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Talajterhelési díjról alkotott önkormányzati rendelet (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Tanácsnokok elérhetısége (Polgármesteri Kabinet Iroda) Tájékoztató a évi gépjármőadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Tájékoztató a gondnokság alá helyezésrıl (Gyámhivatal) Tájékoztató a Kispesti Gyámhivatal munkájáról (Gyámhivatal) Tájékoztató a lakáscélú támogatási kérelmek benyújtásához (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás) Tájékoztató lakcímbejelentésrıl (Okmányiroda) Tájékoztató személyazonosító igazolvány adatfelvételezéséhez (Okmányiroda) Tájékoztató útlevéligényléshez (Okmányiroda) Tájékoztató vezetıi engedély adatfelvételezéséhez (Okmányiroda) TB ügyintézés - (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvétele ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Temetési segély - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Ügyfajták, kérelmi lapok, engedélyezési eljárás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Ügygondnok és eseti gondnok kirendelése, felmentése (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Végrehajtási eljárás a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén (Szabálysértési iroda)

12 C - KET által elıírt ügyfél tájékoztatók 1 A fıépítész tevékenységi köre (Fıépítész) A gyámhivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyek (Gyámhivatal) A gyámhivatal feladatait alapvetıen meghatározó jogszabályok (Gyámhivatal) A KVSZ mellékleteiként elfogadott szabályozási tervek (Fıépítész) A lakásügyekkel kapcsolatos helyi rendeletek: (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás) Az érvényben lévı részletes rendezési tervek (Fıépítész) Az Hatósági Iroda - ügyfélszolgálat ügyfélfogadási idıpontjai területenként (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) A városgazdálkodási iroda fı tevékenységeinek ismertetése (Városgazdálkodás) Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport tevékenysége, telefonszámai, ügyintézık, munkakörük, elérhetıségük (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Adóügyi irodán nyilvántartott számlaszámok (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Alpolgármesteri és tanácsnoki titkárság elérhetısége (Polgármesteri Kabinet Iroda) Elektronikus ügyintézés oldalai Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók (Jegyzı oldala, Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Fontosabb törvények, rendeletek, jogszabályok (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Fontosabb törvények, rendeletek, jogszabályok felsorolása (Építéshatósági Iroda) Fıépítész címei, ügyfélfogadása, elérhetısége, ügyintézık (Fıépítész) Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika valamennyi munkatárs -os elérése, telefonszám, beosztás (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Hatósági Iroda ügyfélfogadás, telefonszámok, munkatársak és elérésük, milyen területtel foglalkoznak (Hatósági Iroda) Jegyzı, aljegyzı elérhetısége (Jegyzı oldala) Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság, címek, telefonszámok minden ügyintézınél (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Jegyzıi Kabinet Iroda, szervezeti felépítés, az egyes csoportok feladatai (Jegyzıi Kabinet Iroda) Jegyzıi Kabinet Iroda, Jogi szakreferensek, telefonszámok, ügyfélfogadás (Jegyzıi Kabinet Iroda, Jogi szakreferensek) Jogszabályi környezet a Polgármesteri Hivatal mőködéséhez. A Polgármesteri Hivatal tevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok (Jegyzıi Kabinet Iroda) Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Közbeszerzés, cím, telefonszámok, tevékenységi kör, ügyintézık és elérésük (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Közbeszerzés) Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás ügyintézıi, címek, hol mit intézhet (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás) Milyen területekkel foglalkozik a hagyatéki csoport? (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) Milyen területekkel foglalkozik az általános ügyfélszolgálat? (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) 1 A 3.sz. melléklet C pontjában szereplı irodák elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal.

13 Milyen területekkel foglalkozik az anyakönyvi hivatal? (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) Építéshatósági Iroda munkatársai, elérhetıségük, beosztásuk, tevékenységi körük. Az építéshatósági eljárások ügyintézıi (Építéshatósági Iroda) Mővelıdési- Oktatási, Egészségügyi és Sport Iroda ügyfélfogadás helye, ideje, e- mail címek. Az irodához tartozó szakterületek, telefonos elérésük. (MES Iroda) Polgármesteri Kabinet Iroda, Pályázatírók. cím, tevékenységi kör, ügyintézık (Polgármesteri Kabinet Iroda, Pályázatírók) Pályázatok rendszeres közzététele (Fıépítész, Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás, MESI, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Vagyongazdálkodás, Városgazdálkodás) Pénzügyi és Gazdasági Iroda tevékenysége. címek. Mit, hol intézhet telefonés szobaszámok (Pénzügyi és Gazdasági Iroda) Polgármesteri Kabinet Iroda címe, telefonszáma, szobaszám, tevékenységi köre (Polgármesteri Kabinet Iroda) Referensek elérhetısége (Polgármesteri Kabinet Iroda) Szabálysértési iroda, cím, ügyintézık, szakterületük, telefonszám (Szabálysértési iroda) Jegyzıi Kabinet Iroda, Személyzeti referensek feladatai, , ügyintézık, szobaszám, telefonszámok (Jegyzıi Kabinet Iroda, Személyzeti referensek) Szociális és Gyermekvédelmi Iroda munkatársai, milyen területeket látnak el, szobaszám, telefonszám (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Vagyongazdálkodási iroda ügyintézıi, telefonszámok (Vagyongazdálkodás) Városgazdálkodási iroda ügyintézıi, telefonszámok, néhányuk címe (Városgazdálkodás) D - Egyéb információk A hivatal kitüntetettjei Dél pesti kerületek informatikai együttmőködése beszámoló (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Elektronikus ügyintézés Kispesten tájékoztató (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Építészeti Mőszaki tervtanács bemutatása (Fıépítész) Felhívás parlagfő elleni védekezésre (Városgazdálkodás) Fıpolgármesteri Hivatal elérése Intranetes oldalunk elérése kollegáink számára ISO (Minıségirányítás) a Kispesti Polgármesteri Hivatalban Irodák, csoportok hírei Irodavezetıi értekezletek a Polgármesteri Hivatalban (Jegyzıi Kabinet Iroda) Jegyzıi köszöntı Kerületek honlapjai Kerületi internet hálózat ismertetése (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (Fıépítész) Kispest térképe Kispesti levelezés elérése Közigazgatási Hivatal elérése Lomtalanítási akció Kispesten térképmelléklettel (Városgazdálkodás) Méta III tervjavaslat véleményezhetı (Fıépítész)

14 Minıségirányítás (ISO) a Kispesti Polgármesteri Hivatalban Övezeti Térkép (Fıépítész) Ügyfélkapu a honlapon (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Ügyfélszolgálati charta Választási oldalak Virtuális okmányiroda (www.magyarorszag.hu) (Okmányiroda) Wekerle szabályozási tervlap (Fıépítész)

Budapest F város XIX. ker. Kispest Önkormányzat képvisel

Budapest F város XIX. ker. Kispest Önkormányzat képvisel Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 6/2007. (II.23.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl A képviselı-testület a helyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének 27/2008.(XII.23). Ök. sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl.

A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének 27/2008.(XII.23). Ök. sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl. A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének 27/2008.(XII.23). Ök. sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl. Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl (egységes szerkezetben a módosító 26/2006. (VII. 06.), valamint 8/2007.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló - 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII.

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatala

Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Nagyatádi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00-12.00-ig- 13.00-16.00-ig Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-12.00-13.00-16.00-ig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Részletesebben

8. Gyermekszületés TGYÁS (Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem)

8. Gyermekszületés TGYÁS (Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem) 1. Gyermekszületés Születés bejelentése és anyakönyvezés 2. Gyermekszületés Születési anyakönyvi kivonat kiállítás 3. Gyermekszületés Lakcímkártya kiállítás 4. Gyermekszületés Személyazonosító igazolvány

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Mintafolyamatok kiválasztása

Mintafolyamatok kiválasztása Mintafolyamatok kiválasztása Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_mintafolyamatok_kivalasztasa_080529_V1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Hatósági ellenırzési tervek közzététele

Hatósági ellenırzési tervek közzététele Pomáz Város Önkormányzatának Jegyzıje Hatósági ellenırzési tervek közzététele A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 88. alapján a hatóság hatásköreinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft

1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási illeték) 3000 Ft 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (2012. január 1-től hatályos) 1.) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetéke (ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik) (általános tételű eljárási

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben