önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2."

Átírás

1 Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005. (X.19.) rendeletének egységes szerkezetébe foglalt szövege Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 8. (1), 160. (1) bek. és 162. (1) bekezdésében kapott felhatalmazást figyelembevéve az önkormányzatnál bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Bp. XIX. ker. Kispest közigazgatási területén a közigazgatási hatósági eljárás során a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek intézésére hatáskörrel rendelkezı hatóságra és ügyfelekre, amennyiben ügyeiket elektronikus úton intézik. II. Értelmezı rendelkezések 2. Értelmezı rendelkezések: E rendelet alkalmazása szempontjából: 1./ közigazgatási hatóság: a./ a helyi önkormányzat képviselı-testülete, illetve a Ket 19. (2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben annak szervei 38/2005. (X.19.) sz. önkormányzati rendelet ait figyelembevéve, b./ a jegyzı, c./ a képviselı-testület hivatalának ügyintézıje 2./ közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban hatósági ügy): a./ minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintı jogot, vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt, vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenırzést végez, b./ a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés a fegyelmi és etikai ügyek kivételével ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. 3./ ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenırzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterületen levı valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerő használója. 4./ elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történı ellátása, az eközben felmerülı tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége; 5./ elektronikus út: az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetıleg továbbítást végzı vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történı végzése;

2 6./ internetes ügyfélszolgálat: az elektronikus közigazgatási ügyféltájékoztatás és szolgáltatások igénybevételét lehetıvé tevı, az ügyintézési lehetıségekrıl tájékoztatást nyújtó nyilvános internetes felület; 7./ ügyfélkapu: az az eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. III. Elektronikus út nem alkalmazható 3. (1) Az elektronikus út nem alkalmazható: a./ a Ket. 20. (6) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában, b./ a 22. (2) bekezdésében foglaltak szerinti áttétel esetében, kivéve, ha a kérelem és az ügyben keletkezett valamennyi irat elektronikus formában is rendelkezésre áll, c./ a nem elektronikus úton érkezett kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása és az eljárás megszüntetése tárgyában hozott végzés esetében, d./ a hatósági szerzıdések vonatkozásában, e./ a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban, f./ a végrehajtási eljárásra vonatkozó (Ket. VIII. fejezet) rendelkezései vonatkozásában, az elrendelt fizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesíthetıségérıl szóló tájékoztató esetét kivéve, (2) Amennyiben magasabb szintő jogszabály másként nem rendelkezik, nem intézhetıek elektronikus úton azok az ügyek, amelyekben: a./ az ügyfél vagy tanú személyes meghallgatása szükséges, b./ van ellenérdekő ügyfél, c./ mellékleteket kell csatolni, d./ szakértı közremőködése szükséges, e./ környezettanulmányt, helyszíni szemlét kell tartani, és ez az eljárás megindulásakor nyilvánvaló. IV. Elektronikus formában intézhetı eljárási cselekmények 4. (1) Törvény eltérı rendelkezése hiányában az ügyfél és az eljárásban résztvevı más személy nem kötelezhetı arra, hogy eljárási cselekményeit elektronikus úton végezze. (2) Az ügyfelet az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között. Elektronikus tájékoztató szolgáltatás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal a központi rendszeren Kormányzati Portál Központi Elektronikus Tájékoztató-Rendszerén valamint az internetes honlapján a hatáskörébe tartozó ügyintézésrıl elektronikus tájékoztatót tesz közzé, amely magában foglalja: a) a hatóság megnevezését, hatáskörét, illetékességét, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát,

3 b) az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézık megnevezését, az ügyfélfogadási rendet, illetıleg c) az ügyek intézését segítı útmutatókat, a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre (ügyintézési folyamat leírására) vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetıvé tételét. (2) Az interaktív tájékoztatási szolgáltatást, illetve elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó szervezet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen tájékoztatást ad: a) az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályokról, b) az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejérıl, c) az ügyek intézése során elektronikus úton végezhetı cselekményekrıl, így különösen a központi rendszer igénybevételének feltételeirıl, az eljárás megindításához szükséges kérelem (beadvány) elérhetıségérıl, kitöltésének módjáról, továbbításáról, d) az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megilletı jogokról, az ügyfelet terhelı kötelezettségekrıl, e) az adatkezelésrıl és az ügyfelet megilletı adatvédelmi jogokról, f) az eljárási illetékrıl vagy igazgatási szolgáltatási díjról és lerovásának, befizetésének módjáról, g) az elektronikus ügyintézési cselekmények végzéséhez az elektronikus aláírással nem rendelkezı ügyfél számára szükséges egyedi azonosító használatáról, illetıleg az egyedi azonosítóhoz jutás módjáról való információkat, h) az elektronikus ügyintézés technikai szabályairól szóló tájékoztatást. (3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében hivatalosan közzétett nyomtatványon, elektronikus őrlapon érkezı kérelmet és beadványt, ha annak kitöltése a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel, a közigazgatási szerv köteles a) a hatósági ügyintézés hagyományos módozatai esetén kinyomtatott formában, b) elektronikus közigazgatási szolgáltatás nyújtása esetén elektronikus formában elfogadni. 6. Részben, illetve egészben elektronikusan ügyintézhetı ügyek (1) Az Okmányirodában mőködı Internetes Közigazgatási Szolgáltatási Rendszer (XR) útján az 1. sz. mellékletben megjelölt közigazgatási eljárásokról adunk tájékoztatást. (2) Az XR rendszeren keresztül a 2. sz. mellékletben felsorolt okmányirodai ügyeket lehet elektronikus úton indítani. (3) Az önkormányzat honlapján a 3. sz. mellékletben megjelölt irodák, csoportok felsorolt tájékoztató anyagai, nyomtatványai érhetık el, illetve tölthetık le. 7. Idıpontfoglalás (1) A Polgármesteri Hivatal az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézését elektronikus úton történı elızetes idıpontfoglalással teszi kényelmesebbé. (2) Az ügyfél a kérelmének benyújtásával egyidejőleg az elektronikus úton elérhetı ügyintézıi naptárban megjelölheti, hogy melyik idıpontban kíván a hatóságnál ügyintézés céljából megjelenni. (3) Az ügyfél az idıpontfoglalásban meghatározott idıpont elıtt legkésıbb három órával, a hatóság legkésıbb egy munkanappal korábban az idıpont módosítását kezdeményezheti.

4 8. Üzemzavar (1) A hatóság és az ügyfél folyamatban levı elektronikus kapcsolattartása során a hatóság ellenırzése alatt álló informatikai rendszerben bekövetkezı a) átmeneti üzemzavar esetén a hatóság az ügyfelet elektronikus levélben - az üzemzavar kezdı és megszőnési idıpontjának megjelölésével - az üzemzavar elhárítását követı huszonnégy órán belül tájékoztatja az üzemzavar tényérıl, b) tartós - legalább öt napon át tartó - üzemzavar esetén a hatóság legkésıbb az üzemzavar ötödik napját követı elsı munkanapon az ügyfelet az üzemzavar tényérıl és kezdı idıpontjáról könyvelt postai küldeményben értesíti és tájékoztatja arról, hogy az ügyintézésre a hagyományos (írásbeli) eljárási módot lehet alkalmazni. (2) Ha a hatóság informatikai rendszerének tartós vagy átmeneti meghibásodása, illetve egyéb technikai ok miatt nem volt képes elektronikus dokumentumot fogadni, a hatóság az errıl szóló tájékoztatással egyidejőleg az ügyfelet a szükséges eljárási cselekmény megismétlésére hívja fel. (3) Az átmeneti üzemzavar idıtartamát, illetve a tartós üzemzavar esetén az üzemzavar kezdı idıpontjától az értesítésnek az ügyfél részére történı kézbesítéséig tartó idıszakot a határidık számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A tartós üzemzavar elhárítása után ennek tényérıl az ügyfelet a hatóság elektronikus úton értesíti. (4) Amennyiben az ügyfél az elektronikus kapcsolattartáshoz az általa igénybe vett, nem saját ellenırzése alatt álló informatikai rendszer üzemzavara miatt eljárási határnapot, határidıt mulaszt, úgy a Ket. 66. szerinti igazolási kérelem benyújtásának van helye. 9. Hatálybalépés Ez a rendelet november 1-én lép hatályba kivéve a rendelet 7. -át, amely az Okmányiroda esetében november 1-én, a többi iroda és csoport vonatkozásában január 1-én lép hatályba. Budapest, október 13. Dr. Istvánfi Sándor jegyzı Steinerné dr. Török Katalin polgármester Kihirdetési záradék: október 19.

5 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) X. fejezete foglalkozik az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás szabályaival. A Ket. 8. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérı rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. A törvény 160. (1) bekezdés szerint törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérı rendelkezése hiányában a hatóság, a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi. Fenti rendelkezések felhatalmazást adnak arra, hogy az önkormányzatok az elektronikus ügyintézésrıl helyi rendeletet alkothassanak. Részletes indokolás hoz A rendelet területi, személyi, tárgyi hatályát tartalmazza és az értelmezı rendelkezéseket foglalja magába, figyelembe véve a Ket. értelmezı szabályait hoz Az elektronikusan nem intézhetı ügytípusokat sorolja fel, illetve azt rögzíti, hogy az ügyfél választhat az elektronikus és hagyományos ügyintézés között. 5. -hoz Az elektronikus tájékoztató szolgáltatást és annak igénybevételi lehetıségét mutatja be. 6. -hoz A részben, illetve egészében elektromosan intézhetı ügyeket tartalmazza, tájékoztatást ad az önkormányzat honlapjáról letölthetı tájékoztató anyagok, nyomtatványok elérhetıségérıl. Az idıpontfoglalás rendjét szabályozza. 7. -hoz 8. -hoz Az üzemzavarra vonatkozó szabályokat vette át a Ket-bıl. 9. -hoz A rendelet hatálybalépését szabályozza, amely figyelembe veszi azt a körülményt, hogy az elektronikus ügyintézés feltételei csak hosszabb idı alatt, folyamatosan teremthetık meg az iktatási rendszer, az informatikai és személyi feltételek biztosítása mentén.

6 1. sz. melléklet Az Okmányirodán mőködı Internetes Közigazgatási Szolgáltatási Rendszer (XR) útján elérhetı közigazgatási eljárásokról szóló tájékoztatók Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozói igazolványról, Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt, Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt, Egyéni vállalkozás megszüntetése, Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje téves adatbejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt, Lakcímigazolvány csere lakóhely címváltozása miatt, Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt, Lakcímigazolvány csere tartózkodási hely címváltozása miatt, Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, megsemmisülés esetén, Lakcímigazolvány cseréje téves adat bejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvbıl, Születési anyakönyvi kivonat igénylése, Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvbıl, Házassági anyakönyvi kivonat igénylése, Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvbıl, Halotti anyakönyvi kivonat igénylése, Házasságkötési szándék bejelentése, Születéssel kapcsolatos ügyek, Házasságkötéssel és névviseléssel kapcsolatos ügyek, Elhalálozással, hagyatékkal kapcsolatos ügyek, Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány cseréje téves adat vagy gyártási hiba miatt, Nemzetközi vezetıi engedély igénylése, Nemzetközi vezetıi engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén, Nemzetközi vezetıi engedély cseréje megrongálódás miatt, Nemzetközi vezetıi engedély igénylése téves adatbejegyzési hiba miatt, Vezetıi engedély igénylése, Vezetıi engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése, Vezetıi engedély cseréje megrongálódás miatt, Vezetıi engedély cseréje személyi adat megváltozása miatt, Vezetıi engedély pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén, Vezetıi engedély visszavonása okán vezetıi engedély leadása, Vezetıi engedély cseréje téves adat bejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély honosítása, vezetıi engedély kiadása, Állandó lakóhely létesítése, Állandó lakóhely megváltozásának bejelentése, Állandó lakóhely megszüntetése, Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése, Tartózkodási hely létesítése, Tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése,

7 Tartózkodási hely megszüntetése, Tartózkodási hely megújítása, Ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése, Külföldön történı letelepedés bejelentése, Elsı személyazonosító igazolvány igénylése, Személyazonosító igazolvány cseréje adatváltozás miatt, Személyazonosító igazolvány cseréje megrongálódás miatt, Személyazonosító igazolvány cseréje az érvényességi idı lejárta miatt, Személyazonosító igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés miatt, Talált személyazonosító igazolvány leadása, Talált személyazonosító igazolvány visszaadása, Személyazonosító igazolvány kiadása a 70. életévet betöltött polgár részére, Személyazonosító igazolvány cseréje téves adat bejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Nagykorú részére útlevél igénylése, Nagykorú részére útlevél cseréje az érvényességi idı lejárta vagy adatváltozás miatt, Nagykorú részére útlevél cseréje megrongálódás miatt, Nagykorú útlevelének pótlása, Útlevél igénylése 4 év alatti kiskorú részére 2 évre, 4-18 életévét be nem töltött kiskorú részére útlevél igénylése 5 évre, Kiskorú részére útlevél cseréje az érvényességi idı lejárta vagy adatváltozás miatt, Kiskorú részére útlevél cseréje megrongálódás miatt, Kiskorú útlevelének pótlása elvesztés, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén, Útlevél cseréje téves adatbejegyzés vagy gyártási hiba miatt, Útiokmány leadás, Jármőkísérılap rendelése, Új jármő forgalomba helyezése, Külföldrıl behozott használt jármő forgalomba helyezése (tulajdonos váltás nélkül), Külföldrıl behozott használt jármő forgalomba helyezése (tulajdonos váltással), Forgalomból kivont gépjármő ismételt forgalomba helyezése (tulajdonos váltás nélkül), Forgalomból kivont gépjármő ismételt forgalomba helyezése (tulajdonos váltással), Jármő forgalomból történı kivonása kérelemre, Jármő tulajdonosának személyében bekövetkezett változás (gépjármő átírás), Egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos ügyek, Forgalmi engedély okmánnyal kapcsolatos ügyek, Törzskönyv okmány cseréje, pótlása, Tulajdonos / vagy üzembentartó adatainak változása (természetes/jogi személy), Gépjármő mőszaki adatinak változása, Parkolási igazolvány kérelem, Ügyfélkapu regisztráció, Interneten regisztrált ügyfélkapu véglegesítése, Ügyfélkapu adatainak módosítása, Ügyfélkapu lemondása, megszüntetése.

8 2. sz. melléklet XR rendszerben indítható okmányirodai ügyek 1. Egyéni vállalkozás Hatósági bizonyítvány igénylése egyéi vállalkozói igazolványról Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés esetén Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje adatváltozás miatt Egyéni vállalkozói igazolvány megrongálódás miatt 2. Lakcímigazolvány igénylés Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok megváltozása miatt Lakcímigazolvány csere lakóhely címváltozása miatt Lakcímigazolvány csere tartózkodási hely címváltozása miatt Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt Lakcímigazolvány pótlása elvesztés vagy megsemmisülés esetén 3. Anyakönyvi ügyek Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvbıl Születési anyakönyvi kivonat igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvbıl Házassági anyakönyvi kivonat igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvbıl Halotti anyakönyvi kivonat igénylése 4. Vezetıi engedély Nemzetközi vezetıi engedély igénylése 5. Lakcímváltozási ügyek Állandó lakóhely megváltozásának bejelentése Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése Tartózkodási hely létesítése Tartózkodási hely megváltoztatásának bejelentése Tartózkodási hely megszüntetése Tartózkodási hely megújítása Ideiglenes külföldön tartózkodásból való visszatérés bejelentése 6. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa Parkolási igazolvány kérelem ő 7. Jármővekkel kapcsolatos eljárások Új jármő forgalomba helyezése Gépjármő mőszaki adatainak megváltozása

9 3. sz. melléklet A Kispest honlapon elektronikus úton elérhetı ügymenetek felsorolása A - Letölthetı adatlapok B - Ügyleírások C - KET által elıírt ügyfél tájékoztatók D - Egyéb információk A - LETÖLTHETİ adatlapok: Adóigazolást igénylı nyomtatvány ("nullás igazolás") Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármőadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz Bejelentés talajterhelési díjhoz jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek részére Bejelentés talajterhelési díjhoz természetes személy részére Bevallás - építményrıl. Építményadó megállapítását szolgáló bevallási lap Bevallás talajterhelési díjhoz Bevallás - telekrıl. Telekadó kötelezettség változásának bejelentésére szolgáló bevallási lap Bevallás belföldi forgalmi rendszámú gépjármőrıl - (Gépjármő eladása, forgalomból való kivonása, értékesítésre való leadása esetén kell benyújtani!) Bevallás belföldi forgalmi rendszámú gépjármőrıl - (Gépjármővásárlás, forgalomba helyezés, lakcím, telephely, rendszám változás esetén kell benyújtani!) Cukorbetegek rendkívüli átmeneti segélyének megállapításához o Adatalap o Kérelemnyomtatvány Építési munka megkezdésének bejelentése Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem Formanyomtatvány a cukorbetegség háziorvos általi igazolásához Formanyomtatvány jövedelem kimutatásához Használatbavételi engedély iránti kérelem Jövedelemnyilatkozat jegyzıi gyámhivatali eljárásokhoz Kérelemnyomtatvány közgyógyellátási igazolványért Közlekedési kedvezmények iránti kérelem, kérılap közlekedési támogatás igényléséhez Közterület használat iránti kérelem Mozgáskorlátozottság miatt, gépjármőadó fizetési kötelezettség alól való mentesség megállapításához szükséges I. fokú orvosi szakvélemény minta Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó 7 éven belül nem részesült személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatásban gépjármő behozatali vámmentességben (Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatáshoz) Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó a jármővezetéstıl nincs eltiltva (súlyos mozgáskorlátozott szállításához, közlekedéséhez) Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó a szerzési támogatással megvásárolandó gépjármővet milyen célra kívánja használni. Nyilatkozat-minta, hogy a nyilatkozó vállalja a súlyos mozgáskorlátozott szállítását (Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatáshoz) Statisztikai adatlap (1. sz; az építési engedély iránti kérelem melléklete) Szomszédos ingatlanok rendelkezési jogosultjainak a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozata (építkezéshez) Tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata (építkezéshez)

10 B Ügyleírások 1 A gépjármőadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) A normatív közgyógyellátásról (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) A talajterhelési díjról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) A telekadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Alanyi közgyógyellátás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Az adózás rendjérıl (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Az építéshatósági eljárás illetéke (Építéshatósági Iroda) Az építményadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Adósságkezelési szolgáltatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Ápolási díj - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Átmeneti segély - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Bontási engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Cukorbetegek rendkívüli átmeneti segélye (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Egyéb szociális hatósági ügyintézés - (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Egyszeri anyasági támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Építési engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Gyermek védelembe vétele ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Gyermekek gondozási díjával kapcsolatos feladatok ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Gyermeki és szülıi jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján jogszabály magyarázat (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Hadigondozás - (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció (Építéshatósági Iroda) Helyszíni bírság meg nem fizetésekor mi történik? (Szabálysértési iroda) Idıskorúak járadéka - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Jogorvoslati lehetıség a szabálysértési eljárás során. (Szabálysértési iroda) Kérelem az egyéni vállalkozói igazolványhoz (Okmányiroda) Ki és hogyan kérhet lakásfenntartási támogatást? (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Kiskorúak vagyoni ügyeinek intézése tájékoztató (Gyámhivatal) Közeledési támogatás iránt benyújtott kérelemhez (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Közgyógyellátás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Köztemetés - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Lakásfenntartási támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) 1 A 3.sz. melléklet B pontjában szereplı irodák elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal.

11 Menekültek ügyei (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Mi a teendı, ha az egyéni vállalkozó vagy a vállalkozás adatai megváltoznak (Okmányiroda) Normatív közgyógyellátás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Nyugdíjas-bérlet igazolások (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Rendszeres nevelési hozzájárulás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Rendszeres szociális segély tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentációja (Építéshatósági Iroda) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Szabálysértési ügyek ügyleírás (Szabálysértési iroda) Személygépkocsi átalakítási támogatás iránt benyújtott kérelem (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Személygépkocsi szerzési támogatás iránt benyújtott kérelem (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Szülı nyilatkozatának felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Talajterhelési díjról alkotott önkormányzati rendelet (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Tanácsnokok elérhetısége (Polgármesteri Kabinet Iroda) Tájékoztató a évi gépjármőadóról (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Tájékoztató a gondnokság alá helyezésrıl (Gyámhivatal) Tájékoztató a Kispesti Gyámhivatal munkájáról (Gyámhivatal) Tájékoztató a lakáscélú támogatási kérelmek benyújtásához (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás) Tájékoztató lakcímbejelentésrıl (Okmányiroda) Tájékoztató személyazonosító igazolvány adatfelvételezéséhez (Okmányiroda) Tájékoztató útlevéligényléshez (Okmányiroda) Tájékoztató vezetıi engedély adatfelvételezéséhez (Okmányiroda) TB ügyintézés - (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Teljes hatályú apai elismerı nyilatkozat felvétele ügyleírás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Temetési segély - tájékoztató (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Ügyfajták, kérelmi lapok, engedélyezési eljárás (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Ügygondnok és eseti gondnok kirendelése, felmentése (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Végrehajtási eljárás a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén (Szabálysértési iroda)

12 C - KET által elıírt ügyfél tájékoztatók 1 A fıépítész tevékenységi köre (Fıépítész) A gyámhivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyek (Gyámhivatal) A gyámhivatal feladatait alapvetıen meghatározó jogszabályok (Gyámhivatal) A KVSZ mellékleteiként elfogadott szabályozási tervek (Fıépítész) A lakásügyekkel kapcsolatos helyi rendeletek: (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás) Az érvényben lévı részletes rendezési tervek (Fıépítész) Az Hatósági Iroda - ügyfélszolgálat ügyfélfogadási idıpontjai területenként (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) A városgazdálkodási iroda fı tevékenységeinek ismertetése (Városgazdálkodás) Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport tevékenysége, telefonszámai, ügyintézık, munkakörük, elérhetıségük (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Adóügyi irodán nyilvántartott számlaszámok (Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoport) Alpolgármesteri és tanácsnoki titkárság elérhetısége (Polgármesteri Kabinet Iroda) Elektronikus ügyintézés oldalai Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók (Jegyzı oldala, Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Fontosabb törvények, rendeletek, jogszabályok (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Szociális és felnıttvédelem) Fontosabb törvények, rendeletek, jogszabályok felsorolása (Építéshatósági Iroda) Fıépítész címei, ügyfélfogadása, elérhetısége, ügyintézık (Fıépítész) Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika valamennyi munkatárs -os elérése, telefonszám, beosztás (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Hatósági Iroda ügyfélfogadás, telefonszámok, munkatársak és elérésük, milyen területtel foglalkoznak (Hatósági Iroda) Jegyzı, aljegyzı elérhetısége (Jegyzı oldala) Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság, címek, telefonszámok minden ügyintézınél (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Jegyzıi gyámhatóság) Jegyzıi Kabinet Iroda, szervezeti felépítés, az egyes csoportok feladatai (Jegyzıi Kabinet Iroda) Jegyzıi Kabinet Iroda, Jogi szakreferensek, telefonszámok, ügyfélfogadás (Jegyzıi Kabinet Iroda, Jogi szakreferensek) Jogszabályi környezet a Polgármesteri Hivatal mőködéséhez. A Polgármesteri Hivatal tevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok (Jegyzıi Kabinet Iroda) Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Közbeszerzés, cím, telefonszámok, tevékenységi kör, ügyintézık és elérésük (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Közbeszerzés) Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás ügyintézıi, címek, hol mit intézhet (Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás) Milyen területekkel foglalkozik a hagyatéki csoport? (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) Milyen területekkel foglalkozik az általános ügyfélszolgálat? (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) 1 A 3.sz. melléklet C pontjában szereplı irodák elnevezését módosította a 6/2007. (II.23.) Ökr a március 1-jei hatállyal.

13 Milyen területekkel foglalkozik az anyakönyvi hivatal? (Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálat) Építéshatósági Iroda munkatársai, elérhetıségük, beosztásuk, tevékenységi körük. Az építéshatósági eljárások ügyintézıi (Építéshatósági Iroda) Mővelıdési- Oktatási, Egészségügyi és Sport Iroda ügyfélfogadás helye, ideje, e- mail címek. Az irodához tartozó szakterületek, telefonos elérésük. (MES Iroda) Polgármesteri Kabinet Iroda, Pályázatírók. cím, tevékenységi kör, ügyintézık (Polgármesteri Kabinet Iroda, Pályázatírók) Pályázatok rendszeres közzététele (Fıépítész, Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, Lakásgazdálkodás, MESI, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda, Vagyongazdálkodás, Városgazdálkodás) Pénzügyi és Gazdasági Iroda tevékenysége. címek. Mit, hol intézhet telefonés szobaszámok (Pénzügyi és Gazdasági Iroda) Polgármesteri Kabinet Iroda címe, telefonszáma, szobaszám, tevékenységi köre (Polgármesteri Kabinet Iroda) Referensek elérhetısége (Polgármesteri Kabinet Iroda) Szabálysértési iroda, cím, ügyintézık, szakterületük, telefonszám (Szabálysértési iroda) Jegyzıi Kabinet Iroda, Személyzeti referensek feladatai, , ügyintézık, szobaszám, telefonszámok (Jegyzıi Kabinet Iroda, Személyzeti referensek) Szociális és Gyermekvédelmi Iroda munkatársai, milyen területeket látnak el, szobaszám, telefonszám (Szociális és Gyermekvédelmi Iroda) Vagyongazdálkodási iroda ügyintézıi, telefonszámok (Vagyongazdálkodás) Városgazdálkodási iroda ügyintézıi, telefonszámok, néhányuk címe (Városgazdálkodás) D - Egyéb információk A hivatal kitüntetettjei Dél pesti kerületek informatikai együttmőködése beszámoló (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Elektronikus ügyintézés Kispesten tájékoztató (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Építészeti Mőszaki tervtanács bemutatása (Fıépítész) Felhívás parlagfő elleni védekezésre (Városgazdálkodás) Fıpolgármesteri Hivatal elérése Intranetes oldalunk elérése kollegáink számára ISO (Minıségirányítás) a Kispesti Polgármesteri Hivatalban Irodák, csoportok hírei Irodavezetıi értekezletek a Polgármesteri Hivatalban (Jegyzıi Kabinet Iroda) Jegyzıi köszöntı Kerületek honlapjai Kerületi internet hálózat ismertetése (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (Fıépítész) Kispest térképe Kispesti levelezés elérése Közigazgatási Hivatal elérése Lomtalanítási akció Kispesten térképmelléklettel (Városgazdálkodás) Méta III tervjavaslat véleményezhetı (Fıépítész)

14 Minıségirányítás (ISO) a Kispesti Polgármesteri Hivatalban Övezeti Térkép (Fıépítész) Ügyfélkapu a honlapon (Polgármesteri Kabinet Iroda, Informatika) Ügyfélszolgálati charta Választási oldalak Virtuális okmányiroda (www.magyarorszag.hu) (Okmányiroda) Wekerle szabályozási tervlap (Fıépítész)

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl (egységes szerkezetben a módosító 26/2006. (VII. 06.), valamint 8/2007.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1992. évi LXVI. törvény

1992. évi LXVI. törvény 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1992.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben