Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012. számú döntésének felülvizsgálata másodfokú eljárásban Szigeti Kft Nyíregyháza, Garibaldi u. 59. H A T Á R O Z A T A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) a Szigeti Kft. (továbbiakban: Bányavállalkozó) képviseletében eljáró Dr. Bartkuné Dr. Szekrényes Ida ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 14. II/10. a továbbiakban: Jogi Képviselő) által törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezése alapján felülvizsgálta a Miskolci Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) MBK/1990-4/2012. számú határozatát és a döntést megelőző eljárását. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot és a fellebbezést elutasítja. helybenhagyja Ez a határozat a közlésével jogerős és végrehajtható, ellene államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva, a közléstől számított 30 napon belül a Nyíregyházi Törvényszéktől (4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.) keresettel lehet kérni. A keresetlevelet 3 példányban a Bányakapitányságra kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a keresetlevélben a határozat végrehajtásának felfüggesztését lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha az ügyfél a közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tárgyalás tartását kéri Budapest, Columbus u : (06-1) : 1590 Budapest, Pf.: 95 : (06-1)

2 I N D O K O L Á S Az ügy előzményei. A Bányakapitányság a Szigeti Kft. (továbbiakban: Bányavállalkozó) részére az 1578/14/2009. ikt. számú határozatában megállapította a Vaja III. homok védnevű bányatelket. A Bányakapitányság a bányatelek megállapítást követően a bányatelek területén üzemelő bányaüzemre vonatkozóan MBK/360/1/2010. számon kitermelési műszaki üzemi tervet hagyott jóvá. A Bányakapitányság én a Vaja III.-homok védnevű bányatelek területén működő bányaüzem működése jogszerűségének felülvizsgálata ügyében helyszíni ellenőrzést tartott, amelyről MBK/1990-2/2012. számon jegyzőkönyv készült. A helyszíni ellenőrzés során a Bányakapitányság képviselői megállapították, hogy a tárgyi bányaüzemben a kitermelési tevékenységet az MBK/360/1/2010. számú határozattal kiadott engedély érvényességének kezdete óta, azaz től a Bányavállalkozó nem kezdte meg, így ezzel a tevékenységével megsértette a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 30. (1) bekezdésében valamint a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bt.Vhr.) foglalt jogszabályi előírásokat [Bt.Vhr. 14. (4) bekezdés, 17. (1) bekezdés], továbbá a helyszíni szemle időpontjáig a bányaüzemben jogszerűtlenül folytat bányászati tevékenységet. A Bányakapitányság döntésének indoklására a Bt. 41. (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozott, amely szerint ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a bányafelügyelet a bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a tájrendezést. A Bányakapitányság a megállapított jogszabályszegések miatt határozata rendelkező részében a Bt. 41. (2) bekezdése alapján visszavonta a bányaüzem kitermelésre vonatkozó működési engedélyét és kötelezte a Bányavállalkozót, hogy a jóváhagyott műszaki üzemi tervvel nem rendelkező bányaüzemben fennálló jogszerűtlen állapotot határozata jogerőre emelkedésétől számított 20 napon belül szüntesse meg, egyben felhívta a figyelmét arra, hogy amennyiben tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközik, a Bányakapitányság bírsággal sújthatja. A Bányakapitányság döntése ellen a Jogi képviselő (a továbbiakban: Fellebbező) augusztus 21-én keltezett, az MBFH-nál án iktatott határidőn belül benyújtott fellebbezésében a Bányakapitányság határozatának megsemmisítését kérte, mert álláspontja szerint a határozat jogszabálysértő. A Fellebbező jogorvoslati kérelmét az alábbiakkal indokolta: A Bt. 26/A. (5) bekezdése szerint a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Ügyfelem, a Szigeti Kft. bányavállalkozó a fenti törvényhely alapján igyekezett minél hamarabb megteremteni az üzemszerű kitermelés előírt feltételeit, bízva a termelvény iránti piaci igény megjelenésében és törekedtek arra, hogy az igényt készek legyenek kielégíteni. Az üzemszerű kitermelésnek illetve megindításának feltétele a jóváhagyott műszaki üzemi terv. - 2/11 -

3 A Vhr. 14. (4) bekezdése szerint a műszaki üzemi tervet illetve a módosításra irányuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően legalább 60 nappal kell jóváhagyásra a Bányakapitánysághoz benyújtani. Ügyfelem ennek az előírásnak maradéktalanul eleget tett, a kérelem benyújtása megtörtént. A tervet a Bányakapitányság jóváhagyta a 360/1/2010. számú kitermelési engedélyével, amelynek a visszavonásáról rendelkezett a fellebbezéssel támadott határozat, melynek indokolása szerint a bányában a kitermelési tervtől eltérően szüneteltetik a kitermelést. Álláspontom szerint jelen esetben nincs szó szüneteltetésről. Szüneteltetés esetén ugyanis egy folyamat intézkedése megszakad, a folytatás reményében. A Szigeti Kft. bányavállalkozó esetében a folyamat el sem indult, hiszen a kitermelés nem indult meg. Szüneteltetést célzó tervmódosítást a Szigeti Kft. bányavállalkozónak nem kellett és nem is lehetett kérnie, hiszen a Vhr. 14. (3) bekezdés második mondata szerint bányavállalkozó csak megváltozott viszonyok esetén köteles a műszaki üzemi terve módosítását kérelmezni. A bányavállalkozó a részére engedélyezett bányatelken semmiféle tevékenységet nem végzett a telek jóváhagyását illetve a műszaki üzemi terv jóváhagyását követően. Lényegében a jóváhagyott műszaki üzemi terv mennyiségi teljesítésére nem került sor a termelvény iránti igény hiánya miatt. Erről pedig a bányavállalkozó nem tehet, amit a törvényalkotó is elismer, hiszen a Vhr. 14. (3) bekezdés harmadik mondata szerint, ha a bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható. Nem lehet cél az üzemszerű kitermelés késleltetése, elmaradása egy esetleges termelvény iránti igény intenzív megjelenése esetén. Ugyanígy nem lehet cél újra engedélyezés miatt versenyhátrányba juttatás, illetve sajátos jogértelmezéssel a vállalkozási kedv visszaszorítása. A fellebbezés tekintetében az MBFH elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a Bányakapitányság hatáskörében és illetékességében, továbbá a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint járt-e el. A fellebbezés nem megalapozott. A felülvizsgálat során az MBFH a rendelkezésre álló iratok és dokumentum alapján a Bányakapitányság eljárását, döntésének jogszerűségét vizsgálva az alábbiakat állapította meg. I. A Bányakapitányság eljárási cselekménye a Vaja III. homok védnevű bányatelken működő bányaüzem műszaki üzemi terv (MÜT) alapján történő működésének ütemezett hatósági terv szerinti felülvizsgálata során, hivatalból indult meg. Az eljárás megindításához a Bányakapitányság helyszíni szemle tartására időpontot jelölt ki, amelyről án kelt, MBK/1990-1/2012. számú végzésében értesítette a Bányavállalkozót. Az értesítésében továbbá a Bányakapitányság felhívta a Bányavállalkozó figyelmét az ügyféli jogaira, kötelezettségeire, valamint a következményekre. A én megtartott helyszíni szemle során a Bányakapitányság megállapította, hogy 1) a bányaüzem évekre kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervének érvényességi ideje ; 2) A bányaüzemben a bányászati felügyeleti személy teendőit Pázsit Csaba nyilatkozata alapján a felelős műszaki vezető (FMV) látja el; - 3/11 -

4 A Bányakapitányság rögzítette, hogy az FMV, mint felügyeleti személy, a tárgyi bányaüzemben munkahelyi ellenőrzési naplót nem vezet, amely a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 8. (4) bekezdés előírásába ütközik. A bányaüzemben üzemellenőrzési naplót nem vezetnek, amely a KBBSZ 6. előírásában foglaltakba ütközik; 3) A bányavállalkozó nem készítette el, nem rendelkezik a bányaüzemben történő valamennyi munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi dokumentummal. Ezzel megsértette a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3. előírásában foglaltakat; 4) A bányaüzem rendelkezik bányaművelési térképpel. A száma: V-1/2009. A bányaművelési térkép utolsó kiegészítésének időpontja: augusztus. Ezzel a Bányavállalkozó megsértette a 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. (3) bekezdésében foglaltakat; 5) A bányaüzemre vonatkozóan a KBBSZ-ben előírt üzemi utasításokat a helyszínen nem tudták bemutatni, az üzemi utasításokat nem készítették el. Ezzel a Bányavállalkozó megsértette a KBBSZ 10. és 11. -ban foglalt előírásokat; 6) A bányavállalkozó az MBFH-JBO/1028-1/2011. számú felszólító levelét követően bányajáradék önbevallási kötelezettségének eleget tett; 7) A helyszíni szemle időpontjában ( ) a Bányakapitányság megállapította, hogy bányaüzemben a bányászati tevékenységet még nem kezdték el; 8) A bányaüzem azóta szünetel. A műszaki üzemi terv módosítására irányuló kérelem a mai napig nem érkezett a Bányakapitányságra. A szüneteltetési tevékenység szüneteltetési műszaki üzemi terv hiánya nélkül jogszabályellenes. Ezzel a Bányavállalkozó megsértette a Bt. 30. (1), (2) bekezdéseiben előírtakat. A helyszíni szemle jegyzőkönyvében továbbá a Bányakapitányság résztvevői rögzítették, hogy jogellenes magatartás áll fenn, amelynek megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására a Ket. 94. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint felhívta a szemlén résztvevők figyelmét. A helyszíni szemle jegyzőkönyvében rögzített megállapítottakat a jelenlévő felelős műszaki vezető és a Bányavállalkozó (Szigeti Béla ügyvezető) elismerte, a jegyzőkönyv adatai ellen kifogást nem emeltek. A Bányakapitányság án MBK/1990-3/2012. számon értesítette a Bányavállalkozót a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról. A helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint az MBFH nyilvántartása alapján megállapítható, hogy a évtől kezdődően a kitermelésre jóváhagyott tervtől eltérően, más tevékenységet folytatott a Bányavállalkozó, miután nem kezdte meg a kitermelést és állítása szerint semmilyen tevékenységet nem végzett. A Bányavállalkozó szerinti semmilyen tevékenység azonban nem jogszerű, hiszen a Bt. 30. (1) bekezdés előírása szerint, valamint a jóváhagyott MÜT engedély-határozat szerint is a Bányavállalkozó a kitermelésre jóváhagyott műszaki üzemi terv időtartama alatt, legfeljebb 6 hónapig szüneteltetheti a kitermelést. A kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni azonban a bányafelügyelet engedélyével, a jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv alapján lehet. Előbbiek alapján helytálló a Bányakapitányság azon megállapítása, hogy a Bányavállalkozó megsértette a Bt. és a Bt.Vhr. azon jogszabályi előírásait, amelyek a MÜT-tel kapcsolatos jogszerű tevékenységet szabályozzák. - 4/11 -

5 Meg kell jegyezni, hogy a Bányavállalkozó a jogszerűtlen állapotot év második felétől tartja fenn, miután tevékenységet nem végez, és arra pedig nem rendelkezik a bányafelügyelet engedélyével. A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 3. (2) bekezdés előírása alapján indította meg eljárását, mely szerint A közigazgatási hatóság: a) a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja, és ilyen esetben a végrehajtást is hivatalból rendeli el,. Továbbá a Ket. 94. (1) bekezdése szerint: Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette, a) és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával - újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül - orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,. A Bányakapitányság eljárása során megállapította, hogy a Bányavállalkozó a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat sértett meg, ezért a Bányavállalkozó kitermelésre jóváhagyott engedélyét miután hosszan tartó szabálytalan állapot fennállását tapasztalta visszavonta, továbbá határozatában egyben a Ket. 94. (1) bekezdés a) pontja szerint kötelezte a bányaüzemben fennálló jogszerűtlen állapot megszüntetésére. A Bányakapitányság eljárása helytálló, helyesen alkalmazta a törvényi előírást, továbbá a kötelezést is tartalmazó, kitermelési engedélyt visszavonó határozat meghozatalával jogszabályt sértést nem követett el. A Ket. 51. (1) bekezdése értelmében az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, azonban a Bányavállalkozó ezzel a lehetőségével a határozat meghozataláig ( ) nem élt. II. A Ket. 88. (1) bekezdése szerint A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.. A Bányakapitányság hatósági helyszíni szemléje, valamint az MBFH nyilvántartásának ellenőrzése alapján állapította meg a Bányavállalkozó szabálytalan tevékenységét. A Bányakapitányság a kitermelési MÜT-öt jóváhagyó MBK/360/1/2010. számú jogerős határozata rendelkező rész 1.2., 1.5. és 1.7. pontjaiban az alábbiak szerint rendelkezett: 1.2. A műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenység csak e határozatban, valamint az ingatlan-igénybevételi ütemtervben rögzítetteknek megfelelően, a mezőgazdasági (erdőgazdasági) művelésből kivont és megkutatott azon ingatlanok bányatelken belüli területén végezhető, amelyre a bányavállalkozó tulajdonjoga vagy bányászati tevékenység végzésére jogosító használati joga kiterjed. ; - 5/11 -

6 1.5. A kitermelés tervidőszakon belüli tervezett idényjellegű szüneteltetése, valamint a műszaki üzemi tervtől eltérő 6 hónapot meghaladó időtartamú tartós szüneteltetése esetén a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) illetve a KBBSz. vonatkozó előírásainak megfelelően kell eljárni. Érvényes műszaki üzemi terv hiányában a bányaüzem nem szüneteltethető. ; 1.7. A műszaki üzemi tervben foglaltakat és azok végrehajtását beleértve az a bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és szükség szerint kezdeményezni a műszaki üzemi terv módosítását. Az engedélyezett műszaki üzemi tervben foglaltaktól eltérni csak a Bányakapitányság engedélyével szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vagy az eltérés engedélyezésére vonatkozó kérelmet a tervezett módosítást megelőzően, a Vhr-ben meghatározott határidőben kell előterjeszteni.. A Bányakapitányság tehát már évben felhívta a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a kitermelési tevékenységet 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni csak a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján szabad, valamint a MÜT évenkénti felülvizsgálatára és tájékoztatatta a Bányavállalkozót a MÜT-től való esetleges eltérés, vagy MÜT módosítás esetében szükséges teendők elvégzésére. A Bányavállalkozónak tehát a MÜT engedélyben rögzített hatósági előírásai ismeretében tudatában kellett lennie annak, hogy ha a kitermelésre engedélyezett tervtől eltérő tevékenységet végez beleértve a semmilyen tevékenység folytatását is, amely a szüneteltetést jelenti, azt a Bányakapitánysághoz be kell jelenteni és engedélyeztetni kell. A Bt. 41. (2) és (3) bekezdése rendelkezik a szabálytalanul végzett bányászati tevékenységre az alábbi szerint: (2) Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul vagy engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet a bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja, illetőleg kezdeményezheti a koncessziós szerződés megszüntetését, és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy, ha ez már nem lehetséges, a tájrendezést. (3) Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt a) műszaki üzemi terv, illetve kutatási terv nélkül vagy attól eltérően, b) e törvény III. Részében előírt szabályok megszegésével, gyakorolja. A felülvizsgálat során megállapítható, hogy a Bányavállalkozó a évekre kitermelésre jóváhagyott MÜT alapján kitermelési tevékenységet nem végzett, és évek között úgynevezett nullás bevallást nyújtott be az MBFH-hoz, azonban a Bányakapitányság felé nem jelezte, hogy a jóváhagyott kitermelési MÜT-től eltérően tevékenykedik, a bányaüzemben szünetelteti kitermelési tevékenységét. A Bányavállalkozónak már év során be kellette volna nyújtania a szüneteltetésre vonatkozó tervét (lásd MÜT engedély-határozat 1.7. pont), azonban erre a helyszíni szemlén megállapított jogellenes állapotra való figyelemfelhívást követően sem került még sor. A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapítható, hogy a én kelt bányakapitánysági helyszíni szemle jegyzőkönyvében előírtak teljesítése elmaradt a Bányavállalkozó részéről és a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható volt. - 6/11 -

7 A felróhatóság abban nyilvánult meg, hogy a Bányavállalkozó megvalósította a Bt. szerinti szabálytalan bányászati tevékenység végzését azáltal, hogy év második felétől a kitermelésre szóló, jóváhagyott MÜT-től eltérően tevékenykedett, mert bejelentés és jóváhagyás nélkül szüneteltette tevékenységét. Előbbiek alapján a Bányavállalkozó megvalósította a Bt. 41. (3) bekezdése szerinti a) és b) pontban előírt szabályszegéseket. III. A fellebbezésben felhozott hivatkozásokkal és indokokkal kapcsolatban az MBFH az alábbiakat állapítja meg. 1. A Fellebbező helyesen maga is elismeri, hogy a kitermelési folyamat el sem kezdődött és tisztában van azzal a jogszabályi előírással, amely azt írja elő, hogy a műszaki üzemi tervet illetve a módosításra irányuló kérelmet a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően legalább 60 nappal kell jóváhagyásra a Bányakapitánysághoz benyújtani [Bt.Vhr. 14. (4) bekezdés]. A Bányakapitányság által jóváhagyott MÜT engedély kitermelési tevékenységre szólt, míg a Bányavállalkozó a kitermelés helyett semmilyen műveletet nem végzett. 2. A fellebbezői álláspont szerint jelen esetben nincs szó szüneteltetésről, amely azonban megalapozatlan kijelentés, mert a jelen esetben azt a jogszabályi előírások cáfolják. Fellebbező továbbá arra hivatkozik, hogy A bányavállalkozó a részére engedélyezett bányatelken semmiféle tevékenységet nem végzett a telek jóváhagyását illetve a műszaki üzemi terv jóváhagyását követően. Ez valóban így van, hiszen az MBFH nyilvántartását megvizsgálva megállapítható, hogy évtől folyamatosan ún. nullás bevallás benyújtására került sor a Bányavállalkozó részéről, amely megalapozhatja a tevékenység nem végzését, azonban 6 hónapot meghaladóan az már csak szüneteltetési engedély birtokában végezhető. A tevékenység nem végzése azonban jelen esetben egy megkülönböztetett tevékenységnek minősül, mert a Bt pontja szerinti bányászati tevékenység fogalma az alábbi: 4. Bányászat (bányászati tevékenység) : ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevékenységek során keletkező hulladékok kezelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minősül: a) a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozása, a szénhidrogénbányászatban az ásványi nyersanyag tovább feldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tétele, különösen a propán-bután kinyerés, a gazolin feldolgozás vagy brikettgyártás, b) a haszonanyagok helyben végzett készletezése, c) a bánya szüneteltetése, bezárása, a szénhidrogénmező felhagyása, d) a bányászati tevékenység befejezését követő tájrendezés, e) a szénhidrogén tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történő kialakítása, igénybevétele és bezárása, f) a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása, továbbá g) az a)-f) pontokban meghatározott tevékenységek során keletkezett hulladék kezelése. A Bt. 30. (1) bekezdése az alábbi szerint rendelkezik: A kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni kizárólag a bányafelügyelet engedélyével, a jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv alapján lehet. A Bt.Vhr. 17. (1) bekezdése szerint: - 7/11 -

8 A szüneteltetési műszaki üzemi tervet a hatályos műszaki üzemi terv engedélyezett időtartamán belül, a tervezett szüneteltetés megkezdését megelőzően legalább 60 nappal kell a bányakapitánysághoz benyújtani. A Bt. tehát lehetőséget biztosít többek között a bánya jogszerű szüneteltetésére, amely időszak alatt intézkedhet a Bányavállalkozó egy másfajta bányászati tevékenység feltételeinek megteremtésére és engedélyeztetésére. Az előbb hivatkozott jogszabályhelyek alapján egyértelműen kimondható, hogy a bányászati tevékenység felfüggesztése (szüneteltetése), illetve semmilyen tevékenység nem végzése csak abban az esetben lehetséges, ha arra a jóváhagyott MÜT engedélyezett időtartamán belül kerül sor, egyébként pedig huzamosabb ideig (6 hónapot meghaladóan) szüneteltetni a tevékenységet csak jóváhagyott hatósági engedély birtokában lehetséges. 3. Fellebbező kifejti, hogy Szüneteltetést célzó tervmódosítást a Szigeti Kft. bányavállalkozónak nem kellett és nem is lehetett kérnie, hiszen a Vhr. 14. (3) bekezdés második mondata szerint bányavállalkozó csak megváltozott viszonyok esetén köteles a műszaki üzemi terve módosítását kérelmezni. Jelen esetben éppen a megváltozott viszonyok miatt kellett volna tervmódosítást, vagy más tevékenységre szóló engedélykérelmet benyújtania a Bányavállalkozónak, hiszen a kitermelésre jóváhagyott engedélytől eltérő szünetelő tevékenység végzésére került sor két éven keresztül folyamatosan, amely időtartam meghaladta a jogszabály szerint engedélyezett 6 hónapot. Megállapítható tehát, hogy igenis megváltozott a kitermelési helyzethez képest a tevékenység nem végzése során a tevékenységi viszony is. A tevékenység megváltozásával az annak végzésére vonatkozó viszonyok is megváltoztak, ezért a Bányavállalkozónak kötelezettsége keletkezett, amelyet azonban nem teljesített. Meg kell jegyezni, hogy a Fellebbező csupán a hivatkozott jogszabályhelynek a Bányavállalkozó számára kedvező részét hivatkozta meg, míg a Bt.Vhr. 14. (3) bekezdés 2. mondata teljes egészében az alábbit tartalmazza: A műszaki üzemi tervet a bányavállalkozónak évente felül kell vizsgálnia, és megváltozott viszonyok esetén köteles a műszaki üzemi terv módosítását kérelmezni. A jogszabály (és a MÜT engedély-határozat) előírása szerinti éves felülvizsgálat elmaradt a Bányavállalkozó részéről, amely a szabálytalan, engedélytől eltérő tevékenység megvalósításához vezetett, amelyet az előző, II. pontban az MBFH már megalapozottnak ítélt. A II. pontban tett megállapítások szerint a Bányakapitányság MBK/360/1/2010. számon kiadott MÜT engedély-határozat rendelkező részének 1.2., 1.5. és 1.7. pontjában kellő részletezettséggel rendelkezett az engedélyezett tevékenység végzésére, annak rendszeres felülvizsgálatára és az engedélytől való eltérés esetében szükséges intézkedések megtételére. A bányavállalkozói kötelezettségekre mind a Bányakapitányság határozata, mind pedig a tevékenység végzésre szóló bányatörvény és végrehajtási rendelete kellő iránymutatást ad. A Bányavállalkozótól minden pillanatban elvárható, hogy a jogkövető magatartáshoz megfelelően felkészült legyen, a tevékenységét szabályozó hatósági és jogszabályi (törvény, rendelet) előírásokat kellő alapossággal ismerje és alkalmazza azokat. - 8/11 -

9 4. Fellebbező véleménye szerint Lényegében a jóváhagyott műszaki üzemi terv mennyiségi teljesítésére nem került sor a termelvény iránti igény hiánya miatt. Erről pedig a bányavállalkozó nem tehet, amit a törvényalkotó is elismer, hiszen a Vhr. 14. (3) bekezdés harmadik mondata szerint, ha a bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható. Az MBFH megállapította, hogy a Fellebbező tévesen értelmezi a jogszabályi fogalmakat és csupán a mennyiségi teljesítés elmaradására redukálja azt a tevékenységet, amellyel a Bányavállalkozó a hatóság előírásait, valamint a jogszabály előírásait is megsértette. Nem helytálló a termelvény iránti igény hiányára hivatkozni, ugyanis a jogszabály tág keretek között ad lehetőséget a tevékenység végzésének szüneteltetésére, azonban ezzel a lehetőséggel a Bányavállalkozó jelen esetben nem élt. Meg kell jegyezni, hogy a Bányavállalkozó által benyújtott terv legfeljebb 2-3 hónapos idényjellegű szünetelésekkel számolt, tehát a Bányavállalkozó a saját maga által támasztott feltételeitől is eltért, azonban ez hatósági engedély módosítással még orvosolható lett volna. Mivel egyáltalán nem került sor kitermelésre (mint ahogy azt a terv évben m 3 -ben, évben m 3 -ben, évben m 3 -ben, míg évben m 3 -ben határozta meg), így beszélni sem lehet mennyiségi elmaradásról, hiszen ahhoz valamennyi ásványi nyersanyag kitermelését teljesíteni kellette volna. Helytelen jogszabályi hivatkozás a Bt.Vhr. 14. (3) bekezdés 3. mondatának alkalmazása, ugyanis ez a lehetőség értelemszerűen arra az esetre vonatkozik, amikor a Bányavállalkozó a kitermelési tevékenység végzése során a MÜT-ben betervezett valamely területrészt valamilyen ok miatt (pl. jogszerű szüneteltetés, vagy minőségi probléma okán) nem vette igénybe. Az MBFH felhívja a figyelmet, hogy a kitermelés megkezdésének a hatályos határidőn belüli elmaradása akár a bányatelek törlésének kezdeményezéséhez is vezethet. 5. Fellebbező végső véleménye szerint Nem lehet cél az üzemszerű kitermelés késleltetése, elmaradása egy esetleges termelvény iránti igény intenzív megjelenése esetén. Ugyanígy nem lehet cél újra engedélyezés miatt versenyhátrányba juttatás, illetve sajátos jogértelmezéssel a vállalkozási kedv visszaszorítása.. Az MBFH megállapítása szerint éppen a Bányavállalkozónak és az őt képviselő Fellebbezőnek van sajátos jogértelmezése akkor, amikor egy időszakra kitermelési tevékenységre szóló engedélyben rögzített tevékenység helyett a nem termelési tevékenységet nem tekinti szüneteltetésnek. Ezt cáfolja a már korábban hivatkozott Bt pontja. Az engedélyezés nehézkessége, esetleges elhúzódása miatt van meg a lehetősége a Bányavállalkozónak arra, hogy bizonyos esetekben (pl. a termelvény iránti kereslet csökkenésekor) 6 hónapot nem meghaladóan tevékenységét szüneteltesse, vagy ha a kereslet oly mértékű, akkor esetleg hosszabb távra (6 hónapot meghaladóan) éljen a szüneteltetési terv benyújtásával. Ebben az esetekben van lehetősége a Bányavállalkozónak jogszerűen rövid időn belül alkalmazkodnia a piaci viszonyokhoz és intézkednie a termelés beindítására egy esetleges termelvény iránti igény intenzív megjelenése esetén. - 9/11 -

10 Az MBFH is megvizsgálta a bevallásokkal kapcsolatos nyilvántartását és megállapította, hogy a Bányavállalkozó 0-ás bevallásokat nyújtott be évtől folyamatosan az MBFH Járadék Bevallási Osztályára. A 0-ás bevallás azonban nem mentesíti a Bányavállalkozót a Bt.-ben előírt általános, valamint a Bányakapitányság által a kitermelési tervet jóváhagyó engedélyhatározatában előírt konkrét kötelezettségei alól. Az ügy szempontjából nem releváns, hogy a 0-ás bevallásokat teljesítette a Bányavállalkozó, amikor a kitermelési MÜT engedélyben szabott feltételeket (feltárási és kitermelési tevékenység), illetve a Bt. előírásait nem teljesítette. Összegzésképpen megállapítható, hogy a Bányakapitányság a jóváhagyott műszaki üzemi tervtől eltérő, szabálytalan tevékenység fennállása miatt helyesen vonta vissza a Bányavállalkozó kitermelési tevékenységre szóló engedélyét. Egy fennálló jogellenes állapot megszüntetéséhez mindenképpen szükséges a hatóság beavatkozása és az eljárás lefolytatása során a megfelelő intézkedés meghozatala, esetlegesen szankció alkalmazása is, amelyre jelen esetben eddig nem került sor. Az I.-III. pontokban részletezettek tekintetében a Bányakapitányság eljárása helytálló volt, a számára hatáskört megállapító jogszabály (Bt.) előírásai szerint járt el, amikor a Bt. 41. (2) bekezdése szerint az engedélyt visszavonta. Megállapítható, hogy a helytelen fogalom- és jogértelmezés okán a fellebbezésben felhozott indokok nem támasztják alá a Fellebbező jogszabálysértésre való hivatkozás szerinti határozat megsemmisítését, ezért a Bányakapitányság döntését az MBFH jelen határozat rendelkező része szerint helybenhagyta. A Bányakapitányság hivatkozott számú határozata elleni, 966/2012. számú eljárást indító fellebbezés augusztus 28-án érkezett az MBFH-hoz. A Ket. 33. (1) bekezdése szerint az ügyintézés határidő 30 nap, amely szeptember 27-én jár le. Az MBFH megállapította, hogy döntését ügyintézési határidőn belül adta ki, így nincs szükség a Ket. 33/A. (1) bekezdés szerinti intézkedésre. Az MBFH a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében figyelemmel a Bt. 30. (1), a 41. (2) és (3), valamint a Bt.Vhr. 14. (4) és 17. (1), továbbá a Ket. 88. (1) bekezdéseire a Ket (1), (3) bekezdései és 105. (1) és (7) bekezdései alapján járt el. A Nyíregyházi Törvényszék illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény 326. határozza meg. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Ket (1) bekezdése teszi lehetővé. Budapest, szeptember 26. Jászai Sándor elnök nevében Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető - 10/11 -

11 Az MBFH a határozatot közli: 1. Miskolci Bányakapitányság (iratokkal) 2. Bányakapitányság útján tértivevénnyel - Címzett (Szigeti kft.) - Jogi képviselő (Dr. Bartkuné Dr. Szekrényes Ida 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 14. II/10.) 3. MBFH Irattár - 11/11 -

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/78-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/2873-12/2012. számú határozat

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/878-2/2012. Jogerős: 2012. május 29. Üi: Virág István

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre:

HATÁROZAT. jóváhagyja. 2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2014-2018. évekre: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. augusztus 15-től BBK/1345-12/2014. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/156-8/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1423-5/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: közigazgatási bírságot megállapító

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja.

Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Szomolya I. - dácittufa) H A T Á R O Z A T. jóváhagyja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: Mbk/1160-16/2011. Üi.: Horváth Zoltán Tel.: (46) - 503764

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

MBFH/740-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás

MBFH/740-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/740-2/2013. Tárgy: Miskolci Bányakapitányság Üi.: Bérces Tamás MBK/3254-4/2012. sz. határozatának : (06-1) 3012-932

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/3619-3/2012. 2013. január 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/396-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: figyelmeztetést és kötelezést megállapító

Részletesebben

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1400-6/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Duna-Dráva Cement

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu 299/5/2010. Üi.: Nagy Endre ( 72/314-952/212, endre.nagy@mbfh.hu) Tárgy:

Részletesebben

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős! 2012.01.23. BBK/2500-13/2011. Üi: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Kaláz Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász Szentendrei

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2804-11/2013. 2014. február 11-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

HATÁROZAT. A Bányakapitányság a bányavállalkozót *** Ft, azaz *** forint bányászati bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. A Bányakapitányság a bányavállalkozót *** Ft, azaz *** forint bányászati bírsággal sújtja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Jogerős: 2013.04.22. ikt.sz.: MBk/3030-12/2012. üi: Barancsi Péter

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/8-23/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1538-4/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/37-14/2012. 2012. június 21-én jogerőre emelkedett. Üi.: Kusz

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól

Jogerős: 2011. szeptember 26-tól BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1881-15/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 26-tól Tárgy: Bugyi IX.- homok,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2014. július 11.

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2014. július 11. Iktatószám: 17.3/80-4/2014/PH. Jogerő/határozathozatal dátuma: 2014. 03. 05. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. (1) bekezdés

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/676-28/2014 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 108716-11/2011 * Tárgy: felügyeleti intézkedés alkalmazása a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel és

Részletesebben

I. Ügyintézési útmutató:

I. Ügyintézési útmutató: Kereskedelmi igazgatás I. Ügyintézési útmutató: I. Ügyintézési útmutató......1 Vonatkozó jogszabályok.. 1 A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei....2 Külön engedélyhez kötött kereskedelmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki). MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1080-3/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu HIRDETMÉNY A Szolnoki Bányakapitányság

Részletesebben

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/731-2/2012. Üi: Horeczky Veronika : 301-2922 veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

KETÉCE Kft. Jogerős: 2010.03.31.

KETÉCE Kft. Jogerős: 2010.03.31. Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: Üi.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991) KETÉCE Kft.

Részletesebben

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése

A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése A bányafelügyelet építésügyi hatásköre A pápai bázisrepülőtér fejlesztésével kapcsolatos geotermikus energia hasznosítás engedélyezése II. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese 2013. április 15-16.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2035-11/2011. 2011. november 02.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/2815-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. április 21-én Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d.

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3519/14/2010. Ikt. sz. Önöknél: 2/15/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Határozat. Üi.:Kulcsár Sándor. HEJŐ-TRANSZ Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 3508 Miskolc Fogarasi út 6.

Határozat. Üi.:Kulcsár Sándor. HEJŐ-TRANSZ Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 3508 Miskolc Fogarasi út 6. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Miskolc, Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/3215-9/2012. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2013.02.21.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Iktatószám: ki/jh01-5780/2014 POMÁZ VÁROSI ICO SPORTEGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Szentendre Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól

A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól S Z A B A D O S G Á B O R M A G Y A R B Á N Y Á S Z A T I É S F Ö L D T A N I H I V A T A L Előzmények - törvényjavaslat az országgyűlés

Részletesebben

határozatot Indokolás

határozatot Indokolás PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 144611-4/2011* Tárgy: határozat rendkívüli adatszolgáltatás előírásáról JÉ-I-472/2011. számú határozat A Pénzügyi

Részletesebben

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/676-3/2012. Üi: Veres Imre : (+361) 301-2930 : (+361) 301-2928 E-mail: imre.veres@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben