KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ"

Átírás

1 KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét életbiztosítás A hitel lejárata: év/hó/nap Igényelt hitel összege:... Ft Hitel (nyilvántartási) devizaneme: HUF EUR Folyósítás devizaneme: HUF EUR Törlesztés devizaneme: HUF EUR Törlesztés módja: Tőke- és kamattörlesztés havonta (annuitás) Kamatfizetés havonta, tőketörlesztés lejáratkor egyösszegben Kamat és tőke lejáratkor egyösszegben Bankszámla adatok: A kölcsönigénylő bankszámla száma, amelyre a folyósítást kéri:... A kölcsönigénylő bankszámla száma, amelyről a törlesztés történik majd:.... Az óvadékot adó bankszámláján (haláleseti) kedvezményezett társtulajdonos: nincs van, neve:. Az óvadékot adó bankszámláján társtulajdonos: nincs van, neve:. A hitelügyletben résztvevő személy(ek) adatai: Státusz: adós óvadékot adó Státusz: adós óvadékot adó Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Állandó lakcím: Értesítési cím:... Telefonszám: Státusz: adós óvadékot adó Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Állandó lakcím: Értesítési cím:... Telefonszám: Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Állandó lakcím: Értesítési cím:... Telefonszám: Státusz: adós óvadékot adó Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Állandó lakcím: Értesítési cím:... Telefonszám: Oldal: 1 / 8

2 A felajánlott fedezet(ek) adatai: Betétszámla szám (3* 8 karakter) Betét devizaneme Típusa (eseti/foly./ism.) Betét fedezet Lejárata / fordulónapja Betét összege Életbiztosítás fedezet Biztosítás szerződőjének neve.. Biztosított neve:. Életbiztosítás típusa (a mindenkori aktuális Hirdetmény szerint), kötvényszáma:. Életbiztosítás várható visszavásárlási értéke:. Életbiztosítás kezdő időpontja:.biztosítási szerződés lejárata:.. Értékpapír számlaszám Értékpapír megnevezése Az értékpapír ISIN kódja Értékpapír fedezet Értékpapír db száma Értékpapír árfolyama Értékpapír névértéke / eszközértéke, devizaneme Oldal: 2 / 8

3 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (KHR tv.) alapján a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (továbbiakban: KHR) kapcsolatos szabályokról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Ön részére. Tájékoztatjuk Önt, hogy a KHR egy zárt rendszerű, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.) által kezelt adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A KHR részére átadott referenciaadatok kizárólag a KHR tv-ben meghatározott célra, a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés, a befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, valamint értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés, továbbá a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az Ön által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. I. A KHR részére történő adatátadás esetei A Bank KHR tv-nek megfelelően a következő esetekben szolgáltat referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. I.1. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így hitel- és pénzkölcsön-, pénzügyi lízing-, kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerződés (továbbiakban: adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés) megkötését követően átadja a KHR részére az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. I.2. Adatszolgáltatás valótlan adatközlésről Amennyiben Ön az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének kezdeményezése során a) valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve b) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg, úgy a Bank az alábbi adatait átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. I.3. Adatszolgáltatás lejárt és meg nem fizetett tartozásról Amennyiben Ön az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy a Bank az alábbi referenciaadatokat átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; - az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; az I.3. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, az I.3. pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházásra, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege és pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme. Tájékoztatjuk, hogy a Bankkal szemben fennálló több jogviszony egyidejű fennállása esetén előzőekben meghatározott szerződésszegést jogviszonyonként külön-külön vesszük figyelembe. I.4. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményekről A Bank a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a természetes személynek az alább felsorolt adatait, akivel szemben a bíróság készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg : - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma); a letiltás időpontja; a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveltek időpontja, száma, összege; a jogosulatlan felhasználások száma; az okozott kár összege; a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja; perre utaló megjegyzés. II. a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai A KHR adatkezelése automatizált módon történik. A referencia-adatszolgáltatók által megküldött, az azonos természetes személyekre vonatkozó referenciaadatok a KHR-ben a referenciaadat-szolgáltató általi adatátvétel céljából összekapcsolhatók. Tájékoztatjuk, hogy az I.1. pont szerinti referencia adatok átadását megelőzően írásban nyilatkoznia szükséges a Bank részére, hogy hozzájárul-e a KHR-ben kezelt adatainak a KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulását - az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt bármikor megadhatja. Ha nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR a fenti referenciaadatokon kívül a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat is tartalmazza, így a nyilatkozat keltét (hely, dátum), referenciaadat-szolgáltató azonosító adatait, az Ön azonosító adatait és a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzést. Az Ön írásbeli nyilatkozata vonatkozik az Ön valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Ha Ön az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában az írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben az Ön időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Oldal: 3 / 8

4 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az I.2-3. és 4. pontokban meghatározott esetek alapján kezelt adatok más referencia-adatszolgáltató általi átvételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges, a KHR tv. alapján ezen esetek alapján kezelt adatok minden referenciaadat-szolgáltató számára megismerhetővé válnak. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően a referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átveszi: a) az I.1-4. pont szerinti referenciaadatokat, ha az I.1. pontban meghatározott írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult, b) a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat, továbbá az I.2-4. pontokban meghatározott adatokat, ha az I.1. pontban meghatározott írásbeli nyilatkozatában nem járult hozzá adatai átvételéhez. III. A Bank adatátadásának időpontja A KHR tv. ben foglalt feltételek fennállása esetén a Bank az ügyfélvédelmi szabályok figyelembevételével 5 munkanapon belül köteles az általa kezelt referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni. A határidő számításának kezdete a) I.1. pontban meghatározott szerződések megkötésének időpontja, b) I.3. pontban meghatározott adatszolgáltatásra okot adó időtartam letelte, c) I.2.a) bekezdésben meghatározott esetben az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontja, d) I.2.b) bekezdésben és a I.4. pontban meghatározott esetekben a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontja. A Bank a már átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosult adatot a módosulásról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül átadja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. A Bank a tárgyhót követő ötödik munkanapig adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a fennálló tőketartozás összegére és pénznemére, a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó referenciaadatot. Amennyiben a nyilvántartott természetes személy az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés hatálya alatt előtörlesztést teljesít, a Bank az előtörlesztést követő két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a következő adatokat: az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme. IV. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - az alábbi IV.2-4. pontokban írt esetek kivételével - a referenciaadatokat a IV.1. pontban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után, illetve az alábbi 4. pont szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 1) Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) I.3. pontban meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás időpontjától számított ötödik év vége; b) az adat átadásának időpontja az I.2 és I.4. pontokban meghatározott esetben. 2) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. 3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tarozás teljesítésétől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli az I.3. pont szerinti referenciaadatokat. 4) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az I.1. pont szerint kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését követően 1 munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a nyilvántartott személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a referenciaadat-szolgáltató útján írásban kérte a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. V. Ügyféltájékoztatás, jogorvoslati lehetőségek A Bank az I.3. pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően köteles tájékoztatni arról, hogy a I.3. pontban meghatározott referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének. A Bank a fennálló tőketartozás összegére és pénznemére, a szerződéses összeg törlesztő részletének összegére és devizanemére vonatkozó adatátadás kivételével, valamennyi, a KHR tv. szerinti, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadást követően legfeljebb 5 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni az adatátadás megtörténtéről. A KHR-be történt adatszolgáltatásról, azaz arról, hogy Önnek milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, illetve hogy ezen adatot melyik referencia-adatszolgáltató adta át, tájékoztatás kérhető bármely referenciaadatszolgáltatónál. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen férhet hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, amelyért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A referenciaadatszolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségét - ha ezt Ön külön, az elektronikus elérhetőség megjelölésével kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti. Ön kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. A kifogást annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül írásban kell tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást 2 munkanapon belül köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. Ön referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Bank és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás eredményéről való tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A keresetindítási jog akkor is megilleti Önt, ha a Bank, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv-ben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. Személyes adataival kapcsolatban az adatvédelmi biztost is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény, vagy a KHR-t kezelő vállalkozás nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási, eljárási, illetve adatátadási szabályok szerint járt el. Oldal: 4 / 8

5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A Bank tájékoztatja az Igénylőt hogy a pénzügyi szolgáltatás igénylésekor az Igénylő által a Bank részére átadott és a nyilvántartásaiban kezelt személyes adatait (ideértve a személyazonosító adatokat, mint: név, születési név, a személyazonosító okmány típusa és száma, anyja neve, állampolgárság, születési hely és idő; kapcsolattartási adatait, mint: állandó lakcím, levelezési cím telefonszám, cím; illetve a kérelem jellegétől függően egyéb, a kérelemben megadott személyes adatait) bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)és egyéb hatályos jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően kezeli és gondoskodik az Igénylő személyes adatainak védelméről és biztonságáról. A Bank személyes adatokat az Info tv. alapján az érintett hozzájárulásával vagy törvény alapján kezel. E körben tehát a Bank személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. Az adatkezelés célját és jogalapját a jogszabályokban foglaltakon túl, minden esetben az üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti. Az Igénylő személyes adatait a Bank az Igénylő hozzájárulása alapján, a Bank és az Igénylő közötti pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés/megbízás teljesítése, végrehajtása, a szerződés/megbízás alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel/megbízással kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy azokról rendelkező személyek egyértelmű azonosítása és ennek révén a tranzakciók biztonságának garantálása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, kockázatértékelés), ügyfél- és hitelminősítés, statisztikai elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, piackutatás, ügyfélelégedettségi felmérés, marketing célú felhasználás, kapcsolattartás, ügyfélazonosítás, a Bankot az Igénylő vonatkozásában esetlegesen terhelő adókötelezettségek teljesítése céljából kezeli és tartja nyilván. A Bank az Igénylő által a szolgáltatás igénylésekor átadott személyes adatait függetlenül attól, hogy a Bank és Igénylő között létrejön-e szerződés vagy sem az igényléstől, illetve a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli a fentiekben meghatározott adatkezelési és felhasználási célokra, amennyiben az adatkezelés határidejével kapcsolatosan jogszabály eltérően nem rendelkezik. A Bank jogosult, az Igénylő tájékoztatása mellett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót (kiszervezett tevékenységet végző, követelés érvényesítésével megbízott, pénzügyi közvetítő stb.) megbízni és ennek keretében személyes adatot az adatfeldolgozást végző szolgáltató részére átadni, illetve ezen szolgáltatótól átvenni. A Bank, mint adatkezelő felel az adatfeldolgozó számára adott adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért. A papír alapon, illetve a Bank rendszereiben tárolt személyes adatokat kizárólag azok a banki alkalmazottak, valamint a kiszervezett tevékenységet végzők, Bankkal szerződött pénzügyi közvetítők, követelés érvényesítésével megbízottak ismerhetik meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges. Az Igénylő a Banknál tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti a Bank által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. A Bank a törlés helyett zárolja az Igénylő személyes adatait, ha az Igénylő azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Igénylő jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben a Bank az Igénylő helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelem elutasítása esetén az Igénylő választása szerint bírósági jogorvoslattal élhet, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Igénylő választása szerint az Igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Bank az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok felvétele, rögzítése, kezelése, illetve ezen személyes adatoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (jelenleg a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartásából való lekérdezése, továbbá a személyazonosító okmányok másolása (fénymásolata vagy szkennelése; a továbbiakban együtt: másolás) tárgyában az alábbiakról tájékoztatja az Igénylőt. A Bank a jelen Tájékoztató alján szereplő Nyilatkozat aláírása, azaz az írásbeli felhatalmazás megadása alapján, az üzleti kapcsolat létesítésekor, valamint esetenként később is további banki termékek, szolgáltatások igénybevételekor, megbízások benyújtásakor (a továbbiakban együtt: üzleti kapcsolat létesítése) személyes adatokat vesz fel (rögzít), azokat rendszereiben elektronikusan, illetve papír alapon tárolja, kezeli a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (pl. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény Pmt.; központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény Khr.; stb.) alapján. A Bank az Igénylő önkéntes és befolyásmentes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen Tájékoztatóban tételesen megjelölt személyazonosító okmányokról a Pmt-ben megjelölt ügyfélazonosítás, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében másolatot készíteni, jogosult továbbá azok valósiságának és érvényességének ellenőrzése céljából az Igénylő személyes adatainak a Hivatal nyilvántartásából való lekérdezésére. A másolat készítéséhez való hozzájárulás megadása nem feltétele az üzleti kapcsolat létesítésének, azaz az üzleti kapcsolat létesítése nem tagadható meg kizárólag azon az alapon, hogy az Igénylő nem járult hozzá a mellékletben megjelölt személyazonosító okmányai lemásolásához. A Bank jogosult továbbá az Igénylő önkéntes és befolyásmentes írásbeli hozzájárulása esetén, a prudens működés hitelintézeti törvényben előírt követelményének való megfelelés érdekében, az Igénylő jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt személyazonosító adatokat (is) tartalmazó minden olyan igazolványáról, okmányáról, okiratáról (pl. vállalkozói és őstermelői igazolvány, tulajdoni lap, stb.) másolatot készíteni, illetve az azon szereplő adatok valódiságát ellenőrizni, amelyek vonatkozásában a Bank a prudens műkodés folytatása érdekében ezt szükségesnek tartja. Amennyiben az Igénylő nem járul hozzá ezen okmányai másolásához az esetleg kérelme elutasítását eredményezheti. A Bank ezen adatokat az igényléstől, illetve a létrejött szerződések megszűnését követő 5 (öt) évig, vagy törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén az adott törvényben meghatározott határideig (pl. Pmt-ben meghatározott feltételek esetén 8 év, a Számviteli törvényben előírt esetekben 8 év) kezeli és tartja nyilván. Egyebekben a fenti tájékoztatóban foglaltak irányadók a Bank ilyen célú adatkezeléseire vonatkozóan is. Az Igénylő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Banktól a kérelem benyújtását megelőzően teljes körűen megkapta és annak ismeretében hozzájárul személyes adatainak a kérelemben, valamint a pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Személyazonosítás célját szolgáló okmányok (a Pmt. alapján): magyar állampolgár: személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy: útlevele, vagy személyi azonosító igazolványa (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. Oldal: 5 / 8

6 NYILATKOZATOK 1... Alulírott igénylő kijelentem, Alulírott igénylő nem jelentem ki, hogy a Bank a kölcsönszerződés kezdeményezése előtt teljes körűen tájékoztatott a Központi Hitelinformációs Rendszerről, az adatátadás, adatkezelés szabályairól, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, amelynek részletesen ismertetett rendelkezéseit a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. 2. Alulírott igénylő kijelentem, Alulírott igénylő nem jelentem ki hogy a fogyasztási hitelezés körében nyújtott kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, átvettem, a szóban kapott további tájékoztatással együtt megértettem és tudomásul vettem. Az igénylés elbírálásához, esetlegesen folyósításához és a szerződéskötéshez kapcsolódó, azzal járó díjakról, költségekről, így különösen a hitelbírálati díjról az esetlegesen szükséges életbiztosítási várható díjáról és költségéről; a teljes hiteldíj mutatóról a kölcsönhöz kapcsolódó kamat, kezelési költség igénylés időpontjában hatályos mértékéről tájékoztatást kaptam úgy szóban, mint a kifüggesztett Hirdetmény útján. A kapott tájékoztatást megértettem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. 3. Alulírott igénylő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek / nem felelnek meg, velem szemben büntetőeljárás nincs / van folyamatban. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatok a valóságnak nem felelnek meg, az büntető eljárást vonhat maga után. 4. Alulírott igénylő kijelentem, hogy lejárt köztartozásom (APEH, TB járulék, vám, illeték, stb.) vagy egyéb lejárt kötelezettségem nincs / van, ellenem végrehajtási eljárás nem folyik / folyik. 5. Mint Adós tudomásul veszem, Mint Adós nem veszem tudomásul, hogy Bank a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetőleg bocsátja rendelkezésemre/rendelkezésünkre, jelen kölcsönigénylés pozitív elbírálása feltételével. A Kölcsönigénylés elutasításáról a Bank írásbeli értesítést küld az Adós részére. Adós tudomással bír arról, hogy az ERSTE BANK HUNGARY NYRT-t (továbbiakban: EBH) a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve az EBH döntését Adós nem kifogásolhatja. 6. Alulírott igénylő felhatalmazom Alulírott igénylő nem hatalmazom fel az EBH-t, hogy a benyújtott hitelkérelemben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, természetes vagy jogi személynél ellenőrizze. Ezúton felhatalmazom az EBH-t arra, hogy a velem üzleti, vagy szerződéses kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyektől (hitelintézet(ek)től, gazdálkodó szervezet(ek)től) továbbá az illetékes hatóságoktól bank- és pénzforgalmi számláimra, gazdálkodásomra valamint bármely, a hitelezés szempontjából releváns körülményre vonatkozó információt beszerezzen. Egyúttal az illetékes hatóságokat, természetes és jogi személyeket (hitelintézet(ek)et és gazdálkodó szervezet(ek)et) a titoktartási kötelezettség alól az EBH-val szemben feloldom. 7. Alulírott igénylő nyilatkozom annak kapcsán, hogy az évi CXII. törvény értelmében az ERSTE BANK HUNGARY NYRT-t a belső hitelekre vonatkozóan nyilvántartási kötelezettség terheli. Ennek alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az ERSTE BANK HUNGARY ZRT., illetve a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, Felügyelő bizottságának tagja, Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének közeli hozzátartozója nem vagyok / vagyok. 8. Alulírott igénylő hozzájárulok ahhoz, Alulírott igénylő nem járulok hozzá ahhoz, hogy az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. a jelen kölcsönigénylő lapon közölt személyes adataimat kockázatkezelési és elemzési célokra, továbbá a saját termékei bevezetésével és értékesítésével kapcsolatban, ellenkező bejelentésemig, a kérelem elutasítása esetén az elutasítást követő 5 évig nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. 9. Alulírott igénylő kijelentem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, és ennek alapján hozzájárulok személyes adataim Bank általi kezeléséhez, nyilvántartásához, továbbá minden olyan, a Tájékoztatóban fel nem sorolt igazolványról, okmányról, okiratról történő másolat készítéséhez, amelyre a Banknak a prudens működés törvényi követelményének való megfelelés érdekében szüksége van.... Alulírott igénylő hozzájárulok Alulírott igénylő nem járulok hozzá személyes adataim ellenőrzése céljából azoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (jelenleg ez a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) nyilvántartásából való lekérdezéséhez. 10. A személyes adataimat (is) tartalmazó okiratok közül a Tájékoztatóban megjelölt személyazonosító igazolványok másolásához... önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom nem járulok hozzá. 11. Alulírott igénylő nyilatkozom arról, hogy az alábbi kategóriák egyike sem vonatkozik rám, a Bank ügyfele vagyok egyéni vállalkozóként a Bankkal hitel-, kölcsön- és/vagy egyéb hitel jellegű jogviszonyban álló alábbi típusú gazdasági társaság tagja vagyok Bt. beltag (ha igen a társaság neve:.., székhelye:.. Kkt. tag (ha igen a társaság neve:.., székhelye:.. Bt. kültag (ha igen a társaság neve:.., székhelye:.. Kft. tag (ha igen a társaság neve:.., székhelye:.. a Bank ügyfele(i) kölcsönének/hitelének fedezeteként készfizető kezességet/kezességet vállaltam közeli hozzátartozói viszonyban vagyok a velem közös háztartásban élő olyan személyekkel, akik a Bankkal kölcsön-, hitel- és/vagy hitel jellegű egyéb jogviszonyban állnak. Amennyiben a fenti nyilatkozatok nem kerülnek kitöltésre, és/vagy nemleges nyilatkozatot tesz az ügyfél, akkor a Bank a döntéshozatal során mérlegeli az ezen nyilatkozatok hiányából származó kockázatokat és ez alapján elutasíthatja a kérelmet. Alulírott Ügyfél/Ügyfelek kijelenti(k), hogy a KHR-re vonatkozó fenti tájékoztatást megkapta/megkapták, elolvasta/elolvasták, a benne foglaltakat megértette/megértették és tudomásul vette/vették. További információk: A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján találhat (www.pszaf.hu). Kelt:.,... év.. hó. napján Hiteligénylő Adós/Óvadékot adó Óvadékot adó 1. Óvadékot adó 2. Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név:.. 2. Név:. Lakcím:. Lakcím:... Szem. ig. sz.:. Szem. ig. sz.:..... Aláírás: Aláírás:.... Oldal: 6 / 8

7 Alulírott: Adós NYILATKOZAT (Lombard hitel esetén) Név:..... Születési név:.... Anyja leánykori neve:... Születés helye, ideje:... Személyi igazolvány száma:... Állandó lakcím:.. Nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u ) (továbbiakban: Bank) részéről az alábbi tájékoztatást kaptam a köztem és a Bank között létrejövő kölcsön/hitel szerződéshez kapcsolódóan: Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a hitel/kölcsön igénylése során teljes körű és korrekt, számomra egyértelmű és érthető tájékoztatást kaptam a termék jellemzőivel, kondícióival kapcsolatban. Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a termék kockázatait megismertem, megállapítottam, hogy mai tudásom szerint képes leszek a hitel/kölcsön szerződésszerű visszafizetésére. Mindezek tudtában hoztam meg a hitel igénylésére vonatkozó döntésemet. Tudomásom van arról, hogy a lakossági kölcsön/hitelszerződésekben a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt jogosult vagyok a szerződés díjmentes felmondására. Tudomásom van arról, hogy deviza alapú hitelemet a futamidő alatt bármikor - a lehetőségem van egyösszegben előtörleszteni. 1 Tudomásul veszem, hogy fentiek alapján a Bank - a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló ún. Magatartási Kódex-ben foglalt - tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kelt:...,... Előttünk, mint tanúk előtt:. Adós aláírása 1. Név: Név:... Cím:... Cím:... Szig. szám:... Szig. szám:... Aláírás:... Aláírás:... 1 Ez a bekezdés csak deviza alapú hitelre érvényes. Oldal: 7 / 8

8 Alulírott: Adós NYILATKOZAT (Törlesztő részlet növekedést eredményező kockázatok bemutatásának tudomásul vételéről Lombard hitelnél) Név: Születési név:.. Anyja leánykori neve:... Születés helye, ideje:.... Személyi igazolvány száma:.... Állandó lakcím:... Nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u ) (továbbiakban: Bank) részéről tájékoztatást kaptam az alábbiak szerint arra vonatkozóan, hogy a köztem, és a Bank között létrejövő kölcsönszerződésben megjelölésre kerülő törlesztő részlet mértéke a kölcsön futamideje alatt emelkedhet. A törlesztő részlet emelkedésének oka lehet: az egyoldalú szerződésmódosítás kamatemelésre vonatkozó okainak bekövetkezése, amennyiben a Bank él a kamatemelés érvényesítésének lehetőségével; az árfolyam - folyósítás időpontjához képest ügyfél számára - kedvezőtlen irányú változása önmagában eredményezheti a törlesztő részlet változását, amennyiben nem a hitel Bank által nyilvántartott devizanemében törleszti kölcsöntartozását; a kölcsönszerződés szerinti türelmi idő lejárata, melynek következtében a tőketörlesztési kötelezettség is életbe lép. Nyilatkozom továbbá, hogy a kölcsön törlesztő részleteit a jelenleg érvényes kondíciók alapján megismertem, illetve tájékoztatást kaptam a jövőbeni törlesztő részleteim esetleges változásáról, különös tekintettel a kamat-, és árfolyamváltozásra. A Bank egyben felhívta figyelmem, hogy a hiteltermék kiválasztásának döntésénél a fentiekben leírt törlesztő részlet esetleges jövőbeni változásai miatt - mérlegeljem a visszafizetési lehetőségeimet, különös tekintettel jövedelmi helyzetemre. Tudomásul veszem, hogy fentiek alapján a Bank - a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló ún. Magatartási Kódex-ben foglalt - a kölcsön törlesztő részlet esetleges növekedését eredményező kockázatok bemutatására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kelt:...,.... Adós aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Cím:... Cím:... Szig. szám:... Szig. szám:... Aláírás:... Aláírás:... Oldal: 8 / 8

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a 2011. évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK

A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, www:felsozsolcatakarek.hu A JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Hatályos: 2012.01.01. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések...

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről A MNB TÁJÉKOZTATÓJA magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 2011. évi CXXII. törvény a

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

Citibank Forint és Deviza Alapú Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételek 1. Meghatározások 1.1. Adós: Jelenti a Szerződést adósként aláíró magánszemélyt, ha a Szerződést adóstárs is aláírta, az

Részletesebben