Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról"

Átírás

1 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 45. (1) bekezdésben, 46. -ában, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1.. (1) E rendeletet az Szt.-vel és végrehajtási rendeletével együtt kell alkalmazni. 1 (2) A képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások közül e rendeletében az alábbiakat szabályozza: a.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás b.) rendszeres szociális támogatás c.) lakásfenntartási támogatás d.) önkormányzati segély e.) tűzifa természetbeni juttatása f.) visszatérítendő szociális kölcsön (szociális kölcsön) g.) közgyógyellátás h.) személyi tulajdonban lévő lakásokban keletkező károk enyhítését szociális és lakáscélú támogatások. (3) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala Igazgatási Csoportjánál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.. (1) 2 A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy (továbbiakban: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) 3 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, az ingatlan előtt, annak teljes szélességében az utca középvonaláig - kivéve: a Közúti KHT. kezelésében lévő Gábor Á.u., Hartai út, Kalocsai út, Ordasi út, Vasút u., ahol az út padkájáig - terjedő rész tisztán tartására, gyommentesítésére, az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. (3) A lakókörnyezetet a (2) bekezdésben foglaltakon túl akkor kell rendezettnek tekinteni, ha a) az udvaron, kertben tárolt eszközök, ingóságok, fűtőanyagok szabályosan, rendezetten,a szomszédos ingatlan háborítása nélkül, attól kellő távolságra vannak tárolva, b) nincs háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, c) háziállatok tartása esetén folyamatos a rágcsáló- és légyirtás, a trágyalé gyűjtése kezelt formában történik, d) a kerítés a közterület felé nem balesetveszélyes és megakadályozza az állatok elkóborlását, 1 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 1. -a. Hatályos október 6-tól. 2 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(1) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től. 3 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(1) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től.

2 e) a ház előtti csapadékvíz elvezető rendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását szemét, építési törmelék, föld és növények nem akadályozzák, f) téli időszakban a járda síkosság mentesítése biztosított. (4) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy a (2) és (3) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, annak teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat az 4 Szt. 33. (7) bekezdésében foglaltak szerint fel kell szólítani. (5) A helyszíni ellenőrzés elvégzésére a 5 polgármesteri hivatal erre a feladatra kijelölt köztisztviselője jogosult, aki köteles a helyszíni szemle lefolytatásáról jegyzőkönyvet felvenni, szükség esetén fényképfelvételt készíteni és az ellenőrzés megállapításairól a szociális ügyintézőt tájékoztatni. 3.Rendszeres szociális segély 3.. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a segély folyósításának feltételeként a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dunapataji Telephelyével (6328 Dunapataj, Ordasi út 15.) (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) köteles együttműködni. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy bevonásával szociális helyzetének, mentális állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést segítő programot (továbbiakban: program) határoz meg. (3) A program típusai különösen az alábbiak: a) egyéni kapcsolattartás, b) egyéni és/ vagy csoportos tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi), c) egyéni és/vagy csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás, d) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, e) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program, f) munkavégzésre, átképzésre történő felkészülést segítő foglalkozás, g) alkalmi munkavállalást elősegítő programok, h) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, i) egyéb ellátásba juttatás segítése. (4) Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles: a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából megjelenni, b) a programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, c) együttműködni a program összeállításában, d) részt venni az egyénre szabott programban, e) teljesíteni a programban foglaltakat, d) az együttműködésre kijelölt szerv által megjelölt helyen és időpontban megjelenni. (5) Az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy megszegi, ha neki felróható okból a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. (6) 6 Az Szt. 37..(1) bek. d.) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátásra jogosult személynek, aki 4 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 2. -a. Hatályos október 6-tól. 5 Módosította a 35/2012.(XII.17.) önkormányzat rendelet 4. -a. Hatályos december 18-tól. 6 Új bekezdésekkel egészítette ki a 8/2012.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 1.. (1) bekezdése. Hatályos március 1-től.

3 a.) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,vagy munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkaképesség-csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény másolatát csatolja,vagy b.) várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja, vagy c.) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll, amely közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol. (7) Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapításának, valamint folyósításának feltétele a R. 2.. (2) és (3), 7 (4) és (5) bekezdéseiben előírt feltételek teljesítése. 4. Lakásfenntartási támogatás A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében is a rendelet 2.. (2) és (3) bekezdéseiben előírt feltételeket kell alkalmazni Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segély annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150%-ot nem haladja meg. Nem kell a jövedelmi helyzetet vizsgálni a (4) bekezdés alkalmazása esetén, így a 3. sz. mellékletet sem kell benyújtani. (2) Az önkormányzati segély a (3) bekezdés alapján egy naptári évben legfeljebb négy a (4) bekezdés alapján legfeljebb egy alkalommal adható. (3) Az önkormányzati segély egyszeri összege ,- Ft közötti mértékben a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani. (4) Rendkívüli élethelyzet esetén ha azt elemi csapás, baleset vagy más ilyen súlyú esemény idézi elő ,- Ft közötti önkormányzati segély állapítható meg. (5) Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt megállapítható. (6) Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a.) a kérelem erre irányul, vagy b.) amennyiben az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetbeni nyújtása indokolt és célratörőbb. (7) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszer segély, tüzelőanyag, ruházat vagy a segély meghatározott célra történő utalása lehet. (8) Önkormányzati segély benyújtására egy családból egy személy jogosult. (9) Temetési költséghez való hozzájárulás kérése esetén annak feltétele, hogy a temetésről gondoskodó (kérelmező) a haláleset időpontjában a településen állandó lakhellyel rendelkezzen. (10) Az önkormányzati segély iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Ez alól kivétel a hivatalból indult eljárás amikor a kérelmet nem kell benyújtani és ekkor az (1) bekezdésben foglalt jövedelmet sem kell vizsgálni és a jövedelmet nem kell igazolni. (11) A kérelemmel egyidőben a rendelet 3. sz. melléklete szerinti jövedelmi adatok nyomtatványt kell csatolni. 10 5/A. Tűzifa természetbeni juttatása 7 Módosította a 35/2012.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos december 18-tól. 8 Módosította a 8/2012.(II.20.) ök. rendelet 2. -a. Hatályos március 1-től. 9 Módosította a 32/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 10 Kiegészítette a 35/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos december 18-tól.

4 5/A.. (1) Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére fűtéshez természetbeni formában tüzifa természetbeni juttatást biztosít. 11 (2) a.) A szociális rászorultság megállapítása során az a.a) aktív korúak ellátása, a.b) időskorúak járadékára, a.c) adósság kezelési támogatáshoz kapcsolódó adósság csökkentési támogatásra vagy, a.d) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáralakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint, b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. (3) A (2) bekezdésben foglalt ellátásban részesülőkre az ellátásukhoz szükséges reájuk vonatkozó jövedelmi feltételeket kell alkalmazni. A jövedelmi feltételeken túl és a (2)bekezdésben biztosított előnyökhöz képest az részesülhet legfeljebb 1 m 3 tüzifa támogatásban aki a.) az általa lakott lakás fűtését fafűtéssel biztosítja b.) 12 (4) A tüzifa természetbeni juttatása iránti igényt a rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez csatolni kell: b.) jövedelemnyilatkozatot, c.) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást, a fűtési módról szóló nyilatkozatot. 13 Visszatérítendő átmeneti segély (Szociális kölcsön) 5/B. (1) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható önkormányzati lakás bérlőjének. 14 A visszatérítendő átmeneti segély kérelemre nyújtható, amelyhez csatolni kell e rendelet 4. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) A kamatmentes szociális kölcsön összege maximum Ft lehet. (3) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 24 hónapra adható. (4) Szociális kölcsön kizárólag lakással, vagy lakhatással kapcsolatos tartozások rendezéséhez kérhető. (6) Szociális kölcsön abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 5.. (1) bekezdés mértékét. (7) A kölcsönről és annak visszafizetéséről e rendelet 6. sz. melléklete szerinti megállapodást kell kötni a megállapító határozat alapján, amelyet az önkormányzat részéről a polgármester ír alá. (8) Ha a kölcsön visszafizetésének ideje alatt a kérelmező családjának jövedelmi helyzetében munkanélküliség miatt tartós romlás áll be, kérelemre a Képviselő-testület a törlesztő részletet csökkentheti a futamidő meghosszabbításával egyidejűleg, vagy a fennálló tartozást elengedheti. 15 (9) Rendkívüli élethelyzet esetén az (1) bekezdés alapján a kamatmentes kölcsönben részesülőnél a (6) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyokat nem kell vizsgálni. Rendkívüli élethelyzetnek 11 Módosította a 20/2013.(X.14.) számú rendelet 1.. (1) bekezdése. Hatályos október 15-től. 12 Hatályon kívül helyezte a 20/2013.(X.14.) számú rendelet 1.. (2) bekezdése. Hatályos október 15-től. 13 Új paragrafussal egészítette ki a 26/2013.(XI.04.) ök. számú rendelet 1. -a. Hatályos november 5-től. 14 Kiegészítette a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 3. -a. Hatályos október 6-tól.

5 minősül a 60 napot meghaladó közműtartozás vagy az emiatti közmű szolgáltatói fogyasztóhely megszüntetés kezdeményezése Közgyógyellátás 7.. (1) Szociális alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja és a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. (2) Amennyiben a felmerülő gyógyszerköltség az (1) bekezdés szerinti mértéket meghaladja, a kérelmező részére közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára átmeneti segély nyújtható. 8. Személyi tulajdonban lévő lakásokban keletkezett károk enyhítését szolgáló szociális és lakáscélú támogatások 8.. (1) Árvíz, belvíz vagy egyéb elemi károk bekövetkezte kapcsán támogatást lehet megállapítani, amelynek formái a következők lehetnek: a) vissza nem térítendő támogatás, b) bérleti költségekhez való hozzájárulás, c) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtása, d) önkormányzati bérlakás biztosítása (üresen álló, vásárolt, épített), e) építőanyag vagy építési szolgáltatás biztosítása. 17 A szociális és lakáscélú támogatás kérelemre nyújtható, amelyhez csatolni kell az e rendelet 4. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) A támogatás során kiemelt elsőbbséget élvez a megsemmisült, lakhatatlan vagy súlyosan károsodott lakóépület, amelyek tulajdonosai szociálisan rászorultak, biztosításuk önhibájukon kívül nincs és hitelfelvételre nincs lehetőségük. (3) Nem nyújtható támogatás: a) nem lakás céljára szolgáló építmények helyreállításához, b) üdülők, hétvégi házak újjáépítéséhez, c) biztosítói kártérítés erejéig, d) az igénylőnek vagy házastársának (élettárs), kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának a megsemmisült ingatlanán túli beköltözhető lakástulajdona esetén. (4) Kamatmentes kölcsön nyújtása esetén a kölcsön legfeljebb 10 évre adható azzal, hogy a törlesztés kezdete a folyósítást követő hónap 15. napja majd ezt követően havonta. (5) A támogatási feltételeket szerződésben kell rögzíteni e rendelet megállapodás alapján melléklete szerinti (6) A követelés biztosítéka a jelzálogjog bejegyzés, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzendő. 15 Kiegészítette a 27/2013.(XI.08.) ök. rendelet 2. -a. Hatályos november 11-től. 16 Hatályon kívül helyezte a 32/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos január 1-től. 17 Kiegészítette a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 4.. (1) bekezdése. Hatályos október 6-tól. 18 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos október 6-tól.

6 (7) A kölcsön céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetendő, további folyósítás nem lehetséges és bírói úton behajtható. (8) A támogatás maximálisan adható összege: ,- Ft. 9. Szociálpolitikai Kerekasztal 9.. (1) Dunapataj Nagyközség Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, az abban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: a) Dunapataj Nagyközség Polgármestere, b) az Ügyrendi, Oktatási, Szociális és Sport Bizottság elnöke, c) a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, d) a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dunapataji Telephelye családgondozói, e) a Kalocsai Rendőrkapitányság helyi körzeti megbízotti csoport képviselője, f) a napirendhez igazodóan a polgármester által meghívott külső személy vagy személyek. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Polgármester vezeti. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. 10. Záró rendelkezések 10.. (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. sz. mellékletében A képviselő-testület által bizottságra, polgármesterre átruházott hatáskörök katalógusa A Képviselő-testülettől a Polgármesterre: megállapít átmeneti segélyt Ft Ft összegig, szövegrész helyébe megállapít átmeneti segélyt Ft ,-Ft összegig, szöveg, a rendkívüli élethelyzet (elemi csapás, baleset, stb.) esetén Ft között állapítható meg szövegrész helyébe a rendkívüli élethelyzet (elemi csapás, baleset, stb.) esetén Ft Ft között állapítható meg szöveg lép. (3) Hatályát veszti az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII. 01.) rendelet, valamint az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 1/2007.(I.29.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 4/2007.(II.19.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 9/2007.(III.30.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 23/2008.(XI.21.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 2/2009.(I.30.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 7/2009.(III.27.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 1/2010.(I.25.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006,(XII.01.) rendeletet módosító 12/2010.(V.27.) rendelet. Dunapataj, február 23. Dusnoki Csaba sk. polgármester Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került: március 28-án. dr. Botykai János sk. jegyző dr. Botykai János sk. jegyző

7 1. Igénylő adatai: melléklet a 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelethez 21 KÉRELEM tűzifa igénylés Név (születési név is):... Szül.hely, idő:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonszám: A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.fő Név Szül. hely, év, hó, nap A lakásra vonatkozó adatok: A lakásnak a címe, amelyre a támogatást igényli:... A lakás alapterülete:...m 2 (A lakás nagyságát a helyi adócsoport ellenőrzi!) A megfelelő válasz aláhúzandó: Lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos / bérlő / egyéb:... A támogatott lakáson kívül egyéb lakás-, üdülő-, vagy telektulajdonnal rendelkezem / nem rendelkezem. Ingatlan hasznosításból származó jövedelemmel rendelkezem / nem rendelkezem. A lakás fűtési módja: egyedi központi fűtés / egyedi villany / gáz / vegyes tüzelés. A lakásban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelésre került/ nem került. 19 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önk. rendelet 5..(3) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től. 20 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(II.20.) sz. ök. rendelet 3. -a. Hatályos március 1-től. 21 Módosította a 35/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelete.

8 4. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 5. Kérelemhez csatolni kell: - jövedelemnyilatkozatot (4. pont) - a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást 6. Nyilatkozat: - nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás fűtését fa fűtéssel biztosítom - 22 Dunapataj, 20 hó nap... kérelmező aláírása 22 Hatályon kívül helyezte a 20/2013.(X.14.) számú rendelet 1.. (3) bekezdése. Hatályos október 15-től.

9 1. Igénylő adatai: 2. melléklet a 8/2011(III.28.) önkormányzati rendelethez 23 Kérelem, önkormányzati segély iránt Név (születési név is):... Szül.hely, idő:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonszám:... Számlaszám (ha a folyósítást bankszámlára kéri): A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.fő Név Szül. hely, év, hó, nap Kérelem indoklása: Kedvező elbírálás esetén a segély kifizetését az alábbiak szerint kérem: (aláhúzandó) átutalással / házipénztárból / természetben A temetési költséghez való hozzájárulás kérése esetén csatolni kell: A temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - kiállított számla eredeti példányát. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dunapataj, év hónap nap.... Kérelmező 23 Módosította a 32/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdése. Hatályos január 1-től. 24 Módosította a 32./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 3.. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től.

10 25 3. melléklet a 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELMI ADATOK A kérelmező, valamint a vele közös házastársban, egy lakásban együtt lakó, és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek havi jövedelme forintban: Jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó A. Kérelmező B. Házastársa, élettársa További háztartásban élő személyek Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem:... (A hatóság állapítja mega jövedelmi adatok alapján!) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti. Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kérelmemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. Nyilatkozom arról, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése szerinti értesítést nem kérem... kérelmező nagykorú hozzátartozó aláírása 25 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(4) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től.

11 I/ A kérelmező személyes adatai melléklet a 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelethez Vagyonnyilatkozat Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: II/ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona I. Ingatlanok 1) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (A megfelelő aláhúzandó!) 2) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. 3) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. 4) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. Gépjármű II. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi típus rendszám szerzés ideje: becsült forgalmi érték:** Ft b) tehergépjármű, autóbusz: típus rendszám, szerzés ideje: Becsült forgalmi érték: ** Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt: Dunapataj,. év.. hó nap kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 26 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(5) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től.

12 Személyes adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha lakcímük különböző. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:: Húszévesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, Huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, Huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, Korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. Jövedelem: A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott belföldről, vagy külföldről származó megszerzett-vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás, és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a vétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek 1. Temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás. 2. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/ A -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4) és (5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot 3. Anyasági támogatás. 4. A tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása 5. A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka, és a fogyatékossági támogatás. 6. A fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. 7. Annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%- át nem haladja meg, és az egyszerűsített foglalkozás. 8. A házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj. 9. Az energia felhasználásához nyújtott támogatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor: rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott-személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés teljesített mellékszolgáltatást. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. Egyéb jövedelem: például ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, ami az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM a 2. melléklet 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Érkezett:. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1. Kérelmező személyes adatai: Név:... Születési név:... Szül. helye:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára I. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje ( év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1 Személyi adatok 11 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 111 Neve: 112 Születési neve: 113 Anyja neve: 114 Születési helye, ideje (év, hó, nap): 115

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:. Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok: 1.1.A

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben