Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról"

Átírás

1 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 35. (2) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében, 45. (1) bekezdésben, 46. -ában, 50. (3) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1.. (1) E rendeletet az Szt.-vel és végrehajtási rendeletével együtt kell alkalmazni. 1 (2) A képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások közül e rendeletében az alábbiakat szabályozza: a.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás b.) rendszeres szociális támogatás c.) lakásfenntartási támogatás d.) önkormányzati segély e.) tűzifa természetbeni juttatása f.) visszatérítendő szociális kölcsön (szociális kölcsön) g.) közgyógyellátás h.) személyi tulajdonban lévő lakásokban keletkező károk enyhítését szociális és lakáscélú támogatások. (3) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala Igazgatási Csoportjánál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.. (1) 2 A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy (továbbiakban: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) 3 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, az ingatlan előtt, annak teljes szélességében az utca középvonaláig - kivéve: a Közúti KHT. kezelésében lévő Gábor Á.u., Hartai út, Kalocsai út, Ordasi út, Vasút u., ahol az út padkájáig - terjedő rész tisztán tartására, gyommentesítésére, az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. (3) A lakókörnyezetet a (2) bekezdésben foglaltakon túl akkor kell rendezettnek tekinteni, ha a) az udvaron, kertben tárolt eszközök, ingóságok, fűtőanyagok szabályosan, rendezetten,a szomszédos ingatlan háborítása nélkül, attól kellő távolságra vannak tárolva, b) nincs háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, c) háziállatok tartása esetén folyamatos a rágcsáló- és légyirtás, a trágyalé gyűjtése kezelt formában történik, d) a kerítés a közterület felé nem balesetveszélyes és megakadályozza az állatok elkóborlását, 1 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 1. -a. Hatályos október 6-tól. 2 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(1) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től. 3 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(1) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től.

2 e) a ház előtti csapadékvíz elvezető rendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását szemét, építési törmelék, föld és növények nem akadályozzák, f) téli időszakban a járda síkosság mentesítése biztosított. (4) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy a (2) és (3) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, annak teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat az 4 Szt. 33. (7) bekezdésében foglaltak szerint fel kell szólítani. (5) A helyszíni ellenőrzés elvégzésére a 5 polgármesteri hivatal erre a feladatra kijelölt köztisztviselője jogosult, aki köteles a helyszíni szemle lefolytatásáról jegyzőkönyvet felvenni, szükség esetén fényképfelvételt készíteni és az ellenőrzés megállapításairól a szociális ügyintézőt tájékoztatni. 3.Rendszeres szociális segély 3.. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a segély folyósításának feltételeként a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dunapataji Telephelyével (6328 Dunapataj, Ordasi út 15.) (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) köteles együttműködni. (2) Az együttműködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy bevonásával szociális helyzetének, mentális állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést segítő programot (továbbiakban: program) határoz meg. (3) A program típusai különösen az alábbiak: a) egyéni kapcsolattartás, b) egyéni és/ vagy csoportos tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi), c) egyéni és/vagy csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás, d) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, e) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program, f) munkavégzésre, átképzésre történő felkészülést segítő foglalkozás, g) alkalmi munkavállalást elősegítő programok, h) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, i) egyéb ellátásba juttatás segítése. (4) Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles: a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából megjelenni, b) a programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, c) együttműködni a program összeállításában, d) részt venni az egyénre szabott programban, e) teljesíteni a programban foglaltakat, d) az együttműködésre kijelölt szerv által megjelölt helyen és időpontban megjelenni. (5) Az együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő személy megszegi, ha neki felróható okból a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. (6) 6 Az Szt. 37..(1) bek. d.) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátásra jogosult személynek, aki 4 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 2. -a. Hatályos október 6-tól. 5 Módosította a 35/2012.(XII.17.) önkormányzat rendelet 4. -a. Hatályos december 18-tól. 6 Új bekezdésekkel egészítette ki a 8/2012.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 1.. (1) bekezdése. Hatályos március 1-től.

3 a.) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,vagy munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette és erről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkaképesség-csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény másolatát csatolja,vagy b.) várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja, vagy c.) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll, amely közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol. (7) Az aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapításának, valamint folyósításának feltétele a R. 2.. (2) és (3), 7 (4) és (5) bekezdéseiben előírt feltételek teljesítése. 4. Lakásfenntartási támogatás A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében is a rendelet 2.. (2) és (3) bekezdéseiben előírt feltételeket kell alkalmazni Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segély annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150%-ot nem haladja meg. Nem kell a jövedelmi helyzetet vizsgálni a (4) bekezdés alkalmazása esetén, így a 3. sz. mellékletet sem kell benyújtani. (2) Az önkormányzati segély a (3) bekezdés alapján egy naptári évben legfeljebb négy a (4) bekezdés alapján legfeljebb egy alkalommal adható. (3) Az önkormányzati segély egyszeri összege ,- Ft közötti mértékben a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani. (4) Rendkívüli élethelyzet esetén ha azt elemi csapás, baleset vagy más ilyen súlyú esemény idézi elő ,- Ft közötti önkormányzati segély állapítható meg. (5) Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt megállapítható. (6) Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha a.) a kérelem erre irányul, vagy b.) amennyiben az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetbeni nyújtása indokolt és célratörőbb. (7) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszer segély, tüzelőanyag, ruházat vagy a segély meghatározott célra történő utalása lehet. (8) Önkormányzati segély benyújtására egy családból egy személy jogosult. (9) Temetési költséghez való hozzájárulás kérése esetén annak feltétele, hogy a temetésről gondoskodó (kérelmező) a haláleset időpontjában a településen állandó lakhellyel rendelkezzen. (10) Az önkormányzati segély iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Ez alól kivétel a hivatalból indult eljárás amikor a kérelmet nem kell benyújtani és ekkor az (1) bekezdésben foglalt jövedelmet sem kell vizsgálni és a jövedelmet nem kell igazolni. (11) A kérelemmel egyidőben a rendelet 3. sz. melléklete szerinti jövedelmi adatok nyomtatványt kell csatolni. 10 5/A. Tűzifa természetbeni juttatása 7 Módosította a 35/2012.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos december 18-tól. 8 Módosította a 8/2012.(II.20.) ök. rendelet 2. -a. Hatályos március 1-től. 9 Módosította a 32/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 10 Kiegészítette a 35/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos december 18-tól.

4 5/A.. (1) Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére fűtéshez természetbeni formában tüzifa természetbeni juttatást biztosít. 11 (2) a.) A szociális rászorultság megállapítása során az a.a) aktív korúak ellátása, a.b) időskorúak járadékára, a.c) adósság kezelési támogatáshoz kapcsolódó adósság csökkentési támogatásra vagy, a.d) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáralakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint, b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. (3) A (2) bekezdésben foglalt ellátásban részesülőkre az ellátásukhoz szükséges reájuk vonatkozó jövedelmi feltételeket kell alkalmazni. A jövedelmi feltételeken túl és a (2)bekezdésben biztosított előnyökhöz képest az részesülhet legfeljebb 1 m 3 tüzifa támogatásban aki a.) az általa lakott lakás fűtését fafűtéssel biztosítja b.) 12 (4) A tüzifa természetbeni juttatása iránti igényt a rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez csatolni kell: b.) jövedelemnyilatkozatot, c.) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást, a fűtési módról szóló nyilatkozatot. 13 Visszatérítendő átmeneti segély (Szociális kölcsön) 5/B. (1) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható önkormányzati lakás bérlőjének. 14 A visszatérítendő átmeneti segély kérelemre nyújtható, amelyhez csatolni kell e rendelet 4. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) A kamatmentes szociális kölcsön összege maximum Ft lehet. (3) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 24 hónapra adható. (4) Szociális kölcsön kizárólag lakással, vagy lakhatással kapcsolatos tartozások rendezéséhez kérhető. (6) Szociális kölcsön abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 5.. (1) bekezdés mértékét. (7) A kölcsönről és annak visszafizetéséről e rendelet 6. sz. melléklete szerinti megállapodást kell kötni a megállapító határozat alapján, amelyet az önkormányzat részéről a polgármester ír alá. (8) Ha a kölcsön visszafizetésének ideje alatt a kérelmező családjának jövedelmi helyzetében munkanélküliség miatt tartós romlás áll be, kérelemre a Képviselő-testület a törlesztő részletet csökkentheti a futamidő meghosszabbításával egyidejűleg, vagy a fennálló tartozást elengedheti. 15 (9) Rendkívüli élethelyzet esetén az (1) bekezdés alapján a kamatmentes kölcsönben részesülőnél a (6) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyokat nem kell vizsgálni. Rendkívüli élethelyzetnek 11 Módosította a 20/2013.(X.14.) számú rendelet 1.. (1) bekezdése. Hatályos október 15-től. 12 Hatályon kívül helyezte a 20/2013.(X.14.) számú rendelet 1.. (2) bekezdése. Hatályos október 15-től. 13 Új paragrafussal egészítette ki a 26/2013.(XI.04.) ök. számú rendelet 1. -a. Hatályos november 5-től. 14 Kiegészítette a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 3. -a. Hatályos október 6-tól.

5 minősül a 60 napot meghaladó közműtartozás vagy az emiatti közmű szolgáltatói fogyasztóhely megszüntetés kezdeményezése Közgyógyellátás 7.. (1) Szociális alapon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja és a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. (2) Amennyiben a felmerülő gyógyszerköltség az (1) bekezdés szerinti mértéket meghaladja, a kérelmező részére közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára átmeneti segély nyújtható. 8. Személyi tulajdonban lévő lakásokban keletkezett károk enyhítését szolgáló szociális és lakáscélú támogatások 8.. (1) Árvíz, belvíz vagy egyéb elemi károk bekövetkezte kapcsán támogatást lehet megállapítani, amelynek formái a következők lehetnek: a) vissza nem térítendő támogatás, b) bérleti költségekhez való hozzájárulás, c) pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtása, d) önkormányzati bérlakás biztosítása (üresen álló, vásárolt, épített), e) építőanyag vagy építési szolgáltatás biztosítása. 17 A szociális és lakáscélú támogatás kérelemre nyújtható, amelyhez csatolni kell az e rendelet 4. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) A támogatás során kiemelt elsőbbséget élvez a megsemmisült, lakhatatlan vagy súlyosan károsodott lakóépület, amelyek tulajdonosai szociálisan rászorultak, biztosításuk önhibájukon kívül nincs és hitelfelvételre nincs lehetőségük. (3) Nem nyújtható támogatás: a) nem lakás céljára szolgáló építmények helyreállításához, b) üdülők, hétvégi házak újjáépítéséhez, c) biztosítói kártérítés erejéig, d) az igénylőnek vagy házastársának (élettárs), kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjának a megsemmisült ingatlanán túli beköltözhető lakástulajdona esetén. (4) Kamatmentes kölcsön nyújtása esetén a kölcsön legfeljebb 10 évre adható azzal, hogy a törlesztés kezdete a folyósítást követő hónap 15. napja majd ezt követően havonta. (5) A támogatási feltételeket szerződésben kell rögzíteni e rendelet megállapodás alapján melléklete szerinti (6) A követelés biztosítéka a jelzálogjog bejegyzés, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzendő. 15 Kiegészítette a 27/2013.(XI.08.) ök. rendelet 2. -a. Hatályos november 11-től. 16 Hatályon kívül helyezte a 32/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos január 1-től. 17 Kiegészítette a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 4.. (1) bekezdése. Hatályos október 6-tól. 18 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 4.. (2) bekezdése. Hatályos október 6-tól.

6 (7) A kölcsön céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetendő, további folyósítás nem lehetséges és bírói úton behajtható. (8) A támogatás maximálisan adható összege: ,- Ft. 9. Szociálpolitikai Kerekasztal 9.. (1) Dunapataj Nagyközség Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, az abban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: a) Dunapataj Nagyközség Polgármestere, b) az Ügyrendi, Oktatási, Szociális és Sport Bizottság elnöke, c) a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, d) a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dunapataji Telephelye családgondozói, e) a Kalocsai Rendőrkapitányság helyi körzeti megbízotti csoport képviselője, f) a napirendhez igazodóan a polgármester által meghívott külső személy vagy személyek. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Polgármester vezeti. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. 10. Záró rendelkezések 10.. (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. sz. mellékletében A képviselő-testület által bizottságra, polgármesterre átruházott hatáskörök katalógusa A Képviselő-testülettől a Polgármesterre: megállapít átmeneti segélyt Ft Ft összegig, szövegrész helyébe megállapít átmeneti segélyt Ft ,-Ft összegig, szöveg, a rendkívüli élethelyzet (elemi csapás, baleset, stb.) esetén Ft között állapítható meg szövegrész helyébe a rendkívüli élethelyzet (elemi csapás, baleset, stb.) esetén Ft Ft között állapítható meg szöveg lép. (3) Hatályát veszti az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII. 01.) rendelet, valamint az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 1/2007.(I.29.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 4/2007.(II.19.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 9/2007.(III.30.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 23/2008.(XI.21.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 2/2009.(I.30.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 7/2009.(III.27.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006.(XII.01.) rendeletet módosító 1/2010.(I.25.) rendelet, az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 23/2006,(XII.01.) rendeletet módosító 12/2010.(V.27.) rendelet. Dunapataj, február 23. Dusnoki Csaba sk. polgármester Záradék: Ezen rendelet kihirdetésre került: március 28-án. dr. Botykai János sk. jegyző dr. Botykai János sk. jegyző

7 1. Igénylő adatai: melléklet a 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelethez 21 KÉRELEM tűzifa igénylés Név (születési név is):... Szül.hely, idő:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonszám: A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.fő Név Szül. hely, év, hó, nap A lakásra vonatkozó adatok: A lakásnak a címe, amelyre a támogatást igényli:... A lakás alapterülete:...m 2 (A lakás nagyságát a helyi adócsoport ellenőrzi!) A megfelelő válasz aláhúzandó: Lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos / bérlő / egyéb:... A támogatott lakáson kívül egyéb lakás-, üdülő-, vagy telektulajdonnal rendelkezem / nem rendelkezem. Ingatlan hasznosításból származó jövedelemmel rendelkezem / nem rendelkezem. A lakás fűtési módja: egyedi központi fűtés / egyedi villany / gáz / vegyes tüzelés. A lakásban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelésre került/ nem került. 19 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önk. rendelet 5..(3) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től. 20 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(II.20.) sz. ök. rendelet 3. -a. Hatályos március 1-től. 21 Módosította a 35/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelete.

8 4. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 5. Kérelemhez csatolni kell: - jövedelemnyilatkozatot (4. pont) - a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást 6. Nyilatkozat: - nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás fűtését fa fűtéssel biztosítom - 22 Dunapataj, 20 hó nap... kérelmező aláírása 22 Hatályon kívül helyezte a 20/2013.(X.14.) számú rendelet 1.. (3) bekezdése. Hatályos október 15-től.

9 1. Igénylő adatai: 2. melléklet a 8/2011(III.28.) önkormányzati rendelethez 23 Kérelem, önkormányzati segély iránt Név (születési név is):... Szül.hely, idő:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonszám:... Számlaszám (ha a folyósítást bankszámlára kéri): A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.fő Név Szül. hely, év, hó, nap Kérelem indoklása: Kedvező elbírálás esetén a segély kifizetését az alábbiak szerint kérem: (aláhúzandó) átutalással / házipénztárból / természetben A temetési költséghez való hozzájárulás kérése esetén csatolni kell: A temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - kiállított számla eredeti példányát. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dunapataj, év hónap nap.... Kérelmező 23 Módosította a 32/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdése. Hatályos január 1-től. 24 Módosította a 32./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet 3.. (2) bekezdése. Hatályos január 1-től.

10 25 3. melléklet a 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELMI ADATOK A kérelmező, valamint a vele közös házastársban, egy lakásban együtt lakó, és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek havi jövedelme forintban: Jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó A. Kérelmező B. Házastársa, élettársa További háztartásban élő személyek Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem:... (A hatóság állapítja mega jövedelmi adatok alapján!) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti. Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kérelmemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. Nyilatkozom arról, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése szerinti értesítést nem kérem... kérelmező nagykorú hozzátartozó aláírása 25 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(4) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től.

11 I/ A kérelmező személyes adatai melléklet a 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelethez Vagyonnyilatkozat Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: II/ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona I. Ingatlanok 1) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (A megfelelő aláhúzandó!) 2) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. 3) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. 4) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték: * Ft. Gépjármű II. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi típus rendszám szerzés ideje: becsült forgalmi érték:** Ft b) tehergépjármű, autóbusz: típus rendszám, szerzés ideje: Becsült forgalmi érték: ** Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt: Dunapataj,. év.. hó nap kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 26 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(5) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től.

12 Személyes adatok Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha lakcímük különböző. Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít:: Húszévesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, Huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, Huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, Korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. Jövedelem: A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott belföldről, vagy külföldről származó megszerzett-vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás, és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a vétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 %-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek 1. Temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás. 2. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/ A -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4) és (5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot 3. Anyasági támogatás. 4. A tizenharmadik havi nyugdíj, és a szépkorúak jubileumi juttatása 5. A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka, és a fogyatékossági támogatás. 6. A fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. 7. Annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%- át nem haladja meg, és az egyszerűsített foglalkozás. 8. A házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj. 9. Az energia felhasználásához nyújtott támogatás. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. A havi jövedelem kiszámításakor: rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. Jövedelem típusai: Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott-személyes közreműködést igénylő- tevékenységből származó jövedelem. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés teljesített mellékszolgáltatást. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. Egyéb jövedelem: például ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, ami az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

13 27 28 A 8/2011 (III.28.) önkormányzati rendelet 5.sz.melléklete. M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata /képviseli: polgármester, törzsszáma: / Dunapataj, Petőfi S. u. 20. (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről.. (szül.neve:..szül.helye.. ideje, anyja neve.. személyi száma ) Dunapataj,.. szám alatti lakos károsult (a továbbiakban: Károsult) között a mai napon az alábbiak szerint: 1. Szerződő felek megállapítják, hogy. miatt a Károsult Dunapataj,. cím alatti (.hrsz-ú..m2 nagyságú művelési ágú) lakóingatlana megrongálódott/megsemmisült ezért részben/vagy egészben lakhatatlanná vált. 2. A lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges összeg: Ft, azaz.. forint. 3. Károsult kijelenti, hogy a 2. pont alatt megjelölt összegből: - önerőként rendelkezésre áll:...ft, - biztosító által megtérített összeg:...ft, - igényelt pénzintézeti kölcsön:...ft, - karitatív adomány értéke:...ft, - önkormányzattól igényelt támogatás (hozzájárulás, kölcsön):.. Ft, - önkormányzattól igényelt egyéb támogatás:...ft. (Az utolsó rovatot akkor kell kitölteni, ha a Károsult a lakhatatlanná vált ingatlant nem kívánja/tudja lakhatóvá tenni, saját lakhatási feltételeit pedig más módon kívánja megteremteni.) 4.Az önkormányzat a lakóingatlanban keletkezett károk enyhítésére biztosít: a) Vissza nem térítendő támogatásként.. Ft-ot. b) Bérleti költségekhez való hozzájárulásként Ft-ot. c) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönként Ft-ot. (Visszatérítendő támogatásként) d) Önkormányzati bérlakás biztosítása (üresen álló, vásárolt, épített) az alábbi meglévő önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásával : ( A lakás műszaki paramétereit fel kell tüntetni.) e) Építőanyag vagy építési szolgáltatás biztosítása..ft értékben az alábbiak szerint:.. 5. A Károsult kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy - a jelen megállapodás 4. pontjában rögzített támogatási formát elfogadja, a kapott pénzösszeget az 1. pontban feltüntetett (megrongálódott, megsemmisült) lakás helyreállítására, felépítésére fordítja, az egyéb címen kapott összeget rendeltetésszerűen használja fel, a felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakásba beköltözik, - a jelen megállapodás 1. pontjában megjelölt lakására az Önkormányzat felé további kárigényt nem támaszt. 6. A kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje:.. (. hónap) 7. A visszafizetést a jelen megállapodás megkötését követő hónapban meg kell kezdeni, havi részletekben. A törlesztő részlet hónapon keresztül havi. Ft, melyet minden hónap 10. napjáig köteles a kedvezményezett az Önkormányzat pénztárába befizetni (első részlet. év hó..nap). 8. A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy két egymást követő részletfizetés elmaradása esetén, vagy fél éven belül összesen 3 részlet elmaradása esetén, vagy ha a Károsult az ingatlant/ingatlanrészt elidegeníti, az önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal jelen megállapodást felmondhatja. A felmondással egyidejűleg a még ki nem egyenlített kölcsönhátralék a késedelembe esés napjától a kiegyenlítése napjáig számítottan, a Ptk. 6:48. alapján meghatározott kamatokkal növelten, egy összegben válik esedékessé. 9. A kölcsönvevő beleegyezését adja ahhoz, hogy az igénybe vett és ki nem egyenlített kölcsön és annak a Ptk. 6:48. alapján megállapított késedelmi kamata erejéig az Önkormányzat a mindenkori munkáltatótól járó munkabérből, járandóságból, nyugdíjszerű ellátásból, rendszeres pénzellátásból letiltást kezdeményezzen. Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat határozata alapján a munkáltató, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a rendszeres pénzellátást folyósító szerv az Önkormányzatnak közvetlenül átutalja a visszajáró összeget. 10. A kölcsönvevő munkahelyváltozása esetén az új munkáltató, rendszeres pénzellátást folyósító nevét és pontos címét az Önkormányzatnak 5 napon belül köteles bejelenteni. 27 Módosította a 20/2011.(IX.12.) sz. önkormányzati rendelet 5..(6) bekezdése. Hatályos szeptember 12-től. 28 Módosította a 16/2014.(X.01.) számú rendelet 5. -a. Hatályos október 6-tól.

14 11. A megállapodás 3. példányát az Önkormányzat megküldi a Kalocsai Földhivatalnak azzal, hogy az ingatlannyilvántartásban az 1. pontban feltüntetett ingatlan egésze vagy.-od részére elidegenítési tilalmat, valamint a jelzálogot jegyezze be, amelyhez a károsult visszavonhatatlan hozzájárulását adja a jelen megállapodás aláírásával Ft erejéig és annak biztosítására. 12. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés érdekében szükséges további adatok 13. Szerződő felek jelen megállapodásból származó mindennemű jogvitájuk esetére a Kalocsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók. 15. Jelen megállapodást a kölcsönvevő elolvasta, és mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. Kelt: Dunapataj,... év.. hó. napján... önkormányzat képviseletét ellátó polgármester támogató.. Károsult támogatott Ügyvédi ellenjegyzés : A megfelelő rész aláhúzandó

15 MEGÁLLAPODÁS kamatmentes szociális kölcsön folyósítására számú melléklet amely létrejött egyrészről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi s. u. 20.képviseli: Dusnoki Csaba polgármester), mint kölcsönadó (a továbbiakban: kölcsönadó), másrészről «Név» (Leánykori név, Születési hely, idő, anyja neve: TAJ száma), és házastársa/ élettársa: «Név» (Leánykori név, Születési hely, idő,) sz. alatti lakosok, mint k ö l c s ö n v e v ő / k (a továbbiakban: kölcsönvevő/k) között az alábbi feltételek szerint: 1.) Dunapataj Nagyközség Önkormányzat a számú határozat alapján - Ft, azaz forint kamatmentes szociális kölcsönt biztosít a kölcsönvevő/k részére, rendkívüli élethelyzetük részbeni támogatására. 2). A támogatás célra használható fel. 3.) A Polgármesteri Hivatal a szociális kölcsönt egy összegben, a kölcsönvevő/k/nek készpénzben /átutalással fizeti ki. 4.) A kölcsönvevő/k köteles/ek a kamatmentes szociális kölcsönt. hónap alatt az önkormányzat részére visszafizetni. A törlesztés kezdete:. év... hó... nap. Első havi részlet:.,- Ft, azaz.. forint. Rendszeres havi részlet:...,- Ft, azaz...forint. Az utolsó törlesztő részlet 201 év.. hó 15. napján esedékes. 5.) A visszafizetés ideje alatt a kérelmező minden hónap 20-ig köteles bemutatni az aktuális törlesztő részlet befizetéséről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjének, aki a 6. pontban foglaltak bekövetkezése esetén értesíti a szociális ügyintézőt. 6.) A kölcsönvevő/k tudomásul veszi/k, hogy két egymást követő részletfizetés elmaradása esetén, vagy fél éven belül összesen 3 részlet elmaradása esetén az önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal jelen megállapodást felmondhatja. A felmondással egyidejűleg a még ki nem egyenlített kölcsönhátralék a késedelembe esés napjától a kiegyenlítése napjáig számítottan, a Ptk /2/ bekezdése alapján meghatározott kamatokkal növelten, egy összegben válik esedékessé. 7.) A kölcsönvevő/k beleegyezését adja/k ahhoz, hogy az igénybe vett és ki nem egyenlített kölcsön és annak a Ptk /2/ bekezdése alapján megállapított késedelmi kamata erejéig a Polgármesteri Hivatal a mindenkori munkáltatótól járó munkabérből, járandóságból, nyugdíjszerű ellátásból, rendszeres pénzellátásból letiltást kezdeményezzen. Hozzájárul/nak ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal határozata alapján a munkáltató, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a rendszeres pénzellátást folyósító szerv a Polgármesteri Hivatalnak közvetlenül átutalja a visszajáró összeget. 8.) A kölcsönvevő/k munkahelyváltozása esetén az új munkáltató, rendszeres pénzellátást folyósító nevét és pontos címét a Polgármesteri Hivatalnak 5 napon belül köteles/ek bejelenteni. 9.) Szerződő felek jelen megállapodásból származó mindennemű jogvitájuk esetére a Kalocsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 10.) E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók. 11.) Jelen megállapodást a kölcsönvevő/k elolvasta/k és mint akaratával (akaratukkal) mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta/k. Dunapataj, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, mint kölcsönadó képviseletében: Dusnoki Csaba polgármester kölcsönvevő neve, aláírása számú melléklettel egészítette ki a 26/2013. (XI.04.)ök. számú rendelet 2. -a. Hatályos november 5-től.

16 kölcsönvevő házastársa/élettársa neve, aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Lakcím: 2. Név: Lakcím:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez I. Személyi adatok a) Igénylő: Szem. Igazolvány száma:... Neve (nőknél leánykori is):... Születési ideje, helye:... Anyja neve:... Állampolgársága:...

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására 2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... 1/E. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/elemi kár enyhítéséhez I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt

K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt K É R E L E M Háztartási hulladékra vonatkozó díjkedvezmény iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Kérelem települési támogatás megállapítására

Kérelem települési támogatás megállapítására B ü r ü s E n d r ő c G y ö n g y ö s m e l l é k K é t ú j f a l u * K i s d o b s z a S z ö r é n y T e k l a f a l u V á r a d Z á d o r Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 7975 Kétújfalu, József

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Temetési támogatás

KÉRELEM Temetési támogatás KÉRELEM Temetési támogatás Az igénylő adatai: Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg,

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

o egyedül élő o nem egyedül élő

o egyedül élő o nem egyedül élő 1 1. melléklet KÉRELEM Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához Kérelmező neve:.... Születési neve:.. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:... Tartózkodási helye:.. TAJ száma:... A kérelmező

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA Kérelem és jövedelemnyilatkozat szociálisan rászorultak részére,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására I./ Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:..... Születési neve:..... Anyja neve:..... Születési hely,év,hó,.nap:...

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY ESETÉN) Hatályos 2013.03.01.napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4. melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani! NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához Kérelem a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: A támogatást igénylő neve:... Születési neve:... Születési helye, ideje:...

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja neve:... 1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap):... 1.1.4.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Települési támogatás iránti kérelem. Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő...

Települési támogatás iránti kérelem. Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő... Gomba Község Polgármestere részére Települési támogatás iránti kérelem Név...születési név:... Táj szám:...születési hely:... születési idő... anyja neve:...állampolgársága... A kérelmező idegenrendészeti

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására

KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 6. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:..

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Szociális tűzifa támogatás igénylése

Szociális tűzifa támogatás igénylése Átvétel: Szignó: Szociális tűzifa támogatás igénylése Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához KÉRELEM Települési támogatás megállapításához Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben