Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja ábra - Befektetés pénzáram grafikonja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. 1 A pénz időértékének elve. Befektetés pénzáram grafikonja. 1.1. ábra - Befektetés pénzáram grafikonja"

Átírás

1 Bevezetés A Pézügyta feladatgyűjteméy a Pézügyta tatágy gyakolataihoz készült példatá első észe. Az oktatási segédlet a pézügyi számítások világába vezeti be az olvasót. Bá az oktatási segédletbe sok képlet fog szeepeli, a képletek mégis mid egy logika a péz időétékéek elvéből következek. A pézügyi számítások esetébe midig külöböző időbeli esedékességű pézáamokat hasolítuk össze, és az összehasolítás elve midig ugyaaz. A külöböző képleteket azét kapjuk, met hol a pézáamlások jeleétéke, hol a jövőétéke, hol pedig a hozama édekel miket, továbbá a pézáamlások is külöbözőek lehetek. Az oktatási segédlet külöösebb felsőfokú előképzettség élkül is fogatható. A középiskolai matematika ismeettel a segédlet taayaga elsajátítható. A segédlet élja, hogy bemutassa:. a péz időétékéek elvét, 2. a legfotosabb pézügyi istumetumok áfolyam-számítási módszeeit, 3. az egyszeű és a kamatos kamatszámítást, 4. a hozamszámítások tehikáit. Az itt ismetetett képletek segítségével képes lesz az egyes pézügyi befektetések étékelésée, illetve képes lesz kiszámoli az egyes alteatív befektetési fomákkal eléhető hozamot. Eze pézügyi számítások ismeete azoba feltétele a biztosításmatematikai számítások elsajátításáak is. A Pézügyta gyakolatok második észe a fotosabb adófajták kiszámításával foglalkozik. Mivel az adószabályok gyaka változak, a matematika szabályai viszot midig évéyesek, a két ismeetayagot két külö példatába jeletetjük meg. A péz időétékéek elve A pézügyi életbe gyaka külöböző időpotba esedékes pézeszközöket illetve pézfoásokat kell összehasolítai. Egy befektetési/beuházási dötés eseté agy összegű pézt aduk ki a jelebe és a jövőbe keletkezek belőle bevételek. Hitelfelvétel vagy általába a fiaszíozási dötések eseté pedig agy összegű pézbevételt kapuk a jelebe, és a jövőbe leszek esedékesek a pézkiadások. A befektetési és fiaszíozási dötések szemléltetésée úgyevezett pézáam-gafikookat haszáluk. A pézáam egy adott időtatam alatt befolyó pézbevételek és kiáamló pézkiadások soozata. A pézáam-gafiko a pézáamot szemléltető jelölésedsze. A későbbiekbe ezt a jelölésedszet sokszo fogjuk alkalmazi. A gafiko vízszites tegelye az időtegely, a függőleges tegelye az esedékes pézösszegeket ábázoljuk. A lefelé húzott voal azt jeleti, hogy ott a gazdálkodó alayak pézkiadása va, ha felfelé húzuk voalat, akko ott a gazdálkodó alayak pézbevétele keletkezik. A voal hossza a pézösszeg agyságától függ... ába - Befektetés pézáam gafikoja Befektetés pézáam gafikoja Pézösszeg + C i pézbevétel az i-dik időpotba Idő - C Befektetett összeg

2 Ahol C i az i-edik időpotba esedékes pézösszeg (Cash). Ha a C előjele pozitív, pézbevételük va, ha a C előjele egatív pézkiadásuk va. Ahhoz, hogy a befektetési vagy fiaszíozási dötést meghozhassuk, közös evezőe kell hozi a külöböző időpotbeli pézeket. Meg kell tuduk modai, hogy Ft mai péz, meyi pézt é a jövőbe, illetve, hogy a jövőbeli pézek meyit éek ma. A továbbiakba a jelet t -lal fogjuk jelöli. Eek megfelelőe az év múlva esedékes időpotot t -gyel, a 2 év múlva esedékes időpotot t 2 -vel... Példa - Jeleéték, jövőéték, belső megtéülési áta Tételezzük fel, hogy most va eze foitom (C -), és azt fotolgatom, hogy a pézt egy ismeősömek adom kölsö, aki vállalja, hogy egy év múlva 2 eze foitot (C +2) ad vissza. Ismeősöm szavába abszolút megbízom. Édemes-e hitelt adom ismeősömek? Akko tuduk helyese dötei, ha megvizsgáljuk, hogy egy hasoló feltételű, általuk hozzáféhető befektetési lehetőségek mekkoa a hozamátája. Ezt a hozamátát vájuk el mi is hitelyújtásuktól. Az elvát hozamátát a tőke alteatíva költségéek vagy feláldozott haszáak is evezik, hisze ettől a hozamtól elesük, ha az adott befektetést választjuk. A hozamáta a befektetett tőké felüli többlet-pézbevétel (hozam) a befektetett tőke %-ba kifejezve és évesítve. A hozamáta jele az (etu). A hozamáta évesítéséek módszeeivel a hozamszámítás alfejezetbe foglalkozuk. A hozamátát a későbbiekbe övide hozamkét fogom említei, a szövegköyezetből egyételműe ki fog deüli, hogy miko beszélek többlet-pézbevételől és miko %-ól. Az elvát hozamot meghatáozó téyezőket és a pobléma megoldásáak képletét a.2. ába mutatja: 2. ába - A péz időétéke A péz időétéke Jeleéték? C PV ) év FV C * )? Jövőéték Az agyságát meghatáozó téyezők kokázatmetes hozam likviditás kokázat - adott kokázatú és likviditású befektetések hozama

3 Ahol PV a jövőbe esedékes pézösszeg (C ) jeleétéke (Peset Value), FV a jelebe esedékes pézösszeg (C ) jövőétéke (Futue Value), időtatam évekbe. A PV és az FV midig számított összeg. Közvetleül em lehet őket megfigyeli. Az ábából látható, hogy az "" agyságát észbe makoökoómiai téyezők hatáozzák meg, melyek eedméye a kokázatmetes hozam (az adott befektetés lejáatáak megfelelő állampapí hozama). A kokázatmetes kamatlábat két téyezőe bothatjuk, az ifláióa és a eálkamatlába. A befektetés omiális vagy évleges hozamátája megmutatja, hogy befektetett pézük egy egységée mekkoa pézösszeget kapuk a befektetett tőkéke felül egy év alatt. Tegyük fel az ifláió éves szite 7%. Ha egy befektetés potosa 7%-os omiális hozammal edelkezik, a befektető átlagosa ugyaakkoa meyiségű áut tud vei a befektetéséek végé, mit tudott a befektetett összeggel. A eálkamatláb megmutatja, hogy átlagosa háy %-kal több (vagy kevesebb) áut tuduk megvásáoli a pézükét a befektetési időszak végé, mit tudtuk az elejé. A eálkamatláb kiszámításáak általáosa ismet módja az úgyevezett Fishe-féle közelítés. Képlete: (.), átedezve: i - ahol eálkamatláb, omiális kamatláb, i ifláió. A feti képlet azoba tozított (közelítő) eedméyt ad a eálhozama, valós étékét túlbesüli. Eek szemléltetésée ézzük példák adatait, ahol eze foitot adok kölsö és egy év múlva 2 eze foitot kapok kézhez. A befektetés omiális hozamátája 2%. Meyi almát tuduk vásáoli pézükét a befektetési időszak végé? A választ a eálhozam ismeetébe adhatjuk meg. Számoljuk ki a Fishe-féle megközelítéssel a eálhozamot! (.2) i 2 % % % Ha a befektetési időszak kezdeté eze daab almát tudtuk vásáoli, akko most %-kal többet tuduk, azaz eze daabot, ha a Fishe-képlet helyes lee. De em helyes! A eze daab alma ugyais 2 eze foitba keüle, ekük viszot sak 2 eze foituk va!!! A eálkamatláb potos étékét az alábbi képlettel kapjuk: (.3) i + + i,2 2,9 9,%, A pézükét 9,%-kal tuduk több áut vásáoli, mit a befektetési időszak kezdeté, ha a vásáoli kívát áu potosa az ifláió métékével dágult. A mako téyezőkö túl a kokét befektetés két jellemvoása befolyásolhatja az elvát hozamot:. a befektetés likviditása 2. a befektetés kokázata A befektetés likviditása megmutatja, hogy milye gyosa és mekkoa tazakiós költségek mellett lehet a befektetést készpéze váltai. A likvid befektetések esetébe a készpéze váltás gyosa és agyobb költségek élkül megtötéhet. Az illikvid befektetések készpéze váltása hosszabb időt vesz igéybe és/vagy agy a tazakiós költsége. Az elvát hozam és a likviditás egymással fodította aáyos. A likvid befektetésektől kisebb hozamot váuk el, mit az illikvid befektetésektől. A befektetések kokázata megmutatja, hogy a befektetés hozamáak előe besült, váható étékétől átlagosa milye métékbe téhetek el a hozam téyleges étékei. A váható étéktől vett átlagos eltéést a statisztikából ismet szóással méjük. Miél agyobb a téyleges étékek szóása a váható éték köül, a befektetések aál agyobb a kokázata. Ha egy befektetés kokázata ő, az elvát hozam övekszik. A befektetők a jövőbeli bizoytalaság ellesúlyozásáét hozamkompezáiót váak el.

4 Tételezzük fel, hogy a befektetők által elvát hozam esetükbe potosa %. Azaz a befektetéssel azoos kokázatú és likviditású befektetések piai hozama %. Ha ismejük az elvát hozamot, dötésüket háom módszeel is meghozhatjuk... Jövőéték-számítás Egy ma kapott foit em egyelő egy év múlva esedékes foittal. A jelebeli péz midig étékesebb, mit a jövőbeli, hisze a jelebeli pézt el lehet költei vagy be lehet fekteti. Nézzük meg, hogyha az. példa foitját %-os hozammal fektetjük be, meyi pézük lesz év múlva? (.4) + Kamat + FV C ( + ) ahol az adott időszak alatt évéyes elvát hozam, FV a pézeszköz időszak múlva esedékes jövőétéke, C a jelebeli pézösszeg. A -et a jövőétékéek (Futue Value - FV) evezzük. Egy pézösszeg jövőétéke megmutatja, hogy ha az adott futamidő alatt a pézt az elvát hozammal fektetjük be, meyi pézük lee a futamidő végé. Mivel meghatáoztuk, hogy a jelebeli Ft év múlva foitak felel meg, összehasolíthatjuk a téyleges 2 Ft-tal. A két pézösszeget közös evezőe, közös időpota hoztuk. (.5) 2 FV ( ) 2 ) 2 + A kimeetel pozitív, ezét a befektetést elfogadjuk. Pézük egységgel több, mitha ugyaolya kokázattal és likviditással fektettük vola be más piai eszközbe...2 Jeleéték-számítás ( + ) %) A befektető tudja, hogy a két befektetés közötti külöbség év múlva foit. A megoldással azoba em lehetük teljese elégedettek. Jobba szeeték tudi, hogy mai pézbe kifejezve mekkoa a külöbség. Ekko a jeleéték-számítást választjuk. Egy jövőbe esedékes pézösszeg jeleétéke megmutatja, hogy mekkoa összeget kellee befektetük a jelebe az elvát hozammal ahhoz, hogy az esedékes pézösszeget kapjuk meg az adott jövőbeli időpotba. A jeleéték-számítás a jövőétékszámítás fodított művelete., (.6) PV PV C ) C 2 9,9 ( ), + + ahol C időszak múlva kapott pézösszeg, PV jeleéték (Peset Value), az adott időszakba évéyes elvát hozamáta. A égyszögletes záójelbe lévő kifejezés eve a diszkotfakto. Jelölése DF,. Étéke és között változhat, és két paamétetől függ, -től, az adott befektetéstől elvát hozamátától és -től az időszakok számától. Étéke azt mutatja meg, hogyha időszak múlva kapok Ft-ot, az meyit é ma, ha az elvát hozamáta.

5 A befektetés jövőbe váható hozamáak jeleétéke 9,9. Míg más esetbe 9,9-ot kellee befektetük ahhoz, hogy 2-at kapjuk egy év múlva, e beuházás esetébe sak -at kell. A kettő külöbözete +9,9. Édemes tehát befekteti a pézüket az első példába leít feltételekkel, mivel vagyouk a befektetés végehajtásával -ól 9,9-a övekszik. A 9,9-t, azaz egy befektetés jövőbeli pézáamaiak jeleéték-összegét, úgy evezzük, hogy ez a befektetés buttó jeleétéke, vagy belső étéke. A buttó jeleéték övidítése GPV (Gos Peset Value). Kiszámításáak képlete a következő: (.7) GPV C i i + i ( ) Jele esetbe a befektetések sak egy jövőbeli pézáama volt, ezét sak egy diszkotálást kellett elvégezi. A buttó jeleéték és a befektetett összeg külöbségét ettó jeleétékek evezzük. Ez példákba 9,9 volt. A ettó jeleéték megmutatja, hogy a befektető vagyoát milye métébe változtatja meg a befektetés. A ettó jeleéték övidítése NPV (Net Peset Value). Ha az NPV agyobb, mit, akko a befektetés megvalósítása eseté a befektető vagyoa ő, ha az NPV kisebb, mit, a befektető vagyoa sökke. Ezét sak azokat a befektetéseket édemes megvalósítai, melyekél az NPV>. Temészetese a kokázatos befektetések esetébe az NPV sak a vagyoövekedés váható étékét mutatja, a téyleges vagyoövekedés (vagy sökkeés) météke sak a megvalósítás soá deül ki. Az NPV képlete a következő: (.8) NPV C + C C i i i + i i ) i ( ) A 9,9 em más, mit a jövőéték-számításko kapott jeleétéke: (.) 9,9 PV, ( ) 9, 9 Láthatjuk, hogy midkét módsze szeit ugyaaa a következtetése jutuk, a befektetést édemes végehajtai. A két módsze szeit kapott végeedméy viszot külöbözik. A külöbség magyaázata az, hogy külöböző időpota számoltuk ki a befektetett összeg és a visszakapott pézösszeg külöbségét. Azt, hogy melyik időpota édemes számoli általába attól függ, hogy mi melyik időpotba vagyuk. Ha befektetési alteatívákat étékelük, akko a befektetés időpotja a jele időpot és akko édemes jeleéték-számításokat végezük. Ha befektetést utólagosa étékelük, akko a hozamok ealizálása lesz a jeleidőpot. Ekko jövőéték-számítás szeesésebb. Ha egy hosszabb befektetés közepé vagyuk, akko a múltbeli pézek jövőétékét, a jövőbeli pézek jeleétékét számoljuk ki.

6 ..3 Belső megtéülési áta A kédést úgy is eldöthetjük, hogy kiszámoljuk a befektetés téyleges hozamátáját és ezt hasolítjuk össze az elvát hozammal. A téyleges éves hozamáta eve belső megtéülési áta. A belső megtéülési áta megmutatja, hogy mekkoa hozamátával kell diszkotáluk a befektetés hozamait ahhoz, hogy a befektetett összeget kapjuk eedméyül. Más szóval, azt a diszkotátát keessük, ahol ahol a befektetés NPV-je zéus. A belső megtéülési áta övidítése IRR (Iteal Rate of Retu). (.) NPV C + i ( IRR) i + C i A kokét esetbe a belső megtéülési átát a következő képlettel lehet kiszámoli. 2 2 (.2) NPV + IRR 2% + IRR Mivel a befektetés téyleges hozama (2%) magasabb, mit az elvát hozam (%), a befektetést megvalósítjuk. A feti kis példa bemutatta a pézügyi számítások fő fajtáit. A pézügyi számítások ugyais vagy valamiek az étékét hatáozzák meg adott elvát hozamáta () mellett, ekko áfolyamszámításól beszélük. Attól függőe, hogy egy befektetés jele- vagy jövőétéke a kédés, beszélhetük jele- vagy jövőétékszámításól. A másik alapeset, miko egy adott befektetés áa adott, és az adott á melletti belső megtéülési átát keessük. Ekko hozamszámításól beszélük. Gyakooljuk éháy példá a jele-, jövőéték-, és hozamszámítást!.2 Példák elemi pézáamlások jeleéték-, jövőéték- és hozamszámításaia Elemi pézáamok két pézáamból állak. Egy jelelegi pézáamból és egy jövőbeli pézáamból. Most ezeke ézük példákat..2. Példa Jeleéték számítás Kamatmetes kölsöt kaptuk mukáltatóktól lakásvásálása 5 eze foit étékbe. A hitelt egy összegbe 5 év múlva kell visszafizetük. Meyie legyük hálásak főökükek, ha tudjuk, hogy a foitalapú lakáshitelek jelelegi kamatlába 6%? Számoljuk ki az 5 év múlva esedékes 5 eze foitos visszafizetés jeleétékét, ami megmutatja, hogy mekkoa hitelt kaptuk vola piai kamat mellett. Ezt az összeget vojuk ki a téylegese kapott 5 eze foitból. Az eedméy megmutatja, meyivel jáuk jobba, mitha piai feltételek mellett kaptuk vola kölsö. A jeleéték-számítás képletét alkalmazzuk. Vegyük észe, hogy a fiaszíozás olya, mit a fodított befektetés. Itt az első pézáam pozitív (kapuk pézt), a többi pézáam egatív (fizetett kamatok és tölesztő-észletek). 5 (.3) NPV + C + GPV + 5 5* DF6%, ,5 26, 5 5,6

7 Nem feltétleül kell a 3. képlettel számoluk, ha edelkezésüke áll jeleétéktáblázat. foit jeleétékét azaz a diszkotfaktot - adott évek és elvát hozamok mellett az. melléklet 2. táblázata mutatja. A táblázat soai az időszakok számát, az oszlopai az elvát hozamot jelzik. Most az 5. so 6% oszlopbeli elemét ézzük meg. Eek étéke,747. Szoozzuk ezt meg 5 eze foittal, így megkapjuk a visszafizetés jeleétékét. 373,5 eze foit jö ki. Mivel mi téylegese 5 eze foit hitelt kapuk, 5 eft - 373,5 eft 26,5 eft jövedelmet kaptuk mukáltatóktól..3. Példa Jövőéték-számítás Két éve elhelyezük bakbetétbe EFT-ot, melyek éves kamatlába 6%. A bak kötelezettséget vállal aa, hogy a kamatlábat két évig em változtatja meg. Mekkoa összeget vehetük fel a számlákól a második év végé? Helyettesítsük be a jövőéték-számítás képletébe! 2 (.4) FV C ).*,6.23, 6 Két év múlva tehát.23,6 EFT-ot tuduk felvei a számláól..4. Példa Belső megtéülési áta számítás Befektetett tőkék égy év alatt megduplázódott. Mekkoa volt a befektetésük belső megtéülési átája? Hatáozzuk meg a belső megtéülési áta képletét, ha az elemi befektetés időtávja tetszőleges év. (.5) C NPV C + IRR IRR) C C Helyettesítük be a képletbe! C (.6) IRR 4 2 8,92% C Az éves hozamáta tehát közel 2%-os volt..5. Példa Elemi befektetés időtávja Pézük euóól 8 euóa övekedett 4%-os éves kamatláb mellett. Meyi ideig volt befektetve a pézük? Mivel az ismeetle a hatváykitevőbe va, ezét logaitmizáli kell az egyeletet. Átedezve -e a következő összefüggést kapjuk. (.7) NPV C + C ) Behelyettesítve az egyeletbe, kapjuk: l ( C ) l( C ) l ) (.8) ( C ) l( C ) l ) l l8 l 5 l,4 5 évig volt tehát a pézük befektetve.

8 .3 Évesél gyakoibb kamatozású elemi pézáamok Az előzőekbe feltételeztük, hogy a kamatot évete számolják el. Nézzük meg, hogya milye változásokkal já a feltételezés feloldása. Vezessük be egy új változót! f-el jelöljük az éves kamatfizetések számát. Ha f-el, akko éves kamatfizetési gyakoiságól va szó. Ha f étéke 2, a kamatfizetés gyakoisága, ha f4, akko egyedév, ha pedig f2, a kamatot havota számolják el. Tételezzük fel, hogy a kamatot fél évete számolják el. Ekko f2. Az első félév végé a kamat felét fogják a betétszámlá jóváíi. A következő félévbe má a kamattal övelt étéket fektetjük be úja, amie az év végé ismét megkapjuk a kamat felét. Képlettel: (.9) FV C + * C A szögletes záójelbe lévő összeg mutatja a befektetésük étékét a félév végé, FV pedig az év végi étéket adja meg. A téyleges hozamáta kiszámításához alkalmazzuk a belső megtéülési áta képletét! C + 2 FV 2 (.2) e + C C 2 2 e a téyleges (effektív) éves hozam, ami a befektetés belső megtéülési átája. A következő táblázat tatalmazza a befektetés téyleges hozamát és a felövekedett étékét külöböző kamatfizetési gyakoiság eseté. Bakbetétek esetébe a téyleges éves hozam hivatalos eve Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM).. táblázat A kamatfizetés gyakoisága és a betét téyleges éves hozama Gyakoiság (f) Jövőéték Téyleges éves hozam f FV C * + e + 2 FV C * + e FV C * + e FV C * + e f f e + FV C * + f Végtele kamatfizetési gyakoiság eseté a jövőéték és a téyleges éves hozam hatáétéke a következő: (.2) f FV lim C + C * e f f (.22) e e 2 4 f 2

9 Ahol e a temészetes szám. Ez iaioális szám, közelítő étéke: Példa Megtakaítás összege és EBKM mutatója Havi folyamatos lekötésű bakbetétbe fektetük EFT-ot. Meyi péz lesz a számláko egy év múlva, ha a bakbetét kamatlába évi 6%? Meyi a bakbetét EBKM mutatója? Számolja ki a féléves, a egyedéves EBKM mutatót is 6%-os kamatláb mellett! Meyi lee az EBKM mutatója egy olya bakbetétek, ahol a 6%-os éves kamatot végtele gyakoisággal számolák el?,6 (.2) FV C * + * + 6, 68 f 2 f,6 (.22) e + + 6,7% f 2 f A többi EBKM mutatót az.2. táblázat tatalmazza táblázat A bakbetét EBKM mutatója külöböző kamatfizetési gyakoiság eseté Gyakoiság (f) EBKM, ,9% e 2 4,6 4 e + 6,4% 4,6 Végtele e e e 6,8% Látható, hogy a végtele kamatfizetési gyakoiság esetébe kapott eedméy em külöbözik jeletőse a havi kamatfizetésél kapott eedméytől. Ezét va az, hogy a gyakolatba a haviál gyakoibb kamatfizetés esetébe a számítások egyszeűsítése édekébe az.22-es képletet haszálják.

10 2 Ütemezett pézáamok A fetieket alkalmazzuk több hozamból álló pézáamok étékelésée. Ha a jövőbeli pézek agysága és esedékességük között eltelt idő azoos, vagy azoos százalékkal övekszik, továbbá az alteatív befektetések hozamátája em változik, évjáadékól vagy auitásól beszélük. Például auitást alkot egy lakáshitel mide hóap elejé fizetett álladó agyságú tölesztőészlete, egy lakás béleti díja vagy egy fix kamatozású kötvéy kamatfizetései. Ha a hozamok végtele hosszúak, az auitás eve öökjáadék. Például öökjáadékot alkot egy elsőbbségi észvéy ögzített osztalékfizetése, egy életjáadék havi kifizetései. (Az élet temészetese em tat öökké, de ha a fizetések elég hosszú ideig tataak, egyszeűbb az öökjáadékkal számoli.) Az auitások esetébe a hozamok lehetek ugyaakkoák (egyszeű auitás), vagy egy g %-kal övekedők (övekvő auitás). Az auitások esetébe több fogalmat is defiiáluk kell. Két pézáam esedékessége között eltelt időt jáadékközek evezzük. A pézáamok agyságát jáadéktagak hívjuk. Az olya pézáam-soozatokat, melyekél a jáadékköz megegyezik, ütemezett pézáamokak modjuk. Előszö az egyszeű auitásokkal foguk foglalkozi. 2. Egyszeű auitás jövőétéke 2.. Példa: Egyszeű auitás jövőétéke Egy életbiztosító egy éves megtakaítási lehetőséget kíál ekük. Mide év elejé eze foitot fizetük be megtakaítási számláka, és a befizetés eálétékét a futamidő soá kabatatjuk (megőizzük). Taásadók évi 4%-os eálhozammal kesegtet miket múltbeli tapasztalatok alapjá. Tételezzük fel, hogy hiszük eki, akko eálétékbe meyi lesz a számláko év múlva! A feti példába egy auitás jövőétékée vagyuk kívásiak. A jövőéték kiszámításáak poblémáját a 2.. ába mutatja: 2.. ába - A péz időétéke Gyűjtő auitás poblémája Mekkoa FV adott mellett? FV jáadékköz jáadéktagok

11 ahol, jáadéktag, FV lejáatos évjáadék jövőétéke az utolsó jáadéktag esedékességéek időpotjába. Egy auitás jövőétékéek agyságát a 2. számú képlet segítségével tudjuk kiszámoli. (2.) FV ( + ) ahol - jáadéktag, - időszaki elvát hozam, - jáadéktagok száma, FV - auitás jövőétéke. Helyettesítsük be a képletbe: (2.2) FV,4) 2,6,4 Szeesée a számítást sak külöleges esetbe kell kézzel elvégezük. Itt az auitás jövőétéke táblázatot haszálhatjuk, ami az. melléklet 3. táblázata. A sookba szeepel a jáadéktagok száma, az oszlopokba pedig a jáadékközbe évéyes elvát hozam található. Példákba a jáadéktagok száma, az éves elvát hozam pedig 4%. A év soába és a 4% oszlopába találjuk a 2, étéket. Megszoozva ezt -el kapjuk az évjáadék jövőétékét: 2, (Az eltéés a keekítés következméye). A képlet és a táblázat az utolsó jáadéktag esedékességéek időpotjába mutatja egy auitás jövőétékét. Ebbe az esetbe ez az időpot a. év eleje. Nekük viszot a. év végi éték kellee! Az év elejé 2 eze foituk va. A. évbe is feltételeztük a 4%-os eálhozamot. Egy éve ha befektetjük a 2 eze foitukat 4%-al, akko a. év végi étéket a 4-es képlet segítségével számolhatjuk ki. FV C ( ) 2,6,4 24, 86 (2.3) + A. év végé 24,86 eze foituk lesz. Ha tudi szeeték, hogy a., 2. stb. év végé meyi pézük lee akko, ha többszö má em fizeték be a eze foitot, sak a tőke kamatozóda, akko a kamatos kamatszámítás képlete szeit kapák meg a kívát összegeket. Például, ha a 2. év végi étéke leék kívásiak, akko sak meg kellee hatáozuk a év elejétől a 2. év végéig eltelt időt (3 év) és behelyettesíteük a 4-es képletbe. FV C ( ) 2,6,4 35, 5 (2.4) Példa Évesél kisebb jáadékközű auitás jövőétéke 3 Ökétes yugdíjpéztái befektetést ajál egy ügyfeléek. Az ügyfél havi eze foitot fizete be a péztába éve keesztül. A péztá saját költségeie és tatalékképzése a befizetett összeg 2%-t haszálja fel. Az ügyfél számlájáa keülő összeg hozama viszot éves szite váhatóa 6%-al fogja meghaladi az ifláiót. Eze felül ügyfele mide év végé 3%-os adókedvezméyt is évéyesíthet, amit bakbetétbe helyez el, mely vélhetőe 2%-os ifláió feletti hozamot fog hozi. Számítsa ki, eze feltételek mellett meyi péze lesz az ügyfeléek a számlájá eálétékbe? A képlet levezetése a következő: FV i * ) + * ) + * )... + * ) Vegyük észe, hogy ez egy métai soozat, amelyek első tagja, kvóiese +. A métai soozat összegképlete: q S a * q összegképletébe: FV * ) ), ahol a a métai soozat első tagja, q a kvóiese. Behelyettesítve a métai soozat * )

12 Külö számítjuk ki az adókedvezméy és a befizetések jövőétékét. Az éves fizetési gyakoiság itt 2 lesz. Az ügyfél a kostukió futamideje alatt 2 befizetést fog teljesítei ( év * 2 hóap). A befektetés havi eálhozama,5%. (6%/2). Sajos, most az "" daab Ft jövőétéke táblázatot em tudjuk alkalmazi, ezét képlettel számoluk. A számláa a befizetett összeg 8%-a keül (8. Ft), és azét kell megit +el szoozi, mivel az időszak elejé fizetük. + f * f + f 2,5,5 (2.5) * * 8.* *, FV f Az adómegtakaításokat évete egysze vehetjük igéybe, az év végé. (Most tekitsük el attól, hogy valójába a jövő év első felébe kapjuk vissza valamiko a pézüket.) Az adómegtakaítás météke 2 eze foitos éves befizetés 3%-a, azaz 36 eze foit. A daab 36 eze foit jövőétéke 2%-os eálhozam mellett kiszámolható az auitás jövőétéke táblázatból. 36.*, Ft. A két jövőéték összege: Ft Ft.7.79 Ft. 2.2 Egyszeű auitás jeleétéke.3. Példa Éves gyakoiságú auitás jeleéték Egy vállalkozó ismeősük millió foitot ké tőlük kölsö úgy, hogy 5 éve keesztül mide év végé 3 eze foitot ad ekük vissza. Odaadjuk-e a pézt, ha az ügylettől 3%-os hozamot váuk el? Ki kell számítauk, hogy az 5 daab 3 eze foitos kifizetés jeleétéke a agyobb, vagy az millió foit. A pézáam-soozat egyszeű auitást alkot, amiek most a jeleétékée vagyuk kívásiak. A megoldadó poblémát a 2.2. Ába szemlélteti: 2.2.ába - Tölesztő auitás poblémája Tölesztő auitás poblémája jáadéktagok PV jáadékköz Mekkoa PV adott mellett? Mekkoa adott PV mellett? ahol jáadéktag, PV lejáatos évjáadék jeleétéke egy jáadékközzel az első jáadéktag esedékessége előtt.

13 Egy évjáadék jeleétékét egy időszakkal az első jáadéktag esedékessége előtt, az alábbi képlettel számolhatjuk ki 2 : (2.6) ) ) ) PV AF, ahol - jáadéktag, - elvát hozam, - jáadéktagok száma, PV - auitás jeleétéke, AF, évjáadéktéyező (auitásfakto) elvát hozam és jáadéktag eseté. A szögletes záójelbe lévő kifejezést auitásfaktoak vagy évjáadék-téyezőek modjuk. Az auitásfakto (évjáadék-téyező) (AF) megmutatja, hogy daab Ft-ból álló auitás jeleétéke mekkoa, ha a jáadékköze ételmezett kamatláb. Behelyettesítve a képletbe: (2.7) ) ) 5,3 PV AF, 3 3 2,436 73,7 5,3,3 Mivel az 5 daab 3 eze foit jeleétéke az elvát hozamukkal számolva kevesebb, mit millió foit (73,7 eft), ezét elutasítjuk a kölsöigéyt. A hitel ettó jeleétéke ugyais - EFT + 73,7 EFT - 269,3 EFT. Az egyszeű auitás jeleétékét mutató táblázat az. számú melléklet 4. számú táblázatából is kiézhetjük. A jáadéktágok száma itt 5 lesz, a jáadékközbe évéyes elvát hozam 3%. Az 5-dik soba és 3% oszlopba található éték 2,436, ezt megszoozva 3-al kapjuk a 73,7 jeleétéket..4. Példa Évesél gyakoibb tölesztésű hitel tölesztőészlete Személyi kölsöt kíál öek egy bak 24%-os kamatlábo,25 éves futamidőe. A tölesztőészlet fizetése mide hóap végé esedékes. Ha 6 eft hitelt vee fel, meyi lesz a havi tölesztőészlet? Példákba a 6 eze foitos hitel a jeleéték, és ehhez keessük a megfelelő tölesztőészletet, a kis -t. Átedezve a 2.6-as képletet, kapjuk: (2.8) PV * AF, PV AF, A havi kamatláb 2%, az időszakok száma 5 (2 hóap *,25 év). Az "" daab foit jeleétéke táblázat 5. soába és 2% oszlopába 2,849. Ha ezzel elosztjuk a 6. foit hitelt, megkapjuk a tölesztőészletet, ami Ft. Ha em áll edelkezésüke a táblázat, a tölesztőészletet a következő képlettel számolhatjuk ki. 2 Vegyük észe, hogy a tölesztőészletek jeleétékei is métai soozatot alkotak. Csak itt az első elem étéke /(+) lesz, a kvóies pedig /(+). PV * + * + * 3 * + 2 ) ) ) ) ) ) ) + * + ) ) + ) * * + ) * + * + + * ) * )

14 (2.9) PV * AF, PV AF, Az évjáadék-számítások soá a következőt tételezzük fel:. A hozamáta a futamidő soá álladó. 2. A pézáam-soozat ütemezett. 3. A kamatokat peiódusokét tőkésítik. Az első két feltétel em teljesülésével most em foglalkozuk. Ebbe az esetbe ugyais em alkalmazhatuk zát alaka hozott képleteket, haem a pézáam-soozat tagjait egyekét kell diszkotáluk, a (megfelelő időszaki kamatlábak +) szozatait alkalmazva. Most sak azt fogjuk megézi, mi a helyzet akko, ha a kamatokat em tőkésítjük.

15 3 Egyszeű kamatszámítás Ha elvetjük azt a feltételezést, miszeit a tőkée jutó kamat hozzáadódik az időszak végé a tőkéhez és későbbiekbe a kamattal megövelt összege esedékes a kamat, az egyszeű kamatszámítás képletét kell alkalmazuk. Ekko az adott időszaka jutó kamatot egyszeű aáyosítással kapjuk meg. Az egyszeű kamatszámítás képletei jele- és jövőéték-számítás eseté: (3.) FV C PV C ) ) ahol FV - jövőéték, PV - jeleéték, - időtatam hossza évekbe, < év, - elvát hozam, C jelebeli péz agysága, C jövőbeli péz agysága. Az egyszeű kamatszámítást akko alkalmazzuk, ha a befektetés időtávja kisebb, vagy egyelő a kamatfizetés gyakoiságával. Ha hosszabb, a kamatos kamatszámítást vagy az egyszeű és a kamatos kamatszámítás kombiáióját - amit vegyes kamatszámításak evezük - haszálják. 3. példa Betétkamat számítás Egy vállalat két hetes futamidőe millió foitot helyezett el július 22-é egy bakbetétbe. A betét kamatlába évi %. Mekkoa összeget vehet fel a vállalat két hét múlva? A kamatot időaáyosítással kell kiszámítai. Sajos az aáyosítás módszee em egyételmű. Az egyes aáyosítási módszeek abba külöbözek egymástól, hogy háy aposak tekitik az évet és a hóapokat. A gyakolati életbe háom aáyosítási módsze tejedt el, amelyek egy-egy emzetől kapták a evüket. Az egyes módszeek jellemzőit a 3.. táblázat mutatja. 3.. táblázat - Az egyszeű kamatszámítás esetébe alkalmazható aáyosítás-fajták Aáyosítás eve Hóapok apjaiak száma Évek apjaiak száma Német 3 36 Faia aptái 36 Agol aptái 365 Téyleges aptái 365/366 A 3..-os példát a émet módsze szeit számoljuk ki. Német kamatszámítás szeit a lekötési idő 3 ap, mivel mide hóap 3 apos: Így étéke 3/36,36 Behelyettesítve a 6-os képletbe: (3.2) 3 FV.. +, Két hét múlva a bak a émet kamatszámítási módsze szeit.3.6 Ft-ot fizet vissza. Most má ki tudjuk számoli az egyes pézáamok jele- és jövőétékét. Alkalmazzuk ezt a tudásukat az egyes étékpapíok áfolyamáak kiszámításáa példa Jeleéték egyszeű kamatszámítással Egyik ügyfelükek lejá az életbiztosítása 25. máius 9-é és háom hét múlva veé fel aak összegét,.587. Ft-ot. Egy letéti számláa má most el szeeték külöítei az összeget. Meyi pézt helyezzük a letéti számláa, ha aa a bak háom hetes futamidőe 7%-os kamatot fizet, és a faia kamatszámítás szeit számol? Ebbe az esetbe jeleétéket kell számoluk az egyszeű kamatszámítás képletével. A betét ápilis 7- é já le, a lekötedő összeg kiszámítása a 3.. képlet szeit tötéik:

16 PV C + * ,7 * 36 (3.3) A vegyes kamatszámítás Egyes betéti temékek esetébe lehetséges, hogy a lekötés időpotjától függetleül a kamatfizetés időpotja bizoyos dátumokhoz va kötve (ez a helyzet a láta szóló betétek esetébe). Ebbe az esetbe a vegyes kamatszámítás képletét kell alkalmazi, ami kombiálja az egyszeű és a kamatos kamatszámítás képleteit. A kamatfizetési peiódusok szempotjából töt időszakba az egyszeű, míg az egész időszakokba a kamatos kamatszámítás képleteit alkalmazzuk, és a tagokat összeszoozzuk egymással. A vegyes kamatszámítás általáos képlete a következő: (3.4) ahol FV - a betét felmodásako kifizetett összeg, C - a betét összege, - a kamatláb, N - a betét futamideje alatt a teljes kamatpeiódusok száma, m - egy évbe kamatelszámolások száma, - a betét elhelyezésétől az első kamatelszámolásig eltelt idő évbe, 2 - az utolsó kamatelszámolástól a betét felmodásáig eltelt idő évbe példa Vegyes kamatszámítás Tételezzük fel, hogy ápilis.-é egy eze foitos betétet helyezük el egy olya számláa, amelye mide hóap végé fizetik ki a kamatot. Mekkoa összeget vehetük fel szeptembe 8-á a számláól? Haszáljuk a émet kamatszámítási módszet! A émet kamatszámítás esetébe az év apjaiak száma 36 és mide hóap 3 apos. Ápilistól szeptembeig 4 egész hóapig volt lekötve a péz (május, júius, július, augusztus, azaz N4), ápilis -től 3-ig 2 ap, szeptembe.-től 8-ig 8 ap telt el. Behelyettesítve a 35-ös képletbe, kapjuk: (3.5) A vegyes kamatszámítás eedméyét a kamatos kamatszámítás képletével is közelíthetjük, ha megegedjük, hogy étéke e sak temészetes szám legye. Az étéke 58/36 lesz, mivel eyi évig volt lekötve a betét. (3.6) N FV C m ( + ) + ( + ) FV +, FV PV , + +, 2 58 ), 36 4,27 A kamatos kamatszámítás éve belüli esetbe alábesli a téylegese kapott kamat agyságát. 4 Étékpapíok áfolyamszámítása Alábbiakba megézzük a legfotosabb étékpapíok áfolyamszámítását. Ekko adott elvát hozamhoz keessük azt a maximális áfolyamot, ami az adott étékpapít megvásáolák ,469 36

17 4. Lejáatos kötvéyek áfolyamszámítása Azt a maximális áfolyamot, melye még hajladók vagyuk megvásáoli az adott étékpapít, az étékpapí belső étékéek evezzük. Egy étékpapí (és bámely vagyotágy) belső étéke az adott étékpapí pézáamaiak jeleétékösszege. 4.. példa Államkötvéy belső étékéek kiszámítása A 27/II jelű államkötvéyt 28. július 23-á bosátották ki fix 3%-os kamat mellett. A kötvéy 27. július 24-é já le és félévete fizet kamatot, július 24-é és jauá 24-é. Mekkoa a kötvéy belső étéke 24. októbe -é, ha a befektető által elvát hozam %. Az elvát hozamot is félévete ealizálhatjuk. 4.. ába - Kötvéyáfolyam számítás A kötvéyszámítás poblémája Áfolyamképletbe beszámított pézáamok Kibosátás PV? Jele helyzetük Visszaváltás A pézáamso egy olya fix kamatozású kötvéye jellemző, mely egy összegbe lejáatko fizeti vissza a tőkeészt. A belső étéket sak a még ki em fizetett pézáamok hatáozzák meg. Az ábáól leolvasható, hogy 6 kamatot és a tőkeészt em fizették még ki. A kötvéy áfolyamát általába a évéték százalékába szokták megadi, két tizedesjegy potossággal. (4.) Keesett áfolyam ) % ( ) + + ( + ) % PV + AF k, + N DF, k ( + ) ( + ) ahol - kötvéykamatlába %-ba, - a befektető által elvát hozam, - a kamatfizetések száma, AF, - auitásfakto adott és eseté, DF, - diszkotfakto adott és eseté, N kötvéy évétéke, PV - a kötvéy belső étéke a következő kamatfizetés előtt egy jáadékközzel. Az összeg első tagja a kamatok jeleétékét, míg a második a kötvéy tőkeészéek jeleétékét testesíti meg. Mivel mide kamatfizetés azoos agyságú, ezek auitást alkotak, és jeleétéküket megkapjuk, ha a kamatlábat megszoozzuk az auitásfaktoal. A képlet a kötvéy áfolyamát az utolsó kamatfizetés időpotjába mutatja meg, ami 24. július 24-i időpotot jelet. A képlet alkalmazásához meg kell hatáozi az időszaki (féléves) elvát hozamot, ami %/25%. Háy daab kamatfizetés va még háta. Az 5. ábából leolvashatóa még 6. A megfelelő AF éték a 3. táblázatból 5,76, a DF éték a 2. táblázatból,746. Szoozzuk meg az auitás fakto étékét a féléves fizetedő hozammal, a évétéket pedig a diszkottéyezővel. (4.2) PV AF + N DF 6,5% *5,76 + *,746 7, 59 5 %,6 5%,6 A kötvéy áfolyama a évéték 7,59%-a lett vola , ha az elvát hozam ebbe az időpotba évi % lett vola. A 7,59%-ot a 27/I kötvéy ettó áfolyamáak evezzük. A kötvéy ettó áfolyama megmutatja, hogy mekkoa a kötvéy belső étéke az utolsó kamatfizetés időpotjába, ha a jeleleg évéyes elvát hozammal számolák.

18 A feladattal még em vagyuk késze. Ugyais az áfolyamot em júliusa, haem októbe -e szeeték meghatáozi. A kamatfizetés utá a kötvéy áfolyama potosa a kifizetett kamat agyságával sökke, ha mide más feltétel változatla maad. Az idő múlásával a következő kamatfizetés fokozatosa beépül az áfolyamba. A felhalmozott kamatszámítás feltételezi, hogy ez a beépülés folyamatos és egyeletes. A megközelítést a 4.2. Ába mutatja ába - Felhalmozott kamat A felhalmozott kamatszámítás Kiszámítadó felhalmozott kamat X Kamat agysága (6,5%) Az egyelő száú háomszögek tövéyéből következik, hogy a keesett X úgy aáylik az utolsó kamatfizetéstől eltelt időhöz, ahogy a kamat agysága aáylik a jáadékközhöz. A feálló egyees aáyosságot X-e edezve megkapjuk a felhalmozott kamat agyságát. X t X (4.3) t T T ahol - jáadékközökét kifizetett kamat agysága, T - jáadékköz hossza, t - utolsó kamatfizetéstől az áfolyamszámításig eltelt idő, X - felhalmozott kamat agysága. Az utolsó kamatfizetés 24. július 24-é volt. Októbe -ig 78 ap telt el. 7 a júliusból + 3 (augusztus) + 3 (szeptembe) + (októbe). 24. július 24-től 25. jauá 24-ig 84 ap telik el. ( ). Behelyettesítve a 2-es képletbe kapjuk: (4.4) Utolsó kamatfizetéstõl eltelt idõ Két kamatfizetés között eltelt idõ - jáadékköz (fél év) X t T 6,5% 78 2,76% 84 Ha a felhalmozott kamatot hozzáadjuk a ettó áfolyamhoz, akko a buttó áfolyamot, a 24. októbe - i belső étéket kapjuk. Eek étéke 7,59%+2,76%,35% lesz.. Példa: Egy államkötvéyől a következőt tudjuk. Jelelegi áfolyama 4,5%, kamata évi 8%, a kamatfizetés félévete esedékes, továbbá lejáata 2. augusztus 27. Édemes-e megvásáolia 25. máius 9-é ezt a kötvéyt, ha 5%-os a féléves elvát hozama ettől a befektetéstől? Haladjuk visszafelé, mit a ák! 2-től számolva kamat fizetése esedékes még. Az auitásfakto étéke peiódus és 5% peioduskamat eseté 7,722, az azoos paaméteű diszkotfakto étéke pedig,64. A ettó áfolyam a 2. képlet szeit tehát 7,722*4%+,64*%92,288%. Az előző kamatfizetés febuá 27-é volt, tehát a felhalmozott kamat agol kamatszámítással 4%*/365,96%. A kötvéy étéke az ö számáa tehát em több, mit 92,398, tehát em édemes megvei a kötvéyt. 4.2 Lejáat élküli étékpapíok áfolyamszámítása

19 A feti papíok mid edelkeztek egy meghatáozott lejáattal. A lejáat élküli papíok (öökjáadékos kötvéy, észvéyek) ettó áfolyamát a belső étékképletből vezethetjük le, ha feltételezzük, hogy az tat a végtelehez. Ha a "" álladó, vagy a pézáamsoozat métai soozatot alkot, akko az étékképlet is egy végtele métai soozatot alkot, amiek hatáétéke va. A em lejáó auitásokat öökjáadékak evezzük. Az egyszeű öökjáadék jellegzetessége, hogy álladó agyságú jáadéktagokból áll, de a pézsoozatak is vége. A pézügyi életbe számos példát láthatuk öökjáadéka. Ilye a legtöbb elsőbbségi észvéy pézáama. Ezek általába fix hozamot ígéek és lejáat élküliek. Öökjáadékak tekithetők az alapítváyi kifizetések is. Itt egy tőkeösszeget helyezek el, amelyek évől éve sak a hozamait fizetik ki. Számokkal: (4.5) PV lim ( + ) ( + ) ( + ) + + lim + ahol - a jáadék agysága, - az elvát hozam, - a jáadéktagok száma - itt végtele, PV - az öökjáadék ettó áfolyama. Az öökjáadék ettó áfolyamát tehát megkapjuk, ha a jáadékot az elvát hozammal osztjuk példa Elsőbbségi észvéy áfolyamszámítása Egy elsőbbségi észvéyt bosátottak ki júius -é 2%-os gaatált osztalékfizetési ígéettel. Az osztalékot mide év júius -é fizetik ki. Mekkoa az elsőbbségi észvéy belső étéke febuá 2- é, ha a befektető által elvát hozam 2%? Az elsőbbségi észvéy ettó áfolyamát megkapjuk, ha a 4.5-ös képletbe helyettesítük. (4.6) PV 2% 2% 6% Az elsőbbségi észvéy ettó áfolyama 6% példa Öökjáadék agysága Egy alapítváy alaptőkéje 5 millió foit. Az alapítváy tőkéje egy évi %-os kamatot fizető letéti számlá va. Évete mekkoa összeget tud kifizeti az alapítváy jótékoy éla? Az alapítváyi kifizetések öökjáadékot alkotak. Az alapítváy összege az öökjáadék jeleétéke és a jáadék agysága a kédés. Átedezve a 4.5. képletet megkapjuk, hogy a szétosztható tőke 5 millió foit. 5 millió foit * % 5 millió foit. A övekvő tagú öökjáadékkal a tözsészvéyek belső étékét szokták közelítei, feltételezve, hogy az osztalékok az idő múlásával folyamatosa övekedek egy álladó százalékkal a végteleségig. A képlet hasoló módo vezethető le, mit az öökjáadéké: + g g ( g) ( + ) + PV + lim lim 2 ( ) ( ) ( ) + + g g (4.7) Magyaázat a képlet levezetéséhez. Látható, hogyha az étéke agyo agy, mivel a véges szám, az utolsó tagok étéke má elhayagolhatóa kisi lesz, így va hatáéték. Vegyük észe, hogy a szögletes záójelbe lévő tagok métai soozatot alkotak, ahol az első tag /(+), a kvóies /(+). A métai soozat összegképlete: a*(q^-)/(q-). Ezt alkalmazva zát alakba íhatjuk fel az összeget. Vegyük észe, hogy ha az a végtelebe tat (/(+))^ étéke tat a -hoz. 4 Itt is a métai soozat összegképletével dolgozuk, és a métai soozat első tagja is /+, lesz, itt azoba a kvóies (+g)/(+).

20 ahol az első jáadéktag agysága, - az elvát hozam, g - a jáadék övekedési átája, PV - a övekvő tagú öökjáadék jeleétéke példa Részvéy áfolyamáak kiszámítása Egy észvéye tágyévbe 9%-os osztalékot fizettek. Tételezzük fel, hogy az osztalék hosszú távú övekedési átája 2%. Osztalékot a észvéye júius -é fizetek. A észvéytől elvát hozam 5%. Mekkoa a észvéy belső étéke deembe -é, ha tudjuk, hogy a észvéy évétéke Ft? Számoljuk ki előszö a ettó áfolyamot a 4.7-es képlet segítségével! A " " paaméte étéke 9 lesz, hisze a Ft évétéke fizetik az osztalékot. A képlet " " paamétee azoba a következő osztalékfizetése voatkozik, így a 9 Ft-ot meg kell szoozuk +g-vel a övekedés átájával, hogy megkapjuk a 2. júius -i besült osztalékot. A képlet az áfolyamot júius -e számolja ki. (4.8) g) 9,2 PV 336 g,5,2 A felhalmozott kamatot a 2-es képlet segítségével számolhatjuk ki: (4.9) t 9,2 83 X 5,5 T 365 A buttó áfolyam Ft. A feti osztalékhozamo alapuló észvéyétékelés edkívül bizoytala, mivel ige ézékey a g paaméte változásáa, amit a legehezebb megbesüli példa Még egy példa észvéy áfolyamszámításáa Egy észvéy júius 5-é 55 Ft osztalékot fizetett. A észvéytől elvát hozam 7%. Az osztalék hosszú távú övekedési átáját 5%-a besüli. Mekkoa lesz a észvéy belső étéke az ö számáa máius 9- é? A jövő évi váható osztalék métékét úgy kapjuk, hogy megszoozzuk az 55 Ft-ot (+,5)-el. A észvéy ettó áfolyamát a 4.5-ös képletbe való behelyettesítéssel kapjuk. 55* ( +,5) (4.) PV 362, 5,7,5 A felhalmozott kamat métékét agol kamatszámítással számoljuk ki. Máius 9 és előző év júius 5 között eltelt apok száma: ap. A felhalmozott osztalék météke 55 Ft*(+,5)*277/36548, Ft. A észvéy belső étéke 362,5 Ft + 48 Ft 32,5 Ft.5 5 Előleges kamatszámítás Előleges kamatszámítás esetébe a kamatlábat a visszafizetedő összeg százalékába hatáozzuk meg, és előe levojuk a kifizetedő összegből. Az előleges kamatszámítást is szokták diszkotálásak evezi. Utólagos kamatszámítás eseté a kamatlábat a befektetett péz százalékába fejezik ki, és utólag fizetik. Az előleges kamatszámítás alkalmazásáak teületei az úgyevezett em kamatozó, (diszkot) étékpapíok (váltó, diszkot kistájegy) leszámítolása és a faktoig ügyletek, valamit az úgyevezett elemi kötvéyek étékelése. Az utólagos kamatszámítást alkalmazzák az összes többi ügylet esetébe, például hitelyújtásál és betételhelyezésél. Az előleges kamatszámításál alkalmazott kamatlábat diszkotlábak (bakái diszkot) evezzük. A legevezetesebb em kamatozó étékpapíok a váltó és a diszkot kistájegy. Ezek és a faktoig matematikája gyakolatilag megegyezik. 5 A észvéyek étékelésée a feti képlet sak agy óvatossággal alkalmazható. A képlet étéke agyo ézékey aa, hogy az osztalék hosszú távú agyságáak milye étéket állítuk be. A másik god, hogy a észvéyek em is elsősoba a fizetett osztalék befolyásolja, haem a mögöttük lévő vállalatok teljesítméye. A gyosa övekvő égek pofitjukat a működésbe fogatják vissza, osztalékot em fizetek, így észvéyeik em is étékelhetők a feti módszeel.

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Mottó: "Ne rakj minden tojást ugyanabba a kosárba!." (angol közmondás) Mi a hosszú távú befektetés? Az elrontott rövid távú. (spekuláns tapasztalat)

Mottó: Ne rakj minden tojást ugyanabba a kosárba!. (angol közmondás) Mi a hosszú távú befektetés? Az elrontott rövid távú. (spekuláns tapasztalat) Mottó: "Ne akj de toját ugyaabba a koába!." (agol közodá) M a hozú távú befekteté? z elotott övd távú. (ekulá taaztalat) 4. Fejezet otfóló-elélet fejezet célja, beutat:. eutat a hozazáítá fajtát. Ietet

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás

Lejárati összhang elve. Lejárati összhang mérése. Devizális összhang. Kockázati összhang. Áttételi hatás A pézügyi vezető, a számviteles és a kotroller feladatai Lejárati összhag elve Pézügyes Számviteles Bakkapcsolatok Köyvelés Pézgazdálkodá Pézügyi s Fiaszírozás Osztalékfizetés Biztosítások Befektetések

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Tanulmányok Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Gelei Andea PhD, a Budapesti Covinus Egyetem egyetemi docense E-mail: andea.gelei@unicovinus.hu Dobos Ime DSc, a Budapesti Covinus Egyetem

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata Közgazasági Szemle, LVI. évf., 2009. jauár (1 18. o.) ORMOS MIHÁLY URBÁN ANDRÁS ZOLTÁN TAMÁS Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata A logoptimális portfólióelmélet matematikai bizoyítását, valamit

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetés kötvényekbe, részvényekbe. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetés kötvényekbe, részvényekbe A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 BEFEKTETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Valószínûség számítás

Valószínûség számítás Valószíûség számítás Adrea Glashütter Feller Diáa Valószíűségszámítás Bevezetés a pézügyi számításoba I. Bevezetés a pézügyi számításoba A péz időértéével apcsolatos számításo A péz időértéée számítása:

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

Vincze László: TŐKEPIACI ISMERETEK

Vincze László: TŐKEPIACI ISMERETEK Vincze László: TŐKEPIACI ISMERETEK 2 TŐKEPIACI ISMERETEK Vincze László Pannon Egyetem Veszprém Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézet Pénzügytan Intézeti Tanszék 3 Kézirat lezárva 2013. december 31.

Részletesebben