A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 Vagyongyarapodás tagi kölcsön, banki befizetés, becslés Megyei Bíróság 9.K /2006/12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tolna Megyei Bíróság dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperes neve szám alatti lakos felperesnek - Tollárné dr. Szekeres Marietta jogtanácsos (APEH Központi Hivatal Hatósági FőosztályDél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály 7623 Pécs, Kaffka M. u. 2.) által képviselt APEH Központi Hivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. székhelyű alperes elleni, adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perében eljárva meghozta a következő í t é l e t e t : A megyei bíróság a keresetet e l u t a s í t j a. Köteles a f e l p e r e s az alperesnek 15 napon belül ,- (egymillió) forint jogtanácsosi munkadíjat megfizetni. Köteles a f e l p e r e s az államnak felhívásra ,- (kilencszázezer) forint eljárási illetéket megfizetni. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. I n d o k o l á s : A bíróság a csatolt iratok és a felek nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Az APEH Tolna Megyei Igazgatósága kiválasztási és előkészítő osztálya a szeptember 9. napján kelt átiratában javasolta a magánszemélyek és egyéni vállalkozók

2 ellenőrzési osztályának a felperes évre vonatkozó vagyongyarapodási vizsgálatát, hivatkozva arra, hogy ebben az időszakban, mint ügyvezető összesen ,- forint tagi kölcsönt nyújtott a M. Kft-nek. Az ellenőrzési osztály a szeptember 13. napján kelt értesítésében felhívta a felperest, hogy a vizsgált időszakra vonatkozó adózással kapcsolatos összes iratot bocsássa a hatóság rendelkezésére. A felperes szeptember 20. napján nyilatkozott a kölcsönadott összeg forrására vonatkozóan. Előadta, hogy szülői segítséget kapott, illetve, kb. 20 ha területen másfél évtizeden keresztül mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozott. Utalt arra, hogy vagy évben letétbe helyezett a Budapest Bank Rt-nél ,- forintot, amelyet a későbbi időszakban felvett. A fenti nyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyvben a revízió rögzítette a felperes év közötti évi adózott jövedelmének összegét, amely a kezdőévben ,- forint, a záró évben pedig ,- forint volt. A felperes felhívásra vállalta, hogy a nyilatkozatban megfogalmazott jövedelmekre vonatkozó okiratokat szeptember 30. napjáig az ellenőrzés rendelkezésére bocsátja. A szeptember 29. napján kelt beadványban a felperes előadta, hogy apósa 6-8 hektáron, az édesapja pedig 9-10 hektáron gazdálkodott a családjával. Utalt arra, hogy az 1990-es években több ,- forintot adott ő és a férje a kft. részére tagi kölcsönként, amelyet a tárgyév végén a cég mindig visszafizetett, a visszafizetés tényét azonban a mérlegben nem tüntették fel. Előadta, hogy évtől a kft. készlete folyamatosan növekedett, a beruházások felfutottak, ezért elkerülhetetlen volt a nagyobb összegű kölcsönök nyújtása. Nyilatkozatához csatolta a Budapest Bank Rt-vel kötött, március 30. napján kelt óvadéki szerződést, amelynek alapján a pénzintézetnél ,- forintot helyezett el. Mellékelte a banknál vezetett értékpapírszámla- illetve bankszámla kivonatot, a férje nevére szóló devizaszámlát, egy vámnyugta-előjegyzési jegyet, illetőleg egy január 24. napján kelt közjegyzői okiratot. Utalt végül a beadványában arra, hogy egyéb dokumentumok is a birtokában voltak, azok azonban egy tűzeset kapcsán megsemmisültek. Az ellenőrzés a január 25. napján kelt átiratában ún. teljességi nyilatkozatot kért a felperestől, azaz felhívta, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi bizonylatát, okiratát bocsássa a hatóság rendelkezésére. A felperes a február 3. napján kelt beadványában közölte, hogy a szeptember 29. napján kelt nyilatkozatához csatolt okiratokon kívül egyéb dokumentum nincs a birtokában. A revízió november 23. napján kelt átiratában kapcsolódó ellenőrzést kért a társhatóságtól, azzal a tájékoztatással, hogy a felperes december 17. napján átutalt a kft-nek ,- forintot. Kérte annak közlését, hogy ez az összeg milyen

3 könyvelési tételként jelent meg, illetve, hogy az átutalás időpontja és július 24. napja között történt-e tagi kölcsön visszafizetés a felperes részére. A társhatóság a kapcsolódó vizsgálat során megállapította, hogy a felperes évben tagi kölcsönt nem nyújtott, évben viszont ,- forint tagi kölcsön átadására került sor; július 24. napjáig a kft. a kölcsönt nem fizette vissza évben a befizetések és a december 31-i kivét figyelembevételével a tagi kölcsön nagysága ,- forint volt. A évi ,- forint befizetésével az állomány ,- forintra emelkedett, míg a évi ,- forint befizetése folytán a tagi kölcsön elérte azt az ,- forintot, amelyet a szeptember 9- i, vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó javaslat is tartalmazott. Az ellenőrzés a Budapest Bank Rt-től, illetve az OTP Bank Rt-től bekérte a felperes bankszámlakivonatát, illetve megkereste a K & H Bank Rt-t, amely közölte, hogy a felperes férjének devizaszámlája évben megszűnt, azóta M. J. F. nem ügyfele a pénzintézetnek. Az ellenőrzés a február 10. napján kelt jegyzőkönyvben rögzítette a felperes által nyújtott tagi kölcsön összegét, szembeállítva azzal a felperesi jövedelem mértékét. A levont következtetés szerint a bevallott jövedelem nem fedezhette a tagi kölcsönt. Megállapította a jegyzőkönyv, hogy a felperes férje, M. J. F. mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelmet a tárgyidőszakban nem vallott be. Részletezte a jegyzőkönyv a felperes férjének, édesapjának, illetve apósának a tárgyidőszakbani jövedelmét, megállapítva, hogy a feltételezett megtakarítások nem szolgálhattak a tagi kölcsön fedezetének. Tartalmazta továbbá a jegyzőkönyv a pénzintézeti lekötéseket és pénzmozgásokat, tételesen rögzítve a betétek-kivétek összegét, és annak időpontját. Ebben a tekintetben is azt állapította meg a revízió, hogy ebből a forrásból nem származott olyan felperesi jövedelem, amely fedezte volna a tagi kölcsön összegét. Kiemelte a jegyzőkönyv, hogy a évben lekötött betéteket a felperes kisebb korrekcióval február 19. napja, tehát a vizsgált tárgyidőszak után használta fel. A pénzintézeti adminisztráció vizsgálata alapján megállapította az adóhatóság, hogy a banki befizetések eredetét is más egyéb, be nem vallott jövedelem képezte a tárgyidőszakban. A revízió éves lebontásban összefoglalta a tagi kölcsön és a banki folyószámlán történő befizetés felperesi jövedelemnövekedésre gyakorolt hatását, azaz számszerűsítette a felperes tárgyévi - be nem vallott - adóalapját. A fentiek összefoglalásaként a vizsgálat a közötti időszakban a tagi kölcsön, illetve a banki befizetés összegeit egyéb jogcímen kapott jövedelemnek minősítette, az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) 109. (1) bekezdése alapján. A jegyzőkönyvre tett észrevételében a felperes előadta, hogy az apósa, illetve az anyósa az 1960-as évektől évig gazdálkodott, amelyből évben összességében ,- forint megtakarítás keletkezett. Utalt arra, hogy a szülei a

4 kérdéses időszakban szintén folyamatosan gazdálkodtak, az abból származó megtakarítás hozzávetőlegesen ,- forint volt 1988-ban. Előadta, hogy ő és férje kereskedelemmel foglalkozott (zöldségkereskedelem, csirkeértékesítés stb.), abból ,- forint megtakarítás származott. Utalt végül arra, hogy a tárgyidőszakban német rokonok ,- forinttal támogatták őt és a férjét. A fentiek figyelembevételével évben hozzávetőlegesen ,- forinttal rendelkeztek, amelynek a betéti kamata a vizsgálattal érintett tárgyidőszakra kb ,- forint többletet eredményezett. Kijelentette, hogy a tőkeösszegből és a kamataiból tevődött össze az az ,- forint, amely a tagi kölcsön fedezetéül szolgált. Az APEH Tolna Megyei Igazgatósága Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztálya a május 15. napján kelt számú határozatával a felperes év közötti adóalapját ,- forintban állapította meg és ezzel összefüggésben kötelezte a felperest ,- forint személyi jövedelemadó adókülönbözet, ,- forint adóbírság és ,- forint késedelmi pótlék megfizetésére. Az első fokú adóhatóság az ellenőrzés által lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapította, hogy a felperes év közötti tagi kölcsöne, illetve banki készpénz befizetése az Art pontja alapján adókülönbözetnek minősült. A határozat szerint a felperes az Art (1) bekezdés alapján megállapított adóalaptól való eltérést nem bizonyította, az általa tett nyilatkozat és bemutatott okiratok ugyanis nem minősültek az adóhatósági megállapítást lerontó, hitelt érdemlő adatoknak. (Art (3) bekezdés.) A határozat éves lebontásban az alábbiak szerint állapította meg a tagi kölcsönt a banki készpénzbefizetés nagyságát, illetőleg az elfogadott megtakarítási összegeket évben a felperes tagi kölcsönt nem nyújtott, a banki készpénzbefizetése ,- forint volt. Erre az évre vonatkozóan az adóhatóság ,- forintot a felperesi nyilatkozatból elfogadott megtakarításnak évben a tagi kölcsön ,- forint volt, banki készpénzbefizetésre nem került sor; az adóhatóság az előbbi összegből ,- forintot fogadott el megtakarításként, az adókülönbözet tehát ebben az évben ,- forintot tett ki évben a befizetett tagi kölcsön ,- forint, a visszafizetés ,- forint, az elfogadott megtakarítás pedig ,- forint volt; az adókülönbözetnek minősülő maradványösszeg ,- forintot tett ki. Ugyanebben az évben a banki befizetés összességében ,- forint volt, amelyből az adóhatóság megtakarításként elfogadott ,- forintot. Az egész évre vonatkozó adókülönbözet erre figyelemmel ,- forint volt évben a felperes ,- forint tagi kölcsönt nyújtott, amelyből ,- forintot az adóhatóság megtakarításként elfogadott, a maradvány összeg tehát ,- forintot tett ki. Ehhez járult banki befizetés formájában ,- forint, a tárgyévre eső adókülönbözet tehát ,- forint volt. Az adóhatóság évre vonatkozóan a felperes terhére megállapítást nem tett.

5 Az egyes tárgyévre eső adókülönbözetek összege ,- forint volt, amelyet az első fokú adóhatóság tárgyi időszakbani adóalapnak minősített. A határozattal szemben a felperes nyújtott be fellebbezést, amelyben a tagi kölcsön, illetve a banki befizetések fedezetét szolgáló megtakarítás kapcsán ismételten utalt a család mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmére, valamint a német rokonok támogatására. Előadta, hogy az as években a vagyon felhalmozására legálisan került sor, és abból származott az az összeg, amelyet tagi kölcsönként nyújtott, illetve banki befizetésként teljesített. Fellebbezéséhez három, a jogorvoslati kérelem tartalmát alátámasztó nyilatkozatot csatolt. Az alperesi jogelőd a augusztus 15. napján kelt számú határozatával az első fokú határozatot helybenhagyta, kiemelve, hogy az első fokú adóhatóság a tényállást helyesen tárta fel és abból jogszerű következtetést vont le. Az alperesi jogelőd szerint a felperes az eljárás során kétséget kizáróan nem tudta bizonyítani a korábban keletkezett megtakarítások meglétét. Álláspontja szerint a fellebbezéshez csatolt nyilatkozatok nem elfogadhatóak, a rendelkezésre álló adatok ugyanis nem támasztják alá a szülői megtakarítást, illetve annak a felperes részére történő ajándékozását. Kiemelte a határozat, hogy a német rokonok által állítólagosan átadott összegek a felperesi nyilatkozaton túl semmivel nem voltak alátámasztva. Az alperesi jogelőd szerint az első fokú hatóság bizonyította a becslés alkalmazásának jogalapját, a felperes viszont az ellenbizonyítás körében alaptalanul hivatkozott egyebek mellett a jövedelemforrásra vonatkozó bizonylatok megsemmisülésére, az ugyanis a felperesnek felróható körülmény, amelynek objektív következményeit neki kell viselnie. Az alperesi jogelőddel szemben a határozat felülvizsgálata iránt a felperes nyújtott be keresetet a megyei bíróságon. Keresetlevelében kiemelte, hogy a tagi kölcsön vonatkozásában számszaki eltérés van az első és a másodfokú határozat között. Álláspontja szerint az első fokú határozattal szemben benyújtott fellebbezéshez csatolt nyilatkozattal kétséget kizáróan bizonyította a tagi kölcsön forrását. Kiemelte, hogy a család a német rokonoktól is kapott vissza nem térítendő támogatást, illetőleg kölcsönt, amelynek alátámasztásaként csatolta a január 4. napján kelt kölcsönszerződést. Ebben dr. L. I., a felperesnek, illetve a férjének december 31-i lejárattal kölcsönadott ,- forintot, azzal, hogy az kamatmentes hitelnek minősül. A keresetlevélhez csatolt könyvelési adminisztrációra hivatkozva előadta végül a felperes, hogy a kft. a felvett tagi kölcsönt visszafizette december 31. napján, illetve december 31. napján ,- forint illetve ,- forint összegben. Az alperes érdemi ellenkérelme a határozatban írt indokolás alapján a kereset elutasítására irányult. Kiemelte az alperes, hogy a keresetlevélhez csatolt okiratok vizsgálatára érdemi lehetőség nincs, azokra ugyanis a felperes a közigazgatási eljárás során nem hivatkozott, ekként azok értékelésére sem kerülhetett sor. Ezen túlmenően érdemben is cáfolta az alperes a január 4-i kölcsönszerződés hitelességét, kiemelve, hogy az nem minősül az Art (3) bekezdése szerinti hitelt érdemlő adatnak.

6 A kereset az alábbiak szerint alaptalan. Az Art (1) bekezdése értelmében, ha az adóhatóság megállapítása szerint az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez esetben - figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is - az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek milyen összegű jövedelemre volt szükség. A fenti törvényhely (2) bekezdése alapján az adóhatóság az (1) bekezdés szerint feltárt adóalapot annak az évnek az összevonás alá eső jövedelméhez számítja hozzá, amelyre nézve a jövedelemeltitkolást megállapítja. Ha a vagyongyarapodás forrásaként az adózó több évi eltitkolt jövedelme szolgált, az adóhatóság a vizsgálattal érintett évek között a jövedelmet egyenlő arányban megosztja és az adót az egyes években hatályos jövedelemadó törvényekben meghatározott - összevonás alá eső jövedelmekre vonatkozó - adómértékkel állapítja meg. A (3) bekezdés szerint a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja, egyebekben pedig az eljárásra az e fejezetben foglalt rendelkezések az irányadók. Az adóhatóság az adózó által előadott tények, adatok valóságtartalmát, az adómegállapításhoz való jog elévülési idejét megelőző időszakra vonatkozóan is vizsgálhatja, ha az adózó állítása szerint vagyongyarapodásának forrása ezen időszakban keletkezett. Az Art (1) bekezdése azt a vélelmet állítja fel, hogy amennyiben a három tételben meghatározott legális jövedelemmel a vagyongyarapodás nincs arányban, akkor a kettő közötti különbözetet adózatlan jövedelemnek kell tekinteni. Ebben a vonatkozásban az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége korlátozott, az csupán addig terjed, hogy megállapítsa a vagyongyarapodás illetve a legális jövedelem mértékét. Amennyiben ez a két összeg nem azonos, a becslés jogalapja az adózatlan jövedelem összege tekintetében fennáll. Annak megállapítását követően az adózónak nem kötelezettsége, de érdekkörébe tartozik az adóalaptól való eltérés igazolása, azaz annak bizonyítása, hogy az Art (1) bekezdésében meghatározott három tételen belül milyen forrás biztosított lehetőséget a vagyongyarapodásra. A perbeli esetben a felperes a vizsgálat alá vont időszakban akkora összegű tagi hitelt nyújtott, illetve banki befizetést teljesített, amely messze nem állt arányban az adómentes, a bevallott, illetve a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmével. Erre figyelemmel a becslés ténybeli és jogalapja egyértelműen fennállt. A bíróságnak ennek eldöntését követően abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a felperes hitelt érdemlő módon igazolta-e a tagi kölcsön és a befizetés alapjául szolgáló összeg legális jellegét. Az adóhatósági eljárás során alkalmazandó, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv. (Áe.) 2. (6) bekezdése és 27. (1) bekezdése

7 alapján a felperest terhelte a jóhiszemű együttműködési, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség. Ezzel összefüggésben a bíróság a peradatokból három tényt emel ki: az ellenőrzés a szeptember 13. napján kelt értesítésében felhívta a felperest, hogy a vizsgált időszakra vonatkozó összes okiratot bocsássa a hatóság rendelkezésére; a felperes az első nyilatkozattétel során közölte, hogy az állításait igazoló okiratokat szeptember 30. napjáig átadja; február 3. napján a felperes az általa addig átadott okiratok kapcsán teljességi nyilatkozatot tett. Mindezek alapján az adóhatóság rendelkezésére azok az okiratok álltak, amelyeket a felperes a szeptember 29-i keltezésű beadványához mellékelt. A fentieken túlmenően a felperesi nyilatkozatok alapján az adóhatóság beszerezte a felperesi családtagok tárgyidőszakbani jövedelmére vonatkozó adatokat, a felperesi folyószámla, bankszámla és értékpapírszámla kivonatokat, a felperes férjének devizaszámla szerződését, illetve kapcsolódó vizsgálat lefolytatására hívta fel a társhatóságot a M. Kft-re vonatkozóan. A felperes által a teljességi nyilatkozat megtételéig szolgáltatott okiratok tartalmát, illetőleg az adóhatóság által beszerzett adatokat a bíróság az alperessel egyezően akként értékelte, hogy a tárgyidőszakban sem a felperesnek, sem pedig a hozzátartozóinak nem volt olyan adómentes, bevallott, illetve bevallási kötelezettség alá nem eső jövedelme, amely a tagi hitel, valamint a banki befizetés forrásaként szolgálhatott volna. A becsatolt okiratokból és az ellenőrzés által beszerzett egyéb iratokból megállapítható bevételt - még több évi felhalmozást feltételezve is - akkora mértékben haladta meg a hitelben, illetve a banki befizetésekben megtestesülő vagyongyarapodás, hogy a felperesi adatigazolást nem lehet olyan hitelt érdemlőnek minősíteni, amely bizonyította volna a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést. A fentieken túlmenően nyomatékosan hangsúlyozza a bíróság, hogy a tárgyidőszak egyes éveiben az ellenőrzés bizonyos mértékű megtakarítást elfogadott. A felperes a közigazgatási eljárás során nem tudott szolgáltatni olyan adatot, amely alapján a megtakarítás az ellenőrzés által megállapítottnál nagyobb mértékben lenne meghatározható. Ezzel összefüggésben megjegyzi a bíróság, hogy a teljességi nyilatkozat megtételét követő valamennyi okiratot - a fellebbezéshez csatolt három nyilatkozat, a keresetlevélhez mellékelt pénztárjelentést, illetve kölcsönszerződést - a bíróság a bizonyítékok köréből kirekesztette. Közigazgatási perekben kiérlelt gyakorlat, hogy a bíróságnak az alperesi határozat jogszerűségéről úgy kell döntenie, hogy az eljárás során beszerzett és értékelt bizonyítékokat veszi figyelembe. A felperes az adóhatósági eljárás befejezését követően hivatkozott a január 4-i keltezésű szerződésre, amelyet az első fokú hatóság, illetve az alperesi jogelőd nem értékelhetett. Ugyanez az álláspontja a bíróságnak a keresetlevélhez csatolt időszaki pénztárjelentéssel összefüggésben is, megjegyezve azt, hogy a tárgyidőszakbani befizetések, illetve kivétek a felperesi álláspontot egyébként sem támasztanák alá, azok ugyanis a jövedelem forrására, a vagyongyarapodásra vonatkozóan semmiféle információval nem bírnak. A fellebbezéshez csatolt nyilatkozatok sem rontották le az alperesi jogelőd megállapítását, azok tartalma ugyanis nem cáfolta az ellenőrzés tényeken alapuló megállapításait. Összességében megállapítható, hogy az eljárás során tett felperesi nyilatkozatok a családi gazdálkodásból származó, évtizedek alatt

8 kumulálódó vagyonfelhalmozásra vonatkozóan nem értékelhetők hitelt érdemlő igazolásnak. Ezzel összefüggésben, a felperesi tényközlés valóságtartalmának vizsgálatát illetően az adóhatóságnak eljárási kötelezettsége nem volt. Megjegyzi végül a bíróság, hogy adójogi rendelkezés hiányában az adóhatóság által nem cáfolt felperesi tények, nyilatkozatok valóságtartalmát - konkrét adat hiányában - nem kell a felperes javára értékelni. A kifejtettek alapján a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A felperes a perben pervesztes lett, ezért köteles megfizetni a feljegyezett illetéket, valamint az alperesi perköltséget. (Pp. 78. (1) bekezdés, 6/1986. (VI.26.) IM. számú rendelet 13. (2) bekezdés, 32/2003. (VIII.22.) 3. (2) bekezdés b) pont.) Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. (Pp (1) bekezdés.) Szekszárd, január 31. napján Dr. Hum Ferenc sk. bíró A kiadmány hiteléül: tisztviselő

9 Kfv.I /2007/9.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperesnek a Katorné dr. Szabó Annamária jogtanácsos által képviselt Adóés Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatal alperes ellen adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Tolna Megyei Bíróság január 31-én kelt 9.K /2006/12. sorszám alatti jogerős ítélete ellen a felperes részéről 13. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán, az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Tolna Megyei Bíróság 9.K /2006/12. sorszámú ítéletét hatályában fenntartja. Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül az alperesnek (kettőszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra (egymillió-ötszázhuszonháromezer-kilencszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket. Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s Az adóhatóság a felperesnél adóévekre vonatkozóan vagyongyarapodási vizsgálatot végzett, mivel ebben az időben, mint ügyvezető Ft tagi kölcsönt nyújtott a Kft-nek. Az ellenőrzés eredményeként adóévek vonatkozásában Ft személyi jövedelemadó különbözetet állapított meg, kötelezte Ft adóbírság és Ft késedelmi pótlék megfizetésére. Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 109. alapján becslési eljárást folytatott le, bizonyos mértékű felperesi megtakarítást elfogadott, de a felperes legtöbb hivatkozását elutasította. Az alperesi jogelőd számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A felperes keresetében az alperesi határozat felülvizsgálatát kérte azzal, hogy kétséget kizáróan bizonyította a tagi kölcsön forrását a fellebbezéséhez csatolt iratokkal. Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában hivatkozott az Art (1), (2) és (3) bekezdéseire, amelyek szabályozzák az ún. vagyonosodási, becslési eljárást. Megállapította, hogy a vizsgált időszakban a felperes olyan összegű tagi hitelt nyújtott, illetve banki befizetést teljesített, amely nem állt arányban az adómentes, a bevallott, illetve a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelemmel. Erre figyelemmel a becslés jogalapja

10 egyértelműen fennállt. Az elsőfokú bíróság a fellebbezéshez, illetve a keresetlevélhez csatolt mellékleteket kirekesztette a bizonyítékok köréből azzal, hogy a bíróságnak az alperesi határozat jogszerűségéről úgy kell döntenie, hogy az eljárás során beszerzett és értékelt bizonyítékokat veszik figyelembe. Ugyanakkor megállapította, hogy a felperes által csatolt nyilatkozatok sem rontják le az alperes megállapításait. A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet kérve annak hatályon kívül helyezését, mivel nem vette figyelembe a felperes által előadottakat és okirattal bizonyított tényeket sem. Az alperes a felülvizsgálati kérelem elutasítását, a jogerős ítélet hatályban való fenntartását indítványozta. A felülvizsgálati kérelem nem alapos. Az Art (1) bekezdése értelmében, ha az adóhatóság megállapítása szerint az adózó vagyongyarapodására és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. A 109. (3) bekezdés alapján a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja. E szabályozás értelmében az adóhatóságnak kell bizonyítania a becslési eljárás alkalmazásának szükségességét, ezt követően azonban a bizonyítási teher megfordul, és az adózónak kell bizonyítania a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést. A Legfelsőbb Bíróság az ún. vagyonosodási eljárásokban már több eseti döntést hozott, melyben elvi éllel mutatott rá arra, hogy a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózónak kell hitelt érdemlő adatokkal igazolni. (KGD 2006/114., EBH 2006/1462.) Az elsőfokú bíróság a közigazgatási eljárás adatai és a peres eljárás iratai alapján azt állapította meg, hogy a felperes nem tudta hitelt érdemlően igazolni a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést. A felperes felülvizsgálati kérelmében lényegében a tényállás megállapítását és a bizonyítékok okszerűtlen mérlegelését vitatta. A Pp (1) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye. A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A Legfelsőbb Bíróság egységes ítélkezési gyakorlata értelmében pedig a felülvizsgálati eljárásban - az eljárás rendkívüli perorvoslati jellegére figyelemmel - a tényállás módosítására, a bizonyítékok újraértékelésére vagy felülmérlegelésére általában nincs lehetőség. Erre csak akkor van mód, ha a jogerős határozatot hozó bíróság tényállást nem állapított meg, vagy a megállapított tényállás iratellenes megállapításokat tartalmaz, illetve a bizonyítékokat kirívóan okszerűtlenül mérlegelte. A Legfelsőbb Bíróság ennek alapján vizsgálta a jogerős ítéletet és megállapította, hogy a felperes által felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítélet a fenti hibáktól mentesen állapította meg a tényállást és a bizonyítékok mérlegelésénél sem tapasztalt

11 kirívóan okszerűtlen mérlegelést, amely lehetőséget biztosítana bizonyítékok újraértékelésének, felülmérlegelésének. Az ún. vagyonosodási eljárásban az adózó felperes elvileg nincsen elzárva attól a lehetőségtől, hogy a bírósági eljárásban is újabb bizonyítékot csatoljon, vagy tanúmeghallgatást kérjen, de e körben vizsgálni és értékelni kell a közigazgatási eljárás során tett nyilatkozatait, illetve cselekedeteit. A perbeli esetben megállapítható volt, hogy a felperes február 3-án az általa átadott okiratok kapcsán teljességi nyilatkozatot tett. Ezt részben akként is értékelni kell, hogy a tagi kölcsönök és banki befizetések eredetével kapcsolatban valamennyi forrást az adóhatóság elé tárt. Természetesen előfordulhat, hogy a már korábban hivatkozott tagi kölcsön eredetével kapcsolatban újabb bizonyítékot lel fel, de ez nem vezethet oda, hogy újabb és újabb forrásokat jelöl meg akár a közigazgatási, akár a bírósági eljárás során. Márpedig a felperesnek a fellebbezéshez, illetve a keresetlevélhez csatolt iratai túlnyomó többségben nem a korábbi állításainak az igazolására szolgált, hanem gyakorlatilag újabb forrásokat kívánt megjelölni. Ezzel a korábbi teljességi nyilatkozatának szavahihetőségét rontotta le. Az elsőfokú bíróság bár ítéletének indokolásban arra utalt, hogy ezen bizonyítékokat kirekesztette a bizonyítékok köréből, de megállapíthatóan mégis értékelte azokat, mivel kifejtette, hogy ezek a nyilatkozatok sem rontották le az alperesi jogelőd megállapításait. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapítása szerint az elsőfokú bíróság okszerűen jutott arra a következtetésre, hogy a felperes a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést hitelt érdemlő adatokkal nem tudta igazolni, így az elsőfokú bíróság jogerős ítéletét a Pp (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A pervesztes felperest a Pp (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 78. (1) bekezdése alapján kötelezte a pernyertes alperes felülvizsgálati perköltségének megfizetésére. A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt felülvizsgálati eljárási illetéket a pervesztes felperes a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. (2) bekezdése alapján köteles az államnak megfizetni. Budapest, április 10. Dr. Madarász Gabriella sk. a tanács elnöke, Dr. Hajnal Péter sk. előadó bíró, Dr. Kárpáti Magdolna sk. bíró

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása Fővárosi Bíróság 16.K.30.151/2005/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság Dr. Tatár Klára ügyvéd (cím) által képviselt felperes neve (cím) felperesnek,

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, megtakarítás Fejér Megyei Bíróság 10.K.22.539/2006/11. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a dr. Pataki Márta (címe) ügyvéd által képviselt

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás külföldön szerzett jövedelem, egészségügyi hozzájárulás Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 30.402/2007/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Dr. Tatár Klára (...

Részletesebben

Adó Sziget szakmai kiadványa

Adó Sziget szakmai kiadványa Adó Sziget szakmai kiadványa MIRE KÉSZÜLJÜNK FEL EGY VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLAT SORÁN? Ahogy az elmúlt években is, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009-hez kapcsolódó ellenőrzési irányelvei közé tartozik

Részletesebben

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Kedves Olvasóm! Adózási és számviteli témában indított hírlevelem első jelentkezésekor - ez 2009. február 9-e volt még havonkénti megjelenést terveztem. Azóta az újonnan

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja. MfvK.IV.10.010/2007/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Steiner Judit ügyvéd által képviselt felperesnek a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár alperes ellen fizetési meghagyás

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A vagyonosodási vizsgálatok során a NAV által alkalmazott, jogszabályi alapok nélküli készpénz-egyenleg módszer pontos modellje. (2013.07.

A vagyonosodási vizsgálatok során a NAV által alkalmazott, jogszabályi alapok nélküli készpénz-egyenleg módszer pontos modellje. (2013.07. A vagyonosodási vizsgálatok során a NAV által alkalmazott, jogszabályi alapok nélküli készpénz-egyenleg módszer pontos modellje. (2013.07.04) Ahhoz, hogy a vagyonosodási vizsgálatoknál ne kerüljünk kiszolgáltatott

Részletesebben

OROSZ V. 2077 JúN 0 9.

OROSZ V. 2077 JúN 0 9. Fővárosi Bíróság 19.K.33.584/2010/8. OROSZ V. 2077 JúN 0 9. iícvvédí, R 0 D A A Magyar Köztársaság nevében! A bíróság a képviselt ~ i felperesnek a dr Orosz V. Sándor ügyvéd által képviselt Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.1000/2002/10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) felperesnek a Független

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

Összegző megállapításai

Összegző megállapításai Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Joggyakorlat-elemző Csoport A Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának a személyi jövedelemadó megállapítása során alkalmazott becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

TAR-TECH Targonca Technológia Szolgáltató és Számítástechnikai Kft. Budapest, Jérce u. 7. 1172

TAR-TECH Targonca Technológia Szolgáltató és Számítástechnikai Kft. Budapest, Jérce u. 7. 1172 1 ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Központi Hivatal Hatósági Főosztály Közép-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.202/2012/13.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Illés László jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

Mitől függ a pernyertesség? - Naprakész esetek az adóperek gyakorlatából. Dr. Harcos Mihály

Mitől függ a pernyertesség? - Naprakész esetek az adóperek gyakorlatából. Dr. Harcos Mihály Mitől függ a pernyertesség? - Naprakész esetek az adóperek gyakorlatából Dr. Harcos Mihály 1. eset: A szokásos piaci ár Luxemburgi társaság kölcsön kamat (BUBOR + 1,95%) Magyar társaság A társaság a transzferár-nyilvántartásában

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

Használt lakás, vagy új lakás? Lakáscélú kedvezmény igénybevétele konkrét jogeset alapján

Használt lakás, vagy új lakás? Lakáscélú kedvezmény igénybevétele konkrét jogeset alapján ADÓVILÁG 101 Használt lakás, vagy új lakás? Lakáscélú kedvezmény igénybevétele konkrét jogeset alapján (1995. évi CXVII. tv. 38. ) kában lévô igazolás alapján vehet igénybe. További indoklásként azt hoztuk

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

vagyonosodási vizsgálatnak.

vagyonosodási vizsgálatnak. UL_0803.qxd 2008. 08. 13. 16:21 Page 26 26 Módszertani bizonytalanságok az adóhatóság gyakorlatában Vagyonosodási vizsgálatok Az elmúlt év eleje óta folytatott kampányszerû személyijövedelemadó-ellenõrzések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság General Profit Magyarország Kft. (1118 Budapest, Iglói u. 17-) felperesnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 22.m.4620/2006/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendır szakszervezet részérıl ügyintézıként eljáró dr. Oláh Tamás jogtanácsos (1133

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Fıvárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.1356/2006/2006/6. A Magyar Köztársaság nevében! A Fıvárosi Munkaügyi Bíróság dr. Oláh Tamás jogász, Független Rendır Szakszervezet KKI Jogsegélyszolgálata

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben