INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM augusztus 15.

2 TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai 2. 1 Fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) Elvárások, feladatok Az általános iskola Alapfokú művészetoktatási intézmény 2. 2 Az intézményi minőségpolitika A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Minőségcélok A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere, és a vezetőség feladatai A minőségirányítási rendszer belső felülvizsgálata (Belső audit) Az IMIP évenkénti értékelése 3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 3. 1 A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Jogi megfelelés, jogszabálykövetés Stratégiai tervezés Az intézmény belső működése Vezetői ellenőrzés. Az intézmény működésének értékelése, működésének javítása és fejlesztése Az intézmény önértékelésének rendje 3. 2 Partnerkapcsolatok irányítása Partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel, panaszkezelés Nyomon követés, beválás vizsgálat 3. 3 Humán erőforrás biztosítása, fejlesztése Kiválasztási és betanulási rendszer működtetése Továbbképzési rend (IMIP-ben dolgozók képzése is) Belső értékelési rendszer működtetése Ösztönző rendszer működtetése 3. 4 Gazdasági erőforrások biztosítása, felhasználása, a költségvetés tervezése, végrehajtása - 2 -

3 3. 5 Az intézmény belső működésének feltételrendszere Tankönyvkiválasztás, tankönyvrendelés Étkeztetés Munkaügy Adminisztráció Pénzügyi bizonylatolási rend Iratkezelés Személyi anyagok Tanuló nyilvántartás Anyakönyv, osztálynapló 3. 6 Az egészséges, biztonságos munka és a tanulási körülmények biztosítása Tűz és balesetvédelem, munkavédelem, szaktantermek rendje Eszközök, berendezések biztonságos használata Veszélyes üzem, karbantartó műhely, vegyszerek Tanulói balesetek Mentálhigiéné 3. 7 Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat Beiskolázás (normál, emeltszintű matematika, énekzene, testnevelés, művészeti) Beiratkozó tanulók osztályba sorolása Továbbtanulás Az oktatás-nevelés közös követelményeinek érvényesítése Munkaközösségek Adott csoport előrehaladásának éves tervezése ( tanmenetek) 3. 8 Mérés, értékelés Beválás vizsgálat, tanulmányi munka, magatartás, szorgalom értékelése A tanulók és osztályok mérésének, fejlődésének és teljesítményének követési rendje Indikátorrendszer - 3 -

4 Intézmény neve: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Címe: Makó, Kálvin tér 6. Alapító szerv: Felügyeleti szerv: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tagintézményei: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Almási Tagintézménye (6900 Makó, Almási u. 52.) Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézménye (6900 Makó, Návay L. tér 12./A) Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézménye (6917 Nagyér, Petőfi S. u. 24.) Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézménye (6911 Királyhegyes, Jókai u. 29.) - 4 -

5 1. Helyzetelemzés Több intézmény összevonásával júliusától egy általános iskolát alkotunk, és alapfokú művészeti oktatási feladatokat is ellátunk. Az összevont intézmény székhelye a város központjában működik. Földrajzilag több épületegyüttest különböztetünk meg. Az Almási, a Bartók, a Kálvin és a Kertváros épületek az előző iskolák neveit örökítik. Koruk 20 és 180 év közötti. Az Almási épületben 15 tanterem, táncterem, könyvtár, ebédlő, tornaterem, sportpálya és szabadtéri zöldterület áll a tanulók rendelkezésére. A Bartók épületben 14 tanterem, egy tornaterem valamint 14 zeneterem, 1 zenekari terem és 1 kisméretű hangversenyterem tartozik. A Kálvin épületben 30 tanterem, 2 tornaterem, egy ebédlő és egy sportpálya áll rendelkezésünkre. A Kertvárosi épületben 16 tanterem, 2 tornaterem, könyvtár, ebédlő, valamint padlásmúzeum - mely kézműves műhely is egyben - áll a tanulók rendelkezésére ben a Bartók épület bővítésével az alapfokú művészeti oktatás 1 balett termet, 1 kerámia termet, két kisebb, csoportbontásra alkalmas nyelvi termet, valamint vizesblokkot kapott. Szakos ellátottságunk teljes. Többen szakvizsgával rendelkeznek. Környezetünk véleménye és eredményeink feljogosítanak arra, hogy nevelő-oktató munkánk színvonalát igen jóra, néhány területen kiemelkedően jóra értékeljük. A magas színvonalú munka gyermekszerető, szakmailag képzett, igényes, feladatait tisztességgel ellátó, többségében innovatív közösség tevékenységének eredménye. Testületünkben a szakmai kompetenciákat 11 munkaközösség biztosítja. A városi tagintézményekben 2 alsós és két felsős munkaközösség (humán és reál) segíti az intézményvezetés, valamint a tagintézmény vezetők munkáját. Tanulói létszámunk 1728 fő, akik 61 tanulócsoportban (átlagosan 30 fős) végzik napi munkájukat. A napköziseink 38 csoportban készülnek következő napi feladataikra. Az alapfokú művészeti iskolában közel 600 tanuló részesül hangszeres, képzőművészeti és táncművészeti oktatásban. A Kálvin és a Bartók épületben az alsó tagozatos osztályok 2 tanítóval guruló rendszerben, a Kertvárosi épületben iskolaotthonos rendszerben tanulnak. Az évfolyamonkénti 8 osztályból speciális matematika, ének-zene, testnevelés és normál képzés folyik. Tanítványaink sokféle családi és anyagi kondícióval rendelkező háttérrel érkeznek hozzánk. Vannak harmonikusan, jól nevelt, jó anyagi körülmények közül érkezők, és teljesen lecsúszott, szétzüllött családi hátterű, magatartási és tanulási zavarokkal küzdők egyaránt. Egyszerre kell tehát vállalnunk a hiányosságok pótlását, a felzárkóztatást és a tehetségfeltárást, a tehetséggondozást. Intézményi szintű kapcsolatainkra jellemző, hogy vagy a tanulóink érdekében, vagy szűkebb szakmai érdekekben jönnek létre és működnek. Elemi érdekünk fűződik ilyen értelemben a környező óvodákkal, és középiskolákkal kialakított együttműködéshez. A város művelődési- és sportintézményei működési területünkhöz tartoznak hagyományosan. Intézményünk tevékenységét a megengedő szigorúság, békés légkör jellemzi. Nevelő- oktató munkánk az alapműveltség megszerzése mellett biztosítja számukra az alapvető kommunikációs készségek és viselkedési normák elsajátítását is. Olyan iskolaként működünk, ahol a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő magas szintű képzéssel, önművelődésre, kultúrált viselkedésre képes, testi és lelki harmóniában élő kreatív személyiségek formálódnak. Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre

6 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai Fenntartói minőségirányítási program elvárásai, feladatok Az általános iskola Alapfeladatként lássák el a Kt.121. (29) bekezdés b) pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a tanulók megfelelő motiválására. Abban az esetben, ha a tanuló nem ért valamit a tanórán nyugodtan kérdezhessen a tanárától. Olyan módszerekkel tanítsanak az iskolában, ami segíti a tanuló aktív részvételét az ismeretszerzésben. A tanuló ne unatkozzon az órán. Az iskola fektessen nagy hangsúlyt a személyiség- és a közösség fejlesztésére. Osztályfőnökök kiemelt feladata legyen a közösségformálás. A tanulók számíthassanak különböző problémáik megoldásában nevelőik támogatására. Az iskola segítse a tanulók továbbtanulási szándékának megvalósulását. Az iskola tegyen meg mindent a tanulási feltételek optimális biztosítása érdekében. Az iskola mindig tájékoztassa az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulókat az őket érintő kérdésekben. Legyen fontos a tanítóknak, tanároknak, hogy tanítványaik jó tanulmányi eredményt érjenek el. Az iskola tegyen meg minden tőle telhetőt a tehetséges gyerekek fejlődéséért és a valamiben lemaradókat segítse. A tanulókat minden nap biztonságos, tiszta intézmény várja. Legyen rendezett a környezet, az iskolaépület az osztályterem, az udvar. Az intézmény mind bemeneti (óvodások fogadása), mind kimeneti (középiskola) pontokon biztosítsa az iskolába belépők zökkenőmentes integrációját, illetve az iskolából kilépők pályaorientációját Alapfokú művészetoktatási intézmény Makó városa többcélú intézmény keretek között biztosítja a művészeti nevelést. Az alapfokú művészeti oktatás alapozza meg a művészeti kifejezőkészségeket. Készítse elő, és készítse fel a tanulót a szakirányú továbbtanulásra. A művészeti iskolának felmenő rendszerben kell kialakítania valamennyi évfolyamát. Tegye lehetővé a tanulók számára a szabad művészeti ágak választását. Biztosítsa diákjai számára, hogy az utolsó alapfokú évfolyam befejezésekor művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tegyenek

7 Intézményünk elkötelezett a következő feladatok magas szinten való teljesítésében: Az informatika, magyar, matematika, ének-zene, testnevelés tantárgyak emelt óraszámú oktatása. alapfokú művészeti nevelés zene, tánc, népi, ipar-és képzőművészet ágakban; sokoldalú, korszerű tudás közvetítése; megújulásra, önművelődésre fogékony tanulók nevelése; a művészetek befogadására kész, jó ízlésű, kreatív személyiségek fejlesztése. iskolaotthonos nevelési-oktatási formában rejlő lehetőségek maximális kihasználása Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását. Tanulóink megjelenését és sikeres szereplését tanulmányi versenyeken. Fontosnak tartjuk a lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását a részképesség zavarral küzdő tanulók felzárkóztatásának segítése. önismereti tréningek, drámapedagógia módszerek alkalmazása; Kompetencia alapú oktatás alkalmazását felmenő rendszerben Olyan pályázati figyelő és író rendszer működését, amely egyaránt segíti a tárgyi és személyi feltételek fejlesztési lehetőségeit. A partnerek igényeinek megismerését, és elvárásainak beépítését az oktató- nevelő munkába. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége Az intézményi minőségpolitika A Makói Általános Iskola, mint alapfokú oktatási intézmény és alapfokú művészeti iskola magas színvonalon kívánja biztosítani az általános iskolai korosztály oktatását, nevelését. Kiemelt célunk, hogy Csongrád megye iskolái között az élmezőnybe tartozzunk, hagyományainkat, elért eredményeinket, valamint a matematika, az ének-zene és a testnevelés oktatás magas színvonalát megőrizzük. A tehetséggondozás és versenyeztetés tanulóink személyiségfejlesztését, képességfejlesztését szolgálja. Az átlagos és gyenge képességű tanulóknak lehetőségeinkhez mérten az esélyegyenlőséget biztosítjuk Fontosnak tartjuk partnereink elégedettségét, mert ez biztosítja jövőnket, működőképességünket. Minden eszközzel arra törekszünk, hogy az egész életen át tartó tanulást intézményünkben megalapozzuk, tanítványainkat erre alkalmassá tegyük. Az elégedettség és a folyamatos fejlesztés érdekében intézményünk valamennyi dolgozója elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, melyet eszközként használunk céljaink eléréséhez

8 A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Mi a Makói Általános Iskola dolgozói elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási programunk céljainak megvalósításában. Célunk: jó együttműködés a partnerekkel Olyan gyermekközpontú, korszerű tudást nyújtó iskolát szeretnénk, ahol a minőség az oktatás, a nevelés, és a működés területén fontos. Mindig arra törekszünk, hogy a megye egyik legjobb iskolája legyünk magas oktatási színvonallal, barátságos iskolai légkör megteremtésével. Eredményességet, az oktatás-nevelés hatékonyságát szeretnénk a Minőségirányítási programunkkal továbbfejleszteni Nagyon fontos, hogy az iskolai légkör pozitív legyen, és a partnerek biztonságban érezzék magukat. Iskolánkban a csapatmunka, a közösségépítés, a szervezetfejlesztés az intézményvezetés egyik alapelve és elkötelezett célja. Ugyanolyan fontos alapelvünk az önértékelés, a folyamatos fejlesztés, a rugalmasság, az alkalmazkodás a partnerek, a környezet elvárásaihoz, igényeihez. Sikeresek akkor lehetünk, ha az intézmény minden dolgozója elkötelezett, a PP-ban és a MIPben megfogalmazott célok és feladatok megvalósításában Minőségcélok, amelyekkel az oktatás-nevelés hatékonyságát, eredményességét szolgáljuk 1. Partnerközpontú működés, irányított partnerkapcsolatokkal. 2. Megtervezett, eredményes (irányított) kommunikáció intézményen belül és kívül. 3. Biztonságos és esztétikus környezetben, pozitív iskolai légkörben a nevelő, a tanuló, és a szülő is jól érezze magát. 4. Az iskola belső működési rendjének, jogszerűségének biztosítása. 5. Humán és egyéb erőforrások biztosítása a hatékony működéshez. 6. Önértékeléssel, ellenőrzéssel, méréssel, értékeléssel a folyamatos fejlesztés képességének kialakítása, tudatos használata a mindennapok gyakorlatában A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere, és a vezetőség feladatai Minőségirányítási Program működtetéséért az igazgató a felelős. Az iskolai működés teljes körű szabályozása a szervezeti felépítésünkben változást hozott. A minőségirányítási rendszer működéséért felelős igh. feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. Munkáját a folyamatgazdák (BECS tagok)) segítik, akik az adott folyamatok működtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör, az igazgató illetve a felügyelő igh. felé. Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelően működtetjük. A MIP felülvizsgálatát 4 évenként illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A MIP, illetve a folyamatok működtetése felelősségteljes, időigényes munka, amelynek elvégzéséért a benne dolgozók keresetkiegészítést kapnak. Az összeg mértékéről évente az igazgató dönt

9 A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a gazdája, ill. a vezetőség mely tagjához tartozik elsődlegesen. Szervezeti egység vagy folyamatgazda Főfolyamatok: A Igazgató: Almási Pál IN 1. IN Intézményvezetés B Igazgató helyettes: Madarászné IMIP 2. PA Partnerkapcsolatok C Igazgató helyettes: Subáné Baranyi Bettina PP D Tagintézmény vezető: Dr. Nagyné 3. HE Humánerőforrás Fazekasné Hangainé 4. ER Egyéb erőforrás Nagy Mária E Tagintézmény vezető: Királyhegyes 5. MŰ Működés Nagyér F Folyamatgazda: Erdeiné ON 6. BI Biztonságos intézmény G Folyamatgazda: Hangainé MŰ, BI, ER H Folyamatgazda: Szandáné PA, HE I Folyamatgazda: Dancsiné ME 7. ON Oktatás- nevelés J Gazdasági ügyintéző: Molnár Nikolett K Pénztáros, gondnok: Szabóné Barta Katalin 8. ME Mérés, értékelés L Ifjúságvédelmi felelős Folyamat A B C D E F G H I J K L 1. Jogi megfelelés IN 1. 1 X 2. Stratégiai tervezés IN 1. 2 X X X X X 3. Belső működés rendje IN 1. 3 X X X X X 4. Vezetői ellenőrzés IN 1. 4 X X X X X X X 5. Önértékelés IN 1. 5 X X X X X X 6. Partnerek azonosítása, igényeinek és X X elégedettségének mérése PA Kommunikáció a partnerekkel X X Panaszkezelés PA Kiválasztási és betanulási rendszer X X működtetése HE Továbbképzési rend működtetése X X HE Belső értékelési rendszer működtetése X X X X X X X X X X (munkatársak értékelése) HE Költségvetés tervezése ER 4. X X 12. Az intézmény belső működésének X X X technikai feltételrendszere MŰ Biztonságos munka és tanulási X X X körülmények biztosítása BI Helyi képzési kínálat ON 7. 1 X X X 15. Az okt.-nev. közös követelményeinek X X X X érvényesítése ON Az adott csoport előrehaladására X X vonatkozó éves pedagógiai tervezés (tanmenet) ON A tanuló értékeléséhez szükséges közös X X X követelmények és mérőeszközök ON Beválás vizsgálat ME 8. 1 X X X X X X 19. Indikátorrendszer ME 8. 2 X X - 9 -

10 A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső ellenőrzések, auditok Célja: A teljes intézményi működésre és a minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó következtetések levonása. Az intézmény a belső értékelést annak érdekében végzi, hogy felmérje: - folyamatai mennyire felelnek meg a belső szabályozásoknak, - az alkalmazott folyamatok beleértve azok szabályozását is mennyire hatékonyak, célszerűek, mennyire segítik az intézményi célok megvalósítását. Gyakorisága: Igazgatói ciklus Intézményi X X önértékelés Partneri X X X elégedettség Auditok X X X Önkorm. Ell. terv Törv/gazd. ÁTFOGÓ Törv./gazd ELV. Törv./gazd MIN: Törv./gazd. Törv./gazd ÁTFOGÓ Törv./gazd ELV. (ELV: ÖMIP elvárások teljesítése, MIN: Írásos intézményértékelés) Feltételek: - a vezetés együttműködjön a kijelölt auditorral, - az auditornak rendelkezni kell megfelelő képzettséggel, - a belső ellenőrzéseket csak akkor érdemes tervezni, ha már működik a rendszer, - cél: a rendszer fejlesztése. Jellemzője: - rendszeres, - házon belül szervezzük és bonyolítjuk, - szúrópróbaszerűen egy-egy területre korlátozódik, - olyan munkatárs végzi, akinek a felső vezetés ehhez a tevékenységhez jogosítványokat és felelősséget ad (belső auditorok), - a belső audit a minőségre vonatkozó dokumentumok, ill. a minőségbiztosítási rendszeren belül az egyes kijelölt személyekkel folytatott beszélgetésekből és szúrópróbaszerű (mintavételes ellenőrzésekből áll). Tartalma: - Megfelel-e a vizsgált folyamat a hatályos jogszabályi előírásoknak? - Megfelelő-e a dokumentálás? - Alkalmazzák-e az érintettek a leírtakat? - Van-e eltérés a valóságos, észlelt és a leírt elvi működés között? - Hatékonynak ítéljük-e az eljárás leírás szerinti működését? - Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni? - A vizsgált elem működése hatásos-e? (Az első időben az első 4 kérdésre keressük a választ, később a hatékonyságot is vizsgáljuk. Vannak-e újabb elemek, amelyek nem szerepelnek a dokumentumokban? 1. sz. MELLÉKLET: Felülvizsgálati terv

11 Az IMIP évenkénti értékelése Cél: Az IMIP működtetésének és a működés eredményeinek összegyűjtése, véleményeztetése, értékelése annak érdekében, hogy az intézményi gyakorlat egyre inkább közeledjen a kitűzött célok megvalósításához. Felelős: Igazgató Hatókör: Vezetés, BECS Dokumentumok: Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, kérdéslista az SZMK szülőknek Intézményi statisztikák, munkatervek, (intézkedési tervek) Szempontsor az értékeléshez Mellékletben csatolandó dokumentumok Határidő: Minden tanév június 20-ig A lépés tárgya 1. Adatok, statisztikák, eredmények (indikátorok) összegyűjtése IMIP értékelési szempontsor alapján 2.sz. MELLÉKLET Felelős Határidő BECS, ig.h. Mérés csop. v. Munkaköz.v. folyamatos Dokumentum Összesítő statisztikák Informált 2. Elemzések, összehasonlító elemzések Célok, feladatok, elért eredmények (osztály, évfolyam, országos mérések adatai) Versenyeredmények ME csop.vez. Inf. Adatbázis Május 15-ig Összesítő írásos anyag 3. Igazgatói kiegészítés ME csop.vez Május 20-ig 4. Az írásos anyag ismertetése az SZMK Igazgató tagokkal. Május 30-ig Véleményeztetés. (kiegészítés, javaslat) Kiegészítés Jelenléti ív, jegyzőkönyv, kérdéslista SZMK tagok 5. Szülői vélemények, javaslatok beépítése ME csop. BECS vezető 6. Az elkészült dokumentáció véleményeztetése BECS vezető a munkaközösségekkel. (kiegészítés, javaslat) Munkaköz.vez. 7. Az IMIP éves értékelésének ismertetése, elfogadása a tanévzáró testületi ülésen. Jún. 1. hete Igazgató BECS vezető Jún. 3. hete Kiegészült írásos anyag kérdéslista IMIP értékelése jegyzőkönyv munkaközös ségek Tantestület Fenntartó

12 3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Dokumentumaink A mindenkor érvényes Közoktatási Törvény és végrehajtási utasítása Kjt és végrehajtási utasítása Önkormányzati törvény, oktatási koncepció Kerettantervek Az intézmény belső szabályzói hozzáférési lehetőség: igazgatói iroda könyvtár Kálvin épület. Általános dokumentumok Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend IMIP Szakmai dokumentumok Pedagógiai program Éves munkaterv Beszámoló (éves) Ügyintézési dokumentumok Iratkezelési szabályzat Nyilvántartások Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok Munkaköri leírás Gazdálkodási dokumentumok Védelmi jellegű szabályzatok Érdekvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Az intézményben működő érdekvédelmi szervek (szakszervezet, közalkalmazotti tanács, szülői szervezet, DÖK) a szülői szervezet kivételével, érvényes szabályzattal rendelkezik. Kollektív szerződésünk nincs, a legfontosabb kérdésekben üzemi közalkalmazotti megállapodás szabályoz

13 Jogszabálykövetés Törvény, rendelet, a fenntartó szabályozóinak megjelenése Önellenőrzés: Iskolai dokumentumok megfelelősége Az intézmény szabályozói megfelelőek? N Pótlás, kihúzás, kiegészítés Az érintettek által jóváhagyás I Közzététel, dokumentumok hozzáférhetővé tétele Jogalkalmazás, ellenőrzés Betarthatók, alkalmazhatók a szabályok? I Betartják, alkalmazzák a szabályokat? N N I Visszaigazolás, gyakorlati tapasztalatok Problémamegoldás (Beavatkozás) Az okok feltárása, megszüntetése, ha szükséges szankciók alkalmazása Jogszabálykövetés

14 Stratégiai és operatív éves tervezés Törvényi keretek, partneri igények, saját célok, hagyományok, erősségek, lehetőségek, új kihívások feltérképezése A szükséges fórumokon tájékoztatás, egyeztetés, közös platform kialakítása N Megvannak-e hosszútávra közös célok? a I A pedagógiai program átdolgozása, módosítása, a közös elvek alapján. A helyi tanterv koherenciájának felülvizsgálata, szükséges korrekciója munkaközösségi szinten. A pedagógiai program és mellékleteinek elfogadása. Rövid távú célkitűzések: Az éves munkaterv előkészítése az érvényes dokumentumok és aktuális feladatok ismeretében. Tanévnyitó értekezleten az alapdokumentumot a testület megtárgyalja, kiegészíti határidőkkel, felelősökkel, meghallgatja a szülői szervezet és a DIÖK véleményét, majd elfogadja azt. A munkaközösségek munkatervei ennek alapján készülnek el. A tanítók, a szaktanárok, az osztályfőnökök tanmeneteket készítenek. A dokumentumokat az igazgató külön eljárás szerint jóváhagyja. Az iskola ettől kezdődően ezek szellemében végzi munkáját

15 A folyamat célja: Stratégiai dokumentumok kialakítása Pedagógiai program létrehozása, amely tartalmazza a küldetésnyilatkozatot - Minőségi kör alakítása - Projektterv készítése a minőségi kör működtetésére felelős: igazgató határidő: - A pedagógiai program felülvizsgálata a megadott szempontok szerint - Partnerek igényeinek felmérése, beépítése - Munkaközösségekkel való megismertetése, esetleges módosítása, javítása felelős: igazgató, ig.h. tagintézmény-vezető munkaközösség-vezetők - Pedagógiai program fenti elvek, javaslatok alapján történő átdolgozása felelős: igazgató határidő: - Tantestület megtárgyalja és elfogadja az átdolgozott pedagógiai programot, ennek szellemében végzi munkáját hozzáférhetőség a pedagógiai programhoz: tanári szoba igazgatói iroda Éves munkaterv felelős: igazgató, tantestület határidő: szükség szerint, de legalább négy évenként Cél: A szervezet rövid távú, tervezett működésének biztosítása Igazgató elkészíti a tanév megkezdése előtt az éves munkaterv tervezetét. - intézményvezető elképzelései - vezetői pályázat stratégiai vállalásai - minőségi célok megjelenése - tanév feladatrendszerei, határidő, felelősök kijelölése, időbeli ütemezése Munkaterv ismertetése tanévnyitó értekezleten. felelős: igazgató határidő: augusztus vége Az éves munkatervet a tantestület megtárgyalja. A felmerült módosításokat az igazgató beépíti a tervezésbe. Az éves munkatervet véleményezi a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat A tagintézmény-vezetők elkészítik ennek alapján az intézményre lebontott éves munkatervet, beleértve a helyi sajátosságokat. Tantervek Az iskola a kerettantervek alapján helyi tantervet készít - vagy a kerettanterv alapján mások által készített tantervek közül adaptál. Helyi tantervek készítése - A kerettantervek megismerése szakmai munkaközösségekben - Összevetése a helyi tantervekkel /régi/ Új helyi tanterv vagy módosított tanterv elkészítése Hi.márc

16 Az intézmény belső működése Cél: a belső dokumentumok szabályainak kialakítása 1. Belső dokumentumok kezelése A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a SZMSZ határozza meg. az SZMSZ-t az igazgató készíti el a nevelőtestület elfogadja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend felülvizsgálta: A minőségi kör megalakítása A házirend felülvizsgálata - újragondolása Nevelői vélemények javaslatok beépítése DÖK vélemények, javaslatok, SZMK vélemények, javaslatok Igazgató előterjesztése Nevelőtestületi elfogadás 2. A működést szabályozó dokumentumok aktualizálása -SZMSZ Vezetői ellenőrzés Az intézmény működésének értékelése, működésének javítása és fejlesztése A folyamat célja: Az intézményi gyakorlat vizsgálata Az intézményi működés időszakos mérése, értékelése Vezetői ellenőrzés és a belső auditok eredményei elemzés (információk összegyűjtése, elemeire bontása, következtetések levonása, eredmények rögzítése) - strukturális elemzés /helyzetkép-megállapítás/ - genetikus elemzés /fejlődésrajz elkészítése/ értékelés, /szembesítés/ formái: jelentések, beszámolók, egyéni vagy csoportmegbeszélések, minősítések, értekezletek ciklikussága (szakaszosság - nem kampányszerű) félévi értekezleten nem szükséges és nem is célszerű az iskolai munka egészére kitérni - munkatervben előre meg lehet tervezni - olyan témaköröket (nevelési területeket) elemezzen az igazgató (vagy erre hatásköréből adódó valamely személy) amelynek megvalósítását az adott félévben különösen fontosnak ítélnek meg

17 tanév végi értekezlet - az éves munka egészéről kell helyzetképet adni - a tanév elején elfogadott munkaterv teljesítése - a következő év célkitűzései és tennivalói - elemzés: a tanulók neveltségi állapota tanulmányi eredménye - korábbi értékelő beszámolók során elhangzott intézkedések megvalósulásának vizsgálata bevonás: pedagógusok, munkaközösségek Az iskolai munka értékelése a különböző közösségek számára - félévenkénti tájékoztatás a nem pedagógus dolgozók részére - tanulók részére éves értékelés - szülői szervezet tájékoztatása az eredményekről (együttműködési területek, ahol a szülők tevékenységére számítunk) - véleményt, javaslatot tehessenek Az értékelés formái: értekezlet (csak az érdekeltek részére) négyszemközti beszélgetések Partnerektől való visszajelzések részletes leírása a partnerkapcsolatok irányítása főfolyamatban Az indikátorrendszer mutatóinak eredményei: tanulmányi versenyek, pályázatok eredményei országos, területi, városi, helyi mérések eredményei országos matematika és szövegértés felmérés 4., 6. és 8. évfolyamon Tanulmányi eredmények: osztályátlagok tantárgyi átlagok tagozatos és nem tagozatos osztályok eredményeinek összehasonlítása, elemzése, értékelése Magatartás, szorgalom értékelése Javító és fejlesztő tevékenységek eredményei Pedagógus továbbképzések, tanfolyamok

18 Az intézmény önértékelésének rendje Célja: Az intézmény működésének, eredményeinek, fejlődésének vizsgálata 4 évente. Láthatóak legyenek az erősségek, a fejlesztendő területek, az intézmény működésébe épüljön be a folyamatos fejlesztés. Az önértékelés kiterjed a következő területekre: Eljárásrend: Adottságainkra: - a vezetés szerepére a szervezeti kultúra fejlesztésében - az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására - a meglévő folyamatok szabályozottságára - az erőforrások figyelembevételére, felhasználásának hatékonyságára - a partneri / tanulói, szülői, pedagógusi, fenntartói/ igények figyelembevételére, elégedettségére Az eredményekre: - az közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos eredményekre - a munkatársak elégedettségének mértékére - a folyamatos fejlesztés eredményeire - a szabályozási rendszer alkalmazásának hatékonyságára - a kitűzött célok elérésére, megvalósítására - lépései: 1, Ütemterv elkészítése iskolavezetés 2, Kérdőívek kitöltése iskolavezetés tantestület 10 %-a gazd.ügyintéző adminisztrátor 1 fő technikai dolgozó 1 fő 3. Kérdőívek tapasztalatai összehasonlítás a korábbi kérdőívek tapasztalataival 4. Ezek alapján az önértékelés elkészítése adottságok eredmények szervezeti kultúra 4. Elkészített önértékelés ismertetése a tantestülettel Lépések Módszer Ki csinálja? Elért eredmény Az önértékelés ütemtervének fókuszcsoportos BECS ütemterv készítése megbeszélés Az önértékeléshez, területek, szempontok, módszerek meghatározása. KMD szerint és helyi kiegészítés a BECS javaslatával szempontok, módszerek Területenként az önértékelés végrehajtása a területtől függő nevelő BECS reálisabb önkép, problémák

19 Felelősségek és hatáskörök A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 1. Az önértékelés céljainak meghatározása igazgató Vezetői kör Tantestület 2. Feladatok ütemezése, módszertani Projekt vezető Vezetői kör Tantestület előkészítése + tám.-i kör 3. A vezetői önértékelés elkészítése Intézményi programfelelős Int.felelős Ig., ig.h.vez. Vezetői kör + aktív mag 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése Intézményi programfelelős kör Int.felelős Ig.Vezetői kör 5. A klímavizsgálat lebonyolítása, felmérések elvégzése, összefoglaló elemzés elkészítése Int. programf. Értékelő team Aktív mag 6. A fókuszcsoportos interjú kérdéseinek Intézményi Ig. Vez. kör megfogalmazása programfelelős Aktív mag 7. A fókuszcsoportos interjú módszertanának kijelölt felelős fókuszcsop. lebonyolítási tervének, kidolgozása, a protokoll moderátorok összeállítása feldolgozók 8. A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása moderátorok Fókuszcsop. moderátorok feldolg. 9. A fókuszcsoportos interjú elemzése, összegzése Intézményi programfelelős 10. A vezetői interjú előkészítése az összegzés Intézményi eredményei alapján programfelelős 11. A vezetői interjú lefolytatása megbízott munkatárs 12. Az önértékelés anyagainak végső összesítése Intézményi programfelelős 13. A munkatársi kör tájékoztatása a felmérések Igazgató eredményéről Intézményi 14. Problémakatalógus összeállítása, fejlesztendő területek kijelölése programfelelős Intézményi programfelelős Aktív mag Tantestület -- Vezetői kör -- int.felelős Vezetői kör -- Int.felelős Igazgató - ig.h. Vezetői kör -- Vezetői kör Vezetői kör fókuszcsop. interjú alanyai -- Alkalmazotti közösség Int. felelős Aktív mag 3.sz.MELLÉKLET Folyamatos fejlesztés

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben