INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM augusztus 15.

2 TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai 2. 1 Fenntartói minőségirányítási program (ÖMIP) Elvárások, feladatok Az általános iskola Alapfokú művészetoktatási intézmény 2. 2 Az intézményi minőségpolitika A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Minőségcélok A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere, és a vezetőség feladatai A minőségirányítási rendszer belső felülvizsgálata (Belső audit) Az IMIP évenkénti értékelése 3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 3. 1 A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Jogi megfelelés, jogszabálykövetés Stratégiai tervezés Az intézmény belső működése Vezetői ellenőrzés. Az intézmény működésének értékelése, működésének javítása és fejlesztése Az intézmény önértékelésének rendje 3. 2 Partnerkapcsolatok irányítása Partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének mérése Kommunikáció a partnerekkel, panaszkezelés Nyomon követés, beválás vizsgálat 3. 3 Humán erőforrás biztosítása, fejlesztése Kiválasztási és betanulási rendszer működtetése Továbbképzési rend (IMIP-ben dolgozók képzése is) Belső értékelési rendszer működtetése Ösztönző rendszer működtetése 3. 4 Gazdasági erőforrások biztosítása, felhasználása, a költségvetés tervezése, végrehajtása - 2 -

3 3. 5 Az intézmény belső működésének feltételrendszere Tankönyvkiválasztás, tankönyvrendelés Étkeztetés Munkaügy Adminisztráció Pénzügyi bizonylatolási rend Iratkezelés Személyi anyagok Tanuló nyilvántartás Anyakönyv, osztálynapló 3. 6 Az egészséges, biztonságos munka és a tanulási körülmények biztosítása Tűz és balesetvédelem, munkavédelem, szaktantermek rendje Eszközök, berendezések biztonságos használata Veszélyes üzem, karbantartó műhely, vegyszerek Tanulói balesetek Mentálhigiéné 3. 7 Oktatás-nevelés Helyi képzési kínálat Beiskolázás (normál, emeltszintű matematika, énekzene, testnevelés, művészeti) Beiratkozó tanulók osztályba sorolása Továbbtanulás Az oktatás-nevelés közös követelményeinek érvényesítése Munkaközösségek Adott csoport előrehaladásának éves tervezése ( tanmenetek) 3. 8 Mérés, értékelés Beválás vizsgálat, tanulmányi munka, magatartás, szorgalom értékelése A tanulók és osztályok mérésének, fejlődésének és teljesítményének követési rendje Indikátorrendszer - 3 -

4 Intézmény neve: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Címe: Makó, Kálvin tér 6. Alapító szerv: Felügyeleti szerv: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tagintézményei: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Almási Tagintézménye (6900 Makó, Almási u. 52.) Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézménye (6900 Makó, Návay L. tér 12./A) Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézménye (6917 Nagyér, Petőfi S. u. 24.) Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézménye (6911 Királyhegyes, Jókai u. 29.) - 4 -

5 1. Helyzetelemzés Több intézmény összevonásával júliusától egy általános iskolát alkotunk, és alapfokú művészeti oktatási feladatokat is ellátunk. Az összevont intézmény székhelye a város központjában működik. Földrajzilag több épületegyüttest különböztetünk meg. Az Almási, a Bartók, a Kálvin és a Kertváros épületek az előző iskolák neveit örökítik. Koruk 20 és 180 év közötti. Az Almási épületben 15 tanterem, táncterem, könyvtár, ebédlő, tornaterem, sportpálya és szabadtéri zöldterület áll a tanulók rendelkezésére. A Bartók épületben 14 tanterem, egy tornaterem valamint 14 zeneterem, 1 zenekari terem és 1 kisméretű hangversenyterem tartozik. A Kálvin épületben 30 tanterem, 2 tornaterem, egy ebédlő és egy sportpálya áll rendelkezésünkre. A Kertvárosi épületben 16 tanterem, 2 tornaterem, könyvtár, ebédlő, valamint padlásmúzeum - mely kézműves műhely is egyben - áll a tanulók rendelkezésére ben a Bartók épület bővítésével az alapfokú művészeti oktatás 1 balett termet, 1 kerámia termet, két kisebb, csoportbontásra alkalmas nyelvi termet, valamint vizesblokkot kapott. Szakos ellátottságunk teljes. Többen szakvizsgával rendelkeznek. Környezetünk véleménye és eredményeink feljogosítanak arra, hogy nevelő-oktató munkánk színvonalát igen jóra, néhány területen kiemelkedően jóra értékeljük. A magas színvonalú munka gyermekszerető, szakmailag képzett, igényes, feladatait tisztességgel ellátó, többségében innovatív közösség tevékenységének eredménye. Testületünkben a szakmai kompetenciákat 11 munkaközösség biztosítja. A városi tagintézményekben 2 alsós és két felsős munkaközösség (humán és reál) segíti az intézményvezetés, valamint a tagintézmény vezetők munkáját. Tanulói létszámunk 1728 fő, akik 61 tanulócsoportban (átlagosan 30 fős) végzik napi munkájukat. A napköziseink 38 csoportban készülnek következő napi feladataikra. Az alapfokú művészeti iskolában közel 600 tanuló részesül hangszeres, képzőművészeti és táncművészeti oktatásban. A Kálvin és a Bartók épületben az alsó tagozatos osztályok 2 tanítóval guruló rendszerben, a Kertvárosi épületben iskolaotthonos rendszerben tanulnak. Az évfolyamonkénti 8 osztályból speciális matematika, ének-zene, testnevelés és normál képzés folyik. Tanítványaink sokféle családi és anyagi kondícióval rendelkező háttérrel érkeznek hozzánk. Vannak harmonikusan, jól nevelt, jó anyagi körülmények közül érkezők, és teljesen lecsúszott, szétzüllött családi hátterű, magatartási és tanulási zavarokkal küzdők egyaránt. Egyszerre kell tehát vállalnunk a hiányosságok pótlását, a felzárkóztatást és a tehetségfeltárást, a tehetséggondozást. Intézményi szintű kapcsolatainkra jellemző, hogy vagy a tanulóink érdekében, vagy szűkebb szakmai érdekekben jönnek létre és működnek. Elemi érdekünk fűződik ilyen értelemben a környező óvodákkal, és középiskolákkal kialakított együttműködéshez. A város művelődési- és sportintézményei működési területünkhöz tartoznak hagyományosan. Intézményünk tevékenységét a megengedő szigorúság, békés légkör jellemzi. Nevelő- oktató munkánk az alapműveltség megszerzése mellett biztosítja számukra az alapvető kommunikációs készségek és viselkedési normák elsajátítását is. Olyan iskolaként működünk, ahol a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő magas szintű képzéssel, önművelődésre, kultúrált viselkedésre képes, testi és lelki harmóniában élő kreatív személyiségek formálódnak. Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre

6 2. Az intézményi minőségirányítás alapjai Fenntartói minőségirányítási program elvárásai, feladatok Az általános iskola Alapfeladatként lássák el a Kt.121. (29) bekezdés b) pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a tanulók megfelelő motiválására. Abban az esetben, ha a tanuló nem ért valamit a tanórán nyugodtan kérdezhessen a tanárától. Olyan módszerekkel tanítsanak az iskolában, ami segíti a tanuló aktív részvételét az ismeretszerzésben. A tanuló ne unatkozzon az órán. Az iskola fektessen nagy hangsúlyt a személyiség- és a közösség fejlesztésére. Osztályfőnökök kiemelt feladata legyen a közösségformálás. A tanulók számíthassanak különböző problémáik megoldásában nevelőik támogatására. Az iskola segítse a tanulók továbbtanulási szándékának megvalósulását. Az iskola tegyen meg mindent a tanulási feltételek optimális biztosítása érdekében. Az iskola mindig tájékoztassa az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulókat az őket érintő kérdésekben. Legyen fontos a tanítóknak, tanároknak, hogy tanítványaik jó tanulmányi eredményt érjenek el. Az iskola tegyen meg minden tőle telhetőt a tehetséges gyerekek fejlődéséért és a valamiben lemaradókat segítse. A tanulókat minden nap biztonságos, tiszta intézmény várja. Legyen rendezett a környezet, az iskolaépület az osztályterem, az udvar. Az intézmény mind bemeneti (óvodások fogadása), mind kimeneti (középiskola) pontokon biztosítsa az iskolába belépők zökkenőmentes integrációját, illetve az iskolából kilépők pályaorientációját Alapfokú művészetoktatási intézmény Makó városa többcélú intézmény keretek között biztosítja a művészeti nevelést. Az alapfokú művészeti oktatás alapozza meg a művészeti kifejezőkészségeket. Készítse elő, és készítse fel a tanulót a szakirányú továbbtanulásra. A művészeti iskolának felmenő rendszerben kell kialakítania valamennyi évfolyamát. Tegye lehetővé a tanulók számára a szabad művészeti ágak választását. Biztosítsa diákjai számára, hogy az utolsó alapfokú évfolyam befejezésekor művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tegyenek

7 Intézményünk elkötelezett a következő feladatok magas szinten való teljesítésében: Az informatika, magyar, matematika, ének-zene, testnevelés tantárgyak emelt óraszámú oktatása. alapfokú művészeti nevelés zene, tánc, népi, ipar-és képzőművészet ágakban; sokoldalú, korszerű tudás közvetítése; megújulásra, önművelődésre fogékony tanulók nevelése; a művészetek befogadására kész, jó ízlésű, kreatív személyiségek fejlesztése. iskolaotthonos nevelési-oktatási formában rejlő lehetőségek maximális kihasználása Az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását. Tanulóink megjelenését és sikeres szereplését tanulmányi versenyeken. Fontosnak tartjuk a lemaradó, tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását a részképesség zavarral küzdő tanulók felzárkóztatásának segítése. önismereti tréningek, drámapedagógia módszerek alkalmazása; Kompetencia alapú oktatás alkalmazását felmenő rendszerben Olyan pályázati figyelő és író rendszer működését, amely egyaránt segíti a tárgyi és személyi feltételek fejlesztési lehetőségeit. A partnerek igényeinek megismerését, és elvárásainak beépítését az oktató- nevelő munkába. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége Az intézményi minőségpolitika A Makói Általános Iskola, mint alapfokú oktatási intézmény és alapfokú művészeti iskola magas színvonalon kívánja biztosítani az általános iskolai korosztály oktatását, nevelését. Kiemelt célunk, hogy Csongrád megye iskolái között az élmezőnybe tartozzunk, hagyományainkat, elért eredményeinket, valamint a matematika, az ének-zene és a testnevelés oktatás magas színvonalát megőrizzük. A tehetséggondozás és versenyeztetés tanulóink személyiségfejlesztését, képességfejlesztését szolgálja. Az átlagos és gyenge képességű tanulóknak lehetőségeinkhez mérten az esélyegyenlőséget biztosítjuk Fontosnak tartjuk partnereink elégedettségét, mert ez biztosítja jövőnket, működőképességünket. Minden eszközzel arra törekszünk, hogy az egész életen át tartó tanulást intézményünkben megalapozzuk, tanítványainkat erre alkalmassá tegyük. Az elégedettség és a folyamatos fejlesztés érdekében intézményünk valamennyi dolgozója elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, melyet eszközként használunk céljaink eléréséhez

8 A szervezet minőségpolitikai nyilatkozata Mi a Makói Általános Iskola dolgozói elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási programunk céljainak megvalósításában. Célunk: jó együttműködés a partnerekkel Olyan gyermekközpontú, korszerű tudást nyújtó iskolát szeretnénk, ahol a minőség az oktatás, a nevelés, és a működés területén fontos. Mindig arra törekszünk, hogy a megye egyik legjobb iskolája legyünk magas oktatási színvonallal, barátságos iskolai légkör megteremtésével. Eredményességet, az oktatás-nevelés hatékonyságát szeretnénk a Minőségirányítási programunkkal továbbfejleszteni Nagyon fontos, hogy az iskolai légkör pozitív legyen, és a partnerek biztonságban érezzék magukat. Iskolánkban a csapatmunka, a közösségépítés, a szervezetfejlesztés az intézményvezetés egyik alapelve és elkötelezett célja. Ugyanolyan fontos alapelvünk az önértékelés, a folyamatos fejlesztés, a rugalmasság, az alkalmazkodás a partnerek, a környezet elvárásaihoz, igényeihez. Sikeresek akkor lehetünk, ha az intézmény minden dolgozója elkötelezett, a PP-ban és a MIPben megfogalmazott célok és feladatok megvalósításában Minőségcélok, amelyekkel az oktatás-nevelés hatékonyságát, eredményességét szolgáljuk 1. Partnerközpontú működés, irányított partnerkapcsolatokkal. 2. Megtervezett, eredményes (irányított) kommunikáció intézményen belül és kívül. 3. Biztonságos és esztétikus környezetben, pozitív iskolai légkörben a nevelő, a tanuló, és a szülő is jól érezze magát. 4. Az iskola belső működési rendjének, jogszerűségének biztosítása. 5. Humán és egyéb erőforrások biztosítása a hatékony működéshez. 6. Önértékeléssel, ellenőrzéssel, méréssel, értékeléssel a folyamatos fejlesztés képességének kialakítása, tudatos használata a mindennapok gyakorlatában A minőségirányítási rendszer működésének szervezeti háttere, és a vezetőség feladatai Minőségirányítási Program működtetéséért az igazgató a felelős. Az iskolai működés teljes körű szabályozása a szervezeti felépítésünkben változást hozott. A minőségirányítási rendszer működéséért felelős igh. feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. Munkáját a folyamatgazdák (BECS tagok)) segítik, akik az adott folyamatok működtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör, az igazgató illetve a felügyelő igh. felé. Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelően működtetjük. A MIP felülvizsgálatát 4 évenként illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük. A MIP, illetve a folyamatok működtetése felelősségteljes, időigényes munka, amelynek elvégzéséért a benne dolgozók keresetkiegészítést kapnak. Az összeg mértékéről évente az igazgató dönt

9 A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a gazdája, ill. a vezetőség mely tagjához tartozik elsődlegesen. Szervezeti egység vagy folyamatgazda Főfolyamatok: A Igazgató: Almási Pál IN 1. IN Intézményvezetés B Igazgató helyettes: Madarászné IMIP 2. PA Partnerkapcsolatok C Igazgató helyettes: Subáné Baranyi Bettina PP D Tagintézmény vezető: Dr. Nagyné 3. HE Humánerőforrás Fazekasné Hangainé 4. ER Egyéb erőforrás Nagy Mária E Tagintézmény vezető: Királyhegyes 5. MŰ Működés Nagyér F Folyamatgazda: Erdeiné ON 6. BI Biztonságos intézmény G Folyamatgazda: Hangainé MŰ, BI, ER H Folyamatgazda: Szandáné PA, HE I Folyamatgazda: Dancsiné ME 7. ON Oktatás- nevelés J Gazdasági ügyintéző: Molnár Nikolett K Pénztáros, gondnok: Szabóné Barta Katalin 8. ME Mérés, értékelés L Ifjúságvédelmi felelős Folyamat A B C D E F G H I J K L 1. Jogi megfelelés IN 1. 1 X 2. Stratégiai tervezés IN 1. 2 X X X X X 3. Belső működés rendje IN 1. 3 X X X X X 4. Vezetői ellenőrzés IN 1. 4 X X X X X X X 5. Önértékelés IN 1. 5 X X X X X X 6. Partnerek azonosítása, igényeinek és X X elégedettségének mérése PA Kommunikáció a partnerekkel X X Panaszkezelés PA Kiválasztási és betanulási rendszer X X működtetése HE Továbbképzési rend működtetése X X HE Belső értékelési rendszer működtetése X X X X X X X X X X (munkatársak értékelése) HE Költségvetés tervezése ER 4. X X 12. Az intézmény belső működésének X X X technikai feltételrendszere MŰ Biztonságos munka és tanulási X X X körülmények biztosítása BI Helyi képzési kínálat ON 7. 1 X X X 15. Az okt.-nev. közös követelményeinek X X X X érvényesítése ON Az adott csoport előrehaladására X X vonatkozó éves pedagógiai tervezés (tanmenet) ON A tanuló értékeléséhez szükséges közös X X X követelmények és mérőeszközök ON Beválás vizsgálat ME 8. 1 X X X X X X 19. Indikátorrendszer ME 8. 2 X X - 9 -

10 A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső ellenőrzések, auditok Célja: A teljes intézményi működésre és a minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó következtetések levonása. Az intézmény a belső értékelést annak érdekében végzi, hogy felmérje: - folyamatai mennyire felelnek meg a belső szabályozásoknak, - az alkalmazott folyamatok beleértve azok szabályozását is mennyire hatékonyak, célszerűek, mennyire segítik az intézményi célok megvalósítását. Gyakorisága: Igazgatói ciklus Intézményi X X önértékelés Partneri X X X elégedettség Auditok X X X Önkorm. Ell. terv Törv/gazd. ÁTFOGÓ Törv./gazd ELV. Törv./gazd MIN: Törv./gazd. Törv./gazd ÁTFOGÓ Törv./gazd ELV. (ELV: ÖMIP elvárások teljesítése, MIN: Írásos intézményértékelés) Feltételek: - a vezetés együttműködjön a kijelölt auditorral, - az auditornak rendelkezni kell megfelelő képzettséggel, - a belső ellenőrzéseket csak akkor érdemes tervezni, ha már működik a rendszer, - cél: a rendszer fejlesztése. Jellemzője: - rendszeres, - házon belül szervezzük és bonyolítjuk, - szúrópróbaszerűen egy-egy területre korlátozódik, - olyan munkatárs végzi, akinek a felső vezetés ehhez a tevékenységhez jogosítványokat és felelősséget ad (belső auditorok), - a belső audit a minőségre vonatkozó dokumentumok, ill. a minőségbiztosítási rendszeren belül az egyes kijelölt személyekkel folytatott beszélgetésekből és szúrópróbaszerű (mintavételes ellenőrzésekből áll). Tartalma: - Megfelel-e a vizsgált folyamat a hatályos jogszabályi előírásoknak? - Megfelelő-e a dokumentálás? - Alkalmazzák-e az érintettek a leírtakat? - Van-e eltérés a valóságos, észlelt és a leírt elvi működés között? - Hatékonynak ítéljük-e az eljárás leírás szerinti működését? - Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni? - A vizsgált elem működése hatásos-e? (Az első időben az első 4 kérdésre keressük a választ, később a hatékonyságot is vizsgáljuk. Vannak-e újabb elemek, amelyek nem szerepelnek a dokumentumokban? 1. sz. MELLÉKLET: Felülvizsgálati terv

11 Az IMIP évenkénti értékelése Cél: Az IMIP működtetésének és a működés eredményeinek összegyűjtése, véleményeztetése, értékelése annak érdekében, hogy az intézményi gyakorlat egyre inkább közeledjen a kitűzött célok megvalósításához. Felelős: Igazgató Hatókör: Vezetés, BECS Dokumentumok: Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, kérdéslista az SZMK szülőknek Intézményi statisztikák, munkatervek, (intézkedési tervek) Szempontsor az értékeléshez Mellékletben csatolandó dokumentumok Határidő: Minden tanév június 20-ig A lépés tárgya 1. Adatok, statisztikák, eredmények (indikátorok) összegyűjtése IMIP értékelési szempontsor alapján 2.sz. MELLÉKLET Felelős Határidő BECS, ig.h. Mérés csop. v. Munkaköz.v. folyamatos Dokumentum Összesítő statisztikák Informált 2. Elemzések, összehasonlító elemzések Célok, feladatok, elért eredmények (osztály, évfolyam, országos mérések adatai) Versenyeredmények ME csop.vez. Inf. Adatbázis Május 15-ig Összesítő írásos anyag 3. Igazgatói kiegészítés ME csop.vez Május 20-ig 4. Az írásos anyag ismertetése az SZMK Igazgató tagokkal. Május 30-ig Véleményeztetés. (kiegészítés, javaslat) Kiegészítés Jelenléti ív, jegyzőkönyv, kérdéslista SZMK tagok 5. Szülői vélemények, javaslatok beépítése ME csop. BECS vezető 6. Az elkészült dokumentáció véleményeztetése BECS vezető a munkaközösségekkel. (kiegészítés, javaslat) Munkaköz.vez. 7. Az IMIP éves értékelésének ismertetése, elfogadása a tanévzáró testületi ülésen. Jún. 1. hete Igazgató BECS vezető Jún. 3. hete Kiegészült írásos anyag kérdéslista IMIP értékelése jegyzőkönyv munkaközös ségek Tantestület Fenntartó

12 3. Intézményi minőségfejlesztési rendszer A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Dokumentumaink A mindenkor érvényes Közoktatási Törvény és végrehajtási utasítása Kjt és végrehajtási utasítása Önkormányzati törvény, oktatási koncepció Kerettantervek Az intézmény belső szabályzói hozzáférési lehetőség: igazgatói iroda könyvtár Kálvin épület. Általános dokumentumok Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend IMIP Szakmai dokumentumok Pedagógiai program Éves munkaterv Beszámoló (éves) Ügyintézési dokumentumok Iratkezelési szabályzat Nyilvántartások Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok Munkaköri leírás Gazdálkodási dokumentumok Védelmi jellegű szabályzatok Érdekvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Az intézményben működő érdekvédelmi szervek (szakszervezet, közalkalmazotti tanács, szülői szervezet, DÖK) a szülői szervezet kivételével, érvényes szabályzattal rendelkezik. Kollektív szerződésünk nincs, a legfontosabb kérdésekben üzemi közalkalmazotti megállapodás szabályoz

13 Jogszabálykövetés Törvény, rendelet, a fenntartó szabályozóinak megjelenése Önellenőrzés: Iskolai dokumentumok megfelelősége Az intézmény szabályozói megfelelőek? N Pótlás, kihúzás, kiegészítés Az érintettek által jóváhagyás I Közzététel, dokumentumok hozzáférhetővé tétele Jogalkalmazás, ellenőrzés Betarthatók, alkalmazhatók a szabályok? I Betartják, alkalmazzák a szabályokat? N N I Visszaigazolás, gyakorlati tapasztalatok Problémamegoldás (Beavatkozás) Az okok feltárása, megszüntetése, ha szükséges szankciók alkalmazása Jogszabálykövetés

14 Stratégiai és operatív éves tervezés Törvényi keretek, partneri igények, saját célok, hagyományok, erősségek, lehetőségek, új kihívások feltérképezése A szükséges fórumokon tájékoztatás, egyeztetés, közös platform kialakítása N Megvannak-e hosszútávra közös célok? a I A pedagógiai program átdolgozása, módosítása, a közös elvek alapján. A helyi tanterv koherenciájának felülvizsgálata, szükséges korrekciója munkaközösségi szinten. A pedagógiai program és mellékleteinek elfogadása. Rövid távú célkitűzések: Az éves munkaterv előkészítése az érvényes dokumentumok és aktuális feladatok ismeretében. Tanévnyitó értekezleten az alapdokumentumot a testület megtárgyalja, kiegészíti határidőkkel, felelősökkel, meghallgatja a szülői szervezet és a DIÖK véleményét, majd elfogadja azt. A munkaközösségek munkatervei ennek alapján készülnek el. A tanítók, a szaktanárok, az osztályfőnökök tanmeneteket készítenek. A dokumentumokat az igazgató külön eljárás szerint jóváhagyja. Az iskola ettől kezdődően ezek szellemében végzi munkáját

15 A folyamat célja: Stratégiai dokumentumok kialakítása Pedagógiai program létrehozása, amely tartalmazza a küldetésnyilatkozatot - Minőségi kör alakítása - Projektterv készítése a minőségi kör működtetésére felelős: igazgató határidő: - A pedagógiai program felülvizsgálata a megadott szempontok szerint - Partnerek igényeinek felmérése, beépítése - Munkaközösségekkel való megismertetése, esetleges módosítása, javítása felelős: igazgató, ig.h. tagintézmény-vezető munkaközösség-vezetők - Pedagógiai program fenti elvek, javaslatok alapján történő átdolgozása felelős: igazgató határidő: - Tantestület megtárgyalja és elfogadja az átdolgozott pedagógiai programot, ennek szellemében végzi munkáját hozzáférhetőség a pedagógiai programhoz: tanári szoba igazgatói iroda Éves munkaterv felelős: igazgató, tantestület határidő: szükség szerint, de legalább négy évenként Cél: A szervezet rövid távú, tervezett működésének biztosítása Igazgató elkészíti a tanév megkezdése előtt az éves munkaterv tervezetét. - intézményvezető elképzelései - vezetői pályázat stratégiai vállalásai - minőségi célok megjelenése - tanév feladatrendszerei, határidő, felelősök kijelölése, időbeli ütemezése Munkaterv ismertetése tanévnyitó értekezleten. felelős: igazgató határidő: augusztus vége Az éves munkatervet a tantestület megtárgyalja. A felmerült módosításokat az igazgató beépíti a tervezésbe. Az éves munkatervet véleményezi a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat A tagintézmény-vezetők elkészítik ennek alapján az intézményre lebontott éves munkatervet, beleértve a helyi sajátosságokat. Tantervek Az iskola a kerettantervek alapján helyi tantervet készít - vagy a kerettanterv alapján mások által készített tantervek közül adaptál. Helyi tantervek készítése - A kerettantervek megismerése szakmai munkaközösségekben - Összevetése a helyi tantervekkel /régi/ Új helyi tanterv vagy módosított tanterv elkészítése Hi.márc

16 Az intézmény belső működése Cél: a belső dokumentumok szabályainak kialakítása 1. Belső dokumentumok kezelése A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a SZMSZ határozza meg. az SZMSZ-t az igazgató készíti el a nevelőtestület elfogadja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend felülvizsgálta: A minőségi kör megalakítása A házirend felülvizsgálata - újragondolása Nevelői vélemények javaslatok beépítése DÖK vélemények, javaslatok, SZMK vélemények, javaslatok Igazgató előterjesztése Nevelőtestületi elfogadás 2. A működést szabályozó dokumentumok aktualizálása -SZMSZ Vezetői ellenőrzés Az intézmény működésének értékelése, működésének javítása és fejlesztése A folyamat célja: Az intézményi gyakorlat vizsgálata Az intézményi működés időszakos mérése, értékelése Vezetői ellenőrzés és a belső auditok eredményei elemzés (információk összegyűjtése, elemeire bontása, következtetések levonása, eredmények rögzítése) - strukturális elemzés /helyzetkép-megállapítás/ - genetikus elemzés /fejlődésrajz elkészítése/ értékelés, /szembesítés/ formái: jelentések, beszámolók, egyéni vagy csoportmegbeszélések, minősítések, értekezletek ciklikussága (szakaszosság - nem kampányszerű) félévi értekezleten nem szükséges és nem is célszerű az iskolai munka egészére kitérni - munkatervben előre meg lehet tervezni - olyan témaköröket (nevelési területeket) elemezzen az igazgató (vagy erre hatásköréből adódó valamely személy) amelynek megvalósítását az adott félévben különösen fontosnak ítélnek meg

17 tanév végi értekezlet - az éves munka egészéről kell helyzetképet adni - a tanév elején elfogadott munkaterv teljesítése - a következő év célkitűzései és tennivalói - elemzés: a tanulók neveltségi állapota tanulmányi eredménye - korábbi értékelő beszámolók során elhangzott intézkedések megvalósulásának vizsgálata bevonás: pedagógusok, munkaközösségek Az iskolai munka értékelése a különböző közösségek számára - félévenkénti tájékoztatás a nem pedagógus dolgozók részére - tanulók részére éves értékelés - szülői szervezet tájékoztatása az eredményekről (együttműködési területek, ahol a szülők tevékenységére számítunk) - véleményt, javaslatot tehessenek Az értékelés formái: értekezlet (csak az érdekeltek részére) négyszemközti beszélgetések Partnerektől való visszajelzések részletes leírása a partnerkapcsolatok irányítása főfolyamatban Az indikátorrendszer mutatóinak eredményei: tanulmányi versenyek, pályázatok eredményei országos, területi, városi, helyi mérések eredményei országos matematika és szövegértés felmérés 4., 6. és 8. évfolyamon Tanulmányi eredmények: osztályátlagok tantárgyi átlagok tagozatos és nem tagozatos osztályok eredményeinek összehasonlítása, elemzése, értékelése Magatartás, szorgalom értékelése Javító és fejlesztő tevékenységek eredményei Pedagógus továbbképzések, tanfolyamok

18 Az intézmény önértékelésének rendje Célja: Az intézmény működésének, eredményeinek, fejlődésének vizsgálata 4 évente. Láthatóak legyenek az erősségek, a fejlesztendő területek, az intézmény működésébe épüljön be a folyamatos fejlesztés. Az önértékelés kiterjed a következő területekre: Eljárásrend: Adottságainkra: - a vezetés szerepére a szervezeti kultúra fejlesztésében - az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására - a meglévő folyamatok szabályozottságára - az erőforrások figyelembevételére, felhasználásának hatékonyságára - a partneri / tanulói, szülői, pedagógusi, fenntartói/ igények figyelembevételére, elégedettségére Az eredményekre: - az közvetlen partnerek elégedettségével kapcsolatos eredményekre - a munkatársak elégedettségének mértékére - a folyamatos fejlesztés eredményeire - a szabályozási rendszer alkalmazásának hatékonyságára - a kitűzött célok elérésére, megvalósítására - lépései: 1, Ütemterv elkészítése iskolavezetés 2, Kérdőívek kitöltése iskolavezetés tantestület 10 %-a gazd.ügyintéző adminisztrátor 1 fő technikai dolgozó 1 fő 3. Kérdőívek tapasztalatai összehasonlítás a korábbi kérdőívek tapasztalataival 4. Ezek alapján az önértékelés elkészítése adottságok eredmények szervezeti kultúra 4. Elkészített önértékelés ismertetése a tantestülettel Lépések Módszer Ki csinálja? Elért eredmény Az önértékelés ütemtervének fókuszcsoportos BECS ütemterv készítése megbeszélés Az önértékeléshez, területek, szempontok, módszerek meghatározása. KMD szerint és helyi kiegészítés a BECS javaslatával szempontok, módszerek Területenként az önértékelés végrehajtása a területtől függő nevelő BECS reálisabb önkép, problémák

19 Felelősségek és hatáskörök A lépés tárgya Felelős Érintett Informált 1. Az önértékelés céljainak meghatározása igazgató Vezetői kör Tantestület 2. Feladatok ütemezése, módszertani Projekt vezető Vezetői kör Tantestület előkészítése + tám.-i kör 3. A vezetői önértékelés elkészítése Intézményi programfelelős Int.felelős Ig., ig.h.vez. Vezetői kör + aktív mag 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése Intézményi programfelelős kör Int.felelős Ig.Vezetői kör 5. A klímavizsgálat lebonyolítása, felmérések elvégzése, összefoglaló elemzés elkészítése Int. programf. Értékelő team Aktív mag 6. A fókuszcsoportos interjú kérdéseinek Intézményi Ig. Vez. kör megfogalmazása programfelelős Aktív mag 7. A fókuszcsoportos interjú módszertanának kijelölt felelős fókuszcsop. lebonyolítási tervének, kidolgozása, a protokoll moderátorok összeállítása feldolgozók 8. A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása moderátorok Fókuszcsop. moderátorok feldolg. 9. A fókuszcsoportos interjú elemzése, összegzése Intézményi programfelelős 10. A vezetői interjú előkészítése az összegzés Intézményi eredményei alapján programfelelős 11. A vezetői interjú lefolytatása megbízott munkatárs 12. Az önértékelés anyagainak végső összesítése Intézményi programfelelős 13. A munkatársi kör tájékoztatása a felmérések Igazgató eredményéről Intézményi 14. Problémakatalógus összeállítása, fejlesztendő területek kijelölése programfelelős Intézményi programfelelős Aktív mag Tantestület -- Vezetői kör -- int.felelős Vezetői kör -- Int.felelős Igazgató - ig.h. Vezetői kör -- Vezetői kör Vezetői kör fókuszcsop. interjú alanyai -- Alkalmazotti közösség Int. felelős Aktív mag 3.sz.MELLÉKLET Folyamatos fejlesztés

20 3. 2. Partnerkapcsolatok irányítása Partnerek azonosítása, igényeinek, elégedettségének mérése A folyamat célja: Az intézmény közvetlen és közvetett partnereinek meghatározása. A partnerközpontú működéshez szükséges információk összegyűjtése. Közvetlen partnerek: - A tanulási-, tanítási és nevelési folyamat elsődleges szereplői (a gyermekek, a tanulók, a pedagógusok és a ped. munkát segítő munkatársak az intézmény alkalmazottai). - A tanulási-, tanítási folyamat közvetlen megrendelői, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára (szülők, fenntartó). Közvetett partnerek: - Mindazon megrendelők, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg és/vagy közvetítenek az intézménynek. - Azok a szervezetek és közösségek, akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt céljai elérésében. - Azok a szervezetek és közösségek, amelyek elvárásokat fogalmaznak meg a tanulási-tanítási és nevelési tevékenység folyamatával és/vagy eredményével szemben A partnerazonosítás folyamata Tevékenység Felelős Határidő Érintettek Informált Partnerek és képviselőik listájának átadása a BECS Szept.1. T munkaköz.-vez.-nek az alakuló értekezleten vezető A lista áttekintése munkaközösségi Munk. Szept.15. T foglalkozáson, javaslattétel korrekcióra köz. v. A javaslatok összegyűjtése, összegzése BECS Szept.30. BECS Az összegzés megismertetése a tantestülettel, Ig. Okt. T+I+BECS tantestületi döntés a lista módosításáról BECS A módosított lista alapján kapcsolatfelvétel a BECS Nov. partnerekkel, a képviselők egyeztetése A partnerek igényeinek, elégedettségének felmérése Partner megnevezése Az igényfelmérés gyakorisága Alkalmazott módszer(ek) Mintavételi eljárás Évente aktualizált kérdőívekkel készítjük a mintavételi eljárást. F: BECS 1. Szülő évente kérdőív minden 5. szülő 2. Tanuló évente kérdőív minden 5.tanuló 3. Pedagógus évente kérdőív mindenki 4. Nem ped.dolgozók évente kérdőív mindenki 5. Óvodák, középiskolák, ált. iskolák, volt növendékeink 4 évente / 2-2 évente / Interjúk, levél, fórum Ig., szakt. Csop.vezetők Oszt.főnökök

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS. Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS Az értékelést végezte: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány kuratórium elnöke Az értékelt intézmény: Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola OM:200040 Az értékelés típusa:

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben