A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja"

Átírás

1 .. fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. (Geffert 1989.) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja 1. Helyzetelemzés, a programalkotás körülményei: az iskola tehetséggondozó programjának összeállításához a 2007/2008 tanévben kezdett hozzá az intézet vezetése. Bevezetése folyamatosan valósul meg a 2008/2009 tanévtől. A helyzetelemzés során az alábbi feladatokat végeztük el a program kidolgozása előtt. Felmértük: - a, vannak e a tehetséggondozás pedagógiája iránt érdeklődő pedagógusok? - b, mit kezdenek jelenleg a tehetségesnek vélt jobb képességű fiatalokkal az oktatók? - c, milyen jogszabályi lehetőségei vannak az iskolának egy esetleges tehetséggondozó program kidolgozására és bevezetésére? - d, hogyan jelenik meg a tehetséggondozás az iskola Pedagógiai/nevelési programjában. Hogyan kerültek megfogalmazásra a célok, a feladatok és az ehhez kapcsolódó eljárások rendszere. Ebben a nevelőtestület által elfogadott a fenntartó által jóváhagyott programban az alábbiak olvashatók. Cél: Az iskolának fel kell készítenie a tanulót arra, hogy a végzést követően sikeresen beilleszkedjen a szakmai környezetbe, hatékonyan részt tudjon venni annak munkájában. Valamint célja az is, hogy a tanuló egyedi erősségeire építsen, figyelembe vegye a tanuló egyéni adottságait és oktatási-nevelési eljárásait a diák fejlődésének a legkiemelkedőbb területeire, összpontosítsa. Feladatok: - a tanulók képességeinek megismerése, a tehetségesek kiválasztása, - a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése a tehetséges tanulók oktatásához, neveléséhez szükséges speciális pedagógiai módszerek területén. Az ehhez kapcsolódó eszközök, eljárások: - kezdő, haladó osztályok kialakítása a nyelvi képzésben, lehetőség szerint csoportbontással, - versenyekre felkészítő csoportok létrehozása, - tanórán kívüli érdeklődési, önképző körök létrehozása, - internet felhasználása szakmai témakörök feldolgozására és idegennyelv-tanulásra, - iskolai sportkörök, - kulturális rendezvények kínálata, történelmi, honismereti és szakmai témájú előadások a terület szakértőinek közreműködésével, - iskolai könyvtár, számítógépes szaktantermek, valamint más iskolai létesítmények,

2 2 eszközök használata, - testvériskolai kapcsolatok ápolása (szakmai, nyelvi és országiismeret bővítése), - iskolai szintű tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, - a tehetséges tanulók részére differenciált feladatok folyamatos biztosítása a tanórák keretén belül, - egyéni konzultáció biztosítása igény szerint a nyelvvizsgára készülő diákok számára. - e, a tehetséggondozás jelenlegi formáinak számbavétele (szakkörök, tevékenységi körök, versenyek vetélkedők, az otthoni írásbeli dolgozat elkészítésének követelményei, tartalmi és formai elvárásai) A tanulmányi eredmények milyen támogatási rendszerek elérését teszik lehetővé az iskolán a tanulók részére (ösztöndíj, ösztöndíj kiegészítés, nyelvvizsga, juttatások, elismerések, dicséretek, mentortanári rendszer, az eredményes tehetséggondozó munkát végző oktatók elismerésének helyzete) - f, a tehetséggondozás elvi alapjainak megismerése a Tehetséggondozói modell választása érdekében. (választott modell a Renzulli Mönks modell lett, támaszkodva a Czeizel modellre) - g, kiinduló tehetségfogalom keresése. (Harsányi István Sárospataki tehetségvédő tehetségfogalmát választottuk Tehetségen azt a velünk született, majd céltudatos tevékenység, gyakorlás által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos behatárolt területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni - h, a rendészeti terület kompetenciáinak számbavétele (milyen kompetenciák magas szintű gyakorlására kell felkészíteni a fiatalokat?) Ezek az EU Twinning program szerint Szelestey Judit összeállításában: Alkalmazkodó képesség Döntési képesség Együttműködés Empátia Felelősségvállalás Kommunikáció Minőségre törekvés Önállóság Önbizalom Önfejlesztés Önkontroll Problémamegoldó képesség Szabálytudat - szabálytartás Teljesítmény - orientáció - i, meghatároztuk, azt hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a rendészeti terület tehetségfogalmának meghatározásakor. Ezek a következők voltak: - Adottság. - Képesség. Testi képességek terén /erő; ügyesség; gyorsaság; állóképesség) - Speciális képességek, amelyek szükségesek a rendőri munkához. - Elkötelezettség a rendőri pálya iránt. - Magas szintű ismeret. Speciális elméleti ismeret, készség. Felkészültség. - Intelligencia. Általános intellektuális képességek. - Kreativitás.

3 3 - j, megfogalmaztuk első tehetségfogalmunkat. Tehetség alatt értjük: Egy/vagy több speciális tevékenység elvégzéséhez esetünkben a rendőri tevékenységek - szükséges képességek halmozódása és az átlagosnál minőségileg magasabb foka. (Sarka 2008) Speciális tevékenységek alatt értettük Hatósági szerepek ellátása A törvényes rend elfogadása A tevékenység elvégzéséhez szükséges képességek alatt értettük A jog gyakorlati alkalmazása A törvényes rend elismerése, és védelme. A törvények, szabályok, normák betartása és betartatása. Szolgáltatás Szolgáltatói szerep, segítségnyújtás, segítőszándék Rendőri intézkedés Intézkedés szakszerűsége, udvariassága, határozottsága, kulturáltsága Parancsvégrehajtás Rendészeti terület prioritásainak megfelelő területeket. Engedelmesség, fegyelem - kommunikáció (anyanyelvi, idegen nyelvi) - IKT - Rendőr szakmai - Fizikális felkészültség k, meghatároztuk a program célját: - a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése, keresve a fejlesztéshez szükséges hatékony pedagógiai eszközöket. (Ebben az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése valósulna meg.) - személyiségfejlesztés (motiváció, kommunikáció, konfliktuskezelés, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.) - a tanulók ezen belül is a tehetségígéretek erős oldalának számbavétele, fejlesztése, - egy adott tehetséget mutató tanuló (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak feltérképezése, kiegyenlítése, - megelőzés, légkörjavítás, - olyan területeknek a támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. Programunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulóit, - benne az egyes területen tehetségígéret, vagy már tehetséges fiatalok - programszerűen támogassuk és az iskolában eddig működő tehetséggondozó programok szakkörök- munkáját összehangoljuk, annak érdekében, hogy a munkakörre meghatározott legmagasabb szintű kompetenciák birtokában kerüljenek ki a munkaerőpiacra. A program összeállítói egyetértettek Geffert Éva gondolatával, amely végül is a tehetséggondozó programunk küldetése is lett:. fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása (Geffert, 1989). l, szakirodalom segítségével vettük számba azokat a jellemzőket, amelyek a tehetségesnek vélt tanulókat jellemzi.

4 4 2. A tehetségsegítési terület bemutatása (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségtanácsadás) 2.1. Tehetségazonosítás, a tehetséges tanulók kiválasztása az alábbi eljárás szerint valósul meg. - információk gyűjtése a tanuló középiskolai tanulmányi munkájáról, előmeneteléről, - középiskolai tanulmányi eredmények számbavétele az alábbi tantárgyakból a 11 és 12 évfolyam végén valamint az érettségi eredményei. (történelem, idegen nyelv, testnevelés, matematika, magyar, rendészeti fakultációs tárgy) - felvételi eredményei (műveltségi teszt és a fizikális felmérés eredményei) - a felvételi eljárás keretében végzett pszichológiai vizsgálat eredményei, - a bemeneti kompetencia mérés eredményei. Mért területek: - Kommunikáció ezen belül a kapcsolatteremtés-fenntartás, közérthetőség, - Együttműködés ezen belül az alkalmazkodóképesség, az empátia, az önbizalom és az önkontroll - Problémamegoldó és döntésképesség ezen belül a felelősségvállalás, minőségre törekvés, határozottság, szabálytudat, önállóság, rugalmasság, helyzetfelismerő készség (körültekintés-elővigyázatosság) - Önfejlesztés-tanulási készség ezen belül a teljesítményorientáció - valamint felvételre kerül a tanulói önismeretei diagramja a rendőri szempontból fontos viselkedési jegyek kiemelésével - a tehetséget mutató tanulók jellemzőinek megfigyelése szeptember hónapban (részletes kifejtése a 4.1.pontban található) - információk gyűjtése a pedagógusok/oktatók által tehetségesnek minősített tanulókról F: osztályfőnök - a pedagógusok/oktatók megfigyelései alapján. Hogyan látják az osztályban tanító oktatók a tanuló fejlődését, előrehaladását, lényeglátását, ismeretszerzését, tanulási stílusát, érdeklődését, elkötelezettségét?, Tanári, osztályfőnöki jellemzések F: oktatók Koordinálja: osztályfőnök Ellenőrzi és összehangolja: szakcsoportvezetők - osztálytársak, csoporttársak, szobatársak véleménye az adott tanulóról, F: diákönkormányzat Osztályfőnök - a tanulóknak az egyes szakterületen/szakterületeken nyújtott teljesítménye, F: oktatók - a tanulóval folytatott egyéni beszélgetés, a tanuló családi hátterének feltérképezése, egyéni érdeklődési körének megismerése, F. osztályfőnök Tanulói Szociális Bizottság - beválogatás, mérés a fenti megfigyelések mellett, (Pl. tanulási stílus; önismeret, Renzulli- Hartman skála ) F: osztályfőnök Közreműködik: az iskola pszichológusa - olyan tesztek alkalmazása, amelyek felvételéhez és kiértékeléséhez nincs szükség pszichológusi végzettségre, F: szaktanárok - a tanulók szükség szerinti pszichológiai vizsgálata kreativitás, motiváció (iskolai teljesítmény motivációja) területeken abban az esetben ha a szaktanár megerősítést vár azonosító munkájához

5 5 F: pszichológus Összehangolja: szakcsoportvezető A tesztek egyfelől a tehetség azonosításához is kapaszkodókat jelentenek, másfelől az iskolai tehetségfejlesztő programok hatásvizsgálatához is felhasználhatók. Balogh László 2006/ E tevékenységsorozatban fontos az osztályfőnök, a pedagógus oktató, és a pszichológus összehangolt munkája Tehetséggondozás, tehetséggondozás formái az iskola tehetséggondozó programjában A tehetséggondozás formái: Tanórai keretben folyó tehetséggondozó munka: - differenciált foglalkozás - képességek szerinti differenciálás - kompetencia alapú moduláris képzés - gazdagítás dúsítás: Jellemzői: - hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, - produktív gondolkodás (célirányos) - komplex gondolkodás, - fogalmak kialakítása, - a tanultak felhasználása gyakorlati feladatokban, - a belső összefüggésekre koncentráló tanulás, - a tanulók igényeire, szükségleteire épülő tanulás (csökkenjen az előíró,merev keretekben folyó oktatás) - problémafeltárás, problémakeresés tanulása, - kritikai gondolkodás fejlesztése, - a jövőbeni lehetőségeken való gondolkodás. (A Renzulli modell az amely talán a legátfogóbb és a legtöbb segítséget adja a pedagógusnak ezen forma tanórai megvalósításához.) Itt háromtípusú programélmény különíthető el: - az első típusú az általános felfedező élményeket foglalja magába. Olyan ismereteket, amelyek a tantervi követelményekhez kapcsolhatók. A témakör új és izgalmas témáival és területeivel ismerteti meg a tanulókat. A gyakorlatok között szerepelhet terepmunka, kiselőadás, külön olvasmányok, szakanyagok feldolgozása, ismertetése, beszámolók otthoni dolgozatok szakanyagok készítése, esetek feldolgozása és elemzése. - a második típusú gazdagítás, a csoportos képzés, gyakorlatok, olyan tevékenységekből állnak, amelyeket a kognitív és affektív folyamatok fejlesztésére tervezett a pedagógus./ Tanulói tevékenykedtetés/ Itt a páros munkát részesítik előnyben oktatóink. - a harmadik típusú gazdagítás a valós problémák egyéni és kiscsoportos feldolgozását jelenti. Szituációk, esetismertetések elemzések, esetfeldolgozások, stb. Ezek a speciálisan kialakított tantermekben, szakkabinetekben, tréning jellegű tantermekben valósulnak meg. Ennek érdekében rengeteg AC gyakorlatot állítottak össze oktatóink. (Itt is előnyben részesítik a páros munkát.) Egy példa a tanulók irányítására a problémamegoldó technikák alkalmazása során. - első lépés: eldönteni mi a probléma, és annak a világos meghatározása, - második lépés: segítségnyújtás a tanulóknak ahhoz, hogy meghatározzák azokat a tényezőket, amelyek összefüggésben vannak a problémával, - harmadik lépés: a problémamegoldásban meghatározott tényezőkről szóló információk megszerzése, vagy annak megbeszélése, hogy az információkat

6 6 hogyan, honnan tudják megszerezni. Ekkor az információk összegyűjtése, rendszerezése valósul meg. - Negyedik lépés: az összegyűjtött információk alapján a lehetséges megoldások számbavétele. - Ötödik lépés: minden egyes megoldási javaslat értékelése és a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása. - Hatodik és hetedik lépés: a javasolt megoldás tesztelése, a következmények kiszámítása. - Nyolcadik lépés: önellenőrzés, tanulói és tanári értékelés, esetleg minősítés. Mindezeket igen gyakran páros munka formájában oldják meg a tanulók. Szükséges ez azért mert a majdani munkájukban járőrpárban kell feladataikat ellátni Iskolai szakkörök, tevékenységi körök amelyekből választhatnak a tanulók: - természetjáró, - internet, - jelbeszéd, - önismeret, kommunikáció, - közlekedési, - kriminalisztika, - lövészet, - nyelv-vizsga előkészítők, - nyelvi felzárkóztatás, - DADA iskolai bűnmegelőzési ismeretek, - sport a testi képességek fejlesztése érdekében: - dzsúdó, - karate, - birkózás, - atlétika, - fizikai felzárkóztatás A szakmához, a rendészeti képzéshez kötődő speciális tehetséggondozási területek. Az iskola saját fakultatív tananyagelemei a tehetséggondozás szolgálatában. /Az egyes tananyagelemekből blokkonként egyet a tanulónak választania kell, és teljesíteni a követelményeket képzés rendszerében. Ezek Miskolci Fakultatív Tananyagelemként (MF) szerepelnek az iskola módosított Pedagógiai Programjában./ MF/9.1/ Fakultatív magyar nyelvi kommunikációs képzés MF/9.1a/ Magyar nyelvi beszédgyakorlat tananyagelem Célja: A kommunikációs készség fejlesztése. Gyakorlatok, a különböző szituációkban való helyes és szakszerű megnyilatkozások elősegítésére, az életszerű szituációkban való magabiztosság kialakítására. MF/9.1b/ Évfolyamdolgozat Célja: A tanulók kommunikációjának javítása, a szakmai témák iránti fogékonyság felkeltése.

7 7 A tanulók a szakcsoportok által meghirdetett szakmai évfolyam-dolgozati témákban, melyeket a szakmai konzulensek a szakcsoporti faliújságon, illetve elektronikus formában meghirdetnek, szakmai agyaggyűjtést, rendszerezést és feldolgozást végeznek, melynek eredményét évfolyamdolgozat formájában összegzik. A dolgozat bemutatását a tanuló nyilvánosan, szaktanár jelenlétében végzi. Az eredményes szakdolgozati bemutató a teljesítendő nyelvi kredit-igényt kielégíti. MF/9.2/ Fakultatív idegen-nyelvi képzés MF/9.2a/ Számítógépes nyelvoktatás tananyagelem Célja: Idegen nyelvű weboldalak megismerése, segédanyagok letöltése, internetes feladatok megoldása, külföldi levelező partnerek keresése, idegen nyelvi szoftverek megismerése, számítógépes szótárhasználat. MF/9.2b/ Idegen nyelv nyelvvizsgákra felkészítő tananyagelem Célja: A nyelvvizsgára történő felkészülés, a nyelvvizsga típusától függően tesztek kitöltése, feladatok megoldása, fordítási gyakorlatok, szótárhasználat gyakorlása, kiejtésgyakorlás, társalgási témakörök szókincsének begyakorlása, képleírások, szókapcsolatok, kifejezések megismerése. Fonetikus jelek megismerése, az idegen nyelv hangzóvilágának megfelelő fonetikus jelek megismerése, szókincsfejlesztés, szituációk az idegen nyelvi vizsga sikeres letételéhez. MF/9.2c/ Idegen nyelvű országismeret tananyagelem Célja: A célnyelvi ország történelmének, fontosabb történelmi eseményeinek megismerése. Az idegen ország jellegzetes nevezetességeinek, művészeti alkotásainak bemutatása. Az ország kultúrájának, történelmi hagyományainak idegen nyelven való megismerése. Fontosabb ünnepek, szokások, gasztronómiai jellegzetességek megismerése. MF/9.2d/ Idegen nyelvi kommunikáció Célja: Gyakorlatok a kommunikációs gátlások feloldására, kiejtés javítására. Idegen nyelvű szövegek és hanganyagok feldolgozása a passzív szókincs felszínre-hozásához, és az aktív szókincs fejlesztéséhez. MF/9.3/ Fakultatív sporttevékenység Az intézmény tanárai a tanulók számára meghirdethetnek sportolási lehetőségeket, melyet a meghirdető tanár felügyel. Célja, hogy a tanulók számára lehetővé tegyük a mindennapi testedzést, és az, hogy az egyes sportágak szabályrendszerét a tanulók megismerjék

8 8 Segítségével a tanulók fizikális kondíciója javul, és kiépülhet a rendszeres sportolás iránti igényük. MF/9.4/ Fakultatív informatikai képzés MF/9.4a/ Szövegszerkesztési felzárkóztató foglalkozás Célja: A szövegszerkesztési ismeretek további elmélyítése, példákon keresztüli gyakorlatok megoldásán keresztül. MF/9.4b/ Speciális rendészeti szoftverek Célja: a rendőrségnél rendszeresített, de az alapképzésben nem oktatott egyes számítástechnikai szoftverek bemutatása. MF/9.4c/ Gépírás I. Célja: a tízujjas vakírás alapjainak átismétlése sebességfokozó gyakorlatokkal. MF/9.4d/ Gépírás II. Célja: másolási készség fejlesztése, különös tekintettel a rendészeti iratokban rendszeresen használt számok, írásjelek, rövidítések gyors, szakszerű használatára. MF/9.5/ Fakultatív rendőr szakmai képzés MF/9.5a/ Intézkedések lélektana Célja: Az alábbi intézkedési helyzetek lélektani feldolgozása: Haláleset bejelentése. Öngyilkosság előtt álló személlyel szembeni intézkedés. Túszejtés. Közlekedési balesetben érintettekkel szembeni intézkedés. Drogosokkal szembeni intézkedés. Alkohol hatása alatt lévőkkel szembeni intézkedés. Szexuális bűncselekmény áldozatával szembeni intézkedés,. Családon belüli erőszakban érintettekkel szembeni intézkedés. Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel szembeni intézkedés. Idősekkel szembeni intézkedés. Tömeggel szembeni intézkedés pszichológiája. Skizofrénekkel szembeni intézkedés. Paranoidokkal szembeni intézkedés. Értelmi fogyatékosokkal szembeni intézkedés. Menekültekkel szembeni intézkedés. Depresszióban szenvedőkkel szembeni intézkedés. Pánik és katasztrófa helyzetek lélektana. Hivatalos- és közfeladatot ellátó személyekkel szembeni intézkedés. Hajléktalanokkal szembeni intézkedés. Terrorcselekmények lélektana.

9 9 MF/9.5b/ A kriminálpszichológia alapjai Célja: Az alábbi témákban mélyebb ismeretszerzés: Az erőszakos bűnözés; a családon belüli erőszak, Nemi szerepek és bűnözés kapcsolata, A gyermek- és fiatalkori bűnözés lélektana, Alkoholfogyasztás- kábítószer probléma és bűnözés pszichológiai aspektusai, A személyiségzavarok rendszere, A skizofrénia, A paranoia típusai, A depresszió, Az öngyilkosság pszichodinamikája, A mentális retardációk (organikus oligofréniák), Az agresszió lélektana, A stressz kialakulása és kezelése, Az önagresszió, öndestrukció feldolgozása, A szexuális bűncselekmények pszichológiája. MF/9.5c/ Bűnügyi ismeretek Célja: Jogesetek feldolgozásával, modellezésével a történeti tényállások elemzése. A halmazati és elhatárolási ismeretek a büntetőjogban. A nyomozáshoz kapcsolódó büntetőeljárási és kriminalisztikai ismeretek bővítése, az ismeretkörök részleteiben való elmélyedés, kriminológiai gyűjtő, rendszerező munka. A speciális szakmai ismeretek körét növelő tréningrendszerű foglalkozásokon részvétel, ezzel a bűnügyi témák felé történő orientáció erősítése. MF/9.5d/ Rendészeti igazgatási ismeretek Célja az alábbi témakörökben történő ismeretszerzés: Közúti közlekedési szabálysértések felismerése, elhatárolása. Helyszíni bírság gyakorlati alkalmazása, Szabálysértési feljelentés készítése, Ittas járművezetés szabálysértésének elkövetése során történő helyszíni intézkedés, Szabálysértési meghallgatási jegyzőkönyv készítése, Jogesetek elméleti megoldása és szituációk alkalmazása, Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértési szituációs esetfeldolgozások, Szakmai vizsgára felkészítés régebbi tesztfeladatok próbavizsgás megoldása, Közrend elleni szabálysértések jogeseteinek feldolgozása. Kényszerintézkedések alkalmazásának lehetőségei szabálysértési szituációk alapján. MF/9.5e/ Okmányismeret Célja:. Megismerkedés az Európai Unióban használatban lévő úti okmányok, forgalmi és vezetői engedélyek védelmi és biztonsági rendszereivel, jegyeivel. Az ismeretek elsajátítását követően, képes lesz arra, hogy felismerje az eredeti okmányokra jellemző biztonsági elemeket, valamint a hamisításra utaló jeleket. Amennyiben eredményesen elsajátítja a projektben található ismereteket és feladatokat, az megalapozza a rendőri munka okmányellenőrzésekhez szükséges speciális ismereteinek egy részét is, egyben hozzájárul a szakszerű és határozott rendőri intézkedések végrehajtásához. MF/9.5e/ Határrendészeti technikai eszközök alkalmazása Célja: Az iskola készletében lévő határrendészeti technikai eszközök részletes megismerése, használatának gyakorlása A határrendészeti technikai eszközök alkalmazása tananyagelemben a részletes használati bemutatón kívül gyakorolhatja a tanuló a rendelkezésre álló asztali és mobil okmányleolvasó,

10 10 CO2 mérőkészülék, ipari endoszkóp, okmányvizsgálat egyszerű eszközei /mikroszkóp, UV lámpa, nagyító, 3M confirm fóliavizsgáló/ és az okmányvizsgáló UVEC PASS D berendezés használatát. Amennyiben eredményesen elsajátítja a tananyagelemben található ismereteket és feladatokat, az elősegíti a rendőri munka során a mélységi és idegenrendészeti ellenőrzéseknél jelentkező ellenőrzésekhez szükséges speciális technikai eszköz alkalmazás ismeretek egy részét is, egyben hozzájárul a szakszerű és határozott rendőri intézkedések végrehajtásához. Konzultációs lehetőségek A szakcsoportok félévenként meghatározzák, és hirdetőjükön közzéteszik az egyes tantárgyi, tananyagelemi konzultációk időpontjait, helyét és a konzultációs ügyeletet ellátó oktató nevét. A konzultációs lehetőséggel minden tanuló szabadon élhet. Az állami nyelvvizsgára való felkészülés segítése érdekében idegen nyelvi szakkör és konzultációs ügyelet szervezhető Iskolán kívüli tehetséggondozási lehetőségek Lényege az, hogy kivigyük a tanulókat az iskolán kívüli helyszínekre. Rendőrkapitányságok, RTF, az iskolával együttműködő Egyetemek (Miskolci és a Debreceni Egyetem) Versenyek, vetélkedők - Az iskola hagyományos versenyei, sportvetélkedői a helyzetelemzésben felsoroltak szerint. - Az IRM/BM által meghirdetett tanulmányi versenyek. - Különböző tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön való részvétel Tehetség tanácsadás. Nincs benne az iskola tehetséggondozó programjában. Szükség esetén az iskola pszichológusához fordulhatnak mind az oktatók mind a tanulók. 3. A program céljának meghatározása. (Kik számára készítették a programot, és milyen célokat fogalmaztak meg?) 3.1. Célcsoport: az érettségi utáni kétéves rendészeti képzésben résztvevő év közötti fiatalok, aki élethívatásuknak a rendőri pályát választották A program célja: - a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése, keresve a fejlesztéshez szükséges hatékony pedagógiai eszközöket. (Ebben az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése valósul meg.) - személyiségfejlesztés (motiváció, kommunikáció, konfliktuskezelés, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.) - a tanulók ezen belül is a tehetségígéretek erős oldalának számbavétele, fejlesztése, - egy adott tehetséget mutató tanuló (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak feltérképezése, kiegyenlítése, - megelőzés, légkörjavítás, - olyan területeknek a támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést Alapként kezeljük:

11 11 - a tehetségesnek vélt fiatal számára az a természetes intézményi (iskolai) környezet a legmegfelelőbb az ahová mindennap járnak, ahol a mindennapjaikat töltik. (iskolai- osztálytermi- gyakorlóhelyi környezet) - az egyes képességek fejlesztésének megvannak a személyi, tárgyi és egyéb feltételei: - személyi feltételek: szakképzett oktatók, tehetségfejlesztés iránt elkötelezett vezetők, oktatók tehetségfejlesztés elméleti kérdésit ismerő pedagógusok, akik az iskola által szervezett továbbképzések keretében szerzik meg a tehetségfejlesztéshez elengedhetetlen ismereteket. - tárgyi feltételek: megfelelően felszerelt osztálytermek, szakkabinetek IKT eszközök, internet, szakkönyvtár - egyéb: a tehetségesnek vélt tanulókkal való külön foglalkozási lehetőségek megteremtése, (tanórán kívül) a tanulók tudatos, tervszerű kiválasztása, a kiválasztott tanulók programokba történő beválogatása, vagy az egyes területeken tehetségígéretek részére komplex fejlesztő program/programok kidolgozása (12/30/60-órás modulrendszerű komplex program) Kiemelt célkitűzés az általános személyiségfejlesztés mellett az egyes speciális területen/területeken tehetséget mutató fiatalok képességeinek fejlesztése: - általános személyiségfejlesztés területén: o motiváció o kommunikáció o konfliktuskezelés o pozitív Én-kép, reális önismeret o alkalmazkodóképesség o moralitás o viselkedéskultúra - rendészeti pálya speciális területein: o hatósági szerepek ellátása, o a törvényes rend elfogadása és védelme, o normák betartása és betartatása, o szolgáltatás az állampolgárok részére, o szakszerű, jogszerű, kulturált, határozott és udvarias intézkedés o fegyelem, engedelmesség, parancsvégrehajtás. 4. A tehetségsegítő programba történő beválogatás (szempontjai, módszerei, válogató személyek kompetenciája) 4.1. A beválogatás szempontjai: Az ismeretszerzés jellemzői a tehetséges tanulóknál (Geffert Herskovits): - sokat tudnak különböző dolgokról, - gazdag a szókincsük, - szokatlan kifejezéseket használnak, - a tényeket gyorsan megjegyzik,

12 12 - az ok-okozati viszonyokat gyorsan megjegyzik, - hasonlóságokat, különbözőségeket keresnek a jelenségekben, - jó megfigyelők, - gyorsan felidézik a tanultakat, - sokat olvasnak, - a bonyolult dolgokat áttekinthető egységekre bontják, - kritikusan, függetlenül gondolkodnak. A motiváció: - az őket érdeklő kérdésekkel igen elmélyülten foglalkoznak, - feladataikat befejezik, - unják a mechanikus feladatokat, - a tökéletességre törekednek, - szívesen dolgoznak önállóan, - magas célokat tűznek maguk elé. A kreativitás: - sokszor, sokféle, szokatlan kérdéseket tesznek fel, - ötletesek, - egy problémára több megoldási lehetőséget sorolnak fel, - furcsa, frappáns megoldásokat adnak, - véleményüket nem rejtik véka alá, - jó a humorérzékük, - eredeti, színes a fantáziaviláguk. A speciális viselkedés: - készek szembeszegülni a tekintéllyel, - vállalják a konfliktusokat, - egyéniségek, - individualisták, - mennek a maguk útján, - nem fogadnak el tekintélyalapon véleményt, - kortársaikkal általában kijönnek A tehetség felismerésének módszerei, lehetőségei az iskolán két nagy csoportba sorolható: Kognitív tesztek, eljárások: - intelligencia tesztek, - kreativitás mérése, - képességmérés: - új helyzetekre való reagálás, - problémamegoldó tanulás? - tanulási stílus mérése, - tantárgytesztek, felmérések. Nem kognitív eljárások: - a tehetség motivációs, érdeklődési, diszpozicionális mozzanatainak feltárására, - Én-kép és önértékelő teszt felvétele - Információgyűjtés. A tesztek felvételére a pszichológus irányításával csak abban az esetben kerül sor ha a pedagógusok és a hivatásos oktatók nem tudnak dönteni a tanuló programba való beválogatásáról.

13 Beválogató személyek: - felvételi eljárásban résztvevő szakemberek, - osztályfőnökök, - bemeneti kompetenciamérést végző szakemberek. A 3 fős kompetenciamérést végző csoport összetétele: - osztályfőnök (a mérést végző csoport vezetője) - hivatásos oktató, (rendőrtiszt) - közalkalmazott pedagógus - szükség esetén pszichológus. 5. A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységek és indoklások (gazdagítás, differenciálás, komplex fejlesztés) 5.1. A program pedagógiai és pszichológiai alapelvei: - a tanulók megfelelő motiválása. Milyen a tanuló viszonya az adott tevékenységhez? Összhangban van e ez, a tanuló saját céljaival, érdeklődésével? Megvalósítás: tanulói öntevékenység biztosítása, pedagógusi pozitív megerősítés, folyamatos visszajelzés a tanulónak, az eredmények objektív mérése, tájékoztatás az eredményekről, segítség nyújtás a hiányosságok pótlásában, a tanulók igényszintjének a formálása, pedagógusok képzésének, önképzésének segítése, a tanulóknál a reális Én-kép, önértékelés kialakítása, egyéni feladatadás mellett a csoportos tevékenységek biztosítása, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. - az egyéni, képességek szerinti differenciálás a tanulók tevékenységében Megvalósítás: - tanórán a követelmények minél magasabb szintű teljesítése, - tanórán a tanulók képességeinek megfelelő feladatok adása, - a feladatok különböző szintű megoldásának biztosítása a tanórákon egyéni vagy csoportmunka keretében a kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával, - délután/tanórán kívül de iskolai keretekben külön foglalkozások biztosítása, Alap a tantervi követelmények helyi tantervben megfogalmazottak - minél magasabb szintű ellátása, a követelmények gyakorlatban történő biztos alkalmazása. - ismeretátadás helyett képességfejlesztés (Balogh László megállapításai szerint ) Korrekt fogalomalkotási folyamat. Fontos feladat legyen a szerzett ismeretek maradandóságának megteremtése, alkalmazása a gyakorlatban. Fogalomrendszerek atomisztikus tudás helyett. Cél legyen az ismeretanyag rendszerré építése.

14 14 Feladatértés sötétben való tapogatózás helyett. A tanulók szerezzenek jártasságot a feladatok elemzésében. A pedagógusok fontos feladata legyen a tanulók problémaérzékenységének kialakítása. Több divergens problémamegoldás, a kreativitás fejlesztése. Magolás helyett hatékony tanulási technikák. A tanulók ismerjék meg saját tanulási stílusukat. Ismerjék az elemi és összetett tanulási stratégiákat. A pedagógusok kiemelten kezeljék az értelmi képességek fejlesztését, az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges feltételek biztosítását. - speciális tevékenységi körök szervezése. Megvalósítás: - kommunikációs tréning, - önismeret fejlesztés, - szakkörök az iskolában, tanórán kívüli keretekben - iskolán kívüli lehetőségek megteremtése, biztosítása. - prioritásként jelölt területek a pedagógiai programban (Miskolci Tananyagelemek) Tartalmi szempontból a tanórai tehetséggondozásnak a legfőbb alapelve a gazdagítás /dúsítás/. Célja alapvetően az ismeretek és a műveletekre épülő képességek kötelező tananyagon túllépő fejlesztése. Négy fajtáját igyekeznek megvalósítani oktatóink: Mélységben történő gazdagítás. Ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges fiataloknak tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a többi tanulóknak. A "tartalmi gazdagítás"során igyekeznek a tananyagot a tanulókra érzékenyen szerkeszteni, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, A "feldolgozási képességek gazdagítása" elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben. A "tempóban történő gazdagítás" a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb munkájára épül. Ők azok akik ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál, így kiegészítő elemeket is bevonhatunk a tanulási folyamatba Az iskolai tehetséggondozás tanévi ütemterve: Az első éves tanulók esetében: Szeptember: - a felvételt nyert tanulók középiskolai tanulmányi eredményeinek áttekintése, - milyen szakkörökben, tevékenységi körökben vettek részt középiskolai tanulmányaik során, - milyen eredményeket értek el a középiskolai tanulmányi versenyekben (OKTV ; OSZTV) - a felvételi eredmények áttekintése, - a tanulók érdeklődési körének feltérképezés osztályfőnöki óra keretében - önkitöltős kérdőív felvétele és feldolgozása osztályfőnöki óra keretében a tanulási stílusokról - önismereti diagram felrajzolása a tanulók viselkedésmódjáról, - rövid összefoglalók készítése a szeptember végi osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélésre a tanulókról ( érdeklődési körök? középiskolai kimagasló eredmények? ) - döntés arról hogy milyen szakköröket, tevékenységi köröket indít az iskola az adott

15 15 tanévben - szakkörök tevékenységi körök meghirdetése, a tanulói jelentkezések összegyűjtése, rendszerezése Hi: szeptember 30 F. osztályfőnök Koordinálja: tanulmányi osztály Egyeztetés: szakcsoportvezetőkkel. Október - szakkörök tevékenységi körök indítása, - komplex program kidolgozása? Ha egy éves időszakra készül: 60. órás program Ha két éves időszakra készül:120. órás program - helyzetelemzés, egyéni fejlesztés irányának/irányainak meghatározása tanulónként Október május - foglalkozások tartása, látogatása, vezetői szakcsoportvezetői - ellenőrzése, - a foglalkozások, a tanulók egyéni haladási ütemének rögzítése, adminisztrációs feladatok ellátása A másodévesek esetében A, amennyiben a program két évre lett tervezve a program folytatása azokkal a tanulókkal akik az első évben is részt vettek a munkában. A tanulók jelentkezési határideje ebben az esetben szeptember 15. F: körvezető Tanulmányi osztály A szükséges egyéni korrekciók elvégzése, a csoport összeállítása, a program szükség szerinti módosítása. szeptember 30. Az előző évben megkezdett program folytatása B, amennyiben a program egy évre lett tervezve és dönt a szakcsoport arról hogy milyen köröket kívánnak meghirdetni a másodéveseknek tanulók érdeklődése alapján akkor: - a tanulók érdeklődési körének feltérképezése /kontroll, hogy mi változott az elmúlt évhez viszonyítva) - tevékenységi körök meghirdetése, - a tanulói jelentkezések összegyűjtése, - tevékenységi körök indítása október 1-el. F: tanulmányi osztály 6. A tehetséggondozó programban alkalmazott tevékenységi formák feltételei: 6.1. Munkamegosztás a nevelőtestületben, a program szervezeti felépítése, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei: Szervezeti felépítés

16 Igazgató 16 Oktatási igazgató helyettes programvezető Tehetséggondozó koordinátor Szakcsoportvezetők Pszichológus Alapozó ismereti szakcsoport Szakmai ismereti szakcsoport - igazgató a tehetséggondozó munka iránt elkötelezett vezető - programvezető az igazgató oktatási helyettese, akinek feladata: - általános áttekintés a programról, bátorítás, segítés, tanrendbe történő - beillesztés biztosítása, ellenőrzés, a téma napirenden tartása, - a szükséges változtatások beépítése az iskola Pedagógiai Programjába - szakcsoportvezetők, akiknek feladata: - szakcsoportjukhoz tartozó területeken átfogó programok készítésének segítése, - tanórai és tanórán kívüli gondozás kereteinek figyelemmel kisérése, - a folytonosság és előrehaladás biztosítása, - a forrásanyagok megteremtése, - a hatékonyság ellenőrzése, foglalkozáslátogatások, elemzések, - a jó módszerek közkincsé tétele. - tehetséggondozó koordinátor /tutor; mentor/ olyan szakember, - munkaközösségvezető - aki a tehetségterületen megfelelő képzettséggel vagy végzettséggel, illetve gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Feladata: - össz-iskolai azonosító és ellenőrző programok kidolgozásának koordinálása, - a szakemberek munkájának összehangolása, - tanórán-, tanórán kívül- és iskolán kívüli tevékenységek koordinálása, - versenyek, bemutatók, bemutatkozási, megmérettetési lehetőségek szervezése. - pszichológus aki a problémás helyzetekben - elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban - konzultációs keretek között segíti a program megvalósítását. Munkájának fő területei : A, tanácsadás az egyéni fejlesztési programok kidolgozásához pedagógusoknak, szakkörvezetőknek B, tanácsadás a tanulóknak és a programban résztvevő oktatóknak C, szükség esetén pszichológiai vizsgálatok végzése. D, segítségnyújtás azonosításhoz - szaktanárok, oktatók azok a szakemberek aki kötelező órában közvetlenül és folyamatosan irányítja a tehetséggondozó körökben dolgozó fiatalok tevékenységét, munkáját, kutatási tevékenységüket.

17 17 Részt vesznek: - egyéni fejlesztési tervek kidolgozásában, - a tehetséges tanulók azonosításában, - az egyéni szükségletek és érdeklődés felderítésében és fejlesztésében, - tanórai képességek szerinti differenciált foglalkozások szervezésében, a gazdagító (gazdagítás-dúsítás) programok kidolgozásában, megvalósításában Személyi feltételek - a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusok, - az iskola oktatói közül 25 fő rendelkezik 30 órás akkreditált továbbképzéssel tehetségtémában. 1 fő szerzett ismereteket tehetséggondozás témában pedagógiai tanulmányai keretében a Debreceni Egyetemen (betétlapot kapott a kurzus elvégzéséről). Egy főállású pszichológus segíti a program megvalósítását. Az iskola a program megvalósításának szakmai segítése, a felsőfokú tudományos háttér megteremtése érdekében együttműködési megállapodást kötött a Magyar Tehetséggondozó Társasággal és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai tanszékével, fogadja az egyetem pszichológia szakos végzős hallgatóit tehetség szakirány összefüggő szakmai gyakorlatra. - belső szakmai továbbképzés szervezése a pedagógusok részére - akkreditált továbbképzésre történő beiskolázás az iskola éves beiskolázási tervében rögzítettek szerint, - beiskolázás tehetségfejlesztő posztgraduális képzésre a Debreceni Egyetemre 6.3. Tárgyi feltételek helyzete. A tehetséggondozás szakkabinetjei: - bűnügyi - határrendészeti - szituációs, - csapatszolgálati - közlekedési - fedett- és szabadtéri lőtér - önvédelmi sportok tornaterme Valamennyi egyéb szaktanterem/tanterem is rendelkezik az oktatáshoz szükséges IKT eszközökkel és a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges technikai- oktatástechnika- és kényszerítő eszközökkel Pénzügyi feltételek: - iskola éves költségvetésében tervezve - kötelező órában történő feladatellátás (Miskolci Tananyagelemek, iskolai szakkörök) - pályázati lehetőségek kihasználása 7. A célok elérését mutató indikátorok - a tanulók kb 10%-a kerül a programba. - egy tehetséggondozó műhelybe fő tanuló kerülhet. - a programok 12/30/60 órások lehetnek. - a programból való lemorzsolódás 10% alatti legyen. - a legjobb eredményt elért 2 tanuló az MTT elismerést kapja meg. - a programban részt vett legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók választhassanak először az álláshelyek között. - a szakköröket megfelelő számú érdeklődő tanuló esetén (min: 15 fő) érdeklődési körének megfelelően kell indítani. 8. Hatásvizsgálatok ezek eszközei (Milyen eredményei vannak a program megvalósításának)

18 Az iskolai tehetséggondozó program megvalósítása, hatásvizsgálat: - Variációk: A, tehetségesnek vélt tanuló az iskolában már meglévő ( szakkör, tevékenységi kör) programba történő beválogatása, Adott a program, keressük hozzá a tanulókat. B, adott valamelyik területen a tehetséges tanuló/tanulók és a részükre dolgozunk ki programot A tehetséges tanulók számára készítünk komplex programot. - Programmegvalósítás (félévenkénti 30.órás egy modul - egymásra épülő, összesen 4x30 órás komplex program kidolgozása, modulokra bontva) - A program hatásvizsgálata melyet végez a: Pedagógus: - hogyan változott a tanuló tanulási stratégiája, technikája, - a tanulási motívumok változásai (tanulási motiváció vizsgálata) - az adott tanulóra kidolgozott egyéni fejlesztési terv megvalósulása, - a foglalkozásokon alkalmazott módszerek (eredményesnek vélt) számbavétele, - milyenek a kompetencia mérés eredményei Pszichológus: - hogyan fejlődtek a tanulók általános intellektuális képességei? - Milyenek a szorongási mutatók, azok hogyan változtak? 8.2. Monitoring, a fejlesztési lehetőségek számbavétele céljából. A monitoring olyan tevékenység, amely figyelemmel kíséri egy adott program előrehaladását. A programban meghatározott célok megvalósulásának az iskola tehetséggondozó programjának - nyomon követése. Annak figyelemmel kísérése, hogy a tervek szerint halad-e a program. A monitoring alapja: folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a program szakmai vezetése időről időre képet kapjon arról, hogy mennyire eredményes a program előrehaladása, mennyire valósul meg, vagy mennyire közelít az elvégzett tevékenység a célkitűzésekhez, hogy milyen változás következett be a programban résztvevők felkészültségében. A belső monitoring főbb jellemzői Cél: Folyamatos információszerzés a program végrehajtásának folyamatáról. A programban résztvevő tanulók fejlődési folyamatáról monitoring írásos összegző jelentés készül:. Félévenként a program előrehaladásáról Összegző értékelés a program lezárását követően a másodév végén a tanuló összegző jellemzésének elkészítésekor Tevékenységek: Eljárásrend kialakítása; mérőeszköz elkészítése, folyamatos fejlesztése; mintavételi eljárás kidolgozása; adatfelvétel - kérdőív (önkitöltős); helyszíni tapasztalatszerzés /foglalkozások tevékenységi körök látogatása; interjúk készítése; adatrögzítés - mennyiségi értékelés; elemzés értékelés - minőségi elemzés; írásbeli összegzés - a monitoring-jelentés elkészítése; dokumentáció összeállítása;

19 visszacsatolás. 19 Mérőeszközök: önkitöltős kérdőív; interjú Javasolt tesztek, mérőlapok pedagógusoknak: Tanulási stílus, Tantárgyak iránti attitűd, Az iskolai motiváció, A tanulási orientáció, Tehetség és személyiség, (Tanulási jellemzők;motivációs jellemzők; a kreativitás jellemzői;vezetési társas jellemzők) A tanulási erősségek feltérképezése, (nyelvi; logikai-matematikai; testimozgási; téri; interperszonális; intraperszonális; zenei; stb) Kreativitás szabadidő, A kreatív személyiség, Osztálytérkép készítése, A potenciálisan tehetséges gyermekek megtalálása, Sikerkeresés kudarckerülés, Önismereti diagram felrajzolása a modulzárások alkalmával. 9. A tehetségsegítő programokból kikerülők nyomon követése. Valamennyi fiatallal a felvételt követően tanulószerződés kötésére kerül sor. Így biztosított hogy a végzés után valamennyi fiatalnak van munkahelye. A fenntartó kétévente áttekinti a végzett fiatalok munkahelyi beválását, igy a tehetséggondozó programokban dolgozottakét is. Miskolc, szeptember 30. Sarka Ferenc MTT alelnöke Bagi István r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben

Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben Tehetségfejlesztési modellek a rendészeti képzésben a TÁMOP 3.4.3.-08/2009-0111 Iskolai tehetséggondozás című pályázati projekt kutatási részprojektje a tehetséggondozás helyzetének feltérképezése A Miskolci

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek

TEHETSÉGPEDAGÓGIA. I. Alapfogalmak, definíciók, modellek TEHETSÉGPEDAGÓGIA I. Alapfogalmak, definíciók, modellek A TEHETSÉG DEFINÍCIÓI 1. Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Varga Erzsébet Oktatási törvény adta lehetőség. Tehetségek jelenléte az iskolában, szülői igény. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Pedagógusok szakmai hivatástudata. A tehetséggondozás

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

EGYÉNI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, A TERVKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI

EGYÉNI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, A TERVKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI EGYÉNI TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, A TERVKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI INNOVÁCIÓ A MŰVÉSZETOKTATÁSBAN Budapest, 2016. november 17. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Magyar Tehetséggondozó

Részletesebben

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben