A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja"

Átírás

1 .. fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. (Geffert 1989.) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó Programja 1. Helyzetelemzés, a programalkotás körülményei: az iskola tehetséggondozó programjának összeállításához a 2007/2008 tanévben kezdett hozzá az intézet vezetése. Bevezetése folyamatosan valósul meg a 2008/2009 tanévtől. A helyzetelemzés során az alábbi feladatokat végeztük el a program kidolgozása előtt. Felmértük: - a, vannak e a tehetséggondozás pedagógiája iránt érdeklődő pedagógusok? - b, mit kezdenek jelenleg a tehetségesnek vélt jobb képességű fiatalokkal az oktatók? - c, milyen jogszabályi lehetőségei vannak az iskolának egy esetleges tehetséggondozó program kidolgozására és bevezetésére? - d, hogyan jelenik meg a tehetséggondozás az iskola Pedagógiai/nevelési programjában. Hogyan kerültek megfogalmazásra a célok, a feladatok és az ehhez kapcsolódó eljárások rendszere. Ebben a nevelőtestület által elfogadott a fenntartó által jóváhagyott programban az alábbiak olvashatók. Cél: Az iskolának fel kell készítenie a tanulót arra, hogy a végzést követően sikeresen beilleszkedjen a szakmai környezetbe, hatékonyan részt tudjon venni annak munkájában. Valamint célja az is, hogy a tanuló egyedi erősségeire építsen, figyelembe vegye a tanuló egyéni adottságait és oktatási-nevelési eljárásait a diák fejlődésének a legkiemelkedőbb területeire, összpontosítsa. Feladatok: - a tanulók képességeinek megismerése, a tehetségesek kiválasztása, - a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése a tehetséges tanulók oktatásához, neveléséhez szükséges speciális pedagógiai módszerek területén. Az ehhez kapcsolódó eszközök, eljárások: - kezdő, haladó osztályok kialakítása a nyelvi képzésben, lehetőség szerint csoportbontással, - versenyekre felkészítő csoportok létrehozása, - tanórán kívüli érdeklődési, önképző körök létrehozása, - internet felhasználása szakmai témakörök feldolgozására és idegennyelv-tanulásra, - iskolai sportkörök, - kulturális rendezvények kínálata, történelmi, honismereti és szakmai témájú előadások a terület szakértőinek közreműködésével, - iskolai könyvtár, számítógépes szaktantermek, valamint más iskolai létesítmények,

2 2 eszközök használata, - testvériskolai kapcsolatok ápolása (szakmai, nyelvi és országiismeret bővítése), - iskolai szintű tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, - a tehetséges tanulók részére differenciált feladatok folyamatos biztosítása a tanórák keretén belül, - egyéni konzultáció biztosítása igény szerint a nyelvvizsgára készülő diákok számára. - e, a tehetséggondozás jelenlegi formáinak számbavétele (szakkörök, tevékenységi körök, versenyek vetélkedők, az otthoni írásbeli dolgozat elkészítésének követelményei, tartalmi és formai elvárásai) A tanulmányi eredmények milyen támogatási rendszerek elérését teszik lehetővé az iskolán a tanulók részére (ösztöndíj, ösztöndíj kiegészítés, nyelvvizsga, juttatások, elismerések, dicséretek, mentortanári rendszer, az eredményes tehetséggondozó munkát végző oktatók elismerésének helyzete) - f, a tehetséggondozás elvi alapjainak megismerése a Tehetséggondozói modell választása érdekében. (választott modell a Renzulli Mönks modell lett, támaszkodva a Czeizel modellre) - g, kiinduló tehetségfogalom keresése. (Harsányi István Sárospataki tehetségvédő tehetségfogalmát választottuk Tehetségen azt a velünk született, majd céltudatos tevékenység, gyakorlás által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos behatárolt területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni - h, a rendészeti terület kompetenciáinak számbavétele (milyen kompetenciák magas szintű gyakorlására kell felkészíteni a fiatalokat?) Ezek az EU Twinning program szerint Szelestey Judit összeállításában: Alkalmazkodó képesség Döntési képesség Együttműködés Empátia Felelősségvállalás Kommunikáció Minőségre törekvés Önállóság Önbizalom Önfejlesztés Önkontroll Problémamegoldó képesség Szabálytudat - szabálytartás Teljesítmény - orientáció - i, meghatároztuk, azt hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a rendészeti terület tehetségfogalmának meghatározásakor. Ezek a következők voltak: - Adottság. - Képesség. Testi képességek terén /erő; ügyesség; gyorsaság; állóképesség) - Speciális képességek, amelyek szükségesek a rendőri munkához. - Elkötelezettség a rendőri pálya iránt. - Magas szintű ismeret. Speciális elméleti ismeret, készség. Felkészültség. - Intelligencia. Általános intellektuális képességek. - Kreativitás.

3 3 - j, megfogalmaztuk első tehetségfogalmunkat. Tehetség alatt értjük: Egy/vagy több speciális tevékenység elvégzéséhez esetünkben a rendőri tevékenységek - szükséges képességek halmozódása és az átlagosnál minőségileg magasabb foka. (Sarka 2008) Speciális tevékenységek alatt értettük Hatósági szerepek ellátása A törvényes rend elfogadása A tevékenység elvégzéséhez szükséges képességek alatt értettük A jog gyakorlati alkalmazása A törvényes rend elismerése, és védelme. A törvények, szabályok, normák betartása és betartatása. Szolgáltatás Szolgáltatói szerep, segítségnyújtás, segítőszándék Rendőri intézkedés Intézkedés szakszerűsége, udvariassága, határozottsága, kulturáltsága Parancsvégrehajtás Rendészeti terület prioritásainak megfelelő területeket. Engedelmesség, fegyelem - kommunikáció (anyanyelvi, idegen nyelvi) - IKT - Rendőr szakmai - Fizikális felkészültség k, meghatároztuk a program célját: - a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése, keresve a fejlesztéshez szükséges hatékony pedagógiai eszközöket. (Ebben az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése valósulna meg.) - személyiségfejlesztés (motiváció, kommunikáció, konfliktuskezelés, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.) - a tanulók ezen belül is a tehetségígéretek erős oldalának számbavétele, fejlesztése, - egy adott tehetséget mutató tanuló (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak feltérképezése, kiegyenlítése, - megelőzés, légkörjavítás, - olyan területeknek a támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. Programunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulóit, - benne az egyes területen tehetségígéret, vagy már tehetséges fiatalok - programszerűen támogassuk és az iskolában eddig működő tehetséggondozó programok szakkörök- munkáját összehangoljuk, annak érdekében, hogy a munkakörre meghatározott legmagasabb szintű kompetenciák birtokában kerüljenek ki a munkaerőpiacra. A program összeállítói egyetértettek Geffert Éva gondolatával, amely végül is a tehetséggondozó programunk küldetése is lett:. fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása (Geffert, 1989). l, szakirodalom segítségével vettük számba azokat a jellemzőket, amelyek a tehetségesnek vélt tanulókat jellemzi.

4 4 2. A tehetségsegítési terület bemutatása (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségtanácsadás) 2.1. Tehetségazonosítás, a tehetséges tanulók kiválasztása az alábbi eljárás szerint valósul meg. - információk gyűjtése a tanuló középiskolai tanulmányi munkájáról, előmeneteléről, - középiskolai tanulmányi eredmények számbavétele az alábbi tantárgyakból a 11 és 12 évfolyam végén valamint az érettségi eredményei. (történelem, idegen nyelv, testnevelés, matematika, magyar, rendészeti fakultációs tárgy) - felvételi eredményei (műveltségi teszt és a fizikális felmérés eredményei) - a felvételi eljárás keretében végzett pszichológiai vizsgálat eredményei, - a bemeneti kompetencia mérés eredményei. Mért területek: - Kommunikáció ezen belül a kapcsolatteremtés-fenntartás, közérthetőség, - Együttműködés ezen belül az alkalmazkodóképesség, az empátia, az önbizalom és az önkontroll - Problémamegoldó és döntésképesség ezen belül a felelősségvállalás, minőségre törekvés, határozottság, szabálytudat, önállóság, rugalmasság, helyzetfelismerő készség (körültekintés-elővigyázatosság) - Önfejlesztés-tanulási készség ezen belül a teljesítményorientáció - valamint felvételre kerül a tanulói önismeretei diagramja a rendőri szempontból fontos viselkedési jegyek kiemelésével - a tehetséget mutató tanulók jellemzőinek megfigyelése szeptember hónapban (részletes kifejtése a 4.1.pontban található) - információk gyűjtése a pedagógusok/oktatók által tehetségesnek minősített tanulókról F: osztályfőnök - a pedagógusok/oktatók megfigyelései alapján. Hogyan látják az osztályban tanító oktatók a tanuló fejlődését, előrehaladását, lényeglátását, ismeretszerzését, tanulási stílusát, érdeklődését, elkötelezettségét?, Tanári, osztályfőnöki jellemzések F: oktatók Koordinálja: osztályfőnök Ellenőrzi és összehangolja: szakcsoportvezetők - osztálytársak, csoporttársak, szobatársak véleménye az adott tanulóról, F: diákönkormányzat Osztályfőnök - a tanulóknak az egyes szakterületen/szakterületeken nyújtott teljesítménye, F: oktatók - a tanulóval folytatott egyéni beszélgetés, a tanuló családi hátterének feltérképezése, egyéni érdeklődési körének megismerése, F. osztályfőnök Tanulói Szociális Bizottság - beválogatás, mérés a fenti megfigyelések mellett, (Pl. tanulási stílus; önismeret, Renzulli- Hartman skála ) F: osztályfőnök Közreműködik: az iskola pszichológusa - olyan tesztek alkalmazása, amelyek felvételéhez és kiértékeléséhez nincs szükség pszichológusi végzettségre, F: szaktanárok - a tanulók szükség szerinti pszichológiai vizsgálata kreativitás, motiváció (iskolai teljesítmény motivációja) területeken abban az esetben ha a szaktanár megerősítést vár azonosító munkájához

5 5 F: pszichológus Összehangolja: szakcsoportvezető A tesztek egyfelől a tehetség azonosításához is kapaszkodókat jelentenek, másfelől az iskolai tehetségfejlesztő programok hatásvizsgálatához is felhasználhatók. Balogh László 2006/ E tevékenységsorozatban fontos az osztályfőnök, a pedagógus oktató, és a pszichológus összehangolt munkája Tehetséggondozás, tehetséggondozás formái az iskola tehetséggondozó programjában A tehetséggondozás formái: Tanórai keretben folyó tehetséggondozó munka: - differenciált foglalkozás - képességek szerinti differenciálás - kompetencia alapú moduláris képzés - gazdagítás dúsítás: Jellemzői: - hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, - produktív gondolkodás (célirányos) - komplex gondolkodás, - fogalmak kialakítása, - a tanultak felhasználása gyakorlati feladatokban, - a belső összefüggésekre koncentráló tanulás, - a tanulók igényeire, szükségleteire épülő tanulás (csökkenjen az előíró,merev keretekben folyó oktatás) - problémafeltárás, problémakeresés tanulása, - kritikai gondolkodás fejlesztése, - a jövőbeni lehetőségeken való gondolkodás. (A Renzulli modell az amely talán a legátfogóbb és a legtöbb segítséget adja a pedagógusnak ezen forma tanórai megvalósításához.) Itt háromtípusú programélmény különíthető el: - az első típusú az általános felfedező élményeket foglalja magába. Olyan ismereteket, amelyek a tantervi követelményekhez kapcsolhatók. A témakör új és izgalmas témáival és területeivel ismerteti meg a tanulókat. A gyakorlatok között szerepelhet terepmunka, kiselőadás, külön olvasmányok, szakanyagok feldolgozása, ismertetése, beszámolók otthoni dolgozatok szakanyagok készítése, esetek feldolgozása és elemzése. - a második típusú gazdagítás, a csoportos képzés, gyakorlatok, olyan tevékenységekből állnak, amelyeket a kognitív és affektív folyamatok fejlesztésére tervezett a pedagógus./ Tanulói tevékenykedtetés/ Itt a páros munkát részesítik előnyben oktatóink. - a harmadik típusú gazdagítás a valós problémák egyéni és kiscsoportos feldolgozását jelenti. Szituációk, esetismertetések elemzések, esetfeldolgozások, stb. Ezek a speciálisan kialakított tantermekben, szakkabinetekben, tréning jellegű tantermekben valósulnak meg. Ennek érdekében rengeteg AC gyakorlatot állítottak össze oktatóink. (Itt is előnyben részesítik a páros munkát.) Egy példa a tanulók irányítására a problémamegoldó technikák alkalmazása során. - első lépés: eldönteni mi a probléma, és annak a világos meghatározása, - második lépés: segítségnyújtás a tanulóknak ahhoz, hogy meghatározzák azokat a tényezőket, amelyek összefüggésben vannak a problémával, - harmadik lépés: a problémamegoldásban meghatározott tényezőkről szóló információk megszerzése, vagy annak megbeszélése, hogy az információkat

6 6 hogyan, honnan tudják megszerezni. Ekkor az információk összegyűjtése, rendszerezése valósul meg. - Negyedik lépés: az összegyűjtött információk alapján a lehetséges megoldások számbavétele. - Ötödik lépés: minden egyes megoldási javaslat értékelése és a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása. - Hatodik és hetedik lépés: a javasolt megoldás tesztelése, a következmények kiszámítása. - Nyolcadik lépés: önellenőrzés, tanulói és tanári értékelés, esetleg minősítés. Mindezeket igen gyakran páros munka formájában oldják meg a tanulók. Szükséges ez azért mert a majdani munkájukban járőrpárban kell feladataikat ellátni Iskolai szakkörök, tevékenységi körök amelyekből választhatnak a tanulók: - természetjáró, - internet, - jelbeszéd, - önismeret, kommunikáció, - közlekedési, - kriminalisztika, - lövészet, - nyelv-vizsga előkészítők, - nyelvi felzárkóztatás, - DADA iskolai bűnmegelőzési ismeretek, - sport a testi képességek fejlesztése érdekében: - dzsúdó, - karate, - birkózás, - atlétika, - fizikai felzárkóztatás A szakmához, a rendészeti képzéshez kötődő speciális tehetséggondozási területek. Az iskola saját fakultatív tananyagelemei a tehetséggondozás szolgálatában. /Az egyes tananyagelemekből blokkonként egyet a tanulónak választania kell, és teljesíteni a követelményeket képzés rendszerében. Ezek Miskolci Fakultatív Tananyagelemként (MF) szerepelnek az iskola módosított Pedagógiai Programjában./ MF/9.1/ Fakultatív magyar nyelvi kommunikációs képzés MF/9.1a/ Magyar nyelvi beszédgyakorlat tananyagelem Célja: A kommunikációs készség fejlesztése. Gyakorlatok, a különböző szituációkban való helyes és szakszerű megnyilatkozások elősegítésére, az életszerű szituációkban való magabiztosság kialakítására. MF/9.1b/ Évfolyamdolgozat Célja: A tanulók kommunikációjának javítása, a szakmai témák iránti fogékonyság felkeltése.

7 7 A tanulók a szakcsoportok által meghirdetett szakmai évfolyam-dolgozati témákban, melyeket a szakmai konzulensek a szakcsoporti faliújságon, illetve elektronikus formában meghirdetnek, szakmai agyaggyűjtést, rendszerezést és feldolgozást végeznek, melynek eredményét évfolyamdolgozat formájában összegzik. A dolgozat bemutatását a tanuló nyilvánosan, szaktanár jelenlétében végzi. Az eredményes szakdolgozati bemutató a teljesítendő nyelvi kredit-igényt kielégíti. MF/9.2/ Fakultatív idegen-nyelvi képzés MF/9.2a/ Számítógépes nyelvoktatás tananyagelem Célja: Idegen nyelvű weboldalak megismerése, segédanyagok letöltése, internetes feladatok megoldása, külföldi levelező partnerek keresése, idegen nyelvi szoftverek megismerése, számítógépes szótárhasználat. MF/9.2b/ Idegen nyelv nyelvvizsgákra felkészítő tananyagelem Célja: A nyelvvizsgára történő felkészülés, a nyelvvizsga típusától függően tesztek kitöltése, feladatok megoldása, fordítási gyakorlatok, szótárhasználat gyakorlása, kiejtésgyakorlás, társalgási témakörök szókincsének begyakorlása, képleírások, szókapcsolatok, kifejezések megismerése. Fonetikus jelek megismerése, az idegen nyelv hangzóvilágának megfelelő fonetikus jelek megismerése, szókincsfejlesztés, szituációk az idegen nyelvi vizsga sikeres letételéhez. MF/9.2c/ Idegen nyelvű országismeret tananyagelem Célja: A célnyelvi ország történelmének, fontosabb történelmi eseményeinek megismerése. Az idegen ország jellegzetes nevezetességeinek, művészeti alkotásainak bemutatása. Az ország kultúrájának, történelmi hagyományainak idegen nyelven való megismerése. Fontosabb ünnepek, szokások, gasztronómiai jellegzetességek megismerése. MF/9.2d/ Idegen nyelvi kommunikáció Célja: Gyakorlatok a kommunikációs gátlások feloldására, kiejtés javítására. Idegen nyelvű szövegek és hanganyagok feldolgozása a passzív szókincs felszínre-hozásához, és az aktív szókincs fejlesztéséhez. MF/9.3/ Fakultatív sporttevékenység Az intézmény tanárai a tanulók számára meghirdethetnek sportolási lehetőségeket, melyet a meghirdető tanár felügyel. Célja, hogy a tanulók számára lehetővé tegyük a mindennapi testedzést, és az, hogy az egyes sportágak szabályrendszerét a tanulók megismerjék

8 8 Segítségével a tanulók fizikális kondíciója javul, és kiépülhet a rendszeres sportolás iránti igényük. MF/9.4/ Fakultatív informatikai képzés MF/9.4a/ Szövegszerkesztési felzárkóztató foglalkozás Célja: A szövegszerkesztési ismeretek további elmélyítése, példákon keresztüli gyakorlatok megoldásán keresztül. MF/9.4b/ Speciális rendészeti szoftverek Célja: a rendőrségnél rendszeresített, de az alapképzésben nem oktatott egyes számítástechnikai szoftverek bemutatása. MF/9.4c/ Gépírás I. Célja: a tízujjas vakírás alapjainak átismétlése sebességfokozó gyakorlatokkal. MF/9.4d/ Gépírás II. Célja: másolási készség fejlesztése, különös tekintettel a rendészeti iratokban rendszeresen használt számok, írásjelek, rövidítések gyors, szakszerű használatára. MF/9.5/ Fakultatív rendőr szakmai képzés MF/9.5a/ Intézkedések lélektana Célja: Az alábbi intézkedési helyzetek lélektani feldolgozása: Haláleset bejelentése. Öngyilkosság előtt álló személlyel szembeni intézkedés. Túszejtés. Közlekedési balesetben érintettekkel szembeni intézkedés. Drogosokkal szembeni intézkedés. Alkohol hatása alatt lévőkkel szembeni intézkedés. Szexuális bűncselekmény áldozatával szembeni intézkedés,. Családon belüli erőszakban érintettekkel szembeni intézkedés. Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel szembeni intézkedés. Idősekkel szembeni intézkedés. Tömeggel szembeni intézkedés pszichológiája. Skizofrénekkel szembeni intézkedés. Paranoidokkal szembeni intézkedés. Értelmi fogyatékosokkal szembeni intézkedés. Menekültekkel szembeni intézkedés. Depresszióban szenvedőkkel szembeni intézkedés. Pánik és katasztrófa helyzetek lélektana. Hivatalos- és közfeladatot ellátó személyekkel szembeni intézkedés. Hajléktalanokkal szembeni intézkedés. Terrorcselekmények lélektana.

9 9 MF/9.5b/ A kriminálpszichológia alapjai Célja: Az alábbi témákban mélyebb ismeretszerzés: Az erőszakos bűnözés; a családon belüli erőszak, Nemi szerepek és bűnözés kapcsolata, A gyermek- és fiatalkori bűnözés lélektana, Alkoholfogyasztás- kábítószer probléma és bűnözés pszichológiai aspektusai, A személyiségzavarok rendszere, A skizofrénia, A paranoia típusai, A depresszió, Az öngyilkosság pszichodinamikája, A mentális retardációk (organikus oligofréniák), Az agresszió lélektana, A stressz kialakulása és kezelése, Az önagresszió, öndestrukció feldolgozása, A szexuális bűncselekmények pszichológiája. MF/9.5c/ Bűnügyi ismeretek Célja: Jogesetek feldolgozásával, modellezésével a történeti tényállások elemzése. A halmazati és elhatárolási ismeretek a büntetőjogban. A nyomozáshoz kapcsolódó büntetőeljárási és kriminalisztikai ismeretek bővítése, az ismeretkörök részleteiben való elmélyedés, kriminológiai gyűjtő, rendszerező munka. A speciális szakmai ismeretek körét növelő tréningrendszerű foglalkozásokon részvétel, ezzel a bűnügyi témák felé történő orientáció erősítése. MF/9.5d/ Rendészeti igazgatási ismeretek Célja az alábbi témakörökben történő ismeretszerzés: Közúti közlekedési szabálysértések felismerése, elhatárolása. Helyszíni bírság gyakorlati alkalmazása, Szabálysértési feljelentés készítése, Ittas járművezetés szabálysértésének elkövetése során történő helyszíni intézkedés, Szabálysértési meghallgatási jegyzőkönyv készítése, Jogesetek elméleti megoldása és szituációk alkalmazása, Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértési szituációs esetfeldolgozások, Szakmai vizsgára felkészítés régebbi tesztfeladatok próbavizsgás megoldása, Közrend elleni szabálysértések jogeseteinek feldolgozása. Kényszerintézkedések alkalmazásának lehetőségei szabálysértési szituációk alapján. MF/9.5e/ Okmányismeret Célja:. Megismerkedés az Európai Unióban használatban lévő úti okmányok, forgalmi és vezetői engedélyek védelmi és biztonsági rendszereivel, jegyeivel. Az ismeretek elsajátítását követően, képes lesz arra, hogy felismerje az eredeti okmányokra jellemző biztonsági elemeket, valamint a hamisításra utaló jeleket. Amennyiben eredményesen elsajátítja a projektben található ismereteket és feladatokat, az megalapozza a rendőri munka okmányellenőrzésekhez szükséges speciális ismereteinek egy részét is, egyben hozzájárul a szakszerű és határozott rendőri intézkedések végrehajtásához. MF/9.5e/ Határrendészeti technikai eszközök alkalmazása Célja: Az iskola készletében lévő határrendészeti technikai eszközök részletes megismerése, használatának gyakorlása A határrendészeti technikai eszközök alkalmazása tananyagelemben a részletes használati bemutatón kívül gyakorolhatja a tanuló a rendelkezésre álló asztali és mobil okmányleolvasó,

10 10 CO2 mérőkészülék, ipari endoszkóp, okmányvizsgálat egyszerű eszközei /mikroszkóp, UV lámpa, nagyító, 3M confirm fóliavizsgáló/ és az okmányvizsgáló UVEC PASS D berendezés használatát. Amennyiben eredményesen elsajátítja a tananyagelemben található ismereteket és feladatokat, az elősegíti a rendőri munka során a mélységi és idegenrendészeti ellenőrzéseknél jelentkező ellenőrzésekhez szükséges speciális technikai eszköz alkalmazás ismeretek egy részét is, egyben hozzájárul a szakszerű és határozott rendőri intézkedések végrehajtásához. Konzultációs lehetőségek A szakcsoportok félévenként meghatározzák, és hirdetőjükön közzéteszik az egyes tantárgyi, tananyagelemi konzultációk időpontjait, helyét és a konzultációs ügyeletet ellátó oktató nevét. A konzultációs lehetőséggel minden tanuló szabadon élhet. Az állami nyelvvizsgára való felkészülés segítése érdekében idegen nyelvi szakkör és konzultációs ügyelet szervezhető Iskolán kívüli tehetséggondozási lehetőségek Lényege az, hogy kivigyük a tanulókat az iskolán kívüli helyszínekre. Rendőrkapitányságok, RTF, az iskolával együttműködő Egyetemek (Miskolci és a Debreceni Egyetem) Versenyek, vetélkedők - Az iskola hagyományos versenyei, sportvetélkedői a helyzetelemzésben felsoroltak szerint. - Az IRM/BM által meghirdetett tanulmányi versenyek. - Különböző tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön való részvétel Tehetség tanácsadás. Nincs benne az iskola tehetséggondozó programjában. Szükség esetén az iskola pszichológusához fordulhatnak mind az oktatók mind a tanulók. 3. A program céljának meghatározása. (Kik számára készítették a programot, és milyen célokat fogalmaztak meg?) 3.1. Célcsoport: az érettségi utáni kétéves rendészeti képzésben résztvevő év közötti fiatalok, aki élethívatásuknak a rendőri pályát választották A program célja: - a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése, keresve a fejlesztéshez szükséges hatékony pedagógiai eszközöket. (Ebben az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése valósul meg.) - személyiségfejlesztés (motiváció, kommunikáció, konfliktuskezelés, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.) - a tanulók ezen belül is a tehetségígéretek erős oldalának számbavétele, fejlesztése, - egy adott tehetséget mutató tanuló (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak feltérképezése, kiegyenlítése, - megelőzés, légkörjavítás, - olyan területeknek a támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést Alapként kezeljük:

11 11 - a tehetségesnek vélt fiatal számára az a természetes intézményi (iskolai) környezet a legmegfelelőbb az ahová mindennap járnak, ahol a mindennapjaikat töltik. (iskolai- osztálytermi- gyakorlóhelyi környezet) - az egyes képességek fejlesztésének megvannak a személyi, tárgyi és egyéb feltételei: - személyi feltételek: szakképzett oktatók, tehetségfejlesztés iránt elkötelezett vezetők, oktatók tehetségfejlesztés elméleti kérdésit ismerő pedagógusok, akik az iskola által szervezett továbbképzések keretében szerzik meg a tehetségfejlesztéshez elengedhetetlen ismereteket. - tárgyi feltételek: megfelelően felszerelt osztálytermek, szakkabinetek IKT eszközök, internet, szakkönyvtár - egyéb: a tehetségesnek vélt tanulókkal való külön foglalkozási lehetőségek megteremtése, (tanórán kívül) a tanulók tudatos, tervszerű kiválasztása, a kiválasztott tanulók programokba történő beválogatása, vagy az egyes területeken tehetségígéretek részére komplex fejlesztő program/programok kidolgozása (12/30/60-órás modulrendszerű komplex program) Kiemelt célkitűzés az általános személyiségfejlesztés mellett az egyes speciális területen/területeken tehetséget mutató fiatalok képességeinek fejlesztése: - általános személyiségfejlesztés területén: o motiváció o kommunikáció o konfliktuskezelés o pozitív Én-kép, reális önismeret o alkalmazkodóképesség o moralitás o viselkedéskultúra - rendészeti pálya speciális területein: o hatósági szerepek ellátása, o a törvényes rend elfogadása és védelme, o normák betartása és betartatása, o szolgáltatás az állampolgárok részére, o szakszerű, jogszerű, kulturált, határozott és udvarias intézkedés o fegyelem, engedelmesség, parancsvégrehajtás. 4. A tehetségsegítő programba történő beválogatás (szempontjai, módszerei, válogató személyek kompetenciája) 4.1. A beválogatás szempontjai: Az ismeretszerzés jellemzői a tehetséges tanulóknál (Geffert Herskovits): - sokat tudnak különböző dolgokról, - gazdag a szókincsük, - szokatlan kifejezéseket használnak, - a tényeket gyorsan megjegyzik,

12 12 - az ok-okozati viszonyokat gyorsan megjegyzik, - hasonlóságokat, különbözőségeket keresnek a jelenségekben, - jó megfigyelők, - gyorsan felidézik a tanultakat, - sokat olvasnak, - a bonyolult dolgokat áttekinthető egységekre bontják, - kritikusan, függetlenül gondolkodnak. A motiváció: - az őket érdeklő kérdésekkel igen elmélyülten foglalkoznak, - feladataikat befejezik, - unják a mechanikus feladatokat, - a tökéletességre törekednek, - szívesen dolgoznak önállóan, - magas célokat tűznek maguk elé. A kreativitás: - sokszor, sokféle, szokatlan kérdéseket tesznek fel, - ötletesek, - egy problémára több megoldási lehetőséget sorolnak fel, - furcsa, frappáns megoldásokat adnak, - véleményüket nem rejtik véka alá, - jó a humorérzékük, - eredeti, színes a fantáziaviláguk. A speciális viselkedés: - készek szembeszegülni a tekintéllyel, - vállalják a konfliktusokat, - egyéniségek, - individualisták, - mennek a maguk útján, - nem fogadnak el tekintélyalapon véleményt, - kortársaikkal általában kijönnek A tehetség felismerésének módszerei, lehetőségei az iskolán két nagy csoportba sorolható: Kognitív tesztek, eljárások: - intelligencia tesztek, - kreativitás mérése, - képességmérés: - új helyzetekre való reagálás, - problémamegoldó tanulás? - tanulási stílus mérése, - tantárgytesztek, felmérések. Nem kognitív eljárások: - a tehetség motivációs, érdeklődési, diszpozicionális mozzanatainak feltárására, - Én-kép és önértékelő teszt felvétele - Információgyűjtés. A tesztek felvételére a pszichológus irányításával csak abban az esetben kerül sor ha a pedagógusok és a hivatásos oktatók nem tudnak dönteni a tanuló programba való beválogatásáról.

13 Beválogató személyek: - felvételi eljárásban résztvevő szakemberek, - osztályfőnökök, - bemeneti kompetenciamérést végző szakemberek. A 3 fős kompetenciamérést végző csoport összetétele: - osztályfőnök (a mérést végző csoport vezetője) - hivatásos oktató, (rendőrtiszt) - közalkalmazott pedagógus - szükség esetén pszichológus. 5. A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységek és indoklások (gazdagítás, differenciálás, komplex fejlesztés) 5.1. A program pedagógiai és pszichológiai alapelvei: - a tanulók megfelelő motiválása. Milyen a tanuló viszonya az adott tevékenységhez? Összhangban van e ez, a tanuló saját céljaival, érdeklődésével? Megvalósítás: tanulói öntevékenység biztosítása, pedagógusi pozitív megerősítés, folyamatos visszajelzés a tanulónak, az eredmények objektív mérése, tájékoztatás az eredményekről, segítség nyújtás a hiányosságok pótlásában, a tanulók igényszintjének a formálása, pedagógusok képzésének, önképzésének segítése, a tanulóknál a reális Én-kép, önértékelés kialakítása, egyéni feladatadás mellett a csoportos tevékenységek biztosítása, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. - az egyéni, képességek szerinti differenciálás a tanulók tevékenységében Megvalósítás: - tanórán a követelmények minél magasabb szintű teljesítése, - tanórán a tanulók képességeinek megfelelő feladatok adása, - a feladatok különböző szintű megoldásának biztosítása a tanórákon egyéni vagy csoportmunka keretében a kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával, - délután/tanórán kívül de iskolai keretekben külön foglalkozások biztosítása, Alap a tantervi követelmények helyi tantervben megfogalmazottak - minél magasabb szintű ellátása, a követelmények gyakorlatban történő biztos alkalmazása. - ismeretátadás helyett képességfejlesztés (Balogh László megállapításai szerint ) Korrekt fogalomalkotási folyamat. Fontos feladat legyen a szerzett ismeretek maradandóságának megteremtése, alkalmazása a gyakorlatban. Fogalomrendszerek atomisztikus tudás helyett. Cél legyen az ismeretanyag rendszerré építése.

14 14 Feladatértés sötétben való tapogatózás helyett. A tanulók szerezzenek jártasságot a feladatok elemzésében. A pedagógusok fontos feladata legyen a tanulók problémaérzékenységének kialakítása. Több divergens problémamegoldás, a kreativitás fejlesztése. Magolás helyett hatékony tanulási technikák. A tanulók ismerjék meg saját tanulási stílusukat. Ismerjék az elemi és összetett tanulási stratégiákat. A pedagógusok kiemelten kezeljék az értelmi képességek fejlesztését, az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges feltételek biztosítását. - speciális tevékenységi körök szervezése. Megvalósítás: - kommunikációs tréning, - önismeret fejlesztés, - szakkörök az iskolában, tanórán kívüli keretekben - iskolán kívüli lehetőségek megteremtése, biztosítása. - prioritásként jelölt területek a pedagógiai programban (Miskolci Tananyagelemek) Tartalmi szempontból a tanórai tehetséggondozásnak a legfőbb alapelve a gazdagítás /dúsítás/. Célja alapvetően az ismeretek és a műveletekre épülő képességek kötelező tananyagon túllépő fejlesztése. Négy fajtáját igyekeznek megvalósítani oktatóink: Mélységben történő gazdagítás. Ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges fiataloknak tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a többi tanulóknak. A "tartalmi gazdagítás"során igyekeznek a tananyagot a tanulókra érzékenyen szerkeszteni, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, A "feldolgozási képességek gazdagítása" elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben. A "tempóban történő gazdagítás" a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb munkájára épül. Ők azok akik ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál, így kiegészítő elemeket is bevonhatunk a tanulási folyamatba Az iskolai tehetséggondozás tanévi ütemterve: Az első éves tanulók esetében: Szeptember: - a felvételt nyert tanulók középiskolai tanulmányi eredményeinek áttekintése, - milyen szakkörökben, tevékenységi körökben vettek részt középiskolai tanulmányaik során, - milyen eredményeket értek el a középiskolai tanulmányi versenyekben (OKTV ; OSZTV) - a felvételi eredmények áttekintése, - a tanulók érdeklődési körének feltérképezés osztályfőnöki óra keretében - önkitöltős kérdőív felvétele és feldolgozása osztályfőnöki óra keretében a tanulási stílusokról - önismereti diagram felrajzolása a tanulók viselkedésmódjáról, - rövid összefoglalók készítése a szeptember végi osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélésre a tanulókról ( érdeklődési körök? középiskolai kimagasló eredmények? ) - döntés arról hogy milyen szakköröket, tevékenységi köröket indít az iskola az adott

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében

Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében Módszertani kézikönyv Összeállította és szerkesztette: Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó Lektorálta: Dr. Balogh

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Hatvan (alapítva 1992-ben) Pedagógiai program 2010.

Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Hatvan (alapítva 1992-ben) Pedagógiai program 2010. Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Hatvan (alapítva 1992-ben) Pedagógiai program 2010. KÖSZÖNTŐ Uram, ki műhelyedben egykor formáltad a fazekas remeket, első a mívességben,

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben