H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9."

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek, egymás közötti valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolat tartásának szabályait IV. Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre H Á Z I R E N D V. Az érték- és vagyontárgyak megőrzése, kezelése VI. A ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztíttatásának és javításának rendje VII. Az intézményi jogviszony megszűnése VIII. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok Debrecen, IX. Az alapfeladatok körét meghaladó szolgáltatások X. Az ellátott panaszainak intézése, érdekképviselete Kmetty Béláné Kinevezett intézményvezető XI. Eljárás rendkívüli események előfordulásakor

2 2 Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézéséhez, a speciális önszerveződő csoportok működéséhez, szervezéséhez, a munkavégzés lehetőségének, az életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsadás szervezéséhez. Az egészségügy körébe tartozó felvilágosító előadásokat szervez. Biztosítja a gyógytorna igénybevételének lehetőségét. Ezen Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján készült. Az időskorúak gondozóházaiban az egészségügyi ellátás, a fenntartó által jóváhagyott formában biztosított. A házirend célja és hatálya: A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni. A Házirend hatálya kiterjed a DMJV Idősek Otthonában véglegesen, vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre. A DMJV Idősek Háza biztosítja, az ellátottak részére a szakszerű gondozást, ápolást, a lakhatást, étkeztetést (napi három alkalommal), szabadidős programokat, (sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítását, rendezvények szervezését). Külön jogszabályban meghatározottak alapján az egészségügyi ellátást, szükség szerint ruházatot, textíliát. A mentálhigiénés ellátás keretében egyéni bánásmódot alkalmaz. A konfliktusok megelőzőse, kezelése érdekében egyéni és csoportos megbeszélésekre nyújt lehetőséget. A szabadidő kulturált eltöltése, a fizikai és szellemi aktivitást megőrzése céljából fizikai, szellemi és szórakoztató tevékenységeket szervez az ellátottal korának, egészségi állapotának, képességeinek és adottságainak figyelembevételével. Az intézményi jogviszony keletkezése: Intézményünk ellátási formái: I. 1. Az intézményi jogviszony keletkezése idősek otthona (tartós bentlakásos intézmény) idősek gondozóháza (átmeneti ellátás ) a) Az idősek otthonában a 68/A. (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az átmeneti elhelyezést biztosító Idősek Gondozóháza az Szt alapján, ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az idősek otthona és az idősek gondozóháza pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő ellátottat nem fogad. Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

3 Az idős otthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél. 3 Az ellátottak távollétére vonatkozóan a megkezdés napját megelőzően 48 órán belüli bejelentés esetén a megkezdés napjától számítjuk a távollétet, amennyiben nincs előre bejelentve és aznap távozik az intézményből, abban az esetben a következő naptól számítandó. Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását. Az otthon lakója visszatérését köteles bejelenteni az osztályvezető ápolónak vagy annak távolléte esetén a szolgálatban lévő ápolónak, aki a visszatérés tényét a nyilvántartásba felvezeti. Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Ha az idős otthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idős otthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről. b) A férőhely elfoglalásakor az ellátott/törvényes képviselője tájékoztatást kap: a szolgáltatások köréről, és feltételeiről, a vezetett nyilvántartásokról, a térítési díjról, és annak fizetéséről, a Házirendről, az Érdek képviseleti Fórum működéséről a családdal és hozzátartozókkal való kapcsolattartásról, az intézményi jogviszony megszüntetéséről. Amennyiben az intézmény lakója távolléte során a visszatérésben bármilyen módon gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben telekommunikációs eszközön köteles az intézmény igazgatójának, vagy az általa megbízott személynek (intézményvezető ápoló, osztályvezető ápoló, szolgálatban levő nővér) bejelenteni. A két hónapot meg nem haladó távollét esetén a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át fizeti az ellátott. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. A két hónapot meghaladó távollét idejére egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a napi személyi térítési díj 40 %-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 60 %-át fizeti. III. Az ellátottak egymás közötti és hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályai II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje Az ellátottak az ápolónak történő előzetes bejelentés után napközben az intézményből eltávozhatnak. Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 20 óra után már ne hagyják el az intézményt. Kérjük, igazodjanak az étkezések rendjéhez! Az éjszakai távolmaradást, valamint a 24 órát meghaladó eltávozási szándékot (távollét) az osztályvezető ápoló engedélyezi. Az ellátott eltávozása csak akkor tagadható meg, ha kezelőorvosa az eltávozást nem javasolja. 24 órán túli eltávozási szándék esetén az osztályvezető ápoló, illetve a mindenkori helyettese gondoskodik a távollét nyilvántartásba vételéről. Ellátottainkat hozzátartozóik, ismerőseik reggel 8 00 és este óra között látogathatják, a látogatásokat az osztályon szolgálatot teljesítő ápolóknak jelezni kell. A látogatóknak tekintettel kell lenniük a szobatársak pihenésére, nyugalmára. A házirend alkoholra, illetve dohányzásra vonatkozó szabályozása a látogatókra is kiterjednek! A Házirend súlyos megsértésének minősülő cselekmények, egyaránt vonatkoznak a látogatókra és az ellátottakra. A Házirendet súlyosan megsértő látogatót, az intézmény vezetője, illetve az intézményvezető ápoló, vagy a szolgálatban lévő osztályvezető ápoló, illetve ápoló először szóban figyelmezteti a Házirendben foglaltak betartására. Amennyiben a látogató ennek ellenére továbbra is folytatja a Házirendet súlyosan megsértő cselekményét, vagy ismételt súlyos Házirendsértést követ el, az intézmény a

4 rendőrség segítségét kérheti a súlyosan Házirendet sértő látogató intézményünkből történő eltávolítása céljából. 4 valamint a háztartásban használt szokásos méretőnél nagyobb méretű szúró-és/vagy vágóeszközök. IV. Az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak köre Az intézménybe való beköltözéskor az ellátottak kizárólag személyes használati tárgyaikat (ruhanemű, hűtőszekrény, rádió, televízió, magnó, lemezjátszó, ékszerek, személyes emléktárgyak, kisebb edények, kávéfőző, festmények, kézimunkák stb.) hozhatják magukkal. Az intézménybe korlátozás nélkül behozható személyes használati tárgyak: Személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg: legalább 2 váltás szezonnak megfelelő felsőruházat, négy váltás fehérnemű, törülköző, pizsama, papucs, zárt cipő). A szükségesnél lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemű behozatala felesleges, megfelelő tárolása nem oldható meg. Tisztálkodó szerek. Személyes használatra szánt kisebb eszközök (pl. evőeszköz, pohár, tálca). Személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, televízió, videó, fényképezőgép). Cserepes virágok. Lakószobák díszítésére szánt: falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak). Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója az intézményben veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel! Az ellátott bekerülésekor az intézménybe általa behozott ingóságairól ingónyilvántartást vesz fel az osztályvezető ápoló. Az ebben bekövetkezett változásokról későbbi esetleges félreértések miatt lehetőség szerint kérjük, tájékoztassák az osztályvezető ápolót. A felsoroltak elhasználódásáért, meghibásodásáért az intézmény felelősséget vállalni nem tud. Javítását a tulajdonos kérésére és költségére az intézmény biztosítja. Az intézménybe szükség szerint behozható: Rokkant-kocsi, tolókocsi, járókeret, szoba WC, és egyéb gyógyászati segédeszköz, vagy ápolást-gondozást segítő eszköz. Az intézménybe az intézményvezetővel egyeztetve behozható: személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, bútor, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű vagy értékű arany-ezüstékszer, egyéb V. Az érték- és vagyontárgyak megőrzése, kezelése Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. Ezen veszélyeztető tárgyak: robbanóanyagok, robbanóelegyek, pirotechnikai eszközök, fegyverek, Rendszeresen nem használt vagyon- és értéktárgyaikat az intézmény lakói letétbe helyezhetik.

5 A letétbe helyezésre került tárgyakat két tanú jelenlétében a letéti könyvelőnek kell átadni, aki tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt ad az átvett értékekről. Ékszerek, és ékszerszerű tárgyak esetében (amennyiben a becsüs véleménye nem áll rendelkezésre) részletes, a tárgyat pontosan jellemző leírást kell mellékelni, melynek alapján a tárgy bármikor azonosítható. Az ellátott a letétbe helyezett tárgyat (tárgyakat) munkaidőben bármikor visszaveheti két tanú jelenlétében és átvételi elismervény ellenében. Ebben az esetben az átvételkor készített listát módosítani kell. 5 Megfelelő minőségű saját ruházatukat az ellátottak használhatják- ennek hiányában az intézmény látja el az évszaknak megfelelő alsó-, és felső ruházattal, valamint cipővel, melyek az intézmény tulajdonát képezik. A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat: legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházat, és utcai cipő. Az indokoltságról az intézményvezető dönt. Mind az intézmény által biztosított, mind a saját ruházat mosatásáról, és javításáról az intézmény gondoskodik. Az ellátott készpénzvagyonát kezelésre és megőrzésre az intézménynek átadhatja. Írásban köteles nyilatkozni a pénzintézeti elhelyezés formájáról és módjáról, melynek alapján az intézmény négy munkanapon belül az ellátott által kívánt módon a készpénzt elhelyezi, gondoskodik a betétkönyv (egyéb értékpapír) biztonságos megőrzéséről. Az ellátott készpénzének kezelését írásbeli nyilatkozat alapján személyes nyilvántartási letét formájában is az intézményre bízhatja. A személyes letétben elhelyezett készpénz összeg nem haladhatja meg az ,- Ft-ot. A készpénz kezeléséről, a kezelésre jogosult személyek, valamint a pénz felhasználásának és elszámolásának módjáról a pénzkezelési szabályzat rendelkezik Az intézmény csak a letétbe helyezett vagyontárgyakért, pénzösszegekért vállal felelősséget! A vagyon- és értéktárgyak, valamint készpénz eseteiben az ellátott (a gondnok), vagy az ellátott meghatalmazása esetén a hozzátartozó szabadon rendelkezik. Az intézményben elhunyt ellátott használatában volt vagyontárgyak, értékek, készpénz számbavételéről a halál beálltát követően azonnal intézkedni kell. A haláleset időpontjában a műszakot végző ápoló leltárt készít, melyet két tanúval aláírat és azt a vagyontárgyakkal együtt letétbe helyezi. Az intézmény a textíliával való ellátás keretében három váltás ágyneműt biztosít. Az Idősek Háza napirendje: 1. Reggelihez való felkészülés, amely magába foglalja a beágyazást, szellőztetést, tisztálkodást, öltözködést, melynek javasolt időpontja 6 00 tól óráig. Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a lakótársak nyugalmára. 2. Étkezés: lakóink napi háromszori étkezésben részesülnek, egészségi állapotuknak megfelelően, diétás ételt biztosítunk. 3. Az egyes étkezések időpontjai: reggeli: 7 30 tól 8 30 óráig ebéd: tól óráig vacsora: tól óráig 4. Gyógyszerosztás: étkezésekkor, illetve az orvos utasítása szerint. 5. Lehetőséget biztosítunk a napközbeni csendes pihenésre: órától óráig. VI. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztíttatásának és javításának rendje Ruházati ellátás: 6. Esti tisztálkodás: vacsora után, lehetőség szerint óráig. 7. Lefekvés ideje: fürdés, illetve vacsora után bármikor, a televíziót kívánság szerint, lehet nézni úgy, hogy az mások nyugalmát ne zavarja. 8. Az éjszakai pihenés: az intézmény lakószobáiban kérjük a mennyezeti világítást ne használják óra után,

6 a lakószobákban az olvasólámpa, a televízió, a rádió, a magnó a szobatársak megállapodása szerint óra után is használható, a szomszéd lakószobákban élők zavarása nélkül. a közös helyiségekben, a szórakoztató eszközöket (rádió, magnó, televízió) óra után csak csökkentett hangerővel szabad üzemeltetni. 6 a. másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b. a Házirendet súlyosan megsérti, c. intézményi elhelyezése nem indokolt. 9. Látogatási idő: 8 00 tól óráig. Kérjük a kedves hozzátartozókat lehetőség szerint ezen időintervallumra tervezzék látogatásaikat, szem előtt tartva ezzel azt is, hogy a lakók nyugalmát ne zavarják. 10. Minden kedves lakónk számára a célszerű, hasznos és szórakoztató időtöltésre sokféle program áll rendelkezésre amelyek, elsősorban az egyes étkezések közötti délelőtti és délutáni időszakokban vehetők igénybe. A programok és a foglalkozások a havi programtervben kerülnek meghirdetésre, melyet az intézményvezető hagy jóvá. VII. 1. Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése 1./ Az ellátott intézményi jogviszonya, ellátása megszűnik: a. az intézmény jogutód nélkül megszűnésével, b. az ellátott halálával, c. határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha meghosszabbítható az időtartam, Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője írásban kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető a jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a Felek megegyezése szerinti időpontban, illetve a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 2./ Az intézmény vezetője kezdeményezi az intézményi jogviszony megszüntetését a fenntartónál ha a jogosult: Ha a jogosult a megszüntetéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. A Házirend súlyos megsértésének minősül: az intézmény mindennapos jogszerű működésének szándékos megzavarása (kiabálás, garázdaság, verekedés, rongálás, becsületsértés, rágalmazás, közveszély okozás stb.) másik ellátott, vagy az intézmény bármely dolgozója elleni bűncselekmény (élet-és testi épség veszélyeztetése, megsértése, vagyon elleni cselekmények, közveszély okozás, szándékos rongálás, stb. ) alkoholos állapotban elkövetett rendzavarás (kiabálás, verekedés, rongálás, becsületsértés, rágalmazás, közveszély okozás, stb.), rendszeres ittas állapot, az intézmény bármely dolgozójával kötött bármilyen jogügylet (pénzügyi tranzakció kölcsönügylet, adásvétel, tartás-gondozás, stb.) veszélyt jelentő tárgyak bevitele és használata (részletes kifejtés a VIII. fejezetben) Tájékoztatás, értesítési kötelezettség: Az ellátás feltételeiről a kérelmezőt tájékoztatni kell. A kérelmező, illetve a kérelmező által megjelölt hozzátartozó az alábbi esetekben kap értesítést: intézménybe való felvételhez szükséges okiratra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatokra vonatkozó szabályoknál, áthelyezés kérelmezésekor, kezdeményezésekor, díjhátralék mértékéről, következményeiről, állapot változásairól, egészségügyi intézménybe való beutalásról, az ellátás akadályoztatása, illetve ideiglenes szüneteltetésekor, az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, panaszjog gyakorlásának módjáról, intézményi jogviszony megszűnéséről, intézmény házirendjéről, fizetendő térítési díjról, jogosult érdekeit képviselő szervről,

7 az intézmény működési szabályának az ellátottat érintő változásairól. VIII. Térítési díj A ellátásért térítési díjat (gondozási díjat) kell fizetni. Megfizetésre kötelezett: a) az ellátást igénybe vevő, b) a gondnokság alatt álló ellátott törvényes képviselője, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az ellátott által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja. Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a 7 felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. A jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét. A gondozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott részére legalább a költőpénz visszamaradjon. Az ellátást igénybe vevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket a bentlakásos intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét - a külön jogszabályban foglaltak szerint - az ellátott személy viseli. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személyírásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. Ha a személyi térítési díjat fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell. Az ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni.

8 Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható. Ha az ellátott gondnokság alatt áll, gondnoka - amennyiben az ellátott megfelelő jövedelemmel vagy készpénzvagyonnal rendelkezik - köteles - legalább az Szt. 117/A. -a szerinti, a költőpénz összegével azonos összegű - készpénzt biztosítani a gondnokolt személyes szükségleteire. Amennyiben a gondnok e kötelességének nem tesz eleget, az intézményvezető erről - a szükséges intézkedés megtétele érdekében - tájékoztatja a gondnokot kirendelő gyámhivatalt. Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére: a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni. A térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe. A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási számlájára. Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente értesíti. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető. 8 Az intézmény biztosítja minden ellátottjának a szabad vallásgyakorlást az intézményen belül, és kívül egyaránt. Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fent az egyházakkal, amelyek jelen vannak az ellátottak életében. Az alapvető lelki igényeket igyekszik kielégíteni az egyházak által megjelölt időpontokban. Az istentiszteletek és misék megtartásához az intézmény helyet biztosít. A fekvőbetegek vallásgyakorlásának biztosításának érdekében az intézmény hozzájárul, hogy betegágyuknál kapják meg a vallásuknak megfelelő hitéleti ellátást. Kérjük, lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését! X. Az alapfeladat körét meghaladó szolgáltatások Az intézmény szükség és igény esetén az alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevételét is biztosítja. Ilyenek különösen: kirándulás szervezése belföldre, színház, múzeumlátogatás stb., dauer, hajfestés, manikűr, pedikűr, üdülés. Ezen szolgáltatásokért az ellátottak a tényleges költséget tartoznak megfizetni. IX. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlás XI. Az ellátottak panaszainak intézése, érdekképviselete 1. Az ellátott (hozzátartozója) az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos kisebb jelentőségű panasza esetén a gondozást végző osztályvezető ápolóhoz fordulhat a sérelem orvoslásáért.

9 2. Amennyiben az előzőekben leírtak alapján a panasz nem orvosolható, vagy jelentős érdeksérelem esetén az ellátott (hozzátartozója) panaszával az intézmény vezetőjéhez, annak távolléte esetén helyetteséhez, az intézményvezető ápolóhoz fordulhat. Előzőeken túl az ellátott (hozzátartozója) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: a személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén, ha az intézmény dolgozói szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték. A panasz kivizsgálásával kapcsolatosan az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről. Amenynyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 3. Az intézményben évente legalább két alkalommal lakógyűlést kell tartani. Kérjük, a lakókat, a hozzátartozókat, a törvényes képviselőket, hogy az esetlegesen felmerülő panaszaikat, problémáikat, észrevételeiket mindig a szolgálati út figyelembevételével tegyék meg. 9 c)munkáját a Szt. 94/K. szabályozza, d) szükség szerint, az intézmény működésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az ellátottakat a lakószobákban; e) felveszi a kapcsolatot az intézményben működő ellátotti önkormányzattal. 2. Ha az intézmény vezetője az Szt. 94/G. -ban foglaltak alapján korlátozó intézkedés alkalmazásáról értesíti, az ellátott jogi képviselő tájékozódik az ügyben, megvizsgálja a korlátozás szükségességét és az eljárás jogszerűségét. Minden hónap első hétfőjén reggel 9 órától tart fogadóórát a földszint 12. számú irodában. Elérhetőségi címe és telefonszáma minden ellátó osztály faliújságján kifüggesztésre került. Az ellátottak érdekképviselete: Az Érdekképviseleti Fórum működése és megalakításának részletes szabályait a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza. Az ellátottjogi képviselő: Az Szt. 94/K. -ának (7) bekezdésében foglaltak alapján: Az ellátott jogi képviselő esetében a szociális szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, a szociális igazgatási területen, a szociális területen működő egyházi jogi személynél, társadalmi szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál végzett munkát, tevékenységet, kell érteni. Az ellátott jogi képviselőre vonatkozó külön szabályok: 1. Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátott jogi képviselő a) évente legalább egy alkalommal részt vesz a szociális intézményben rendezett érdek- képviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire; b) az ellátottak igényeihez igazodóan fogadóórát tart a 100 férőhelyesnél nagyobb bentlakásos szociális intézményben; XII. Eljárás rendkívüli események előfordulásakor Az intézményben bekövetkezett rendkívüli eseteket az észlelő dolgozó azonnal köteles jelezni az intézmény vezetőségének, egyben köteles megtenni az adott helyzetben minden célszerű intézkedést az eseménnyel kapcsolatban (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentőszolgálat, stb.). Amennyiben az ellátott cselekedetével veszélyezteti az intézmény közalkalmazottait, abban az esetben az érintett munkavállaló vagy a vele egy műszakban dolgozó köteles az illetékes hatóságokat és az intézmény vezetőjét értesíteni, valamint a történtekről feljegyzést készíteni! Az intézményvezető a rendkívüli eseményről - valamint a megtett intézkedésekről a felügyeleti szervet haladéktalanul (max. 24 órán belül) tájékoztatni köteles! Rendkívüli esetben, az intézmény korlátozó intézkedést, intézkedéseket vezethet be.

10 A korlátozó és kényszerintézkedések hatályos protokollja, részletesen tartalmazza, a veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedést. A HÁZIREND betartása mind az ellátottak, és látogatóik, mind az intézmény dolgozói kötelessége! 10 Debrecen, július... Kósa Lajos Záró rendelkezések: polgármester Ezen Házirendet a DMJV Idősek Háza Érdek képviseleti Fóruma a hó... napján tartott ülésén véleményezte. Ezen Házirend a Szakmai Program 2. számú mellékletét képezi. Debrecen, június Kmetti Béláné Intézményvezető 1. s z á- m ú M el l Záradék: 1. számú melléklet Az Érdekképviseleti Fórum Megalakításának és Működésének Szabályzata 1./ A Házirendet a DMJV Önkormányzata Polgármestere a.../2011. (...) P.M. határozatával jóváhagyta. Ezzel egyidejűleg a Szociális Bizottság által 81/2008. (V. 6.) Sz. B. határozatával jóváhagyott Házirend hatályát veszíti. A házirend hatálybalépésének dátuma: az aláírást követő munkanap. Kihirdetéséért felelős: intézményvezető. Az intézmény székhelyén és telephelyén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 99. -a alapján megválasztott Érdekképviseleti Fórum működik. A hatályos szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért az Érdekképviseleti Fórum elnöke és az intézmény vezetője a felelős. Az Érdekképviseleti Fórum 5 fő, határozatlan időre választott tagból áll, tagjainak összetétele az Szt. 99. (2)-(3) bekezdése alapján: az intézményi ellátásban részesítettek közül: 2 fő,

11 az intézmény dolgozói közül: 1 fő, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül: 1 fő, az intézményt fenntartó önkormányzat kijelölt képviselője: 1 fő. Az Érdekképviseleti Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti. Az Érdekképviseleti Fórum bármely tagja megbízásának megszűnése esetén, 60 napon belül új tagot kell választani. Az Érdekképviseleti Fórum tagjának megbízatása megszűnik: a tag halálával, intézményi jogviszony megszűnésével, lemondással, visszavonással, a tag választását, illetve kijelölését megalapozó jogviszony (ellátotti, közalkalmazotti, képviselői, stb.) megszűnésével. 11 Nem történt ügyében intézkedés. Nem ért egyet az intézkedéssel. Az ellátottak panaszaikkal, észrevételeikkel az Ellátottjogi Képviselőhöz is fordulhatnak. Az Ellátottjogi Képviselő személye, elérhetősége, intézményen belüli fogadóórája a hirdetőtáblán kerül közzétételre. Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes szabályai: A Fórum az első ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az elnök feladata többek között, hogy az Érdekképviseleti Fórum ülését öszszehívja és vezesse. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait az alelnök látja el. Az adminisztratív feladatok végzésére az elnök az Érdekképviseleti Fórum tagjai közül titkárt bíz meg. Az Érdekképviseleti Fórum feladata: Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házi rendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. Megtárgyalja az intézetben élők panaszait, - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszűnésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat, - és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az ellátott (gondnoka) közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat panaszával különösen: személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme esetén. ha az intézmény dolgozói szakmai titoktartási vagy vagyonvédelmi kötelezettségeiket megszegték. A panaszt tevő vagy képviselője az intézmény fenntartójának hivatalos szervéhez, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályához fordulhat az alábbi esetekben: Az Érdekképviseleti Fórum akkor határozatképes, ha ülésén tagjai közül legalább 3 fő jelen van. A Fórum határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Érdekképviseleti Fórum tagja részt vesz a Fórum munkájában, az ügyben véleményt nyilváníthat, határozati javaslatot tehet. Jogosult a döntés kialakításának folyamatában eltérő álláspontjának kifejtésére. Javasolhatja napirendek felvételét. Az intézmény vezetősége csak azon panaszok kivizsgálásáért és megoldásáért tud felelősséget vállalni, amelyet az ellátott (gondnoka) az osztályon dolgozó osztályvezető ápolónak vagy az intézményvezető ápolónak, esetleg az intézmény vezetőjének jelez szóban vagy írásban -, vagy pedig közvetlenül az Érdekképviseleti Fórumhoz fordul, és a Fórum a panaszt megtárgyalja. Az ellátott és/vagy hozzátartozója az együttéléssel, az intézményi ellátással kapcsolatos panasza esetén az intézmény vezetőjéhez fordulhat a sérelem orvoslásáért. Ha a panasz megnyugtató módon nem rendezhető, akkor az Érdekképviseleti Fórumhoz, az Ellátottjogi Képviselőhöz lehet fordulni. Amennyiben azonnali intézkedés a panasszal kapcsolatban nem lehetséges, a panasz kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban tájékoztatni a vizsgálat eredményéről és az ügyben szükséges vagy megtett intézkedésről.

12 Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, panaszával az intézmény fenntartójához fordulhat. Az intézmény vezetője évente legalább 4 alkalommal lakógyűlést biztosít az ellátottak részére. Igény szerint és a közösen megoldandó feladatok érdekében ennél többször is biztosíthat tájékoztatást. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Szabályzat kihirdetését követő napon lép hatályba. Debrecen, Cél: Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. I. Alkalmazási terület: DMJV Idősek Háza, minden gondozási egysége. II. Meghatározások Korlátozás: Olyan esetekben alkalmazható, amikor az ellátott állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni viselkedését, nem képes felfogni objektíven a körülötte zajló történéseket, nem ura cselekedeteinek, saját maga helyzetét és egészségi állapotát tévesen ítéli meg. Az ellátott veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít. Veszélyeztető magatartás: az ellátott pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelés nem indokolt. Közvetlen veszélyeztető magatartás: az ellátott pszichés állapotának akut zavara következtében saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. Célkitűzés, vezérelv: Az ápoló gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető állapotok prevenciójára, illetve a hirtelen fellépő esetekben a probléma megoldására és a kényszerítő intézkedések minimalizálására helyeződik. A szakemberek problémamegoldó stratégiájának bővítése. A korlátozás csak addig tartható, illetve olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. Kompetenciák, kötelezettségek: A veszélyeztető állapot felmérése az orvos feladata, a szakápoló, gondozó folyamatos jelzése által. A korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását az ellátott orvosa írásban rendeli el, megjelölve annak indítékát, módját, alkalmazásának időtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában: KORLÁTOZÓ ÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK PROTOKOLLJA 2. számú melléklet Ha az ápoló (legmagasabb szakképesítéssel bíró ápoló) rendeli el a korlátozást, haladéktalanul értesíteni kell az ellátott kezelőorvosát, aki a korlátozó intézkedést két órán belül jóváhagyja. A kezelőorvosnak utólag ezt írásban vagy szóban jóvá kell hagynia, és ezt utólag órán belül dokumentálnia kell. A korlátozó intézkedés elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatni kell az intézet vezetőjét és vezető ápolóját.

13 Eszközrendszer, korlátozás lehetséges eszközei: Pszichés nyugtatás. Farmako terápia. Intézményen belüli elkülönítés (pl.: nővér szoba, beteg szoba, vagy a saját szobája, ha a többi lakótársat más helyen el tudjuk helyezni). Mozgásban való korlátozás (akadályozzuk meg, hogy elhagyja az intézetet, szükség esetén lakószoba bezárása vagy heveder alkalmazása). Vagy ezen eszközök komplex alkalmazása. Kórházi elhelyezés kérése, biztosítása. Mindig az ellátott kezelőorvosa dönti el, mely korlátozást tartja szükségesnek, az ápoló az eszközrendszerek közül a következőket alkalmazhatja: pszichés nyugtatás: szituációból kiemelni, beszélgetés, ventiláció biztosítása, gondolat elterelése. farmako terápia, ezen belül a szükség esetén járó gyógyszert, ami fel van tüntetve az egyéni gyógyszernyilvántartó lapon, intézményen belüli elkülönítés, mozgásban való korlátozás esetén csak az intézet területének az elhagyását korlátozhatja. Az eljárás leírása: Kritikus, előre nem látható helyzetben a gondozó a következő intézkedéseket teheti, ha az ellátott önmagát vagy mások egészségét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Ez mindig egyénre szabott és szituációfüggő kell, hogy legyen. 1. Segítséget kér munkatársaitól, azonnal megkezdi az intézkedési terv, folyamatszabályozás lépéseit, nyugodtan és határozottan viselkedik. 2. Jelzi a veszélyeztető helyzetet az orvosnak. 3. Az ellátottat tájékoztatja azokról az intézkedésekről, amelyek ebben a szituációban történni fognak vele. 4. Az ellátottal kapcsolatos közvetlen intézkedések közül veszélyeztető állapot fellépése esetén az első, hogy az ellátott együttműködését megnyerjük és megtartsuk, meggyőzzük a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadására. 5. Fontos az ellátott megnyugtatásához, hogy ismerjük azon eszközöket, tevékenységeket, melyek az ő számára hangsúlyosak, melyekben könnyebben együttműködik Ha az ellátott nem működik együtt, akkor lép fel a korlátozó intézkedés, mely a veszélyeztető állapot megszüntetését szolgálja, és az ellátott biztonságos helyzetének visszaállításáig áll csak fenn. 7. Előzzük meg, hogy sérülést okozó tárgyhoz hozzájusson az ellátott, amennyiben mégis van veszélyt okozó eszköz a birtokában, azt a dolgozó elkérheti, annak átadására határozottan utasíthat, elvétele érdekében fizikai erőt alkalmazhat (az ellátottat lefoghatja, mozgásában átmenetileg akadályozhatja), szükség esetén (akár rendőri) segítséget kérhet. 8. Megakadályozza az ellátott személynek az intézetből való eltávozását, ha az veszélyt jelent önmagára vagy másokra. 9. Ha az agresszió megnyilvánulásának kezelése feszültséget jelent a környezetre, külön helyiségben kell folytatni a veszélyeztető helyzet elhárítását. 10. A bentlakásos intézményben a személyzet elsődleges feladatai közé tartozik, hogy az ellátott és mások biztonságát megteremtse. 11. Amennyiben az ellátásban részesülő részéről fizikai támadás veszélye áll fenn, a dolgozó mindent köteles megtenni ennek elkerülése érdekében. 12. Tudatosítani kell a lakóban a cselekedete helytelenségét. Tájékoztatni kell azokról az intézkedésekről, amelyek veszélyhelyzet esetén történni fognak vele. 13. Az ellátott megközelítése csak nyugodt, biztos modorban történhet. 14. Orvos hiánya miatt a legmagasabb szakképesítéssel bíró ápoló gondozó irányításával történik a korlátozó intézkedés végrehajtása. Ha az ellátott megfékezéséről döntés született, a személyzet egyik tagjának, legalább 3 másik csoporttag által támogatva meg kell őt közelíteni lassan és tapintatosan, miután eltávolították a többi ellátottat a területről. A páciensnek meg kell mondani, jól érthetően, hogy nem kontrollált viselkedése miatt elkülönítik és korlátozzák. Lehetővé kell tenni, hogy válaszolni tudjon. Ha nem reagál, a személyzet tagjainak meg kell őt ragadnia a végtagjánál fogva és végrehajtani az orvos által telefonon, szóban vagy írásban elrendelt utasításait. Ha a lakó továbbra sem jelzi együttműködési szándékát, illetve a veszélyhelyzet nem szűnik meg, ágyhoz történő rögzítéssel (maximum 16 óra) gondoskodik a személyzet a biztonságról (a rögzítésen állapotától függően maximum 2 óra múlva lazítani szükséges). Rögzítés esetén is biztosítanunk kell a lakó viszonylagos kényelmét, hogy a kritikus helyzetet megszüntessük. Veszélyeztető állapot esetén a korlátozó intézkedés mindig felügyelettel párosul. Az ellátott nem hagyható folyamatos felügyelet nélkül. A fizikai korlátozás alkalmazásának módjai:

14 8-10 cm széles, belül párnázott bőr vagy hevederövvel lehet lekötni az ellátottat, a rögzítés erőssége csak a szükséges mértékben lehetséges, a végtag megfelelő keringését biztosítva (minimalizáció elvének követése), csak a végtagot lehet lekötni, az izületek mozgását nem lehet akadályozni, kétóránként lazítani kell a kötést, rögzítés alatt folyamatos felügyeletet kell biztosítani, ahol az ellátott állapotváltozását figyelni, jelezni, dokumentálni kell, illetve a szükséges terápiás reakciókat, változásokat végre kell hajtani, fontos az ellátottal való folyamatos kommunikáció, az állandó tájékoztatás, lehetőleg más ellátott jelenléte nélkül történjen lelki sérülést ne okozzon, pszichiátriai betegeknél 16 óráig lehet alkalmazni, majd ezt követően felül kell vizsgálni, az ellátottjogi képviselőt 72 óra lejártával tájékoztatni kell. 14 A kényszerintézkedés megszüntetését követő 5-10 napon belül. Felülvizsgáló team tagjai: intézetvezető ápoló, osztályvezető ápoló, korlátozásban, aktuálisan résztvevő személyzet. Korlátozó intézkedések jogi szabályozottsága: Szt. 94/g.; 60/2004.r; (ICSSZEM) r.; Eü.tv ; 1/2000. SZCSM r. 101/a Alapelv: Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartású személy korlátozható. Cél: A kényszerintézkedések szabályozása védje az ellátott személy jogait és szabályozza a dolgozó tevékenységét. Az ápoló személyzet további feladatai: Az intézmény típusa: Időskorúakat ellátó intézmény demens csoporttal. Az ápoló személyzet igyekezzen veszélyhelyzetben is nyugodt maradni, ne keltsen pánikot. Szakszerűen kérjen segítséget, ezzel is segítve a gyors beavatkozást. Végezzen pszichés megnyugtatást verbálisan. Folyadékpótlás. A fizikai és egészségügyi tevékenység közben is beszélgessünk az ellátottakkal. Az elrendelt gyógyszerek pontos adagolása. A beteget még kis időre se hagyja magára. Pontos és egyértelmű dokumentáció. Ellenőrzés során megfogalmazott további lépések leírása: A kényszerintézkedés a lakókban, személyzetben feszültséget, szorongást kelthet. Fontos ezeknek az utólagos megbeszélése, lakók esetében nagycsoporton, személyzet esetében esetmegbeszélő csoporton. Veszélyeztető állapot lezajlása után az ellátottal meg kell közösen beszélni a történteket. Együtt kell meghatározni a korai figyelmeztető tüneteket és a szükséges teendőket. Hozzácsatolt dokumentációs rendszer meghatározása: Adatlap az ellátás során történt kényszerintézkedés, korlátozás dokumentáláshoz. Folyamatszabályozás felülvizsgálatának időpontja: Az ellátottak jogai: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottaknak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybe vételére. Az ellátottak általános jogai: az élethez és az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jog, a tulajdonhoz való jog, a kapcsolattartáshoz való jog, a fizikai vagy másfajta erőszak és megalázó bánásmód elleni védelem, a tájékoztatáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog. Az ellátottak speciális jogai: Meghatározott ellátotti csoportokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

15 Csoportok: pszichiátriai, demens betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek. Korlátozó intézkedés alkalmazhatóságának körülményei: A pszichiátriai / demens betegek személyiségjogait az egészségügyi ellátás és az ápoló gondozó munka során helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni. Akkor korlátozhatóak a betegjogok, amikor a kliens az állapotából kifolyólag képtelen kontrollálni viselkedését, nem képes felfogni objektíven a körülötte zajló történéseket, nem ura cselekedetének, saját maga helyzetét és egészségügyi állapotát tévesen ítéli meg. (A beteg veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít.) 15 Érzelmileg sérülékeny egyének konfliktusos állapota Pszichiátriai sürgősségi állapot: zavartság agresszió negatívizmus stupor agitáltság A megelőzés eszközei: Az emberi méltósághoz való jog azonban ezekben az esetekben sem korlátozható. A tájékoztatást ilyen esetben is meg kell kísérelni. Az ápoló gondozó munka során a hangsúly a veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető állapotok prevenciójára illetve a hirtelen fellépő esetekben a problémamegoldásra és a kényszerítő intézkedések minimalizálására, dokumentálására helyeződik. A jog határozza meg ezen állapotokat: Veszélyeztető állapot meghatározása: 1. Veszélyeztető magatartás: a beteg pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet, és a megbetegedés jellegére tekintettel sürgős intézeti gyógykezelés nem indokolt. 2. Közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg pszichés állapotának akut zavara következtében saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súlyos veszélyt jelent. Sürgősségi állapot: Pszichológiai Környezetet veszélyeztető állapot Önveszélyeztető állapot Gyógyszerek használata Pszicho-szomatikus krízisállapot Pszicho-szociális eredetű neurotikus állapotok A prevenció komplex megelőzés (bio-pszicho-szociális), amelynek sikeres működésének a része: Egyéni gondozási terv. Szabadidős foglalkozás: segíti az ellátottak minőségi életvitelét, a tartalmas idő felhasználást, mely visszaszorítja az üres napok következményeként megjelenő gyakoribb konfliktushelyzeteket, feszültségeket. Profiltisztítás: diagnózis szerint elhatárolt részlegek kialakítása. Kényelmes, barátságos, egyénre szabott lakótér (élettér szélesítése, családi, baráti kapcsolatok megőrzése). Gyógyszerelés: korszerű, időnkénti felülvizsgálata. Személyzeti esetmegbeszélés: problémamegoldó stratégiák bővítése. A házirend betartása.

16 Állandó, könnyen áttekinthető napirend. A változások észlelése. Az ellátott rendszeres / vagy szükségszerű tájékoztatása a körülötte folyó és őt érintő eseményekről. Az ellátott bizalmának megnyerése. Az ellátott rendszeres megnyugtatása. A személyzet tartsa tiszteletben az ellátott emberi és állampolgári jogait, legyen tekintettel személyes érzékenységére, viselkedésével kerülje az agreszszív reakciók kiváltását. 16 szorongás, sírás, bátortalanság, indokolatlan félelem, fel-alá járkálás, kéztördelés, haj a test vagy a ruházat húzogatása vagy dörzsölése, meglassult beszéd, érzelmi sivárság, társadalmi elszigetelődés, öngyilkossági gondolatok, érdeklődés elvesztése stb. A megfigyelés szabályai: A várható veszélyhelyzet korai felismerése: Az ellátott állapotának folyamatos nyomon követése. Fáradtság vagy növekvő feszültség esetén csökkentsük az ellátottat ért ingereket. Adjunk pozitív visszajelzést, ha az egyén képes uralkodni önmagán. Kerüljük a vitákat. A személyzet viselkedésével kerülje a konfliktust, ne szolgáljon paranoid gondolkodás alapjául. Minden, az ellátottal kapcsolatos rendkívüli eseményt dokumentálni szükséges. Kóros tendenciák esetén orvosi ellátást és fokozott felügyeletet kell biztosítani. A váratlan veszélyhelyzetekre mindig legyünk felkészülve. A kényszerintézkedések a személyi szabadságot és az egyén méltóságát nagymértékben csorbítják, ezért azokat csak a legszükségesebb esetekben, a legrövidebb ideig lehet alkalmazni. A korlátozás csak addig tartható, illetőleg olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. Ennek az első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát: Erőszakos cselekmények az anamnézisben. Képtelenség a harag ellenőrzésére. Impulzív magatartás az anamnézisben. Paranoid képzetek vagy nyílt pszichózis. Utasító hallucinációk pszichotikus páciensnél. Kinyilvánított vágy, hogy megsebesítsen vagy megjelöljön másokat. Antiszociális személyiségzavar, Borderline személyiségzavar. Demencia, delírium vagy alkohol-, gyógyszerintoxikáció jelenléte. Az intézményben élők nyugalmát, kiegyensúlyozottságát csak úgy tudjuk biztosítani, ha a konfliktusokat, problémákat kellő határozottsággal, de következetesen, kellő tisztelettel és indulatok nélkül kezeljük. Meg kell határozni az: Agresszív viselkedések gyakoriságát, természetét. Azokat a tényezőket, amelyek valószínűbbé, illetve kevésbé valószínűbbé teszik az agresszív viselkedést. Elfogadható és elfogadhatatlan viselkedés közötti határ meghúzása. Ehhez szükséges: az intézményben dolgozó munkatársak szemléletváltására, probléma megoldási módok, stratégiák kialakítására. Depresszió magatartási jeleinek megfigyelése: A korlátozó intézkedéseket csak akkor lehet alkalmazni, ha a hirtelen nyugtalanná váló ellátott önmagára, vagy környezetére közvetlen veszélyt jelent. Az ellátott korlátozása nem lehet büntető jellegű! Az elrendelés szabályai:

17 A korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását az ellátott kezelőorvosa írásban rendeli el, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk időtartamát. Ha szakápoló rendeli el a korlátozást, haladéktalanul értesíteni kell az orvost, akinek két órán belül azt jóvá kell hagynia. Állandó orvosi felügyelet hiányában, szakápoló által elrendelt korlátozás esetén is, haladéktalanul értesíteni kell a kezelőorvost, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. A korlátozás lehetséges eszközei: Pszichés nyugtatás. Farmako terápia. Intézményen belüli elkülönítés (pl.: nővér szoba, beteg szoba vagy a saját szobája, ha a többi lakótársat más helyen el tudjuk helyezni). Mozgásban való korlátozás (akadályozzuk meg, hogy elhagyja az intézetet, szükség esetén lakószoba bezárása vagy heveder alkalmazása). Vagy ezen eszközök komplex alkalmazása. Kórházi elhelyezés kérése, biztosítása. Az ellátottak ápolása során törekedjünk az erőszakos cselekedetek megelőzésére. Ennek az első lépése, hogy felmérjük az erőszak veszélyének kockázatát. Veszélyeztető állapot esetén korlátozó intézkedésre mindig csak felügyelet mellett (két fő) kerülhet sor. Tájékoztatási kötelezettség: Az első előgondozás előgondozás alakalmával az intézményi elhelyezésre várakozót szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés szabályairól, valamint a Házirenddel együtt át kell adni részére az írásos szabályokat. A korlátozó intézkedés folyamatszabályozását az ellátottak számára jól látható és elérhető helyen ki kell függeszteni. 17 Az intézkedés általános lépései: A veszélyeztető állapot fellépése esetén az első, hogy az ellátott együttműködését megnyerjük és megtartsuk, meggyőzzük a szükségesnek ítélt terápiás változtatás elfogadására. Ha az ellátott nem működik együtt, akkor lép fel a korlátozó intézkedés, mely a veszélyeztető állapot megszüntetését szolgálja, s az ellátott biztonságos helyzetének visszaállításáig áll csak fenn. Veszélyeztető állapot esetén a korlátozó intézkedés mindig felügyelettel párosul. Az ellátott nem hagyható folyamatos felügyelet nélkül. Ha az agresszió megnyilvánulásának kezelése feszültséget jelent a környezetre, külön helyiségben kell folytatni a veszélyeztető helyzet elhárítását. Ebben az esetben szükséges két ápoló személy jelenléte az orvos irányítása alapján. Az orvos hiánya miatt az előzőleg leírt kompetenciahatárok megjelölésével készült kényszerintézkedésekről szóló folyamatszabályozást a legmagasabb szakképesítéssel bíró gondozó irányításával szükséges betartani, s a lehető leggyorsabban a kényszerintézkedésről az orvost értesíteni kell. A folyamatszabályozás lépéseit a gondozók tartózkodási helyén jól látható helyen ki kell függeszteni. Fontos az ellátott megnyugtatásához, hogy ismerjük azon eszközöket, tevékenységeket, melyek az ő számára hangsúlyosak, melyekben könnyebben együttműködik. A veszélyeztető állapot felmérése a szakorvos feladata, a szakápoló gondozó folyamatos jelzése által. Ezen állapot fellépése esetén a szakorvos ad utasítást az ellátott további kezelésére, a feloldás módjára. Értékelés: Ha a veszélyeztető állapot kezelése befejeződött, és az ellátott állapota stabilizálódott, a lezajlott eseményt meg kell beszélni: Fontos, pontról pontra feldolgozni az eközben lezajlott tünetek, feszültségek, szorongások jellemzőit, erősségét. Szükséges egyéni probléma megoldási folyamatot kidolgozni az ellátottal együtt a veszélyeztető helyzetre való felkészültség érdekében. Értesíteni kell a megoldási folyamatot, illetve meg kell beszélni a később felmerülő hasonló esetek kezelése érdekében a megoldási utakat. Ezek az értékelések szakmai csoporton belül, illetve külső szakmai tanácsadóval is történhetnek. A lezajlott események után a közösségben a feszültséget oldani kell: o Nagycsoportokban a felmerülő kérdéseket meg kell beszélni, természetesen az ellátotti jogok figyelembevételével.

18 o A munkacsoportban is szükséges értékelni a veszélyeztető állapot kezelését, a felmerülő kétségeket, beszélni kell az esetleges jobb megoldási utakról. 18 Jelentési kötelezettség az ellátottjogi képviselő felé: - A korlátozás alkalmazásáról az ellátottjogi képviselőt 48 órán belül tájékoztatni kell. - A korlátozó intézkedés dokumentációjának másolatát az ellátottjogi képviselőnek 72 óra lejártával át kell adni.

TARTALOMJEGYZÉK. Cél. Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján) I. Cél...

TARTALOMJEGYZÉK. Cél. Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján) I. Cél... 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Cél...1 II. Alkalmazási terület...1 III. Meghatározások.....1 IV. Az eljárás leírása...2 V. Mellékletek....8 Cél Veszélyeztető állapot esetén alkalmazandó kényszerintézkedés. (1/2000.

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora évben

18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora évben 18. Támogatott lakhatás ellenőrzési szempontsora 2016. évben 5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Igénybe vesz-e költségvetési támogatást az intézmény fenntartója? (Megjegyzés: Tr-t az Szt. 4. (1) bekezdésének m) pont

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros Vasút u.6. JAVASLAT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVRE SZÓLÓ SZEMÉLYES GONDODKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZ IGÉNYBEVÉTELÜK MÓDJÁRÓL

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (II. 25.) számú R E N D E L E T E a szociális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogvédelme

A pszichiátriai betegek jogvédelme A pszichiátriai betegek jogvédelme Simon Zsuzsa szociálpolitikai szakértő TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A pszichiátria történeti gyökereit tekintve hatalmát és jogosítványait arra kapta, hogy a törvényt nem

Részletesebben

Szabályzat a veszélyeztető állapot megelőzésére és kezelésére

Szabályzat a veszélyeztető állapot megelőzésére és kezelésére Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergom, Dessewffy u. 20. Szabályzat a veszélyeztető állapot megelőzésére és kezelésére Készítette:

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Korlátozó intézkedések szabályzata

Korlátozó intézkedések szabályzata Korlátozó intézkedések szabályzata Fogalom meghatározások A krízisállapot olyan, a személy bio-pszicho-szociális állapotában bekövetkezett változás, állapot, amely azonnali beavatkozást, szolgáltatást

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01.

H Á Z I R E N D. É t k e z t e t é s. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny 2011. 02. 01. M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny É t k e z t e t é s H Á Z I R E N D 2011. 02. 01. A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső rendjét

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011. (IV.01.) RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Tamási Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

Részletesebben

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1. Az ellátást igénybe vevő adatai Anyja neve:... Értesítési cím:... Telefonszám:...

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 511/2009. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. január 23. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/32-24/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

5.sz. melléklet HÁZIREND

5.sz. melléklet HÁZIREND 5.sz. melléklet Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Nappali Ellátás - Idősek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/297-074 HÁZIREND I. A házirend célja, hatálya A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben