Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Összeállítás: dr.szidnai László, 2004 A grafológus vizsga részei: FELADATCSOPORT / kód FELADAT / kód VIZSGARÉSZ 1. Írástörténet írásbeli G.1. Tudománytörténet 2. Grafológiatörténet írásbeli G.2. Írástan 1. Írásnormák írásbeli 2. Az írás biofiziológiai alapjai, írászavarok írásbeli 3. Írás szerkezettan írásbeli G. 3. Méréstan elmélete 1. Statisztikai alapismeretek írásbeli és gyakorlata 2. Méréstani gyakorlat gyakorlat 3. Technikai eszközök használata gyakorlat G. 4. Jelentéstan 1. A jelentéstan elmélete szóbeli G. 5. Elemzéstan 1. Éretlen írások vizsgálata szóbeli 2. Alkalmazott grafológia gyakorlat 3. Szakvélemény készítés gyakorlat P.1. A pszichológia alaptudományai 1.Az általános lélektan alapjai írásbeli 2. A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai szóbeli (életút pszichológia) 3. Személyiséglélektan szóbeli 4. Szociálpszichológia szóbeli P.2. A pszichológia alkalmazott tudományterületei 1. Pszichés-szomatikus-szociális funkciózavarok és betegségek 2. a tanácsadás lélektana mentálhigiéné szóbeli szóbeli Részletezve: A szóbeli vizsga tételei A, B, és C részből állnak, időtartama tételenként nem haladhatja meg a 15 percet. Az A tétel tartalmazza: 1. Jelentéstan feladatcsoport (G.4.) egészét és 2. Elemzéstan feladatcsoport Éretlen írások vizsgálata (G.5.1.) részét. A B tétel tartalmazza a Személyiséglélektan (P.1.3.) témaköreit. A C tétel tartalmazza: 1) A fejlődéslélektan és szocializáció alapjai (P.1.2), 2) a Szociálpszichológia (P.1.4), 3) a Pszichés szomatikus szociális funkciózavarok és betegségek 4) Tanácsadás lélektana-mentálhigiéné témaköreit

2 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 Szóbeli A TÉTEL Jelentéstan 1) A grafológia szimbólumrendszerei (kép és térszimbolika). 2) Általános szimbólumrendszerek (archetípusos jelek, szakrális szimbólumok, ezoterikus szimbólumrendszerek.) 3) Egyéb grafikumok értelmezési lehetőségei (rajzok, firkák). 4) Az expresszív mozgások tana, és a dinamikai (mozgásos) jellemzők értelmezési lehetőségei. 5) Az írás szerkezeti egységeinek általános (méret-, alak-, irányjellemzőinek) értelmezési lehetőségei 1. (A tömb, margók, megszólítás, aláírás, sorok, szavak,) 6) Az írás szerkezeti egységeinek általános (méret-, alak-, irányjellemzőinek) értelmezési lehetőségei 2.(betűk, kötővonalak, törzsvonal) 7) Az írás szerkezeti egységeinek általános (méret-, alak-, irányjellemzőinek) értelmezési lehetőségei 3. (ovál, hurok, kezdővonal, végvonal, ékezet, áthúzás). 8) A komplex (globális) változók értelmezésének lehetőségei. Éretlen írások vizsgálata 1) A pedagógiai grafológia alapelvei. 2) az éretlen írások sajátosságai, vizsgálatuk alapelvei. 3) Az írástanulás és az írásrutin összefüggése, B TÉTEL /Személyiséglélektan / Emelje ki a felsorolt elméletek alapvető fogalmait és jellemzőit 1) Személyiségvonások szerinti megközelítésmódok 1./Típuselméletek: Hippokrátész, Jaensch, Jung / 2) Személyiségvonások szerinti megközelítésmódok 2. /Vonáselméletek: Allport, Eysenck, Cattell/ 3) Pszichoanalitikus megközelítések / 1.Klasszikus: Freud 4) Pszichoanalitikus megközelítések / 2.Analitikus: Jung, Murray 5) Pszichoanalitikus megközelítések /3.Intra-és interperszonális: Adler, Fromm, 6) Pszichoanalitikus megközelítések /3.Intra-és interperszonális: Sullivan, Erikson 7) Szociális tanuláselméleti megközelítések / 1.Dollard-Miller inger-válasz elmélete 8) Szociális tanuláselméleti megközelítések / 2.Skinner behaviorista tanuláselmélete 9) Szociális tanuláselméleti megközelítések / 3.Bandura szociális tanuláselmélete 10) Fenomenológiai megközelítések / 1.Humanisztikusok: Maslow, Rogers 11) Fenomenológiai megközelítések / 2.Kognitív elméletek közül: Kelly 12) A személyiség egyéb megközelítésmódjai / rétegelméletek, Szondi ösztönelmélete, Lewin mezőelmélete, Csirszka modellje, 13) A személyiség egyéb megközelítésmódjai / szűktartományú elméletek / külső-belső kontroll, represszió-szenzitizáció, mezőfüggőség-mezőfüggetlenség, 14) A személyiség egyéb megközelítésmódjai / perszonális - transzperszonális személyiségdimenziók 15) Az identitás összetevői, a jellem, a karakter fogalma és a személyiség érettségének kritériumai

3 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 C TÉTEL A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai (életút pszichológia) 1) Az érés és személyiségfejlődés alapkérdései (fogalmak, menete, mozgatói, befolyásoló tényezői, törvényei, különbségei) 2) A szenzomotoros és kognitív folyamatok fejlődése (fogalmak, mozgástér, érzelmi verbális non-verbális kommunikáció fejlődése, kreativitás, világkép, gondolkodás, énkép. Én-tudat kialakulása, változása) 3) A tanulás mint viselkedésmódosulás (utánzás, empátia, behódolás, identifikáció, interiorizáció, érdeklődés, értékorientáció, értékattitűd) 4) Az érzelmi-akarati élet fejlődése (motivációs bázis kialakulása, anya-apa-gyermek kapcsolat, pszicho-szexuális fejlődés, játéktevékenység, mese) 5) Életkorok szerinti fejlődés (születés előtti kor, újszülött és csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor, kisiskoláskor, prepubertas, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregedés, öregkor, aggkor) 6) A szocializáció főbb területei (alapfogalmak, dependencia, agresszió, altruizmus, utánzás, azonosulás, testkép, énkép, nemi szerepek szocializációja, moralitás, társas kapcsolati és családi, ill. intézményes szocializáció, önszabályozás, önkontroll, deviancia szocializációja) 7) A gyermekrajzok és a megismerési folyamatok kapcsolata, a gyermeki rajz-ábrázolásírás fejlődése Szociálpszichológia 1) A szociálpszichológia tárgya, jelentősége, az interakció és a kommunikáció összefüggései 2) A személyes szféra / Az egyén szocializációja, a szociális tanulás formái 3) A személyes szféra / Szakmai, foglalkozási szocializáció 4) A személyes szféra / Szociális meghatározottságú személyiségjellemzők: (én-funkciók: én-tudat, énkép, én-ideál, önellenőrzés, önértékelés, önnevelés, önismeret, én-identitás attitűdök: funkciói, mérése, megváltoztatása ) 5) szociális szerepek: szerep, szereptanulás, szerepkonfliktus, szereptípusok 6) A személyes szféra / Személypercepció: információ-szerzés, az észlelés pontossága, leegyszerűsítése, okságra való következtetés, a személyről alkotott összkép megformálása 7) Emberi kapcsolatok /Az interperszonális kapcsolatok keletkezése, fajtái, alakulási fázisai 8) Emberi kapcsolatok /A kapcsolat létrejöttét és alakulását befolyásoló tényezők: vonzalom, hasonlóság, különbözőség 9) Emberi kapcsolatok / Az interakció: interakciós függőségek, önfeltárulkozás, az interakció eszközei: kommunikáció, társas késztetés és készségek, együttműködés, pszichikus szituációk 10) Emberi kapcsolatok /.Befolyásolhatóság és meggyőzhetőség: a szociális befolyásolás folyamatai, társas konfliktusok 11) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / Csoporttípusok, csoportismérvek, multiperszonális kapcsolatok 12) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / A formális és informális kiscsoport belső rétegződése 13) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana A formális és informális kiscsoport belső rétegződése 14) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / Kiscsoport-jelenségek: csoportnormák, légkör, értékek, hatékonyság, konformitás, nonkonformitás, közvélemény, szervezeti konfliktusok a csoportban 15) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / A formális kiscsoport fejlődése, a vezetői típusok és azok hatása, az egyén és csoport viszonya, a referenciacsoport 16) A tömegek világa /.Tömegjelenségek: a tömeg fogalma, fajtái, ismérvei,

4 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 tömegviselkedés: katasztrófahelyzet, pánikhelyzet, lincselés 17) A tömegek világa /.Kollektív tudatjelenségek: közvélemény, híresztelés mint rémhír, pletyka, propaganda, valamint a divat, babona, előítélet jelenségei Pszichés-szomatikus-szociális funkciózavarok és betegségek funkciózavarok 1) Természetes zavarok: váratlan szituáció, kényszerítő körülmények, fáradtság, túlterhelés, betegség, láz, sebesülés, gyászreakció, szorongás, stressz. 2) Az érzékelés-észlelés zavarai: túlérzékenység, csökkent érzékenység, érzékszervi tévedések: optikai, akusztikus, kémiai ingerek, bőr- és egész test csalódásai, az illúzió és hallucináció. 3) A figyelmi működés zavarai: szórakozottság, dekoncentráció, túl éber figyelem, csökkent éberség. 4) A tudatműködés zavarai: szomnolencia, szopor, kóma, agykéreg és mozgatórendszer károsodás, integritás és világosság zavarok, disszociáció. 5) Az emlékezés zavarai: kvalitatív: paramnéziák, katatim emlékezés, 2.kvantitatív: hypermnézia, hypomnézia: konfabuláció, amnézia. A felejtés okai: interferencia, inaktivitás, Alzheimer és Korszakov szindróma. 6) A gondolkodás zavarai:.alaki: inkoherens gondolkodás, gondolatcsapongás, 2.tartalmi: depresszív-euforizáló-megalomán-mikromán-vonatkoztatásos téveszmék. 7) Az érzelem zavarai: 1.szegényes: elsivárosodottság, révültség, érzelmi infantilizmus, apátia, depresszió, pszichopátia, 2.felfokozott: kóros indulat, fokozott ingerelhetőség, emocionális inkontinencia, mánia, neuraszténia, hisztéria, érzelmi disszociáció. 8) A motiváció zavaraival magyarázható jelenségek: polidipszia, anorexia nervosa, bulimia, dezintegráció, szexuális perverziók, nemi identitás zavarok, szerzett éhség, utódápolási zavarok, szeretethiány, kóros kötődés, intolerancia, önismerethiány, önzés, önfeláldozás, frusztráció, igénytelenség, kompetencia zavarok. 9) A magatartás zavarai: szélsőséges extro-introverzió, hipermotilitás, devianciák: öngyilkosság, kábítószerezés, alkoholizmus, szipózás, szekták, csövezés, kriminalitás. 10) Az írástevékenységet befolyásoló speciális zavarok: az extrapiramidális rendszer sérülése, a manipuláció és grafomotorika zavarai, az írásképesség fiziológiai eredetű zavarai: ataxia, agráfia, afázia, diszgráfia, szomatognózis, alexia, diszpraxia, apraxia. Pszichés (pszichiátriai) betegségek 1) Organikus pszichózisok / szenilis demencia, preszenilis demencia, arterioszklerotikus demencia, alkoholos pszichózis, delirium tremens, alkoholos hallucinózis, drog-elvonási szindróma, drog által okozott paranoid és/vagy hallucinációs állapot, szimptomatikus pszichózisok 1) Endogén pszichózisok / szkizofréniák, affektív pszichózis: mánia, depresszió, cirkuláris pszichózis, reaktív pszichózisok: depresszív reakciók, reaktív nyugtalanság, paranoid reakció 2) Neurózisok (neur. hypochondrica, neur.phobica, neur. anancastica, hisztériás neurózis, pánikbetegség, neuraszténia) 3).Pszichoszomatikus betegségek ( stressz-ulcus, gyomor-nyombélfekély, colitis ulcerosa, egyes bőrbetegségek, hypertónia, diabetes mellitus, migrén, egyes hipertireózisok, aszthma, angina pektoris, szívinfarktus) 4) Személyiségzavarok (magányos/különc: paranoid, szkizoid, feltűnő/dramatikus: borderline, hisztrionikus, disszociális, aggodalmaskodó/szorongó: elkerülő, dependens, kényszeres, nem osztályozott) 5) Az értelmi fejlődés zavarai (debilitás, imbecillitás, idiotizmus) 6) Szenvedélybetegségek (kávé, dohányzás, drog, alkohol-fogyasztás, játékszenvedély, tvsorozat)

5 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 A tanácsadás lélektana mentálhigiéné 1) A tanácsadás lényege, végső célja, etikája, a felelősség kérdése. A segítés fogalma és közege. 2) A tanácsadás (segítés) szükségessége, formái, területei 3) Beavatkozási lehetőségek (támogató, konfrontáló, informatív, katalizáló, katartikus, utasító) a segítő kapcsolatban 4) A tanácsadó és tanácskérő személyisége 5) A célzott (intencionális) tanácsadás alapdimenziói: a tanácsadás folyamata, átfogó szemlélete, a kliens felmérése 6) A szakszerű tanácsadás feltételei, technikája (odafigyelés, befolyásolás, empátia, kongruencia, verbális és non-verbális kommunikáció tudatos használata, a hatásköri átlépés felelőssége) 7) A konzultáció és szupervízió szükségessége, szabályai, mentálhigiénés szerepe: 8) A mentálhigiénés konzultáció formái: közvetlen párbeszéd közvetett segítség, konzulens centrikus, kliensközpontú és esetközpontú konzultáció.

6 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 Az írásbeli vizsgarészen minden vizsgakérdéshez külön megoldási instrukciót kell adni, illetve tájékoztatót kell mellékelni a vizsgázó részére a teljesítmény értékeléséről (max. pontszám megjelölése feladatonként). Írástörténet ÍRÁSBELI TÉMAKÖRÖK Az írás mint kultúrtörténeti jelenség 1. Az írás fogalma, előzményei i. (barlangrajzok, hírnökbot, rováspálca, billog, kagylófüzér), kialakulása és fejlődése, összefüggései az írás gazdasági és társadalmi funkciójával, összefüggések a nyelvvel, írásrendszerek (kép-, fogalom-, szó-, szótag-, és a betűírás). 2. Az írás technikai feltételeinek fejlődése és összefüggései az írás grafikus jellemzőivel i. (mezopotámiai, egyiptomi, protosínai, föníciai, héber, arab, arámi, indiai, ógörög, glagolita, cirill, görög írás, rúnaírás, a latin betűs írás története és sajátosságai). 3. A magyar írásbeliség kialakulása és fejlődése (székely rovásírás, a magyar latin betűs írás kialakulása). 4. Íráshordozók és íróeszközök kapcsolata, íróeszközök fajtái. 5. Az írás mint kommunikációs eszköz 6. Egyes mai írások rendszerbeli és grafikus jellegzetességei (héber, arab, kínai, japán, cirill írás). Grafológiatörténet 1) A korai említések: Prosper, Baldo, Severinus, Lavater. 2) Újabb kori fejlődés: Michon, Crepieux-Jamin, Lombroso. 3) XX. sz. elméleti és szervezeti fejlődése (Klages, Pulver, Pophal, 4) Wieser, Saudek, Moretti, Wittlich, 5) Müller, Enskat, Heiss- Gross, Alfons Lüke munkássága, szemlélete, módszere. 6) A hazai grafológia története a II. világháború előtt, kiemelkedő grafológusok munkássága. 7) A hazai grafológiai szervezeti élet a II. világháború után. 8) A grafológia főbb elméletei, módszerei (jelmagyarázat, szimbolikai grafológia, mozgásfiziológiai elmélet, kockaelmélet, holisztikus grafológia) 9) Grafológiai terminológia (a grafológiai terminus technikusok történeti és szemléletbeli eltéréseinek összeegyeztetése, az egységes tudományos szaknyelvhasználat érdekében).

7 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 Írástan Szerkezettan Az írás szerkezeti egységeinek meghatározása, felismerése (tömb, margók, megszólítás, aláírás, sorok, szavak, betűk, betűelemek: kötővonal, törzsvonal, ovál, hurok, kezdővonal, végvonal, ékezet, áthúzás, vonal. Írásnormák A tanult norma és az egyéni norma fogalma. Magyarországon tanított normaírások főbb típusai (kalligrafikus szépírás, zsinórírás, cés-kötéses álló írás, Virágvölgyi-féle egyszerűsített dőlt írás). Más nemzetek normaírásainak jellemzői (néhány példa). Az írás biofiziológiai alapjai - Az írástevékenység megvalósításában szerepet játszó ideg- és izomrendszeri struktúrák (a látás, hallás, téri tájékozódás, beszédértés és produkció, mozgásvezérlés szenzoros és motoros agyi központjai, a kéz anatómiai felépítése, a jobb- és balkezesség központi idegrendszeri megjelenése, balkezesség és írástechnika). - Az írástevékenység mechanizmusa (az írás pszichomotoros nyelvi készség és vizuomotoros koordináció alapján zajló mozgásfolyamatként való értelmezése, az írómozgás biomechanikai alapelvei). - Az írástanulás élettani és pszichés feltételei (csont-, izom- és idegrendszeri anatómiai és funkcionális fejlettség, a szenzoros, motoros és koordinációs működőképesség sajátos követelményei, az értelem, a beszéd, a figyelem és a mozgáskészség fejlettségbeli követelményei, motivációs tényezők szerepe). - Az íráskép individualizálódása (fogalma, folyamata, tényezői). - Az írástanulás és az írástevékenység zavarainak fogalma, etiológiája és tünetei, organikus és pszichés eredetű problémák hatása az írásképre (biológiai okok: életkor, betegség stb). - Külső tényezők hatása a kézírásra pl. írófelület, íróeszköz és íráskép összefüggései, íróhelyzet, fényviszonyok stb. Az általános lélektan alapjai 1) A pszichológiáról általában (fogalma, tárgya, módszerei, irányzatai) 2) Érzékelés észlelés (fogalmuk, pszicho-fiziológiai alapjuk; típusai, formái: tárgyak, pontok, csíkok, vonalak, tér- és mozgásészlelés, érzéki csalódások; perceptuális tanulás) 3) Figyelem (fogalma, pszicho-fiziológiai alapjai, működése, tulajdonsága) 4) Tudatos és tudattalan, tudati állapotok 5) Tanulás és tudás (fogalma, formái és azok jellemzői) 6) Emlékezés (fogalma, fiziológiája, az információfeldolgozás folyamata, szakaszai, a felejtés) 7) Képzelet (fogalma, kialakulása, csoportosítása, az anticipáció jellemzői) 8) Gondolkodás (fogalma, típusai, stratégiái, fogalomalkotás, kategorizáció, döntés)

8 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 9) Intelligencia és kreativitás (fogalmuk, jellemzőik, struktúrájuk, mérésük, összehasonlításuk). A tehetség lényege és típusai 10) Motiváció (fogalma, biológiai alapja, a motivált viselkedés csoportosítása: 11) fiziológiai motívumok: a. hő-víz-táplálkozási reguláció, szexualitás, utódápolás, szülői viselkedés 12) érzelmi motívumok: a. szeretet, félelem, agresszió, altruizmus 13) szociális motívumok: a. kognitív, humán-specifikus: kompetencia, önaktualizáció, teljesítménymotiváció) 2. Kapcsolódó fogalmak: ösztön, szükséglet, homeosztázis, drive, reguláció, imprinting, szorongás, frusztráció, autonómia, aktivitás, kíváncsiság, önmegvalósítás, igénynívó, sikerorientáció, kudarckerülés 14) Érzelem (lényege, fiziológiája, osztályozása, sajátosságai, kifejeződése, az érzelmekhez kötődő lelki jelenségek: ambivalencia, konfliktus, tolerancia, empátia) i. Pszichikus tulajdonságok (öröklődés és nevelés, adottság, vérmérséklet, jellem, rátermettség, hajlam, képesség, tehetség, beállítódás, attitűd, érdeklődés, orientáció, karakter) Statisztikai alapismeretek 1) A grafológia tudományosságát vizsgáló kutatások módszerei, eredményei és értékelésük (validitás, reliabilitás, objektivitás, standardizáció szerint). 2) A humán tudományok és a grafológia mérési, matematikai elemzési lehetőségei, a méréselmélet alapjai, skálázási technikák. 3) Az írás méréstechnikai modellje (mérési algoritmusok, mérőskálák, mértékegységek). Általános adatfelvételi szabályok (vizsgálati helyek, mérőeszköz kezelés, leolvasási és számítási pontosság, mérhető eszközök elkülönítése). 4) A szerkezeti elemek normálértékei és megengedett ingadozásai. 5) A matematikai elemzések feltételei (elemszám, függő és független változók). 6) Alapfogalmak (átlag, szórás, medián, módusz, kvartilis, szignifikancia, validitás, reliabilitás, objektivitás, standardizáció fogalma stb). 7) A leggyakrabban használt matematikai statisztikai eljárások és hatókörük (descriptív elemzések technikája, korreláció, t próba, khi2 próba, varianciaanalízis stb).

9 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 GYAKORLAT /Szakdolgozat Méréstan Az írásváltozók vizsgálata 1. Méréselméleti alapfogalmak, mérési eljárások és fogalmak (segédvonalak és nevezetes pontok, fogalmi meghatározások). Vizsgálati sorrend. 2. Méretjellegű változók vizsgálata, értékelése (az írásszerkezeti egységek, mint magasság-, szélesség-, távolságjellegű vizsgálata). 3. Alakjellegű változók vizsgálata, értékelése, a szerkezeti egységek alakjellegű vizsgálata. 4. Irányjellegű változók vizsgálata, értékelése (az írásszerkezeti egységek helyzete, iránya, dőlése). 5. Dinamikai jellemzők vizsgálata, értékelése (sebesség, nyomaték). 6. Komplex változók vizsgálata (kötöttség, ritmus, harmónia, tagoltság, szabályosság, feszültségi fok, vonalminőség, mozgás/formahangsúly, természetesség, esztétikusság, sűrűség, lendület stb). 7. Mérési dokumentáció készítése. Elemzéstan 1. Elemzési technikák alkalmazása, különböző elemzési algoritmusok ismerete, alkalmazása:.holisztikus, funkciókocka és egyéb algoritmizálható vizsgálati eljárások 2. komplex grafikus eljárások, értelmezési rendszerek ismerete, alkalmazása pl. Lükediagram, Wittlich-, RománStaempfli-féle pszichogram, stb. 3. A grafikus jegyek személyiségterületek szerinti csoportosítása, illetőleg a vizsgálat céljának megfelelő jel-együttes kiválasztása, vizsgálata, értékelése, értelmezése. 4. Átfogó személyiség-leírási gyakorlat, személyiségkép készítési technikák. A szakdolgozat egyik speciális fajtájával (esettanulmány) kapcsolatban lásd a Hogyan írjunk szakdolgozatot? Cikket.

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2 A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK PSZICHOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Témák 1. Források használata és értékelése Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információ-forrásokban.

Részletesebben

GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. Szakképesítés azonosító száma: 52 7899 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom)

PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) PSZICHOLÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A nappali és esti óvodapedagógus szak II. évfolyama részére ELTE TÓK 2013 Kedves Hallgatók! A pszichológia szigorlat magában foglalja a pszichológiai

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1 Egészséggel kapcsolatos fogalmak gyűjtése 1.2 Különböző típusú forrásokból

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék

Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék Pszichológiai elméleti alapok A nevelés pszichológiai alapjai 1. Dr. Péter-Szarka Szilvia Pszichológiai Intézet Pedagógiai Pszichológiai Tanszék KÖNYVEK: Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés.

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Adoleszcencia: serdülőkor. A serdülés kezdetétől a felnőttkorig tartó időszak. Adottság:

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 1.) A pszichológia történeti gyökerei: - i.e. 4-5. szd.: görög filozófusok

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR Ψ Szerkesztette: BARANYA ISTVÁN pszichológus 2011. 1 A Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Absztinencia: a szenvedélytől

Részletesebben

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai

Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés és személyiség pszichológia alapjai Fejlődés pszichológiai alapfogalmak Nevelést segítő tudomány A pszichológiának az az ága, amely az élőlények pszichikus jelenségeinek kialakulásával, az emberi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben