Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Összeállítás: dr.szidnai László, 2004 A grafológus vizsga részei: FELADATCSOPORT / kód FELADAT / kód VIZSGARÉSZ 1. Írástörténet írásbeli G.1. Tudománytörténet 2. Grafológiatörténet írásbeli G.2. Írástan 1. Írásnormák írásbeli 2. Az írás biofiziológiai alapjai, írászavarok írásbeli 3. Írás szerkezettan írásbeli G. 3. Méréstan elmélete 1. Statisztikai alapismeretek írásbeli és gyakorlata 2. Méréstani gyakorlat gyakorlat 3. Technikai eszközök használata gyakorlat G. 4. Jelentéstan 1. A jelentéstan elmélete szóbeli G. 5. Elemzéstan 1. Éretlen írások vizsgálata szóbeli 2. Alkalmazott grafológia gyakorlat 3. Szakvélemény készítés gyakorlat P.1. A pszichológia alaptudományai 1.Az általános lélektan alapjai írásbeli 2. A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai szóbeli (életút pszichológia) 3. Személyiséglélektan szóbeli 4. Szociálpszichológia szóbeli P.2. A pszichológia alkalmazott tudományterületei 1. Pszichés-szomatikus-szociális funkciózavarok és betegségek 2. a tanácsadás lélektana mentálhigiéné szóbeli szóbeli Részletezve: A szóbeli vizsga tételei A, B, és C részből állnak, időtartama tételenként nem haladhatja meg a 15 percet. Az A tétel tartalmazza: 1. Jelentéstan feladatcsoport (G.4.) egészét és 2. Elemzéstan feladatcsoport Éretlen írások vizsgálata (G.5.1.) részét. A B tétel tartalmazza a Személyiséglélektan (P.1.3.) témaköreit. A C tétel tartalmazza: 1) A fejlődéslélektan és szocializáció alapjai (P.1.2), 2) a Szociálpszichológia (P.1.4), 3) a Pszichés szomatikus szociális funkciózavarok és betegségek 4) Tanácsadás lélektana-mentálhigiéné témaköreit

2 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 Szóbeli A TÉTEL Jelentéstan 1) A grafológia szimbólumrendszerei (kép és térszimbolika). 2) Általános szimbólumrendszerek (archetípusos jelek, szakrális szimbólumok, ezoterikus szimbólumrendszerek.) 3) Egyéb grafikumok értelmezési lehetőségei (rajzok, firkák). 4) Az expresszív mozgások tana, és a dinamikai (mozgásos) jellemzők értelmezési lehetőségei. 5) Az írás szerkezeti egységeinek általános (méret-, alak-, irányjellemzőinek) értelmezési lehetőségei 1. (A tömb, margók, megszólítás, aláírás, sorok, szavak,) 6) Az írás szerkezeti egységeinek általános (méret-, alak-, irányjellemzőinek) értelmezési lehetőségei 2.(betűk, kötővonalak, törzsvonal) 7) Az írás szerkezeti egységeinek általános (méret-, alak-, irányjellemzőinek) értelmezési lehetőségei 3. (ovál, hurok, kezdővonal, végvonal, ékezet, áthúzás). 8) A komplex (globális) változók értelmezésének lehetőségei. Éretlen írások vizsgálata 1) A pedagógiai grafológia alapelvei. 2) az éretlen írások sajátosságai, vizsgálatuk alapelvei. 3) Az írástanulás és az írásrutin összefüggése, B TÉTEL /Személyiséglélektan / Emelje ki a felsorolt elméletek alapvető fogalmait és jellemzőit 1) Személyiségvonások szerinti megközelítésmódok 1./Típuselméletek: Hippokrátész, Jaensch, Jung / 2) Személyiségvonások szerinti megközelítésmódok 2. /Vonáselméletek: Allport, Eysenck, Cattell/ 3) Pszichoanalitikus megközelítések / 1.Klasszikus: Freud 4) Pszichoanalitikus megközelítések / 2.Analitikus: Jung, Murray 5) Pszichoanalitikus megközelítések /3.Intra-és interperszonális: Adler, Fromm, 6) Pszichoanalitikus megközelítések /3.Intra-és interperszonális: Sullivan, Erikson 7) Szociális tanuláselméleti megközelítések / 1.Dollard-Miller inger-válasz elmélete 8) Szociális tanuláselméleti megközelítések / 2.Skinner behaviorista tanuláselmélete 9) Szociális tanuláselméleti megközelítések / 3.Bandura szociális tanuláselmélete 10) Fenomenológiai megközelítések / 1.Humanisztikusok: Maslow, Rogers 11) Fenomenológiai megközelítések / 2.Kognitív elméletek közül: Kelly 12) A személyiség egyéb megközelítésmódjai / rétegelméletek, Szondi ösztönelmélete, Lewin mezőelmélete, Csirszka modellje, 13) A személyiség egyéb megközelítésmódjai / szűktartományú elméletek / külső-belső kontroll, represszió-szenzitizáció, mezőfüggőség-mezőfüggetlenség, 14) A személyiség egyéb megközelítésmódjai / perszonális - transzperszonális személyiségdimenziók 15) Az identitás összetevői, a jellem, a karakter fogalma és a személyiség érettségének kritériumai

3 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 C TÉTEL A fejlődéslélektan és a szocializáció alapjai (életút pszichológia) 1) Az érés és személyiségfejlődés alapkérdései (fogalmak, menete, mozgatói, befolyásoló tényezői, törvényei, különbségei) 2) A szenzomotoros és kognitív folyamatok fejlődése (fogalmak, mozgástér, érzelmi verbális non-verbális kommunikáció fejlődése, kreativitás, világkép, gondolkodás, énkép. Én-tudat kialakulása, változása) 3) A tanulás mint viselkedésmódosulás (utánzás, empátia, behódolás, identifikáció, interiorizáció, érdeklődés, értékorientáció, értékattitűd) 4) Az érzelmi-akarati élet fejlődése (motivációs bázis kialakulása, anya-apa-gyermek kapcsolat, pszicho-szexuális fejlődés, játéktevékenység, mese) 5) Életkorok szerinti fejlődés (születés előtti kor, újszülött és csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor, kisiskoláskor, prepubertas, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregedés, öregkor, aggkor) 6) A szocializáció főbb területei (alapfogalmak, dependencia, agresszió, altruizmus, utánzás, azonosulás, testkép, énkép, nemi szerepek szocializációja, moralitás, társas kapcsolati és családi, ill. intézményes szocializáció, önszabályozás, önkontroll, deviancia szocializációja) 7) A gyermekrajzok és a megismerési folyamatok kapcsolata, a gyermeki rajz-ábrázolásírás fejlődése Szociálpszichológia 1) A szociálpszichológia tárgya, jelentősége, az interakció és a kommunikáció összefüggései 2) A személyes szféra / Az egyén szocializációja, a szociális tanulás formái 3) A személyes szféra / Szakmai, foglalkozási szocializáció 4) A személyes szféra / Szociális meghatározottságú személyiségjellemzők: (én-funkciók: én-tudat, énkép, én-ideál, önellenőrzés, önértékelés, önnevelés, önismeret, én-identitás attitűdök: funkciói, mérése, megváltoztatása ) 5) szociális szerepek: szerep, szereptanulás, szerepkonfliktus, szereptípusok 6) A személyes szféra / Személypercepció: információ-szerzés, az észlelés pontossága, leegyszerűsítése, okságra való következtetés, a személyről alkotott összkép megformálása 7) Emberi kapcsolatok /Az interperszonális kapcsolatok keletkezése, fajtái, alakulási fázisai 8) Emberi kapcsolatok /A kapcsolat létrejöttét és alakulását befolyásoló tényezők: vonzalom, hasonlóság, különbözőség 9) Emberi kapcsolatok / Az interakció: interakciós függőségek, önfeltárulkozás, az interakció eszközei: kommunikáció, társas késztetés és készségek, együttműködés, pszichikus szituációk 10) Emberi kapcsolatok /.Befolyásolhatóság és meggyőzhetőség: a szociális befolyásolás folyamatai, társas konfliktusok 11) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / Csoporttípusok, csoportismérvek, multiperszonális kapcsolatok 12) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / A formális és informális kiscsoport belső rétegződése 13) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana A formális és informális kiscsoport belső rétegződése 14) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / Kiscsoport-jelenségek: csoportnormák, légkör, értékek, hatékonyság, konformitás, nonkonformitás, közvélemény, szervezeti konfliktusok a csoportban 15) Emberi kollektívák a csoport-élet lélektana / A formális kiscsoport fejlődése, a vezetői típusok és azok hatása, az egyén és csoport viszonya, a referenciacsoport 16) A tömegek világa /.Tömegjelenségek: a tömeg fogalma, fajtái, ismérvei,

4 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 tömegviselkedés: katasztrófahelyzet, pánikhelyzet, lincselés 17) A tömegek világa /.Kollektív tudatjelenségek: közvélemény, híresztelés mint rémhír, pletyka, propaganda, valamint a divat, babona, előítélet jelenségei Pszichés-szomatikus-szociális funkciózavarok és betegségek funkciózavarok 1) Természetes zavarok: váratlan szituáció, kényszerítő körülmények, fáradtság, túlterhelés, betegség, láz, sebesülés, gyászreakció, szorongás, stressz. 2) Az érzékelés-észlelés zavarai: túlérzékenység, csökkent érzékenység, érzékszervi tévedések: optikai, akusztikus, kémiai ingerek, bőr- és egész test csalódásai, az illúzió és hallucináció. 3) A figyelmi működés zavarai: szórakozottság, dekoncentráció, túl éber figyelem, csökkent éberség. 4) A tudatműködés zavarai: szomnolencia, szopor, kóma, agykéreg és mozgatórendszer károsodás, integritás és világosság zavarok, disszociáció. 5) Az emlékezés zavarai: kvalitatív: paramnéziák, katatim emlékezés, 2.kvantitatív: hypermnézia, hypomnézia: konfabuláció, amnézia. A felejtés okai: interferencia, inaktivitás, Alzheimer és Korszakov szindróma. 6) A gondolkodás zavarai:.alaki: inkoherens gondolkodás, gondolatcsapongás, 2.tartalmi: depresszív-euforizáló-megalomán-mikromán-vonatkoztatásos téveszmék. 7) Az érzelem zavarai: 1.szegényes: elsivárosodottság, révültség, érzelmi infantilizmus, apátia, depresszió, pszichopátia, 2.felfokozott: kóros indulat, fokozott ingerelhetőség, emocionális inkontinencia, mánia, neuraszténia, hisztéria, érzelmi disszociáció. 8) A motiváció zavaraival magyarázható jelenségek: polidipszia, anorexia nervosa, bulimia, dezintegráció, szexuális perverziók, nemi identitás zavarok, szerzett éhség, utódápolási zavarok, szeretethiány, kóros kötődés, intolerancia, önismerethiány, önzés, önfeláldozás, frusztráció, igénytelenség, kompetencia zavarok. 9) A magatartás zavarai: szélsőséges extro-introverzió, hipermotilitás, devianciák: öngyilkosság, kábítószerezés, alkoholizmus, szipózás, szekták, csövezés, kriminalitás. 10) Az írástevékenységet befolyásoló speciális zavarok: az extrapiramidális rendszer sérülése, a manipuláció és grafomotorika zavarai, az írásképesség fiziológiai eredetű zavarai: ataxia, agráfia, afázia, diszgráfia, szomatognózis, alexia, diszpraxia, apraxia. Pszichés (pszichiátriai) betegségek 1) Organikus pszichózisok / szenilis demencia, preszenilis demencia, arterioszklerotikus demencia, alkoholos pszichózis, delirium tremens, alkoholos hallucinózis, drog-elvonási szindróma, drog által okozott paranoid és/vagy hallucinációs állapot, szimptomatikus pszichózisok 1) Endogén pszichózisok / szkizofréniák, affektív pszichózis: mánia, depresszió, cirkuláris pszichózis, reaktív pszichózisok: depresszív reakciók, reaktív nyugtalanság, paranoid reakció 2) Neurózisok (neur. hypochondrica, neur.phobica, neur. anancastica, hisztériás neurózis, pánikbetegség, neuraszténia) 3).Pszichoszomatikus betegségek ( stressz-ulcus, gyomor-nyombélfekély, colitis ulcerosa, egyes bőrbetegségek, hypertónia, diabetes mellitus, migrén, egyes hipertireózisok, aszthma, angina pektoris, szívinfarktus) 4) Személyiségzavarok (magányos/különc: paranoid, szkizoid, feltűnő/dramatikus: borderline, hisztrionikus, disszociális, aggodalmaskodó/szorongó: elkerülő, dependens, kényszeres, nem osztályozott) 5) Az értelmi fejlődés zavarai (debilitás, imbecillitás, idiotizmus) 6) Szenvedélybetegségek (kávé, dohányzás, drog, alkohol-fogyasztás, játékszenvedély, tvsorozat)

5 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 A tanácsadás lélektana mentálhigiéné 1) A tanácsadás lényege, végső célja, etikája, a felelősség kérdése. A segítés fogalma és közege. 2) A tanácsadás (segítés) szükségessége, formái, területei 3) Beavatkozási lehetőségek (támogató, konfrontáló, informatív, katalizáló, katartikus, utasító) a segítő kapcsolatban 4) A tanácsadó és tanácskérő személyisége 5) A célzott (intencionális) tanácsadás alapdimenziói: a tanácsadás folyamata, átfogó szemlélete, a kliens felmérése 6) A szakszerű tanácsadás feltételei, technikája (odafigyelés, befolyásolás, empátia, kongruencia, verbális és non-verbális kommunikáció tudatos használata, a hatásköri átlépés felelőssége) 7) A konzultáció és szupervízió szükségessége, szabályai, mentálhigiénés szerepe: 8) A mentálhigiénés konzultáció formái: közvetlen párbeszéd közvetett segítség, konzulens centrikus, kliensközpontú és esetközpontú konzultáció.

6 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 Az írásbeli vizsgarészen minden vizsgakérdéshez külön megoldási instrukciót kell adni, illetve tájékoztatót kell mellékelni a vizsgázó részére a teljesítmény értékeléséről (max. pontszám megjelölése feladatonként). Írástörténet ÍRÁSBELI TÉMAKÖRÖK Az írás mint kultúrtörténeti jelenség 1. Az írás fogalma, előzményei i. (barlangrajzok, hírnökbot, rováspálca, billog, kagylófüzér), kialakulása és fejlődése, összefüggései az írás gazdasági és társadalmi funkciójával, összefüggések a nyelvvel, írásrendszerek (kép-, fogalom-, szó-, szótag-, és a betűírás). 2. Az írás technikai feltételeinek fejlődése és összefüggései az írás grafikus jellemzőivel i. (mezopotámiai, egyiptomi, protosínai, föníciai, héber, arab, arámi, indiai, ógörög, glagolita, cirill, görög írás, rúnaírás, a latin betűs írás története és sajátosságai). 3. A magyar írásbeliség kialakulása és fejlődése (székely rovásírás, a magyar latin betűs írás kialakulása). 4. Íráshordozók és íróeszközök kapcsolata, íróeszközök fajtái. 5. Az írás mint kommunikációs eszköz 6. Egyes mai írások rendszerbeli és grafikus jellegzetességei (héber, arab, kínai, japán, cirill írás). Grafológiatörténet 1) A korai említések: Prosper, Baldo, Severinus, Lavater. 2) Újabb kori fejlődés: Michon, Crepieux-Jamin, Lombroso. 3) XX. sz. elméleti és szervezeti fejlődése (Klages, Pulver, Pophal, 4) Wieser, Saudek, Moretti, Wittlich, 5) Müller, Enskat, Heiss- Gross, Alfons Lüke munkássága, szemlélete, módszere. 6) A hazai grafológia története a II. világháború előtt, kiemelkedő grafológusok munkássága. 7) A hazai grafológiai szervezeti élet a II. világháború után. 8) A grafológia főbb elméletei, módszerei (jelmagyarázat, szimbolikai grafológia, mozgásfiziológiai elmélet, kockaelmélet, holisztikus grafológia) 9) Grafológiai terminológia (a grafológiai terminus technikusok történeti és szemléletbeli eltéréseinek összeegyeztetése, az egységes tudományos szaknyelvhasználat érdekében).

7 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 Írástan Szerkezettan Az írás szerkezeti egységeinek meghatározása, felismerése (tömb, margók, megszólítás, aláírás, sorok, szavak, betűk, betűelemek: kötővonal, törzsvonal, ovál, hurok, kezdővonal, végvonal, ékezet, áthúzás, vonal. Írásnormák A tanult norma és az egyéni norma fogalma. Magyarországon tanított normaírások főbb típusai (kalligrafikus szépírás, zsinórírás, cés-kötéses álló írás, Virágvölgyi-féle egyszerűsített dőlt írás). Más nemzetek normaírásainak jellemzői (néhány példa). Az írás biofiziológiai alapjai - Az írástevékenység megvalósításában szerepet játszó ideg- és izomrendszeri struktúrák (a látás, hallás, téri tájékozódás, beszédértés és produkció, mozgásvezérlés szenzoros és motoros agyi központjai, a kéz anatómiai felépítése, a jobb- és balkezesség központi idegrendszeri megjelenése, balkezesség és írástechnika). - Az írástevékenység mechanizmusa (az írás pszichomotoros nyelvi készség és vizuomotoros koordináció alapján zajló mozgásfolyamatként való értelmezése, az írómozgás biomechanikai alapelvei). - Az írástanulás élettani és pszichés feltételei (csont-, izom- és idegrendszeri anatómiai és funkcionális fejlettség, a szenzoros, motoros és koordinációs működőképesség sajátos követelményei, az értelem, a beszéd, a figyelem és a mozgáskészség fejlettségbeli követelményei, motivációs tényezők szerepe). - Az íráskép individualizálódása (fogalma, folyamata, tényezői). - Az írástanulás és az írástevékenység zavarainak fogalma, etiológiája és tünetei, organikus és pszichés eredetű problémák hatása az írásképre (biológiai okok: életkor, betegség stb). - Külső tényezők hatása a kézírásra pl. írófelület, íróeszköz és íráskép összefüggései, íróhelyzet, fényviszonyok stb. Az általános lélektan alapjai 1) A pszichológiáról általában (fogalma, tárgya, módszerei, irányzatai) 2) Érzékelés észlelés (fogalmuk, pszicho-fiziológiai alapjuk; típusai, formái: tárgyak, pontok, csíkok, vonalak, tér- és mozgásészlelés, érzéki csalódások; perceptuális tanulás) 3) Figyelem (fogalma, pszicho-fiziológiai alapjai, működése, tulajdonsága) 4) Tudatos és tudattalan, tudati állapotok 5) Tanulás és tudás (fogalma, formái és azok jellemzői) 6) Emlékezés (fogalma, fiziológiája, az információfeldolgozás folyamata, szakaszai, a felejtés) 7) Képzelet (fogalma, kialakulása, csoportosítása, az anticipáció jellemzői) 8) Gondolkodás (fogalma, típusai, stratégiái, fogalomalkotás, kategorizáció, döntés)

8 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 9) Intelligencia és kreativitás (fogalmuk, jellemzőik, struktúrájuk, mérésük, összehasonlításuk). A tehetség lényege és típusai 10) Motiváció (fogalma, biológiai alapja, a motivált viselkedés csoportosítása: 11) fiziológiai motívumok: a. hő-víz-táplálkozási reguláció, szexualitás, utódápolás, szülői viselkedés 12) érzelmi motívumok: a. szeretet, félelem, agresszió, altruizmus 13) szociális motívumok: a. kognitív, humán-specifikus: kompetencia, önaktualizáció, teljesítménymotiváció) 2. Kapcsolódó fogalmak: ösztön, szükséglet, homeosztázis, drive, reguláció, imprinting, szorongás, frusztráció, autonómia, aktivitás, kíváncsiság, önmegvalósítás, igénynívó, sikerorientáció, kudarckerülés 14) Érzelem (lényege, fiziológiája, osztályozása, sajátosságai, kifejeződése, az érzelmekhez kötődő lelki jelenségek: ambivalencia, konfliktus, tolerancia, empátia) i. Pszichikus tulajdonságok (öröklődés és nevelés, adottság, vérmérséklet, jellem, rátermettség, hajlam, képesség, tehetség, beállítódás, attitűd, érdeklődés, orientáció, karakter) Statisztikai alapismeretek 1) A grafológia tudományosságát vizsgáló kutatások módszerei, eredményei és értékelésük (validitás, reliabilitás, objektivitás, standardizáció szerint). 2) A humán tudományok és a grafológia mérési, matematikai elemzési lehetőségei, a méréselmélet alapjai, skálázási technikák. 3) Az írás méréstechnikai modellje (mérési algoritmusok, mérőskálák, mértékegységek). Általános adatfelvételi szabályok (vizsgálati helyek, mérőeszköz kezelés, leolvasási és számítási pontosság, mérhető eszközök elkülönítése). 4) A szerkezeti elemek normálértékei és megengedett ingadozásai. 5) A matematikai elemzések feltételei (elemszám, függő és független változók). 6) Alapfogalmak (átlag, szórás, medián, módusz, kvartilis, szignifikancia, validitás, reliabilitás, objektivitás, standardizáció fogalma stb). 7) A leggyakrabban használt matematikai statisztikai eljárások és hatókörük (descriptív elemzések technikája, korreláció, t próba, khi2 próba, varianciaanalízis stb).

9 Összeállítás: dr.szidnai László, oldal, összesen: 9 GYAKORLAT /Szakdolgozat Méréstan Az írásváltozók vizsgálata 1. Méréselméleti alapfogalmak, mérési eljárások és fogalmak (segédvonalak és nevezetes pontok, fogalmi meghatározások). Vizsgálati sorrend. 2. Méretjellegű változók vizsgálata, értékelése (az írásszerkezeti egységek, mint magasság-, szélesség-, távolságjellegű vizsgálata). 3. Alakjellegű változók vizsgálata, értékelése, a szerkezeti egységek alakjellegű vizsgálata. 4. Irányjellegű változók vizsgálata, értékelése (az írásszerkezeti egységek helyzete, iránya, dőlése). 5. Dinamikai jellemzők vizsgálata, értékelése (sebesség, nyomaték). 6. Komplex változók vizsgálata (kötöttség, ritmus, harmónia, tagoltság, szabályosság, feszültségi fok, vonalminőség, mozgás/formahangsúly, természetesség, esztétikusság, sűrűség, lendület stb). 7. Mérési dokumentáció készítése. Elemzéstan 1. Elemzési technikák alkalmazása, különböző elemzési algoritmusok ismerete, alkalmazása:.holisztikus, funkciókocka és egyéb algoritmizálható vizsgálati eljárások 2. komplex grafikus eljárások, értelmezési rendszerek ismerete, alkalmazása pl. Lükediagram, Wittlich-, RománStaempfli-féle pszichogram, stb. 3. A grafikus jegyek személyiségterületek szerinti csoportosítása, illetőleg a vizsgálat céljának megfelelő jel-együttes kiválasztása, vizsgálata, értékelése, értelmezése. 4. Átfogó személyiség-leírási gyakorlat, személyiségkép készítési technikák. A szakdolgozat egyik speciális fajtájával (esettanulmány) kapcsolatban lásd a Hogyan írjunk szakdolgozatot? Cikket.

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés egyéb adatai. III. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés egyéb adatai. III. A szakképesítés munkaterülete A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 15. sorszáma alatt kiadott grafológus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1.

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői:

Az esettanulmányok adott szempontok szerinti értelmező indoklása, vizsgafeladat jellemzői: A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Alaptudományok a pszichológiában Általános, vagy kísérleti pszichológia Fejlıdéslélektan Személyiséglélektan Szocálpszichológia Kognitív pszichológia

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

54 725 01 0000 00 00 Grafológus Grafológus

54 725 01 0000 00 00 Grafológus Grafológus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Fogalom meghatározása: Határozza meg az alábbi fogalmakat, ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, akkor nevezze meg

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 4:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPSZAK (BA) Záróvizsga tételsor

TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPSZAK (BA) Záróvizsga tételsor TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPSZAK (BA) Záróvizsga tételsor 1. tétel A gender szempontja a tudományosságban. Nemi szerep és kulturális konstrukció. Az EU intézményi filozófiája. Az intézményrendszer felépítése,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban

A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban A biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák fejlesztése óvodás és kisiskolás korban Nemzeti Közlekedési Hatóság- Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály Hernek Mónika és Komjáthy Alíz Közlekedésre

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGELMÉLETEK A S ZEMÉLYISÉG SZEMÉLYISÉG FEJL

SZEMÉLYISÉGELMÉLETEK A S ZEMÉLYISÉG SZEMÉLYISÉG FEJL SZEMÉLYISÉGELMÉLETEK A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSE Vizkeleti Györgyi SZEMÉLYISÉGELMÉLETEK Miben áll a személyiség? Hogyan alakul ki? Milyen módon működik? Mi adja a személyek különbözőségét? I. DISZPOZICIONÁLIS

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint 1. Soroljon fel négy pszichológiai irányzatot! (válaszonként 0, pont). Sorolja fel a lelki jelenségeket! (válaszonként 0,

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

PSZICHOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Pszichológia középszint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános tudnivalók a javításhoz

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én?

Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én? Írás és Ige Röviden a grafológia történetéről Röviden a grafológia tudományáról Akkor m(ilyen) is vagyok én? a kézírás /GRAFO/ tükrében És m(ilyen) vagyok én? az ige /LOGOS/ tükrében Miből lett a cserebogár?

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

PSZICHOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Pszichológia középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános tudnivalók a javításhoz

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI KOMPLEX SZIGORLATI TÉMAKÖRÖK PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EKF TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR 2015. OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Pedagógiai-pszichológiai

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Pszichopatológia I. Az emberi psziché elemei (Eysenck) Az emberi psziché elemei (Eysenck) A kognitív struktúra zavarai

Pszichopatológia I. Az emberi psziché elemei (Eysenck) Az emberi psziché elemei (Eysenck) A kognitív struktúra zavarai Pszichopatológia I. A kognitív struktúra zavarai Az emberi psziché elemei (Eysenck) 1. Kognitív struktúra Észrevevésérzékelés Figyelem Emlékezés Gondolkodás értelmesség 2. Affektív struktúra Emóció Indulat

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel)

SZAKVIZSGA TÉTELEK Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) SZAKVIZSGA TÉTELEK 2016. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés Felnőtt szak (91 tétel) A szakvizsga tételek 3 fő témakört ölelnek fel, az elméleti vizsgán a jelölt mindhárom témakörből

Részletesebben

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata

Pedagógia. 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2 Pedagógia 1. A pedagógia tudománya, célja, tárgya, feladata és tudományközi kapcsolata 2. A nevelés fogalma, alapvető jegyei, a nevelés kialakulása 3. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1 KRE MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helye: KRE BTK Pszichológiai Intézet - Pszichológiai Továbbképző Központ. Szakfelelős: prof. dr. Vass Zoltán intézetvezető

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

GRAFOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GRAFOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRFOLÓGUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 725 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Grafológus 3. Szakképesítések

Részletesebben

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs

Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs Pszichoterápia szakvizsga tételei, Pécs 1. Általános pszichoterápiás kérdések 1.1. A pszichoterápia története, hazai története, jelen helyzete 1.2. A pszichoterápiás diagnosztikai rendszerek 1.3. A pszichoterápiás

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben