A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011."

Átírás

1 4. sz. melléklet A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011.

2 Tartalomjegyzék A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának ügyrendje oldal I. Az Igazgatótanács feladata és hatásköre 3. II. Az Igazgatótanács tagjai 7. III. Az Igazgatótanács elnöke 8. IV. Az Igazgatótanács tagjainak jogai és kötelezettségei 9. V. Az Igazgatótanács mûködése 10. VI. Az igazgatótanácsi tagság megszûnése 13. VII. Hatálybalépés 14. Záró rendelkezések 15. Igazgatótanács ügyrendje 2

3 A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának ügyrendje A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Igazgatótanácsa (a továbbiakban: Igazgatótanács) az Alapszabálynak megfelelôen a Pénztár eredményes mûködésének biztosítása érdekében alkotta meg ügyrendjét. I. Az Igazgatótanács feladata és hatásköre 1. Az Igazgatótanács a Pénztár ügyvezetô szerve, amely irányítói, ellenôrzési és képviseleti feladatokat lát el. Az Igazgatótanács meghatározza saját mőködési rendjét, irányítja a Pénztár gazdálkodását, üzleti tevékenységét, és gondoskodik az eredményes mûködéshez szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtésérôl. A mindenkori hatályos jogszabályok, a Pénztár Alapszabálya és a közgyûlési határozatok keretei között jogosult határozatot hozni minden olyan kérdésben, amelyben a Közgyûlés (Küldöttközgyûlés) nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. (Megjegyzés: Az Alapszabály rendelkezik küldöttközgyûlés tartásáról. A továbbiakban az ügyrend, ahol közgyûlési hatásköröket érint, az értelemszerûen jelenti a küldöttközgyûlés hatáskörét is, az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban. Jelen ügyrend olyan szervezeti modellre épül, amelyben az Igazgatótanács mellett külön ügyvezetô igazgató is mûködik.) 2. E hatáskörén belül az Igazgatótanács: 2.1. A Közgyûléssel kapcsolatosan: a) összehívja az éves rendes Közgyûléseket, b) gondoskodik a Közgyûlés napirendjének elôkészítésérôl, c) rendkívüli Közgyûlést hívhat össze, d) gondoskodik a Közgyûlés határozatainak végrehajtásáról A Pénztár mûködésével kapcsolatosan: a) kialakítja a Pénztár üzletpolitikáját, b) kialakítja és irányítja a Pénztár munkaszervezetét, Igazgatótanács ügyrendje 3

4 c) meghatározza a munkaszervezet létszámát, bérkeretét, mûködésének szabályait, d) szakértôi bizottságot mûködtethet, e) dönt ügyvezetô alkalmazásának szükségességérôl. Az ügyvezetô alapvetô feladatait, jogait és kötelességeit a Pénztár Alapszabálya tartalmazza. Az Igazgatótanács az Alapszabályban foglaltak figyelembevételével meghatározza az ügyvezetô részletes feladatait, jogait és kötelességeit, f) gyakorolja az ügyvezetô feletti munkáltatói jogokat, ellenôrzi az ügyvezetô munkáját, az ügyvezetôtôl írásbeli jelentést, beszámolót kérhet, elbírálhatja az ügyvezetô tevékenységével kapcsolatos beadványokat, panaszokat, g) tagjain keresztül képviseli a Pénztárat harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok elôtt A Pénztár gazdálkodásával kapcsolatosan: a) elkészíti és a Közgyûlés elé terjeszti a Pénztár következô évi éves és hosszútávú pénzügyi tervét. b) elkészíti és a Közgyûlés elé terjeszti a Pénztár mérlegét és éves beszámolóját, a vagyonkimutatást, és átadja az Ellenôrzô Bizottság részére az ügyvezetésrôl, a Pénztár vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról szóló, könyvszakértô által hitelesített éves jelentést, és azt az Ellenôrzô Bizottság évi jelentésével együtt a Közgyûlés elé terjeszti, c) javaslatot tesz a Közgyûlésnek a Pénztár eredményének felhasználására vagy az egyes alapokban mutatkozó hiány rendezésére. Ennek keretében javaslatot tehet Közgyûlésnek az egyes tartalékok közötti pénzügyi átcsoportosításra, (Megjegyzés: Az egyes alapok közötti pénzügyi átcsoportosításra csak a Közgyûlés rendelkezik jogkörrel, erre azonban a Pénztár gazdálkodási egyensúlyának felborulása esetén az Igazgatótanácsnak kell javaslatot tenni.) Az Igazgatótanács saját hatáskörben dönthet úgy, hogy a fedezeti tartalék javára más tartalékok befektetési hozamát is jóváírja. d) a Közgyûlés jóváhagyó határozatát követôen a Számviteli törvény és a 223/2000. kormányrendeletnek megfelelõen a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves beszámolót a a törvény vagy kormányrendelet által elıírt médiában közzéteszi, Igazgatótanács ügyrendje 4

5 e) gondoskodik a Pénztár könyveinek szabályszerû vezetésérôl, ennek keretében kijelöli a könyvek vezetéséért felelôs személyt, biztosítja a vonatkozó belsô szabályok megalkotását és betartásuk ellenôrzését, f) dönt a befektetett pénztári eszközök letétkezelésének önálló letétkezelô szervezetre bízásáról, meghatározhatja a pénztári letétkezelôvel kötendô szerzôdés elemeit, g) dönt a befektetési üzletmenet pénztári vagyonkezelôhöz történô kihelyezésérôl vagy a befektetési ügymenet vitelének tanácsadói rendszerben való mûködtetésérôl h) rendszeresen ellenôrzi a pénztári vagyonkezelô tevékenységét, ennek során a vagyonkezelôtôl a pénztár beszámolási kötelezettségéhez igazodóan írásbeli jelentést, beszámolót, kimutatást kérhet. Az ellenôrzés során az Igazgatótanács: ha) meghatározott idôközönként beszámoltatja a vagyonkezelôt az éves pénzügyi tervben rögzített, befektetésre vonatkozó üzletmenet tárgyévre vonatkozó céljainak idôarányos teljesítésérôl, hb) a befektetési tevékenységrôl folyamatos adatszolgáltatást kérhet, hc) szükség esetén helyszíni ellenôrzést tarthat, melynek keretében kérheti egyes vagyontárgyak, okiratok, értékpapírok bemutatását, hd) üléseire rendszeresen vagy esetenként a vagyonkezelô szervezet képviselôjét meghívhatja. (Megjegyzés: A Pénztár befektetési tevékenységének irányítása és ellenôrzése az Igazgatótanács feladatkörének szerves részét képezi, ez azonban más és más módon valósul meg, ha a befektetési tevékenységet a Pénztár saját munkaszervezete végzi, vagy befektetési tanácsadó céget vesz igénybe, vagy a befektetési üzletmenetet pénztári vagyonkezelôhöz helyezik ki. Minden esetben - a Pénztár éves és hosszú távú tervével összhangban - egyértelmûen meg kell határozni a Pénztár befektetési tevékenységével kapcsolatos céljait, meg kell határozni a munkaszervezettel, vagy a befektetési tanácsadóval, vagy a vagyonkezelôvel kapcsolatos eredményelvárásokat (pl. átlagos hozamelvárás) és a feladatait ellenôrizhetô módon szerzôdésben kell rögzíteni. A szerzôdésben elô kell írni a befektetési tanácsadó, illetve vagyonkezelô számára a pénztári befektetések biztonsági követelményeivel kapcsolatos szabályokat; a szerzôdô fél számára a 281/2001. (XII.26.) Korm. rendeletben elôírt befektetési szabályok betartását kötelezôen elô kell írni, s betartását számon kell kérni. Igazgatótanács ügyrendje 5

6 A Pénztár munkaszervezete esetében a feladatokat értelemszerûen nem szerzôdésben, hanem a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban vagy munkaköri leírásban kell rögzíteni.) i) megtárgyalja és jóváhagyja a negyedévenként készítendô jelentéseket, j) elıterjeszti a Küldöttközgyőlésnek bejegyzett könyvvizsgáló megválasztását, illetve megbízását. k) jóváhagyja a Pénztár számlarendjét, az analitikus és kiegészítô nyilvántartások körére, tartalmára, formájára, vezetésének módjára vonatkozó pénztári szabályzatot. l) dönthet úgy, hogy a Pénztár gazdálkodásának nyilvántartását e tevékenységgel foglalkozó szervezethez (szolgáltatóhoz) kihelyezi, beleértve a tagnyilvántartást, a könyvelést, a jelentéskészítést, valamint a biztosításmatematikai tevékenységet. m) rendszeresen ellenôrzi az l) pontban foglalt feladattal megbízott szervezet tevékenységét, ennek során a pénztár nyilvántartási kötelezettségéhez igazodóan írásbeli jelentést, beszámolót, kimutatást kérhet. Az ellenôrzés során az Igazgatótanács: ma) meghatározott idôközönként beszámoltatja a szolgáltatót az éves pénzügyi tervben rögzített, a gazdálkodás nyilvántartása tárgyévre vonatkozó céljainak idôarányos teljesítésérôl, mb) a nyilvántartási tevékenységrôl folyamatos adatszolgáltatást kérhet, mc) szükség esetén helyszíni ellenôrzést tarthat, melynek keretében kérheti egyes regisztrációk bemutatását, md) üléseire rendszeresen vagy esetenként a szolgáltató szervezet képviselôjét meghívhatja, me) kihelyezési szerzõdése esetén pontosan meg kell határozni a nyilvántartásoknak a körét, vezetésének módját, rendszserességét, az ezzel összefüggõ üzleti titokkal kapcsolatos sajátos titoktartási rendelkezéseket, azt, hogy a Pénztár és más szervek számára milyen rendszerességgel, milyen tartalmú, feldolgozottságú fokú adatfeldolgozásokat, - szolgáltatásokat köteles teljesíteni. n) dönt a Pénztár részére nyújtott támogatás elfogadásáról, intézkedik a támogató által meghatározott célra fordításáról, az Öpt. rendelkezéseinek keretei között, o) dönt a Pénztár hitelfelvételérôl. Igazgatótanács ügyrendje 6

7 2.4. Egyéb kérdésekkel kapcsolatosan: a) megköti, szükség esetén módosítja vagy felmondja a munkáltatói taggal a szerzôdést, b) dönt a Pénztárhoz benyújtott tagfelvételi kérelmekkel kapcsolatos vitás ügyekben, c) dönt az Igazgatótanács és az Ellenôrzô Bizottság tagjainak tagi kölcsönkérelmével kapcsolatos ügyekben, d) ellátja a jogszabályok által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 3. Az Igazgatótanács határozata meghozatala elôtt köteles kikérni az Ellenôrzô Bizottság véleményét a 2.3. pont a), b), e), f), g), h), k) és l) pontokban meghatározott kérdésekben. II. Az Igazgatótanács tagjai 4. Az Igazgatótanács tagjainak száma 7 fô. Az Igazgatótanács tagja a 18. életévét betöltött, büntetlen elôéletû pénztártag lehet. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyûlés legfeljebb 5 éves idôtartamra választja meg. Ha az igazgatótanácsi tagság ennél rövidebb idô alatt szûnik meg, az újonnan választott tag megbizatása az Igazgatótanács korábbi megbízásának lejártáig tart. 5. Az Igazgatótanács tagja köteles az Igazgatótanács elnökének bejelenteni, ha igazgatótanácsi tagsági viszonyát érintô összeférhetetlenségi ok állt elô. 6. Az Igazgatótanács tagjai munkájukért a Közgyûlés által évente megállapított díjazásban részesülnek. A díjazás mértékére vonatkozó javaslatot az Igazgatótanács elnöke terjeszti a Közgyûlés elé. Az Igazgatótanács tagjainak a Pénztár érdekében, az Igazgatótanács mûködésével kapcsolatban kifejtett tevékenységük során felmerült költségeit a Pénztár megtéríti. Az Igazgatótanács mûködésével összefüggô személyi és dologi kiadásokat a jogszabályok keretei között, a belsô ügyviteli elôírások szerint az Igazgatótanács elnökének - akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatótanácsi tagnak - igazolása alapján a pénztár ügyvezetõ igazgatója utalványozza. 7. Az Igazgatótanács tagjai e tevékenységi körükben az ilyen tisztséget betöltô személyektôl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni, tevékenységüket a tagok és a Pénztár érdekeinek messzemenô figyelembevételével, a jogszabályok, Igazgatótanács ügyrendje 7

8 az Alapszabály és a Közgyûlés határozatainak megfelelôen kötelesek végezni. A kötelezettségeik megszegésével a Pénztárnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelôsek. Az Igazgatótanács tagjainak ez a felelôssége egyetemleges. Nem terheli felelôsség az Igazgatótanácsnak azt a tagját, aki a) a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását az Ellenôrzô Bizottságnak vagy a Közgyûlésnek írásban is bejelentette, b) az ülésen nem volt jelen, és az ülés jegyzôkönyvének kézhezvételétôl számított 8 napon belül az Igazgatótanács elnökének írásban bejelentette a tiltakozását, 8. Az Igazgatótanács tagja e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében munkáltatója utasítását nem fogadhatja el. 9. Az Igazgatótanács tagja a Pénztár üzleti ügyeirôl szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megôrizni, és az Igazgatótanácsi tagság révén birtokába jutott információt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon elônyt szerezzen, illetve, hogy a Pénztárnak vagy a Pénztár tagjának kárt okozzon. Az Igazgatótanács tagja nem jogosult arra, hogy a Pénztár tevékenységére vonatkozó bármely, nem nyilvánosságra szánt adatot harmadik személy vagy szervezet részére hozzáférhetôvé tegyen. A fenti kötelezettségek megszegése az Igazgatótanács tagjának visszahívását vonhatja maga után. III. Az Igazgatótanács elnöke 10. Az Igazgatótanács elnöke a) irányítja az Igazgatótanács mûködését, ennek keretében: aa) összehívja az Igazgatótanács üléseit, az Igazgatótanács által megállapított éves munkatervvel összhangban megállapítja az egyes ülések napirendjét, ab) gondoskodik a napirenden szereplô kérdések tárgyalásának megfelelô elôkészítésérôl, ac) vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét, ad) gondoskodik a jegyzôkönyv vezetésérôl, Igazgatótanács ügyrendje 8

9 ae) af) figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, felel azért, hogy a végrehajtásról szóló beszámoló az Igazgatótanács elé kerüljön, gondoskodik az ülések technikai feltételeinek biztosításáról. b) megnyitja és vezeti a Közgyûlést a Közgyûlés elnökének megválasztásáig, c) köteles gondoskodni az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatával kapcsolatosan a bejegyzett könyvvizsgáló megbízásáról a mérleg fordulónapját megelôzô 30. napig, d) aláírja a pénztári beszámolót és a negyedéves jelentést. (223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet). e) Jóváhagyja a külföldi kiemelt közszereplıvel történı üzleti kapcsolat vagy tagsági jogviszony létesítését, valamint az ilyen személytıl származó ügyleti megbízás teljesítését. 11. Az Igazgatótanács elnökének csak felsıfokú végzettséggel rendelkezı személy választható meg. Az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az Igazgatótanács tagja az Igazgatótanács mûködése tekintetében, vagy az elnök személyét érintô kérdésekben az elnök helyett jár el. Ha az Igazgatótanács elnökének pénztári tagsági viszonya megszûnik, akkor az Igazgatótanács köteles soron kívül ülést tartani az elnök jelölésére és a Közgyûlés összehívására. A megszûnés idôpontjától az elnöki feladatokat az Igazgatótanács erre felhatalmazott tagja látja el. IV. Az Igazgatótanács tagjainak jogai és kötelezettségei 12. Az Igazgatótanács minden tagjának joga és kötelessége, hogy a) a Közgyûléstôl kapott megbizatásából és tisztségébôl adódóan az Igazgatótanácsnak, mint testületnek a munkájában részt vegyen, és ott személyes tevékenységével aktívan mozdítsa elô a Pénztár hosszútávú eredményes mûködését, b) részt vegyen az Igazgatótanács ülésein és javaslatokat, észrevételt tegyen az Igazgatótanács ülésének napirendjén szereplô kérdésekhez, ha valamely elôterjesztéssel vagy annak egy részével nem ért egyet és ellenvéleményét a vita után is fenntartja, kérje észrevétele, ellenvéleménye felvételét az ülés jegyzôkönyvébe, c) szükség esetén javaslatot tegyen az Igazgatótanács ülésének összehívására, d) az ügyrend elôírásainak megfelelôen elôterjesztést tegyen az Igazgatótanács ülésének napirendjére a Pénztárat érintô bármely kérdésben, Igazgatótanács ügyrendje 9

10 e) bíróságok és más hatóságok elôtt, továbbá harmadik személyekkel szemben képviselje a Pénztárat az Igazgatótanács által részére adott megbízásnak megfelelôen, f) az Igazgatótanácsnak vagy az Igazgatótanács elnökének felkérése alapján tárgyalásokon, értekezleteken, rendezvényeken vegyen részt és képviselje ott az Igazgatótanácsot, érvényesítse az Igazgatótanács állásfoglalásait, és e tevékenységérôl az Igazgatótanácsnak beszámoljon. V. Az Igazgatótanács mûködése 13. Az Igazgatótanács feladat- és hatáskörét testületként az ülésen gyakorolja. Az Igazgatótanács egyetlen tagjának sem áll jogában egyedi ügyben utasítást adni, vagy általánosan kötelezô szabályt alkotni az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó kérdésekben. 14. Az Igazgatótanács megbízza tagjait az egyes részfeladatok folyamatos ellátásával. Ennek megfelelôen a felosztható részfeladatok: a) a Közgyûlés elôkészítése, a Pénztár képviselete, b) a Pénztár gazdálkodási nyilvántartásának folyamatos figyelemmel kísérése, c) a Pénztár befektetéseinek folyamatos figyelemmel kísérése, d) az Igazgatótanács ellenôrzési feladatai érvényesülésének szervezése, e) a Pénztár kapcsolatrendszereinek összehangolása. 15. Az Igazgatótanács az év utolsó negyedévében elkészíti a következô évre vonatkozó éves munkatervet. A munkatervben nem szereplô elôterjesztés vagy jelentés az ügyrend elôírásainak betartásával bármikor benyújtható. 16. Az Igazgatótanács éves munkatervének megfelelôen, és az Igazgatótanács tagjainak javaslata alapján azokban a kérdésekben, amelyekben határozatot kell hozni, az ügyvezetô elôterjesztéseket készít az Igazgatótanács részére. Az elôterjesztésben röviden be kell mutatni a megalapozott döntéshez szükséges információkat. Ennek megfelelôen az elôterjesztés a megtárgyalandó kérdés leírását, annak közgazdasági, üzletpolitikai, jogi indokolását, várható hatásait, következményeit, alkalmazhatóságát tartalmazza. Az elôterjesztésnek pontosan megfogalmazott döntési javaslatot kell tartalmaznia, amely kizárja a többféle értelmezés lehetôségét és a végrehajtás szempontjából ellenôrizhetô határozati javaslatot kell tartalmaznia, rögzítve a végrehajtásért felelôsek nevét és a Igazgatótanács ügyrendje 10

11 végrehajtás határidejét is. Az elôterjesztés terjedelme legfeljebb három gépelt oldal lehet. Az elôterjesztést egyeztetni kell a Pénztár ügykör szerint illetékes szervezeti egységeivel és az érdekelt külsô szervekkel. Az elôterjesztésben fel kell tüntetni az elôterjesztô nevét, valamint azoknak a szervezeti egységeknek, szerveknek a nevét, amelyekkel egyeztették, illetve megtárgyalták. A vitás kérdéseknél szóban ismertetni kell a fennálló véleménykülönbségeket, a tárgyra vonatkozó föbb megállapítások és javaslatok összefoglalását. 17. Az Igazgatótanács testületi döntés alapján a Pénztár költségére szakértôt alkalmazhat. 18. Az igazgatótanács az alapszabályban meghatározott idıközönként, de legalább három havonként ülést tart. Ülést kell tartania ezen idıszakon belül akkor is, ha azt közgyőlési határozat vagy a Felügyelet elıírta, illetve ha az ellenırzı bizottság, az igazgatótanács tagjainak egyharmada vagy az ügyvezetı kéri. Amennyiben az igazgatótanács, az ellenırzı bizottság tagjainak egyharmada vagy az ügyvezetı kérése ellenére az igazgatótanácsi ülés nem kerül összehívásra, abban az esetben a kezdeményezık jogosultak az igazgatótanácsi ülés összehívására. Az igazgatótanácsi ülés összehívása elmaradásának tényét a kezdeményezık kötelesek bejelenteni a Felügyeletre. 19. Az Igazgatótanács rendes üléseit az elnök hívja össze a hely és az idôpont megjelölésével, továbbá az írásos napirendi javaslat megküldésével. Az Igazgatótanácsi ülésre a meghívókat, s azzal együtt a napirendben szereplô írásos elôterjesztéseket az ülést legalább nyolc nappal megelôzôen kell a tagok és a meghívottak részére megküldeni. Rendkívüli Igazgatótanácsi ülést nyolc naposnál rövidebb idôközzel, rövid úton, telefonon, telefaxon is össze lehet hívni. A meghívás tényét ezen esetben igazolni kell. A rövid úton eljuttatott meghívó alapján ülés akkor tartható, ha azzal minden igazgatótanácsi tag egyetért. Halaszthatatlanul sürgôs ügyekben az elôterjesztések az Igazgatótanács elnökének engedélyével az ülés helyszínén is szétoszthatók. 20. Az Igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a) az Ellenôrzô Bizottság elnöke vagy képviselôje és a Pénztár könyvvizsgálója, b) a Pénztár ügyvezetôje, c) a Pénztár érdemi ügyintézôje, aki a napirendhez kapcsolódó elôterjesztést készítette, az Igazgatótanács elnökének meghívása alapján, Igazgatótanács ügyrendje 11

12 d) akinek részvételét az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke valamely napirenden levô kérdéssel összefüggésben szükségesnek tartja. 21. Az Igazgatótanács tagjai az Igazgatótanács ülésén kötelesek részt venni. E kötelezettség alól az Igazgatótanács elnöke adhat esetenként felmentést. 22. Az Igazgatótanács ülése határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van. Az Igazgatótanács ülésein az Igazgatótanács tagját meghatalmazott nem képviselheti. Az Igazgatótanács ülésein az Igazgatótanács minden jelenlévô tagjának egy szavazata van. Abban az esetben, ha az Igazgatótanács ülése határozatképtelen, az ülést legkorábban a következô napra, de legkésôbb 8 napon belüli idôpontra ismét össze kell hívni. 23. Az Igazgatótanács döntéseit a 2.2. a), c), 2.3. f), g),o), és 2.4. c) pontokban történô határozathozataltól eltekintve egyszerû szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlôség esetén az elnök szavazata dönt. A 2.2. a), c), 2.3. f), g), o), és 2.4. c) pontokban meghatározott kérdések tekintetében határozat csak az Igazgatótanács jelenlévô tagjainak legalább háromnegyedes többségével hozható. A szavazás kézfeltartás útján történik, ha csak az Igazgatótanács a szavazás más módját nem állapítja meg. Az Igazgatótanács döntését az Igazgatótanács elnöke mondja ki. 24. Az Igazgatótanács ülése a benyújtott elôterjesztések, jelentések megtárgyalásából, döntések meghozatalából, szóbeli konzultációból és bejelentésekbôl áll. Az írásban benyújtott elôterjesztések tárgyalása a megfelelôen elôkészített és jóváhagyott napirend szerint történik. 25. Az Igazgatótanács ülésérôl jegyzôkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a) az ülés helyét, idejét, azt, hogy az összehívása szabályszerû volt-e, b) résztvevôk nevét, a határozatképesség megállapítását, c) az ülés napirendjét, az elôterjesztések címét, d) az egyes napirendi pontokhoz elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és véleményeket a hozzászólók nevével, e) a határozathozatalra terjesztett kérdéseket, a szavazás eredményét oly módon, hogy véleménykülönbség esetén megállapítható legyen, hogy ki szavazott a javaslat mellett, és ki szavazott a javaslat ellen, továbbá a meghozott döntés ismertetését, valamint név szerinti megjelöléssel a szavazás után is fenntartott véleményeltéréseket. Igazgatótanács ügyrendje 12

13 A határozati javaslat ellen történô szavazás és a szavazattól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. A jegyzôkönyvhöz csatolni kell az elôterjesztések, valamint az írásos beszámoló egy példányát. 26. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzôkönyvet is kell készíteni. 27. A jegyzôkönyvet - amelynek elkészítésérôl az ügyvezetô gondoskodik, és az ülést vezetô Igazgatótanácsi elnök, illetve az egyik tag hitelesít - meg kell küldeni az ülést követô 10 munkanapon belül valamennyi Igazgatótanácsi tagnak és az Ellenôrzô Bizottság elnökének, továbbá az ügyvezetônek. 28. Az igazgatótanács ülés megtartása nélkül távbeszélın, telefaxon, telexen, elektronikus levélben ( ) is hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatótanácsi tagok legalább a fele szavazatát teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalja, és az alapszabályban meghatározott idıtartamon, de legfeljebb 8 napon belül megküldi a pénztár székhelyére. 29. A Pénztár nevében kötelezettséget vállalni, a javára jogot szerezni az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó kérdésekben az Igazgatótanács jogosult. Az Igazgatótanács döntései alapján a pénztár képviseletére az igazgatótanács elnöke önállóan, az igazgatóság két tagja, vagy az igazgatóság egy tagja és az ügyvezetı együttesen jogosult. 30. Az Igazgatótanács - felelôsségének érintetlenül hagyása mellett - a hatáskörének gyakorlását, a képviseleti jogkört átruházhatja az ügyvezetôre. Nem ruházhatók át a Közgyûlés által az Igazgatótanácsra átruházott feladatkörök. VI. Az Igazgatótanácsi tagság megszûnése 31. Megszûnik az igazgatótanácsi tag tagsági megbizatása: a) a megbizatás idôtartamának lejártával, b) visszahívással, c) elhalálozással, d) lemondással, e) a pénztártagsági viszony megszûnésével, Igazgatótanács ügyrendje 13

14 f) jogszabályban vagy a Pénztár belsô szabályzatában szabályozott kizáró ok bekövetkezésével. 32. Az igazgatótanácsi tag visszahívását kell kezdeményezni, ha a megbizatás ellátására méltatlanná vagy tartósan alkalmatalanná vált. A visszahívásra az Igazgatótanács elnöke tesz javaslatot a Közgyûlésnek. Az Igazgatótanács elnöke visszahívását az Ellenõrzõ Bizottság kezdeményezheti. VII. Hatálybalépés 31. Jelen ügyrend jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Igazgatótanács ügyrendje 14

15 ZÁRADÉK Az Igazgatótanács ügyrendjét a 9/98. sz. határozatával fogadta el. Határozati javaslat: 9/98. sz. határozat az igazgatótanácsi tagok közötti munkamegosztásról: Az Igazgatótanács a két ülése közötti munkamegosztásra a következıket határozza el: Az ügyrend 14.c) pontjában foglalt feladatokat Jakab Irén látja el. Dunaújváros, az Igazgatótanács elnöke Jelen szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza az január 01-jei hatályba lépéssel elfogadott eredeti, és a március 29-i küldöttközgyőlés által elfogadott, a március 29-i küldöttközgyőlés által elfogadott, a április 16-i küldöttközgyőlés által elfogadott, a i küldöttközgyőlés által elfogadott, a i küldöttközgyőlés által elfogadott, a i küldöttközgyőlés által elfogadott, a i küldöttközgyőlés által elfogadott, továbbá a január 01-jével hatálybalépı 2011/11. számú igzagatótanácsi határozattal elfogadott módosító rendelkezéseket. Dunaújváros, Balogh László s.k. Igazgatótanács elnöke Igazgatótanács ügyrendje 15

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Igazgatósági ügyrend

Igazgatósági ügyrend Igazgatósági ügyrend ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013. február 11. Oldal: 1 / 10 1. Az Igazgatóság hatásköre Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Az ALTERA Nyrt. Igazgatósága a továbbiakban: Igazgatóság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Vállalkozói Központ és InkuMtorház Business Incubator Centre Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Tel./Fax: +36-66/442-720

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5. ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BÉKÉSCSABA, DOBOZI U. 5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 2014 4 Tartalomjegyzék I. A Felügyelőbizottság ügyrendjének célja,

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8-AS FŐÚT TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben