1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., auguszt us S'l.(i m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m"

Átírás

1 :.:~::: ~,~,:~.: I CSE NDORS~G( LAPOK D4DTt\USlsnAN I!J.,_.. ".""... B 1944, július 13. ctkkek. ké8~ féi.tl- ruh.d~ lat itb.1i. J Ó e r t a I a' n n e' é9 tjurumk KOLOZsvAA,II,e.em utca 1. L,.!..._...:T~.:..::L~.:..:.~O:.=N~'~...!:~'' J.. Ii t O r t bútorll:olonjób61 ~6. ái'oijunk l- EGYENRUHA ' M '.,.~Ir. Pol. " 1 ogbodg. 1111lH,1"1.Inu Gergely Béla N A a v v A R A D, M.zoy Ml hé. 1 - utoa t ",nllgr"t 81"', to 5mbd.. mlsyel ollt6l,iaik IIUnLllltft... WI, I~ h'''16. o o" I o" kr... Zg6lta. IGm.UHÁZAT ZALKA LAJOS FELSURELÉSI CIKKEK SZÉkESFEHhVÁR,. Nádor-u. ~, U A I S Z A B O S Á G A magy. kir. c. endoraég UOtz6déae. t:léufioja. A m. kir. caendoraég tag Ja inak kedv ező flze lé l l fel tételek. C nd4n.11 rel er.'." cikkek,r6 r p.plr r.k' Ar. BUDAPEST, VI., ANDAASSy.(JT EM. Eg~enruházat HOKSARI KELETI P. - U. -NAL BAROSS-TeR 4 NYUGATI P.-u.-NAL TEReZ - KÖROT 60, PAI>IR, IROSZER' , C.eud6"'g/ UTomtalváuT, EGYEHRUHÁZAlI FELSZERELIS n Okléglet Dnk e t. zar.ndk b. CSERFAIISTVÁN tól IUD.APIST, ".. JOKJJ~UrC.A 21 A nyugoti p. u.-tól 2 pe... Megbb:ható &ker.rrztény eeg I Pontos POSt'aI klnolgölól. fh~4ti cflzlz(llz. SZABO LASZLO.n61 IUDAP!ST, IX., MESTER.U. M. Pontol poitili kl.zolgélá. B UD AP - ", blzalo",,,,al. --o, vu., ft KÓCZI CT 8Z. r. ll. Tele l.1l 1 SU.IBi Yld t!! kl' e IIoI' _ J41l1 _ t o t k aldall k. M I Q' megyar gyártm&nyú -,- FOI'..., hoz. meleglt6.h.z.. f 6 :I, Ili z szabadban, bázw.n.asbild liélezerd, tfü:arék08 v 8uélYleleD 8 ' OEROLUX s:or:: I L. A R D é:gló T A BL8TTA Dona!. s piritusz helyett. Kapha tó drogérlákban. fúszer- 68 teatékllzletekben. vasaroljunk' O s ZTALVSORSJEGYET TÖRÖK BANKHAzNAL DUDAPIST. IV SZlAVITA.TC. JI. SZAM. MAGYAR PAPIR ES IROSZERSZALLrrASI VALLALAT SCHULER ISTVÁN es FIAI IUD... PESf. v., SJA1AY.UTCA 3. SZ.IM. TELEPON : l~oo j ts 1~7G. I... - XX XIV. évfolyam. B udapest., auguszt us S'l.(i m - CSEnDÖRS~GI LAPOK I Szerkct!zti : B ENEDE K ~1LHÁLY ll.le zl"oll el:! Scgé <l 8zel'1«~8ztö : Dr. B ANYAI LÁ8ZL Ó szá za dos Szer keszt6ség ill> k JIl(IÓhl"lIbl : Jr.lö1'1:r.l!téal {~ ru. : MegJC'o J e ni k D u UIIIJcst. Ege!!?: on e 2 411H Il gö,félévre 12 1,CllgÖ. m j nd en liónn p l- éli I I., FlS-utca 71. ~'e l efon : Po9tu.tuJ;:u'llkll1\n:dlh'l esekkllz'mlll.l 21i.U2. é s n. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni ötök igazságban, Hiszek MagyaT01"8zág l el tá~ dá stib an. Amen. I Kicsinyhitűek. Kit ne állitott volna már, meg az a bronzszobor, mely ott áll.a budapesti csendörla!ktanya udvarán, szemben a bejárattal, hogy el ne kerülhesse senki, aki belép a kapun?! Alig hisszük, hogy hidegen ment volna el akárki is az elesett embertárson. segitő jóságnak és férfierőnek e bronzbaöntött mása előtt. S.aki nemcsak a szemével néz, hanem a lelki megérzések iránt is fogékony, azt ugyanez az érzés fogja meg minden alkalommal, amikor benyit egy csendőr laktanya kapuján, legyen az a csiki hava,<;ok aljában, va~r a Kisal[öld rónáin. Mindenütt ez a másokért éla, s gyengét segitő, a maga erejében pedig feltétlen bízó lélek fogadja. Mi csendörök féltő gonddal ápoljuk es őrizzüik ezt a lelkiséget, melyet a magakíméletet nem ismerő kemény hivatás és a vele járó veszélyek nemesítettek meg, mint a tűz az acélok királyát, a damaszkuszi kardpengét. Tudjuk azopban jól, hogy ez a lélek nell).csak a mi sajátunk, hanem minden igaz magyaré, a'ki hittel valljol, hogy a nagyvilágon e kivül nincsen szamánl más haza s ezért. a hazáért minden áldozat kevés. Tudjuk azt is, hogy nincs a sorsunknak olyan szaka, melyben tétlenül pihentethetnénk ezt a köt.össégérl é l ő, erös lelket. Most pedig ;különösen nem azt az jdöt éljük, hiszen még előttünk az áldozatok és erőfeszítések hosszú sora. Ilyenkor százszorosan fontos, hogy kiálljunk segítő készségünkkel mindazokra a pontdkra. melyeken segíteni való akad akár testi, akár lelki vonatkozásban. Meg kell találjuk ezeket a laza pontokat, mint áradásnál a gát vékónyodó részeit, hogy idejében közbeléphessün:k és megakadályozhassuk a bajt,, Válságok idején az egyes emberek jelentik- a gát. tartó oszlopait s egyetlen ilyen oszlopnak megingása elég ahhoz, hogy egész sor meglazuljon -utána. Ennek a gátnak az őre a csendőr, aki a maga körletében minden emberoszlop helytállásáért felel. Olt kell tartania a szemét állandóan a gáton s figyelnie, hogy hol kell a segitsé,é;!, a lelki erősítés. Napjainkban nem kell sok keresgélés ehhez. Sdk a Jógósorrú, kicsinyhitű, örökősen rémképeket látó, siránkozó ember, mert a maihoz hasonló nagy megpr6báltatások mindig,két táborra osztják az embe reket aszerint, hogy a hitnek és önbizalomnak m.ekkora adagját hozták magukkal elte a világra. Az egyik erőslelkű, küzdőképes, minden ütést és nélkülözést álló. Ez a mohi puszták és mohács'bk vé:rzlvatarából is biza,lk;odva kikerülö magyar. A másik ember a belső magnéllq:ili, ingadozó fajta, aki a szélkakas szerepét játsza. Ei nem bírja a rossz,híreket és összeroppan a végső erőpróba elött utoná1l6inak ezek az összeroppant lelkű emberek készítették el az utat. Ezeket a kicsinyhitű 16gósorrúakat kell meglátnunk, felemelnünk s ha erre nem alkalmasak, elszigetelnünk, hogy ne fertőzhessék rémiátásaikkal és szakadatlan csüggedésükkel a harcra készen áll&"k.~t. Van-e a magyar életben még valaki olyan, akinek hjvatásához annyira hozza tartoznék a feladat: mindezeket lélekkel és oda'adússal lstápolni, mint a magyar csendőr, aki legteljesebben él a nemzet erejét jelentö!öldszerelö magyarok között. A kishitűek \'ilágában a csendőr az erő, a bizalom, a nemzet leghívebb kertésze, napszámosa, katonája és apostola. Rettenetes árat fizetne az ország, ha megint eltűrnénk, hggy a hosszúra nyúlt haború a vele járó tennészetes nehézségekkel és idegpr6bákkal ismét kitermelje 1918 lelkületét! Mindnyájan viseljük ezért a... súlyos ielelősséget! Meg kell értenie mindenkinek ebben az országcan, hogy ez a haza a harcok földje, a népe pedig örök. katona, az ezzeljáró minden kockáznttal s ezt a kockázatot vállalnia kell Itivétel nélkül mindenkinek. Hatalmas némzeteket felülmúló történelmi hivatással állunk itt s ez megmásíthatatlan sorsunk. Tartanunk kelj az egyensúlyt Kelet és Nyugat, I!:sza:k és Dél háborgó hullámai között s e hivatásunk feladásávallemondanánk az életrő l is, mert a kettőt együtt viseli az, aki a Kárpátmedence ma. Meg js feleltünk mindig ennek a hivatásunknak, Európaban mi képvisehük mindig a hitet, erőt és önbizalmat, mi voltunk, vagyunk és!mlzünk mindig Európa igazi katonanemzete! Ezt a megtartó erös lelket őrizzük, mer't ez jelenti az életünket s majdan ez hozza meg a győzelmes békét is.

2 --=4;::6,,2,, "...:C~ S::E~N~D~O~R~Sll~G::.I...!:L~AP~02iK!L ~I::94~'.c.::'":!g:!!U!:"::"U~,~f~. A kötelék lövés tervezése és végrehajtása a csendíírségnél. Irta: REVICZKY ZSIGMOND alezredes. A csendes "Qéke" éveiben, a trianoni határok közó szoritottan, amikor testületünkön belül a csendörök harckiképzése kezdetét vette, nem egyszer hallottuk a következő kijelentést főleg a klvü1áll6kiól: "Minek a csendőrnek a harckiképzés! Háború idejéij a c~endör m<lradjon otthon és portyázzon, hogy ne esstink megint az 1918-as hibá.ba," Nyilvánvaló volt. azonban már akkor, hogy az elkövetkezendő héboru a totalitás jegyében fog lezajlani, a külső front mellett ott lesz.a belső front is s mindkettőt ugyanazon elszánt gyözniakarás és kitartás kell, hogy áthassa, különben győzelemről szó sem lehet. A tot:á,lis háboru a hadbanálló felek egész társada.lmát érinti, ma már tudjuk ezt. 1!:ppen ezért nem mmdegy, hogyahonpolgárokat a háborúnak az élet minden terén muta,tkozó hatása miként befolyásolja, miként tudnak szembehelyezkedni a megpróbáltatásokkal testben és lélekben s miként tudják tartani a killsö front mellett a be l sőt, me1y nemcsak lelki, hanem valóságos támadásoknak is ki van téve. Ebből következik, hogy csak az a nemzet nézhet bátran szembe a veszélyekkel, melynek arra hivatott $zervei, sőt lakosságának is minél s1jélesebb rétege a harccal kapcsolatos alapismeretekben jártasságot szerzett, tehát felkészült a háborúra. Ez a felkészültség elsci- Az éiet éneke. frtllo' AG~AG'FALVr HEG'L! f.57pan Egy ország vérzik, ég és füstölög, d.e virág nő a gyom s a fű között és gyermek nő II tágas udvaron és vígan jár a szárnyas szélmalom.. Az élet él, az élet meg nem ául a földön ö az úr s nem a halál! A szivekben a vér tovább szalad, a búza dől a gyors, kaszák alatt, Az asztalon az áldott, új kenyér s abból megújul a hit és a vér! Nincs veszve semmi itt az ég alatt, míg minden hajnal friss, új akarat, míg hiszünk abban, hogy lesz holnapunk, s még úgy is élünk, hogyha. meghalunk. mert gyermekii:nkön, unokánk:on át,a. vérünk., 'Vágyunk csörög. szán tovább!.,. Testvér-, ha ott fenn 'halál dübörög, a.rra gondolj, ki egyedül örök. Ö úgy rendelte. s szent pa.rancsa án: az élet győzhet csak s nem a halál.' sorban a harcra vató nevelés, aminek elengedhetetlen tartozéka, különösen a gépek háborújában a l ő k i- képzés. '.. A fegyver, a,gép csak eszköz, amelynek harcertréket a vele banni tudó ember ad. Ezt a bánni-' tudást a lőkiképzés során lehet és kell megszerezni.. A b~lsö fron~ első hivatott katonája a csendőr ;: feid:"el'ci kezeléseb?n olyan jártasságot keh neki elérme, mellyel mmden helyzetben feltétlenül úr" marad., I II ': i' : Gyakoroljuk tehát karunkat és szemünket a' reggeli gyakorlatok célját és értelmét is ebben kell: keresnünk. A csendörnek harcra nevelése keretén belül a lőkiképzés az az út, amelyen fegyvereinek gyakorlati. használatát tökéletesen elsajátltja. Erre adok a cikkemben útmutatást. A lőkiképzés éles tölténnyel általában 1. sportra. 2, iskolai löv'észetre és 3. köte1éldövésre oszlik. A sport és iskolalövészet a rendelkezésre álló szabványos, vagy tereplövöldén (LI E-lökik, 4. füzet 2. p.) szétsz6rtságunk dacára is minden nehézség nélkül. lebony.oiítható, de már nehezebb feladat elé á~lítja a kiképzést vezető parancsnokot a kötelék Jövés tervezése és vég.rehajtása, A k~telék1övés az örsök 'iegénységével a háborús szolgálati feladatok miatt egyelőre nem hajható végre. :F.:ppen ezért a tanalakulatok feladata a hallgatókn~ a.szükséges útravalót megadni, hogy az őrsre klkerült csendórök kötelmeiknek megfelelhessenek.. A "tanalakulatok régi, tapasztalt oktató személy~ zetet. lassan felvált ják a fiatalok. Ennek az új keretnek igyekszem támpontokat és útbaigazltásokat adni a?cm mindenna~i konnyi tésére, Mielőtt löfeladatok végrehajtásánuk ~g_ tárgyam ismertetésére áttérnék meg ~cl1 jegyeznem, hog,y cikkem keretén belül a ~sendotségi, lőkiképzés elveit veszem alapu.l s ezért csak a le~klseb~ ~arckötelékig (raj) bezáróll8.g foglalkozom a koteléklovesse'l kapcsolatos tennival6kkal. I ~ "': köt~léklövés a lőkiképzés legfontosabb része, a loluképzes koronája.. A köteléklövés célja, hogy a csendőr az iskola- l~vé~z~t s?rá.n elsajátitott ügyességét egyesítve a. csatárkikepzes es a raj kiképzés ideje alatt t~nultakkal t~zharcossá alakulva, tudását gyakorolhassa a való~ ' sagot megközelitő körülmények között és hogy alkalma legyen a kapott feladatokat önálló elhatározá~sal öntevékenyen végrehajtani, továbbá, hogy mmt harcegység,(raj) tag_ja a tűzfegyelmet elsajátíthlas.sa. Vé~ül célja az, hogy mint parancsnoklásl'a (rajpk.) hivatott a tfizvezetésben jártasságot szerezzen. A köteiéklövés - csendörségi vonatkozásban - két részre tagozódik: 1. a járőr köteléklövésére, 2. a raj (kivételesen szakasz század) kötelék-' lövésére. ' A járőr kötelé-klövése nem egy b mint a csatár- kiképzésnek éles lövészettel betetőz~e. A raj (szakasz, szbad) köteléklővése nem más.. 19«. augusztus 1. CSENDORStGI LAPOK 463 mint a teljes harcegységeknek éleslőszerrel végrehajtott harcgyakorlata.. A kötelékiövés a lőtér különleges berendezését követeli meg. Minthogy állandó lőtér (LI E-lőkik. 4. füzet 21., 28. p.) csak ritkán áll rendelkezésre, evégből az "IdeigleneFi lötér"-en a különböző gyakorlatok végrehajtását a céltáblák célszerű csoportosításával és a célcsoportok különféle beállításával te~yük tanulságo.ssá. A köteléklövést lehetőleg teljes létszámú I~ötelékltel és szabályszerű járörfelszereléssel (esetleg gázálarccal) kell végrehajtani, A köteléklövést végrehajtó rajhoz - hacsak lehetséges - ósszunk be golyószór6t vagy géppuskat, hogy a tűzfegyverek alkalmazásával a tűz. és mozgás összhangjának fontosságát érzékeltessük. Kivánatos," hogy köteléklövések alkalmával a helyőrség csendörtisztjei és altísztjei mint nézők jelen legyenek. A tervezés végrehajtása: I. Altalában. l. A tátét kiválasztása A gyakqrlatvezetö (tanszd. cső. szd. pk.) a ió_ tér kiválasztásának megkezdése el6tt határozza meg a hatcgya:korlat tát91ját és nagyjából rögzítse a harcgyakorlat lefolyasának egyes mozzanatait. A terep szemrevételezése előtt pedig a "Biztonsági rendszabáiyok"-ra (L! E-lökik. 4. füzet V. Rész), továbbá a terep (Lőtér) berendezésének lehetőségeire figyelemmel, lehetőleg minél kisebb méretarányú térképen keresse ld a már meghatározott gyakorlat végrehajtásához leginkább megfelelő terepet. A jelzett előkészitő munkálatok után, még mielőtt a részletek kidolgozásához látna, lépjen érintkezés'be a gyakorlatvezető a területileg illetékes hat6ságokkal, mert az 1895 évi XXXIX. t.-c. (Beszállásolási törvény) 15. -a szerint a kiválasztott lő tér csak az illetékes hatóság (kőz.ségi elöljáróság) előzetes tárgyalás után adott engedélye alapján vehető igénybe. A térltépem.történt eme általános tájékozódás befejeztével és a terület használatának engedélye után kerül sor a terep részletes szemrevételezésére, amikor is a gyakorlatvezetö. egyik tiszt jével - lehetőleg a biztonsági öröket felvezető tiszttel -, a térképen kijelölt.terepet részleteiben lelovagolja (ejőfogaltal lejárja), az elözőleg kitervezett gyakor_ latok mozzanatait a terepen rögzíti, a fedezé.kek helyét és II főlövőirányt (esetleg többet) kijelöli, valamint a körulményekhez és szüks:éghez mérten a helyszínen észlelt eltéréseket a térképen részletesen berajzolva helyesbiti, vagy kiegészíti s végül a tere-o pen szükséges munkálatok elvégzésére ásása, helyrehozása, stb.) intézkedik. (fedezékek 2. Biztonsági r~ndszabályok, Az ideiglenes lőtér kivalasztását, mint már em Utettem, a "Biztonsági rendszabályok" döntő módon befolyásolják Tekintettel arra, hogy a kötelék1övés hiányos vagy felületes tervezéséből, hézagos előkészitéskből, kevésbbé alapos szemrevételezéséböl eredő minden balesetért a gyakorlatvczctő teljes mértékben felelős, ezért teljes 'szigorral ragaszkodjék az E-Iőkik. 4. füzet V, Részében meghatározott "Biztonsagi rendszabályok" pontos betartásához. A biztonsági terü1eteknél feltüntetett elvi távolságokt61 az E-lökik. 4, füzet 219. pont 5. bekezdése esetében lehet eltérni, vagy csak abban a'z esetben, ha a terep alakulásai, tehát a céltáblák' mögött húzódó terepemelkedés"ek (hegyoldalak, szakadékok,,tereplépcsök, stb.) a főlövőirányban, továbbá ettől jobbra és balra úgy húzódnak, hogy a biztos golyófogó szerepét te-ljes mértékben betöltik. Amennyiben több lőirányt akarunk egyszerre igi!mybe venni, a lezárandó terület méreteit a végrehajtandó gyakorlat legutolsó tüzelőállásábfll kiindulva. kell számításba venni. A terület lezárását biztonsági őrök végzik, kiegészítésül figyelmeztető eszközök (tiltótáblák, zászlók) jelzik. A biztonsági őrök felállltási helye nem lehet a "biztonsági területek" határán, mert akkor esetleg veszélyeztetve lennének, miért is tartózkodási, illetve felállitási helyüket a szemrevételezés alkalmával a "biztonsági,területen" kivül jelöljük meg, A biztonsági szolgalat zavartalan teljesitése alapos o'ktatást kíván, ezért szerkesszen a gyakorlatvezető egy részletes utasitást és ehhez az utasításhoz a lőtér területét ábrázoló, a biztonsági őrök felállitási helyét, a tilos utak, tiloo területek jelzőtábláit vagy ' zászlóit feltüntető, valamint a fedezékek helyét, a fólövőirányt ábrazoló -pontos, méretarány szerint készitett vázlatot csatoljon (L. 1. ábrát.) A részleteiben kidolgozott utasitás alapján a kíjelölt oktató (rendszerint az őröket személyesen fel_ vezetö tiszt) a biztonsági szolgálat ellátását még a lövészetet megelőző napokon.tegye rendszeres és alapos oktatás tárgyává. A biztonsági rendszabályok elengedhetetlen követelménye, hogyafedezékek az abban elhelyezet. teknek feltétlenül teljes biztonságot nyujtsanak, továbba, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy a köteléklövés csak akkor veheti kezdetét, ha a "vakorlatvezető erre parancsot ad (ha az őrök felvezetése befejezést nyert - kürtszó - és a fedezékre előzőleg kitüzött' zászlót már bevonták). A megnyitott tüzet azonnal (parancslbevárása nélkül is) be kell szüntetni, ha a jelzők, vagy a biztonsági őrők veszélyeztetve volnának, vagy ha a lezárt veszélyeztetett területen élőlény feltünne, vagy ha időközben a biztonsági berendez.éseken olyan változásokat észlelünk, amelyek a környék 'vagy a jelzök biztonságát veszélyeztetik. A gyakorlatvezető a kötéléklövés végrehajtásának tervéről a lőgyakorla tok kezdete előtt legalább 14 nappal az illetékes honvéd állomásparancsnokságnak tegyen jelentést, hogy az állomásparancsnokság intézkedéseit az érdekelt polgári hat6ságokkal szemben megtehesse (a lakosságot a harcszerfi lőgyakorlatok megtartásár61 értesithesse és kellő elővigyázatra a figyelmüket felhívhassa dobszó, sajtó, varj:y falragaszok útján). (LI még E-lőkik. 4, f p.) Az állomásparancsnoksághoz elöterjesztett jelentésnek tarlalmaznia kell a Jőgyakorlatot végrehajtó alakulat megnevezését, a lőgyakorlat nemét,

3 464 Csapattest l JClmngyará.zat: Megjegyzés:., 6. CSENDORSltGI LAPOK Vázlat Alosztály : Név, rendfokozat : gyakol'la tvezetli. il. kötel6kwv6s h lctg(ou ell J6te r6r61 éli blztoruúgl rend8)mbfi.j:r~ lttój. Q-263, GO lyof d~i.".;:e;.. ;!'Y célcsoportok, veszélyeztetett terület kiilsó határa. biztonsági ői'ök piros-fehér zászlóval és tiltó táblával. Eo" <):255 '- _ " o,..!.. o, 1. A biztonsági őrök fejáliítlistioak befejezését a f el vezető 'tiszt... ~.. óra...._... perckor jelentse l.láp omon ~, zászlókat és tiltó tábl ákat feláll1tják a. 2., 4., 5., 6,. és 7, sz. biztonsági őrök., 1944, augusztus 1. l E ".. hó..._ 1. t!bra,.. ll auguszt,ls 1. helyét, idejét (év, hó, nap), kezdetét (óra, perc) és előrelátható tart,unát. Az így szerkesztett jelentés hez csatolni kell egy vázlatot is, mely a biztonsági szolgálatot ta.rtalmazó utasításhoz mellékelt vázl'ittal azonos adatokat foglalja magában. Amennyiben pedig a lőtér területét közutak érintenék, átszelnék és ezek lezárása is elkerülhelellen volna, úgy az állomásparancsnokságnak a kérdéses jelen~és t már 28 nappal a lövészet megkezdése előtt postára kell adni A biztonsági intézkedések hathatósabb végre- hajtása érdekében tanácsos az illetékes csendörszárnyparancsnokot is megkeresni, hop:v a lezárandó területet a lövészet megkezdése előtt érdekelt örsei_ nek' járőreivel alaposan "fésültesse" át és utasítsa öket, hogy feladatuk befejeztével é!:izjeleteiket a. gyakorlatvezetőnek személycsen jelentsék, A biztonságot növelö eme szolgálat csak akkor felel meg a célnak, ha a járörök bevonulása közvetlenül a lövészet megkezdése előtt történik, mert ellenkező esetben megeshetik, hogy időelőtti porlyázás után illetéktelenek beszivúrognak a lezárandó területre anélkül, hogy valaki észrevenné s a veszélyre fclhívná figyelmüket. AmennyIben a gyakorlotvezetö az érintett terület előzetes leportyázását a területileg illetékes örs járőreivel nem végeztethetné, úgy ezt s~ját embereivel feltétlenül végeztesse el. 3. A céltáblá/( bcáhitása, csopotto.~íta,~a és mozgatása. A gyakorlatvezetőnek arra kell törekednie, hogy a célok esoportositásával, beállításával és mozgatásaval az ellenség harccselekményeit érzékeltesse, hogy az igy kapott helyzet a gyakorló fél minden tagjából a valóságnak megfelelő magatartást, a paral.lcsnok részéről pedig a szükséges és helyes elhatározást, tervet és végrehajtást váltsa kl Helytelen volna, ha a gyakorlatvezető a rendelkezésre álló céltáblák számától és nemétől, Vta.lamint ezek csoportosításának lehetlsségétöl tenné függővé :a harcgyakorlat mikénti végrehajtását. 'l'anácsol> tehát, hogya gyakorlatvezetö a harcgyakorlatot, a szcmrt:vételezett terephez alkalma;::va,.előzőleg dolgozza ki és az igy kidolgozott gyakorlat mozt'.anatalhor, csoportosítsa és állítsa be a szükséges célokat. Vezérfonálul szolgáljon a következő példa: A gyakorlatvezető egy rajjal végre akarja hajtatni a támadást 300 m'étcrtől rohamtávolságig. Feltevése sz(!rint a raj megindulási helyzetéhez mint az e!ővéd éle é-rkezik. Terepkutatói nemsokára a megindulási hely átlépése után egy ellenséges járőr terepkutatóitól tüzet kapnak. Szem előtt tartva a terepkutatók páros alkalmazását, az egymástól való távolságát lés a.terephez viszonyított valószíníl tílzclöáll~sát, i a megalkotand6 célcsoport, e része lehet egy fej és egy mellalak, mely a gyakorló nj'-terepkutat6inak megindulási helyétől kb. 150 méternyire tűzendő ki a terepen. Az ellenséges terepkutatók tüzmegnyitására e. gyakorló raj terepkutatói a tüzet viszonozzá.k. A tűz hallatára az ellenséges járőr zöme, kb. 4 fő, a saját terepkutatói mögött - tegyük fel 150 méternyire - feltünik Ennek látfára a rajpartlncsnok kiadja a támadási, majd ezt követöleg a tílz rnegnyítására vonatkozó paran csát. Ugyanekkor érzékeltetni kell az ellenséges járőr türlevékenységét a fedezékböl gyakorlótölténnyel leadott 8-10 Jövéssel. Az ellenséges terepkutat6k visszavonulásm kenyszcrülnek. Visszavonulasukat a járőr. többi tagja tüzzel támogatja. Ezt a mozzanatot felváltva szökelléssei végeznék, amit 2 szökellő ala knak egyenkénti és egymásutáni mozgatásával érzékeltetni kell Jelképczé ~ séhez 2 szökellő alaknak az elhelyezése szüks~ge5, mégpedtg az ellenséges terepkutatók mögött kb 50 méterre. Az eddigi mozzanatokat tekintetbe veve, így nézne ki a célok csoportositásár61 készitett célvázlat. Dópésről-lépés re folytathatnók az clőved.élekent működő raj támadásának minden moz:danatát s ezzel párhuzamosan építhetnénk fc! a célok csoportositá 'sát, de az eddig elmondottak alapj;ín nem lesz n~héz a célcsoportokat megalkotni és a íeladatokhoz viszonyítva azokat kiegész1teni egészen a gyakorlat befejezgseig. ' Kérdés most már, hogy az így felépített célcsoportok mozgatása egy vagy több fedezékböl történjék-e? Erre a választ a terepviszonyok, [I lőtér jellegzetessége fogja megadni. A technikai keresztülvitelét, valamint a célok szerkezetét az E-lökik. 4. füzet II, és III, részeben találjak. A eéltáblák felállítását, csopot'losít..i.sát, moz~tását, valamint az ezzel kapcsolatbon levő jelzőszolgálat végrehajtását a gyakorlatvezet5 előre elkészített terve 'szerint rendelje el. (Ll 2. ábra.) E teendők ellátását és. gyakorlati keresztülvite1énck ellen~zését, hacsak a körülmények megengedik, mindig! tiszttel vlégeztessük, ezert a célcsoportok összeállítását taná ~sos a kijelölt jelzőtiszt bevonásával meghatározni, illetve tervezni, mert ezzel elősegít jük annak tájékozását és így il gyakorlat zavartalan végrehajtását. A jelzöszolgalatot teljesitőket a jelzőtiszt oktassa ki. ezért a gyakorlatvezetö a tervezett gyal(orlatok céljátékát 1~2 nappal a lőgyakorlat előtt a jelzőtisztnek adja ki. Helytelen volna azonban a jelzőket csak elméletileg előkészfteni, A fősúly a céltábl6.k mozgatásának gyakorlására fektetendő. Ezek a gyakorla~ok a.laktanya udvarán,. vagy pedig a terepasz~alon klsebbltett céltáblák segit9égével minden nehézség nélkül végrehajthatók. A harcgyakorlat zavartalan végrehajtása érdekében helyesen jár el a jelző tiszt, ha a jelzőkkel közvetlenül a lövészet előtt (természetesen a gyakor16k távonétében) céjtilblajátékpr6bát tart. Az ehenség mozdulatait a célláblák észszerű mozgatásával, azaz a cé!tá.blajáték helyes végrehajtásávlal (a jelzötiszt teendője) kell a gyakorlat során erzékeltetnünk. Ennek érdekében elengedhetetlen követelmény; a jelzökkel való összeköttetésnek hé7.agtalan megszerve2'!ése. E célra távbeszélővonal kiépítése, esetleg rádió alkalmazása kivánatos, Nem lehet akadály az scm, ha hireszközök, vagy mozgatható. céltáblák nem állanak rendelkezésre, mert ilyen esetben a céltáblák ' csoportosítását és a cflalakok kitűzését a terepen előre,el készítik, szilárdan, állandóan látható módon. Ez esetben a célok "felbukkanását" vagy "eltűnését" közlésekkel hozza a gyakorlatvezető a gyakorlók tudomására. A tűz és mozgás irányítása a kijelölt cé1csoportra a közlések sze'rint történik

4 I V Hiferiedés {} KeH <Jélok csopnrtosuása. f!:j ferepv/82ollyokhoz mérfsn A.,, t. á1ra 2. ábra. Összesen eltllzelt Wltéoyek száma; Összes t:llálutok száma: 1,'alalat sz!ízalók: Összes a lako1, száma :... Összes eltil.lált alakok Ilzáma: Az eltalált alakok százaléka: 2." =C. _= (CélOk C"ilOpOl'tos!t!l.sáu:\k v!l.zlata) úé l vá:t. l at~ 1 fej, 3 mell. ITI 2 1 fej, 1 mell. drb " " ** " -* " dl'b ----_ jéiid,i8zt' szökellö. Atkarolts vag.y oldalozás érzékeltetéséhez szükséges alakcéloknt (E-lökik. 4. füzet 30. ábra) akkor alkalmazzunk, ha a lőtér "helyzete és annak goly6- fogóként húzódó dombvonulatai a több lő irányban való lövést megengedik. Amennyiben a lőt ér helyzete más gyakorlatokhoz a különböző célcsoportok alkalmazását nem engedi meg, vagy ha elegendő céltábla nem áll r.endelkczésünkre, úgy ezt a nehézséget az egyes gyakorlathoz új célcsoportok telepltésével és az egyes célcsopartokon belül a különböző céltáblák mozgatásával h idaljuk át. 4. Az ehenséges tűz érzékeltetése. Az ellenséges tűztev ékenység et a jelző a feder zékből gyakorl6tölténnycl lc-adott lövésekkel, Ú. n. "jelző tűz" -ze1, az esetleges tüzér.ségi tűzhatást pedig puffancsok alkalmazásaval érzékelteti. Aszerint, hogy puska, goly6~zór6 vagy más. tűzf egyver tüzét akarjuk érzékeltetni, a jelzőke t puskával, golyór sz6róval, vagy a kérdéses tű zfegyverre l, valamint az azokhoz szükséges gyakorl6tölténnyel kell ellátni. A tüzet a jelzők a gyakorlatvezetö rendelkezése alapján a jelzőtiszt távbészélön (rádión) adott paranr csára érzékeltetik. Az érzékeltető tűzből előállható balesetek elkerülése végett a jelzőket éles löszerrel ellátni nem szabad, csak akkor, ha azok felvciltcisuk után a gyakorló félhez nyernek beosztást és akkor is cs-ak közvetlenih a gyakorlat megkezdése előtt. A jelz ők et felváltó új legénységtöl a náluk esetleg vissl.-amaradt éles löszert feltétlenül be kell szedni. Ezeket a biztonsági teendőke t a "Biztonsági intézkedések" fejezetében is tárgyalhattuk volna, de éppen a fokozott előv igyázat szükségessége miatt már itt nyomatékosan!e).hívjuk a felelős parancsnok figyelmét erre! Abban az esetben, ha az ellenséges tűzhatás fedezékek vagy hireszközök hiányában jelzökkt~l nem érzékeltethető, úgy az ellenséges tűztevékeny séget a gyakorla tvezető időnként élőszóval, esetleg egyes célokra vagy célcsoportol{ra vonatkoztatva,,](özlés" formájában juttassa khejezésre. II. Tervezés. Tekintettel arra, hogy n köteléklövést a gy. tanszd. {c :s ő. szd.)-nál a kimpzés előreha ladottabb időszakában, vagy a kiképzés magasabb fokán álló csendőrökkel bonyolitják le, a tárgyát ehhez a szín: vonal hoz kell megválasztani és a. résztvevők képe ~ ségéhez kell a gyakorlatokat tervezni. A gyakorlat tervezése során szemelőtt kell tartani, hogy a kidolgozott rés:deteket, továbbá a célcsoportok fuszetételét és azok távolságát - a gyakorlat sikere érdekében. - tilos az érdekeltekkel közölni, vagy előz etesen megbeszélni. Különösen tilos a gyakorlatot előzetesen átvenni, mert ezzel a köteléklövés elvbsztené valódi célját. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy előzőleg más terepen, más célcsoportosítással, gyakort6történnyet ne végeztessünk hawnló tárg)'ll gyakorlatokat_ Mind a járőr, mind a raj köteléklövését a tanszd. (cső. szd.) parancsnok tervezi, a feladatok részletes kidolgozását azonban alantas tiszt jeivel is végeztetheti. (Foly tat juk.} A n éma nyomozá s körébíll. Közli a m. kir. csendőrség hirközpontja. (Befejez6 közlemeny.) A Nyomozati Értesítő figyelmes átolvasása sok szép eredményt szerzett már az őrsöknek. Lássuk crrenjézve az alábbi eseteket. Az ipolysági örs november 30-án a hirközpontnak. jelentette, hogy november 8-án Nagy János ipolysági lakos, vendéglős és szálloda tulajdonosnál megjelent egy év körüli, cm magas, }{erek arcu, borotvált bajuszu és fekete haju, jó megjelenésű férfi, aki sötetszürke kalapot, ugyanolyan szinű hosszú téli nagyka,bátot, sötétkék pulóvcrt, csikos pantallót és fekete félcipő t viselt. A venr dégiőstől szobát bérelt és ennek ürügye alatt a szállób pengő értékű ágyneműt ellopott. Az ismeretlen tettes a szálló vendégkönyvébe Vasas János 1914 évi, érsekujvári születésű, apja: János, anyja: Pető Katalin, érsekujvóri lakatos, 8zemélyadatokkal jegyezte be magát. Ugyanez az egyén egy nappal később hasonló ürüggyel Virág Péter ugyancsak ipolysági vendéglős k szállodatulajdonost61 is ellopott 800 P értékű ágyneműt és a községből nyomtalanul eltünt.. Az ipolysági őrs az ismeretlen gyanusitottnak a vendégkönyvbe irt személy adatai alapján kérte a Nyomozati :Értesitőben való nyomozasát Később, december IB-án a dombóvári őrs is jelentette a hirközpontnak, hogy december l6-án.szász Istvánné dombóvári szállodatulajdonost egy ismeretlen fé.rfi telefonon [elhívta és aznapra 2 ágyas szobát rendelt. A vendég aznap 12 óra tójban érkezett m eg és a,z előre rendelt szobát elfo,glalta. Rövid időt töltött a szobában, majd onrw.n külön böző űrüg,u.~e l két ízben is eltávozott, a szobáb P értéka ágyneműt ellopott és Ismeretlen helyre megszökött. Gyanusitott a. wndégkőnyvbe Vasas János évi, nmysurányi születésű, apja,: J ános, anyja: Far ~ kas J olán, újpesti lakos, lakatos, személy adatokkal Írta be magát. A hírközpont nyilvántartást kiértékelő ajcso ~ port ja a két bűncs~lekmény köz'jtt az összcfüj7,gést azonnal felfedezte. Elt az összefüggést megerösibette az ismeretlen tettesrlll mindkét ~rs részéről jelentett azonos személyleírás és a ruházat tel jes hasonlósága_ A két - azqonos módon elkövetett - lopás uttin a kiértékelő alcsoport valószinűnek tartotta" hogy u'z is meretlen tettes üzelmeit tovább folytatia s azért kilétenek megállapítása, iiletl.5leg kézrekerítése végett a hírközpont a Nyomozati Értesltö 23/ tételszáma alatt,;értesítés"-ben az őrsökkel és rend* őrkapitányságokjca l a már megtörtént búncselekményeket, azok elkövetési módját, a tettes á:tal,o. vendegkönyvbe írt nevet, résl,letes személyleuásat stb. közölte és egyúttal intézkedés történt, hogy az őrsök a kőrletűkben levő vendéglök, s7.állodák tulajdonosainak figyclmét a tettesre felhívják azzal, hogy hasonló személylefrású, gyanús vendég érkezésérő l az őrsöt rövid úton értesítsék. Eredmény: A nagysallói őrs január 31-én a hfrkö2- pontba jelentette, hogy 1944 január 28-án kb. 19 óra A neveket megváltoztattuk. (Szer~ _ 1

5 augusztus 1. tájban özv, Jónás Sándorné nagysallói lakos lakásán Ennél a nyomo'zásnál a Nyé-ben megjelent közleménynek a nagysallói örs által történt figyelmes egy ismeretlen férfi.megjelent, aki Zalai István néven jelentette be magát és közélelmezési ellenőrnek átolvasása és a Nye-ben elrendelt intézkedés pontos mondta magát. Az állítólagos Zalai István özv. Jónás végrehajtása hozta meg a gyors sikert, Az őrsök, a Sándornétól s7..ál1ást kért::; 2 napon at, tartózkodott nyhvántartó és a nyomozó alakulatok együttes munkája adhatja csak meg annak a lehetőséget, hogy az ott. Ezt az időt a'z "élelmezési eueníir" arra hasz nálta fel, hogy özv. Jónásné lakásáb61 kb, 2000 P ország különböző részeiben felbukklqnó bünöző értékű ruhaneműt á<; pénzt lopott. - Mint később ké-zrekerü1jön, mielőtt még az a bűncselekmények megállapították, a tettes a lakás utcafelőli ablakán. egész sorozatát e1követhetné. hordta ki a szobából a tárgyakat. Az őrsök csak az őrs körletében előfordult azo A nagysallói őr:,> a nyomooást lefolytatta és nos boncselekmények elkövetéséről szerezhetnek tu megállapította, hogy Ll tettes nem Zalai István! hanem domást, a nyilvántart6nak azonban az egész orszá l'a Zalai Mihály, aki 1914 oldóber 2-án s?ü1etett Nyitra kiterjedően módjában van ezt megállapítani, ha flz,,?éren, rk" nőtlen, budapesti lakos, akinek apja: őrsők és nyomozó alaku1ato~ ebben :a rqunkájában Mihály, anyju: Bár~y Rozália, nyomozati bejelentéseikkel támogatják, - Látjuk, A nagysallói őrs a gyanusítdttról fi hírközpontnak teljes személylefrást küldött és annak a néze hogy milyen haszonnal jár ez. tének adott ltifejezést, hogy a nagysallói lopás tet A hwköz;pont El kézrekerült tolvajok előző bűn tese azonos a Nye. 23/ tételszámában közölt szállodai lopá,sok tettesévf'l. Ez va,lósz.ínűnek is eredményhez juttatta már az őrsöket. cselekményeinek megállapításával is sok értékes Játszott, mert mindhárom lopás gyanusítottjáról azonos sz~mélyleirás állott a kiértékelő alcsoport ren rádióhíranyagban közölte, hogy vasúti Mrönd 1. A kolozsvári rendörkapitánysá.g 1944 április delkezésér,e. tolvajlás miatt órize1.be vette Zavaros László utazót, M.inthogy a nagysallói őrs nyomozati bejelenté-, aki Sepsiszentgyörgyön 1914 február 6-6n szület~tt, sébál következtetni lehetett arra, hogy az ismeretlen törvénytelen, salgótarjáni lakos, anyja: Zavaros Erzsébet, gyanusitottnak budapesti kapcsolatai vannak, az addig béél'kezett nyomo"zati bejelentéseket a hír A rendőrkapitány ::;ág közölte, hogy nevezetblél központ a tettes budapesti kapesolatainak felderítése nagyobb mennyiségű pénz is van, ami vajós2ínű végett a központi nyolildz6 parancsnokságnak at gyanús körülmények között Juthatott birtokába, adta. A kivezényelt nyomoz6nak a rendelkezésére Kérte an'mk megállapítását, hogy nevezettet más bocsátott adatok alapján sikerűlt magát a tettest bűncselekmény nem terheli e. Budapesten felkutatni és elfogni. Sze,mélyében A kézrekerült vasúti tcj.lvaj a csendőrség központi nyilvántartásában nem szerepelt. Azonban a mindhárom lopás kiderült és még l lopást ismert be, melyet Pápán, rendőrségi területen követett el. nyilvántartást kiértékelő alcsoport a hasonlatosságok A nyomo"zas folyamán értesült a hírköz,pont ar kutatása alkalmával a nyilvántartás anyagában (a ról, hogy a Nyi', 23 / , tsz, alatt megje1e.'1t vasúti tolvajlásokat tartalmazó nyilvántartásban) közlemény alap.ján a nagyse)l1ói 6l'S a körletében megállapltotta, hogy 1944 február 17-6n Püspökladány-Báránd vasútállomások között közlekedő lévő vendéglők és szállodák tulajdonosait a tettes esetleges megjelenésére fe lhivta, amine>k az lett az személyvonaton ismeretlen tettes Szőcs János berettyóújfalui lakos sérelmére 1 bőröndöt - melybcn eredménye, hogy az egyik szálloda tulajdonosnöje ruhanemű az egyik vendég ~rkezéséről - aki neki gyanús és egyéb tárgyak voltak pengő volt - értffiítette az őrsöt. A vendég k.et.séget kizárólag igazolta a kilétét az igazoltatása végett meg értékben ellopott., Minthogy a kézrekerült Zavaros László böröndtolvaj a nála talált nagyobb mennyi!1iégű pénz hol jelent járömek, s minthogy a vendég okmányait a járör rendben találta, a szállóban hagyta. Másnap szerzósét igazolni nem tudta, továbbá az általa elkövetett bűncselekmény módja is utalt az összefüg reggel a vendég anélkül, hogy bííncselekményt kö vetett volna el, a szá110dából eltávozott. gésre - a kiértékelő alcsoport valószínűnek látta, hogy Szöcs János berettyóújfalui lakos sérejmére Pár nap elmultával ugyanez az egyén Nagysalló történt bőröndlopást is Zavaros követhette el. Erről községben újból megjelent. Ekkor követte el Zalai a nagyváradi vasúti őrsöt 1944 úprilis 20-án érte Istvún néven özv, Jónásné kárára a 2000 P ér t ék ű sitette, lopást. Eredmény: BlÍr az őrsnek nem sikerült a szálloda tulajdonosnőjének bejelentése alapján a' lopást megakatette, hogya kolo'zsvari rendőrkapitányság által el A nagyváradi vasúti örs 1944 május 3-án jelendályozn.ia, mégis előnyös helyzetben volt, mert az fogott Zavaros László tolvaj személyeben Szőcs János berettyóújfalui laikqs,serelmére elkövetett bö igazojtatásnál készített jegyzet alapján - amelyet későbbi használatra. nagyon helyesen megtnrtott - röndlopást kidel"ítette. Ezenkivül Szöcs rovására azonnal kérheue a már ismert gyanusított n.yomozását. Elfogásakor megállapitotiák, hogy az őrs ál A ellopott tárgyak is nagyrészt megke.rültek. még két vasúti bőröndlopást is kideritett. tali igazoltatása plkalmával a valódi nevére kiállitott 2, A gércei őrs '1942 február 25~én a hfrközpontnak jelentette, 'hogy a toronyi örs' j árőre a NyoInQZó okmányokka'l igazolta magát, igy pontos név és Slemélyadatokkal volt nyomoztatható. Az őrs által a kules alapján elfogta és a nyomozás> végett a gércei hírközpontnak jelentett ezek az adatok tették lehetövé, hogy a kivezényelt nyomoz6nak sikerült a tóber 24-én a gércei őrshöz tartozó Hosszúpereszteg őrsnek átadta Szanka Péter c5a'vargbt, aki 1941 ok tettes budapesti kapcsolatait felderiteni és 6t ma köó!.::iégben Kiss Istvánné sérelmere lopást követett gát elfogni. el. Nevezett nyomozatának beszi4ttet.ését kérte, Hősi halált haltak l. I laki De:,:s6 fótörzsörmester és Vizi György őrmester lúnius 27-én, a Budapestet ért ellenséges légitámadós alkalmóval. Ti l~ te lgünk A nyi1~ánta rtást kiér,tékelö alcsoport a kézrekerült Szarka Péter csavargó mult ja után kutatva ' megállapította, hogy szokásos bűntettes és előzőleg Dunántúlon követett el lopásokat., A kiértékelő alcsoport ezekből a'z adatokból kiindulva azon a környéken, amelyen a kézrekerült Szarka Péter csavargott, a kiderítetlen loipások kö zött kimutatta az összefüggéseket és mcg~llapitotta, hogy 1942 január 25~én 16 óra körüli i~öben Farkas Janos fertöszéplaki lakos lakásának nyitott kamrahelyiségéből ismeretlen tettes élelmiszert, zsákot és l pár hosszúszárú férficipőt lopott. Az őrs a nyomozás folyamán a tett~re vonat koz61ag csak annyit tudott megállapítaru, hogy az kb év körüli, kb. 170 cm magas, erő: tel"~ metű, fekete nyirott bajuszú csavargó volt, aki magát egyes helyeken Péternek mondta, Minthogy a kézrekerült Szarka Péter.Fe-r;ös.zé~. lak környékén is csavargott és személyle~ásanal ls némi hasonlatosság mutatkdzott azzal az lsmeretlen Péter nevü gyanusítoltéval, aki Fe~tő~z:éplako~ a lopást ejkövette, a hírközpont ezt á. körulményt es alt, hogy nevez'ett jelenleg hol találhat6 fel,_ az érdekelt eszterházi őrssel közölte, dics6 em lékük el6ft I Eredmény: Az eszterházi őrs 1942 március 3I- én jelentette, hogya kézrekerült"szarka Péter csavarg6t a szomba1lhelyi kir. ügyészség fogházáb61 nyomozás vége.!t kikérte és nevezett személyében Farkas János fertoszéplaki lakos sérelmére.~lkövetett lopási esetet kideritette. A bünjejek is megkerültek.., 3. A tőköli őrs 1940 szeptember 4-én a hirköz pont~ak jelentette, hogy 1940 sz,eptember, 3-~n Mákós _Elek Tököl községhez tartozo horthyligeü lak~s lakásába a délutáni órákban ismeretlen tettesek ~z ablak betörése után behatoltak és onnan különböjő ruhanemüt és egyéb ttirgyakat loptak. A kár 1030 pengő ' szeptember l6-án ugyancsak a tököli őrs jelentette, hogy a Máko's Elek sereimére elkövetett lopási esetet kideritette,.. A lopást Somos Fel'ellC, szűl, 1918 szeptember 27-én Szombathelyen, rk" nötlen, faesdergályos segéd, ~zombathelyi ill etőségű és társa: LeI?-gyel Eva, szül.: Mohácson 1920 ncj.vember 29 én, hajadon, mohácsi illetőségű: mindketten újpesti lakosok, követték el. ol. k A kiértékelő alcsoport a kézrekerűlt t vajo mult ja után kutatva megállapította, hogy azo-k bün- _

6 _ ~~ ~~~~~~~L~A~P~O~K~ -!~~~~~ _. tetett 1!,lőéletúek és Budapest környékén szoktak lopásokat elkövetni. Ezekből az adatokból kiindulva - figyelembe véve a kézrekerült gyanusitotta:k által elkövetett böncselekmények módját - a kiértékelő alcsoport a Pest környéki kiderítetlen lopási esetek között kutatta az összefüggéseket. A kutatás alkalmával megállapitotta, hogy 1940 szeptember 8-án óra közötti időben özv. 'Ilanker Istvánné dunakeszi lakos lakásába ismeretlen tettesek a nyitott ablakon át behatolva különböző ruhanemílt loptak 200 pengő értékben.. Az érdekelt alagi őrs a 'tettcs.ek kilétére semmiféle sz,emélyi adatot nem tudott megállapitanl. Minthogy a kézrekerult Somos Ferenc és társa a lopásokat rendszerint a nappali időszakban ablakbetörés útján követték el - a kiértékelő alcsoport arra következtetett, hogy ÖLV. Tanker Istvánné, dunakeszir lakosnál is nevez.ettek követhették el a lopást. Erről a kőnilményről az érdekelt alagi őnöt értesitette azzal, hogy nevezettek a pestvidéki lor. ügyészség fogháza.ban feltalálható!c. Eredmény: AL alagi őrs 1940 szeptemb~r 29-én a hirközpontnak jelentette, hogyapestvidéki kir. ügyészség fogházában levő Somos Ferenc és Lengyel Eva személyében az özv. Tankerné sérelmere elkövetett 10- pasi e$ctet kideritette. Az ellopott tárgyak megkerültek. Ezek az esetek mutatják, hogy milyen támogatást nyujthat a hírközpont az örsöknek a kideritetlen esetek sikeres nyomowsában is. Az érdekelt nyomoz6 szerveket a nyilvántartás anyagáb61 nundig sikeresen tudja támogatni, ha azok a büncselekményekkel kapcsolatban a hírközpontnak mindent jelentenek. Több eset tanuskodik arr61, hogy a hírközpontnak jelentett, lényegtelennek látszó adat útján sikerült a búncselekmény tettesét a nyilvántartás anyaqában megállapitani. : ljenek ezzel a nagy segitséggel az örsökl EMC:~KE.ZZÜNK l Vágó János domb6i őrsbeli népfelkelőt, katonaszök~vén.yck üldőzése kőzberl:, J 917 jthius 29-én egy szökevmy meglőtte. Meghalt az őrsön 1.g17 augusztus 2-án. Teszlák György kisku.l).majsa1 órsbe(i tartalékos őrmestert lesállás alkalmávo.! egy katonaszökevény Kiskunmajsán 1917 augusztus 3-án agy011.u5tte. Suba Béla nyugáuományú I. oszt. őrmester, volt kászonaltizi ;átás- és őrsparancsnok. mint népfelkell.s, pculítbiztosit6 szolgálatban szerzett betegségében 1918 augusztus 8-án Győrött meghalt. Kapus József I'lrvczeté5 címz. órme.~ter: a székásvere.,eoyházi őrs parancsnoka a 9. Isonzo-csatá.1Jan a Doberd6n 1015 augusztus lo-én elesett. Bercczki Dávid felsódebrői 6rsbeli főtö-tzsórmestert egy.e1fogand6 kommunista 1919 augusztus 13-án Fetdebrl'Sn agyont5tte.. ~I ri István berszászkai órsbeli csendór 1915 augusztus H-én a szerb partra végrehajtott éjjeli rajtaiités során cl partraszállás a.1kalmá;;al a Dunába fulladt., PORTYÁZÁS Nl>hány hétig díjtalanul utazhattak a csendórök Budapest vi!lamosain. Akár szolgálati célbót utaztak akár moziba mentek, jegyet nem k:ellet"t vátttlni. ' Nem mindenki_vette igénybe ezt a lehetős~get. Láttunk.csendő~t, akit a ka~auz figyelmeztetett, hogy elég az ~gazolvanyát felmutatni. A csendőr azt fe lelte, hogy szívesebben utazik pénzért, amikor n em szolgálatba megy. Ebben. az esetben ez túlzás volf, migis van benne valami jóleső. A csendőr a közgazdálkodáb dolgában filléres. Takarékos és pontos. Némelyek ezt anyagiaskodásnak, sőt kapzsiságnak ta1 tják, pedig egyes kivételektől eltl~"intve, csupán rendszeretet és okszi.rüség. Ha a csendőrnek ez a,vonása kapzsiság lenne, akkor mohón kapott volna az ingyen-viua_ mospn és minden szabadidejét rajta töuötte v~lna, hopy kihasználj~ II lehetőséget) de nem.tette.. Sot, szereny tartózkodást, csendes kis szégyenkezésfélét rehetett látni azokon is, akik jegyváhás nélkül ~taztak. Ez a piruló díjtalanság jól állott a csendornek. Hyen kicsiségb/3l sokat lehet látni. Aki az.ingyen fillért nem szivesen fogadja el még biztosabb, hogy elhárítja magától az ingye~ pengőt is, nem beszélve az ezrekről és tízezrekről, amik mostanában ott hevernek majd minden ajt6- szegletben, csq.k le I(ell értük hajolni, sőt azt" Se' min-.. dig, mett tálcán kínálgc!tják., Hogy köztünk is vannak, akiket a pénz megszedit, az valószinü. Ha kisül a dolog, csú:nyán ráfizetnek, ha pedig ész1"l'vétlenül ússzák meg ezt a mocskos vagyonszerzést, le kell mondan'iok a tiszta lezrlciismetet és az önbecsülés zamatáról, ami nélkül a férfiember élete csak tengődés... Ezek kivételek és vagy azonnal eléri öket a megtorlás, vagy később üt vissza. rájuk a maguk a.zjas~ sága. A ~öbbiek önérzetesek és becsületesek. Nem szeretnek ingyen utazni akkor sem, ha erre fel/latal. 'n1.a2ást kapnak. Igazuk van. Megér ez ötven fiuért, de még sojckal többet is. ' Eszrcvettük azt is, hogy nagyon megnézték a budapestiek a csendőrt. Némelyik, aki talán sose látott Hyet közeltől, úgy bámulta a kis tollforgót, mint valami egzótikus csodát. Néha azt is érezni lehetett, hogy ebben a bámészkodásban van valami idegenkedés, vagy talán félelem meg bizalmatianság is. Ha így van, nem értjük és mégis értjük a d(llgot. Nem értjük azért, mert elvégre mi is csak magyarok lennénlo talán és elsősorban mi érezzük kötelességünknek és rendeltetésünknek, hogy senki tisztességes ember ne.tar.tson tőlünk, hanem elle1likezőleg: örüljön a látásunknak, mert.jelenlétünk egyértelmű, a-'eltéte~ nélküli és mindenkit egyformán megillető biztonsággal.. " Értjük viszont a dolgot azért, mert ha a vidék minden igazi színe, ereje, természetesség"é felvonulna a főváros ut"cáin, azon is éppen úgy csodálkoznának némelyek, mint rajtunk csodálkoztak. Ez már régi dolog. A nagyvárosi ember lassanként elpuhul és megszokja, hogyahivatalából, egy kávéházb61 és egy m.öziból án egész Magyarország, természetesen augusztus 1. CSENDORS:B:GI LAPOK 471 számára. Bevattázódik ebbe a puha há~omszögbe s ha ebben a b.árom..szögben hirtelen megjelenne egy bugaci bika, felfordulás lenne betőle. A nagyvárosi em.ber fegyelmezetten elvisel minden megpr6báltatásl, ami kifejezetten a nag1jvárosi élettel velejár, de az igazi vidéki jelenségek nyersek és kényelmetle: nek, sokszor egyenesen idegenek számára. Ez az oka - -remélhetőleg csak ez az oka - an_ nalc, hogy rajtunk is úgy cso<iátkoztak. Hiába, tudomásul kell vennünk, ho gy a város nem ismer bennünket. Régi, megkővesedet; mesék tartják magul«it óriás tenyérről, 8zuronyróL és pofonr61. A csendőrt mint embert nem ismerik. Azt tudják, mert látják, hogy a rendőr átvezeti a gyermekeket a forgatmas helyeken, de azt nem tudják, mert nem látják, hogy a csendör mennyi olyan bajt Mrit el az emberek felől, mennyi olyan kőnnyet tőröl le, amelyel, nem tartoznat, ~zorosan a szolgálatához. Nem látják a portyázó járőrt, amint ismerősen és barátság"osan köszöntik a tanyákon, falvakban, s amint az emberek. ügyes-bajos dolgait tü.relemmel igazit ja el a kölcsönadott mosóteknótől a Juli néni köszvény éig ta_ nácsaival és embel'séges érdek.lődésével Nem esik jót, hogy a nagyvárosi ember ilyen kevéssé ismer bennünket, nem is jó ez igy. A húzódozás, félreismerés hibákat is csinálhat. Talán még marcona és bármilyen fela.datra vakon vállalkozó janicsároknak is néznek bennünket egyesek?... A városi ember szereti a törvényt és a tőb bi szabályt. Jó lenne megmagyarázni neki, hogy ebben a csendőr nagyon egyetért vele s azonfelül a csendőr tökéletesen tudja is a törvényeket és azokat minden viszonyok között be is tartja. Ez volt mindig a legnagyobb erőnk. és ez az or_ szág71ak is a legnagyobb ereje. A törvény, a mi második bibliánk az6ta, amióta csak a csendőrség mú-. köd ik. ETTe nagyon ránevettek bennünket s erről nem is lehetne leszoktatni benn.ünket. Minden oka megvan a fővárosi embernek arra, hogy bizalommal és riadozás nélkül nézze a villa_ moson a kis touforg6kat. Ha azok ne:m olyanok lennének, umilyenek, akkor ebben az országban vagy egyáltalában nem Lenne törvény, vagy - már régen nem. magyar törvény lenne. Mi vagyunk maga a megteste"sült, rendíthetetlen Törvény és nyugodt an tiilftj~k, mert tudjuk, hogy bárki elhagyhatja ebben az országban a törvény útját, a csendőr azonban soha, hajszálra sem, mert ha meg.tenné, vége, lenne életnek, mindennek ebben az országban. Nagyon hasznos lenne a mostani izgatott időkben, ha ezt a budapesti nagykörúton éppen úgy tud_ nák az emberek, mint ahogy tudják a Kömpöc-pusztaiak. Akkor nem kellene idegcsillapító akakastoll ellen. Es nem kellene Budapestr5l azzal az érzéssel hazamennünk, hogy valami láthatatlan és megfoghatatlan ék van közöttünk és a fóvárosi em.ber között. ~egmond juk őszintén, hogy a nehéz szolgálatunkat fiulgáért a szolgálatért szívesen és buzgón csináljuk, ezért mi köszönetet nem várunk, de rosszul esik, ha félreismerést, élcet látunk köztünk és a nagyvá1'os között. Es nem hallgathat juk el, hogy 'bakik ezt az éket verik - mert verik is - közénk, azok tú!sá_ g~san.rossz szolgálatot tesznek az országnak. "Esetleg vegzetesen rosszat. Nem mehetonk el szó nélk.ih az idei termés mellett, ami részben már be!rt, részben pedig ig.étkezik.. NincS szebb látvány cl csendőr szemében. a szép búzakalásznál, meg az óriásra nőtt krumplinál. OszszerakhCltják cl világ minden múzeumúból a. leggyönyötübb ilcépeket, minqa,z semmi a tel mészet évi ajándékainak a látásához, mert az egyik Nak emb.er.i múvészet - bármennyire szép és értékes -, cl másik pedig Isten művészete és élete az embernek. Ettől ne hagyjuk eltériteni magunkat $oha. Társaságokbcm sztvesen beszélnek az emberek képekről, szobrokról, zenéről, sokszor nem értenek egyikhez sem, de beszélnek róla, mert a még kevésbbé tanultatc okosnak és műveltnek látják őket, ez a látszat pedig sokaknak minden pénzt megér. Ha ilyen nagyképű társaságba kerülünk és már nagyon megszorongatnak bennünket, hogya mil6i Vénusszal milyen viszonyban állunk, mondluk meg egész nyugodtan, hogy vetlamit tudunk róla, de most kiszorította a gondolatainkból az a kukoncatáblat amit a napokban láttunk a Tolvaj-dü.lőben. Ez, a. tábla,olyan magas, olyan erős, a zöld-je olyan har-. sogó, az es.őcseppek annyi gyémántot szórtak a levelekre, hogy ennél szebb csudát talán sehol a világon látni nem lehet. KeH a. müve[{5dés, szeretni és ismerni kehkinek-kinek megfelelő mértékig - az embe-r miívész:i alkotásait is, de ne a búza, meg a kukorica rovására. Nem szabad a búzát azzal bántani, hogy amikor ránézünk, csak a mázsaérték. jut eszü.nkbe. A legegyszerűbb földművesr51 is áhít juk, hogy amikor reggelenként megáll a búzatábla szélén, a jő1.jend6 haszon és kenyér örömén felül átsuhan a lelkén az az érzés is, amit ő csak érez, de amit a művelt ernbe1' már nevén is tud szólítani: művészi élmény. A szépnek szóló öröm, mert az ember csak addig ember, amig a szépet észreveszi és szereti. Az idén gyönyörködhetünk a szépben. Ne menjünk el mellette vakon. A szolgálat megengedi, hogy. egy-egy percre 'Tácsudálkozzunk erre a sok szépségre és napi apróságokkal piszmogó kis gondolatainkat megfűrösszük ebben a csodában, amit a hatá,. a szem.nek mutat. Aztán otthon nézzük meg a képet a falon, meg a szomszédasszony irigyelt függönyét s csak legyintsünk rá egyet... ts ha niár cl társaság szóbakerillt, mondjunk még?"6la valamit. Kétféle társaság van. Egyik az öszszehangolt, egymást jól isj1l.erő és kedve15 emberek ta/.cilkoz~a, cl. másik pedig valami kényszerü vagy mester kelt ok miatt verbuvált gyülekezet. ' A meghitt emberek társasága kedves és szükséges dolog. A gondolatok kicserélődnek. cl gondok súlya megoszlik, a tréfának és jókedvnek szélese.bb a tere. Aki az ilyen tdrsaságot is kerüli, nem j61 teszt, mert sok örömtől fosztja meg magát, életfelfogása egyoldalúvá merevedik és a j6kedvét nem tudja r;tegtartani, mert?- j9ceav társas lény. Egymagában ertelmetlenné váhk s éppen ezért ham.arosan elhervad. :A mag~nyos ember lehet okos, kiegyensúlyozott,. de ~~~edvu soha. A meghitt társa~ág tehát olya~ nélku/özhetetlen, mint a kenyér. Módjával csinálva. aranynál többet ér, de túlozva ez is csömi;irbe 'I,Ii,s:z. '

7 472 CSENDO SllGI LAPOK A muszáj-társaság pedig igazi elemi csapás. Magasabb állástí. emberek nem menekii.lh~tnek előle, ez már velejár a hivatallal, de minket senki sem Rényszerít erre. Mégis látunk ilyet eleget még fikarcnyi falukon is. Adva van egy szereplésre vágyó asszony és kész a látszat-társasá.g, mert a szereplési vágy nem a meghittséget veszi meghívási alapul, hanem azt a rangsort ami a faluban kialakult. Igy kerülnek emberek olydn helyzetbe, hogy mosolyogni kénytelenek arta, akit pedig legszívesebben hátbavernéne/(. Udv~Tias~n b6kolnak neki, magukban pedig a gu.tával Uttetlk. Az ilyen társaság tagjai pontos,!n tudják egy~ásrót, hbgy ki mikor mit gondol, de nem azt m ondja, h~nem az ehenkezőjét, Igy hazudoznak egymásnak nehány óráig, azután émelyegve h~ame~n~k s?~~hon, családi körben mindenről és mmdenkltol k~,on az igazság, az őszinte vél.emény, addig aludni sem lehet. Mindezt nagyon jó! tudja mindenki, de azért a jövő héten ugyanaz a tátsaság egy másik házban taiátkozik és kez~ik a színházat előlről.. Néha etke;üihet~tlen,.hogy a társaságnak ebben a fajtájában r.és:ztvegyünk. Ily~nkoT keresztényi türelemmel és jólnevelt mosolygással nyeljük le a bé kát, de legyünk annyita értelmes és józan emberek, hogy ayen békanlleléseket mi magu.nk kényszerít.ő szüksé,q nélkih ne 1'endezziLnk. Az igazi jq társaság az egyező egyénisége1c találkqzása révén magától sz('l ~ kott kialakulni, ezen ne próbáljunk változtatni, mert ez,a kérdés nem túri a menetrend-változást. A nótlenek legjob'b társasága egyébként a lakta"nyában található, csak a nősöknek lehet Hyen muszájtátsmáguk, ha a szetcplést többre becsülik az otthonu.k nyugalmánál és zavartalanságánál. I ' Annál nevetsógesebbok ezek II szereplési társaságok manapság, amikor bejelentett kormányprogramm hogy az embert az emberhez, magyatt II mit gyarh~z közelebb.. keu hozni. Ennek pedig nem a társasélet az alapja, hanem maga az élet.. Udvarias csevegéssel nem ju'tunk egy7ináshoz közelebb. Legyünk egymáshoz őszintébbek, ne hazudjunk ott, ahol a gyerekek b(,!tegségei.~.i.att inkább szii.kségr.6! lehet b;szélni. Ne.. henc~glun.k kütönböző Tendű és Tangl.!. emberek tobbny~te kltalált vagy nagyított barátsdgával,. hanem Taj~a legyen a szemünk mindig azo'kon, abken. segít~t!(ell. Ne sajnáljuk a fáradságot, ha tudunk ts segttem. Ez a legerősebbjcapocs, ami embert az emberrel összetatthat. Ma nehéz az élet, so1c a gond, sok embernek van szüksége t"anác"sra, útbaigazításra, adjuk meg azt mindenkin.ek, aki ho:zzánkj fo:dul. Mi!.'él egyszerűbb, minél gondterheltebb vala~t, annál. tob bet kell vele emberileg is foglalkozn,. Néha elég egyetlen útbaigazhó j6sz6, már rendbehoztuk vala-.kinek a gondját.., Folytathatnánk a fejtegetést kötetszdmra, de így ;is érti mindenki, mirlh van szó. Egyszerű a dolog. Nyissuk ki a szemünket és vegyük ~szre a küzködő embeteket. A hátunk mögött komisz1wdó és szembe barátságot színlelő emberek uzsonnáztatása helyett -okosabb is. meg tiszteségesebb is egy hadbavonult mapszámosembet családjával törődni. I, augusztus l. Clgáoylgazoltatás. IrtI!: VIGil GYULA ' ő rlllcster (Budapest). Nem kell bizonygatnom a csendórnek, hogy nincs nehezebb feladat, mint a dgányigazoltatás. Idősebb bajtársaim éppen olyan jól tudják ezt, mint azt a másik igazságot, hogy kóborló, általában isme-. tehen cigányok lelkiismeretes igazoltatásának elmulasztása nagy veszélyt j~ent a közre. Az itt következő eset leírásával ifjabb bajtár ~ saimnak akarom mindezt bemutatni szeptemberében a bátorkeszi örsöl). teljesitettem szolgálatot. Egyik napon Berczeli Antal cső. járőrtársamma l útvonalportyázásra vezényeltek ki bennünket. Feladatunk volt: BátorKeszi, Bucs, Karva és Dunamocs köiségek között az útvonalat leportyazni és a szallitásokat ellenőrizni. Kb. 15 óra volt, amikor Dunamocs községbő l Karva község felé. vezetö masodreiidü múúton, a közsé"g-téh kb. Ikm-re kerékpároztunk. Amint a község északi szélén fekvő szőlőskertek sarkához értünk, észleltü,k, hogy az ott elterülő akácos erdőben, az úttól mintegy 400 m~re, 18-':"20 főnyi cigánykaraván tanyázik, az erdő fái között tűz körül kuporogva. Rozoga szekerük mellett lesoványodott gebéj ük legelé!:izett az. akácos b~krai között. Járőrtársammal közöltem, hogy igazoltatni fogjuk őket. Érkezésünket üdvrivalgással fogadták, eq"vmást túlharsogva kiabált"ák, hogy: "Meggyittink ér mester úr heze! Kezit cs6kulom, mért mink a me guk cigányaik vegyunk!". A Nyomozókulccsal való igazoltatással nem sokra mentem,. mert,a bemondott Bihari és Kolom ~ pár nevek vége1áthatatlan oszlopsorai közül sehogysem sikerült kihámozni egyiküket sem, mert nevükön kívül sem születé~i helyüket, sem évüket nem. tudták megmondani. Közelebbi meghatározásul csupán annyit tudtak mondani, hogy tél, vagy nyár volt akkor. Mivel az igazoltatással holt pontra jutottunk, igy utasítottam őket, hogy- fogják be gebéjüket s ha valóban "heze gyittek", akkor a községházán,,/ki gyin azs igazság". A nagy' cihelődés közben egyikmnsik cigányferfi hangoztatta, hogy ők mindannyian dunamocsiak, csak 2 évvel ezelőtt kaptak a helybeli község előljár6ságát61 eltávozási engedélyt 2 évi idötartamra teknővájás céljá ból s azóta Veszprém, Vas, Zala és Tolna vm.-ben k6boroltak. Elmondták még, hogy a banda feje. id. Bihari Antal, jelenleg bent van a "kezsigben a jegyzénél az írásért"! Végre nagy lárma közepette a rajkók felkászo-. r6dtak a szekérre s a disze's társaság elindul\ a község felé. útközben a községböl jövő idősebb emberekkel találkoztunk, akiktől megl;t.érdeztük, hogy ismerik~ e a jövevényeket, mire mindegyiktöl azt a választ kaptuk,. hogy bár ne i~mernék őket. Közben megérkeztünk a községházáhbz, ahol a főjegyzö urat még irodájában találtuk, Közöltem jövetelünk célját és kértem, hogy mutassa meg a helybeli letelepedett cigányok..,név- és fényké~albumát", h9gy priolá1ni tudjalll: a jövevényeket, n:~" vel én személyesen még nem ismerem öket. A ~ojegyzö úr készséggel teljesítette: kérésemet. Ez ldés alatt társam az udvaron, egysoros vonalban o. jegyzői iroda ablakával szemben sorakoztatta öket s így, augusztus l. CSENDORSEGI LAPOK az ablakon keresztül nyugodtan végezh~ttük az asz- Ezután ismét az elkülönitve őrzött vadházastárta lon levő album ábráival az udvaron "levés arcok sát kérdeztem ki, aki megcáfolta azt, hogy a férfit összehasonlítását. Sárközi.Pálnak hívják. A keresztkérdések alatt meg- A priolálás csakhamar meg is történt, ami azzal törve kijelentette, hogy most már mindent rtl..:gvégződött, hogy a felnőttek közül egy kb. 30 év kö- mond, úgy amint van., rüli, kb. 165 cm. magas, feltúnően ' fekete cigány- EzuUm elöadta, hogy vadházastársat Kolompár férfi és egy kb. 25 év körüli nő nem volt az album- János (Rudi)-nak hivják, katonaszökevény' és sok ban szereplők között. Ezt a körülményt ~egerösi- lopás miatt körözik. tette a főjegyző úr is, aki a két személy kivételével. Nyomban fellapoztam a Nyomozókulcs betüsor~ mindannyit ismerte. rendjét és a legnagyo bb örömömre valóban bent volt Mivel a két jövevény ismeretlen volt, a nyitott a neve a 310. lapoldal alsó sorában, vastag betükkel ablakon keresztül kérdeztem előbb a férfitól, hogy és még vagy 6 álnév ~<:!éretében., mi a neve mire a sor végére)l egy h6i"ihorgas, harcsa- Ezután ismét acigányférfit fogtatn kikérdezés bajuszú ci'gányférfi felett, hogy L~katos Sándor~ mig alá. Amint a szobába belépett; nevén szólítottam, a kérdezett bambán nézett rlun, szmlelve azt, mmtha mire feltünően nyugtalan lett és alig két perc mulva nem értette volna, hogy róla van szó. Kérdeztem jelentette, hogy mindent elmond. tovább, hogy hány éves, mlre ismét 'amaz felelt, hogy Vallomása a jelen volt bizalmi egyének elött a 30 éves.. következően hangzott:. Ez a köl'ülmény felette gyanús volt, ezért uta- ValE\hol a Felvidéken ~zületett 1912 táján, ahol sítottam jár6rtársamat, hogy kü~nítse el a többitől szüleivel IQ éves koráig lakott. Szülei korán elhalaz ismeretlen cigányt és kisérje figyelemmel tak, ezért ismeretlen eigánykarav:án közé keveredett, Ezután az ismeretlen nőtől kérdeztem, hogy mi akikkel együtt kóborolt mindaddig, amíg katonának a neve. Erre egy vén, pipasz.árnélküli pipál szívó be nem sorozták ben a csehek katonai szolgá- o banya felelt, hogy Lázár Máril A.!k:érd~7,ett ~ö itt latra hívták be, de pár het mulva megszökött, sem felelt, ami még gyanúsabba tette elottem Ipolyságnál átszökött magyar területre, itt. Siege~re lényüket..,... ment mivel úgy hallotta, hogy ott rokonal vannak, Egyenként behivtam a két hontalant az Irodaba, Szeg~dE:r hamartában akadt egy j óbarátj~.' akiv~l ahol egymástól elkülönítve - kikérdeztem,őket s.itt megkezdték,lopási müveleteiket. Szegeden tobb évig már össze-vissza beszélve, megváltoztattak a kmt tanyázott. Amikor a gyakori lopásaik miatt gyanaállóktól bemondott nevüket és szilletési helyüket. okodni kezdtek rájuk, egymásnak búcsút mondva el~ A férfi, bár kitartott egyideig amellet~, hog~ ő valtak. Lopásaik tárgya főleg ékszer. és ruh~nemű Dunamivoeson s.zület~t t (itt árulta el e15szor a kmt. volt. Eteket nagyobbára lakatlan he lyiségekbő l lopállókat mert nem Dunamivocs volt a község neve, ták el és orgazdáiknak adták el. hanem' Dunamocs), kés5bbi születési helyéül Kis-. Szegedről távozva Tápé és ~e~zk k~zségckben teleket választottcr, míg a kint álló cigány által mon- követtek el újubb lopásokat egy UJ, lsmerősével. dott Lakatos Sándor nevet Ripa Jóskara változtatta. Itt nem sokáig müködhettek, mert lopás közben A cigánynö, akiről ekkor már klderült, hogy két izben megzavarták s részben fel is ismerték vadházastársa az állítólagos Jóskának, azt a~ta e lő, őket. Ezért elhatározta, hogy felkeresi Sopony.a (Fe- hogy ö valóban Láz~; Mária,. azt ~zonban, hogy hol jér vm.) községben lakó Kolompár József na~ybátyszületett, nem tudja es semmiféle IgazolvánnY!l1 nem ját, akinél azontúl lakni fog. KÓborJása. kozb~n a tudja magát igazolni. Kikérdezésük során megálla- lopo.tt pénzbő l ismeretlen cigányoktól hamis keresztpitottam, hogy mindketten hazudnak és az volt a: leveleket és egyéb igazoló irásokat vásárolt, melyek. érzésem, hogy valami. nagy búnt ak ar~a~. leplez.~ll, kel útközben igazolta magát az őt igazoltató csendami miatt valódi nevüket és születési helyuket elht- őrök előtt I kol ják. ' Fejér vm-ben kóbol'olva, több kisebb lopást kö- Mivel a két hontalan nem tudta magát igazolni vetett el. Ezekre már nem is emlékszik deés igen gyanussá váltak e l őttem, kijelentettem el- cemberében -megérkezett Soponyára, ahol K.o l omp~r fogatásukat, majd az 6rjárat portyázását félbes:za- József nagybátyja felaj~lotta neki.. k.~yhója egyll{ kitva, megmotozásuk után elindultunk Bátorkeszi sarkát. Itt hosszabb idelg lakott, külonféle,álnevek község felé, hogy az őrsön rendelkezésre álló egy~b használatával. Itt szerzett egy pár fog6t es. ~.léh ~ segédeszközökből megáuapitsam kilétüket. 'á t k " k t drótozás ürugye Az őrso "n,'smét elülről kezdtem kikérdezésüket, vágó o1lót és sorraj r a a ozsege e. alatt. Közben kjnézte magának az.okat a lakásokat, ahol ismét megváltoztatták Dunamocson történt elő- aha-l sejteti valamit. Éjjel a~után ~lmefi:t ezekre a adásukat és egymást meghazudtolva, össze:-vissza helyekre barombt é;s r uhanemut lopm, amiket. nyombeszélték.., ban eladott ismert zsidó orgazdáinak, A zsldókka~ Ekkor újabban megmotoztam őket, amikor is ft mindig igen jól megértették egymást, az orgazdál férfi kabátja. alsó szegélyében v.alami rópog6s do- mindig azok sorából kerültek ki! logra akadtam, amit a kabát szélének felfejtése után Emlékezete.szerint Soponyán és a környező köz~ tudtam kiemelni. Akkor láttam, hogy egy kereszt- l k d tt.. levél az, Sárközi Pál soponyai lakos névre kiállitva, ségekben kb baromfit op o o o~sze a ;:14t::tptember hó 24-én a soponyai plébánia hiva-!s~e~a:~p~~fa~ ~e;~~n ~~f~!~ l:~~:~:!~kat, két Erre a cigány. azt adta elő, hogy az az ö tulajdona Mivel a községben ismeretes volt a neve, igy a és hogy.most már megmondja, hogy neki.. Sárközi. falubeli legényekkel őt is sorozás alá vették és 1941 Pál a neve. De bövebben ezután sem nyilatkozott oszén be is hívták katonai szolgálatra Sárbogárdra. személyéről. Itteni ideje alatt több esetben lopott kincstári lepe-

8 47.;. CSENDORSl':GI LAPOK augusztus 1. dőket oly módon, hogy amikor bajtál'sai levonultak ~z udvarra gyakorlatra, ö a W. C.rre,futott, majd amikor már senki nem volt a szobában, visszaosont" s a "bajtársai ágyáról levett l-2 lepedőt és azt a köpenye vagy zubbonya alá rejtette úgy, 'hogy a tei'itére csavarta s utáp.a lement a foglalkozásra. A köpenyét, zubhonyát egesz nap le nem vetve, este a kimenő idő alatt kivitte a lepedöket' II városba és előtte ismeretlen asszonyoknak eladta darabonként 15 pengőért. Később 7 román származású -bajtársával egyik este betörtek a Iallctanya kantin helyiségébe. 5 liter bor elfogyasztása után a városba mentek, de ott,iel'ekedés közben elfogta őket a készürtség és i~y kiaerütt, hogy ők voltak a kantin betörői. E cselek. ményük miatt őt a pécsi. honvéd törvényszék 6 évi és 7 havi börtönbüntetésre ítélte. 3 heti otuéte után t~g y óvatlan pillanatban megszökött. Nem mert Soponya községbe menni, mert tudta, hogy körözik. Ismeretlen cigányoktól ismét hamis igs7.01ó írást szerzett, majd bajuszát, szakállát meghagyva, küic;cjét megváltoztatta és ismét visszament.soponya községbe, de ott nem mutatkozott, inkább a környékbeli községekben vályogvetéssel, főképpen azonban lopásokkal foglalkozott. Nyugodt itt sem volt,. ezért 1943 szeptember 24-én megkérte nagybátyját, Kolompár Józsefet, hogy menjen el a kislángi plébániára és váltson 8. részére Sárközi Pál nevére egy keresztleve1et, hogy ezentúl azon a néven lakhasson ott. NagybatYja a kérését teljesítette is 50 pengő fejében. Ezt a keresztlevelet találtam meg nála. A ' keresztlevelet azonban nem használta, mert a nem sokkal azelőtt szövetséget kötött Lázár Mária vadházastársával éppen búcsút :akartak mondani Soponyának, amikor a község utcáján találkozott Bihari Antal és Lakatos Károly teknővájó cigányok karavánjával, akik l lovas kocf'iijukkal Tolnamegyéb51 vándoroltak Dunamocsra. Beszélgetésük során közölte aggodalmait Biharival,. aki ajánlatot tett neki, hogy tartson vele Dunarnocsra s majd ő ott vált a részére egy r.;akatos Sándor névre szóló k'eresztlevelet, amivet azontúl mehet bátran, nem fognak ráismerni. Kapott az ujánlaton, annál is inkább, mert Bihari közölte azt is, hogy fiául fogadja és mint mostohafia fog azontúl szerepelni. Közölte Bihari azt is, hogy amint megérkeznek Dunamocsra, ar.onnal bemegy a községházára és megváltja a szokásos eltávo- 24si igazolást és a jegyzötől egy keresztlevelet kér Lakatos Sándor névre. Másnap pedig elmennek Komáromba és a város szélén levő len-kazlakról ellop 'ják a nagy katona~ ponyvákat, az ott levő szalmakazlakba elrejtik s majd egy hónap mulva elmennek értük és elviszik Fejérmegyébe, ahol jó pénzért c::ladják. Előadta még, hogy útközben Bánhidún, Környén és több ismeretlen községben lószers7.ámot és gépszijjat loptak, amiket ott nyomban eladtak ismeretren egyéneknek. Amikor mindezeket feljegyeztem, felhívtam a budapesti csendőrségi hirközpcintot, ahonnan a~onnali válaszban megkaptam Kolompár János (Rúdi) priuszát, amely szerint: a pécsi honv. törvényszék mint katonaszökevényt körözteti 6 évi és, 7 havi börtönbüntetése miatt, továbbá a külonböző évfolyambeli Nyé. és ' Bk!. számaiban a szegedi kir. törvényszék a közben kézrekerült társa által kiderült 24 rendbeli betöréses lopás büntette és 9 rendbeli lopás kisérlete miatt úgyszintén a tápéi, valamint n deszki csendőrőrs i~ többrendb~1i betöréses lopás.miatt körözi.. A hírközpont közölte Kolompár születési helyét IS, amit most már én közöltem nevezeuel. _ Ezután Kolompárt vadpázastársával együtt az ()l'sállomáson őrizet alatt visszahagyva, járőrtársammal azonnal Dunamocsru indultani kerékpáron a még ott levő Bihari-familia kézrekeritésére. Legnagyobb örömömre a karavánt még együtt találtnm. Meghagytam nekik, hogy pakoljanak, megyünk Bátorkeszire. l'!:rkezésünket erőltetett örömmel fo~ gadták, majd a gyermekeket felrakták a kocsira, ök pedig - utasitásomra - a kocsi után beálltak párosával s megindlultak az őrsállomás felé, ahová mind~n baj nélkül megérkeztünk. Itt elkülön1tve őket egymástól, megkezdtem a kikérdezesilket. Bihari Antal, aki a karaván feje volt, csakhamar beismert több btincselekményt, sejtve, hogy Kolompár azt nekem ugyis elmop.dta. Beismerte azt is, amit Kolompár előadott. Előadása közben többrendbeli lopást beismert. Ezek között még ternplombetöl'és is szerepelt, amikor az Oltári,. Szentséget is ellopták. Távbeszél5n megkerestem a tápéi és Q: tolnatl!mp..::.i őrsöt, hogy vegyék át a kara.vánt és foly tas. sák Ie a nyomozást. Ez meg is történt. Nevezettek elfogásától számuott 8. nap reggel ~ pécsi honv. törvényszéktől távirati értesítést kaptam, hogya, tápéi őrstől átvett Kolompár János Rudit a honv. törvényszék golyóáltali halálra ítélte s a kivégzésnél jelen lehetek. Az idő rövidsége miatt nem tudtam élmenni s igy Kolompárt már nem láthattsm meg életében. Bihari Antalt és Lakatos Károlyt, amint késöbb értesültem. sorozatos lopásaik miatt a szekszárdi kir. törvény~zék 4-4 évi börtönbüntetésre ítélte..ji.. József idejében a határórvidékeken a canton rendszert hozták be.. Minden határőr ez-red területe egy cantont' képezett. Ez a ztiszl6aljaknak megfele lően 2 kerületre, a 'kerület 2 játásra oszlott, mind_ egyikben 3-3 század körletével. A canton élén az I.?ZredpaTancsnok állott, menette a közigazgatási teen dák vezetésére rendelt törzstiszt. A kerületek és ~ járások élére' századosok, a század körietekére alantos tisztek, vagy zászlósok voltak beosztva. Mindezen tisztek nem teijesuettek csapatszolgálafot, ha~em a közigazgatást látták et A cantonnál 1 hadbír6, 1 csapatszámvevő tiszt, azonkívül sebészek és számvevő alfisztek elegendő számban nyertek beosztást. f!endelkezésre állott még 40 lovas küldönc, ját(ísi irnokok, mesteremberek, iskolai és erdészeti sze mélyzet stb. A községekben altisztek voltak a köz ségi fófelügyelők, mellettii.k az egész cantonban 150 őrvezet6, mint községi segédfelügyeló volt alkal_ mazva. " augusztus 1. CSENDOR~l'!:GI LAPOK 470 -~~~~ ~~~~~~~~ ~~~- ÓVAKODJUNK A KÉMEKTÖL Hírszer zés és kémelbárilás. bta: FERENCZY ODON alezredes. (14. közlemény.) A végrehajtás e.':izközeiben pem voltak válogatósak, gyakran találkozunk tőrrel, méreggel végrehaj tott gyilkosságokkal. ösjzeesküvések, palotaiorra-. dnlmak, kalandoroknak gyilkosság útján való trónrajutá.sn sorozatosan követik egymás.t. De az egyéni érvényesillés, a bosszúvágy és az irigység is szolgálatába nllitotta ebben az idöben a kémkedést. Jusztrnüinus császár felesége, Theodora társcsászár például egész_ sereg kémet tartott, udvarában és a birodalomban. Theodora a bizánci hetérák legalsó rétegéböl szannazott s igy érthető volt igyekezete, hogy viharos mult jának nyomait eltüntesse. Kémei.nek az volt a felidata, hogy korábbi szeretőit felkutnssák és bö,rtönbe vagy máglyára juttassák, továbbá, hogy elfogjb.lt 'azokat is, akik leánykori zavaros élet6re csak valamilyen megjegyzést is tettek. Velence, hogy hatalmát.biztosithassa, a Földközi-tenger egész mcdencéjére kiterjesztette hirszerzését. Hfrszerzése főként kel'eskedelmi kémkedés volt, de összeszedte a hadi és politikai híreket is. Va ~ lóságos kéll1hálózatot épített ki, ügynökei, megfigyelői beférkőztek mindenhová. Az ide-oda utazó kereskedők egytől-egyig Ve lcnce szolgálatában állottak.. Ebben a korszakban már az ipari kémkedéi?sel is találkozunk. Velence nagy ellenfele: Genova igyekezett a velencei fegyvertár (arzenál) titkait kifürkészni és különösen a tüiérség úiításait megálla pltani. A vándor énekeseknek és színészeknek is kiváló <1lkalma nyilott a kémkedésre. A történelem feljegyzései szerint Nagy Alfréd angol király ( ) vánaor énekesnek felöitözködve járta be Dániát, hogy személyesen meggyőződj.ek a hoz.zá. befutott hl~anyag val6diságal'ól. Az örökké katonáskodó magyar nemzet törtenelmében is találkozunk a hirszerzéssel. A honfoglalás é3 a vezérek korából kevés hiteles adat maradt fenn hírszerzésünkről. Ennek okát nagyrészt abban kell keresnünk, hogy kútforásainkat a Magyarorszá got többször feldúló ejlenség megsemmisítette, de oka ennek az is, hogy a ieljegyzéseket készítők rendszerint papok, szerzetesek voltak, akik az eseményeket nem katonai szempontból nézték. Má.r a honfoglalás idejében a hirszerzésnek egy er&lményes módszerét látjuk. Arpád vezér, mielőtt. hazánk mai területén népével letelepedett volna, tájékozódott az itteni viszonyokról Hí rs zerzőket küldött az itt éul népekhez, a fejedelmeikhez pedig követeket, ellátván őket a fejedelemnek szánt bőséges ajándékkal A kiküldött vitézek azt az.időt, amíg itt tartózkodtak, felhasználták arra, hogy az Alföldet kikémleljék. Arpád vezér azt akarta megtudni, hogy van-e ennek a területnek - aillelyl'ől mint Attila örökéröl oly sok szépet hallott - jó termőföldje, erdeje, rétje, mezeje, van-e a folyókban ~ sok hal s az erdökben vad. De meg <l.karta tudni azt is, hogy az itt maradt turáni népeken kívül milyen más népek és törzsek lakják még ezt a földet, milyen a harci erényük,.milyen erővel és fortéllyal lehet őket legyőzni és az ősi turáni örökséget visszafoglalni; hol lehetne előnyo mulni úgy, hogy minél kevesebb véráldozattal viszafoglalja az ősök földjét, a Kárpát-medencét. Az előre küldött hírszerzők a rájuk bízott feladatot kitünöe'l megoldották. Mindent alaposan szemrevételeztek, amit láttak, azt jól emlékezetükbe vésték s amikor mindent megtudtak, amit akartak, visszatértek Arpádhoz és beszámoltak az észleltekről. Arpád vezér most már megalkothatta nagy ter. vét, megindította a hadait és sikerült is a régi hont ismét turáni birtokba venni. Arpád kiküldött jei többirányú hírszerzést végeztek.. Először is gazdasági kémkedést, mert meg kellett ismerniök az elfoglalandó terület gazdasági viszonyait (termőföld, erdő, rét. hal-, vadállomány stb.); másodszor: néprajzi, néplélektani kémkedést, mert ha diadalmaskodni akartak, akkor meg kellett ismerniö-k az itt lakó idegen néptö.rzsek szokását és erkölcsi értékét, ellenálló képességét; harmadszor: politikai kémkedést,.mert a józ~ ész parancsa szerint meg kellett tudmok, holty milyen eszközökkel lehetne a kiszemelt területet a leg. könnyebbén elfoglalni. Ebből a célból., meg. kellett tudniok, hogy az itt lakó néptörzsek Inllyen Vlszonyban vannak egymással, barátságban élne~~e, vagy ellenségeskednek, s hogy kikkel állnak szovetséges viszonyban; negyedszer: katonai kémkedést, ~ert t';l.~ták, hogy harcolniok kell s ezért meg kellett lsmerruok. ~1i itt lakó népek, törzsek hadikészültségét, ereje.t, fegyverzetét, harcmodorát, sőt még a...j hadvezéreiket is. Mint látjuk, Arpád vezér az új haza elfogl alá~akor nem rohant fejjel a falnak, tökéletes hírszerzest hajtatott végre, s ezzel vetette meg ezereves hazánk alapját. A vezérek korában a magyarok híreiket nem annyira kémek útján, mint apróbb lovas csapatokkal szerezték. Ezek a lovas csapatok betörtek a tervezett hadjárat színhelvére s hihetetlen gyorsaság gal száguldozva nemcsak a természeti viszonyokat, hanem a lakosság számát és a várható nagyságát is kikémlel ték. ellenállás

9 augusztus l..., augusztus 1, CSENDORstGl LAPOl< 477 Petrányi György (].m."jdr. re ndérseg': bvdapastl ]ókopttényo. Dr. Buon Bél a (] m. kir. rend~rség '!Idékl lókopllényo..", A 2.300{1944. M. E. szómú rendelet egységes'vezetés aló helyezte o m. kir. csendörséget és rend6rs$:get. Az egységes vezetést o j,csendőrség és rendórség fel ügyel6je "lót ja el. Ebbólaz alkalomból bemutatjuk a m. kir. rend6rség magasabb vezetőit. Dr. Le,nne! Zoltán'" m. kir. rendőr fókopllónyhelyettos, (] beügyminisztérium rendőrségi oszlóly6nok vezeto 9. Forgáu Jánel (] m. kir. rendérség budapesti Ófségenek f őporoncsnoko. t vi~éz. FAR:AGHO ' GÁBOR altóbornogyot ~. o m. ki r. csendórség felügyel6jét o KormdflJ'zó Úr O 'Fómlftósága kinevezte ' o m. kir. cse-nd6rség és rendő rség fel ügyelő/évé TOlonyk6y Frigyes m. kir. reooórton:sfelogyeló, a m. kir. rendőrség vidéki 6rSlemélyla~é"ek f6!ei09i'eló)e.

10 ...:4.:; 7B::...~ :-.;e:.:s::e:.:n.:;o::o=r::s::e:.:g::;i;...:lapo::..::..:::::;k:.....:::1944. augusztu, l ' augusztus l. CSENOORSEGI. LAPOK 899-hen az ltállában kalandozó magyar csapa :ok Lombardiából a Brenta folyóig szándékos hadnűveleti visszavonulást hajtottak végt'e. Ezt a terüetet az előző évben betört csapatok mar aja >osan felderit~tték s a mostani hadművele t trta támaszkodott. A visszavonulásnak: célja az volt, logy az ellenséget - Bercngár seregét - ~gy mar. smel-t területre csalják. Berengár a megvertnek iltt magyarokat nyomon követte. A magyarok egy llkalmas területen hirtelen megfordultak, Berengár :eregére vetették magukat s megs~mmisitették. Megtörtént azonban az is, hogy felderítést nem légeztek r's ez nem egy esetben szomorú következnenyekkel járt a magyar csapatokra. 938-ban Ném~tországban por'tyázó magyaruk ~gy kisebb csapata elmulasztotta a feldcrit~st, uz!tak szemrevételezését s eltévedt. útikalauzt Ioga~ iott fel a csa.pat parancsnoka, azonban az áruló lzláv vezető Brandenburgban egy mocsaras terü~ etre csalta a magyarokat. A magyar lovascsapat az ngoványban nem tudott mozogni és harcolni, s a nin.den oldalról előretörő s~'lzoknak esett á ldozatul. Az Arpádházi királyok koraban következett be lz állandó letelepülés. Gyepü-rendszerek alakultak, l'rol határőrök védték a határt. Ezek ahatárőrök I sikeres védelem érdekében igyekez.tek mélyen )etekinteni a ~zomszédos országok be1sö viszolyail;>a. Ezek a szervek. jól megszervezett kémszolgálaot építettek ki, hirsz er7.ő tiszteket is alkalmaztak nár. Ebben a korban több kémkedési esettel találkounk. Pilch Jenő leirásábó.l ~smertetek néhányat. III. Henrik német császár azon fáradozott, hogy )ártfogoltját, az elűzött Pétert visszaültesse a mar,yar trónra. Aba :Sámuel magyar: király l044-qen, még :ellő időb en megtudta az ellene fegyverkező császúr zándéklit. Henrik német császárra Notker freisingi,üspök testvérei, Bernulf és Machtin megharagudak, mert az valamilyen kérésüket nem teljesítette. 30sszút ~.. küdtek s csak az alkalomra.vártak, hogy légrehajthassák. Aba erről a viszályról valamilyen lton tudomást szerzett s a két ember bosszúvágyát gyekezett a maga céljaira felhasználni. Ennek a két mbernek a segitségével idejekorán meg is állapíotta a készülődő veszélyt. Hogy a hadjárat nept 'égződött sikerrel, nem Aba SAmuelen múlott, halern azon, hogya ménf6i csatában árulás történt. OkrnányhamWtásra is találunk példát. III. Henik német császár Aba királyon 1044-ben aratott ikerét hqvíteni akarta. t051-ben újból hadat vezeelt a magyarok ' ellen. Henrik föserege Steier rszágból indulva Székesfehérvárra tartott, míg egy neli-ékoszlopot Gebhardt püspök hajón veze"left a }unán lefelé. A püspök hajóhada számára levélben :ért utasítást Henrik császártól. I. András magyar kirlily ügyes kéme.i a levelet lfogták és azt urukhoz juttatták. András a csá.,>zar.evében egy hamis választ küldött Gebhardtnak, lelyben megparancso"lta, hogy szedje fel a horonyt és forduljon vissza, mert Németországban súlyos zavargások törtek ki, a fősereg is kénytelen vissza!ordulni. A püspök nem <kételkedett a paran c,'> hiteles voltában, azonnal horgonyt bontott es viszszaindult Németországba. Sokszor hadlfogságba jutott magyarok juttatták el a hireket honfitársaikhoz. 107l-ben a magyarok Belgrád várát ostromolták. Az ostrom már a harmadik hónapban tartott. Belgrád várában egy magyar leány is raboskodott. A leány valószínű a magyaroktól kapott utallitásra, egy nagy szélvész alkalmával felgyújtott egy házat. A szélvész a tüz~t rohamosan terjesztette tova, úgy, hogy Belgrád nagy része a tilz martaléka lett. A várban óriási zűrzavar támadt, ezt felhasználták a magyarok, a várat megrohanták s rövid idő alatt elfoglalták. A vegyesházbeli királyok korában a lovagi hat cmód egyre jobban és jobban elterjedt. Nem volt már lovagias dolog.az ellensl!g meglepése, megkerülése, törbecsalása, vagy bármilyen hadicsel alkalmazása. A hadviselő felek már odáig jutottak, hogy gyakran előre megállapodtak a csata helyében és idejében. Az ellenfelek nyiltan összecsaptak, a győzelmi pálmát rendszerint a jobban kiképzett, ügyesebb és bátrabb csapat vitte el. nyen körülmények között nem is volt sok értelme a csata előtti kémkedésnek, ezért ebben a korban a kémkedés szükcbb kor.látok \ k~zé szorult. Azért mégis talál:kozunk ebben a korban ls szószegéssel és ájulással, mert nem mind a két fél.tartotta be a lovagiasság szabályait ban I. Károly magyar király Bassarába oláh vajda ellen viselt Havasalföldön hadjáratot. A király serege a Fogarasi havasok legmagasabb csúcsának - a Negojnak - déli lejtőjén járt, amikor a szorongatott oláh-vajda békét ajánlott. A király elfogadta a békét, A vajdában nyugati szabású lovagot vélt megismerni, ezért elfogadta annak javaslatát, hogya magyar sereg ne azon az úton térjen haza Erdélybe, amelyen jött, hanem egy rövidebben. Bassarába v,?zetöket is adott a király mellé. A király annyira bízott a vajda adott szavában, hogy nem gondoskodott!elderítésről, sőt még a biziositást is elhanyagolta, aminek végzetes következménye lett. Az oláh vezetők a királyi sereget egy szúk völgybe, zsákutcábo. vezették. Az oláhok itt a sereget minden oldalról körü!fogták s háromnapi harc után csaknem megsemmisítették. A király Szécsi D ezső önfcláldo Zá B árán menekült meg. l!!rdekes feljegyzések szólnak Mátyás királynak álruhában végrehajtott hirszerzéseiről. Nem bebizonyitott adatok, mende-monda, de azért mint érdekes esetét ahirszerzésnek, közöljillt. F.gyik var ostromlása alkalmával Mátyás király tót pnrnsztnak öltözködve surrant be a várba. Ott alaposan mindent szemrevételezett. "Kifelé jövet, a kapu közelében egy veszteglő stekeret talált, erre felugrott s a lovak közé csapva, gyors iramban kihajtott a v6.rból, mielőtt még az őrség észbekapott volna. {Foly tat juk.) Bajtársaink külj'öldi ú~járól, (Ismertetésünk a Június 15_1 számunkban.) Ismerkedés Idegen legyverekkel. Hajókir6ndulason valahol Hollandiában.

11 480 CSENDORSEGI LAPOK augusztus l., TANULSÁGOS NYOMOZASOK -Ha nem működik ft B. hálózat... Beküldte: JÓZSA M1HALY törzső rmes ter (Ujvidék)... A tompai őrs december l-én 12 órakor az ujvldéki 5/ 1, nyomozó alosztálynak távbeszélőn jelentette, hogy aznap vin'adóra Gerő Józsefet. és János nev~ fiát II.lakásukon ismeretlen tettesek. meggyilkoltak. A gyluwsság helyszinéről egy 4.éves vasderes.. kancaló, l kocsi, kocsiülés, lószerszám, lópokróc férfi nag~kabát, ~skabát, mellény, nadrág, 1 pár h~sszúszaru box ~sl~ma,,2 fekete férf~ kalap, 2 ing, 2 alsó~ nadrág, 1 bodon ZSlr, kb. 10 kg kolbász, 2 disznósajt és kb. 4. kg kenyér hiányzik. Az összes kár.7641 pengő. A~ őrs az. alosztály tól polg.ári ruhás nyomozók és h~ly~zmelő klvez~nylését kérte, mert a nyomozás megmditásához rrunden támpont hiányzott, Az alosztály az őrs támogatására engem Sörös Pál őrmestert és egy helyszinelöt vezényelt kí. Megérkezésiinkkor a helyszint az őrs két 2 fős,iárőr őrizte már. Az őrs a szomszédos őrsparan~snokságokat és rcndőrhat6ságokat a gyilkosság elkövetéséről távbeszélőn értesítette. \ A helyszinen a következ5 állapotot találtuk:. A.. meggyi,lkolt Gerő József lakása Tompa község déh kijár.a!ánal, a Katona-sor 23. Rzám alatt van. Az épűlet az utcasorba beépitve fekszik. Mindkét. szom~ s2m ~áz. lakott. A kerítés rossz al1ap9~tban van. A lak?s ajtaját kulccsal bezárták, az üvegezett részét p e~.. - dig egy férfi kötött kabáttal elfüggönyözték. A kulcs a helyszinelés során elökerithető nem volt, igy az ajt6t egy lakatos nyitotta ki. Közvetlenül az ajtó mellett levő fekvőhelyen 2 férfi nadrág, 2 férfi kabát, 1 kalap és egy levente sapka hevert. Megvizsgálásuk során kiderült, hogy férgesek és nem az elhaltak tu~ lajdonát képezik. A.sértettek ruhanemíht a he1yszinen nem találtuk meg.... Az 'ajtótól tovább menve, a szoba földjén Gerő József. ágya mellett véres balta, míg a fia ágyánál véres fejsze feküdt. Mindkét áldozat alsóruhára vetkőzve, szétvert fehel saját ágyában feküdt. Egyéb testrészűkön külsérelmi nyomok nem voltak láthatók.. A szoba s~omszédságában levő éléskidnrában két láda vo!t edényfol tozáshoz szükséges szerszámokkal. Az egylk ládán festett betűkkel "Hutter szappangyár, Budapest" felírást olvastuk, a láda alján pedig egy papírdarabra nyomtatott betükkel Mezőkovácshá za " vo lír t va. Más nyomot vagy elváltozást " a szü~ kebb helyszinen nem találtunk. A tágabb helyszinen felismertük az elhaltak k~csijának és lovának nyomait, ezek az udvarból a község utcájá ra, onnan pedig a Szabadka felé vivő múútra vezettek. A nyomokat tovább követni nem lehetett.. A helyszínről a már előbb.felsorolt dolgok hiá ~ nyoztak.. A birói vizsgálat megállapitotta,. hogya sértette~ hal~lát a fejükön levő (egyiken 8, a másiko!} 4) fejsze- Illetve baltacsapás okozta. A helyszinelés után az őrs járőreive l együtt megkezdtük a puhatolást és nyomozást. Sikerült két A neveket megváltoztattuk. (Szerk.) olyan.tanut találni, akik látták a gyanusítottakat a helyszmröl elvezető útjukban. Az egyik azt adta elő h,o,gy a cselekményelkövetésének reggeléxi kb. 6 6r~ taj ban,~ompa községtöl mintegy km-re az or~záguton találkozott egy kocsival, amelyet egy szurke 16 huzott. A szürke lóban határozottan felismerte az. elhalt,sértett lovát. Előadta még, hogya ~Jovat hajtó egyenektöl megkérdezte, hova mennek l yen korán, de azok nem válaszoltak. A ~ásik tanú pedig azt állitotta, hogy 5.6ra tájban, 8ffilkor a tompai községházára ment útközben ~alálk.ozott ~gy ~.zürke,lovas kocsival, a~elyen két Ismeretlen fedi ult. Az egyik azt kérdezte töle hogy merre kell menni Szabadkára. Utbaigazitása' után tovább hajtottak. - Megállapit~t~,uk azt is, hogy sértetteknél a gyi! ~OSSá~~~ D?-egelozo 8 nappal két ismeretlen férfi jelent.. eg, ejjeli száluist,kértek és egészen la gyilkosság elk~v.et~é~g náluk tartózkodtak, A k6t év köruh fedi nappal Tompa községbeh s a környező ta-. ~y~kon f?rdult~k meg edény.foltozás céljából, de éj Jeh szállasra mmden alkalommal visszatértek a sértettekhez. A két idegen kilétét megállapítani nem sikerült. cs.upán személyleírást kaptunk róluk. Vándoripari te ~e~e~.ységük megkezdése előtt ugyanis sem a csendororson, ~em a községi elqljáróságnál nem jelentkezt~k s ott IS, ahol megfordultak a lakosság előtt Záli" és " Kóbi" néven szólították egymást. Valódi n~~üket?gy eseth,en sem e~1itették, amire - mint a történtek IgazoltAk - alapos okuk volt. ügyeltek arra is, hogy csendőrrel ne talál.kozzanak.. A kikérdezett tanuk 'azt állították hogy. két ismeretlen ruszin vagy szlovák származású lehet mert ruházatuk ezt árulta el s egyébként is egymás között szlovák nyelven beszéltek. A helyszinelés során feltárt adatok, nevezetesen: l. a la~ás ajtaján levő üvegablak elfüggönyözése, 2. 'az ajtó bezárása kulccsal a cselekményelkövetése után, 3. a helyszinen vis~zahagyott rongyos és férges ruházat,. 4. a cselekmény durva és kegyetlen végrehajtása (fejsze, balta használata),, 5. a helyszínen hagyott meglehetősen nehéz edenyfoltozó szerszámos láda 6. az el~itt javak mine~üsége ' (ló, kocsi, lósz~rszám, zsír és ruhaneműek) arra mutaftak, hogy a cselekményt csavargó életet élő, valószínű' cigányok kö ~ vették el. A cigányok körében a nyomoaást meg is indítottuk, de ugyanekkor a más irányba mutató adatokat sem hagy tuk figyelmen kivül. \ A nyomozást vezető szakaszparancsnokkal együtt ~ ~endelkezésre álló egyenruhás éspolgáriruhás járöroket megosztottuk és az egyes járőrök munkakörét megá!lap.ltottuk. ~.~ járőr T~mpa községben maradt a tovabbl 'adatgyujtesre, egy Járőr a környező 'községeket és tanyákat kereste fel a két ismeretlen nevének és személyadatainak megállapítására. Egy polgárir~hás nyomozó az egyik tanu előadásának tisztázása vegett Kiiilkunhalas irányába ment azzal a feladattal, ho~ állapítsa meg:.a tanu emlitette egyfogatú lovas~ k~csl valóban közlekedett~e a megjelölt időpontban KIskunhalas irányába s ha igen, kinek 'a tulajdona volt augusztus 1. tn, mint a polgáriruhás járőr vezetője, Mez5kovácsházára utaztam, hogy ott is puhatoljak. (Mint már említettem, a helyszínen visszahagyott edényfoltozó szerszámos láda alján egy papírszeletre "Mező kovócsháza" felirat volt ragasztva.) Megállapítottam, hogyaszerszámos láda egy Balogh Pál nevű mezökovácsházai füszerkereskedő üzletéből származik s on-, nan Mikola Lajos mezőkovácsházai edényfoltozó cigány vásároita meg.. Ezután tanuként kikérdeztem Mikolát. Előadta, hogy,a kérdéses ládát valóban ő vásárolta és alokitolta át edényfoltozó szer;;zámos ládának. Ezt a ládát átadta Varga fstván nevü természetes fian3k, aki unokaöccsével, Pintér BéLával együtt november hó első,felében alakásaról Mzal távozott el, hogy Mezőhegyesre mennek és ott a cukorgyárban fognak dolgozni.. ~ Miko lá t az egyik járőr elkísérte Tompára, ahol a helyszínen hagyott szerszámosládában és ruházatban határozottan felismerte Varga István és Pintér Béla tulajdonát. Én ezalatt a mezőhegyesi cukorgyárban megállapítottam, hogy b'j'anusítottaink ott valóban dolgoztak, de csak egy-két napig és azután ismeretlen helyre szöktek. Ug~anitt megáilapitottam azt is, hogy a Tompa községben szerzett személyleírás határozottan ráillik ezekre a cigányokra. Mikola a kikérdezése alkalmával előadta még, hogy Pintérnek egy vadházastársa van Csanádpalotán, egy szeretője pedig Békésen. Elutazta.m Csanádpalotára, de itt eredményt elérni nem tudtam. Innen Békésre utaztam, hogy a7. ottani cigány telepen Pintér után puhatoljak. Pint~rt ugyan nem találtam meg, de a cigány telep lakói között a személyleirás alapján felismertem Varga Istvánt és sikerült is elfognom. Mint érdekességet jegyzem meg, hogy nevezett már zenész cigányna,k volt öltözve, hegedűvel a hóna alatt és sportsa.?~~val a fején, holott sohasem volt zénész és ~. he~edűhoz egyáltalán nem.is értett. A hegedűt kolcsön kérte egy ottani zenésztöl. Varga elfogásához egyenruhás járórt nem vittem,. azzal 'a gyanuval élve, hogy a. járőr elő l elmenekül. Ez a fe!tevéscm helyesnek is bizonyult, mert amiko!'.tudo~ másarll adtam, hogy ki vagyok, azonnal futásnak eredt s megszökését csak megragadással tudtam megakadályozni. Elfogásánál és megbilincselésénél támogatásomra volt az ottani cigánybír6, majd később egy községi rendő.r is.., Gyanusítottat a községházára kísértem. Az elsb kikérdezése alkalmával tagadott, később azonban részletesen beismerte a cselekmény elkövetését ~ Bevallotta, hogy tettestársa, Pintér Béla aznap reggel szeretöjével együtt Békésről Ref. Kovácsházára utazott egy ottani zenészcigányhoz. Azt is beismerte, hogy az összes bűnjeleket Orosházán értékesítették és igérte, hogy azokat elő fogja adni.. Azonnal távmondatot adtam II mezökovácsházai örsnek, hogy.pintért gyilkosság gyanuja miatt azon~ nal fogja el és kisértesse Orosházára. Ugyanekkor mi is Orosházára utaztunk es Vargát is oda okisértűk Itt már mindketten részletesen beismerték a cselekményűket és előadtak" hogy a lovat, kocsit, szer~ számot es egy báránybőr subát tótkomlósi 16alkusz cigányok közvetítésével, Horgos Mihály orosházai lakosnak adták el 1300 peng6ért. E lőkerült a többi bfinjel is és sikerűlt orgazdaság, illetve bgnpártolás miatt még hároll?- egyént elfogni.. A z elfogotta.kkal Tompára, a helyszinére utaz~ tunk, ahol fi két gyanusított bemutatta a cselek~ mény elkövetéséne1-t részleteit és ezze.l kapcsolatban az alábbiakat adták elő: november l-én MC'.lőkQvácsházáról azzal a szándékkal indultak el, hogy a mezéíhegyesi cukorgyárba mennek dolgozni, de magukkal vitték az edényfoltozáshoz silikséges szerszamaikat és ládáik.at is. A cukorgyárban 3-4 napot dolgozt~, majd megszöktek. útjukat Bácska irányába vették, és így jutottak el Tompára. Ott ' Gerőékn él sikerült szállást kapniuk s 6 napon át ott tartózkodtak: Nappal a.környékbeli tanyákon edényeket foltoztak, az éjjeleken pedig a meggyilkolt sértettekkel egy szobában aludtak. November 29-én a késő délutáni órakban, szállásukra hazatérőben Pintér megemlítette, hogy képes volna bármit is elkövetni, csakhogy pénzhez és jobb ruházathoz jusson. Erre Varga aozt válaszolta, hogy ö is benne van mindenben, csak csináljanak valamit. Ekkor vetette fel Pintér azt a gondolatot, hogy üssék agyon és fosszák ki Gerő Józsefet és fiát. Ezen elhatározásuk után abban is megegyeztek, hogyha pénzt nem találnak, akkor egyéb- értékes tárm gyakat és a lovat is elviszik a kocsival együtt. A sértettek lakásán megnézték a naptárban: mikor és qollesz vásár, mert tudni akarták, hogy ha El lovat elviszik, hol tudják majd minél hamarab6 értékesíteni. Mivel alkalmas helyet a naptárban nem találtak, elhatérozták, hogy _Orosházán fogják a lovat és egyéb tárgyakat eladni, mert tudták, hogy ott minden csütörtökön hetivásár van. A következő éjjelen, amikor sértettek már aludtak, Pintér kiment a szobából és az udvarról a nagy fejszét bevitte. Ezalatt a lakásban a szekrény mellett tartott baltát Varga vette magához. Megbeszélték azt is, hogy az ütéseket egymás I~ezének megszorftására. kezdik meg és áldozataik fejére mérik. Ez azonban ekkor nem következett be, mert. a lámpát nem gyujtouák meg és a sötétben nem. tartották biztosnak uz üteseket. AJ baltát és a fejszét a fekrvöhelyük,pokl'óca alá rejtették. és lefeküdtek. Kis idő mulva Pintér odaszólt Varganak, hogy gyujtson cigarettára 'és közben a lámpát [s gyujtsa meg. Győz6djék meg arról is, hogy Gerőék alszanak-e,' mert ha. igen, tervüket' végrehajtják..a lámpagyujtás után ismét elö~ készülte:l!l a cselekményre, de időközben Gerő József felébredt, felkelt és kiment az udvarra. Gerő ébredésekor Pintérék gyorsan visszafdküdtek a szalmára s a baltát és fejszét ismét a pokróc alá rejtették. Reg~ gel korábban felkeltek és a fejszet meg El baltát vi1!szatett~ eredeti helyükre s ezután Tompa-pusztára' mentek.edényfoltozás végett. útközben m eg~ beszélték, hogy a cselekményt a következő éjtszakán.feltétlenül végrehajtják.. Este, léfekvés után, amikor már gondolták, hogy sértettek alszanak, Pintér az udvaron levő fejszét bevitte a szobába, -Varga is magához vette a szekrény mögött elrejtett baltát, majd lámpát gyujtottak. Varga az alvó Gerö Józsefhez, mig Pintér a fiú ágyá~ hoz állt és mindketten egyszerre sujtottak le áldozataikra. A gyilkosság elkövetése után a fejszét és baltát az ágyak mellett hagyták, kimentek az udvarra a

12 vályuhoz és a vért le~osták magukról. Alsó és fe4;ő fllháikat levetették és az elhaltakét magu,kra öltöt~ ték, azután az összes helyiségeket átkutatták, a lovat kocsiba fogták és az összeszedett tárgya'lmt a kocsira rakva Szahadkán, Szegeden és H6dmezővásárhelyen át Orosházára hajtottak, ahol a lovat és a lopott hol~ mikat értékesítették. ~rlékes tanulságokat vonhatunk le ebből az esetből. Az örs állomáshelyén megjelenik Ikét gyanus idegen, szállást kap és egy hétig edényfoltozással házal. Az örs mit sem tud oulétükről, valószínű azért, mert nem működött a B-hálózat. A következmény nem maradt el. A csavargó cigányok egyre biztonságosabban járhattak-kelhettek a faluban s minden zavaró körülmény nélkül kitervelhették és végrenajthatták a gyilkosságot, kifoszthatták áldozataikat és elmenekülhettek oda, ahova akartak. Ilyen előzmények után a nyomozó csendöröknejr; nehéz munkát kellett végezniük, hogy behozhassák a tettesek könnyen szerzett előnyét. Mégis gyorsan és sikeresen megoldották' feladatukat. Ki kell emelnünk rendszeres é!'i alapos eljárásukat a helyszh1elésnél, a gyanusftottak személyleirásának megá1japításánál, továbbá a menekülők elfogásának megakadályozására irányuló intézkedé. seknél. A nyomozás helyes irányát ennél uz esetnél is 8 Z e~ik helyszíni adat: a szerszámos ládán talált "Mezőkovácsháza" felírás adta meg". A n yomozók érdeme, hogy az adatok figyelembevételével alkotott észs,zerü feltevések mutatta utat következetesen és kitartóan végigjárták. Tanulságos a cigányteleoen puhatoló polgári ruhás nyomozó eljárása is. EINenruhás járór ali.gha tudta volna elfogni a cie:ány január 12~n megindultak az orosz tömegrohamok a Don folyó jegén át a magyar hadsereg állásai ellen. A rendkivül súlyos időkben éjjel-nappali szolgálattal ~ vett részt a biztosítás és a visszavonuló magyar csapatok irányftásának munkájában., A hndtápzd..sz16alj a VII. hadtest anyllgi törzsének parancsnokságával együtt január 17-én kezdte LAPOK augusztus l. parancsnokság visszarendelte Ilinka közsegbe az 1. páncélos hadosztály 1, g.épkocsiz6 lövészezredének kiegészitesére, amely a Woronyezs-Ilonowskoje felől áttörni készülő.magyar és német alakulatok visszavonulását biztosítva h f dfőái1ást tartott. Itt századparancsnok helyettesi beosztást nyert, majd amikor századparancsnoka az újra és újra támadó oroszok visszaverésénél megsebesült, átvette a századot és január 22-én estig beosztott jaival vállvetve ~erte., z(mészne'k álcázott, állandóan figyelő és menekülésre készen álló gyanusítottat. (SzeTk.) vissza a támadasokat és intézett eredményes ell~n -====================~ -,.)ökéseket. A ' kitartás m eghozta gyümölcsét, mert január 22-én akörülzárt harccsoportokkat sikerült felvenni 'az érintkezést s az e l őnyomuló orosszal utó HŐSEINK védharcukba bocsátkozva a lövész ezred kötelékében Dr. Kerekes László fóhndnagy. megkezdték a visszavonulást. Január 24-én Weswloje község átfésülése alkalmával egy általa vezetett rajt 1943 január 5-én osztották b e - H. és K. tisztként - a hadműveleti területen működ5 109, partizán rajtaütés ért. Azonnal támadásba lendültek hadtáp zászl6aljhoz. Alig vette át szolgálatát, amikor s a partizán túleröt - súlyos veszteséget okozva - kivetették a községből os biztositották csapataink. ' éjjelezését. Az l. gépkocsizó lövész ezred kötelékéből január meg a visszavonulást. Dr. Kerekes főhadnagy IS-án mintegy 16 főnyi csendőr sz~kasszal az anyagi törzs 'elővédjeként Nikolajewkánál vette fel az érintkezést a visszavonulás útját elzáró ellenséges gyorsalakula. tokkal és a partizánokkal. Súlyos közelharchan vág- ~ ták át magukat az ellenséges gyűrűn, miközben kézifegyverekkel megsemmisitettek egy ellenséges könynyü harckocsit is. Még aznap estére elw,ték a ki tűzött meneteélt, Budjenni községet, ahol együttmaradt embereivel - mintegy 60 fő - a helység belső biztositásának feladatát látta el. Január 19-én éjjel, miután alakulatát megerősítették egy gyalogos szakasszal, a: Budjenniben {lllomásow hadosztály- 26-án vált ki alakulatával együtt s ettő l kezdve a visszavonul6k egyik n~gyobb csoportjának parancsnokaként február lo-ig mí.íködött közre a rendezés és visszavonulás nehéz munkájában. A most folyó háborüban szerzett kitüntetései: Kormányzói Dícsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz :: rdemérme hadiszalagon a I;tardokkal és az. I. osztályú Tűzkereszt. A Mária TeTézia-rend alapitállanal a Tend tagjai. nak száma nem lett meghatátozva, Mária TeTézia az alapítö okiratban m egjegyezte, hagy "minél többen legyenek Brdemesek atta, hogya rend tagjaivá legyenek, annál inkább el van étve az a cél, amely az alapításnál szem előtt volt tartva." Vagyis minél több deték, vitéz tisztje van a hadsctegnelc, annál többet ét a haderő. / I HALOTTAINK I Németh Sándor.l. debreceni VI. kcrül~tbeli őrme:;ter, ' május 31-én B~késczabá n baleset következtében meghalt. Békéscsabán ternették el augusztus l. óta szolgált a testületben, A III. os~t. Leg. Szolg. Jellel, Erdélyi és a Délvidéki Emlékéremmel volt ellátva. Monostori László székesfehérvári II. kerületbeli szakaszvezew, június 2-án Komáro:nban gyomorátfúr6dás és hashártyagyulladásban meghalt. Komáromban temették el február l..6la szolgált a testületben. A Felvidéki és az Erdélyi Emlekéremmel volt ellátva. Papp István II. kolozsvári IX. kerületbeli szakaszvezetö, Junius 18-án SzentjoQb községben fürdés közben a Berettyóba fulladt. Szentjobbon temették' el. 1939: július 1. óta szolgált a testületben. A Felvidéki és az Erdélyi Emlékéremmel volt ellátva., Balázs Lajos szegedi V, kerületóeli psz. tizedes, június 14 - ~n Ipo~.y ságon meghalt. Tass kozségben temették el máj. 1. óta szolgált a testületben. Az Erdélyi és a Délvidéki Emlékéremmel volt ellátva. l Nyugállományú bajtársa ink kö.zül meghalt: vitéz Bartha Sámuel fötör,zsőrmesler (II. ker.) V. l -ig szolgált, Gálosi Sándor Íötörzsőrmester (III, ker.) ig szolgált, Major László törzsőrmester (II. k er.) HI ig szolgált, Més7.iir os János tö r.zsőrmes tel' (V, ker.) ig szolgált,. Solymosi Emil törzső rmester (VI. ker.) _ig szolgált,. Szendrei F16rián fö törzsőrmester ) (VIII. k er ig szolgált a testületben.. Kegyelettel órjzzük emléküket! Hirek. ARANCSNOKSAGOKAT, bogy II bősi ha- Rf:RJűK A P.. b - si balál ktlrülményeinek, tán bau csendőrö.k ~'ck.~pi~ ls:ert~té sévc I _ minden alka Idejének é.s ~elyen. u~' ld','~~ meg II szerkesdőségnek, bog'y a lommai sürgolien... legközelebbi számban kö:ói:olhesbuk, : lut.üntetésck adományozása. A Kormányz6. OT O }'öméi t tósdga Jeg!els5\;1b elhatúrozh;áv81 t~~~m~~:;;:~ 1 F~~~~z~l~zt_ a lhag'yar Erdemrend Lovl!-g eresz Je.. rantsnokl minörede~nel{ Delvlol!ken kilrhatalml csoport pa h' t"' l,.~ I '-" kiválóan eredményes és a~znos - :;égben II mu"u"" H., d 1' js It t.ikercsztjct. M lc8~e lj é elért " u Magyar ~rdemrcn z. 61 s.nl ny, k tábori rendés1.cti és katonagondoz Kálmd:n e1.l'cdcsne, a d é es és Igen haszszolgalat terén kifejtett kivá16n~ ~:m7ennj LovaG"kcresdjct: nos teljesitményeiért; II Ma8J'ar : _ Szolgálatonkivilli vidr. EndTéldll BaTnabálllk.'1 zr~b:tn~ hosszú csendörségi szolszonyba helyezése a a ma lt j tt k' á gálatl ideje alatt ldllönbözö. beosztásokban ték t. e te Mil;;a; lóan eredml:nyes és hasznos teljesltménye l r Ör~esternek Bronz f:rden1tírme~.. b:dls~altif:~ r~~~ ~;~~J leküzdésénéi {:~~:ft~~trz~!~á~~nuvu::~r magatartúsáért. TOV,ábbá ffidegcnh Rezs5házy B oldizs f ezre es a gedni méltóztatolt, Ogy. d t.rdemkeresd J. é. 'dományozott Nemet Sasrcn r szere a, dh a és viselhesse A mofokozatát uo kardokkal, el oga ass /. '. UT Ö. áuó OpOT! patanclffio~a a KormuTlV.zo ~~~él~~s~~ é ll a~s reá átruházoh hatoskö1"!sen, ~, Szovj:t elleni hadmúvclctck alkalmából, a L~~i~lS~~~ ~:u.:::-. ~;gh ~~~se~ d6:;~!t:~~k il a~j~~~~:r:~5~t ta~~:l t ott :ité1. ~ m~~~~ A kit VlI haatest parancstlo u, taitásáérb Ö ~5méÚ6sdl1~ által reá áttuhúzott hntáskör- =;,~Ó S7.~vjet ej leni hndmüveletek alkalm:rb6~'ro~:i; ~~f~~~. s5b~ Hade~ ~ :e;i~~a~ft~mhaa~ro;~~la~ ~;~~s r. őrmesternel< :~g~l~e:ég ' e lőtt tk '",u, s~ot~ ~!té~a~a~~f~tl:e~6 T~~ga~~~~ dért, f07)ábl.ui To a n r,. S ndor és Kovacs Lengyel Lajos, JUth,'." IIs;~áill!~~~ ll~l ó t~ tanusitott vitéz Gábor szakaszveze ne t magatartásukért. ó U ö Föméttósága l eg felsőbb Kinevezés. A Korm nyz T mh1valásos allományába elhatározásával a cscnd6j;;é ' g r~e dnagyokká: vitéz Perédy kinevezte tartalékos csen or o ft T Ferenc dt Fá- I, J Ná dor dt Jank0l11cr U;Oll, ornyos,. ~o ec n,.'té Bd/iTu Z6Udn. dr. Kardos Elek t art. blán Ferenc, dr. 7)\ z csend őr hadnagyo"ká: csendór h~d n a~oka.t; Btarié'dl~~O~a"oB tart. csendőr 1.ászlódT. Zub(7)ICS T,boT. S uz sokat., á zó OT O FlIméltósó.ga C1madomanyozások. A Korm ny áscs állólegfe l sőbb elhatároz Jsával a csem~örs~g re~hiavd~mány(lzta; mlluyában a magasabb rendtokozalo c m.. ct F ~ ta~~lé~is ~TCD~~~}Ö~~~~~gy~:I~~~,ro~d~:L:tm;~~s t!í ' t' a~~ c::ndö~z.~adnag~ok na k; a t a,rta l~ko: C:5~~~~~ ~~~ó~~:~n - fokozat elmét: Beszédes La os ar..j At~ e ly~:i; ~s: 'tart?s ~Z~y~s, k~:.o!l~!~~in-~i~~zf~~ k;r~í védelmi mlms.zter ur. ~ Lú,sz!ó századost Nagyegyetértésben - athelyezte: Szoy a. d C 'k DiodoT váradról Mohácsra; tart6!13.d vezény e l~ c: f. st Gábor sz!í.zsdost Mohácsról Balassagyarmatrn, Vit!!.',U, f)~a.1j elöadó-. t l.. ponti nyomozó parancsno s.. ~!~~o~~i:~a~ ségben. a m. lnr. c v~:elöjétb BI~gyda~~~;~~~érf~~zt~.ez~~~tár;~~a-,

13 1944. augusztus l augusztus 1. CSENDORSEGI LAPOK 48ó B~odr4l1 Ferenc a leucdest, II kolo~svári IX, kerulel nagyvarsd! ottt61yának parancsnokitt Nagyváradról, elaadóus:.:l\ minőségben, a m. kir. bclüg,yminiszler'ium VII. o~lalyábu, Kun Llbzló I. századost, a központi nyomozó l?srancsnoksilg törzsaloszuuyanak parancsnokát Budapestről, eilsadóliszti mlnösesbcn, a m. kir. belünminiszterium VII. oszl.ályába. Nyllcu luán szliz,adost, II Honvédelmi miniszterium 20 oszttilyabll beosztott elöadötisztet Budapestről hasonló ~in O ',ésben II Belilgymlnis:derlum VIlla. osztályába; beontotta: Pátkai Bél4 századost, 1\ kolozsvári IX. kerület nagyváradi 2. szérnyanpk pufoncsnokilt, hasonló minőségben, ugy:anezcn kerület nagyváradi l. 61.árnyáho~ Nogyváradra.. NhvAUoztatás. Bmzek Gt!za csendőr hadnagy családi nevét II m. kir. belugymlnls7.ter úr /U sdmú hatérozutr1val,,80'/'8%é"1i" névre változtatta át. Okirati Vícsér6 E lismerések, A?n. ki r. l!ontom VC%/lTJ,ar fisnljkel oklru. U d!cl;cr6 elismerésben rl!szesl1.eue: Otclwdru Mtlviu, AeWa euedest, a tábori rendészl!:ti és katonagondoz61 swlgálul lerén kifejtett kivaló és eredményes teljesltményelért, Mucs6 János és ' Szab6 J6zsef szakaszvezetőket, 8. Szovj~t Bllenl hadmüveletek alkalmával az ellens~ elölt leljesitett Idtlln6 szo,\lálat.alkórt, Kdnvási Tóth Antal IWI.kaszvezetl.lt, egy tűzeset alkalmával, uz. oltö,sl munkákban val6 közremüködésnél tanusliott öntelaldozó és bátor magatartásllért. A Jn.. kb : honvétielmi mini.3zter úr nyugállományba helyeú!lük alkalmából akirau ilicllér6... ellsmeben r ~zeslt.ettc: Valló Jdn03 és. Ekk Sándor flzv. nlhadnagyokat, kujönböz6 beosztásokban, legutóbb pedlg_ mmvlvől irodnl segédmunk6si min&;égben teljesilelt Igen eredményes nolg61ntalkért. D.fcséreh:k.. A pécsi IV. kerület parancs,;oka nyllván05an megdlucrtc: vnéz PerintJatvi Jóuef, Németh Anta~, Fazekcu J s'toá~ Dér Ferelt-C, Molnár J6zsef lll. örmeslereket, Bank Jáno., Neme!h Is!v4n L, Idei (JlIÖT'Il1I, Tömösl Ferenc Bakó Sándor l. (!s HolJó Márton.sxakaS7.vczetökeL, mert ~ dunontuh vármegyék nemely_ és vagyonbiztonságát slilyo: san veszélyeztető kóborcigány tolvajszövet.ség által 80rOUltosan elkövetett bilncst!lckmlmyek (lopas, rablás, orgll2.daság) nyomozását k1vá1ó szorgalommal, leleményességgel és Iérndságot nem Ismerő kitartással végezték, miáltal nagyban hozzájárultak a _bilnéselekmények kideritéséhez és a teueseknek az igazságszolgáltatás kezére való juttatásához;. Arvay Andrá. Kereke,\lyházún örmestert, mert il nyomozó tanfolyomot V/27-én 37 hallgató körtu. els6nek v(:se:tle. A szege'dt V. kerület parancsnoka okirau dlc&ér6 Clllsrésben részeslteito: Tóth Imre lll. lirmestert, mert egy rablibsal párosult gyilkosság tettesének hosszu és köxillményes nyomozással történt klderltése és az igazságszolgáltatb kezére juttatásában mint járőrvezető őrspanmcsnokét lankadatlan bu7.galomma l Igen eredményesen támogaua; nyil_ vánosan me,dicllértc: Katona István őrmestert, Molnár Sándor, Rtlffllt Jánor és MOMS József szakaszvezetöket mert egy rabl(lssal parosult gyllkosság tettesének kiderl~ éli elfogasa lioran mint járőrvezet6k és járlktarsak Onparancsnokukat lankadatlan támogatták szorgalommal eredm.myesc'1l A kolozsvári I X. keriilet parancsnoka okirati dlcl'lérö elismerésben rés7.esrtotte: N4fnJ Bélu ll, Cserkuti ReuiS ' Neme$ Arpád l\1.akasmezet6ket il Szovjet elleni hadmgve-: letek alkalmával, 870 ellenség előtt tanusitott vitéz és kiváló maqlltartasukért; Kosári András órmestert, a S7.oVjet ellent hadmgvelet.ek alkalmával, il 19. könnyil hadosztúly átcsoportosltás6val kapcsolatos és 87. 8~tá n l idok nehéz körülményei között az ellenség elött tanusitott bátor magatarlá- 1'Iáért. valamint il tábori rendk7.etl s7.o1g'álat terén kilejtett áuuon!emll lelkllsmerctes, szorgalmas munkájáért és klvéló szolg51atalért. P a rtj ú ~ ok ",arlbdukodlisa. A csáktomynt nyomozó kirendeltség nyomozól több 6rs jér6rével egyiitt júl1us 10-én.4 h-kor AlsópUCa közséj:ben partizánok után kutatást tartott. CSQnádl Imre ouanl lakos padlás" átkutatása alkalmával e11.y ott rejl1l2ködll partizán il kutatnst vé.\1:z6 csendörökre tüzelt és egy kéztgránátot dobott. A jé.rllr a 'tüzet v!s1.on07.to. A tiízhnrc során -a partlz{m meghalt. Má/raházt őrmester a balkarján, mig KalonIes A1I.tat bizalmi egyén a ~nl combjén kéz.lgránát-szilánktól 8 nnpdn!eiül gyógyuló sérülést szenvedett. Ugyanezen alkalommal a mellékhelyl- ségek Ótkutatésa sorén a kutat6st vég?,ó járörökre egy mblk p3rlil:6n tüzelt. Ezt is agyonilitték. Itt csendőr egyén nem sérült meg. A jutai Ors körletében levö "Poionina Runá"-nAI jüllus 10-én az éj folyamán ejtoernyllsök szálltak le. Felde- rltésilkre a~ Ors 4 föl; járórt \'ezényelt kl. 2 ejt6ernyös ~ ti- jál'ör kö7.o1t t1lzharc keletkezett. A tgzhare során a jér6r ~gy e j toernyős partlzánt agyonlőtt, mig a másik sebesillten elmenekült. A további toz-ha.re!idran a ~ fős csendőrjllr őrt kb f6 partizán megtámadta. A járőr t01.harceal eiozte őket. Egy ej t6ernyőt és felszerelést a JárlIr magával vitt az /lrsre. CsendlIregyén nem. BérUlt meg. A partil:án banda leikutatásara az Intézkedés megltlrtént. C!endöregy~n me,litírülbe.. A klskiralységl 6nre beoszt.ott Peehll J{nse! lll. őrmester és Na.r/lI Mihd~lI szvkaszvezetl5 J4.lius 10-én 10 óra tl'ljb.an szolgálat közben egy tarl6n lov~golt.ak. keres... tui. A Peth6 őrmester.!lltal lovagolt "Utuás nevü szolgl'l1au ló felbukott és nevezett róla leesett. Az esés kövelkeztében PetIliS lirmester bal kul cs~ csontja eltörölt. A ló nem sérillt meg. PetM órmestort sérülésével.il szegedi 5. számú honvéd helyőrségi kórhll:7.ba adták át gyógykezelés végett. KötÍl tl b tll~e t. A verebélyl6rsre beosztott Mik!63 MiM1V szakaszvezető július 18-{m 19 hó 30 I-kor Ny'ltra és Verebély kö7.ségek közöü II milúton motorkerékpérral oz út melletti oszlopkisnek hajtott. Miklós szakaszvezct6 a helys.zlnen meghalt. '. A Clendül'llé.. 1 Julalmad.51 alapra felajánlott Jub lmlok. A uékc!sjehérvciri Il. kerüetben: K6y6ri Béla őrmester, Szarka Gyula szakas:7.vczet6 együtt 5 P,' Fenyvu l 16gef önneiter, Rémü Gyula psz. C!cndür cgyütt 148 P 80 r., Cserjés Imre törzs6rmester, Nagy Imre szakaszve7.et6 egyült 4 P., Tóth Lajos Il., Jóna Antal S7.akaszvez.et6 együtt 29 P 46 t., Semsei Us.zló, H llpp Em6 szakaszvel.et6 együtt 24 P 68 t., Ikervári Sándor tücols6rmester, S7.oboszlai Lbz.ló, Cscr Ferenc, Gy:llus Ferenc szaka..szvezelő együtt 22 P 80 f.., vitéz Fekete Ferenc törzsőrmester, Puskás JÓ7.sef s7.akaszvezet6 egyiltt 9 P 8~ f.; a szomba!helvi III. kerütelben: Papp Gyijr jfy törzsőrm es t e r, Pálos Imre uakajl%vczetö egyuu 74 P 40 r., Horváth Bertalan!Otöruőrmesler 12 p 40 t., Fodor htvén, Vincze Károly szak3szvezet.6 együtt 2 p 70 f.) Nagy JÓ.:l.sef II. főtörzsőrmesler, Horvéth Endre Il. uakaszvelzet6 egyiitt 20 P, Hor..áth J ózsef, Keszei Ké.lmén szakuzvc!zetll egyiltt 20 P., Poós D ezső, Bokányl István szakaszve:l.etö epütt 20 P 40 r., Baráth Ferenc, N~eth Ferenc VIII. szakaszvezet6 együtt 9 p!'14 1., Perjésl József SUlkaszvezet6 10 P 92 t.; a pt!csl IV kerilletb en.: B\l1lér György törzsőrmester, Völcsel Rudolf, Szendrő Knroly SZGkaszvczeW együtt 56 p 47 f., Süveg Mihály szakaszvezetó, Ceglódl Mlhély psz. csendőr egyiitt 2 P 50 I., Fehél' Lajos S2.nkanvezeVJ l p 10 f., Kovécs Antal, Varga Lajos S1.a~ kaszvezevj egyll.tt 29 p 76 t., BDr (ls J6zsef föwruörmestcr, Parl':J Imre Iol'liaka.szvezetö, SzamOI Gyöl'l1' főtör.ts(ír m e~te r, SzGCtI Lászl6 szakaszvczelö egyuu 123 P 06 f., Varnyu Imre szo.knszvezetll, Tóth László psz. csendőr egyült 12 P 42 f.; \I debreceni V I. kerületben: Fülöp Sándor önnesler, Ale Imre psz. crndllr egyenkint 8 P 04 f., Gál Ferenc őrmes ter, Ambrus Imre szakaszvezet6 egyenkint S P 93 f., Margltlcs János törzsőrmeste r, Vlrég Islvún psl:. csendl5r egycnkln~ 4 P 81 1., Bujdosó Antal őrmester 3 P 97 1., Szén SAndor psz. csendőr 2 p 97 f.; 4 kassai VIII. kerületben: Bnrkuzl Miklós t ÖJ'ZSŐrme ster, Török Imre psz.. csendisr egyenkint 2 P., Tóth Imre Ill., DanI Antal Sl'-akaSzvC1.etö egyenkint 2 P 20 f., Molnár György 6nn~ster, Kov~cs GéUl psz. csendőr egyenkint 8 P 97 f., Orb6cz1 Imre t6törzsl!rmester, Vida Súndor szakaszvezető egyenkint 4 P.25 t., Técsl Dezs6 törzsőrmester 44 f., Deák JÓZlief Filc Miklós sza.knszvezetll egye.nklnt 45 t., Deák Islv/in, Molnár János VII. uakaszvezetll egyenkint 1 P 43 t, MolnAr György tls~ törzsőrmester, Fekete Sándor szakaszvezet6 egyenkint 7 P., Kovács JÓZlie! szakaszvezetö 63 r., Kerekes Józset swkaszv~zéta 62 f., Pásztor Bertalan, Holovnyál( Béln siakaszve:l.etö ~gy~nklnt 5 P., vitéz Jenei István Wrzs6rmester, \ vuó'z PercU! Islván szakaszvezetll egyenk'int 9 P 7~ r.,' KolouAr Józsel őrmester, Sápi János szakaszvezetö egyenkint 5 P., Mikola Elek SUlklls1.vezető, Orosz Bélit psz. csend6r egyenkint 4 P, Tóth János Őrmesler, HnlAaz Andrns e~ndör egyenkint 83 f., Korcsag Pál &<:akaszvezetö l p 91 L, Király SilOdor örmest-cr, Kuti Dénes szakaszvc:tetö egyenkint 4. P., Juhász Mátyás törzsőrmester 21 P 8:i t.. Antal bnre őrmesler, Lokodi Mihály szakaszvezcl6 egyenkint 16 p 55 l., Feher IstvlÍn IIUIkaszvezetö, TibOla Fercnc.: psz.. l:sendor egyenkint 35 p 10 I.; a maro,,,dsá"hejyl X. ker(.iletbell: Kókai András Ormester 7 I' 42 t. teltent:ről é~ leijelentési julalékban r észesuitek. A jutalékokal valalllennyien!elnjánloth\.k II csendőnég! jutalmul!.ásl alapra. A jutalékokat a m. kir. honvédeimi miniszter úr eudgad la. Csendön cgi Közlöny. 27. szám. Bombnkúrosultok 57,8- uadságának kezelése TÜ1.keresz~ szempontjából. Légoltalml Jelvény rendszeresítélle. TávollevO zsidó egyenek reszére ~ondnak rendelése. Csendőrsegi próbas7.o1gfllutra felvett honvéd legénységi egyének álldménykezelése. Szabo.(\sagoliasi Igazol vény.érvényessege vasut[ u!.uznsoknál. 28. szánt. Hadi~egélye7.ésröl szóló rendelkcl,ések kiegészltésu. VIdéki nyilt 6ruslt6si üzlp.tck nyitastl és zúrba idejének szll.b{llyod\5a. Egyes községekben (városokban) o. logyosz;iók résl:ól'e közvetlenül k'is7.olgáltath!.itó adóköteles petróleum mennyiségének megállapitúsa. 29. szám. A m. kir. rendönóg átszervezése. Közuti szemelygépjfumqvek forgalmának szabályozása. Megjelent a Magyar Szárnyak legíljllbb száma. A ma. lty!lr repülés népszerű, szép kiúllltltsu tolyólrata most b merőben ujat és mindenki számára érdekeset nyujt: Ismer_ teti a légo-kőzlések hely~ értékelése re, II veszély várhaló nagyságara vonatkor.ó tudnivalókat, a légltámadbok lesvalólollnübb útvonalnit,,.menetrendjét" és ujszercl légotérképekel hoz a I1ImlldéBok menetének ábráwláslara. Az érdekes tanulm'6ny Nngy Emö milvc, a rajzokat Ijjász Szabó József készitctte. Lá87.ló István, a kitűnő. repülő ujságlrb, az arcvonalon lelt látogatésa benyomósairól szá_ mol be a lap hasábjain. saját tényképlelvétcldvel turkitva érdekes mondanival6jl'lt. RepOlőlnk eletéb61 ~utla l h képesoldalakat látunk. Közli a lap a légierők túvozó parancsnokának. és az JiJ parancsnoknak, vitéz UAnfalvy ve_ zé l"örnagynak parancsait. Vitéz Hdt,y Frigyes II haderőn_ kivilii repülés új követeivényelt állftjii elénk. trdekcs cikkel olvashatunk a korszerci német repulőltt'lnp.k m(l~7nkl részl eteiről is. Sz6mos más érdekcs clkk_ és 1<l':panyag teszi teljcssé rt lap legujabb számat. Are l pengö. Mutatványs1.ámot kivánatra a kladóhlva.tal (VII., Király_u. 93) kuld. SZEMeLYI HIREK. ElölélItek alballnaggy!í: Kelemon Antal (VI. ker.), Kiirt! Gergely (közp. nyom. psúg), IvAny! Gcrgely, S:dlágyl Lajo ~ I. (V. ker.), Szakács Endre, Sinka József r. (IX. Itel-.), Töké!! Miklós, MDgyor6si J6nos, Hegedű s Istvún Il. (VIII. ker.), Bálllny Istv6n (VI. ker.), Gulyas Mihály (nagyvúradl land).), Koppanyj K~ro ly (Il. ker.), Vince Simon (IV. ker.), $zele~ Ferenc (L ker.), Sohajda Stlndor (VIII. ker.), Odol' Lajos (Ill. kel'.l, Bártfai P'ál (VI. ker..), Vidal Istvón I., Pál PM (II. kel.); Kemény Gyula (VIII. ker.), Tóth Dénes (H. ker.), Méstáros György (1. ker.), Bebesl Lúszló (I II. ker.). Rakó Simdol' (I L ker.), Bagi Józser (kö-tp. nyom. pság), Pálmai Lúszló (VIII. ker.), Horváth Mihály I. lill. ker.), Gyapjas Ferenc (V. ker.), SántA Andrús (hir. esd.), Here1.e~ Fe I'enc (V. ker.), Tulipán I::;lván (VI. ker.), Bnrnnyl Islván (kiizp. közl. pság.), Bakos Gábor IV. kcr.) 16töruórnlesterek; rüwruörmcsh:r ré: Pelle JAnos (l. ke\'.) Simon Marion (IV. ker.), Molnár János VI. (VUI. kcr.), csizmadia Ferenc l. (IV. kel'.), Hal'angozó Mihály (közp. köz\. psilg), Takács János V. (V. ker.), Mester Ferenc II. ker.), Molnér András (VI., kn.), Kanyuk L6sz\ó (VIII. ker.), BajAn Kálmón (Il. ker.), Szallnay Lajos (IV. l~er.), Kecskeméti József I. (köz-p. közl. pság), JÓzse! Sandor I. (V. kcr.), Balázs Gilbor (VIlI. kp.,'.), Várhelyi Pál, Horváth László (nagyvárad! tamjj.), Palkó Símdor, Papp Zsigmond (VII. ker.), Rózsahegyi J6MS (V. ker.), Kiss András IL (III. ker.), MOyl:es Lajos (IX. ker.l, Dogdlm Mihály IV. ker.l, Horváth Déla, Bol'os Lajos I. (I. kel'.), FenyvEl:s János, Paclolfli László (IV. ker.), Kiss Aron (VII. ker.), Vargu Lajos (lv. kcr.), Marton József Il. (közp. közl. pság), T6th Gyula (VII. kar.), IgnúCl: Ferenc (IX. ker.) v!1.llgázolt törpórmesterek, Plpó Súndor (lx. ker.) Sz(ícs htvún ll. (VIII. ker.), Magyari S{mdor (sza,b. szerk. tan, b.i...), Baráth György (IX. ker.), Hegyi László (VIII. ker.), Varga pál (IX. ker.), T. Ki/l~ János, Papp Jóue-f I. (VIIl. ker.) töl"..:sőrmesterek; Irodai a lh P.dn ~IY': Békefi József (VII. ker.), Telep Ferenc (IX. ker.), Eördög Gyula (VU. ker.), Becwk József (Ill. ker.) irodai tőtörzsörmesterc k ; a~ámv lvő röwn.sörme:;lcl ré: Kiss Bálint (I V. ker.), Rónás Ferenc (X. ker.), Hunyadi Imre (VlII. kel'.l, Galambos János (X. ker.', Kovács János lll. (IV. ker.), Galambos K61mén (I X. Iter.) számvivő Wrzsl!rmestcrek; törzsijrmesterrli \I btldapuli J. kerüfetben: Babos István. Pondur Mlhó.ly, Nagy Gyula I., vitéz Fóti Adám, Mohácsi János, Horváth JÓl:sef X., Bércze:ú János, Csikós Péter, Bognar Imre l., Takács Gyula, Szepesi Imre, Mészáros Józse!, Sipőc7. Gyula, Kökenyesl Istvún, CSlIjbók Imre, Vékony László, Bugyi BáJlnt, Szamo::; István, Tóth Miklós, GödölJei Istvan, HorvMh Gáspilr, Cser Géza, Esküdt Imrc, Kalo\.ol Ferenc, Hunleleki J61:sd, "rarl József, Berkes Bálint, Kiss K6Jm6n, KOVÚCH JÓ:llsef IV., S:-.ép\aki J6nos, Kalmun Vince, Varga Lnszló, Lelkes Miklós, Zerényi MihóJy, Békefi Mihály; a uéke,!elu!rtoári Il. kerii-!etben: Zsirai Bélu, Dudl Ferenc, V61:l10ny.\ Vencel, Dobos P61, l!'möp Sándor, Abel József, Rukóczi József, Györei Józse(, Nyerges JÓ~.sd, Rllvl:uz I.iIJOS; a."!iomba~/letlii lll. kerületben: Keresztes István II., Sl:aoo J07.sef lj., SolymD~ JánDS, Várhdyi József, Török SéOOol' l., EIG János, Horvúth Béla 1.; II pécsi IV. kllrihetbrn: Békési J6nos, Siklósi Mát.yns, SZDbosziIII András, Horváth ~'erenc 1., vit&z Somkői Jakab, PDlgár István, Szebeni J ános, G6spár József l., Illés Sándor; a 3zegedl V. kerületijen: Fodor István I., Mészáros Janos II., Kiss József I., Nedves György, Gyaraki Mlhóly, Szen lesi Mihály, Balogh ISlvlm, Bácskai JÓ7.scl, Fehérvári Józsell., S...!lágy! AJlx-rt, KondDrosl K6roly, R6zsnhegyi Ferenc, Tóth J ÓZR! III., Bérc7.es J6:nos, S::ira! Mihály, Arvai István, HarmnU Pál, Kardu JÓzsef; \I debrteeni VI. kerületben: vitéz Tarcz<lll János, V11l-z. Nagy Imre, Szabó Imre II., Papp Imre, Hnn1.séros IstvCm, Bán (öldl György, vitéz Fejes Anllllj 11 miskolci. VlI. kerületben: Üveges János, Nyitrai János, GulyÁs János, Horváth Imre, Sarkány Józser, Vlgh BalilZll, Tóth Lajos ill, Ujj István, Or057. Lukacs, Nfldasl Lajos, Kcx:sl!l-Székely I 'erenc, Hösi Jó71>.C"J, Tamás Ferenc, Béres JÁnos, Tormésl Imre; a. konal VIIi. kerületben: Tátrai J én05, Gulylls Kálm6n, Szabó András. Póter János, Csűri Sándor, vlté% SzOcs József, Bugany Ferenc, Hordós Istvlm, Zala réu Ferenc, Somogyi P61, Kovács Frene VI., Németh Ferenc 1., Ant..o.l András, Pesti SándDf, Méstáro!ó Istvén, Somodi ISlván II.. Kovács J6z.se! IV., Kasza Károly, Fodor Kálmán, FDrtllló Ferenc Madácsi Jnno~ l., Laczlkó Viktor, Bötl A!ajos; a kotoz.vári IX. ke -rii.letbcn: Mészéros Károly, Tóth J únos U., Mog'yes Istvan, Szob6 Gyula III., Balogh Béla l., Núsz lstvönj ti marosvá9ú1helvl X. ker"iuetben: Kosaras József, Nagy Jenö, Ferenc Imre, Gonda LajDs, FOle Vince lirmostorek; 6rmcstetl'é (I buda.pesti r. kerületben: Kató Fcrenc I., Varga Istv6n, Rókos Vendel, S7.obostlal István II., Szombathy Béla, Ju~ hfl,;.-. Laszló, Molnár,János VI., Odor Jonos, Herbal Istvún, Czlk6 Benjamin, Acsai SilndDr, Gögös Lajos, Csorba Jstván, Hézsel Andrlls, Kelemen Mihály, Tól..b. Pál I., KtíkerU Sándol', Klrcsi Péler, Sasvári Kéjmán, Horvath Józse! xn., Tóth htvim 1., DarabDnt Lajos, ÁCs I..ászló, BodrOGI Károly, Szakács Istvan, Honlvúrl István, Pntakvölgyl Istv6n, Csert György, Fazekas Jó;r...<;ef ll., Horváth Lajos Ill., Pál Mihály, KiS!! Kálmán It., Moln6r Gy ula, Földesi tstvún, Jakab M. Józsct, Agoston Sándor, Bóll Góbor; a széke.[elléroárt ll. kerületben: Nagy Antal, Puskas József, Takács Karoly, Tóth Mátyás Lástló, Kállai Bál1nl, Gere László, Tóth István II., Kov6cs Uszló I., AranyosI József, Némelh Kálmán, Pál Gyula, Horváth Károly, Horváth Lajos, CsabalI Józsel. Kövecses István, Dobák Józsel, Molnör Lajos I., Tön.5Ök Sándor, Berki Andrá::;, Takécs Istv6n I., Halmosi J6nos, v. Somogyvári Imre, Ovárl Islv6n, GÓllalvi. Lajos, Laczkó István, Lenti M!hály, Dévényi István; S:dll Imre, Nagy István IV., PerJési IstvAn, FUiöp JóueI Ill., "t:alal István, Kovács-Major Imre, Pető JÓUlef H., Mecs(!ri József, Bőne Gyula, Varga Odön, Kiss András, CsIgcll József, Kasza Lajo ~, Mogyoródi Bál'lnt, Lepcdelln Istvún, Jobbágy József, Z!gó Gyula Imre Miklós, Vérhelyi Ferenc, Kovács J6nos Il., Nyéki Vince, Somogyi Gyul!; II 3zombazhe!1I1 Ill. kerületben: BillOgh Lőrinc, Végh Ferenc, Gerencsér Ferenc, Aporli htván, Horváth Júnos VI., Lako~ Imre, Molmosi Istv6n, Varga So'lndDr L, Hajdu Ferenc, Szabó Karoly L, Bólavi'trl Anlal, Pakal János, Dömök Jenö, Vagvölgyi Ka I'oly, Gerg6 Józse!, Més1.árDS Gyula II., Mflrkus lstvé.n, Belecz J/inos, Gecsei JÓ1.set, Görög Aladár. Kocsis Józsel II., Molnár Júnos II., Nagy János 1., Nováki Gyula, Németh JánDs III., Szőke Istvfln, Szép Janos, Vamos Ignl1c, Vas

14 József_ II., Vörös János III., Szabó András, Varga Lajos V., Ladllnyl Ferenc, Kápolnás Ferenc, Tomor Ferenc, Péntek I" Borso9 Ferenc, Szederkényi Ferenc, Füleki Mihály Pin_ Lajo~, Barta! Ferenc li.j a pécsi IV. kerihetoen: Fehér té: Gábor, Lac7.al Antal, Szabó Béla III., Mer6nyl Józsel, József IV., Sóllnta Sándor, Kos;:tyu JÓzsef. Dngnár János II., Vmeze J_6zsef, Kis-Varga rstvnn, K.ovács Lajos 1., Kohán Horváth István III., Kincses Mlhúly, Sólynm JÓzsef, Bank Ján09, Rllllócz! Kálmán, Holló István, GémesI Ferenc, Nagy Jönos, Sú16gy[ Ferenc II., Szentmártonyi J ózsef, Nagy Ist_ Kálmlln Il., Czecze György, Pecsal Mihály Gr.bel János Zsigmond rstván, Gombos György, Lovas' János Kalászi ván UI., Hegyhl'itl József II., Tóth Istvan XII., Török Gé".-.a, Tóth Sándor JI., Kövesd! Vilmos, Karsai Ferenc, Kardos Józset, Botlik Pál, Darázs Lajos, Kormányos Jenl5' MárkU9 Gyula, Mujol"oS Vilmos, ~'aragó Lajos, Póll Ferenc, Bartalus László, Kertész Albert, Gyurkó JAtslló, Perjésl' Mihély, János, SZflbó János IV., Csóka Móric, GaBó JÓ1..sef, Bilkó Bajnok Sándor, Orosz János, Jutasi János, Horváth Imre József, Horváth Gyula III., Blrsvölsyl Pál, Csani~d János, V., Szabó Sándor III., Kádos Béla, Palkó Istvlm, KöfÖskényl József, Marosi András, MargltIalvl János, Hegyháti Ferenc Imre; a szegedi V. kerületben: Garai Ferenc, Csányi Nándm, Lajtai Józsel, Mllndoki György, Szamosfalvi Sándor, Mázsa Imre, Baracskai János, Szabó Ferenc Gonda Józsd, Halmo~1 Gus7.táv, Balogh József IV., Loska István, Töltési Sándor, BalflJ>:s Gé7.a, Bene János, Szabó Pál I., Zs1gmond, KIspál MIMly, Sztanktll Vilmos, Kassa Vilmos, Rllkó András, GIlmási Imre, Balla Antal, Lélrincz András, Mogyorósl József, K. Jánosdeák Dezső, Bujdosó István, FürJe~1 Ferenc II., Juhász Alajos, Juhos Júnos 1., Kovács Kecskés L1is1.ló, Badó Ferenc, Fügedi Ferenc, Szabó Ber~ Kálman, MlskolC"ll J6zse!, Koch T.,ászló, Pozsgal Józlleof, talan, Hornyák István, Maros György, Prókal Mihály, Szabó Tibor, Gerőcz Mihály, vitéz Zelel Déla, Jancsár An Szendrőd1.tal, Földesi Imre, Czirbusz Pál, Szabó Mihály I., Vigh J6. János, Boros István VI., Kitrthl István, Tóth Ulei L, Visnyei Antal, Lendvai József, Barka Maté, Köntös Mátyás 1., PerJés.JÓ7.set, Leczó Gábor, Novák János, Jókay István, Krajczár József, Györgwös Jena szakaszvezetők; Kálmnn, Nyitral Sándor, Puskas Albert, Szentesi István Bartók János, Tóth Pál, Kiss Alajos, Bárány András, prnbas7!olgálatos tizedessé a széjeesfehétváti II. keriuetben: V i ol~ Kollár Béla, Makal István, Botka Vilmos i a miskolci VII. István, CSokros János, Odor János, Varró János, Dáv'id István, Horváth Antal, Molnár Pél, Törteli Jenő, Várnagy próbaszolgtilatos I5rvezetök; Jlfóbászolgá.latas örvezetövé a. Jeerületben: Gazdik Ferenc, PÓ7.mán Béla, Besenyel Zoltán János, Vincze István L, Okos Barnabás, Karvaj József, Gál szombathely( Ill, keriuetben: PeltIL Ferenc, Tatzl Islván, Istv6n L, Berta István I.; a. debteceni VI. kef'iljetben: Garami Józsd, Papp Sándor, Szücs Jslván, Mez6 Gyula, Swbó res Lajos, Vernei Márton, -Göndöcs Gyula, Magyar László, Pörneczi István, Horváth Ferenc VI., Varga Vilmos, S1.eke Imro I., Horváth József II., Kiripóczkl László, Méhes Gyula, Kalmár.József, Kazinczi Zoltán, Dene JÓ7.$e f, Burl La jos, Major Gábor I., Kovács Lajos IV" Turi János, Csólm Jü_ Dolla Józse! II., Czöndör J6z~ef, Döbröntei József, Frenyál( zsd, Varga György, Simon Janos Il.,; a miskolci VII. keril ~ctben: Dudás István, C:zene JózsaI, Kocsis Pál, Hajna László, Molnér István, Tamás János, Tóth R. János, Nádasdi Ferenc, Onodi Istvan, Ropog Ferenc, Molnúr Kálmán, Bnrancsi József, leső Imre, Mogyorósl György, Surány j St'mdor, Barta Istvan, vltl"7. Oláh Imre, Némcth Lajos, Kovács János L, Nagypá.1 Istvlln, Tokúr István, Kemcny István, Csákány Imre, Brró Imre, Szabó István I., Mészáros Istvt'ln I., PáHalv1 MihMy, Zoltán Józsei, Kiss István, Sipos István, Németh Sebe~tyén, Dus Dezső, Kiss Béla, üveges.rános, Gere András, Dorozsmai István, Vizj József, Békési András, Kaposvári László, Ladányi József, SzebCrénYi Lá~7.1ó, Gönczl Bertalan, Magas András, Tóth István, Máté József, p&pp Józsd II., Tiszer (Tulisz) Mérton, Ruzsvánszki Lajos, Tahy József, Fekete Imre, Magda László, Huszár Elemér, Kiss Andrfl~ I., Monostori Vilmos, Nagy Lúszló IL, N,lgy János VI., Tőgyl András, SáritAny Lószló, Nagy Józsel János a kassai VlII, kenl!etben: Bánhegyi LáSZló, Kelemen József b., Józsa János I., Szatmárhegyi János, Kajári Dezsö, Bull István, Kis_s Elek, Szsksznrdi György, Bnnfalvl Miklós II., G.ul~ás János II., Kovacs Józs~f III., Z~. Tóth Károly, Török János, B~rna Mihály, Va;os Jenö, KovÍlcs József V., Somosi z,'er(mc, Repási Ferenc, Ardó Lajos, Szabó István IV., Czeglédl Imre, Hódos Sándo', Macsádl Józse:, Hus?.ár Miklós, Pallagi Ferenc, Majoros Bél n, Kovács János III" Fábián Albert, Csapó János, Khiben István, IrhÍl:;:! Sándor, MOjzes J~zsct Ill., Kardos Andrtis, l'óth Ferenc U., Kozma Antal, Tolh Imre 111., Szabó Mihály, Medvés BáHnt, Szabó ~ Jó~sel I., Varga Lajos IV" Terjéki Ferenc, Szamos Mihály, Petes Sándor, Skover Ferenc, Katona Sándor, Ladanyi Balázs, Csuka László, vitéz JákOb Mihály Harsányi Sándor Kereke!! József 1., Balogh József I., M'olnár Sándor II!.,' Tonna Mihály, Molnór Gábor II., Dusfl Imre, Szakály Alajos, Medves Lőrinc, Fodor Gergely Kosctyál Ferenc, Janáes Lajos, Mészóros li'erene, Végv{irl Gyula; a 1<:olozsvdTIIX. kerületben; Bodó Antal,!avaszi András, Arató Antal, Magyar István 11., MOlnár Pal I., Barta Béla, Horváth Ferenc L, Máté Leó,. Márki Ferenc, Varga Lajos III., Vetró Imre, Rajnai Imre, Sólyom Imre, GOcze Miklós, Ary Ferenc Adám, Szivós Antal, Sziszak András Hárfás Istvan Poór 116rlan, Nagy Béla II., Nemes Arpád', Száki Sándor' Cserkuli Rcozső, Németh Lajos L, Ferinez Károly, Farl(a~ Imre I., Póteri József, Mohos Gyula, Tóth István II., Zcllcskovics János, Illés Dániel, Sinkó István, GyUrü László, Tóth Mihály, Barta András, Medvegy András Gémesi Sándor Bihari_ József, Kopasz József, Papp József' II., Tlmár Lajos: Pangyanszki GYula, Kőrös i I~tvá n, Páltal Miklós, Gárgyán Jenő, Nagy Gyula IL, Nagy Lajos L, Ki-ss Imre L, Palotás Ferenc li,j fl marosvásárhelvl X, kc1"i./.letben: Adám Sándor Gazdag József., Kiss Ferenc I., Gyuró András, Csáki Ist~ ván 1., Vasa~ András, Cs, Nagy Sánd.or IV., Németh Imre Andrils, Friss Géza, Gáspár Vince, Gerencsér István; Hajnal Gu~ztáv, Horváth JÓ7.sef XVII., Hullár Béla, Jobbágy Lajos, Kiss József VI., Kovács József 1., Kovács József VIII" Kovács Gyula III., Kozma Ferenc, Kondor László, vitéz Kutait János, Marton Gébor, Madlen Béla, Márll Mihály, Mentes Ferenc, Mendler András, MélykutI Lajos, Mogrovlc~ L6szló, Molnár Sándor, Nnknvitz Pál, Németh Lt'lsz]ó, Némcth Béla, Németh Zsigmond, Németh Kálmán, SÓt! Lajos, Soós István, Süle Béla, Slpos István, Szollár Károly, Varga Kálmán, Vnrga Lajos, Varga Lajos VII., Vizi Sándor; a pécsi IV, kerületben: Apró László, Apeles7. József, Bárkányi Dávid, Berta Ferenc, Dőhm Jáno~, Dalos András, Deák István, Deli néla, Domján JÁnos, Dezső JÓ7.sel, Druzsin Ferenc, Fábián József, Frldrich Ferenc, Gasparovics János, Göncz Imre, Gyorkó Jénos, Horváth Gyula VI., Horváth Lajo~ L, Ihr:lcska Mihály, Hent Mihély, Kalsecz MihUly,. Kertés7. István II., Kiss János, Ki ss János, Kiss Pál, KlenovlC!l István, Kovár.s Ferenc IV., Kovács Istv{m, Kovács István, Kovács Jó~sef X., Kovács József IX., Kovács SO,ndor, Lesnyák Kálmán, Madarász György, Nagy János VII., Nagy Pói, Németh Ferenc II., Nllgyistók Lajos, Nézlcs Lásiló, Nyir1itl Józ~ef, Sebestyén Imre, Sebl51< JÓ1.sef, Poltlk JólSCt, örsl Ferenc, Schmidt Ad1im, Smo!cz Lajos, Szin Mihély,SzUc~ József II., Szubó István X., P6ter Szabó Sándor, Takács Ferenc, Tóth István VI., Zsigmond István; a szegedi V. keriiletben: Gódor SOndor, Horváth Bóla, Csa.tárl JánOSi a k«ssa t VIT!. Jeerü!etben: Bllakovics KlIroJy, S1.at~ mári JÓ"l,seI, Pá1!nMs Islván, Tóth András; a Kolozsvárt IX, kerihetben: Botos ZSIgmond" Gáspár S~ndor, Nagy G6za II., Bódl Elemér, Deák Istvtin, Kornls József, MMé J nnos, Paizs Gyárfás, Vint'ze István II., Koczó Gyula, Prlmmel' Ferenc, Rigó B. József próbaszolgálatos csendl5rök. Kinevezés. A székesfehérvári II, kerilletben; Pál Pál Rakó Sándor alhadnagy kii!söcsoportvezetővé, Baján Kúlmán tó t örzsőrmester alcsoportvezetóvé,' a pécsi IV. kerületben: SJmon MOrton, Csizmadia Ferenc 1., Malmosl Fcrenc; a kossat VIII, 1<:eri.i.letben: László András, Papp Sándor II. i a matosvásárhelyi X, 1~C1"ületben: Papp Sándor L fötörzsőrmester IlrS1J_aranC8nokká kineveztetett. Véglcg-esJtctték az alábbi szakas7.vezetőket az előirt próbaszojgálatl Idö letclte után, a székesfehérvári II. J..eriJletben: Jórétl János, Szigeti László, Nagy La.ios, -Chrenkó Józse1, Forró István, Herczeg János, Koyács Dezső, Porubszky Vince, Szabó József, Világi GYl,lla, FUzik Sándor, GerenesÓ!' József, Kovács István IV., Lengyel Antal, RutmaJer József, ReIsig Géza; a pécsi IV, keri/.letben: Kern János, Vizi János, Tózer J6.nos, Trencsény! Sándor; II miskolci VII. keriiletben: Nyisztor Ferenc, Szilasi József, Simon József, Balogh Sándor, Kerekes Gyula, Kiszely Jénos, PelJes l"ercnc, Nagy János, Mészáros Károly, Pálkovlcs András, Varjú Fe-,. renc, Zsigmond Dániel, Vlgh József, BánkutJ Károly, Csélte Ignóe, Bttgyi A,ntal, Debreceni Lajos,. KISS Gyula, Kocsor J-,ás7.1ó Ungvári Sándor, Balogh Jozsef, Orosz Andras, orztja~t IstvAn, Megyer,József, Almási Imre, K. Séfér János, Bogdúny Józse:, BujdoSÓ r~tvfln, Kosén Imre! Renekl Andr6s, Sápszkl György, Cs81<e Mihflly, DeregszúszI G1ibor, Cs. Nagy Imre; a kassai VIII. 1<:erületben: Oláh MI~lós, SUlI,ócs Gyula, Zubik József, Gera Gyulai ~ kolozs,várt IX: k.er!i[etben: Molnúr D6nes, Súri László, Bék~sl Károly, Hllrl Mnrton, Lukúes Domokos, Antal János és MIklós Dezs5, Há"I;assligot kötöttck: dr. Kerekes László f~ha d nagy és Uah'l.zs Mflrla Budapesten, Vásárhelyi J ózsef fohadnagy Ó~ Szentkirályi Edit MOrla Marosvásárhelyen; a budnpesh 1 kerületben: Tóth IstvAn VI. törzs~rmester Los Sajben.liona MCdgyesegyházán, Kasza Albert törzsőrm esler és Oláh Piroska Megyaszón, Varga László 6rmester és Nagy Glzel.~a Vámosmlkollln, Szabó' Sándor III. szakas:t,vezetö és Bedok Erzsébet Gy6rben, Horváth L!1jos ti. 6rmester és I:tAzy Anna Balassagyarmaton, Adás:/: István őrmester és,.györ~gyi Etellm Julianna KlskirálysAgon, Mészáros JÓ,,~e.í ormester és Nagy Ilona Budapestcn, 'l'ört)k István.11. o~e.'iter és Szemán Margit Krasznokvajdán, Czár György torzsörmester és Vidovics Gizella SIófokon, Kecskés János 6rmester és Zsiembniszky Margit Ilona Cséht"eleken, Lengyel János őrmester és Takúcs Margit Miskolcon, Ráti János örmester és Varga Erzsébet Tuzséron; (l szombathelyi III, 1<:erilletben: Faggyas Imre I5rmester 6s Cselcdl Márla Gércén.' :Varga Istviin III. örmestel' 6s Kiss Jolán Jákfán, v'itéz PMörke- János őrmester és Kocsis Agnes Csornfm, HorvAth István V. ő.r~ mester. cs HOl"vát.h Erzsébet Klsbórapátlni a pécsi IV. ker~ letben: Vörös Lajos órmoster és Malagurszky Angela Dunaszekcsőn, Böröczfl Géza szakasl.'vezet/s és ~'ekete Margit Csányoszrón, Somos Antal örmester és Halas Ilo,;a ~Irályegyházán KÓlrai Mihóly őrmester cs Koller Katalm BIkaIon. Gcrencsé~ József II. önnester és Horváth Margit Kaposfőn, Lipótfalvi Sóndor szakallzvezető 6s Csifrák Jullsnna Babóesán Horváth István III. szakaszvezetö és Balázs M1irla Gerdén Sólyom József sznl(a~zvezetö és Horvúlh Julianna Hark1i n'yban Akácfalvi JóZsef őrmester és Szánt! Vllma Vál völgyön ' Kiss Istvún II. őrmester és Obenitter Ilona Il"cgszemc~in, vitéz Perlnttalvl József őrmester 6s Küpatakl Erzsébet Teklafa lun; a szegedi. V. 1<:eriiletben: Kerepesi József ől"me~\el" t>s Balázs Erzsébet Cibakház!ln, V, Szabó Lajon llrmester és Sl.osznyák Olga Gyomúni II debreceni VI. k~tí.!tetben: Urbán Ferenc őrmester és Turzó Pirosl.ta Mikep6rcsen, Szántó János ISrmestel' és Demcsák Már:1l Nagyszónúson, Kelemen István llrmesler és Sipos Valér)!! Békéscn, Major Gijbor I. armester és Lévai Márla Fegyvern:k.~n, Simon J6zsef sze1lmszvezető és Ludos Gizella Bescnyszögoni (1 miskolci VII. keriuetbe-n: Kiss Kó.lmán őrmes l er és Lleber Mária Nagyorosziban; a 1<:nssat VIII, keriuetben: Juhásr, Lfls7.16 T1. ISrmester és Tóth Ilono. Budapesten, Bánhegyi László szaknszvezctó és Papp Ilona Göncön, CzeslMI Imre s~akaszvezc tö és Milesz Mária Drágabárt1alv6n, Soós StlDdol' őrmeste r 65 Kiss Ilona Nagygérescni a 1<:olozsvári IX. ker1ue.tben: Fodróezy Pál őrmcster és Pápai Irén Fertös~ent. m1klóson, Vlgh István örme~ter és Bimbó Ir6n Szahlrdon; n mnrosvibárhelyl. X, kerü!ctben: M&!záros Istvá n" II. őrmester és Vnrga Katalin Dlwodon, Koszó András ormestllr és Robi Katalin Besztercén, Tóth J ános III. őrmester és Ker~ tész Eszter Besztercén, Fazakas Antal s7.akaszvezelg és Ko VHCS Irma Zágonb~n, Dobl János S1.akaszvezet6 és Oláh Matild Margit Ujkigyóson, SiBlI János őrmester és Kató Márla Uzonban, PÚl Zsigmond őrmester és Imre Erzsébet S6smezőn HegyhAt! József s.zaka9zvezető és Román Veronka Barót~n 'l' t)llésl Sándor szakaszvezetö és ' Zonda Erzsébet Kézdiszentléleken, Tólh Károly JI, őrmester és> Szóts Margit Erdöszcn tgyörgyön, lan Született: nemes kisborosny61 Tompa Miklós szézadosnllk Mlklós fla, Fils1cr Jenő föhadnagynuk Jen ő Szabolcs Sándor lia nemes posoni Szent-Marlonl Ern!5 szá<:adosnak :f:va Má I ia' leánya,. Nagyhetényi Jenö Századosnak Mellnda Aran~Q leánya, dl'. Csoknyai Ernő szó.zfidosnak Katalin Márla Eszler leónya; a budape~ti r. kerületben: Makádi Máté őrmesternek Lúszló György Cin, Hajmási István őrmestcrnek Ildikó Anna lmnya, Szepesi Imre törz~órmesternck Ibolya leonyn, S:wbó József I. 61 mesternek Jozsef Lószló fia, Fehér Géza örmesternek Gc!:zn István fi a, Bork~ Is~ván őrme s tcrnek Sarolta Iclinya Horvlith József X, tof7.sormesterncl< Zoltán JÓ7.sef fia, Nyitrai Mihály törzsőrmes ternck Gyöngy"! lelinya, Párkényl I~tván törzsőrmesternek Katol1O Erzsébet leánya, Macsflri Ferenc I. 6rmesternek Ilona Zsuzsanna lefmya, Kamarás József fötörzsörmest"ernc!{ F~renc fia, Csaba Istvan f/:höl"'l.sörmesternek Erzsébet Rozó. ho. lcánya~ Mészáros Józse! őrmesternek Ilona leónya; a. széjcesfeh.zván II. kerületben: Balázs Söndor Cötör?_<;drmesternck gms Borbóla leúnya, Abai Istvo'n tőtörzsőrmesternek LÓSZI,Ó f~a. : vitéz llimaszéclli Barnab6.s őrmesternek László Attila fm, ~ n071lbnthelui HI. ketüo!etben: Polgár JenlS I.. flltör7.sőrmesternek Jen8 Eörs M!hú1y fia, Sebesi Jénos főtörz~őrmesternek Arpád Gb_a János fia, Csizmadia Lajos örmesternck Lajoo Józse!!ia; II pécsi IV, kerületb.en: Szabó Lajos. IV. 6rmesternek Anna Mártn leánya, Gerencsér Lajos I. főtörzsörmesternek László István fia, Hajba Dénes 6rmestern~k ES7.ter Irén leánya, Sebestyén István 6rmesternek Mtma Magdolna leányo: a szepe,n V. keriuetben: Horválh I s.~vt\n nlhadnawnnk "F:rllt Erzsébet Jeónya, Papp L1iszló fl5torzsörmesternek.to1án Ilon~ JuHanna leánya, Csoknyai Ferenc törzs5rmesternp k Attila Arpad fia, Tö!gyes Ferl2nc töwrzsőrmesternek László lia, R. S7.nbÓ Imre törzs~rmt'sternek Imro fio Dénes János törzll6rmesternek J!í.nos tlai a debreceni VI.' kerihetben: Vorga Józse! II.. fő:örzsől'mesternel( Viktória leánya, Nagyvát'adi Béla v. törzsormesternek TIbor íla, Mészbro$ József őrmesternek Rózsa Jeá,;ya, vitéz Fekete Bállnt törzs6rmesternek B{!llnt fia, Joó P:,I 6nnesternek Mllrgit leanya; a. m isjeolcl VII, Jeerületben: Tóth Jflno~ III, örmesternek Tlvodar J1inos {la, Bognár Lll jos_l örmellternc!< Lajos Antal Ferenc fia, Bakonyi István.. ormesternek Szilvia Magdolno leimya; a 1<:assllt VIn. keruletben: Bábl Jenő önnesternek Márla K atali n leánya, Dombóvár'l Dezső 5rmesternek Csaba Lasúó fia, Hangódl István alhlldnagynak, Erika Hajnlllka leánya, Csepreg! Sandor. őrmesternek M(ll'la Erlsébet leánya, Fercnc Józse! II. Il5tllrzs8rmesternek J6zse! íia, Dlljcsal J ános őrmesternek Etelka Eva leánya Köhidi István lörzsőrmesternek Mildós István lill j CI ko!o~svúri IX. kerületben: MezlSdl Ferenc örrnesternek KÍII"oly István fia, CsordHs Séndor tör7.sörmeslernek Gybngy! Eszter leánya, Kovo'cs,János VI. önneste.rnek Attila Zoltán fia Vlcljda János szaltnsz.veze tőnck Irmo Rozália I~án~a; (I ~arosuásáthely! X. kerületben: Törő.k Junos féltörzsormc~tcrnek Jáno~ fia, Fülöp Sándor 1.' örmesterne~ Sánd~r fia DQb6 József!ötörzsőrmestcrnek József lia, UJVári MIháiy.C5lörz.."Grmesternelt evp. Márla leánya, Nagy Istv[m V. türlsörmestemck Márla Erzsébet leánya, Koroknni István 6rmesternek István fitl, Sántha Józsel II. Iőt8rzsörmcste r nek Emma leánya, K(ldár József Hln:sőrmcsternek Irma Erz~ébet leánya, Kis Mlhúly őrmesternek Irén ldnya, Hor, nyák Istvón sz<1koszvezetőaek Olga Anna leánya, Varga János JI. f8törzsörmesternck József Károly fia, HUS7.ár SAndor. II. Ill'me::lternek Ilona leánya. Ha.h'il o zá~. Tóth Lajm; I. fötörzs6rmester felesége.~iül. Bc-rel Julianna KomádIhan, Harangozó MIhály lőt~rz!l ' őrmes ter tva leánya Budapesten, Nagy Lajos lll. :őiörzsőrmester Veronika ldnya TIszafüreden, Becskei János törzsőrmester Júnos fia Petrovan, Varga János II.!őtörzsőrmester József Károly lia Sr,ékely.udvarhcJyen m eghalt. t

15 ~~ ~~~!:~~~~-,~~~~ -:~:-":u:g:u:,;,~t;u:. s ~ SZERKESZ1' ŐI ()ZENETEK Komlóul Amlrás psz. őrvezető GádormJ és Gálos Gezl\. psz. csö., Nagyvára.d. A kért Cs-l. jelzéllli utasítás tel_ K ilzlcniéllo1t nemcsak II csendőrség taqlaitó! 10Dadunk jesen kifogyott. II, hanem másoktól ts, tizenllt hasábnál hosszabbat azonban ejak eu!ze~e8 meadltapodássat. _ A k/:lzleménuek jogalma_ S~ÜCS Sándor szakv., Tata. Megrendeléséve! forduljon tári dtcsls20hhdnak és - ha szükséges - tartalmi mádod td3ának, valamint II töriéanek élj ll. kiegészfté:mek jogai n Vitézek Termelő, Beszerző 6s l!:rtékesltő Szövetkezetehl'Z (Budapest, XII., Bernáth Géza_utca 14). fmntartjuk magunknak. Elfoglalt:iág A Szolg. Sznb. I. Rész. l. sz. mel_ A kéziratot " po.pírmpnak ua.k eall!1~ oldalá,.a, félhasdooban é. lehetllleg fr6géppel kell fmi. Olvashatatlan vagit "cj;endllr" elnevezés helyett il csendőrlo'cgnél is II "szakasz~ Jékletének Idadflsn' óta (I. évi 22. sz. Cs, K.) az eddigi!lévtelen kézitattai nem foglalkozunk. A kéztratok vezetö" rendlokozatj elnevezés, lépett érvénybe. A,.sz.a~ ebben a rovatban killdünk iaenetet. Vissza csak akkor kulalilk II kéziratol, ha II 8Zerzö megcfmzett élj béllleaael ellátott használni, mint ahogy a többi rendfokozatnlll sincs e1. kaszvezetö" szó előtt a "csendőr" megjelölést nem kell boritt!kot 'J/'1I!Utlkel hozzá. A megjelent kllzleménlleket tbzteletdijban,.éueshjük, szó helyes rövldlté~e ;.. ps.;o... elölrva Irásbeli hasznfllat esetén. 3. A "próbaszolgálatos". A meg1e1ent közleményekre, fén1lképekre, raj:okra. 1enn~ tartjuk tutlijdcmjogunkat, beleegyezésünk nélkül tehát sem GalldakÖnyv. Az Hl évre szóló go.zdakönyvet másutt közölni, Bem utdnnyomatnt Dem llzabad (iket. eddig!nér minden gazdálkodónak meg kellett kapnia. Ha KÖZlemények különnyomatát a nyomda a szerzlldésben Önnek még nem adták k/lj kérje a nyilvántartó hntóságtn megdtlaphott árszabá. szerint.kllsz'tl el. (községi elöljárós{)g, polgármesteri hivatal). A gazdaköny~ Minden honánk intézett levlllre ft 8zerkelld61 aud e tek ~ vet, kiadása után gondosan vizsgálja ál s ha téves bejegy_ ben vdtauolunk, jeiig" alatt. J ellgllíu legcllla:erllbb kuebb ~ést talmno benne, kérje helyesbltését. hell/sllg nevét, vagy /Hjeot/a számot válontani. Aki j eligét nem jelö! meg, annak neve kezdőb e túi és áhomá&hellle meg. Cukor lgcnylii. A befözesi cukor bizlosjtásáról a Buda_ lell:hése alatt válaszolunk. pest! Közlöny t. évt Jillius 15_i számában megjelent Levélben akkor sem vá!(ls2olunk, ha abeküldd bélye /1944. K. M. SZ. rendelet lnté'lkedett. A rendelet _ get mellékel. - bizonyos közlntézmenyekcn kjvul _ a 12 éven aluli K özérdekil kérdlsekre nem szerkesztői üzenetben, ha gyermekek és a gyumölcstermelők részére úllaplt mes nem a "Csend őr Lexikon" rovatban felehink. igény jogosultságot. CS<lk <ll. olyan ingatlantulajdonos, javii_ daimus, h a s~unélvez6 vagy haszonbérlő IIztimít ebben a te_ Minden tevelet teljes nlvvel és rendfokozattal alá kell Imi Ils a: áuomáshe1yet ls fel keu tiintetni. Hozzán k Inte. kintetben gyumö!cstermelőnek, nkl a rendeletben felsorolt gyumőjesfajuikat vagy azok valamelyikét legalább zett leveleket nem tereli/nk szolgálati útra, {r ójukrót ls ta,. aov &atmukról senkinek sem adunk f ölvildooritdst. négyszögöl klterjedé:."ü szaksr.erűen kezelt gyümölcsösön termeli. A hb, udvar és gazdo.ságl épilletek területe a gyü~ EIiUÜ!etést csak a csendlirség nllugdllomdnyú tagjauó!, mölcsös területébe nem számlthat6 be. Azok atermelök, továbbá a honvédség ls a m. kir. rlffid6tslg, a Hr6sáaok, az IgnzságUgyt éa a kllzinazgatásl hatóságok tényleaes e. akik gyümöksbefőtt es gyümölcslz eladásával ű7jetszerüen nem foglalkozi;(l.k, tekintet nelkül arra, hogy gyümölcsösük nl/u"állom6nyú tagjaitól foijadunk e!, mást61 nem. E16ffze. mennyivel nagyobb 300 négyszögölnél, S kg befőzés! cukrot tllsl díj a ntl'tlgáuomdnyú ellendllrusztek, valamint a honvéd_.ég, a ' fi.dllrség, a MTósdgok, az igazsóg11gyi ll. a ki1zlgaz_ kaphatnal~. Ez az adag az egész há1.tartás és: nem az egyes gyümöleslerme16.személyek l'l-szére. j lr. Az érdekeltek a gatá.rl hatóságok!ényleges és nllugáltománytl tagjai részére befőzésl cukrot n községi elöljárósúgnal dljmentesen kap. wt 18 pengl!, nyugállomán'llú csendllrleaénység részére pedig ható Igénybejelentó ürlllpon kérhetik s azt kltöltve augusz_ évi 12 pena6. A legkisebb elllfizctésf. Idő: félév. tug 5~iB' kelj ugyllnot.t beadniok. A rendelet a gyumölc5_ Az előfizetési díjat a "ClIe'11dflrségf. Lapok" számd postatakatékpénztári esekkszdmlá.1ára kelt befizetnt. tcnnékek üzletszerü eladbával foglalkozóknnk belőzésl cukor igénylésére nézve is réfizletesen Intézkedik. OimváItoúsát mindenki mag8 kllteles vl';hlnlt klb lllnl. Cimváltozás bejelentesekor a nevet, rendroko:z:atot, 8 ré,l &I 811 új clmee pontosan és Jól olvasbaman kell megirni. Árvaság. Elhatároz~s(l nemes lélekből lakad. Csak az a kérdés, hogy Ilzak.a~zvezetöl Ilzetése lutja~e egy csal{ld eltar_ tására. Mert ha slkerulne ls kivánsilga, er.en minden meg ~ bukhatna. Ha azonban anyagilag meg tudná alapozni a ter ~ vét (hozzáto.rlozók tflmogatásfi, stb.) legalább addig, mig az 6rmesterl redfokozatot eléri, érdeldődnénk D lehetösegek lelő!. Ezért irja meg nel,ünk rés2jctcsen az On és ll7. özvegy anyagi helyzetét s ha kehőjülmek semmiféle vagyona nincs, a:tt ls, hogy ';;flrhatnakl-e anyagi tiimogatóst, honnan és mennyit. Túlyai Sálldor ny. ii)rm., Kula. A most bekuldött 8 pen~ gővel az elöflzetésn 1945 fcbruár 8_Ig rende7.te. Rába. ;Pelre15 Bálint psz. szaklv..nyll,vtllllartásunkban nem szerepel. Horváth János ll. örm., Vál. Több olyan Horváth István ncvű s7.akaszvezetö van' nyilvántartásunkban, akii a makól gy. tanszáwdnál vult beosztva. Ezért o keresett eimét nem tudjuk közöln.i. SegéllUszbég, Mlskolo. 1. A kivl7.sgftló tiszt nevét az Iv első oldalának jobb felső sarkában akkor is fel kell tün_ tetni, ha a kivizsgáló jclentést a keruleti, osztaly_. vagy Szftl'llypanml'$nok szerkeszti, mert II jelentést szemelyére nézve kószlt!. 2. A cfms1.6 alatt, a mellékleteknek szóm és név szerinti felsorolása mellott Celeslcge-!,' öss7.esitve külőn ls felwntelnl azok számát, mert ez II letsorolásnál 117. utolsó tétel sznmtiból amúgy ls kltünlk. udvari és kamarai f É N Y K É p É S 1. ludapest, VIII.. BAROSS UTCA '1. UUFOI( : '. MOvészJ klvltejo fényképel:, lablóképek, aquare!!, ajajle!htl ények. levejezólapok, Ig a zo l vö n yké pe k, k Ojsó felvél. 1 Dl' DosznilUunlf ( c:ndorstl!llc:ic:ic:zölodolfof. ':::'.ro~v.:, ::'~:k~:~'::."~;:'. ruban és WkébEm hősi ~ 1A1t balt oaendorok emlékállok megöröldtéoére fordu'''., augusztus 1.. A 'elenleg érvényes törvényes rendelk~;ósek Erdely. éti l é '1 eltöltött sz.olgélati időt II csendorségl Szerint a, ~odőnvel ~gygn;ttcsen bes7.amltják u nyugdíj megálla~ s7.o1g:álal l v pitl1sónál. I vejemény alapjfln D Tllll nl s:u:r:t n ém gáil~ap{~za ~:~~álatképtelenségét, lesze_ toborzó bizotts g me miatt még ezut6n ls S7.ÜkS~ reltetik. Ho P~d\1l~=~~:Séf:swreltetésétül szómitott ~ hó~ lenne gy6gyke~.e ~ " Itségén kórmzl ápolásban részesülhet. napig a klncst r () ám.ithnt ha egés..:ségi állapota VégIegesitésére csa~,0kkor SZ,g'lntképességét visszanyerj. reményt nyujt 'arra, logy no., t, dnyhlónnyul ls benyujt Varokl A nősülési kérv ny otm, k II a hh\nyz6!o-tár~ esetben jelenten c e. hatja, de ebben az. é 'nek akadályát 9 hogy azokat, maz6si ok.mány~k b6~~gfzg Stei logja terjeszteni. Kís~relje ~I5kcrülésük uym, p,,~ Inlsztérlum útján. Kérvenyét, meg beszcrzé~!thel a kujugym é élló adatokat közölnie melybcn al': osszes rendelkez c s re k II közvetll!dui ls beadhatja. e '..,. ' Ké 'ilk elolvasni f évi lu JUS - Tábori posta B -. ".:it azonos tl'lrgyköra üzcnetelnés mos. tuni SzA,?~kbll~ür:~o élelmezési pém.átalány nines ket. Tlsztek rl<!s re fcdezése az összjlletmérendszeresitve, Illetve az: é~elm~.~~ nem' hozható össze.füg ~ nyűkböl történik, ezért he :7.e.. u Ilyen irflnyú rendelkezég6sbc a legénységre VOntlt ozo sekkel. Zsitomir. A honvédség és csend5rsti~ko:é~~g~~p~i!~ mányú tagjai a T,U'-,'jke~eS~~lu~~I~:di~ &'Z6munk 362. olda- Az okokat mej(ta a. "nkb 16n közön "Tüzkereszt" jellgés Uzenetu en. E. A: órm. TliboTi )los.ta: F. 32~üt~ ~~:-:;:~b~~ztt~= lany az Qsszegre val~. te:kmt;:ta~t~a ~endszeres[tetl pénzbeli mezés helyett. an~a mli!gv~. élelmezést, tehát az Ily jérand6ság. Termeszetben ap a _ ha az magasabb is, ~ I'c!,deJtetésü,Pd'~' bn',li'm j',"g~i~~pstf:i:t napl étkewpénz - ncm mint a honv s gl tarthat igényt. táb ClrŐ. örm. A hivatkozott /2. l. - l,1;4j'. T. S., '. (30/1943 HIC) éppen.azt monu a szt\mú H. M. körren~e~et. 19f1lattétel~ beosztott ($endörmeg. hogy D. honvé~s li ez ~~~ok07.aluk után csakis olyan személyek a valós gos re CSENDGRSEGI LAPOK~.;,.. ;!:::'- 489.\ encket a honvéd~ klmérctü iuetményeket kdth~~!~it ~~~élyel élvezn ek. On ség hasonló valóságos ren o o b sztvn nem vea honvédséghc7. szolgálattételre ~an ~~át ni-;:s igénye. zényelve -, vezényeltetési pótd Jra szesul sz' élelmezési Mivel természetbeni fl~~m~~::~~~y r: z éleúnezési kiadásolt pénzl!.talányra - ame Y em tarthat számot még fedezésére van ren~~:::~~ea -;;;e~dörségnél, mint fi~enny\ akkor scm,.ha az. h g!--'ség részére meg van állapllva. Ilözétkezll-pcnz a onvt:u. Kass/\.. Befőzési cukor i~nyl~sl kérelmét kö~c~:f~á~ kö7.ség! ewjjárósflgnál kell benyu~tanla... O~~ssa munkban "Cukorigénylő" Jellgés uzenetun e. ~_I_ 't" A tanalakulatokhoz beosztottaknt kivéve, "Kc"""emc. é á oly ruha nincs rcndszere~ n csendörlegénység rész re zs vklmenö alkdlmúvnl egyéb. sitve, c1.ért ilyent..n~.m viselhetiólrva (L öltözet! tábl._ot.). ként ls egyszerü oltozet.yan e.', á ~2 Az 1944 évi 22. számu Csendőrség i Közlöny S.r\' r.. 2. I' számu honvé.delrn.l ml_ benk~z7.étett It könnyitések értelemszetücn a nlszien rendelt:'tben /eln 1 log a c sendőrség tllgjnlrd ls vonatkoznak. ~.. hir. osztpság. A nemmnyleges állomun.yu Sz, K. alhd:y 'Mb ÚS e\8lépietésére vonatkozó rendel~ esendörlegénys g. or 1943 évi 10. sz. Cs. K._nyel kiadot! Ilezéseket megtalálja DZ Uékletében elöléptetésl szabhlyzat (tervezet) 4. sz. me. L6blzzadésnA. hauné1lon Moln6r féle Sudor6nt B 6v ebb le lr6. 8 C. l. m 6 tc. t-i n6m6ban ÍJ l t A járasi székhelyen a f5~ S. szkv., K:lh. Közbenj l: 1~. hadigondozó tiszthez kell szolg:;lb!rói hlvnt~lban múködo rordulnia. is ('lé' ab vonatkozó pont_ Cs. J Olvl'lssa el II n s I SI sz Ha az Illető leány jait. Abban megtalélja a fe:tételcket. megfelel azoknak, engedélyezik.. ég 'ott leszerelt proba. D J Sza.tmárnémetl. Betegs ml t. nem szerzett csendor '~lldtésra nem ta:~h:th~~é~~~té~erbehfvásd' esetcm rá jogosultságot. ~ h.onv s g elylkkel n csendörségtőt lea7. a rendfukozat!lich meg, am szerelt. l. d' t mely csendőr nyug- HJ44. Nem Ismerünk o ya~ Iro a 'lalkozna A lapunk. dlja ~ ok részére 8Jlásk?zvet~e&1 f~~1 hlrein:k között esekal R:özölt elhelye'.tkedesi Ile 6~nk:t kisérje e7.t a rovatot tenkent tájékoztat juk o vas l, figyelemmel. E lsőfokú unokatestvé'r'ek húzas.sagkö,tésc,h'u" 5.' Uk ég s Ezt még a n s Igazságilgyminlszterl engedély sz s e 'szerezni és a kér~ Iési kérvény benyujtása el~télke~lá';::ban a nősülési kér~ vényhe:r; csatolni. Ilyen eng ~ leirt esetben nem az vény~ elutasítják. Úgy látjuk, ogy ka.'g óhaja érvényeci -" táromsa hanem il ro on~ k On szaba eu,/!., li t A szül6k vagy rokono sü\nc, mflr pedig. ez.. n~m kl... n~~:'n az esetben vezethet kitcrvelte hbasságkotes csak. l nd6k ér:z.elmeivel és ö hangban áll a hazasu a d- jóra, ha ss~. lé r aga vó.lasz.tja kl jöven o ~ S7.ándékalvnl. Komoly r l m belljét. - j"k lél t S7.ámltBná a terept6rgy- Ezüstfcnyo. Nem ért u, m tá égétő I A szolgálati lap,. hoz érkezés időpontját a l~~lar é~k~1.és idejét [l vnlóságnak ban az egyes tereptárgya oz I ' jár el a lestartásra mcg!elelöen ~el\ beím!., Hla,t~ee; I~; a tereptárgynál tar. vonatk07.6 bejegyzés el cn t6zkodés Időpont jával. K. p, psz. csa., Kiszombor. Nem!~t~t"~:~ ~~3fu;~~~ gy6rtmányú lrógépröl van szó, Igya g 'lamely!k mondani. LegcélszerŰbb, ha beviszik va s2legedl Irógépjavilóho1... Lova.Il. Lovon teljesitett szolgálatnál a ~u~o~~! ~sa~!~~~ kötö szijac~'ka fejhasználás6val a ~:;~~üv'hlva'ssa el 1943 tehát o nyeregre mé.lhktiz~:3 k~t~al~n kö~lt "ld09" jellgés szeptember 1-1 számun. üzcnetünket. Vörösvár 262. Sr.emilveget (nyári sötét. sze~üv::~~~ k fő "ki indítvány és C& apatparancsno. I e ~: á~rv~:sel~~t Olvassa el julius 15-1 szamunk d~l6n közölt "Sn;jómcnti" jeligés lizenetünl<et. Tábori posta.. B-335. A leilonás jogos, Olvass da ~l üz legutóbbi és mal ~~ámunkban hasonló kcroésekre II ot enetelnitet. Kijzgazdálkodás. A kütörylegcs sz.?lgálatra vezényelt~k~ t' HétUk tartamára - a kotgazdálkodtls a telje nek - vo k k "klket ren~ nól ibetetet épp úgy visszatériti, mint azo na '''. z de; s~o1gálati feladatra vezényelnek s nem lta%ák ~ 50o/.-kal felemelt vezénylésl p6klljat. (Cs.-20. é Ha ~~~J; k 29/d pontja.) Az SOI'/o-os emelés a'7.t II c It S7..(l " ~~O a kulönleges feladutokra i.génybevett leg~.ny ség a.neh e ~~b körülmények között ls fedezni tudju szukségletelt. K táb ellő. fő t/km, Táb, posta: D Olvassa el."sz. K alhdy' kir. osztpság." Jeligés üzenetünket, A nemteny; le' es le~é~ység elöléptetésénél ls a tényleges úllományu cs~nd6rlegénységnél meghatározott elöléptetésl rel~éte~k~~ kell alkalmazni. A megszaldtásokkal tcljesitelt swlg la időt Öss?evontan s1.ámltjflk' be. DIJSZ4D PfNfil

16 CSENDORstm LAPOK augusztus l.. U144. augusztus 1. CSENDORSEGl LAPOK 4~ 1 A CsendIírlegénységi Ellátásban Részesülök BetegsegéJyzlí Alapja (CSERBA) szolgáltatásainak újabb szabályozása. (Folytatás.) A családjó és csaltidtag fogalma. 6.. (l) Családfő alatt azt az igényjogosultat kell érteni akinek. járandóságaib61 (várakozási illetményeibfh: nyugdijáb61, kedvezményes nyugdijaból, klve,cle.'; ellatásáb61, kegydijábói, özvegyi kedvezményes nyugdíjá. ból,,özvegyi kivételes ellfitö.sából, özvegyi kegydljáb61,. a szliibtlen árvák nevelési járulékab61, a szíllöuen arvákkal egyenlőknek tekinthető atyá tlan árvák nevelési járulékáb61, az élet járadékból és árvajáradékb61) a CSERBA javára betegsegélyz5 járulékat vonnak le. (2) Családtag alatt azt a hozzátartoz6t kell ért.eni,,aki után a családfis családi p6tlékban v.agy nevelési járulékban részesül. Az igényjogosultsdg igazolása. 7.. (l) Az igény jogosultak 3 t;zolgáltatások bármelyikének igénybevétele alkalmával igényjogosultságukat min. den előzetes felsz6htás nélkül CSERBA igényjogosult- sági igazolvánnyal (44..), személyazonosságukat pedig más eliogadhatö módon kötelesek igazolni. (2) A családfő a szolgáltatásokkal kapcsolatb.an elő tt>rjesztett rnindennemii beadványának felső jobb sarkán igényjogosultságl igazolványának számát feltüntetni köteles. A betegsegé!yző járulék. a.. (l) A családfő betegsegélyző járulék fejébep havonként jár,nndóságai (várakozási Jlletmény, nyugdíj,' csa ládi pótlék, nevelési járulék stb.) havi bruttó összegének 2 g /o-át köteles fizetni. (2) A betegsegélyzű járu1ékot nem kell levonni a lakáspénz, sériilési pótdlj, jutalék, jutalom, segélyek stb. után. (3) A betegsegélyzö járulekot az alapjául szolgál6 járandóságok kiutalása alkalmával hivatalból kell levonni (4) A 4.. (l) bekezdésében felsorolt személyek betegscgélyzö járulékot nem fizetnek. (5) A betegsegélyző járulékot üz illetményhivatal köteles megállapítanl és levonni. A betegsegélyző járu- I ~~~~~t:'.r!z~1.:' :~:;;,:.~::~.. OLozsvAR MATYÁe KIRÁLY-TER us...., r.lefon,.".il. 8ERECZKY ZOLTAN egyenruba és úri nabós'g.. KOLOZSVAR, Wesselényi MikI6s-u_ 29. lék összegének kiszámiuisánál a fillér öss:legeket 10 fil': lérekben kell megállapítani olyképen, hogy a 6 fillér_ nél kisebb összegeket figyelmen kivül kell hagyni. (6) Az illetményhivatal a levont betegsegélyzö jálulékot minden hó 8. napjáig a Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülök BetegsegéJyző Alapja Budapest~ szllmú csekkszámlájára köteles beiizetnl Az egészségügyi szolgálat szervezete. 9.. (l) Az egészségügyi szolgálat élén a CSERBA köz- ponti ellenőrző orvosa áll. (2) Az egészségilgyi szolgálat közvetlen felügye_ letét az Uletckes csendőrkerületi parancsnokságok vezetö orvosai látják el, ezek azonban az igényjogosultakat nem gy6gykezelik. (3) A háziorvosi teendőket és II szakorvosi rende. léseket önkéntes jelentkezés alapján a belügyminiszter által a h ázi és szakorvosi névjegyzékbe (tovl'ibbiakban:, orvosi névjegyzék) felvett orvosok végzik (Il..). (4) A házi- és szakorvosok teendői t, valamint a csendörkerü1etl par.ancsnokságok vezető orvosainak felügyelő és ellen15rz/s orvosi munkakörét e rendej<>t, illetőleg il vonatkozó orvosi szabályok állapítják m~g. II. FEJEZET. A szolgáltatások I.Ís igénybe\léi~li.ik. Szolgáltatások Az igény jogosultak részére az alábbi egészségügyi ellátások és segélyek engedélyezhetők: aj háziorvosi ellátó.s, bj szakorvosi ellátás, ej orvosi elsősegélynyujtás esetén segély, d) honvéd és közk6rházi. (klinikai) ápolás, ej tudlíbeteg gyógyintézeti ápolás, 1) kedvezményes gyógyfü rdők, g) gyermekodilltetés, hj műtéti segély, i) gyógyászati segédeszközök bese:l:rzésére segély, jj míífogsor beszerzésére segély, kj insulin ellátás, lj nemibetegségek elleni gy6gyszerek költségeinek: megtérítése, m) kedvezményes gy6gyszerellátás, n) fizikális és vízgyógyintézeti kezelésre segély, o) ~etegszállltá.sl költségmetérítés, p) gyennekfigyi segély. T) temetési segély. NAQYVJo RAO. IlHoHl \ HdzioTvosi d!átás. ll.. (l) a háúorvost!iz orvosi névjegyzékbe felvett háziorvosok közül a csa l ádfő valasztja ki. AZ orvosi nevj gyzékbe, felvett orvosok nevér~ és lakcimér~ vonat kozóan a nyugáilományú csendőregyéneket (ozvegye~ ket stb.-l) nyilvl'intartó c:sendőrosz tá ly (közpon li) gazdas5gi hivatalok nyujtanak tájékozhitó.st az igény jogo_ sujtak részére. A háziorvos választásával kapcsolatos eljúrá.st a 12.. a háziorvosi jogviszony megszünését pedig a 13. szabályozza. (2) Az orvosi névjeg~'zéket az orvosok önkéntes jelentkezése alapján a belügyminiszter állítja ~ssze. Ugyancsak a belügyminiszter törli az orvosi névjegyzékből azokat az orvosokat, akik ezirányú kérésüket nála előterjesztik. Az orvosi név j egy~éknek I1j orvossal való kiegészítését a be]ilgyminisztertől a családfő, az orvos vagy együttcs~n is kerelmezhetik. Tényleges állományú m. kir. honvéd orvosok és n m. kir. t1.szti orvo :Jok (tiszti főorvosok) az orvosi névjegyzékbe nem vehetők fel., (3) Az orvosi névjegyzéket a belügyminiszter megküldi a csendörkerületi parancsnok:;ágok vzetóorvosalnak a csendőrség központi gazdasági hivatalának, II cse~d5rosztály gazdasági hlvat.aloknak és az Uletmény~ hivatalnak. (4) A háziorvos a vel~ háziorvosi jogviszonyban álló, járóbeteg igényjogosul~ családfőket és cs~ládtagokat a megállapított rendelési órák alatt orvosi rende- 16jében, amennyiben pedig fl."kvőbete~ek, a lakásukon. részesiti orvosi ellátásban. Az igényjogosult családfót vagy családtagot a háziorvosi ellátásért csak 8 (6) és a (7) bekezdésben emlitett költségmegtérités terheli. A húziorvos a vele háziorvosi jogviszonyban álló igényjogosult családfőket és családtagokat három évenkint egyszer általános orvosi vizsgálatban részesíti. Azok az,ge ny j ogo~u!t családfők és családtagok, akiknek vezetékneve A-H betü\'el kezdődik 1944., akiknek vezetékneve I-P betűvel kezdödik, 1945., p;kiknek vezetékneve R-Z betüve-l kezdődik, év folyamán je~ennek meg elsőízben a háziorvosnál általános orvosi.vizsgálaton. Az általános orvosi v,izsgálat az előirt eljárás szeri.nt ismétlődik. A vizsgálat célja az, hogya gyógyl- B'''OI8 B.O~'116g '"8"J_. VAKÁNY KALAPOS MESTER au OAP ES T. VIII.,.JÓZSEF-KÖRÚT 33. T S L S.. o N, '30... "". A lt,gil.ilt.k!:l.osabl:l b h O n.illi Inadist m.lgró!jw1tja, H. bori IIl1m swjtji\, IItIlyw ellljá leatl. Bőrke ménysdée' ée iwuk m megpubltjll. 'ildalma' m zu"tetl. Kapható: GyOgy!:lZortá.rll.kbnn és. drugl! rlá.kban. "lerak.': Bp. Atikk S2IlIard... 2 O Tol"o(oll ~ 135 4, u,. tásrn szoruló vagy lertőz~ betegliége1~kel (gilmbk6r, nemibetegség, stb) veszélyeztetett ig6nyj?gomjtak gyógykezeleséröl kellő idöben gondoskodás történhes.sék es az eselieges fe rtöző forrás f elismerésevel a beleg~ seg t(:!rjedése megelőzheto legyen. A szükségesnek lát.<lzó kiegészitő vizsgálatok, ú. m. Wassermann-re?kC\6, mell /;.as, röntgen, stb. fl és 23. _okbl:1n foglaltal( szerint vehetők igénybe. (5) A fekvőbeteghez reggel 8 6rálg hivott há7.iorvo.s az el~ő ltítogatást még aznap délelőtt köteles megtenm. Reggel 8 óra után törtcnt hívás esetében a ház!o.rvo~. a beteget még a hivás napján köteles meg lá togat~l. Surgösnek jelzett esetben a hááorvos a lehető legrovldeb~ idb alatt köteles meglátogatni a beteget. Az orvosi munkamenet és a többi beteg orvosi ellátásának érdekében csak komoly veszély vagy súlyos állapot cset~-. bm lehet a háziorvost sürgősen hívni. A családfőnek a h!i.ziorvost lehetöleg a rendelési idö befejezéséig kell hlvnia. (6) A családfő a háziorvosnak kívánságára megt.ériteni tartozik:. aj a háziorvos sajátjából felhssznalt anyngok (gyógyszer, kötszer, injekciós kúránál {elhas?llált alkohol, vatta, stb.) önköltségi a:rltt, bj sürgős hivás eselén a felmerült készkiadásokat (fuvarköltség, kapupénz stb,).. (7) Fuvarköltség felszámltásánnk az előbb bekezdés h) pontjában em.htett csetén kivül ~~a.~ ~kkor lehet helye, ha a beteg és háziorvos lakása kozottj távolság a 2 km t meghaladja. (8) Ha a háziorvos orvosi teendőinek ellátásában valamilyen oknál fogva (betégség, üdül~.!l stb.) akadályozva van, köteles saját köl~é~én helyettes.[tés~rbi gon. doskodni. A helyettes az igenyjogosultak orvosi ellátá sá.t a háziorvosra irányadó szabályok szerint köteles teljes[teni. A helyettesitésre lehet5leg az orvosi névjegyzékbe felvett orvost kell felkérni. A háziorvos köteles a helyettesítés időtartamát a helyettes megneve. z&sével a belügyminiszternek bejelenteni... (9) A háziorvos gyógyszer és (sebészeti) kö~özöszer ' rendelésénél mindenkor köteles a CSERBA gyogyszer rendelési utasitását betartrni. (Foly tat juk.) A szerkesztésért és kiadásért felelős: BENEDEK MIHALYalezredes. st.td1um Slljtllv/íllnlat Rt. BuOapn$t. v. Honvéd ulca 10. FelelOs: GyilO' Alad4r Igazgató. HD~ary iyftrtmdny Cipők, csizmák, szljözatok. "n,w"k, töltény táskák, pisztoly táskák fényesitesére, és ápolására.

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

F E L H Í V Á S! ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

F E L H Í V Á S! ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! IV. ÉVFOLYAM 7. szám 2006. jú li us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Alkalmazhatóság. Elõnyei. Szerelés KÖTÉSTECHNIKA. A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 3. Automata kötélbilincs WIC. Automata kötélbilincs

Alkalmazhatóság. Elõnyei. Szerelés KÖTÉSTECHNIKA. A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 3. Automata kötélbilincs WIC. Automata kötélbilincs Automata kötélbilincs WIC A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 2 Automata kötélbilincs WIC 3 Automata kötélbilincs WIC 4 A fischer automata kötélbilincs rendszerrel gyorsan és megbízhatóan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben