P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I."

Átírás

1 HELLEBRANT: p JEDAGOG1.A! REPERTORIUM. 369 P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I. A magyar predagogiai irodalom 1906 ball. A Ptedagogiai Túrsaság elnökségének megbíz:l,sából a múlt évben először állítottam Ö,3sze a magyal' pffic1agogiai irodalom l'epertoriumát. lviost másochz ben adom az összeállím,st, mell az év gazdag irodalmiit öleli fel. Az egész anyagot következi) 10 csoportba osztottam : 1. Elméleti és gy<1kol'lati PfficLagogia és didaktika. 92. Módszertan. 3. Iskolai törvényhozás, szerv8zet, f.2iügyelet, tanító- és tanárképzés. 4. N6nevolé~. 5. Testi ne,"elés. 6. Szakoktatás. 7. Gyógypmdagogin. 8. Külföldi hmügy. 9. Neveléstörténet. 10. Vegyes. :iviint látszik ez össze~\,llít<i~nál némi váltdzfts történt; amennyi. ben a tavalyi 11 csoport helyett tí'ébe wn az nnpg beosztva. Ez onnan van, mert HZ elméleti és gyakorlati pmdagogiai csoportot egyesítettem. Igen sokszor bajos volt a cikkek beos:;;tása. Némely cikk vagy értekezés HZ elméletibe ép úgy beillett, mült lt gyakorlatiba. Azt hiszem, ez egyesítéssel csak könnyebbítettem a keresést. rrörekvéscm most is az volt. hogy lehetőleg mindent összegyűjt. sek De ez nem sikerl'tlt minden tekintetben. A tárgy természete hozza mao'ávnl. hoay esc\" könyvé zet sem lehet teljes. Bizonyos nz, hogy mi~den érték~s81~1) cikk: értekezésya,gy könyv 'fel van yéve. Óhajtom, hogy fl repedorinm minél nagyobb.szolgálatot tegyen (l, pmdagogiai il'ochlommnl foglalk()zóknak. IlLeg kell még jegyezuem, hogy ~lz iskolai könyvek (minők llyelvtt1n, számtan, történelem stb.) mellőztettek a l'epertoriumban. A neyeléstant é::l oktntástant tárgyftló m{lvek azonban, ha mindjárt kézikönyvek is, mint beleillők, fel vannak véve. 1. Elméleti és gyakorlát" d.. 1 pre agog Hl. és didaktika. A. A dicséret az iskolában N'. k Aggházy Kan~'il A k t '. e~ls, -. Tanügy 5. 8Z.. aonal hkepz' '. Közl es es a predagogia. Ludov. A.kad. A.qr-icola. Erkölcsi nevelé" Pol' t. Alapi Ist'l.'án. A. mull 1 -a :. t' l. H~tlszemle sz. n. s"ere ete. Nepnevel L. Q ~ A le:candei, Bernát Az 1 ~, 1.. apja u sz.. o vaco Áonq,-ekl"1 N', ; '0 epml velés I Alexy KOi'néL A gyermek joo" N' lelki, fej'1 "d" k. oa. eptan. Lapja 51. sz. (A gyermek :,_,~ e~en~. e1őmozdításáról.) Alta~ Rt:~.su. Evvegl gondolatok N vizsgálatokról.). emz. Iskola 30.' sz. (Az évvégi Alteru p " T alll 'tá <,8 az elem'. k,}'.. Papp József. lviao'y P ;) l IS ~(. akban (RlvIsta d 'Italia) Ism. Cs... e' 83u.ag l Al Vlncy Sandor.,Kö '. kl'.. '. zepls O al l'efúrmjavasl t k A k", mstenum meo'bbí,s'ib '1 N ' a o. "ozoktatasügyi mi- (8-r. 2,W 1.) 50 l{ ~ ~. l ag!va~.a~ (Budapest. NaO'el O) G". sm. Gül'csom Déne AIk t; o. r~nso: Bt:d_llp. Napló 193. sz s. o many 212. sv. Ambe1 fl Jo:::set.. ruxi1kt. aktív tauításmód Ma' "1' " - Az oksácri törv'..' aoy TUlllton:epzo ,o eny energetlkal mao'y"a,,',.' O... bolcseszetében Maay T 'f '1_' 'e (lclzata stwald természet-. '('o allioohepző S' 1 Ambrus Zoltt1n A s";nh"....,.. <H az mint l" N' - ', A-n I-e. Lelki ren(~elle 'k neve o..l. epnuveles I. 4.í-53. l "l nesseo'e-. Né ]",,.. AntÍi'cúi/Sz/,?/ Olga. Go d l~' k ' pnev:, o 4 ö -41. sz. b 'l n o,lt~ li, nevelesr 6l (T 1 +. L O~ es leyeleiből. ) Nevelés 2') 'f 6 ~~. o.s ooj eó napl ój tí. - - Le'tuyok é fi 'k.,... ","). ev. -f. sz. 'Z 'n' s, II.wzos ÜtnÍt.lsa. Nevelé;;; 9'J e'vi" 10 A ng1/a IfI l' E '. ~ij. sz. " < íi L'I A n. ino"edelmesséo' o o' r"" )Ise 1 e( 1 neveles ' '. 9 - meg nem engedhető feo"ye1mi eszkö "l"'u ~. 'r. Antistati.~;:.ti!,,{s. Kalkull1"ír <:i b,,;" Ú +",' 7.0 d ol. KIsdednevelés 5. sz. 185 l ~.. ~ E', SÜLlsztü:::a. Tanáreavl. Ko' ' 39 ',~ q. ej ZJ.. ev!. Ardelean.,!oun. FOl'marea 50. sz. camcternlui in ~coalá. Biserica ~i Scoa~n. Arnold János lz l;' ~' t " '. -,J an en es az: osztatlan nél)iskola. N', 1. sz. eptfm. LaLi!, Az árvaházak és az ;í.l1am; g'" 1 'd B. A lif'k k "., " J e. me"" e, elem. Gyermekvédelem 6. it l or ezdod'el- a ti'" l. B l' ". J ' < HUl.\:ote ezettség? Nemz Isk'] 2:1, ac les.]0 Z ('/((. Erkölcs' l' p, " u a """o sz. Bakó B"l' T..,: neve<es. etrozsény é" vid. 22. sz. v.u. i\ovendekemk mno"(m.t. 1 l';,.,. Balr.on1 1i ]r.' '..,'" <:> ~alsko a.ic< Neptan. IJapJa 40. sz. E 'l' '}'. ~ Ufj(). A JOVO lskolcija. Polv. Iskol') 4 sz aa'7~1/f'l ",)".,. ~C.,u w. A nül kézimunka k', t/o II '.. c o HL cts. eve~:m. Tanugy 12. sz. Magyar Paed.a:;ogia. X Vi ~Z.

2 370 HELLEBRANT: P.ED.\.GOGIAI HEPEl1TOnHJilL B l.! a Ifj "1. a n Kr't"07.y I o Tantermeink világításának, kérdéséhez. Ford. Erdős Ib,t' va',n. Maocry. Siketnéma oktatas _1.. s.z,', II Bal1ó István dr. Küzdelem a falusi - l f Jusag erkölcsi romlása e en. Székelység sz.. 1, d criában. Magy. B l, J' ~-'ef fl?' Az «élettani és lélektalll, a lap. a pm ago a,o o O... ~ L. 2a~ 301 l ' ' vd-. Tanítókepző d ' d nit: nok szükségesek a pedagógia _ Ú' tanterv ünkön mlcso a mo,o':j,;a", ~ "" J " 'l') M cr' Tanítókepzo 4J szempontjabo. 1 ar: J '., o'vl. Közl. 39. évf Balogh Péter. A középiskola reformja. Tanarec~ -: f';~ ~'79, ". 'I- 9 Ú)6 l,uo;),', ;)jf A hasznos olvasásról. Bdp. kegyr. fogimn. er.es, --.. Ban.. ozse." 1. l' nemzeti nevelés Banyai. " J' (l"ll. 7 b Az emberszero~etre. való neve es a ' l~;'tlat,,iban. Néptan. Lapja 16. sz,.'.' k l 11 szo v. o,, b ' T'n "Ire A SZOCIa 'l' IS ~le.j. v1. " k o l a. Csalld (Cu e's Is'o a. sz. és az IS Bara a.~, l!. t,,. c- ll Szorga '1' m] k" on ~,'v PoleT Iskola 8. sz. l. o' Bara.nL/tU. YU,L,, 'I sz. ',I,l!,,.. Az iskolai f8 o yelmezes. Nemz., SKo~a Barea i"l{,uui. o l'.'. 'l Maa<'. Tanítóképzö ", I. BW'esa.Ianos al. A o. cryermektaun manyozasro.. ( oj 444~449. L, l K" l ')(1.,... kú "k" óvf ,"l. Tnnareav. oz. uv. '. - A C'illlllázltllDl on,.pzo OIOn.. " '1',;". té'lée 1 lélektani oktatásáo. f In "l,,-i- e 1 a tanhofi:epzo'ld _ u ü. Bu)'csai JÚZ8r? \.!í:ler V", h, < " t' t 1 í1 f);;g értes. : 'll ta íto1-epzo III eze Vvu '"'4 ban. BajaI a " ll, u.,\ 'nü t le 'SI' e"'zköz Népmívelés II. I _ 1.- Bá'l'I;Zy l~ll'un....>.z e dc min neve ", 7G. "'''l L - - SzereQsuk ". a gyerme k e. t l In". TÚllÜ!tÜ Ért.e,;;. 5. sz. L<. BúnJ I I oli/os. ~, '.,., '. 1 ',_, I 5-t I).,.{:,- n il Kisdec1neV2ws. Nepmn8.1.e"",. 'CO L,)!..,.L it., l' ú)6~ 1 ~ Az új iskolaköl1yvekn'jl. l\épl~iye es, ~.~.,1',- II 4.{7-M , '. - aedéiyezese Nopm.lvb es.., - Az isk,-,li1,,~onyveh. edo., ~ l' '.' '8 t'í,rtl'ldfllmi jelúntősege. JhU'ii,t,1111,(, I. ~ ' ' 1 :\. O'vermékJátekok p::lj( <l,gogl,ll e ( < 'o... II ;;)36 0')8 l. Népmí~ des «).. Isw. Dalb Bernát. Izr. Tanügyl - S~áz gyermekjáték. Budapest. Értes , 1 t -' "),. TI( Ism. ED drei Gerzson. 1 vviik u. Cllarn.L~"el'. ~~5 h78 l. BaWtW1lil,. 1 J.,,,, Magy. P;e<1ag. ;), --;) '.. '.. l Ti',l)irwen. I~m. OzoraI,_o " BaUií1(.!I/I'iuit ()I',(,W. Ueber '_ Rl!}c1ererZle 111llg..~ o '" ' 'elé' I 501--;)0,). 1. Frirrves elj~111v ::;.,. T' '. 1', I 0.1ü1 1. o... '..,.. 'i'i..,éfekrol. "Nepmne es. _. ( Bcz.), Az elemi lslolal uj lr~,.l.~ " (l'''lni crvcl'mekvédelem tel i()zu.,. A no 11lll11bHJil a,.,l Bécltl-,scil t~'ir)mt("1' r én. Gvermekvéüelmi Lap 4. sz. 1. 'l.' Iskol", 14 8Z. " 1 t" 'l CS" 't, P'1 co. B ene Lujo.,. A mesék ll.~egv:l oga, ~saro.. k"hn -. ','- 'r >1'8'S I B e'luxl ci, J:Jek. Néllisko.al l. es ncp:,q, -" IJvvt'lrl '"..,. ep.1j.l\ e ~. l. HELLEBRáNT : PiEDáGOGIáI REPERTORIUM. Be'i'end Miklós. A környezet hatása a gyermeklélek fejlődésére. 371 Ujság 354. sz. Be~'gmann József: A madarak és fák napja a slöjd szolgálatában. Magy Tanítóképző Be) ze1.."iczy A lbert a polgári iskolai kérdésről. PoIg. Iskola 8. sz. Berzeviczy Gizella. Tudományegyetem és polgári iskola, Polg. Iskola 1. sz. - Ifjúságunk jelleme. Po 19. Iskola 8. sz. - Dualizmus az iskolában. Polg. Iskola 3. sz. (A 7 osztályú polg. iskola kettős, tagozottságáról. ) Bessenyey Lqjos cl')'. Az új érettségi utasítás 7.. B). e) pont jához. Tanáregyl. Közl. 39. évf Az indulatfolyamatok tanításához. Tanáregyl. Közl. 39. évf Hielek Antal (Dezseri) Az osztályismétlés. Egyetértés 204. sz. Biró Lajos. Az etikai nevelés fontossága; a költészet ennek szolgálatában. Székelyföld 1. sz. Bócliss Béla. Alkotmány tan az új állami és f6városi tantervben. Néptanoda 11. sz. Bodnár Zsigmond. A gyermekvédelem. Magy. Pestalozzi 36. sz. - Istenérzés. Magy.Pestalozzi sz. - A Polgári iskola. (Po 19. Iskola. ti. sz.) Búdöné Tl'inl.:sz Paula. Mi legyen a népiskolai oktatás legfőbb célja? Alföldi Népiskola sz. Bodonyiné Fa1'glt k/ária. A jó levegő 9. sz. és fegyelem. Nemz. Iskola Böké'nyi Dániel. Társadalom és gyermeknevelési otthon. Néptanítók Lapja 11 sz. - A gyermeknevelési otthonok kén1éséhez. Kisc1ednevelés 4. sz. Bokol' Józse/, dr. A jellemképzésről. Egyetértés 185. sz. - Egyetemi törvény. Egyetértés 4,1 sz. (Az egyetemekről szóló tervezetről.) - Az együ ttnevelés kérdése. Egyetértés 171. sz. - Az egységes jogosítcí.sll középiskola. Egyetértés 20. sz. - A polgári iskola reformja. Egyetértés 206., 211., 227. sz. - A tanuló k utaz:ísál'ól. Egyetértés 110. sz. ~ - A vándor-kiállítások és az iskola. Egyetértés, szept. 23. Bola János. Utilizmus n nevelésben. Szilágyvárm. Tanügy 7. sz. Böngé'rfi János. A ji)vő iskolája. l'olg. Isk. 3. sz. (A reformált 7 osz~ t~tlyú polg. iskola.) Borbély József Az iskolai esztendő kezdetén. Család és Iskola 13. sz. (Az új Tanterv és Utasításról.) - Új Tanterv, Utasítás. Olmsókönyvek. Nemz. Iskola 23. sz. Az

3 372 HELLEBRANi. '" P.ED:\GOGH.I REPERTORIUl\I. l,. os iw il,rz' Ul k.' n l:8t~'a',,,,~. fo, - Nagll " Péter, "Ventzel. B01'bély Sándor, Stancse t an,. K' l. ' Klug Féte)', BihcO"I, Ká- "ll. T' ef He?'CRutlt ct man,.,. dék József, Vo,;,er,ozs,,- 'l' ECTy-ecry osztály nov en _ S h "f! ' Károly Nemeth Lasz o. o o roly, c a e1 " ',_ kt, fá.s. 4. sz. létszáma. Magy. Sl~etn.ema l' a hatása. Nevelés. 23. évf. 1: sz. Bozga Miklós. Az erkolcs.l neve.e~ A Matorului. Bisel'Íca ~l Scoala B1'atu, A to 'cl. Cultura pslchologlca a mv sz. l' a keresztény szocializmus jegyé- Briickler Gyttla. Az ifjúság neve ese. ben. Népn~velő 18.. sz. _ k ké zettársításai. Déh-i.d. Taniigy (Nagy- Biichler Hngo. A gyermeke p becskerek) sz. D'l 'd Tanügy. (N. Becskerek) 3. sz. - A nyelvtan az új tante~v~en.. e VI ;t'_ és t:mítón6képz6-intézetek. l. lctár ' IskolaI tam o.,. t A budapesh ál ami po o ~ 'k" kt tásücryi m. kir. mmla er. d + tt a vallás es ozo a o, l B d tanterve. Rla avo, kelt rendeleteve. u a-. h' ~~' 498 ein. sz. a évi május o... en ol'" l') G8 fill. pest, egyet. ny. 1 ~O?: (8l-~' 'f'~' '~i ecrvesületek, népszövetség, nép., T' A nepls!.w al l Jusa o O~ Bug'yakt tlwws..,, l" >'0 sz. - l" f ladatal NepmlVe o ;:). l 5 könyvtárak neve o e :. d t. Biserica!}i Sc oa a. sz. ducatle ~1 e uca or. l d Caclm"iH, Joan. Despr~ e. E~inescu. Prelegere ~inuta ~a ~coa a.e RUCTaciune»de Nllhall '.. or rom. dlu Arad. BI- -«o. t.v de la pedagogla gr.. aplica~le eleme n ara serica ~i Scoala 9. 8Z. '.od,'tban Kisdednevelés 16 sz. 1.. Emma. Mese [LZ Ov,<.~. v Chobochrzr.y d't' l unui invmama,n t eclucativ propriu zis. Costachcsctl, y.. Con l luul e. F. a 8colast. ti. sz. _ Ol '{ F.. i'lcohst D sz. (El'fi. l - Individualitatea. j o Ul. 'l ';~. di e';:.ercitiile intuitive 'Cl cm C).' Prelegere pract.ca.n.. ";SCln JoaH. '1 10 sz <'. A Y tl" ton Ol'.'. 300 coaleii Beumun. lqv(1.a, b" t t' GYilkorl. Poodag. II. _ CsaUlÍhl)zt, ~..JeHu.." Fe gy elroezes és un e es 'k'~ t"uítós(í.a. Néptan. Lapja 47. 8Z. N ' k'" vvt'11'a 8::. a co b VI orsz C,él'lii Emű, ep 'on" : l' V,. jö,ő;e, Beszéü, melyet ft " G' C ~C1'noch Júno." dr. Nepls ~o <.J..mu. d ~t E,J "zterctom, 190G. BuzárovIts. b.'. "le'sen nlon o~ '. :o '" katholikus nagygyu." ' (S r 14 1.) l' Magy. Pestalozzi 28, sz.. L' '. Belső er6ink neve ese. l Hevesm. Tanflgy G.%h-1I Uj 08.. ;~.,, 'a erkölcsi veszede me. c.'iontos 111,u}os. Az H.lusa o 1 9 "-'. sz.,. T"nterv es, Ut ashd. 'J...'s Tanítótestü ( l e t l Értesítő CSelt'cC/7, Jél )/.Q."-. Az U) ". \ 1 2 z -,. k yr főgimn. crol'iia}.. s.., vallástuctomány '\, aci -eg. c.,«)s:; 1 mtc CI i'. Az lskola és a e 'rtes V'. Ro"zl 9-/1-. sz. ~., nevelés rbl1d.íthete ti en alapja. H.CZI. - - ~'l.. JO HELLEBRANT: PAJDAGOGIAI REPERTORIUl\I. CS1.thásí Fülöp, Kuttner Miksa és Földes Lipót. Az új népiskolai Tanterv és utasitások. Izr. Tanügyi Értes. 1. sz. Csu,lah Laios. Gondolato'k az életbelépő új tantel'vről. 13. sz. 373 Család és Iskola Czáró János. Népiskolai «sorozás., Néptan. Lapja 3. sz. - Falusi gyermek-otthonok. Néptan. Lapja 9. és 16. sz. - Napközi otthonok a nevelés szolgálatában. Néptan. Lapja 34. sz. - Az ismétlő iskolákról. Nemz. Iskola 31. sz.. Czeglédy István" A játszva tanulás. Eper.i. Lapok 33. sz. ezerny 01'vospro{essor a túlterhelésről. Népmívelés II D. Gy. A műszaki kiképzés kritikája. Egyetértés sept. 23. (D. J.) Leezoktatás a hazugságról. Papok Lapja 3. sz. - A szemléltem inductiv módszer csontváza. Papok Lapja. 6. sz. Dancze1' Béla. Kultura és nevelés. Nemz. Nőnevelés Önállóan is megjelent. (8-1' ) Rövid ism. Religio 15. sz. Dm'vas Lázá1'. Neveljük tanítványainkat a madarak védelmére. Néptan. Lapja 17. sz. - Népiskolai «sorozás» Néptan. Lapja n. sz. Deiphobe. Bl'iefe an Eltern. Ism. Ellen Key. Taxaszi rügyek nyárutóján, címmel. Nemz. Nőnevelés Dénes Aá1'oly. A polgári iskola célja és feladatai. Polg. isk. Közl SzerkeszM megjegyzése. U. o Deutsch E;'nő dr. Az erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek védelméről. Gyermekvédelem 3. sz. Dez'<:l) Lipót. Az óvodai mulasztások ellenőrzése. Kisdednevelés.9. sz. Dien.-stl ETnília. A gyermek otthon. Nagybecskereki központi áll. elemi népisk. értes Dietz EleI. A jótékonyság nevelő hatása az óvodában. liisdednevelés 1. sz. D-ittler Ida If. A gyermek itélete. Belényesi áll. polg. leányisk. értes A tanuló sexuális felvihigosítása. Magy. Predag _ Ra '/.'((SZ Al'pácl. U. o Dobó Józse{: A szemléltem inductiv módszer «előkészítés I).nek nevezett meiiékfojiáról. Papok Lapja 7. sz. - Az első fokról: Az előterjesztésről. U. o. 9. sz. - Előismeretek az elbeszélések keresésének, illetve készítésének recept jéhez. U. o. 10sz. _ Az előterjesztésben előford uini szokott elbeszélés készítéséuek, illetve keresésének módja. U. o. 11. sz. - Az előterjesztés egy"égeirő1. r. o. 12. sz. - Hogyan járjunk el, ha az egységes szemléltetés lehetetlen? U. o. 13. sz. -,- Az előterjesztés ben használandó elbeszélés tulajdonságairól. U. o. 15. sz. - Ezek szerkezetéről. U. o. 16. sz. _ 1 /'",. fl, ;

4 374 HELLEBR.ANT: P.ED.AGOGI.AI REPERTORIUM. A szemléltető inductiv módszernek második főfokáról a fogalom. magyarázatról. U. o sz. -- Ennek utolsó fokáról. U sz. - Az akarat nevelése a hitoktatásban. Papok Lapja 4. sz. Döbt'össy Alajos. Olvasás. Népisk. Tanügy 33. sz. Donszky LHkács. ISKolai nevelés. Polg. Iskola. 6. sz. - SOl'akozzunk! Polg. Iskola. 10. sz. (A kettős tagozat ellen.) Dőri S. Zsigmond. Kísérleti pedagógia és didaktika Ism. Med gyesi János. Magy. Pestaloz~i 6., 7. ElZ. - A kisdedóvó. Izr. Tanügyi Ertes. 2. sz. - A gyermekhazugságok lélektana: Népnevel. Lapja 6. sz. - A O'yermeknyelv. Izr. Tanügyi Ertes. 4. sz. - A b~rlini gyermektanúlmányi kongresszus. Izr. Tanügj'i Értesítő , Draia. Teoclo1. ]'aptele ~i lnvatatura. Biserica ~i Scoala 11. sz. - M~rala in educatiune. Biserica ~i Scoala 31. sz. Dre'isz'irre/' F(wnc. Altalános és l'észletes oktatástan. Ism. J. J. Egy. házi Közlöny 4. sz. E. G. Jegyzetek a Rendtal'táshoz.Tanál'egyl. Közl. 39. évf l. Éber Rt!z.~ö. A gyakprlati tanítási órák artínyos beosztása. Magy Tanítóképző ",. Edelmuill1 Jlenyhé1't elj'. Züllött gyermekek. Gyel'mekvedelml Lap 2. sz. Eclelsheilll Gyuluy L'ipát II}'. A gyermekvédelemról. F'elvidéki Hiradó. (Eperjes) 23. sz. - A társadalmi gyermekvédelemről. Gyermekvédelmi Lap. 1. sz. Egy év középiskoláink életéből. (Az idei értesítők alapján.) Pesti HirI. 211., sz. Elek Gyula. A palatáblákról. Néptan. Lapja 28. sz. Elek O.szkú j' dr. Elméletek az akaratról. Egri fől'eáliskola Értesítője 6-~3. 1. Éle.<; Eá j'oly. A palcttáblítkról. Néptan. Lapja 30. 8Z. Az ember lelki élete. (A ml{veltség könyvtára.) Ism. Karl LaJOS. Magy. ])redag. 2'~ Embci' Jlí nos. A közoktatás egysége. Néptan. Lapja 48. sz. -- A testi fenyítésről. Népmívelés. II L Enl-bey Kál'olU. Nemzeti népoktatásunk válsága. Alkotmány nov. 6. és Népneyelő 45. 8Z. - A Rendtartási Hzabályok szelleme. Népnevelő 24. sz. - A katholikus iskola jöv6je. Népnevelő 39. sz. E'nc[) 'e i GCj';:,soll clj'. A rendtartás reviziójához. Tanáregyl. Közl. 39. évf L ('{). Dalok a népiskolában. Zeneközl. V. 1. sz. HELLEBRANT: P..EDA.GOGI.AI REPERl'ORIU~I. Epe'Jjessy I;;tván. A népiskolába lépő g''''ermekek. mívelés II. 12:) ~ Ismeretvilága. Nép. Erdei iskola. NépmÍvelés , Erdélyi Ká,'oly. Az iskola és a h 'G aza. (:rem'ges Grosjean könyve.) Budap. HirI sz. Erdődi JÚyw.<;. Népiskolai nevelés és t''\,lll'tástan A.. t t.',.. ( (. z uj an en szerlllt átdolgoztak GUlsvanitz Vilmos és Klinda Ka'l'olv 5 kl' cl B d ',". a. II a- pest (8-r ) 3 K. 60. Ism. RelicTlo 1'7. sz. Erdó's Istvún. A kézüo'yesítő oktat'is tanterveo MaO" S'k t' k tat ás 10. sz. o.,. ej l e nema-o.- E d" B'l N l' r.088y.,e.a. ~ ap o a magyar rajztanál'ok és l'ajztanítók évi ;nn:us navában tartott nagygyűléséről. Budapest, (8'1' ) 6 K. - Ism. C. G. Népmívf',lés II Az Eérettségi vizsgálat reformja. (.J.1awiregyl. Közl. 39. évf Az 1'.zsé~et.Népakadémia három éve. ~épmívelés II. 164, Esztetikai nevelés a skótokilál. Népmívelés I l. F Egysépes középiskola,. egységes jogosítás. Nemz. Iskola 5. sz. (E: Z! Az erk~lcsi é~zék fejlesztés6. Papok Lapja 3. sz. - A tegyelmezes a hüoktatr8nál. Papok Lapja. 5. 8Z. Fábján Im/((. A gyermek játéka. Népmívelé~ Ovodt-i,ink száma. IGsdeduevelés 5. sz. F(u ka,o;;.8úndoj. A tanten'módosítcis alapelvei. MuO'y. TanítóképzŐ ,7. 1. o. f(w) G1,.fI!la ZSÓ,flll. A néli ke'z.l mun 1l a. t 't'!'. u am,tsa az UJ bm tel'v szerin t. Népoktattis XI. n. sz. A fhik és leci.nyok együttes tanímsa. Néptanodrr 20. 5Z. Fodoi' IgnúI'. Ingyenes nópoktatás. Néptan. Lapjll. :? sz. Fokozatoss:ig a nevelésbell. Re1icrÍo 1 ~ ~Z Földes Lil)()t. A szülői iskoht (~ázi L~e-~-~lés.) Izr. Tanügvi Értes. 4." 5., 6. 8Z. ~ F~ldl.'.'I :l::!i.'zlís. A polgári iskola nemzeti hivatása. Polg. Iskola 2. sz. Folcl cs hlnw.;. A polgári fií'ískola refo"lnia Polg.,. k l (\ o ' < 4 Je. ls, O a v. sz. A f~imenő bnítlísi rendszer. (A főgimn. tanári kar előterjesztése. i SRl'OSp. ref. Lapok sz. Fóti Bernát. Gyer-ruekeink egyeni nevelése. NéptmlOtla 21. 8Z. - Hazngságok 8. tanítá'lban. Népta.n. Lapja 23. sz. A fővárosi polgári iskolák évvégi vizsgájatai. Népmívelés I Fi'en..yú D.~jos. Ellentétek az iskohi es családi neyelé~ között Ev Ő'- álló 5. sz." '. l F"e II nd. Emberismeret és él'zületi tananyag. Magy. Kisdednevelés XlI. 10. FZ. 375

5 376 HELLEBRANT: p..edagogiai REPERTORIUl\I. Freund Bel nát. Egy kis psychologia. Nevelés XI. 9. 8Z. (Praktikus psychologiáról. ) - Neveljünk háladatosságra. Képoktatás XI. 6. sz. - Erélyes8égre való nevelés. Nevelés 23. éyf. 8. sz. - Pozitivizmu8 az iskolában. Szilágyvárm. Tanügy 5. sz. Ftimmel J. Az ifj. könyvtár idegenajkú iskolában. Néptan. Lapja 14. sz. Vl'itz GyÖi',CfY. Iskolai és ifjúsági könyvttirainkról. Győregyh. kath. Tanügy. IV. 15., 16. sz. Fülc Mát,üI. Az óvodai gyermek anyjának nevelése. Kisdednevelés 17., 18. sz. Füzesi Má1'ton. A slöjd az új tanterv keretében (Felolvastatott a Kassai tanítókör gyűlésén). Budapest, Markovits és Garai ny (8-r ) és Nemz. Iskola 10.,11. sz. --- Tapasztalatok a slöjdoktatás köréből. NépmÍvelés I és Magy. Kisdednevelés XII. 4. sz. -- A slöjdről. K1.ssa, László B (8-l' ) és Néptanoda sz. G. 1. Cartea de cetit ca baza instructiunei ~i educatíl~n E- popotahi. Renniun. lnva,tatorilor.l g. sz. " Gál KeleJl/cn Ili'. Harc a míveltség és nevelés eszmenyeert. Kereszt. MaO'vető 81-D2. 1. G(Í;I'dú~~y'i Géza. Új szántás, új vetés. Népmívelés I (A nép. nevelésről.) - St. Megjegyzése. U. o Gárdo8 Mór. «Nevelj az életnek.)) Néptanoda, ti. sz. GásJjál' Jsii'án. Az irka. Népisk. Tanüg'y 8. sz. GCí'encséi' I~lván. A l,öltészet a pmcbgogiában. Csaba és Iskola sz. -- A mese a népiskobi oktatásban. Csalác1 és Idwla, 7., S. sz. D'iszka ])eli/l'il'i. ltszrevételek az új tanterv és tananyagra vonatkozó lao'. Tanítótest.. Értes. (Torda) 9. sz. G-hu:.;,; Fel'cHe. A nevelés miívészete. Székely nép 2. sz. Glósz Jáno.'). Hajb,m és p{tlyaválasztás. Szentgotthárdi áll. gimn évi értes Gömöri.:lándoi' '"...lel... t,'l'!'sadaiidi' ne"ele',., '.~ ce'l.;jo. _ a e'.0 c! feladatai. Család és Iskola 6. sz. -- Az egyéni nevelésről. Család és Iskola 14. sz. G(i)'Csüni' Dénes. Iskolai jutalomkönyvek. Alkotmti.ny sz. - Iskolai értesítők. Alkotmány. 190., 191., 1 \12., 19G. sz, Göttl [{ál'oll!. Pályaválaszttí.s és a pojgc'll'i iskola. N. Becskereki tul. polg. isk. értes G1'UiiWW (J[ollhuíl'i) Döme és G~('í! J>~Ic(11i Osztatlan elemi népiskola HELLEBRANT: P.'EDAGOGIAI REPERTORIUM. 377 részletes tanterve. A nao'ym&1tóságú vapás és ko" kt t'". " ~ -,..,:" ~..1 zo - aasugyl minister llrnak 1 nou. eyl JLlUlUS 6 ón l~"lt ~~OG\. 'I l'. a. Ji", Z. sz. lenae_etevel kladott ~a~~rv és utasítás alapján. Kaposvár, Szalai F. (8-r. 124 l.) G1'Clmri'la Ödö'n. Népiskolai «sorozás.') Néptftn. Lapja 1. sz. (Tankötelezettség ireresztülvitelér61.) Gí'egus Gyula. Népiskolai «sorozás.') Néptan. Lapja 4. sz, -- Reformtörekvések a «népiskolai sorozás» alapján. Néptanítók Lapja 10, sz. -Mikór kezdódjék a tankötelezettség? Nemz. Iskola 26. sz. Gregu8 Gyuláné. A tanulók figyelmetlenségének külső okai' a népiskolában. Néptan. Lapja 29. sz. Gi'ész Ernő. A testi és lelki élet harmonikus fejlesztésének fontossá.ga a népiskolai tanításban. Magy. Pestalozzi 39., 40. sz. G)'~tsorea}:t, 1. T Super~cie1itatea ln ~coahí.. Biserica ~i Scoala 36. sz. Gi'oh Istvan. NemzetI törekvések épít6 müvészetünkben. Népmívelés I GHb,~tz~ ~á!iíl án.. Az Í~kolák tisztogatása és fiítése. Néptan. Lapja 3. sz. - Kl soporje az Iskolat? Népta!!. Lapja 11. sz. (;'w l-ilt. Neue Wege und Ziele der Jugenderziehnng. SeImI. u. l\irchenbote 4. sz. Guttenbc'l'[.! Pál. A slöjd mult jából. Népmivelés I G1lzsvenü::; nlmos és [(/írnia [(úl oly. Népiskolai Nevelés- és Tanítástan. 5. kiad Ism. BeIányi Ti vadai'; Hi vat. Közl. 13. sz. Gurulás Kál o/!f. A jövő polgári iskola nemzeti missiója. Pancsovai áll. polg. fiúisk. 1!:!056. értes A gyerrnektanulmán)'ozás mai ~i1iapota. Népmívelés Ú. 4, A gyermekvédelem lviagyarol'sziigon s a jövő fehtdatai. Gyerrnekvédelem Z. Gyöl'c János. Az idegen szók használatáról. Nevelés 23. évf. 8. sz. Győ!'ll!! Jún o.'). A székesf6víí.rosi tanköteles gyermekek beiskoláztatása~ Népnevel. Lapja 13. sz. Gyul, Púl. A bögötei szociális iskola vizsgája. Népnevelő 37. sz. ~yul(:iu ]:~hl d;'. A tanító a. béke szoigitlatában. NéptHll. Lapja 5. sz. (T'Yuns t,cza. Egy Ütnító tapasztalataibói. Népmíveléa II (A szülői értekezletekről gyermekjáték-, ~yermekvédelemről, ifjúsági könyvtál'l1k rendezéséről és a virágkultuszrcil.) - A llillgyar slöjdtaníttis. Népmívelés II (ll. B.) A kisdedneveiés külföldön. Népmívelés I. 197-, H., J( 1/. Die Lehnnittelausstellnng ill Kronstadt. Schnl- u. Kirchenbote.lö. 17. sz.

6 378 HúLLEBRANT: P,EDAGOGLU R::::PEilTOmUJI. Hajós Lajos dr. Az egyéniség megismerése és az egyénítés az elemi oktatásban. Népmívelés I l. Hqjta-i Etelka. Ifjúsági könyvtárainkról. Polg. isk. közl l. - Ifjúsági könyvtáraink kiselejtezése. Nemz. Kőnevelés Halász F e1'e"nc. Nemzeti állam és népoktatás. Népmívelés II (Önállóan is megjelent.) - Ism. Szentmártoni. Prot. egyh. isk. Lap 47. sz. - Pallós Albert. Család és Iskola 20. sz. - Egyetértés 3'17. sz. - Dr. Őszi Béla. HeVeSlll. Tanügy. 11. sz. ~ Néptanoda 39. sz. - Nemzeti népoktatás. Polit. Hetiszemle' sz. Hall, G. Stanley. Adolescence, its p3ychology and his relations. Newyork. Ism. Benczelits Jázon. Huszadik Század XIV. köt L Ha ZZCI' Istcán. Iskolahönyvet a tannlónak! Népnevelő 15. sz. Hantos G'lju.la. Elmélet és gyakorlat. Család és Iskola 14. sz. - Az isk~la hatása. Család és Iskola 12. 8Z. -'- Tanításunk hiányai. Család és Iskola 4. S2. Ha-i'kány'Í Ede. Az "együttes nevelés. Huszadik Század XIII. köt Harnacl".4(/. Die Notwendigkeit der Erhaltnng des aiten Gymnasillms in del' mödernen Zeit. Berlin, Ism. Endrei Gerzson. Magv. Pm dag l. H w's(1'l:u-i Istt'ó'Jl. Az élő, önálló, személyes meggyőződésen alapuló hitre" való nevelésről. Tanári székfoglaló. Sárospatak. GO f. Ism. Raffay Sándo~. 'I 1 heol. Szaklap H(/1f.S))J'i~!qHÚ('. Néhrtny szó az új érettségi vizsgálati l~tasításhoz. Tamiregyl. Közl. 39. évf GH. 1. liat,({.<.: Ji'l!w. Az idegesség. Magy. Pestalozzi 3. sz. J[al'a.~ J.-.:;lt'éw. Új tanterv, új tankönyvek a főyúrosi js};:olfikban. NépmÍvelés. II G':) Iskolai és tanítói könyrttil'ak Népmívelés I. 4-G3-4, Hl/i'US Púl. Az új ~Népiskolai tanterv))-ről. Hevesm. Tanllgy. 1. sz. A luízi föla.datok. NépmívelésI Hazugságok a tanításban. He!}f~llü.. <;!-,,~jg.'':. Néptanít. Lapja :S. ~s 20. sz. (A fölch'ajú mnnkák hibás adl1tail'ól szól.) - i:":zcitlr/uöi'fl!/'i LaJOS. U. o. 17. sz. -- liw'(/.',g!/ulu (i". 8ZllU') }JI'J1d:r. U. o. 19 sz. j]/il,l;liyi Dúnú". U. o. 20. sz. - Du I "I'U-'; LÚZÚi.!)ollál, S-iiH~n. U. o. 26. sz, -- Júr/hi- 7..~iglJl(lI/(I. U. o. 2~. '-<z. --- La!, aío.; LaJOS. U. o. 25. sz. -- Hnc/n l'-i.cll V~jn:<. U. o. 2 (:i. sz. - 8, /töli József. U. o. 27. sz. - JJez.<;( j Lii Illt. U. o. 29. sz. ----:- Io/;(/108 L(~jos. U. o. 33. sz. He[fcdií" ÁI m-in. Az iskolaház. Népmívelés I_ HELLEBRANT: P.ED.-\GOGLU REPERTORIU)!. Hegediis Ai'i)úd. A belépő-vizsgálatról. Tanáregyl. I\.özl. 39. évf Hámich Józsa. A család és az iskola közös nevelői Család és Iskola 18. 8Z. 379 munkássága. Helyvig Ede; A tanítás új tervezete. Iskoláink 1. sz. Hergel Gusztáv. Középiskolai tanulóink munkabírása és a munkabírás értékelése - nyomán Dr. Kohlbach Bertalan. Gyakorl. Pmdag. II Hevesi ll/ól'. A tanító nevcllői hatása az iskolán kívül. Néptan. Lapja 25. 8Z. - Gyermekszínházak. Néptan. Lapja 11. sz. --'- A népiskola nemzeti föladata. Nép tan. Lapja 31. sz. -' A szexuális felvilágosítás kél déséhez. Néptan. Lapja 38. sz, Hodoeg1(,s. Nemi nevelés. Egyh. Közl. 5. sz. Holczrnann Ferenc. A mi-íveltség és az iskola Győri Skultéty László fiú-isk. értes Ho-reczk!} E1'I~'ilia. A palatábla. Néptan, Lapja 31. 8Z. HO'l"vúth Cézá. i' dj'. Néhány jó szó apró madaraink érdekében. (A.Madarak napja. ) Pápai kath. gimn. értes H01'Váth E. János. Órarendkészíté8. Népnevel. Lapja 11., 12., 14. sz. Horváth 1.Yep. János. A könyv szeretete. Népnevel. Lapja 22. sz. Horváth Lajos. Gondolatok a hazaszeretetr61, s annak ft:,jlesztéséről a népiskola föbh tárgyai által s néhány szó a tárgyak általános módszeréről. Délvid. Tanügy. (N. Becskel'ek) ö--7. sz. Hosszu Lajos. Az anya a gyermek első nevelője. Nemz. Iskola 40. sz. Hübnei' Gyula di'. A neveléstan kézikönyve, I. rész. A testi élet ismertetése élet-, egészség-, s n6veléstani vonatkozásokkal tanítóé8 tanítónő-képzőintézetek sz~imára. Az új tanterv szerint. Budapest, Szt. István T. (8-r ) 3 K 50 f. i. m. Az egységes középiskola. Magy. Állam 272. sz. i. s.a felekezeti iskola ellen. Magy. Predag !)' 1. Jmre. Súndoi. Nemzeti jellenlyonások nevelésüniíben Magy. Pestalozzi 17.,18.,19.,20. sz. - Magyar vonások nevelésünkben. Budapest. Ism. Szitnvai Elek. MHCTY. fhoz. társ. közlem l. o. - Az újító törekvésekről.osalád és Iskola sz. (A nevelés reformjáról.) Inwich Jánns. A szü16i értekezletek irányelvei. Magy. Pestalozzi 15., 16. sz. - K.óJ'O!pi D~jos. U. o. 17. sz. Incze Isb án. A szülők és az iskola. Nagykanizsai kegye. főgimn. értes

7 380 HELLEBR.A.NT: P.<ED.A.GOGIAI REPERTORIUM. lnd'í'e'i, Geoí'gin. Sim~ul intelectual ca factor principal in ~coala poporaia ~i granc1inarul lui. Foia ~colast. 9. sz. Ingyen tankönyvek és ingyen iskolaszerek. Népmívelés II Ipolyi Tamás. Régi és új nevelés. Huszadik Század. XlV. köt. 216_ l. Jablonkay Géza dr. A gyermek tanulmányozás módjai. Népmívelés r Mit beszélnek a kis miivészek rajzai? Népmívelés IL Jahn, Di., JI. Ethik als Grulldwlssenschllft der padagogik Ism. Dr. Sz.lávik Mátyás. Athenrnum Enm'ei Gerzson. Magy. pffidag L Ja l.-ob-inyi Péter. A középfokú iskolák vizsgálatail'ól. Nevelés 23. évf. 10. sz. Já-j'()'''!:! De:.sii. Etikai nevelés. Egyh. Közl. 29. sz. Járványszerii idegesség az iskolás gyermekeknéj. Népmívelés II ~60 L Jász'i Osz/;(lI'. Szabad iskolák Badap. Napló 300. sz. JeaJip!o'ng J()zsc( A gimnáziumi oktatás céljáról. Pancsovai áll. főgimn. értes Jő. A nemzeti nevelésről. Magy. Pestalozzi 22. sz. JM,:uy EtV};'!'. A polgári iskola és annak munkásai. Polg. Iskola 9. sz. Jnlray.-in/aZ. Az ötödik osztály tanítója. Gyakorlati vezérfonal az elemi népiskola V. osztályában kötelezett összes tantárgyak tanítására. Tanítók Sz ava sz. - vezérkönyvei. Ism. Kr-íkosy Ödön. Tanítók Szava sz. K. Lndol.''iku. Az intézeti nevelés képe. Magy. Pestalozzi 5. sz. KltTI(/ebn G?lnlll. Fiítés és szellőztetés az iskolákban. Népmívelés I. 2~) Kaj,ín J,íz.~cr Az iskolák tisztogatúsa és fűtése. Néptan. Lapja 7. sz. Iút;j tsa Jl.Íz.<;c( Az iskola nemzeti ünnepei. Magy. Pestalozzi 4,2. sz_ K/timár/. Jliksa cl?'. Szoktassuk a tanuló ifjúságot ömwó munkásságra! GyakorI. Predag. II G A :,;zövegdiktúlás az írásbeli érettségi vizsgálaton. Pótlás Schmidt Mádol1 fölolvasástuloz. Magy. Predag A tanulók pályaválasztásának statisztikája. Tanáregyl. Közl. 39 évr. ~ A IV. osztályt végz8tt tanulók pályaválasztásának statisztikája. U. o. 3::!8. L - Olvasmány serdült ifjak számára. Magy. Predag (Ismerteti Doumer "Livre de mes fils)) cimű munkúj.át.) J(((1'l J. Iskola és család. Népnevelő 38. sz. Keo'o/ú il MÚi' di'. Állam és egyház viszonya fi magyal' népoktatásügy körében. NépmÍvelés L HELLEBR'lNT: PJEDAGOGBI REPERTORIUl\f. :381 Kátolyi S~ndoi'. A népjólét előmozditása. Néptan. Lapja 49., 50. sz. Km'say Sanda)' dl'. A gyermekvédelem. Bácska sz. Káth József Minő eszkö.zökkel érhető el az l'sko1a'ban t ' t i a el'mesze,es fegyelem. Győregyh. kath. Tanügy. IV sz. Kaufmann István. Az ifjúsági olvasmányok kihönös tekintettel a hazai nem magyaraj~ú iskolákra. Délvid. Tanügy. (N. Becskel'ek.).4. sz. - Krrnmer FrIgyes. HozzászÓhís. 5. sz. Kazaly Jrrnoe dl'. Egy tel'v a serninal'iumi nevelés él'dekében Papok Lapja 3. sz.. Kecskeméthy László. Az ismétlésről. Néptan. Lapja 22. sz. Kelemen János. Az osztályzatok értéke. Nemz. Iskola 41. sz. Kemény Fej'e'ne. Glossuík egyankétről és egy jegyzőkönyvről. Magy. Prndag (Az egységes jogosítás u köz épiskoláró1.i - Együttes nevelés. Tamíregyl. Közl. 39; évf A bék:mozg~iom predagogiai jelentősége. Magy. Prndag Kej,tész Odön. Arvaházi impressiók. (Prndagogiai és szociológiai szem. pontból. (Nemz. Iskob 12., 13. 2Z. Kr Testi és szellomi munka. MaO'y. p"tdao' KippCi' István. A polgári iskola ~el~zeto'a;da~áo'i hiv~tá~a. Polg. iskola 5. sz. o '" Kidtly Keo oly. A polgiiri iskolai tankönyvekről és azok bíl'álatáról. Polg. isk. közl. 4 4, Kij'it~f'.8~/(', S~efan. Scopul educafnnii dupa pedagogia solidarita,~ii. BISei.'lCa ~l Scoala. G., 7. RZ. Kiss Gábor. Az új érettségi utasítás adm iuisztrativ intézkedései. Tanál'- egyi. Közl. 39. évf Kiss József Az erkölcsi jellem nevelése. Család és Iskola 9. sz. Kiss Li~j.z.u. Vers átalakítása játékká. Kisdednevelés 1. sz. Kiss L. /'O!iÚiI. Al. új tanterv ismertetése. Szilágyvárm. Tanügy S., 9. sz. Kiss jliihál!j (li'. A gyermekvédelem egy nagy kérdése. GyermekvédeImi Lap 8. sz. A kisdedek tanítcísa. Népmívelés I. 56. l. A kisc1edóvól1ő- (kisdedóvo-) képző intézetek tanterve. Eiadta a vallás- és kö:<üktatásügyi m. kir. minister évi 57,4.72. sz. alatt kelt rendeletével. Budapest, egyet. ny (8,1' ) 24 fiil. Kiserletek a házi és iskolai f.:'ladatokkal. Népmívelés II. 50:3, 1. Kobán!}. Az óvodai mn]asztt't.sok ellenőrzése. Eifldednevelés 7. sz. Kohányi Gyula. Hivatásunk. Csahid és Iskola 5. sz. Kokas lyándoi. Az iskola ft nemzeti ipar szolgálatában. Polg. isk. közl A kolozsvármegyei egytnnítós, osztatlan népiskolák részletes tantene.

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

Pázmány Ágnes Szabó Károly Szilágyiné Szemkeő Judit

Pázmány Ágnes Szabó Károly Szilágyiné Szemkeő Judit 120 Pázmány Ágnes Szabó Károly Szilágyiné Szemkeő Judit Cikkünkben rövid áttekintést adunk a 19., 20. század népiskolai tanterveiben, olvasókönyveiben megjelenített családképről, a nevelést szolgáló illusztrációkról.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy

Ackermanné Kelı Kamilla. Iskolaegészségügy Ackermanné Kelı Kamilla Iskolaegészségügy Iskola-egészségügyi törekvések a XIX XX. század fordulóján: az egészségtan beépülése a hazai tantárgyi rendszerbe Az egészség fogalma a történelem folyamán sokat

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

Szabadon választott tárgyszavak teljes listája:

Szabadon választott tárgyszavak teljes listája: Szabadon választott tárgyszavak teljes listája: 15.márc márc. 15 március 15. "Az újabbkori német népiskola" kongresszus "bioiskolák" "egyszeregy" "Fűben, fában orvosság" "Gyógyítva nevelő iskolák", járatszervezés

Részletesebben

Oktatás Informatika. 2009 2. szám. A tartalomból

Oktatás Informatika. 2009 2. szám. A tartalomból Oktatás Informatika A tartalomból Z. Karvalics László: Két kontrollforradalom között: az információs társadalom közoktatásának körvonalai I. Tomasz Rowiński: Az identitás digitalizálása Főző Attila László

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben