P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I."

Átírás

1 HELLEBRANT: p JEDAGOG1.A! REPERTORIUM. 369 P2EDA.GOGIAI REPERTORITJ~I. A magyar predagogiai irodalom 1906 ball. A Ptedagogiai Túrsaság elnökségének megbíz:l,sából a múlt évben először állítottam Ö,3sze a magyal' pffic1agogiai irodalom l'epertoriumát. lviost másochz ben adom az összeállím,st, mell az év gazdag irodalmiit öleli fel. Az egész anyagot következi) 10 csoportba osztottam : 1. Elméleti és gy<1kol'lati PfficLagogia és didaktika. 92. Módszertan. 3. Iskolai törvényhozás, szerv8zet, f.2iügyelet, tanító- és tanárképzés. 4. N6nevolé~. 5. Testi ne,"elés. 6. Szakoktatás. 7. Gyógypmdagogin. 8. Külföldi hmügy. 9. Neveléstörténet. 10. Vegyes. :iviint látszik ez össze~\,llít<i~nál némi váltdzfts történt; amennyi. ben a tavalyi 11 csoport helyett tí'ébe wn az nnpg beosztva. Ez onnan van, mert HZ elméleti és gyakorlati pmdagogiai csoportot egyesítettem. Igen sokszor bajos volt a cikkek beos:;;tása. Némely cikk vagy értekezés HZ elméletibe ép úgy beillett, mült lt gyakorlatiba. Azt hiszem, ez egyesítéssel csak könnyebbítettem a keresést. rrörekvéscm most is az volt. hogy lehetőleg mindent összegyűjt. sek De ez nem sikerl'tlt minden tekintetben. A tárgy természete hozza mao'ávnl. hoay esc\" könyvé zet sem lehet teljes. Bizonyos nz, hogy mi~den érték~s81~1) cikk: értekezésya,gy könyv 'fel van yéve. Óhajtom, hogy fl repedorinm minél nagyobb.szolgálatot tegyen (l, pmdagogiai il'ochlommnl foglalk()zóknak. IlLeg kell még jegyezuem, hogy ~lz iskolai könyvek (minők llyelvtt1n, számtan, történelem stb.) mellőztettek a l'epertoriumban. A neyeléstant é::l oktntástant tárgyftló m{lvek azonban, ha mindjárt kézikönyvek is, mint beleillők, fel vannak véve. 1. Elméleti és gyakorlát" d.. 1 pre agog Hl. és didaktika. A. A dicséret az iskolában N'. k Aggházy Kan~'il A k t '. e~ls, -. Tanügy 5. 8Z.. aonal hkepz' '. Közl es es a predagogia. Ludov. A.kad. A.qr-icola. Erkölcsi nevelé" Pol' t. Alapi Ist'l.'án. A. mull 1 -a :. t' l. H~tlszemle sz. n. s"ere ete. Nepnevel L. Q ~ A le:candei, Bernát Az 1 ~, 1.. apja u sz.. o vaco Áonq,-ekl"1 N', ; '0 epml velés I Alexy KOi'néL A gyermek joo" N' lelki, fej'1 "d" k. oa. eptan. Lapja 51. sz. (A gyermek :,_,~ e~en~. e1őmozdításáról.) Alta~ Rt:~.su. Evvegl gondolatok N vizsgálatokról.). emz. Iskola 30.' sz. (Az évvégi Alteru p " T alll 'tá <,8 az elem'. k,}'.. Papp József. lviao'y P ;) l IS ~(. akban (RlvIsta d 'Italia) Ism. Cs... e' 83u.ag l Al Vlncy Sandor.,Kö '. kl'.. '. zepls O al l'efúrmjavasl t k A k", mstenum meo'bbí,s'ib '1 N ' a o. "ozoktatasügyi mi- (8-r. 2,W 1.) 50 l{ ~ ~. l ag!va~.a~ (Budapest. NaO'el O) G". sm. Gül'csom Déne AIk t; o. r~nso: Bt:d_llp. Napló 193. sz s. o many 212. sv. Ambe1 fl Jo:::set.. ruxi1kt. aktív tauításmód Ma' "1' " - Az oksácri törv'..' aoy TUlllton:epzo ,o eny energetlkal mao'y"a,,',.' O... bolcseszetében Maay T 'f '1_' 'e (lclzata stwald természet-. '('o allioohepző S' 1 Ambrus Zoltt1n A s";nh"....,.. <H az mint l" N' - ', A-n I-e. Lelki ren(~elle 'k neve o..l. epnuveles I. 4.í-53. l "l nesseo'e-. Né ]",,.. AntÍi'cúi/Sz/,?/ Olga. Go d l~' k ' pnev:, o 4 ö -41. sz. b 'l n o,lt~ li, nevelesr 6l (T 1 +. L O~ es leyeleiből. ) Nevelés 2') 'f 6 ~~. o.s ooj eó napl ój tí. - - Le'tuyok é fi 'k.,... ","). ev. -f. sz. 'Z 'n' s, II.wzos ÜtnÍt.lsa. Nevelé;;; 9'J e'vi" 10 A ng1/a IfI l' E '. ~ij. sz. " < íi L'I A n. ino"edelmesséo' o o' r"" )Ise 1 e( 1 neveles ' '. 9 - meg nem engedhető feo"ye1mi eszkö "l"'u ~. 'r. Antistati.~;:.ti!,,{s. Kalkull1"ír <:i b,,;" Ú +",' 7.0 d ol. KIsdednevelés 5. sz. 185 l ~.. ~ E', SÜLlsztü:::a. Tanáreavl. Ko' ' 39 ',~ q. ej ZJ.. ev!. Ardelean.,!oun. FOl'marea 50. sz. camcternlui in ~coalá. Biserica ~i Scoa~n. Arnold János lz l;' ~' t " '. -,J an en es az: osztatlan nél)iskola. N', 1. sz. eptfm. LaLi!, Az árvaházak és az ;í.l1am; g'" 1 'd B. A lif'k k "., " J e. me"" e, elem. Gyermekvédelem 6. it l or ezdod'el- a ti'" l. B l' ". J ' < HUl.\:ote ezettség? Nemz Isk'] 2:1, ac les.]0 Z ('/((. Erkölcs' l' p, " u a """o sz. Bakó B"l' T..,: neve<es. etrozsény é" vid. 22. sz. v.u. i\ovendekemk mno"(m.t. 1 l';,.,. Balr.on1 1i ]r.' '..,'" <:> ~alsko a.ic< Neptan. IJapJa 40. sz. E 'l' '}'. ~ Ufj(). A JOVO lskolcija. Polv. Iskol') 4 sz aa'7~1/f'l ",)".,. ~C.,u w. A nül kézimunka k', t/o II '.. c o HL cts. eve~:m. Tanugy 12. sz. Magyar Paed.a:;ogia. X Vi ~Z.

2 370 HELLEBRANT: P.ED.\.GOGIAI HEPEl1TOnHJilL B l.! a Ifj "1. a n Kr't"07.y I o Tantermeink világításának, kérdéséhez. Ford. Erdős Ib,t' va',n. Maocry. Siketnéma oktatas _1.. s.z,', II Bal1ó István dr. Küzdelem a falusi - l f Jusag erkölcsi romlása e en. Székelység sz.. 1, d criában. Magy. B l, J' ~-'ef fl?' Az «élettani és lélektalll, a lap. a pm ago a,o o O... ~ L. 2a~ 301 l ' ' vd-. Tanítókepző d ' d nit: nok szükségesek a pedagógia _ Ú' tanterv ünkön mlcso a mo,o':j,;a", ~ "" J " 'l') M cr' Tanítókepzo 4J szempontjabo. 1 ar: J '., o'vl. Közl. 39. évf Balogh Péter. A középiskola reformja. Tanarec~ -: f';~ ~'79, ". 'I- 9 Ú)6 l,uo;),', ;)jf A hasznos olvasásról. Bdp. kegyr. fogimn. er.es, --.. Ban.. ozse." 1. l' nemzeti nevelés Banyai. " J' (l"ll. 7 b Az emberszero~etre. való neve es a ' l~;'tlat,,iban. Néptan. Lapja 16. sz,.'.' k l 11 szo v. o,, b ' T'n "Ire A SZOCIa 'l' IS ~le.j. v1. " k o l a. Csalld (Cu e's Is'o a. sz. és az IS Bara a.~, l!. t,,. c- ll Szorga '1' m] k" on ~,'v PoleT Iskola 8. sz. l. o' Bara.nL/tU. YU,L,, 'I sz. ',I,l!,,.. Az iskolai f8 o yelmezes. Nemz., SKo~a Barea i"l{,uui. o l'.'. 'l Maa<'. Tanítóképzö ", I. BW'esa.Ianos al. A o. cryermektaun manyozasro.. ( oj 444~449. L, l K" l ')(1.,... kú "k" óvf ,"l. Tnnareav. oz. uv. '. - A C'illlllázltllDl on,.pzo OIOn.. " '1',;". té'lée 1 lélektani oktatásáo. f In "l,,-i- e 1 a tanhofi:epzo'ld _ u ü. Bu)'csai JÚZ8r? \.!í:ler V", h, < " t' t 1 í1 f);;g értes. : 'll ta íto1-epzo III eze Vvu '"'4 ban. BajaI a " ll, u.,\ 'nü t le 'SI' e"'zköz Népmívelés II. I _ 1.- Bá'l'I;Zy l~ll'un....>.z e dc min neve ", 7G. "'''l L - - SzereQsuk ". a gyerme k e. t l In". TÚllÜ!tÜ Ért.e,;;. 5. sz. L<. BúnJ I I oli/os. ~, '.,., '. 1 ',_, I 5-t I).,.{:,- n il Kisdec1neV2ws. Nepmn8.1.e"",. 'CO L,)!..,.L it., l' ú)6~ 1 ~ Az új iskolaköl1yvekn'jl. l\épl~iye es, ~.~.,1',- II 4.{7-M , '. - aedéiyezese Nopm.lvb es.., - Az isk,-,li1,,~onyveh. edo., ~ l' '.' '8 t'í,rtl'ldfllmi jelúntősege. JhU'ii,t,1111,(, I. ~ ' ' 1 :\. O'vermékJátekok p::lj( <l,gogl,ll e ( < 'o... II ;;)36 0')8 l. Népmí~ des «).. Isw. Dalb Bernát. Izr. Tanügyl - S~áz gyermekjáték. Budapest. Értes , 1 t -' "),. TI( Ism. ED drei Gerzson. 1 vviik u. Cllarn.L~"el'. ~~5 h78 l. BaWtW1lil,. 1 J.,,,, Magy. P;e<1ag. ;), --;) '.. '.. l Ti',l)irwen. I~m. OzoraI,_o " BaUií1(.!I/I'iuit ()I',(,W. Ueber '_ Rl!}c1ererZle 111llg..~ o '" ' 'elé' I 501--;)0,). 1. Frirrves elj~111v ::;.,. T' '. 1', I 0.1ü1 1. o... '..,.. 'i'i..,éfekrol. "Nepmne es. _. ( Bcz.), Az elemi lslolal uj lr~,.l.~ " (l'''lni crvcl'mekvédelem tel i()zu.,. A no 11lll11bHJil a,.,l Bécltl-,scil t~'ir)mt("1' r én. Gvermekvéüelmi Lap 4. sz. 1. 'l.' Iskol", 14 8Z. " 1 t" 'l CS" 't, P'1 co. B ene Lujo.,. A mesék ll.~egv:l oga, ~saro.. k"hn -. ','- 'r >1'8'S I B e'luxl ci, J:Jek. Néllisko.al l. es ncp:,q, -" IJvvt'lrl '"..,. ep.1j.l\ e ~. l. HELLEBRáNT : PiEDáGOGIáI REPERTORIUM. Be'i'end Miklós. A környezet hatása a gyermeklélek fejlődésére. 371 Ujság 354. sz. Be~'gmann József: A madarak és fák napja a slöjd szolgálatában. Magy Tanítóképző Be) ze1.."iczy A lbert a polgári iskolai kérdésről. PoIg. Iskola 8. sz. Berzeviczy Gizella. Tudományegyetem és polgári iskola, Polg. Iskola 1. sz. - Ifjúságunk jelleme. Po 19. Iskola 8. sz. - Dualizmus az iskolában. Polg. Iskola 3. sz. (A 7 osztályú polg. iskola kettős, tagozottságáról. ) Bessenyey Lqjos cl')'. Az új érettségi utasítás 7.. B). e) pont jához. Tanáregyl. Közl. 39. évf Az indulatfolyamatok tanításához. Tanáregyl. Közl. 39. évf Hielek Antal (Dezseri) Az osztályismétlés. Egyetértés 204. sz. Biró Lajos. Az etikai nevelés fontossága; a költészet ennek szolgálatában. Székelyföld 1. sz. Bócliss Béla. Alkotmány tan az új állami és f6városi tantervben. Néptanoda 11. sz. Bodnár Zsigmond. A gyermekvédelem. Magy. Pestalozzi 36. sz. - Istenérzés. Magy.Pestalozzi sz. - A Polgári iskola. (Po 19. Iskola. ti. sz.) Búdöné Tl'inl.:sz Paula. Mi legyen a népiskolai oktatás legfőbb célja? Alföldi Népiskola sz. Bodonyiné Fa1'glt k/ária. A jó levegő 9. sz. és fegyelem. Nemz. Iskola Böké'nyi Dániel. Társadalom és gyermeknevelési otthon. Néptanítók Lapja 11 sz. - A gyermeknevelési otthonok kén1éséhez. Kisc1ednevelés 4. sz. Bokol' Józse/, dr. A jellemképzésről. Egyetértés 185. sz. - Egyetemi törvény. Egyetértés 4,1 sz. (Az egyetemekről szóló tervezetről.) - Az együ ttnevelés kérdése. Egyetértés 171. sz. - Az egységes jogosítcí.sll középiskola. Egyetértés 20. sz. - A polgári iskola reformja. Egyetértés 206., 211., 227. sz. - A tanuló k utaz:ísál'ól. Egyetértés 110. sz. ~ - A vándor-kiállítások és az iskola. Egyetértés, szept. 23. Bola János. Utilizmus n nevelésben. Szilágyvárm. Tanügy 7. sz. Böngé'rfi János. A ji)vő iskolája. l'olg. Isk. 3. sz. (A reformált 7 osz~ t~tlyú polg. iskola.) Borbély József Az iskolai esztendő kezdetén. Család és Iskola 13. sz. (Az új Tanterv és Utasításról.) - Új Tanterv, Utasítás. Olmsókönyvek. Nemz. Iskola 23. sz. Az

3 372 HELLEBRANi. '" P.ED:\GOGH.I REPERTORIUl\I. l,. os iw il,rz' Ul k.' n l:8t~'a',,,,~. fo, - Nagll " Péter, "Ventzel. B01'bély Sándor, Stancse t an,. K' l. ' Klug Féte)', BihcO"I, Ká- "ll. T' ef He?'CRutlt ct man,.,. dék József, Vo,;,er,ozs,,- 'l' ECTy-ecry osztály nov en _ S h "f! ' Károly Nemeth Lasz o. o o roly, c a e1 " ',_ kt, fá.s. 4. sz. létszáma. Magy. Sl~etn.ema l' a hatása. Nevelés. 23. évf. 1: sz. Bozga Miklós. Az erkolcs.l neve.e~ A Matorului. Bisel'Íca ~l Scoala B1'atu, A to 'cl. Cultura pslchologlca a mv sz. l' a keresztény szocializmus jegyé- Briickler Gyttla. Az ifjúság neve ese. ben. Népn~velő 18.. sz. _ k ké zettársításai. Déh-i.d. Taniigy (Nagy- Biichler Hngo. A gyermeke p becskerek) sz. D'l 'd Tanügy. (N. Becskerek) 3. sz. - A nyelvtan az új tante~v~en.. e VI ;t'_ és t:mítón6képz6-intézetek. l. lctár ' IskolaI tam o.,. t A budapesh ál ami po o ~ 'k" kt tásücryi m. kir. mmla er. d + tt a vallás es ozo a o, l B d tanterve. Rla avo, kelt rendeleteve. u a-. h' ~~' 498 ein. sz. a évi május o... en ol'" l') G8 fill. pest, egyet. ny. 1 ~O?: (8l-~' 'f'~' '~i ecrvesületek, népszövetség, nép., T' A nepls!.w al l Jusa o O~ Bug'yakt tlwws..,, l" >'0 sz. - l" f ladatal NepmlVe o ;:). l 5 könyvtárak neve o e :. d t. Biserica!}i Sc oa a. sz. ducatle ~1 e uca or. l d Caclm"iH, Joan. Despr~ e. E~inescu. Prelegere ~inuta ~a ~coa a.e RUCTaciune»de Nllhall '.. or rom. dlu Arad. BI- -«o. t.v de la pedagogla gr.. aplica~le eleme n ara serica ~i Scoala 9. 8Z. '.od,'tban Kisdednevelés 16 sz. 1.. Emma. Mese [LZ Ov,<.~. v Chobochrzr.y d't' l unui invmama,n t eclucativ propriu zis. Costachcsctl, y.. Con l luul e. F. a 8colast. ti. sz. _ Ol '{ F.. i'lcohst D sz. (El'fi. l - Individualitatea. j o Ul. 'l ';~. di e';:.ercitiile intuitive 'Cl cm C).' Prelegere pract.ca.n.. ";SCln JoaH. '1 10 sz <'. A Y tl" ton Ol'.'. 300 coaleii Beumun. lqv(1.a, b" t t' GYilkorl. Poodag. II. _ CsaUlÍhl)zt, ~..JeHu.." Fe gy elroezes és un e es 'k'~ t"uítós(í.a. Néptan. Lapja 47. 8Z. N ' k'" vvt'11'a 8::. a co b VI orsz C,él'lii Emű, ep 'on" : l' V,. jö,ő;e, Beszéü, melyet ft " G' C ~C1'noch Júno." dr. Nepls ~o <.J..mu. d ~t E,J "zterctom, 190G. BuzárovIts. b.'. "le'sen nlon o~ '. :o '" katholikus nagygyu." ' (S r 14 1.) l' Magy. Pestalozzi 28, sz.. L' '. Belső er6ink neve ese. l Hevesm. Tanflgy G.%h-1I Uj 08.. ;~.,, 'a erkölcsi veszede me. c.'iontos 111,u}os. Az H.lusa o 1 9 "-'. sz.,. T"nterv es, Ut ashd. 'J...'s Tanítótestü ( l e t l Értesítő CSelt'cC/7, Jél )/.Q."-. Az U) ". \ 1 2 z -,. k yr főgimn. crol'iia}.. s.., vallástuctomány '\, aci -eg. c.,«)s:; 1 mtc CI i'. Az lskola és a e 'rtes V'. Ro"zl 9-/1-. sz. ~., nevelés rbl1d.íthete ti en alapja. H.CZI. - - ~'l.. JO HELLEBRANT: PAJDAGOGIAI REPERTORIUl\I. CS1.thásí Fülöp, Kuttner Miksa és Földes Lipót. Az új népiskolai Tanterv és utasitások. Izr. Tanügyi Értes. 1. sz. Csu,lah Laios. Gondolato'k az életbelépő új tantel'vről. 13. sz. 373 Család és Iskola Czáró János. Népiskolai «sorozás., Néptan. Lapja 3. sz. - Falusi gyermek-otthonok. Néptan. Lapja 9. és 16. sz. - Napközi otthonok a nevelés szolgálatában. Néptan. Lapja 34. sz. - Az ismétlő iskolákról. Nemz. Iskola 31. sz.. Czeglédy István" A játszva tanulás. Eper.i. Lapok 33. sz. ezerny 01'vospro{essor a túlterhelésről. Népmívelés II D. Gy. A műszaki kiképzés kritikája. Egyetértés sept. 23. (D. J.) Leezoktatás a hazugságról. Papok Lapja 3. sz. - A szemléltem inductiv módszer csontváza. Papok Lapja. 6. sz. Dancze1' Béla. Kultura és nevelés. Nemz. Nőnevelés Önállóan is megjelent. (8-1' ) Rövid ism. Religio 15. sz. Dm'vas Lázá1'. Neveljük tanítványainkat a madarak védelmére. Néptan. Lapja 17. sz. - Népiskolai «sorozás» Néptan. Lapja n. sz. Deiphobe. Bl'iefe an Eltern. Ism. Ellen Key. Taxaszi rügyek nyárutóján, címmel. Nemz. Nőnevelés Dénes Aá1'oly. A polgári iskola célja és feladatai. Polg. isk. Közl SzerkeszM megjegyzése. U. o Deutsch E;'nő dr. Az erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek védelméről. Gyermekvédelem 3. sz. Dez'<:l) Lipót. Az óvodai mulasztások ellenőrzése. Kisdednevelés.9. sz. Dien.-stl ETnília. A gyermek otthon. Nagybecskereki központi áll. elemi népisk. értes Dietz EleI. A jótékonyság nevelő hatása az óvodában. liisdednevelés 1. sz. D-ittler Ida If. A gyermek itélete. Belényesi áll. polg. leányisk. értes A tanuló sexuális felvihigosítása. Magy. Predag _ Ra '/.'((SZ Al'pácl. U. o Dobó Józse{: A szemléltem inductiv módszer «előkészítés I).nek nevezett meiiékfojiáról. Papok Lapja 7. sz. - Az első fokról: Az előterjesztésről. U. o. 9. sz. - Előismeretek az elbeszélések keresésének, illetve készítésének recept jéhez. U. o. 10sz. _ Az előterjesztésben előford uini szokott elbeszélés készítéséuek, illetve keresésének módja. U. o. 11. sz. - Az előterjesztés egy"égeirő1. r. o. 12. sz. - Hogyan járjunk el, ha az egységes szemléltetés lehetetlen? U. o. 13. sz. -,- Az előterjesztés ben használandó elbeszélés tulajdonságairól. U. o. 15. sz. - Ezek szerkezetéről. U. o. 16. sz. _ 1 /'",. fl, ;

4 374 HELLEBR.ANT: P.ED.AGOGI.AI REPERTORIUM. A szemléltető inductiv módszernek második főfokáról a fogalom. magyarázatról. U. o sz. -- Ennek utolsó fokáról. U sz. - Az akarat nevelése a hitoktatásban. Papok Lapja 4. sz. Döbt'össy Alajos. Olvasás. Népisk. Tanügy 33. sz. Donszky LHkács. ISKolai nevelés. Polg. Iskola. 6. sz. - SOl'akozzunk! Polg. Iskola. 10. sz. (A kettős tagozat ellen.) Dőri S. Zsigmond. Kísérleti pedagógia és didaktika Ism. Med gyesi János. Magy. Pestaloz~i 6., 7. ElZ. - A kisdedóvó. Izr. Tanügyi Ertes. 2. sz. - A gyermekhazugságok lélektana: Népnevel. Lapja 6. sz. - A O'yermeknyelv. Izr. Tanügyi Ertes. 4. sz. - A b~rlini gyermektanúlmányi kongresszus. Izr. Tanügj'i Értesítő , Draia. Teoclo1. ]'aptele ~i lnvatatura. Biserica ~i Scoala 11. sz. - M~rala in educatiune. Biserica ~i Scoala 31. sz. Dre'isz'irre/' F(wnc. Altalános és l'észletes oktatástan. Ism. J. J. Egy. házi Közlöny 4. sz. E. G. Jegyzetek a Rendtal'táshoz.Tanál'egyl. Közl. 39. évf l. Éber Rt!z.~ö. A gyakprlati tanítási órák artínyos beosztása. Magy Tanítóképző ",. Edelmuill1 Jlenyhé1't elj'. Züllött gyermekek. Gyel'mekvedelml Lap 2. sz. Eclelsheilll Gyuluy L'ipát II}'. A gyermekvédelemról. F'elvidéki Hiradó. (Eperjes) 23. sz. - A társadalmi gyermekvédelemről. Gyermekvédelmi Lap. 1. sz. Egy év középiskoláink életéből. (Az idei értesítők alapján.) Pesti HirI. 211., sz. Elek Gyula. A palatáblákról. Néptan. Lapja 28. sz. Elek O.szkú j' dr. Elméletek az akaratról. Egri fől'eáliskola Értesítője 6-~3. 1. Éle.<; Eá j'oly. A palcttáblítkról. Néptan. Lapja 30. 8Z. Az ember lelki élete. (A ml{veltség könyvtára.) Ism. Karl LaJOS. Magy. ])redag. 2'~ Embci' Jlí nos. A közoktatás egysége. Néptan. Lapja 48. sz. -- A testi fenyítésről. Népmívelés. II L Enl-bey Kál'olU. Nemzeti népoktatásunk válsága. Alkotmány nov. 6. és Népneyelő 45. 8Z. - A Rendtartási Hzabályok szelleme. Népnevelő 24. sz. - A katholikus iskola jöv6je. Népnevelő 39. sz. E'nc[) 'e i GCj';:,soll clj'. A rendtartás reviziójához. Tanáregyl. Közl. 39. évf L ('{). Dalok a népiskolában. Zeneközl. V. 1. sz. HELLEBRANT: P..EDA.GOGI.AI REPERl'ORIU~I. Epe'Jjessy I;;tván. A népiskolába lépő g''''ermekek. mívelés II. 12:) ~ Ismeretvilága. Nép. Erdei iskola. NépmÍvelés , Erdélyi Ká,'oly. Az iskola és a h 'G aza. (:rem'ges Grosjean könyve.) Budap. HirI sz. Erdődi JÚyw.<;. Népiskolai nevelés és t''\,lll'tástan A.. t t.',.. ( (. z uj an en szerlllt átdolgoztak GUlsvanitz Vilmos és Klinda Ka'l'olv 5 kl' cl B d ',". a. II a- pest (8-r ) 3 K. 60. Ism. RelicTlo 1'7. sz. Erdó's Istvún. A kézüo'yesítő oktat'is tanterveo MaO" S'k t' k tat ás 10. sz. o.,. ej l e nema-o.- E d" B'l N l' r.088y.,e.a. ~ ap o a magyar rajztanál'ok és l'ajztanítók évi ;nn:us navában tartott nagygyűléséről. Budapest, (8'1' ) 6 K. - Ism. C. G. Népmívf',lés II Az Eérettségi vizsgálat reformja. (.J.1awiregyl. Közl. 39. évf Az 1'.zsé~et.Népakadémia három éve. ~épmívelés II. 164, Esztetikai nevelés a skótokilál. Népmívelés I l. F Egysépes középiskola,. egységes jogosítás. Nemz. Iskola 5. sz. (E: Z! Az erk~lcsi é~zék fejlesztés6. Papok Lapja 3. sz. - A tegyelmezes a hüoktatr8nál. Papok Lapja. 5. 8Z. Fábján Im/((. A gyermek játéka. Népmívelé~ Ovodt-i,ink száma. IGsdeduevelés 5. sz. F(u ka,o;;.8úndoj. A tanten'módosítcis alapelvei. MuO'y. TanítóképzŐ ,7. 1. o. f(w) G1,.fI!la ZSÓ,flll. A néli ke'z.l mun 1l a. t 't'!'. u am,tsa az UJ bm tel'v szerin t. Népoktattis XI. n. sz. A fhik és leci.nyok együttes tanímsa. Néptanodrr 20. 5Z. Fodoi' IgnúI'. Ingyenes nópoktatás. Néptan. Lapjll. :? sz. Fokozatoss:ig a nevelésbell. Re1icrÍo 1 ~ ~Z Földes Lil)()t. A szülői iskoht (~ázi L~e-~-~lés.) Izr. Tanügvi Értes. 4." 5., 6. 8Z. ~ F~ldl.'.'I :l::!i.'zlís. A polgári iskola nemzeti hivatása. Polg. Iskola 2. sz. Folcl cs hlnw.;. A polgári fií'ískola refo"lnia Polg.,. k l (\ o ' < 4 Je. ls, O a v. sz. A f~imenő bnítlísi rendszer. (A főgimn. tanári kar előterjesztése. i SRl'OSp. ref. Lapok sz. Fóti Bernát. Gyer-ruekeink egyeni nevelése. NéptmlOtla 21. 8Z. - Hazngságok 8. tanítá'lban. Népta.n. Lapja 23. sz. A fővárosi polgári iskolák évvégi vizsgájatai. Népmívelés I Fi'en..yú D.~jos. Ellentétek az iskohi es családi neyelé~ között Ev Ő'- álló 5. sz." '. l F"e II nd. Emberismeret és él'zületi tananyag. Magy. Kisdednevelés XlI. 10. FZ. 375

5 376 HELLEBRANT: p..edagogiai REPERTORIUl\I. Freund Bel nát. Egy kis psychologia. Nevelés XI. 9. 8Z. (Praktikus psychologiáról. ) - Neveljünk háladatosságra. Képoktatás XI. 6. sz. - Erélyes8égre való nevelés. Nevelés 23. éyf. 8. sz. - Pozitivizmu8 az iskolában. Szilágyvárm. Tanügy 5. sz. Ftimmel J. Az ifj. könyvtár idegenajkú iskolában. Néptan. Lapja 14. sz. Vl'itz GyÖi',CfY. Iskolai és ifjúsági könyvttirainkról. Győregyh. kath. Tanügy. IV. 15., 16. sz. Fülc Mát,üI. Az óvodai gyermek anyjának nevelése. Kisdednevelés 17., 18. sz. Füzesi Má1'ton. A slöjd az új tanterv keretében (Felolvastatott a Kassai tanítókör gyűlésén). Budapest, Markovits és Garai ny (8-r ) és Nemz. Iskola 10.,11. sz. --- Tapasztalatok a slöjdoktatás köréből. NépmÍvelés I és Magy. Kisdednevelés XII. 4. sz. -- A slöjdről. K1.ssa, László B (8-l' ) és Néptanoda sz. G. 1. Cartea de cetit ca baza instructiunei ~i educatíl~n E- popotahi. Renniun. lnva,tatorilor.l g. sz. " Gál KeleJl/cn Ili'. Harc a míveltség és nevelés eszmenyeert. Kereszt. MaO'vető 81-D2. 1. G(Í;I'dú~~y'i Géza. Új szántás, új vetés. Népmívelés I (A nép. nevelésről.) - St. Megjegyzése. U. o Gárdo8 Mór. «Nevelj az életnek.)) Néptanoda, ti. sz. GásJjál' Jsii'án. Az irka. Népisk. Tanüg'y 8. sz. GCí'encséi' I~lván. A l,öltészet a pmcbgogiában. Csaba és Iskola sz. -- A mese a népiskobi oktatásban. Csalác1 és Idwla, 7., S. sz. D'iszka ])eli/l'il'i. ltszrevételek az új tanterv és tananyagra vonatkozó lao'. Tanítótest.. Értes. (Torda) 9. sz. G-hu:.;,; Fel'cHe. A nevelés miívészete. Székely nép 2. sz. Glósz Jáno.'). Hajb,m és p{tlyaválasztás. Szentgotthárdi áll. gimn évi értes Gömöri.:lándoi' '"...lel... t,'l'!'sadaiidi' ne"ele',., '.~ ce'l.;jo. _ a e'.0 c! feladatai. Család és Iskola 6. sz. -- Az egyéni nevelésről. Család és Iskola 14. sz. G(i)'Csüni' Dénes. Iskolai jutalomkönyvek. Alkotmti.ny sz. - Iskolai értesítők. Alkotmány. 190., 191., 1 \12., 19G. sz, Göttl [{ál'oll!. Pályaválaszttí.s és a pojgc'll'i iskola. N. Becskereki tul. polg. isk. értes G1'UiiWW (J[ollhuíl'i) Döme és G~('í! J>~Ic(11i Osztatlan elemi népiskola HELLEBRANT: P.'EDAGOGIAI REPERTORIUM. 377 részletes tanterve. A nao'ym&1tóságú vapás és ko" kt t'". " ~ -,..,:" ~..1 zo - aasugyl minister llrnak 1 nou. eyl JLlUlUS 6 ón l~"lt ~~OG\. 'I l'. a. Ji", Z. sz. lenae_etevel kladott ~a~~rv és utasítás alapján. Kaposvár, Szalai F. (8-r. 124 l.) G1'Clmri'la Ödö'n. Népiskolai «sorozás.') Néptftn. Lapja 1. sz. (Tankötelezettség ireresztülvitelér61.) Gí'egus Gyula. Népiskolai «sorozás.') Néptan. Lapja 4. sz, -- Reformtörekvések a «népiskolai sorozás» alapján. Néptanítók Lapja 10, sz. -Mikór kezdódjék a tankötelezettség? Nemz. Iskola 26. sz. Gregu8 Gyuláné. A tanulók figyelmetlenségének külső okai' a népiskolában. Néptan. Lapja 29. sz. Gi'ész Ernő. A testi és lelki élet harmonikus fejlesztésének fontossá.ga a népiskolai tanításban. Magy. Pestalozzi 39., 40. sz. G)'~tsorea}:t, 1. T Super~cie1itatea ln ~coahí.. Biserica ~i Scoala 36. sz. Gi'oh Istvan. NemzetI törekvések épít6 müvészetünkben. Népmívelés I GHb,~tz~ ~á!iíl án.. Az Í~kolák tisztogatása és fiítése. Néptan. Lapja 3. sz. - Kl soporje az Iskolat? Népta!!. Lapja 11. sz. (;'w l-ilt. Neue Wege und Ziele der Jugenderziehnng. SeImI. u. l\irchenbote 4. sz. Guttenbc'l'[.! Pál. A slöjd mult jából. Népmivelés I G1lzsvenü::; nlmos és [(/írnia [(úl oly. Népiskolai Nevelés- és Tanítástan. 5. kiad Ism. BeIányi Ti vadai'; Hi vat. Közl. 13. sz. Gurulás Kál o/!f. A jövő polgári iskola nemzeti missiója. Pancsovai áll. polg. fiúisk. 1!:!056. értes A gyerrnektanulmán)'ozás mai ~i1iapota. Népmívelés Ú. 4, A gyermekvédelem lviagyarol'sziigon s a jövő fehtdatai. Gyerrnekvédelem Z. Gyöl'c János. Az idegen szók használatáról. Nevelés 23. évf. 8. sz. Győ!'ll!! Jún o.'). A székesf6víí.rosi tanköteles gyermekek beiskoláztatása~ Népnevel. Lapja 13. sz. Gyul, Púl. A bögötei szociális iskola vizsgája. Népnevelő 37. sz. ~yul(:iu ]:~hl d;'. A tanító a. béke szoigitlatában. NéptHll. Lapja 5. sz. (T'Yuns t,cza. Egy Ütnító tapasztalataibói. Népmíveléa II (A szülői értekezletekről gyermekjáték-, ~yermekvédelemről, ifjúsági könyvtál'l1k rendezéséről és a virágkultuszrcil.) - A llillgyar slöjdtaníttis. Népmívelés II (ll. B.) A kisdedneveiés külföldön. Népmívelés I. 197-, H., J( 1/. Die Lehnnittelausstellnng ill Kronstadt. Schnl- u. Kirchenbote.lö. 17. sz.

6 378 HúLLEBRANT: P,EDAGOGLU R::::PEilTOmUJI. Hajós Lajos dr. Az egyéniség megismerése és az egyénítés az elemi oktatásban. Népmívelés I l. Hqjta-i Etelka. Ifjúsági könyvtárainkról. Polg. isk. közl l. - Ifjúsági könyvtáraink kiselejtezése. Nemz. Kőnevelés Halász F e1'e"nc. Nemzeti állam és népoktatás. Népmívelés II (Önállóan is megjelent.) - Ism. Szentmártoni. Prot. egyh. isk. Lap 47. sz. - Pallós Albert. Család és Iskola 20. sz. - Egyetértés 3'17. sz. - Dr. Őszi Béla. HeVeSlll. Tanügy. 11. sz. ~ Néptanoda 39. sz. - Nemzeti népoktatás. Polit. Hetiszemle' sz. Hall, G. Stanley. Adolescence, its p3ychology and his relations. Newyork. Ism. Benczelits Jázon. Huszadik Század XIV. köt L Ha ZZCI' Istcán. Iskolahönyvet a tannlónak! Népnevelő 15. sz. Hantos G'lju.la. Elmélet és gyakorlat. Család és Iskola 14. sz. - Az isk~la hatása. Család és Iskola 12. 8Z. -'- Tanításunk hiányai. Család és Iskola 4. S2. Ha-i'kány'Í Ede. Az "együttes nevelés. Huszadik Század XIII. köt Harnacl".4(/. Die Notwendigkeit der Erhaltnng des aiten Gymnasillms in del' mödernen Zeit. Berlin, Ism. Endrei Gerzson. Magv. Pm dag l. H w's(1'l:u-i Istt'ó'Jl. Az élő, önálló, személyes meggyőződésen alapuló hitre" való nevelésről. Tanári székfoglaló. Sárospatak. GO f. Ism. Raffay Sándo~. 'I 1 heol. Szaklap H(/1f.S))J'i~!qHÚ('. Néhrtny szó az új érettségi vizsgálati l~tasításhoz. Tamiregyl. Közl. 39. évf GH. 1. liat,({.<.: Ji'l!w. Az idegesség. Magy. Pestalozzi 3. sz. J[al'a.~ J.-.:;lt'éw. Új tanterv, új tankönyvek a főyúrosi js};:olfikban. NépmÍvelés. II G':) Iskolai és tanítói könyrttil'ak Népmívelés I. 4-G3-4, Hl/i'US Púl. Az új ~Népiskolai tanterv))-ről. Hevesm. Tanllgy. 1. sz. A luízi föla.datok. NépmívelésI Hazugságok a tanításban. He!}f~llü.. <;!-,,~jg.'':. Néptanít. Lapja :S. ~s 20. sz. (A fölch'ajú mnnkák hibás adl1tail'ól szól.) - i:":zcitlr/uöi'fl!/'i LaJOS. U. o. 17. sz. -- liw'(/.',g!/ulu (i". 8ZllU') }JI'J1d:r. U. o. 19 sz. j]/il,l;liyi Dúnú". U. o. 20. sz. - Du I "I'U-'; LÚZÚi.!)ollál, S-iiH~n. U. o. 26. sz, -- Júr/hi- 7..~iglJl(lI/(I. U. o. 2~. '-<z. --- La!, aío.; LaJOS. U. o. 25. sz. -- Hnc/n l'-i.cll V~jn:<. U. o. 2 (:i. sz. - 8, /töli József. U. o. 27. sz. - JJez.<;( j Lii Illt. U. o. 29. sz. ----:- Io/;(/108 L(~jos. U. o. 33. sz. He[fcdií" ÁI m-in. Az iskolaház. Népmívelés I_ HELLEBRANT: P.ED.-\GOGLU REPERTORIU)!. Hegediis Ai'i)úd. A belépő-vizsgálatról. Tanáregyl. I\.özl. 39. évf Hámich Józsa. A család és az iskola közös nevelői Család és Iskola 18. 8Z. 379 munkássága. Helyvig Ede; A tanítás új tervezete. Iskoláink 1. sz. Hergel Gusztáv. Középiskolai tanulóink munkabírása és a munkabírás értékelése - nyomán Dr. Kohlbach Bertalan. Gyakorl. Pmdag. II Hevesi ll/ól'. A tanító nevcllői hatása az iskolán kívül. Néptan. Lapja 25. 8Z. - Gyermekszínházak. Néptan. Lapja 11. sz. --'- A népiskola nemzeti föladata. Nép tan. Lapja 31. sz. -' A szexuális felvilágosítás kél déséhez. Néptan. Lapja 38. sz, Hodoeg1(,s. Nemi nevelés. Egyh. Közl. 5. sz. Holczrnann Ferenc. A mi-íveltség és az iskola Győri Skultéty László fiú-isk. értes Ho-reczk!} E1'I~'ilia. A palatábla. Néptan, Lapja 31. 8Z. HO'l"vúth Cézá. i' dj'. Néhány jó szó apró madaraink érdekében. (A.Madarak napja. ) Pápai kath. gimn. értes H01'Váth E. János. Órarendkészíté8. Népnevel. Lapja 11., 12., 14. sz. Horváth 1.Yep. János. A könyv szeretete. Népnevel. Lapja 22. sz. Horváth Lajos. Gondolatok a hazaszeretetr61, s annak ft:,jlesztéséről a népiskola föbh tárgyai által s néhány szó a tárgyak általános módszeréről. Délvid. Tanügy. (N. Becskel'ek) ö--7. sz. Hosszu Lajos. Az anya a gyermek első nevelője. Nemz. Iskola 40. sz. Hübnei' Gyula di'. A neveléstan kézikönyve, I. rész. A testi élet ismertetése élet-, egészség-, s n6veléstani vonatkozásokkal tanítóé8 tanítónő-képzőintézetek sz~imára. Az új tanterv szerint. Budapest, Szt. István T. (8-r ) 3 K 50 f. i. m. Az egységes középiskola. Magy. Állam 272. sz. i. s.a felekezeti iskola ellen. Magy. Predag !)' 1. Jmre. Súndoi. Nemzeti jellenlyonások nevelésüniíben Magy. Pestalozzi 17.,18.,19.,20. sz. - Magyar vonások nevelésünkben. Budapest. Ism. Szitnvai Elek. MHCTY. fhoz. társ. közlem l. o. - Az újító törekvésekről.osalád és Iskola sz. (A nevelés reformjáról.) Inwich Jánns. A szü16i értekezletek irányelvei. Magy. Pestalozzi 15., 16. sz. - K.óJ'O!pi D~jos. U. o. 17. sz. Incze Isb án. A szülők és az iskola. Nagykanizsai kegye. főgimn. értes

7 380 HELLEBR.A.NT: P.<ED.A.GOGIAI REPERTORIUM. lnd'í'e'i, Geoí'gin. Sim~ul intelectual ca factor principal in ~coala poporaia ~i granc1inarul lui. Foia ~colast. 9. sz. Ingyen tankönyvek és ingyen iskolaszerek. Népmívelés II Ipolyi Tamás. Régi és új nevelés. Huszadik Század. XlV. köt. 216_ l. Jablonkay Géza dr. A gyermek tanulmányozás módjai. Népmívelés r Mit beszélnek a kis miivészek rajzai? Népmívelés IL Jahn, Di., JI. Ethik als Grulldwlssenschllft der padagogik Ism. Dr. Sz.lávik Mátyás. Athenrnum Enm'ei Gerzson. Magy. pffidag L Ja l.-ob-inyi Péter. A középfokú iskolák vizsgálatail'ól. Nevelés 23. évf. 10. sz. Já-j'()'''!:! De:.sii. Etikai nevelés. Egyh. Közl. 29. sz. Járványszerii idegesség az iskolás gyermekeknéj. Népmívelés II ~60 L Jász'i Osz/;(lI'. Szabad iskolák Badap. Napló 300. sz. JeaJip!o'ng J()zsc( A gimnáziumi oktatás céljáról. Pancsovai áll. főgimn. értes Jő. A nemzeti nevelésről. Magy. Pestalozzi 22. sz. JM,:uy EtV};'!'. A polgári iskola és annak munkásai. Polg. Iskola 9. sz. Jnlray.-in/aZ. Az ötödik osztály tanítója. Gyakorlati vezérfonal az elemi népiskola V. osztályában kötelezett összes tantárgyak tanítására. Tanítók Sz ava sz. - vezérkönyvei. Ism. Kr-íkosy Ödön. Tanítók Szava sz. K. Lndol.''iku. Az intézeti nevelés képe. Magy. Pestalozzi 5. sz. KltTI(/ebn G?lnlll. Fiítés és szellőztetés az iskolákban. Népmívelés I. 2~) Kaj,ín J,íz.~cr Az iskolák tisztogatúsa és fűtése. Néptan. Lapja 7. sz. Iút;j tsa Jl.Íz.<;c( Az iskola nemzeti ünnepei. Magy. Pestalozzi 4,2. sz_ K/timár/. Jliksa cl?'. Szoktassuk a tanuló ifjúságot ömwó munkásságra! GyakorI. Predag. II G A :,;zövegdiktúlás az írásbeli érettségi vizsgálaton. Pótlás Schmidt Mádol1 fölolvasástuloz. Magy. Predag A tanulók pályaválasztásának statisztikája. Tanáregyl. Közl. 39 évr. ~ A IV. osztályt végz8tt tanulók pályaválasztásának statisztikája. U. o. 3::!8. L - Olvasmány serdült ifjak számára. Magy. Predag (Ismerteti Doumer "Livre de mes fils)) cimű munkúj.át.) J(((1'l J. Iskola és család. Népnevelő 38. sz. Keo'o/ú il MÚi' di'. Állam és egyház viszonya fi magyal' népoktatásügy körében. NépmÍvelés L HELLEBR'lNT: PJEDAGOGBI REPERTORIUl\f. :381 Kátolyi S~ndoi'. A népjólét előmozditása. Néptan. Lapja 49., 50. sz. Km'say Sanda)' dl'. A gyermekvédelem. Bácska sz. Káth József Minő eszkö.zökkel érhető el az l'sko1a'ban t ' t i a el'mesze,es fegyelem. Győregyh. kath. Tanügy. IV sz. Kaufmann István. Az ifjúsági olvasmányok kihönös tekintettel a hazai nem magyaraj~ú iskolákra. Délvid. Tanügy. (N. Becskel'ek.).4. sz. - Krrnmer FrIgyes. HozzászÓhís. 5. sz. Kazaly Jrrnoe dl'. Egy tel'v a serninal'iumi nevelés él'dekében Papok Lapja 3. sz.. Kecskeméthy László. Az ismétlésről. Néptan. Lapja 22. sz. Kelemen János. Az osztályzatok értéke. Nemz. Iskola 41. sz. Kemény Fej'e'ne. Glossuík egyankétről és egy jegyzőkönyvről. Magy. Prndag (Az egységes jogosítás u köz épiskoláró1.i - Együttes nevelés. Tamíregyl. Közl. 39; évf A bék:mozg~iom predagogiai jelentősége. Magy. Prndag Kej,tész Odön. Arvaházi impressiók. (Prndagogiai és szociológiai szem. pontból. (Nemz. Iskob 12., 13. 2Z. Kr Testi és szellomi munka. MaO'y. p"tdao' KippCi' István. A polgári iskola ~el~zeto'a;da~áo'i hiv~tá~a. Polg. iskola 5. sz. o '" Kidtly Keo oly. A polgiiri iskolai tankönyvekről és azok bíl'álatáról. Polg. isk. közl. 4 4, Kij'it~f'.8~/(', S~efan. Scopul educafnnii dupa pedagogia solidarita,~ii. BISei.'lCa ~l Scoala. G., 7. RZ. Kiss Gábor. Az új érettségi utasítás adm iuisztrativ intézkedései. Tanál'- egyi. Közl. 39. évf Kiss József Az erkölcsi jellem nevelése. Család és Iskola 9. sz. Kiss Li~j.z.u. Vers átalakítása játékká. Kisdednevelés 1. sz. Kiss L. /'O!iÚiI. Al. új tanterv ismertetése. Szilágyvárm. Tanügy S., 9. sz. Kiss jliihál!j (li'. A gyermekvédelem egy nagy kérdése. GyermekvédeImi Lap 8. sz. A kisdedek tanítcísa. Népmívelés I. 56. l. A kisc1edóvól1ő- (kisdedóvo-) képző intézetek tanterve. Eiadta a vallás- és kö:<üktatásügyi m. kir. minister évi 57,4.72. sz. alatt kelt rendeletével. Budapest, egyet. ny (8,1' ) 24 fiil. Kiserletek a házi és iskolai f.:'ladatokkal. Népmívelés II. 50:3, 1. Kobán!}. Az óvodai mn]asztt't.sok ellenőrzése. Eifldednevelés 7. sz. Kohányi Gyula. Hivatásunk. Csahid és Iskola 5. sz. Kokas lyándoi. Az iskola ft nemzeti ipar szolgálatában. Polg. isk. közl A kolozsvármegyei egytnnítós, osztatlan népiskolák részletes tantene.

8 382 HELLEBRANT: P.EDAGOGIAI REPERTOP.IUlH. Kiadja az új tanterv alapján a kolozsvármegyei tanítótestület. Kolozsvár, Gámán ny (4-l'. 17 ív.) 2 K. 50 f' Koltai ü~jq.':. Jellemképzés általában. Család és Iskola sz. - A testi büntetésről népiskolai szempontból. Család és Iskola 5-8. sz. Kolumbán Á(.Joston. A családi nevelésfélszegségei.. Néptanoda 31., 32. sz. Komá'i'oi1ú Elek. Mit tehet a népiskola a gazdasági, ipari és kereske_ delmi életpályáknak az ifjúság körében leendő megkedveltetésére? Tanítótest. Értes. (Torda) 10. sz. KO'Jnjáthy Jen(íiié. özv. Mese a nevelésben. Komáromi polg. leányisk. értes Kont, J. La réfol'me dé l'enseignement secondaire en Hongrie. Revue internat. de l'ellseignement. Vol Kormány jelentés az ifjúsági könyvtárakról. Népmívelés II A kormány jelentés a magyar né!jlllívelésrő1. N épmfvelés I t KCJi'ÖSY Gyái'PY di'. A szemléltetve oktatás kérdés éhez. GyakorI. Pal dag. II Kt/szegh!! lsil'án. Az ismétlésről. Néptan. Lapja 22. sz. Kovúch Mai'giL Az igazság és önmunkásság elvének alkalmazása & tanítástínál. Hevesm. Tanügy 3. sz. Kovác8 Ad ol(1i e-bulog Yilrna. Családi élet és gyermeknevelés, Munka Szemléje 21. sz. Ková(;,~ [;((rád. Az iskolai kirándulások. (A polgári. iskola szempontjából.) Család és Iskola 15. sz. Kováts'.S. Já J W,r.:,lj'. Új elvek és irányok a modern; nevelésben és oktatásban. Magyar l'eformiskola terve7.ete. Nagyvárad, (Budapest, Benkő Gy.) (8-r. G7 L) 1 K. -'- Neveljiik növendékeinket. Keresk. Szakokt. XIV. 4. 8Z. Kol'ú/.~ Llljo.<;.,.l,'. Gyel'mekotthon Pozsonyban. Pozsony, Wigand ny. (S-r. 3G 1.) 4,0 f. Kovát.s. fh' Lulltc''iq. Das Killdesheim. Zweck 'und Nothwendigkeit des.';81hen. Pozsony, C. Angel'lllayer ny. (S-r. 43 L) Kovúl,~ T;n:;u. Hegellű az óvod;:tban. Kisdednevelés 16. sz. J(OZÚí'!! G!lul". :\töröklés és nemzeti nevelés Ism, Bihari Ferenc. Magy. Pffillag. 2;:' L A középiskola reformja. Vita a középislwlai kérdésről. Rendezte II IiTársh.dalomtndományi Társaság. ~ I. kötet, Budapest, Deutsch és Tsa. (S-r. 26D 1.) 6 K. _. Ism. Schütz Antal. Egyet. Kritik. Lapol} 9. sz.,. Középislwláink élete. (Az idei értesítők.) Budap. HirI. 203., 204., 206., 208. sz. Kuz/iia :'(!/ cnc. Nemzeti nevelés. Család és Iskola 6. sz. HELLEBRANl': P.EDAGOGUI REPERTOP.IUM. 383 Králik László. Egy atya levelei fiához az érettségi évében. NagybecskeI'. kegyr. főgimn. értes Ki'CIJllrnc)' József. Nevelő tanításunk iránvelvei Ki t.' l :fi',,._.,.j smar om po g. u es le~~ylsk. 190;:> 6 ertes L - Nevelőtanításunk rendszerének fobb mozzanatai a lefolyt 25 év alatt. U. o A kérdés jelentősége a nevelőtanításban Ism. Bihari Ferenc. ~fagy. Predag Barczán Endre, GyakorI. Pre dag. II A lecketanulás és szorgalom. Budapest, Franklin T. (8-r ) 60 f. - Ism. Bihari }!'erenc. Magy. Predag _ Mihály Gábor. Néptanoda 32. 8Z. Kta1./sz Jakab dr. A néplélektanról. Népmívelés I Kra11sz Sándm'. A Herbart- Ziller- Rein-féle didaktikai elmélet és gyakorlat Ism. Eákosy Ödön. Tanítók Szava. 9. Sz. Kl'ei.zlei' SáncZor. Nevelőosztály, nevelőintézet. Népnevel. Lapja 23. sz. fu'íesch Aladái'. A magyar nép mllvébzetének jövője. Népmív'eIés Kl''Ísch Jmdi. A felső kereskedelmi iskolák önképzőköreiről. Keresk. Szakokt. XIV. 9. sz.. J(1,lncz Hlck. Középiskolai nevelésünkről. Magy. Pal dag Ku/hi Zsigmond. Az ismétlésről. Néptan. Lapja 23. 8Z. Küzdelem a ponyvairodalom 8 a rémregények ellen. Népmívelés I La'icl/8. A magyar papnevelés megreformálására. Magy. Állam sz. Lakat!);; f,i.~jm,. Tanterv n nemmagyarnjkú kathoiikui'l néj)!skolúk számára. ~éptan. Lapja 29. 8Z. ~ Lakli/ml (Sci/los:) Ll/j(I,~. Vallásel'kökSl al/p. Né})Ü1.ll. Lnpj:>. 1 D. sz. Lako.) Alji'éd. GyermekmllYészet. RnjwkL,üás 15ZI-l;::'7. L Larnal!JI G!.'ö/'!7U A Rzegénysorsú iskolús g:yennekek gonclozf.i.s~l. Csu, lád és Jakob 3. 1'Z. Lánc'::' J()~.s(rNépiskolHi tankönyveiuh61. i\íépt~'tn. L(t~)j(l, :2, sz. Ledcj'Cj' Abl'ü/llím. Az új tanterv emben:hh1 és el köle:-;t~mtt. Né})timoda 1., 2. sz. - Még néhány é~zrevétel az új tantenrliez. ~épncyd. Lapja 7., 8. 8Z. Legilii!/,i G.'/lIla di"o Az oktatás egészségb1na. Debreczen, Ism. H. Fekete Péter. Magy. Prec1ag Le ilia nq. Die VoE:sschnle der Zukunft. Ism. R. J. Sc'lmI- u. Kirchenbote 11 sz. Len/t'ci Hen,'ii,. Jollernképzés ft kö,~épiskolában. Bdp. V. ker. főreáiisk. értes L

9 384 HELLEBRANl': P..ED.iGOGI.iI REPERTORI"C"~[. Lesian, Joan. Inyatamanrul intuitív. Locuítorii din casa 1.laríntasca. Foia ~colast. 5. sz. La:>,z'líU RudoZf di', Illemtan. GyakorI. Pred Dr. Mik. lós Ferenc. Nyilt levél a szerkesztőhöz. U. o Lesz. nel' R. észrevételei. U. o Miklós. Még egyszer az illemtan. U. o Ethikai széljegyzetek a középiskolai tantárgyakhoz. GyakorI. Pred. II Tisztaság az iskolában. Gyel'mekvédelem 1. sz. Léva'i Ödön (il'. A gyerrneknevelésl'ől. GyermekvéchJmi.Lap. 4. sz. - A dolgozó gyermekek. Gyel'mekvédelmi Lap 1. sz. Liebemutnn Leó id. Benyomások a középiskolai reform ügyében tar. tott él'tekezletről. Orvosi Hetilap 7. sz. Lohán László. Intézetünk hivatása a magyar kultúra terjes~tésében. Szecredi főcrimn értes L Lyl,u Kál'oly.o A tanulás iskomja. Népmívelés L JI. Mittelschulrefol'm. Akad. Blatter X. 8. sz A. fiiiért szükséges a gyel'meknevelésnél a szü16k egyetértése? Az Ujság 240. sz.. M. 1". Az évzáró vizsgákról. Taniigyi ErLe:.:, V. G. sz. (My.> Az elhagyott gyermekek nevelője. Nópmívelés I. ::2~'D. 1. (Dr. Barnardo.) Múczu (Jelöli. Tekintettel fl. szocialisták mozgalmára : a kath. tanító Dak mily irányban és módok szerlut kell a község erkölcsi életé nok emelésére köí:remííködnie! Magy. Kisdeclnevelés XII. 10. sz. Madarak és fák napja a l;:özépiskol;:tkball. nli)l((.feliű. Tan~rpgyl. Közl. 30. é-:,-f. G07. L I\.I'él ;~!J JJdu. N. (I>. n."'ú,,yi ;'(;~,:el.: U,. o.. 715: 1. A mai gyel'lncl~ngvelésről. Egy öreg eldber cso\-eges81, rwvdes 23. evf. G-S., 10. ' z. Jfáic,'. nudofr Über LEe Al'beitskunde ill der Volksschule. Schnl u. Kirchenbote 13. Sí:. Ctasítások. Az olvf<.súköllyv. Izr. Tfl,nügyi Értes. G. sz. :\}ujoi' ]\'ú,'oi;! (ii'. Panaszok a mai középiskola ellen. Gyöngyösi áll. főcrimn. értes M((l{)~ilIUJ/ ii e::.,:; Ű. A népmllvészett'öl. Népmívelés IL GS!. 1. u <,. Manc..lolu Aífl(lül'. A kézimnnkán1, Ydló nevej.es. Magy. 'JI, 'k' "..tl,mto -epzo 341-3;4, :) MW'ia)/,.!o8ij: Din psihologia bl1iatului. Functiunea s,tm~urilor ~l st1mtt1mintele. Foia ~c91ast sz.. lliw'is, 'Tcodo,. Stt ne ingrijim de ~coalrt. Bisel'ica ~i tlcoala lu. sz. Mái'ki Sál/{lo,' cl!'. Az oldatás eg.','sége, Nemz. Iskola 49. sz. HEIJLEBR.1.NT: p ~DAGOGIAI REPERTORIUM. 38C illa'í'ton Sándo)'. A középiskolai reformtörekvések. Or8z. Reform. tanár. egyi. évkönyve 1906, Máthé József Gyakorlati iránya nevelésben. Néptan. Lapja 25~ és 28. sz. - Az ~~ységes oktatás terve a gyakorlatban. Xéptan. Lapja 48. sz. - Felnottek oktatása - mnnkásképző.iskola. Néptan. Lapja 32. sz. Medgya8zay IstválL Népünk művészetél'ő1. Népmívelés I. 3: Megyesi Fej'ene. Az iljúsc\gi könyvtárak ügye. TanáregyI. Közl. 39. évf J/'éhes Endí'e. A kötelességérzet. Nevelés 23. évf. 4, sz. - Minő szemléltetési eszközökkel tehetjük a tanímst tökéletessé? Ne. velés 23. évf. 7. sz. JlIenesey Káí'oly. A :Madarak és F,l.k napja. Néptan. Lapja 39. sz. -Az előmenetel nyilvántartása a népiskolában. Néptan. Lapjf'u 3.0. sz.. Tlfen'ich A.ntal. Tanmeúet és utasítások ll. népiskolai énektanításhoz. Pozsony, Eder J. ny U' r ) 80 f. Méj n.ö/...,<falusi liceumok.i' Nemz. Iskola 18. sz. VerneI' Jenő. Vá. lasz. U. o. ~O. sz. - Bl0zsán IüUmiSn. U. o. :21. sz. jyfés:';úí'08 Sándo)'. A büntetőtörvény és H,z iskola. Néptan. Lapja. 34. sz. - Magyar nyelvi tanköny,'oink némely fogyatkozásairól. Kere",k, Szakokt. XIV. 7. sz. Mezey JIihúl:y. Az ÍsmétIésl'ől. Népbn. Lapja 21. sz. JfezéíDállicl. Népie~ eiőadúsok. N épbtn. Lapja 14.. ::iz, Tanév kezdetén. l'i éptan. Lapj;l 38. sz. (Az új Tantervl'ől.).. Büntetheti-e a b,nhó az isko]al;:erülőt? Néptan. Lapja. 42: sz. Mi Jegyül} a népiskohi oktatás legfőbb célja? Alföldi Népiskola sz. Migi'Ci:;,f,iz,~;'( A gyermekek idegesé;égének okairól. Népnevel. Lapja 5. sz. MihaZ,ic.,:/.:u.!/li!O.~. A nem magyar tanítási nyelvű kath. népiskolák új tanítú,.,tene. Népnevelő 51., 52. sz. Mihalik Gyulu. Népművészet _. magyar miivészet. Népmívelés II S. 1. Mi/wlih L(y'o:<. l)mc1agogiai esetek. 1. GyermekmegfigyeIés lélektani fzempontból. Nemz. Iskola 20. sz. JVliluíly Fej l'lic. Részletes Tanterv osztott és osztatlan elemi népisko~ Iák részére. A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministei'ínm évi június hó ) G-tin 220:? ein. szp,mú rendeletével kiadott tanten és utasítás alapján a szatmár németi áll. el. iskolák tanítótestülete közreműködésével és megbízásából összeállította :-. Szatmá.r. (4.1' ) 2 K.

10 :a:ellebrá.~l': P..ED~\.GOGIAI F.EPERTOmUl\I. 11:fihálU Gó.uo;', A könyvnélkii.l tanulásról. Tanügyi Értes. (Beszterce.) XI. 1., 2. sz. l lvjihály József' eli'. A vizsgálatokról. N épmív~l~s,i. 49~-=-~O l.,. ";\:f. 1,./ la 'z y. fi '-'o~s( T'_,f' I'!,!rag.<,n.'-l.!.,...,.~ 1 ' nemzeti kultl1rpohtlkank hibai. " Neptanoda ". 36. sz. Huszár Imre. A volt osztr.-magy. államvasl1ttarsasa~l" Je. lenle a áilami iskolai tanító hazafisága. U. o. 38. sz. - Mlhalyfi J. V~zontvá.la':lza. U. o. 41. sz. l\'iikéut kell az idegen ajkú gyermekekben és népben a hazaszeretet érzellllét fejleszteni. Tanügyi Tan~Lcskozó 7., 8. sz. 1l1iklósy J/>zsef A nemzeti ön t II d a t es ' f' 3Jszere tet. nevelése. Népisk. TanüO'v 33. sz. Millncr Antal. A katholikus tanító elsőrangú kötelességfj. Győregyh. :Xath.Ta.nügyIV.15",~6.sz., ~.I' '''),., Mittnej' Zoltán. A sngges'!ilv neveles. Umma lö.r-~~l il. L A módszertan tanítása. Népmívelés l ~30. ~. ~ alasz Palágyi L. a Magy. TanÍtóképzőben megjelent,megjeg!.z:s~ll ~.,_ "~," MoZ,ná,' htt'úji di'. A képzelet nevele3e a. kozeplsjl.olab'lll. H.-boözorlll. rej. főaímn. értes. 1905/6. iflolnál' Jfaív. ::>, ' Az ovo 'a'" ai unntlpc;~., - :'1" e kről. Mao O'Y. Kisdednevelés XII, <) <" J. ~.... " U á' 145 ú/quilo'ln 1r 7.." l' J t., 'u.. A közmliveltséo' ;:, ha~:[írainnk küerjesu6se. r' ma _ 148. L MllsJ.:élá: ; r T..,', :I;, _L l'ij' l 'T' t 1 tanterv a7. osztatlan ii:ikolá 'an. l... ep,anocta 41. sz. lfrnsag-1..,,. k" onyye k 1'01. "l NppmÍ,-e1és I 2R;.\----~86. J _. "ji)' 1. _1[ttMó Bilu. Az ;Yaql.Tti::.:c:ef. Iskolai fegyelem. Náptan: La~~a:::..:.. sz. _ ';., ",'ag?) 7\~.' Y!\fl TT.!,!1111JI. ':l..~ t- 0,[\, (10,''': "."""<"00'[ ismétlő 18kolak munkanaplo)«. Néptan. Lapja 18. sz..."" "-',' _ 1', I (J(' 10~ l 'T I. '-l,' C>"ermehnlÍ','észetJ bnllüh,s. Nepn<l\ele::>.. ) - M'.,am! '(!'~.,).:r: ~,.,. l J. 'b 'l 1 f-io' r"m Özv Radnóti FejAzCitek a O'yel'mekrti,pok lele.truftna o. '.. J D ~, C 0 1, l e's r,,1.'ol" A so"n~ s'," a' "'n. 'v éjo.,!; co, --. D5ri S. Zsigmond. Izr. Tan- 'J,,". ez l -' :c c S') L' l-t q + 0 S '1 ar 'NT.:l,O'y. lj~e~nema 1 sz Ste- Ot,. '''-If''. ügyi Ertes.. sz. b ~,~',i-:o','" 'J,... l A T-I', 7 sz. és pankó A 11 Der t. lit ~'~U'o"... CT" Tal1ltokel)z;,,; 31.)-- 31,.. 1.aJz. T 1 K d ;:I j's 10 "11 "Z - S7ékely Kirolv. Néptall.i.1apJl1 sz. IS ee.neve e.,..)... U~ : 1\1.'(1' _ tiloz társ. Közlem. Türk Frif.rY8S. Hevesl1l. Tanngy.). ~~. - 1 iloy', o.,. l n1 ". (N Bec kerek) ú) 108. L Büchler Hngó. Delvlü...LaImg}. sz. 1.. ~, -:'... A O'v81'meKtall1l1manyoz:ts l ",. mal ',(ll,.1. a.,. rot" :ihao'y. tiloz. hlrs. Kozlem.,"o - O., K" l 5-_0(1 Ov. 14,3... t OnállofEl ". " 13 1Uc:g.J0 '.1 en. t r ".. 'lll EO'vhaz aj- oz. ~~.~.. '''as Jó"'sef Népnevel. Lnpja 51. sz, ;)... Sl ,.~. L.... I' J. 'L' 'l EDe"J'es 1906.,,-. - "1.',"" -Iq Az eavhnzhmbpn va o l;,.tyjl ~asro. ~ J. " X. "ag"j. ILe.; ld. J C).'., 1- "8 49 sz K ose,' 'h í.'i. ll,-..'. IR!,,C- 14 l)., Mecf c" J'e1ent a~~ Eppr]e~;I Lapo I. 4, " '.. is (,A déle16tti t ómíhi3)! címm:j. HELLEBRANT: PAl:DAGOGIAI REPERTORIUM. Nagy Sándo?'. Hol kezdődik a nevelés? Népmívelés I ~ Uj nevelés, új élet. Népmívelés I A hot szerepe az iskolában. Néptan. Lapja 18. sz. Napközi otthonok Budapesten. Népmívelés I L JYemes József. Az anya mint első nevelő. Kassa közs. elemi. isk. értes A néplélek tanulmányozása. (ByJ Népmívelés I ive'uoaner Elemér. Az új tanterv művészeti szakasza. Tanügyi.:E':rtes. (Szatmár) V. 4. sz. ~Vo'dtk Mihály. Az anyai szeretet, mint a családi nevelés tényezője. Zalaegerszegi áll. elemi isk. értes A nyilvános oktatás e16nyei. Győri Opitz Anna leányisk. értes Ö. K A részletes tanítástervről. Győregyhm. kath. Tanügy. IV. 9., 10. sz. Az oktatás idejéről. Népmívelés I. 68. l. Oláh Erzsébet. A nemzeti érzület fejlesztése a népiskolába.ll. Tanügyi É.'tes. (Beszterce) XI. 3. sz. ' Oláh Gábo;' dr. Mikép gondoskodik a máv. alkalmazottainak gyer. mekeiről? Gyermekvédelmi Lap 11. 8Z. OlM, Pé te)'. A gyermekotthon és felál1ításrnak fontossága hegyvidéki községekben. Nevelés 23. évf. 3. sz. Onlega. A mag~íntanu1ók polgt=lri iskolai taniiri képesítő vizsgálatairól. Polg. Iskola 3. sz. OcncuYl, AHg. CuraFI'OR. ~i incejzirea ~coalelor. Foia scolast. 17., 18. sz. Onitil/, V i.í gil. Schimbul de ~colnri din punct de vedere peélagogic. Bl'ass6i gör. kel. gimn. értes. 1905' 'bán Gyula. A tanár l1úlllzeti missiója. Kalazantinum XI. évf. 9. sz, Oi'bánhegyi. A polgá,ri iskola, problémája. Népmívelés n Öre!l tanitó. A gyermekek nevelése séta közlen. Család és Iskola 15 sz. Ösz Béla dl'. A tanító és a büntetőjog. Hevesm. Tanügy. 9., 10. sz. (A testi büntetés és a bíró i itéletek.) Ócén'Y János. Népiskola <1, hazai ipar- és II gyel'mekvédelem szolgitlatáhan. N.-Becskereki Eötvös-utcai áll, elemi népisk. értes Gyermekvédelem ft tankötelezettség pontos végrehajtása érdekében. Néptan. Lapja 4.9. sz. Ozol'cli FI'im!i's d,'. A pmdag0gia felső korhatára.i. Népmívelés II OZS?.'áth Jfil.-lás. A palatábla. Néptan. Lapja 3S? Pagúc8.kmos. Öröm éi:i egészség az iskolában. Népnevel. 'Lapja 18. sz. sz *

11 388 HELLEBR.lNT: p ledagogi.u REPERTORIUl\l. Paguba, Jurián. Cauzele, cari impedeca progresul ínvatamantului din Bihor. Biserica ~i Scoala. 48. sz. Palágy'i Lajos. Az új tanterv egy nevezetes hibája. Magy. Tanító. képz , ,- A szerkesztő megjegyzése. U. o 'i'. Megjegyzések U. o és Palástlty Kálmán.> Neveljük ifjainkat jobbjaink megbecsülésére. Magy. Pestalozzi , 14. sz. - A tanítói könyvtárak szervezése. Magy. Pestalozzi 2. sz. ~ Az új Tanterv és Utasítás. Néptanod sz. - Karban felelés. Néptanoda 41. sz. A palatábla. (Hozzászólások.) Néptan. Lapja 33. sz. Pálinkás BéZa. Egyetemes pályamutató. A pá.lyaválasztás előtt álló ifjúság számára. Az összes iskolák, tanintézetek, képz6k, ta~folya.. mok stb. szervezeti és vizsgálati szabályzatai az összes ffim6sím és szervező törvények, ministeri rendeletek, utasítások, iskolai és tanintézeti értesítők, rendszabályok és prospektusok stb. alapján. I. kötet. Nagybánya Kovács Gy. (8-r. 241, VIn 1.) 3 K. Papp Ilonc{, Az óvoda alakító hatása a népre. Kisdednevelés 7. sz. -- A heged{{ az óvodában. Kisdednevelés 19. sz. Papp Lászln. Az új tanterv általános ismertetése. Szilágyvármegyei Tanügy lu. sz. Pap 'l'ibm' clt-. Erkölcsi nevelés. Nevelés 23. évf. 7. sz. A párhuzamos osztályok kérdése és a t.andíjemelés. (Sárosp. főgimn. tanári kal' előterjesztése. (Sárosp. ref. Lapok 8., 9. s~,' Payot GYI/la. Az akarat nevelése. Ford. dr. "Veszely O Ism. Lukácsy Istv,1,n. Kath. Szemle L, EndreI Gerzson. Magy. PIBdag Dl'. Hananel' A. István. Bölcs. folyóir i. m. Poli t. Hetiszemle 13. sz. i. m. Magy. Állam 48. sz.. Mezey Mihály. Család ér Iskola 7. sz. _ Migray József. Népnevelők Lapja 8. sz. -' Molnár Oszkár. Magy. Tanítóképző L Székely György. Prot. Szemle Pázmán?) PÚ{CI'_ Gyermeknevelés. Magy. Szemle 2. sz. A predagogiai akadémia. Népmívelés I. 3~)8. 1. Peisnel' L'llu. A jövő népiskolája. Népmívelés II Pekái' Kál'oly d/. A magyar jellem (Néppszichológiai tanulmány.) Népmívelés II : Melyik a könyv nélkül való tanulás leggazdaságo:o::abb módja? Népmívelés II L Peres Sándu/'. Karácsonyfa-ünnep az ó\ odá,khan. Népmívelés II L -- Az engedelmesség. Kisdodnevelés 9., 10. sz. Pfe. ifer JÚn,of<. A Fzakrennszer. Tanáregyl. Közl. 39. évf HELLEBRANT: P..EDAGOGIAI RF..PERTORIUM. 389 Pil'isi Sá~/.d01" Az iskola a nemzeti ipar szolgálatában. Polg. isk. közl. 537-b Pi,~té1'. ZS1:grnond. A kifejtő tanítási módszer. Előadta a jénai sziln IdeI kurzuson Lehmensick. lzr. Tanügyi Értes Podhraczl.;y La';os. A polgári iskola socialpredagogiai hivatása. Polg. Iskola 5. sz; - - Szocialpredagogia. Néptan. Lapja 41. sz. - Tanítsunk olvasni. Nemz. Iskola 39. sz. Palack F. lvli biztosítja iskolai munkánk sikerét? Ford. Sziebel'th Róbert. Néptanoda sz. Polgár Gyula. Az emlékezet tan~nak predagogiai vonatkozásai. Magy. Pre dag l. - Onál1óan is megjelent. (8-r Polgári jskola. 17 jogosítással. Népmívelés I Polgári iskolai fölszerelés. Népmívelés II Polyánszky Gyula. Az új tantel'vröl és utasításról. Nevelés 23. évf. 9. sz. Popp} OctCl1'Útn. Experin~e pe(hgogice. Foia ~colast. 14. sz. -. Cum sa se tracteze piezele din cartea de cetire. Foia ~colast. 4., 5. sz. Positivus dr. Az együtt iskoláztatás kérdéséhez. Nemz. Nőnevelés PatzlaJi'e1'enc. Az emlékezet mű\-eléséről. (A Kalocsavidékirk. tanítóegyesület kiadványa 2. sz.) Kalocsa, Werner K (8-r ) Prohászka Ottó. A régi.új élet.» Nemz. Nőnevelés R. Vizsgálati jutalmak. Népisk. Tanügy 23. sz. - Az osztott iskola. Népisk. Tanügy 45. sz. - Gyakorhti munkánk részletei. Népisk. Tanügy 9. sz. (A tanítók munkájáról.) rd. Internatus. Izr. Tallügyi Értes. 7. sz. R. O. Aktuális. kérdés. NépnevelőkLapja 24. sz. (Szülői értekezletek.) r--r. Az igazolatlan óra. GyakorL Pmdag. II R. S. A tanító, mint a nép anyagi jólétének előmozdítója. Magy. Kisdednevelés XII. 5. sz. Radnóti Dezsőné özv. A karácsony nevelő hatásáról. Család és Iskola 6., 7. sz.. - A szép az iskolában. Család és Iskola 1., 2. sz. Ranschbmv Pál cb'. A szellemi mííködések fizikája. Nemz. N önevelés Reményik Lajos.. Koll. tanítóképz6-intézeti gyakorló-iskola tanításmenete. Összeállította -. Eperjes, KóschÁ. (8-r. 95 l.) 2 K. 50 f.

12 390 HELLEBRA:NT: P1EDAGOGllI REPERTORIUM. Rein, 1-V. Padagogik ín systematischer Darstellnng. Ism. M. E. Schulu. Kirchenbok 7. sz. Répay Dániel. Gróf Tolsztoj Leo pmdagogiai nézetei s néptanítói munkássága. Néptan. Lapja sz., _, """ Resli l~tváll A tanító mint jós. (JÖvend6mondo.) Nepnevelo 1 j. sz. (Minden tanltváuyáról egy kis jellemrajzot ír.),. Rés~letek a gyakorlatból. B--r. Népisk. Tanügy _1,2. ~z. 5Szamtan'J~ - s. (Szorzás. Ütemolvasás. ) U. o. 13. sz. - (N evmas:ol. Olvasn:anyro. '1 s. ) U. o. 16. sz '.(Beszéd- és értelemgyakorlat Nemet Gy. U. o. 23. sz. G". k t Részletes tanítástel'v. 1. A nemzeti nyelv ismertetése. y.oregyn. a _ Tanügy. IV. 13. sz. - vviernann. U. o. 14. sz. -- Mlllner Antal. U o. 15., 16. 8Z. Riedl Prigyes. A tankönyvek illusztrálása. Népmívelé8~ Roetlw, G. Humanistische und nationale Bildung. Berlm Ism. Endrei Gerzson. Magy. Predag Rolul lnvatatorullli afara de ~coahí" Foia scolast Z. Rornbaucl" Eutil. A középiskolti reform. Tamí.regyl Közl. 39. évf L Ez előadásnak megvitatiísa.. U. o,?7 ~80. 1: '" R ovo,, 1 j);}. us. - A katholikus. népiskolák Új tanítasi terverol. Népisk. Tanügy 22. 8Z....' 3.- 3""8 l R '", El A l'övő 9'yermeknevdése. Izr. Tanugyl El'tes...)6-- ;)., lo~sa Le. '", 1 L.' 6' R, T', A túlterhelés aazchs1í"i oka. Nepncvel. apja. sz. OZSCl.If/nac.. o '"!' l' 3 0)1 R H!J ff P 11, l... ~ A. z l' állami o.! 0' v ermeb-éclelemről. Nemz. Noneve es -,: , , f) Természeti tényezők az állami gye"mekvédelern irányításában. GyermekvéclelrnÍ Lap 3. sz,.. - Gyermekvédelmi rendszerün1~ reformja.. Il 0y.~rme k 've' II el 'm' L Lan [:' 4, sz. Ss. A fővárosi p0lgftri fiúiskolák tautervének módosí~ása. Népmíve lés L ~ Általános és gazdasfigi irányú ismétlő ibkohul Népmívelés I L!, t " "k' 6 Sálj'án!! ljujo!';. Neveléstan. Vezérfonal a, tallít~-,es alllt~n~. e~z intézetek számára. II. rész. A IL osztnly szamara. A lelk,l elet ismertetése. 'l\'kintettel a novelé:; feladat,tím. Dehrecen, r Hed us " S' all'.\oi. J \. O-L. (.,. 190 J.. l) 3 K - I,m. Dl'. ' B1l1ó József.,.. 1\1 agy. ge T am 't'k' o -eozo"31~j - 3t A ü. 1-- Peres S~1ndor. HIvat. Koz Z. l Sá'iulo)' Pét;),. Az elemi iskola viszonya a középískohihoz, Népneve. Lapja 4,1:. sz.,. Ism. Dr. Szegő Sarbó 111'[H,' dl'. A beszéd összes vonatkoz~ts'llban. Arnold. Izr. Tanügyi Él'tes. G. sz, - Ba,rdócz P,í.l. Népmívelés IL L HELLEBRANT: p ~DAGOGHI REPERTORIUM. Sai'maságh Géza. A család, egyház, állam jogai és kötelességei a tanításés nevelés terén. A budapesti kir. tudományegyetem hittani karától a Horváth-alapbó l 2000 korona díjjal jutalmazott pályamű. II. kötet. Az állam jogai és kötelességei a tanítá 8 és nevelés terén. Ny j tra, Kap8z és Kramár ny. (8-1' ) A két kotet ára 7 K 60 f. - Ism. Dl'. Ae8ay Antal. Bölcs.' folyóir Dr. Stuckner János. Kath. Szemle l. _ Papok Lapja 12. sz. Schiller, H. Handbuch der Pedagogik. Leipzig, Rövid ism. Népmívelés r Schlegel Ferenc. Érzelmi nevelés. Népnevelők Lapja 19. sz. (VálaszuI Schön L. A magyar beszéd tanitiisának természetszerű módja cikkére. Néptan L.) Schlosz Lajos. Jobban tanulnak-e a leányok, mint a fiúk? Néptnn. Lapja 9. sz~. ScJ~micl Vilmos. TananYfj grészletezés. Nevelés 23. évf. 8. sz. - A tankötelezettségi kol' kez detérol, egyben a phonomimikának kellő helyére tételével. Nevelés 23. évf. 2. sz. Schmidt Antal. Idegenajkú népiskoláink tanítási sikerének fokozása és biztosítása. Néptanoda 3., 4. 8z. Schrnidt Béla dj'. A gyermekek «fölvilágosításá» ról. Osalád és Iskola 13. 8Z. Schrfúclt Gyula. A falusi lyceum. Népnevelő 17. 8Z. Schmidt.lenny. Foglalkozás volt növendékeinkkel. Nemz. NőneveléH ~. L Schillü:lt illáj'ton ell' A büntetés hatása a gyermeh e. Magy. PEedag. - Egynehány szó az évvégi Értesítőkről. TanáregyI. Közl. 39. évf J. - Az új érettségi utasítás. Magy. pffidag l. Schnellcl' hlv(ín. Egyetemi tanügyi irányzatun król. Athenreum , ,i., " Elejét lásd a mult évi folyamban. - Egyéniség - személyiség. Magy. Prudag L - Külön is megjelent. (8-r ) - A nemzeti nevelés1' Ism.,Jü. Magy. Pefltalozzi 24. 8Z. Schöbel Add. Fogyatékosságok a csautdi nevelésben, Alföldi Népiskola n, 12. sz. Schön Józscf A munkaszeretetre való :eevelés módja. Néptan. Lapja 14. sz. - A tanítftsi anyag ismétlésének pmdagogiai haszna. Néptan LH!1ja 18. sz. 391

13 392 HELLEBRHiT: P~DAGOGLU REPERTORIU,\!, Schön Jázsef. Az ismétlésról. Néptan. Lapja 25. sz. Schvlz, Arthu)'. \Vm:t ulld Bedeutung der Frage. Schul- u. Kirchen_ bote 3. sz, Schuschny Hc'n1'ik di'o A gyermekek ic1egességéről. Polg. isk. Közl Schwa1'czel Adél. Jegyzetek a gyermektanulminyozás körébő!. Család és Iskola 3. sz. - A tanulók saját taneszközei. Család és Iskola 18., 19. sz. Sebestyén Jázsl!{ Az új llépiskolai tanterv főbb irányelvéi. Tanügyi Értes. (Beszterce.) XI. 1., 2. sz. Sebestyén Lajos. A illedelmes magaviseletre "aló szoktams. Hevesm, Tanügy 1. sz. S'iegmund, Hcinrich d)'. Die geschlechtliche Frage in der Volksschule. Schul- u. Kirchenbote 23., 24. sz. Simon L((jos. A tanítók míveltflégének hatása az iskolára. Nemz. Iskola sz. Sinka Sándor. A tanár egyénisége és a tantervi utasítá,sok. Ol'sz. Reform. tanáregyl. évkönyve 1906, L Sipos AndOí'. Az erkölcsi nevelés tényezői a népiskolában. GyakorI. Pmdag. II Solymossy Sándor d?'. Irásbeli dolgozatok s a tanulók egyénisége. Népmívelés. II l. - Mit szeret a nép olvasni? (A külföldi népkönyvtárak statisztikájából. ) Népmfvelés II il Népkönyvtámk szervezése. Népmívelés I. G Spallcr JÓz$ef. Az iparosifjúság hazafias neveléséről. Magy. Iparoktatás XI. 1. sz. Span, DJ'. IH'i'II. IJectii de Didactica. In usul ~coalelor pedagogice.. Nagyszeben, W. Krafft, 190(;. (8-l' ) Spc'ncc',' ljcl'bm t. Értelmi, erkölcf:;i és testi ll~~elés. Angol eredetiből a szerző engedélyével magyarra fordította Üreg JÚllOS, dl'. és Losonc"ly Lászl(). 3.- :í.tnézett kiadás. Budapest, Hornyánszky V (8-r. XVI ) 3 E. 20 f. 8tejJanko /ilbe1't. Gyermekmih-észeti kiállítás. E:istlednevelés 5. sz. 8tlHnpj' Mw"is!i:(/. Mulatstigok az iskolri.ban, Néptan. Lapja 8. sz. - Leánvok és fiuk közös tanítása. Néptan. Lapja 21. sz. Sz. A n'épnevelés hntalmas tényezői. NHgyszornhati HirI sz. Szabadabb mozgás a felsőbb osztályokban. Cf}. Magy. Pmrlag Szabó Hlcmér. A nemzetiségi törekvésehől népoktatásügyi szempontból. Néptan. Lapja 26. sz. Szabó I"tván, Az ismétlésl'ől. Néptan. Lapja 2-t sz. HELLEBR,ANT: P ~DAGOGIAI REPERTORIUl\I. Szabó.Jázset: Egyhuzamban való tanítás. Győregyhm. IV. 8. 8Z. 393 kat. Tanügy Szahó Kálmán. Magyar nevelés. Néptan. Lapja 33. sz. - Az állami tanterv és a grammatika. Egyetértés Z. - Száz gyermekjáték. Egyetértés szept. 23. Szabó Kata; Hegedű flz óvodában. Ki8dednevelé~ 18. sz. Szabó Sándor d,.. lviinta8zerif iskolaépület. Népmívelés I Szalayné VIaszák Erzsébet. Van-e haszna az elemi iskolának abból ha a gyermek óvodába jár? Alföldi Népiskola 7. sz. ' Szana SándO/' d,', A nevelőszülők kiválasztása s a gyermekeknek telepre való kihelyezése körüli eljártís a temesvári állami gyermekmenhelyben. Gyermekvédelmi Lap 2. sz. Szántó Zsipmond cb,. A betegség és gyógyítás forrásai a középiskolákban. Lugos. 1905, Ism. U. TamiregyL Közl. 39. évf Szász G?Jula. A fegyelem és a szülői ház. Alföldi Népiskola 2. 8Z, A 8zegedi községi tanyai osztatlan vegyes népiskolák állandó részletes tanmenete. A nm. vkm. 2202/1905. sz. rendeletével kiadott tanterv és utasítás alapján készítette a tanyai tanítótestület Kézirat helyett. Szeged, Endrényi Lajos ny. H)06. (8-r ) Székely Aí:pád. Szemléltetés és cselekvés a tanításban. Néptan. Lapja 15. sz. - Karban felelés. Csal:í,d és Iskola 3, sz. Székely Györg!:! ch'. N atorp Pál pmdagogiai rendszere. Athenamm , G3., L - Pmdagogiai antinomíák. Magy. Pmdag Székf?ly Károly. Az ismétlésl'öl. Néptan. Lapja 21. 8Z. Székely Lá:<zlá, OsztályisméUés. Tanítótest. Értes. (Torda) 5. sz. Szerc'llc'<'C.!ózsef A jelek: Népnevel. Lapja 20. sz. (A gyakorlatok javítá:<i módja.) Szigma. Elmaradottsúgunk fl. kisdedóvás terén. Népmívelés II A tanítós,1,g az if:iúsági iroaalomért. Népmívelés II Szi/.:lá,.", Adoll: Polgári iskoláink. NépmívelésI Polgári iskolai it]ús,lgi könyvttí.rttk. Népmívelés II Népiskolai tanulók pilyavi~lf1,sztása. Népmívelés II Szilágyi Al't/wi> Kái'O!y di'o Budapest a gyel'mekvédelem szolgálatában. Munka Szemléje 15., 16. sz. és tanítói él'tekezletek pontossága, Tanítótest. Értes. (Torda) Szilá[fYi Tali/á.;;. A szülői Szirtes I[mác. A P~Úy9,választáB kérdéséhez, líüiönös tekintettel az iparl'a és kereskedelemre hl'. Tanügyi Értes. 8. 8z. Szitnyai E lek. Invatatnra unive>l'salulni moraj. Tradusa de Petru Coroia. Bisel'ica ~i scoala 34., 35, sz.

14 394 HELLEBRANT: P_2ED~GOGIA.I REPERTORIUM. Szléwik JJátyás di'. Ingyenes népoktatás. Magy. Kisdec1nevelés XII. 2. 8Z. A szlöjd a kisdedóvó szolgálatában. Népmivelés r Sziisz La}os. Vitorlázás az új tanterv körül. Ev. Népiskola L 1. iviagyar nyelv. U. o Mennyiségtan. U. o L 3. Beszéd- és értelemgyakorlatok. U. o l. 8zuszai A.ntal.. A nagy mesterség. Vagyis gyermekek első házi nevelésének a mestersége Ism. dr. Mihályfi Akos. Kath. Szemle SzvitelL Gyula. Fölmentés egyes tantárgyak tanulása alól. Polg. isk. közl Takácsné Bei'~ny'i flow/. Játék a nem magyarajkú kisdedóvodákban. Kisdednevelés 15 sz. Tcunás f(ároz,y. A hétosztályú polgári iskola a kol' követelménye. Polg. Iskolw S., Tan(i IL'étn. A népi8kolai új tantervről és utasításokról általánosságban. Nevelés 23. évf. 6. 8Z. Tanítók az isk?laszékben. Népnevel. Lapja S. 8Z. A tantermok fekvése. ~épmívúlés II. 94. L Tanterv és ut~sítás az elemi népiskoh1, számára. Kiadt,1,1, vallás- és, közoktatásügyi m. kir. miniszter 1 a05. évi jnnius hó 16-án 2~02. ein. 8zámú rendeletével. Budapest, 1!:lOG. Egyet. nyomda. (8-r. LVI, 335 l.) 3 K. Tanterv a magyar királyi honvéd főreáliskolaszámára. (Tervezet.) Budapest, t006. Pallas. (8-l'. ~() L) rranterv a magyal' királyi bonyéd hadapl'ódiskolák számára. (Tervezet.) Bndaptyst Pallai'. (S-r ) Tanterv a magyal' királyi honvéd Ludovibt Akadémia számára. (Tervezet.) Buc1~pest, Pallas. U~-r ) Az új tanterv.és szaheliigyelet... il... l. Nemz. Iskola 6. 8Z. Túr'/w'Í Andor: Az ifjúság idegessége és b{ine. Népisk. Ta:!Jügy 16. sz. Társadalmi nevelés. (o'i.) Népmívelés. I. 15;') L T{o'zin, Geo"r/ «Prin ce se poate ferici omul? Prin avero? Nu, ci prin adevarata ec1uca~iulie!)i Foaia ~co1ast. 7. 8Z. Tas József A :kisdedek öntnc1atiró1. Népnevelők Lapja ll. sz. -- Agyerrnek. ic1egességének okai. N Ápnevelők Lapja 5. sz A gyermekl,élehan föladatairól. Képtan. Lapja 36. sz. Teendőink a középfokú oktatás (felső né;pi~l\ola, polgári iskola, gimnázium, reáliskola) terén.. t.:+y. Magy. Predag Teleki, Súnclm' g1'. Népmíívelés. Népmívelés. I. 34., A templom és az iskola osztozkoc1ása az oktatás idején. Népmívelés I. 67. l. HELLEBRANT : PiEDAGOGIAI P..EPEF.TORn-~. "'eme'-f' Béla d"' "l',r'k '.1 I "..Lul ep neveljük k. 1 '~ ~ 1. 'l l sz. gyerme- -emket : lty::!':llekn 1 l e er: A. testi ;eny~ték az iparostanonciskolában. SfF!llí\-elt~ nrnon Zoltan. A túlterhelés faj t.1 N'. k T'- L ~l t.. 1., ".. 1. ~ epis. eluug\'. G. ~:. Torncsanyme Czuf:J á.<;z R' E é '.-'. -,.. oza. gys ges tauren-nnk G.:'..l1YlU. Ma"" Pestaloiín 21. 8Z.. b, TOí'day Ferenc cli'. Gyermeknevelés Kisdedn o I', 1 s,_ ;. védelmi Lap 3. sz. '. ~,e e:; '-. ~.:., r;~ Gyermet - A gyermekápolás tanítás~iról. Kisc1ednevelé.;: I lj-') i..; ~ es Gye:.- mekvédelmi Lap 2. sz.. 1 L _l. o To1'l.:os Gizella. A gyermekünn.epélye1 17" d :i ' l',,,,' li..lus ellley8 es ~ l. ~Z. Toth ~ali:ta,n (egj,? Gyermekeink védelme. ~ é}lmívelé~ 1. 1: ~ - Az evzaro vlzscralatok kérdése N' l L. 1 ' o. l. epneve. 'ápja ~. i-2. és Neu];: I s k o 1 a 14. sz. Tóth Lqfosné. Készen szer ett " + 'k k t "., Ki d cl l' z II Jave esz OZOK fc'lsorolasa es ilaszllfl.llt(h s e neve es 1-3. sz. Eleje a mult évi fol"(1mbau. -.\ O'yermekünnepély k 'A'"... b.. ". e. ( z unnepelyek ~myagállak és el ki,-itel mói:- Jamak leu'asa.) KIsdednevelés '" Tower Vilmos. Iskolamulasztáso'- AI'- t' ~2. 1 (),-, c li..,,~o milli\'._ I. sz. Ugmy Janos. A g~th,korló polgá.l'i iskola. Po ie,. 1, '1.) U f'. l. nt z" O' ::ih, 0. --'.JI(~ US't ( ~ /'{ dn;i:j Odön. A népszeríi főiskolák problém:ii. Népm í\t' les II. u09--u Ujfalussy SúrlJlm' (Peres Sándoi). Napközi otthonok. ::\e\-"lés 5. 8Z. 23. (;Y: Urbányi C. ~ózs:rlvlodern neyelés. Népnevelő 11. sz. - TársadalmI nepmentés NélJÍ":lll L. 'CC),... '. apja :ic. sz. -; Esz~e~ ~ magya,r ne~zeti nevelésről. Néptan. Lal)ja 15. sz. :, A koze~lskob ruformja. Tawíregyl. Közl. 3a. évf. 4.3 L -,ng. 1. l'aczy l:3tmn. Az elhacryott O'yern:iek védel ~'t :i 4- _ A.. IT k ", ~, t:> " me....'ev llnol a.. sz. gyermebe' jatekarol. AJröldi Népiskolas 0 " Vaday József és Szász Fel'('- (. f.~ c., L:.s:/... '.. " ~HC. Az 1 V lk tallevl -tanall"a~beosí:t:1': teljes szovege ( R"'d'.,. R ' l.'. -'-. - OVI Ism. Székely Tanügv fi. 8Z. - ~esz etek es eszmecserék a... 1 n06/7,. ~. (LJ <I evl tanallyagbeosztásból. t N(lp, an. L apja 14. sz. Várad1/, ""., Lajos lvlegfigy. e 1 e-_6 '" k a nepis,. l' wlaba ]ato '" ayermekek islwl:li eletehol. Magy, Tanítóképző 41-A8 ló)a~l"):;i) l (EI"t It '...., - ~ U~.. ej6 hi:-ld :1 mu evl folyamban.), Várdai BéZfl. lvlil~tell leaye '. á' ""..,,-~ J, ü. n a gilun, zmilll IfJuságl könyyt;lr~) Tnn:ír. V. e?yl. Kozl. 39. evf ~. 1. 'r,~r:ju.j~no8. Iskolájnk és a reforminínyok. Pesti HirI. :23,í. sz. yarkonyt S'án l ' A 'f",. ". -, I. Ol. Z 1 Jllsagl konyvmrakró1. Csa;ád és Iskola 4,.!"z l~og

15 396 HELTJEBRANT: P.EDAGOGLU R EPERTORlUM. Vaskó InD'/!. Keresztény nevelés. Komáromi r. k. elemi flúisk. értes Vass Fli!1'a. Nemzeti nevelés. Szegedi közb. poig. leányisk. 1905/6. értesítő Vécsei János. Az önképzókörökró1. Keresk. ~zakokt. XIV. 1. sz. Végh Gábor. Az órarend új irányelvei. Magy. Pestalozzi 30. sz. Yégh KálinánAJátyás. A gyermekek nemi fölvilágositása. Népiskolai Tanügy 18. 8Z. - A népiskola és néptanító házi fegyelmi joga. Népisk. Tanügy. 26--~9. sz. Végh illanó. A népiskolai nevelés a jellem szolg{tlatában. Magy. Kisdednevelés XII. 9. sz. Verédy Károly. Népiskoláinkról. NépmÍvelés L Vé'i'le~ József' dj'. A gyermek lelke. Néptan. Lapja 52. sz. - Gyermekpszichológia. Néptan. Lapja fi. sz. Villányi llenrik di'. Az érettségi vizsgála t egyszel'űsítése. Egyetértés 69.8Z. l'isnyovsky János. Eleven tanszerek. Magy. Pestalozzi 4. 8Z. (Az iskolai udvar átalakítása élő tanszermúzeummá.) FÖl'ŐSCÚi'U Béláné. Slöjd az elemi iskolában. Néptan. Lapja 31. sz. - Gvermekvédelem-embervédelem. Néptan. Lapja 10. sz. lf. Emlékeztető az iskolai könyvtárak ügyére. Népnevelő 18. sz. lv. L. A megfigyelő tehetség és ápolása a népiskolában. Népiskolai Tanügy sz. - A gondolatkör egysége a tanításban. Népisk. Tflnügy 40. sz. (\'V1'.) A butlapesti VIII. kerületi lllunkáskaszinó és népkönyvtár. Népmívelés t3. 1. \-Veúé?' fllw:lúl'. A fogalmazás az életre való nevelés szolgálatában. Népnevelő 8. sz. - Hol tanul hazudni a gyermek? Népnevelő 52. sz. vl'ein ])czf;/i cb'. Nemzeti klllturánk és a testi nevelés. Budapest, Franklin ny. (8-r. 8 1.) Weissen!el.<;, Dl'. O. Kernfragen des höheren Unterrichts. Berlin, Ism. Téri József. Tanáregyl. Közl. 39. évf és lveszcly Öd un dl'. Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszert.an. TanÍtó- és tanítónőképző-intézetek 8zámtíra. Az új tanterv 8zennt. Budapest, Lampel R. (S-l'. IV, ) 3 K 40 f. - Ism. Dr. Málnni Mihály. Magy. Tanítóképző 4,10. L - A grammatika szerepe a pmdagogiában Ism. Gyakorl. Predag. n. 150 L - A jövő iskolái. A niodern reformiskolák. Népmívelés I II A koedukáció kérdése. Népmívelés. II. 45-: l. HELLEBRANT: P..EDAGOGIAI REPERTORIUlH. 397 lovildnej' Ödön. A felnőtt nép művelése. Népmívelés I N épszerti 8zínielőadások. Népmívelés I, I 1. lvohlmuth Ent'). Népmívelé5. Népnevelő 24. BZ. - A kath. népies iratok propagandája. Népnevelő 26., 27. sz. - A ~épiskolai, ifjúsági és népkönyvtárak: Népnevelő 33. sz. - Az lbk~lai könyvtárak felhasználásának módja. Népnevelő 49., 50. sz. - IskolaI könyvtárak - népkönyvtárak. Népnevelő 7. sz. Wo lfring, Lydia. Was ist Kinderschutz. Ism. dl'. Rottenbiller Fülöp. Gyermekvédelmi Lap. 1. sz. Wr. Ö. A Társadalomtudományok Szabad iskolája. NépmÍ'relés I ;3. l. lyy. A tanítási gyakorlatok. Népmívelés II. 4, Zadák llona. Népakadémia. Népnevel. Lapj a 20. sz. Zo-n"bory Béla. A katholikus tanítók hazaszeretetél'ől. Népnevellí 24,., 25. sz. Zm'kócz!} GY111a. Utazás fi "polgári iskolai kérdés~ 8. 8Z. körül. Polg. Iskola Zoványi Lajos. l\fegfigyelés, tapasztalat. Néptan. Lapja 26. sz. - Az iskola és szülői ház közötti kapcsolat. Szilágy ní,rrn. Tanügy 9., 10. sz. -l!~gyéni lapok az elemi iskolában. Néptan. Lapjíl 9. sz. 'Zseltvay Bogdán. Valami az ifjusági könyvtárakról. Néptanoda 22. sz. Zsoldos Ká,} 'oly. A nemzeti szellem ápohsil a népiskolában. X éptan. Lapja 46. sz. Zsomboí'yné Ci',~c/tit:. "Lii d(. A testi büntetésről. Kisdednevelés 7. sz. Re87-éd- 2. Módszertan. é", (;rtelejii(jyaj,:o'l'lrdo/i'. Cza~~~ Jakab. A beszéd- és értelemgyakorlatok az új tantervben. Magy. KIsdednevelés. XII. 1. sz. Göri1öriné K Á[íne8. A beszéd- és él'lelemgyakorlat tanítási anya;"a az új tanítástel'vben. Népoktatás XI. 4. sz.. o Keszeg JJáté. Utazás a beszéd- Tanügy 41. sz. és értelemgyakorlatok körül. Népisk. Nagy László. Vezérkönyv a besiéd- és él'telelllgyakorlatok tanításában a népiskolák első és második osztálya számára. Bndapest, Egyet. ny. (8-r. 4., 20í 1.) 48 f. P/ichta Béta. Az alsófokú beszédtanítási cél eléréséről. Magy. Siketnéma-oktatás 5., 6. sz. Székrly At'fJiul. Beszéd- és él'telemgyakorlat leckékben. A második

16 398 HELJJEBRANT: PJEDAGOGIAI REPERTORIUM. osztály anyaga. Nagybánya, Ism. Rég811i Áron. Család és Iskola 9. sz. Szu,rinlw Beí'talan. Beszéd, és értelemgyakorlatok az új tanterv szellemében. Szilágy vá.rm. Tanügy 5. sz. ltnek és zene. Besztei'czey GUÖí'UY. Az énektanításról. Polg, isk. közj. 315~ Elau Heni'ik. Az énektanításról. Polg. isk. közl FI/chs Yihrws. Az ének és tornatanítás a népiskolában. Szegedi' zsidó népisk. 1904/5. értes Grónay Andor. Az éneldés az új miniszteri tanítási tervben. Népisk. Tanűgy 11. sz. Győ1'ffy Iní1'e. A magy:>r dal sorsa. Néptanoda 10. 8Z. HaCtil X. L ({fo.s. Középiskolai énektanításunk reformja,. Egyetértés szept A magyrl' zelléoktrüiís felt1datai. Nepneve1. Lapja 23. sz. Zenevilág, V. 22., 23. sz. -- Az l~nektanítás csődje. Zenevilág V. 36. sz. és Népnevelők Lapja 3S., :39. sz. - i'-' 8, megjegyzése. U. o sz. -!lacld válasza. U. o.!t-1. sz. M,~('.~.1í {Jászló és r-s, megjegyzése. U. o sz. - A magyar dal a nemzeti eszme sz olgálatáhan. Néptan. Lapja 8. sz. Hanqos. Nézetek. Ze~1elap 3-6. sz. (Az énektanítás s az énekkarok szervezésének sikeréről.) Hodossy Béll/. A középiskolai énektanítás ügye. Pl'otest. Zeneközl. 1 S. HZ.!"tcl Ecl[lái' di'. A gyermek zenei nevelél:!e. Zenevilág VO sz. KÚl'l,úti Sú.:ndoi'. Félszegségek az énektaníbisnái.' Evangel. Népiskola. 78-8~. 1. Kas i t:", (1::;WÍli lk Zenei nevelésünk reformja. Zenevilág V. 31. sz. Kcv'ir'zky Sándo,'. A népiskolai énokbnít{ls. Proter;t. Zeneközl. 16., 17. sz. [{ol/il'ent:. 1-{t':,,~rJ. NéMI:y szó a középiskolai énekoktatásról. Miskolci kath' gimn. értes. ~ Kt')1'('""kuti Jeil/J. Az éllektf1nítás módszertanr. Énektanárok, néptanítók és tn,uítónövend8kek sziímára. (Népn8velők könyvtái a. 28.) Buda. pest, 190G. Lampel R. (S-r ) 1 K. --- A dal és zene pmdagogiai fejl6déstanriból. l\fagy. Péstalozzi 14. sz. JfihóEt'n,'í. Az énektnnítás feladata az elemi népiskolában. Kecskem. ref. tanító-egyi. 1906/7. évkönyve 66-I 'j. 1. Ot'i'okiíillál!/. Az ének tadítása a felsőbb le{\nyiskolúban. Nemz. Nőnevü~s J 34-1 R7. 1. BELLEBRANT: P.EDAGOGIAI REPERTORIC'M. 399 Se}Jrőd~.,~á'~l,~S. ~ ~özépiskolai énektanító. Protest. Zeneközl. 15. sz. - A kozeplskolal enektanítás ügye. U. o. 17. sz. (sz-n.) Az énektanítás és méo' valami. Iskoláink <) C;:" ' t- G 'l G, " b, i), sz.,, en a y Tynla. Tarsadalmnnk es a 2,ene. Kecskemét 19 8 I.), 06. (4-r. SztojanovUs Jenő. Az egyházi ének és az énekoktatás. Népmívelés II Az ének az elemi iskolában. N éprnívelés I L - A zene az iskolában. Népmívelés Haugváltozás. Népmívelés I Tóth Irma. Az én;ktanítás fontosságáról. Család és Iskola 13. sz Yar~ó:zi János. Utmutató az éneknek hangjegyek szerint való tanítasahoz. Kassa, Vitéz-ny. (16-r ) Yicléky Ödön. A zenelaulllás és társa:1~lmunk. Zenelap la 4. sz. Föld"(~i::. Bm'czá:?, J" iid)'i'. A politikai földra.jz tauítfí,sa. a középiskola VII. 08Ztályaban. GyakorI. Poodag. II. 330-:i lfiittinqe'i' Jlíno.'; 'ifj. Földl:a.jzból gyabrlati lecke. GvŐreO"vh. kat. Tanügy IV. 6. sz... o,,lá.'jícz JÓz.~('t: ~\. ~~II. ~sztfí.ly fö!(1rajzauyaga. Néptan. Lapja 16. 8Z. Mw:~'zos,Juz.')I'/. Utmutr1tó az új tanításterv alapján írt Gömör és I\.ls-Hont vármegye földra.jz8. CÚl"dí népiskolai 1,8zikönvvem használatára. Budapest, 190(j. JVff!,l'km-ny ik," 0)7 l!.' illáté.!iíz;<c/ Földrajz a III. oszbí.l~ b~~. ~N;pokt9,hí,s XI. 1. sz. Mihtdil'sku JÚIIOS. :Földra.jz és történelmi ismeretek Képnevelő 2-4. sz. Miklós Gr'i'qal/). Két új magy;;l' tanít:isi eszköz a meunyiségfa!ji földrajz tauításftl107,. 1fag,Y. 'ranítókél1ző 30 l-b 13. I. és PolO'. isk. közl fll. 1. o Pinté j,,irmr'í d)' L Hibák a földl'njz thníüísl~ban. Gya,korl. Pwdag. II. és utasítás Bch/in'cd::.!,!! G?/IJlún.,;. A földrajzi oktatás az új hntcl'vba.n. ji agy. Kisdejnevelés XII. 5. sz. Bzeyu'aJ't// DYlflu. Perzsia éi' az tízr;üü orosz birodalom. (Gyakorlati lecke II földrajz köréből.) Györe';vh EBt T'lnitcfT' IV 1 ÚJ sz l'ó,/ (" I " '1 "., ':",.,'. I... v.."...,. vfj I~((,)i')'. A sm'golyorhs n n BIJlsJ;:ohib an. Iün.gy. Pestí!,lozzi 14. sz Vlad(Í)'Fi'i'('i,l". Földmjztnnítás az új tanterv sz~~ iut. T::müO"YÍ Értes: (Szatm1tr'\ V. J., 2. sz. o,

17 400 HELLEBRANT: PlEDAGOGIAI REPERTORIU~vI. F1'ancia nyelv. Jelics Gyula. Nézetek a francia nyelv tam 't' as á ro 'l és tanulás áról. Te,. r l "k k isk értes L mesvari le so -eres.. " " k" CT'e a. anuári szakérte- Kálmán l'fiksa. A francia nyelv tam tas:na ~ UoJ' J,, l K' l '39 évf 56;)-<:>67. L kezleten. Tamu'egy., o~. ". Iv tunitóihoz. Keresk. Szak. Kováts S. János (h'. Kerdes.a,fra~Cla n} ~k V'l U o. 4. sz. _ okt. XIV. 3. sz. Dr. VIllanyi HenrI. a asz.. Dr. Both Fülöp. Válasz. U, o. 6. sz. il'ás-o lvasás. iíl'vuy Ilona. Szépírástanítás, te k III t e tt e 1 az új' tantel'vre. rranügyi Ertes. (Szatmár) V. 5. sz. 'l " E;rtes 0 sz l ABO Izr lanuo'yl. _.. Balla Bernát. Az e even '. " b".'. 'l N" evel. LapJ'a Bellaag l ~ Al UI ' 'l'", al. Ismét az ír:.'ts-olvasas tamtusaro. 1: epn 11. sz. ". S l 't 6 :-;" B ';/'OU, Julitl. Metodul SCl'jptolegiei. :F, o~la c,o,ak~ :.'.,~L:~ d Boclnár Jáno8..Az Írás t am 't' asa. S zu "lól-~ e~ ti talllto '. szc1ma,ul. Nagyvára, S bő J (S-r.) 1 K 60 f. e cz Ser'is cetit'll Foala. sco l as". t 1 U. sz. CaYlI,liean, l'.-lc._ - 'L., 'J' _ l '!ÚII CI 01' V m:érkönyv "~ },.'l k.!lilj{olil,ul' Gi'zu cll'. es uv u;,.:,(t. '_, v..,', Csa/o y e I. :, u 't":, k '11' gvakorlatúi hasznalatm;abb eljarasal- "Z olvasás- es 11'ásLtlll "s ezl u ", ' B.:I st 1906 hoz. co< A 7. E.'gl'1-. f e 'l e LL,\ bécéskö"'ivv tananvagfelosztasa. uúape,. 'U. J v, Sl'nffel' és "\Yolfmr. (S r ) L. OOmUJIJ.:II,"; o JÚiiO:':. A hangoztatasro " 'l és ina-olvasó.sról. Néptan. apja Eleven 30.. :31. ABC. sz. (Uj, tlj:í.riis az o)yhsastallü'lsban., ", \. Pnlit _. Hetiszérnie 5. sz. (.\ -3(' " "l \ Kálm{lll Márton."1.1 ;-J8ro>o) l t 10 0C Benkő r;áljcl-féle írvft-olvitsási mol.l,szgl' '.:I J' ábkalakban. DUl apes,..1).. G '. (S-r. 23 táhn.) l K _, '.'.,,,} '. " - ti A-B-C. Nepnevel. LapJcl. ~. sz.,, Gabcl (,y illu. úz elove, 'B. C ;,,l 'mi. olv9.sókönyvttmitasá- ", (,', 'l ~"kön,'\, tlmngyal' A- - Üt; e e." l Gonc;:'!1 IL. e/_er,; ;. ~k jn',. tanterv alal')j~1.n atao gozta ri' 't '1- 'll-' 't"" A n"'pl" O,.1 UJ hoz. am Oh sz, 11, ",..~., '_, ) 80 f. n cl,t 1 \:l06 Eayet-n}. (ö~. Peres S;'mc1or. DU üpes: '.', o k"l" " tekintettel a'hangutánz6.. A l, ~'l" hmtasa u onos J[orl:á II l I$ll'un, z.~_~tld'::; ~'.'., ' ' _.) 1 K. Ism. Márton Ilona. (fonomimil::ai) eljarasra. San.ctcl (8 1. _ Osalád és Iskola 14. sz. S 1 t:tstica 1 sz Eleie a nmit évi luca, TCOc!Oi. Fonomimica. Scoala. COl<.., J folyamban. 't' t l én N~pnevel..Jablonka'!) Géz!./. Lapja 4. sz. U'.l ításoli: az írva-olvasás tam asa,e.... v HELL1<}BRANT: p iedagog!ai REPERTORIUJH. K. l. Újítások. Egyetértés sz. (Az irva-olvasás tanításáról.) Kál'mán jlllá1 ton. Az új írás-olvasási vezérköuyyiől. 401 Népnevel. L9.pj~l 47., 48. sz. (A Osáky Elek, Jablonkny Géza és Jovicza, Ignác vezér, könyvérői.) - A szerzők válasza. U. o. 49. sz. - Kálmán M. Barna J. és Jablonkay G. Sze- Pár szó a Válaszra. U. o. 50. sz. - gény Kálmán M. U. o. 51. sz. A,1,incla Károly. Az olvasás-írás vezérkönyve a phonomimika szerint. Budapest. Ism. G. J. J. Egyh. Közl. 4. 8Z. Köb r'ic h. Kiejtési gyakorlatok. összekötve leolvasási, írási és olvasási gyakorlatokkal. Hill: Utasításának II. l'észe. - Átdolgozása után fordította Deschensky Ferenc Magy. Siketnéma-oktatás. 3., 5., 7., 10., 11., 12. sz. Koncsek Lajos. Az írástanítás kezdete. Néptanoda 15. sz. _ Népnevel. Lapja 16. sz. - Nemz. Iskola 14. sz. Kovács f.gnác. Egy írva-olvasási módszerről. Nagyszombati Hirl. 22., 23. sz. (Gá bel módszeréről ) L. Hangrögzítő képek az ábécés-könyvben. Népisk. Tanügy 49. sz. Lakatos Lajos. A magyar fonomimika külföldön. Néptan. Lapja 40. sz. Novák Mihály. A fonomimika terjedése. Néptan. Lapja 1. 8Z. Péte1' József Eljárásom a fonomimika segítségével való olvasástanítás_ ban. Galánta. Ism. Gorzó Dénes. Hivat. Közl. 1. sz. Pintér Zsi,qmond. Eleven ABC. Néptan. IJapja 6. 8Z. - Olvasás-irás és nem irva-olvasás. Népnevel. Lapja 9. 8z. Pm'a, Andreiu. Metodul nostru. Foia scolast. 8. sz. Rövid vezérfonal a fonomimikai előgyakorlatokhoz. (Horváth Lajos és N emes József kassai köz<.:égi tanítók ~íltal szerkesztett magyar ABC-és olvasókönyvhez.) Kassa, Mam'er A. (8-r ) 60 f. Rózsa ignác. Az eleven ABC. Népnevel. Lapja 28., 29. 8Z.,Sarhadi Sándo)'. A betli és hangrögzít5 képletes magyar ABC és olvasókönyv lényege. Néptanoda 11. sz. Szentpélcry Erzsi. Új olvasás-írás tanítási módszer. Tanítótest. Értes. (TOl'na) 7. sz. V-uia) Jl(liu. Instructiunea metodei sunetelor vii alui 1. Gabel. Arad, (8-r ) 80 fill. Kézimunka. Frett'nd Vilma. Női kézimnuka-oktatásunk ujjászervezése. Népmívelés Kárpáti Ern {J. A művészeti ér kézügyességi oktatás a jövő népiskolájában. Nevelés 23. évf. 9. sz. Katonáné dr., ilfadw'ász A, A női kézimunkáról. Rajzoktatás 44.;) Maqyar Pa.edaqor/'ia,.l VI. 6-7

18 402 HELLEBRANT: P.ED~-I..GOGIAI REPERTORIUl\l. Kolllmliéw Károly. Kézügyesség tanítása a népiskolában. Tanítótestü. leti Értesítő (Torda) 4. sz. Lohí' Lr-(jos. Az iskolai kézimunkaoktatás jelene, Népmívelés I. 422_ 423. L Morva?! Jfm'g'it. A női kézimunka tanítása az új tanterv szerint. Szilágyvárm. Tanügy 3. sz. Ön.!\'on'tkné Hari/wth Ilona. Kézimunka. kézügyesség. Néptan. Lapja, 28. sz. Poncsák Jenő. A nevelő kézimunka az iskolában. Népiskolai Tanügy, 10. sz. ~~-- Zsámoly készítése. (Gyakorlati tanítás it kézimunka-tanítás köréból az Y-VI, oszt.-ban.) Népiek. Tanügy 13. sz. - A kézimunka és a rajz egymáshoz való viszonya. Népisk. Tanügy 14. sz. -- Valami a kézimunka tanításáról. Népisk.Tanügy 4-8. sz. Rotll, J. Der Handfertigkeitsunterricht im Dienste der Schule. Schu} u. Kirchenbote 8. sz. Sirnkó Endre. A tanítóképző tanárok részére Budapesten tartott kézi munka- (slöj-d) tanfolyamról. Magy. Tanítóképző Szabó Luj08. Kézimunka az új tantervben a fiúk részére. Szilágy várll. Tanügy 3. sz. Taffe'f'lici' Béla, Művészet a női kézimunkában. Népoktatás XI sz. Ticskáné Ilalá~z }{ái'ia. A női kézimunka-tanítás falusi iskolákban. Néptan. Lapja 45. 8Z. FW'ghu Ti,vadui'. A kézügyességi oldatás. Hevesm. Tanügy 11. sz. Xántll.~ L'lel,'. A kézimunka tanítcl.s történelmi mnhja és annak fon~ tossác:a :1 neyelésné1. Székely Tanüg,v 14. SI-. /"::;Oifl,bo,'!/né ["j'$chi-tz Anna. Az óvodai fogla.lkoztató eszközökről. Kisdednevelés 14. sz. K{assz í/n u; nyelvek. A.gn,r5t(),~, Görög és görögpótió VIII. osztályban Gyakor!. Pmdag. n G. 1. A lb c i'!:.tim os. Órav~tzli1tok. 1. (Olvasmánytál'gyalás a középiskolák II., osztályában.) 2. (Latin olvasó-óra a gimnázium II. oszt,ályának anyag'ából.) GyakorI. Prodag. II er A gőrögpótló irodalom tanítása. Tanáregyl. Közl. 39. évf II E. G. Mivel kezdjük az V. és VI. osztályban fl, latin olvasmányt. GyakorI. Preda;;. II HELLELRANT: PA!lDAGOGIAI REPERTORIU:M. 403 lnco(lnitus. A görögpóiió irodalmi olvasmány az V os tál b G k l P d '. z y an. ya-.01'. a: ag. II , , , 354, Jamesek Jozsef d?'. Róma az örökváros G k l P d ',. ya or. ro ag. n Horatius főbb szentenciái a gimnázium VIII. osztályáb'an G k '1 Predag. II ya Ol Kovács,Dániel. Gyakorlati tanítása latin nyelvből a gimnázium V-ik osztalyában. Gyakorl. Predag. rt: ilf~1'ko,s Albert. Mikor kezdjük a latint? Magy. Prodag Pazrn~n.JÓzsef. Néhány észrevétel a latin nyelvnek a reáliskoláb v~lo :~kereseb? ta~ításához. GyakorI. Prndag. II l. an Pekal' Km'oly. VIzsga,zzanak-e görögből, akik a franciát tanítani hivatvák? Magy. Pro dag Ra,dó Sárnuel. A deák,-iskola Pesti Naplo' ú)-, 3 (A l t' :... k ' ' sz. a ld o -tatas ellen.) es gorog Rein) lv. Über das Studium del' altell Sprachen an den G.. Ism. M. E. Schul- u. Kirchenbote. 5., 6. sz. ymnasien. Révai Sándo1' dr. Adatok a reáliskolai latin nyelvi tanításhoz. TanáregyI. Közl. 39. évf. 16~ Timon Zoltán. Latin-görög helyett angol-német K"," l"d'". t l '.. ozmuve o esugyl "' anu many.~ Arad,. nyomda r. t. 190G. (8-r ) 1 li. 50 f.. 1- e~t:~~ I~ezso. Curtms Rufus jelentősége. GyakorI. Prodag. II Maqyco' nych' és 'irodalom. Bányai J~tkab. Az elemi iskolai fogalmazástanítás. Néptanoda 14. sz. Barcsu Janos dj'. A középiskolai magyar írásbeli dold'ozatok tárgykö és k l ', d' G k o re -eze esmo.la. ya "ori. Predag. II (y'---n.) Észrevételek U. o. 293-~ A magyar irodalom tanítása a tanítóképző~intézetben. 1'1 Tanítóképző L agyar Barna Jónás. Néhány bevezet6 megjegyzés az olvasmányok tárgyalásához. Néptanoda 22., 23. sz. Barna Pál. A magyal' beszédre tanítás. Kisdednevelés 20. sz. Bencze,Károly.. ~fa~yar ~olg~í.r. Czuczortó1. Hazafias költemény tál'. gyalasa. Tanugyl Tanacskozó 9. sz. Cavallol1:Í.József A magyar nyelv a fiumei fels6 kereskedelmi iskolában. Keresk. Szakokt. XIV. 10. sz. Elek Oszkár dr. Az esztétikai nevelés és irodalmi oktatás a felsőbb leányiskolákban. Nemz. N őnevelés H Az első osztály nyelvtanítása. Népisk. Tanügy 33., 34. 8Z, --_ Nyelvtanitás a második osztájyban. U. o sz~ 26*

19 404 HELLEBRANT; P.EDAGOGIAI REPERTORIUM., A yelv tanítása a főváros iskoláiban. Nép_ Gerley Szever. magyar n. nevel. Lapja 5. sz. l" T ítók Szava 9 sz klt' 'ldák az olvasmányok keze esere. an ". Hoffmann Gya or a l. PRe. lc h' a? 'd. A magyar nyelv nemzetiségi vidékeken. N eptan. Horváthné-Bányai Lapja 41. sz. GlYttiana. Irodalom r' or t' ene tgy -e irodalmi alakok VRo ismertetése? Polg. isk. közl l zsepy, Be'la " A mso'án- l:> és mássalhangzó az I. osztályban. Népiskolai TanüO'y 10. sz. S k kt XIV 3 o ". l' h 1 esírás. Kel'esk. za o. '. sz. Kreutze1' LljJOt. Az Isk o al e y l k" e'mu" műhöz Tanítók Ú t ' ar nye v 'onyv l Láng Mihály.,~~l:~a o a ~agi Budapest Lampel R. (8-r. és tanítóképzo Ifjuság szam ra., ) 3 K.. l ea intnitiva a limbei maghiare. In.- Indreptar. prac;~~ : s~:~~::r poporg.le romane. Pentru folosul ln- ~~~~~o~il;:' :o~ani din regatul ungal'iei. Pal'tea L Budapest U o (8 r ~21 L) 3 K. á 'k',. '. t'. k" yv a mao'yar b esze 'd tanításához. e A rom n aj u nep- - Utmnta O on. 'IV. k l'k I e's II. oszta ya 'b an. B Idapest 1906 U. o. (8 r. 210 l.) IS o a. l,. - :"~;.Pt.r pl"c~c la inv.tar scri.ó-cetitului :::7)' ra I; scoalele, B dapest U, o. (8-r.,. popol'á!e ro~anah',n L ké:dés (Irta Tolsztoj L.) című olvasmány Lécleí'el' AbJ'aham. arom.' f' 8., lá. I' Tanüay1 Ertes. }-. sz. módszeres targya sa. ZI.. o.. T l' l-tittás kér-. Lej'sch l"rno.,,... dl'. A f e l s 'őbb leányiskolal._ l magyar n) e VI o, " N N "nevelés 46:.:> desehez. emz. o l" t. l. k tervben kiílönös tekmtettel A maayar nye v az UJ an, " Löblo't'üs ::.sa.. c t:' " 4 t erőve'} bíró népiskolakra. az idegenajkú, magyar tannyelvu,. an ~'lagy. Kisde~ne;e\~s 3." 4'1::~v (Olvasmánytll,rgyalás a középisko. Madzsu/' Gn.<;zlrll. u la szep,,' II 6"' ák első oszt<í,lyában.) G,vakorl. Pred.ag..' u _ yelvi oktatás. Martonffy.. JllzsctnL '..; A felsőbb. leányiskolal magyar n Nemz. N6nevelés 350~Bu;). 1:.í t k sorrendje az olvasmánnya.l lwhál/! FCl'enc. Nyelvtam, magj arc za o '5 " l,... E.t '. (Szcl,tmál'.) V. 2-. ~z. l t".. i.'. et tanítá~m a felsőbb leány- kapcsolatban.. -, l Tnnugyl A 'Iavar t. eb'd 11'0 a om Ol~en < l\fit1'o't'ics C"UII.a. me o. ( j) 1 -: l iskolában. GyakorI. Predag. II. 1 ~ I. ".1 ' ' "1 M ay Siketnéma-oktatas. sz.. r. A kiejtestanítasro. a o. '.' b l' dolgozatokról a polgári.. A ao'yar nyelvi uas e l Reőthy Fladumr. m;:> 'j. '.11 polg fiú és leánylsko. 1 a III. osz tály'iban (. TÚl'ÓC-Bzentm~1r~om it. isk. értes HELr.. EBRANT: P..EDAGOGIAI REPERTORIUM. Schmidt Boldizsá1'. A magyar nyelv és fogalmazás tanítása vonatkozással az új tantel'vre. Néptanoda 5., 6. sz. Sehön József A magyar beszéd tanításának természetszerű módja. Néptan. Lapja 16. sz. Sretmtzer Lajos és Barna Jónás. Vezérkönyv a magyar nyelvkönyvhöz. Budapest Stampfel (8-r ) 1 K. Sza,b,} Dezső. Módszeres anyagfelosztás és eredmény tár. A komáromi Szabó-féle magyarnyel vi példatárhoz. Budapest, Singer és Wolfner. (8-r ) 1 K. 40 f. Szabó Elemé'i'. A magyar nyelv él'vényre emelése. Néptan. Lapja 40. sz. Szabó József Helyesírási mintalecke. Győregyh. 17. sz. 405 kath. Tanügy. IV. Sza.bó Kálmán. A fogalmazás tanítása az elemi iskolában. Népmívelés II l\fagyartalansági falitáblák. Néptan. Lapja 42_ sz. Téglás Gábor. Észleletek. (A délkeleti nemzetiségi területek népiskoláinak magyarnyelvi eredményeiről.) Néptan. Lapja 3. sz. Ujlaky Géza. A magyar nyelvoktatás anyaga és módszere a régi és az új tanítástervben. GyakorI. Pll'dag. II Urbányi. Nyelvoktatásunk új iránya. Népnevelő 18. sz. Vass Bertalan. A magyar nyelv, stílus és irodalom tanítása. TanáregyI. Közl. 39. évf Ez el6adásnak megvitatása. U. o Végh Gábor. Fogalmazás a népiskolában. Magy. Pestalozzi 3. sz. ZoviÍ'I1.. yi Lajos. A magyar nyelv tanítál'la az új tantervben. Szilágy várm. Tanügy 1. sz. - Az új tanterv a ma~yal' nyelv tanításáról. Család és Iskola 1-3. sz. ZSombo1'yné U1'schilz Anna. Vel'stanítás az óvodában. Család és Iskola 15. sz. Mu t/tc'in a t-ij. u. Albí"i,~h, KaJ'l juli. BehandIung der Funktionen im Mittelschulunter_ richt. Nagyszebeni ág. gimn. 1905/6. értes. mellékiete Böhrn. János. Utasítá.s a síkmértan tanításához. I. és II. év (Székesfővárosi szakirányú iparostanonciskolák.) Budapest, Károlyi ny. (Kőnyomat. 4-r ) BUi.'ján Károly. A középiskolai matematikai oktatás fejlesztési irányának megjelölése. Budap. VII. ker. külső állami fagimn. 1905/6. értesítő Costaches;:H, V. l\fetodica Aritmeticei. Foia Seolast. 13. sz.

20 404 HELLEBR..:\.NT: P..ED..:\.GOGl..:\.I REPERTORIUM., A yelv tanítása a főváros iskoláiban. Nép. Ge1'ley Szever. magyar n _ nevel. Lapja 5. sz., _ k kezelésére Tanítók Szava 9. sz. Gyakorlati pé.ldá~ az Aolvas:V:~Y:yeIV nemze~iségi vidékeken. Néptan. Hoffmann Rtcha1'd. mao. Hori'áthné-Bányat Lapja 41. sz,. GmJtana.. I ro dalom történet-e vagy irodalmi alakok ismertetése? Polg. isk. közl ,4. 1. I zsepy, Be'fr(," A magán- és mássalhangzo az I. osztályban. Népiskolai Tanügy 10. sz. S k -kt XIV h lesírás Kel'esk. za o. " sz. Krentzer Lipót. Az lsk~lal e y. elvkön v című műhöz. Tanítók Láng Mihály. Útml:~ato a n:ag,yar i d r 1906 Lampel R. (8-r. és tanítóképző ifjuság szamara. u apes, ) 3 K.. a intuitiva a limbei maghiare. Jn - Indreptar practic la propl~n~re opor9.1e romane. Pentru íolosui in- I a I si a II-a a- scoa e or p - d t 1906 vlwí.tori c as "1 or romam... din raga tul -ung ari ei. Partea I. Bu a pes. -. U 'o ('8,r VJ21 1.) 3 K á 'k', , d tanításához. A rom n aj unep- - Ut mutat ó könyv a magyar besze d c t 1906 U o (8-r. 210 l.) iskolák I. és II. osztályában. Bn apes,.,. - Indreptar 3 K. practlo., la lllvatarea.' '-cetitului maí7hiar. In scoale1e SCrISO 208 l) 3 K ' 'Budapest U. o. (8-r... popol'ale romana.,,', T 1 t - L) című olvasmány I écleí'ei' Abraham... H' arom kerdes (Irta.' o sz fi OJ 8. _.J - I T "ayi Ertes )-. sz. módszeres tárgyalása. zr. anuo,,.. 'l" oktatás kér- Lei'sc J l l "1'no " -.. /., :l-' A felsőbb leányiskolal magyar nye VI I, - l ', N N" evelés desehez. -emz. on l,. t tervben különös tekmtettel '1-. A yar nye v az uj an, LöblO1rits izsa '. mag." t "l bíró népiskolákra. - az idegenajkú, magyar tannyelvu, 4 anerove :Magy. ~isde~nevel~s 3." 4 l::~v. 'Olvasmányttl,rgyalás a középisko- Madzsw' (rh.<l.zta/:. Juha szep \ II 6'--74. L ' 'b ) G akod Predao-. o lák első oszt'1lya an., - 5' -",,0', 'nyelvi oktatás. Mái'lonff!J Jozsejne. ' 'A felsőbb.'_ leanylskolal. magjal' Nemz. Nőnevelés sorrend' e az olvasmánnyaj '. F',,- Nyelvtani magyarázatok J Mlhaly - cl CHe_..' É.t ' (S,mtmár.) V ez. kapcsolatban. Tanugyl r. es' d l t".-t' et tanítá~a a felsőbb leány-, -, 1- A macryar IrO M-it)'ov~.cs (ryu.a. a om or en b l. k 1/ ba'! GvakorI. Predag. II. L t IS o ct c l.." a' Siketnéma-oktatás L sz.. '/'. A kiejtéstanítasrol. Mao}',,, b l' l 19ozatokról a polgári.. A cr ar nyelvi uas e l (O Reöthy Vlaclnnti'. maes 't " II polcr fiú és leány' isk~la III. osztályában. Túróc-szentrUíLr om it. o' isk. értes IrELr.EBRANT: p..edagogiai REPERTORIUM. Schmidt Bolclizsá1'. A magyar nyelv és fogalmazás tanítása vonatkozással az új tantervre. Néptanoda 5., 6. sz. Schön József. A magyar beszéd tanításának természetszerű módja. Néptan. Lapja 16. sz. 405 Sr'etvitzer Lajos és Barna Jónás. Vezérkönyv a magyar nyelvkön.yvhöz. Budapest Stampfel. (8-r ) 1 li. Szabó Dezsö. Módszeres anyagfelobztás és el'edménytár. A komáromi Szabó-féle magyarnyelvi példatárhoz. Budapest, Singer és Wolfner. (8-r ) 1 K. 40 f. Szabó Elemé1'. A magyar nyelv él'vényre emelése. Néptan. Lapja 40. sz. Szabó József Helyesírási mintalecke. Győregyh. 17. sz. kath. Tan ügy. IV. Sza.bó Kálmán. A fogalmazás tanítása az elemi iskolában. Népmívelés II Magyartalansági falitáblák. Néptan. Lapja 42. sz. Téglás Gábo1'. Észleletek. (A délkeleti nemzetiségi területek népisko1ái. nak magyarnyelvi eredményeiről. ) Néptan. Lapja 3. sz. Ujlaky Géza. A magyar nyelvoktatás anyaga és módszere a régi és az új tanítástel'vben. GyakorI. Predag. II Urbán.yi. Nyelvoktatásnnk új iránya. Népnevelő 18. sz. Vass Bertalan, A magyar nyelv, stílus és irodalom tanítása. TanáregyI. Közl. 39. évf Ez el6adásnak megvitatása. U. o Végh Gábo?'. Fogalmazás a népiskolában. Magy. Pestalozzi 3. sz. ZovlÍ'I1,yi Lajos. A magyar nyelv tanítii'a az új tantervben. Szilágy vál'm. Tanügy 1. sz. - Az új tanterv a magyar nyelv tanításáról. Család és Iskola 1-3. sz. Zsomboryné lh'schitz Anna. Verstanítás az óvod~í,ban. Család és Iskola 15. sz. Ma th em a t-i.j.-u. Albi'i/~h, Karl,fU'Ií. Behandlung der Funktionen im lviittelschulunter_ richt. Nagyszebeni ág. gimn. 1905/6. értes. mellékiete Böhyn János. Utasítás a síkmértan tanításához. I. és II. év (Székesfővárosi szakirányú ipal'ostanonciskolák.) Bndapest, Károlyi ny. (Kőnyomat. 4-r ) B1H:ján Károly. A középiskolai matematikai oktatás fejlesztési irányának megjelölése. Budap. VII. ker. külső állami főgimn. 1905/6. értesítő L CostachesclI. V. Metodica Aritmeticei. Foia Seölast. 13. sz.

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TANíTÓKÉPZŐ. A TANíTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜlETÉNEK NAGY ~903 BUDAPEST X:ÖZLÖ:N""YE SINGER ES WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSE ANDRÁSSY -ÚT 10.

TANíTÓKÉPZŐ. A TANíTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜlETÉNEK NAGY ~903 BUDAPEST X:ÖZLÖ:NYE SINGER ES WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSE ANDRÁSSY -ÚT 10. TANíTÓKÉPZŐ A TANíTÓKÉPZŐ-INTÉZETI TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜlETÉNEK X:ÖZLÖ:N""YE FELELŐS SZERKESZTŐ: NAGY ~903 XVIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST SINGER ES WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSE ANDRÁSSY -ÚT 10. Hungaria könyvnyomda

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

/

/ (il i!!i iji r 1 u 1111 II IIIIIIIIIIIIIIII!.O. 1. 2. 3' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!. 4 j III~ 111111111111111111111111 5 6 7 8 l/l1111ii! 9 10 11111111111111111111111111111111111111111/ 11 12 13 14 NEVELÉ~

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

ő ľĺ ó ľ ü ő ü ő ľ ő É ü ü ľ ó ó ó ó ő ő ó ü ő í ľ ő í ü ö ö ő ľ ü í ó ó Í í ó Ĺ ő ĺ ľ ĺ ź É ő ľ ľĺ ó Í ó ó ó í ľ ő ľő ő Ĺ öľ ő í ü ĺ ĺ ľ í ó ö ó ľ ľ ľ ü ű ö ö ő ľ ľü ó ľ ó ó ö ö ő í í ő ő Ĺ ľ ő ě ľ ó

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az e~yszees könyvvitelt vezető egyéb szevezet egyszeúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A sze vezet~t nyuvántat6.['6ság megnevezés", [1(J.Egi Tövényszék [ Beküldő ada~ai (akinek az ügyfélkapuján

Részletesebben