Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület júniusában tárgyalta első olvasatban Szentes Város Drogellenes Stratégiáját. A jelenlegi előterjesztésben aktualizálásra került a stratégia, valamint a mellékletét képezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi beszámolója, valamint a Drogellenes Stratégia megvalósulása érdekében készült évi cselekvési terv. A cselekvési terv tételesen felsorolja a fontosabb feladatokat, határidő és felelős megjelölésével. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg Szentes Város Drogellenes Stratégiáját, évi cselekvési tervét és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:../2015.( ) Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Drogellenes Stratégiáját és a következő határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Szentes Város Drogellenes Stratégiáját, valamint évi cselekvési tervét. 2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az Egészség a célkeresztben című program keretében jelenleg is zajló elsősegélynyújtó oktatás óraszáma két órával kerüljön megemelésre, amit drogmegelőzéssel kapcsolatos előadásokra használnának fel. A szakemberek térítésmentesen vállalják az órák megtartását a 8. évfolyamon.

2 A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 4. Szentesi Családsegítő Központ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 5. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda Szentes, április 7. Dr. Sztantics Csaba jegyző felhatalmazásával Lencséné Szalontai Mária irodavezető Szociális Iroda

3 Szentes Város Drogellenes Stratégiája Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

4 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3. oldal II. Nemzeti Drogellenes Stratégia 4. oldal III. A helyi stratégia feladatai 5. oldal IV. Helyzetkép és következtetések 5 oldal IV.1. Kábítószer-használat a fiatalok és felnőttek körében oldal IV.1.1. Drogérintettség változásai a éves korosztályon 7. oldal belül IV.1.2. Felnőtt népesség drogérintettségének változási 9. oldal IV.2. A problémás kábítószer-fogyasztás változásai. 16. oldal Drogambulancia, Gyermekjóléti Szolgálat, családjukból kiemelt gyermekek, szegregátumok problémás droghasználata. V. Megelőzési, kezelési programok 18. oldal V.1. Általános prevenció 18. oldal V.2. Célzott prevenció kockázati csoportba tartozó fiatalok 20. oldal részére. V.3. Kezelő és ellátórendszer 21. oldal V.4. Kábítószer-bűnözés és kábítószerpiac szentesi 22. oldal tendenciák V.5. Társadalmi környezet 23. oldal V.6-Következtetlések 24. oldal VI. Alapértékek 26. oldal VII. Jövőkép 27. oldal VIII. Célkitűzések 30. oldal VIII.1. Általános célok 30. oldal VIII.2. Konkrét célok 30. oldal IX.. Egészségfejlesztés, Kábítószer-megelőzés feladatai 32. oldal X. Kezelés, ellátás, felépülés feladatai 36. oldal XI. Feladatok a Kínálatcsökkentés területén 38. oldal XII. Megvalósulás feltételei 39. oldal Nyomon követés indikátorai 40. oldal SWOT elemzés 45. oldal évi cselekvési terv 48. oldal 2

5 Szentes Város Drogellenes Stratégiája Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen I. Bevezetés A társadalmat érintő egyik legnagyobb kihívás, az egészségkárosító magatartásformák egyre szélesebb terjedése. A rendszerváltást követően ugrásszerűen megnőtt elsősorban a fiatalkorcsoportokon belül az egészségkárosító szerekkel élők, és visszaélők aránya. A határok megnyílásával a kábítószerek is könnyebben jutottak be az országba, megjelent a tiltott szerek hazai termesztése, előállítása. A korábban ismert tudatmódosító szerek mellett újak jelentek meg kábítószer-piacon, az illegális drogok mellett, új legális szerekkel, dizájnér drogokkal való visszaélés lett az utóbbi 4 év legnagyobb kihívása. A problémát felismervén széles társadalmi vita keretében készült el 2000-ben hazánk első stratégiai dokumentuma a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében, melyben általános célként fogalmazódott meg egy szabad, magabiztos és produktív társadalom megvalósítása, amely méltóságot, lelki és szociális jólétet, illetve az alkotóképességet kiemelten fontos értéknek tartja. A célok megvalósulása érdekében a társadalomnak képesnek kell lennie a drogok használatával és terjesztésével összefüggő szociális, egészségügyi és bűnügyi ártalmakat kezelni. A kábítószer-probléma összetett társadalmi jelenség mindenkit érint, és közös cselekvésre késztet től ennek szellemében jöttek létre a települési, kistérségi majd megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. Feladatuk a nemzeti stratégia szellemében helyi szinten, az adott településen érintett szervezetek, intézmények tevékenységének koordinálása. A KEF-ekkel szemben alapelvként fogalmazódott meg, hogy egy adott közösség saját problémára, szükségleteire, helyben keressen hatékony megoldásokat. Hozza létre a saját stratégiáját, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, a kínálatcsökkentés, a közösség és együttműködés területén. A ben elfogadott nemzeti stratégia 2010-ig tűzött ki célokat és fogalmazott meg feladatokat. Lejártát követően 3 évig nem volt olyan nemzeti dokumentum, mely stratégiai szinten adott volna iránymutatást a drogprobléma kezelését illetően októberében az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégiát. 3

6 II. Nemzeti Drogellenes Stratégia Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy a kábítószerek keresletének és kínálatának csökkentése kizárólag szerkezetében és szemléletében egységes stratégiai elemeket megvalósító együttműködéssel érhető el, felismerve továbbá, hogy a kedvezőtlenül alakuló tendenciák megállításában a szerhasználat nélküli életmodell és az egészséget alapértékként közvetítő szemléletmód középpontba állítása, a kábítószerfüggők ellátása és kezelése terén a felépülés-központú látásmód érhet el eredményeket, összhangban az Európai Unió célkitűzéseivel októberében elfogadta a Nemzeti Drogellenes Stratégiát. Magyarországon a kábítószer-probléma visszaszorítására, illetve kezelésére ben, valamint 2009-ben készültek középtávú célkitűzéseket tartalmazó stratégiai dokumentumok. Az Országgyűlés által elfogadott dokumentum a korábbi stratégiai hangsúlyokhoz hasonlóan elsősorban a kereslet-és a kínálatcsökkentés szemléleti kereteit elfogadva, valamint a hazai és nemzetközi gyakorlat tapasztalatait alapul véve jelöli ki a legfontosabb beavatkozási színtereket. A Nemzeti Drogellenes Stratégia szellemében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenysége helyi szinten összehangolja a közösség és az együttműködés, a megelőzés és gyógyítás, a rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek munkáját. A helyi szükségletek feltárásával és az ezekre épülő stratégiák kimunkálásával, egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával a települési szinten megvalósuló kábítószer- megelőző és - kezelő tevékenységet koordinálja. A KEF alapvetően nem programok megvalósítását végző szervezetként, hanem a szakmai együttműködést segítő fórumokként értelmezhetők. Az állami feladatellátás területén bekövetkező szerkezeti és szervezeti változások új helyzetet és új lehetőségeket teremtenek a helyi együttműködések területén. Az önkormányzat feladatkörének változása, új értelmezési keretbe helyezi a helyi kábítószerügyi koordinációt is. A helyi együttműködés biztosítja azt, hogy településünkön működő, illetve onnan hozzáférhető szolgáltatók egymással összhangban végezzék munkájukat, és képesek legyenek a lelki egészséghez és azon belül kábítószer-fogyasztáshoz kapcsolódó problémák hatékony kezelésére, a szervezeti határokon átnyúló megelőzési és betegellátási, esetvezetési feladatok elvégzésére. Ennek megfelelően cél, hogy a közigazgatás átalakult rendszerére tekintettel létrejöjjenek, illetve újjászerveződjenek azok a helyi együttműködési fórumok, amelyekben a kábítószerprobléma kezelésében felelősséggel rendelkező és jártas egészségfejlesztő, megelőző és kezelő tevékenységet folytató köznevelési, népegészségügyi és szociális ellátó, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési szervek vesznek részt. A 4

7 Fórumok működésében az önkormányzati, a helyi társadalmi szervezetek és a kormányhivatalok által felügyelt szervezetek egyaránt fontos szereplők. A közigazgatási szervezetek és a kábítószer-használat elleni fellépésben közreműködő civil, egyházi szolgáltatók közötti partnerségnek, mint alapelvnek az érvényesülését a megnövekedett állami felelősségvállalással működő struktúrában is biztosítani kell. III. A helyi stratégia feladatai A Nemzeti Drogellenes Stratégia alapján, Szentes Város Drogellenes Stratégiájának feladatai az alábbiak: - Hosszú távon határozza meg a helyi drogpolitikát, ugyanakkor legyen időközben is értékelhető. - A helyi döntéshozók számára adjon iránymutatást a Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósítását szolgáló akciótervek elkészítéséhez, továbbá nyújtson támpontokat az akciótervek megvalósulásának értékeléséhez. - Nyújtson irányadó koncepciót, szemléleti és értelmezési keretet, amely alapján egyes ágazatok, intézmények és intézményrendszerek, valamint helyi közösségek és szervezetek akcióterveket, konkrét cselekvési programokat fogalmazhatnak meg. - A társadalom közösségei, tagjai és döntéshozói körében segítse elő a kábítószerjelenség megértését, a szükséges és célszerű cselekvés alapelveivel való azonosulást. - Segítse elő a közösségek szakemberek döntéshozók közötti együttműködést, valamint a kábítószer-probléma komplex kezelésében különösen érintett területek vonatkozó stratégiai programjainak összehangolását. IV. Helyzetkép és következtetések A drog-problémákra kialakítandó válaszok megtervezéséhez át kell tekinteni a legfontosabb, rendelkezésre álló információkat, kábítószer-fogyasztási és ellátórendszeri mutatókat. Az áttekintés alapja a KEF által Szentesen végzett kutatások és felmérések, a városban működő kezelő és ellátó és bűnüldöző szervezetek adati. A KEF korábbi munkája lehetővé teszik az utóbbi, évek tendenciának bemutatását (a felhasznált irodalom teljes terjedelemben szabadon letölthető a címről) így a területen lejátszódó folyamatokat, bekövetkezett változásokat tudjuk értelmezni, melynek mentén a jövőbeli intervenciók is meghatározhatók. IV.1. Kábítószer-használat a fiatalok és a felnőttek körében ( ) 5

8 Legális egészségkárosító és tudatmódosító szerek fogyasztása a fiatalok esetében (dohányzás, alkohol): A dohányzással szemben, - ahol a korosztály esetében korábbi helyzethez képest minimális változások történtek-, a fiatalok alkohol-fogyasztássási szokásainak tekintetében változások figyeltünk meg. Ezek a változások vegyesen értelmezhetők, bizonyos mutatók tekintetében pozitív (attitűdök), míg más esetben negatív (érintettség) irányú elmozdulást tapasztaltunk. Az általános iskolások esetében csökkent az absztinens gyerekek aránya, ezzel párhuzamosan nőtt a kipróbálók, illetve 5%-os növekedést mutat a több alkalommal fogyasztók aránya, amely már meghaladta a korcsoport tizedét. A középiskolások esetében is csökkent az absztinensek aránya, de ez a változás nem volt jelentős. Az utolsó 30 napos alkoholfogyasztás esetében 8%-os növekedés tapasztaltunk, elsősorban az egy-két alkalommal fogyasztók száma emelkedett. A gyakrabban alkoholizálók aránya változatlan maradt a korcsoporton belül. Az általános iskolások esetében növekedést mértünk az égetett szeszfogyasztás esetében. Az általános iskolások leginkább otthon és más lakásán fogyasztanak alkoholt, illetve megjelent körükben a közterületeken való alkoholfogyasztás. A középiskolások esetében, a 2000 évek közepén mért adatokhoz képest jelentősen megnőtt az otthon vagy más lakásán való alkoholfogyasztás. Valamelyest csökkent, de még mindig vezető helyet foglal el a kocsmában italozók aránya. A diszkóban történő fogyasztás azonban csökkent. Többek között a szórakozóhelyek fokozottabb ellenőrzése következtében az alkoholfogyasztás helyszínei átrendeződtek, a fiatalok többsége már a buli előtt otthon vagy közterületen fogyaszt alkoholt és csak ezt követően érkezik a szórakozóhelyre. A szórakozóhelyek mellett a közterületeken történő alkoholfogyasztás fokozottabb ellenőrzése javallott. A magyar fiatalok körében ez elmúlt tíz éve vált általánossá a binke drinking, azaz a rohamivás, melyeket az általunk felvett adatok is alátámasztanak. A éves populációban 2010-es évekre 8%-al megnövekedett az alkohollal rendszeresen visszaélők aránya (havonta legalább 1-2 alkalommal lerészegedők). Az attitűdök esetében kismértékű pozitív elmozdulást mértünk. A nagymértékű alkoholfogyasztást, a napi rendszeres alkoholfogyasztást és heti lerészegedést helytelenítők aránya is növekedett. A tartós viselkedésváltozást az attitűdök változásától remélhetünk, így bármilyen mértékű pozitív változásnak örülnünk kell. 6

9 A fiatalok csak kis mértékben ítélik nehezebbnek az alkohol beszerzését, ez a változás azonban nem tekinthető jelentősnek, azaz a jogszabályi szigorítások és ellenőrzések ellenére nem történt nagymértékű javulás es évekre tovább csökkent az absztinensek, és növekedett az otthon családi környezetben alkoholt fogyasztó fiatalok aránya. Ez egyrészt lehet pozitív eredménye is, hiszen ilyen alkalmakkor a szülői kontroll a fogyasztásra is kiterjed, viszont az adatok elemzése arra is rámutat, hogy a családok közel fele rendelkezik olyan családtaggal, aki rendszeresen iszik nagymennyiségű alkoholt, ami valószínűsíti, hogy a gyermekek túlzott alkoholfogyasztásával is elnézőbbek ezekben a családokban. Középiskolás korra, amikor a szülői kontroll gyengül a kortársak befolyása nő, és szabadidős tevékenységek a családi keretek közül a baráti társaságokban szerveződik, szórakozás alkalmával a középiskolás fiatalok közel harmada rendszeresen fogyaszt szeszesitalt. Az általános iskolás korosztályból a korábbinál magasabb arányban fogyasztanak alkoholt, ebből adódóan több probléma merül fel az alkoholfogyasztás miatt, leginkább veszekedések és az értékek elvesztésének aránya növekedett. A középiskolások esetében csökkentek az alkoholfogyasztásból adódó problémák, ez alól csak a közterület rongálások képeznek kivételt. A nagyivók között magas az iskolai mulasztók és a más egészségkárosító szerek használóinak aránya. IV.1.1. Drogérintettség változásai a éves korosztályon belül Míg 1997 és 2004 között a fiatalok drogérintettsége megkétszereződött 2010-es évekre ez a tendencia már nem folytatódott- egy százalékos emelkedést mértünk-, inkább a drogtípusok közötti átrendeződés vált jellemzővé. Kábítószerek kipróbálása és használata enyhe csökkenése mellett a legálisan hozzáférhető tudatmódosítók és dizájnér drogok kipróbálása és használata növekedett. Az iskolák érintettségéről az intézmények megnevezése nélkül elmondható, hogy míg 2004-ben két általános iskola nem volt érintett addig, 2010-ben már nem találtunk ilyen iskolát. A legmagasabb érintettség esetén a gyerekek 15%-a próbált már ki valamilyen drogot, míg a legalacsonyabb érték 2,5%. A középiskolák vonatkozásában a legalacsonyabb érintettség is 18% (2004-ben 15%), a legmagasabb, pedig 42% (2004-ben 40%). Két középiskola az átlag (30,4%) alatti, három, pedig e feletti mértékben érintett. Az drogérintettség vonatkozásában az iskolák sorrendjében nem történt átrendeződés. Az adatok valamivel a magyarországi átlag alattiak, de tendenciájában attól nem térnek el jelentős mértékben, sem negatív, sem pozitív irányban. A marihuána népszerűsége változatlan továbbra is legismertebb és a leggyakrabban használt kábítószer. Az extasy az elmúlt hat esztendőben 7

10 szinte eltűnt a piacról, helyét a legális drogok, vagy törvénykerülő dizájnér drogok (töltőgáz, szerves oldószerek, nyugtatók, altatók, zsálya, herbál, kristály stb.) vették át. A hat évvel korábbiakhoz képest a mai, diákok tájékozottabbak a kábítószerek vonatkozásában a minden kábítószertípus esetében magasabb ismertséget mértünk, mint évekkel ezelőtt. A piacon megjelent új szerek ismertsége is megközelíti az 50%-ot a diákság körében, viszont egyúttal a drogpiacra kerülő számtalan új törvénykerülő tudatmódosító szer miatt egyre kockázatosabbá válik a szerhasználat. A drogokat már használt fiatalok fele tekinthető minden szertípus vonatkozásában kipróbálónak, negyed-negyed részük pedig alkalmi, illetve rendszeres használónak. A droghasználat helyszínének vonatkozásban a diszkók, zenés-táncos szórakozóhelyek érintettségének csökkenését (diszkó drogok háttérbeszorulása), és a közterületen való fogyasztás növekvő tendenciáját mértük. A fiatalok továbbra hasonló korú barátaikkal, ismerőseikkel, rokonaikkal próbálják ki a kábítószereket, elsősorban a kíváncsiság okán, korábbi felmérésünk adataihoz képest nőtt a társas nyomás, és problémák miatti kipróbálás aránya. A fiatalok legális drogokat könnyebben tudják, beszerzi (inhalánsok, gyógyszerek, dizájner), a tiltott szerek közül legkönnyebb számukra a marihuána beszerzése. A droggal érintett fiatalok családjaiban és barátaik között is magasabb arányban fordulnak elő különböző típusú egészségkárosító szokások és devianciák, mint társaikéban, azaz a szűkebb szociális környezetükben gyakoribb a negatív mintaszemélyek előfordulása. Az egy szülős és a nem családban nevelkedő diákok között magasabb az egészségkárosító szereket kipróbáló, vagy használó fiatalok aránya. A drogfogyasztás együtt jár az általunk vizsgált többi egészségkárosító szokással (dohányzás, túlzott mértékű alkoholfogyasztás), azaz a már kipróbáló fiatalok magasabb arányban élnek vissza más egészségükre ártalmas szerekkel és gyakoribb körükben a kötelezettségeik elhanyagolása (pl. iskolai mulasztások). A kábítószert kipróbálók és használok mentális egészségi mutatói rosszabbak társaikénál és önbecsülésük, önértékelésük is elmarad a drogokkal még nem találkozott társaikénál. A fenti rizikótényezők együtt járása valószínűsíti a drogfogyasztás kialakulását. E tényezők ismerete segíti a drogfogyasztás szempontjából nagyobb kockázattal bíró fiatalok kiszűrését és a korai beavatkozások tervezését, a tartós droghasználat megelőzését. 8

11 Az iskolarendszerből kimaradt, illetve az iskolalátogatási kötelezettségeit elhanyagoló gyermekek vonatkozásban sokáig nem volt információnk, ezért ben közterületen tartózkodó fiatalok között résztvevő megfigyelésen alapuló interjús felmérést végeztünk. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a fiatalok e csoportjában minden egészségkárosító viselkedési forma jelentősen magasabb arányban van jelen, mint az iskolalátogató társaiknál. További kockázatot jelent, hogy az elmúlt években megnőtt a korai iskolaelhagyó fialtok aránya, akiket éppen a szakképzettség hiányában a munkaerő-piacról is kiszorulnak. IV.1.2. Felnőtt népesség drogérintettségének változásai A felnőtt népesség körében továbbra is az alkoholproblémák jelentik a legnagyobb kihívást. A évben a szentesi kistérség (járás) területén praktizáló háziorvosok megkérdezésével készült felmérés szerint 2671 felnőtt küzdött alkoholproblémával a teljes populáció 7%-a. Volt olyan háziorvosi körzet ahol ellátottak 33%-nak volt alkoholproblémája. A felnőtt lakosság kábítószer érintettségének vonatkozásában nem állnak rendelkezésünkre helyi kutatások (mind módszertanilag, mind költségei tekintetében meghaladják a helyi KEF lehetőségeit). Az országos epidemológiai mérések szerint a felnőtt népesség 11,8 százaléka került már kapcsolatba a tiltott szerek valamelyikével, a kipróbálók 27,7%-a tekinthető folyamatos fogyasztónak, a leállt fogyasztók aránya fokozatos növekedést mutat 72,3%. Városunk vonatkozásában kijelenthető, hogy az áttekintett időszak vonatkozásban diákként megkérdezettek többsége már felnőtt korú így a kábítószer probléma a felnőtt népességet is érinti. A drogambulancia TDI vizsgálatának adatai szerint a kezeltek kétharmada felnőtt korú. 35 év alatti fiatal felnőtt a kezeltek 59%-a, míg a középkorúak aránya 9%-ék. A felnőtt korú kezelésben állók körében használt szerek esetében az életkor előrehaladásával átrendeződés figyelhető meg. A marihuána, mint elsődlegesen használt szer visszaszorul és a helyére a különböző stimulánsok lépnek. A leszakadó társadalmi rétegekhez tartozók esetében a hagyományos kábítószereket helyét egyre inkább a dizájner drogok (új típusú bódító szerek) veszik át. A fogyasztók többsége politoxikomán (több drog együttes használata). 9

12 IV.2. A problémás kábítószer-fogyasztás változásai Drogambulancia kezelési adatok változása az elmúlt nyolc évben Kezelésbe vétel ideje Kezelésbe vétel ideje Fő 1.sz. 10

13 Életkora nincs adat 14 év alatt év év év év év 40 év vagy idősebb Összesen Fő százalék Göngyölt 7 2,2 2,2 15 4,7 6, ,4 33, ,1 64, ,4 80, ,7 91,5 16 5,0 96,5 11 3,5 100, ,0 2.sz. Kezeltek gazdasági státusza életkori csoportonként 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% év év év év év vagy idősebb Járadékos Alkalmi munka Munkanélküli Tanul Munkaviszony 3.sz. 11

14 Első kiprobálás életkora az új kezeltek között % év év év év év év év 40 év felett 4.sz. Első kipróbálás életkorának alakulása évenkénti bontásban év alatt év év év év év 40 év vagy idősebb 5.sz. 12

15 Igénybe vétel eredetének alakulása évenkénti bontásban Önkéntes Család, barátok Más intézmény Ügyészség, rendőrség, bíróság 6.sz. Bar Chart Count 100,0% 80,0% 60,0% Elsődleges szer, csoport Opiátok Kokain Stimulánsok Altatók, nyugtatók Hallucinogének Inhalánsok, szipu Kannabisz (fű stb.) Egyéb anyagok 40,0% 20,0% 0,0% Kezelésbe vétel ideje 7.sz. 13

16 Szervezetbe juttatás leggyakoribb módja Nem ismert Szájon át szippantás Injekció egyéb elszívás, belégzés Count Kezelésbe vétel ideje 8.sz. 14

17 Használat gyakorisága Percent ,03% ,25% Nem ismert Elmúlt 30 napban, nem vagy csak alkalomszerűen használt 8,15% Hetente egyszer 7,52% Hetente 2-6 napon 15,05% Naponta Használat gyakorisága 9.sz. 1. Legjelentősebb változás, hogy 2011 után megjelennek az első 14 év alatti ügyfelek a drogambulancián arányuk növekvő tendenciát mutat. (fogyasztott szerek: marihuána, inhalánsok és zsálya, herbál, kristály- dizájner drogok jellemzők). 14 év alatti gondozottak 20%-a intézményben, többségük viszont a szüleivel él közös háztartásban után a dizájnér drogok megjelenése következtében olyan új típusú drogok váltak elérhetővé, melynek hosszú távú hatási még nem ismeretek, hatásmechanizmusuk még nem feltárt, így a szerhasználók kezelésére sincs egységes protokoll, gyakorlat. 3. Leggyakrabban használt szer a marihuána származékok, melyet a stimulánsok követnek, illetve ez elmúlt 3 évben a dizájner drogok. Az intravénás droghasználók aránya a droghasználók körében 2007-tól állandóságot mutat. Leggyakrabban szervezetbe juttatási mód a szájon át történő belégzés, elszívás. 15

18 4. Problémás drogfogyasztás egyik mutatója az elterelésben résztvevők számának és arányának változása óta az ellátottak többsége elterelés útján kerül a Drogambulanciára ig az ellátottak 70%-a volt elterelt kliens. Az utóbbi két ében nőtt a drogambulanciát önkéntesen, azaz leszokási szándékkal (belsőleg motivált) felkeresők aránya. 5. A Rendőrkapitánysági statisztikák elmúlt tíz esztendőben, éves átlagban mintegy 30 fő fogyasztóval szemben indított eljárást. Az eljárás alá vont fogyasztók döntő többsége 90% élt az elterelés lehetőségével, azaz az ellátórendszerbe került. Gyermekjóléti szolgálat, családjukból kiemelt gyermekek, szegregátumok problémás droghasználata A gyermekjóléti szolgálat által gondozottak körében a drogproblémával küzdő fiatalok már nem egyszeri-kétszeri kábítószer kipróbálók, hanem rendszeresen szerekkel élők. Családjukban és közvetlen szociális környezetükben több az addiktív és kriminalizálódott családtag. A családgondozókkal folytatott beszélgetések során kiderült, hogy e fiatalok családjában halmozottan vannak jelen az anyagi, nevelési, életvezetési, tanulási, lakhatási problémák. A szülők jellemzően alacsonyan iskolázottak munkaerő-piaci helyzetük instabil, erősen kötődnek a jóléti juttatásokhoz és ellátásokhoz. A családok mindennapjai feszültek és konfliktusokkal terheltek, a családtagok kapcsolati problémásak. A szülők helyzetük megváltoztatására motiválatlanok, helyzetüket reménytelennek ítélik. Többségük leromlott állagú udvaros szociális bérlakásban vagy telepi lakókörnyezetben él, mely deviáns alkalmazkodási mintákat közvetít a fiatalok számára. A vizsgált fiatalok döntő többsége az iskolában rosszul teljesít, szinte mindegyikük osztályismétlő, valamint az iskola normarendszeréhez nehezen alkalmazkodó, gyakori esetükben az igazolatlan hiányzás, az iskolakerülés, iskolaváltás, azaz az oktatási intézmények szemszögéből nézve problémás, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek. Jellemző az iskolai karrier megszakadása, az iskolarendszerből való korai kilépés. A fiatalok többsége szabadidejét az iskolán és az otthonán kívül szülői, nevelői kontroll nélkül az utcán csavargással tölti. A vizsgált fiatalok 70%-ra több kábítószer együttes használata a jellemző. Legjellemzőbb a marihuána, illetve az azt helyettesítő zsálya, herbál valamint a töltőgáz és egyéb szerves oldószerek fogyasztása. Ezek a bódítószerek a fiatalok számára könnyen hozzáférhetők és olcsón beszerezhetők. 16

19 A jelentősen olcsóbb dizájner drogok megjelenésével egyre több a szerényebb körülmények között élő, társadalmilag leszakadó családban nevelkedő gyermeknél tapasztalunk a tudatmosósító szerekkel való visszaélést. Jellemző a fiatalok bandába szerveződése, a szerek beszerzése és használata is csoportosan történik körükben. A családok többségében a problémák olyan súlyosak, hogy a gyermekjóléti szolgálat a család folyamatos gondozása mellett sem képes a családot oly mértékben megerősíteni, hogy képessé váljon a gyermekek megfelelő gondozására, nevelésére. A telepi környezetben élő, hátrányos szocio-kulturális helyzetű fiatal felnőttek körében az átlagnál magasabb arányú drogérintettség tapasztalható. E csoport esetében a politoxikomán fogyasztási szokások a jellemzőek, egyre inkább terjed közöttük az új típusú, kiszámíthatatlan hatású pszichotróp anyagok fogyasztása és az intravénás használat. A gondozottak szociológiailag jól körülhatárolható csoportjában az életforma része a droghasználat (a család felnőtt tagjai is használnak tudatmódosító szereket). A hazai szakirodalomban az utóbbi évben megjelent gettó-drog (olcsó legális kereskedelmi forgalomban elérhető szerek otthoni feljavítása, fogyasztása, terjesztése) kifejezés, mely jól leírja az általunk tapasztalt jelenséget. Állami gondoskodásban élő gyermekek A nemzeti drogellenes stratégia a drogfogyasztás szempontjából magas kockázatú csoportba tartózónak tekinti a gyermekvédelmi intézményrendszerében nevelkedő fiatalokat. A helyi adatok és folyamatok is alátámasztják a nemzeti stratégia megállapítását. A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott problémás droghasználó fiatalok több mint 60%-a került kiemelésre családjából és került a szakellátásba. A szakellátásban ennek megfelelően jóval magasabb a drogproblémás gyermekek aránya. A szentesi helyzet az elmúlt két esztendőben tovább romlott, melynek hátterében a szegedi speciális gyermekotthon bezárása áll, hiszen a súlyos viselkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekek egy részét a szentesi intézmény fogadta be (rendőrségi statisztika) óta a drogambulancia kezelési adatai is alátámasztják a kedvezőtlen irányú változást. A helyzetet nehezíti, hogy a gyermek és ifjúsági addiktológiai és rehabilitációs intézmények még nem kezdték el működésüket hazánkban, továbbá hogy a nevelők nincsenek felkészülve a 17

20 drogproblémával küzdő gyermekek integrált ellátására. Életkora=15-18 év Életkora=14 év alatt 20 Jelenleg hol él Állandó lakásban Inézményben 5 Jelenleg hol él Állandó lakásban Inézményben 15 4 Count 10 Count Kezelésbe vétel ideje Kezelésbe vétel ideje sz. V. Megelőzési, kezelési programok Rendőrség V.I. Általános prevenció 2009-től főállású bűnmegelőzési előadó került kinevezésre a városi rendőrkapitányságon. A munkakör létrehozása jelentős javulást idézet elő az általános megelőzés területen óta rendszeressé váltak az oktatási intézményekben a bűnmegelőzési előadások, melynek tematikája a drog-prevenciós elemeket is tartalmaz. A bűnmegelőzési előadások mellett már több mint egy évtizede fut az oktatási intézményekben a D.A.D.A. (dohányzás, alkohol, drog, AIDS) a rendőrség megelőzési programja. Szentesi Vöröskeresztes szervezet Egészségnevelő munkája: - Az egészségnevelés kiemelt feladata a Vöröskereszt helyi szervezetének. -A sürgősségi betegellátás így az elsősegélynyújtás minden korosztály részére elérhető a szervezetnél. Közúti,- munkahelyi,- iskola,- elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk, vizsgáztatjuk tanulóinkat évtől Szentes Város Képviselő Testülete megszavazta - az Egészség a célkeresztben program keretében - a 8. osztályosok részére kötelező tantárgyként bevezetésre kerülő elsősegélynyújtás oktatást. Azóta a program folytatódik és a tanulók elsajátítják az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati alapjait tavaszán sebimitációs képzést tartottunk diákok részére. 18

Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról

Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2014-2015. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról Müller Éva 2014. március 10. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Drogellenes stratégia 2014 2020

Drogellenes stratégia 2014 2020 Tervezet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Drogellenes stratégia 2014 2020 Készítette: Dr. Csorba József pszichiáter-addiktológus 1 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1) Az Új Stratégia kidolgozásának

Részletesebben

A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM NEMZETI DROGELLENES STRATÉGIÁJA A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERPROBLÉMA KEZELÉSÉRE 2014-2020

A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM NEMZETI DROGELLENES STRATÉGIÁJA A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERPROBLÉMA KEZELÉSÉRE 2014-2020 A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM NEMZETI DROGELLENES STRATÉGIÁJA A TISZAÚJVÁROSI KÁBÍTÓSZERPROBLÉMA KEZELÉSÉRE 2014-2020 Készítette: Pálnokné Pozsonyi Márta Tiszaújváros, 2014. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba 2013-as Éves jelentés az EMCDDA számára Kábítószerügyi Tanács Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba Áttekintés Az új pszichoaktív szerek a kábítószerpiacon gyorsan változnak Jogszabályi változásoknak

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Kábítószer-probléma elıfordulása a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek körében Felméréstıl a Cselekvésig

Kábítószer-probléma elıfordulása a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek körében Felméréstıl a Cselekvésig Kábítószer-probléma elıfordulása a gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek körében. 2007. Felméréstıl a Cselekvésig Adatgyőjtés idıpontja, célja, módszere: 2008. márciusában a gyermekjóléti szolgálat

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Nemzeti Drog-ellenes Stratégia

Nemzeti Drog-ellenes Stratégia Országos KEF Konferencia Budapest, 2014. március 10. Nemzeti Drog-ellenes Stratégia 2014-2020 Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti Drogmegelőzési Iroda (szakértő) KRE Pszichológiai Intézet (szakvezető egyetemi adjunktus)

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Városi Drogellenes Stratégia elfogadása Előkészítette: Szűcs Judit elnök, Kábítószer Egyeztető Fórum Kálmán Tibor referens Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság: Tisztelt

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata

Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata Márton Andrea Csizmadia Péter Grézló Orsolya: Alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátásban megjelenő kliensek kábítószer-fogyasztásának vizsgálata A kutatást támogatta: Kutatás előzményei: Rév Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Készítette: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KESZTHELY, 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A stratégia elvi keretei... 5 2.1 Érzékenyítés:... 5 2.2

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb.

IV A kialakított helyi szolgáltatási térképek különböző verzióinak kialakítása (döntéshozó, szakmai alkalmazó, lakossági stb. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5.

Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma. Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. Éves jelentés (2009): a kábítószerprobléma Európában Dr. Varga Orsolya Nemzeti Drog Fókuszpont 2009. november 5. A legfrissebb hírek az európai kábítószerproblémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

80/2013. (X. 16.) OGY határozat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

80/2013. (X. 16.) OGY határozat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Az Országgyűlés abból a felismerésből kiindulva, hogy a kábítószerek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Szeged város Drogellenes Stratégiájának évi végrehajtásáról szóló beszámoló

Szeged város Drogellenes Stratégiájának évi végrehajtásáról szóló beszámoló Előterjesztő: Lauer István SZMJVÖ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke Iktatószám: 01/13282-6/2015. Tárgy: Szeged város Drogellenes Stratégiájának 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámoló Melléklet:

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉNEK DROGELLENES STRATÉGIÁJA

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉNEK DROGELLENES STRATÉGIÁJA Elfogadta: 198/2014. (VI. 18.) Kt. hat. TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉNEK DROGELLENES STRATÉGIÁJA TARTALOMJEGYZÉK 2 I. RÉSZ BEVEZETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 5 II. RÉSZ HELYZETELEMZÉS 7 1. A helyzetfelmérés

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben