Krónikus betegség-gondozási programok Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krónikus betegség-gondozási programok Európában"

Átírás

1 Krónikus betegség-gondozási programok Európában Dózsa Csaba, Med-Econ Kft. Az idôsödés demográfiai változásával együtt az európai társadalmakban egyre nagyobb kihívást jelentenek a krónikus betegségek, a krónikus betegségekben szenvedô egyre népesebb populáció növekvô igényeknek is megfelelô ellátása. Jelen tanulmány az Initiative for Sustainable Healthcare Financing in Europe tanulmánykötetben megjelenô Chronic Disease Management címû februárban közzé tett tanulmány (továbbiakban: tanulmány) felhasználásával készült, amelynek szerzôi Reinhard Busse és szerzôtársai. A tanulmány a demográfiai helyzetbôl kiindulva mutatja be a beavatkozási stratégiák széles tárházát, kiemelve a koordináción és integráción alapuló krónikus betegség-gondozási programokat és újszerû finanszírozási technikákat. Végül a tanulmány szerzôi megvizsgálják, hogy vajon jelent-e már meg megfelelô számú tanulmány és evidencia a programok hatásosságáról és hatékonyságáról. Demographic changes related to ageing bring about the issue of how to provide appropriate care to the growing number of people suffering from chronic diseases. This study is based on the Initiative for Sustainable Health Care Financing in Europe (the study in the following), published in February 2009 in Chronic Disease Management by Reinhard Busse et al. The study describes a wide range of intervention strategies, paying special attention to chronic care programmes that are based on coordination and integration, as well as to modern financial techniques. The authors of the study also examine whether there have been enough studies providing evidence for the effectiveness and efficiency of such programmes. 1. táblázat Halálozás és betegségteher az Európai Régióban A vizsgált országok összességében nem meglepô módon a kardiovaszkuláris betegségek okozta betegségterhek és halálozás állnak az élen. A betegségek jellemzôinél fogva a DALY-s és a halálozás rangsora más: a második legsúlyosabb haláloki tényezô a daganatos betegségek, 3. a légzôszervi betegségek, 4. az emésztôrendszer betegségei. A DALY funkcióvesztéssel megélt életévek területén következnek a neuropszichiátriai problémák, ezt követik a daganatos megbetegedések, majd szoros versenyben az emésztôrendszer, a légzôrendszer, érzékszervi betegségek, valamint a mozgásszervi problémák. BEVEZETÉS A Reinhard Busse és szerzôcsapata által idén februárban közzétett: a Chronic Disease Management (CDM) címû tanulmányban a szerzôk részletesen megvizsgálták a várható élettartam alakulását, a kiemelt krónikus betegségekben szenvedôk számának és arányának alakulását az Európai Régióban [1]. Külön foglalkoznak a diabétesz, a stroke, a COPD és a depresszió betegségek közvetlen halálozásával, valamint a betegségek okozta terhekkel (burden of disease), amelyet a DALY (Disability Adjusted Life Years) felhasználásával mutatnak ki (1. táblázat). A tanulmányban található grafikonokban a 100 ezer fôre jutó DALY szerepel. Ebbôl a szempontból fontos megvizsgálni, hogy a magyar lakosság hol helyezkedik el az európai országok rangsorában (2. táblázat). 2. táblázat Betegségterhek Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Forrás: R Busse: CDM in Europe, 2009 február, NL Hollandia, FR Franciaország, DN Dánia, ITL Olaszország, IRL Írország, PL Lengyelország, SK Szlovákia, SP Spanyolország, A Ausztria, SF Finnország. A fenti táblázatból jól látható, hogy Magyarország a kiemelten vizsgált krónikus betegségek tekintetében szeren- 26 IME VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS AUGUSZTUS

2 csére nem áll az elsô helyen (szemben a kockázati tényezôkkel, mint az alkoholfogyasztás és dohányzás, valamint a halálozásban a daganatos betegségek). Ugyanakkor az a szomorú tény, hogy szinte minden krónikus betegség esetében az erôs középmezônyben vagyunk, és ezek együttes hatása már igen súlyos helyzetet tár fel. A stroke halálozás duplája a legjobb értéket felmutató Svájchoz képest, a diabéteszben szenvedôk aránya a hivatalos statisztikáink szerint is 80-85%-kal rosszabb, mint a legjobb értékkel bíró Írország vagy Ausztria adatai. A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK GAZDASÁGI TERHEI HATÁSAI A MUNKAERÔPIACRA A tanulmány erôssége, hogy külön kiemelten foglalkozik a vizsgált krónikus betegségek gazdasági terheivel. Közel 30 tanulmányt, publikációt vettek számba, amelyekben a krónikus betegségekben, vagy azok kockázati tényezôiben, függôségben szenvedô betegek gazdasági aktivitását, munkaerô-piaci esélyeit, és jövedelmi helyzetét vizsgálták. Itt is kiragadhatunk néhány jellemzô tanulmányt és azok eredményeit. A vizsgált témakörök a krónikus betegségekben, vagy szenvedélybetegségekben szenvedôknél: a munkanélküliségi ráta, a korhatár alatti rokkantosítás alakulása, hiányzás, ledolgozott munkaóra, munkanap, táppénzes arányszám alakulása, és végül a jövedelem, kereset alakulása a vizsgált csoportokban. A 3. táblázatban a tanulmányban felvonultatott széleskörû szakirodalmi áttekintésbôl idézünk néhányat. A tanulmány következô fejezete a várható trendekkel, elôrejelzésekkel foglalkozik. Ezen a területen igen kevés tanulmány, elemzés áll rendelkezésre. Ezek alapján a fôbb megállapítások az alábbiak. Összességében elmondható, hogy az Európai Unió országaiban a következô évtizedekben fôként a várható élettartam megnövekedése következtében a krónikus betegségek terhe (halálozás, rokkantság) tovább növekszik. Ezen belül azonban átrendezôdés várható az egyes betegségcsoportok között. Leginkább a mentális betegségek okozta terhek növekedésére lehet számítani, miután a gyors halált okozó betegségek (infarktus, stroke) elleni terápiák hatékonysága növekedett a legnagyobb mértékben az elmúlt évtizedben. A WHO elôrejezése szerint a stroke kevesebb halálozást és DALYs-t okoz 2030-ig. (WHO 2006). Ezzel szemben Carandang számításai szerint várhatóan tovább nô a stroke esetek és a stroke utáni túlélôk száma [2]. A diabétesz okozta közvetlen halálozás az elôrejelzések szerint tovább nô 2030-ig váratóan 33%-kal (WHO 2006), valamint a diabétesszel élôk száma különösen a gyermekek között, fôleg a gyermek és felnôttkori túlsúlyosság következtében. A COPD halálozás várható növekedése 25% 2030-ig, de a betegségteher várhatóan csökken (a DALYs 18-20%-kal) 2030-ig (WHO 2006, Pomerleau, 2008) [3]. Depresszív tünetek és betegségek okozta halálozás várhatóan csökken, de a betegségteher (DALYs) növekedni fog 1-2%-kal (WHO 2006, Pomerleau, 2008) [3]. A demencia arányának és számának növekedése a legdrasztikusabb: 2040-ig hatásos megelôzés és kezelés nélkül a 60 év felettiek között akár meg is duplázódhat (7,7 millió 15,9 millió fôre) (Ferri et al., 2005) [4]. STRATÉGIÁK A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK LEKÜZDÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE A tanulmány központi fejezetei a népegészségi problémák alapos feltárását követôen a szóba jövô stratégiák számbavételével és rendszerezésével foglalkoznak. A tanulmányban megvizsgált stratégiai irányok az alábbiak: prevenció és korai felismerés, új szolgáltatások és minôsítések, krónikus betegség-gondozási programok és az integrált ellátási modellek (1. ábra). A tanulmány III. része a 3. táblázat A krónikus betegségek és kockázati tényezôk gazdasági terhei és hatásai a munkaerô kínálatra Forrás: R Busse: CDM in Europe, 2009., old ELÔREJELZÉSEK 1. ábra ManagingChronicDiseaseinEurope tanulmány felépítése IME VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS AUGUSZTUS 27

3 stratégiák mentén megvizsgálja a CDM programok dimenzióit, amelyek az új gyógyszeres terápiák, pénzügyi ösztönzôk, koordinációs és kooperációs modellek, pénzügyi ösztönzô rendszerek, valamint az információs és kommunikációs technológiák nyújtotta lehetôségek, az értékelési kultúra változása. Ez utóbbiban kerül sor a CDM programok költséghatékonyságára vonatkozó legfrissebb tudományos bizonyítékok számbavételére. A krónikus betegségek elleni küzdelem bemutatásánál a tanulmány természetesen kitér a primer prevenciós eszközökre is, valamint a kockázati tényezôk, különösen a túlzott alkoholfogyasztás és dohányzás visszaszorítása érdekében széleskörûen alkalmazott politikákra (Busse et al., 30. old.): Pricing policies árpolitikák: fogyasztási adók, minimum árak Information and communication reklám, marketing korlátozás, követelmények a címkézésekkel kapcsolatban Packaging minimum csomagolási elôírások Consumption dohányzás korlátozása, tiltása köztereken, közösségi helyiségekben, munkahelyen, éttermekben Smoking cessation dohányzás leszoktatás, életviteli támogatás, tanácsadás Túlsúlyosságnál a primer prevenció, testmozgás és diéta, életmódváltás. KOORDINÁCIÓS ÉS INTEGRÁCIÓS MEGOLDÁSOK A CDM programok lényege az ellátórendszer egyes szintjei közötti koordináció erôsítése. Ennek kifejlett formája elvezet minket a szervezeti integrációhoz is. A krónikus betegek ellátásának-gondozásának szisztematikus koordinált módját többféleképpen nevezhetjük: Disease management (DM) beteg-gondozás (-kezelés, - ellátás) Disease Management Program (DMP s) beteg-gondozási programok Chronic Disease Management (Program) (CDM/CDMP s) krónikus betegségek gondozása, gondozási programjai A krónikus betegek gondozása komplexitást és magas szintû együttmûködést igényel, szemben a korábbi egyszeri baleseti, sérüléses ellátásokkal, fertôzésekkel, gyors lefolyású lázakkal, amelyek ellátása manapság a korszerû mûtétes, terápiás eszközökkel és gyógyszerekkel már gyorsan és hatékonyan megoldható. A krónikus betegek nagy számának hatékony ellátása tehát egy új kihívást jelent szerte Európában, igényli a folyamatos ellátást, a betegellátás és betegutak menedzselését a rendszer különbözô szintjei között. A tanulmány szerzôi egy átfogó ábrában mutatják be, hogy az elmúlt évek szervezeti megoldásai hogyan helyezkednek el az integráltság foka szerint, hogyan rendezhetôk sorba a létezô programok és szervezeti megoldások, az egymástól mereven elkülönülô és a teljesen integrált szervezetek (lásd 2. ábra, Busse et al., 10. ábra, 51. old). 2. ábra Integrált szervezeti formák a koordináció mértékének a tükrében Európában az egyes ellátási szintek közötti diszharmónia szinte általánosnak tekinthetô. Az egészségpolitikusoknak és a finanszírozás szakembereinek folyamatos erôfeszítése, hogy olyan ösztönzôket hozzon létre, amelyek segítenek kialakítani az egyes ellátások közötti összhangot, szoros együttmûködést. Az elmúlt években az egyes országokban bevezetett finanszírozási típusok fôbb modelljeit a 4. táblázat foglalja össze. (Busse et al., 13. táblázat, 48. old.) 4. táblázat Pénzügyi ösztönzôk a krónikus betegségek komplex gondozási programjainak kialakítása érdekében Európában UK Egyesült Királyság, DK Dánia, GER Németország, FR Franciaország A CDM lényege tehát az egyes rendszert alkotó ellátási és tevékenységi elemek szisztematikus koordinációja és irányítása. A programok kiemelt elemei a bizonyítékokon alapuló irányelvek és protokollok kidolgozása és érvényesítése a napi gyógyítási gyakorlatban, a betegutak kialakításában. A krónikus betegségek gyakran több diszciplína szakembereinek együttes és koordinált munkáját igénylik, hogy átfogó ellátást (ún. comprehensive care) tudjanak biztosítani. Ennek megfelelôen kell kialakítani a multidiszciplináris teameket, amelyek munkája sok esetben már elvezet az integrált ellátási formák kialakításához, hiszen gyakran több ellátási szintet képviselnek (alapellátás, otthoni szakápolás, járóbeteg- és fekvôbeteg-szakellátás, lásd 3 ábra). Az integráción vagy koordináción alapuló programok számos strukturális problémával szembesülnek a modern egészségügyi rendszerekben is (Busse, 11. ábra, 52. old): Versenyzô mûködési struktúrák, vezetési megközelítés és érdekeltség Egymástól szeparált és egymással versenyzô szolgáltatók, akiknek nincs érdekeltsége az együttmûködésre Rivalizálás a szakmai csoportok között A kompetenciák, az elszámolhatóság és a felelôsség világos elkülönítésének hiánya. Pénzügyi ösztönzôk és újszerû szervezeti megoldások kellenek tehát a komplex problémák kezelésére. 28 IME VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS AUGUSZTUS

4 3. ábra A krónikus beteg-gondozási programok lényegi elemei A CDM PROGRAMOK HATÉKONYSÁGA ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGA BIZONYÍTÉKOK HIÁNYA? A tanulmány III. részében a szerzôk számbaveszik, hogy a szakirodalomban hányan és hányszor elemezték a CDM programok hatékonyságát és költséghatékonyságát. Ez a forrás ugyanakkor nagyon gyér, ami nem a szerzôk hibája, hanem valóban még nagyon kevés szisztematikus kontrollcsoportos, vagy követéses vizsgálatra került sor az elmúlt években ezeknek a programoknak a hatékonyságelemzésére, valódi hatásainak felmérésére. A tanulmányokat és egyedi hatékonyságvizsgálatokat Mattke [5] a kiemelt betegségcsoportonként veszi számba, mint a szívelégtelenség, koszorúér-betegség, a diabétesz, az asztma, COPD. Mindegyik esetében megvizsgálja a következô elemeket: A gyógyító ellátásban figyelembe vettek-e bizonyítékokon alapuló irányelvet? Változott-e a betegek viselkedése, változtak-e a köztes klinikai értékek? Változott-e az ellátórendszer igénybevétele? Hogyan változott a finanszírozás és végül a végsô outcome, eredményesség? Az egyes betegségcsoportok kezelése a CDM programok segítségével igen kevés helyen eredményezett egyértelmû javulást az elôbb felsorolt tényezôk tekintetében. Többnyire a nem megfelelô számú és minôségû bizonyíték, vagy a különbséget nem mutató eredmények kerültek feltárásra. Ezek alapján a tanulmány szerzôi (is) joggal jelentik ki, hogy jelenleg (még) nem áll rendelkezésre megfelelô számú és minôségû bizonyíték a CDM programok hatékonyságának megítélésére, az egészség-gazdaságtan módszereivel még nem igazolt ezeknek a programoknak a költséghatékonysága. HAZAI ELÔZMÉNYEK ÉS AJÁNLÁSOK Magyarországon számos próbálkozás történt az elmúlt évtizedekben, hogy javuljon az ellátórendszer szintjei közötti integráció. A javaslatok és az intézkedések köszönhetôen kormányváltásoknak, és a még gyakoribb személyi és egészségpolitikai irányváltásoknak összességükben kioltották egymás potenciális hatását és ennek eredményeképpen jelenleg még nem beszélhetünk átfogó egészségpolitikai programról, amely szisztematikusan igyekezne biztosítani a krónikus betegeknek az ellátórendszer teljes ívét átölelô komplex ellátását. A probléma megoldásában az OEP rendszerében használt közel 20 féle kassza és ennek mentén szeparálódott ellátórendszer elkülönülô finanszírozási technikája a 90-es évek közepétôl okozta és okozza a legfôbb problémát, hiszen olyan érdekeltségi rendszert alakít ki, amelyben az egyes szereplôk a legkevésbé érzik szükségét az ellátás összehangolásának. A gondozási rendszer az elmúlt 20 évben szinte semmit sem változott, legalábbis a tb finanszírozás tekintetében. Például a mai napig nem sikerült kialakítani a cukorbetegek országosan átfogó gondozását. A hazai egészségügy még várat magára a COPD-s betegek gondozásának átfogó megoldásával, a korábbi tbc-re specializálódott tüdôgondozók hálózatának megújításával és szakorvosi utánpótlásával. Szintén nem lehetünk elégedettek a magas vérnyomás, szívelégtelenség, asztma gondozásával, amelyek fô alanya a háziorvosi gárda lenne. A háziorvosok munkájának minôségi javítása és ösztönzése volt az egyik kiemelt célja az irányított betegellátás modellkísérletének is júliusától. A program számos jó megoldást hozott, helyi protokollok kialakításával, monitorozással, indikátorokkal, a háziorvosok ösztönzésének kialakításával. Az OEP szintjén is elkezdték kidolgozni és bevezetni a krónikus betegek ellátását és gondozását mérô komplex indikátorrendszert ben, amely azonban már nem került alkalmazásra. Az IBR végeredményben áldozata lett a szakmapolitikai csatározásoknak (ez a program még csak nem is a kormányváltás és kormánypártok-ellenzék közötti ütközésben semmisült meg). A következô átfogó (szak)politikai programcsomag a versenyzô több-biztosítós modell bevezetése volt, amelynek az egyik kiemelt része lett volna az ellátásszervezés [8]. Közel két esztendôn át zajlottak a kimerítô elméleti viták az egy- vagy a többféle több-biztosítós modellek várható elônyeirôl és hátrányairól [8, 9]. Ezen közben évente több ezerrel emelkedett a súlyos helyzetben lévô krónikus betegek száma, jelentôs részük felderítetlen állapotban úgy, hogy a valós komplex koordinált ellátásuk érdekében szinte semmilyen konkrét egészségpolitikai intézkedés nem történt. Sôt, a biztosítói modellvita két évre teljesen háttérbe szorította a ban elkészített és elindított ún. Nemzeti szakmai programokat (Szív-érrendszeri betegségek megelôzésének és gyógyításának programja, a Nemzeti Rákellenes Program, a kezdôdô diabétesz program) [9], hiszen sem erôforrást nem biztosítottak, sem konkrét intézkedést nem hoztak ezek megvalósítása érdekében. Természetesen a gyógyításban számos változás történt és követendô szigetszerû megoldások is vannak a hazai egészségügyben. (Például a diabétesz centrum kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky kórházban, COPD gondozási programok indítása a Korányi és Törökbálinti tüdôgyógyintézetekben, gyógyszerterápiás és gondozási programok a magas vérnyomásban és szívelégtelenségben szenvedô betegek számára az ország számos pontján). Sajnos ez nem ele- IME VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS AUGUSZTUS 29

5 gendô az országos szinten jelentkezô problémák és esélyegyenlôségbeli különbségek megoldásához. Szintén pozitív mozgatórugónak lehet tekinteni egy-egy új generációs gyógyszeres terápia betörését és elterjedését a hazai gyógyítási gyakorlatba. A közfinanszírozásban az elmúlt 4-6 évben talán ezen a területen történt a legtöbb változás. Hiszen számos új termék befogadása (gyorsított ütemben 2004-tôl kezdve az EU csatlakozást követôen), a gyártói lobbi nyomás a magas szintû támogatási mértékek elérése érdekében (inzulinok és szívgyógyszerek 100%-os támogatása stb.), és ennek nyomán a gyógyszerkasszában jelentkezô több tízmilliárd forintos többletkifizetések, legalább részlegesen, de kikényszerítették az egészségpolitika és a gyakorlati szabályozás válaszát. Ennek kiváló példája az OEP Gyógyszerügyi Fôosztálya által 2008-ban meghirdetett diabétesz gyógyszerterápiás protokollok kidolgozása és fokozatos érvényesítése (OEP honlap, 2008). Ezek a pozitív jelentségek ugyanakkor önmagukban még nem képesek megoldani a szisztematikus betegutak kérdését, a folyamatos ellátási utak menedzselését, a rendszer szintjei közötti esetmenedzseri megoldások elterjedését, és alapvetôen az ellátórendszer strukturális és ösztönzô rendszerének olyan szerves átalakítását, amelyek adekvát megoldást tudnának nyújtani a krónikus betegek komplex ellátási igényére. A tanulmány és a hazai elôzmények vizsgálata alapján az alábbi szakmapolitikai ajánlásokat adhatjuk: Krónikus betegség-gondozási stratégiák kidolgozása visszatérés a nemzeti programokhoz, támogatásuk és kibôvítésük (szív-érrendszeri program, diabétesz); Az ellátórendszer strukturális igazítása és a finanszírozási rendszer ösztönzôk átalakítása a CDM programok támogatása érdekében: szervesen együttmûködô alapellátás, otthoni szakápolás, járóbeteg-szakellátás magas szintû ICT támogatással, folyamatos betegellátás hatékony esetmenedzseri és ellátás-szervezési megoldások támogatása irányába; Prioritások alapján: fôbb betegségcsoportokban mintaprogramok indítása; Képzések, kompetencia szintek illesztése a programhoz; A programok céljainak és indikátorainak pontos meghatározása indulás elôtt, majd szigorú monitorozás és visszacsatolás; Kutatási, elemzési háttér megteremtése (átfogó kutatások, elemzések: részben az egészség-monitoring keretében). KÖVETKEZTETÉSEK A Reinhard Busse és szerzôtársai által idén tavaszra a krónikus betegség-gondozási programokról készített összeállítás teljesen átfogó képet nyújt számunkra az Európát jellemzô problémákról és megoldási, kitörési stratégiákról. Ezek alapján a hazai szakembereknek és egészségpolitikusoknak javasolt folyamatosan követniük a külföldi ellátási, szervezeti és egyedi finanszírozási programok példáját. A megalapozott döntésekhez mind itthon, mind külföldön természetesen további jól megalapozott minta-programokra van szükség, pontosan meghatározva a bemeneteket, a mérési pontokat, klinikai és outcome értékeket, amelyeket elvárunk a rendszertôl, valamint a monitorozás és követés módját és idôtávját. Ezek alapján lehet elvárni, hogy a döntéshozók további forrásokat allokáljanak az átfogó CDM programok számára. Végezetül személyes megjegyzésként teszem hozzá, hogy elég nagy szégyene a hazai egészségpolitikának, hogy gyógyszergyári vagy más gyártói lobbik híján magától szinte semmilyen átfogó megoldást eddig nem tudott kidolgozni és érvényesíteni a közfinanszírozott egészségügyi rendszerben a fenti problémák kezelése érdekében. Azonban megoldás csak akkor várható, ha rendszerben gondolkodva állunk neki a problémák feldolgozásának. IRODALOMJEGYZÉK [1] R Busse, M Blümel, D Scheller-Kreisen, A Zentner: Managing Chronic Disease in Europe. The Initiative for Sustainable Health care Financing in Europe, 2nd report, 2009 február. [2] R. Carandang, S. Seshadri, A Beiser: Trends in incidence, life time risk, severity, and 30-day mortality of stroke over the past 50 years. 2006, JAMA, 296: [3] J. Pomerleu, C Knai, E. Nolte: The burden of chronic disease in Europe. Szerk.: E Nolte, M Mckee: Caring for people with chronic conditions: a health system perspective, Maidenhead, Open University Press, [4] C Ferri et al.: Global prevalence of demencia: a Delphi consensus study. Lancet : [5] Mattke et al. Am J Manag Care. 2007; 13: p [6] Boema, W (2006) Coordination and integration in European primary care. In Saltman. R, Rico and W Boema: Primary care int he drivers s seat? Organizational reform in European primary care, p [7] MD Murray et al. (2003): Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism. Geneva, World Health Organization. [8] Sinkó Eszter: Az egészségbiztosítási rendszer átalakításának menete. Magyarország Politikai Évkönyve 2007-rôl, old. [9] Dózsa Csaba: es évek az egészségügyben: reformtervek és programok kavalkádja. Magyarország Politikai Évkönyve 2007-rôl, old. Dózsa Csaba bemutatása lapunk VII. évfolyamának 8. számában olvasható. 30 IME VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS AUGUSZTUS

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem)

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) I. Bevezető A hazai egészségügyben, ezekben az években eltérő fogalmazásban

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 1 Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 HÁTTÉRTANULMÁNY Készítette az Országos Egészségfejlesztési Intézet által felállított munkacsoport: Dr. Antmann Katalin, Dr. Barta Judit, Dr. Csépe Péter,

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 4. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben I.

Részletesebben

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény

Egészségpolitika. Szöveggyűjtemény Egészségpolitika Szöveggyűjtemény Szöveggyűjtemény az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR keretében

Részletesebben

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészség Szövetség 2000 Szerkesztõ: dr. Kósa Zsigmond,

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek tipológiája

Az egészségügyi rendszerek tipológiája Az egészségügyi rendszerek tipológiája Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. június 1 Az egészségügyi rendszerek fogalma Az egészségügyi

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia Nemzeti Lelki Egészség Stratégia 2014-2020 Szakpolitikai stratégia tervezet v1 munkaanyag 2014. január 22. 1 Rövidítések jegyzéke MPT LEGOP OTH EU WHO GYEMSZI OPAI OPNI WHO EU MHAP ESZK MESZP KSIR OPK

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése

Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése Az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérése Tartalom Bevezetés... 3 A WHO indikátorai az egészségügyi rendszerek teljesítményének mérésére... 4 OECD: Health Care Quality Indicators Project... 5

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.)

Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) Szerzői változat (Készült az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2005. decemberi felkérése alapján.) A társadalombiztosítás egészségbiztosítási intézményének fejlesztése Egy szervezetű, nemzeti szinten

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020

OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 2014. November 7. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés EFOP_0.1_2013_0131 2013.01.31 EFOP_0.2_2013_0213 2013.02.13 EFOP_0.3_2013_0321

Részletesebben