Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés december 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés 2014. december 11."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Magyar Rákellenes Liga Elnökségi ülés december 11. Prof. dr. Simon Tamás köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy az Elnökségi ülés határozatképes. 9:00 órakor a 9 fő elnökségi tagból jelen van 7 fő. Jelenlevők a mellékelt jelenléti ív szerint. Jegyzőkönyv-vezetésre felkéri Winkler Violettát. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri dr. Demeter Jolán és Strommer Pálné elnökségi tagokat. 1/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Demeter Jolánt. Igen: 6 Nem: 0 Tartózkodik: 1 2/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Strommer Pálnét. Igen: 6 Nem: 0 Tartózkodik: 1 Az elnök ismerteti a napirendet. Módosítási javaslat nem hangzott el. 3/2014 (12.11.) Az Elnökség a napirendet elfogadja. Igen: 7 Nem: 0 Tartózkodik: 0 1. Az Alapszabály módosítása (1. melléklet) Rozványi Balázs Csak a bíróság által előírtak lesznek módosítva. A következő témákat érinti a módosítás: - a Ptk-nak, illetve a Civil törvénynek feleljen meg ide tartozik a bankszámla fölötti rendelkezési jog, csak egy személy rendelkezhet, a jelenlegi Alapszabályban két személy rendelkezik együttesen, - a gazdasági tevékenységnél a jogszabályokat szó szerint kell idézni, - a küldöttgyűlés levelezetésének módja, - a közhasznúságra vonatkozó jogszabályi hivatkozások a hozzá kapcsolódó tevékenységek rögzítésével. - közfeladatokhoz jogszabályhelyek hozzárendelése, - tagság részére nem előírható a tevékeny részvétel az egyesület életében, mert tagság jogosultság, nem kötelezettség, - a vezető tisztségviselők csak az elnökségi tagok, az Ellenőrző- és Etikai Bizottság tagjai nem, - vezető tisztségviselők visszahívásának módja, - küldöttgyűlés helyszínének meghatározása, - az Ellenőrző Bizottság határozatképességének megállapítása. Mivel a bankszámla fölött csak a képviselő rendelkezhet, kéri az elnökség véleményét arról, hogy adjon-e az elnök meghatalmazást a gazdasági elnökhelyettesnek a bankszámlák feletti rendelkezésre. Az utalványozás természetesen továbbra is az elnök joga a gazdasági elnökhelyettes ellenjegyzésével. 4/2014 (12.11.) Az Elnökség egyetért azzal, hogy az elnök adjon meghatalmazást a gazdasági elnökhelyettesnek a bankszámlák feletti rendelkezésre. Igen: 7 Nem: 0 Tartózkodik: 0 Dr. Bittner Nóra megérkezik 9:10-kor 1

2 Módosítások az Alapszabályban: 3. (3) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat,- a gazdálkodása során elért nyereséget nem osztja fel, azt a létesítő okiratban foglalt tevékenységére fordítja. 3. (4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőt, önkormányzati jelöltet nem állít, és nem támogat. 4. címe és tartalma: AZ EGYESÜLET KÖZFELADATAI, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI ÉS A KÖZFELADATOK TELEPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ A JOGSZABÁLYI HELYEK MEGJELÖLÉSE 4. (1) Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. 4. (2) Közhasznú tevékenységnek minősül: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 4. (3) Közfeladatok, közhasznú tevékenységek és jogszabályi helyek a) 1. közfeladat i) Egészségmegőrzés, az egészség védelme és fejlesztése betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ii) A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében felvilágosító, tájékoztató tevékenység a megelőzés, gyógyulás és rehabilitáció érdekében. A jobb életminőség elérésének, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépésnek elősegítése. b) Az 1. közfeladat közhasznú tevékenységei: Az Egyesület a megelőzés és a gyógyítás területén i) minden olyan eszközt felhasznál, amely az egészség megőrzését és a rák korai felismerését szolgálja, ii) küzd a dohányzás, az alkoholizmus, a munkahelyi, ipari és más egészségre ártalmas hatások valamint a környezeti szennyeződések ellen, iii) széleskörű tájékoztató munkát végez az egészségkultúra színvonalának emeléséért, mindent megtesz annak érdekében, hogy valós kép alakuljon ki a rákbetegségről a közvéleményben és eloszlassa az indokolatlan félelmet. iv) anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával elősegíti a rákbetegek gyógyulását és az egészségvédelmet, v) előadások, tanfolyamok, továbbképzések, tudományos ülések, kongresszusok és egyéb fórumokat szervezésével felvilágosító munkát végez, vi) tájékoztató, jótékonysági, figyelemfelkeltő (pl. rózsaszín séták) és egyéb rendezvényeket szervez, vii) a Rák Világnap (február 4.) megszervezésével felvilágosító munkát végez, viii) a Nemzeti Rákellenes Nap (április 10.) megszervezésével felvilágosító munkát végez, ix) folyóiratok, könyvek és más kiadványok közzétételével felvilágosító munkát végez, 2

3 x) videóanyagok, DVD anyagok, filmek elkészítésével és közzétételével, honlap és egyéb közösségi oldalak működtetésével felvilágosító munkát végez, xi) hozzájárul egészségkárosodottak üdültetéséhez, xii) küzd az emberközpontú betegellátás lehető legmagasabb szintre emeléséért, a rákbetegek ápolásának és gondozásának olyan megoldásáért, amely figyelembe veszi a betegséggel kapcsolatos, sajátos testi és lelki megpróbáltatásokat, xiii) szorgalmazza a rákmegelőző állapotok korai felismerésének és hatékony kezelésének mind szélesebb elterjesztését, erre ajánlásokat dolgoz ki, xiv) fellép a szakmai oktatás, képzés, továbbképzés és az egészségre nevelés színvonalának emeléséért, xv) széleskörű tájékoztatást ad az onkológiai ellátásról és gondozásról, különös tekintettel a rehabilitáltakra és gyógyultakra, xvi) szorgalmazza a krónikus betegek megfelelő fájdalomcsillapítását, egyéb panaszaik és szenvedésük enyhítését. xvii) részt vesz az onkológiai lakossági célzott szűrővizsgálatok, így különösen mammográfiás szűrések és a nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálatok szervezésében és a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában, xviii) részt vesz a gyógyító, rehabilitációs munkában segítő szolgálatok működtetésével, xix) részt vesz a gyógyító, rehabilitációs munkában lelkisegély telefonszolgálat működtetésével xx) elősegíti a rehabilitációt önkéntesek képzésével és szolgálatának szervezésével. c) Az 1. közfeladat jogszabályi helyei: i) évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. (1)-(2), 141., 144. (1)-(2) ii) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 4. 5., 23..(5) 9. iii) évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. a)-g) iv) 1991.évi XI. tv. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 5. (1) a), e), (2)). v) évi LIII. tv. a természet védelméről 64. (1) d) 2. közfeladat: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában e) A 2. közfeladat közhasznú tevékenységei: Az Egyesület i) támogatja, segíti a hazai rákkutatást. Részt vesz a kutatások eredményeinek mielőbbi megismerésében, megismertetésében és hasznosításában, szorgalmazza a gyógyítást elősegítő kutatási eredmények bevezetését, nemzetközi kapcsolatokat épít ki más országok hasonló intézményeivel. ii) közreműködik abban, hogy, hogy a rák korai felismerése és gyógyítása terén az orvostudománynak és határterületeinek legmagasabb szintű elfogadott eredményei kerüljenek gyakorlati megvalósításra, iii) közvetítő, koordináló és jószolgálati szerepet tölt be a rákkal foglalkozó tudományos egyesületek, társadalmi szervezetek és állami szervek között, iv) bevonja társadalmi munkájába mindazokat a hazai és külföldi szervezeteket, illetve szakembereket, akik felkészültségüknél vagy helyzetüknél fogva az Egyesület célkitűzéseit segíthetik, v) szükség szerint bevonja társadalmi munkájába mindazokat a hazai és külföldi szervezeteket, illetve szakembereket, akik felkészültségüknél vagy helyzetüknél fogva az Egyesület célkitűzéseit segíthetik, 3

4 vi) nemzetközi kapcsolatokat épít ki más országok hasonló intézményeivel. f) A 2. közfeladat jogszabályi helye: évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. (3) g) 3. közfeladat: Rákbetegekkel kapcsolatos szociális tevékenységben, családsegítésben, időskorúak gondozásában, A betegség miatt leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogvédelmével kapcsolatos feladatok h) A 3. közfeladat közhasznú tevékenységei Az Egyesület i) közreműködik a rákbetegek szociális ellátásában, gondozásában, ii) képviseli a betegek érdekeit a hivatalos fórumokon. i) A 3. közfeladat jogszabályi helyei: i) évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. d); ii) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 8., 23. (4) 4. j) 4. közfeladat: Egészség megőrzése érdekében sport az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a betegség miatt hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása k) A 4. közfeladat közhasznú tevékenységei: Az Egyesület i) egészségnap, sport, szabadidő és iskolai programok szervezésével, rendezésével, lebonyolításával felvilágosító és egészségvédő munkát végez, ii) közreműködik gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokban, iii) segítő ifjúsági csoportokat hoz létre. l) A 4. közfeladat jogszabályi helyei: i) évi I. tv. a sportról 49. c)-e) ii) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. (4) 8. iii) évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. (1) 5. (1) Az Egyesület tagja lehet minden 18 éven felüli belföldi természetes személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáévá teszi, a megállapított tagdíjat rendszeresen és határidőben megfizeti, és nincs elmaradása. 6. (3) Ahol az Alapszabály tagra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ez alatt a rendes tagot kell érteni. 7. (3) A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei a 6. (1) b), c), d), e) és (2) b) kivételével azonosak a rendes tagokéval. 8. (5) c) (A tagság megszűnik) automatikusan, ha a tag a tagdíjat határidőben nem fizeti meg, és erre a jogkövetkezményre a tagot a tagdíjfizetési felhívásban figyelmeztették, 9. (3) Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 9. (4) Tagokra, vezető tisztségviselőkre és a felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 4

5 A Ptk. 3:19. -a alapján: (2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A Ptk. 3:22. -a alapján: [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A Ptk. 3:26. -a alapján: (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A 9. (8) bekezdésének számozása (5)-re változik 10. (1) c) az Egyesület vezető tisztségviselőinek, az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása, A vezető tisztségviselők, a Küldöttek, az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai Bizottság tagjainak megválasztására, a választás rendjére vonatkozó jelen Alapszabályban nem rögzített - részletes szabályait (a küldöttgyűlés tisztségviselőinek, a szavazatszámlálók megválasztásának a határozatképességnek, a szavazásnak,a jegyzőkönyvvezetésnek, a határozat kihirdetésének) a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapszabály 12. (4). bek. a./ pontja szerinti felhatalmazás alapján az Elnökség alkotta meg, s tartalmazza a választás rendjére vonatkozó részletes szabályokat. Vezető tisztségviselő, Ellenőrző Bizottsági és Etikai Bizottsági tag, valamint küldött visszahívható, ha: (i) tevékenységével az Egyesület és/vagy az Alapszervezet céljait veszélyezteti, (ii) két egymást követő Elnökségi, illetve bizottsági ülésen nem vesz részt, és távollétét nem igazolja, (iii) a tisztség ellátására képtelenné válik (cselekvőképesség korlátozása vagy elvesztése, tartós külföldi távollét), (iv) egyéb tartós akadályoztatás esetén. 10. (3) A Küldöttgyűlésre a küldötteket kell meghívni. A meghívót a kitűzött időpont előtt 8 nappal igazolhatóan (levélben, visszaigazolandó -ben, faxon, vagy személyesen a 5

6 meghívó átvételének aláírásával) a küldöttek rendelkezésére kell bocsátani. A meghívónak tartalmaznia kell a Küldöttgyűlés helyét, időpontját, javasolt napirendjét. A Küldöttgyűlés a székhelyen kívül is megtartható, a helyszínt Küldöttgyűlésenként az Elnök határozza meg. A Küldöttgyűlés helyszínéül olyan helyiséget kell biztosítani, amiben a Küldöttgyűlés a küldöttek részvételével nyilvánosan megrendezhető. Ha a Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 10. (4) A Küldöttgyűlés megkezdéséig a tagok és az egyesület szervei a Küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 10. (6) első mondatában a hivatkozás a Ptk. 8:1 -ra változik. A 10. (8) (15) bekezdésének a számozása eggyel csökken. 10. (9) Az Elnökség beszámolóját az Elnök, a számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Gazdasági elnökhelyettes előterjesztése után a Küldöttgyűlés a (7) bekezdésben foglaltak szerinti nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hagyja jóvá. 10. (11) A Küldöttgyűlés titkosan, a legtöbb szavazattal választja meg a vezető tisztségviselőket, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait, akiknek a megbízatása a megválasztás időpontját követő 5. évben tartandó választásig tart. 10. (12) A (11) bekezdés szerinti tisztségekre a jelölést a választás időpontját megelőző 15. napon 12:00 óráig a Jelölő Bizottságnál kell leadni. A Jelölő Bizottság három tagját az Elnökség a választás előtt legalább hatvan nappal választja meg. Az Elnökségnek törekednie kell arra, hogy a Jelölő Bizottság tagjai az Egyesületet jól ismerő, köztiszteletben álló tagok legyenek. 12. (4) q) az elnök vagy az elnökhelyettesi tisztségek bármelyikének a 9. (5) szerinti rendkívüli megszűnése vagy megüresedése esetén új elnök és/vagy új elnökhelyettes választása az elnökség tagjai közül a legközelebbi választó küldöttgyűlésig tartó megbízással, 12. (6) Az elnökségi ülésre az elnökség tagjait kell meghívni. A meghívót a kitűzött időpont előtt 8 nappal igazolhatóan (levélben, visszaigazolandó -ben, faxon vagy személyesen a meghívó átvételének igazolásával) kell az elnökségi tagok rendelkezésére bocsátani. A meghívónak tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, időpontját, javasolt napirendjét. 12. (9) utolsó mondata: Az Elnökség határozataira is érvényesek a 9. (4) és a 10. (6) szerinti összeférhetetlenségi szabályok. 12. (10) c) és minden olyan módszerrel, ami minden résztvevő számára legalább az a) b) pontok szerinti információáramlást biztosítja, oly módon, hogy mind az iratokat, mind a szavazatokat igazolható módon kell megküldeni illetve leadni. 13. (1) k) javaslatot tesz vezető tisztségviselő, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak visszahívására, 14. (10) Az Ellenőrző Bizottság ülését elnöke legalább évente 2 alkalommal igazolhatóan írásban, levélben, visszaigazolandó -ben, faxon, vagy személyesen a meghívó 6

7 átvételének igazolásával az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság ülését elnöke vezeti, és ő tesz javaslatot a napirendre. 14. (11) Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben minden tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság akkor is határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozata érvényes, ha a jelenlévőkből legalább két tag egyformán szavaz. Amennyiben a két jelenlévő tag ellentétesen szavaz, úgy határozatképtelenség áll fenn. Határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni azonos napirenddel. Az Ellenőrző Bizottság határozataira is fokozottan érvényesek a 9. (4) és a 10. (6) szerinti összeférhetetlenségi szabályok. 16. (5) Az alapszervezet elnöke a közgyűlés összehívásáról a tagságot a kitűzött nap előtt 8 nappal, igazolhatóan, írásban (levélben, visszaigazolandó -ben, faxon vagy személyesen a meghívó átvételének igazolásával) értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját, javasolt napirendjét, a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt közgyűlés helyét, időpontját és azt, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül azonos napirendben határozatképes. Figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlésen távolmaradásuk esetén is döntés születik az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban. 16. (7) első mondatában a hivatkozás a Ptk. 8:1 -ra változik. 16. (14) h) a tagdíj 6. (2) c) szerinti megfizetésére kivételes, egyedi esetben fizetési halasztást adhat, 19. (4) Az Egyesület vezető szerveinek döntéseire vonatkozó nyilvántartási és nyilvánosságra hozatali szabályait az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok tartalmazzák. Az Egyesület Küldöttgyűlése és Elnöksége, mint a legfőbb és az ügyintéző szervei a weblapon keresztül hozzák nyilvánosságra az ülések jegyzőkönyveit, a határozatokat, valamint az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. 19. (6) Az Egyesület tisztségviselőjének (vezető tisztségviselőnek, bizottsági tagnak, alapszervezeti vezetőség tagjának és küldöttnek) csak az a tag jelölhető, akinek a tagdíja a belépésétől rendezett. 20. (1) A módosított Alapszabályt az Egyesület Budapesten, március 13-án, valamint a december 11-én tartott Küldöttgyűlésén fogadta el. 20. (3) Jelen Alapszabályban a változásokat az aláhúzott és döntött betűk jelölik. 20. (4) A korábbi Alapszabály törölt rendelkezései az alábbiak: - 1. (5) bekezdés első mondata, - 4. címe és tartalma, - 5. (1) bekezdés első mondatából: azok megvalósításában tevékenyen részt vesz, - 6. (2) b) pont: köteles teljesíteni az egyesületi tevékenység körében önként vállalt feladatokat, - 8. (5) c) pont: felmondással, - 8. (8) bekezdés: Az Elnökség harmincnapos határidővel írásban felmondhatja annak a tagnak a tagsági jogviszonyát, aki az Alapszabály szerinti tagsági feltételek bármelyikével már nem rendelkezik, - 9. (3) b) és c) pontok: az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Etikai Bizottság tagjai, - 9. (4) bekezdésből: illetve az ennek jelölt személyek, - 9. (5) (7) bekezdés (7) bekezdés (9) bekezdés. 7

8 Boros Csabáné Kell-e pontosítani az elektronikus eszközzel biztosított határozatképesség feltételeit? Rozványi Balázs Ezt nem kifogásolta a bíróság. Dr. Zamadits Péter Most csak azokat a módosításokat lehet megtenni, amiről a bírósági végzés szól, egyéb előterjesztést nem, mert a titkár elutasítaná. Bak Imre A módosításoknak lesz-e hatása a Szervezeti és Működési Szabályzatra? Rozványi Balázs A januári elnökségi ülésen kerül sor az SzMSz módosítására. Prof. dr. Simon Tamás Megköszöni az ügyvéd úr és a gazdasági elnökhelyettes úr munkáját az Alapszabály módosításában. 5/2014 (12.11.) Az Elnökség az előterjesztett Alapszabály módosítás tervezetet elfogadja és javasolja a Küldöttgyűlésnek elfogadásra. Igen: 8 Nem: 0 Tartózkodik: 0 2. Egyebek Prof. dr. Simon Tamás - A jövő évi szlogen végleges szövegének javasolja: Rák: Tudjunk többet róla, tegyünk többet ellene! Az elnökségi tagok három változatot javasoltak: 1. Tudj többet a rákról, tegyél többet ellene! 2. Rák: Tudj többet róla, tegyünk többet ellene! 3. Rák: Tudjunk többet róla, tegyünk többet ellene! 6/2014 (12.11.) Az Elnökség a következő szlogent fogadja el a évi rákellenes tevékenységre: Tudj többet a rákról, tegyél többet ellene! Igen: 6 Nem: 0 Tartózkodik: 2 Prof. dr. Simon Tamás Az a tapasztalat, hogy az évi 8 elnökségi ülés sok. Célszerű lenne módosítani. Rozványi Balázs májusában lehetne ezt is módosítani, legalább a januári elnökségi ülés dátumát kellene meghatározni. 7/2014 (12.11.) Az Elnökség meghatározza a évi első elnökségi ülés időpontját: január 22. Igen: 7 Nem: 0 Tartózkodik: 1 Csordásné dr. Juhász Judit kórházban lesz ebben az időpontban, így nem tud részt venni az ülésen, ezért tartózkodik. Gaál Imre A Liga pályázott a Magnet Bank által kiírt Közösségi Adományozási Program (Kap) pályázatra. A KAP-ban a bank ügyfeleinek évről-évre lehetősége nyílik arra, hogy a bank profitjának 10%-áról rendelkezzenek, és arról döntsenek, hogy a bank mely civil szervezetet 8

9 támogasson a rájuk eső nyereség 10%-ával. A bank ügyfelei a pályázatot elnyert szervezetek, illetve azok programjai közül választhatnak. A pályázatban foglalt célok: betegek lelki támogatása és rehabilitációja, eszközök beszerzése, iskolai és lakossági programok a megelőzésről, felvilágosítás a szűrések és a rendszeres önvizsgálat fontosságáról, ami a nevünk alatt megjelenik a bank honlapján. A Liga vállalta, hogy a Ft-os pályázati összeghez Ft-os önrészt hozzárakva valósítja meg a kitűzött célt. 8/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja, hogy amennyiben a Liga megnyeri a MagnetBank által kiírt pályázatból a Ft-ot, akkor a Liga Ft-os önrésszel megvalósítja a programot a betegek lelki támogatására és a többi felsorolt tevékenységre. Igen: 8 Nem: 0 Tartózkodik: 0 Dr. Bittner Nóra Az Országos Onkológiai Intézet egy TÁMOP-os projektben vesz részt. A projekt lényege a vastagbélrák-szűrésre mozgósítás. Kevesen mennek el erre a szűrésre, az állami költségvetésben most elkülönítettek erre 24 millió Ft-ot. Kéri a Liga aktív közreműködését, hogy a betegek elmenjenek az orvoshoz. 9/2014 (12.11.) Az Elnökség elfogadja, hogy a Liga tevékenyen részt vegyen a TÁMOP projekt megvalósításában a kolorektális szűrésekre való mozgósítással. Igen: 8 Nem: 0 Tartózkodik: 0 Az elnök az elnökségi ülést 9:40-kor bezárja.... Winkler Violetta Dr. Demeter Jolán Strommer Pálné jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő 9

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. Módosítás. Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (változtatásokkal egybefoglalt egységes szerkezetben) Módosítás Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT,amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben