Media Hungary 2015 Mottó: Sasok és struccok május Hotel Azúr, Siófok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Media Hungary 2015 Mottó: Sasok és struccok. 2015. május 12 13. Hotel Azúr, Siófok"

Átírás

1 2015. május 12., kedd Megnyitó A 20 éves Media Hungary! Előadó: Karas Mónika (az NMHH elnöke) A médiapiac két évtizede honnan indultunk, hova jutottunk, mit értünk el menet közben? Nagyívű előadás a magyar és a közép-európai média helyzetéről a 90-es évek közepétől napjainkig. Milyen buktatókat sikerült elkerülni az elmúlt húsz évben és miket nem? Merre tart, hogyan vál - tozik a következő években a nemzetközi és a hazai médiapiac? Hogyan hatnak a nemzetközi trendek a hazai és közép-európai viszonyok közt? Hogyan változik a tartalomgyártók, a televíziós csatornák, illetve a műsorterjesztők viszonya? Hogyan változnak a fogyasztói szokások és elvárások? Milyen változást hoz az OTT-szolgáltatók megerősödése? Milyen új trendek körvonalazódnak a tartalompiacon? Mely szereplők vannak a legjobb pozícióban, és kik veszíthetnek a legtöbbet? Előadó: Chris Dziadul (Nagy-Britannia) Média 2015: merre halad az európai audiovizuális tartalomszolgáltatói piac? A digitalizáció hatása az üzleti modellekre: hány csatornán és formátumban értékesít egy modern tartalomgyár? Előadó: Bruce Tuchman (AMC Networks International Central Europe) Új szerepek, régi szereplők. Változások a műsorterjesztés piacán. Előadó: Kápolnai András (Antenna Hungária) Content first vagy profit first? Előadó: Mihók Attila (Mediaworks) Pillangó-hatás: okok és következmények. Az egymástól (látszólag vagy ténylegesen) független egyéni üzleti és magán döntések és lépések hatása időnként összeadódik és váratlan következményekkel jár. Ebben az értelemben a pillanatnyi állapotnak mindannyian nemcsak részesei, hanem oko zói is vagyunk legyen szó akár a gazdaságról, akár a médiáról. Előadó: Zsiday Viktor (Concord) Együttműködésben a gazdaság és a média hétköznapjai. A média attól tart, hogy az üzleti világ csak PR felületnek tekinti őket. A cégek attól tartanak, hogy a média csak hirdetésekben vagy leleplező cikkekben érdekelt. A kölcsönös gyanakvás helyett lehet-e együttműködés a felek között? Együttműködésben A média sokat tehet a gazdaság erősödéséért és az általános kultúra fejlesztéséért. A gazdaság segítheti az oktatást és a média szakmai színvonalának emelését. Gazdaság és média: a felelősség közös! Az HEBC meglátásai az éves országjelentések alapján. Előadó: Jakab Roland (a HEBC elnöke, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója) Nemzetközi tapasztalatok... A multinacionális cégek, mint a média megrendelői és kiváló médiaszakemberek foglalkoztatói. Alkalmazkodás a világ változásaihoz, tudás és képességek: milyen a 21. század sikeres munkavállalója? Előadó: Jean Grunenwald (a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója) A gazdasági szereplők felelőssége a média ökoszisztémában. Hitelesség, kiszámíthatóság nemcsak a politikában, hanem a tájékoztatásban is. Információ és informáltság. Hogyan tájékozódjon, aki hiteles információhoz akar jutni? Ho gyan befolyásolják a médiában megjelenő információk a befektetői döntéseket? A 21. század ICT változásai: sebesség, idő, információ a három oldal szemszögéből: média, fogyasztó és a gazdaság, mint megrendelő. Résztvevők: Tanja Vainio (ABB), Faragó Andor (British Telekom), Jakab Roland (Ericsson), Csiba Péter (GDF Suez Energia Holding), Jean Grunenwald (Nestlé Hungária), Kerekes László (Orbico Hungary) Vezeti: Kamasz Melinda (Figyelő) A terem B terem C terem D terem E terem Kegyelmi állapot vagy vihar előtti (alatti) csend? Tartalomipar, tartalomgazdaság papíron és weben Házigazda: Szily Nóra Media 2015: reboot vagy remake? A televíziós piac a hirdetők, terjesztők és a nézők szemével (Az egyes előadások között beszélgetések az előadókkal) Házigazda: Szűcs László Kiszámolósdi Hagyományos módszerek, új lehetőségek a reklámozásban Házigazda: Bernschütz Mária Érzelmek viharában Az egzakt neuromarketing Házigazda: Pohly Ferenc Az érzékeny ember Most én szólok! Rádiózás ma és holnap A program szakmai partnere a RAME és a HEROE Házigazda: Rákóczi Ferenc Sajtópiac 2015: Befektetési célpont: Médiapiac! Előadó: Varga Zoltán (CentralMedia) Befektetési biztonság és a bizalom, a sajtó szerepe egy bankár szerint Előadó: Hegedűs Éva (Gránitbank) Papírmentes újság? Lehet-e lapot csak digitálisan kiadni? Előadó: Papp Ádám (PixelDesigners Magazine) Pénzt gyűjtöttem, nem is akár ho - gyan! Előadó: Sáling Gergő (Direkt36) Kapcsolattartás a különböző gene - rá ciókkal: hány felületen/képernyőn kell jelen lenni, hogy mindenkit elérjünk? A lojalitás kiépítésének szük ség - szerűsége Előadó: Nagy Tamás (PHD) Tévéhez láncolt generációk: holnap mihez láncolják magukat? Előadó: Rab Árpád (ITTK) Ma tévéműsor, holnap video tar ta - lom. A nézői szokások átalakulása a te levíziós csatornák hierarchiáját is megváltoztatta. És éppen most teszi ugyanezt sok más régi el kép ze lé sünk - kel Előadó: Kolosi Péter (RTL Klub) A többcsatornás közszolgálat. Az MTVA által végrehajtott átalakítások el - ső tapasztalatai. Milyen további lé pé - sek várhatók? Előadó: Szabó László Zsolt (MTVA) Befektetési célpont: Médiapiac, te le - ví ziózás! Előadó: Yvonne Dederick (TV2 Csoport) Nyitó előadás A bőség zavara. Hányféle hirdetés áll ren - delkezésünkre? Melyik mivel ki e gé szít he - tő, kiváltható, helyettesíthető? Át fo gó elő - adás a ma elérhető hirdetési esz közök al - kalmazási területeiről és kap cso ló dá sa iról a kor kihívásaihoz Előadó: Gulyás János (MeC) Mi dolgunk a világban? Gondolatok a rek lámról, annak helyéről, a gazdasági sze - replőkről. Előadó: Somlói Zsolt (Mindshare) Reklámtorta Mire mennyit köl - töttünk az elmúlt években és merre tart a piac? Hogyan változik a rek lám köl tés vo lu - mene és szerkezete a kö vet ke ző 3 év ben? Felvezetőt mond: Hivatal Péter Résztvevők: Czagler Zsuzsanna (Havas), Juhász Péter Tibor (Magyar Telekom), Kovács Zoltán (Aegis), Mező László (MediaCom), Németh Béla (Initiative), Szabó Edina (OMD) Vezeti: Darázs Attila (Addict I.) Logikus érzelmek. A szívnek megvannak a maga indokai, amelyeket az in - dokló értelem nem ismer. írta Blaise Pascal mintegy négyszáz évvel ezelőtt. Azonban az utóbbi két évtized pszic ho - lógiai kutatásai során meg le pő felfe de - zés született: az érzelmek a színtisztán logikus, racionális gondolkodásban is jelen vannak. És ez nem csak a pozitív érzelmekre ér vé nyes: egy rossz hangulat vagy hirtelen düh sok esetben ja vít - hat ja gon dol ko dásunk minőségét és az üzleti döntéshozatalban is segíthet. A szív és az agy indokait lehetetlen szét vá lasz tani egymástól. Előadó: Mérő László A 7 fő bűn Előadó: Szvetelszky Zsuzsanna Miért tetszik a lányoknak a ró zsa - szín? A meggyőzés és a manipuláció re torikája. A marketing ereje és be fo lyá - sa korunk világára Előadó: Tari Annamária Mi a rádió? Előadó: Perjés Tamás (TNS Hoffmann) Növekvő hallgatottság Előadó: Hantosi Bálint (Mediameter) A szenvedélyes rádió Résztvevők: Bochkor Gábor (Mu sicfm), Sebestyén Balázs (Class FM) Vezeti: Pantl Péter (Hell Energy) A sikeres rádió, nemzetközi körkapcsolás világszerte elismert szakemberekkel. Egy drasztikusan változó mé - di apiacon hogyan maradhat sikeres és erős a rádiózás, mint műfaj, mi a túlélés re ceptje, aktuális nemzetközi példák a ten geren túlról és Európából. Melyek a világszerte vonzó rádiós hirdetési formák 2015-ben? Már a 60-es évektől kezdve sokan te - met ték, ám még mindig sikeres. Mi a rá - di ózás jövője? : Bolla Zsolt 1/6

2 Mit adtak nekünk a rómaiak? No és a Google? Milyen fejlesztési kényszerek kö vetkeznek a kö - vetkező években a nem zetközi gigászok nyo mu - lása miatt? Mit fog még be ve zetni a Google, a FB és a többiek, amire mindenképp reagálnia kell a magyar tartalompiacnak? Mit ad tak a ma gyar tartalomiparnak a nagy OTT-szolgáltatók és mit adhatnának, ha vol na ilyen vágyuk? Résztvevők: Bánóczy Zoltán, Bíró Pál (Google), Dunai András (MTE) Lengyel András (RAS), Szelke Barnabás (Mediaworks), Zalai Ágnes (Nosalty) Vezeti: Szabó Ákos InternetKon: internetes adó csök ken tés? Előadó: Deutsch Tamás (miniszterelnöki biztos) Az előadást követően a Miniszterelnöki Biz tos Úr konzultációt tart a média kép vi se lő i nek. Előzetes regisztráció szükséges! Üres felületetek és az e-business össze han - go lása Előadó: Palánki Zsolt A tranzakciókra épülő tartalom és e-business. A nagy látogatottságot a tartalom hoz za. Tar ta - lom ból viszont nem nagyon si ke rült még sen kinek tranzakciót csinálni még a nagy új sá gok, mint a Financial Times, vagy a Wall Street Journal sem nagyon tudnak. Hogyan le het még is pénzt csi nál - ni belőle? Hir de tésekkel aligha. Ak kor mire jó a tar ta lom? Kell egy ál ta lán? Úgy tű nik, azért fontos eleme az e-bu si ness nek. De az in ternet ma már összetettebb, mint korábban: a tartalomszolgáltatóknak ki kell lépni a komfort zó nájukból és a közvetlen tranzakciók felé fordulni. Hogyan csi - nál ja pél dá ul az apróhirdetési pi ac? Az ingyenes apró hir de té sek ből hogyan lesz pénz? Csak ki e - me lé sek kel? Vagy a nagy ho rizontális por tá lok - nak (Napsters, Schibsted) van valami egyéb mód szerük a tranzakció gene rá lásra? Azon kívül, hogy elégettek ren geteg pénzt a jofogas.hu és az olx.hu kapcsán, kell, hogy legyen va la mi meg ol - dás. És hogyan mű kö dik mindez mo bi lon? Ho - gyan lesz a tar ta lom ból tranzakció? Előadó: Korbuly Krisztián Így nevelj sast kiscsibéből! Hogyan lett ga - rázscégből meghatározó női por tál a Femina? Előadó: Rácz Brigitta (Femina.hu) Magazin piac Előadó: Ómolnár Miklós Ti mit kerestek itt? Meg fogtok élni? Résztvevők: Kruzslicz Dávid (Szeretlekmagyarorszag.hu), Martinkó József (Octogon), Kardos Gábor (444.hu), Vezeti: Máth András (Mediaworks) Tartalom és kereskedelem. Gondola tok a tar talommarketing világáról. Résztvevő: Zalai Ágnes (Nosalty), Szabó Mariann (Femina.hu), Vági Róbert (Origo) Vezeti: Szigetvári József (Central) Új hirdetők innovatív beazonosítása, meg - nye rése és bővítése. A médiacégeknek gyorsan változó kö rül mé nyek között kell lecsapniuk a kis- és középvállalkozások hirdetései nyújtotta árbevételi le he tő sé gek - re, miközben a régi mó don már nem le het a he - lyi hirdetőket megtalálni, megnyerni és megtartani. Az NRS az ügyfélazonosítás és az üz let - kötés legjobb gyakorlatának bemuta tá sá val az új ügyfelekkel történő egy üttes növe ke dés in no - vatív módjait mutatja be. Előadó: Riad Zouheir (NRS Media Nagy-Britannia) x 5 perces előadások Média azonos kérdés (mit vár a pi - ac tól 2015-ben? Hány csatornán tartja a kap csolatot a közönséggel? Ho gyan oldja meg optimálisan a ter jesz tést, illetve a né - zők kel való kap cso lat tar tást; hogyan bir kó - zik meg az OTT-ki hí vás sal, milyen vál toz ta - tá sok történtek a mű sorstruktúrában)? Előadó: John Rossiter (AXN /Sony) Média azonos kérdés Előadó: Bartosz Witak (Viacom) Média Előadó: Málnay B. Levente (AMC Networks International Central Europe) Van kérdés? Nők vezető szerepben. Előadó: Vidus Gabriella (R-Time) A beautiful friendship: filmipar és te le - víziózás Előadó: Havas Ágnes (Filmalap) Ahogy azt a HULU elképzeli Előadó: Jason Nellis (Overachiever Media) A hétköznapi Netflix: féljünk tőle vagy örül - jünk neki? Milyen hatása van a te le ví zi ó zás - ra a fogyasztók szem szö gé ből? Mi lyen ha - tása van a tar talom gyár tásra? Előadó: Horváth László (USA/AOL) A Netflix üzleti modellje miben más, mint a hagyományos televíziózás? Előadó: Juan Ramon Zarco (USA/Netflix) Gondolatok a lineáris/non lineáris ter - jesz tésről Előadó: Rajki Annamária (MT) Egy kis statisztika: GINOP pályázat... A szélessávú internet hozzáférés az au di o - vi zu ális tartalomfogyasztását már mi nő ségi szín vonalon teszi lehetővé. Erre ér de mes fi gyel ni! Előadó: Kis Gergely (enet) Az NMHH OTT tar ta lom szol gál ta tá sok ról tar tott nyilvános kon zul tá ci ó jának ta - pasz talatai. Előadó: Bartóki-Gönczy Balázs (NMHH) Hazai példák az új terjesztési meg ol dá - sokra. Mit nyújthat az OTT a tar ta lom tu laj do - nosoknak, a nézőknek és a hir de tők nek? Előadó: Rajki Annamária (TVGo), Horváth Norbert (MyTV), Harsányi Gábor (Viacom), Inasi Ágnes (TARR MobilTV), Kánai András (Red mozi) A tévék kiokosítása. Hogyan készülnek a nagy gyártók és a tar ta lom ter jesz tők a digitális hatalomátvételre? Résztvevők: Pataki Tamás (ITT/OTT), Szöllősi János (Samsung), Ökrös Gergely (MKHSZ) Mit kell másképp csinálni egy olyan fo - gyasz tói térben, ahol a lineáris média fo - gyasz tást felváltja/kiegészíti a saját mű sor - vá lasztás? Armoza formats: Anat Lewinsky Keshet: Cynthia Kennedy Esettanulmányok Márkák ereje: brand nélkül nincs perfor man cia! A márka iránti pozitív érzelmek ki a la kí tá sá val a vá - sárlót lojálissá, a ter mé ket sze ret he tővé te hetjük. De mennyire fontos ez, ha a kam pá nyok terve zé - sével és meg ren de lé sével a szoft ve rekből tájé ko - zó dó mé dia vá sár lók fog lal koznak? Előadó: Aczél László (Y&R) Mitől függ a márka értéke? Téma: Az el múlt 15 év márkaérték szá mí tá sa it elemez tük, azt ke res - vén, milyen min tá za tokat lehet találni. Az össze - függés rá vi lá gít hat a már ka érték nö ve ke dé sé nek kulcsá ra, meg arra is, vajon kinek mi lyen sze repe van ebben, és ez lehet gyakorlati se gít ség a ma - gyar vál lalatok vezetőinek, mar ke tin ge se i nek. Előadó: Gábor Iván (Cafe) Művésztelep vs. gyártelep. Egy kampány si ke - rét a kutatások alapján legin kább a kre a tív mi - nősége határozza meg. De Cannes-i orosz lánt érő ötlet nem jön minden héten. Mit tehet a mar - ketinges, ha át lagos ötletből sze ret ne át lag feletti eredményeket? Van nak-e a kre a tív tö meg gyár - nak papíron rög zíthető mi nő sé gi elő í rásai, ame - lyeket ha kö vetünk, garantáltan jön nek az ered - mé nyek? Előadó: Juhász Péter Tibor (Magyar Tele kom) Generációs médiafogyasztási min ták. Ho gyan alakult különböző ge ne rációk mé di a fo gyasz tása öt-tíz év vel ezelőtt, illetve napja ink ban? Milyen min ták és tör vény sze rű sé gek fi gyel he tők meg? Előadó: Győri Adél (TNS-Hoffman) Mit néz a gyerek? Televíziós tartalmak vizsgálata. Előadó: Vass Ágnes (NMHH) Az XYZ generáció kapcsolata a médiával és a reklámmal. Merre mennek to vább? Mit fog nak fogyasztani ebből a ké sőb bi ekben? Előadó: Székely Levente (Kutatópont), Szűcs Ádám (Szerencsejáték Zrt) Állami hirdetések: ki, hol, mit, miért és mennyiért? Bemutatunk egy át fogó re gi o ná lis ku ta tást az állami köl té sekről. Jó és ke vés bé jó pél dák Kö - zép-eu ró pá ból. Állami köl té sek szegmen senként az elmúlt 5-10 évben. Előadó: Urbán Zsolt (MRSz) Testreszabott közszolgálat Előadó: Galavics András (MTVA) Felvették a kesztyűt. Új hirdetési meg ol dá sok a hagyományos médiá ban. A gyak ran kon zer va tív üz letpoli ti ká val és/vagy lassú re ak ci ó idővel vá dolt ha gyo má nyos sze rep lők kö zül egy re többen lépnek pi acra új tí pu sú hir detési megoldások kal... Dudás Gergely (R-Time), Miczinkó Katalin (Mediaworks), Csikesz Erika (TV2 Csoport) Integrált printek és digitális csatornák. Előadó: Steff József (CM Sales) Out of Home Connected People. Ma nap ság már megszokott, hogy mindenki ma gá val hord va - lamilyen okos esz közt, hogy fo lya ma to san ré sze se le hes sen a világ kommu ni kációs kör for gá sá nak. De mi van akkor, ha nincs meg a fo lya ma tos ság, ha nincs ál landó kapcsolat? Az egyre nagyobb létszá - mú városi lakosság má ra már alapvető igé nyé vé vált a mi nél gyor sabb, azonnali és köz vet len internet kap csolat, mely nem csak a négy fal kö zött el - ér hető, ha nem akár az ut cán is. Ho gyan könnyítheti meg a vá ro si la kos ság életét az OOH, hogyan se - gít he ti elő egy utcabútor az információáramlást? Ho gyan lehet egy OOH hirdetés in ter aktív és ho - gyan ösz tö nöz het vá sár lás ra? Ebből az elő a dás ból meg tud hat já tok! Előadó: Szelei Szilárd (JC Decaux) Az EQ és a hálózatok szerepe döntéseinkben. Hogyan jelenik meg az érzelmi intelligencia a döntése ink ben? Ho gyan tudjuk felhasználni az ér zel - me ket és a hálózatokat a dön té sek be - fo lyá so lá sában? Előadó: Csermely Péter A boldogság ára. Milyen érzelmeket és döntéseket befolyásoló eszközök állnak rendelkezésünkre (közvetlen és közvetett)? Előadó: Bánhidi Brigitta Szenvedélyek viharában. Milyen ve - szély ekkel járhat, ha az örömből szen - vedély lesz? Előadó: Dávid Ferenc az eddig el hang zot - tak ról Résztvevők: Tari Annamária és Pohly Ferenc A neuromarketing csodálatos világa. Minden a fogyasztó fejében dől el ezért ha a döntéshez vezető kognitív fo lya matokat megértjük, közelebb ke - rü lünk a sikeres értékesítéshez. Előadó: Hans-Georg Hausel (Németország) A befolyásolás eszközei a gyakorlatban A valóság formálása. Hogyan be fo - lyá solják valóságunkat a történeteink, ami ket mesélünk? Előadó: Kádár Annamária Véleményvezérelv. Hogyan befolyásolnak a véleményvezérek, azaz be fo - lyásolók? Kommunikációs kísérlet ma - gyar tapasztalatokkal! Előadó: Dunder Krisztián (Growww Digital) A racionális és az irracionális dön - té sek mechanizmusai Előadó: Gáspár Merse Előd (Szkeptikus társaság) Szerelmem, Lajos. A neuromarketing egy marketinges szemével. Hogyan kap csolódik össze a döntéshozatal a hüllő agyával? Előadó: Jákó Eszter (Ernst and Young) MÉM és érzelem Előadó: Geszti Péter (OKEGO) Márkázott memóriastruktúrák épí - té se Előadó: Gál Sarolta (Y&R) Milyen döntéseket befolyásoló esz - kö zök vannak a gyakorlatban? Előadó: Gyovai Györgyi (Nestlé) Bemutató Ügyfélkapcsolat-típusok, együtt mű - kö dési lehetőségek bemutatása. Pre - zen táció a sales-es ügyfélkapcsolat tí - pu sokról, ezen belül is a win-win szi tu á - ció bővebb kifejtése, hogy milyen jó együtt működések születnek, amikor a hir dető partnernek tekinti a rádiót. Előadó: Turi Árpád és Tiszttartó Titusz (ClassFM) Közösségi applikáció (Facebook) és a rádiózás Előadó: Kiss Anikó (Music FM) Radio is fun! Spotkommunikáció a Rá - di óban Amíg elkészül egy Tv spot, futtass le egy teljes kampányt a rádióban! A rádióspot olyan, mint a foci: bárki ért hozzá. A rádióreklám titkos össze te vő - ivel gyerekjáték a kreatív elkészítése Ami ről szó lesz még: Milyen a hatásmechanizmusa a rádióreklámnak. Ho - gyan hallgatják az emberek a rádiót, mit várnak a rádiótól (Érzelmek, képek, társ, cselekvés, stb.) Az egyedi kép al - ko tás, és az érzelmek. A jó rádióspot fo galma, példák és ellenpéldák. A rá - dió reklám előnyei, spotgyártás a TVben és a rádióban. A fókuszban azon - ban a rádióspot működése. Előadó: Sivák Péter Bevállalt és felvállalt tartalmak Előadó: Galavics András (MTVA) A rádiós közösségi média szol gál ta - tás létjogosultsága Előadó: Radetzky András (Katolikus Rádió) Kinek szól a rádió? A talk-rádiózás biz tos jelene és bíztató jövője Előadó: Hegedűs Szabolcs (Lánchíd Rádió) Piac és annak az érdekességei Mek - ko ra most a rádiós piac? Nőtt vagy csök kent a költés? Hatékony-e a rádiós hirdetés? Kik a legnagyobb és kik a leg - ki sebb ügyfelek? Mekkora az a hirdetési kampány, amivel sikereket lehet el - ér ni? Sok más egyéb érdekességgel együtt min den kiderül. Előadó: Pakots Zsolt (Sonitus) Miért sikeres egy helyi rádió? Miért hallgatják a magyarok a helyi rá - di ó kat, és mitől helyi? A helyi rádió elő - nyei. Hogyan lehet sikeres a globali - zált világban egy ilyen vállalkozás? A 25 éves szegedi Rádió88 prog ram - igaz gatójától válaszok a kérdésekre. Előadó: Nacsa Norbert (Radio88) Hatékonyság a rádiózásban? A jelen és a jövő technológiái Előadók: Hantosi Bálint és Perjés Tamás 2/6

3 Project Agora: Piacteret építünk Mit tud nyújtani a kiadók összefogása Előadó: Odysseas Ntotsikas (Thinkdigital Group) Milyen funkciókat tart benn és szer vez ki egy médiavállalat illetve, hogy egy ma na - ger mennyi terméket ké pes érdemben átlátni. Nemzetközi tanulmány : Mezey Lívia (PWC) A digitális bevételek maximali zá lá sa. A kö - zösségi médiák, analitikák és nö vekvő di gi tális hirdetési műfajok, pél dá ul a programmatic és a natív hir deté sek használata a be vé telek nö - ve lé sé re. Előadó: Martha Stone (World Newsmedia Network) Non-spot tartalmi megállapodások. Mit kell tenni azért, hogy a hirdető meg kapja ugyanazt vagy jobb elérést, kontaktust, res ponse-t, mint bárhol más hol? Milyen non-spot tartalmi együtt működési meg ol dá sok le hetnek si ke re - sek? Lengyel András (RAS), Hanák Tamás (Mediaworks), Tóth Orsolya (IMG), Gábor Iván (Cafe), Guttengéber Csaba (Metropol), Vezeti: Kamasz Melinda (Figyelő) Menekülés a győzelembe. Az életben ma ra - dáshoz növekedni kell, a túlzott nö ve ke dés vi - szont könnyen kannibali zá ci ó hoz ve zet. Ho - gyan határozható meg az ide ális cég méret? Med dig kell nő ni a port fó liónak a hatékony mű kö dés hez? Ho gyan fér el bé ké ben egy más mel lett a print és az on line? A kon ver gen cia el - ke rül he tet len vagy csak költ ség ha té kony sá gi lépés? Résztvevők: Varga Zoltán (Central), Király Mária (Ringier-AxelSpringer), Hivatal Péter (Metropol), Mihók Attila (Mediaworks), Szabó Miklós (PLT) Vezeti: Kálmán Olga (ATV) Átalakuló tartalomipar: szer kesz tő ségi füg getlenség vs. kiadói/tulajdo no si ér dek. Oknyomozás és tájékoz ta tás: az in for má ció - sza badság és a ma gán élethez va ló jog kon - fliktusai. Mi a mi nőségi bulvár célja: szó ra - koztatva ta nítani, pél dány szá mot növelni vagy üz leti és/vagy politikai értelemben a tö megeket manipulálni? A digitalizáció ha tá - sa a tartalomra: hogyan alakította át a konvergencia a sajtó- és te le víziós tartalmakat? Résztvevők: Borókai Gábor (Heti Válasz), Dudás Gergely (Index), Kotroczó Róbert (RTL Klub), Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont), Murányi Marcell (Népszabadság), Módos Márton (Inforádió) Somogyi Zoltán Vezeti: Kálmán Olga (ATV) Előadó Média Mecenatúra Programról Előadó: Kollarik Tamás (NMHH) Digitális lehetőségek a közszolgálat szá - má ra Előadót: Vígh Zoltán (MTVA) Közösségépítés televízióval, trendek a for - mátumokban. Ki pro fitál belőle? Kö zön ségés kö zös ség épí tés le hetőségei és hatásai a televízi ó zás ra. Ki az igazi nyer te se a nézői lo - ja li tás ki a la kí tá sának? A csa torna? A hir de - tők? A né zők? : Shadia Nugud (TV2 Csoport) Az előfizetői élmény és a lojalitás fo ko - zá sa. Előadó: Krigler Gábor (HBO) A jövőben valóban nem ülhetünk le TV-t nézni a telefonunk nélkül? A jö vő ben tényleg nem nézünk TV-t telefon nélkül? Azokat a formátumokat vizsgál juk, amik appli ká ci ó val, sza va zás sal, aktív nézői részvétellel mű köd - nek, ezek központi sze repet kapnak ben ne. Mennyire hat ez a nézettségre, le het-e ezek - kel nézőket to bo rozni. Ha nem le het, ak kor mi ért nem mű ködnek, mi mű kö dik in kább, mi - lyen tren dek vannak? Előadó: Herman Péter (RTL Klub) Újra hóditana a Free piac? De miért fon tos ez a hirdetőnek, ügynökségnek? Előadó: Schneider Henrik (AH) Az Ofcom. Milyen elvek mentén sza bá lyoz az Ofcom? Van-e bármilyen spe ci á lis szabá lyo - zás az ip vagy di gi tá lis ter jesz tés re jel lem ző tar talmi sza bá lyo zá sokban? Tesz nek-e kü - lönb séget a ha gyo mányos ér te lemben vett tö - megmédia és a civilmédia sza bá lyo zá sa kö - zött? Ho gyan ké szül nek fel a már las san nagy szám mal mű kö dő tar talom tu laj donos és tar - talom ter jesz tő cé gek mű kö désére (ugye ez érinti a sem le ges séget is). A szank cionálás el - vei és faj tái. Együtt mű kö dés más sza bá lyo zói tes tü le tekkel. Előadó: Steve Gettings (Ofcom) Hogyan készül fel az új, digitális ala pú (OTT) terjesztésre a jog világa? Hogyan is lesz ez network neutrality? Résztvevők: Péntek Zoltán (TV2 Csoport), Kaszó Klára (RTL Klub), Tóth Csaba (AMC Networks International Central Europe) Eszkimók, fókák és étrendi tanácsok. Hány csatornát és mennyi azonos tema tikát bír el a piac? Biztos, hogy minden esz ki mó nak fó ka - húst kell ennie? Az új üz leti modellek mentén táp lálóbb és egész sé gesebb falatok is jut hat - nak... Résztvevők: Bartosz Witak (Viacom), Enyedi András (IKO Kábel), Kendi Péter (PR Telekom), Rajki Annamária (Magyar Telekom), Ryszka Sambor (Digi), Schneider Henrik (Antenna Hungária), Sebestyén László (Klaszter), Simon Zsolt (TV2 Csoport) Meddig növekedhetnek még a tematikus csa tornák? Előadó: Lukács Csaba (AT Media) A fenti előadásokat opponálja: Kerti Attila (Maximize) Melyiket szeressem hogyan választ a hir de - tő? A teljesítményalapúság mi ként vál toz tatta meg a hirdetők elvárásait és dön tési mechanizmusait? Spo tok, ter mék el he lye zés, eventek az éves mar ke ting keret el osz tá sá nál milyen el - vek ér vé nye sülnek? Mi lyen vál to zásokat ho zott a po tenciális hir de tési fe lü letek megug rá sa és a di gita li zá ció? Résztvevők: Beke Zsuzsa (Richter), Felkai György (ENKSZ), Grósz Judit (Microsoft), Kutas István (Telenor), Rózsa Iván (Magyar Telekom) Vezeti: Kerti Attila (Maximize) Vasárnap a fű se nő? Hozott-e vál to zást a hir - detői szokásokban és köl té sek ben az üz le tek vasárnapi zárva tar tása? Előadók: Németh Károly (Spar) Hogyan változtatja meg a programmatic mar keting bevezetése a kampánytervezés kü lönböző aspektusait és a kam pány struk - tú rákat? Előadó: Jost Löhnenbach (Dataxu) Kell-e új megközelítés a marketing terve zés - ben? Hogyan tervezzünk, ha Y/Z ge ne rá ci ós fiatalokat akarunk elérni? Egy általán le het-e nélkülük tervezni, vagy érdemesebb be von ni őket? Milyen platformokon és mennyit van nak jelen? Tu da tosan fogyasztanak vagy nem szűrik a tar talmakat? Előadó: Szabó Edit (OTP) Programmatic rendszerek és a tele ví zi ós hir - detések össze kapcsolása Előadó: Arany János (Ebola Play) Tévés hirdetések interaktívvá té te lé nek le - het séges megoldásai Előadó: Barnóth Zoltán (GroupM) Attribúciós modell és márkahirdeté sek a tö - megmédiában. Hogyan lehet a digi tá lis kam pá - nyokat összehangol tan ke zelni a tö meg mé dia hir deté sei vel? Előadó: Marek Kemnitz (Sociomantic Labs) Legyünk provokatívak! Meg for dít ha tó-e a kam - pánytervezés menete? Elő ször az el adni szánt mennyiséget ha tá rozzuk meg, és így me gyünk visszafelé a brand hir detés ki a la kí tá sáig. Vezeti: Nagy Barnabás (MT) Esettanulmány: performancia és te le ví zió. Előadó: Lakinger József (Viacom) Kampányfelépítés hagyományos és di gi tá lis környezetben. Miben tér el egy kam pány stra - tégia, ha kizárólag ha gyo má nyos fe lü le te ken fut, illetve ha di gitális esz közök is sze re pet kapnak? Attri búciós kér dé sek. Előadó: Tóth Nóra (Intren) majd Bacsa Gábor (Carat Hungary) Digitális eszközök a tömegmédia hét köz nap - jaiban. Miért érdemes a kü lön bö ző mé di a tí pu - sok hoz különböző di gi tá lis esz kö zöket kap csol - ni? A P&G tartalmi együttműködése a Rising Star-ral Előadó: Pongrácz Emőke (MediaCom) Bemutató játék A márkázott szórakoztatás érzelmi vo - nat kozásai Előadó: Becker György Create Activate Connect Brand aktiváció, avagy a reklám új evo lú - ciós szakasza. Ne arról beszéljél a fo - gyasztónak, amit amúgy is tud! Hanem in - kább add meg neki azt az élményt, amit a márka kí nál! Hogyan hívd életre és tartsd életben a márkádat 2015-ben? Hogyan adj élményt? Milyen a jó (digi tá lis) ak ti vá - ció? Kre a ti vi tás sze re pe az ak ti vá ci ókban. Előadó: Nagy Márton (Hinora) A (meg)hatás művészete (Emotional Branding) Feltűnt már valakinek, hogy a mos ta ná ban legtöbbet megosztott reklámok szinte mindegyike a könnyzacskóinkra hajt? Pon to - sabban az érzelmekért fe le lős limbikus rend szert igyekszik bi riz gálni szentimen - tá lis történetekkel, könnyfacsaró áldo zat - vál lalással és ka tar tikus heppiendekkel. Mű ködik? Na gyon is! Előadó: Sas István Olvass a jelekből! Testbeszéd és titkos ér zelmi ráhatás a reklámfilmekben! Hogyan kell felmutatni a terméket, amit na gyon el akarunk adni? Hogyan kell eljátszani egy reklámban, hogy nagyon ízlik valami? Milyen mintákkal szeret azonosulni a fo - gyasztó? Mit szeret viszontlátni a megrendelő, a néző, és mit a szereplő? Hogyan lehet előfeszíteni az érzel me - ket? És még sok minden mást is bemutatunk. A bemutatót tartja: Pokorny Lia és Sas István Szerethető CSR Előadó: Geszti Péter (Mediaunio) Érzelmeinkre hatással: CSR: Nőnap a Társadalmi Fe le lős ség vál la lás je - gyében Előadó: Szabó Edina (OMD) A CSR mint profittermelő érzelmi ér té - ke sítő előny! Előadó: Ormándlaki Balázs Ráhatás és manipulálás a képernyőn ke resztül: Gaming: mindennapi addik - ció Esettanulmány Előadó: Lőrincz Attila (POSSIBLE) TV-s neuromarketing eset ta nul mány elsőkézből Előadó: Ottlik Dávid (Synetiq) Díjátadó A hangszóró ereje. (Más műfajból ér - kez tek; miért szeretnek rádiózni, ho - gyan kezdték?) Résztvevők: KOKO (Lánchíd rádió), Puzsér Róbert (Jazzy) Vezeti: Pantl Péter (Hell Energy) Podcast vagy sem? Így készült a MentorFM, avagy tartalmi és technológiai kihívások az ön fej lesz - tés témakörében. Előadók: Dunder Krisztián (Growww Digital) és Bortnyik Szilárd (fps mobile) A modern rádiózás lehetőségei, avagy egy online rádió arculata Előadó: Szilfai Ágnes (Picur rádió) Mi többet tud a rádió, amit más mé di - um nem? Résztvevők: Nagy Tamás (Klasszik Rádió, Jazzy), Door Tamás (Juventus), Tóth Géza (Rádió88) Vezeti: Rákóczi Ferenc Arany hangjegy díjátadó, Spot ver - seny eredményhirdetés, Ado mány - gyűj tés eredményének ismertetése ajándékátadás Átadók: Bochkor Gábor, Sebestyén Balázs, KOKO Miért legyek áldás, ha átok is lehetek?! Péterfy Bori nagy koncert, AXN R&R, majd Viacom Diszkó takarodóig (hajnalban, pár órára) A születésnapi buli támogatója: 3/6

4 2015. május 13., szerda A terem B terem C terem D terem E terem Best friends forever? A közösségi és a hagyományos média kapcsolata az üzletvitel során Házigazda: Berényi Konrád (Onlinemarketing.hu) Nyitó előadás ok Most már nem szabadulunk tőle! A közösség ereje: információforrás és orientációs közeg. Miért nem szabad alul be - csülni a közösségek erejét a fo gyasztói dön tésekben? A WOM ereje a közösségekben. Előadó: Ganzler Orsolya (Szeretlekmagyarorszag.hu) Caring is sharing! Ne becsüljük le a kö - zös ség erejét, sőt inkább használjuk ki! Élő és hálás közösség egy élel mi szerlánc oldalán? Létezik ilyen? Lehet adminból ba rát? És ez a barát hatással van-e a vá - sár lói kosárra? Előadó: Gecs Kata (Ebola Play) Rendelkeztél-e a közösségi hagya té - kod ról halálod esetére? Rend ha gyó fel - mé rés a ki mire és hogyan hasz nálja a Facebookot? Előadó: Forgács Mariann (Besocial) A hűség jutalma. Mit jelent va ló jában a lojalitás? Az el köte lezet tség meg ha tá ro - zá sa, kialakítása, fennt ar tá sa. Hogyan vi - selkedik a lojális vá sárló, hogyan lehet megtartani és el veszíteni? Használj kö - zösségi mé diát! Előadó: Pozvai Zsolt (Develor) Két lábon állva second screen eset - tanulmány. Hogyan használhatóak pár - hu zamosan a hagyományos és az új mé - dia felületei a hatékony brandépítésre, hir detésre és a kereskedelem (sales) tá - mo gatására? Előadó: Reszegi László (Isobar) A közösségi média lehetőségeinek hasz nálata a lineáris televíziózásban: Rising Star esettanulmány Előadó: Stodulka Péter (TV2 Csoport) Búcsúzz el a rajongóidtól! Hogyan változott a Facebook üzleti modellje az el - múlt időszakban és hogy kell erre vá la - szolnia a cégeknek? Van még ér telme a Facebook oldalaknak? Kinek, hogyan ér - de mes kommunikálnia a vál tozó kör nye - zetben? Előadó: Joanelli Tamás (BeSocial) Kapcsolattartás a közösségünkkel. Be szélgetés egy személyes brandet épí - tő hírességgel. Résztvevők: D.Tóth Kriszta és Kamasz Melinda beszélgetése Mark nem ért rá, de küldött egy Face - book Ads case study-t Előadó: Jankovits Ádám (Brandlift) Nyitóelőadás beszélgetés Keresem a nőt! Házigazda: Szily Nóra Cherchez la femme! A nők, akik kö - rül vesznek minket. Előadó: Hajós András Mert NŐNEK lenni jó! De mit is je lent nőként szemlélni a világra? Előadó: Réz Anna és Gát Anna (Üvegplafon.hu) Nők, ahogy én látom Előadó: Sas István Cherchez la FEMME! I. Szily Nóra beszélget Buda Lászlóval Tematikus női magazinok az olvasói pi acon. Előadó: Lipták Tímea (Central Médiacsoport) Nőknek szóló tematikus média or gá - nu mok: piaci helyzet, verseny, új don sá - gok, trendek. Résztvevők: Szabó Mariann (Femina.hu), Titkó Zsuzsanna (Mediaworks), Lipták Tímea (CM Sales) Vezeti: Pajor Attila és Jobbágy Tamás Sport, csajok stb. A nők meghatározó szerepe a fitness iparban. Előadó: Babarczi Katica (MS) Nem szőke. Mikroszegmens, de ő őrzi a házikassza kulcsát. Hogyan érjük el az álomvásárlót, a reklámkerülő, sőt el u ta - sí tó középosztálybeli (van ilyen?) csa - ládanyát, aki annyi mindenre költ a pe - len kától az egyetemi tandíjig, a csa ládi ott hontól a sokszemélyes nya ra lá sig? Mely médiafelületeket kedveli és eze ket hogyan fogyasztja? A férfi mé di a fo gyasz - tó tól vagy a nemközéposz tály be li médiafogyasztótól különbözik job ban? Miért is van rá szükségünk? Előadó: Molnár-Bánffy Kata (Salt Comm) Cherchez la FEMME! II. Szily Nóra beszélget Müller Péterrel Nők, akik körülvesznek minket (a vezetésben, a hétköznapokban a kar - ri er és a perszonálbranding) Résztvevők: Bánhegyi Zsófia (T-Systems), Gál Judit (Auchan), Kende-Hofherr Kriszta (TMC Management), Pálfalvi Márta (Heineken), Yvonne Dederick (TV2 Csoport) Vezeti: Kamasz Melinda Pertformance és kereskedelem Házigazda: Lengyel Zoltán (Generali) Hogyan változik meg a marketing értéklánca? Mi történik, amikor a mar - ke ting és a sales marketing összeér? Össze foglaló a tegnapi nap ról. Előadó: Lengyel Zoltán Szeretne még többet eladni? Hasz - nál jon performance kampányokat! Előadó: Puskás Kata Szidónia Rövidítsük az értékesítéshez vezető utat! Az eladás a legfontosabb! Aztán jöhet a brand építés! A konverziós cé - lok meghatározása Előadó: Szávuly Krisztián (Microsoft) Performancia és e-kereskedelem össze kapcsolása a gyakorlatban Előadó: Donáth Fruzsina (Mall.hu) Adatvezérelt tervezés. A performan ce világában már a tervezés so rán sem le - het a megérzésekre, ki zárólag az adatokra támaszkodni. Mennyire ér he tők el pontos adatok a célcsoport-szeg men - tációhoz? Előadó: Csepregi Dániel (MecGlobal) Vajon mikor lesz fontosabb az ada - tok minősége, mint a mennyisége? Előadó: Lantos Lóránt Milyen egy egészséges adatbázis? Az marketing hatékonyságát a legtöbben azon mérik, hogy mekkora a nyitási és a kattintási rátájuk. Pedig emellett számos olyan tényező van, amely nagy mértékben befolyásolja a stratégiánkat pl. egészségesen nö vek - szik-e az adatbázisunk? Há nyan van - nak, akik még sosem nyitottak ki egyet - len levelet sem? Hányan nyitották meg, de nem kattintottak még so sem? Előadó: Kálmán Tamás (Maileon) Gerilla retargeting Előadó: Demeter József (Addict) Cookie-k és adatok kezelése a perfor mance kampányokban. Mire cél - sze rű figyelni, mik a jogszabályi elő írá - sok, mit szeretnek és mit nem az ügy - fe lek? Vitaindító: Jost Löhnenbach (Dataxu) Résztvevők: Detrekői Zsuzsanna (Origo), Lantos Lóránt Vezeti: Halaska Gábor (Figyelő) A felhő ami mindet megváltoztat - hat: hirdetés és tartalomterjesztés egy új dimenzióban Előadó: Vöröss Levente (PadCloud) A láthatatlan kéz: tartalommarketing Házigazda: Vicsek Ferenc Minden, amit tudni akartál a tar ta lom - marketingről Miben tér el a PR-tól, mi től válik sikeressé, mik a buk tatói? Előadó: Keresztúri Gergely (Tartalomgyar.hu) A tartalommarketing: a láthatatlan kéz, amely irányítja a fogyasztó gon - dol kodását. Előadó: Balaton Anita (Cafe PR) Tartalomstratégia és/vagy tartalom - mar keting (Kell-e mindenkinek tar ta - lom mar keting)? Előadó: Pécsi Ferenc (Soreo) Tartalom: az új marketing egyenlet. Miért kell a szervezeteknek újra meg ta - lál niuk az egyensúlyt? Előadó: Rebecca Lieb (USA) Barilla A Nagy Tészta Projekt (OMD preferencia). Mit jelent az Al Dente és meddig kell főzni? Az 5% alatti pi ac - résszel bíró márka ismertség növelése tartalmi együttműködéssel: fogyasztói edukáción és szórakoztató tartalom ge - nerálásán keresztül nagyon limitált for - rás ból kiemelkedő eredménnyel. Előadó: Szőcs Wanda (OMD) Tartalommarketing esettanulmá - nyok. Példák arra, hogy ki, mire, ho - gyan hasz nálja a tar talom mar ke tin get? Mik a kü lönb ségek a célok függ vé - nyében? Előadó: Pásztor Krisztina (Kreatív Kontroll) Tartalommarketing és keres ke de lem Előadó: Filó Angéla Katalin (Diego) A nyerő tartalom: Quimby Előadók: Koros Edina és Rózsa Iván (MT) Branded content Előadó: Szenes Gábor Márkaépítés és tartalommarketing. Mennyire növeli meg a megfelelő tartalmi környezet a márka vissza idé zé sét? Miért fontos a tartalommarketing fi gye - lem be vétele a márkaépítésnél? : Kun Miklós (MediaCom) A számok nem hazudnak: gazdasá - gos sági számítások a tartalommar ke - ting igénybe vételének mérle ge lé sekor. Mennyibe kerül, hogyan térül meg, mi - vel volna helyettesíthető? Előadó: Sipos Zoltán (Kreatív Kontroll) Új generációs szakemberek a tartalomiparban! Elérik az elérhetetleneket? Házigazda: Horváth Dávid Z-360 digitális demográfia. Valóban lé tezik fragmentált Z generáció? Vagy di gitális birkaként mennek egymás után? Legfőbb mozgatók mi történik má sokkal, online szociabilitás, és net - füg gőség, és végtelen sharing Előadó: Bernschütz Mária (EDUTUS) Hobby, szórakoztatás vagy üzlet? Mikor van értelme saját videótartalmat gyártani? Egy jó minőségű videó ál ta - lában sokkal többe kerül, mint amennyi bevételt hoz miért készítenek mégis sokan ilyeneket? Referenciamunka? Personal branding? Unaloműzés? Pi - acra lépés előkészítése? Egyéb, és - pedig:... Előadó: Horváth Dávid Médiasztárok, médiaszemélyiségek egykor és most Mit tanulhatnak a 21. század média - sze mélyiségei (bloggerek és vlogge - rek) a 20. századi sztárok, hí res sé gek, ce lebek példáiból? Előadó: Guld Ádám Új generációk véleményvezérei Vajon honnan választ magának vé le - mény vezéreket az Y és a Z generáció? Még mindig a televízió a leginkább meg - határozó felület, vagy a digitális plat for - mok átvették már a hatalmat? Tren dek és esettanulmányok lesznek te rí té ken. Előadó: Farkas Dániel (Star Network) Kreativitás, tartalomkészítés, ter - jesz tés. Az első hazai, magyar YouTuberekre épülő Xbox One vi de ó - kampány számai és eredménye Előadó: Kiss Imre Hogyan lesz egy utazó-blogból üz - leti vállalkozás? Előadó: Fejér Zsófia 17 évesen vállalkozni és erről blo - golni Előadó: Gálosi Dóri A kreativitás mindig segít! Mit is láttunk? Összefoglaló beszél ge tés a lá - tot tak, hallottak alapján Barna György, Szabó Z, Guld Ádám Klipkészítés szinte nulla forintból! Egy szívességből készített klip in dí tot - ta el a vállalkozásomat Előadó: Koblicska Örs 4/6

5 Egészséges kapcsolat!? A közösségi tér folyamatos átalakulásával egyre hang súlyosabban jelennek meg social környezetben szerkesztőségi tartalmak. A híraggregátorként funkcionáló kö zös - ségi oldalak állandó hatást gya ko rolnak a felhasználók viselkedésére és a hír ol - dalak fejlődésére, újra ér tel me zik a cím - oldalak szerepét, forgalmi forrásként pe - dig kiszolgáltatott hely zetbe hozhatják a tartalomszolgáltatókat. Mi lyen kihívást je lentenek ezek a változások? Miben kü - lön bözik a közösségi és a szerkesztett tar talmak di na mik á ja és hogyan élnek meg egymás mellett? Milyen hatást gya - korol a közösségi tér a brand épülésére? És ami a legfon to sabb: hová vezethet ez hosszú távon? Előadó: Dunai András (Central Digital Média) Mely közösségi média hirdetéseket javasolunk a kampányokba? Előadó: Kéri Gábor (Thinkdigital) Hogyan illesszük a közösségi mé dia hirdetéseit a rek lám kam pány ba? Előadó: Ritter Ádám (Panmedia) Mennyit érhet a közösségi média meg jelenés? Milyen szempontok sze - rint lehet a közösségi médiát más csa - tor nával (edm, PPC, display, RTB) össze vetni és értékelni. Nézzük meg, ho gyan értékel, rangsorol és választ az ügyfél. Előadó: Dunai Zsolt (CIB) Pelenka reklám helyett remarketing hir - detések a Barátok közt szüne té ben Az online világban megszoktuk, hogy minden hirdetést ránk szabtak, a tévé rek lám ehhez képest kőkorszak. De már nem sokáig. Az okostévék, a telefonok, az okosórák hamarosan megreformálják azt, amit ma reklámszünetként ismerünk. Előadó: Lévai Richárd (RG Stúdió) Közösségi média, mint hirdetési fe lü - let. Value for money vagy kidobott pénz? Más hirdetési felületekkel és tí - pu sokkal összevetve milyen fajlagos költ séggel milyen elérést biztosít, és mi - lyen konverziót ígér? Résztvevők: Arany János (Ebola Play), Hernádi Gábor (HD Marketing), Ofczianka Balázs, Pajor Attila Vezeti: Halaska Gábor (Figyelő) Kötelező márkamenedzsment sajtómunkásoknak? A BBC elvárja mun - katársaitól, sztárjaitól és mű sorké szí tő - itől, hogy tudatosan formálják a tár sa - ságról kialakított képet. Milyen mér ték - ben járulhatnak hozzá egy-egy mé dia - brand értékéhez a mé dia mun ká sok? Előadó: Mészáros Beátrix (Mindea) Elődás Női célcsoportok: Média, ke res ke - de lem, hirdetések Előadó: Kéri Zsuzsa (TGI), Pintér Róbert (enet) Tudjuk, mire vágysz! a Rossmann reklámkampányról Előadók: Varga Anita (Rossmann), Hajnal Tamás (Human Telex) Walmark Walurinal kampány. A fel fá - zás a nőket a mindennapokban na - gyon gyakran érintő probléma. A női cél csoportot kiválóan és költségha té - ko nyan elérhetjük TV kampányon ke - resztül, szükség van más médiumra? Teszteljük a demográfiai és kon tex tu á - lis célzási lehetőségeket online. Ered - mény: kiugró CTR % a kontextuálisan célzott online videó hirdetéseknél. Előadó: Kosaras Klaudia (OMD) Női vezetők kerekasztala a kommunikációról. Hol van szükség a saj tó - ra? Hol a helye a marketingnek, a kom munikációnak? Mikor reklám, mi - kor PR? Nagyvállalatok kommunikáci - ós igazgatóinak beszélgetése Résztvevők: Iglódi-Csató Judit (Tesco), Szécsi Gabriella (Bi-Ka logisztika), Fábián Ágnes (Henkel) A beszélgetést vezeti: Kamasz Melinda és Pohly Ferenc Multiscreen stratégiák. A különbö ző generációk szignifikánsan eltérő mé - dia fogyasztási szokásai szüksé gessé teszik a kampányokban a kü lön böző digitális eszközök együttes hasz ná la - tát... Előadó: Eipl Vilmos (Vizeum Hung.) Esettanulmány! Hogyan lehet mérni a TV kampány közvetlen hatását on - line? Előadó: Ambruszter Géza (Gemius) Márkaépítés és prog ram ma tic/rtb: Lehetséges összehangolni? Ér vé nye - sül hetnek-e egyszerre a per for man ciael vá rá sok és a már k a é pí tés szem pont - jai? Előadó: Erős Attila (Fastbridge) Branding és RTB házassága a gya - kor latban Előadó: Csingár Zoltán (Crimtan) Programmatic: Hogyan csináld, és ho gyan ne! Előadó: Andrew Benton (Appnexus) Secondscreen a gyakorlatban Előadó: Szalay Angelika (Vivaki) Egy igazán nagymintás kutatás a Rising Star szavazói appjának adatbázisa. Egy igazán nagymintás ku ta - tás zajlott a háttérben a Rising Star alatt; az appot használók adatait tö mö - rítő adatbázisnál csak egy nagyobb van, de azt már népszámlálásnak hív - ják. A több, mint félmillió felhasználó 17 milliónyi szavazatának monstre adat bázisa számos várható és meg le - pő következtetés levonására ad alkal - mat. Hogyan alakult a szavazói aktivi - tás a formátum alatt? Kik voltak a korai elfogadók és kik csatlakoztak később? Számít-e a sokat emlegetett dal vá - lasz tás? Alakultak-e spontán rajongói klubok? Egyáltalán, hogyan hasz nál - ták ki a második képernyőn kapott le - he tőséget az interaktivitásra? Előadó: Potecz Zoltán (TV2 Csoport) Esettanulmány: Danone digitális kam pány. Előadó: Török Judit (MediaCom) Ember vagy gép? A lehetséges online hirdetési csalások leleplezési techni kájának hazai és nemzetközi gya korlata. Előadó: Varga Gergő (enbrite.ly) Performance kampányok buktatói. Mire kell figyelni a teljesítményalapú kam pányok tervezése, lebonyolítása és mé rése során? Előadó: Bolyhos Melinda (GroupM) Tartalommarketing és a megtérülés. Ho gyan értelmezzük, és főképp: ho - gyan mérjük a tartalommarketing ese - té ben a ROI-t? Előadó: Szurop István (Taktikon) Inbound marketing vagy tartalommarketing: mikor, hogyan, milyen szem pontok mentén válasszunk? Előadó: Kiss Tamás A keresőoptimizálás és a tar talom - mar keting viszonya Előadó: Boros Norbert (MITO) A vicc és a jog(következmények) Előadó: Benke Gábor Humor és tartalommarketing: szó ra - koz tatva figyelmet lekötni, gúnyolni, ravaszkodni Előadó: Gémes Ádám (Brandlift) Hol a határ? A humortól a sér te ge té - sig. Ki dönti el, hogy meddig mehetünk el? résztvevői: Erdélyi Zsolt, Uj Péter, Hammer Ferenc, Szily László, Balogh Ákos Gergely PR a digitális korban. Miben más, miben ugyanolyan a PR-os feladata ma, mint 20 évvel ezelőtt? Előadó: Kincses Péter (Double Decker) Tartalommarketing a közösségi há - ló zatokon. Mikor és hogyan ér de mes megjelenni a közösségi térben a tar tal - mainkkal? Előadó: Boros Regina (OXO Labs) Marketing automatizálás: A tartalom-, inbound, revenue marketing folyamatokat hogyan támogatják a marketing automatizáló szoftverek? Mire jók ezek, és hogyan válasszuk ki a nekünk megfelelőt, hogy egy adott ér deklődési körrel rendelkező em be - rekből minőségi tartalommal vá sár ló - kat toborozzunk. Előadó: Mozsik Tibor (DBH) A sajtó hatalom, de meddig van rá szük ségem? Kell-e a jó PR-hoz part - ne ri kapcsolat a sajtósokkal vagy elég sokat hirdetni? Előadó: Gál Judit (Auchan) A tartalmak minőségének ellen őr zé - sé ről. A nyomtatott sajtón felnőtt kor - osztályok gyakori kritikája az online mé diával szemben, hogy sem tartalmi, sem nyelvi értelemben nem igényesek a tartalmak. Jogos ez a kritika? Előadó: Lukács Krisztián (ContKing) Gasztroforradalom: blogról tévére Előadó: Fördős Zé Hol a pénz a közösségi finanszí ro zás - ban? Nyugat+Zombik és Ba la ton Method esettanulmány Előadó: Osváth Gábor Amatőr videóbloggerből üzletember. Re mek példa arra, hogy teljes ügy nök sé - gek helyett egy-egy ember is ké pes átfogni a teljes értékláncot Előadó: Viszkok Fruzsina A kreativitás mindig segít! Barna György, Szirmai Gergely, Guld Ádám Attraktor: hogyan kerül egy netes vide ó - sorozat a nemzetközi tévébe? Előadó: Magyarósi Csaba (Index) és Mesterházi Dávid (Index) Családomról blogolok Előadó: Mádai Vivien hello90 Esettanulmány arról, hogy egy csa pat tizen-huszonéves, akik más ti zenhuszonéveseknek gyártanak írott meg lát - ványos kontentet mindenről, ami ér de kes, de főleg társadalmi prob lé mák ról. Előadó: Kóbor Andrea és Varró Szilvia (XKK) Bezzaganya anyaságról őszintén. Saját blog egy nagy hírportállal együtt mű - ködve Előadó: Bognár Tünde Edzem a testem és ezt meg is mu ta tom! Előadó: Jay Carter A kreativitás mindig segít! Összefoglaló beszélgetés a látottak, hallottak alapján Résztvesznek: Barna György, Szabó Z., Erdélyi Zsolt (Superman) szjger.hu fiatalok, közösség, tartalom Előadó: Prekopa Donát Ask.fm sztárok Előadó: Szabyest Élet a gluténérzékenységen túl, avagy be tegségből közösséget épí te ni és se gí - teni másokon Előadó: Kiss Dóri Ivan & The Parazol legújabb klipje: Ren dezte, kommunikálta és egy ál ta lán... Előadó: Szirmai Gergely Honnan, hol, hova? Előadó: Rizmajer Antal (Photography Magyarország) Mit is láttunk? Összefoglaló beszélge tés a látottak, hallottak alapján Barna György, Guld Ádám, Szabó Z 5/6

6 beszélgetés Mennyire van szükségünk a kö zös - ségi médiára? Kap csolat tar tás a kö - zönségünkkel. Esettanulmányok és beszélgetés: Index: Szabó Z. Cink: Szily László Gyerekem a közösségi médiában. Mit használ a Z generáció? Hol ta lál juk meg a mai fiatalokat a közösségi térben és hogyan tudjuk őket meg szólítani? Előadó: Ölveczky Tamás (Be Social) Konkurencia figyelés a közösségimé dia támogatásával. Hogyan sze - rez hetünk értékes információkat a ver - seny társak stratégiájáról, erősségeiről és gyengeségeiről a közösségi oldalak tudatos elemzésével? Előadó: Szlahotka-Gödri Orsolya (ZoomSphere, Magyarország) A hangulatjelentő. Közösségi média mint a hangulat indikátora? Az elő a - dás ban példákon keresztül mutatom be, hogy valós gazdasági események és üzleti események előrejelezhetőeke a magyar online és közösségi média szövegek hangulatelemzésével. Vajon a prediktív vagy a leíró jelleg az erő - sebb? Előadó: Szekeres Péter (Neticle) Mennyire hihetünk a közösségi mé - dia hangulatjelentéseinek? Résztvevők: Székely Levente (Kutatópont), Hammer Ferenc, Joanelli Tamás Vezeti: Pohly Ferenc Performance evolúció a régió or - szá gaiban. Egyre több szereplőnél fi - gyel hető meg a hagyományos marke - ting kampányok mellett a performance marketing szemlélet a pénzügyi területen. Hogy mit értünk-/értsünk performance marketing alatt az online marketing világában, és hogyan fog - junk hozzá a szemlélet kialakításához, fontos figyelembe vennünk az adott vállalat és a piacok fejlettségi szintjét is. Előadó: Varga Péter (Sberbank Europe) Almát a körtével? Miben más/több a programmatic, mint a Google Display Network (GDN) hirdetés? Előadó: Erős Attila (Fastbridge) : Szabó Ákos (ThinkDigital), Balatoni Emese (MC), Erős Attila (Fastbridge), Kovács Nándor (Isobar) Vezeti: Szabó Ákos Egzotikus hirdetési csatornák hol - napra hétköznapivá válnak vagy el - felejtjük őket? Twitter, Shazam, Snapchat Előadó: Szabó Ákos Programozott hirdetések a TV-ben? Előadó: Nink László (Cadreon) Offline-online szinkronizáció az adatvezérelt világban. A kommunikációban ma már elengedhetetlen a szinergiák kiaknázása: legyen szó bármilyen médiatípusról. De hogyan tudjuk mindezt megvalósítani anélkül, hogy vé gig kelljen böngészni egy TV spot lis tát? Milyen lehetőségeink vannak, ha ez sem áll rendelkezésre? Előadó: Német Bence (Havasmedia) Kontextus és a hivatkozások ereje Előadó: Varjú Zoltán (Precognox.com) Egy eldönthetetlen örök dilemma: reklám vs PR. Hogyan érdemes egy gaz dasági szereplőnek megjelenni a médiában: hirdetőként vagy PR-anya - gok kal vagy egyszerre mindkettő? Hova tartozik a közösségi média meg - j elenés, a webes jelenlét, a tarta lom - marketing, az AdWords? Milyen a jó kapott és milyen a jó gyártott tartalom? Húzzuk meg a vá lasz tó - vonalat a PR és a cikk, a hirdetés és a hír között Résztvevők: Egyed Gábor (Telenor), Lakatos Zsófia (H&K), Szeder Péter (Fastbridge) Vezeti: Halaska Gábor (Figyelő) Tervezés változása: hogyan alakítja át a programmatic az ügynökséget és a sales egységeket? Előadó: Ihász Ingrid (MEC Interaction) Frankenstein és a brand experience design. a hatékonyságról egy tágabb, üzleti és szervezeti kontextusban Előadó: Varga Renáta (Isobar Bp) Ügynökségek sales house-ok a kam - pányban és az értékesítési lánc ban Előadó: Gandera Balázs (Intren) Hogyan figyeljük a konkurenciát és hogyan használjuk ki a kommuni ká - ciós réseket a versenypiacon? Előadó: Ormándlaki Balázs A konferencia programja az május 8-i állapotot tükrözi. Folyamatosan javítjuk, fejlesztjük. Kérjük, kísérje figyelemmel a weblapon! 6/6

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben