Media Hungary 2015 Mottó: Sasok és struccok május Hotel Azúr, Siófok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Media Hungary 2015 Mottó: Sasok és struccok. 2015. május 12 13. Hotel Azúr, Siófok"

Átírás

1 2015. május 12., kedd Megnyitó A 20 éves Media Hungary! Előadó: Karas Mónika (az NMHH elnöke) A médiapiac két évtizede honnan indultunk, hova jutottunk, mit értünk el menet közben? Nagyívű előadás a magyar és a közép-európai média helyzetéről a 90-es évek közepétől napjainkig. Milyen buktatókat sikerült elkerülni az elmúlt húsz évben és miket nem? Merre tart, hogyan vál - tozik a következő években a nemzetközi és a hazai médiapiac? Hogyan hatnak a nemzetközi trendek a hazai és közép-európai viszonyok közt? Hogyan változik a tartalomgyártók, a televíziós csatornák, illetve a műsorterjesztők viszonya? Hogyan változnak a fogyasztói szokások és elvárások? Milyen változást hoz az OTT-szolgáltatók megerősödése? Milyen új trendek körvonalazódnak a tartalompiacon? Mely szereplők vannak a legjobb pozícióban, és kik veszíthetnek a legtöbbet? Előadó: Chris Dziadul (Nagy-Britannia) Média 2015: merre halad az európai audiovizuális tartalomszolgáltatói piac? A digitalizáció hatása az üzleti modellekre: hány csatornán és formátumban értékesít egy modern tartalomgyár? Előadó: Bruce Tuchman (AMC Networks International Central Europe) Új szerepek, régi szereplők. Változások a műsorterjesztés piacán. Előadó: Kápolnai András (Antenna Hungária) Content first vagy profit first? Előadó: Mihók Attila (Mediaworks) Pillangó-hatás: okok és következmények. Az egymástól (látszólag vagy ténylegesen) független egyéni üzleti és magán döntések és lépések hatása időnként összeadódik és váratlan következményekkel jár. Ebben az értelemben a pillanatnyi állapotnak mindannyian nemcsak részesei, hanem oko zói is vagyunk legyen szó akár a gazdaságról, akár a médiáról. Előadó: Zsiday Viktor (Concord) Együttműködésben a gazdaság és a média hétköznapjai. A média attól tart, hogy az üzleti világ csak PR felületnek tekinti őket. A cégek attól tartanak, hogy a média csak hirdetésekben vagy leleplező cikkekben érdekelt. A kölcsönös gyanakvás helyett lehet-e együttműködés a felek között? Együttműködésben A média sokat tehet a gazdaság erősödéséért és az általános kultúra fejlesztéséért. A gazdaság segítheti az oktatást és a média szakmai színvonalának emelését. Gazdaság és média: a felelősség közös! Az HEBC meglátásai az éves országjelentések alapján. Előadó: Jakab Roland (a HEBC elnöke, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója) Nemzetközi tapasztalatok... A multinacionális cégek, mint a média megrendelői és kiváló médiaszakemberek foglalkoztatói. Alkalmazkodás a világ változásaihoz, tudás és képességek: milyen a 21. század sikeres munkavállalója? Előadó: Jean Grunenwald (a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója) A gazdasági szereplők felelőssége a média ökoszisztémában. Hitelesség, kiszámíthatóság nemcsak a politikában, hanem a tájékoztatásban is. Információ és informáltság. Hogyan tájékozódjon, aki hiteles információhoz akar jutni? Ho gyan befolyásolják a médiában megjelenő információk a befektetői döntéseket? A 21. század ICT változásai: sebesség, idő, információ a három oldal szemszögéből: média, fogyasztó és a gazdaság, mint megrendelő. Résztvevők: Tanja Vainio (ABB), Faragó Andor (British Telekom), Jakab Roland (Ericsson), Csiba Péter (GDF Suez Energia Holding), Jean Grunenwald (Nestlé Hungária), Kerekes László (Orbico Hungary) Vezeti: Kamasz Melinda (Figyelő) A terem B terem C terem D terem E terem Kegyelmi állapot vagy vihar előtti (alatti) csend? Tartalomipar, tartalomgazdaság papíron és weben Házigazda: Szily Nóra Media 2015: reboot vagy remake? A televíziós piac a hirdetők, terjesztők és a nézők szemével (Az egyes előadások között beszélgetések az előadókkal) Házigazda: Szűcs László Kiszámolósdi Hagyományos módszerek, új lehetőségek a reklámozásban Házigazda: Bernschütz Mária Érzelmek viharában Az egzakt neuromarketing Házigazda: Pohly Ferenc Az érzékeny ember Most én szólok! Rádiózás ma és holnap A program szakmai partnere a RAME és a HEROE Házigazda: Rákóczi Ferenc Sajtópiac 2015: Befektetési célpont: Médiapiac! Előadó: Varga Zoltán (CentralMedia) Befektetési biztonság és a bizalom, a sajtó szerepe egy bankár szerint Előadó: Hegedűs Éva (Gránitbank) Papírmentes újság? Lehet-e lapot csak digitálisan kiadni? Előadó: Papp Ádám (PixelDesigners Magazine) Pénzt gyűjtöttem, nem is akár ho - gyan! Előadó: Sáling Gergő (Direkt36) Kapcsolattartás a különböző gene - rá ciókkal: hány felületen/képernyőn kell jelen lenni, hogy mindenkit elérjünk? A lojalitás kiépítésének szük ség - szerűsége Előadó: Nagy Tamás (PHD) Tévéhez láncolt generációk: holnap mihez láncolják magukat? Előadó: Rab Árpád (ITTK) Ma tévéműsor, holnap video tar ta - lom. A nézői szokások átalakulása a te levíziós csatornák hierarchiáját is megváltoztatta. És éppen most teszi ugyanezt sok más régi el kép ze lé sünk - kel Előadó: Kolosi Péter (RTL Klub) A többcsatornás közszolgálat. Az MTVA által végrehajtott átalakítások el - ső tapasztalatai. Milyen további lé pé - sek várhatók? Előadó: Szabó László Zsolt (MTVA) Befektetési célpont: Médiapiac, te le - ví ziózás! Előadó: Yvonne Dederick (TV2 Csoport) Nyitó előadás A bőség zavara. Hányféle hirdetés áll ren - delkezésünkre? Melyik mivel ki e gé szít he - tő, kiváltható, helyettesíthető? Át fo gó elő - adás a ma elérhető hirdetési esz közök al - kalmazási területeiről és kap cso ló dá sa iról a kor kihívásaihoz Előadó: Gulyás János (MeC) Mi dolgunk a világban? Gondolatok a rek lámról, annak helyéről, a gazdasági sze - replőkről. Előadó: Somlói Zsolt (Mindshare) Reklámtorta Mire mennyit köl - töttünk az elmúlt években és merre tart a piac? Hogyan változik a rek lám köl tés vo lu - mene és szerkezete a kö vet ke ző 3 év ben? Felvezetőt mond: Hivatal Péter Résztvevők: Czagler Zsuzsanna (Havas), Juhász Péter Tibor (Magyar Telekom), Kovács Zoltán (Aegis), Mező László (MediaCom), Németh Béla (Initiative), Szabó Edina (OMD) Vezeti: Darázs Attila (Addict I.) Logikus érzelmek. A szívnek megvannak a maga indokai, amelyeket az in - dokló értelem nem ismer. írta Blaise Pascal mintegy négyszáz évvel ezelőtt. Azonban az utóbbi két évtized pszic ho - lógiai kutatásai során meg le pő felfe de - zés született: az érzelmek a színtisztán logikus, racionális gondolkodásban is jelen vannak. És ez nem csak a pozitív érzelmekre ér vé nyes: egy rossz hangulat vagy hirtelen düh sok esetben ja vít - hat ja gon dol ko dásunk minőségét és az üzleti döntéshozatalban is segíthet. A szív és az agy indokait lehetetlen szét vá lasz tani egymástól. Előadó: Mérő László A 7 fő bűn Előadó: Szvetelszky Zsuzsanna Miért tetszik a lányoknak a ró zsa - szín? A meggyőzés és a manipuláció re torikája. A marketing ereje és be fo lyá - sa korunk világára Előadó: Tari Annamária Mi a rádió? Előadó: Perjés Tamás (TNS Hoffmann) Növekvő hallgatottság Előadó: Hantosi Bálint (Mediameter) A szenvedélyes rádió Résztvevők: Bochkor Gábor (Mu sicfm), Sebestyén Balázs (Class FM) Vezeti: Pantl Péter (Hell Energy) A sikeres rádió, nemzetközi körkapcsolás világszerte elismert szakemberekkel. Egy drasztikusan változó mé - di apiacon hogyan maradhat sikeres és erős a rádiózás, mint műfaj, mi a túlélés re ceptje, aktuális nemzetközi példák a ten geren túlról és Európából. Melyek a világszerte vonzó rádiós hirdetési formák 2015-ben? Már a 60-es évektől kezdve sokan te - met ték, ám még mindig sikeres. Mi a rá - di ózás jövője? : Bolla Zsolt 1/6

2 Mit adtak nekünk a rómaiak? No és a Google? Milyen fejlesztési kényszerek kö vetkeznek a kö - vetkező években a nem zetközi gigászok nyo mu - lása miatt? Mit fog még be ve zetni a Google, a FB és a többiek, amire mindenképp reagálnia kell a magyar tartalompiacnak? Mit ad tak a ma gyar tartalomiparnak a nagy OTT-szolgáltatók és mit adhatnának, ha vol na ilyen vágyuk? Résztvevők: Bánóczy Zoltán, Bíró Pál (Google), Dunai András (MTE) Lengyel András (RAS), Szelke Barnabás (Mediaworks), Zalai Ágnes (Nosalty) Vezeti: Szabó Ákos InternetKon: internetes adó csök ken tés? Előadó: Deutsch Tamás (miniszterelnöki biztos) Az előadást követően a Miniszterelnöki Biz tos Úr konzultációt tart a média kép vi se lő i nek. Előzetes regisztráció szükséges! Üres felületetek és az e-business össze han - go lása Előadó: Palánki Zsolt A tranzakciókra épülő tartalom és e-business. A nagy látogatottságot a tartalom hoz za. Tar ta - lom ból viszont nem nagyon si ke rült még sen kinek tranzakciót csinálni még a nagy új sá gok, mint a Financial Times, vagy a Wall Street Journal sem nagyon tudnak. Hogyan le het még is pénzt csi nál - ni belőle? Hir de tésekkel aligha. Ak kor mire jó a tar ta lom? Kell egy ál ta lán? Úgy tű nik, azért fontos eleme az e-bu si ness nek. De az in ternet ma már összetettebb, mint korábban: a tartalomszolgáltatóknak ki kell lépni a komfort zó nájukból és a közvetlen tranzakciók felé fordulni. Hogyan csi - nál ja pél dá ul az apróhirdetési pi ac? Az ingyenes apró hir de té sek ből hogyan lesz pénz? Csak ki e - me lé sek kel? Vagy a nagy ho rizontális por tá lok - nak (Napsters, Schibsted) van valami egyéb mód szerük a tranzakció gene rá lásra? Azon kívül, hogy elégettek ren geteg pénzt a jofogas.hu és az olx.hu kapcsán, kell, hogy legyen va la mi meg ol - dás. És hogyan mű kö dik mindez mo bi lon? Ho - gyan lesz a tar ta lom ból tranzakció? Előadó: Korbuly Krisztián Így nevelj sast kiscsibéből! Hogyan lett ga - rázscégből meghatározó női por tál a Femina? Előadó: Rácz Brigitta (Femina.hu) Magazin piac Előadó: Ómolnár Miklós Ti mit kerestek itt? Meg fogtok élni? Résztvevők: Kruzslicz Dávid (Szeretlekmagyarorszag.hu), Martinkó József (Octogon), Kardos Gábor (444.hu), Vezeti: Máth András (Mediaworks) Tartalom és kereskedelem. Gondola tok a tar talommarketing világáról. Résztvevő: Zalai Ágnes (Nosalty), Szabó Mariann (Femina.hu), Vági Róbert (Origo) Vezeti: Szigetvári József (Central) Új hirdetők innovatív beazonosítása, meg - nye rése és bővítése. A médiacégeknek gyorsan változó kö rül mé nyek között kell lecsapniuk a kis- és középvállalkozások hirdetései nyújtotta árbevételi le he tő sé gek - re, miközben a régi mó don már nem le het a he - lyi hirdetőket megtalálni, megnyerni és megtartani. Az NRS az ügyfélazonosítás és az üz let - kötés legjobb gyakorlatának bemuta tá sá val az új ügyfelekkel történő egy üttes növe ke dés in no - vatív módjait mutatja be. Előadó: Riad Zouheir (NRS Media Nagy-Britannia) x 5 perces előadások Média azonos kérdés (mit vár a pi - ac tól 2015-ben? Hány csatornán tartja a kap csolatot a közönséggel? Ho gyan oldja meg optimálisan a ter jesz tést, illetve a né - zők kel való kap cso lat tar tást; hogyan bir kó - zik meg az OTT-ki hí vás sal, milyen vál toz ta - tá sok történtek a mű sorstruktúrában)? Előadó: John Rossiter (AXN /Sony) Média azonos kérdés Előadó: Bartosz Witak (Viacom) Média Előadó: Málnay B. Levente (AMC Networks International Central Europe) Van kérdés? Nők vezető szerepben. Előadó: Vidus Gabriella (R-Time) A beautiful friendship: filmipar és te le - víziózás Előadó: Havas Ágnes (Filmalap) Ahogy azt a HULU elképzeli Előadó: Jason Nellis (Overachiever Media) A hétköznapi Netflix: féljünk tőle vagy örül - jünk neki? Milyen hatása van a te le ví zi ó zás - ra a fogyasztók szem szö gé ből? Mi lyen ha - tása van a tar talom gyár tásra? Előadó: Horváth László (USA/AOL) A Netflix üzleti modellje miben más, mint a hagyományos televíziózás? Előadó: Juan Ramon Zarco (USA/Netflix) Gondolatok a lineáris/non lineáris ter - jesz tésről Előadó: Rajki Annamária (MT) Egy kis statisztika: GINOP pályázat... A szélessávú internet hozzáférés az au di o - vi zu ális tartalomfogyasztását már mi nő ségi szín vonalon teszi lehetővé. Erre ér de mes fi gyel ni! Előadó: Kis Gergely (enet) Az NMHH OTT tar ta lom szol gál ta tá sok ról tar tott nyilvános kon zul tá ci ó jának ta - pasz talatai. Előadó: Bartóki-Gönczy Balázs (NMHH) Hazai példák az új terjesztési meg ol dá - sokra. Mit nyújthat az OTT a tar ta lom tu laj do - nosoknak, a nézőknek és a hir de tők nek? Előadó: Rajki Annamária (TVGo), Horváth Norbert (MyTV), Harsányi Gábor (Viacom), Inasi Ágnes (TARR MobilTV), Kánai András (Red mozi) A tévék kiokosítása. Hogyan készülnek a nagy gyártók és a tar ta lom ter jesz tők a digitális hatalomátvételre? Résztvevők: Pataki Tamás (ITT/OTT), Szöllősi János (Samsung), Ökrös Gergely (MKHSZ) Mit kell másképp csinálni egy olyan fo - gyasz tói térben, ahol a lineáris média fo - gyasz tást felváltja/kiegészíti a saját mű sor - vá lasztás? Armoza formats: Anat Lewinsky Keshet: Cynthia Kennedy Esettanulmányok Márkák ereje: brand nélkül nincs perfor man cia! A márka iránti pozitív érzelmek ki a la kí tá sá val a vá - sárlót lojálissá, a ter mé ket sze ret he tővé te hetjük. De mennyire fontos ez, ha a kam pá nyok terve zé - sével és meg ren de lé sével a szoft ve rekből tájé ko - zó dó mé dia vá sár lók fog lal koznak? Előadó: Aczél László (Y&R) Mitől függ a márka értéke? Téma: Az el múlt 15 év márkaérték szá mí tá sa it elemez tük, azt ke res - vén, milyen min tá za tokat lehet találni. Az össze - függés rá vi lá gít hat a már ka érték nö ve ke dé sé nek kulcsá ra, meg arra is, vajon kinek mi lyen sze repe van ebben, és ez lehet gyakorlati se gít ség a ma - gyar vál lalatok vezetőinek, mar ke tin ge se i nek. Előadó: Gábor Iván (Cafe) Művésztelep vs. gyártelep. Egy kampány si ke - rét a kutatások alapján legin kább a kre a tív mi - nősége határozza meg. De Cannes-i orosz lánt érő ötlet nem jön minden héten. Mit tehet a mar - ketinges, ha át lagos ötletből sze ret ne át lag feletti eredményeket? Van nak-e a kre a tív tö meg gyár - nak papíron rög zíthető mi nő sé gi elő í rásai, ame - lyeket ha kö vetünk, garantáltan jön nek az ered - mé nyek? Előadó: Juhász Péter Tibor (Magyar Tele kom) Generációs médiafogyasztási min ták. Ho gyan alakult különböző ge ne rációk mé di a fo gyasz tása öt-tíz év vel ezelőtt, illetve napja ink ban? Milyen min ták és tör vény sze rű sé gek fi gyel he tők meg? Előadó: Győri Adél (TNS-Hoffman) Mit néz a gyerek? Televíziós tartalmak vizsgálata. Előadó: Vass Ágnes (NMHH) Az XYZ generáció kapcsolata a médiával és a reklámmal. Merre mennek to vább? Mit fog nak fogyasztani ebből a ké sőb bi ekben? Előadó: Székely Levente (Kutatópont), Szűcs Ádám (Szerencsejáték Zrt) Állami hirdetések: ki, hol, mit, miért és mennyiért? Bemutatunk egy át fogó re gi o ná lis ku ta tást az állami köl té sekről. Jó és ke vés bé jó pél dák Kö - zép-eu ró pá ból. Állami köl té sek szegmen senként az elmúlt 5-10 évben. Előadó: Urbán Zsolt (MRSz) Testreszabott közszolgálat Előadó: Galavics András (MTVA) Felvették a kesztyűt. Új hirdetési meg ol dá sok a hagyományos médiá ban. A gyak ran kon zer va tív üz letpoli ti ká val és/vagy lassú re ak ci ó idővel vá dolt ha gyo má nyos sze rep lők kö zül egy re többen lépnek pi acra új tí pu sú hir detési megoldások kal... Dudás Gergely (R-Time), Miczinkó Katalin (Mediaworks), Csikesz Erika (TV2 Csoport) Integrált printek és digitális csatornák. Előadó: Steff József (CM Sales) Out of Home Connected People. Ma nap ság már megszokott, hogy mindenki ma gá val hord va - lamilyen okos esz közt, hogy fo lya ma to san ré sze se le hes sen a világ kommu ni kációs kör for gá sá nak. De mi van akkor, ha nincs meg a fo lya ma tos ság, ha nincs ál landó kapcsolat? Az egyre nagyobb létszá - mú városi lakosság má ra már alapvető igé nyé vé vált a mi nél gyor sabb, azonnali és köz vet len internet kap csolat, mely nem csak a négy fal kö zött el - ér hető, ha nem akár az ut cán is. Ho gyan könnyítheti meg a vá ro si la kos ság életét az OOH, hogyan se - gít he ti elő egy utcabútor az információáramlást? Ho gyan lehet egy OOH hirdetés in ter aktív és ho - gyan ösz tö nöz het vá sár lás ra? Ebből az elő a dás ból meg tud hat já tok! Előadó: Szelei Szilárd (JC Decaux) Az EQ és a hálózatok szerepe döntéseinkben. Hogyan jelenik meg az érzelmi intelligencia a döntése ink ben? Ho gyan tudjuk felhasználni az ér zel - me ket és a hálózatokat a dön té sek be - fo lyá so lá sában? Előadó: Csermely Péter A boldogság ára. Milyen érzelmeket és döntéseket befolyásoló eszközök állnak rendelkezésünkre (közvetlen és közvetett)? Előadó: Bánhidi Brigitta Szenvedélyek viharában. Milyen ve - szély ekkel járhat, ha az örömből szen - vedély lesz? Előadó: Dávid Ferenc az eddig el hang zot - tak ról Résztvevők: Tari Annamária és Pohly Ferenc A neuromarketing csodálatos világa. Minden a fogyasztó fejében dől el ezért ha a döntéshez vezető kognitív fo lya matokat megértjük, közelebb ke - rü lünk a sikeres értékesítéshez. Előadó: Hans-Georg Hausel (Németország) A befolyásolás eszközei a gyakorlatban A valóság formálása. Hogyan be fo - lyá solják valóságunkat a történeteink, ami ket mesélünk? Előadó: Kádár Annamária Véleményvezérelv. Hogyan befolyásolnak a véleményvezérek, azaz be fo - lyásolók? Kommunikációs kísérlet ma - gyar tapasztalatokkal! Előadó: Dunder Krisztián (Growww Digital) A racionális és az irracionális dön - té sek mechanizmusai Előadó: Gáspár Merse Előd (Szkeptikus társaság) Szerelmem, Lajos. A neuromarketing egy marketinges szemével. Hogyan kap csolódik össze a döntéshozatal a hüllő agyával? Előadó: Jákó Eszter (Ernst and Young) MÉM és érzelem Előadó: Geszti Péter (OKEGO) Márkázott memóriastruktúrák épí - té se Előadó: Gál Sarolta (Y&R) Milyen döntéseket befolyásoló esz - kö zök vannak a gyakorlatban? Előadó: Gyovai Györgyi (Nestlé) Bemutató Ügyfélkapcsolat-típusok, együtt mű - kö dési lehetőségek bemutatása. Pre - zen táció a sales-es ügyfélkapcsolat tí - pu sokról, ezen belül is a win-win szi tu á - ció bővebb kifejtése, hogy milyen jó együtt működések születnek, amikor a hir dető partnernek tekinti a rádiót. Előadó: Turi Árpád és Tiszttartó Titusz (ClassFM) Közösségi applikáció (Facebook) és a rádiózás Előadó: Kiss Anikó (Music FM) Radio is fun! Spotkommunikáció a Rá - di óban Amíg elkészül egy Tv spot, futtass le egy teljes kampányt a rádióban! A rádióspot olyan, mint a foci: bárki ért hozzá. A rádióreklám titkos össze te vő - ivel gyerekjáték a kreatív elkészítése Ami ről szó lesz még: Milyen a hatásmechanizmusa a rádióreklámnak. Ho - gyan hallgatják az emberek a rádiót, mit várnak a rádiótól (Érzelmek, képek, társ, cselekvés, stb.) Az egyedi kép al - ko tás, és az érzelmek. A jó rádióspot fo galma, példák és ellenpéldák. A rá - dió reklám előnyei, spotgyártás a TVben és a rádióban. A fókuszban azon - ban a rádióspot működése. Előadó: Sivák Péter Bevállalt és felvállalt tartalmak Előadó: Galavics András (MTVA) A rádiós közösségi média szol gál ta - tás létjogosultsága Előadó: Radetzky András (Katolikus Rádió) Kinek szól a rádió? A talk-rádiózás biz tos jelene és bíztató jövője Előadó: Hegedűs Szabolcs (Lánchíd Rádió) Piac és annak az érdekességei Mek - ko ra most a rádiós piac? Nőtt vagy csök kent a költés? Hatékony-e a rádiós hirdetés? Kik a legnagyobb és kik a leg - ki sebb ügyfelek? Mekkora az a hirdetési kampány, amivel sikereket lehet el - ér ni? Sok más egyéb érdekességgel együtt min den kiderül. Előadó: Pakots Zsolt (Sonitus) Miért sikeres egy helyi rádió? Miért hallgatják a magyarok a helyi rá - di ó kat, és mitől helyi? A helyi rádió elő - nyei. Hogyan lehet sikeres a globali - zált világban egy ilyen vállalkozás? A 25 éves szegedi Rádió88 prog ram - igaz gatójától válaszok a kérdésekre. Előadó: Nacsa Norbert (Radio88) Hatékonyság a rádiózásban? A jelen és a jövő technológiái Előadók: Hantosi Bálint és Perjés Tamás 2/6

3 Project Agora: Piacteret építünk Mit tud nyújtani a kiadók összefogása Előadó: Odysseas Ntotsikas (Thinkdigital Group) Milyen funkciókat tart benn és szer vez ki egy médiavállalat illetve, hogy egy ma na - ger mennyi terméket ké pes érdemben átlátni. Nemzetközi tanulmány : Mezey Lívia (PWC) A digitális bevételek maximali zá lá sa. A kö - zösségi médiák, analitikák és nö vekvő di gi tális hirdetési műfajok, pél dá ul a programmatic és a natív hir deté sek használata a be vé telek nö - ve lé sé re. Előadó: Martha Stone (World Newsmedia Network) Non-spot tartalmi megállapodások. Mit kell tenni azért, hogy a hirdető meg kapja ugyanazt vagy jobb elérést, kontaktust, res ponse-t, mint bárhol más hol? Milyen non-spot tartalmi együtt működési meg ol dá sok le hetnek si ke re - sek? Lengyel András (RAS), Hanák Tamás (Mediaworks), Tóth Orsolya (IMG), Gábor Iván (Cafe), Guttengéber Csaba (Metropol), Vezeti: Kamasz Melinda (Figyelő) Menekülés a győzelembe. Az életben ma ra - dáshoz növekedni kell, a túlzott nö ve ke dés vi - szont könnyen kannibali zá ci ó hoz ve zet. Ho - gyan határozható meg az ide ális cég méret? Med dig kell nő ni a port fó liónak a hatékony mű kö dés hez? Ho gyan fér el bé ké ben egy más mel lett a print és az on line? A kon ver gen cia el - ke rül he tet len vagy csak költ ség ha té kony sá gi lépés? Résztvevők: Varga Zoltán (Central), Király Mária (Ringier-AxelSpringer), Hivatal Péter (Metropol), Mihók Attila (Mediaworks), Szabó Miklós (PLT) Vezeti: Kálmán Olga (ATV) Átalakuló tartalomipar: szer kesz tő ségi füg getlenség vs. kiadói/tulajdo no si ér dek. Oknyomozás és tájékoz ta tás: az in for má ció - sza badság és a ma gán élethez va ló jog kon - fliktusai. Mi a mi nőségi bulvár célja: szó ra - koztatva ta nítani, pél dány szá mot növelni vagy üz leti és/vagy politikai értelemben a tö megeket manipulálni? A digitalizáció ha tá - sa a tartalomra: hogyan alakította át a konvergencia a sajtó- és te le víziós tartalmakat? Résztvevők: Borókai Gábor (Heti Válasz), Dudás Gergely (Index), Kotroczó Róbert (RTL Klub), Mráz Ágoston Sámuel (Nézőpont), Murányi Marcell (Népszabadság), Módos Márton (Inforádió) Somogyi Zoltán Vezeti: Kálmán Olga (ATV) Előadó Média Mecenatúra Programról Előadó: Kollarik Tamás (NMHH) Digitális lehetőségek a közszolgálat szá - má ra Előadót: Vígh Zoltán (MTVA) Közösségépítés televízióval, trendek a for - mátumokban. Ki pro fitál belőle? Kö zön ségés kö zös ség épí tés le hetőségei és hatásai a televízi ó zás ra. Ki az igazi nyer te se a nézői lo - ja li tás ki a la kí tá sának? A csa torna? A hir de - tők? A né zők? : Shadia Nugud (TV2 Csoport) Az előfizetői élmény és a lojalitás fo ko - zá sa. Előadó: Krigler Gábor (HBO) A jövőben valóban nem ülhetünk le TV-t nézni a telefonunk nélkül? A jö vő ben tényleg nem nézünk TV-t telefon nélkül? Azokat a formátumokat vizsgál juk, amik appli ká ci ó val, sza va zás sal, aktív nézői részvétellel mű köd - nek, ezek központi sze repet kapnak ben ne. Mennyire hat ez a nézettségre, le het-e ezek - kel nézőket to bo rozni. Ha nem le het, ak kor mi ért nem mű ködnek, mi mű kö dik in kább, mi - lyen tren dek vannak? Előadó: Herman Péter (RTL Klub) Újra hóditana a Free piac? De miért fon tos ez a hirdetőnek, ügynökségnek? Előadó: Schneider Henrik (AH) Az Ofcom. Milyen elvek mentén sza bá lyoz az Ofcom? Van-e bármilyen spe ci á lis szabá lyo - zás az ip vagy di gi tá lis ter jesz tés re jel lem ző tar talmi sza bá lyo zá sokban? Tesz nek-e kü - lönb séget a ha gyo mányos ér te lemben vett tö - megmédia és a civilmédia sza bá lyo zá sa kö - zött? Ho gyan ké szül nek fel a már las san nagy szám mal mű kö dő tar talom tu laj donos és tar - talom ter jesz tő cé gek mű kö désére (ugye ez érinti a sem le ges séget is). A szank cionálás el - vei és faj tái. Együtt mű kö dés más sza bá lyo zói tes tü le tekkel. Előadó: Steve Gettings (Ofcom) Hogyan készül fel az új, digitális ala pú (OTT) terjesztésre a jog világa? Hogyan is lesz ez network neutrality? Résztvevők: Péntek Zoltán (TV2 Csoport), Kaszó Klára (RTL Klub), Tóth Csaba (AMC Networks International Central Europe) Eszkimók, fókák és étrendi tanácsok. Hány csatornát és mennyi azonos tema tikát bír el a piac? Biztos, hogy minden esz ki mó nak fó ka - húst kell ennie? Az új üz leti modellek mentén táp lálóbb és egész sé gesebb falatok is jut hat - nak... Résztvevők: Bartosz Witak (Viacom), Enyedi András (IKO Kábel), Kendi Péter (PR Telekom), Rajki Annamária (Magyar Telekom), Ryszka Sambor (Digi), Schneider Henrik (Antenna Hungária), Sebestyén László (Klaszter), Simon Zsolt (TV2 Csoport) Meddig növekedhetnek még a tematikus csa tornák? Előadó: Lukács Csaba (AT Media) A fenti előadásokat opponálja: Kerti Attila (Maximize) Melyiket szeressem hogyan választ a hir de - tő? A teljesítményalapúság mi ként vál toz tatta meg a hirdetők elvárásait és dön tési mechanizmusait? Spo tok, ter mék el he lye zés, eventek az éves mar ke ting keret el osz tá sá nál milyen el - vek ér vé nye sülnek? Mi lyen vál to zásokat ho zott a po tenciális hir de tési fe lü letek megug rá sa és a di gita li zá ció? Résztvevők: Beke Zsuzsa (Richter), Felkai György (ENKSZ), Grósz Judit (Microsoft), Kutas István (Telenor), Rózsa Iván (Magyar Telekom) Vezeti: Kerti Attila (Maximize) Vasárnap a fű se nő? Hozott-e vál to zást a hir - detői szokásokban és köl té sek ben az üz le tek vasárnapi zárva tar tása? Előadók: Németh Károly (Spar) Hogyan változtatja meg a programmatic mar keting bevezetése a kampánytervezés kü lönböző aspektusait és a kam pány struk - tú rákat? Előadó: Jost Löhnenbach (Dataxu) Kell-e új megközelítés a marketing terve zés - ben? Hogyan tervezzünk, ha Y/Z ge ne rá ci ós fiatalokat akarunk elérni? Egy általán le het-e nélkülük tervezni, vagy érdemesebb be von ni őket? Milyen platformokon és mennyit van nak jelen? Tu da tosan fogyasztanak vagy nem szűrik a tar talmakat? Előadó: Szabó Edit (OTP) Programmatic rendszerek és a tele ví zi ós hir - detések össze kapcsolása Előadó: Arany János (Ebola Play) Tévés hirdetések interaktívvá té te lé nek le - het séges megoldásai Előadó: Barnóth Zoltán (GroupM) Attribúciós modell és márkahirdeté sek a tö - megmédiában. Hogyan lehet a digi tá lis kam pá - nyokat összehangol tan ke zelni a tö meg mé dia hir deté sei vel? Előadó: Marek Kemnitz (Sociomantic Labs) Legyünk provokatívak! Meg for dít ha tó-e a kam - pánytervezés menete? Elő ször az el adni szánt mennyiséget ha tá rozzuk meg, és így me gyünk visszafelé a brand hir detés ki a la kí tá sáig. Vezeti: Nagy Barnabás (MT) Esettanulmány: performancia és te le ví zió. Előadó: Lakinger József (Viacom) Kampányfelépítés hagyományos és di gi tá lis környezetben. Miben tér el egy kam pány stra - tégia, ha kizárólag ha gyo má nyos fe lü le te ken fut, illetve ha di gitális esz közök is sze re pet kapnak? Attri búciós kér dé sek. Előadó: Tóth Nóra (Intren) majd Bacsa Gábor (Carat Hungary) Digitális eszközök a tömegmédia hét köz nap - jaiban. Miért érdemes a kü lön bö ző mé di a tí pu - sok hoz különböző di gi tá lis esz kö zöket kap csol - ni? A P&G tartalmi együttműködése a Rising Star-ral Előadó: Pongrácz Emőke (MediaCom) Bemutató játék A márkázott szórakoztatás érzelmi vo - nat kozásai Előadó: Becker György Create Activate Connect Brand aktiváció, avagy a reklám új evo lú - ciós szakasza. Ne arról beszéljél a fo - gyasztónak, amit amúgy is tud! Hanem in - kább add meg neki azt az élményt, amit a márka kí nál! Hogyan hívd életre és tartsd életben a márkádat 2015-ben? Hogyan adj élményt? Milyen a jó (digi tá lis) ak ti vá - ció? Kre a ti vi tás sze re pe az ak ti vá ci ókban. Előadó: Nagy Márton (Hinora) A (meg)hatás művészete (Emotional Branding) Feltűnt már valakinek, hogy a mos ta ná ban legtöbbet megosztott reklámok szinte mindegyike a könnyzacskóinkra hajt? Pon to - sabban az érzelmekért fe le lős limbikus rend szert igyekszik bi riz gálni szentimen - tá lis történetekkel, könnyfacsaró áldo zat - vál lalással és ka tar tikus heppiendekkel. Mű ködik? Na gyon is! Előadó: Sas István Olvass a jelekből! Testbeszéd és titkos ér zelmi ráhatás a reklámfilmekben! Hogyan kell felmutatni a terméket, amit na gyon el akarunk adni? Hogyan kell eljátszani egy reklámban, hogy nagyon ízlik valami? Milyen mintákkal szeret azonosulni a fo - gyasztó? Mit szeret viszontlátni a megrendelő, a néző, és mit a szereplő? Hogyan lehet előfeszíteni az érzel me - ket? És még sok minden mást is bemutatunk. A bemutatót tartja: Pokorny Lia és Sas István Szerethető CSR Előadó: Geszti Péter (Mediaunio) Érzelmeinkre hatással: CSR: Nőnap a Társadalmi Fe le lős ség vál la lás je - gyében Előadó: Szabó Edina (OMD) A CSR mint profittermelő érzelmi ér té - ke sítő előny! Előadó: Ormándlaki Balázs Ráhatás és manipulálás a képernyőn ke resztül: Gaming: mindennapi addik - ció Esettanulmány Előadó: Lőrincz Attila (POSSIBLE) TV-s neuromarketing eset ta nul mány elsőkézből Előadó: Ottlik Dávid (Synetiq) Díjátadó A hangszóró ereje. (Más műfajból ér - kez tek; miért szeretnek rádiózni, ho - gyan kezdték?) Résztvevők: KOKO (Lánchíd rádió), Puzsér Róbert (Jazzy) Vezeti: Pantl Péter (Hell Energy) Podcast vagy sem? Így készült a MentorFM, avagy tartalmi és technológiai kihívások az ön fej lesz - tés témakörében. Előadók: Dunder Krisztián (Growww Digital) és Bortnyik Szilárd (fps mobile) A modern rádiózás lehetőségei, avagy egy online rádió arculata Előadó: Szilfai Ágnes (Picur rádió) Mi többet tud a rádió, amit más mé di - um nem? Résztvevők: Nagy Tamás (Klasszik Rádió, Jazzy), Door Tamás (Juventus), Tóth Géza (Rádió88) Vezeti: Rákóczi Ferenc Arany hangjegy díjátadó, Spot ver - seny eredményhirdetés, Ado mány - gyűj tés eredményének ismertetése ajándékátadás Átadók: Bochkor Gábor, Sebestyén Balázs, KOKO Miért legyek áldás, ha átok is lehetek?! Péterfy Bori nagy koncert, AXN R&R, majd Viacom Diszkó takarodóig (hajnalban, pár órára) A születésnapi buli támogatója: 3/6

4 2015. május 13., szerda A terem B terem C terem D terem E terem Best friends forever? A közösségi és a hagyományos média kapcsolata az üzletvitel során Házigazda: Berényi Konrád (Onlinemarketing.hu) Nyitó előadás ok Most már nem szabadulunk tőle! A közösség ereje: információforrás és orientációs közeg. Miért nem szabad alul be - csülni a közösségek erejét a fo gyasztói dön tésekben? A WOM ereje a közösségekben. Előadó: Ganzler Orsolya (Szeretlekmagyarorszag.hu) Caring is sharing! Ne becsüljük le a kö - zös ség erejét, sőt inkább használjuk ki! Élő és hálás közösség egy élel mi szerlánc oldalán? Létezik ilyen? Lehet adminból ba rát? És ez a barát hatással van-e a vá - sár lói kosárra? Előadó: Gecs Kata (Ebola Play) Rendelkeztél-e a közösségi hagya té - kod ról halálod esetére? Rend ha gyó fel - mé rés a ki mire és hogyan hasz nálja a Facebookot? Előadó: Forgács Mariann (Besocial) A hűség jutalma. Mit jelent va ló jában a lojalitás? Az el köte lezet tség meg ha tá ro - zá sa, kialakítása, fennt ar tá sa. Hogyan vi - selkedik a lojális vá sárló, hogyan lehet megtartani és el veszíteni? Használj kö - zösségi mé diát! Előadó: Pozvai Zsolt (Develor) Két lábon állva second screen eset - tanulmány. Hogyan használhatóak pár - hu zamosan a hagyományos és az új mé - dia felületei a hatékony brandépítésre, hir detésre és a kereskedelem (sales) tá - mo gatására? Előadó: Reszegi László (Isobar) A közösségi média lehetőségeinek hasz nálata a lineáris televíziózásban: Rising Star esettanulmány Előadó: Stodulka Péter (TV2 Csoport) Búcsúzz el a rajongóidtól! Hogyan változott a Facebook üzleti modellje az el - múlt időszakban és hogy kell erre vá la - szolnia a cégeknek? Van még ér telme a Facebook oldalaknak? Kinek, hogyan ér - de mes kommunikálnia a vál tozó kör nye - zetben? Előadó: Joanelli Tamás (BeSocial) Kapcsolattartás a közösségünkkel. Be szélgetés egy személyes brandet épí - tő hírességgel. Résztvevők: D.Tóth Kriszta és Kamasz Melinda beszélgetése Mark nem ért rá, de küldött egy Face - book Ads case study-t Előadó: Jankovits Ádám (Brandlift) Nyitóelőadás beszélgetés Keresem a nőt! Házigazda: Szily Nóra Cherchez la femme! A nők, akik kö - rül vesznek minket. Előadó: Hajós András Mert NŐNEK lenni jó! De mit is je lent nőként szemlélni a világra? Előadó: Réz Anna és Gát Anna (Üvegplafon.hu) Nők, ahogy én látom Előadó: Sas István Cherchez la FEMME! I. Szily Nóra beszélget Buda Lászlóval Tematikus női magazinok az olvasói pi acon. Előadó: Lipták Tímea (Central Médiacsoport) Nőknek szóló tematikus média or gá - nu mok: piaci helyzet, verseny, új don sá - gok, trendek. Résztvevők: Szabó Mariann (Femina.hu), Titkó Zsuzsanna (Mediaworks), Lipták Tímea (CM Sales) Vezeti: Pajor Attila és Jobbágy Tamás Sport, csajok stb. A nők meghatározó szerepe a fitness iparban. Előadó: Babarczi Katica (MS) Nem szőke. Mikroszegmens, de ő őrzi a házikassza kulcsát. Hogyan érjük el az álomvásárlót, a reklámkerülő, sőt el u ta - sí tó középosztálybeli (van ilyen?) csa - ládanyát, aki annyi mindenre költ a pe - len kától az egyetemi tandíjig, a csa ládi ott hontól a sokszemélyes nya ra lá sig? Mely médiafelületeket kedveli és eze ket hogyan fogyasztja? A férfi mé di a fo gyasz - tó tól vagy a nemközéposz tály be li médiafogyasztótól különbözik job ban? Miért is van rá szükségünk? Előadó: Molnár-Bánffy Kata (Salt Comm) Cherchez la FEMME! II. Szily Nóra beszélget Müller Péterrel Nők, akik körülvesznek minket (a vezetésben, a hétköznapokban a kar - ri er és a perszonálbranding) Résztvevők: Bánhegyi Zsófia (T-Systems), Gál Judit (Auchan), Kende-Hofherr Kriszta (TMC Management), Pálfalvi Márta (Heineken), Yvonne Dederick (TV2 Csoport) Vezeti: Kamasz Melinda Pertformance és kereskedelem Házigazda: Lengyel Zoltán (Generali) Hogyan változik meg a marketing értéklánca? Mi történik, amikor a mar - ke ting és a sales marketing összeér? Össze foglaló a tegnapi nap ról. Előadó: Lengyel Zoltán Szeretne még többet eladni? Hasz - nál jon performance kampányokat! Előadó: Puskás Kata Szidónia Rövidítsük az értékesítéshez vezető utat! Az eladás a legfontosabb! Aztán jöhet a brand építés! A konverziós cé - lok meghatározása Előadó: Szávuly Krisztián (Microsoft) Performancia és e-kereskedelem össze kapcsolása a gyakorlatban Előadó: Donáth Fruzsina (Mall.hu) Adatvezérelt tervezés. A performan ce világában már a tervezés so rán sem le - het a megérzésekre, ki zárólag az adatokra támaszkodni. Mennyire ér he tők el pontos adatok a célcsoport-szeg men - tációhoz? Előadó: Csepregi Dániel (MecGlobal) Vajon mikor lesz fontosabb az ada - tok minősége, mint a mennyisége? Előadó: Lantos Lóránt Milyen egy egészséges adatbázis? Az marketing hatékonyságát a legtöbben azon mérik, hogy mekkora a nyitási és a kattintási rátájuk. Pedig emellett számos olyan tényező van, amely nagy mértékben befolyásolja a stratégiánkat pl. egészségesen nö vek - szik-e az adatbázisunk? Há nyan van - nak, akik még sosem nyitottak ki egyet - len levelet sem? Hányan nyitották meg, de nem kattintottak még so sem? Előadó: Kálmán Tamás (Maileon) Gerilla retargeting Előadó: Demeter József (Addict) Cookie-k és adatok kezelése a perfor mance kampányokban. Mire cél - sze rű figyelni, mik a jogszabályi elő írá - sok, mit szeretnek és mit nem az ügy - fe lek? Vitaindító: Jost Löhnenbach (Dataxu) Résztvevők: Detrekői Zsuzsanna (Origo), Lantos Lóránt Vezeti: Halaska Gábor (Figyelő) A felhő ami mindet megváltoztat - hat: hirdetés és tartalomterjesztés egy új dimenzióban Előadó: Vöröss Levente (PadCloud) A láthatatlan kéz: tartalommarketing Házigazda: Vicsek Ferenc Minden, amit tudni akartál a tar ta lom - marketingről Miben tér el a PR-tól, mi től válik sikeressé, mik a buk tatói? Előadó: Keresztúri Gergely (Tartalomgyar.hu) A tartalommarketing: a láthatatlan kéz, amely irányítja a fogyasztó gon - dol kodását. Előadó: Balaton Anita (Cafe PR) Tartalomstratégia és/vagy tartalom - mar keting (Kell-e mindenkinek tar ta - lom mar keting)? Előadó: Pécsi Ferenc (Soreo) Tartalom: az új marketing egyenlet. Miért kell a szervezeteknek újra meg ta - lál niuk az egyensúlyt? Előadó: Rebecca Lieb (USA) Barilla A Nagy Tészta Projekt (OMD preferencia). Mit jelent az Al Dente és meddig kell főzni? Az 5% alatti pi ac - résszel bíró márka ismertség növelése tartalmi együttműködéssel: fogyasztói edukáción és szórakoztató tartalom ge - nerálásán keresztül nagyon limitált for - rás ból kiemelkedő eredménnyel. Előadó: Szőcs Wanda (OMD) Tartalommarketing esettanulmá - nyok. Példák arra, hogy ki, mire, ho - gyan hasz nálja a tar talom mar ke tin get? Mik a kü lönb ségek a célok függ vé - nyében? Előadó: Pásztor Krisztina (Kreatív Kontroll) Tartalommarketing és keres ke de lem Előadó: Filó Angéla Katalin (Diego) A nyerő tartalom: Quimby Előadók: Koros Edina és Rózsa Iván (MT) Branded content Előadó: Szenes Gábor Márkaépítés és tartalommarketing. Mennyire növeli meg a megfelelő tartalmi környezet a márka vissza idé zé sét? Miért fontos a tartalommarketing fi gye - lem be vétele a márkaépítésnél? : Kun Miklós (MediaCom) A számok nem hazudnak: gazdasá - gos sági számítások a tartalommar ke - ting igénybe vételének mérle ge lé sekor. Mennyibe kerül, hogyan térül meg, mi - vel volna helyettesíthető? Előadó: Sipos Zoltán (Kreatív Kontroll) Új generációs szakemberek a tartalomiparban! Elérik az elérhetetleneket? Házigazda: Horváth Dávid Z-360 digitális demográfia. Valóban lé tezik fragmentált Z generáció? Vagy di gitális birkaként mennek egymás után? Legfőbb mozgatók mi történik má sokkal, online szociabilitás, és net - füg gőség, és végtelen sharing Előadó: Bernschütz Mária (EDUTUS) Hobby, szórakoztatás vagy üzlet? Mikor van értelme saját videótartalmat gyártani? Egy jó minőségű videó ál ta - lában sokkal többe kerül, mint amennyi bevételt hoz miért készítenek mégis sokan ilyeneket? Referenciamunka? Personal branding? Unaloműzés? Pi - acra lépés előkészítése? Egyéb, és - pedig:... Előadó: Horváth Dávid Médiasztárok, médiaszemélyiségek egykor és most Mit tanulhatnak a 21. század média - sze mélyiségei (bloggerek és vlogge - rek) a 20. századi sztárok, hí res sé gek, ce lebek példáiból? Előadó: Guld Ádám Új generációk véleményvezérei Vajon honnan választ magának vé le - mény vezéreket az Y és a Z generáció? Még mindig a televízió a leginkább meg - határozó felület, vagy a digitális plat for - mok átvették már a hatalmat? Tren dek és esettanulmányok lesznek te rí té ken. Előadó: Farkas Dániel (Star Network) Kreativitás, tartalomkészítés, ter - jesz tés. Az első hazai, magyar YouTuberekre épülő Xbox One vi de ó - kampány számai és eredménye Előadó: Kiss Imre Hogyan lesz egy utazó-blogból üz - leti vállalkozás? Előadó: Fejér Zsófia 17 évesen vállalkozni és erről blo - golni Előadó: Gálosi Dóri A kreativitás mindig segít! Mit is láttunk? Összefoglaló beszél ge tés a lá - tot tak, hallottak alapján Barna György, Szabó Z, Guld Ádám Klipkészítés szinte nulla forintból! Egy szívességből készített klip in dí tot - ta el a vállalkozásomat Előadó: Koblicska Örs 4/6

5 Egészséges kapcsolat!? A közösségi tér folyamatos átalakulásával egyre hang súlyosabban jelennek meg social környezetben szerkesztőségi tartalmak. A híraggregátorként funkcionáló kö zös - ségi oldalak állandó hatást gya ko rolnak a felhasználók viselkedésére és a hír ol - dalak fejlődésére, újra ér tel me zik a cím - oldalak szerepét, forgalmi forrásként pe - dig kiszolgáltatott hely zetbe hozhatják a tartalomszolgáltatókat. Mi lyen kihívást je lentenek ezek a változások? Miben kü - lön bözik a közösségi és a szerkesztett tar talmak di na mik á ja és hogyan élnek meg egymás mellett? Milyen hatást gya - korol a közösségi tér a brand épülésére? És ami a legfon to sabb: hová vezethet ez hosszú távon? Előadó: Dunai András (Central Digital Média) Mely közösségi média hirdetéseket javasolunk a kampányokba? Előadó: Kéri Gábor (Thinkdigital) Hogyan illesszük a közösségi mé dia hirdetéseit a rek lám kam pány ba? Előadó: Ritter Ádám (Panmedia) Mennyit érhet a közösségi média meg jelenés? Milyen szempontok sze - rint lehet a közösségi médiát más csa - tor nával (edm, PPC, display, RTB) össze vetni és értékelni. Nézzük meg, ho gyan értékel, rangsorol és választ az ügyfél. Előadó: Dunai Zsolt (CIB) Pelenka reklám helyett remarketing hir - detések a Barátok közt szüne té ben Az online világban megszoktuk, hogy minden hirdetést ránk szabtak, a tévé rek lám ehhez képest kőkorszak. De már nem sokáig. Az okostévék, a telefonok, az okosórák hamarosan megreformálják azt, amit ma reklámszünetként ismerünk. Előadó: Lévai Richárd (RG Stúdió) Közösségi média, mint hirdetési fe lü - let. Value for money vagy kidobott pénz? Más hirdetési felületekkel és tí - pu sokkal összevetve milyen fajlagos költ séggel milyen elérést biztosít, és mi - lyen konverziót ígér? Résztvevők: Arany János (Ebola Play), Hernádi Gábor (HD Marketing), Ofczianka Balázs, Pajor Attila Vezeti: Halaska Gábor (Figyelő) Kötelező márkamenedzsment sajtómunkásoknak? A BBC elvárja mun - katársaitól, sztárjaitól és mű sorké szí tő - itől, hogy tudatosan formálják a tár sa - ságról kialakított képet. Milyen mér ték - ben járulhatnak hozzá egy-egy mé dia - brand értékéhez a mé dia mun ká sok? Előadó: Mészáros Beátrix (Mindea) Elődás Női célcsoportok: Média, ke res ke - de lem, hirdetések Előadó: Kéri Zsuzsa (TGI), Pintér Róbert (enet) Tudjuk, mire vágysz! a Rossmann reklámkampányról Előadók: Varga Anita (Rossmann), Hajnal Tamás (Human Telex) Walmark Walurinal kampány. A fel fá - zás a nőket a mindennapokban na - gyon gyakran érintő probléma. A női cél csoportot kiválóan és költségha té - ko nyan elérhetjük TV kampányon ke - resztül, szükség van más médiumra? Teszteljük a demográfiai és kon tex tu á - lis célzási lehetőségeket online. Ered - mény: kiugró CTR % a kontextuálisan célzott online videó hirdetéseknél. Előadó: Kosaras Klaudia (OMD) Női vezetők kerekasztala a kommunikációról. Hol van szükség a saj tó - ra? Hol a helye a marketingnek, a kom munikációnak? Mikor reklám, mi - kor PR? Nagyvállalatok kommunikáci - ós igazgatóinak beszélgetése Résztvevők: Iglódi-Csató Judit (Tesco), Szécsi Gabriella (Bi-Ka logisztika), Fábián Ágnes (Henkel) A beszélgetést vezeti: Kamasz Melinda és Pohly Ferenc Multiscreen stratégiák. A különbö ző generációk szignifikánsan eltérő mé - dia fogyasztási szokásai szüksé gessé teszik a kampányokban a kü lön böző digitális eszközök együttes hasz ná la - tát... Előadó: Eipl Vilmos (Vizeum Hung.) Esettanulmány! Hogyan lehet mérni a TV kampány közvetlen hatását on - line? Előadó: Ambruszter Géza (Gemius) Márkaépítés és prog ram ma tic/rtb: Lehetséges összehangolni? Ér vé nye - sül hetnek-e egyszerre a per for man ciael vá rá sok és a már k a é pí tés szem pont - jai? Előadó: Erős Attila (Fastbridge) Branding és RTB házassága a gya - kor latban Előadó: Csingár Zoltán (Crimtan) Programmatic: Hogyan csináld, és ho gyan ne! Előadó: Andrew Benton (Appnexus) Secondscreen a gyakorlatban Előadó: Szalay Angelika (Vivaki) Egy igazán nagymintás kutatás a Rising Star szavazói appjának adatbázisa. Egy igazán nagymintás ku ta - tás zajlott a háttérben a Rising Star alatt; az appot használók adatait tö mö - rítő adatbázisnál csak egy nagyobb van, de azt már népszámlálásnak hív - ják. A több, mint félmillió felhasználó 17 milliónyi szavazatának monstre adat bázisa számos várható és meg le - pő következtetés levonására ad alkal - mat. Hogyan alakult a szavazói aktivi - tás a formátum alatt? Kik voltak a korai elfogadók és kik csatlakoztak később? Számít-e a sokat emlegetett dal vá - lasz tás? Alakultak-e spontán rajongói klubok? Egyáltalán, hogyan hasz nál - ták ki a második képernyőn kapott le - he tőséget az interaktivitásra? Előadó: Potecz Zoltán (TV2 Csoport) Esettanulmány: Danone digitális kam pány. Előadó: Török Judit (MediaCom) Ember vagy gép? A lehetséges online hirdetési csalások leleplezési techni kájának hazai és nemzetközi gya korlata. Előadó: Varga Gergő (enbrite.ly) Performance kampányok buktatói. Mire kell figyelni a teljesítményalapú kam pányok tervezése, lebonyolítása és mé rése során? Előadó: Bolyhos Melinda (GroupM) Tartalommarketing és a megtérülés. Ho gyan értelmezzük, és főképp: ho - gyan mérjük a tartalommarketing ese - té ben a ROI-t? Előadó: Szurop István (Taktikon) Inbound marketing vagy tartalommarketing: mikor, hogyan, milyen szem pontok mentén válasszunk? Előadó: Kiss Tamás A keresőoptimizálás és a tar talom - mar keting viszonya Előadó: Boros Norbert (MITO) A vicc és a jog(következmények) Előadó: Benke Gábor Humor és tartalommarketing: szó ra - koz tatva figyelmet lekötni, gúnyolni, ravaszkodni Előadó: Gémes Ádám (Brandlift) Hol a határ? A humortól a sér te ge té - sig. Ki dönti el, hogy meddig mehetünk el? résztvevői: Erdélyi Zsolt, Uj Péter, Hammer Ferenc, Szily László, Balogh Ákos Gergely PR a digitális korban. Miben más, miben ugyanolyan a PR-os feladata ma, mint 20 évvel ezelőtt? Előadó: Kincses Péter (Double Decker) Tartalommarketing a közösségi há - ló zatokon. Mikor és hogyan ér de mes megjelenni a közösségi térben a tar tal - mainkkal? Előadó: Boros Regina (OXO Labs) Marketing automatizálás: A tartalom-, inbound, revenue marketing folyamatokat hogyan támogatják a marketing automatizáló szoftverek? Mire jók ezek, és hogyan válasszuk ki a nekünk megfelelőt, hogy egy adott ér deklődési körrel rendelkező em be - rekből minőségi tartalommal vá sár ló - kat toborozzunk. Előadó: Mozsik Tibor (DBH) A sajtó hatalom, de meddig van rá szük ségem? Kell-e a jó PR-hoz part - ne ri kapcsolat a sajtósokkal vagy elég sokat hirdetni? Előadó: Gál Judit (Auchan) A tartalmak minőségének ellen őr zé - sé ről. A nyomtatott sajtón felnőtt kor - osztályok gyakori kritikája az online mé diával szemben, hogy sem tartalmi, sem nyelvi értelemben nem igényesek a tartalmak. Jogos ez a kritika? Előadó: Lukács Krisztián (ContKing) Gasztroforradalom: blogról tévére Előadó: Fördős Zé Hol a pénz a közösségi finanszí ro zás - ban? Nyugat+Zombik és Ba la ton Method esettanulmány Előadó: Osváth Gábor Amatőr videóbloggerből üzletember. Re mek példa arra, hogy teljes ügy nök sé - gek helyett egy-egy ember is ké pes átfogni a teljes értékláncot Előadó: Viszkok Fruzsina A kreativitás mindig segít! Barna György, Szirmai Gergely, Guld Ádám Attraktor: hogyan kerül egy netes vide ó - sorozat a nemzetközi tévébe? Előadó: Magyarósi Csaba (Index) és Mesterházi Dávid (Index) Családomról blogolok Előadó: Mádai Vivien hello90 Esettanulmány arról, hogy egy csa pat tizen-huszonéves, akik más ti zenhuszonéveseknek gyártanak írott meg lát - ványos kontentet mindenről, ami ér de kes, de főleg társadalmi prob lé mák ról. Előadó: Kóbor Andrea és Varró Szilvia (XKK) Bezzaganya anyaságról őszintén. Saját blog egy nagy hírportállal együtt mű - ködve Előadó: Bognár Tünde Edzem a testem és ezt meg is mu ta tom! Előadó: Jay Carter A kreativitás mindig segít! Összefoglaló beszélgetés a látottak, hallottak alapján Résztvesznek: Barna György, Szabó Z., Erdélyi Zsolt (Superman) szjger.hu fiatalok, közösség, tartalom Előadó: Prekopa Donát Ask.fm sztárok Előadó: Szabyest Élet a gluténérzékenységen túl, avagy be tegségből közösséget épí te ni és se gí - teni másokon Előadó: Kiss Dóri Ivan & The Parazol legújabb klipje: Ren dezte, kommunikálta és egy ál ta lán... Előadó: Szirmai Gergely Honnan, hol, hova? Előadó: Rizmajer Antal (Photography Magyarország) Mit is láttunk? Összefoglaló beszélge tés a látottak, hallottak alapján Barna György, Guld Ádám, Szabó Z 5/6

6 beszélgetés Mennyire van szükségünk a kö zös - ségi médiára? Kap csolat tar tás a kö - zönségünkkel. Esettanulmányok és beszélgetés: Index: Szabó Z. Cink: Szily László Gyerekem a közösségi médiában. Mit használ a Z generáció? Hol ta lál juk meg a mai fiatalokat a közösségi térben és hogyan tudjuk őket meg szólítani? Előadó: Ölveczky Tamás (Be Social) Konkurencia figyelés a közösségimé dia támogatásával. Hogyan sze - rez hetünk értékes információkat a ver - seny társak stratégiájáról, erősségeiről és gyengeségeiről a közösségi oldalak tudatos elemzésével? Előadó: Szlahotka-Gödri Orsolya (ZoomSphere, Magyarország) A hangulatjelentő. Közösségi média mint a hangulat indikátora? Az elő a - dás ban példákon keresztül mutatom be, hogy valós gazdasági események és üzleti események előrejelezhetőeke a magyar online és közösségi média szövegek hangulatelemzésével. Vajon a prediktív vagy a leíró jelleg az erő - sebb? Előadó: Szekeres Péter (Neticle) Mennyire hihetünk a közösségi mé - dia hangulatjelentéseinek? Résztvevők: Székely Levente (Kutatópont), Hammer Ferenc, Joanelli Tamás Vezeti: Pohly Ferenc Performance evolúció a régió or - szá gaiban. Egyre több szereplőnél fi - gyel hető meg a hagyományos marke - ting kampányok mellett a performance marketing szemlélet a pénzügyi területen. Hogy mit értünk-/értsünk performance marketing alatt az online marketing világában, és hogyan fog - junk hozzá a szemlélet kialakításához, fontos figyelembe vennünk az adott vállalat és a piacok fejlettségi szintjét is. Előadó: Varga Péter (Sberbank Europe) Almát a körtével? Miben más/több a programmatic, mint a Google Display Network (GDN) hirdetés? Előadó: Erős Attila (Fastbridge) : Szabó Ákos (ThinkDigital), Balatoni Emese (MC), Erős Attila (Fastbridge), Kovács Nándor (Isobar) Vezeti: Szabó Ákos Egzotikus hirdetési csatornák hol - napra hétköznapivá válnak vagy el - felejtjük őket? Twitter, Shazam, Snapchat Előadó: Szabó Ákos Programozott hirdetések a TV-ben? Előadó: Nink László (Cadreon) Offline-online szinkronizáció az adatvezérelt világban. A kommunikációban ma már elengedhetetlen a szinergiák kiaknázása: legyen szó bármilyen médiatípusról. De hogyan tudjuk mindezt megvalósítani anélkül, hogy vé gig kelljen böngészni egy TV spot lis tát? Milyen lehetőségeink vannak, ha ez sem áll rendelkezésre? Előadó: Német Bence (Havasmedia) Kontextus és a hivatkozások ereje Előadó: Varjú Zoltán (Precognox.com) Egy eldönthetetlen örök dilemma: reklám vs PR. Hogyan érdemes egy gaz dasági szereplőnek megjelenni a médiában: hirdetőként vagy PR-anya - gok kal vagy egyszerre mindkettő? Hova tartozik a közösségi média meg - j elenés, a webes jelenlét, a tarta lom - marketing, az AdWords? Milyen a jó kapott és milyen a jó gyártott tartalom? Húzzuk meg a vá lasz tó - vonalat a PR és a cikk, a hirdetés és a hír között Résztvevők: Egyed Gábor (Telenor), Lakatos Zsófia (H&K), Szeder Péter (Fastbridge) Vezeti: Halaska Gábor (Figyelő) Tervezés változása: hogyan alakítja át a programmatic az ügynökséget és a sales egységeket? Előadó: Ihász Ingrid (MEC Interaction) Frankenstein és a brand experience design. a hatékonyságról egy tágabb, üzleti és szervezeti kontextusban Előadó: Varga Renáta (Isobar Bp) Ügynökségek sales house-ok a kam - pányban és az értékesítési lánc ban Előadó: Gandera Balázs (Intren) Hogyan figyeljük a konkurenciát és hogyan használjuk ki a kommuni ká - ciós réseket a versenypiacon? Előadó: Ormándlaki Balázs A konferencia programja az május 8-i állapotot tükrözi. Folyamatosan javítjuk, fejlesztjük. Kérjük, kísérje figyelemmel a weblapon! 6/6

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben