TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE"

Átírás

1 TÁRSADALMI NYELVI V Á L T O Z Á S O K ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

2 TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében

3

4 TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében Összefoglalók kötete AJ Téka Kiadó Szeged 2012

5 Szerkesztő Tóth Szergej Lektor Nagy L. János Nyelvi lektorok Basch Éva Sulyok Hedvig Közreműködők Juhász Valéria Radics Georgina Technikai szerkesztő Annus Gábor Kiadja: AJ Téka Kiadó Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány Felelős kiadó: Annus Gábor Készítette: E-press Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Engi Gábor ISBN

6 Előszó A társadalmi változások nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében Összefoglalók kötete című kiadvány a XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, Szegeden, április között elhangzó előadások rövid kivonatait tartalmazza. A többé-kevésbé azonos terjedelművé szerkesztett összefoglalókat a meghirdetett témák szerint közöljük, így a különböző időpontban és helyen elhangzó, rokon kérdéseket felvető és vizsgáló előadások (a plenáris, a műhelyindító, a műhely és a hallgatói előadások) itt, e kötetben szervesülnek igazi műhelyekké. A jegyzeteket, hivatkozásokat a legtöbb esetben vagy töröltük, vagy csak jelzés értékűre rövidítettük. A kötet mutatójába nemcsak a szűken vett nyelvészeti, hanem az asszociatív jellegű tárgyszavakat is felvettük. A szerkesztő abban reménykedik, akárcsak a tíz évvel ezelőtti szegedi, XII. kongresszus alkalmával, hogy ezen a rendezvényen is megerősödhet a kongresszus résztvevőinek az a meggyőződése, miszerint az alapvetően gyakorlatorientált alkalmazott nyelvészet felelőssége és szakmaisága tudatában sok más diszciplínához, ezáltal országunk reménybeli felemelkedéséhez is hozzá tudja adni a nyelvi és társadalmi változások összefüggéseiről kialakult nézeteit, tudását és tapasztalatait. Míg a klasszikus nyelvészeti tudományok az antik időktől fogva az úgynevezett örök, nagy kérdésekkel foglalkoznak, addig az alkalmazott nyelvészet inkább a kicsi, de a mindennapjaik szempontjából fontos kérdések megválaszolására vállalkozik úgy, hogy gyakorlati beállítottsága nem nélkülözi az elméleti megalapozást. Napjainkban a társadalomtudományok, a bölcsészet, az alkalmazott nyelvészet stb. nem örvendenek kellő társadalmi megbecsülésnek hazánkban, alighanem még szűkebb környezetünkben, az egyetemi közvéleményben sem. A konferencián résztvevő kutatók, oktatók, tanárok, tanítók, fiatal doktoranduszok és hallgatók munkái talán hozzájárulnak a különböző tudományterületek presztízsének, társadalmi megbecsülésének növekedéséhez. Tóth Szergej 5

7 A év Brassai Sámuel-díj kitüntetettjének előadása STURCZ ZOLTÁN Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest Nyelvpedagógiai képek és értékelések Brassai Sámuelről Brassai Sámuel a XIX. század legnagyobb magyar polihisztorának minősíthető. Tevékenysége számtalan humán- és reáltudományi területre kiterjed. Munkásságának nyelvészeti feltárását és fő műveinek bemutatását az utóbbi néhány évtized során elvégezték. Nyelvkönyvírói, módszertani, nyelvoktatói életművéről mindez még nem állítható, pedig Brassai saját önértékelése és nyilatkozatai szerint nyelvpedagógiai tevékenységét különösen fontosnak tartotta. Pedagógiai rendszerében és gondolkodásában a nyelvek tanítását és tanulását az első helyre tette. Korszerűségét több tényező is jól mutatja: a nyelvelsajátítási folyamat mindkét oldalát vizsgálta; tankönyveit a kortól eltérő, újszerű felépítésben szerkesztette, egyéni módszertanára alapozta; ugyanakkor a pedagógia teljes világába ágyazta. Természetesen ez irányú munkásságában nyelvészeti tevékenységének a lenyomata is jelen van: mondattani állításai elvi hátteret adnak nyelvkönyveinek és módszertanának. Ezt a beépítő folyamatot de nyelvpedagógiájának egyéb elemeit is alkalmazott nyelvészeti tevékenységnek minősíthetjük. Nyelvpedagógiai munkássága a teljes életútját átíveli. Ennek értékeit saját kortársai közül többen felismerték és méltatták, de a XX. és a XXI. században némi ciklikussággal ismét és ismét akadnak elemzői, akik felrajzolnak egy-egy Brassai-képet azzal a hiánypótló céllal, hogy egyes eredményeit bevezessék a magyar nyelvpedagógia rendszerébe, gyakorlatába. Kulcsszók: pedagógia, nyelvpedagógia-történet, módszertan, alkalmazott nyelvészet 6

8 Társadalmi változások nyelvi változások Plenáris előadás PÉNTEK JÁNOS Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár Változások a változatosságban. A nyelvváltozatok és beszélőik az átmenetek korában Abból a most még nem bizonyítható feltételezésből kiindulva, hogy hoz hasonlóan 1990 is új korszak kezdetének bizonyulhat a magyar nyelv történetében, az előadás első részében azt kívánja tömören összefoglalni, melyek azok a politikai, társadalmi változások, amelyeknek közvetlenül vagy közvetve hatásuk volt a nyelvi közösségekre, egyes nyelvi változatok helyzetére, a nyelvi mozgás általános irányára (pl. konvergencia divergencia). E változások következtében többféle értelemben is viszonylagossá váltak a határok, változott a centrum és a periféria viszonya, kérdésessé vált a nyelvi centrum státusa és szerepe. Ez szülte a központ -tal kapcsolatos vitákat: egy vagy több központtal kell-e számolni a magyar nyelv esetében, mi a nyelvi központ szerepe, vannak-e egyáltalán ilyen szerepek. A nyelvi norma semmiképpen nem tekinthető ma már központinak, a közös jellege és a közösségi szerepe ennél jóval fontosabb. Változott a standard és a szubstandardok viszonya és mozgási iránya, a korábbi szétfejlődés tendenciáját a közeledés iránya váltotta föl. Ez nem azonos a korábbi időszakban eszményített fejlődés -sel és egységesüléssel. A közeledés éppen a változatok kölcsönös elfogadottságára épül. Ebben új vagy a korábbinál jóval hangsúlyosabb módon jelenik meg az egy- és kétnyelvű változatok, a kontaktusváltozatok, a kisebbségi változatok problematikája. Az elméleti, elvi kérdéseken túlmenően az elmúlt 22 évben, különösen a külső régiók magyar nyelvével foglalkozó nyelvészek számára, mint alkalmazott nyelvészeti terület fontossá vált a nyelvalakítás, nyelvi tervezés. Az előadás második része azt kívánja összefoglalni, bemutatni, milyen témákkal szerepel az alkalmazott nyelvészet a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat programjaiban. A kutatásoknak és az alkalmazásoknak ebben a körében különösen fontos a hasznosulás, hasznosítás kérdése, az, hogy ez csupán illúzió-e vagy reális lehetőség. Kulcsszók: társadalmi változások, nyelvi változások, külső régiók, kétnyelvű változatok, kontaktusváltozatok, nyelvi tervezés, Termini 7

9 Műhelyindító előadás BERTA TIBOR Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hispanisztika Tanszék, Szeged Társadalmi változás és nyelvváltozás. A nőnem morfológiai kifejezésének intézményesítése a mai spanyol nyelvben A spanyol nyelv története során megfigyelhető a nőnem morfológiai kifejezésére való spontán törekvés, a XX. század során pedig az emancipációs jelenségek eredményeképpen számos eredetileg egyalakú főnév kétalakúvá vált (pl. presidente h., n. presidente h., presidenta n. elnök ). A Spanyolországban igen erős feminista törekvések egyik hatásaként mára gyakorlatilag előírássá vált az intézmények számára a genderérzékeny intézményesen kötelezővé vált. Az előadásban azt kívánjuk bemutatni, hogy a nő társadalmi szerepének változásai milyen nyelvi és nyelvhasználati változásokat idéztek elő Spanyolországban a XX. század második felében. Kulcsszók: nyelvváltozás, spanyol morfológia, nyelvtani nemek, nőnem Műhelyelőadások EITLER TAMÁS Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszék, Budapest Az angol mint globális nyelv használatának helyi funkciói: a dekoratív angol Előadásomban azt vizsgálom, hogy Kachru angol nyelvi világmodelljében (1988) táguló körnek nevezett, brit gyarmati múlttal nem rendelkező országokban a közvetítőnyelvi funkciók mellett az angolt milyen más specifikus funkciókban használják a helyi beszélők. A komplex nyelvi helyzet illusztrálásaként kifejtésre kerül, hogy a táguló körön belül továbbá e kör és a másik két centrálisabb kör között is a közvetítőnyelvként használt angolt (angol mint lingua franca) tipikusan eltérő anyanyelvű beszélők alkalmazzák egymás között az üzleti élettől (kereskedelem, turizmus) kezdve a tudományos-technológiai szektorig bezárólag. Ezzel szemben a táguló kör angol nyelvhasználói az angolt mint globális nyelvet további speciális és kizárólagosan helyi célokra is felhasználhatják. Ilyenek a szlogenek, a cégnevek, a boltfel- 8

10 iratok, a tájékoztató feliratok, kiadványok, vagy az informálisabb regiszterek közül a populáris kultúra különféle területei. Az előadásban a témában gyűjtött korpuszból vett tipikus eseteken keresztül elemzem, hogyan működik az angol nyelv helyi viszonyokhoz adaptálása, igazítása többek között Japánban, Szingapúrban és Skandináviában a különféle üzleti és közösségi tájékoztatásban. Az elemzés eredményeképp a kutatás megállapítja, hogy az angol egyre nagyobb tért hódító ún. dekoratív használata (Dougill 1987; Brock 1991) szimbolikus, valamint konnotációs jelentései révén erős ideológiai irányultságú lehet (lásd pl. Scollon és Scollon 2003). Kulcsszók: dekoratív angol, adaptáció, angol mint lingua franca, ideológia, angol mint világnyelv FERCSIK ERZSÉBET Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar Közép-európai tanszék, Prága A házassági névválasztás trendjei A nyelvi identitás megteremtésének egyik mozzanata annak az eldöntése: tükröződjék-e a személynévben a családi állapot megváltozása. A kérdésre adott igen válasz névmódosítást jelent. Ezt vizsgálva a legutóbbi időkig a szakirodalom az asszonynév kategóriát használta, és elsősorban a prototipikus magyar asszonynévhez, a Kis Jánosné formához viszonyította a változtatásokat. Az előadás az országos statisztikai adatok alapján áttekinti a házassági névviselés korábbi irányait, majd mindkét nem körében részletesen ismerteti a 2004-től életbelépő új névformák megterheltségét. Az adatok elemzésével feltárja a házassági névválasztás trendjeinek alakulását a házasság megkötésekor és a házasság felbontásakor. Megállapítja, hogy az érintett népességhez tartozó személyek jelentős része névmódosítással is jelzi a családi állapota megváltozását. Napjainkban a prototipikus névforma egyre inkább háttérbe szorul, többféle nem tipikusnak tekinthető, új névalak váltja fel. Bemutatja, hogy nemcsak a nők között zajlik, hanem a férfiak körében is elkezdődött egy olyan folyamat, amely a családi állapot módosulását a tulajdonnévi identitáskonstrukcióban is tükrözteti. Kulcsszók: asszonynév, házassági név, névválasztás, nyelvi identitás, gender 9

11 JOBST ÁGNES Történeti Levéltár, Budapest Minden szobrot, utcát és épületet újrakereszteltek... Névadás és nyelvtervezés a Rákosi-korszakban A nagy társadalmi változások a szókészlet gyors átalakulását vonják maguk után. A második világháborút követő évtizedek szógyűjtésein végigtekintve jól látható az újonnan létrejött szavak és kifejezések igen magas száma. Mivel a neologizmusok keletkezése csak ritkán adatolható, úgy tűnik, hogy az újonnan összeállt nyelvi korpusz még egy diktatúra esetén is jobbára spontán szóalkotások eredménye. A megváltozott szókészlet kodifikációjának akadémiai szintű megvitatására csak a Nyelvtudományi Bizottság 1951-es tervének kidolgozásakor került sor. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvtudomány második ötéves tervének feladatává az új Értelmező Szótár, az Akadémiai Nagyszótár, valamint a kétnyelvű szótárak előkészítését tették meg. A szókincs más rétegeiben lezajlott változásokhoz hasonlóan a névadásban is kétirányú folyamat játszódott le. Mivel a nyilvános tér birtokba vétele, a közös tér feletti uralom szimbolikus kinyilvánítása a politikai propaganda szerves részét képezi, hiszen felülről irányított döntés nyomán történik, a nyelv tudatos átalakításának szándéka leginkább a hely- és intézménynevek átkeresztelésében érhető tetten. A névváltoztatási törekvésekben két tendencia érvényesült. Jól tetten érhető az új rezsim számára politikai szempontból elfogadhatatlan történeti személy vagy politikus nevétől való megválás szándéka, amelyhez az új hősök, új példaképek megismertetésének igénye társult. Az átnevezési hullám a közintézményeket és ipari létesítményeket sem kerülte el. Kulcsszók: politikai nyelvhasználat, toponimák, nyelvtervezés KEGYES ERIKA Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Miskolc Márkaszlogenek és cégnevek mint a vállalati kommunikáció eszközei Előadásomban bemutatom, hogyan járulhat hozzá a vállalati sikerekhez a cég neve és az általa közvetített szolgáltatásokhoz tartozó szlogenek nyelvi megformáltsága, valamint a cég által forgalmazott termékek esetében a márkaszlogenek nyelvi-stilisztikai megoldásai. Az előadás ezek szerepét határozza meg annak vetületében, milyen hatással vannak ezek a cég gazdasági mutatóira. A jól megválasztott szloge- 10

12 nek, a szolgáltatásokat hirdető reklámszövegek, a szolgáltatásra illetve a cég tevékenységére közvetlenül vagy közvetetten utaló cégnevek nagy mértékben előmozdíthatják ugyanis a cég pozitív megítélését, ismertségét, megkereshetőségét, s ezáltal a cég, a vállalat pozicionálásának eszközeivé is válnak. Az elemzett nyelvi példák azt bizonyítják, hogy a vállalati kommunikációs stratégiák között fontos helye van a márka- és a szolgáltatáspozicionálás nyelvi eszközeinek, de nem önmagukban, hanem a cégnévadás függvényében. Ma már nem elegendő a jó vállalati kommunikációs stratégia kidolgozása ahhoz, hogy egy cég vagy vállalat sikeresen pozicionálja magát a kereslet és kínálat egyre szerteágazóbb piacán. A vállalat átfogó kommunikációs stratégiái között helyet kell kapnia a cégnév jó megformálásának, s bizony hiba, ha ez nem áll közvetlen kapcsolatban a szlogenek kialakításával. Ezért a mai üzleti kommunikációban ma már külön kell tárgyalnunk a cég- és a márkanévadás, a szlogenképzés eseteit, formáit, összefüggéseit. Az előadás példaanyaga a logisztika különböző szakterületeire tekint ki, s mutatja be a cégnévadás és a márka- illetve szolgáltatáspozicionálás nyelvi eszközeit. A bemutatott kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kulcsszók: márkapozicionálás, szolgáltatáspozicionálás, szlogenek és cégnevek KREKOVICS DIANA Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs Magyarországon felsőfokú tanulmányokat végző határon túli fiatalok a szülőföldjükön beszélt és a magyarországi magyar nyelvhez kötődő viszonya Számos tanulmány foglalkozik a határon túli magyarok nyelvével, nyelvi attitűdjeivel, de ezek többsége az általuk beszélt magyar nyelvjárással, ill. az államnyelvvel összefüggő attitűdöket vizsgálja fiatalok körében. A szülőföldjükön beszélt és a magyarországi magyar nyelvhez kötődő viszonyukat ezek a tanulmányok csak érintőlegesen vizsgálják. Kutatásom célja a Magyarországon felsőfokú tanulmányokat végző határon túli fiataloknak a szülőföldjükön beszélt és a magyarországi magyar nyelvhez kötődő viszonyának vizsgálata. Többek között kitérek arra, hogy ezen fiatalok melyik nyelvet tartják szebbnek vagy jobbnak és miért; tapasztalták-e, hogy a magyarországi magyar nyelv hatására megváltozott beszédmódjuk; törekszenek-e erre, illetve esetleg igyekeznek-e elkerülni azt; tudatosan odafigyelnek-e arra, hogyan beszélnek magyarországi, illetve határon túli személyekkel; szülőföldjükön szóvátette-e családi vagy baráti körben valaki, hogy másképp beszélnek, amióta Magyarországon tanulnak; ha igen, inkább pozitív vagy negatív reakciót tapasztaltak; Magyarországon nyelvhasználatukat szóvá tette-e már valaki; 11

13 ha igen, inkább pozitív vagy negatív reakciót tapasztaltak; előfordult-e, hogy Magyarországon kijavították őket nyelvhasználatuk miatt; tapasztalják-e, hogy vannak közöttük, akik igyekeznek minél inkább átvenni a magyarországi nyelvhasználatot; ha igen, vajon miért teszik; illetve, hogy mennyire foglalkoztatják a Magyarországon tanuló határon túli magyar fiatalokat a saját nyelvjárásuk és a magyarországi magyar nyelv közötti különbségek, illetve az ezekhez való viszonyuk. Kulcsszók: nyelvi attitűd, határon túli, felsőoktatás RAÁTZ JUDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest Társadalmi változás névjog névválasztás A keresztnévválasztásra, az újszülöttek névadására mindig hatással volt és van az adott társadalom kultúrája, annak szokásai. Ezek a folyamatosan változó szokások időnként szükségessé teszik a névadás jogi szabályozásának módosítását is. Jelen dolgozat a rendszerváltás óta eltelt időszak társadalmi hatásainak szerepét két területen kívánja vizsgálni: Egyrészt a névadás jogi szabályozásának változásait, annak hatását a névválasztásra, keresztnévdivatra úgy kívánja bemutatni, hogy közben kitér azokra a jogszabályok által létrehozott ellentmondásokra, amelyek az elmúlt időszakban nehezítették, illetve meghatározták az utónévadás szabályrendszerét. Foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek a névadás jogi szabályozásában már az általános nyelvi jogok kérdését is érintik (pl. nemzetiségiek utónévadása). Másrészt az elmúlt két évtized keresztnévdivatját tekinti át, abból a szempontból, hogy annak változását milyen főbb társadalmi és kulturális tényezők befolyásolták. A tanulmány kitér az MTA Nyelvtudományi Intézetébe érkező névkérelmek legjellemzőbb típusaira és a velük kapcsolatos névjogi kérdésekre. Kulcsszók: névválasztás, névdivat, névjog, nyelvi jogok, keresztnevek 12

14 SULYOK HEDVIG Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged Lila Akác, Amarillisz, Jázmin, Karina Gondolatok néhány újabb keletkezésű patikanevünk apropóján Európában a kora újkor óta jól adatolható patikanevek (Apothekennamen) és a vendéglő- vagy fogadónevek (Gasthausnamen) között a közös eredet s a megőrzött vagy újraélesztett tradíciók okán olykor máig lehetnek átfedések (vö. Aranysas/Arany Sas Fogadó, Aranysas/Arany Sas Patika). Az eltelt századok folyamán azonban a patikanevek elváltak a cégérnevektől, névadásuknak egy új egy rendszere alakult ki, melyet Ördög Ferenc nyomán vallási és világi fogantatású nevekre szokás osztani (ám különféle motívumok alapján e két nagy csoport is többé-kevésbé jól körülhatárolható alcsoportokra oszlik). Az 1949-től történt államosítások után az eredeti nevüket elveszítő és többnyire sorszámmal jelölt gyógyszertárak a 80-as, 90-es évektől visszanyerhették elnevezésüket, az új alapításúak nagy része pedig az előző századok alatt kialakult névrendszer, szokások alapján kapott nevet. Az utóbbi két-három évtizedben jelentek meg olyan történelmileg nem jellemző (mondhatni: atipikus) elnevezések, amelyek (nem vagy csak érintőlegesen) illeszkednek a bevett elnevezések körébe. Az előadás rövid történeti, tipológiai áttekintés után ez új típusú nevekből mutat be egy csokorra valót, ahol lehet, megkísérli névrendszerbe illesztésüket, illetve rámutat egyéb, új típusú átfedésekre (vö. kertészeti, fűszer- és virágüzlet, divatáruboltok nevei). Kulcsszók: patikanév, rendszer, atmoszférateremtés, atipikus Hallgatói előadások KAPUVÁRI BARBARA Pannon Egyetem, MFTK, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Veszprém Reklámszlogenek nyelvi vizsgálata Előadásomban az aktuális, mindennapi életben használt termékek reklámszlogenjeinek vizsgálatával foglalkozom két fontosabb szempont alapján: (i) adott szlogenhez tartozó terméktípus és a szlogen jelentésének koherenciája, illetve a (ii) nyelvi játékok, kreativitás megjelenése a reklámszlogenekben. A módszer: kérdőíves kikérdezés. A kérdőíves vizsgálat célja, hogy kiderítse, milyen típusú szlogenek 13

15 kapcsolódnak össze könnyebben a fogyasztókban a terméknévvel: vajon a kreatívabb vagy az egyszerűbb, a termékhez jelentésben szorosabban kapcsolódó szlogeneket tudjuk nagyobb eséllyel összekötni a márkanévvel. Egyéb kutatási szempontok: adott terméktípus szlogenjét női vagy férfihang mondja-e fel, és az milyen nyelvi manipulációs eszközöket használ, milyen meggyőző erővel próbál leginkább hatni. A lokúciós és illokúciós eszközöket elemzem, majd a kérdőív segítségével megtudjuk a perlokúció sikerességét. Kulcsszók: reklámszlogenek, koherencia, kreativitás, meggyőzés MARESCH DÁNIEL Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Kétnyelvű szardíniai fiatalok nyelvhasználati szokásai a facebook internetes közösségi oldalon Előadásomban röviden ismertetem az Olaszországban, Szardínia szigetén élő szárd kisebbség nyelvi, szociolingvisztikai helyzetét. A Cagliari Egyetemen 2007-ben végzett kutatásra alapozva bemutatok néhány diagramot, amelyek jól demonstrálják az aktuális nyelvi helyzetet, és amelyből világossá válik, hogy a körülbelül másfél milliós lélekszámú kisebbség a nyelvvesztés állapotában van. Ezt követően ismertetem a saját kutatásomat, amelyben kétnyelvű (szárd, olasz) fiatalok nyelvhasználati szokásait vizsgáltam a facebook internetes közösségi oldalon. A kutatásban 100 db facebook üzenőfalon található dialógust vizsgáltam meg; a beszélgetésekben 290 fő vett részt. Kutatásom középpontjában két kérdés állt: 1. A facebook internetes közösségi oldal, mint új kommunikációs tér és annak használata megállítja-e vagy lelassítja-e a szárd kisebbség nyelvvesztési folyamatát? 2. Milyen kommunikációs helyzetekben használják a facebookon a kétnyelvű fiatalok a szárd nyelvet és melyek a kódváltás jellegzetességei? Előadásomban a kutatás eredményeinek ismertetésével adok válaszokat a fenti kérdésekre. Kulcsszók: Szardínia, szárd, kisebbség, nyelvvesztés, kódváltás, facebook 14

16 PETHŐ ANDRÁS Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Veszprém Egy közösségi oldal nyelvhasználatának jellemzői A mai ember számára az internet a mindennapok részévé vált, így nagy hatást gyakorol a nyelvhasználatunkra. Ezen belül is nagy arányban vesznek részt a különféle közösségi oldalak: a társadalom nagy része regisztrált tagja egy vagy több ilyennek. Egyedülálló sebességgel terjedt a magyar felhasználók között is a Facebook nevű oldal híre, ami már-már egyeduralkodónak számít hazánkban a közösségi médiumokat tekintve. Tagjai rendszeresen írnak az üzenőfalra, és olvassák ismerőseik híreit, megjegyzéseket fűznek egymás üzeneteihez. Az előadás a Facebook-közösség nyelvhasználatát kívánja bemutatni, saját kutatás eredményeire támaszkodva. A vizsgált korpuszt az oldal felhasználóinak állapotüzenetei, illetve az azokra tett megjegyzések alkotják. Valóban igénytelenné válik az internetezők nyelve? Milyen mértékben jelenik meg az idegen nyelvek hatása a világháló felhasználóinak nyelvében? Mi is az az írott beszélt nyelv, és hogyan jelenik meg a közösségi oldalakon? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre igyekszik a dolgozat választ adni, miközben a fészbúkozók nyelvhasználatáról egy átfogó kép alkotását is célként tűzi ki. Kulcsszók: facebook, internet, írott beszélt nyelv, közösségi oldal, nyelvhasználat PETYKÓ MÁRTON Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, magyar nyelv és irodalom MA, Budapest A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata Előadásom témája egy jellegzetes internetes műfajnak, a blognak a funkcionális kognitív diskurzustipológia elméleti keretébe ágyazott, korpuszalapú vizsgálata. A funkcionális kognitív diskurzustipológia szerint a műfaj a nyelvi megismerés során kialakuló, a közösség által hagyományozott és a közösség tagjainak elméjében létező, prototípuselvű, az egyes példányok tulajdonságait sematikus formában tartalmazó mentális kategória, amely bizonyos mértékig konvencionalizált. Ennek megfelelően előadásomban 100 magyar nyelvű blog 500 diskurzusának kvantitatív és kvalitatív szempontokat egyaránt érvényesítő elemzése alapján meghatározom azokat a tulajdonságokat, amelyeknek potenciálisan minden blog megfelel, illetve azokat, amelyek a blogoknak csak egy részére érvényesek, ezek segítségével pedig 15

17 közvetve modellezem a beszélőknek a műfajjal kapcsolatos implicit tudását, és a műfaj heterogenitiását figyelembe véve definiálom a blog fogalmát. Kulcsszók: blog, diskurzustipológia, műfaj SZENDI TÜNDE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A nagyszülők még alunnyi járnak, az unokáik már csak alunni Változó nyelvjárás Kürtön A nyelvjárás, ugyanúgy, mint annak környezete, folyamatosan változik, reagál, akalmazkodik a megváltozott valósághoz: a külföldi munkalehetőségekhez, az internethez, a Facebookhoz, és még sorolhatnám. Nem kivétel ez alól a szlovákiai Kürt (Strekov) nyelvjárása sem, ahol a nyugati-palóc tájszólás néhány jellegzetessége, a nyelvjárásiasság mértéke az egyes generációk tükrében változó képet mutat. Kutatásomban a közösség három generációjának nyelvjárását hasonlítom össze. A legidősebb generáció nyelvjárását tekintem kiindulópontnak, és szemügyre veszem azokat a hangtani, alaktani és szókészletbeli jelenségeket, amelyek az ő nyelvhasználatukra még igen, a fiatalabb generációkra viszont már kevésbé, illetve egyáltalán nem jellemzőek. Feltételezésem az, hogy egyes körülmények (munka miatti utazás, városi rokonok, magasabb életszínvonal) gyorsítják, míg mások (helyi munkahely, alacsonyabb életszínvonal, a nyelvjárás rejtett presztízse) lassítják a nyelvi változást működtető folyamatokat. Vizsgálatomat több család három generációjával végzem. Alkalmazom a résztvevő megfigyelés, az interjú, illetve a kérdőív módszereit. Munkám célja, hogy megfoghatóvá tegye a helyi nyelvjárás változását, valamint hogy fényt derítsen arra, melyek azok a (társadalmi és szociolingvisztikai) tényezők, amelyek a változás mértékét és intenzitását befolyásolják: gyorsítják illetve lassítják azt. Kulcsszók: internet, Facebook, nyelvjárás 16

18 VARGA MÓNIKA Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Veszprém Formalitás és informalitás a mai magyar elektronikus médiában Napjainkban különösen fontos szerepe van a kommunikációnak, talán sose volt még ilyen nagy jelentősége az emberek közötti kapcsolattartásnak, információcserének. A hétköznapok során találkozunk vele a legkülönbözőbb formákban, kommunikációs eszközeinket is észrevétlenül használjuk nap mint nap. A kommunikáció egyik kulcseleme a megszólítás. Ennek segítségével vesszük fel a kapcsolatot egymással. Az első megszólalás alapján alakul ki bennünk az első benyomás, kép embertársainkról. Előadásomban a formális és informális kommunikációs környezetben, az egymással különböző viszonyban és hierarchiai szinten lévő emberek között kialakult kommunikációt vizsgálom, különös tekintettel a beszédben fellelhető hatalmi jelekre és a megszólítási szokásokra. Több befolyásoló tényező is van, ami alapján kialakul a beszédpartnerek közötti viszony. Ilyenek a beszélők életkora, neme, valamint társadalomban (és főleg annak hierarchiájában) elfoglalt helye. Mivel a magyar nyelv mai állapotát jól visszatükröző médiumok a rádió és a televízió, elemzésem tárgyát is itt elhangzott beszélgetések képezik. Kulcsszók: formális és informális nyelvhasználat, kommunikáció, megszólítási formák 17

19 Nyelvpolitika, nyelvi jogok: kívülről, belülről A nyelv a nemzetpolitikában és az állampolitikában: szimbolikus és pragmatikus elemek, elvek és gyakorlat. Implicit és explicit nyelvpolitika. A szakmai illetékesség (kompetencia): alkalmazott nyelvészet, jog- és politikatudomány és a politikai gyakorlat. A többség és a kisebbség a nyelvpolitika és a nyelvi jogok viszonylatában. Az oktatásra vonatkozó szabályozás mint implicit nyelvpolitika. А nyelvi jogok: jogérvényesítés: jogigény, jogképviselet, a jog kodifikációja, a jog alkalmazása, a joggal való élés. Plenáris előadás BEREGSZÁSZI ANIKÓ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász A lehetetlent lehetni, avagy állni látszék az idő, bár a szekér szalad. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés állapotáról Az anyanyelvi nevelés kérdése az utóbbi évek egyik leginkább érdeklődésre számot tartó témája a nyelvészetnek, az oktatásnak és a politikának a magyar nyelvterület egészén, többségi és kisebbségi helyzetben egyaránt. Az előadás a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés helyzetéről, a helyi magyar közösség oktatástervezési céljairól, valamint a folyamatban lévő szemléletváltásról és tantárgypedagógiai reformról számol be. Az előadás azt járja körül, van-e egyszerűbb, járhatóbb útja a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés reformjának az érzelmi telítettséget sem nélkülöző, sokszor hősiesnek kikiáltott küzdelmen kívül. Az utóbbi két évtized nyelvészeti és oktatástervezési lépései a közösségben vajon a lehetetlen lehetségessé tételének hol erőteljes, hol elkeseredett kísérletei; vagy mindössze a kiindulópontunk, annak filozófiai meghatározása hibás? Vagyis: vajon nem a magától értetődőt, az elsődlegest, a nyelv és a nyelvhasználat természetes lényegét és adottságait látjuk vagy nevezzük-e lehetetlennek, felnagyítva ezzel magát a hősies küzdelmet, amit a lehetetlen legyűréséért folytatunk? Kulcsszók: nyelvpolitika, kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés, tantárgy-pedagógiai reform 18

20 Műhelyindító előadás CSERNICSKÓ ISTVÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász A független Ukrajna nyelvi helyzete és nyelvpolitikai törekvései A posztszovjet Ukrajna nyelvi helyzete; Ukrajna nyelvi és politikai megosztottsága; Az államnyelv kérdése, illetve az orosz nyelv státusának kérdésköre; Az ukrán politikai elitek nyelvpolitikai törekvései; Kárpátalja Ukrajnán belül: nyelvpolitikai kihívások és problémák; Egy megold(hat)atlan kárpátaljai probléma (?): a ruszinok és a ruszin nyelv. Az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna összetett nyelvi helyzetet örökölt. Az ország nyelvi és politikai szempontból egyaránt megosztott: a nyugati és északi területeken az ukrán nyelv dominál és a nemzeti orientációjú politikusok kapják a voksok abszolút többségét, a keleti és déli régiókban azonban az orosz nyelv használati aránya messze felülmúlja az államnyelvét, és az oroszpártinak tekintett pártok viszik el a szavazatok nagyobb részét. Az ország egyik végében az orosz nyelvet a függetlenség egyik veszélyeztetőjeként értékelik, a másik felében pedig az ukránosítástól tartanak. Az ukrajnai nyelvpolitikának ezt a helyzetet kellene kezelnie. Az Ukrajna nyugati részén fekvő, de tipikus nyugat-ukrajnai régiónak semmiképp sem tekinthető Kárpátalja nyelvi helyzetét az országoshoz viszonyítva a magyar és a román nyelv jelenléte is színezi, no meg a ruszin nemzetiség és nyelv százötven éve megoldatlan problémája. Az előadás azt mutatja be, hogyan jellemezhető Ukrajna nyelvi helyzete, s ez miként határolja be az uralkodó politikai elitek nyelvpolitikai mozgásterét. Az előadás során külön kitérünk Kárpátalja nyelvi helyzetére, illetve a magyar nyelv státusára a régióban. Kulcsszók: nyelvpolitika, Ukrajna nyelvi helyzete, az orosz nyelv státusza, ruszin nyelv 19

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

REZÜMÉKÖTET TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 ISBN 978-86-89095-03-6. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács ISBN 978-86-89095-03-6 Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Budapest TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2013 REZÜMÉKÖTET Vajdasági

Részletesebben

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Program Szóka Bernadett Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

MOZAIK2011 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

MOZAIK2011 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében MOZAIK2011 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében MOZAIK2011 MAGYAR FIATALOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztette: Szabó Andrea Bauer Béla Pillók Péter Szeged Budapest 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

II. IRI Társadalomtudományi Konferencia

II. IRI Társadalomtudományi Konferencia II. IRI Társadalomtudományi Konferencia NOVÉ ZÁMKY, 2014. ÁPRILIS 25-26. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának Ferenc Viktória A kisebbségi magyar felsõoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok Kisebbségi magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében Mióta a történelmi Magyarország etnikailag

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN Milyen kérdésekre kereshet választ az Olvasó ebben a kötetben kik és hányan beszélik a magyar

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. konferencia. Veszprém. 2013. június 7.

PROGRAMFÜZET. konferencia. Veszprém. 2013. június 7. PROGRAMFÜZET Kulcskompetenciák fejlesztése a formális, a nem formális, valamint az informális tanulás során a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében konferencia 2013. június 7.

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014 MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék TUDÁSTÉRKÉP Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 REZÜMÉKÖTET Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék,

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben