TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE"

Átírás

1 TÁRSADALMI NYELVI V Á L T O Z Á S O K ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

2 TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében

3

4 TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében Összefoglalók kötete AJ Téka Kiadó Szeged 2012

5 Szerkesztő Tóth Szergej Lektor Nagy L. János Nyelvi lektorok Basch Éva Sulyok Hedvig Közreműködők Juhász Valéria Radics Georgina Technikai szerkesztő Annus Gábor Kiadja: AJ Téka Kiadó Annus József Kulturális és Oktatási Alapítvány Felelős kiadó: Annus Gábor Készítette: E-press Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Engi Gábor ISBN

6 Előszó A társadalmi változások nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében Összefoglalók kötete című kiadvány a XXII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, Szegeden, április között elhangzó előadások rövid kivonatait tartalmazza. A többé-kevésbé azonos terjedelművé szerkesztett összefoglalókat a meghirdetett témák szerint közöljük, így a különböző időpontban és helyen elhangzó, rokon kérdéseket felvető és vizsgáló előadások (a plenáris, a műhelyindító, a műhely és a hallgatói előadások) itt, e kötetben szervesülnek igazi műhelyekké. A jegyzeteket, hivatkozásokat a legtöbb esetben vagy töröltük, vagy csak jelzés értékűre rövidítettük. A kötet mutatójába nemcsak a szűken vett nyelvészeti, hanem az asszociatív jellegű tárgyszavakat is felvettük. A szerkesztő abban reménykedik, akárcsak a tíz évvel ezelőtti szegedi, XII. kongresszus alkalmával, hogy ezen a rendezvényen is megerősödhet a kongresszus résztvevőinek az a meggyőződése, miszerint az alapvetően gyakorlatorientált alkalmazott nyelvészet felelőssége és szakmaisága tudatában sok más diszciplínához, ezáltal országunk reménybeli felemelkedéséhez is hozzá tudja adni a nyelvi és társadalmi változások összefüggéseiről kialakult nézeteit, tudását és tapasztalatait. Míg a klasszikus nyelvészeti tudományok az antik időktől fogva az úgynevezett örök, nagy kérdésekkel foglalkoznak, addig az alkalmazott nyelvészet inkább a kicsi, de a mindennapjaik szempontjából fontos kérdések megválaszolására vállalkozik úgy, hogy gyakorlati beállítottsága nem nélkülözi az elméleti megalapozást. Napjainkban a társadalomtudományok, a bölcsészet, az alkalmazott nyelvészet stb. nem örvendenek kellő társadalmi megbecsülésnek hazánkban, alighanem még szűkebb környezetünkben, az egyetemi közvéleményben sem. A konferencián résztvevő kutatók, oktatók, tanárok, tanítók, fiatal doktoranduszok és hallgatók munkái talán hozzájárulnak a különböző tudományterületek presztízsének, társadalmi megbecsülésének növekedéséhez. Tóth Szergej 5

7 A év Brassai Sámuel-díj kitüntetettjének előadása STURCZ ZOLTÁN Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest Nyelvpedagógiai képek és értékelések Brassai Sámuelről Brassai Sámuel a XIX. század legnagyobb magyar polihisztorának minősíthető. Tevékenysége számtalan humán- és reáltudományi területre kiterjed. Munkásságának nyelvészeti feltárását és fő műveinek bemutatását az utóbbi néhány évtized során elvégezték. Nyelvkönyvírói, módszertani, nyelvoktatói életművéről mindez még nem állítható, pedig Brassai saját önértékelése és nyilatkozatai szerint nyelvpedagógiai tevékenységét különösen fontosnak tartotta. Pedagógiai rendszerében és gondolkodásában a nyelvek tanítását és tanulását az első helyre tette. Korszerűségét több tényező is jól mutatja: a nyelvelsajátítási folyamat mindkét oldalát vizsgálta; tankönyveit a kortól eltérő, újszerű felépítésben szerkesztette, egyéni módszertanára alapozta; ugyanakkor a pedagógia teljes világába ágyazta. Természetesen ez irányú munkásságában nyelvészeti tevékenységének a lenyomata is jelen van: mondattani állításai elvi hátteret adnak nyelvkönyveinek és módszertanának. Ezt a beépítő folyamatot de nyelvpedagógiájának egyéb elemeit is alkalmazott nyelvészeti tevékenységnek minősíthetjük. Nyelvpedagógiai munkássága a teljes életútját átíveli. Ennek értékeit saját kortársai közül többen felismerték és méltatták, de a XX. és a XXI. században némi ciklikussággal ismét és ismét akadnak elemzői, akik felrajzolnak egy-egy Brassai-képet azzal a hiánypótló céllal, hogy egyes eredményeit bevezessék a magyar nyelvpedagógia rendszerébe, gyakorlatába. Kulcsszók: pedagógia, nyelvpedagógia-történet, módszertan, alkalmazott nyelvészet 6

8 Társadalmi változások nyelvi változások Plenáris előadás PÉNTEK JÁNOS Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár Változások a változatosságban. A nyelvváltozatok és beszélőik az átmenetek korában Abból a most még nem bizonyítható feltételezésből kiindulva, hogy hoz hasonlóan 1990 is új korszak kezdetének bizonyulhat a magyar nyelv történetében, az előadás első részében azt kívánja tömören összefoglalni, melyek azok a politikai, társadalmi változások, amelyeknek közvetlenül vagy közvetve hatásuk volt a nyelvi közösségekre, egyes nyelvi változatok helyzetére, a nyelvi mozgás általános irányára (pl. konvergencia divergencia). E változások következtében többféle értelemben is viszonylagossá váltak a határok, változott a centrum és a periféria viszonya, kérdésessé vált a nyelvi centrum státusa és szerepe. Ez szülte a központ -tal kapcsolatos vitákat: egy vagy több központtal kell-e számolni a magyar nyelv esetében, mi a nyelvi központ szerepe, vannak-e egyáltalán ilyen szerepek. A nyelvi norma semmiképpen nem tekinthető ma már központinak, a közös jellege és a közösségi szerepe ennél jóval fontosabb. Változott a standard és a szubstandardok viszonya és mozgási iránya, a korábbi szétfejlődés tendenciáját a közeledés iránya váltotta föl. Ez nem azonos a korábbi időszakban eszményített fejlődés -sel és egységesüléssel. A közeledés éppen a változatok kölcsönös elfogadottságára épül. Ebben új vagy a korábbinál jóval hangsúlyosabb módon jelenik meg az egy- és kétnyelvű változatok, a kontaktusváltozatok, a kisebbségi változatok problematikája. Az elméleti, elvi kérdéseken túlmenően az elmúlt 22 évben, különösen a külső régiók magyar nyelvével foglalkozó nyelvészek számára, mint alkalmazott nyelvészeti terület fontossá vált a nyelvalakítás, nyelvi tervezés. Az előadás második része azt kívánja összefoglalni, bemutatni, milyen témákkal szerepel az alkalmazott nyelvészet a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat programjaiban. A kutatásoknak és az alkalmazásoknak ebben a körében különösen fontos a hasznosulás, hasznosítás kérdése, az, hogy ez csupán illúzió-e vagy reális lehetőség. Kulcsszók: társadalmi változások, nyelvi változások, külső régiók, kétnyelvű változatok, kontaktusváltozatok, nyelvi tervezés, Termini 7

9 Műhelyindító előadás BERTA TIBOR Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hispanisztika Tanszék, Szeged Társadalmi változás és nyelvváltozás. A nőnem morfológiai kifejezésének intézményesítése a mai spanyol nyelvben A spanyol nyelv története során megfigyelhető a nőnem morfológiai kifejezésére való spontán törekvés, a XX. század során pedig az emancipációs jelenségek eredményeképpen számos eredetileg egyalakú főnév kétalakúvá vált (pl. presidente h., n. presidente h., presidenta n. elnök ). A Spanyolországban igen erős feminista törekvések egyik hatásaként mára gyakorlatilag előírássá vált az intézmények számára a genderérzékeny intézményesen kötelezővé vált. Az előadásban azt kívánjuk bemutatni, hogy a nő társadalmi szerepének változásai milyen nyelvi és nyelvhasználati változásokat idéztek elő Spanyolországban a XX. század második felében. Kulcsszók: nyelvváltozás, spanyol morfológia, nyelvtani nemek, nőnem Műhelyelőadások EITLER TAMÁS Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszék, Budapest Az angol mint globális nyelv használatának helyi funkciói: a dekoratív angol Előadásomban azt vizsgálom, hogy Kachru angol nyelvi világmodelljében (1988) táguló körnek nevezett, brit gyarmati múlttal nem rendelkező országokban a közvetítőnyelvi funkciók mellett az angolt milyen más specifikus funkciókban használják a helyi beszélők. A komplex nyelvi helyzet illusztrálásaként kifejtésre kerül, hogy a táguló körön belül továbbá e kör és a másik két centrálisabb kör között is a közvetítőnyelvként használt angolt (angol mint lingua franca) tipikusan eltérő anyanyelvű beszélők alkalmazzák egymás között az üzleti élettől (kereskedelem, turizmus) kezdve a tudományos-technológiai szektorig bezárólag. Ezzel szemben a táguló kör angol nyelvhasználói az angolt mint globális nyelvet további speciális és kizárólagosan helyi célokra is felhasználhatják. Ilyenek a szlogenek, a cégnevek, a boltfel- 8

10 iratok, a tájékoztató feliratok, kiadványok, vagy az informálisabb regiszterek közül a populáris kultúra különféle területei. Az előadásban a témában gyűjtött korpuszból vett tipikus eseteken keresztül elemzem, hogyan működik az angol nyelv helyi viszonyokhoz adaptálása, igazítása többek között Japánban, Szingapúrban és Skandináviában a különféle üzleti és közösségi tájékoztatásban. Az elemzés eredményeképp a kutatás megállapítja, hogy az angol egyre nagyobb tért hódító ún. dekoratív használata (Dougill 1987; Brock 1991) szimbolikus, valamint konnotációs jelentései révén erős ideológiai irányultságú lehet (lásd pl. Scollon és Scollon 2003). Kulcsszók: dekoratív angol, adaptáció, angol mint lingua franca, ideológia, angol mint világnyelv FERCSIK ERZSÉBET Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar Közép-európai tanszék, Prága A házassági névválasztás trendjei A nyelvi identitás megteremtésének egyik mozzanata annak az eldöntése: tükröződjék-e a személynévben a családi állapot megváltozása. A kérdésre adott igen válasz névmódosítást jelent. Ezt vizsgálva a legutóbbi időkig a szakirodalom az asszonynév kategóriát használta, és elsősorban a prototipikus magyar asszonynévhez, a Kis Jánosné formához viszonyította a változtatásokat. Az előadás az országos statisztikai adatok alapján áttekinti a házassági névviselés korábbi irányait, majd mindkét nem körében részletesen ismerteti a 2004-től életbelépő új névformák megterheltségét. Az adatok elemzésével feltárja a házassági névválasztás trendjeinek alakulását a házasság megkötésekor és a házasság felbontásakor. Megállapítja, hogy az érintett népességhez tartozó személyek jelentős része névmódosítással is jelzi a családi állapota megváltozását. Napjainkban a prototipikus névforma egyre inkább háttérbe szorul, többféle nem tipikusnak tekinthető, új névalak váltja fel. Bemutatja, hogy nemcsak a nők között zajlik, hanem a férfiak körében is elkezdődött egy olyan folyamat, amely a családi állapot módosulását a tulajdonnévi identitáskonstrukcióban is tükrözteti. Kulcsszók: asszonynév, házassági név, névválasztás, nyelvi identitás, gender 9

11 JOBST ÁGNES Történeti Levéltár, Budapest Minden szobrot, utcát és épületet újrakereszteltek... Névadás és nyelvtervezés a Rákosi-korszakban A nagy társadalmi változások a szókészlet gyors átalakulását vonják maguk után. A második világháborút követő évtizedek szógyűjtésein végigtekintve jól látható az újonnan létrejött szavak és kifejezések igen magas száma. Mivel a neologizmusok keletkezése csak ritkán adatolható, úgy tűnik, hogy az újonnan összeállt nyelvi korpusz még egy diktatúra esetén is jobbára spontán szóalkotások eredménye. A megváltozott szókészlet kodifikációjának akadémiai szintű megvitatására csak a Nyelvtudományi Bizottság 1951-es tervének kidolgozásakor került sor. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvtudomány második ötéves tervének feladatává az új Értelmező Szótár, az Akadémiai Nagyszótár, valamint a kétnyelvű szótárak előkészítését tették meg. A szókincs más rétegeiben lezajlott változásokhoz hasonlóan a névadásban is kétirányú folyamat játszódott le. Mivel a nyilvános tér birtokba vétele, a közös tér feletti uralom szimbolikus kinyilvánítása a politikai propaganda szerves részét képezi, hiszen felülről irányított döntés nyomán történik, a nyelv tudatos átalakításának szándéka leginkább a hely- és intézménynevek átkeresztelésében érhető tetten. A névváltoztatási törekvésekben két tendencia érvényesült. Jól tetten érhető az új rezsim számára politikai szempontból elfogadhatatlan történeti személy vagy politikus nevétől való megválás szándéka, amelyhez az új hősök, új példaképek megismertetésének igénye társult. Az átnevezési hullám a közintézményeket és ipari létesítményeket sem kerülte el. Kulcsszók: politikai nyelvhasználat, toponimák, nyelvtervezés KEGYES ERIKA Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Miskolc Márkaszlogenek és cégnevek mint a vállalati kommunikáció eszközei Előadásomban bemutatom, hogyan járulhat hozzá a vállalati sikerekhez a cég neve és az általa közvetített szolgáltatásokhoz tartozó szlogenek nyelvi megformáltsága, valamint a cég által forgalmazott termékek esetében a márkaszlogenek nyelvi-stilisztikai megoldásai. Az előadás ezek szerepét határozza meg annak vetületében, milyen hatással vannak ezek a cég gazdasági mutatóira. A jól megválasztott szloge- 10

12 nek, a szolgáltatásokat hirdető reklámszövegek, a szolgáltatásra illetve a cég tevékenységére közvetlenül vagy közvetetten utaló cégnevek nagy mértékben előmozdíthatják ugyanis a cég pozitív megítélését, ismertségét, megkereshetőségét, s ezáltal a cég, a vállalat pozicionálásának eszközeivé is válnak. Az elemzett nyelvi példák azt bizonyítják, hogy a vállalati kommunikációs stratégiák között fontos helye van a márka- és a szolgáltatáspozicionálás nyelvi eszközeinek, de nem önmagukban, hanem a cégnévadás függvényében. Ma már nem elegendő a jó vállalati kommunikációs stratégia kidolgozása ahhoz, hogy egy cég vagy vállalat sikeresen pozicionálja magát a kereslet és kínálat egyre szerteágazóbb piacán. A vállalat átfogó kommunikációs stratégiái között helyet kell kapnia a cégnév jó megformálásának, s bizony hiba, ha ez nem áll közvetlen kapcsolatban a szlogenek kialakításával. Ezért a mai üzleti kommunikációban ma már külön kell tárgyalnunk a cég- és a márkanévadás, a szlogenképzés eseteit, formáit, összefüggéseit. Az előadás példaanyaga a logisztika különböző szakterületeire tekint ki, s mutatja be a cégnévadás és a márka- illetve szolgáltatáspozicionálás nyelvi eszközeit. A bemutatott kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kulcsszók: márkapozicionálás, szolgáltatáspozicionálás, szlogenek és cégnevek KREKOVICS DIANA Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs Magyarországon felsőfokú tanulmányokat végző határon túli fiatalok a szülőföldjükön beszélt és a magyarországi magyar nyelvhez kötődő viszonya Számos tanulmány foglalkozik a határon túli magyarok nyelvével, nyelvi attitűdjeivel, de ezek többsége az általuk beszélt magyar nyelvjárással, ill. az államnyelvvel összefüggő attitűdöket vizsgálja fiatalok körében. A szülőföldjükön beszélt és a magyarországi magyar nyelvhez kötődő viszonyukat ezek a tanulmányok csak érintőlegesen vizsgálják. Kutatásom célja a Magyarországon felsőfokú tanulmányokat végző határon túli fiataloknak a szülőföldjükön beszélt és a magyarországi magyar nyelvhez kötődő viszonyának vizsgálata. Többek között kitérek arra, hogy ezen fiatalok melyik nyelvet tartják szebbnek vagy jobbnak és miért; tapasztalták-e, hogy a magyarországi magyar nyelv hatására megváltozott beszédmódjuk; törekszenek-e erre, illetve esetleg igyekeznek-e elkerülni azt; tudatosan odafigyelnek-e arra, hogyan beszélnek magyarországi, illetve határon túli személyekkel; szülőföldjükön szóvátette-e családi vagy baráti körben valaki, hogy másképp beszélnek, amióta Magyarországon tanulnak; ha igen, inkább pozitív vagy negatív reakciót tapasztaltak; Magyarországon nyelvhasználatukat szóvá tette-e már valaki; 11

13 ha igen, inkább pozitív vagy negatív reakciót tapasztaltak; előfordult-e, hogy Magyarországon kijavították őket nyelvhasználatuk miatt; tapasztalják-e, hogy vannak közöttük, akik igyekeznek minél inkább átvenni a magyarországi nyelvhasználatot; ha igen, vajon miért teszik; illetve, hogy mennyire foglalkoztatják a Magyarországon tanuló határon túli magyar fiatalokat a saját nyelvjárásuk és a magyarországi magyar nyelv közötti különbségek, illetve az ezekhez való viszonyuk. Kulcsszók: nyelvi attitűd, határon túli, felsőoktatás RAÁTZ JUDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest Társadalmi változás névjog névválasztás A keresztnévválasztásra, az újszülöttek névadására mindig hatással volt és van az adott társadalom kultúrája, annak szokásai. Ezek a folyamatosan változó szokások időnként szükségessé teszik a névadás jogi szabályozásának módosítását is. Jelen dolgozat a rendszerváltás óta eltelt időszak társadalmi hatásainak szerepét két területen kívánja vizsgálni: Egyrészt a névadás jogi szabályozásának változásait, annak hatását a névválasztásra, keresztnévdivatra úgy kívánja bemutatni, hogy közben kitér azokra a jogszabályok által létrehozott ellentmondásokra, amelyek az elmúlt időszakban nehezítették, illetve meghatározták az utónévadás szabályrendszerét. Foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek a névadás jogi szabályozásában már az általános nyelvi jogok kérdését is érintik (pl. nemzetiségiek utónévadása). Másrészt az elmúlt két évtized keresztnévdivatját tekinti át, abból a szempontból, hogy annak változását milyen főbb társadalmi és kulturális tényezők befolyásolták. A tanulmány kitér az MTA Nyelvtudományi Intézetébe érkező névkérelmek legjellemzőbb típusaira és a velük kapcsolatos névjogi kérdésekre. Kulcsszók: névválasztás, névdivat, névjog, nyelvi jogok, keresztnevek 12

14 SULYOK HEDVIG Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged Lila Akác, Amarillisz, Jázmin, Karina Gondolatok néhány újabb keletkezésű patikanevünk apropóján Európában a kora újkor óta jól adatolható patikanevek (Apothekennamen) és a vendéglő- vagy fogadónevek (Gasthausnamen) között a közös eredet s a megőrzött vagy újraélesztett tradíciók okán olykor máig lehetnek átfedések (vö. Aranysas/Arany Sas Fogadó, Aranysas/Arany Sas Patika). Az eltelt századok folyamán azonban a patikanevek elváltak a cégérnevektől, névadásuknak egy új egy rendszere alakult ki, melyet Ördög Ferenc nyomán vallási és világi fogantatású nevekre szokás osztani (ám különféle motívumok alapján e két nagy csoport is többé-kevésbé jól körülhatárolható alcsoportokra oszlik). Az 1949-től történt államosítások után az eredeti nevüket elveszítő és többnyire sorszámmal jelölt gyógyszertárak a 80-as, 90-es évektől visszanyerhették elnevezésüket, az új alapításúak nagy része pedig az előző századok alatt kialakult névrendszer, szokások alapján kapott nevet. Az utóbbi két-három évtizedben jelentek meg olyan történelmileg nem jellemző (mondhatni: atipikus) elnevezések, amelyek (nem vagy csak érintőlegesen) illeszkednek a bevett elnevezések körébe. Az előadás rövid történeti, tipológiai áttekintés után ez új típusú nevekből mutat be egy csokorra valót, ahol lehet, megkísérli névrendszerbe illesztésüket, illetve rámutat egyéb, új típusú átfedésekre (vö. kertészeti, fűszer- és virágüzlet, divatáruboltok nevei). Kulcsszók: patikanév, rendszer, atmoszférateremtés, atipikus Hallgatói előadások KAPUVÁRI BARBARA Pannon Egyetem, MFTK, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Veszprém Reklámszlogenek nyelvi vizsgálata Előadásomban az aktuális, mindennapi életben használt termékek reklámszlogenjeinek vizsgálatával foglalkozom két fontosabb szempont alapján: (i) adott szlogenhez tartozó terméktípus és a szlogen jelentésének koherenciája, illetve a (ii) nyelvi játékok, kreativitás megjelenése a reklámszlogenekben. A módszer: kérdőíves kikérdezés. A kérdőíves vizsgálat célja, hogy kiderítse, milyen típusú szlogenek 13

15 kapcsolódnak össze könnyebben a fogyasztókban a terméknévvel: vajon a kreatívabb vagy az egyszerűbb, a termékhez jelentésben szorosabban kapcsolódó szlogeneket tudjuk nagyobb eséllyel összekötni a márkanévvel. Egyéb kutatási szempontok: adott terméktípus szlogenjét női vagy férfihang mondja-e fel, és az milyen nyelvi manipulációs eszközöket használ, milyen meggyőző erővel próbál leginkább hatni. A lokúciós és illokúciós eszközöket elemzem, majd a kérdőív segítségével megtudjuk a perlokúció sikerességét. Kulcsszók: reklámszlogenek, koherencia, kreativitás, meggyőzés MARESCH DÁNIEL Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Kétnyelvű szardíniai fiatalok nyelvhasználati szokásai a facebook internetes közösségi oldalon Előadásomban röviden ismertetem az Olaszországban, Szardínia szigetén élő szárd kisebbség nyelvi, szociolingvisztikai helyzetét. A Cagliari Egyetemen 2007-ben végzett kutatásra alapozva bemutatok néhány diagramot, amelyek jól demonstrálják az aktuális nyelvi helyzetet, és amelyből világossá válik, hogy a körülbelül másfél milliós lélekszámú kisebbség a nyelvvesztés állapotában van. Ezt követően ismertetem a saját kutatásomat, amelyben kétnyelvű (szárd, olasz) fiatalok nyelvhasználati szokásait vizsgáltam a facebook internetes közösségi oldalon. A kutatásban 100 db facebook üzenőfalon található dialógust vizsgáltam meg; a beszélgetésekben 290 fő vett részt. Kutatásom középpontjában két kérdés állt: 1. A facebook internetes közösségi oldal, mint új kommunikációs tér és annak használata megállítja-e vagy lelassítja-e a szárd kisebbség nyelvvesztési folyamatát? 2. Milyen kommunikációs helyzetekben használják a facebookon a kétnyelvű fiatalok a szárd nyelvet és melyek a kódváltás jellegzetességei? Előadásomban a kutatás eredményeinek ismertetésével adok válaszokat a fenti kérdésekre. Kulcsszók: Szardínia, szárd, kisebbség, nyelvvesztés, kódváltás, facebook 14

16 PETHŐ ANDRÁS Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Veszprém Egy közösségi oldal nyelvhasználatának jellemzői A mai ember számára az internet a mindennapok részévé vált, így nagy hatást gyakorol a nyelvhasználatunkra. Ezen belül is nagy arányban vesznek részt a különféle közösségi oldalak: a társadalom nagy része regisztrált tagja egy vagy több ilyennek. Egyedülálló sebességgel terjedt a magyar felhasználók között is a Facebook nevű oldal híre, ami már-már egyeduralkodónak számít hazánkban a közösségi médiumokat tekintve. Tagjai rendszeresen írnak az üzenőfalra, és olvassák ismerőseik híreit, megjegyzéseket fűznek egymás üzeneteihez. Az előadás a Facebook-közösség nyelvhasználatát kívánja bemutatni, saját kutatás eredményeire támaszkodva. A vizsgált korpuszt az oldal felhasználóinak állapotüzenetei, illetve az azokra tett megjegyzések alkotják. Valóban igénytelenné válik az internetezők nyelve? Milyen mértékben jelenik meg az idegen nyelvek hatása a világháló felhasználóinak nyelvében? Mi is az az írott beszélt nyelv, és hogyan jelenik meg a közösségi oldalakon? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre igyekszik a dolgozat választ adni, miközben a fészbúkozók nyelvhasználatáról egy átfogó kép alkotását is célként tűzi ki. Kulcsszók: facebook, internet, írott beszélt nyelv, közösségi oldal, nyelvhasználat PETYKÓ MÁRTON Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, magyar nyelv és irodalom MA, Budapest A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata Előadásom témája egy jellegzetes internetes műfajnak, a blognak a funkcionális kognitív diskurzustipológia elméleti keretébe ágyazott, korpuszalapú vizsgálata. A funkcionális kognitív diskurzustipológia szerint a műfaj a nyelvi megismerés során kialakuló, a közösség által hagyományozott és a közösség tagjainak elméjében létező, prototípuselvű, az egyes példányok tulajdonságait sematikus formában tartalmazó mentális kategória, amely bizonyos mértékig konvencionalizált. Ennek megfelelően előadásomban 100 magyar nyelvű blog 500 diskurzusának kvantitatív és kvalitatív szempontokat egyaránt érvényesítő elemzése alapján meghatározom azokat a tulajdonságokat, amelyeknek potenciálisan minden blog megfelel, illetve azokat, amelyek a blogoknak csak egy részére érvényesek, ezek segítségével pedig 15

17 közvetve modellezem a beszélőknek a műfajjal kapcsolatos implicit tudását, és a műfaj heterogenitiását figyelembe véve definiálom a blog fogalmát. Kulcsszók: blog, diskurzustipológia, műfaj SZENDI TÜNDE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A nagyszülők még alunnyi járnak, az unokáik már csak alunni Változó nyelvjárás Kürtön A nyelvjárás, ugyanúgy, mint annak környezete, folyamatosan változik, reagál, akalmazkodik a megváltozott valósághoz: a külföldi munkalehetőségekhez, az internethez, a Facebookhoz, és még sorolhatnám. Nem kivétel ez alól a szlovákiai Kürt (Strekov) nyelvjárása sem, ahol a nyugati-palóc tájszólás néhány jellegzetessége, a nyelvjárásiasság mértéke az egyes generációk tükrében változó képet mutat. Kutatásomban a közösség három generációjának nyelvjárását hasonlítom össze. A legidősebb generáció nyelvjárását tekintem kiindulópontnak, és szemügyre veszem azokat a hangtani, alaktani és szókészletbeli jelenségeket, amelyek az ő nyelvhasználatukra még igen, a fiatalabb generációkra viszont már kevésbé, illetve egyáltalán nem jellemzőek. Feltételezésem az, hogy egyes körülmények (munka miatti utazás, városi rokonok, magasabb életszínvonal) gyorsítják, míg mások (helyi munkahely, alacsonyabb életszínvonal, a nyelvjárás rejtett presztízse) lassítják a nyelvi változást működtető folyamatokat. Vizsgálatomat több család három generációjával végzem. Alkalmazom a résztvevő megfigyelés, az interjú, illetve a kérdőív módszereit. Munkám célja, hogy megfoghatóvá tegye a helyi nyelvjárás változását, valamint hogy fényt derítsen arra, melyek azok a (társadalmi és szociolingvisztikai) tényezők, amelyek a változás mértékét és intenzitását befolyásolják: gyorsítják illetve lassítják azt. Kulcsszók: internet, Facebook, nyelvjárás 16

18 VARGA MÓNIKA Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Nyelvoktatási Intézet, Veszprém Formalitás és informalitás a mai magyar elektronikus médiában Napjainkban különösen fontos szerepe van a kommunikációnak, talán sose volt még ilyen nagy jelentősége az emberek közötti kapcsolattartásnak, információcserének. A hétköznapok során találkozunk vele a legkülönbözőbb formákban, kommunikációs eszközeinket is észrevétlenül használjuk nap mint nap. A kommunikáció egyik kulcseleme a megszólítás. Ennek segítségével vesszük fel a kapcsolatot egymással. Az első megszólalás alapján alakul ki bennünk az első benyomás, kép embertársainkról. Előadásomban a formális és informális kommunikációs környezetben, az egymással különböző viszonyban és hierarchiai szinten lévő emberek között kialakult kommunikációt vizsgálom, különös tekintettel a beszédben fellelhető hatalmi jelekre és a megszólítási szokásokra. Több befolyásoló tényező is van, ami alapján kialakul a beszédpartnerek közötti viszony. Ilyenek a beszélők életkora, neme, valamint társadalomban (és főleg annak hierarchiájában) elfoglalt helye. Mivel a magyar nyelv mai állapotát jól visszatükröző médiumok a rádió és a televízió, elemzésem tárgyát is itt elhangzott beszélgetések képezik. Kulcsszók: formális és informális nyelvhasználat, kommunikáció, megszólítási formák 17

19 Nyelvpolitika, nyelvi jogok: kívülről, belülről A nyelv a nemzetpolitikában és az állampolitikában: szimbolikus és pragmatikus elemek, elvek és gyakorlat. Implicit és explicit nyelvpolitika. A szakmai illetékesség (kompetencia): alkalmazott nyelvészet, jog- és politikatudomány és a politikai gyakorlat. A többség és a kisebbség a nyelvpolitika és a nyelvi jogok viszonylatában. Az oktatásra vonatkozó szabályozás mint implicit nyelvpolitika. А nyelvi jogok: jogérvényesítés: jogigény, jogképviselet, a jog kodifikációja, a jog alkalmazása, a joggal való élés. Plenáris előadás BEREGSZÁSZI ANIKÓ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász A lehetetlent lehetni, avagy állni látszék az idő, bár a szekér szalad. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés állapotáról Az anyanyelvi nevelés kérdése az utóbbi évek egyik leginkább érdeklődésre számot tartó témája a nyelvészetnek, az oktatásnak és a politikának a magyar nyelvterület egészén, többségi és kisebbségi helyzetben egyaránt. Az előadás a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés helyzetéről, a helyi magyar közösség oktatástervezési céljairól, valamint a folyamatban lévő szemléletváltásról és tantárgypedagógiai reformról számol be. Az előadás azt járja körül, van-e egyszerűbb, járhatóbb útja a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés reformjának az érzelmi telítettséget sem nélkülöző, sokszor hősiesnek kikiáltott küzdelmen kívül. Az utóbbi két évtized nyelvészeti és oktatástervezési lépései a közösségben vajon a lehetetlen lehetségessé tételének hol erőteljes, hol elkeseredett kísérletei; vagy mindössze a kiindulópontunk, annak filozófiai meghatározása hibás? Vagyis: vajon nem a magától értetődőt, az elsődlegest, a nyelv és a nyelvhasználat természetes lényegét és adottságait látjuk vagy nevezzük-e lehetetlennek, felnagyítva ezzel magát a hősies küzdelmet, amit a lehetetlen legyűréséért folytatunk? Kulcsszók: nyelvpolitika, kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés, tantárgy-pedagógiai reform 18

20 Műhelyindító előadás CSERNICSKÓ ISTVÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász A független Ukrajna nyelvi helyzete és nyelvpolitikai törekvései A posztszovjet Ukrajna nyelvi helyzete; Ukrajna nyelvi és politikai megosztottsága; Az államnyelv kérdése, illetve az orosz nyelv státusának kérdésköre; Az ukrán politikai elitek nyelvpolitikai törekvései; Kárpátalja Ukrajnán belül: nyelvpolitikai kihívások és problémák; Egy megold(hat)atlan kárpátaljai probléma (?): a ruszinok és a ruszin nyelv. Az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna összetett nyelvi helyzetet örökölt. Az ország nyelvi és politikai szempontból egyaránt megosztott: a nyugati és északi területeken az ukrán nyelv dominál és a nemzeti orientációjú politikusok kapják a voksok abszolút többségét, a keleti és déli régiókban azonban az orosz nyelv használati aránya messze felülmúlja az államnyelvét, és az oroszpártinak tekintett pártok viszik el a szavazatok nagyobb részét. Az ország egyik végében az orosz nyelvet a függetlenség egyik veszélyeztetőjeként értékelik, a másik felében pedig az ukránosítástól tartanak. Az ukrajnai nyelvpolitikának ezt a helyzetet kellene kezelnie. Az Ukrajna nyugati részén fekvő, de tipikus nyugat-ukrajnai régiónak semmiképp sem tekinthető Kárpátalja nyelvi helyzetét az országoshoz viszonyítva a magyar és a román nyelv jelenléte is színezi, no meg a ruszin nemzetiség és nyelv százötven éve megoldatlan problémája. Az előadás azt mutatja be, hogyan jellemezhető Ukrajna nyelvi helyzete, s ez miként határolja be az uralkodó politikai elitek nyelvpolitikai mozgásterét. Az előadás során külön kitérünk Kárpátalja nyelvi helyzetére, illetve a magyar nyelv státusára a régióban. Kulcsszók: nyelvpolitika, Ukrajna nyelvi helyzete, az orosz nyelv státusza, ruszin nyelv 19

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi migráció, a globalizáció, az angol nyelv terjedése, a kommunikációs technológia fejlődése gyökeresen átformálta Európa hagyományos nyelvi térképét. A nyelvi és kulturális

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Fábián Beáta II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fabianbeata1986@gmail.hu

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge

http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge http://hu.languagesindanger.eu/book-of-knowledge Mi is az a Tudástár? nyelvi sokszínűségről szóló fejezetek gyűjteménye nyelvek sokfélesége az egyes nyelvi szinteket érintve a nyelvi diverzitás társadalmi

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról

Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról 2009 EGYÜTT Tények, adatok a Kárpátaljai magyarok nyelvtudásáról 1. A 21. században alapkövetelménynek tekinthető egynél több nyelv ismerete. Az Európai Unió ajánlásaiban például az szerepel, hogy a felnőtt

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata

A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata Józsa Klára Szegedi Tudományegyetem Szeged, 2014. június 24. Problémafelvetés, aktualitás, indokoltság Irodalmi áttekintés Differenciált faluállomány

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Kisebbségi kétnyelvűség. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola

Kisebbségi kétnyelvűség. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola Kisebbségi kétnyelvűség Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola Kiindulópont A kisebbségi helyzetben beszélt magyar nyelv más, mint a magyarországi. Ez ellen a helyzet ellen kell-e, illetve lehet-e tenni

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága

A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága A nyelvstratégia nyelvészeti megalapozásának fontossága Kiss Jenő* 1. A konferencia programja már önmagában is világosan jelzi, mennyire változatos, sokféle az a közeg, amelyben a Kárpát-medencei magyarság

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK FELADATAI SZEMSZÖGÉBŐL dr. Krizsai Anita Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 1014 Budapest, Országház u.30. Postacím: 1250 Bp., Pf. 5. Tel.: 224 6790, 224-6700/470 Fax: 224 6793 titkarsag@mtaki.hu www.mtaki.hu AZ

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben I.

A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben I. A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben I. Tudományos igazság Prof. Dr. Szántay Csaba Kutatótanár kerestetik E-kompetencia Prof. Dr. Szántay Csaba kreativitás kíváncsiság

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A

Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A Nyelvpolitikai nyelvoktatáspolitikai helyzetkép T É R B E N É S I D Ő B E N K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A S Z O M S Z É D O K R A É S A R O K O N O K R A A többnyelvűség ma az ET 2012. évi felmérése

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin Pénzügyek a globalizációban Szerkesztette: Botos Katalin JATEPress, Szeged 2004 Szerkesztette: Dr. Botos Katalin, a közgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁLLAM SZEREPVÁLLALÁSA A MAGYAR FILMMŰVÉSZET ÉS FILMIPAR 2004-2014. KÖZÖTTI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben