TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Közgazdaságtan Tantárgy kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Közgazdaságtan Tantárgy kódja"

Átírás

1 Közgazdaságtan MR0101 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A tantárgy alapvető célja, hogy megfelelő szemléletet és tudást adjon a mai társadalmigazdasági folyamatokban való eligazodáshoz, a fő tendenciák, törvényszerűségek felismeréséhez. Általános cél, hogy a hallgatók képesek legyenek ismereteik tudatos felhasználására, a makro- és mikrogazdasági folyamatokról, a vállalati tevékenységről elsajátított ismereteik sikeres alkalmazására. A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a legalapvetőbb mikroökonómiai fogalmakkal, (termelés, elosztás, csere, fogyasztás, szűkösség és gazdálkodás, racionalitás, önérdek, hatékonyság, optimum) összefüggésekkel, piaci szereplőkkel és azok viselkedési sajátosságaival (a fogyasztói, termelői magatartás és kereslet, jövedelem, ár, optimalizálás). A piacgazdaságot meghatározó gazdasági elmélet mellett ismereteket szerezhetnek a piaci szerkezetek kialakulásáról és a piacszabályozás alapvető tételeiről. A piaci kapcsolatok során rálátást kapnak piaci elégtelenségek okairól, gazdasági sajátosságairól, a döntési szituációkról (a külső gazdasági hatások, az externáliák, a javak csoportosítása kisajátíthatóságuk és felhasználásuk szerint). Megismerkedhetnek a legalapvetőbb makrogazdasági szereplőkkel és azok kapcsolatrendszerével. A nemzetgazdaság általános célkitűzései mellett betekintést nyernek az árupiac, a munkapiac és a pénzpiac működésébe, a piaci kapcsolatok rendszerébe, a piaci elégtelenségek (munkanélküliség, infláció) okairól, felmerülő, lehetséges döntési szituációkba, a piacszabályozás alapvető lehetőségeibe a költségvetési és monetáris politika tanulmányozása által. 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy esettanulmány készítése közgazdaságtan témakörben. Bevezetés a makroökonómiába. Aula Kiadó, Budapest, Kopányi Mihály (szerk.): Mikroökonómia. 6. kiad. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, P. A. Samuelson W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. I-III. kötet. KJK, Budapest, Solt Katalin: Makroökonómia. Tri Mester kiadó, Tatabánya, Chikán Attila, et.al.: Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, 1998.

2 Pénzügyi és számviteli ismeretek MR0102 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A tantárgy alapvető célja, hogy bevezesse a hallgatókat a számvitel alapvető összefüggéseibe. Tantárgy fontos feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák egy vállalkozás működéséhez szükséges információs és nyilvántartási rendszert, egyben kellően megalapozza a későbbi számviteli tanulmányokat, valamint az ezeken nyugvó gazdasági elemzést. Az oktatás célja az is, hogy a hallgatók kapjanak áttekintést a pénzügyi rendszerről, annak működéséről, beleértve azok cél és eszközrendszerének megismerését is. Alapozza meg a hallgatók felkészülését a társaságok pénzügyei és az államháztartási és adózási ismeretek elsajátítására. A hallgató a tárgy keretében betekintést nyer a nemzetközi számviteli szabályozásba (nemzetközi standarok, EU irányelvek, US GAAP) és a mikroszintű (vállalati: számvitel politika) számviteli ismeretekbe. A tantárgy keretén belül megismerésre kerül a könyvvitel alapfogalmai (az eszközök, a források, a tartozik- és a követel főkönyvi számla, a napló, a leltár- és leltározás, a költség a ráfordítás, a bevétel és az árbevétel), valamint a könyvvitel eszközei és módszerei (idősoros-számlasoros elszámolás, analitika-szintetika kapcsolata). Részletesen bemutatásra kerül a kor legfontosabb értékelési eljárásai, a különböző mérlegelméletek és az egyes gyakorlatban is alkalmazott mérlegfajták. A tantárgy bemutatja az (éves) beszámoló fő részeit, a mérlegek, az eredménykimutatások felépítését, tartalmi azonosságát, a kiegészítő melléklet és a részét képező cash flow-kimutatás összeállításának logikáját és gyakorlati problémáját. Külön kitér az üzleti jelentés tartalmi követelményeire. A pénz kialakulása és fejlődése. Megismerteti a hallgatókkal az egyes mérlegtételekhez kapcsolódó legfontosabb számviteli elszámolási szabályokat. Felkészíti a hallgatókat arra, hogy a gyakorlatba kikerülve ismerjék és használják a számviteli információs rendszert, erre támaszkodva segítsék elő a vezetés (menedzsment) munkáját, támasszák alá a megfelelő gazdasági-gazdaságossági döntéseket. A tantárgy keretein belül részletesen bemutatásra és értelmezésre kerülnek a számviteli alapelvek, azok érvényesülései, az eszközökben és forrásokban (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök, saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek, időbeli elhatárolások) bekövetkezett változások könyvvezetési, aktiválási, passsziválási és értékelési szabályai, az egyes gazdasági események vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre gyakorolt hatásai. A tantárgy pénzügyi moduljában a következő program valósul meg:: a bankrendszer, az MNB monetáris politikája, az örökjáradék, a növekvő örökjáradék, az annuitás, a váltó, az értékpapírok, az értékpapírok árfolyam és hozamszámításai, a lízing és a faktoring, a beruházási döntéseket megalapozó pénzügyi számítások, a hitelintézet fogalma, alapvető fajtái, a banki műveletek, az intézményvédelmi alapok, a banki működés kockázatai.

3 Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok, MKVK OK, Budapest, Róth-Adorján-Lukács-Pál-Sztanó-Veit: Számvitel és elemzés I. (MKVK OK 2002.) Kozma András: Vázlatok a számvitel tanulásához 1-2. kötet, Debrecen, Korom-Miklósyné-Siklósiné-Simon-Szirmainé-Sztanó: Példák Számvitelből. Perfekt Havasi Gáborné-Kvancz József: Számviteli gyakorlatok. NYF GTFK Baricz Rezső - Róth József: Könyvviteltan (Aula Kiadó, Budapest, 2002.)

4 Gazdasági jog MR0103 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja NK A gazdasági jog célja megismertetni a hallgatóval mindazokat a jogi alapfogalmakat, amelyekre építve a gazdaságot érintő jogterületek szabályozása is elsajátítható. Megismertetni a magyar alkotmányos állam berendezkedését, főbb szerveit, azok feladatait és működését, továbbá az állampolgárok alkotmányos jogait és kötelezettségeit. A jogalanyok közötti szerződéses kapcsolatok alapvető előírásai. A Polgári törvénykönyv alapelvei a szerződések körében: A polgári jogviszony tárgya, elemei; A dolog, birtok, birtokvédelem; A tulajdon, tulajdonvédelem; A kötelem fogalma; Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése; Szerződésbiztosító mellékkötelezettségek; Szerződéstípusok a PTK-ban; Szerződéstípusok a külön jogszabályokban; A polgári peres és nem peres eljárás; Nemzetközi szerződéses kapcsolat; Büntetőjog, büntető eljárásjog; Gazdasági bűncselekmények. Dr. Berényi László Jogi Alapismeretek II., Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, évi IV. törvény PTK, A szerződésekre vonatkozó külön jogszabályok

5 Vállalkozások gazdaságtana MR0104 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A főiskolai hallgatók ismerjék meg a vállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. A vállalkozás célja, missziója és érintettei. Értelmezze az egyéb szervezetek alapítását és működését létezésének sajátosságai. A termelési tényezők szerepe a gazdálkodásban. A humán erőforrás jelentősége (összetétele, minősége) a gazdálkodásban. A logisztika rendszere és szerkezete, a logisztikai stratégia összetevőinek ismertetése. Stratégiai tényezők integrálása és a logisztikai rendszer tervezése. Logisztikai rendszer működése. A munkavállalás és vállalkozás. Európai Uniós lehetőségeit és szabályait. Ismerjék meg az oktatás és gazdaság összefüggéseit, az oktatási vállalkozásokat. Legyenek képesek oktatási és vállalkozási programok, tervek és pályázatok készítésére. A hallgatók szakirányuknak megfelelően: oktatás, szabadidő, művészetek, stb. megfelelő feladatok (üzleti terv, pályázatok) elsajátításával fejezik be a kurzust. Egri Imre Hegedűs László: Vállalkozási alapismeretek (céljegyzet) Vállalkozások üzleti tervezése (munkafüzet) Egri Szabó: Pályázati ismeretek (céljegyzet) Dr. Lőrinczi Gyula: Vállalkozásgazdaságtan (Számalk Kiadó 2000.)

6 Marketing és marketingkutatás MR0105 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tantárgy alapvető célja a marketing lényegének és szemléletmódjának elsajátítását tűzi ki. A hallgatók ismerjék meg a marketing fogalomrendszerét és a marketing környezetrendszerét. Sajátítsa el a piac működését marketing szempontok alapján (a piacorientált gondolkodásmód kialakítása és fenntartása). Értelmezze a piacszegmentációt ismerje annak jelentőségét. A kis és nagykereskedelem kezelése marketing szempontból. Készítsen önálló marketingtervet. A marketing alapvető szerepe a szervezetben és a társadalomban. A marketing környezet. Stratégiai tervezés. A marketing tervezése. A marketing elemei. (Piac, Termék, Ár, Csatorna) Kis és Nagykereskedelem. (Funkciói, típusai) A piaci logisztika céljai és döntései. Marketing MIX és elemei. Marketing kommunikációs folyamat elemei, értelmezése, a célközönség meghatározása. Eladószemélyzet tervezése, irányítása és menedzselése. A marketing tevékenység tervezése és a teljesítmény ellenőrzése. 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása, esettanulmány prezentálása marketing témakörben, illetve egy gyakorlati piackutatás elvégzése. Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest, Malhotra: Marketingkutatás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Bauer- Berács - Kenesei: Marketing alapismeretek, Aula Könyvkiadó, Budapest, 2008.

7 Statisztika MR0106 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A társadalmi-gazdasági folyamatok, szakmai szemmel történő figyeléséhez, az adatok megértéséhez, a mögöttük lévő tartalom felismeréséhez, valamint a közgazdaságilag is szakszerű véleménynyilvánításhoz elengedhetetlen a statisztikai eszköztár legalább az elemi módszerek szintjén történő megismerése. Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi- gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Módszerként elsődlegesen a leíró statisztika módszereit alkalmazza. Bevezetés a statisztikai alapfogalmi rendszerébe. A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei. A leszármaztatott számok számítása. Viszonyszámok, középértékek, indexek, szóródási mérőszámok, esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására, a mutatószámok értelmezésére és gyakorlati hasznosítására. Bevezetés a matematikai-statisztikai módszertanba. A minták alapján történő statisztikai értékelések alapesetei, mintavételi módok és mintajellemzők. Becslések és hipotézis vizsgálatok Statisztikai összefüggés vizsgálat. Mennyiségi ismérvek korrelációs és regressziós kapcsolatainak elemzése. Lineáris és nem lineáris, két és több változós kapcsolatok. Asszociációs kapcsolatok elemzése, vegyes jellegű kapcsolatok vizsgálata. Az idősorok elemzésének statisztikai módszerei. Trendanalizis, szezonalitás vizsgálat, konjunktúra elemzés. Az idősorok simítási eljárásai, előrejelzések készítésének módszertana. Esettanulmányok a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására. Galó, M. (2005) Statisztika, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, Hunyadi, L., Mundruczó, Gy., Vita,L. (2001): Statisztika. Aula Kiadó, Budapest Hunyadi, L., Vita, L.(2002): Statisztika közgazdászoknak KSH. Budapest Szűcs, I. (2002): Alkalmazott statisztika (Szerk.) Agroinform Kiadó. Budapest

8 Informatika MR0107 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest, 1995.

9 Menedzsment MR0108 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK Vezetés és szervezés alapvető ismeretinek elsajátítása, valamint olyan vezetési módszerek és technikák megismerése, amelyek a végzett közgazdászokat felkészítik bizonyos vezetői feladatok, szituációk megoldására. Cél továbbá a szervezetek működésének áttekintése, az alapvető szervezeti formák megismerése. Az alapismeretek és az alapfogalmak mellett a vezetés folyamatán keresztül a vezetési feladatok elsajátítása is alapvető célja a tárgy oktatásának. A vezetés célja és fogalma. A vezető személye. Személyiség és személyiségi jegyek. Kreativitás (alkotóképesség). Motiváció, innováció. Szervezeti formák. A vezetési módszer, a vezetési stílus. Konfliktus menedzsment. A vállalati kultúra. Változásmenedzsment, minőség menedzsment. Kommunikáció, kommunikáció a szervezetben. Információ menedzsment. A tervezés, mint vezetési funkció. A döntés, döntésvégrehajtás, utasítás, rendelkezés. Ellenőrzés. Szervezetfejlesztés. A vezetői hatalom. Emberi erőforrás menedzsment. A vezető időgazdálkodása. Berde - Berki - Dienesné: Vezetési alapismeretek I. Egyetemi jegyzet, Debrecen Baracskai Berde Berki Dienesné: Vezetési alapismeretek II. Egyetemi jegyzet, Debrecen Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt Kiadó, Budapest, 1995.

10 EU integrációs és világgazdasági ismeretek MR0109 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Rozgonyi Ibolya főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja PO Az európai integráció, mint társadalmi-gazdasági folyamat megismertetése, az integráció múltjának, jelenlegi aktuális kérdéseinek, a jövőbeli fejlődés lehetséges irányainak a felvázolása. A kollégium keretében képet kapnak a hallgatók az EU felépítéséről, intézményrendszeréről, politikájának főbb területeiről. 1. Európa, mint egység: Európa, mint földrajzi egység. Az európai kultúra és civilizáció, mint az európai egység alapja. Európa, mint politikai egység. 2. Az integráció mint társadalmi-gazdasági és politikai folyamat: Az integrációs folyamat jellemzői. Az integráció fejlődési szakaszai. Regionális integráció, globalizáció. 3. Az európai integráció történeti fejlődés: Európa újjáépítése, az integráció előzményei. Az integrációs szervezetek, az ESZAK, az EGK, az EAK létrejötte ( ). Az integráció útja az EK-től az Európai Unióig ( ), a 15-ök Európája. 4. Az Európai Unió és intézményei Az Európai Unió és a tagállamok főbb jellemzői. Az Unió három pillére (Az Európai Közösség, a közös kül- és biztonságpolitika szervezetei, a bel- és igazságügyi együttműködés szervezetei). Az Unió székhelyei, az Unió nyelve, az Unió polgársága. Az EU intézményrendszere. Az Európai Unió Tanácsa. Az Európai Tanács. Az Európai Bizottság. Az Európai Parlament. Az Európai Bíróság. Döntéshozatali eljárások. Az EU jogforrása. A közösségi jog. Az Unió költségvetése. A költségvetés szerkezete. Bevételek és kiadások. 5. A társadalmi - gazdasági integráció főbb területei - az Unió politikája Gazdasági integráció. A regionális gazdasági társulások. A gazdasági integráció alapelvei: a négy szabadság, a versenyjog működése. Az egységes piac. Pénzügyi integráció. A monetáris unió. Az EU mezőgazdasági, ipar- és közlekedéspolitikája. Regionális politika. Szociálpolitika. Környezetvédelmi, klímavédelmi és energiapolitika. Együttműködés a nemzetközi biztonság, a bel- és igazságügy területén. 6. Az Európai Unió kibővítése, az európai integráció jövője. Az Unió kibővítésének lehetőségei és korlátai. A kelet-közép-európai országok csatlakozásának kérdései. Fejlesztési feladatok a csatlakozási folyamatot követően. A 27 tagú Európai Unió jövőbeli működésével kapcsolatos problémák.

11 Az Európai integráció. Tények és adatok. Europa Institut MTA Történettudományi Intézet, Bp Európai Alkotmány. Európai Füzetek külön száma. Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ és a Külügyminisztérium közös kiadványa. Bp CAIRNS, Walter: Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe. Co-Nex Könyvkiadó Kft. Bp HORVÁTH Zoltán TAR Gábor: Az Európai Parlament. Földkör Kiadó, Bp IZIKNÉ HEDRI Gabriella PALÁNKAI Tibor: Európa ma és holnap. Balassi Kiadó, Bp

12 Közigazgatási és adózási ismeretek MR0110 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Gyuricsku Kálmán főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerkedjék a közigazgatási joggal kapcsolatos hatályos tételes jogi szabályzáson túl a közigazgatás elméleti alapjaival is, beleértve a közigazgatás fogalmát, a közigazgatási szervvel kapcsolatos tudnivalókat, a közigazgatási aktusokra vonatkozó jogelméleti tudnivalókat, továbbá konkrétan a településrendezési szakigazgatás és az ingatlan nyilvántartás egyes kérdéseit. Az államháztartás fogalma, az adórendszer, az adózás fogalma, a magyar adórendszer, az ÁFA, a társasági adó, az adózás fogalmainak tisztázása és értelmezése. A legfontosabb jogszabályok áttekintése (nemzetközi ajánlások; hazai, országos érvényű törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, főhatósági rendeletek; helyi hatósági rendeletek). Hatóságok, szakhatóságok, szakértői szervezetek. A hatóságokkal való kapcsolattartás, (előzetes egyeztető tárgyalások, bejárások; hatósági állásfoglalás kérése, felhasználása; elvi, létesítési, üzembe helyezési, fennmaradási engedélyek kérése és felhasználása; környezetvédelmi, hatástanulmány, környezetvédelmi felülvizsgálat; a határozatok elfogadása, megtámadása; a határozatoknak, megfelelő magatartás - adatszolgáltatás, jelentés) gazdasági vonzatai. Szabó-Tóth-Vanó: Adózási ismeretek, KRF, Gyöngyös, Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei, Libri HVG-ORAC Kiadó Kft., Budapest, Dr. Imre Miklós: Közigazgatás és gazdaság, Libri HVG-ORAC Kiadó Kft, Budapest, 2007.

13 Marketing jogi vonatkozásai MR1101 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0101 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskola docens Tantárgyfelelős egység kódja NK A tárgy célja, hogy a hallgató teljes képet kapjon a marketing bármely területéhez kapcsolódó jogi vonatkozásokról. A Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, mint szervezetek működésének és szerepének meghatározása. Szakértői, valamint a reklám- és médiajog területének jogi elemzése, jogszabályok értelmezése. A reklám fajtái, jogszabályi és etikai előírásai, a reklámtevékenység egyes szereplői, egyes ágazati reklámok. Reklámszerződések, jogalkalmazás szervezeti és eljárási háttér. EU irányelvek, kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv és a kapcsolódó magyar jogszabályok előírásai. Zh. dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet. Félévközi Zh. dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh. dolgozat (50 pont). Szakirodalom, oktatási segédlet. Bacher Gusztáv et al: A reklámjog nagy kézikönyve, Meritum Kiadó, Budapest, Bárdos Péter dr. Menyhárd Attila dr.: Kereskedelmi jog, ELTE JTI, Budapest, Pázmándi Kinga: Modern reklámjog, Orac Kiadó, Budapest, 2007.

14 Marketingstratégia elemzése és tervezése MR1102 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI Az alapvető marketing fogalmak és összefüggések megértése. Piacorientált gondolkodás kialakítása. A marketing gazdasági jelentőségének megértése. A különböző piackutatási módszerek gyakorlati alkalmazása. A különböző forrásokból származó információk megszerzésének és feldolgozásának fejlesztése. A reklám lényegének, jelentőségének megismerése, a különböző reklámeszközök és reklámhordozók megkülönböztetése és alkalmazási formáinak elsajátítása. A vállalati tervezés alapkérdései. Marketingstratégia felépítése. Analízis, stratégia a vevőkkel és a szállítókkal. A stratégia felépítése a piacrészesedés alapján. Versenystratégia egyes iparágakban. A stratégiai döntés mechanizmusa. Menedzsment kontroll. Ágazati stratégiák, stratégia és globalizáció. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest, Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane: Marketing menedzsment, Akadémiai Kiadó, JÓZSA, L.- PISKÓTI, I.- REKETTYE, G.- VERES, Z.: Döntésorientált marketing. Akadémiai Kiadó, 2005.

15 Marketingkutatás módszertana MR1103 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0108 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI Megismertetni a hallgatókat a társadalomtudományi kutatásokhoz szükséges alapvető ismeretekkel, a hivatásukhoz elengedhetetlenül szükséges információk, adatok lelőhelyeivel, a hivatkozások szabályaival; felkészíteni a hallgatókat a szakmai munkájuk során szükséges elemi kutatási- és háttérfeladatokra. Az emberi megismerés és a tudomány, alapfogalmak A társadalomtudományi kutatás lépései, kutatási terv A kutatási probléma kiválasztása, meghatározása A szakirodalom áttekintése, a források használata, bibliográfiakészítés A hipotézis megfogalmazása, a kutatási stratégiák, módszerek, eszközök kiválasztása, mérésmetodikai alapelvek, skálatípusok, kutatási módszerek, a minta és a mintavétel Adatfeldolgozás, kódolás, elemi statisztikai módszerek Az eredmények interpretálása, értékelése, értelmezése, hipotézisvizsgálat Az eredmények közlése, felépítése, fajták, a kutatási beszámolók fajtái, műfajai A kutatások etikai kérdései Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest, 2004.

16 Termék- és szolgáltatásstratégia MR1104 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja GI A hallgatóknak meg kell ismerniük a szolgáltatások sajtosságait, azok eladhatóságának különböző formáit. Össze kell tudni hasonlítani a termékstratégiával. Cél továbbá a stratégiai gondolkodás erősítése. Termékpolitikai döntések. Szolgáltatások jellemzői. Termék- és szolgáltatásmarketing különbségei. Esettanulmányok. Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.

17 Márka- és kategóriamendzsment MR1105 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0106 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A cél, hogy a hallgató képes legyen márkákban gondolkodni és azokat menedzselni. Mindezt kreatív és a piaci viszonyoknak megfelelően kell értékelnie. A márkastratégia a márkára vonatkozó döntések összessége. Alábbi felsorolás tartalmazza ezeket: Márkamenedzsment, Márka, Márkaakvizíció. Márkaarculat, Márkaasszociáció, Márkabevezetés, Márkabővítés, Márkaelkötelezettség. Márkaelutasítók, Márkaépítés, Márkaéletciklus modell, Márkaélmény, Márkaérték, Márkafelidézés, Márkafelismerés, Márkafelvásárlás, Márkafrissítés, Márkahaszon, Márkahűség, Márkaidentitás, Márkaígéret, Márkaimázs, Márkaismertség, Márkakapcsolat, Márkakép, Márkakiterjesztés, Márkakommunikáció, Márkakoncepció, Márkakonszolidáció, Márkaköltségek, Márkaköltségvetés, Márkakutatás, Márkamodell, Márkanév, Márkapiramis, Márkapozició, Márkapreferencia, Márkastratégia, Márkaszemélyiség, Márkaszlogen, Márkaszövetség, Márkatanácsadás, Márkateremtés, Márkatermékek. Márka-termékválaszték, Márkatípusok, Márkatudatosság, Márkaügynökség. Márkaüzenet, Márka újrapozicionálása, Márkavagyon, Márkaválasztás, Márkaválasztási modell, Márkaválaszték, Márkaváltás. Esettanulmány megírás valamely márkára vonatkozóan. Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane: Marketing menedzsment, Akadémiai Kiadó, JÓZSA, L.- PISKÓTI, I.- REKETTYE, G.- VERES, Z.: Döntésorientált marketing. Akadémia kiadó, 2005.

18 Árstratégia MR1106 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Hegedűs László Zsigmond főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A tárgy célja a hallgatók megismertetése az árfunkció marketingaktivitás rendszerben elfoglalt kiemelkedő szerepével, kialakításának szempontjaival és hatásaival. A tárgy hallgatói a félév során megismerik az egyes árkialakítások módszereit, azok információszükségletét és az árak fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásait. A hallgatók ezen információk birtokában kiegészítve meglévő marketingismereteiket még inkább képesek lesznek a vállalatok piaci kínálatainak fogyasztóorientált kialakítására és menedzselésére. Az árpolitika helye, jelentősége a vállalati funkciók között. Az árpolitika klasszikus közgazdaságtani megítélése. Az árak és a fogyasztói magatartás kapcsolata. Az árdöntések mozgástere. (költségek, fogyasztói árelfogadás, fedezeti elemzés) Az egyes árképzési módszerek. (költségalapú árképzés, piacvezérelt árképzés) Árképzési szempontok és megoldások a termékciklus különböző szakaszaiban I. Árképzési szempontok és megoldások a termékciklus különböző szakaszaiban II. Az ártárgyalások. Zh dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet. Félévközi Zh dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh dolgozat (50 pont). JÓZSA, L.- PISKÓTI, I.- REKETTYE, G.- VERES, Z.: Döntésorientált marketing. Akadémia kiadó, REKETTYE, G.: Az ár a marketingben, Műszaki Könyvkiadó, DOLAN, J. R.-SIMON, H.: Árképzés okosan. Geomédia Szakkönyvek, 2000.

19 Értékesítési stratégia MR1107 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A kurzus folyamán a stratégia gondolkodásmód mellett az értékesítés hosszú távú tervezését és lehetséges kimeneteit kell tudni alkalmazni a hallgatónak. A környezetelemzés a versenytárselemzés és a saját paramétereink ismeretében kell a tervezést elvégezni. Cél, hogy ennek elméleti és gyakorlati hátterét elsajátítsa a hallgató. Az értékesítés típusa és sajátosságai. A stratégia gondolkodás alapjai és alkalmazása. A félévközi feladat, csapatmunka megbeszélése. Esettanulmányok értékesítési stratégiákra vonatkozóan. 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása, valamint csapatmunkában egy stratégia felvázolása, részleteinek bemutatása, prezentációval. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest, Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane: Marketing menedzsment, Akadémiai Kiadó, 2008.

20 Média- és reklámstratégia MR1108 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0108 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a médiumok sajátosságairól, fejlődési irányaikról. A reklámstratégia a marketingkommunikációs mixen belüli fontosságáról, szerepéről is kell hallaniuk, és majd alkalmazniuk. Az új reklámtörvény. A médiumok sajátosságai. A reklámstratégia helye az összvállalati stratégiában. Reklámhatékonysági mutatók. Esettanulmányok. Reklámelemzés. Bernard Brochand-Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Harsányi Dávid: Így készül a reklám. A kampánytervezés elmélete és gyakorlata. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, Philip Kotler: Marketing management, Akadémia Kiadó, Budapest, Rozványi Dávid: Reklám és társai. BBS-Info, Budapest, 2002.

21 Személyes eladás és vásárlásösztönzés menedzselése MR1109 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0108 Tantárgyfelelős neve, beosztása Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja a hallgatók kommunikációs kompetenciájának megteremtése illetve erősítése a hatékony üzleti kommunikáció szakmai és tudományos elméleti hátterével. A tárgy hallgatói ezen információk birtokában képesek lesznek hatékonyan irányítani egyes üzleti kommunikációs interakciókat, és interperszonális relációkat. A kommunikáció fogalma, folyamata, funkciói. Az üzleti kommunikáció fogalma, céljai, eszközrendszere. Az üzleti kommunikáció pszichológiai aspektusai I. (interperszonális intelligencia, az önismeret, aktív figyelem) Az üzleti kommunikáció pszichológiai aspektusai I. (empátia, asszertivitás) A meggyőzés folyamata, a befogadó attitűdjének megváltoztatása, az impresziókeltés. Az egyes tárgyalástechnikai modellek, a hatékony tárgyalás folyamata. A sikeres prezentáció. A konzultatív személyes eladás. A fogyasztói panaszok kezelése. A konfliktuskezelés. Zh. dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet Félévközi Zh. dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh. dolgozat (50 pont). Szakirodalom, oktatási segédlet. BAUER, A.- MITEV A. Z.: Eladásmenedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest, NÁDOR, É.: Az üzleti tanácsadás marketingje. Akadémia Kiadó, Budapest, TERRY, J. F.: A kérdezés művészete. HVG Kiadó, Budapest, CLAYTON, P.: Testbeszéd a munkahelyen. Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.

22 PR és szponzorálási stratégia MR1110 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A Public Relations célja a közönségkapcsolatok menedzselése a belső és külső PR feladatinak ellátása. A tárgy célja ezen ismeretek alkalmazott átadása. A PR általános elmélete. A PR tervezés jellemzői. Az identitás ás a menedzsment feladatai. A szervezeti kultúra és felépítés hatása a PR hatékonyságra. A külső PR szerepe és jelentősége. Alkalmazott módszerek. A szponzorálás és a támogatás. A lobbi. Esettanulmányok. Szeles Péter Nyárády Gáborné: Public Relation, Perfekt Kiadó, Budapest, Fazekas Harsányi: Marketingkommunikáció, Szokratész Könyvkiadó, Budapest, 1999.

23 Marketingszervezetek és vezetési funkciók MR1201 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0102 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A kurzus célja, hogy hallgató tisztában legyen a vezetési elmélet alkalmazott gyakorlatával. A vezetés elmélet mellett a vezetési funkciók ismeretét is sajátítsa el. Marketingszervezetek Vezetési alapismeretek Vezetési funkciók Esettanulmányok. Deák Csaba Heidrich Balázs Heidrich Éva: Vezetési ismeretek, Booklands 2000, Budapest, 2006.

24 Önálló marketingszervezetek tevékenysége MR1202 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja a hallgatók megismertetése a kis és középvállalkozások sajátosságait figyelembe vevő, a tervezés végrehajtás ellenőrzés szemléleten alapuló stratégiai koncepciókkal. A tárgy hallgatói a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek olyan marketingstratégiák megalkotására, melyek adaptálható megoldásokkal járulnak hozzá a kisvállalkozások fejlődéséhez, piaci sikereihez. A kkv-k helye szerepe a gazdaságban, működésük sajátosságai. A stratégiai tervezés helye szerepe a vállalkozások működésében. A vállalkozási stratégia és a marketingstratégia viszonya a KKV-k esetében. A marketingstratégia készítésének folyamata I. (A helyzetelemzés, a külső és belső környezet elemzésének módszerei, a stratégiai célok kitűzése) A marketingstratégia készítésének folyamata II. (A piacszegmentáció, a pozícionálás, a megkülönböztető előnyök és a kulcskompetenciák) A marketingstratégia készítésének folyamata III (A 7P alapú marketingaktivitás- rendszer fogyasztóorientált kialakításának módszerei) A stratégia megvalósítása, ellenőrzése. Zh dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet. Félévközi Zh dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh dolgozat (50 pont). JÓZSA, L. - Marketing-stratégia Akadémiai Kiadó, Budapest, JÓZSA, L.- PISKÓTI, I.- REKETTYE, G.- VERES, Z.: Döntésorientált marketing. Akadémia Kiadó, Budapest, REKETTYE, G. Kisvállalati marketing. Akadémia Kiadó, Budapest, R. D. HISRICH-M. P. PETERS: Vállalkozás. Új vállalkozások indítása, fejlesztése és működtetése, Akadémia Kiadó, Budapest, VECSENYI, J. : A vállalkozás. Ötlettől az újrakezdésig, Aula Kiadó, Budapest, 2002.

25 Kereskedelmi marketing MR1203 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR1101 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Duleba Szabolcs főiskolai docens Tantárgyfelelős egység kódja KO A tárgy célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a kereskedelemről, az alkalmazható marketingstratégiáról. A cél, hogy a hallgató a kereskedelem oldaláról is képes legyen közelíteni az adott marketing problémát. A kereskedelem alapjai. A kereskedelempolitika vonatkozásai. A kereskedelem és marketing összefüggései. A logisztikai marketing. Esettanulmányok. Komáromi Nándor: Marketinglogisztika, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

26 Nemzetközi marketing MR1204 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR1101 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Magyar Zoltán főiskola adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja, hogy bemutassa és megismertesse a hallgatókkal a nemzetközi piaci színterek fontosságát, és az azokon való sikeres marketingtevékenység alapvető feltételeivel, sajátos vonásaival. A tárgy hallgatói a megszerzett ismeretek birtokában felkészült munkatársként képesek lesznek részt venni a nemzetközi piaci színtereken működő vállalatok, vállalkozások marketingtevékenységének kialakításában, hozzájárulni annak eredményes és sikeres megvalósításához. A nemzetközi kereskedelem elméleti háttere, a nemzeti piacok globalizálódása. A globális piac strukturális átalakulása. A fogyasztói szokások átalakulása, az univerzális és az unikális szegmensek fontossága. A nemzetközi környezet trendjei, megismerésének módszerei. Piacszegmentáció, piacválasztás a nemzetközi piacokon. A külpiaci megjelenés formái belföldi termelési bázis esetén. A külpiaci megjelenés formái külföldi termelési bázis esetén. Az egyes marketingaktivitások kialakításának módszerei nemzetközi dimenzióban I. Az egyes marketingaktivitások kialakításának módszerei nemzetközi dimenzióban I. Zh dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet Félévközi Zh dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh dolgozat (50 pont). Szakirodalom, oktatási segédlet. ESZES I., - SZABÓNÉ S. M., - SZÁNTÓ SZ., - VERES Z.,: Globális marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, JOBBER, D.: Európai marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, REKETTYE, G. FOJTIK, J.: Nemzetközi marketing. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1994.

27 E-marketing MR1205 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR1101 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A kurzus célja, hogy a hallgatók az online marketing és az Internet adta lehetőségekkel tisztában legyenek, azokat alkalmazni tudják, illetve be tudják építeni a marketing munkába. Az internet fejlődése. A számítástechnika fejlődése és irányai. A kommunikáció változásai. A digitális világ marketing sajátosságai. Az online marketing alkalmazásai. Spam. Felületek és bannerek. Esettanulmányok. 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása, és egy prezentáció bemutatása online marketing témakörben. Eszes István Bányai Edit: Online marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.

28 Nonprofit marketing MR1206 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR1101 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szakál Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A kurzus célja, hogy a marketinget ne csak a business szférára, hanem a nem profitorientált szférára is értelmezni tudja a hallgató. Szolgáltatásmarketing alapfogalmak. A nonprofit szféra sajátosságai. A BTL elemek szerepe a nonprofit marketingben. Esettanulmányok. Dinya- Farkas- Hetesi Veress: NONbusiness marketing és menedzsment, KJK Kerszöv Kiadó, Budapest, 2004.

29 Pénzintézeti marketing MR1207 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR1101 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja a hallgatók megismertetése a pénzintézetekben eredményesen alkalmazható ügyfélszerzési és tudatos értékesítési technikákkal. A tárgy hallgatói a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek olyan kommunikációs kompetenciák fejlesztésére, melyek hozzásegítik őket a banki ügyfelek meggyőző és sikeres kiszolgálásához. A szolgáltatások marketingspecifikumainak bemutatása. A HIPI elv. A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi tanácsadás fogalma. A pénzügyi szolgáltatások sajátosságai, a sajátosságok kezelése. Az egyes ügyfélszerzési technikák. A konzultatív értékesítés folyamata. Az egyes tárgyalási technikák bemutatása. Az egyes konfliktuskezelési technikák bemutatása. A ügyfélkifogások kezelése, az ügyfél elégedettség kialakítása, fenntartása. A hivatali protokoll bemutatása. Zh. dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet. Félévközi Zh. dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh. dolgozat (50 pont). Szakirodalom, oktatási segédlet. JÓZSA, L.- PISKÓTI, I.- REKETTYE, G.- VERES, Z.: Döntésorientált marketing. Akadémia Kiadó, Budapest, VERES, Z.: Szolgáltatásmarketing. Műszaki Kiadó, Budapest, BAUER, A.- MITEV A. Z.: Eladásmenedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest, NÁDOR, É.: Az üzleti tanácsadás marketingje. Akadémia Kiadó, Budapest, 2007.

30 Marketingkutatás tervezése és irányítása MR1208 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0108 Tantárgyfelelős neve, beosztása Vitál Attila főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a kutatásmódszertanról, alkalmazásairól és tervezéséről. A kutatásmódszertan alapjai. Kutatástervezés. Módszerek. Statisztikai próbák. Alkalmazott szoftverek. Jelentéskészítés. Esettanulmányok. Vitál Attila: Kutatásmódszertan, főiskolai jegyzet, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2005.

31 Hatékonyság mérése a marketingben MR1209 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0105 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja GI A tárgy célja, hogy a hallgatók tudjanak statisztikai próbákat számolni, tudják alkalmazni a hatékonyságmérési mutatókat és azokat jól értelmezni a marketingben. Statisztikai mutatószámok. Hatékonyságmérési lehetőségek a marketingben. Esettanulmányok. BAUER, A.- MITEV A. Z.: Eladásmenedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest, YADIN, DANIEL L.: Hatékony marketingkommunikáció, Geomédia Kiadó, Budapest, 2005.

32 Marketing esettanulmányok MR1210 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) MR0106 Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős egység kódja AK A tárgy célja, hogy az üzleti életből vett valós példákon keresztül mutassa be az egyes marketingkoncepciók gyakorlatban való alkalmazásának sajátosságait, azok tapasztalatait. Az egyes esettanulmányok feldolgozásával a hallgatók objektív képet kapnak az egyes üzleti szituációk megoldásainak marketingvonzatairól és azok következményeiről. Esettanulmány I. Esettanulmány II. Esettanulmány III. Esettanulmány IV. Esettanulmány V. Esettanulmány VI. Esettanulmány VII. Esettanulmány VIII. Zh dolgozatonként 50 pont szerezhető, a két dolgozat eredménye adja a Félévvégi érdemjegyet. Félévközi Zh dolgozat (50 pont) + Félévvégi Zh dolgozat (50 pont). Szakirodalom, oktatási segédlet. FOJTIK, J.: Vállalati esettanulmányok. Pécsi Tudományegyetem - Közgazdaságtudományi Kar, FOJTIK, J.- REKETTYE, G. SZŰCS, K.: Marketing Esettanulmányok. Pécsi Tudományegyetem - Közgazdaságtudományi Kar, Marketing Intézet VARSÁNYI, J.: Sokszínűség a cégstratégiában. Stratégiai menedzsment szöveggyűjtemény. Aula Kiadó. Budapest, 1998.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. Gazdasági matematika GZB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium - Dr. Blahota István főiskolai tanár MI A tárgy keretében a hallgatók a matematikai

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Marketing jogi vonatkozásai Tantárgy kódja. Dr. Nagy Andrea főiskola docens Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Marketing jogi vonatkozásai Tantárgy kódja. Dr. Nagy Andrea főiskola docens Tantárgyfelelős egység kódja Marketing jogi vonatkozásai MS1101 Meghirdetés féléve 1. Dr. Nagy Andrea főiskola docens NK A tárgy célja, hogy a hallgató teljes képet kapjon a marketing bármely területéhez kapcsolódó jogi vonatkozásokról.

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Kereskedelem és marketing szakmai szigorlati kérdéssor. 2015/16. tanév

Kereskedelem és marketing szakmai szigorlati kérdéssor. 2015/16. tanév Kereskedelem és marketing szakmai szigorlati kérdéssor 1. kérdés 2015/16. tanév Definiálja a piacot és a piac méretének meghatározó mutatóit! Jellemezze a különböző piactípusokat! Mutassa be a különböző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ KÖZIGAZGATÁSI SPECIALIZÁCIÓ 1. Az állam funkciói. (allokációs, redisztribúciós, stabilizációs, önfenntartó funkció, illetve a társadalom és a gazdaság jogi szabályozása) 2. Az államháztartás fogalma. Az

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai Tantárgy neve A terület és településfejlesztés alapjai Tantárgy kódja FDB 2508 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. Kis és középvállalkozások (KKV) gazdasági és társadalmi jelentısége. 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. KKV minıségi és mennyiségi ismérvei.

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgy megnevezése Szervezeti magatartás Tantárgy jellege/típusa: Tantárgy kódja: Készségfejlesztő SZMA0KAMMEV Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 1

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Pénzügyi-Számviteli Kar Budapest. SZÁMVITEL mesterszak PÉNZÜGY mesterszak nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola. Pénzügyi-Számviteli Kar Budapest. SZÁMVITEL mesterszak PÉNZÜGY mesterszak nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi-Számviteli Kar Budapest SZÁMVITEL mesterszak PÉNZÜGY mesterszak nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév 2. félév 1 Tantárgy megnevezése: Kutatásmódszertan

Részletesebben

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Blumné Bán Erika Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Számvitel-elemzés-ellenõrzés

Részletesebben

Tárgykód Szemeszter Órabeosztás Számonkérés Kredit

Tárgykód Szemeszter Órabeosztás Számonkérés Kredit Tantárgyi program (tantárgyleírás) 1. A tantárgy név Magyar társadalom XX-XXI. században 2.A tantárgyfelelős neve, beosztása: Prof. Dr. Fülöp Mihály, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2009 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI TÉMAKÖR TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A közigazgatási alapvizsga tananyagának témakörei: I. A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai II. A közigazgatás felépítése és működése III. Államháztartási

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

Tisztelt Vállalkozó!

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vállalkozó! Ha szûkül a piac, csökken a gazdasági teljesítmény, fokozódik a verseny, kevesebb a bevonható külsô tôke, akkor felértékelôdik az innováció, a versenyképesség, a szakmai és vállalkozói

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szervező szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési program... 4 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere 2. számú melléklet AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 02 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS

CIKK-LAPOZÓ 2016. ÁPRILIS Cikk-lapozó 2016. április Cikk-lapozó 2016. április havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2016. április A folyóiratcikkeket feldolgozta: Tasnádiné Tóth Ilona, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

Példák az igaz-hamis kérdésekre

Példák az igaz-hamis kérdésekre Példák az igaz-hamis kérdésekre Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak! A megfelelő keretbe írjon "X" jelet! (Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.) Igaz Hamis 1. Az új

Részletesebben

A számvitel szabályozása. Tantárgyi útmutató

A számvitel szabályozása. Tantárgyi útmutató H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A számvitel szabályozása Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 1. félév 1 Tantárgy megnevezése: SZÁMVITEL SZABÁLYOZÁSA Tantárgy

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program

Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak. Szakindítás Képzési program Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 Tartalom 1. Minőségirányítási Szakmérnök Szakirányú Továbbképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmény...

Részletesebben

2009. szeptemberétől

2009. szeptemberétől Sportszervező alapképzési szak mintatanterve "A" típusú tantárgyak 2009. szeptemberétől Tantágy neve Anatómia TNB1111 2 0 K 2 TS Dr. Olajos Judit Élettan, Balesetvédelem, Elsősegélynyújtás TNB1112 2 0

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-04-20 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény Tantárgy neve A humán tőke gazdaságtana Tantárgy kódja ADM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Gazdasági és menedzsment ismeretek

Gazdasági és menedzsment ismeretek Gazdasági és menedzsment ismeretek TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

IX. téma AZ ÁRPOLITIKA KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Záróvizsgát a hetedik - menedzserasszisztensi gyakorlati

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Tantárgyi program Tagozat: Nappali Felsőfokú Szakképzés 2011/2012 II. félév. Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 2 Összesen 4

Tantárgyi program Tagozat: Nappali Felsőfokú Szakképzés 2011/2012 II. félév. Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 2 Összesen 4 Tantárgyi program Tagozat: Nappali Felsőfokú Szakképzés 2011/2012 II. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja Tantárgy jellege/típusa: Tevékenységmenedzsment TEVM1K0MMEV Elágazás modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6 A követelménymodulok

Részletesebben

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Tanterv 2014 2014.07.23. 2 Tartalomjegyzék Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig)

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI (2007 dec. 1-2009. szept. 1-ig) A bizottságok elnökeire és tagjaira vonatkozó javaslatot a Szenátus az I/2-2/68/2007. (nov. 27.) és az I/2-2/78/2007.(dec.19.)

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Kutatási témák 2012-13. tanév Marketing program Programvezető: Dr. Vágási Mária egyetemi docens (Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) kutatási téma

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

Tantárgy Neptun kódja: BTINYK201 Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék Tantárgyelem: Tantárgy neve:

Tantárgy Neptun kódja: BTINYK201 Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék Tantárgyelem: Tantárgy neve: Magyar nyelvhelyesség és nyelvművelés Tantárgy Neptun kódja: BTINYK201 Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv és Paksy Tünde Javasolt félév: Előfeltétel: A szeminárium célja, hogy felfrissítse és elmélyítse

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2015.

Részletesebben

Szakirány-tájékoztató Külgazdasági-vállalkozási szakirány EU integrációs szakirány Világgazdasági szakirány 2008. március 1 Kedves Hallgatónk! os hallgatóként három (Külgazdasági-vállalkozási, EU integrációs,

Részletesebben

RÉSZ IPARI TERMELÕ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG ELLENÕRZÉSE...11 1. A

RÉSZ IPARI TERMELÕ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG ELLENÕRZÉSE...11 1. A TARTALOM Elõszó..................................................................9 A. RÉSZ IPARI TERMELÕ-SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG ELLENÕRZÉSE............11 1. A piaci tevékenység ellenõrzése...........................................11

Részletesebben

KIADVÁNY A 2016 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKRÓL VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZÉSI KÖZPONT

KIADVÁNY A 2016 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKRÓL VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZÉSI KÖZPONT KIADVÁNY A 2016 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKRÓL VEZETŐ- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZERVEZÉSI KÖZPONT A kiadvány lezárva: 2016. június 1. Általános tudnivalók, valamint a jelentkezéssel

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István

Technológia innováció a business marketingben. Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Technológia innováció a business marketingben Business marketing menedzsment 7. Dr. Piskóti István Bevezető gondolatok Az innováció-képesség újra egyre fontosabb versenytényezővé válik (Cooper- Edgett

Részletesebben

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék. 2016. tavasz

TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék. 2016. tavasz TDK tájékoztató Gazdaságinformatika Intézeti Tanszék 2016. tavasz TDK témakörök és tanszéki kutatások, tájékoztató Tisztelt Hallgató, Tájékoztatjuk, hogy a meghirdetett témakörök csak tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi beszámolójához Hajdúnánás, 2013.05.14 Sebő László igazgatóság elnöke Alapítás időpontja: 2011.06.24 I. Általános rész Telephelye: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig

OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig OKTV 2007 Hazánk külkereskedelmének alakulása 1990-től napjainkig Könyvek: HALPERN László: A külgazdasági orientációváltás tényezői és hatásai : vállalati adatok elemzése / Halpern László. Bp. : MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1. Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2. Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3. Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben