J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek február 28-án megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss Józsefné, Mester János, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Toma László képviselők. Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Németh Károly jegyző. Barta Miklós Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy mind a 7 képviselő jelen van az ülésen, így az határozatképes. A polgármester jegyzőkönyv vezetésére Bakó Gyuláné hivatali dolgozót kéri fel, jegyzőkönyv hitelesítőknek Munkácsiné Kolozsi Katlain és Kiss Józsefné képviselőket javasolja, mely javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. A polgármester a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását teszi fel szavazásra, amit a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott, más napirend tárgyalására javaslat nem érkezett. I. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) KT rendelet módosítása. Előadó: Polgármester. Írásbeli előterjesztés alapján. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, felkérem az elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és két észrevétellel elfogadásra javasolja. Az egyik az előerjesztés első oldalán lévő utolsó bekezdésben található, nem minden bérpótló juttatásban részesülő ellátott alkalmas és képes közfoglalkoztatásban részt venni. Ebből vagy az egyik lenne megfelelő, mégpedig az, hogy nem alkalmas. A másik észrevételünk, hogy a 14 éven

2 aluli kiskorú gyermeket nevelők, feltéve, hogy a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. Ez utóbbit teljes egészében ki kell hagyni, hisz van bölcsődénk, óvodánk, iskolai napközi, ahol a gyermekek ellátása teljes biztosított. Ha ezt meghagyjuk, sokan élni fognak ezzel a kitétellel. Köszönöm a tájékoztatást. A bérpótló támogatással kapcsolatban tudjátok, hogy csak úgy fog járni a munkanélkülinek, ha az előző évben 30 napot dolgozott. Ezért igyekszünk a foglalkoztatásokat úgy kialakítani, hogy minél többen élni tudjanak a lehetőséggel. Ahhoz azonban, hogy a támogatást kaphassák, a rendeletünket módosítjuk, melyben feltételeket szabunk, a tiszta udvar, rendes ház mozgalommal. Ez azt jelenti, hogy aki nem fogja a portáját, lakását, a lakás körüli területet rendben tartani amit természetesen ellenőrizni fogunk attól megvonjuk a támogatást. Ez a köztudatban már kint van, de javaslom, hogy legalább két hónap türelmi időt adjunk az érintetteknek, hogy legyen idejük felkészülni a változásra. Én április 30-ig gondoltam, és május l-től élne az új rendelet. Dr.Németh Károly jegyző: A bizottság által felvetett észrevételre azt tudom mondani, hogy jogszabály szerint kell a rendeletet megalkotni, de lehetőséget ad, egy plusz feltétel beépítésére az önkormányzatnak. A jogosultsági feltételkört a várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja, javaslom kibővíteni. A fogalmakat nem én találom ki, azt jogszabály alapján kell elkészíteni, és alkalmazni. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: A szankciókat hogyan tervezitek ellenőrizni? Dr. Németh Károly jegyző: A kérelem benyújtásakor ellenőrzést végzünk, esetleg ha jelzés érkezik, de folyamatosan figyelemmel kísérjük. Szúrópróbaszerűen, a kisebbségi önkormányzatot bevonva ellenőrzéseket fogunk végezni a hivatal dolgozójával és a Családgondozóval együtt. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: 42

3 BUJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ ( III.01.) ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2 / ( II.14. ) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Buj Községi Önkormányzat Képviselő - testülete ( továbbiakban Képviselő testület ) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. ( 1 ) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( továbbiakban Szt. ) 35. ( 2 ) bekezdésében kapott felhatalmazással élve Buj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2 / ( II.14. ) rendeletét ( a továbbiakban : Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Képviselő-testület a Rendeletet az alábbi 11..( 10) bekezdéssel egészül ki: Aktív Korúak ellátása 11.. (10) bek.: várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja 2. A Képviselő-testület a Rendeletet az alábbi 11/ A. - al egészíti ki: Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 11/A.. (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 43

4 ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt. 34 (2) valamint 36 (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 11/A -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 11/A -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat és a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. A Képviselő-testület a Rendeletet az alábbi 2. melléklettel bekezdéssel egészül ki: melléklet Térítési díj március 01. től Vendég és intézményi dolgozók: (60% rezsi) +109(ÁFA)= Ft(Áfával) 4. Záró rendelkezések (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy a rendelet május 1. napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a községi hirdetőtáblán való kifüggesztéssel. Buj, február 28. P.H. Barta Miklós P o l g á r m e s t e r Dr. Németh Károly J e g y z ő A rendelet kihirdetve Buj, március 1. napján. P.H. Dr. Németh Károly J e g y z ő 44

5 II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 12/1997.(XI.27.) KT rendelet módosítása. Előadó: Polgármester, Jegyző. Írásbeli előterjesztés alapján. A Pénzügyi bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, felkérem az elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé a rendeletmódosítás elfogadását. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: A rendeletben leírt költségek fix napokra vonatkoznak, azonban nincs olyan, hogy minden gyermek, hiányzás nélkül végigjárja a tanévet, ezért kevesebbet kell az önkormányzatnak hozzátenni. Jó gondolat, hogy az 1-2 gyermek is részesül kedvezményben, őket is támogatjuk. Kérdésem lenne a következő, hogy a bölcsődében 20 fős létszám engedélyezett, ugyanakkor 31 fő van beíratva, a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetni, mert a normatívát 20 főre kapjuk. A normatíva igaz, hogy 20 főre van megállapítva, azonban a 31 gyermek azért van beíratva, hogy az átlagos 20 fős létszám mindig meglegyen. Ebben az intézményben fordul elő a legtöbbet a betegség, ami a gyermek hiányzását vonja maga után, és ezzel a taktikával a 20 gyermek után a normatíva egész évben felhasználható. Ezért is gondolkodunk a változásban, hogy átláthatóbb legyen minden, ami az intézményben működik. Fazekas András képviselő: Én úgy tudom, hogy a bölcsőde nem kötelező a gyermekek számára, azt azért találták ki, hogy a dolgozó emberek tudják a gyermekeiket hol elhelyezni. Nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy ennyi gyermeket ingyen eltartsunk, ha 20 férőhelyes az intézmény, akkor annyi legyen a tényleges létszám is. Toma László képviselő: A polgármester úr ahogy elmondta, azért van több gyermek beíratva, hogy az állandó 20 fő meglegyen. De, én úgy gondolom, hogy abban kellene ellenőrzést végezni, hogy valóban jelen van-e mindig annyi gyermek az intézményben, amennyi be van írva, ha viszonyt nem, akkor keményen lépni kell benne. 45

6 Kiss Józsefné képviselő: Valóban úgy van, hogy azért van annyi gyermek beíratva, hogy a normatívához a 20 gyermek állandóan meglegyen. Dr. Németh Károly jegyző: Ahhoz, hogy normatívát ne kelljen visszafizetni, 251 napon keresztül minden nap 20 gyermeknek jelen kell lenni az intézményben. Az viszont elképzelhetetlen, hogy ennyi időn keresztül minden gyermek ott legyen, ezért is van a tényleges férőhely feletti beiratkozás. Márciusban ismét lesz testületi ülésünk, akkor vissza fogunk térni, hogy milyen megoldás lenne a legjobb. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: A normatíva igénylésnél a 75 %-os részvétel megengedett, de ha mégsem tartható, akkor abban az esetben év közbeni lemondásra van lehetőség. Amennyiben a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(III.01.)önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről szóló 12/1997.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 6.. (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 46

7 Térítési díj március 01. től támogatás szülő fizet Bölcsőde: 232 Ft( nyersanyag + 50 % resziköltség) Óvoda: Ft Ft (ÁFA)= Ft Gyev nem fizet 3v több gyerek, tartós beteg 50%-ot Ft 1-2 gyerekes 46.- Ft Ft Napközi: 1-4 évfolyam Ft Ft (ÁFA)= Ft Gyev nem fizet 3 v több gyerek, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 50.- Ft Ft 5-8 évfolyam Gyev nem fizet Ft Ft (ÁFA)= Ft 3 v több gyerekes, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 59.- Ft Ft Csak ebéd: 1-4 évfolyam Gyev nem fizet Ft Ft (ÁFA) =265.- Ft 3 v több gyerek, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 34.- Ft Ft 5-8 évfolyam: Gyev nem fizet Ft Ft (ÁFA)= Ft 3v több gyerekes, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 43.- Ft Ft 2.. A rendelet március 1-én lép hatályba. Buj, február 28. Barta Miklós Polgármester Dr. Németh Károly Jegyző A rendelet március 1. napján kihirdettem. Dr. Németh Károly Jegyző 47

8 III. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: Anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Polgármester. Írásbeli előterjesztés alapján. Barta Miklós Ferenc polgármester. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, felkérem az elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és azt a javaslatot teszi a képviselőtestület felé, hogy legyen továbbra is az anyakönyvvezetők részére díj fizetve, olyan összegben, mint eddig volt, de ne hárítsuk át a házasulandókra, eseményt rendezőkre. Észrevételünk volt még továbbá, hogy miért nem lehet hivatalon kívül is esküvőt, rendezvényt tartani? Ezzel nem értünk egyet. Nagyon kevés házasságkötés van évenként a településen, ne riasszuk már el ezzel is azokat a fiatalokat, akik esetleg itt tervezik a házasságkötést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a napirendet azzal a módosítással, hogy a rendezvényekért nem kérünk díjat semmiért, és bárhol lehet házasságkötést a településen tartani. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: Buj Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi rendezvényekről Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya Buj község közigazgatási területén történő házasságkötési, és egyéb családi események (továbbiakban: rendezvény) társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki

9 (1) A rendezvényen hivatali munkaidőn és azon túl is ingyenes és az 1. mellékletben foglalt szolgáltatást foglalja magába. (2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 4483 Buj, Rákóczi út 1. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem. 3.. A rendezvényekért a szolgáltatási díjakat, valamint az anyakönyvvezető díjazását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, a díjakat szükség szerint felül kell vizsgálni. Záró rendelkezések 5.. (1) A rendelet március 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Buj, február 28. Barta Miklós polgármester Dr. Németh Károly jegyző A rendelet kihirdetve március 1. Dr. Németh Károly jegyző 49

10 1. melléklet I. A családi eseményeken igénybe vehető szolgáltatások 1. Buj Község Képviselőtestület Önkormányzat anyakönyvvezetője térítésmentesen biztosítja a rendezvény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és az alapszolgáltatást (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás). - gépi zeneszolgáltatás - gyűrűátadás tálcán - gyertyagyújtás hozott gyertyából - virágátadás hozott csokorból - emléklap átadás - ünnepi beszéd (igény szerint) - pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) II. A családi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja 1. Családi esemény( házasságkötés) rendezvény nettó Forint 2. Meghiúsult rendezvény esetén Nettó 5000 Forint 50

11 IV. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: évi közbeszerzési terv elfogadására előterjesztés megtárgyalása Előadó: Polgármester. Írásbeli előterjesztés alapján. Barta Miklós Ferenc polgármester. A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, felkérem az elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát: Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és mivel ebben az évben az anyagi helyzetünk miatt beruházás nem várható, ezért nem is lesz szükség közbeszerzés lebonyolítására, de el kell fogadni, amit javaslunk a képviselőtestület felé. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: Az iskolában lesz számítógép beszerzés, mely TIOP-os pályázattal fog megvalósulni, ezért árubeszerzésre szükség lesz a közbeszerzési tervre. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirend elfogadását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a a képviselőtestület 1.) Buj község önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. számú törvény 5. (1) bekezdése alapján a évi Közbeszerzési tervet e határozat 1. mellékelte szerint jóváhagyja. 51

12 7/ 2011 (II.28.) határozat 1. melléklete Buj Község évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? II. Építési beruházás - III. Szolgáltatásmegrendelés - IV. Építési koncesszió - V. Szolgáltatási koncesszió - 52

13 V. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: Óvodai és iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása. Előadó: Jegyző. Írásbeli előterjesztés alapján. Megkérdezem a Jegyző urat, kíván-e a napirenddel kapcsolatban kiegészítést tenni. Amennyiben nem, úgy megkérdezem a képviselőtestületet, van-e kérdés, hozzászólás. Ha nincs, úgy szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t 1.) az óvodai beiratkozások időpontja: április óráig, helye: II.Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár Buj, Jókai u. (óvoda) 2.) az általános iskolai beiratkozások időpontja: április óráig, helye: II.Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár 4483.Buj, Rákóczi u.6 (iskola) 3.) Óvoda heti és nyári nyitva tartása. Az óvoda a nyári és a téli szünet kivételével folyamatosan nyitva tart. Nyári szünet: július 4-től, július 31-ig. 4.) Az intézmény vezetője május 27. napjáig köteles tájékoztatni a fenntartót a beiratkozott gyerekek (óvodás, iskolás) számáról, és egyben javaslatot tenni az adott évben indítható csoportok, osztályok számáról. Felelős: Jegyző, Határidő: azonnal, Értesül: Általános iskola igazgatója. 53

14 VI. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a 2011.évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra. Előadó: Polgármester, Jegyző. Írásbeli előterjesztés alapján. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta a napirenddel kapcsolatban, várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Buhajla János képviselő: Ilyen mindig is volt, hogy a köztisztviselőket értékelni kell. Ezt egyáltalán nem helyeslem, hogy anyagilag megkülönböztetni, mert egy köztisztviselő azért köztisztviselő, hogy a lakosságot szolgálja, mindent megtegyen értük. Ilyen plusz pénzek kiadásával egyáltalán nem értek egyet, mint ahogy azzal sem, hogy ilyen magas fizetések, mint nálunk egy településen sincs. Mindenkinek főiskolai végzettsége van, ami a fizetésben szépen látszik is, függetlenül attól, hogy ahhoz a munkakörhöz szükséges, vagy nem. A Jegyző urat kérdezem, hogy nem törvényellenes-e, mert a környéken sehol nincs ilyen. Minden köztisztviselőnek elég a középfokú végzettség, - tudomásom szerint - ami kevesebb pénzzel jár, arról már nem is beszélve, hogy egy középfokú végzettséggel is lehet olyan színvonalú munkát végezni, mint némelyik köztisztviselő a diplomával. Ezt kérem felülvizsgálni. Dr.Németh Károly jegyző: Én a teljesítményértékelést jó dolognak tartom, amit a jegyzőnek minden év december 15-ig el kell végezni, ezzel minősítve a köztisztviselő munkáját. Az értékelésnek a személyi anyagban nyoma van. Az, hogy a hivatal köztisztviselői ki, hová van besorolva? Mindenki az iskolai végzettségének megfelelően, természetesen, akinek főiskolai végzettsége van, annak a besorolása magasabb. Én úgy gondolom, hogy az soha nem baj, ha egy dolgozó képzettebb, mert az valószínűleg nagyobb tudással is rendelkezik, ami az ügyfelek ügyeinek intézésében meg is mutatkozik. A képviselők részéről több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 54

15 BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelményi célok Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 1. Az önkormányzat forrásainak növelése érdekében pályázati lehetőségek felkutatása. 2. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben és a kapcsolódó jogszabályban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzététele, megismerésük biztosítása. 3. Köztisztviselők folyamatos képzésének továbbképzésének biztosítása, különös tekintettel az egyes pályázatokban vállalt képzésekre 4. Kintlévőségek csökkentése 5. A képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése. 6. A fogyatékos vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során. 7. Szabályzatok, rendeletek szükség szerinti felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, s megjelentetése a legrövidebb időn belül. Az azokban foglaltak betartása érdekében a megfelelő intézkedések megtétele. 8. A KET. változásaiból következően módszertani útmutató készítése, s annak a honlapon, vagy a hivatal hirdetőtábláján való megjelentetése. 9. Az önkormányzati és az államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a változások figyelemmel kisérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes jogértelmezésre. 10. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás szabályszerűségét. 11. Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása. A jogszabályok által megkövetelt nyilvántartások vezetése, szükséges időközönként történő aktualizálása. A vagyon analitikus nyilvántartásának, a vagyonkataszter egyezőségének biztosítása. 12. A gazdálkodási tevékenységről, az önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről rendszeres tájékoztatás a döntéshozók számára. 13. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának szabályszerű, naprakész vezetése 14. A FEUVE rendszer napi munkavégzés során történő betartása, különös tekintettel az egyes gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlására. 15. Jogszabály által előírt nyilvántartások pontos, precíz vezetése. 16. Község honlapján a közérdekű adatokat tartalmazó nyilvántartások folyamatos közzététele. 17. Köztemető üzemeltetésének felügyelete 55

16 18. Az illetéktörvényben foglalt rendelkezések maradéktalan betartása a mindennapi munkavégzés során. 19. Iktató program teljes körű használata, kiemelt figyelemmel a megváltozott ügyintézési határidőkre, valamint az új irattári tervben, illetőleg az iratkezelési szabályzatban foglaltakra. 20. Hatósági statisztikák pontos, határidőben történő elkészítése. Teljesítménykritériumok a) Feladat és problémamegoldás / információkezelés és feldolgozás, problémára való nyitottság/ b) felelősség / szervezet iránti lojalitás, szabálytudat, fegyelmezettség/ c) felkészültség / szakmai ismeretek alkalmazásának szintje, számítástechnikai ismeretek alkalmazásának szintje/ d) csapatmunka 2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a évi egyéni teljesítménykövetelményeket, - a köztisztviselők évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal és december. 31. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján dolgozza ki a Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a Jegyző évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal és december. 31. E g y e b e k : évben a vállalkozó háziorvos részére 60 eft készenléti díjat állapított meg a képviselőtestület, vizitdíj eltörlésének ellentételezésére. A háziorvos jegyzőkönyvben nyilatkozta, de a kérelmében is leírta, hogy tisztában vagyok az Önkormányzat költségvetési problémáival, ezért a rendelkezésre állási díjat csak a finanszírozásunk megfelelő mértékű átalakításáig kívánom felvenni. Ez tudomásunk szerint már régen megtörtént, azonban a háziorvosunk nem mondta vissza a készenléti díj összegét, tehát törvénytelenül veszi fel a mai napig. Illetékeseket megkérdeztünk, tájékozódtunk arról, hogy az önkormányzat köteles-e a háziorvos részére készenlétet fizetni, és a válasz az volt, hogy nem. Ezért javaslom a képviselőtestület felé, hogy március l-től vonjuk meg ezt az összeget a háziorvostól. 56

17 Buhajla János képviselő: Támogatom a javaslatot, eddig is törvénytelenül vette fel minden hónapban. Dr.Németh Károly jegyző: A háziorvossal kötött szerződésnek ide vonatkozó része lett módosítva, a 16/2008.(IV.15.) KT.számú határozatával, a következők szerint: Buj község Önkormányzata képviseletében Frank Sándor (Buj, Rákóczi 1.,) valamint a Praxis-Buj Kft képviseletében, Dr.Balogh Roland ügyvezető között Buj község háziorvosi feladatok ellátásának biztosítására január 14-én megkötött szerződés 5.pontját április 1. napjával az alábbiak szerint módosítja. 5. Megbízó a 2.) pontban foglalt feladatok ellátásáért a megbízott részére az alábbi díjazást fizeti: - iskola-egészségügyi feladatok biztosításáért az Egészségbiztosítási Pénztár által e címen utalt mindenkori összeget, - a hétköznapi 10 órás rendelkezésre állásért, az OEP által finanszírozott 8 óra felett, havi Ft összeget. Toma László képviselő: Javaslom, hogy az ANTSZ-től egy hivatalos állásfoglalást kérjünk, az ügyelet és a rendelési idő között kieső 2x1 órára, és ha ez meglesz, akkor le leszünk fedve. Amennyiben a készenléti díj megszűntetéséhez több kérdés, hozzászólás nincs, úgy azt szavazásra teszem fel. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, l tartózkodással, nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2011.(II.28.) KT önkormányzati h a t á r o z a t a Képviselő-testületi a 16/2008. (IV.15.) KT számú határozatát visszavonja március 1 napjával, és a megállapított Ft készenléti díjat június 1. napjával megszünteti. Az iskola mellett lévő önkormányzat tulajdonában lévő építési telek megvásárlására két kérelem érkezett a képviselőtestülethez, az egyik Fazekas András képviselőtársamtól, a másik Virág Zsolt virágboltot üzemeltetőtől. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a telekvásárlásra beérkezett kérelmeket, és támogatják az eladást Fazekas András részére, Virág Zsolték 57

18 részére, pedig a volt iskola bejáratánál, virágbolt létesítésére egy kisebb területet tartós bérletbe javasol felkínálni. Fazekas András képviselő: Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a szóban-forgó telket vállalkozás céljára szeretném megvásárolni, egy autószerelő, autómosó, és egy gumis műhelyt tervezek építeni. Ez a telek önmagában nem elegendő a vállalkozáshoz, de a lakásom kertje és ez a terület összejár, ezért a kettő együtt alkalmas a beruházás megvalósítására. A bizottsági ülésen 1 mft-os összeget közölt a polgármester úr irányárnak, melyre javasoltam, hogy egy független értékbecslővel fel kellene értékeltetni, és akkor senkit nem érhet támadás az értékesítést illetően. Toma László képviselő: Támogatom teljes mértékben a képviselőtársam elképzelését, nagyon örülök, hogy fiatal létére egy olyan vállalkozásba kezd, ami a településen még nincs. Kérdésem, hogy nem kell-e meghirdetni az ingatlant értékesítésre, mivel önkormányzati tulajdon. Dr.Németh Károly jegyző: A vagyonrendeletünkben forgalomképes ingatlanként szerepel, a testületnek kell az értékesítéséről dönteni. Az Ügyrendi bizottság feladata az ingatlan eladásának nyilvános tárgyaláson történő értékesítése, amit a képviselőtestület elfogad. Az ingatlan meghirdetését eladásra hirdetőtáblán elegendő közzétenni. Azt azonban én is helyesnek tartom, hogy egy független értékbecslő értékelje fel a területet, és akkor valóban nem érhet támadás senkit. Ha a testület úgy dönt, hogy kérjünk fel szakértőt, akkor javaslom, hogy a következő ülésen térjünk vissza. Most arról azonban dönteni kell a képviselőtestületnek, hogy elidegenítsük-e az ingatlant. Aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat tulajdonát képező iskola melletti ingatlant elidegenítsük, és külső szakértő állapítsa meg, hogy az mennyit ér, kérem szavazzon. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a képviselőtestület úgy határozott, hogy az általános iskola mellett található, önkormányzati tulajdonban lévő telket elidegeníti, melynek forgalmi értékét független ingatlanszakértő állapítsa meg. Döntött továbbá a képviselőtestület arról is, hogy Virág Zsolt részére virágbolt létesítése céljára, a régi iskola bejárata melletti földterületet tartós bérletbe adja, havi Ft-os bérleti díj ellenében. 58

19 A bölcsőde konyhájának az iskolai konyhába történő áthelyezése folyamatban van, ehhez az ANTSZ állásfoglalást adott, hogy megfelelőnek tartja az összevonást. Véleményem szerint egy ilyen lehetőséget ki kell használni, mert ezzel is pénzt tudunk megtakarítani. Kérem a képviselőtestület döntését ebben a kérdésben. Dr.Németh Károly jegyző: Az ANTSZ szakembere személyesen volt kint, a helyszínen együtt megnéztük, és alkalmasnak találta összevonásra. A bölcsőde beruházásnál vállalt kötelezettségeket nem befolyásolják a konyha összevonása. A jelenlegi konyhát nem lehet megszűntetni, az melegítésre továbbra is fenn kell tartani. Még egy állásfoglalásra van szükség, amit az Állategészségügytől kell megkérni, az étel átszállítása miatt. Aki azzal egyetért, hogy március l-től a főzési feladatokat az iskolában működő konyha lássa el, kérem szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: Buj Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(II.28.) önkormányzati határozata A képviselőtestület 1./ március 1-től a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár látja el a főzőkonyhai tevékenységet az önkormányzati bölcsőde tekintetében. A két intézmény összevonásra kerül júliusától, a bölcsőde szervezeti önállósága megszűnik. 2./Az 1-es pont abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszer biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szakvéleménye megérkezik, és hozzájárulását adja a konyha átszervezéshez. Felelős: Jegyző, Polgármester Értesül: a szakvélemény megérkezését követően a bölcsődevezető és általános iskola igazgatója. A bölcsőde önállóságának megvonását júliustól tervezzük, és úgy, mint az óvoda, az iskola irányítása alá fog tartozni. Munkácsiné, az iskola igazgatója lesz megbízva mindhárom intézmény vezetésével. Az általunk tervezett lépésre egy szakértőt szeretnénk felkérni, ennek költsége 50 eft-ba fog kerülni, és ha a szakértő véleménye megérkezik, akkor ismét visszatérünk az összevonásra. A következő, amiben határozni kell a képviselőtestületnek, hogy Paszab település is ki kíván lépni a Szociális Alapszolgáltatási Központból. Ebben az esetben semmilyen hátrány nem ér bennünket, mert csak papíron voltak benne. Aki a kilépéssel egyetért, kérem, szavazzon. 59

20 A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a képviselőtestület a Szociális Alapszolgáltatási Központ együttműködési megállapodását úgy módosítja, hogy Paszab község tagságát, május l. napjától kérésére megszűnteti. A temetőgondnok tudomásunkra hozta, hogy nem kíván áthelyezéssel menni a vállalkozóhoz. Azt mondta, hogy szüntessük meg a munkaviszonyát, és a munkaviszony megszűntetéssel járó juttatásokra igényt tart. A temetőgondnok a munkatörvénykönyv alapján volt foglalkoztatva, 14 év munkaviszonnyal rendelkezik, mely után 30 nap felmondás, 20 nap felmentés illeti meg. Havi illetménye 6 órai foglalkoztatásra Ft volt. Ez az önkormányzatot kb. 200 eft+ járuléka erejéig terheli, és a felmentési idő felét le kell dolgoznia. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy ezen a szakfeladaton felszabadult álláshelyet nem kívánjuk betölteni. Aki azzal egyetért, hogy a temetőgondnok munkaviszonyát megszüntessük, és a munkaviszony megszűnés után járó juttatásokat kifizessük részére, kérem szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a a képviselőtestület Benő József (sz: Buj, február 04., an: Szentesi Julianna, Buj, Dózsa 2.szám alatti lakos) temetőgondnok munkaviszonyát március l-től megszűnteti, a Mtk alapján rendes felmondással. Felmondási idő 50 nap, végkielégítés összege 3 havi munkabér, ( Ft/hó). Munkavégzés alól 25 napra mentesül. Felmentési idő alatt a munkavállaló részére járó éves szabadságát kiadja, esetlegesen fennmaradó szabadságot megváltja a munkáltató. Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy az iskolához nyert energetikai pályázatot nem tudjuk bevállalni, mert nagyon sok önerő szükséges hozzá. Várunk egy kedvezőbbre, és majd ismét benyújtjuk. A következő javaslatom, hogy az intézményekben a vegyes tüzelést vissza kell állítani, mert hatalmas pénzeket kell fizetni a fűtés idején. Ha ezt meg tudnánk valósítani, akkor éves szinten kb. 10 mft-ot tudnánk megtakarítani. Ezen, minden képviselőtársam gondolkodjon, és a későbbiekben visszatérünk. 60

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Kisberény Község Polgármestere 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben