J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek február 28-án megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss Józsefné, Mester János, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Toma László képviselők. Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Németh Károly jegyző. Barta Miklós Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy mind a 7 képviselő jelen van az ülésen, így az határozatképes. A polgármester jegyzőkönyv vezetésére Bakó Gyuláné hivatali dolgozót kéri fel, jegyzőkönyv hitelesítőknek Munkácsiné Kolozsi Katlain és Kiss Józsefné képviselőket javasolja, mely javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. A polgármester a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását teszi fel szavazásra, amit a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott, más napirend tárgyalására javaslat nem érkezett. I. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2008.(II.14.) KT rendelet módosítása. Előadó: Polgármester. Írásbeli előterjesztés alapján. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, felkérem az elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és két észrevétellel elfogadásra javasolja. Az egyik az előerjesztés első oldalán lévő utolsó bekezdésben található, nem minden bérpótló juttatásban részesülő ellátott alkalmas és képes közfoglalkoztatásban részt venni. Ebből vagy az egyik lenne megfelelő, mégpedig az, hogy nem alkalmas. A másik észrevételünk, hogy a 14 éven

2 aluli kiskorú gyermeket nevelők, feltéve, hogy a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. Ez utóbbit teljes egészében ki kell hagyni, hisz van bölcsődénk, óvodánk, iskolai napközi, ahol a gyermekek ellátása teljes biztosított. Ha ezt meghagyjuk, sokan élni fognak ezzel a kitétellel. Köszönöm a tájékoztatást. A bérpótló támogatással kapcsolatban tudjátok, hogy csak úgy fog járni a munkanélkülinek, ha az előző évben 30 napot dolgozott. Ezért igyekszünk a foglalkoztatásokat úgy kialakítani, hogy minél többen élni tudjanak a lehetőséggel. Ahhoz azonban, hogy a támogatást kaphassák, a rendeletünket módosítjuk, melyben feltételeket szabunk, a tiszta udvar, rendes ház mozgalommal. Ez azt jelenti, hogy aki nem fogja a portáját, lakását, a lakás körüli területet rendben tartani amit természetesen ellenőrizni fogunk attól megvonjuk a támogatást. Ez a köztudatban már kint van, de javaslom, hogy legalább két hónap türelmi időt adjunk az érintetteknek, hogy legyen idejük felkészülni a változásra. Én április 30-ig gondoltam, és május l-től élne az új rendelet. Dr.Németh Károly jegyző: A bizottság által felvetett észrevételre azt tudom mondani, hogy jogszabály szerint kell a rendeletet megalkotni, de lehetőséget ad, egy plusz feltétel beépítésére az önkormányzatnak. A jogosultsági feltételkört a várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja, javaslom kibővíteni. A fogalmakat nem én találom ki, azt jogszabály alapján kell elkészíteni, és alkalmazni. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: A szankciókat hogyan tervezitek ellenőrizni? Dr. Németh Károly jegyző: A kérelem benyújtásakor ellenőrzést végzünk, esetleg ha jelzés érkezik, de folyamatosan figyelemmel kísérjük. Szúrópróbaszerűen, a kisebbségi önkormányzatot bevonva ellenőrzéseket fogunk végezni a hivatal dolgozójával és a Családgondozóval együtt. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: 42

3 BUJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/ ( III.01.) ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2 / ( II.14. ) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Buj Községi Önkormányzat Képviselő - testülete ( továbbiakban Képviselő testület ) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. ( 1 ) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ( továbbiakban Szt. ) 35. ( 2 ) bekezdésében kapott felhatalmazással élve Buj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2 / ( II.14. ) rendeletét ( a továbbiakban : Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Képviselő-testület a Rendeletet az alábbi 11..( 10) bekezdéssel egészül ki: Aktív Korúak ellátása 11.. (10) bek.: várandós anya és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja 2. A Képviselő-testület a Rendeletet az alábbi 11/ A. - al egészíti ki: Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei 11/A.. (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 -ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: 43

4 ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt. 34 (2) valamint 36 (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 11/A -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) A jogosultság feltételeként e rendelet 11/A -ában foglalt szabályok betartását az önkormányzat és a jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. A Képviselő-testület a Rendeletet az alábbi 2. melléklettel bekezdéssel egészül ki: melléklet Térítési díj március 01. től Vendég és intézményi dolgozók: (60% rezsi) +109(ÁFA)= Ft(Áfával) 4. Záró rendelkezések (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy a rendelet május 1. napján lép hatályba (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a községi hirdetőtáblán való kifüggesztéssel. Buj, február 28. P.H. Barta Miklós P o l g á r m e s t e r Dr. Németh Károly J e g y z ő A rendelet kihirdetve Buj, március 1. napján. P.H. Dr. Németh Károly J e g y z ő 44

5 II. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 12/1997.(XI.27.) KT rendelet módosítása. Előadó: Polgármester, Jegyző. Írásbeli előterjesztés alapján. A Pénzügyi bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, felkérem az elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé a rendeletmódosítás elfogadását. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: A rendeletben leírt költségek fix napokra vonatkoznak, azonban nincs olyan, hogy minden gyermek, hiányzás nélkül végigjárja a tanévet, ezért kevesebbet kell az önkormányzatnak hozzátenni. Jó gondolat, hogy az 1-2 gyermek is részesül kedvezményben, őket is támogatjuk. Kérdésem lenne a következő, hogy a bölcsődében 20 fős létszám engedélyezett, ugyanakkor 31 fő van beíratva, a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetni, mert a normatívát 20 főre kapjuk. A normatíva igaz, hogy 20 főre van megállapítva, azonban a 31 gyermek azért van beíratva, hogy az átlagos 20 fős létszám mindig meglegyen. Ebben az intézményben fordul elő a legtöbbet a betegség, ami a gyermek hiányzását vonja maga után, és ezzel a taktikával a 20 gyermek után a normatíva egész évben felhasználható. Ezért is gondolkodunk a változásban, hogy átláthatóbb legyen minden, ami az intézményben működik. Fazekas András képviselő: Én úgy tudom, hogy a bölcsőde nem kötelező a gyermekek számára, azt azért találták ki, hogy a dolgozó emberek tudják a gyermekeiket hol elhelyezni. Nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy ennyi gyermeket ingyen eltartsunk, ha 20 férőhelyes az intézmény, akkor annyi legyen a tényleges létszám is. Toma László képviselő: A polgármester úr ahogy elmondta, azért van több gyermek beíratva, hogy az állandó 20 fő meglegyen. De, én úgy gondolom, hogy abban kellene ellenőrzést végezni, hogy valóban jelen van-e mindig annyi gyermek az intézményben, amennyi be van írva, ha viszonyt nem, akkor keményen lépni kell benne. 45

6 Kiss Józsefné képviselő: Valóban úgy van, hogy azért van annyi gyermek beíratva, hogy a normatívához a 20 gyermek állandóan meglegyen. Dr. Németh Károly jegyző: Ahhoz, hogy normatívát ne kelljen visszafizetni, 251 napon keresztül minden nap 20 gyermeknek jelen kell lenni az intézményben. Az viszont elképzelhetetlen, hogy ennyi időn keresztül minden gyermek ott legyen, ezért is van a tényleges férőhely feletti beiratkozás. Márciusban ismét lesz testületi ülésünk, akkor vissza fogunk térni, hogy milyen megoldás lenne a legjobb. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: A normatíva igénylésnél a 75 %-os részvétel megengedett, de ha mégsem tartható, akkor abban az esetben év közbeni lemondásra van lehetőség. Amennyiben a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(III.01.)önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről szóló 12/1997.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 6.. (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 46

7 Térítési díj március 01. től támogatás szülő fizet Bölcsőde: 232 Ft( nyersanyag + 50 % resziköltség) Óvoda: Ft Ft (ÁFA)= Ft Gyev nem fizet 3v több gyerek, tartós beteg 50%-ot Ft 1-2 gyerekes 46.- Ft Ft Napközi: 1-4 évfolyam Ft Ft (ÁFA)= Ft Gyev nem fizet 3 v több gyerek, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 50.- Ft Ft 5-8 évfolyam Gyev nem fizet Ft Ft (ÁFA)= Ft 3 v több gyerekes, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 59.- Ft Ft Csak ebéd: 1-4 évfolyam Gyev nem fizet Ft Ft (ÁFA) =265.- Ft 3 v több gyerek, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 34.- Ft Ft 5-8 évfolyam: Gyev nem fizet Ft Ft (ÁFA)= Ft 3v több gyerekes, tartós beteg 50 %-ot Ft 1-2 gyerek 43.- Ft Ft 2.. A rendelet március 1-én lép hatályba. Buj, február 28. Barta Miklós Polgármester Dr. Németh Károly Jegyző A rendelet március 1. napján kihirdettem. Dr. Németh Károly Jegyző 47

8 III. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: Anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Polgármester. Írásbeli előterjesztés alapján. Barta Miklós Ferenc polgármester. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, felkérem az elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát. Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és azt a javaslatot teszi a képviselőtestület felé, hogy legyen továbbra is az anyakönyvvezetők részére díj fizetve, olyan összegben, mint eddig volt, de ne hárítsuk át a házasulandókra, eseményt rendezőkre. Észrevételünk volt még továbbá, hogy miért nem lehet hivatalon kívül is esküvőt, rendezvényt tartani? Ezzel nem értünk egyet. Nagyon kevés házasságkötés van évenként a településen, ne riasszuk már el ezzel is azokat a fiatalokat, akik esetleg itt tervezik a házasságkötést. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, úgy szavazásra teszem fel a napirendet azzal a módosítással, hogy a rendezvényekért nem kérünk díjat semmiért, és bárhol lehet házasságkötést a településen tartani. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: Buj Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi rendezvényekről Buj Község Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya Buj község közigazgatási területén történő házasságkötési, és egyéb családi események (továbbiakban: rendezvény) társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki

9 (1) A rendezvényen hivatali munkaidőn és azon túl is ingyenes és az 1. mellékletben foglalt szolgáltatást foglalja magába. (2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 4483 Buj, Rákóczi út 1. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem. 3.. A rendezvényekért a szolgáltatási díjakat, valamint az anyakönyvvezető díjazását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, a díjakat szükség szerint felül kell vizsgálni. Záró rendelkezések 5.. (1) A rendelet március 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Buj, február 28. Barta Miklós polgármester Dr. Németh Károly jegyző A rendelet kihirdetve március 1. Dr. Németh Károly jegyző 49

10 1. melléklet I. A családi eseményeken igénybe vehető szolgáltatások 1. Buj Község Képviselőtestület Önkormányzat anyakönyvvezetője térítésmentesen biztosítja a rendezvény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és az alapszolgáltatást (jogszabályban rögzített hivatalos szöveg és eljárás). - gépi zeneszolgáltatás - gyűrűátadás tálcán - gyertyagyújtás hozott gyertyából - virágátadás hozott csokorból - emléklap átadás - ünnepi beszéd (igény szerint) - pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) II. A családi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja 1. Családi esemény( házasságkötés) rendezvény nettó Forint 2. Meghiúsult rendezvény esetén Nettó 5000 Forint 50

11 IV. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: évi közbeszerzési terv elfogadására előterjesztés megtárgyalása Előadó: Polgármester. Írásbeli előterjesztés alapján. Barta Miklós Ferenc polgármester. A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta, felkérem az elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát: Buhajla János bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és mivel ebben az évben az anyagi helyzetünk miatt beruházás nem várható, ezért nem is lesz szükség közbeszerzés lebonyolítására, de el kell fogadni, amit javaslunk a képviselőtestület felé. Munkácsiné Kolozsi Katalin képviselő: Az iskolában lesz számítógép beszerzés, mely TIOP-os pályázattal fog megvalósulni, ezért árubeszerzésre szükség lesz a közbeszerzési tervre. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirend elfogadását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a a képviselőtestület 1.) Buj község önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló évi CXXIX. számú törvény 5. (1) bekezdése alapján a évi Közbeszerzési tervet e határozat 1. mellékelte szerint jóváhagyja. 51

12 7/ 2011 (II.28.) határozat 1. melléklete Buj Község évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? II. Építési beruházás - III. Szolgáltatásmegrendelés - IV. Építési koncesszió - V. Szolgáltatási koncesszió - 52

13 V. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: Óvodai és iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása. Előadó: Jegyző. Írásbeli előterjesztés alapján. Megkérdezem a Jegyző urat, kíván-e a napirenddel kapcsolatban kiegészítést tenni. Amennyiben nem, úgy megkérdezem a képviselőtestületet, van-e kérdés, hozzászólás. Ha nincs, úgy szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t 1.) az óvodai beiratkozások időpontja: április óráig, helye: II.Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár Buj, Jókai u. (óvoda) 2.) az általános iskolai beiratkozások időpontja: április óráig, helye: II.Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár 4483.Buj, Rákóczi u.6 (iskola) 3.) Óvoda heti és nyári nyitva tartása. Az óvoda a nyári és a téli szünet kivételével folyamatosan nyitva tart. Nyári szünet: július 4-től, július 31-ig. 4.) Az intézmény vezetője május 27. napjáig köteles tájékoztatni a fenntartót a beiratkozott gyerekek (óvodás, iskolás) számáról, és egyben javaslatot tenni az adott évben indítható csoportok, osztályok számáról. Felelős: Jegyző, Határidő: azonnal, Értesül: Általános iskola igazgatója. 53

14 VI. NAPIREND TÁRGYALÁSA: Tárgy: Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a 2011.évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra. Előadó: Polgármester, Jegyző. Írásbeli előterjesztés alapján. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta a napirenddel kapcsolatban, várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Buhajla János képviselő: Ilyen mindig is volt, hogy a köztisztviselőket értékelni kell. Ezt egyáltalán nem helyeslem, hogy anyagilag megkülönböztetni, mert egy köztisztviselő azért köztisztviselő, hogy a lakosságot szolgálja, mindent megtegyen értük. Ilyen plusz pénzek kiadásával egyáltalán nem értek egyet, mint ahogy azzal sem, hogy ilyen magas fizetések, mint nálunk egy településen sincs. Mindenkinek főiskolai végzettsége van, ami a fizetésben szépen látszik is, függetlenül attól, hogy ahhoz a munkakörhöz szükséges, vagy nem. A Jegyző urat kérdezem, hogy nem törvényellenes-e, mert a környéken sehol nincs ilyen. Minden köztisztviselőnek elég a középfokú végzettség, - tudomásom szerint - ami kevesebb pénzzel jár, arról már nem is beszélve, hogy egy középfokú végzettséggel is lehet olyan színvonalú munkát végezni, mint némelyik köztisztviselő a diplomával. Ezt kérem felülvizsgálni. Dr.Németh Károly jegyző: Én a teljesítményértékelést jó dolognak tartom, amit a jegyzőnek minden év december 15-ig el kell végezni, ezzel minősítve a köztisztviselő munkáját. Az értékelésnek a személyi anyagban nyoma van. Az, hogy a hivatal köztisztviselői ki, hová van besorolva? Mindenki az iskolai végzettségének megfelelően, természetesen, akinek főiskolai végzettsége van, annak a besorolása magasabb. Én úgy gondolom, hogy az soha nem baj, ha egy dolgozó képzettebb, mert az valószínűleg nagyobb tudással is rendelkezik, ami az ügyfelek ügyeinek intézésében meg is mutatkozik. A képviselők részéről több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a napirendet. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 54

15 BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelményi célok Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Javaslat a köztisztviselőkkel szemben a évre meghatározandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokra című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben évre támasztandó teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 1. Az önkormányzat forrásainak növelése érdekében pályázati lehetőségek felkutatása. 2. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben és a kapcsolódó jogszabályban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzététele, megismerésük biztosítása. 3. Köztisztviselők folyamatos képzésének továbbképzésének biztosítása, különös tekintettel az egyes pályázatokban vállalt képzésekre 4. Kintlévőségek csökkentése 5. A képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése. 6. A fogyatékos vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során. 7. Szabályzatok, rendeletek szükség szerinti felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, s megjelentetése a legrövidebb időn belül. Az azokban foglaltak betartása érdekében a megfelelő intézkedések megtétele. 8. A KET. változásaiból következően módszertani útmutató készítése, s annak a honlapon, vagy a hivatal hirdetőtábláján való megjelentetése. 9. Az önkormányzati és az államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a változások figyelemmel kisérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes jogértelmezésre. 10. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a gazdálkodás szabályszerűségét. 11. Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása. A jogszabályok által megkövetelt nyilvántartások vezetése, szükséges időközönként történő aktualizálása. A vagyon analitikus nyilvántartásának, a vagyonkataszter egyezőségének biztosítása. 12. A gazdálkodási tevékenységről, az önkormányzat költségvetésének időarányos teljesítéséről rendszeres tájékoztatás a döntéshozók számára. 13. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának szabályszerű, naprakész vezetése 14. A FEUVE rendszer napi munkavégzés során történő betartása, különös tekintettel az egyes gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlására. 15. Jogszabály által előírt nyilvántartások pontos, precíz vezetése. 16. Község honlapján a közérdekű adatokat tartalmazó nyilvántartások folyamatos közzététele. 17. Köztemető üzemeltetésének felügyelete 55

16 18. Az illetéktörvényben foglalt rendelkezések maradéktalan betartása a mindennapi munkavégzés során. 19. Iktató program teljes körű használata, kiemelt figyelemmel a megváltozott ügyintézési határidőkre, valamint az új irattári tervben, illetőleg az iratkezelési szabályzatban foglaltakra. 20. Hatósági statisztikák pontos, határidőben történő elkészítése. Teljesítménykritériumok a) Feladat és problémamegoldás / információkezelés és feldolgozás, problémára való nyitottság/ b) felelősség / szervezet iránti lojalitás, szabálytudat, fegyelmezettség/ c) felkészültség / szakmai ismeretek alkalmazásának szintje, számítástechnikai ismeretek alkalmazásának szintje/ d) csapatmunka 2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a évi egyéni teljesítménykövetelményeket, - a köztisztviselők évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal és december. 31. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy - a meghatározott teljesítménycélok alapján dolgozza ki a Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket, - a Jegyző évi teljesítményértékelését december 31-ig végezze el. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal és december. 31. E g y e b e k : évben a vállalkozó háziorvos részére 60 eft készenléti díjat állapított meg a képviselőtestület, vizitdíj eltörlésének ellentételezésére. A háziorvos jegyzőkönyvben nyilatkozta, de a kérelmében is leírta, hogy tisztában vagyok az Önkormányzat költségvetési problémáival, ezért a rendelkezésre állási díjat csak a finanszírozásunk megfelelő mértékű átalakításáig kívánom felvenni. Ez tudomásunk szerint már régen megtörtént, azonban a háziorvosunk nem mondta vissza a készenléti díj összegét, tehát törvénytelenül veszi fel a mai napig. Illetékeseket megkérdeztünk, tájékozódtunk arról, hogy az önkormányzat köteles-e a háziorvos részére készenlétet fizetni, és a válasz az volt, hogy nem. Ezért javaslom a képviselőtestület felé, hogy március l-től vonjuk meg ezt az összeget a háziorvostól. 56

17 Buhajla János képviselő: Támogatom a javaslatot, eddig is törvénytelenül vette fel minden hónapban. Dr.Németh Károly jegyző: A háziorvossal kötött szerződésnek ide vonatkozó része lett módosítva, a 16/2008.(IV.15.) KT.számú határozatával, a következők szerint: Buj község Önkormányzata képviseletében Frank Sándor (Buj, Rákóczi 1.,) valamint a Praxis-Buj Kft képviseletében, Dr.Balogh Roland ügyvezető között Buj község háziorvosi feladatok ellátásának biztosítására január 14-én megkötött szerződés 5.pontját április 1. napjával az alábbiak szerint módosítja. 5. Megbízó a 2.) pontban foglalt feladatok ellátásáért a megbízott részére az alábbi díjazást fizeti: - iskola-egészségügyi feladatok biztosításáért az Egészségbiztosítási Pénztár által e címen utalt mindenkori összeget, - a hétköznapi 10 órás rendelkezésre állásért, az OEP által finanszírozott 8 óra felett, havi Ft összeget. Toma László képviselő: Javaslom, hogy az ANTSZ-től egy hivatalos állásfoglalást kérjünk, az ügyelet és a rendelési idő között kieső 2x1 órára, és ha ez meglesz, akkor le leszünk fedve. Amennyiben a készenléti díj megszűntetéséhez több kérdés, hozzászólás nincs, úgy azt szavazásra teszem fel. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, l tartózkodással, nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2011.(II.28.) KT önkormányzati h a t á r o z a t a Képviselő-testületi a 16/2008. (IV.15.) KT számú határozatát visszavonja március 1 napjával, és a megállapított Ft készenléti díjat június 1. napjával megszünteti. Az iskola mellett lévő önkormányzat tulajdonában lévő építési telek megvásárlására két kérelem érkezett a képviselőtestülethez, az egyik Fazekas András képviselőtársamtól, a másik Virág Zsolt virágboltot üzemeltetőtől. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a telekvásárlásra beérkezett kérelmeket, és támogatják az eladást Fazekas András részére, Virág Zsolték 57

18 részére, pedig a volt iskola bejáratánál, virágbolt létesítésére egy kisebb területet tartós bérletbe javasol felkínálni. Fazekas András képviselő: Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a szóban-forgó telket vállalkozás céljára szeretném megvásárolni, egy autószerelő, autómosó, és egy gumis műhelyt tervezek építeni. Ez a telek önmagában nem elegendő a vállalkozáshoz, de a lakásom kertje és ez a terület összejár, ezért a kettő együtt alkalmas a beruházás megvalósítására. A bizottsági ülésen 1 mft-os összeget közölt a polgármester úr irányárnak, melyre javasoltam, hogy egy független értékbecslővel fel kellene értékeltetni, és akkor senkit nem érhet támadás az értékesítést illetően. Toma László képviselő: Támogatom teljes mértékben a képviselőtársam elképzelését, nagyon örülök, hogy fiatal létére egy olyan vállalkozásba kezd, ami a településen még nincs. Kérdésem, hogy nem kell-e meghirdetni az ingatlant értékesítésre, mivel önkormányzati tulajdon. Dr.Németh Károly jegyző: A vagyonrendeletünkben forgalomképes ingatlanként szerepel, a testületnek kell az értékesítéséről dönteni. Az Ügyrendi bizottság feladata az ingatlan eladásának nyilvános tárgyaláson történő értékesítése, amit a képviselőtestület elfogad. Az ingatlan meghirdetését eladásra hirdetőtáblán elegendő közzétenni. Azt azonban én is helyesnek tartom, hogy egy független értékbecslő értékelje fel a területet, és akkor valóban nem érhet támadás senkit. Ha a testület úgy dönt, hogy kérjünk fel szakértőt, akkor javaslom, hogy a következő ülésen térjünk vissza. Most arról azonban dönteni kell a képviselőtestületnek, hogy elidegenítsük-e az ingatlant. Aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat tulajdonát képező iskola melletti ingatlant elidegenítsük, és külső szakértő állapítsa meg, hogy az mennyit ér, kérem szavazzon. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a képviselőtestület úgy határozott, hogy az általános iskola mellett található, önkormányzati tulajdonban lévő telket elidegeníti, melynek forgalmi értékét független ingatlanszakértő állapítsa meg. Döntött továbbá a képviselőtestület arról is, hogy Virág Zsolt részére virágbolt létesítése céljára, a régi iskola bejárata melletti földterületet tartós bérletbe adja, havi Ft-os bérleti díj ellenében. 58

19 A bölcsőde konyhájának az iskolai konyhába történő áthelyezése folyamatban van, ehhez az ANTSZ állásfoglalást adott, hogy megfelelőnek tartja az összevonást. Véleményem szerint egy ilyen lehetőséget ki kell használni, mert ezzel is pénzt tudunk megtakarítani. Kérem a képviselőtestület döntését ebben a kérdésben. Dr.Németh Károly jegyző: Az ANTSZ szakembere személyesen volt kint, a helyszínen együtt megnéztük, és alkalmasnak találta összevonásra. A bölcsőde beruházásnál vállalt kötelezettségeket nem befolyásolják a konyha összevonása. A jelenlegi konyhát nem lehet megszűntetni, az melegítésre továbbra is fenn kell tartani. Még egy állásfoglalásra van szükség, amit az Állategészségügytől kell megkérni, az étel átszállítása miatt. Aki azzal egyetért, hogy március l-től a főzési feladatokat az iskolában működő konyha lássa el, kérem szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: Buj Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(II.28.) önkormányzati határozata A képviselőtestület 1./ március 1-től a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Óvoda, Könyvtár látja el a főzőkonyhai tevékenységet az önkormányzati bölcsőde tekintetében. A két intézmény összevonásra kerül júliusától, a bölcsőde szervezeti önállósága megszűnik. 2./Az 1-es pont abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszer biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság szakvéleménye megérkezik, és hozzájárulását adja a konyha átszervezéshez. Felelős: Jegyző, Polgármester Értesül: a szakvélemény megérkezését követően a bölcsődevezető és általános iskola igazgatója. A bölcsőde önállóságának megvonását júliustól tervezzük, és úgy, mint az óvoda, az iskola irányítása alá fog tartozni. Munkácsiné, az iskola igazgatója lesz megbízva mindhárom intézmény vezetésével. Az általunk tervezett lépésre egy szakértőt szeretnénk felkérni, ennek költsége 50 eft-ba fog kerülni, és ha a szakértő véleménye megérkezik, akkor ismét visszatérünk az összevonásra. A következő, amiben határozni kell a képviselőtestületnek, hogy Paszab település is ki kíván lépni a Szociális Alapszolgáltatási Központból. Ebben az esetben semmilyen hátrány nem ér bennünket, mert csak papíron voltak benne. Aki a kilépéssel egyetért, kérem, szavazzon. 59

20 A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a képviselőtestület a Szociális Alapszolgáltatási Központ együttműködési megállapodását úgy módosítja, hogy Paszab község tagságát, május l. napjától kérésére megszűnteti. A temetőgondnok tudomásunkra hozta, hogy nem kíván áthelyezéssel menni a vállalkozóhoz. Azt mondta, hogy szüntessük meg a munkaviszonyát, és a munkaviszony megszűntetéssel járó juttatásokra igényt tart. A temetőgondnok a munkatörvénykönyv alapján volt foglalkoztatva, 14 év munkaviszonnyal rendelkezik, mely után 30 nap felmondás, 20 nap felmentés illeti meg. Havi illetménye 6 órai foglalkoztatásra Ft volt. Ez az önkormányzatot kb. 200 eft+ járuléka erejéig terheli, és a felmentési idő felét le kell dolgoznia. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy ezen a szakfeladaton felszabadult álláshelyet nem kívánjuk betölteni. Aki azzal egyetért, hogy a temetőgondnok munkaviszonyát megszüntessük, és a munkaviszony megszűnés után járó juttatásokat kifizessük részére, kérem szavazzon. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011.(II.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a a képviselőtestület Benő József (sz: Buj, február 04., an: Szentesi Julianna, Buj, Dózsa 2.szám alatti lakos) temetőgondnok munkaviszonyát március l-től megszűnteti, a Mtk alapján rendes felmondással. Felmondási idő 50 nap, végkielégítés összege 3 havi munkabér, ( Ft/hó). Munkavégzés alól 25 napra mentesül. Felmentési idő alatt a munkavállaló részére járó éves szabadságát kiadja, esetlegesen fennmaradó szabadságot megváltja a munkáltató. Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy az iskolához nyert energetikai pályázatot nem tudjuk bevállalni, mert nagyon sok önerő szükséges hozzá. Várunk egy kedvezőbbre, és majd ismét benyújtjuk. A következő javaslatom, hogy az intézményekben a vegyes tüzelést vissza kell állítani, mert hatalmas pénzeket kell fizetni a fűtés idején. Ha ezt meg tudnánk valósítani, akkor éves szinten kb. 10 mft-ot tudnánk megtakarítani. Ezen, minden képviselőtársam gondolkodjon, és a későbbiekben visszatérünk. 60

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jelen vannak: Csicsek Zoltán alpolgármester Bálint László alpolgármester K.Nagy László képviselő Bai Lászlóné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben