PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS"

Átírás

1 Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A K É P Z É S E K PÉNZÜGY ÉS GAZDÁLKODÁS TANANYAG Budapest február

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSZÓ... 4 I. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE Gazdasági vállalkozás Számvitel fogalma A számvitel területei Számbavételi területek Gazdálkodó szervezetek formái Számviteli törvény hatálya szerinti beszámolásra kötelezett szervezetek Számviteli törvény és a kiegészít kormányrendelet hatálya szerinti beszámolásra kötelezett szervezetek Számviteli törvény hatálya alá nem tartozók A szabályozás mérföldkövei Magyarországon dióhéjban A szabályozás jogi környezete A Beszámolók fajtái Éves beszámoló Egyszersített éves beszámoló Egyszersített beszámoló (mérleg és eredmény-levezetés) Összevont (konszolidált) éves beszámoló ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BI. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE II. MÉRLEGTANI ALAPFOGALMAK A vállalati vagyon A mérleg fogalma és struktúrája A mérleg A mérleg elirt struktúrában készül: A mérleg felépítése A mérlegcsoportok meghatározása A mérlegtételek értékelése (vázlatos áttekintés) ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BII. MÉRLEGTANI ALAPFOGALMAK III. A LELTÁROZÁS A leltárral szemben támasztott alaki követelmények Leltárértékelés A leltározás módja ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BIII. LELTÁROZÁS IV. MÉRLEGVÁLTOZÁSOK (GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ALAPTÍPUSAI) Gazdasági esemény Mérlegcélok, mérlegelméletek Mérlegfajták Mérlegösszefüggések A mérlegcsoportok meghatározása ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BIV. MÉRLEGVÁLTOZÁSOK V. KIADÁS, KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BV. KIADÁS, KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS VI. KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA Megjelenési forma szerint Anyagjelleg költségek Személyi jelleg költségek Bérjárulékok Személyi jelleg egyéb kifizetések Értékcsökkenési leírás Elszámolhatósági mód szerint Volumenhez való viszony szerint /69

3 ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BVI. KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA VII. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS ALRENDSZEREI Áttekintés Az államháztartás nagy alrendszerei A központi költségvetés szerkezeti rendje: A központi költségvetés bevételei A központi költségvetés kiadásai Az elkülönített állami pénzalapok Az önkormányzatok költségvetése (A feladatait a költségvetésébl finanszírozza. Normatív támogatás. Szabályok. A költségvetés megalkotása, elfogadása és teljesítése.) A költségvetés Gazdálkodás az államháztartásban és az ellenrzés A Kincstár A költségvetési szervek gazdálkodása A költségvetési szerv alapítása és megszüntetése Költségvetési szervek gazdálkodása Az államháztartás információs és mérlegrendszere Az államháztartás számvitele Az államháztartási pénzügyi ellenrzés Folyamatba épített, elzetes és utólagos vezeti ellenrzés Bels ellenrzés Az államháztartási bels pénzügyi ellenrzés központi harmonizációja és koordinációja Támogatások ellenrzése Az adók és más befizetések ellenrzése Az államháztartás szabályozásának kérdése A társadalombiztosítási alrendszer Az egészségügy ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BVII. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS ALRENDSZEREI VIII. A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS A költségvetési irányelvek összeállítása A költségvetési javaslat kidolgozása A helyi önkormányzatok költségvetési javaslata A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetési javaslata Az elemi költségvetés jóváhagyása Elirányzat-módosítás A költségvetési elirányzatok felhasználása A személyi juttatási elirányzat és a létszám tervezése, felhasználása Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés ALAPFOGALMAK ÉS ELLENRZ KÉRDÉSEK BVIII. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS /69

4 ELSZÓ A tananyag alapveten segédeszközként, vezet fonalként szolgál. Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy nem könny területekrl van szó. Bár mindegyik rendelkezik jelents megszilárdult szellemi tkével, de és ugyanakkor egyben cseppfolyós állapotban vannak abban az értelemben, hogy folyamatosan változnak, alakulnak. Maga a közigazgatás területe oly mértékben bonyolult rendszer, amely szinte eleve kizárja, hogy egyszer és mindenkorra lezárt álláspontok fogalmazódjanak meg a gazdálkodását, mködését illeten. Igyekeztünk úgy áttekinteni ezeket a területeket, hogy minden meghatározó szegmense benne legyen a tárgyalás menetében. Ennek ellenére, olyan nagy az anyag és maga a terület, hogy mindenképpen szelektálni kellett. Így a hangsúlyokkal kellett játszani, és egy olyan tárgyalási menetet kialakítani, amelyre felfzhet a vonatkozó tudás- és ismeretanyag. Számvitel, mérleg, költségvetés, államháztartás. Ezek lehetnek itt a kulcsszavak az anyagban való eligazodáshoz. Remélhetleg célunkat elértük. Ennek legautentikusabb jele természetesen a könyv használóinak esetleges pozitív visszajelzése lehet. Hozzá kell tennünk, hogy az nem mentesíti azonban az anyag tanulmányozóját amennyiben mélyebben akar elmerülni az anyagba a kiterjedt irodalom tanulmányozásától. Leginkább az alapok tisztázására és rendszerezésére törekedhettünk. Bízván a tananyag tényleges használhatóságába kívánunk sikeres elrehaladást tanulmányozóinak. 4/69

5 I. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE A számvitel a gazdaság valamennyi szerepljének akar és tud nemcsak a befektetési kockázatának csökkentése érdekében - információt szolgáltatni. A jelenlegi számviteli beszámoltatási rendszerünkben kiemelten érvényesül a tulajdonosok és a befeketetk kockázatának védelme Gazdasági vállalkozás Alapveten reáleszközök összessége, amelyet tulajdonosa saját érdekének megfelelen mködtet. A vállalat mködése során sok természetes és jogi személlyel kerül kapcsolatba, akik érdekeiktl függen eltér követelményeket támaszthatnak a társasággal szemben. Ezt a sokszálú kapcsolatrendszert felfoghatjuk úgy is, mint egy nagy koalíciót amelyben elsdleges szerepl a tulajdonosok csoportja. A tulajdonosokon kívül természetesen a koalíció tagjai mindazok a partnerek, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülnek a vállalattal, és amelyek különféle esetenként eltér érdekeket képviselnek. A koalíció szerepli és érdekirányultsága A tulajdonosok érdeke, hogy gazdagságuk hosszú távon növekedjék (nem kizárva a rövid távú növekedést sem), ezt pedig úgy érhetik el, ha növelik vállalkozásuk értékét. A tulajdonosok eminens érdeke tehát, hogy tkéjük befektetésével biztonságos, idben és mennyiségben is megfelel bevételhez jussanak. A részvénytulajdonosok bevétele két forrásból származhat: egyrészt az adózott nyereség után kifizetett osztalékból, másrészt az eladáskor realizált árfolyamnyereségbl. Jövedelmük akkor lesz az elvárt mérték, ha a piac megfelelen értékeli a vállalat kilátásait, amely értékelésnek alapja a vállalat értékének növekedése. A részvénytársaságban a tulajdon és a vezetés elválik egymástól. A tulajdonosok számosságuknál fogva nem képesek egységes fellépésre, általában nincs is szándékukban, hogy beleszóljanak a vállalat ügyeibe, amíg azt számukra megfelel módon mködtetik. Ezért kénytelenek megbízni valaki(ke)t érdekeik képviseletével, vagyis azzal, hogy a tulajdonukban lev vállalatot számukra kedvez módon mködtessék. Az érdekképviselettel megbízott vezetk cselekedeteit számos dolog vezeti abba az irányba, hogy valóban a részvényesek érdekeit figyelembe véve döntsenek. A hitelezk abban érdekeltek mivel pénzeszközöket bocsátanak a társaság rendelkezésére ideiglenes jelleggel, meghatározott idre, kamatfizetési kötelezettség mellett, hogy a társaság kamatfizetési kötelezettségének és a hitel törlesztésének idben és a szerzdésben szabályozott nagyságrendben tegyen eleget. A társaság ezeknek a kötelezettségeknek akkor tud eleget tenni, ha olyan tevékenységet, beruházást valósít meg, amelynek pénzáramlásai fedezetet nyújtanak tartozásai kiegyenlítésére. S miben áll a vállalatvezeti érdek? Az alkalmazott vállalatvezetk jövedelme általában egyrészt fix fizetésbl, másrészt a gazdálkodási teljesítménytl függ jövedelembl tevdik össze. A vezetk fix fizetése nagyrészt attól függ, hogy a tulajdonosok mennyire elégedettek munkájukkal. A teljesítményfügg jövedelmük ezzel szemben legtöbbször közvetlenül kapcsolódik az elmúlt idszak nyereségének nagyságrendjéhez. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosok elégedettségét is nagymértékben befolyásolja a kifizethet osztalék, leegyszersítve a kérdést azt mondhatjuk, hogy a vállalatvezetk érdeke általában az eredmény 5/69

6 nagyságához kapcsolódik. A gazdálkodási eredmény hosszú távon növeli a vállalati értéket, de rövidtávon érdekkonfliktusok léphetnek fel. A munkavállalók abban érdekeltek, hogy növekedjen a keresetük, javuljanak a munkakörülményeik és a szociális ellátottságuk, illetve munkahelyük biztos legyen. Ezeket a munkáltató számukra akkor tudja biztosítani, ha a vállalat mködése megfelel, ha folyamatosan nyereséget termelnek. Tehát a munkavállalóknak is az az érdeke, hogy minél nagyobb legyen a vállalat értéke. A piaci partnerek (a vevk és a szállítók) a vállalatot a piac olyan szegmensének tekintik, ahol beszerezhetik, illetve realizálhatják a mködésükhöz szükséges, vagy mködésükbl ered anyagi és szellemi javakat. Érdekük tehát abban áll, hogy a piacnak ez a része biztonságosan mködjön és tegye lehetvé kitzött céljaik elérését. Az állami költségvetés alapveten jövedelem-elvonás (adó) formájában kapcsolódik a vállalathoz és abban érdekelt, hogy adózáson keresztül bevételei folyamatosan növekedjenek. Ez úgy lehetséges, ha a vállalat képes növekv nyereséget termelni. A koalíciós tagok érdekérvényesítési képességei írott vagy sokszor íratlan szabályok szerint alakulnak. A társaság szervezeti formájától és nagyságától függen eltér befolyásolási és intézkedési lehetségeik lehetnek. Hogyan lehet a tulajdonosok (és a hitelezk) érdekét védeni? Többféle intézményesített, jogszabályokkal körülbástyázott megoldást találhatunk: A pénzügyi számvitel arra hivatott, hogy a szervezet valósághen informálja partnereit (tulajdonosok, jövbeni befektetk, szállítók, vevk, kormányzati szervek, stb.) vagyoni, jövedelmi és pénzügyi állapotáról, illetve az azokban bekövetkezett változásokról. A tulajdonosok tudni akarják, hogy a befektetett tkéjük nagysága, értéke, jövedelmezsége hogyan alakul és az elért jövedelem nagyságát milyen tényezk befolyásolják? A munkavállalók és érdekképviseleti szerveik arra kíváncsiak, hogyan alakult a keresetük nagysága: milyen mértékben növekedhet és biztosítva van-e a jövbeni foglalkoztatásuk? A hitelezket az érdekli, hogyan alakul a hitelek jövbeni törlesztése, eleget tud-e tenni a cég a kamatfizetési kötelezettségének? Hogyan alakul a cég likviditása, pénzügyi helyzete? A vevk és a szállítók szempontjából nem mindegy, milyen a gazdálkodó kapcsolata a piac többi szerepljével, kiegyensúlyozott-e a mködése, és biztosított-e a cég hosszú távú fennmaradása? A kormányzati képviselk (APEH 1, Önkormányzatok, VPOP 2, stb.) arról tájékozódnak, hogy mekkora a cég adóvisel képessége, illetve érdekeltek abban, hogy a cég mindenkor eleget tegyen elírt adó- és egyéb befizetési kötelezettségeinek. A vállalat vezetését szakértk kísérik figyelemmel. Többek között a hitelez bankok figyelik, hogy milyen a vezetés tevékenysége, hogyan fejldik a vállalat, de a legkomolyabb felügyeletet az igazgatóság jelenti. A tulajdonosok érdekeiknek közvetlenül a közgylésen szerezhetnek érvényt. A vezetket ösztönzési rendszerek terelik a helyes irányba. Ilyen például a vállalati részvényekre jogosító opció. A vezeti pozíciókért verseny folyik a vállalaton belül, ezért a nem megfelel vezetket kiszorítják az energikusabb menedzserek. Ezen kívül a gyenge eredményeket felmutató cégnek komoly esélye van arra, hogy egy küls cég elnyeli. A vállalat összevonások pedig általában új, friss vezetgárda felállításával járnak. 1 Adó és Pénzügyi Ellenrzési Hivatal 2 Vám- és Pénzügyrség Országos Parancsnokság 6/69

7 1.2. Számvitel fogalma A számvitel (pénzügyi számvitel) a vállalkozás mködése során bekövetkezett gazdasági események - elre meghatározott rendszerben történ o megfigyelése, o mérése, o feljegyzése, o ellenrzése, o elemzése, o közlése. A számvitel fogalma tágabb, mint a könyvvitelé, hiszen a gazdasági események feljegyzésén, rögzítésén túl magába foglalja a kalkuláció (költség- és önköltségszámítás, árkalkuláció), a beszámolás (leltározás, mérleg- és eredménykészítés, elemzés) és az információk szolgáltatásának folyamatát is A számvitel területei A számvitel két nagy ága: a pénzügyi számvitel és a vezeti számvitel (ld. késbb). A pénzügyi számvitelen belüli f területek: 1. Információszolgáltatás 2. Beszámoló rendszer a. Leltározás b. Mérleg- és eredménykészítés c. Elemzés 3. Kalkuláció a) Költség-, önköltségszámítás b) Árkalkuláció 4. Könyvvezetés (könyvvitel): - Speciális eszközei (dokumentumai): napló, számla, összesít-ellenrz kimutatások - Elméleti és módszertani ismeretek: 1. egyszeres könyvvitel: 2. ketts könyvvitel 3. számlaelméletek 5. Bizonylati rend 1.4. Számbavételi területek Tzsde 7/69

8 A gazdaságban zajló folyamatokra érzékenyen reagál. Visszatükröz olyan a cégértékre ható jelenségeket is, amelyre a számbavétel jelenlegi módszerei alkalmatlanok (pl. A menedzsment értéke), ugyanakkor olyan spekulativ hatások is beleszolnak a részvényárfolyamok alakulásába, amelyek nincsenek köszön viszonban a tényleges gazdasági folyamatokkal. Vagyonérték-becslés A vállalatnál lév vagyonhalmaz valamilyen szempont szerinti felmérése alkotja a vagyonértékelés folyamatát. A vagyonérték tulajdonképpen a vállalat eszközértéke mínusz az összes kötelezettség (hitel, jelzálog). Ezért a vagyonértékelés alapveten az eszköz értékelését jelenti, hiszen a kötelezettségek könyv szerinti értéke általában jól tükrözi a kötelezettségek tényleges értékét. Viszont a vagyonértékelés több is az eszközök értékelésénél, mivel a vagyoni helyzet értékelését is magában foglalja. Ez három dolgot tartalmaz: a vállalat piaci és marketing helyzetének értékelését, a menedzsment értékelését, az elmúlt három-öt év fejldési tendenciáinak értékelését, ahol a hangsúly a pénzügyi, illetve vagyoni helyzet rögzítésén van. Cégérték, vagy üzletértékbecslés A vagyonmérleg statikus, adott idpontban felmért adatokat, eszközállományt rögzít. Az üzletértékelés során azt akarjuk megtudni, hogy a vállalat (részleg) mint üzleti vállalkozás mennyit ér. A vállalat megvásárlása során nem az eszközhalmazt (vagyont), hanem annak tartós jövedelemtermel képességét szerezzük meg. Ezt a jövedelmet, pontosabban a jövbeni pénzáramlást kell felmérni ahhoz, hogy megállapíthassuk, mennyit ér ma a vállalat. A vagyonértékelésnél tehát bvebb és más jelleg számításokat kell végezni, ezt nevezzük üzletértékelésnek az így kapott értéket üzleti értéknek. A vállalat értéke nagyságrenddel is alacsonyabb lehet, mint a vagyonértéke. Az üzletértékelés a vállalatot dinamikájában vizsgálja (elmúlt három-öt év, jövbeni három-öt év). Pénzügy A gazdasági folyamatokat a pénzmozgásokon keresztül ragadja meg. A cég folyamatos müködésének egyik fontos feltétele a finanszirozás, amelybe beletartozik a befektetési döntések finanszirozási forrásainak megteremtése éppúgy, mint a folyamatos müködés finanszirozása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a müködési kiadásokat a müködésbl származó bevételekbl lehessen fedezni, és ezek a bevételek a kiadások fizetési határidejekor álljanak rendelkezésre. Pénzügyi számvitel (Financial Accounting) A pénzügyi számvitel arra hivatott, hogy a cég informálja küls partnereit (tulajdonosok, befektetk, szállítók, vevk, kormányzati szervek, stb.) vagyoni, jövedelmi és pénzügyi állapotáról, illetve az azokban bekövetkezett változásokról. Vezetési számvitel (Management Accounting) A vállalkozás egészének teljesítképességét kifejez globális értékadatok és mutatók mellett - amelyek elsdlegesen kifelé biztosítják a tájékoztatást - szükség van olyan bels információs rendszerre, amely tájékoztatja a vezetket a vállalkozáson belül a termel, szolgáltató, irányító, stb. egységeinek gazdálkodásáról, az egyes termékek, szolgáltatások jövedelemtermel képességérl, az idszak során felmerül költségek jellegérl, és 8/69

9 egyéb, a gazdálkodás kézbentartásához szükséges információkról. A vezetési számvitel célja, hogy olyan bels számviteli információs rendszer mködjön, amely a vezetés igényei szerint gyjti, tagolja az elsdleges számviteli információkat, s így hozzájárul a vezeti döntések számszaki megalapozásához. A vezetési számvitel feladata, hogy legalább az alábbi területek vonatkozásában biztosítson rendszeres, megbízható információkat: a nyereség illetve veszteség mérése, részletes jelentés a vállalkozás mködésének pénzügyi kihatásairól, összehasonlítás az üzleti tervvel és a prognózisokkal (terv-tényelemzés), ezen belül különösen tartalmazza a költségelirányzatokat, és elrejelzéseket, a költségszámításokat és az eltérések elemzését. A pénzügyi számvitel információira az a jellemz, hogy egy év lezárását követen mutathatók be, amikor az események befolyásolására már nincs érdemi lehetség. A jelenlegi gyorsan változó gazdaságban a megbízható, de késedelmes információk nem használhatók olyan döntési helyzetekben, amikor a késedelem az üzlet elvesztésének kockázatával jár. A vezetési számvitelbl nyert információkra a gyors és ésszer vezeti döntések meghozatalához van szükség, ez a körülmény elfogadhatóvá teszi, hogy ezek az információk némileg pontatlanabbak legyenek a pénzügyi számvitel információinál - persze tendenciájukban legyenek igazak és maradjanak az elfogadható tréshatáron belül - ha így az adatok hozzáférési ideje lényegesen lerövidíthet. Sok esetben a végleges, ellenrzött számviteli információk nem mutatnak lényeges eltérést a vállalkozó becsléséhez képest. A jó vállalkozó (vezet) arra törekszik, hogy a döntései megalapozására szolgáló puha információk minél gyorsabban elérhetk legyenek és emellett lehetleg kis hibahatárral, jól prognosztizálják a majdani számviteli tényadatokat. Fbb eszközei: - vezetésorientált költség- és teljesítményszámítás a. a vezetést érdekl információk összegyjtése, elemzése és feldolgozása b. költségtervezés, költségfelosztás c. elirányzatok és tényadatok szembeállítása d. eltéréselemzés - gazdaságossági számítások a. fedezet-számítások b. beruházás-gazdaságossági számítások c. kockázatelemzés - pénzügyi számítások a. napi pénzügyi helyzet elrejelzése b. pénzügyi terv (3-12 hó) kidolgozása c. tkelekötési terv Kontrolling A szakszer döntések érdekében a vezetés nem támaszkodhat csak a vezetési számvitel adataira, hiszen azokból - jellegüknél fogva - csak a múlt- és jelenbeli információk érhetk el. Ki kell egészíteni ezeket olyan becslésekkel, tervadatokkal, azaz jövre vonatkozó információkkal, amelyek alapján a döntés következményei - akár több kimenetben is - szimulálhatók. A számviteli adatok és statisztikai 9/69

10 becslések együttesen a kontrolling tevékenységbe tartoznak, s mint ilyenek a jelen és jövbeli mködést segítik Gazdálkodó szervezetek formái Számviteli törvény hatálya szerinti beszámolásra kötelezett szervezetek - Jogi személyiség nélküli társaságok (pl. bt.) - Jogi személyiség társaságok (pl. kft., rt.) - Közös vállalatok - Szövetkezetek Számviteli törvény és a kiegészít kormányrendelet hatálya szerinti beszámolásra kötelezett szervezetek - Költségvetési intézmények, államháztartás szervezetei - Egyéb szervezetek o Minisztériumok, tárca nélküli minisztériumok, államhatalmi és országos hatáskör szervek, o MTA és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek o Helyi önkormányzatok, és helyi kisebbségi önkormányzatok, és költségvetési szerveik o Elkülönített pénzalapok és azok kezeli o Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítási költségvetési szervek o Vagyonkezel szervezetek, o stb. o a lakásszövetkezet, a társasház, a társadalmi szervezet, a köztestület, az alapítvány, a nyugdíjpénztár, az egyházi szervezetek, az ügyvédi iroda, stb Számviteli törvény hatálya alá nem tartozók - Fióktelepek (külföldi székhely vállalkozás magyarországi képviselete) o Nyilvántartási kötelezettségét a társasági adóról és osztalékadóról szóló tv. írja el - Egyéni vállalkozók, polgári jogi társaságok, építközösségek o Nincs beszámolási kötelezettségük, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartoznak tól az eva hatálya alá es gazdálkodók (a jogi személyiség társaságok körébl) kikerülnek a számviteli törvény beszámolási kötelezettsége alól 1.6. A szabályozás mérföldkövei Magyarországon dióhéjban Kereskedelmi törvény LIII. Cikkely elírja az üzleti könyvek kötelez vezetési kötelezettségét 10/69

11 Kereskedelmi törvény XXXVII. cikkely szabályozza az üzleti könyvek vezetési módját valamint a leltár és mérlegkészítési kötelezettséget és a mérlegben szerepl vagyonrészek értékének megállapítási módját évi V. tvc. és végrehajtási rendelete bevezette a hites könyvvizsgálói képesítést és meghatározta a feladatát január 1. A Forintmérleg rendelet, és a KÁLISZ (Kötelez Általános Ipari Számlakeret) bevezetése sz. tvr. a számvitelrl Célja: az eredmény megállapításának szabályszersége (a valódiság helyett), bevezetésre kerül az Egységes Népgazdasági Számlakeret Évi XVIII. TV a számvitelrl Célja: a megbízható, valós összkép szolgáltatása, amellyel elssorban a tulajdonosok, befektetk, hitelezk érdekeit védi évi C. Törvény a számvitelrl az évi törvény újrakodifikálása 1.7. A szabályozás jogi környezete Általános feltételrendszer évi CXLIV. Törvény a gazdasági társaságokról évi IL. Törvény a csdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról Szerzdéskötés feltételrendszere évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvrl Gazdasági szabálysértések és bncselekmények évi IV. Törvény a Büntet Törvénykönyvrl Adózási feltételrendszer - A társasági adóról és osztalékadóról (1996. évi LXXXI. tv.) - Az általános forgalmi adóról (1992. évi LXXIV. tv.) - A személyi jövedelemadóról (1995. évi CXVII. tv.) - Az adózás rendjérl (1990. évi XCI. tv.) Devizagazdálkodási feltételrendszer évi XCV. Törvény a devizáról Számviteli feltételrendszer: évi C. Törvény a számvitelrl - Vállalkozások: saját számviteli politika - Külön elírásokkal szabályozott intézmények, szervezetek: törvény és/vagy kormányrendelet 1.8. A Beszámolók fajtái Éves beszámoló 11/69

12 Mindenki éves beszámolót köteles készíteni, aki ketts könyvvitelt vezet, és nem tartozik a 2,3,4 alá, illetve a részvénytársaság. Az éves beszámoló részei: - Mérleg: Nyilvános, a Cégbírósághoz be kell nyújtani. - Eredménykimutatás: Nyilvános, a Cégbírósághoz be kell nyújtani. - Kiegészít jelentés: Nyilvános, a Cégbírósághoz be kell nyújtani. - Üzleti jelentés: Korlátozottan nyilvános, a cég székhelyén bárki megnézheti. Az éves beszámolót készítk ketts könyvelést vezetnek. Éves beszámolót minden vállalkozó készíthet, ha akar (a törvény felülrl nem korlátoz, csak azt írja el, hogy ki mentesülhet az éves beszámoló készítése alól. Ld.2-4-be tartozókat) Egyszersített éves beszámoló Azok a vállalkozások készíthetik, amelyek ketts könyvvitelt vezetnek és az alábbi három érték közül kett a határérték alatt van egymást követ két évben: Éves nettó árbevétel: Mérleg fösszeg: Létszám: 300 millió forint, 150 millió forint, 50 f. Az egyszersített éves beszámoló részei: - Mérleg: Nyilvános, a Cégbírósághoz be kell nyújtani. - Eredménykimutatás: Nyilvános, a Cégbírósághoz be kell nyújtani. - Kiegészít jelentés: Nyilvános, a Cégbírósághoz be kell nyújtani. Nem készíthet egyszersített éves beszámolót akkor sem, ha a fenti kritériumoknak megfelelne: - a részvénytársaság - a konszolidálásba bevont vállalkozás - a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe - és akinél az üzleti év eltér a naptári évtl (külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe, pénzintézeti vállalkozások Egyszersített beszámoló (mérleg és eredmény-levezetés) - iskolai szövetkezet, - jogi személyiséggel rendelkez munkaközösség, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság készítheti, ha két egymást követ évben 50 millió alatt az éves nettó árbevétel (függetlenül a foglalkoztatottak létszámától és a mérleg fösszegétl) Egyszeres könyvvezetést és egyszersített beszámolót a vállalkozó legfeljebb a december 31.-ig tartó üzleti évrl lehet készíteni, és csak azok, akik a törvény hatályba lépésekor is azt készítettek. Vezethetnek ketts könyvvitelt, és kötelesek áttérni. 12/69

13 Összevont (konszolidált) éves beszámoló GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK Ha anyavállalatnak minsül egy, vagy több vállalkozáshoz fzd viszonyában, vagyis az alábbiak értelmében közvetlenül, vagy leányvállalatán keresztül meghatározó befolyást képes gyakorolni - a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik 3 (2)1a - más tulajdonosokkal kötött megállapodása alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, 3 (2)1b - tulajdonosként jogosult arra, hogy a vezet tisztségviselk és a felügyel bizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja (3 (2)1c - a tulajdonosokkal történt szerzdés (okirat) alapján dönt irányítást, ellenrzést gyakorol 3 (2)1d Kivétel: mentesithet, ha az alábbi három érték közül kett a határérték alatt van a tárgyévet megelz két évben (összevonás eltti adatok vonatkozásában): - Éves nettó árbevétel: 2,7 milliárd forint - Mérleg fösszeg: 4 milliárd forint - Létszám: 250 f De: éves beszámolót is köteles készíteni és nem készíthet egyszersített éves beszámolót. 13/69

14 Alapfogalmak és ellenrz kérdések BI. Bevezetés a számvitelbe Alapfogalmak Tulajdonosok Hitelezk Munkavállalók Piaci partnerek Állami költségvetés Pénzügyi számvitel Számvitel Számviteli területek Gazdálkodó szervezetek beszámoló Ellenrz kérdések Sorolja fel a koalíció szereplit és funkcióit! Mi a különbség a számvitel és a pénzügyi számvitel között? Mik a számvitel és a számbavétel területei? A gazdálkodó szervezetek szabályozása és annak tartalma. Vázolja a számviteli szabályozás hazai nagy lépéseit! Milyen beszámoló fajtákat ismer? Ismertesse azokat! 14/69

15 II. MÉRLEGTANI ALAPFOGALMAK 2.1. A vállalati vagyon Vagyon fogalmi meghatározása: azon vagyonelemek összessége, amelyek - egyrészt fizikailag megragadhatók, értékelhetk, így az az adott vállalkozásban gazdasági tartalommal bírnak (erforrásként mködnek), és így meghatározható az újratermelési folyamatban betöltött szerepük, megjelenési formájuk, - másrészt meghatározhatók eredetük, származásuk szerint is. ezzel a ketts megközelítéssel biztosítja a számvitel a vagyonváltozások nyomon kisérése során az automatikus ellenrzést. E=F azaz az eszközök értéke (fösszege) = források fösszege Befektetett eszköz Saját forrás Forgóeszköz Idegen forrás Eredmény A vállalkozó vagyoni helyzetét az eszközök és források nagysága, összetétele, bels arányai határozzák meg. A mérleg állapotszemlélet cégdokumentum, amely egy adott idpontra vetítve tükrözi a cég vagyoni, pénzügyi állapotát. A mérleg részint tartalmazza a vállalkozás rendelkezésére álló, leltár szerint is egyeztetett eszközállományát (más néven aktívákat 3 ), részint ezen eszközállomány finanszírozására szolgáló saját és idegen forrásokat (más néven passzívákat 4 ) 2.2. A mérleg fogalma és struktúrája A mérleg - olyan meghatározott formátumú számviteli okmány, amely o számviteli nyilvántartásokra és dokumentációkra épül (szintetika, analitika, leltározás, leltár) o aláírások o hitelesítés o letétbe helyezés 3 Ha az anyagi javakat (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, anyag,- árukészletek, pénzeszközöket) fajtájuk, a gazdasági folyamatban betöltött szerepük szerint vizsgáljuk, ESZKÖZÖKRL (aktívákról) beszélünk. 4 Ha az anyagi javakat eredetük, származásuk szerint vizsgáljuk, FORRÁSOKRÓL (passzívákról) beszélünk. 15/69

16 - az eszközöket és a forrásokat o eszközök aktiválásának (állományba vételének) kritériumai o források passziválásának (állományba vételének) kritériumai - adott idpontra vonatkozóan, o adott idpontra vonatkozik (stock jelleg) o fordulónapra vonatkozik o de a mérlegkészítés idpontjáig megismert, tárgyévre vonatkozó hatásokat is tartalmazza (pl. értékvesztés) - összevontan, megfelelen értékelve o tételes elírások o számviteli alapelvek o választási lehetségek számviteli politikában rögzített változatai - pénzértékben tartalmazza. o belföldi cégek: ezer forintban» jelölése eft (kivétel 100MdFt feltett, mert ekkor millió forintban» jelölése MFt o vámszabadterületi társaságok és deviza-külföldiek: külföldi pénznemben az MNB árfolyamlista szerinti nagyságrendben (a könyveiket és a beszámolójukat ezek a társaságok is magyar nyelven kötelesek vezetni és összeállítani A mérleg elirt struktúrában készül 5 : - forma: egyoldalas (A típusú) vagy kétoldalas (B típusú) - értékrovatok: bázis és tárgy, valamint ellenrzés-önellenrzés rovatok - eszköz-forrás csoportosítások: o fcsoportok (A, B,... G» nagybetkkel) csoportok (I. II.... VII.» római számokkal) tételek ( » arab számokkal)) o tájékoztató adatok (a, b,... stb. Ezek lehetnek részletez és bl adatok is) A típusú, kétoldalas, (mérlegszeren összeállított) mérleg: ESZKÖZÖK FORRÁSOK A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK D SAJÁT TKE I. Immateriális javak I. Jegyzett tke II. Tárgyi eszközök II. Jegyzett, de be nem fizetett tke III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tketartalék B FORGÓESZKÖZÖK IV. Eredménytartalék I. Készletek V. Lekötött tketartalék II. Követelések VI. Értékelési tartalék III. Értékpapírok VII. Mérleg szerinti eredmény IV. Pénzeszközök E CÉLTARTALÉKOK C AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK F KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK 5 Alábbiakban az éves beszámoló részletezettsége szerepel. Az egyszersített éves beszámoló mérlege ettl annyiban különbözik, hogy abban már mérlegtételek nem szerepelnek. 16/69

17 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN B típusú, egyoldalas, fokozatos formában összeállított mérleg: TÉTELEK MEGNEVEZÉSE A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK D EGY ÉVEN BELÜLI KÖTELEZETTSÉGEK E F PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK FORGÓESZKÖZÖK - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (B+C-D-E) G ESZKÖZÖK ÖSSZÉRTÉKE AZ EGY ÉVEN BELÜL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSA UTÁN (A+/-F) H EGY ÉVNÉL HOSSZABB LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Hátrasorolt kötelezettségek I CÉLTARTALÉKOK J SAJÁT TKE I. Jegyzett tke II. Jegyzett, de be nem fizetett tke III. Tketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tketartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény A mérleg fcsoportjai és meghatározásuk: ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A) Befektetett eszközök D) Saját tke B) Forgóeszközök E) Céltartalék C) Aktív idbeli elhatárolás F) Kötelezettségek G) Passzív idbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZÉRTÉKE 6 = FORRÁSOK ÖSSZÉRTÉKE 4 6 Ezt az egyez összeget hívjuk a mérleg fösszegének 17/69

18 A mérlegegyezség elve: Mivel a mérleg a vagyont két szempontból (miben testesül meg és honnan ered) vizsgálja, a mérlegben az összes eszköz megegyezik az összes forrással. Összes eszköz = Összes forrás Ez az egyezség a mérleg természetes alapkövetelménye. Mivel az eszközök alapveten két forrásból erednek az alapképlet felírható a következ módon is: Összes eszköz = Saját tke + Kötelezettségek Mivel a mérlegnek azt is ki kell mutatnia, hogy a vállalkozás vagyonának mekkora részét nem terheli visszafizetési kötelezettség, vagyis mennyi a nettó eszközérték, ezért az alapképletet átalakíthatjuk e célnak megfelelen: Saját vagyon = Összes eszköz - Kötelezettségek Így a saját vagyon egy maradékértékként számítható, mely az eszközöknek a kötelezettségeken felüli része. A tulajdonosok érdekeltsége tehát egy különbözeti érdekeltség a fennmaradó eszközértékre. 7 A saját vagyonba azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek a vállalkozás tulajdonosától származnak, illetve a vállalkozás mködése során elért, és a vállalkozásban visszatartott eredménybl származnak: azaz a saját vagyon éppen a saját forrással egyezik meg. Saját vagyon = Saját tke Végezetül ismerkedjünk meg egy nagyon fontos mutató, a nettó forgótke számításával. A vállalkozás mindazon eszközei, melyek legfeljebb egy évig szolgálják a gazdálkodást, forgóeszköznek minsülnek. A forgóeszközökben megtestesül tke adja a széles értelemben vett forgótkét. A forgótke ennél szkebben is értelmezhet, mégpedig az összes forgóeszköz és a folyó források különbözeteként. E kategória elnevezése: nettó forgótke, (working capital) amelyet ábrás formában is megszemlélhetünk: Nettó forgótke = Forgóeszközök - Rövidlejáratú kötelezettségek MÉRLEG FELÉPÍTÉSE ESZKÖZÖK Befektetett eszközök FORRÁSOK Saját tke Hosszú lejáratú Nettó Forgóeszközök idegen tke forgótke 7 A kiemelések a Számviteli alapismeretek c tananyagból Rövid valók (Nemzetközi Bankárképz Központ, 1994) lejáratú idegen tke 18/69

19 Ismerkedjünk meg az egyes mérlegfcsoportok jelentéseivel: A. Befektetett eszközök: olyan eszközök, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. B. Forgóeszközök: azok az anyagi és egyéb eszközök, amelyek rendeltetésszer használat esetén maximum egy évig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. C. Aktív idbeli elhatárolás: az összemérés elvének érvényesítése miatt elszámolásra kerül tételek. Ide tartoznak a mérleg fordulónapja eltt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követ idszakra számolhatók el (Például a két évre kifizetett bérleti díj összegébl az arányos, következ évet terhel költség tárgyévi eszköznövekedésként). Ugyancsak ide tartoznak az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idszakot illetik. Végül, ha a kötelezettségek vállalása ellenében kapott összeg kisebb, mint a visszafizetend kötelezettség összege, akkor a különbözetet aktív idbeli elhatárolásként kell figyelembe venni. D. Saját tke: Az eszközök adózott forrása. A saját tke azt fejezi ki, hogy a tulajdonosok (alapítók) milyen összeget bocsátottak véglegesen az alapított vállalkozás rendelkezésére. Ezen összeg a vállalkozási tevékenység folytatásához szabadon, id megkötöttsége nélkül használható egészen a vállalkozás megsznéséig. A saját tkének része a tke növelésére átadott pénzösszeg, továbbá a tulajdonos (alapítók) által az adózott eredménybl a vállalkozónál hagyott összeg is. E. Céltartalékok: azok az összegek, amelyeket a vállalkozó az adózás eltti eredmény terhére képez a következ években várhatóan jelentkez kötelezettségek, költségek, ráfordítások fedezetére. F. Kötelezettségek: a vállalkozó szállítási, szolgáltatási és egyéb szerzdésekbl ered, pénzformában teljesítend elismert tartozásai. G. Passzív idbeli elhatárolás: minden olyan, az idszakot terhel ráfordítás, amely csak késbb lesz kiadás, (pl. energiaköltség, hírlap-elfizetés fordulónapot követ, de tárgyévet terhel számlája) illetve azok a bevételek, melyek a következ idszak árbevételét képezik (pl. a következ évet terhel, tárgyévben leszámlázott és a bérl által kifizetett bérleti díj) A mérleg felépítése A mérlegcsoportok meghatározása A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖKÖN BELÜL I. Az IMMATERIÁLIS JAVAK értékkel bíró, tartós, nem anyagi javak. II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK rendeltetésszeren használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, tenyészállatok, amelyek tartósan közvetlenül, vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott ellegek és a beruházások, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése. III. A BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK más (küls, idegen) vállalkozásban tartósan lekötött hitelviszonyt, vagy tulajdonviszonyt megtestesít (pénz)eszközök, amelyek elsdleges célja tartós jövedelemszerzés és/vagy befolyásolás. B) FORGÓ ESZKÖZÖKÖN BELÜL 19/69

20 I) A KÉSZLETEK olyan forgóeszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül, vagy közvetve (általában egy évnél rövidebb ideig) szolgálják, rendszerint egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt, eredeti megjelenési formájukat elveszítik, illetve változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat, valamint ide tartoznak az állatok is a tenyészállatok kivételével (függetlenül attól, hogy a vállalkozást mennyi ideig szolgálja). II) A KÖVETELÉSEK jogszer, teljesített és elismert fizetési igények. III) AZ ÉRTÉKPAPÍROK egyrészt más (küls) vállalkozásban rövidtávra lekötött hitelviszonyt vagy tulajdonviszonyt megtestesít (pénz)eszközök, amelyek elsdleges célja a rövid távú jövedelemszerzés, másrészt a visszavásárolt saját részvények és saját üzletrészek. IV) PÉNZESZKÖZÖK a forgatási célú, (tartósan le nem kötött), különféle pénznem, fizetési eszközként használható eszközök. SAJÁTTKÉN BELÜL I) A JEGYZETT TKE az a tkerész, amelyet a tulajdonosok, (tagok, vagy befektetk) a vállalkozás alapításakor, illetve tkeemeléskor idbeli korlátozás nélkül bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére azért, hogy abban tagsági jogot, tulajdonosi részesedést szerezzenek, illetve növeljék azt. II) A JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 8 a cég tulajdonosokkal, (alapítókkal) szembeni követeléseit tartalmazza, amelyet a tulajdonosoknak bizonyos határidn belül a jegyzett tkére még teljesíteni kell. III) A TKETARTALÉK a tulajdonosoktól, tagoktól, befektetktl ellenszolgáltatás nélkül, tehermentesen és véglegesen, általában a jegyzési érték és a névérték különbözeteként kapott eszközök, pénzeszközök értéke, illetve egyéb jogszabályok alapján tketartalékként átvett eszközök saját forrása. IV) AZ EREDMÉNYTARTALÉK elssorban a korábbi évek mérleg szerinti eredményeinek halmozott összege. V) A LEKÖTÖTT TARTALÉK a nem szabad tketartalék és eredménytartalék összegeinek elkülönített kimutatását jelenti, a saját tke felhasználási lehetségeinek korlátozása céljából. Olyan vagyonrészek saját forrása, amelyeket nem lehet sem osztalékként kivonni a vállalkozásból, sem jegyzett tke felemelésére felhasználni. VI) AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK az értékhelyesbítéssel megegyez összeg saját forrás. VII) A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY a tárgyévben realizált adózott eredménybl a tulajdonosok, befektetk által a vállalkozásban visszahagyott vagyonrész: a tárgyévi tevékenység eredményének hozzájárulása a társaság saját tkéjéhez. KÖTELEZETTSÉGEKEN BELÜL: I) A HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK között kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a rendelkezésére bocsátottak és a vonatkozó szerzdés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, - hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, valamint - a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok eltti legutolsó helyen áll, azt a vállalkozó felszámolása, vagy csdje esetén csak a többi hitelez kiegyenlítése után kell kiegyenlíteni, - a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövbeni eseményektl függ, de eredeti futamidejének lejárata meghaladja az öt évet, - a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat, vagy a szerzdésben kikötött felmondási id eltt nem lehetséges. 8 Mínusz értékével csökkenti a jegyzett tke értékét 20/69

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mérleg, leltár 47. lecke Mérleg, eredménykimutatás A mérleg:

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az

5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az 5.) Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló A típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát! A vállalkozás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK III. ELŐADÁS A GAZDÁLKODÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETE A számvitel mint köznapi fogalom Tevékenység? Okmány, információ? Módszertan? Tantárgy! Süveges Gábor

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben