BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR. Külgazdasági szak Nappali tagozat Tızsde, pénzintézetek szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR. Külgazdasági szak Nappali tagozat Tızsde, pénzintézetek szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Tızsde, pénzintézetek szakirány A CHILEI ÉS A MAGYAR MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZEKTOR FEJLİDÉSI TENDENCIÁI KÖZÖTTI PÁRHUZAM Készítette: Kovács Ildikó Budapest, 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A nyugdíjrendszerek sebezhetısége A chilei és a magyar nyugdíjrendszer A NYUGDÍJRENDSZEREKRİL ÁLTALÁBAN A nyugdíjrendszerek kialakulásának fıbb állomásai Kitekintés a világ fıbb nyugdíjrendszereire Az Amerikai Egyesült Államok nyugdíjrendszere A svájci nyugdíjrendszer Nyugdíjrendszer Angliában Nyugdíjpénztárak szabályozása az Európai Unióban CHILE A reformot megelızı állapot Az 1981-es reformok alapjai A pénztárszektor felépítése A chilei nyugdíjreform sikere Az átállás költsége és problémái Hozamok alakulása A portfoliók fejlıdése A 2006-os reformig vezetı út Átlépések, költségek és pénztárak száma közötti összefüggések Az információáramlás problémái A várható nyugdíjjáradékok nemek közötti eltérése Az alacsony lefedettség problémája A 2006-os reformok A nyugdíjreform költségei: MAGYARORSZÁG A magyar nyugdíjrendszer története Önkéntes segélyegyletek A törvényes keretek megteremtése A II. világháborútól 1997-ig Az 1997-es nyugdíjreform alapja Az új nyugdíjrendszer felépítése A pénztárak rendszere A pénztárak gazdálkodása A pénztárak portfoliójának alakulása Hozamok alakulása Díjszerkezet Díjterhelést befolyásoló tényezık A pénztári díjak típusai A 2007-es szabályozás A pénztárak közötti átlépések tendenciája A gazdasági válság hatása a magyar magánnyugdíjpénztár szektorra A választható portfoliós rendszer A magyar és chilei szektor összehasonlítása

3 Közös problémák KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA Felvetések a rendszer mőködési hatékonyságának javítására Irodalomjegyzék ÁBRÁK ÉS GRAFIKONOK JEGYZÉKE 1.sz. ábra: A nyugdíjpénztárak és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat A chilei nyugdíjrendszerre és magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó grafikonok: 1.sz. grafikon: Reálhozamok alakulása sz. grafikon: Portfoliók diverzifikáltsága sz. grafikon: Nyugdíjpénztárak számának alakulása sz. grafikon: Átlépések és a taglétszám aránya sz. grafikon: Demográfiai adatok A magyar nyugdíjrendszerre és a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó grafikonok: 6.sz. grafikon: Demográfiai adatok sz. grafikon: A pénztárszektor egészére számított hozamok sz. grafikon: Mőködési alap a befizetések százalékában (pénztárak átlaga) sz. grafikon: Pénztárak közötti mozgás A chilei és magyar pénztárszektort összehasonlító grafikon: 10.sz. grafikon: Tagok átlépési arányának változása TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE A chilei nyugdíjrendszerre és a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó táblázatok: 1.sz. táblázat: A 2006-os chilei nyugdíjreform pontjai sz. táblázat: A as chilei nyugdíjreform költségei A magyar nyugdíjrendszerre és a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó táblázatok: 3.sz. táblázat: A magyar nyugdíjrendszer összetétele a reform után sz. táblázat: A pénztárak tıkéjének eszközcsoportonkénti megoszlása (2007) sz. táblázat: A magyar nyugdíjpénztárak hozamai ( ) sz. táblázat: A magánnyugdíjpénztárak díjterhelésének alakulása sz. táblázat: A befizetések alapok közötti megoszlása (2007) sz. táblázat: Tagok mozgása pénztárak szerinti bontásban sz. táblázat: A magyar magánnyugdíjpénztárak rangsora

4 1. BEVEZETÉS 1.1 A nyugdíjrendszerek sebezhetısége A nyugdíjrendszer tágabb értelemben véve a társadalombiztosítási rendszer a világ szinte minden országának sebezhetı pontja. Ha csak a fejlett országok rendszereit nézzük, láthatjuk, hogy azok mind olyan lábakon állnak, melyeknek hosszú távú hatékonyságát alapjaiban kérdıjelezi meg az öregedı társadalom, az egyre késıbb munkába álló, diákéveit elnyújtó fiatalság, a gyermekvállalási hajlandóság csökkenése, a feketegazdaság, és ezeken kívül még számos tényezı. Az 1980-as évektıl az ezredfordulóig végbemenı nyugdíjreformokkal az addigi rendszerek felépítését gyökereikben változtatták meg. A legnagyobb változtatás az volt, hogy az addigi, többségében az állami költségvetésre támaszkodó rendszerekben új szereplıként megjelentek a piaci alapon szervezıdött, és az államtól teljesen különálló intézmények, a magánnyugdíj pénztárak. Ekkor úgy tőnt, hogy a reformokkal hosszú távú megoldást biztosítottak az országok korunk társadalmi jellegzetességeinek a nyugdíjrendszerre gyakorolt negatív hatásának a kiküszöbölésére. Azonban néhány év elteltével már jelentkeztek az új rendszerek hiányosságai, valamint mőködési problémái, melyeket a 2008-ban kibontakozó és azóta egyre inkább elmélyülı világgazdasági válság tovább halmozott. A gyenge politikai és makroökonómiai háttérrel rendelkezı országok nyugdíjrendszerei - köztük Magyarországé is - nem tudják rugalmasan kezelni a jelentkezı problémákat, így szükségessé vált azok újbóli megreformálása, a törvényes keretek átdolgozása. Az átalakított rendszerekben e téren különösen nagy felelısség hárul a magánnyugdíjpénztárakra. Szakdolgozatomban a magyar nyugdíjrendszert a chilei rendszerrel párhuzamba állítva tárom fel a magánnyugdíj szektort érintı negatív hatásokat, mőködési problémákat, és a lehetséges változtatások alternatíváit. A téma idıszerősége és a probléma egész társadalmat érintı jellege miatt döntöttem a téma választása mellett. 1.2 A chilei és a magyar nyugdíjrendszer Chile és Magyarország nyugdíjrendszere hasonló felépítéső. A 1997-es magyar nyugdíjreformot, más közép-kelet-európai ország reformjával együtt chilei mintára a Világbank javaslatával és a Világbank által készített tanulmányokra alapozva - 5 -

5 valósították meg. A két ország pénztárszektora hasonló makrokörnyezetébıl és azonos gyökereibıl eredıen hasonló pályát fut/futott be mőködése során, így a két rendszerben megjelenı problémák is közel azonosak. Chilében 1982-ben váltotta fel a tisztán felosztó-kirovó rendszert a hárompilléres rendszer. A mőködése alatt eltelt 26 év alatt már megreformálták az eredeti alapokat a jelentkezı problémák megoldása érdekében. Magyarországon még csak 10 éve mőködik a három-pilléres rendszer, viszont egyes területeken már megjelentek a chilei rendszert korábban sújtó problémák. Szakdolgozatomban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a magyar pénztárszektor problémái és az elıtte álló kihívások hogyan küzdhetık le, mely területeken van szükség átalakításra és hogyan kellene a jövıben a pénztárak mőködését és a mőködésre vonatkozó szabályozásokat megváltoztatni ahhoz, hogy idıben kezelni tudja, vagy elkerülje azokat a problémákat, melyeket a chilei rendszer már átélt, és azokat több-kevesebb sikerrel ki is küszöbölte. A témával foglalkozó szakirodalom és szakcikkek kritikái alátámasztják azt a nézetet, hogy a pénztárak a profitorientált mőködési szemlélet miatt nem az ügyfél érdekeit, hanem a bennük rejlı hasznot tartják szem elıtt. Pedig a pénztárak vannak az ügyfelekért, nem pedig fordítva. Ezt bizonyítja, hogy hárompilléres rendszer kialakításának fı motivációja az volt, hogy az ügyfél a ma még járulékfizetı a jövıben, nyugdíjas évei alatt is megtarthassa az általa addig megalapozott életszínvonalat. Dolgozó évei alatt az összegyőjtött pénztári vagyonáról folyamatosan pontos információt kapjon, tudja hol, milyen környezetben, milyen mértékben gyarapodik majdani nyugdíja. Dönthessen arról, hogy mekkora kockázatot vállal a vagyon gyarapodása érdekében, és hogy a nyugdíjas éveiben mikor, milyen formában szeretne a járadékaihoz jutni, ahhoz hogy nyugodt körülmények között, pénzét biztos kezekben tudva, megöregedni. Mindez a felesleges mőködési költségek lefaragásával, a pontos és idıben történı tájékoztatással, a pénztárszektor megtisztításával, élesebb versenyhelyzet kialakításával és a törvényes szabályozások szigorúbb és pontosabb elıírásaival lehetséges. Dolgozatom a téma kifejtésének céljából négy nagyobb részre tagolódik: A bevezetést követıen a második fejezetben a társadalombiztosítási rendszerek, ezen belül a nyugdíjrendszerek kialakulásának és fejlıdésének fıbb állomásait mutatom be. Majd a világ legjellemzıbb - 6 -

6 nyugdíjrendszereinek rövid áttekintése következik egy-egy példa országon keresztül Amerikai Egyesült Államok, Svájc és Anglia. Mivel az Európai Uniós tagság, az unió tagállamainak nyugdíjbiztosítási szabályozására és fejlesztésére egyre nagyobb hatást gyakorol, ezért érdemesnek tartottam a fejezet végén néhány szót ejteni a Biztosítási- és Nyugdíjpénztári Felügyeletek Európai Bizottságának mőködésérıl is. A harmadik fejezetben Chile nyugdíjrendszerének mőködést és átalakulásait mutatom be, a magánnyugdíj ág fejlıdését középpontba helyezve 1981-tıl napjainkig. Elsıként a hárompilléres rendszer kidolgozásának és felépítésének áttekintésére, valamint az átalakítás társadalmi és gazdasági hatásainak a vizsgálatára kerül sor. Majd a mőködés rejtette problémák és az újabb átalakításig vezetı út leírása következik. Végül a 2006-os reform részletes bemutatására kerül sor. A negyedik fejezet hazánk nyugdíjrendszerét mutatja be a kezdetektıl egészen máig. A magyar nyugdíjrendszer történetének áttekintése után az 1997-es reform leírása következik. A fejezet különös tekintettel foglalkozik a magánnyugdíjpénztárak mőködésével és a mőködésben rejlı problémák feltárásával. Ezt követıen a magyar és a chilei rendszer összehasonlítására, a rendszerek közös problémáinak felsorakoztatása kerül sor. Az utolsó fejezetben a következtetéseimet összegzem magánnyugdíjpénztár szektor mőködésével kapcsolatban, valamint javaslatokat teszek a hazai rendszer mőködési hatékonyságának javítására

7 2. A NYUGDÍJRENDSZEREKRİL ÁLTALÁBAN 2.1 A nyugdíjrendszerek kialakulásának fıbb állomásai A német szociális biztosítási rendszer, a Bismarcki rendszer volt az elsı, ami a legnagyobb hatást jelentette Európában. A rendszer a betegbiztosítás, az üzemi baleseti biztosítás, és az öregségi valamint a rokkantási biztosítás szabályait foglalta össze a XIX. század nyolcvanas éveiben. Fıbb jellemzıje az volt hogy kötelezıvé tette minden ipari munkás, és minden alkalmazott számára a járulékok fizetését. A hozzájárulás nagysága a munkabérrel volt arányos és rajtuk kívül a munkáltató is köteles volt járulékot fizetni. A biztosítottak nyugdíjas éveik alatt a korábbi béreikkel arányos összeget kaptak ellátásként, amire az állam garanciát vállalt. A bismarcki modell, átfogó intézkedései miatt, a társadalombiztosítási rendszerek klasszikus példájává vált. A fejlıdés következı állomása az Amerikai Egyesült Államok szociális rendszerének kiépítése volt 1935-ben. A szövetségi kormány felismerte, hogy a szociális rendszer hatékony mőködésének kialakításához elsıként gazdaságpolitikai intézkedésekre van szükség. Ennek megfelelıen a gazdasági rendszert is módosítani kellett, hogy az be tudja fogadni az új szociális elemeket. Az USA szabályrendszere az öregek és a hátramaradottak számára kötelezı biztosítást szervezett, amit kiterjesztett az összes bérbıl élı munkásra és alkalmazottra. Néhány évvel késıbb, 1938-ban, Új-Zélandon vezettek be átfogó szociális rendszert, amely az összes állampolgár ellátását tőzte ki célul, és biztosítási alapok helyett inkább szociális alapokra kívánta helyezni az egészségügyi s nyugdíjellátásokat. A szociális ellátórendszerek fejlıdésének következı állomása az angol Lord Beveridge terve volt, melyet 1942-ben dolgozott ki. Tanulmányában kifejtette, hogy a kedvezményezettek körét az egész munkaképes korú népességre terjesszék ki. Ezen kívül dolgozzanak ki egy minden állampolgára kiterjedı minimum ellátást biztosító szociális ellátórendszert. Ennek kialakításához egységes intézményi háttér megvalósítását szorgalmazta egy szociális rendszert felügyelı minisztérium létrehozásával

8 A szociális rendszerekkel foglalkozó szakemberek szerint az európai kontinens országainak társadalombiztosítási rendszerei alapvetıen a felsorolt modellek ötvözetébıl jöttek létre Kitekintés a világ fıbb nyugdíjrendszereire A nyugdíjrendszerek a világban a XIX. századtól különbözı felépítési és mőködési elvek alapján szervezıdtek. Azonban a történelem folyamán változásokon mentek keresztül, egymásra hatást gyakorolva formálódtak, alakultak át. Így mára az egyes típusok között átfedések, részben vagy egészben azonosan mőködı, néhány kérdésben identitásukat megırzı rendszerek jöttek létre. Mára már a fejlett országok rendszereinek szinte mindegyikére a vegyes összetétel jellemzı. Azaz az állami nyugdíjalapok mellett, tıkefedezeti alapok bekapcsolása és azok egyre nagyobb szerephez juttatása figyelhetı meg. Ahhoz, hogy hazánk nyugdíjpénztár szektorának helyzetét jól lássuk, szükséges a világban mőködı fıbb nyugdíjrendszerek alapvetı tulajdonságainak rövid áttekintése, valamint az Európai Unió nyugdíjpénztárakra vonatkozó szabályozásának megismerése Az Amerikai Egyesült Államok nyugdíjrendszere a kétpilléres modell példája Az USA nyugdíjrendszere két pillérre oszlik. Az elsı az úgynevezett OASDI (Old Age Survivors and Disability Insurance), ami a kötelezı, állami nyugdíjrendszert képviseli. Ez a pillér garantálja a minimális nyugdíj összegét. A második pillér a három alrendszerre bontható: üzemi nyugdíjbiztosítás közszolgálati alkalmazottak kiegészítı nyugdíjbiztosítása magán biztosítótársaságokkal kötött nyugdíjbiztosítási szerzıdések Az üzemi nyugdíjbiztosítás nem kötelezı, a munkavállalók általában kollektív szerzıdés alapján vesznek részt benne. A közalkalmazottak biztosítását a helyi önkormányzatok szervezik meg, akik privát biztosítótársaságokkal kötött szerzıdések alapján biztosítják a közalkalmazotti szféra dolgozóit. Az USA 1 Barta Judit (2000): A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képezı magánnyugdíjpénztárakra [letöltés ideje: ] - 9 -

9 magánnyugdíjrendszere több évtizeddel megelızve a világ többi nyugdíjrendszerének önkéntes alapon szervezıdı pillérét már 1875-ben megalakult. Az önkéntes rendszerben való részvétel meghatározott járulékfizetéshez kötött. Az ellenırzı feladatokat az Internal Revenue Service, azaz az Adóhivatal és a Munkaügyi Minisztérium látja el. Az elsı-pillérbe fizetendı nyugdíjjárulék mértéke a kereset 11%-a, melyet a munkavállaló és a munkáltató fele-fele arányban fizet. Az egyéni vállalkozók maguk után fizetik a teljes járulékot. A második pillérbe befizetendı összeg a biztosítás fajtájától függ, így lehet összegszerően vagy a bérek százalékában meghatározott. Éppen ezért a befizetések mértéke széles skálán mozog. A nyugdíjkorhatár nıknél és férfiaknál egyaránt 65 év, amelyet 2020-ig fokozatosan 67 évre emelnek. A nyugdíjjogosultsághoz 10 év munkaviszonyra van szükség A svájci nyugdíjrendszer a hárompilléres rendszer példája A svájci nyugdíjrendszer a klasszikus hárompilléres rendszeren példája. A központi felosztó-kirovó alrendszernek van a legnagyobb szerepe. A központi költségvetésbe a dolgozók nyugdíjjárulék címen bruttó fizetésük 10,1%-ot kötelesek fizetni. A magánnyugdíj ág képezi a második pillért, melynek mőködési feladatait a piaci alapon szervezett pénztárak látják el. A pénztárak tıkefedezeti alapon mőködnek, szakmai vagy munkahelyi alapon szervezıdnek, és erıs állami felügyelet alatt állnak. A pénztárak bevételei a biztosítottak bérébıl levont járulékok. Ennek mértékét jogszabály határozza meg: 7-18% között mozog. 3 A befizetési kötelezettség a ledolgozott évek számával növekszik. A pénztárak az összegyőjtött járulékokat befektetik, majd a haszon egy részét jóváírják a befizetık számláira. A haszon másik részét saját mőködésükre fordítják. A harmadik pillér önkéntességen alapul, és a szerzıdı felek szabad akaratára épül. Az önkéntes pénztárakba történı befizetések mértékét a pénztártag saját maga határozhatja meg természetesen minden pénztár meghatároz egy minimum, kötelezıen fizetendı összeget. 2 Barta Judit (2000): A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képezı magánnyugdíjpénztárakra o 3 Credit Suisse: The Swiss Pension System (A svájci nyugdíjrendszer) https://entry.credit-suisse.ch/csfs/p/b2c/en/vor_vers/vorsorge/vorsorgesystem.jsp [letöltés ideje: ]

10 A nyugdíjak mértékét a biztosítottak összegyőjtött tıkéje adja. A biztosított a nyugdíjba vonulás után az állami nyugdíjon felül a magánpénztárban összegyőjtött tıke és kamatainak a járadékaira jogosult. Ha önkéntes pénztári tagsággal is rendelkezik, akkor annak az összege is hozzáadódik havi járandóságához. A nyugdíjkorhatár férfiaknál 65, nıknél 62 év. A svájci nyugdíjrendszerrıl megállapítható, hogy erısen szolidáris alapokon mőködik. 4 Annak ellenére, hogy Magyarországon a nyugdíjjáradékok kiszámításához svájci indexálást használnak, az a nézet, miszerint a magyar nyugdíjrendszer a svájci mintájára jött létre tévesen van jelen a köztudatban. 5 Bár megállapítható, hogy a svájci rendszer áll a legközelebb a magyar hárompilléres rendszerhez, azonban azt csak 1985-ben vezették be, a chilei rendszer átalakítása után néhány évvel. Így az elsıdleges példa, amelyre a World Bank tanulmányai is támaszkodnak, Latin- Amerikából származik Nyugdíjrendszer Angliában a sok lábon álló rendszer A nyugdíjrendszer Angliában jóval összetettebb a már bemutatott amerikai vagy svájci nyugdíjrendszernél. Kétféle állami, 14 fajta szakszervezeti és számos magánnyugdíj létezik. Összefoglalóan három alapvetı formába csoportosíthatjuk az angol nyugdíjrendszert alkotó elemeket: állami, kiegészítı vállalati és magán nyugdíjak. Az állami nyugdíj felosztó kirovó rendszerben mőködik, egy alapnyugdíjból és egy kiegészítı nyugdíjból áll. Az kaphat alapnyugdíjat, aki a ledolgozott évek legalább 1/3-ban fizette járulékait a Nemzeti Biztosítási Alapba. Aki nem teljesíti e kötelezettségét, az nem jogosult az alapnyugdíjra. A második állami nyugdíj a járulékfüggı nyugdíjrendszer. Ahogyan a neve is mutatja a befizetett járulékok határozzák meg, hogy nyugdíjas éveikben a biztosítottak mekkora járadékra számíthatnak. Az állami nyugdíjalapba a munkáltató és a munkavállaló is köteles fizetni a bruttó bér után, melynek mértéke mindkét fél részérıl 6,1%. Az állami 4 Barta Judit (2000): A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képezı magánnyugdíjpénztárakra o 5 Svájci indexálás: 50%-ban az infláció, 50%-ban az országos nettó keresetemelkedés határozza meg a mindenkori nyugdíjemelés mértékét 6 World Bank tanulmány: Monika Queisser, Dimitri Vittas (2000): The Swiss Multi-Pillar Pension System (A svájci több pilléres nyugdíjrendszer) [letöltés ideje: ]

11 nyugdíj nagyságrendileg a jövedelem átlagának 20%-át teszi ki. Azonban a két állami nyugdíj az egykori jövedelem körülbelül 25%-át teszi ki, ami még a létminimumhoz sem elegendı. Ezért szükséges egyéb kiegészítı nyugdíjak párhuzamos mőködése is. A vállalati nyugdíjak a legtöbb munkavállaló számára kedvezı lehetıséget kínálnak. Két fı formája van, a járulékkal (defined contribution) és a járadékkal (defined benefit) meghatározott nyugdíjszolgáltatás. A járulékkal meghatározott nyugdíj hasonlít a magánnyugdíjhoz, mértéke a befizetésektıl függ. A hozzájárulást a munkáltató (a bruttó bér 2-8%-át), és a munkavállaló (a bruttó bér 2-4%-át) is fizet. A járadékkal meghatározott rendszer esetén a majdani nyugdíjszolgáltatás mértéke van elıre meghatározva. Ez egyfajta garanciát jelent a munkavállalónak. Viszont ahhoz, hogy az elıre rögzített összeg biztosított legyen, a hozzájárulás mértéke évenként változik (infláció valamint egyéb korrekciós tényezık mértékével). A járadékkal meghatározott rendszert választók esetén a munkavállalók átlagosan jövedelmük 5-7%-át, a munkáltatók a bruttó bér 10-15%-át fizetik be alkalmazottaik után a nyugdíjalapba. 7 A közszolgálati kiegészítı nyugdíjbiztosítás is mőködik Angliában, amely a közszférában dolgozókat illeti meg. A magánnyugdíjak rendszere jóval összetettebb az európai országok többségében mőködı magánnyugdíj pilléreknél. A munkavállalók szabadon dönthetnek afelıl, hogy belépnek-e magánpénztárakba illetve arról is, hogy a belépés után véglegesen átlépnek az állami rendszerbıl a magánnyugdíjrendszerbe. A magánnyugdíj alapokba befizetett összeg után adókedvezmény jár. Az összegyőjtött tıke egy részét, általában 25%-át egy összegbe felveheti a járulékfizetı, a fennmaradó összeg életjáradék formájában kerül kifizetésre Nyugdíjpénztárak szabályozása az Európai Unióban 2003-ig az Európai Unióban nem volt egységes nyugdíjalapokra és nyugdíjpénztárakra vonatkozó szabályozás, a Római Szerzıdésben megfogalmazott alapokon kívül csupán néhány közlemény foglalkozott a témához kapcsolódó 7 Jarna Bach, Sini Laitinen-Kuikka, Mika Vidlund (2004): Pension Contribution level in certain EU countries (Nyugdíjjárulékok mértéke bizonyos Európai Uniós országokban) [letöltés ideje: ] 8 Barta Judit (2000): A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képezı magánnyugdíjpénztárakra o

12 kérdésekkel. Az európai nyugdíjrendszerek átalakítása, és azok jövıbeni tervezett összehangolása miatt szükség volt egy uniós szintő szervezet létrehozására. Ennek az elvárásnak eleget téve november 24-én kezdte meg mőködését a CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupatinal Pension Supervisors; azaz a Biztosítási- és Nyugdíjpénztári Felügyeletek Európai Bizottsága). A CEIOPS az EU-tagállamok biztosítási- és nyugdíjpénztár felügyeleteinek magas szintő képviselıibıl áll. Összefoglalóan a CEIOPS az alábbi feladatokat látja el: Javaslatokat tesz az Európai Bizottság felé a biztosítás, viszontbiztosítás és a nyugdíjpénztárak vonatkozásában a jogszabály elıkészítések kapcsán. Hozzájárul az EU-direktívák következetes beépítéséhez a tagállamok Felügyeleteinek gyakorlatába. Fórumot biztosít a Felügyeletek együttmőködéséhez, beleértve a folyamatos információcserét is. Foglalkozik a biztosítók és nyugdíjpénztárak tagországokon belüli felügyeleti rendszereinek közelítésével. A fenti feladatok elvégzéséhez a testület részt vesz más, a mőködéséhez kapcsolódó európai intézmények munkájában, mint például a Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság, vagy a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának tevékenységeiben. Az átlátható tevékenység biztosítása érdekében a CEIOPS köteles konzultálni a piac résztvevıivel, ami a kínálati és a fogyasztói oldal képviseletét egyaránt jelenti. Így konzultációs lehetısége van többek között az európai biztosítók központi szövetségének (CEA). 9 9 Lencsés Katalin (2005): Új döntéshozatali mechanizmus az európai biztosítási piac szabályozásában Uj-donteshozatali-mechanizmus-az-europai-biztositasi-piac-szabalyozasaban.html [letöltés ideje: ]

13 3. CHILE 3.1. A reformot megelızı állapot A chilei rendszer a klasszikus, kizárólag állami költségvetésen alapuló felosztókirovó alapon mőködött 1952-tıl. Az 1970-es évekre azonban világossá vált, hogy a felosztó-kirovó rendszer csıdállapot közelébe jutott, ezért gyökeres változtatásra van szükség. A chilei diktatúra még javában fénykorát élte, amikor Augusto Pinochet tábornok 1981-ben megindította a korábbi rendszerrel radikálisan szakító nyugdíjreform kidolgozását Az 1981-es reformok alapjai A chilei nyugdíjreform kidolgozói felismerték, hogy a nyugdíjrendszer és az ország gazdasági folyamatai között szoros kapcsolat teremthetı egymásra pozitív hatást gyakorolva. A szakértık piaci alapon kívánták felépíteni az új nyugdíjrendszert, melynek mozgatórugója a verseny, ez viszi elıre, formálja, tökéletesíti, szem elıtt tartva mind a szolgáltatást nyújtók pénztárak, mind az igénybe vevık járulékfizetık, jövıbeni nyugdíjasok érdekeit. Ezen elvek alapján az 1981-es reformot három irányból közelítették meg: 1.) Egyéni megtakarítások ösztönzése, a dolgozókat érdekeltté téve saját nyugdíjuk alakulásában 2.) Az ország pénzpiacának fejlesztése 3.) A munkaerıpiac hatékony mőködésének megteremtése Ezek a tényezık együttesen járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. 1.) Egyéni megtakarítások ösztönzése A megtakarítások alakulása és a nyugdíjpénztárak bevezetése közötti pozitív kapcsolat csak abban az esetben mutatható ki egyértelmően, ha a pénztárakba való belépés kötelezı alapon mőködik. Chile esetében a felmérések azt mutatják, hogy a lakossági megtakarítások növekedését 45%-ban befolyásolta a nyugdíjpénztári rendszer bevezetése, a többi 55% a gazdaság egyéb szerkezeti változásának és a makrokörnyezet átalakulásának volt köszönhetı. 10 Augusztinovics Mária (2000): Körkép reform után; Tanulmányok a nyugdíjrendszerekrıl Katharina Müller: A magyar nyugdíjreform politikai gazdaságtana

14 2.) Pénzpiaci fejlesztés Egyértelmően kimutatható viszont a nyugdíjpénztárak mőködésének pénzpiacra tett pozitív hatása. Mivel a pénztárak állománya befektetési alapokba, részvényekbe, kötvényekbe vándorol, közvetlen hatással lesz a hazai befektetések alakulására. Ez az új forrás helyettesíteni tudja a külföldi mőködı tıke egy részét, ezzel segítve a gazdasági növekedést új termékek, új munkahelyek, privatizációs folyamatok finanszírozásával. Az alapok hosszabb távú finanszírozási formát jelentenek, mint az egyéni vagy intézményi források, hiszen az alapok akár évig is gazdálkodhatnak a tagok pénzével. Így csökkenthetı az ország tıkekitettsége és a tıkeköltség is. Az egyes tényezık közötti kapcsolatot a következı ábra szemlélteti: A nyugdíjpénztárak és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat 1.sz. ábra Nyugdíjpénztárak bevezetése Növekvı megtakarítások Pénzpiaci fejlıdés Munkaerıpiac hatékonyságának növekedése Növekvı megtakarítások Össztermelékenység növekedése Torzulások csökkenése Növekvı befektetések Gazdasági növekedés Kedvezı hatás a nyugdíjrendszer pénzügyi helyzetére Forrás: Mehdi Bem Braham (2007): Structural Pension Reform: The Chilean experience (Strukturális nyugdíj reform: A chilei tapasztalat)

15 3.) Munkaerıpiac hatékonyságának növelése Végül, mivel a tıkefedezeti rendszer bevezetése kapcsolatot teremt a járulékfizetések és a jövıbeni kifizetésre kerülı nyugdíjak között, a munkáltató érdekeltté válik a gazdasági életben való aktívabb részvételben, ezzel fehérítve ki a munkaerıpiaci folyamatokat. A munkaerıpiac területén így nemcsak gazdasági, hanem morális szemszögbıl is pozitív hatás figyelhetı meg A pénztárszektor felépítése Az elızıekben ismertetett elvek alapján Chile három-pilléres nyugdíjrendszert dolgozott ki. Elsı pillér Az elsı pillér három elembıl áll. Az elsı elem az úgynevezett PASIS (Pensiones Asistanciales), mely a legszegényebb, rászoruló rétegnek nyújt nyugdíjellátást. A második eleme az állam által garantált nyugdíj egy meghatározott legkisebb összege, azok részére, akik legalább 20 évig fizették járulékaikat a költségvetésbe. A harmadik elem a járulékfizetés alapján meghatározott állami nyugdíj, melyet az INP (Institution de Normaliztion Provisionnal: Állami Nyugdíjalap) finanszíroz. Az INP mőködtette a régi PAYG pay as you go - azaz felosztó-kirovó rendszert, mely mára már nem elérhetı az újonnan munkaerı piacra lépık számára. Második pillér A második pillér a nyugdíjalapokhoz való kötelezı csatlakozást jelenti. A dolgozók nyugdíjpénztári tagságát az AFP (Administratoras de fondas de Pensiones: Nyugdíjalap Vagyonkezelı) felügyeli és ellenırzi. Azok a dolgozók, akik a régi felosztó-kirovó rendszerhez tartoztak választási lehetıséget kaptak: maradhattak az INP rendszerben vagy átléphettek az új AFP rendszerbe. Aki az átlépést választotta, államkötvényt kapott az addig befizetett járulékaiért cserébe. Ezek nem átruházható kötvények, és évi 4%-os kamatot fizetnek. A kötvények összege azon hónapok alapján számolva, amelyekre járulékfizetés történt megfelel az addigi juttatások elvi összegének. A létrehozott nyugdíjalapokba való belépést pedig kötelezıvé tették minden újonnan munkaerı piacra lépı számára, a vállalkozókat és a 11 Berstein Solange (2006): The Chilean pension system: Facts and challenges (A chilei rendszer: Tények és kihívások)

16 szabadfoglalkozásúakat kivéve. A belépı munkavállalók minden hónapban fizetésük 12,3%-át kötelesek az általuk választott nyugdíjalapba befizetni. Rokkantsági és hozzátartozói nyugdíjhoz további 3,6%-ot kötelesek fizetni. Mindkét összeg adómentes. Harmadik pillér A második és harmadik pillér alapjaiban megegyezik, a különbség csak az, hogy a harmadik önkéntes alapon mőködik. Azokra a munkavállalókra vonatkozik, akik a kötelezıen nyugdíjalapba fizetett járulékon felül további befizetésre hajlandók a jövıbeni magasabb nyugdíjjáradék érdekében. 12 A pénztárak által nyújtott szolgáltatások fajtái 1. öregségi nyugdíj: férfiak esetében 65, nık esetében 60 éves kortól 2. kedvezményes nyugdíj: feltétele, hogy a nyugdíj meghaladja az 50%-át az utolsó tíz év átlag jövedelmének, továbbá eléri az állam által garantált minimális nyugdíj 10%-át 3. rokkantsági és özvegyi nyugdíj Nyugdíjak típusai az új rendszerben 1. Az egyéni számláját a tag nyugdíjba vonulása után is meghagyja, és errıl havonta vehet ki járadékot. 2. A nyugdíjba vonuló a megtakarított pénzen üzleti biztosítótól vásárol életjáradékot. 3. Idıszakos járadék halasztott életjáradékkal: az idıszakos járadékot a tag a pénztártól kapja, a halasztott járadékot egy életbiztosítótól. A szolgáltatás megkezdése elıtt tehát a tagok választhatnak: a pénztárnál hagyják a számlájukon lévı összeget vagy átviszik egy életbiztosítóhoz vagy a kettı kombinációját is választhatják. 3.4 A chilei nyugdíjreform sikere Három oka van annak, hogy a chilei nyugdíjreform példa értékővé vált: 12 Mehdi Ben Braham (2007): Structural Pension Reform: The Chilean experience (Strukturális nyugdíj reform: A chilei tapasztalat) 20_Ben%20Braham.pdf [Letöltés ideje: ]

17 1.) Megszüntette a korrupcióval mőködı és fizetésképtelenség felé sodródó állami nyugdíjrendszert 2.) Az új rendszer egyéni megtakarításokon alapszik, így védettebb a politikai kockázattal szemben 3.) A rendszer állam által garantálja a nyugdíj egy meghatározott legkisebb összegét. Ez az összeg a mindenkori átlagbér 25%-a. 13 Chile az új rendszer kiépítésében úttörı szerepet játszott, ezért késıbb az 1981-es reformok más latin-amerikai és kelet-európai országnak is például szolgáltak saját nyugdíjrendszerük átalakításában. Az elsı pozitív eredmények magabiztosságot adtak az új Chilei rendszernek. Mivel azonban egy rendszer sem tökéletes, az évek során problémák merültek fel a mőködésében, melyek végül a 2006-os reformokat eredményezték. 3.5 Az átállás költsége és problémái A régi felosztó-kirovó rendszerrıl tıkefedezeti-rendszerre való átállás átmeneti költséget eredményez. A kormánynak továbbra is fizetnie kell a nyugdíjasok járadékait, amellett, hogy egyre kevesebb a költségvetésbe nyugdíjjárulékot fizetı dolgozó, mert egyre nagyobb arányban vannak azok, akik a magánnyugdíj rendszerhez csatlakoznak. Így felmerül a kérdés, hogy a csökkenı befizetések mellett mibıl fedezik majd a nyugdíjakat? Elméletileg több mód is van átállási költségek megteremtésére: Állami kiadások csökkentése vagy átcsoportosítása Adók növelése Hitel felvétele Állami tulajdonú cégek privatizációjából befolyó összeg felhasználása Az, hogy egy-egy ország melyik megoldást választja a finanszírozásra makroökonómiai, munkaerı piaci és egyéb tényezıtıl is függ. A chilei kormány egyes állami - egészségügyi és közoktatási - kiadások csökkentésével, a nyugdíjkorhatár emelésével, számos befektetésének megszüntetésével teremtette meg az átálláshoz szükséges pénzügyi hátteret. Az átállás folyamán azonban a finanszírozáson felül egyéb problémák is felmerültek: a chilei reform kimondja, hogy a második pillérhez való csatlakozás nem kötelezı a 13 Monica Queisser (1998): The second generation pension reform in Latin-America (A második generációs nyugdíjreformok Latin-Amerikában) 68.o

18 vállalkozóknak. A bevezetés évétıl kezdıdıen, ezt kihasználva egyre többen távoztak alkalmazotti státuszukból és lettek vállalkozók ben pedig már több regisztrált vállalkozó volt Chilében, mint alkalmazásban álló dolgozó. A szakértık a következı megoldást találták a helyzet javítására: adókedvezményekkel kell ösztönözni a nyugdíjjárulékot nem fizetıket a rendszerhez való csatlakozás érdekében, és ugyanezzel a módszerrel serkenteni a kötelezı minimum feletti, önkéntes (3. pillér) befizetéseket is. Részletesebben kidolgozott tervet ezzel a problémával kapcsolatosan a 2006-os reform hozott Hozamok alakulása A nyugdíjalapok reálhozamának alakulása képet ad arról, hogy az új rendszerhez csatlakozók milyen nyugdíjjáradékra számíthatnak a jövıben, továbbá azt is megmutatja, hogy az alapok befektetései mennyire dolgoznak hatékonyan. Bár meg kell jegyezni, hogy a megfigyelt idıszak, vagyis a rendszer bevezetése óta eltelt idı még nem elég hosszú messzemenı következetések levonására. A nyugdíjalapok hozamgörbéjén jól megfigyelhetı a gazdasági folyamatok hatása, melyet a következı grafikon szemléltet. 1.sz. grafikon % Reálhozamok alakulása év Forrás: Braham (2007) Az közötti periódus jól mutatja a latin-amerikai válság, alapokra gyakorolt negatív hatását és 1995 közötti kivételesen magas hozamok pedig két tényezıvel magyarázhatók: 14 Mehdi Ben Braham (2007): Structural Pension Reform: The Chilean experience (Strukturális nyugdíj reform: A chilei tapasztalat)

19 1. A 90-es években a nagy állami infrastrukturális és koncessziós beruházások jelentıs részét kötvényvásárlásokon keresztül a nyugdíjalapok finanszírozták, melyekbıl késıbb jelentıs profitot realizáltak. 2. Az egyéb hazai befektetések értéke pedig szintén a 90-es évek elejére ugrott meg az infláció csökkenése miatt. 3.7 A portfoliók fejlıdése Az évek folyamán a befektetési szabályok egyre lazábbak lettek, ezzel szabadabb kezet adva az alapoknak befektetési stratégiájuk kidolgozásában. A korlátozások lebontásával az alapok megindulhattak a pénzügyi és a külföldi szektor irányába. Befektetési portfóliójuk ma már jóval diverzifikáltabb, mint a 80-as évek elején. Viszont meglepı, hogy ennek ellenére a külföldi befektetések aránya továbbra is alacsonyabb a szabályozás által megengedett szintnél. Az alapok vagyona az indulás óta megháromszorozódott. A nyugdíjpénztárak jelenleg összesen 60 milliárd USD vagyont kezelnek ben a nyugdíjalapok OECD adatok alapján Chile GDP-jének 64,9 %- át tették ki, ezzel válva jelentıs szereplıjévé a hazai pénzpiacnak. 2.sz. grafikon Portfoliók diverzifikáltsága 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% külföld pénzügyi szektor vállalati szektor állampapír Magyarázat: Külföld: kötvények, részvények Pénzügyi szektor: bankbetétek és banki értékpapírok Vállalati szektor: hazai vállalati részvények és kötvények Állampapír: kötvények, kincstárjegyek Forrás: FIAP éves jelentései alapján saját szerkesztés

20 3.8 A 2006-os reformig vezetı út Az új nyugdíjrendszer bevezetése után néhány évvel már jelentkeztek a rendszer hatékonyságát megkérdıjelezı problémák, melyeket a mőködtetı, felügyelı és szabályozó szervek és intézmények ideiglenes megoldásokkal igyekeztek hárítani. A 2000-es évek elejére azonban már a Világbank és az OECD is felfigyelt a rendszer rendellenességeire és különbözı tanulmányokban hívta fel a figyelmet a Chilére váró reformfeladatokra. A chilei rendszer fıbb problémái: Túl sok pénztár jelenléte a piacon; Magas adminisztrációs és kezelési költségek; Pénztárak közötti átlépések számának intenzív növekedése; Tájékoztatási és információáramlási hiányosságok; Várható nyugdíjjáradékok nemek közötti eltérése; Alacsony lefedettség Átlépések, költségek és pénztárak száma közötti összefüggések A rendszer 22 pénztárral kezdte meg mőködését 1981-ben, és a piacon való megmaradás érdekében hatalmas harcot indítottak a tagok kegyeiért. A pénztárak nemcsak a munkaerı piacra lépıket célozták meg, hanem azokat is, akik már elkötelezték magukat egy másik pénztár mellett. A verseny magas marketing kiadásokhoz vezetett, amit a tagok befizetéseibıl finanszíroztak. Ezzel tulajdonképpen megrövidítették a befizetık tartalékait, csökkentve jövıbeni nyugdíjjáradékaikat. A tagok toborzására és átcsábítására szakosodott értékesítık egészen a 90-es évek végéig jelentıs jutalékot tehettek zsebre egy-egy tag megszerzése után. Az értékesítıkre fordított kiadások a mőködési költség 30-40%-át tették ki. Ahogyan csökkent a pénztárak száma összeolvadások, felvásárlások, megszőnések által -, úgy csökkent az értékesítık fizetése is re a mőködési költség már csak 10%-a vándorolt hozzájuk. Az ügynöki jutalékok évrıl évre, azóta is folyamatosan csökkennek Gonzalo Reyes Hartley (2006):The Chilean pension system: 25 years after (A chilei nyugdíjrendszer 25 évvel késıbb) 16 Rafael Rofman, Eduardo Fajnzylber, German Herrera (2008): World Bank tanulmány Reforming the pension reforms: The recent initiatives and actions on pensions in Argentina and Chile (A

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke

ÜZLETI JELENTÉS. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához. az Igazgatótanács elnöke ÜZLETI JELENTÉS A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

2. A magyar társadalombiztosítás története

2. A magyar társadalombiztosítás története 2. A magyar társadalombiztosítás története Hazánkban az állam által működtetett társadalombiztosítási rendszer kialakítása több évszázados hagyományra nyúlik vissza. Már a XIII. században is voltak a bányászok

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék

A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Madár István Gazdaságpolitika Tanszék A magyar nyugdíjrendszer 1. rész: a reform és a felosztó kirovó rendszer Nyugdíjrendszerek Felosztó-kirovó (generációk szolidaritása) Tőkefedezeti (öngondoskodás) 1 Felosztó-kirovó rendszer Közgazdasági

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: /1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról,

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2014. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből

Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Költségtranszparencia a pénztárak szemszögéből Nagy Csaba OTP Magánnyugdíjpénztár ügyvezető igazgató PSZÁF II. Biztosítás-konferencia Siófok, 2007. május 17. OTP Magánnyugdíjpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ

A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ A magán nyugdíjpénztári tv. várható változásainak hatása. TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2010. október 25. A mai helyzet.. Öngondoskodás Magyarország lakossága évről-évre öregszik, csökken az aktív keresők aránya

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj?

Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Magánnyugdíjpénztár vagy állami nyugdíj? Aktuális és sokakat érintı kérdés, hogy a magánnyugdíjpénztári tagságot válasszuk vagy visszalépjünk az állami nyugdíjrendszerbe. Cikkünkkel megpróbálunk minél

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája Mi az egészségpénztár? - A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája - Egy speciális számla, ahol a gyűjtött megtakarításokat csak egészségügyi célok érdekében lehet felhasználni - A társadalombiztosítás

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2008. évi Üzleti jelentése. Budapest, 2009. március 14.

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2008. évi Üzleti jelentése. Budapest, 2009. március 14. A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2008. évi Üzleti jelentése Budapest, 2009. március 14. A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár alapítói hosszú távú együttmőködésre törekedve

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat

NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés X.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat NYUGDÍJPROGRAM Nyugdíjtervezés.Y. részére Egyéni szükséglet összesítés és nyugdíjcélú megoldási javaslat Az Ön eddigi életpályája, jelenlegi foglalkoztatottságának paraméterei és a szakemberek által a

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár?

4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? 4. Mi az a Magánnyugdíjpénztár? MEGOSZLÁS QUESTOR ALLIANZ ARANYKOR AXA AEGON OTP MKB GENERALI De szerencsére volt reform A nyugdíjrendszer elemei 2008. 1. Társadalom biztosítás - kötelező 2. Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj)

Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) MAT Altenburger Gyula Szimpózium zium Nyugdíj-szekci szekció 2010. május m 13. Egy liberális lis paradigma (csak alapnyugdíj) Fehér Csaba Kovács Erzsébet 1 -A A paradigma leírása -A A paradigma háttereh

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2015. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben