Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, március 27. Összeállította: az iskola vezetése

2 Tartalomjegyzék: 1. Általános rendelkezések Az intézmény általános jellemzői Az intézmény fő adatai Az intézményvezető megbízásának rendje: Az intézmény alapfeladata, tevékenységei: Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetősége Az intézmény szervezeti működési ábrája Az igazgató Az igazgatóhelyettesek feladatai Az iskola dolgozói A Szakszervezeti Bizottság és az Üzemi Tanács hatásköre Ellenőrzés Az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségeinek feladatai, együttműködésük rendje A szakmai munkaközösség-vezető feladatai Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Feladat átruházás, beszámolás Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi alkalmazottak közössége A szülők közösségei Az iskolai szülői munkaközösség jogai A tanulók közösségei Az osztályközösség A diákkörök A diákönkormányzat Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása Az intézmény vezetősége és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskola és a kollégium Tájékoztatás az intézmény működéséről Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A szülőkkel való kapcsolat Kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel Kapcsolat a gazdasági kamarákkal Kapcsolat a Megyei Munkaügyi Központtal Kapcsolat a rendőrséggel Kapcsolat a városi iskolákkal Kapcsolat a WINNER autósiskolával Nemzetközi kapcsolatok

3 5.5.9 Kapcsolat a Kormányhivatallal és a Gyámügyi Hivatallal Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal és egészségügyi intézményekkel Kapcsolat a közművelődési intézményekkel Kapcsolat a különböző pedagógiai és szakképzési intézetekkel Kapcsolat az iskola fenntartójával Kapcsolat az oktatást segítő alapítványokkal Az intézmény munkarendje A tanítási, képzési idő Az iskola tanulóinak munkarendje A pedagógus kötelességei és jogai Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje és a tárolt dokumentumok kezelési rendje A tanári felügyelet rendje A vezetők benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje intézményen kívüliek részére Teendők bombariadók és egyéb rendkívüli események esetére Tanulói jogviszony Tanulófelvétel Tanulóátvétel A tanulói jogviszonyra vonatkozó eljárások A kollégiumi felvételi kérelem elbírálásának elvei Helyiségek és berendezési tárgyak használati szabályai A tanulók testedzése, egészségügyi felügyelete, védelme A mindennapi testedzés formái Diáksportkör, tömegsport Gyógytestnevelés, könnyített testnevelés A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Intézményi védő, óvó előírások Pénzügyi és gazdasági hatáskörök gyakorlása az intézményben Önköltséges tanfolyamok és egyéb szervezésű oktatás szabályozása A termelő és/ vagy szolgáltató tevékenység szabályozása A gépkocsi-használat rendje Fejlesztési hozzájárulás és tandíj befizetése, visszafizetése A szociális ösztöndíj és a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Hagyományok ápolása, ünnepélyek és megemlékezések rendje A tanulói fegyelmi eljárás szabályai A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Önképzőkörök Diáksportkör Tanulószoba Tanfolyamok Korrepetálások

4 13.6 Versenyek Könyvtár Tanórán kívüli alkalmi foglalkozások A tankönyvellátás rendje AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I.MELLÉKLET: A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA II.MELLÉKLET: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT III. MELLÉKLET: KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT IV.MELLÉKLET: TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat

5 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCtörvény módosításáról évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről, évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról - a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, - 202/2007. (VII.31) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet módosításáról, - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OMrendelet, - 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXV törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII törvény módosításáról - az intézmény alapító okirata. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működtetésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség választmánya. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet. 5

6 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1 Az intézmény fő adatai Az intézmény neve: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Az intézmény székhelye, címe: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca. 2. Az intézmény telephelye: 3300 Eger, Kistályai út 18. (Gyakorlati képző telephely) Az alapítás dátuma: 2002 Az alapító neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. A fenntartó neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. A felügyeleti szerv neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Az intézmény működési engedélye: Száma: X-B-14/ /2012 Kelte: július. 31. Kiállítója: Heves Megyei Kormányhivatal 6

7 Az intézmény működési területe: Térségi feladatokat ellátó intézmény Az intézmény vezetője: Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma által kinevezett igazgató Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. /gimnázium, szakközépiskola, kollégium/ Az évfolyamok száma: Négy, illetve öt évfolyam 2.2 Az intézményvezető megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, bízza meg. 2.3 Az intézmény alapfeladata, tevékenységei: Szakágazat: Szakmai középfokú oktatás Alapvető szakfeladat: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás a gépészet, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokban Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó, általános feltételek szerinti iskolai oktatás a évfolyamon Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó, iskolai szakmai elméleti képzésben részesül OKJ Gépgyártástechnológiai technikus OKJ Elektronikai technikus OKJ Automatikai műszerész 7

8 OKJ Gépipari mérnökasszisztens képzés OKJ Villamos mérnökasszisztens képzés OKJ Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ CAD-CAM informatikus Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó iskolai szakmai gyakorlati képzésben részesül OKJ Gépgyártástechnológiai technikus OKJ Elektronikai technikus OKJ Automatikai műszerész OKJ Gépipari mérnökasszisztens képzés OKJ Villamos mérnökasszisztens képzés OKJ Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ CAD-CAM informatikus Középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre, vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épülő jellemzően iskolarendszerű szakképzés -OKJ Elektronikai műszerész Emelt szintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött -OKJ Automatikai technikus -OKJ Elektronikai technikus -OKJ Gépgyártástechnológiai technikus Térítési díjat nem fizető, nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók bentlakásos kollégiumi nevelése, oktatása, ellátása Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamon tanul Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma Az iskola kiegészítő feladatai a. Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok; b. Diáksporttal kapcsolatos feladatok; 8

9 c. Iskolában, kollégiumban szervezett étkeztetés; d. Tanulók tankönyvellátása; e. Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok; f. Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele; g. ECDL számítógép-kezelői, valamint nyelvvizsga elszámolása; h. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása; i. Könyvvizsgálati díj elszámolása; j. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés segítése; k. Szakmai és informatikai fejlesztés; Az iskola nappali tagozatos létszáma max. 750 fő Egyéb tevékenységek Fémmegmunkálás Irodabútor gyártása Ipari gép, berendezés javítása Szálláshely szolgáltatás Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Oktatás kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás max. 140 fő OKJ Eljárás szerinti hegesztő OKJ Bevontelektródás hegesztő OKJ Fogyóelektródás hegesztő OKJ Gázhegesztő OKJ Volframelektródás hegesztő OKJ Kisteljesítményű kazán- fűtő OKJ Kazánkezelő OKJ Kazángépész OKJ Kéményseprő OKJ CNC-forgácsoló OKJ Szerkezetlakatos OKJ Gépi forgácsoló OKJ Esztergályos 9

10 OKJ Marós OKJ Köszörűs OKJ Géplakatos Munkaköri szakképzés az iskola profiljába tartozó szakterületeken, a gépészet, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokban Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felsőfokú oktatás max.70 fő 2.4 Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási formája: Alapítványi fenntartású, önállóan gazdálkodó, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes jogkörrel, bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény a mindenkor érvényben lévő költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásai alapján köteles ellátni az önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Pénzeszközök kezelése: Az CIB Bank Rt. Egri kirendeltségénél nyitott bankszámlán. Az intézmény számlaszáma: A feladatellátást szolgáló vagyon: A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium induló vagyona forint értékben immateriális javak, gépek, berendezések és felszerelések, járművek, kis értékű tárgyi eszközök és készletek. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az Eger Megyei Jogú Város és a Wigner Iskola Közalapítvány által aláírt 10

11 Megállapodás okiratban foglaltak szerint. 2.5 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A jelen Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó fogadja el, illetve szükség szerint módosítja. Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül be kell jelenteni az Önkormányzat jegyzőjének, illetve a nyilvántartásba vevőnek. Az alapító okiratot a Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma május 25-i ülésén jóváhagyta. Határozat szám: 136/2012. (05.25.) - Pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő- oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A Pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A Pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.(cxc. Törvény a nemzeti köznevelésről 26. ) Házirend A Házirend a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása mellett többek között az intézmény munkarendjét, a foglalkozások és helyiséghasználat rendjét és a tanulói magatartást hivatott szabályozni. Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionáló dokumentumok: - A tanév munkaterve Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapulvételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét, felelősök és határidők megjelölésével. A nevelőtestület készíti el és elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. 11

12 - Egyéb belső szabályzatok 12

13 3. Az intézmény szervezeti felépítése 3.1 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetősége az iskolai és kollégiumi élet egészére kiterjedően, illetve szakterületüket érintően konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek - kollégiumvezető Wigner Szakoktatási Kft. vezetője a szakmai munkaközösségek vezetői a diákönkormányzat vezetője az üzemi tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet vezetője Az intézmény vezetősége rendszeresen - hetente - tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről szükség esetén emlékeztető készülhet. A vezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti le. 13

14 3.2 Az intézmény szervezeti működési ábrája IGAZGATÓ ÜZEMI TANÁCS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG Általános igh. IDB -patronáló Műszaki igh. Kollégiumvezető Gazdasági igh. - osztályfőnöki munkaközösség - humán tárgyak és testnevelés munkaközössége - reál tárgyak munkaközössége - idegen nyelvi munkaközösség GYIV felelős Szabadidő szervező - szakmai tárgyak munkaközössége - oktatástechnológus - rendszergazda - felnőttképzés - szakképzés - kollégiumi nevelőtanárok - kollégiumi ügyintéző - kollégiumi technikai dolgozók - iskolai technikai dolgozók és ügyviteli alkalmazottak 14

15 3.3 Az igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az egyházi és magánintézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.a miniszter az egyetértést csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. Az igazgató feladatai: az intézmény szakszerű, törvényes működtetése; gyakorolja a munkáltatói jogokat döntések meghozatala a tanulókkal kapcsolatos ügyekben (felvétel, fegyelmi eljárás, tanulói átvétel, felmentések); felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért jóváhagyja az intézmény pedadógiai programját az intézmény képviselete és döntési jog minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más személy hatáskörébe. 3.4 Az igazgatóhelyettesek feladatai Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját az igazgató irányításával az alábbiak szerint végzik: Az általános igazgatóhelyettes feladata: az iskolai nevelés - oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése a közismereti tantárgyak terén; a pedagógiai program elkészítésének, módosításának irányítása az intézményre vonatkozó továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése; 15

16 a tanári hiányzások nyilvántartása; a helyettesítés rendjének meghatározása; az ügyeleti rend elkészítése és végrehajtásának ellenőrzése; az órarendkészítés irányítása; az érettségi vizsga és közismereti versenyek szervezése; a kompetenciamérés az IDB és ifjúságvédelem irányítása; a szakközépiskolai adminisztráció ellenőrzése; A műszaki-szakmai igazgatóhelyettes feladata: - az iskolai nevelés - oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése a szakmai elméleti tantárgyak vonatkozásában; - a szakmai vizsgák, versenyek, szakmai tanfolyamok szervezése; - kapcsolattartás a szakképző cégekkel, a szakmai kamarákkal. A kollégiumvezető feladata: - a kollégium szakmai munkájának tervezése, koordinálása és ellenőrzése - a tanulók kollégiumi életének napirend szerinti működtetése - a diákönkormányzat munkájának segítése - a kollégiumi technikai dolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése - a kollégium épületének és berendezési tárgyainak gondos felügyelete - a tanügyi dokumentációk vezetése, statisztikák elkészítése - a kollégium arculatának kialakítása és folyamatos gondozása - a kollégiumi vendéglátással kapcsolatos teendők szervezése és felügyelete Az igazgatót távollétében a napi feladatok terén, illetve az igazgató által átadott feladatok esetében az általános igazgatóhelyettes, illetve az ő akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az alábbi feladatok nem ruházhatók át: a munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdasági ügyekben való döntés joga; külső szervek felé történő kötelezettségvállalás; 16

17 az igazgatói jogok gyakorlása (kivéve az érettségi vizsgabizottságokban). Tartós - 30 napon túli - távollét esetén teljes jogkörrel a fenti sorrendben történik a helyettesítés. 3.5 Az iskola dolgozói Az iskola dolgozói a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján a következők: Pedagógusok: szaktanárok: a fenntartó által mindenkor engedélyezett létszám könyvtáros 1 fő A pedagógusokat közvetlenül segítő dolgozók: szabadidő-szervező 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős 1 fő Technikai dolgozók Ügyviteli dolgozók: iskolatitkár-adminisztrátor 1 fő munkaügyi előadó 1 fő Gazdasági-pénzügyi dolgozók gazdasági ügyintéző 2 fő Kisegítő (konyhai, műszaki, technikai) dolgozók: élelmezés vezető 1 fő szakács 2 fő konyhai kisegítő 5 fő raktáros - adminisztrátor 1 fő karbantartó 7 fő takarító 9 fő portás: a DRAGON PLUSZ VAGYONVÉDELMI KFT. látja el szerződés alapján Oktatók szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktatók 2 fő 17

18 Az iskola valamennyi dolgozója munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 3.6 A Szakszervezeti Bizottság és az Üzemi Tanács hatásköre Az intézményben reprezentatív szakszervezet működik az 2012.I.trv. a Munka Törvénykönyvéről XXI. fejezetében leírtaknak megfelelően. A Munka Törvénykönyve alapján az intézményben Üzemi Tanácsot kell választani, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát az Üzemi Tanács elnöke készíti el.(2012. I.törvény a Munka Törvénykönyvéről XX.fejezet) A hatáskörökbe tartozó jogosítványok összefüggései, kapcsolatai: Megnevezés Üzemi Tanács Szakszervezet üzemi megállapodás kötő fél - munkavédelmi szabályzat véleményező véleményező munkaidő-beosztás, véleményező véleményező módosítás jogellenes munkáltatói jogkörét érintő kifogás benyújtásának joga intézkedés (nem egyedi jogvita esetén) jogellenesség esetén bíróság előtti megtámadás szociális juttatások véleményező véleményező dolgozói képviselet egyedi ügyben nem, tagjai vonatkozásában közösség nevében igen információkérés joga megilleti megilleti általában információkérés joga egyedi ügyekben nem illeti meg tagjai vonatkozásában megilleti 3.7 Ellenőrzés A pedagógiai munka belső ellenőrzését az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők az alábbiak szerint végzik: Az általános igazgatóhelyettes kéthavonta ellenőrzi a munkaközösség-vezetők segítségével a tanulók tanulmányi előmenetelét a közismereti tárgyak terén, valamint a szakközépiskolai tanulók neveltségi 18

19 helyzetét; folyamatosan ellenőrzi a helyettesítési rend és az ügyeleti rend betartását; - havonta munkaközösség-vezetői megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról; - ellenőrzi és irányítja a tanügyi dokumentáció vezetését; ellenőrzi az osztálynaplók és dokumentumok vezetését; havonta ellenőrzi a könyvtáros munkáját (kölcsönzés, beszerzés alakulása, egyéb könyvtárosi feladatok ellátása); a hozzá tartozó munkaközösségek (humán, reál, osztályfőnöki) tagjainál havonta legalább egy alkalommal órát látogat; ellenőrzi az éves ütemterv időarányos teljesítését. A műszaki-szakmai igazgatóhelyettes kéthavonta ellenőrzi a szakmai tanárok segítségével a tanulók tanulmányi előmenetelét a szakmai tárgyak terén, valamint a szakmai képzésben résztvevő tanulók neveltségi helyzetét; havonta munkaközösségi megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról - a hozzá tartozó munkaközösség (műszaki) tagjainál havonta legalább egy alkalommal órát látogat; kéthavonta ellenőrzi a tanulók gyakorlati előmenetelét; havonta ellenőrzi a gyakorlat adminisztrációját; ellenőrzi az éves ütemterv időarányos teljesítését. A kollégiumvezető - folyamatosan ellenőrzi és alakítja a tanulócsoportok neveltségi helyzetét, - rendszeresen ellenőrzi a kollégiumi helyiségek tisztaságát,a berendezési tárgyak állapotát - naponta ellenőrzi a kollégium létszámnyilvántartását, hetente munkaközösségi megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról havonta legalább egy alkalommal foglalkozást látogat havonta ellenőrzi a kollégiumi adminisztrációt; folyamatosan ellenőrzi az éves munkaterv időarányos teljesítését. 19

20 4. Az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközösségei 4.1 A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel rendelkezik. ( 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 70. ;20/2012 EMMI rendelet 117..) A nevelőtestület dönt: A pedagógiai program elfogadásáról SZMSZ elfogadásáról Az éves munkaterv elfogadásáról Intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadásáról Továbbképzési program elfogadásáról A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról Házirend elfogadásáról A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról A tanulók fegyelmi ügyeiben Intézményvezetői. Intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról Jogszabályban meghatározott más ügyekben Az iskola nevelőtestülete feladatkörének ellátására az alábbi bizottságokat vagy munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: A bizottság (munkacsoport) neve: Feladat- és hatáskör: 1. Fegyelmi bizottság A fegyelmi tárgyalás lebonyolítása, javaslat a fegyelmi büntetésre. 2. Felvételi bizottság A felvételi vizsgaszabályzat szerint. 3. Vizsgabizottságok A hatályos vizsgaszabályzat szerint. 20

21 Az állandó bizottságok tagjait az igazgató nevezi ki meghatározott hatáskörrel és időtartamra. A nevelőtestület fórumai Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: tanévnyitó értekezlet; tanévzáró értekezlet; félévi és év végi osztályozó értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelő-testület tagjainak 25%-a azt kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet, a megbeszélésekről emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet pl. az egy osztályban tanító nevelők értekezlete. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni Iskolaigazgató A nevelőtestület tagjai egyharmadának Az iskolaszék, intézményi tanács, szülői szervezet iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére. A nevelőtestület működési és döntéshozatali rendje A nevelőtestület véleményét ki kell kérni. Az iskolai felvételi követelmények meghatározásához A tantárgyfelosztás elfogadása előtt Az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során Az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt Külön jogszabályban meghatározott ügyekben 21

22 4.2 A nevelők szakmai munkaközösségeinek feladatai, együttműködésük rendje A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek: 1. Humán tárgyak és testnevelés munkaközösség (tagjai: a magyar, történelem és testnevelés szakos tanárok) 2. Idegen nyelvi munkaközösség (tagjai: idegen nyelv szakos tanárok) 3. Reál tárgyak munkaközössége (tagjai: matematika,fizika,kémia,biológia és földrajz szakos tanárok) 4. Szakmai tárgyak munkaközössége (tagjai: az informatika, a gépészet és az elektronika szakmacsoport szaktanárai) 5. Osztályfőnöki munkaközösség (tagjai: a szakközépiskolai osztályok osztályfőnökei) 6. Kollégiumi munkaközösség (tagjai: a kollégiumi nevelőtanárok) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. (2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 71. ;.) A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját; részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés); egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése; pályázatok, tanulmányi versenyek, kiírása, szervezése, lebonyolítása; szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez; összeállítják és értékelik a vizsgák tételsorait; 22

23 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására; segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját; javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére; segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. - véleményezi az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. - részt vesz a taneszközök, tankönyvek,segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásában - felvételi követelmények meghatározásában A szakmai munkaközösségek az iskola v. kollégium pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek tagjai felügyelik egymás versenyeit. A munkaközösségek megfogalmazzák szakmai elvárásaikat a többi munkaközösség irányába, és minden terület úgy készíti el a tanmeneteit, hogy kiemelten kezeli a többiek által fontosnak tartott tananyagokat. 4.3 A szakmai munkaközösség-vezető feladatai A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A munkaközösség vezetők részt vesznek a vezetői értekezleteken, ismertetik az adott időszak aktuális feladatait. - Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét. - Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. - Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. - Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. - Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelméről - A munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 23

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium SZMSZ 2014 Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013.március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Pécsi Sebestyén Ének- Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

Pécsi Sebestyén Ének- Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 1 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET... 2 1. 1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1. 2. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE... 2 2. ÁLTALÁNOS ELVEK...

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.. (3) bekezdése alapján a REMÉNYHÍR SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA számára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben