Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, március 27. Összeállította: az iskola vezetése

2 Tartalomjegyzék: 1. Általános rendelkezések Az intézmény általános jellemzői Az intézmény fő adatai Az intézményvezető megbízásának rendje: Az intézmény alapfeladata, tevékenységei: Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetősége Az intézmény szervezeti működési ábrája Az igazgató Az igazgatóhelyettesek feladatai Az iskola dolgozói A Szakszervezeti Bizottság és az Üzemi Tanács hatásköre Ellenőrzés Az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségeinek feladatai, együttműködésük rendje A szakmai munkaközösség-vezető feladatai Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Feladat átruházás, beszámolás Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi alkalmazottak közössége A szülők közösségei Az iskolai szülői munkaközösség jogai A tanulók közösségei Az osztályközösség A diákkörök A diákönkormányzat Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása Az intézmény vezetősége és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskola és a kollégium Tájékoztatás az intézmény működéséről Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A szülőkkel való kapcsolat Kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel Kapcsolat a gazdasági kamarákkal Kapcsolat a Megyei Munkaügyi Központtal Kapcsolat a rendőrséggel Kapcsolat a városi iskolákkal Kapcsolat a WINNER autósiskolával Nemzetközi kapcsolatok

3 5.5.9 Kapcsolat a Kormányhivatallal és a Gyámügyi Hivatallal Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal és egészségügyi intézményekkel Kapcsolat a közművelődési intézményekkel Kapcsolat a különböző pedagógiai és szakképzési intézetekkel Kapcsolat az iskola fenntartójával Kapcsolat az oktatást segítő alapítványokkal Az intézmény munkarendje A tanítási, képzési idő Az iskola tanulóinak munkarendje A pedagógus kötelességei és jogai Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje és a tárolt dokumentumok kezelési rendje A tanári felügyelet rendje A vezetők benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje intézményen kívüliek részére Teendők bombariadók és egyéb rendkívüli események esetére Tanulói jogviszony Tanulófelvétel Tanulóátvétel A tanulói jogviszonyra vonatkozó eljárások A kollégiumi felvételi kérelem elbírálásának elvei Helyiségek és berendezési tárgyak használati szabályai A tanulók testedzése, egészségügyi felügyelete, védelme A mindennapi testedzés formái Diáksportkör, tömegsport Gyógytestnevelés, könnyített testnevelés A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Intézményi védő, óvó előírások Pénzügyi és gazdasági hatáskörök gyakorlása az intézményben Önköltséges tanfolyamok és egyéb szervezésű oktatás szabályozása A termelő és/ vagy szolgáltató tevékenység szabályozása A gépkocsi-használat rendje Fejlesztési hozzájárulás és tandíj befizetése, visszafizetése A szociális ösztöndíj és a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Hagyományok ápolása, ünnepélyek és megemlékezések rendje A tanulói fegyelmi eljárás szabályai A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Önképzőkörök Diáksportkör Tanulószoba Tanfolyamok Korrepetálások

4 13.6 Versenyek Könyvtár Tanórán kívüli alkalmi foglalkozások A tankönyvellátás rendje AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I.MELLÉKLET: A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA II.MELLÉKLET: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT III. MELLÉKLET: KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT IV.MELLÉKLET: TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat

5 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCtörvény módosításáról évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről, évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról - a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, - 202/2007. (VII.31) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet módosításáról, - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OMrendelet, - 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXV törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII törvény módosításáról - az intézmény alapító okirata. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működtetésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség választmánya. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet. 5

6 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1 Az intézmény fő adatai Az intézmény neve: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Az intézmény székhelye, címe: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca. 2. Az intézmény telephelye: 3300 Eger, Kistályai út 18. (Gyakorlati képző telephely) Az alapítás dátuma: 2002 Az alapító neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. A fenntartó neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. A felügyeleti szerv neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Az intézmény működési engedélye: Száma: X-B-14/ /2012 Kelte: július. 31. Kiállítója: Heves Megyei Kormányhivatal 6

7 Az intézmény működési területe: Térségi feladatokat ellátó intézmény Az intézmény vezetője: Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma által kinevezett igazgató Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. /gimnázium, szakközépiskola, kollégium/ Az évfolyamok száma: Négy, illetve öt évfolyam 2.2 Az intézményvezető megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, bízza meg. 2.3 Az intézmény alapfeladata, tevékenységei: Szakágazat: Szakmai középfokú oktatás Alapvető szakfeladat: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás a gépészet, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokban Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó, általános feltételek szerinti iskolai oktatás a évfolyamon Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó, iskolai szakmai elméleti képzésben részesül OKJ Gépgyártástechnológiai technikus OKJ Elektronikai technikus OKJ Automatikai műszerész 7

8 OKJ Gépipari mérnökasszisztens képzés OKJ Villamos mérnökasszisztens képzés OKJ Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ CAD-CAM informatikus Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó iskolai szakmai gyakorlati képzésben részesül OKJ Gépgyártástechnológiai technikus OKJ Elektronikai technikus OKJ Automatikai műszerész OKJ Gépipari mérnökasszisztens képzés OKJ Villamos mérnökasszisztens képzés OKJ Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ CAD-CAM informatikus Középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre, vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épülő jellemzően iskolarendszerű szakképzés -OKJ Elektronikai műszerész Emelt szintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött -OKJ Automatikai technikus -OKJ Elektronikai technikus -OKJ Gépgyártástechnológiai technikus Térítési díjat nem fizető, nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók bentlakásos kollégiumi nevelése, oktatása, ellátása Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamon tanul Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma Az iskola kiegészítő feladatai a. Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok; b. Diáksporttal kapcsolatos feladatok; 8

9 c. Iskolában, kollégiumban szervezett étkeztetés; d. Tanulók tankönyvellátása; e. Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok; f. Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele; g. ECDL számítógép-kezelői, valamint nyelvvizsga elszámolása; h. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása; i. Könyvvizsgálati díj elszámolása; j. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés segítése; k. Szakmai és informatikai fejlesztés; Az iskola nappali tagozatos létszáma max. 750 fő Egyéb tevékenységek Fémmegmunkálás Irodabútor gyártása Ipari gép, berendezés javítása Szálláshely szolgáltatás Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Oktatás kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás max. 140 fő OKJ Eljárás szerinti hegesztő OKJ Bevontelektródás hegesztő OKJ Fogyóelektródás hegesztő OKJ Gázhegesztő OKJ Volframelektródás hegesztő OKJ Kisteljesítményű kazán- fűtő OKJ Kazánkezelő OKJ Kazángépész OKJ Kéményseprő OKJ CNC-forgácsoló OKJ Szerkezetlakatos OKJ Gépi forgácsoló OKJ Esztergályos 9

10 OKJ Marós OKJ Köszörűs OKJ Géplakatos Munkaköri szakképzés az iskola profiljába tartozó szakterületeken, a gépészet, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokban Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felsőfokú oktatás max.70 fő 2.4 Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási formája: Alapítványi fenntartású, önállóan gazdálkodó, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes jogkörrel, bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény a mindenkor érvényben lévő költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásai alapján köteles ellátni az önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Pénzeszközök kezelése: Az CIB Bank Rt. Egri kirendeltségénél nyitott bankszámlán. Az intézmény számlaszáma: A feladatellátást szolgáló vagyon: A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium induló vagyona forint értékben immateriális javak, gépek, berendezések és felszerelések, járművek, kis értékű tárgyi eszközök és készletek. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az Eger Megyei Jogú Város és a Wigner Iskola Közalapítvány által aláírt 10

11 Megállapodás okiratban foglaltak szerint. 2.5 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A jelen Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó fogadja el, illetve szükség szerint módosítja. Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül be kell jelenteni az Önkormányzat jegyzőjének, illetve a nyilvántartásba vevőnek. Az alapító okiratot a Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma május 25-i ülésén jóváhagyta. Határozat szám: 136/2012. (05.25.) - Pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő- oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A Pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A Pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.(cxc. Törvény a nemzeti köznevelésről 26. ) Házirend A Házirend a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása mellett többek között az intézmény munkarendjét, a foglalkozások és helyiséghasználat rendjét és a tanulói magatartást hivatott szabályozni. Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionáló dokumentumok: - A tanév munkaterve Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapulvételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét, felelősök és határidők megjelölésével. A nevelőtestület készíti el és elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. 11

12 - Egyéb belső szabályzatok 12

13 3. Az intézmény szervezeti felépítése 3.1 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetősége az iskolai és kollégiumi élet egészére kiterjedően, illetve szakterületüket érintően konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek - kollégiumvezető Wigner Szakoktatási Kft. vezetője a szakmai munkaközösségek vezetői a diákönkormányzat vezetője az üzemi tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet vezetője Az intézmény vezetősége rendszeresen - hetente - tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről szükség esetén emlékeztető készülhet. A vezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti le. 13

14 3.2 Az intézmény szervezeti működési ábrája IGAZGATÓ ÜZEMI TANÁCS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG Általános igh. IDB -patronáló Műszaki igh. Kollégiumvezető Gazdasági igh. - osztályfőnöki munkaközösség - humán tárgyak és testnevelés munkaközössége - reál tárgyak munkaközössége - idegen nyelvi munkaközösség GYIV felelős Szabadidő szervező - szakmai tárgyak munkaközössége - oktatástechnológus - rendszergazda - felnőttképzés - szakképzés - kollégiumi nevelőtanárok - kollégiumi ügyintéző - kollégiumi technikai dolgozók - iskolai technikai dolgozók és ügyviteli alkalmazottak 14

15 3.3 Az igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az egyházi és magánintézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.a miniszter az egyetértést csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. Az igazgató feladatai: az intézmény szakszerű, törvényes működtetése; gyakorolja a munkáltatói jogokat döntések meghozatala a tanulókkal kapcsolatos ügyekben (felvétel, fegyelmi eljárás, tanulói átvétel, felmentések); felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért jóváhagyja az intézmény pedadógiai programját az intézmény képviselete és döntési jog minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más személy hatáskörébe. 3.4 Az igazgatóhelyettesek feladatai Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját az igazgató irányításával az alábbiak szerint végzik: Az általános igazgatóhelyettes feladata: az iskolai nevelés - oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése a közismereti tantárgyak terén; a pedagógiai program elkészítésének, módosításának irányítása az intézményre vonatkozó továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése; 15

16 a tanári hiányzások nyilvántartása; a helyettesítés rendjének meghatározása; az ügyeleti rend elkészítése és végrehajtásának ellenőrzése; az órarendkészítés irányítása; az érettségi vizsga és közismereti versenyek szervezése; a kompetenciamérés az IDB és ifjúságvédelem irányítása; a szakközépiskolai adminisztráció ellenőrzése; A műszaki-szakmai igazgatóhelyettes feladata: - az iskolai nevelés - oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése a szakmai elméleti tantárgyak vonatkozásában; - a szakmai vizsgák, versenyek, szakmai tanfolyamok szervezése; - kapcsolattartás a szakképző cégekkel, a szakmai kamarákkal. A kollégiumvezető feladata: - a kollégium szakmai munkájának tervezése, koordinálása és ellenőrzése - a tanulók kollégiumi életének napirend szerinti működtetése - a diákönkormányzat munkájának segítése - a kollégiumi technikai dolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése - a kollégium épületének és berendezési tárgyainak gondos felügyelete - a tanügyi dokumentációk vezetése, statisztikák elkészítése - a kollégium arculatának kialakítása és folyamatos gondozása - a kollégiumi vendéglátással kapcsolatos teendők szervezése és felügyelete Az igazgatót távollétében a napi feladatok terén, illetve az igazgató által átadott feladatok esetében az általános igazgatóhelyettes, illetve az ő akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az alábbi feladatok nem ruházhatók át: a munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdasági ügyekben való döntés joga; külső szervek felé történő kötelezettségvállalás; 16

17 az igazgatói jogok gyakorlása (kivéve az érettségi vizsgabizottságokban). Tartós - 30 napon túli - távollét esetén teljes jogkörrel a fenti sorrendben történik a helyettesítés. 3.5 Az iskola dolgozói Az iskola dolgozói a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján a következők: Pedagógusok: szaktanárok: a fenntartó által mindenkor engedélyezett létszám könyvtáros 1 fő A pedagógusokat közvetlenül segítő dolgozók: szabadidő-szervező 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős 1 fő Technikai dolgozók Ügyviteli dolgozók: iskolatitkár-adminisztrátor 1 fő munkaügyi előadó 1 fő Gazdasági-pénzügyi dolgozók gazdasági ügyintéző 2 fő Kisegítő (konyhai, műszaki, technikai) dolgozók: élelmezés vezető 1 fő szakács 2 fő konyhai kisegítő 5 fő raktáros - adminisztrátor 1 fő karbantartó 7 fő takarító 9 fő portás: a DRAGON PLUSZ VAGYONVÉDELMI KFT. látja el szerződés alapján Oktatók szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktatók 2 fő 17

18 Az iskola valamennyi dolgozója munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 3.6 A Szakszervezeti Bizottság és az Üzemi Tanács hatásköre Az intézményben reprezentatív szakszervezet működik az 2012.I.trv. a Munka Törvénykönyvéről XXI. fejezetében leírtaknak megfelelően. A Munka Törvénykönyve alapján az intézményben Üzemi Tanácsot kell választani, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát az Üzemi Tanács elnöke készíti el.(2012. I.törvény a Munka Törvénykönyvéről XX.fejezet) A hatáskörökbe tartozó jogosítványok összefüggései, kapcsolatai: Megnevezés Üzemi Tanács Szakszervezet üzemi megállapodás kötő fél - munkavédelmi szabályzat véleményező véleményező munkaidő-beosztás, véleményező véleményező módosítás jogellenes munkáltatói jogkörét érintő kifogás benyújtásának joga intézkedés (nem egyedi jogvita esetén) jogellenesség esetén bíróság előtti megtámadás szociális juttatások véleményező véleményező dolgozói képviselet egyedi ügyben nem, tagjai vonatkozásában közösség nevében igen információkérés joga megilleti megilleti általában információkérés joga egyedi ügyekben nem illeti meg tagjai vonatkozásában megilleti 3.7 Ellenőrzés A pedagógiai munka belső ellenőrzését az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők az alábbiak szerint végzik: Az általános igazgatóhelyettes kéthavonta ellenőrzi a munkaközösség-vezetők segítségével a tanulók tanulmányi előmenetelét a közismereti tárgyak terén, valamint a szakközépiskolai tanulók neveltségi 18

19 helyzetét; folyamatosan ellenőrzi a helyettesítési rend és az ügyeleti rend betartását; - havonta munkaközösség-vezetői megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról; - ellenőrzi és irányítja a tanügyi dokumentáció vezetését; ellenőrzi az osztálynaplók és dokumentumok vezetését; havonta ellenőrzi a könyvtáros munkáját (kölcsönzés, beszerzés alakulása, egyéb könyvtárosi feladatok ellátása); a hozzá tartozó munkaközösségek (humán, reál, osztályfőnöki) tagjainál havonta legalább egy alkalommal órát látogat; ellenőrzi az éves ütemterv időarányos teljesítését. A műszaki-szakmai igazgatóhelyettes kéthavonta ellenőrzi a szakmai tanárok segítségével a tanulók tanulmányi előmenetelét a szakmai tárgyak terén, valamint a szakmai képzésben résztvevő tanulók neveltségi helyzetét; havonta munkaközösségi megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról - a hozzá tartozó munkaközösség (műszaki) tagjainál havonta legalább egy alkalommal órát látogat; kéthavonta ellenőrzi a tanulók gyakorlati előmenetelét; havonta ellenőrzi a gyakorlat adminisztrációját; ellenőrzi az éves ütemterv időarányos teljesítését. A kollégiumvezető - folyamatosan ellenőrzi és alakítja a tanulócsoportok neveltségi helyzetét, - rendszeresen ellenőrzi a kollégiumi helyiségek tisztaságát,a berendezési tárgyak állapotát - naponta ellenőrzi a kollégium létszámnyilvántartását, hetente munkaközösségi megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról havonta legalább egy alkalommal foglalkozást látogat havonta ellenőrzi a kollégiumi adminisztrációt; folyamatosan ellenőrzi az éves munkaterv időarányos teljesítését. 19

20 4. Az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközösségei 4.1 A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel rendelkezik. ( 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 70. ;20/2012 EMMI rendelet 117..) A nevelőtestület dönt: A pedagógiai program elfogadásáról SZMSZ elfogadásáról Az éves munkaterv elfogadásáról Intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadásáról Továbbképzési program elfogadásáról A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról Házirend elfogadásáról A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról A tanulók fegyelmi ügyeiben Intézményvezetői. Intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról Jogszabályban meghatározott más ügyekben Az iskola nevelőtestülete feladatkörének ellátására az alábbi bizottságokat vagy munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: A bizottság (munkacsoport) neve: Feladat- és hatáskör: 1. Fegyelmi bizottság A fegyelmi tárgyalás lebonyolítása, javaslat a fegyelmi büntetésre. 2. Felvételi bizottság A felvételi vizsgaszabályzat szerint. 3. Vizsgabizottságok A hatályos vizsgaszabályzat szerint. 20

21 Az állandó bizottságok tagjait az igazgató nevezi ki meghatározott hatáskörrel és időtartamra. A nevelőtestület fórumai Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: tanévnyitó értekezlet; tanévzáró értekezlet; félévi és év végi osztályozó értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelő-testület tagjainak 25%-a azt kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet, a megbeszélésekről emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet pl. az egy osztályban tanító nevelők értekezlete. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni Iskolaigazgató A nevelőtestület tagjai egyharmadának Az iskolaszék, intézményi tanács, szülői szervezet iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére. A nevelőtestület működési és döntéshozatali rendje A nevelőtestület véleményét ki kell kérni. Az iskolai felvételi követelmények meghatározásához A tantárgyfelosztás elfogadása előtt Az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során Az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt Külön jogszabályban meghatározott ügyekben 21

22 4.2 A nevelők szakmai munkaközösségeinek feladatai, együttműködésük rendje A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek: 1. Humán tárgyak és testnevelés munkaközösség (tagjai: a magyar, történelem és testnevelés szakos tanárok) 2. Idegen nyelvi munkaközösség (tagjai: idegen nyelv szakos tanárok) 3. Reál tárgyak munkaközössége (tagjai: matematika,fizika,kémia,biológia és földrajz szakos tanárok) 4. Szakmai tárgyak munkaközössége (tagjai: az informatika, a gépészet és az elektronika szakmacsoport szaktanárai) 5. Osztályfőnöki munkaközösség (tagjai: a szakközépiskolai osztályok osztályfőnökei) 6. Kollégiumi munkaközösség (tagjai: a kollégiumi nevelőtanárok) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. (2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 71. ;.) A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját; részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés); egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése; pályázatok, tanulmányi versenyek, kiírása, szervezése, lebonyolítása; szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez; összeállítják és értékelik a vizsgák tételsorait; 22

23 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására; segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját; javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére; segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. - véleményezi az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. - részt vesz a taneszközök, tankönyvek,segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásában - felvételi követelmények meghatározásában A szakmai munkaközösségek az iskola v. kollégium pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek tagjai felügyelik egymás versenyeit. A munkaközösségek megfogalmazzák szakmai elvárásaikat a többi munkaközösség irányába, és minden terület úgy készíti el a tanmeneteit, hogy kiemelten kezeli a többiek által fontosnak tartott tananyagokat. 4.3 A szakmai munkaközösség-vezető feladatai A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A munkaközösség vezetők részt vesznek a vezetői értekezleteken, ismertetik az adott időszak aktuális feladatait. - Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét. - Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. - Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. - Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. - Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelméről - A munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 23