Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, március 27. Összeállította: az iskola vezetése

2 Tartalomjegyzék: 1. Általános rendelkezések Az intézmény általános jellemzői Az intézmény fő adatai Az intézményvezető megbízásának rendje: Az intézmény alapfeladata, tevékenységei: Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetősége Az intézmény szervezeti működési ábrája Az igazgató Az igazgatóhelyettesek feladatai Az iskola dolgozói A Szakszervezeti Bizottság és az Üzemi Tanács hatásköre Ellenőrzés Az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségeinek feladatai, együttműködésük rendje A szakmai munkaközösség-vezető feladatai Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Feladat átruházás, beszámolás Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi alkalmazottak közössége A szülők közösségei Az iskolai szülői munkaközösség jogai A tanulók közösségei Az osztályközösség A diákkörök A diákönkormányzat Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása Az intézmény vezetősége és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskola és a kollégium Tájékoztatás az intézmény működéséről Az intézmény vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A szülőkkel való kapcsolat Kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel Kapcsolat a gazdasági kamarákkal Kapcsolat a Megyei Munkaügyi Központtal Kapcsolat a rendőrséggel Kapcsolat a városi iskolákkal Kapcsolat a WINNER autósiskolával Nemzetközi kapcsolatok

3 5.5.9 Kapcsolat a Kormányhivatallal és a Gyámügyi Hivatallal Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal és egészségügyi intézményekkel Kapcsolat a közművelődési intézményekkel Kapcsolat a különböző pedagógiai és szakképzési intézetekkel Kapcsolat az iskola fenntartójával Kapcsolat az oktatást segítő alapítványokkal Az intézmény munkarendje A tanítási, képzési idő Az iskola tanulóinak munkarendje A pedagógus kötelességei és jogai Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje és a tárolt dokumentumok kezelési rendje A tanári felügyelet rendje A vezetők benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje intézményen kívüliek részére Teendők bombariadók és egyéb rendkívüli események esetére Tanulói jogviszony Tanulófelvétel Tanulóátvétel A tanulói jogviszonyra vonatkozó eljárások A kollégiumi felvételi kérelem elbírálásának elvei Helyiségek és berendezési tárgyak használati szabályai A tanulók testedzése, egészségügyi felügyelete, védelme A mindennapi testedzés formái Diáksportkör, tömegsport Gyógytestnevelés, könnyített testnevelés A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Intézményi védő, óvó előírások Pénzügyi és gazdasági hatáskörök gyakorlása az intézményben Önköltséges tanfolyamok és egyéb szervezésű oktatás szabályozása A termelő és/ vagy szolgáltató tevékenység szabályozása A gépkocsi-használat rendje Fejlesztési hozzájárulás és tandíj befizetése, visszafizetése A szociális ösztöndíj és a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Hagyományok ápolása, ünnepélyek és megemlékezések rendje A tanulói fegyelmi eljárás szabályai A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Önképzőkörök Diáksportkör Tanulószoba Tanfolyamok Korrepetálások

4 13.6 Versenyek Könyvtár Tanórán kívüli alkalmi foglalkozások A tankönyvellátás rendje AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I.MELLÉKLET: A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA II.MELLÉKLET: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT III. MELLÉKLET: KATALÓGUSSZERKESZTÉSI SZABÁLYZAT IV.MELLÉKLET: TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat

5 1. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCtörvény módosításáról évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről, évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény módosításáról - a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, - 202/2007. (VII.31) kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet módosításáról, - a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OMrendelet, - 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXV törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII törvény módosításáról - az intézmény alapító okirata. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium közoktatási intézmény szervezeti felépítésére és működtetésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség választmánya. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű. Megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében intézkedhet. 5

6 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1 Az intézmény fő adatai Az intézmény neve: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény adószáma: Az intézmény székhelye, címe: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca. 2. Az intézmény telephelye: 3300 Eger, Kistályai út 18. (Gyakorlati képző telephely) Az alapítás dátuma: 2002 Az alapító neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. A fenntartó neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. A felügyeleti szerv neve és címe: Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Az intézmény működési engedélye: Száma: X-B-14/ /2012 Kelte: július. 31. Kiállítója: Heves Megyei Kormányhivatal 6

7 Az intézmény működési területe: Térségi feladatokat ellátó intézmény Az intézmény vezetője: Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma által kinevezett igazgató Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. /gimnázium, szakközépiskola, kollégium/ Az évfolyamok száma: Négy, illetve öt évfolyam 2.2 Az intézményvezető megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott időre a fenntartó nevezi ki, bízza meg. 2.3 Az intézmény alapfeladata, tevékenységei: Szakágazat: Szakmai középfokú oktatás Alapvető szakfeladat: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás a gépészet, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokban Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó, általános feltételek szerinti iskolai oktatás a évfolyamon Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó, iskolai szakmai elméleti képzésben részesül OKJ Gépgyártástechnológiai technikus OKJ Elektronikai technikus OKJ Automatikai műszerész 7

8 OKJ Gépipari mérnökasszisztens képzés OKJ Villamos mérnökasszisztens képzés OKJ Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ CAD-CAM informatikus Nappali rendszerű, nappali munkarendben folyó iskolai szakmai gyakorlati képzésben részesül OKJ Gépgyártástechnológiai technikus OKJ Elektronikai technikus OKJ Automatikai műszerész OKJ Gépipari mérnökasszisztens képzés OKJ Villamos mérnökasszisztens képzés OKJ Informatikai hálózattelepítő és-üzemeltető OKJ CAD-CAM informatikus Középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre, vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épülő jellemzően iskolarendszerű szakképzés -OKJ Elektronikai műszerész Emelt szintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött -OKJ Automatikai technikus -OKJ Elektronikai technikus -OKJ Gépgyártástechnológiai technikus Térítési díjat nem fizető, nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók bentlakásos kollégiumi nevelése, oktatása, ellátása Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamon tanul Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma Az iskola kiegészítő feladatai a. Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok; b. Diáksporttal kapcsolatos feladatok; 8

9 c. Iskolában, kollégiumban szervezett étkeztetés; d. Tanulók tankönyvellátása; e. Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok; f. Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele; g. ECDL számítógép-kezelői, valamint nyelvvizsga elszámolása; h. Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása; i. Könyvvizsgálati díj elszámolása; j. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés segítése; k. Szakmai és informatikai fejlesztés; Az iskola nappali tagozatos létszáma max. 750 fő Egyéb tevékenységek Fémmegmunkálás Irodabútor gyártása Ipari gép, berendezés javítása Szálláshely szolgáltatás Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Oktatás kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolt egyéb oktatás max. 140 fő OKJ Eljárás szerinti hegesztő OKJ Bevontelektródás hegesztő OKJ Fogyóelektródás hegesztő OKJ Gázhegesztő OKJ Volframelektródás hegesztő OKJ Kisteljesítményű kazán- fűtő OKJ Kazánkezelő OKJ Kazángépész OKJ Kéményseprő OKJ CNC-forgácsoló OKJ Szerkezetlakatos OKJ Gépi forgácsoló OKJ Esztergályos 9

10 OKJ Marós OKJ Köszörűs OKJ Géplakatos Munkaköri szakképzés az iskola profiljába tartozó szakterületeken, a gépészet, elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoportokban Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Felsőfokú oktatás max.70 fő 2.4 Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Az intézmény gazdálkodási formája: Alapítványi fenntartású, önállóan gazdálkodó, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes jogkörrel, bankszámlával rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény a mindenkor érvényben lévő költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásai alapján köteles ellátni az önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Pénzeszközök kezelése: Az CIB Bank Rt. Egri kirendeltségénél nyitott bankszámlán. Az intézmény számlaszáma: A feladatellátást szolgáló vagyon: A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium induló vagyona forint értékben immateriális javak, gépek, berendezések és felszerelések, járművek, kis értékű tárgyi eszközök és készletek. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az Eger Megyei Jogú Város és a Wigner Iskola Közalapítvány által aláírt 10

11 Megállapodás okiratban foglaltak szerint. 2.5 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A jelen Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó fogadja el, illetve szükség szerint módosítja. Az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett adatokban történő változásokat 30 napon belül be kell jelenteni az Önkormányzat jegyzőjének, illetve a nyilvántartásba vevőnek. Az alapító okiratot a Wigner Iskola Közalapítvány Kuratóriuma május 25-i ülésén jóváhagyta. Határozat szám: 136/2012. (05.25.) - Pedagógiai program A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő- oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A Pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A Pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A Pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.(cxc. Törvény a nemzeti köznevelésről 26. ) Házirend A Házirend a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlása mellett többek között az intézmény munkarendjét, a foglalkozások és helyiséghasználat rendjét és a tanulói magatartást hivatott szabályozni. Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionáló dokumentumok: - A tanév munkaterve Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapulvételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét, felelősök és határidők megjelölésével. A nevelőtestület készíti el és elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. 11

12 - Egyéb belső szabályzatok 12

13 3. Az intézmény szervezeti felépítése 3.1 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetősége az iskolai és kollégiumi élet egészére kiterjedően, illetve szakterületüket érintően konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek - kollégiumvezető Wigner Szakoktatási Kft. vezetője a szakmai munkaközösségek vezetői a diákönkormányzat vezetője az üzemi tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet vezetője Az intézmény vezetősége rendszeresen - hetente - tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről szükség esetén emlékeztető készülhet. A vezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti le. 13

14 3.2 Az intézmény szervezeti működési ábrája IGAZGATÓ ÜZEMI TANÁCS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG Általános igh. IDB -patronáló Műszaki igh. Kollégiumvezető Gazdasági igh. - osztályfőnöki munkaközösség - humán tárgyak és testnevelés munkaközössége - reál tárgyak munkaközössége - idegen nyelvi munkaközösség GYIV felelős Szabadidő szervező - szakmai tárgyak munkaközössége - oktatástechnológus - rendszergazda - felnőttképzés - szakképzés - kollégiumi nevelőtanárok - kollégiumi ügyintéző - kollégiumi technikai dolgozók - iskolai technikai dolgozók és ügyviteli alkalmazottak 14

15 3.3 Az igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az egyházi és magánintézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.a miniszter az egyetértést csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. Az igazgató feladatai: az intézmény szakszerű, törvényes működtetése; gyakorolja a munkáltatói jogokat döntések meghozatala a tanulókkal kapcsolatos ügyekben (felvétel, fegyelmi eljárás, tanulói átvétel, felmentések); felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért jóváhagyja az intézmény pedadógiai programját az intézmény képviselete és döntési jog minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más személy hatáskörébe. 3.4 Az igazgatóhelyettesek feladatai Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkáját az igazgató irányításával az alábbiak szerint végzik: Az általános igazgatóhelyettes feladata: az iskolai nevelés - oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése a közismereti tantárgyak terén; a pedagógiai program elkészítésének, módosításának irányítása az intézményre vonatkozó továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése; 15

16 a tanári hiányzások nyilvántartása; a helyettesítés rendjének meghatározása; az ügyeleti rend elkészítése és végrehajtásának ellenőrzése; az órarendkészítés irányítása; az érettségi vizsga és közismereti versenyek szervezése; a kompetenciamérés az IDB és ifjúságvédelem irányítása; a szakközépiskolai adminisztráció ellenőrzése; A műszaki-szakmai igazgatóhelyettes feladata: - az iskolai nevelés - oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése a szakmai elméleti tantárgyak vonatkozásában; - a szakmai vizsgák, versenyek, szakmai tanfolyamok szervezése; - kapcsolattartás a szakképző cégekkel, a szakmai kamarákkal. A kollégiumvezető feladata: - a kollégium szakmai munkájának tervezése, koordinálása és ellenőrzése - a tanulók kollégiumi életének napirend szerinti működtetése - a diákönkormányzat munkájának segítése - a kollégiumi technikai dolgozók munkájának ellenőrzése, értékelése - a kollégium épületének és berendezési tárgyainak gondos felügyelete - a tanügyi dokumentációk vezetése, statisztikák elkészítése - a kollégium arculatának kialakítása és folyamatos gondozása - a kollégiumi vendéglátással kapcsolatos teendők szervezése és felügyelete Az igazgatót távollétében a napi feladatok terén, illetve az igazgató által átadott feladatok esetében az általános igazgatóhelyettes, illetve az ő akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az alábbi feladatok nem ruházhatók át: a munkáltatói jogkör gyakorlása; a gazdasági ügyekben való döntés joga; külső szervek felé történő kötelezettségvállalás; 16

17 az igazgatói jogok gyakorlása (kivéve az érettségi vizsgabizottságokban). Tartós - 30 napon túli - távollét esetén teljes jogkörrel a fenti sorrendben történik a helyettesítés. 3.5 Az iskola dolgozói Az iskola dolgozói a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján a következők: Pedagógusok: szaktanárok: a fenntartó által mindenkor engedélyezett létszám könyvtáros 1 fő A pedagógusokat közvetlenül segítő dolgozók: szabadidő-szervező 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős 1 fő Technikai dolgozók Ügyviteli dolgozók: iskolatitkár-adminisztrátor 1 fő munkaügyi előadó 1 fő Gazdasági-pénzügyi dolgozók gazdasági ügyintéző 2 fő Kisegítő (konyhai, műszaki, technikai) dolgozók: élelmezés vezető 1 fő szakács 2 fő konyhai kisegítő 5 fő raktáros - adminisztrátor 1 fő karbantartó 7 fő takarító 9 fő portás: a DRAGON PLUSZ VAGYONVÉDELMI KFT. látja el szerződés alapján Oktatók szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktatók 2 fő 17

18 Az iskola valamennyi dolgozója munkáját munkaköri leírás alapján végzi. 3.6 A Szakszervezeti Bizottság és az Üzemi Tanács hatásköre Az intézményben reprezentatív szakszervezet működik az 2012.I.trv. a Munka Törvénykönyvéről XXI. fejezetében leírtaknak megfelelően. A Munka Törvénykönyve alapján az intézményben Üzemi Tanácsot kell választani, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát az Üzemi Tanács elnöke készíti el.(2012. I.törvény a Munka Törvénykönyvéről XX.fejezet) A hatáskörökbe tartozó jogosítványok összefüggései, kapcsolatai: Megnevezés Üzemi Tanács Szakszervezet üzemi megállapodás kötő fél - munkavédelmi szabályzat véleményező véleményező munkaidő-beosztás, véleményező véleményező módosítás jogellenes munkáltatói jogkörét érintő kifogás benyújtásának joga intézkedés (nem egyedi jogvita esetén) jogellenesség esetén bíróság előtti megtámadás szociális juttatások véleményező véleményező dolgozói képviselet egyedi ügyben nem, tagjai vonatkozásában közösség nevében igen információkérés joga megilleti megilleti általában információkérés joga egyedi ügyekben nem illeti meg tagjai vonatkozásában megilleti 3.7 Ellenőrzés A pedagógiai munka belső ellenőrzését az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők az alábbiak szerint végzik: Az általános igazgatóhelyettes kéthavonta ellenőrzi a munkaközösség-vezetők segítségével a tanulók tanulmányi előmenetelét a közismereti tárgyak terén, valamint a szakközépiskolai tanulók neveltségi 18

19 helyzetét; folyamatosan ellenőrzi a helyettesítési rend és az ügyeleti rend betartását; - havonta munkaközösség-vezetői megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról; - ellenőrzi és irányítja a tanügyi dokumentáció vezetését; ellenőrzi az osztálynaplók és dokumentumok vezetését; havonta ellenőrzi a könyvtáros munkáját (kölcsönzés, beszerzés alakulása, egyéb könyvtárosi feladatok ellátása); a hozzá tartozó munkaközösségek (humán, reál, osztályfőnöki) tagjainál havonta legalább egy alkalommal órát látogat; ellenőrzi az éves ütemterv időarányos teljesítését. A műszaki-szakmai igazgatóhelyettes kéthavonta ellenőrzi a szakmai tanárok segítségével a tanulók tanulmányi előmenetelét a szakmai tárgyak terén, valamint a szakmai képzésben résztvevő tanulók neveltségi helyzetét; havonta munkaközösségi megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról - a hozzá tartozó munkaközösség (műszaki) tagjainál havonta legalább egy alkalommal órát látogat; kéthavonta ellenőrzi a tanulók gyakorlati előmenetelét; havonta ellenőrzi a gyakorlat adminisztrációját; ellenőrzi az éves ütemterv időarányos teljesítését. A kollégiumvezető - folyamatosan ellenőrzi és alakítja a tanulócsoportok neveltségi helyzetét, - rendszeresen ellenőrzi a kollégiumi helyiségek tisztaságát,a berendezési tárgyak állapotát - naponta ellenőrzi a kollégium létszámnyilvántartását, hetente munkaközösségi megbeszélést tart, ahol tájékozódik a napi feladatok teljesítéséről, a munkaközösségi munka alakulásáról havonta legalább egy alkalommal foglalkozást látogat havonta ellenőrzi a kollégiumi adminisztrációt; folyamatosan ellenőrzi az éves munkaterv időarányos teljesítését. 19

20 4. Az intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközösségei 4.1 A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörrel rendelkezik. ( 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 70. ;20/2012 EMMI rendelet 117..) A nevelőtestület dönt: A pedagógiai program elfogadásáról SZMSZ elfogadásáról Az éves munkaterv elfogadásáról Intézmény munkáját átfogó értékelések, beszámolók elfogadásáról Továbbképzési program elfogadásáról A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról Házirend elfogadásáról A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról A tanulók fegyelmi ügyeiben Intézményvezetői. Intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról Jogszabályban meghatározott más ügyekben Az iskola nevelőtestülete feladatkörének ellátására az alábbi bizottságokat vagy munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel: A bizottság (munkacsoport) neve: Feladat- és hatáskör: 1. Fegyelmi bizottság A fegyelmi tárgyalás lebonyolítása, javaslat a fegyelmi büntetésre. 2. Felvételi bizottság A felvételi vizsgaszabályzat szerint. 3. Vizsgabizottságok A hatályos vizsgaszabályzat szerint. 20

21 Az állandó bizottságok tagjait az igazgató nevezi ki meghatározott hatáskörrel és időtartamra. A nevelőtestület fórumai Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: tanévnyitó értekezlet; tanévzáró értekezlet; félévi és év végi osztályozó értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelő-testület tagjainak 25%-a azt kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet, a megbeszélésekről emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része vesz részt egy-egy értekezleten. Ilyen értekezlet lehet pl. az egy osztályban tanító nevelők értekezlete. Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni Iskolaigazgató A nevelőtestület tagjai egyharmadának Az iskolaszék, intézményi tanács, szülői szervezet iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére. A nevelőtestület működési és döntéshozatali rendje A nevelőtestület véleményét ki kell kérni. Az iskolai felvételi követelmények meghatározásához A tantárgyfelosztás elfogadása előtt Az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során Az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt Külön jogszabályban meghatározott ügyekben 21

22 4.2 A nevelők szakmai munkaközösségeinek feladatai, együttműködésük rendje A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek: 1. Humán tárgyak és testnevelés munkaközösség (tagjai: a magyar, történelem és testnevelés szakos tanárok) 2. Idegen nyelvi munkaközösség (tagjai: idegen nyelv szakos tanárok) 3. Reál tárgyak munkaközössége (tagjai: matematika,fizika,kémia,biológia és földrajz szakos tanárok) 4. Szakmai tárgyak munkaközössége (tagjai: az informatika, a gépészet és az elektronika szakmacsoport szaktanárai) 5. Osztályfőnöki munkaközösség (tagjai: a szakközépiskolai osztályok osztályfőnökei) 6. Kollégiumi munkaközösség (tagjai: a kollégiumi nevelőtanárok) A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. (2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 71. ;.) A szakmai munkaközösségek feladatai a szakterületükön belül: szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját; részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerűsítés); egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése; pályázatok, tanulmányi versenyek, kiírása, szervezése, lebonyolítása; szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez; összeállítják és értékelik a vizsgák tételsorait; 22

23 javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására; segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját; javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére; segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. - véleményezi az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. - részt vesz a taneszközök, tankönyvek,segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásában - felvételi követelmények meghatározásában A szakmai munkaközösségek az iskola v. kollégium pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A munkaközösségek tagjai felügyelik egymás versenyeit. A munkaközösségek megfogalmazzák szakmai elvárásaikat a többi munkaközösség irányába, és minden terület úgy készíti el a tanmeneteit, hogy kiemelten kezeli a többiek által fontosnak tartott tananyagokat. 4.3 A szakmai munkaközösség-vezető feladatai A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. A munkaközösség vezetők részt vesznek a vezetői értekezleteken, ismertetik az adott időszak aktuális feladatait. - Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét. - Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját. - Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól. - Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. - Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelméről - A munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 23

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium SZMSZ 2014 Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013.március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u.14. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzata 1 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzata 2013. OM azonosító: 031974 11 Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 Tartalomjegyzék TARTALOM Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CZIMRA GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1174 BUDAPEST, KÉP U. 14. OM: 035109 CZIMRA GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403

Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403 Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. a köznevelési törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Mezőberény Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Sipkay Barna Kereskedelmi,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben