A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMMÁRY KOLLÉGIUM 2011/2012. TANÉVÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMMÁRY KOLLÉGIUM 2011/2012. TANÉVÉRŐL"

Átírás

1 TIMOR DEI EST INITIUM SAPIENTIAE (PROVERBIA IX, 10) IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMMÁRY KOLLÉGIUM 2011/2012. TANÉVÉRŐL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, JÚNIUS 30.

2 Bevezetés: általános helyzetelemzés A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme (Példabeszédek 9, 10) Tisztelt Tantestület! Nagytiszteletű Igazgatótanács! Iskolánk befejeződő 289. tanévének bezárásához az államosításkor lecserélt, eredeti iskolacímerünk jelmondatát választottam mottóul: Timor Dei est initium sapiaentiae - azaz, A bölcsesség kezdete Isten félelme (tisztelete). Az ősi mottó-igében az a gondolat fogalmazódik meg, hogy még a tudásnál is van fontosabb, a bölcsesség, amely eredeti bibliai fogalma szerint mesterségbeli tudást, jártasságot, hozzáértést, fejlődéslélektani kifejezéssel, kompetenciát jelent. Az embernek az élethez való hozzáértést, a valóság megismeréséhez szükséges élet-komptetenciát olyan vonatkoztatási pontból kell eredeztetnie, amely életkorok és történelmi korszakok feletti, örökérvényű valóság. Mérni csak egy rögzített pontból lehetséges. Magunk és a világ megismeréséhez is archimédeszi pontot kell találnunk. Iskolaalapító őseink ezt a szilárd pontot az istenfélelemben jelölték meg. Isten tisztelete akkor sem volt és most sem idegen test a tanítási-tanulási, ill. nevelési-fejlődési folyamatban. Ennek az alapvetésnek a közel háromszázéves múltja tekintély kell, hogy legyen előttünk. Próbáljuk meg tehát úgy fölfogni, hogy az nem csupán kötelező egyháziiskolai mantra, ami akár fölösnek is tűnhet, hanem kulcsmotívum a valóság megismeréséhez. Olyan mozgatóerő, amely helyes, egészséges és hosszú távon fenntartható elrendezésbe állítja össze a képesség és elvárás, a tehetség és szorgalom, a tanár-diák, szülő-gyerek, ember-ember bonyolult viszonyát. Ebben a pedagógiai kapcsolatrendszerben egyik szereplő sem áll a középpontban, legalábbis abszolút értelemben, hiszen mindenkinek megvan a maga szerepe, feladata és felelőssége, egymásnak mellérendelt módon, a felsőbb vonatkoztatási pontnak alárendelődve. Az Istent tisztelő élet antropológiai síkon együttműködő, csapatjátékos, hasznos élet, amely megszabadít az önimádat és öncélúság bűvös köréből. Növendékeinket akkor állítjuk helyes pályára az élet-kompetencia megszerzéséhez, ha abban segítjük őket, hogy ezt az önmaguk fölötti vonatkoztatási pontot, Isten tiszteletét helyezzék a gondolkodásuk tengelyébe. Ez szab helyes mértéket mindennek, ez óv meg a túlzásoktól, az önbizalomhiánytól és az önteltségtől, az elvakult rajongástól és a céltalanságtól, valamint az ezekhez szorosan társuló devianciáktól. Ez tart meg az Életre vezető úton. 2

3 Tisztelt Kollégák! Tisztelt Fenntartó! A bezáruló tanévet 555 diák fejezte be, ebből 310 lány, 245 fiú. A tanítás munkáját 40 határozatlan idejű, 8 határozott idejű tanár, további 6 lelkész, illetve óraadó vallástanár, valamint 3 óraadó tanár végezte el. 4 kolléganőnk gyes-en, gyed-en volt távol. A tanévben tanórát tartottunk a 37 tanítási hétből, 182 tanítási napból álló tanévben. A csonka hetek miatt ez átlagosan 1001 tanítási órát jelentett hetente. Érettségi vizsgára jelentkezett 151 tanuló, ebből 53-an előre hozott, 98-an rendes, abszolutórium utáni érettségizők. 60 tanuló vállalkozott emelt szintű érettségi vizsgára. (Az érettségi eredményekről e beszámoló igazgatótanácsi beadása után készül összegző jelentés.) Nyelvvizsgát tett: alapfokon 5, középfokon 15, felsőfokon 3, összesen 23 tanuló. A tanulás eredményessége terén iskolánk 4, 08 osztályonkénti / 4,12 tantárgyankénti év végi átlagot ért el (tavaly: 4, 04). Az alsóbb osztályok közül az 5/A átlaga kiemelkedő (4,37), a felsőbb évfolyamokon a 9/D osztályé a legjobb (4, 46). Ugyane téren tavaly a 6/A (4,33) és a 12/C (4,63) volt a két legerősebb osztály a maga nemében. Bízunk benne, hogy az iskolában való előre haladás nem jelent majd átlagromlást a következő tanévekben. A es évek szomorú krónikájához tartozik, hogy három egykori tanárunktól kellett végső búcsút vennünk: Dr. Karsai Béláné, Horváth István és Ferenci Richárdné emlékét kegyelettel őrizzük! Eseménygazdag tanévet zártunk, amelynek minden munkahetére jutott valami rendkívüli, OKTV-s forduló, osztályozó viszga, felvételi előkészítő, műsoros ünnepség, vagy éppen házi szervezésű tantárgyi verseny. Ebben a diákság és a tantestület aktív többsége sokat hozzáadott ahhoz, ami a kötelező minimum. Egy dologban azonban feltétlenül fejlesztenünk kell diákjainkat: a rajt-cél versenyfutásban, azaz, abban, hogy ha egyszer év elején jelentkeztem tanulmányi versenyre vagy szakkörre, akkor becsület dolga, hogy ott is legyek végig. Amit elkezdtem, azt be is kell fejeznem. Ez azonban nagymértékben rajtunk, tanárokon is múlik, látják-e rajtunk saját követelményeink következetes, kiegyensúlyozott érvényesítését. Olykor nem is a másoké, hanem a saját magunk alkotta szabályok követése a legnehezebb. Segítsünk a növendékeinknek abban, hogy annál inkább tartjuk magunkat ezekhez a normákhoz. Vonatkozik ez, például, a reggeli áhítatokon való jelenlétre. Ha az osztályfőnök komolyan veszi a naplózást és maga is ott van, akkor ez a közösségi részvétel az 3

4 osztályának is természetessé lesz. Ha azonban mélylélektani és bölcseleti dilemmának tekinti azt, ami pedig a pedagógiai pogramunk része, akkor a diákjai is lazán veszik a reggeli kezdést. Mindkettőre láttam példát ebben a tanévben. Jó lenne, ha egymás munkáját azzal is segítenénk, hogy egységesek és következetesek lennénk abban, hol húzzuk meg a határokat, mi az, amiről nem nyitunk vitát, mert természetesnek tekintjük a diákjaink aktív együttműködését. Ez nem a vesszőoaripám, hanem az egyik kritikus területünk: nyilvánvalóan a több csoportra bontott áhítatok szaporították a hiányzásokat. Nem az a megoldás, hogy maradjon el a csendes félóra... A jövő tanévben részben szeretnénk visszatérni a közös hétkezdéshez, ugyanakkor a második órafélben megtartani a kisebb csoportos csendes perceket. Az idei tanév e téren jó tapasztalatokat is hozott: az osztály- vagy évfolyamáhítatnak megvan a maga meghitt hangulata, amit kár volna föladni. A tiszta kontúrok a tisztánlátás és a biztonságos tájékozódás feltételei. Diákjaink iskolai szorongását csökkentjük, és a biztonságérzetét növeljük, ha világossá tesszük számukra azokat a szabályokat, amelyek az iskolával együtt választott szabályok, tehát onnantól kötelezőek mindenkire. Nem kerülhetem meg itt az iskola egyházi jellegének problémáját, amely időről- időre visszaköszönő téma. (Jó lenne, már túllépni rajta!) 1994-ben egy fontos kérdés eldőlt. Ha a keresztyén alapokon nyugvó nevelés ebben az iskolában túlélt egy világbirodalmat, akkor a sorsa nem fog meginogni azon, hogy néhányan fölöslegesnek, vagy túl soknak találják a hittanórát, a reggeli áhítatot. Minden hasonlat sántít: mit gondolnánk arról a vasútforgalmi középiskoláról, amelyben a tanár vagy a diák viszolyog a mozdonytól, mert az olyan nagy és ijesztő. Kinek-kinek megvan a lelkiismereti szabadsága. Ám attól, hogy ebbe az iskolába jár, vagy itt tanít, onnantól fogva választott valamit, ami rá is vonatkozik. Egyébként pedig, aki nem hisz a teológus Paul Tillich-nek, aki szerint szabad fordításban Isten az, akivel mindannyiunknak dolga van, az higgyen a humanista Erich Fromm-nak, aki szerint Gott ist das fundamentale Symbol für das, was uns unbedingt angeht Isten annak az alapvető jelképe, ami mindannyiunkat feltétlenül érint (vagy: feltétlenül ránk tartozik). Azt az életsegítséget, amelyet egy keresztyén iskolától elvárnak a szülők, az istenfélelemmel, a feltétlen ránk tartozó Erő személyes ismeretével, ezzel a többlettel képesek vagyunk megadni. Az osztályfőnökök és Konczné Fazekas Margit kolléganőnk mindennap találkoznak azzal a lehetetlen helyzettel, hogyan akarjuk mi a normákat számon kérni a diákjainkon, mikor a családi életük minden másról szól, csak nem a normák érvényesüléséről. Sok esetben mázsás terheket hordozó tizenéves gyerekemberekkel, becsapott, meghasonlott, koravén tinédzserekkel akadunk össze, és arra gondolunk, Istenem, ha nekem ilyen gyerekkorom lett volna...! 4

5 Kedves Kollégák, higgyétek el, hogy a vallásos hit bekapcsolása az oktató-nevelő munkába nem tehertétel, sem pedig a hatékony és korszerű oktatás ózsdi ellenpólusa, hanem éppenhogy a nevelői és segítői munkánkat támogató többlet. Olyan biztos alap, amely megerősíti abbéli törekvésünket, hogy jó tanárként jóra vezessük a diákjainkat, amikor a bensővé tétel nehéz műveletével küszködünk. Egyszerűbben fogalmazva: Kedves Kolléga, nem azt kérem, hogy higgy, (mert ezt munkáltatóként nem kérhetem), de kérlek, vedd igénybe a hit pedagógiai segítségét, amit ez az iskola biztosíthat. Ez Neked hallatlanul erős segítség, kapaszkodó az értékkereső környezetben, az iskolánkat pedig hitelesíti. Kedves Kollégák! Ebben a tanévben számos kihívás és lehetőség keresett meg minket. Ilyen a közoktatásiköznevelési rendszer átalakítása, és ilyenek a pályázatok. Egy néhány kivételével még nem tudjuk, merre dőlnek el ezek a fejlesztési törekvéseink, nyerünk-e vagy sem, mindenesetre arra már eddig is jók voltak ezek a pályázati kiírások, hogy újra és újra átgondoljuk, hogyan lehetne még jobban, jobb körülmények között, ésszerűbben szervezni az oktatómunkánkat. Iskolánk számos olyan értéket hordoz, amellyel más gimnázium messze környéken nem dicsekedhet. Ilyenek az iskolai hagyományaink, ilyen a muzeális könyvtárunk és fizikaszertárunk, ilyen a természettudományos képzésünk, és ilyenek a humán tárgyakban valamint a nyelvoktatásban elért eredményeink. Hozzásorolhatjuk az oktatásinformatikai eszközparkunkat, amely jelentősen javult az elmúlt években. Hallatlan erős potenciált jelent az az öregdiák-tömeg, amelyik az egész országban, sőt világszerte figyelemmel kíséri ősi alma matere életét, továbbfejlődését. Minden olyan szellemi, erkölcsi, anyagi erőforrás, amely a Bethlent segíti, üdvözlendő. Ezeknek a befogadása nyitottságot, innovatív készséget, status quo őrzése helyett valódi értékőrzést, újító merészséget kíván. A rossz sáfár elássa a kincset, úgy reméli megőrizni azt. A jó sáfár forgatja és gyarapítja. Azt is a realitások között kell számot tartanunk, hogy egy ilyen nagy jelentőségű intézményt, mint amilyen a mienk, sok kritikus, esetenként gyanakvó és irigy tekintet kísér. Ugyanakkor jó fölfedeznünk azt a sok jó szándékot és segítőkészséget is, amelyet iskolánk fejlesztési céljaihoz kapcsolódik. Sok barátunk van, és ez nagy erőforrás! Számos rendkívüli helyzet igénybe veszi az erőnket, idegrendszerünket. Már szinte el is felejtettük, hogy a második félévet hószünettel kezdtük... Ilyenkor, tanév végén érezzük a szokásos június végi fáradtságot. Ugyanakkor tudjuk, hogy ősztől újult erőre lesz szükségünk. Találjuk meg ezt az újult erőt abban, hogy talán a Balaton partján, vagy a kiskertünk végében elgondolkozva újrafölfedezzük azt a kiváltságos, és ösztönző lelkesedést, 5

6 amelyet akkor éreztünk először, amikor bethlenesek lettünk. Kiváltság, irígylésre méltó sors, hogy ebben az iskolában dolgozhatunk, és hogy azt végezhetjük nap, mint nap, amit szeretünk csinálni. Ráadásul olyan időket élünk, amelyben az örök változás kényszerét céljaink állandósága és új lehetőségeink bővülése ellentételezi. Tudom, mennyire szeretitek ezt az iskolát. Ezt a hatalmas felhajtóerőt, amely ebben a szeretetben rejlik, próbáljuk meg együtt, munkatársakként, egymásra építve közösen kiaknázni a Bethlen jövője érdekében. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet kell mondanom az eredményes együttműködésünkért! Látszólag az iskolavezetés és a tantestület egy része folyamatos vitában áll. Ez lehet, hogy így van, és lehet, hogy olykor jó jön ki belőle. A számadatok azonban ennél sokkal fontosabb dologra mutatnak rá: a meglévő és szinte elvárt eredmények mellé jönnek az új eredmények. Tovább csökkent az igazolatlan mulasztás, az elmaradt óra. A helyettesítések nagyobb részét szakos alapon tudtuk ellátni. Ha szerény mértékben is, sikerült javítani a tanulmányi átlagunkon. Jók a kompetenciamérési eredményeink. Ezen kívül, egy sor olyan évközi projektben tudtunk együtt dolgozni, ami szép sikert, eredményt hozott, vagy hozhat ezután. Ezeket köszönöm Nektek, mert a ti munkátok, igényes és a jó változásokat igenlő hozzáállásotok nélkül nem tudtunk volna semmilyen téren előre lépni. Elszántságotok és minőségelvű életszemléletetek átragad a diákjaitokra. Azt kívánom, legyen tartalmas, szellemi, lelki és fizikai feltöltődést hozó nyaratok. Az iskola számít Rátok, odaadásotokra, szakmai alázatotokra, a hivatásotok és a munkahelyetek iránti büszkeségetekre és együttműködésetekre a 2012/2013. tanévben is! 6

7 1. Az iskolai élet feltételrendszerének alakulása 1.1 Az intézmény működésének törvényi háttere Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló többször módosított /állami/ évi LXXIX. tv. és a végrehajtására vonatkozó rendeletek, továbbá, szeptember 1-jétől több lépésben hatályba lépő részekkel a évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről, valamint a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye (többször módosított évi I. törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A foglalkoztatás, a munkaadó és a foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei tekintetében az ezekről rendelkező Munka Törvénye (1992. évi XXII. tv. a Munka törvénykönyvéről, július 1-jével pedig a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről) valamint a Közalkalmazotti törvény (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról), amelyet saját egyházi belső szabályozásunk (Ref. Ktv. 48 ) emel be a foglalkoztatási viszonyokba az egyházi oktatásban munkát vállalók esélyegyenlősége érdekében. A törvényi szabályozás kérdéseivel lépten nyomon találkozunk, ilyen például az alkalmazások kérdése, a tanulóval szemben indított fegyelmi eljárás, vagy az érettségi vizsgák lebonyolítása. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat többféle alapvető jogszabály határozza meg. Ilyen a Gyermekvédelmi törvény (1997. é. XXXI. tv.), a Szociális (1993. évi III. tv.) és Családvédelmi törvény, valamint az Adatvédelmi törvény A beszámolóval érintett tanévben is valamennyi említett területen a jogszabályok határozták meg feladatainkat és lehetőségeinket. 1.2 Az intézmény működésének hatékonysága Az oktató-nevelő munka feltételei (iskola, kollégium ) Alapító Okiratunk szerint az alábbi tárgyi feltételek szolgálják az oktató-nevelő munkát: Ingatlan: A Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát képezi a gimnázium elhelyezéséül szolgáló Hódmezővásárhely belterület 4. hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. szám alatti 7

8 ingatlan. A Hódmezővásárhely belterület hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban Hódmezővásárhely, Klauzál u sz. alatti kollégium elhelyezéséül szolgáló ingatlan ½ arányban a Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközségé, ½ arányban a Hódmezővásárhely Susáni Református Egyházközségé. A fenti ingatlanokat a tulajdonosok ingyenesen, határozatlan időre az intézmény rendelkezésére bocsátották. Ingóságok: A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény leltárában nyilvántartott vagyontárgyak selejtezésére és a fölös eszközökkel való gazdálkodásra a fenntartó által megszabott keretek között az intézmény jogosult. Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. A fenntartó Presbitériumának május 30-dikai rendelkezése szerint az intézmény által oktatási nevelési célra használatba adott vagyontárgyak köre a Malom utca 15. alatti ingatlannal bővül. Ennek karbantartása, felújítása ezentúl iskolánk feladata. Valamennyi telephelyünkön felújítási munkákat tervezünk. Gimnáziumunk épületében az alapvető funkciók (tágulási tér, rendezvényterem, korszerű tornaterem, szaktanteremek, csoportszobák) hiánya, a Szathmáry Kollégiumban az épület elavult, nem kollégiumi célra épült volta nehezíti a pedagógiai munkát. Ezeknek a nehézségeknek a leküzdését részint a már kiírt (TÁMOP , DAOP J-12,) részint a kiírásra váró (KEOP ) pályázatokon kívánjuk megkezdeni Személyi feltételek A köznevelési-közoktatási feladatok ellátására e tanévben rendelkeztünk a megfelelő képesítésű szakszemélyzettel. A decemberi OH-vizsgálat által feltárt képesítési hiányosságokat a tanév kezdetéig pótoltuk. Az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges képesítési követelményeknek is megfeleltünk. A tantestületből az óraadókat is ideértve 56 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik, 6 pedagógus szakvizsgázott, vagy ezzel egyenértékű közoktatási vezetői vagy szakértői képesítéssel rendelkezik, 6 tagja érettségi vizsgabizottsági elnöki képesítéssel rendelkezik, akik közül 5 fő a tanév folyamán is ellátott ilyen feladatot más tanintézményben. A tantestület 4 tagja szerzett tudományos fokozatot (PhD). 8

9 40 fő határozatlan idejű, 14 fő határozott idejű munkaszerződéssel, 6 fő lelkipásztori szolgálati viszonyban vagy megyéspüspöki kirendelésű egyházi alkalmazottként, további 3 fő óraadó tanárként végezte munkáját. A tanévben 3 új tanár kapcsolódott be a testület munkájába: Bense Pál matematikainformatika szakos, Csorba Linda biológia-rajz szakos, Siposné Kristó Mária magyartörténelem szakos kolléga. A katolikus hitoktatók között tanév közben eltávozott Könyves Péter helyére Garainé Jung Gabriella került, míg a többi csoportban két Domonkos rendi nővér, Dóra és Marianna nővérek a tanév elejétől végzik a hitoktatást. Az új tanévben várhatóan valamennyi csoportot két személy lát el: Marianna nővér és Garainé Jung Gabriella. A tantestület átlagéletkora 40,6 év. A testületben a nők és férfiak aránya 60:40. A tanév előtt, illetve elején gyermekgondozási díjjal tartós távollétre (gyed) távozott 2 kolléganő (Bereczné Szép Ilona Tünde és Prikler Ágnes). A 2012/2013. évre tér vissza Dr. Patakfalviné Hotorán Timea, míg a 2013/2014. tanév kezdetétől tervezhető Máténé Kiss-Rácz Edit kolléganő visszatérése a gyes-ről. A kollégiumi nevelőtanári feladatokat a gimnáziumi munkát is ellátó tantestületi tagok látták el: 4 fő, továbbá 2 fő korrepetitor, 1 fő vallástanári feladatokat végzett. Munkájukról részletesebben a kollégiumi részben szólunk Tárgyi feltételek Épületek, udvarok A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium épületeinek közös jellemzője az idős koruk. Ez a tulajdonságuk folyamatos karbantartást tesz szükségessé, mely elengedhetetlen a biztonságos működéshez. Az épületek a kivitelezés időpontjában előírt szabvány szerint készültek, amelyek azonban ma már nem felelnek meg a követelményeknek Sajnos, egyes esetekben a kivitelező sem volt a szabványosítás magaslatán, mert nem tudni milyen okból, de figyelmen kívül hagyta minőségi kivitelezést. Ilyen az olvasóterem világítása: nincs kiépítve az érintésvédelem, ami pedig balesetveszélyes, sőt életveszélyes. A legnagyobb veszélyforrást a tanév elején 9

10 elhárítottuk, a villamos kapcsolótábla cseréjét. Azóta ritkult a túlfeszültség miatti biztonsági kikapcsolás. Bármelyik épületet, vagy az épületgépészet bármely területét vesszük górcső alá, mind nagyfelújítást igényel, ide értve a fogyasztók és a hálózati elemek cseréjét. Az ebből adódó hibák elhárítása adta a tanév legtöbb feladatát. A födém beázott a rajzterem és az olvasóterem padlás-szakaszán, elérve a termeket is. Több esetben kellett csőtörést elhárítani a vízvezetékekben, a legtöbbször a csatlakozásoknál. A fűtési melegvíz-vezeték épületek közötti összekötő szakasza meghibásodott, a fűtővíz elfolyását eredményezte. Ennek elhárítása az egyik legfontosabb nyári feladat. A fűtésrendszer csatlakozásain gyakori a szivárgás, elfolyás. Ezeknél a legkirívóbb esetekben a fűtőtest vagy az adott szakasz elzárásával kerestünk ideiglenes megoldást. A villamos rendszer nem alkalmas a mai fogyasztási szint kiszolgálására. A teljes kapacitás használatát a kismegszakítók lehetetlenné teszik, cserére szorulnak. A táblák egyedi megvilágítását az ÁNTSZ kéri, ehhez is megfelelő megtáplálás lenne szükséges. A gázbázisú fűtési rendszerre való áttérés kedvező tapasztalatokat mutat. A fűtési rendszert hatékonyabban tudtuk működtetni (időjárás-függően, kézi vezérléssel). Maga a rendszer kifogástalanul működött, leszámítva az elektromos üzemkihagyásokat. A költségek nem lépik túl a távfűtés költségeit. Az átmeneti időszak heteiben még gazdaságosabban kihozható a gázfűtés, mint a távfűtés. Nyári karbantartásra tervezzük a tornatermi fiú öltöző aljzatcseréjét, a vizes helyiségek kisebb léptékű rendbe tételét. A tantermekben karbantartó festést tervezünk a nyári karbantartási munkák során. A szennyvízelvezetés az épület főbejárati oldalán nem megoldott. A második emeleti kémia labor, valamint a tanári kézmosó elfolyó vize a külső ereszcsatornába van bekötve, ami a téli elfagyások alkalmával visszaduzzadást, további elfagyást és beázást eredményezett (éppen az igazgatói irodában). A tantermek bútorzata vegyes állapotú, némely tanteremben, mint pl. a szolgálati lakás új terme, teljesen új, más termekben elavult, cserére szorul. A belső csere tanév közben 10

11 folyamatos volt. Sajnos, többször előfordult a tanévben a rongálás is. Három esetben tudtuk a rongálót azonosítani, és a kártérítést kikövetelni. Ablaküvegtábla-csere tíz alkalommal került sorra, részint időjárási kár, részint rongálás miatt. Valamennyi esetben biztosítás terhére intézkedtünk a javításról. A kollégium épülete is felújításra szorul, nem oktatási célra épült, a szintkülönbségek miatt az akadálymentesítés nem megoldott. A legkritikusabb a földszinti mosdó és zuhanyzó állapota, ahol gyenge a szennyvízhálózat bűzelzárása, a szaniter elavult. Aljzatbetoncsere és az eternit-csőrendszer cseréje javasolt. Ezt pályázati forrásból szeretnénk felújítani (KIM). A kollégiumban két helyiségben alakítottunk ki oktatótermet a meglevő szilenciumterem szintjén. Az egyik fejlesztő szobaként és orvosi vizsgálóként is funkcionál. Ebben az épületben télen a villamos hálózat zárlata miatt a mérőóránál tűz keletkezett, villanyszerelő karbantartást és cserét végzett, a kapcsolószekrény mostmár biztonságos. A kollégiumi sportpályán a kézilabdakapuk cseréje megtörtént, még napirenden van a kosárlabda-palánkok felújítása. Az udvaron korábban lakáscélra használt melléképület konyhai részében a mennyezeti beázást megszüntettük. A kollégiumi garázs épületét májusban elbontattuk, mivel életveszélyessé vált. A garázs melléképülete (korábban ólként vagy kis színként funkcionálhatott) a téli hó súlya alatt beomlott, ez is elbontásra került. A kollégium udvarára tervezett nyári színpad-alkotóház a tereprendezést megoldaná, és a melléképületi funkciót is betöltené. Ennek megvalósítása a (kevéssé esélyes) IPA-pályázatunk függvénye. Tornaterem, öltözők A sportolási feltételeink létesítmény illetve eszköz tekintetében nagyon szerénynek mondhatók, ennek ellenére az eredménymutatóink jók. Az iskolánkban sok tanuló szeret sportolni, mozogni, ami azt bizonyítja, hogy eredményes nevelői munka folyik a tanórákon és a délutáni sportfoglalkozásokon. 11

12 A tornatermünk az 1896-os igényszintnek megfelelt, a mai követelményeknek azonban nem felel meg tavaszán felújításra került a parketta, az újravonalazás már a mai szabványok szerint történt. A Balogh Imre tanár úrról tartott megemlékezés volt az első jelentősebb sportesemény a felújított parketten. A küzdőtér mellett azonban szűk a kiszolgáló terület, a tornaterem álmennyezete pedig a belmagasságot szűkítette le. A karbantartási munkák között már szerepelt a fiúöltöző aljzatcseréjének terve. A lányöltöző korszerűsítése természetesen ugyancsak a felújítási tervek része, erre azonban az idén még nem kerül sor. Az iskola felújítási tervei között szerepel egy korszerű tornaterem építése. Amint erre találunk pályázati forrást, igyekszünk élni vele. Minimum-követelményként az iskolák közötti diákbajnokság előírásait tűzzük célul. A testedzést még ezen kívül edzőtermi felszerelések szolgálják, amelyeket a rajzteremben vagyunk kénytelenek elhelyezni. Könyvtárak A könyvtári rendezvényeken való részvétel céljai: az ismeretek, a műveltség fejlesztése, élményszerű megélésének gyakorlása, kulturális igények kialakítása és elmélyítése. Gyarapítás: vásárlás: a Bethlen Bibliotéka Alapítvány támogatásával, valamint a gimnázium költségvetéséből (pl. Presskontakt Kiadó-ifjúsági regények beszerzése) adományozás: Faragóné Szénásy Emese kolléganőnk felajánlása, Bodor Gergely 12/A osztályos tanuló adománya, valamint Szabó József hagyatéka (mintegy 8 ezer kötet) Restaurálási pályázat figyelése, előkészítése, megírása. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium muzeális könyvtára 40 ezer 1945 előtti kötet őriz. A gyűjtemény szerves fejlődés eredményeként jött létre, összetételének művelődéstörténeti jelentőségével nagy nemzeti értéket képvisel. Folytatni kívánjuk az állományóvó munkát újabb, kiemelkedően fontos kötetek restaurálásával, melyeknek értékességét és könyvtörténeti jelentőségüket a címleírások bizonyítják. 12

13 Iskolánk nem tartozik az ÁFA-körbe. A pályázat költségvetése a csatolt árajánlat alapján a következő: NKA-tól igényelt forrás ,- Ft Az itt pályázott önrész ,- Ft 3 kötet restaurálása összesen ,- Ft A pályázat Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, az önrészt a gimnázium biztosította, a kivitelezés folyamatban van (felelős: Simon Ferenc). Jelenleg HunTéka integrált könyvtári rendszeren alapuló adatbázis működik MOKKA- ODR kompatibilitással a Németh László Városi Könyvtárral történő szoros együttműködésben. A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium muzeális könyveinek katalógusa is itt érhető el a városi közös e-katalógus részeként (http://www.nlvk.hu) a lelőhelyre keresve, tehát az iskolai könyvtár rendelkezik online elérhetőséggel (OPAC), így a 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások megvalósíthatók, miképpen az e-tájékoztatás is. Találatok száma: 628 ( ) Lelőhely: Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium. Továbbá 1850-es szűréssel a Mokka-R felületén: lectio/nlvk? help= lectio.nlvk. (felelős: Lázárné Vass Katalin). A tanév végén feladatunk volt néhai Szabó József és Szabó Enéh könyvtárának adományozása kapcsán a hagyaték felmérése, véleményezése, továbbá az év végi jutalomkönyve beszerzése, kiosztása (felelős: Csákiné Monoki Mariann). Informatika termek A számítástechnika és a multimédia terem a tavaszi-nyári és koraőszi hónapokban igencsak felmelegszik, hiszen a húsz gépszám feletti eszközpark meleget termel. Szükséges egy-egy légkondicionáló berendezés üzembe helyezése ezekben a termekben. A padlás különösen növeli a nyári meleg hőmérsékletet (több mint 30 fok a hőmérséklet). A fenti számítástechnika terem hátránya még, hogy a fűtési szezon előtti és utáni hetekben a gipszkartonos falak szinte olyan hőmérsékletre engedik lehűlni a termet, amilyen a kinti, utcai hőmérséklet. Nem egyszer tanultak a gyerekek nagykabátban, fokban, sőt hidegebb teremben is. A tábla megvilágítása nagyon 13

14 rossz a fényviszonyok miatt, hiszen a teremből a tervezésnél kispóroltak egy ablakot, ami a tanári asztalnál lenne. A táblára egy spotlámpás megvilágítást kellene beállítani, hiszen a gyerekek az órán a harmadik sortól már nem látják a táblára írtakat a csillogás miatt. A szaktanárok kérik a tetőtéri számítástechnika terem tisztasági festését, mivel erre 2002 nyara óta (10 éve), mióta a terem megépült, még nem került sor. A számítástechnika kistanáriban (kutricában) 8-9 éve hiányolják a természetes légcsere lehetőségét. A helyiségben jelenleg nincs természetes szellőzés (ablak), és mivel háromnégy fő mindennapi munkatere ez a kis helyiség, kérik, hogy az utca felé néző üvegtáblán egy kisméretű ablak kialakításával biztosítsuk a természetes légcserét. Informatikai eszközbeszerzések, egyéb fejlesztések A tanév elején elérkezett a régóta várt pillanat: a TIOP / pályázatból mindkét géptermünk eszközeit sikerült teljesen megújítani szeptemberére, így végre egységes, működő gépeken, egységes szoftvereken taníthatunk. A tanáriban jelenleg 12 asztali gép biztosítja a MozaNapló használatát, és a kollégák órára való felkészülését. A tanév elején kért fejlesztésekből megvalósult a tanáriban lévő informatika hálózati központ rendezése, kábelrendező szekrény került beépítésre. Az új teremben (volt gondnoki lakás) wifi sugárzó került elhelyezésre, így ott is működik a hálózat. Szükséges az iskolai WIFI-hálózat felülvizsgálata, mert mostanában nem túl megbízhatóan működik, és elég lassú. Rendszergazdai szolgáltatás Jelenleg a HVSZ Zrt. szolgáltatja ezt a tevékenységet jó színvonalon. A jelzett hibákat a szerződésben vállalt határidőn belül elhárítják, együttműködésük az iskolai dolgozókkal megfelelő. A jövő tanévtől mégis azt tervezzük, hogy helyben dolgozó, teljes státuszú rendszergazda látja el majd a számítógépek, munkaállomások felügyeletét és karbantartását. Nagyon sok olyan megoldandó, látszólag apró-cseprő feladat adódik, amelyekkel a tanárok kénytelenek az informatika szakos kollégákat keresni, ez azonban a tanítás mellett sokszor megterhelő és körülményes. Egy projektor beállítását, vagy hirtelen keletkezett hiba elhárítását gyorsabban meg tudná oldani egy helyi 14

15 rendszergazda. Ilyen feladatra a jövő tanévtől a Nkt. államilag finanszírozott státuszt biztosít. Szertárak, taneszközök Az ének-zene szertárban 94 db zenei műsoros adathordozó fellelhető, amelyek a magyar és az egyetemes zeneirodalom fontosabb darabjai közül adnak válogatást. Technikai eszközeink: Technics CD-lejátszó Kenwood-erősítő 2 hangfal Thomson CD kazettás rádió Kottatár: különböző kötetek (Kodály, Bartók, stb.) lapkották Református énekeskönyvek (olvasóteremben) Csillagpont énekfüzetek Rendelkezésünkre áll továbbá egy Petroff pianinó is, a tanév során felújított, felhangolt állapotban. A fizikaoktatás tárgyi feltételei Az elmúlt tanév legjelentősebb beszerzése Nagy Tibor kollégánk fiatalkori barátja, Dobosy Csaba vállalkozó nevéhez köthető, aki forintos adományával, melyet iskolánk alapítványába fizetett be, jórészt biztosította egy 6 kv-os nagyfeszültségű tápegység beszerzését. A teljes (egyébként a katalógusárhoz képest Ft kedvezményt jelentő) ár fennmaradó részét, Ft-ot a gimnázium biztosította. Egy másik, ekkora nagyságrendű beszerzés a Bethlenes Tehetségek Mozgalom, ezen belül Igaz Antal öregdiákunk támogatásának köszönhető: egy Ft értékű, Máltai keresztes csőhöz való csőtartót szerzett be szertárunknak. A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének műhelyében készült el az a Ft értékű "tenyérelem", mely a galvánelemek tanítását teszi majd könnyebbé, s melyet Alapítványunk az SZJA neki címzett 1 %-ából finanszírozott. 15

16 A Bethlen-díjas 12. D osztály adománya egy 5360 Ft értékű teljesítménymérő. A helyi Rádió Klub segít muzeális eszközeink felújításában. Ebben a tanévben a Foucault-inga és a Marconi távíró adója (Righi radiátor) javítása valósult meg általuk, de jelenleg is dolgoznak a másodpercingánkon és a Wimhurst-gépünkön. A tárgyi feltételek változásához tartozik, hogy az emelt szintű érettségire való felkészülés során tönkretett két digitális multimétert a diákok ugyanolyan minőségű újakra cserélték. Ebben a tanévben is a napi működéshez szükséges fogyóeszközök (pl. zsebtelep, denaturált szesz, szifonpatron), valamint az érettségihez szükséges eszközök, anyagok biztosítását az iskolai költségevetés biztosította kb Ft értékben. Szemléltető szertár (fizika) A Gimnázium szemléltető szertárába tartozó eszközök a szaktanári vélemény szerint kiválóan alkalmasak arra, hogy az iskola működése során felmerülő feladatokat ellássák. A szertár eszközeivel leginkább az iskolai műsorok hangosítását, esetleges kivetítését oldjuk meg leggyakrabban, de a tanórai igényeket is igyekszünk kielégíteni. A szertár életében márciusában jelentős változás következett be, amikor az iskolavezetés kezdeményezésére olyan modern hangosítási eszközöket szereztünk be, amelyekkel az Ótemplom renoválása alatt is gördülékenyen hangosíthatjuk a szabadtéri, illetve tornatermi iskolai rendezvényeket. A beszerzett 3 árajánlat alapján a szegedi SOMA VIZUÁLTECHNIKA cég árajánlatát fogadta el az iskola, s így tőlük bruttó Ft értékben a következő eszközök kerültek beszerzésre: SPECIFIKÁCIÓ MENN. EGYSÉGÁR ÖSSZÁR Bruttó Ft Bruttó Ft 1 Aktív hangszóró Ft Ft Ra w-os bi-amp 2 Statív aktív hangszórókhoz Ft Ft LK

17 3 Keverő 4/4 csatornás Ft Ft FX 4MIC/LINE,4 stereo, 2 master +EQstb. 4 Vezeték nélküli diversity mikrofonok Ft Ft ATW Vezetékes mikrofon Ft Ft MB 1K Dinamikus mic 6 Vezeték nélküli mikroport Ft Ft ATW 701P csíptetős mikrofonnal 7 Mikrofon állványok Ft Ft LK 104-3W 8 Árnyékolt kábel Ft Ft Voltos betáp kábel, MT 3 x 1, Ft Ft 10 Egyéb anyagok (csatlakozók, hangsz.dobozok. ) Ft Ft 11 Munkadíjak szerelési költségek Ft Ft BRUTTÓ ÖSSZESEN Ft Biológia szertár A biológia szertárban a régi és az új keveredik, kiegészíti egymást. A régi és újabb eszközök között is vannak jól működő, és lassan használhatatlan eszközök, bemutatható tárgyak is. A régi, muzeális tárgyak közül jól használhatóak a koponyák, a kitömött, kiállított madarak, a tartósított üveges készítmények is. A Bodnár Bertalan által készített rovargyűjteményt egyetemi pályázat segítségével sikerült kiállítható állapotba hozni. A madárgyűjtemény nagyon gyors felújításra szorul, ezért a jövő évi egyetemi pályázaton 17

18 szeretnénk erre anyagi és szakmai segítséget kérni, és nyerni. A csont-, és koponya gyűjteményt a biológia órákon sokszor bemutatjuk, szinte napi használatban vannak. Az emberi teljes csontváz páratlan érték, hiszen a legtöbb iskolában még műanyag váz sincs, de a sok használat miatt egyre romlik az állapota, teljes felújításra, pótlásra szorul. Az ősmaradványok és -kövületek gyűjteménye nagyon jól használható lehetne. A mindennapos használathoz azonban a pontos megnevezésükre és a megfelelő elhelyezésükre lenne szükség. A régi értékek között sok üvegeszköz is ránk maradt, azonban a legtöbb elavult, nincs állandó használatban. Az eszközök egy részét az egészségügyi előírások változásai miatt nem is lehet használni. A tanórákon ezeket csak bemutató jelleggel a muzeális értékét kiemelve használjuk. A légzés vizsgálathoz használt respirométer már csak vitálkapacitás mérésére alkalmas, arra is csak korlátozott mértékben. A légzés intenzitás követése az íróka elromlása miatt nem lehetséges, a feltöltéskor folyik belőle a víz. A különböző szervek szerkezeti és működési modelljei között régi és újabb változatok is vannak. A régieket, mivel gipsz modellek, már nem használjuk mindennap, de a biológia termek közötti szekrényekben elhelyezve jól bemutathatóak. Az újak állandó, mindennapos használatban vannak, mivel a kisgimnazisták és a sávosok is használják ezeket. Ezen eszközök jó állapotban vannak, jól használhatóak. A növényi modellek között az újak jól használhatóak, a régiek a sok használattól hiányosak, szétesnek. A kísérletezéseknél használt fogyó üvegeszközöket folyamatosan pótolni kell, mert ezek már nem minden esetben állnak a megfelelő számban rendelkezésre a magas csoportlétszámok miatt. A gázrendszer felújítása, és új gázégők beszerelése segíti munkánkat, de a rendszeres, évenkénti átvizsgálása, és szervízelése mindenképpen szükséges, hogy még sokáig működőképesek legyenek. Az új beszerzések közül a fali táblák a nyári meleg miatt sárgulnak, és a műanyag szinte elporlad, szétesik. A nagyméretű faliképek kiállítása a termekben nem megoldott. Az aktív táblák, számítógépek, a DVD lejátszó, hangfalak sokban segítik mindennapi munkánkat, melyeket a digitális tananyagokkal együtt szinte folyamatosan használunk. A beszerzések egy része a Bethlen alapítványnak köszönhető. A tehetséggondozásra ajándékba kapott sztereomikroszkóp szertárunk büszkesége. A fénymikroszkópok között 18

19 azonban az ellátottság már a munkánk eredményességét veszélyezteti. Az alapítványi támogatással vásárolt egy-egy mikroszkóp jól működik, jól használható, de a tanulói mikroszkópok mindegyike minimum felújításra, tisztításra szorul, és jelen állapotukban csak korlátozottan vagy egyáltalán nem használható. A szakkönyvek, illetve feladatgyűjtemények idei beszerzésével a könyvellátottsága a szertárunkban jónak mondható, de ha a tanulói létszámok a sávokon és emelt szintű képzésű osztályokban nő, akkor további kiegészítésekre szorul. Kémia szertár A kémia szertár ellátottsága üvegeszközökből átlagon felüli. Bár az eszközök régi beszerzésűek, de jó állapotúak, a mindennapokban rendszeres használatban vannak. A tanulókísérletek biztonságos elvégzéséhez azonban nem minden feltétel adott. Minden kísérletet végző tanulónak szüksége lenne védőkesztyűre, védőszemüvegre, köpenyre, ám nagyobb létszámú csoportok esetén ezt nem tudjuk biztosítani. Hatékonyabbak, és időben jobban tervezhetőbbek lennének a sávos laborgyakorlatok, ha minden tanulói szekrény, és fiók zárható lenne. Fellelhetők a szertárban muzeális értékű eszközök is (mérlegek, desztilláló berendezések, büretták, stb.) melyeket csak bemutatásra használunk. A molekula-, és a kristályrács-modellek is napi használatban vannak, ám többségük sajnos igen hiányos. A tananyagban, és az érettségin szereplő összes kísérlethez rendelkezünk megfelelő mennyiségű vegyszerrel, ami elfogy, azt évközben pótoljuk. A gázégők használata nem biztonságos, ugyanis a rendszeres biztonságtechnikai felülvizsgálatok hiányoznak, és a porszennyezés miatt is karbantartást igényelnének. Nagy szükség lenne az elszívó fülke felújítására is, hiszen többször előfordult, hogy nem megfelelő hatásfokkal működött, vagy éppen visszajuttatta a keletkezett gázt az osztály légterébe. (Öveges Programban tervezett új eszköz beszerzése). Munkánkat nagyban segíti, hogy a szaktanterem modern, digitális taneszközökkel jól felszerelt, ezeket rendszeresen, és hatékonyan fel tudjuk használni az órákon. Történelem-földrajz szertár 19

20 A történelem földrajz közös szertárban az alábbi eszközöket tartottuk nyilván a tanévben: leltározandó tárgy, eszköz neve darabszám selejtezésre javasolt Falitérkép 185 * Digitális térkép (dvd) 2 Projektor 2 Laptop 1 Szekrény 1 Földgömb 2 Kőzetkészlet 8 Kémcső 35 Térképállvány 2 Vetítőállvány 3 Vetítővászon 1 Történelmi fóliakészlet 1 Barométer 1 Diafilmsorozat 4 Minimum-maximum hőmérő 4 Földrajzi atlasz 5 * 6 falitérkép selejtezhető lenne, de csereakcióban beszámítható lehet, ezért érdemes megőrizni. 2 falitérkép használaton kívüli, muzeális jellegű. A gazdasági iroda szertárunkban tárolt eszközeit (szekrények, iratok, porszívó, wc-papír, stb) nem vettük fel a jegyzékbe. Ebben a tanévben a térképállományunkat vallástudományi tárgyú térképpel és 2 db digitális térképpel gyarapítottuk (alapítványi támogatással). 20

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program VII. melléklet I. HELYISÉGEK Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉK Tanterem osztályonként Szaktanterem Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba Tornaszoba Sportudvar 2 Igazgatói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a kötelező eszköz és felszerelésjegyzékhez

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben