Közpolitikai reformok és korlátaik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közpolitikai reformok és korlátaik"

Átírás

1 Pro Deo State University PDSU ON LINE PUBLISHERS DEPARTMENT Pétervári Zsolt Közpolitikai reformok és korlátaik TANULMÁNY PDSU Faculty of Political Sciences and International Relations ELECTRONIC EDITION 1

2 Second edition Pro Deo State University Faculty of Political Sciences and International Relations Department of European Studies Pétervári Zsolt (First edition: Csizmadia Ervin - Pétervári Zsolt - Szentpéteri Nagy Richard: Körbezárt politika (L'Harmattan Kiadó, Budapest) Elemzések a jelenkor Magyarországáról V. fejezet) Published by the On Line Publishers Department of Pro Deo State University 7, Pulaski Street, Auburn New York United States of America Registration Number: KMFAP-PDSU 2012/ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publishers. 2

3 A kormány és az ellenzék gazdasági programjának értelmezésére egyaránt törekvő, elemzői szempontrendszerrel ellentétben a közpolitikai reformok értékelésénél kizárólag a kormányzati intézkedéssorozat irányát, tendenciáját értékeljük. Mindezt azért, mert a második Gyurcsány-kabinet létrejöttétől kezdve a szakpolitikai reformok végrehajtásának programjában vélte felfedezni legitimációja alapjait, míg az ellenzék vezető ereje gyökeresen szemben állva a kormány policy-típusú működésével (a korábbi évekhez hasonlóan) 2007 egészében (is) politics-alapon politizált. Vagyis koncepcionális szakpolitikai kérdésekben a tavalyi év során többé-kevésbé érdektelenséget tanúsított. A kabinetnek az államháztartási részrendszerek átalakítását célzó törekvései alapvetően pozitívnak tekinthetők, azonban a reformok mindegyikének végrehajtása során éreztette hatását a kormány csekély bizalmi tőkéjének ténye. Mindez a szakpolitikai átalakítások szempontjából különösen hosszúra nyúlt 2007-es év egészében behatárolta a közpolitikai reformok sikeres végrehajtásának lehetőségét. Az őszödi circulus vitiosus című fejezetben részletesen bemutatott problémakör, a társadalmi-bizalmi háttér szinte teljes hiányáról tanúskodik. Az alábbi fejezetben a 2007-ben zajló közpolitikai reformok mindegyikét (államigazgatás, egészségügy, közoktatás, agrárium) értékeljük, a végrehajtás gyorsasága, a részeredmények eddigi tapasztalatai, valamint a fent említett társadalmi-bizalmi háttér megléte szempontjából. A rendszerváltás óta eltelt több mint másfél évtized során regnáló kormányok mindegyikének programjában szerepelt a költségvetési reform ígérete, azonban mondvacsinált vagy nagyon is létező okokból egyikük sem valósította meg azt. Az első demokratikus választások eredményeként felálló koalíció a rendszerváltási folyamat súlya alatt, a második a pénzügyi stabilizáció égető 3

4 szükségszerűsége okán nem látott hozzá, a 98 és 2002 közötti jobbközép és az azt felváltó két (azonos pártösszetételű) balközép kabinet ellenben a társadalmi feszültségek kiéleződése miatti félelmében halogatta megkezdését. A ban hivatalba lépő második Gyurcsány-kormány a magas államháztartási hiányszint következtében a pénzügyi válság küszöbén álló nemzetgazdaság további finanszírozhatóságának érdekében megindította az államháztartási részrendszerek reformját. Az ország modernizációja szempontjából megkerülhetetlen államreform kiterjed az államigazgatás, az egészségügy és az oktatás szférájára, valamint érinti a mezőgazdaság finanszírozási rendszerének és termelési szerkezetének átalakítását is. Azonban a pénzügyi válsághelyzetben indított, távlati felzárkózási célokat szolgáló, reformfolyamat eszközeit tekintve összekeveredik a költségvetési kiigazítás rövidtávú, fiskális szükségszerűségével. Mindez rövidtávon elsősorban nem az egyes államháztartási részrendszerek magasabb színvonalú működését eredményezi, hanem a belőlük történő forráskivonás általi költségvetési stabilizációt. Az alábbi fejezetben a közpolitikai reformfolyamat megindításának történelmi érdeme és (kidolgozatlanságából fakadó) jelentős hiányosságának kettősségét próbáljuk láttatni; ennek érdekében elemezzük a kormánypártok és a vezető ellenzéki erő 2006-os választási programját, valamint az az óta született kormányzati, ellenzéki és civil szakpolitikai terveket. Emellett nagy hangsúlyt helyezünk a reformfolyamat jelenlegi nemzetközi körülményeire és hazai előzményeire egyaránt. Az államigazgatási reform koncepciója és hatásai A központi államigazgatási szervek intézményi és hatásköri átszervezése, működésük megváltoztatása 4

5 közvetlenül hat ki a törvényhozás folyamatára és annak minőségére. Hazánk EU-csatlakozását követően a közigazgatás nem változott meg az új igényeknek és elvárásoknak megfelelően sem intézményrendszerének struktúrája, sem a döntési mechanizmusa tekintetében. A második Gyurcsány-kormány koncepciója szerint az állam és közigazgatás átalakítása az egyik legszükségesebb feladat az EU-integráció előnyeinek kiaknázása szempontjából. A Gyurcsány-féle reform kiindulópontja szerint a modernizációra érett állami alrendszerek közül leginkább a közigazgatás működik (nemzetközi összehasonlításban) alacsony hatékonysággal és pazarlóan a közösségi erőforrásokkal, az intézményrendszeren belüli érdekellentétek és lobbiérdekek hátráltatják, vagy akadályozzák meg a mindenkori reformokat. Az államigazgatás átszervezésével párhuzamosan a közigazgatás átalakítását is tervbe vette a balközép koalíció, azonban az ellenzék elzárkózása miatt lemondott az önkormányzati rendszer kétharmados törvénymódosítást igénylő reformjáról. A kistérségi társulások létrejöttének (és hatáskörük bővülésének) financiális eszközökkel történő elősegítését leszámítva e téren nem zajlott le számottevő változás a kormányváltás óta, amiből következően az alábbi alfejezet kizárólag az államigazgatási struktúra kormányzati átalakításával foglalkozik. A magyar államigazgatás reformjának elodázhatatlan szükségszerűségét a rendszerváltás óta tényként kezelte a politikai elit többsége, azonban a végrehajtás hogyanjának kérdésében és aktualitásának megítélésében az elmúlt másfél évtizedben mindvégig megoszlott a parlamenti erők álláspontja. Az MSZP 2006-os választási programja az államigazgatás reformja kapcsán a háttérszervezetek számának csökkentését, a működési zavarok elhárítását, a költséges és felesleges kiszervezési gyakorlat megszüntetését sorolta fel. A várható létszámleépítésre a feladatalapú foglalkoztatás és a 5

6 teljesítményösztönző juttatási rendszer kialakításának terve utal. A program mindössze általánosságban fogalmazta meg a közszolgálat modernizációjának kérdését: gyorsabb, olcsóbb és politikamentes államigazgatást ígért a baloldali szavazóknak (MSZP, 2006: 17). Az SZDSZ a kisebb, ésszerűbb, átláthatóbb, egyszerűbb jelzőkkel felvázolt állam-koncepciójával párhuzamosan képviselte az adócsökkentés ügyét. Ezért a liberális párt programja radikálisabb és konkrétabb bürokrácialeépítési elemeket tartalmazott, mint szocialista koalíciós társáé: kisebb létszámú közigazgatás, kevesebb közigazgatási szint, az országos hatáskörű szervek számának harmadára történő csökkentése, elektronikus ügyintézés, hálózatokba szervezett intézményrendszer (SZDSZ, 2006: ). A Fidesz választási programja nem részletezte a párt államigazgatással kapcsolatos álláspontját, azonban gazdasági fejezetének középpontjában a bürokrácia leépítése állt, mint a járulékcsökkentési elképzelések fedezete. A kormányprogram, melynek gerincét az államreformról szóló fejezet alkotja, teljes egészében tartalmazza a két kormánypárt (egyébként is számos párhuzamossággal rendelkező) államigazgatási programját: a minisztériumok, a dekoncentrált szervek, az országos hatáskörű hivatalok számának jelentős csökkentése; számottevő létszámleépítés, a területi államigazgatási szervek régiós integrálása (ezen belül a közigazgatási hivatalok regionális átszervezése). A szolgáltató közigazgatás megvalósítását ígérő dokumentum mindemellett kormányzati ügyfélszolgálati központok létrehozását, és az elektronikus ügyintézés fejlesztését is tartalmazta (Kormányprogram, 2006: 8 10). Az Új Egyensúly Program államháztartásihiánycsökkentő elemei között is szerepelt a központi államigazgatás GDP-arányos költségének csökkentése, és az intézményrendszer ebből következő átalakítása. A 6

7 makrogazdasági stabilizációt szolgáló tervezet elsősorban a dekoncentrált szervek regionális összevonása révén kívánta kiküszöbölni a korábbról örökölt párhuzamosságokat, és csökkenteni a vezetői szintek számát. A konvergenciaprogram ehhez kapcsolódva a költséghatékonyság és a teljesítményelv alapján működő, kevesebb szervezettel és kisebb létszámmal tevékenykedő közigazgatás létrehozásának célját tartalmazza; a program külön kiemeli a központi közigazgatás létszámának csökkentését (Konvergenciaprogram, 2006: 6). A kormány 2007-es munkaterve előirányozta a legfontosabb adminisztratív terhek csökkentését dereguláció révén, valamint az elektronikus ügyintézés kialakításához szükséges jogszabályváltozások kidolgozását. Ezzel párhuzamosan a koalíció a közszolgálati előmeneteli rendszer megváltoztatása és a személyi állomány javítása terén is előrehaladást tervezett. Külön hangsúlyt helyeztek a szöveg írói a regionális közigazgatási hivatalok megerősítésére, valamint az állami vagyongazdálkodási rendszer átalakítására (vagyis a tulajdonosi joggyakorlók számának csökkentésére és a vagyonkezelési stratégia kidolgozására (Munkaterv, 2007: 5, 12 13). A kormányprogramnak és a munkatervnek megfelelően költséghatékonysági szempontok alapján az idei év során teljes egészében megvalósult az államigazgatás háttérfunkcióinak központosítása: egy szervezetben vonták össze a közbeszerzés, a pályáztatás, a könyvelés, az informatika, az ügyfélszolgálat, az üzemeltetés és a protokollszervezés részterületeit. Emellett szigorodtak a vezető köztisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok; befejeződött a dekoncentrált szervek regionális átszervezésének, valamint a vezetői szintek csökkentésének folyamata központi és területi szinten egyaránt. Az év folyamán a kormány lezárta az állami vagyongazdálkodási rendszer reformját is. A számos korábban megyei szervezet regionális összevonása (pl. Munkaügyi Központ, ANTSZ, 7

8 APEH, Magyar Államkincstár, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság) közül alkotmányos aggályok következtében egyedül az önkormányzatok feletti ellenőrzési jogkört (és nem a közigazgatási hivatalok átszervezését) érintő vált kétségessé. A tavaly elindított és az idén lezárult racionalizálás végeredményeként a központi államigazgatásban dolgozók létszáma 5,5%-kal csökkent, a közszféra GDP-arányos működési költségei 1,5%-kal alatta maradnak a 2006-os szintnek. Ezen belül a felsővezetői státusok száma felére süllyedt, a minisztériumok alkalmazásában álló hivatalnokoké pedig több mint 20%-kal. Továbbá a központi költségvetési szervezeteknél foglalkoztatottak létszáma idén 16 ezer fővel csökkent ben a Kormányzati Személyügyi Központ a minisztériumokban bevezette a teljesítményértékelési rendszert (TÉR), amely a kormányzati várakozások szerint a teljesítményelvű közszféra alapjait teremti meg. A kormányzat az NFT 2-nek köszönhetően döntően uniós forrásból 140 milliárd forint (továbbképzési, ügyfélszolgálati, adatbázisbővítési és informatikai) fejlesztést tervez megvalósítani a közszférában az elkövetkezendő hét évben az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Fejlesztése Operatív Program keretében (Kormányjelentés, 2007: 25 31, 34). A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) habár alapvetően vonta kétségbe az államreform ideológiai hátterét, különös tekintettel az államigazgatási reform létszám-leépítési elemeire, konstruktív módon viszonyult a változásokhoz. Idei tevékenységének fókuszában állásvesztő tagjainak átképzési, részfoglalkoztatási, elő-nyugdíjazási lehetőségei álltak. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács keretében számos végkielégítési kedvezmény szempont kormányzati elfogadtatásával hozzájárult a reform negatív hatásainak tompításához. Emellett a szakszervezet több szociális 8

9 szempontot képes volt érvényesíteni a leépítésekkel kapcsolatos egyeztetések során (pl. az 50 év feletti munkavállalók, vagy a gyermekeiket egyedül nevelő szülők esetében). A Fidesz az országgyűlési választásokat követően (korábbi bürokrácia ellenes programjának világképével radikálisan szembehelyezkedve) váratlanul a közszolgálatban dolgozók oldalára állt. A Jövőnk c. vitairat az államigazgatási reformot mindössze a fiskális megszorítások miatti kormányzati létszámcsökkentésként definiálja, annak koncepcionális jellegét és modernizációs célját negligálja. Nemzetközi összehasonlításra hivatkozva tényként állapítja meg, hogy a teljes lakossághoz viszonyítva hazánk rendelkezik a legkisebb állami szférák egyikével. A párt, decemberében kiadott, Erős Magyarország c. programjában is hitet tesz a takarékos, de erős állam modellje mellett, amin a koncepció kidolgozói olyan államot értenek, amely a vállalkozó kedvű csoportok akadályait elhárítja, és a rászorulókat támogatja. Az ellenzék szerint a rövidtávú fiskális költségvetési szemlélet és a piaci érdekek elsődlegességét valló neoliberális ideológia mentén kidolgozott reformfolyamat akadályozza a valóban szükséges (de általa soha nem definiált) változások megvalósítását. Képviselői hangsúlyozzák, hogy az EU a decentralizáció útját követeli meg a tagállamoktól és a hatékonyságot, de nem ír elő kötelező modelleket a közszolgáltatások terén. A Fidesz álláspontja szerint a menedzserszemléletű közszolgálat csak kormányzati kampány szlogen, mely mögött a magas államháztartási hiány csökkentésének érdeke húzódik meg. Az ellenzék az állami szférában dolgozók magas száma miatt az egzisztenciálisan fenyegetett, reformellenes protesztszavazók megnyerésére törekszik, melynek kapcsán könnyen támaszkodhat az államelvű posztszocialista értékrendre és modernizáció-kritikus történeti hagyományokra egyaránt. 9

10 A jelenleg zajló, másfél éve indított államigazgatási reform több korábbi reform-koncepcióra épít. Verebélyi Imre közigazgatás-fejlesztési kormánybiztosként 1996-ban kiadott egy vitaanyagot, melyben a központi közigazgatás (és hozzá erősen kapcsolódóan) a kormány átszervezésének modelljét dolgozta ki. A Medgyessy-kabinet alatt megrendelt Sárközy Tamás-féle reformjavaslat, melynek mentén a jelenlegi változások is jelentős részben haladnak, alapvetően a piacgazdaság szolgálatában álló, a piaci elvárásoknak megfelelő menedzsertípusú államigazgatást kívánt létrehozni. A gyurcsányi államigazgatási reform a korszerűnek mondott menedzsmenteszközöket állítja a koncepció középpontjába, vagyis az üzleti életből átemelt módszerekkel, valamint onnan áthozott szakemberekkel próbálja modernizálni a közszolgáltatások teljes körét, bennük az államigazgatással is. A bürokratikus szervezeti struktúrák egyszerűsítése, a felesleges párhuzamosságok és szervezeti burjánzás megszüntetése a rendszerváltás óta minden kormány programjában szerepelt. A másfél éve tartó átalakítássorozatból eddig a költséghatékonyságon túlmenően kizárólag a vezetői szintek csökkentése, a nagyarányú leépítés és néhány minisztérium összevonása valósult meg. A reformból rövidtávon a kormányzati döntési mechanizmust összezavaró, a jogszabály-előkészítés szakmai minőségét rontó, a lakossági ügyvitelt lassító átszervezés képe bontakozik ki. A közszolgálat reformjának várható pozitívumai az NFT 2 keretében megvalósuló fejlesztésekkel együtt a kormányciklus utolsó harmadánál előbb előreláthatóan nem képes a lakosság számára is érzékelhető pozitív változásokat előidézni. Az egészségügy reformál(l)ása A 2006-ban újraválasztott Gyurcsány-kormány ígéretéhez híven hozzákezdett a magyar egészségügy 10

11 gyökeres, vagyis a biztosítási és az ellátási oldalt egyaránt érintő, átalakításához. Alábbi elemzésünkben nyomon követjük az elmúlt másfél év során született egészségügyi döntések sorát, emellett nemzetközi tapasztalatok tükrében értékeljük a kabinet év végén elfogadott egészségbiztosítási koncepcióját, és elhelyezzük azt a kormányzati reformfolyamat egészében. A kormányprogram és a kabinet 2007-es munkatervének összehasonlítása után mérleget vonunk, mennyiben teljesültek (vagy módosultak) a kitűzött célok és ígéretek. Az elemzés egészében nagy hangsúlyt helyezünk az ellenzék, valamint a érdekképviseleti és civil szervezetek alternatív koncepciójára. A tavaly májusában ismételten hivatalba lépő szociálliberális kormány Új Magyarország címet viselő programja az első Gyurcsány-kabinet 100 lépés programjának konzekvens folytatásként lett meghirdetve. Az ismételten hatalomra jutó balközép pártok a következő ciklus államreformjának középpontjába (többek között) az egészségügyi rendszer átfogó megújítását állították. Ennek szellemében meghirdették a biztosítási alapon működő egészségügy szabályozási, felügyeleti, pénzügyi és működési feltételeinek 2007 végéig történő intézményi kialakítását. Ezt követően válik lehetővé a biztosítási alapon működő egészségügy létrehozása, melynek érdekében először is meg kell határozni azon minimális szolgáltatások körét, amelyekre mindenki (biztosítási jogviszony nélkül is) jogosult, illetve azokat is, amelyekre nem terjed ki a kötelező egészségbiztosítás. Emellett elkerülhetetlen a járulékfizetés nyilvántartási és ellenőrzési rendszerének átalakítása. Ennek érdekében 2008-tól a kormány az EU-konform egészségbiztosítási kártya bevezetését ígérte, aminek segítségével elektronikusan nyilvántarthatóvá és nyomon követhetővé váltak volna az alapellátásban igénybe vett szolgáltatások is. A kormány terve szerint 2008-ra az 11

12 infrastruktúra fejlesztésével olyan magas színvonalú egészségügyi intézményrendszert alakít ki, amely a kapacitásokat a szükségletekhez igazítja, arányos és egyenlő, magas színvonalú ellátást biztosít. A kormányprogram emellett tartalmazta a társadalom biztonságát szolgáló közegészségügyi, járványügyi, és élelmiszerbiztonsági tevékenységek megerősítését, valamint az Országos Mentőszolgálat fejlesztését februárjában közreadott kormányzati ütemterv (A Magyar Köztársaság kormányának munkaterve 2007) az idei évre vonatkozóan konkretizálta a Gyurcsány-kabinet e szakpolitikát érintő tervezett döntéseit. A Munkatervben a reform minden tervezett eleméhez csatolva van annak célja, felelős minisztériuma vagy kormányzati szerve és kidolgozásának (illetve végrehajtásának) határideje. Ezek közül néhányat csak cím szerint említünk: a népegészségügyi program újragondolása, kiterjesztése; egészségügyi dolgozók jogviszonyának átalakítása; ügyelet szabályozása. Az alábbiakban az egészségügyi koncepció néhány fajsúlyosabb, a reform egészének jellegére rávilágító, elemét részletezzük. Az egyik ilyen Az egészségügyi ellátások kistérségi szintű sztenderdjeinek kialakítása munkacímet viseli. Ennek célja, hogy a meglévő forrásból a meglévő kapacitások terhére jobb, hatékonyabb és hosszú távon fenntartható struktúrát kell létrehozni, amely növeli az ellátás minőségét, és minél többek számára biztosítja a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. Kidolgozásának határideje március. A másik fontos terv Az egészségügyi szolgáltatók gazdaságosabb, hatékonyabb, átláthatóbb működésének elősegítése. Mivel ma egy egészségügyi szolgáltatónál a gazdálkodás csak bizonyos mértékig ellenőrzött, és korlátozottan kérhető számon, olyan elemekkel kell tehát bővíteni az ellenőrzést és a működést mint például könyvvizsgáló alkalmazásának kötelezővé tétele, felügyelő-bizottság működése, melyek ellenőrizhetőbbé és 12

13 átláthatóbbá teszik a rendszert. Azonban a legjelentősebb a biztosítói modellválasztás koncepciója, amely kidolgozásának határideje ugyan úgy április, mint az előbb említetté, de még tanulmányom írásának időpontjában sem lehet pontosan tudni pontos részleteit de erről majd később. Mindenestre a megfogalmazott cél szerint olyan társadalombiztosítási modell választása a feladat, amellyel a meglévő forrásokból a legjobb minőséget lehet elérni, egyben biztosítja az igazságos hozzáférést, továbbá összhangban van a nemzeti kockázatközösség elvével. Az eddigiekben közölt tervek egy része a második Gyurcsány-kormány egy éve alatt elindult a megvalósítás útján. Minderről a Beszámoló a kormány egyéves munkájáról című összefoglalás tájékoztatja a közvéleményt. A kormányzat a beszámoló szerint sok tekintetben sikert könyvelhet el: meghatározásra került a biztosítási alapján járó egészségügyi szolgáltatások köre, szélesedett a járulékfizetők köre és a járulékfizetés alapja, megkezdődött a jogosultságok ellenőrzése, januárban létrejött az Egészségbiztosítási Felügyelet. Az alapellátás pontos meghatározása azonban elmarad, a felhozott példák alapján pedig feltételezhető mivel pontos számokat az írás nem közöl, hogy például a járulékfizetők köre csupán csekély mértékben emelkedhetett. Külön elemzés foglalkozik az ellenzék vezető ereje által gyakran támadott, a Fidesz népszavazási kezdeményezésének középpontjában álló, vizitdíjjal és kórházi napidíjjal. A kormány szerint így többletpénz került az egészségügybe, a betegek is vásárlói lettek az egészségügyi szolgáltatásoknak, ha csupán méltányos és jelképessel összegről van is szó. A tanulmány szerint a vizitdíj következtében 10-20%-kal mérséklődött a Magyarországon kiemelkedően és indokolatlanul magas orvos beteg találkozások száma, és megtörtént az első lépés a hálapénz visszaszorítására. Novemberi adatok igazolják, hogy ugyanakkor a megerősíteni 13

14 kívánt háziorvosi rendelések száma is ugyan olyan mértékben esett vissza, mint a kórházi látogatásoké, azaz nem sikerült a háziorvosi és kórházi látogatások arányát az előbbi javára dönteni januárjában lépett hatályba a gyógyszergazdaságossági törvény, aminek látható eredménye, hogy április elsejétől 1200 készítmény ára csökkent átlagosan 16%- kal és 500 terméké nőtt átlagosan 6%-kal. Az adatok alapján ez a lépés a gyógyszerkasszának milliárd, a betegeknek évente 10 milliárd forint megtakarítással jár. Mind a kormányprogramban, mind az ez év februári munkatervben szerepel egy új, korszerű intézményhálózat kialakítására, az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó ígéret. Ez ténylegesen leépítés formájában valósult meg: a 173 kórház közül 6-ban teljesen megszűnt a fekvőbeteg-ellátás, 12-ben aktív ellátás helyett a jövőben csak krónikus, illetve rehabilitációs tevékenységet végeznek, és 33 olyan kórház van, amelyik továbbra is végez aktív, de a korábbinál szűkebb szakmacsoportokat. Az intézkedések következményeképpen fölgyorsulhat a már 2006 nyarán javallott magántőkebeszivárgás a szolgáltatói oldalba áprilisától folyik a kórházi ágyak számának racionalizálása: 26%-kal csökkent az aktív kórházi ágyak száma, de ezen belül 35%-kal emelkedett a krónikus, rehabilitációs és ápolási ágyak száma. Az átszervezésnek köszönhetően 20%-kal emelkedett az egy aktív kórházi ágyra jutó, 7%-kal pedig a krónikus és rehabilitációs ellátásban az egy ágyra jutó finanszírozás összege. A már tárgyalt munkaterv így fogalmaz: A kormány egyértelmű szándéka, hogy a szükséges reformokat okos párbeszédben, közös gondolkodás eredményeként alakítsa ki. E munka nélkülözhetetlen előfeltétele azonban, hogy az átalakításra szoruló, meghatározott területek vonatkozásában a kormány koncepcióalkotó, szabad problémafelvető és elveket, irányokat, célokat megszabó előkészítő megfontolásokat 14

15 dolgozhasson ki, majd ezeket bocsássa széleskörű vitára. Az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról ez a vita elmaradt. Bár Horváth Ágnes egészségügyi miniszter parlamenti expozéjában másként vélekedik: Előttünk fekszik az egészségbiztosítási rendszerről megalkotott, a koalíciós pártok szakértői által hosszas tárgyalások alatt kialakított, minden érintett szakmai és társadalmi szervezettel egyeztetett törvényjavaslat. Az elmúlt év sztrájkjainak sora figyelmezteti a kormányzó elitet arra, nem volt valódi társadalmi párbeszéd erről a kérdésről. A szakmai szervezetek egyet nem értés jelzi az is, hogy a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal egy alternatív törvénytervezetet tett le az asztalra. Az alternatív tervezet értelmében: a Nemzeti Társadalmi Egészségbiztosítási Intézetre átkeresztelt (a munkaadói, a munkavállalói és az állami oldal által együttesen ellenőrzött) OEP reformjának köszönhetően fennmaradna az egységes állami biztosítási rendszer. Mivel a tervezet alapelvei teljes mértékben egybevágnak a Fidesz elképzeléseivel, a legnagyobb ellenzéki párt benyújtotta azt a parlamentnek. Összességében megállapítható, hogy a másfél éve indított egészségügyi reform megvalósuló elemei közül a lakosság számára elsősorban a hátrányosak érzékelhetők: a kórházakra kiszabott teljesítményvolumen-korlát; az ÁNTSZ leépítése; az egyre növekvő várólisták; számos kórház és osztály bezárása illetve összevonása. Az ellátórendszer 90-óta halogatott átszervezésének és a kapacitások racionalizálásának köszönhető költségvetési-pénzügyi megtakarítás, habár számottevő, az állampolgárok többsége (az egészségügy szolgáltatási színvonalának vélhetően átmeneti csökkenése miatt) negligálja annak jelentőségét. Mindeközben az egészségügyi reform lényegi, vagyis a biztosítási oldalt érintő reformja még nem vette kezdetét. Annak ellenére, hogy az év végén (váratlanul csekély kormánypárti ellenkezés mellett) megszavazta a koalíciós többség a biztosítási pénztárakról 15

16 szóló törvényt, annak gyakorlati megvalósulása, főként a Magyar Orvosi Kamara bejelentett ellenállása miatt, bizonyossággal nem prognosztizálható. Közoktatás és versenyképesség A 2007-es esztendő az oktatási rendszer szempontjából újdonságok sorával zárult: miközben az év folyamán a közbeszédet elsősorban a tandíj-vita uralta, valamint ahhoz szorosan kapcsolódva az ellenzék vezető erejének népszavazási kezdeményezése, addig a színfalak mögött jelentős változások zajlottak le. Az előző szociálliberális kormány időszakában végleg lezárult a felsőoktatási intézmények integrációjának folyamata, valamint a Bolognai-rendszer átvétele. Mindebből következően az elmúlt másfél év oktatási szakpolitikáját az egyetemi és főiskolai szféra finanszírozásának egésze szempontjából nem számottevő Fejlesztési Részhozzájárulás bevezetését leszámítva a felsőoktatást alapvetően meghatározó kormányzati döntés idén nem született. Ezzel szemben az ország közoktatási rendszerének átszervezése (ezen belül is a szakképzés átalakítása) révén hazánk versenyképességét hosszú távra megalapozó reformfolyamatot indított el a balközép kabinet. Mint ismeretes, Magyarországon nemzetközi összehasonlításban is magas az iskolák közötti színvonalbeli eltérés. A legújabb PISA-felmérés szerint a magyar iskolások két, egymástól egyértelműen elválasztható csoportra oszthatók családi hátterük, iskolájuk és teljesítményük alapján. Míg a megfelelő háttérrel rendelkező, nagyobb településen található iskolákba járó gyerekek tanulmányi teljesítménye az európai élvonalat képes megközelíteni, az alacsony státusú társadalmi csoportokhoz tartozó, hátrányos helyzetű településen tanuló fiatalok kifejezetten gyenge eredményt produkálnak. Sajnos ez 16

17 utóbbi negatív adat nem újkeletű: hazánk e téren több mint két évtizede folyamatosan romló mutatókkal rendelkezik a PISAvizsgálatok tanúsága szerint. Mivel az oktatás esélyegyenlőség-teremtő szerepe bizonyítottan kulcsfontosságú az egyén későbbi munkaerőpiaci és az ország hosszú távú gazdasági versenyképesség szempontjából. A Gyurcsány-kabinet a kormányprogram szellemében vélhetőleg ebből kiindulva látott hozzá 2007 elején az alapfokú oktatás és a szakképzés rendszerének átalakításához. A kormányprogram szerint a kistelepüléseken kívánatos az általános iskolák alsó tagozatainak megőrzése, a felső tagozatokat viszont össze kell vonni a hatékonyság növelése érdekében, emellett az esélyegyenlőség növelése végett a kormányprogram tervezte a beiskolázási körzetek átrajzolását. A program felül kívánta vizsgálni a pedagógusok bérezését, az elvégzett munka arányában nagyobb differenciálást megcélozva. A program értelmében a kormány egy szakiskolai fejlesztési programot indított el, melynek keretében az eddigi tizenhat Térségi Integrált Szakképző Központ mellé még ilyen intézmény kialakítását látott hozzá. (A ciklus végére a kormány tervei szerint a szakiskolai tanulók négyötöde már ilyen integrált iskolában tanulna.) Az ellenzék, a szakmai és civil szervezetek élesen bírálták a kormány elképzeléseit: a Fidesz a Jövőnk programban ellenezte a kisiskolák bezárását és a centralizált szakképző központok létrehozását. A májusi vitairat ugyan konkrétan nem beszél a falusi iskolák fenntartásáról, azonban tényként szögezi le: a vidéki kisiskolák bezárása a kistelepülések elsorvadásához vezet. Emellett az ellenzéki szakpolitikai támadások sarokköve a felesleges és költséges eszközbeszerzések folyamatos bírálata (pl. az iskolák digitális táblákkal való felszerelésének 40 milliárdos tétele). A nagyobbik ellenzéki párt elutasította a szakképző intézetek létrehozását is, mert szerintük a túl nagy oktatási 17

18 intézményekben a leghátrányosabb helyzetű családok gyermekei nem kapják meg a pedagógiai módszerek számukra alapvetően fontos személyre szabott alkalmazását. A költségvetés oktatásra fordított tételeinek (a Konvergencia Programban szereplő) GDP-arányos csökkentését pedig abból kiindulva nem támogatja az ellenzék, hogy a hosszabb oktatási idő ellensúlyozza a kisebb gyereklétszámot, így a forrásokat nem lehet csökkenteni. A civil társadalom nagy része is egyértelműen elutasította a közoktatás átalakítását. A legtöbbet a Védegylet tett a szakmai alternatíva képviselete terén: megszervezve az Élőlánc a kisiskolákért programot, valamint országos gyűjtést indított a kisiskolák támogatásának érdekében. A Védegylet érvelése szerint azért kell fenntartani a kistelepülési iskolákat, mert vidéken több a hátrányos helyzetű gyermek, akik elengedhetetlenül igénylik a tehetséggondozó, felzárkóztató programok helyben történő biztosítását. Emellett a többségében alacsony jövedelmű falusi családokra újabb terhet róna a települési iskola áthelyezése (az egyébként is emelkedő közlekedési költségek) okán. A Védegylet (a civil szervezetek többségével karöltve) a központosított, modernizált iskola nem pótolhatja a helyi intézményt közösségszervezési és (értelmiségi) normaadó szempontból, ezért kizárólag az önkéntes iskola-társulások létrejöttét tartja elfogadhatónak. A kényszerített társulások esetében valóban fennáll annak veszélye, hogy a kistérségi társulás központjának eleve erősebb lobbyhelyzetben lévő önkormányzata saját iskolája számára aránytalanul több forrást juttat a gyengébb pozíciójú (tehát amúgy is hátrányosabb helyzetben lévő) kistérségi iskolák és települések kárára. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a kormányzati intézkedések közül elsősorban a tagjait leginkább érintő kötelező pedagógusi óraszám-emelés ellen tiltakozott. A szakszervezet szerint a kötelező óraszám 18