EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT RENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT RENDSZERE"

Átírás

1 PBK Eü Tagozat tagjai részére. Javaslat vélemény nyilvánításaink rendszerezésére (Naszlady Attila) Tagozatunk célja: Gondolatok, vélemények közzététele a szervezett EGÉSZSÉGVÉDELEM (=testi, szellemi, közösségi, lelki) elérhető legjobb kialakítása érdekében Magyarországon. Működésünk módszereként célszerűnek látszik megnyilvánulásainkat fő témakörök szerint csoportosítani. Ezek: GYÓGYÍTÁS; KUTATÁS; OKTATÁS; Minden témakörön belül szervezeti (strukturális) és működési (funkcionális) szempontokat figyelembe venni, talán a jól bevált SWOT analízissel (erősség-gyengeség-alkalom-veszély). DE tudva és hirdetve, hogy gyógyítva oktatunk és kutatva gyógyítunk. A nem orvos tagok részére tájékoztatásul a jelenlegi egészségügyi rendszer tagozódása : A GYÓGYÍTÁS-megelőzés szintjei: alapellátás, járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg szakellátás. A KUTATÁS alkalmazott- ( klinikai élettan, kórélettan, klinikai pharmakológia, pathológia, ápolás-ellátástan) és alapkutatásra (biotechnológia, biokémia,élettan, kórélettan, pharmakológia, közösségi egészségvizsgálatok)) választható szét. Az OKTATÁS felsőfokú (egyetemi, szakorvosi, Ph.D.), középfokú ( ápoló, szakápoló, szakasszisztens ) alapfokú ( a nem működő iskolai egészségtan). D EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT RENDSZERE S T R U K T U R Á K G? Egészségügyi Irányítás (Eü.M., ÁNTSz, MOK) elsőbbségek Tulajdonos Biztosító Beruházás Működtetés (állam, llam,önkor. nkor. (OEP, Egyház, kiegész szítő magán) n) Pénzt.,magán Ellátó szolgálat, ) Mentők, házi, járó, fekvő IBR IBR szakrendelők kórházak, ápolási otthonok F U N K C I Ó K E Az áthúzások nem, vagy hiányos teljesítéseket jelent. A fehér nyilak info-áramlást kellene jelentsenek. Az IBR betegirányítás lenne. A?-jel az egymásnak ellentmondó rendeletek okozta jog-bizonytalanságot jelzi. Egyedül az elégtelenül fizetett Ellátó szolgálat működik európai színvonalon döntő többségükben jól képzetten és hivatástudatból.

2 A GYÓGYÍTÁSBEN az információhordozók rögzített típusai általában SZÖVEG, JEL, KÉP, de a METAKOMMUNIKÁCIÓ (hangsúly,hanglejtés,tekintet,arckifejezés,taglejtés) is igen fontos. 3. sz. ábra. Információhordozók a medicinában ( A felső sorban a szöveges előtörténet, a középsőben a működés vizsgálat jelei, időfüggvény görbéi, a legalsó sorban testfelépítmény, a struktúra-elváltozások képei vannak feltüntetve.) szövegre a gondolatok hordozása a legjellemzőbb, a jelek változásai többnyire eseményekre utalnak, a képek általában dolgokat ábrázolnak. A szöveg a legalkalmasabb a múlt felidézésére s ez, mint történet az időt képviseli; a jelek a működés ( funkció), az alkalmazkodóképesség (adaptivitas), míg a képek a fennálló szerkezet (struktúra), jó vagy rossz állapotát rögzítik s ezzel a kimenetelre engednek következtetni( reverzibilis vagy irreverzibilis az elváltozás). *** Javaslat: A GYÓGYÍTÓ tevékenység tartalmilag 4-féle: projektív, preventív, curatív, rehabilitatív gyakorlatilag kétféle: Személy-központú vagy eset-irányult. általános alapbiztosítás egyedi többlet biztosítás csak többlet biztosítás természetbeni pénzbeni természetbeni pénzbeni beruházás fejpénz saját intézmény folyószámla amortizáció (kártyán) A szolgálat alapbére önkormányzattól gyógyszer?

3 Saját írások a részletek bővebb kifejtésére: Eszmék és téveszmék az egészségügyről 1 (2004 március) Korunk emberének magatartását alapvetően az befolyásolja, hogy hogyan foglal állást a következő három fő kérdésben : lenni vagy birtokolni?; hinni vagy kételkedni?; szabadság vagy véglegesség? Nem nehéz észrevenni, hogy érzelmi, értelmi, és akarati tulajdonságaink munkálnak ezek hátterében. Egész-ségünk egyensúlya ezektől függ, hiszen mindhárom dilemma az én/nem-én viszonyát is tételezi. Az egészség, mint testi lelki jól-lét, tökéletesség, teljesség elérése, megőrzése, helyreállítása éppen ezért mind az egyén, mind környezete s benne a közösség érték-követő érdeke. Napjainkban különösen jellemző, hogy az úton-útfélen minduntalan feltett útonálló kérdésre: pénzt vagy életet?! -- azt válaszoljuk: inkább az életet, mert a pénzt öreg napjaimra tartogatom, gyűjtögetem. A különös ebben az, hogy ezt az önellentmondást, mely ugyan mulatságosnak tűnhet, de inkább nevetségesen együgyű akasztófa humornak felel meg, nap mind nap kifejezzük azzal, hogy második, harmadik stb. műszak vállalásával a pénzkeresésbe rokkanunk vagy halunk bele esedékes idő előtt. Ezen semmilyen orvosi ellátás nem képes segíteni, mert életmódbeli hiba: a hajszolt életvitel tulajdonképpen energia felélés, mely mintegy előreélés által megvalósított visszaélés. Ennek a kapkodó életmódnak elkerülését, pontosabban megelőzését, csak a közösség és az egyén, mint a közösség alkotó eleme, közötti összhang biztosíthatja. Az előre- vagy visszaélés helyett az együttélés a természetes megoldás. Nem a súrlódásokkal terhelt együttlét, nem valamely külső célért együttesben élés, nem a semmi-közöm-hozzád békés egymás mellett élés, mert ezek nem fejezik ki, amit a görög eredeti: synbiosis, melyben a résztvevők természetes életmódja maga szolgál mindannyiuk előnyére. Ennél csak a keresztény erkölcsi elvárás: az egymásért élés a magasabb rendű, természet feletti megoldás, de pont ezért nem biztos, hogy egészségesebb is, hiszen éppen az önfeláldozás a lényege. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért mondja a Szentírás (Jn.15,13). Tehát sem a félrevezetett egyén természetes mértéket meghaladó önérvényesítésének ultraliberális gátlástalanságából eredő s anarchiához vezető kizárólagosan a haszonelvűséget elismerő életvitele, sem pedig a felbujtott közösség esélyegyenlőséget követelő, ám a természetes sokféleséget kiirtani akaró -- és parancsuralmi rendszerekhez vezető erőszaka nem megoldás, mert mindkét, eredetileg szép eszmét, a mindent tönkretevő mértéktelenség rontotta meg. Ezért nemcsak alkalmatlan, hanem veszélyes is mindkettő a kell -emes együttéléshez szükséges, természetesen szabályozott életmódra. Kétségtelen, hogy nem könnyű az egyén és a közösség érdekeinek határvonalát biztos kézzel kijelölni. De hát éppen ez az alapvető hiba, hogy ilyen határnak alkalmas vonalat akarnak megkeresni vagy meghúzni. Az egyén és a közösség érdekei között nem elválasztó vonal van, hanem részleges átfedés, ami azt jelenti, hogy a nagyrészt egybeeső érdekeken túl, kell lennie egy egyénnek kijáró bizalmas területnek (intim szféra), melyben semmilyen közösség nem illetékes sem betekintésre, még kevésbé beavatkozásra; hasonlóképpen a közösség érdekeinek is van olyan területe az átfedésen kívül, ahol az egyénnek kell alárendelnie magát a közösség érdekeinek. Mindez belátás és beleérzés ( ha én az ő helyében lennék akkor.. tipusú empathia) feladata. Fenti meggondolások mentén tekintsünk bele a magyar egészségügy helyzetébe. Hazánkban az egészség ügye inkább a betegellátás ügye, de sajnos annak sem tud maradéktalanul eleget tenni. Miért? Mert még ha valódi(!) rendszerszemlélet irányítaná is, akkor is hiányosak benne a rendszer összetevők és azok is alig összehangolt működésűek. 1 A szerző:dr Naszlady Attila orvosprofesszor a Magyar Tudományos Akadémia doktora az Európai Orvosinformatikai Társaságok Szövetsége v. elnöke a Pápai Tudományos Pontificia Accademia Tiberina r.tagja

4 A rendszer szemlélet azt is megköveteli, hogy a fogalmakat egyértelmű meghatározásuk alapján használjuk éppen azért, hogy a rendszer tagjai az azonos elnevezésű fogalmakon ugyanazt értsék. Az alábbiakban érdemes röviden áttekinteni a legfontosabb közléstani (informatikai) fogalmak meghatározását. Adat: erő,-tér,-és/vagy időbeli kiterjedést leíró elem; hordozója:betű vagy szám ill. görbe vagy kép; Közlemény: az adatok között felismert valódi összefüggés célszerű alakba foglalása, kialakítása: pl.lelet Célszerű az adatösszefüggések kialakítása, (in-formare), amennyiben ez által tájékoztatásra alkalmasabbá válik (informál): pl.bajmegállapítás, kórisme (diagnózis) Tudósítás az adat puszta közlése: pl. a vérnyomás 120/80 Hgmm; Tájékoztatás, ha a közlemény sugalmaz valamit, irányultsága van, eligazít: pl.szakvélemény adás; Ismeret az azonosításhoz elegendő közlemény. Tan az azonos tárgyú rendszerezett ismeretek együttese, pl.: közléstan (informatika) Tudomány: a valóság egy részére vonatkozó tanok együttese. A tudomány tárgya azonban nem egyszerűen a valóság egy területe, hanem ebből annyi, amennyire megállapításai vonatkozhatnak. Igy pl. az orvostudomány tárgya nem az ember általában, hanem az ember, aki érintett személyként (páciens) egészségügyi ellátás alanya lehet. Közlés: adat és/vagy közlemény továbbítás (kommunikáció): - térben, időben, tárgykörben, példányszámban, alá-,fölé,mellérendelt személyek legújabban elektrónikus eszközök ( pl.számítógépek) -- között. Fenti ábrázolás szerint az elsődlegességeket (prioritásokat) a közhatalmat képviselő szaktárcának (Egészségügyi.Minisztérium) kellene egyértelműen meghatároznia. Az Állami Tisztifőorvos több mint 6 éve kidolgozta javaslatát az elsőbbséget megkívánó 5,10,20 feladatra, de sem a szaktárca, sem a társadalombiztosítás, sem a települési önkormányzatok nem láttak hozzá ezek összehangolt végrehajtásához. Az állami tulajdonos és a települési önkormányzatok beruházási döntéseiket nem a szükségletek szerint hozzák. Ennek két oka van. Az egyik, hogy nincs ismeretük a szükségletek teljes köréről, tehát csak abból válogathatnak, amiről tudnak. A másik ok az, hogy kevés pénzük van, tehát, ha tudnák is, hogy mi szükséges, akkor sem jutna rá fedezet. Ezért a politikai népszerűség elérése és/vagy a személyes kapcsolatok fokozása érdekében válogatnak, és nem az egészségügyi legfelső szakigazgatás irányításával megszabott legfontosabb főirányoknak megfelelően döntenek. Pedig ezekre kellene elsősorban ráfordítani a tulajdonosi beruházásokat és a biztosítói működtető forrásokat. Továbbá a nem elsődleges, egyéb egészségügyi ellátó szolgáltatások biztosításának is eleget kell tenniük. A szolgáltató egészségügyi intézmények, rendelők, kórházak, ellátó képessége (kapacitása) a bennük dolgozó szakemberek és a segédszemélyzet tudásától, valamint létszámától, a rendelkezésre álló tértől (helységek), a felszerelések minőségétől és mennyiségétől, továbbá a működés szervezettségétől függ. A korábban hibásan túlhangsúlyozott ágylétszám az eszközöknek csak egy, méghozzá a legegyszerűbb része, ráadásul az ellátandók legnagyobb hányadának nincs is rá szüksége, mert nem igényelnek fekvő ellátást, ápolást. Érdemes ehelyütt kitérni arra is, hogy mi az igény és a szükséglet sokszor összekevert fogalmai között a különbség. Az igény olyan megkívánásból származó elvárás, amit az egyén szükségesnek ítél a maga, vagy az általa végzett tevékenység számára. A szükséglet ebből annyi, amennyi valóban nélkülözhetetlen. Az igény a szükséglet olyan kifejezése, amely lehet fölé-, vagy alábecsült, s a kettő csak eszményi esetben esik egybe. De, mint tudjuk, eszményi eset csak elméletben létezik. Tehát: az igény elvárhatónak ítélt szükséglet, a szükséglet valósnak ítélt igény. Az egészségbiztosításnak nem az igények, hanem a szükségletek kielégítését kell szolgálnia. Ilyen szükséglet a valós veszélyek elhárítása (pl. oltások) és a tünetekkel ill. leletekkel alátámasztott panaszok, hiszen az ezek miatt szenvedők (páciensek) akarják az ellátást. Nem-veszélyeztetett, tünet-és panaszmentes ember dehogyis akarja igénybe venni az egészségügy szolgáltatásait; vagy, ha mégis, akkor emiatt kell ellátni a baját.

5 Az egészségügyi számszerűsített adatfeldolgozások (statisztikák) részére a népesedéssel és a megbetegedések előfordulási gyakoriságával összefüggő adatokat gyűjtik. Csakhogy pl. a bajmegállapítások (diagnózisok) egyrészt nem egyértelműek, másrészt kb. 20%-ban torzítottak. Egyértelműségük hiánya azt jelenti, hogy, még ha helytállóak is, legalább háromfélék lehetnek: 1) a betegség lényegét azonosíthatják; 2) az orvos véleményét közölhetik a kérdéses betegségről; 3) egyszerű cselekvési osztályba sorolást fejeznek ki, de ennek semmi köze sincs a betegség lényegéhez. Az ilyen u.n. ha akkor.. menetrend (implikáció) csupán cselekvési döntést jelent pl. a következő esetekben: ha fejfájás, akkor fájdalom csillapító, vagy : ha magas a vérnyomás akkor vérnyomáscsökkentő adandó. Közben lehet, hogy az első esetben agydaganat, a másodikban meg vesebetegség vagy nyaki verőér szűkület a betegség lényege. Az egészségügyi ellátásnak személy-központúnak és személyhez kötött, minél teljesebb körű egészségügyi adatokkal kísértnek kell lennie. Hazánkban ma nem így van. Mivel a gazdálkodás a fő szempont, az eset-irányult elszámolás (akárcsak a vendéglőkben) ebből a szempontból egyszerűbbnek látszik. Csakhogy nem az, és még többe is kerül, azonkívül a beteg és az orvoslás érdekével ellentétes. Ennek kifejtéséhez át kell tekintenünk a teljes ellátó rendszer adatforgalmazásának működését és annak hatásvizsgálatát, hogy ez mire vezet. A TAJ-szám bevezetése ugyan megteremtette a személy-követő ellátás egységesülésének lehetőségét, de az orvoslás szakosodása, valamint a népesség mozgása akár országhatárokon túl is, várhatóan EU csatlakozásunk után, egyre inkább az u.n. megosztott ellátás biztosítását tereli előtérbe. Az orvostudomány igen gyors fejlődése miatt a tudnivalók úgy gyarapodtak, hogy egyre szűkebb területéről kell egyre többet tudni s erre általában csak a szakorvos képes, de ő is csak a korszerű ismeretközlés (információ technológia: CD, Internet stb.) igénybe vételével. A háziorvos és a különféle szakorvosok - esetenkénti nemzetközi együttműködése - jelenti a megosztott ellátás fogalmát. Ez pedig csak akkor lehet személy-központú és állapot követő, ha minden közreműködő szakember hozzájut az összes szükséges adathoz, ismerethez (információhoz), nemcsak a különböző ellátó helyeken, de különböző időkben is. A jelenlegi, korántsem teljes és pontos, személyre szóló, egészségügyi, papír alapú, írásos ismertető anyagok (dokumentáció) teljesen alkalmatlanok a szükséges tájékoztatásra a betegről az ellátás különböző szintjein és idejében, mert ráadásul nem is időállók. Tehát a személy megosztott ellátásában alig használhatók. A fenti rendszer-ábrán szereplő vastag nyilak az adatközlés útját mutatják, s ha a személyes egészségügyi adatok elégtelenek, pontatlanok, akkor a belőlük összesített, személytelenített közlések, jelentések nem különben rosszak, tehát statisztikai feldolgozásuk, még ha megfelelő is, félrevezető eredményekhez vezetnek s az irányításban döntéseket hozók téves következtetésekre jutnak. Ilyen téves, mert túlságosan leegyszerűsített, szakemberek által pedig széltébenhosszában hangoztatott megállapítás az is, hogy a beteg ellátásának két feltétele van: orvosilag indokolt és gazdaságilag megengedhető legyen. Ezzel szemben, pontosítva és részletezve az alábbi hét feltétel szükséges: 1) a tudomány adott időbeni állása szerint lehetséges; 2) emberen orvosilag alkalmazható; 3) a célzott személy számára javallt (indikált); 4) törvényes kifogás alá nem esik és erkölcsileg megengedhető; 5)szervezésileg hozzáférhető; 6) az érintett személy beleegyezik; 7) gazdasági akadálya nincs, teljesíthető. Néhány példa jobban megvilágíthatja fentiek igazát. Némely ember fejét indokoltan jó lenne kicserélni (v.ö. T.Mann: Elcserélt fejek), de ez a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehetséges. A fajnemesítés a genetika tudománya szerint megoldott, de emberen orvosilag nem alkalmazható, és erkölcsileg sem megengedett. Súlyos, életveszélyes szívelégtelenségben szenvedő betegben a szívátültetés indokolt, de ha végzetes rákos betegsége is van, mégsem javallt. Örökletes betegségben szenvedők kényszer ivartalanítása törvénytelen és erkölcsileg sem megengedett. Műszív beültetés, bár létezik, szervezésileg hazánkban nem hozzáférhető. Az érintett személy nem egyezik bele olyan

6 eljárás alkalmazásába, melyet méltóságával ellentétesnek ítél (pl. deréktól lefelé teljes féltest eltávolítás, u.n. hemicorporectomia). Az egész lakosság teljes körű egészségügyi szűrővizsgálata bármennyi adatot eredményezne is gazdasági okokból nem teljesíthető. Más, közérdekű, jó kockázat/előny és költség/haszon arányú eljárásokra pont ezért jut forrás. A közösség védelmét a káros, kóros (fizikai, kémiai, biológiai) külső tényezőkkel szemben a közegészségügyi intézmények tevékenysége elég jól ellátja: nincsenek tömeges sugárártalmak, mérgezések, súlyos fertőző járványok. Ezzel az egyén védelmét is szolgálják. Az egyén védelmét önmagával szemben azonban a közösségi egészségügy nem biztosíthatja, legfeljebb segítheti. Az egészséges élet látványos bemutatását megszervezheti, mindenkinek helyet foglalhat rá, de nem tuszkolhatja oda, nem akadályozhatja meg, hogy ne figyeljen rá, netán elaludjék, vagy az utolsó sor előnyeit használja ki, s ne a bemutatott előadást kövesse és okuljon belőle. Persze korunkban -- az új bálványimádás korában nehéz az igazságnak úgy szerepelnie, hogy a hatalom és pénz támogatta hamis csillogás magára ne vonja a tömegek figyelmét. A hitelesség helyett a hiszékenységre számítva kuruzslók rajzanak elő a piacoló életben, a jó reménység fokát a hamis elvárások gályarabjaival kerültetik meg, s a közösségi szeretetet (szolidaritást) a bandákba verődés vagy tömörítés álromantikus cinkosságával igyekeznek helyettesíteni világszerte. Az egyéni biztonság érzet hiányát a maffiák és őrzővédő szolgáltatások igénybevételének elszaporodása jelzi, mely a meggyengült közbiztonság kiegészítéseként lép fel egy létbizonytalanságra alapozott piacon. A létbizonytalanság pedig súlyos egészségkárosító tényező, állandó belső feszültségkeltő ártalom (stressz). Hasonlóképpen: az egészséges lét bizonytalanságának érzetét a társadalmi egészségbiztosítás akadozó működése kelti. A kereslet érzékeny hirdetési piacon azonnal megjelenik, mint magánvállalkozás, az üzleti, haszonelvű egészségbiztosítás igénybe vehetőségének kínálata. Az új-ra cserélés többnyire drágább, mint a javítás. Ha ugyanis pl. a haladó gépkocsinak minduntalan bekap a gyártáshibás baloldali elülső fékje, nem az a megoldás, hogy rontsuk el a jobboldalit is, hogy az irányt tartani lehessen. Jobb megoldás, ha megjavítjuk a rosszat, hogy ne húzzon balra. Persze piac-szemlélet esetén azt fogják figyelembe venni, hogy bár bekapós ugyan, de olcsó balfékekből több a kínálat. Az egészségügyi ellátás azonban nem lehet kínálat vezérelt piac, csakis kereslet kiszolgáló rendszer. Téves az a nézet, hogy azért kell korlátozni az orvosi felszerelések beszerzését, mert használatba vételük felesleges igényeket szül s így költségtöbbletet eredményez. Ez a haszonelvű (profit-orientált) magánvállalkozásokra igaz, éppen ezért kerülendők az egészségügyi ellátásban. Nem-haszonelvű (non-profit) meg miért jelennék meg? Kiváltképp, ha külföldi és nemzetünk jövője iránt közömbös, csak a jelen haszon érdekli. Sokbiztosítós rendszer egyébként is, kis és nem gazdag országban, képtelen elegendő nagyságú kiegyenlítő pénzalapot fenntartani, ami nélkül a külön csoportok csődveszélybe kerülhetnek, ha egy-egy új gyógymód vagy új gyógyszer költségrobbanást idéz elő. Az ilyen pénzalapok biztonságát a valójában nem is létező (virtuális spekulativ) tőke is veszélyezteti. Elég ez ügyben a társadalombiztosítási önkormányzat közelmúltban történt vagyonvesztésére utalni. Az a nézet, mely szerint azért lehet megengedni a drágább magánbiztosítást, mert a tehetősebbek igénylik a költségesebb orvosi ellátást vagy etikátlan, vagy pontatlan. Az orvosi ellátás ugyanis nem lehet más a tehetősnek, mint a szegénynek, mivel minden ember élete egyformán értékes és az orvosnak mindenkit a legjobb tudása szerint kell kezelnie. A nem orvosi körülmények, mint az élelmezés vagy a kórház szálloda- (u.n. hotel-)szolgáltatása a gazdagok számára lehet jobb, vagy akár fényűző is, ha megfizetik, bár az átlag polgárban nem szül jó vért az efféle különbségtétel. Az az érvelés, hogy a drágább betegszámlák után fizetett ÁFA visszaforgatása még többlet bevételt is jelenthet és az alapbiztosítás részére is előnyös lehet, számszerű elemzést igényelne mielőtt érvként használná bárki is. Lehet, hogy ez igaz és ha az alapbiztosítás járulékát mindenkiért kötelező befizetni, továbbá a közösből a

7 magánbiztosítottak után is csak ugyanaz a fejkvóta jár a szolgáltatóknak, mint a csak társadalombiztosítottak után, akkor már csak az ismert regionális és társadalmi rétegbeli különbségek okozhatnak ellátási egyenlőtlenségeket. Kelet-Magyarországon pl. a tbc-s megbetegedés háromszorosa a Nyugat-Magyarországinak. Ha régióként működnek, az igazságosnak látszó azonos fejkvóta esetén vajon elláthatóságuk is azonos lesz? A társadalmi rétegbeli különbségek alapján történhető csoportosulás gazdagok, szegények veszélyét nem védi ki az az előfeltétel, hogy a különböző biztosítók kötelesek lesznek bárkivel szerződést kötni, mert a haszonelvűség kifogyhatatlan az ötletekben, ha számára előnytelen üzletet akar elkerülni. Csak egy igen egyszerű csel: a nagyon költséges szerződésre olyan, rövid jelentkezési határidőkkel, drága folyóiratokban meghirdetett irodában kell, természetesen személyesen megjelenni, amely tömegközlekedési eszközöktől jó messze esik, olyan épület n-ik emeletén van, ahol nincs felvonó stb..vagyis ahová főleg fiatal, életerős, gyaloglást vagy taxi- és egyéb költséget jól elviselők mehetnek oda, de az idős, beteges, szegény ember nehezen juthat el, ha egyáltalán értesül róla. A piacgazdaságra átmenő verseny helyzetben számos tehetőssé vált tulajdonos gazdagsága meglehetősen bizonytalan, csak a számtalan szegény helyzete biztosan változatlan. Mindezek figyelembe vételével alakult ki az a tudományosan is megvédhető biztosítási alapelv, hogy a kiszámíthatóság legjobb megközelítése, ha a szükségletek meghatározása kockázat elemzés eredményén alapul. Ehhez ismét csak megbízható, teljes körű, egyedekre vonatkozóan igaz adatokra van szükség. Az adat akkor a legmegbízhatóbb, ha nem jelentés kötelezettségi céllal (adminisztráció), hanem az ellátás éles működése közben rögzítik és használják is fel, majd ebből gyűjtik egybe személytelenített összegzésre. A személyiségi jogok védelme ugyanis nem engedi meg a személyhez kötött egészségügyi adatok nyilvános távközlési vonalakon továbbítását és központi gyűjtését. Orvos szakmai, jogi, biztosítási (jogosultság) szempontból egyaránt kifogástalan megoldás az u.n.okos-kártya, mely a biztosítottnál van. Akinek átadja annak megengedi a betekintést az őt megillető védett részbe. Az egészségügyi chip-kártya bármely biztosító pénztárbeli használhatóságának ügyviteli feltételei, a banki ügyintézéshez hasonlóan, gyakorlatilag megoldottnak tekinthetők; ám orvosinformatikai használhatóságának megteremtése már sokkal bonyolultabb. Ehhez az szükséges, hogy az aktuális ellátást bárhol, bármikor nyújtó szolgálatnak egységesen értelmezhető egészségügyi, személyes, mennél teljesebb dokumentáció álljon rendelkezésére, de csak az arra jogosult személyeknek hozzáférhetően, helyben, azonnal betekinthetően, melyből egyúttal a biztosítotti jogosultság részleteinek is megállapíthatóaknak kell lenniük. Távközlési megoldás erre számos technikai-gyakorlati okból elégtelen, valamint személyiségvédelmi okból csak meglehetősen bonyolult feltételek mellett lehet elfogadható, illetve egy izolált távközlési hálózat rendszer létrehozása óriási költségráfordítás igénye miatt indokolhatatlan. Minden közléstani, jogi, etikai, és gazdasági akadályt áthidal a személynél állandóan magánál tartott egészségügyi chip-kártya, mely ESzEM néven hazánkban kidolgozott és több ezres populáción kipróbált, valamint nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló, mivel a teljes egészségügyi (szöveg+görbe+kép) adatkört tartalmazza, méghozzá több nyelven, vagyis ezáltal valódi nemzetközi kórlap, mely az európai-amerikai egészségügyi szabványegyeztető összejövetelen 1997-ben Bermudán, az Orvosinformatikai Világszövetség felkérésére be lett mutatva és öszzefoglalójukban általuk ki lett emelve, majd nemzetközi szaksajtóban közzétéve. A bevezetés egyik lehetséges formája, hogy első ütemben csak a nyugdíjasok ellátására terjedne ki (természetesen bevonva a gyógyellátást nyújtókat és a gyógyszertárakat), lévén ők az időskori gyógyellátásban legjobban érintettek. Sikeres eredmény esetén további csoportok vonhatók be: tanulóifjúság, fegyveres testületek, közalkalmazottak, stb., végül az egész lakosság.

8 A végrehajtásban az országosan egyenletesen szétterített 150 Tüdőbeteggondozó Intézet hálózata vehetne részt, több évtizedes, közismerten kiemelkedő dokumentációs hozzáértése, fegyelme, és a rendszeres lakosságszűrésben szerzett népesség mozgató gyakorlati tapasztalata alapján (lakossági címlista, behívási adminisztráció, helyszíni megjelenés). Az ESzEM-kártya rajtuk keresztül történő kiosztása visszaállítaná a szűrővizsgálati megjelenést is és korszerűsítené e kitűnő hálózatot. Minthogy az EszEM-kártyán a kiváltott utolsó 20 gyógyszer is szerepel, a gyógyszer fogyasztás és ellenőrzés eleget téve az ártatlanság vélelme elvnek, csak a visszaélésre gyanús esetekre korlátozódnék, nem a százmilliós tételszámú összes esetre. (v.ö. az u.n. OVER gyógyszer vényellenőrzési program bukása). Ahol a világon hasonló részletességű gyógyszer fogyasztást ellenőrző rendszert bevezettek, mindenütt legalább 10%-os biztosítási megtakarítást eredményezett. Ennyiből viszont a teljeskörű rendszer létrehozható lenne. Az EszEM-kártya tartalma nemcsak a megosztott ellátásban hasznosulna, hanem egyedi panasz és tünet adatai a valódi szükségletek és kockázatok felmérését számítógépes sokoldalú elemzéssel tenné lehetővé. Így az egészségügyi döntések mind a közösség, mind az egyén javát megalapozottabban szolgálnák. Az élet számára a jó-t a hosszabb túlélés és a tökéletesebb alkalmazkodó képesség jelenti a belső állandóság biztosítására. Az emberiség a jövő világában, a száguldó utas szállítás révén zsugorodó térben és a műholdas hírközlés által rövidülő időben, a társadalom egyetemessé válása felé fejlődik. Tagjai könnyű elérhetőségük miatt ne csak térben és időben, de egészségük védelmének közösségi együttérzésén alapuló együttműködésében is kerüljenek közelebb egymáshoz. *** Büntetés a betegeknek és gyógyítóiknak i (2005 január) A hatalom politikai és gazdasági súlyának összegzése -- egymást korlátozó egyensúlyban tartása helyett szinte rémuralom gyakorlására kényszeríti kiszolgálóit pl. az egészségbiztosítás szervezetét. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a pénzügyi elnyomás eszközévé válva, elláthatatlanság által túszul ejtett betegekkel kénytelen zsarolni a gyógyítókat és rabtartóvá teszi őket. Hogyan is történik mindez? Tekintsük át először is az egészségügyi ellátás rendszerét. Négy, meghatározó közreműködője van. 1.) Az irányítás/ellenőrzés feladatát hárman látják el: az Egészségügyi Minisztérium (Eü.M.), az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz), és a Magyar Orvosi Kamara (MOK). 2.) A beruházás/fenntartás a tulajdonos, azaz, állam, önkormányzat, egyház vagy vállalkozó kötelessége. 3.) A törvényi előírásnak megfelelő működéshez szükséges anyagi források biztosítása az OEP feladata; végül 4.) a tényleges páciens ellátás három szinten történik: az alapellátásban (háziorvos, gyermekorvos, iskolaorvos, fogászat), a járóbeteg szakrendeléseken (rendelőintézetek, osztályos szakambulanciák), a fekvőbeteg osztályokon (aktív, krónikus, rehabilitációs, elfekvő). Az alulról felfelé irányuló adatokból az irányító/ellenőrző szinten kellene felismerni és megfogalmazni az összefüggéseket (információkat). Ezek alapján kell kijelölni az ellátás

9 számára a szakfeladatok elsőbbségeit, (adott időben a prioritásokat pl. influenza védőoltás, allergia ellenes időszakos tennivalók, stb.), célzott egészségi lakosság vizsgálatokat, és nem lakosság szűrést, (mert a sok hamisan gyanús eset kivizsgálása pocsékoló és károkozó), egészségvédelmet -- és nem egészségfejlesztést, (mert az lehetetlen, hiszen az egész-et nem lehet egészebbé fejleszteni ). Ezekhez szükséges kötelezettség a tulajdonosi és működtetői rásegítés.(hajlított vonalak a fenti ábrán). A fent leírt szervezeti felépítés képes lenne jól működni, ha rendeltetésszerűen használnánk. Nem ezt a formát kell re-formálni, mert nem ezzel az összefüggés rendszerrel, hanem működése tartalmával van a baj, méghozzá mind az állami, önkormányzati tulajdonossal, mind a működtető OEP-pel vitathatatlanul nagy a baj.(szaggatott vonalak jelzik a forrás akadályozást az ábrán). Ez a tartalom pénzforrás, mely az állami költségvetés része. Következéskép, ha ezzel baj van, akkor, a tulajdonosi kötelességét ugyan nem teljesítő, de a betegellátás támogatásának mikéntjébe illetéktelenül beavatkozó államhatalom viselkedését kell megreformálni. Ha egy autó menet közben balra húz, mert szétdurrant a bal első kereke, akkor nem másik autóra kell üzletet kötni, hanem csak a rossz bal első kereket kell eldobni és egy jobbra cserélni. Minden szabályozott rendszerben, megfelelő információ- és anyagáramlás szükséges a célszerű működéshez. A magyar egészségügyi rendszerben elégtelen és sok hibával telített az adatáramlás. Sem a létező ellátási szükségletekről nincs elegendő, eléggé megbízható adat, és a hibás adatok továbbítása sem megfelelő ( üres nyilak az ábrán) így a hibák hibáiból legalább némi előny származik. Nem ismeretes, hogy országosan hány különféle betegnek hány és milyen panasza, tünete van, holott ez képezi az igazi szükségletet, hiszen a beteg ezektől akar megszabadulni, ezek képezik a kockázatait. Nem lehet tehát az állami költségvetési kirovás helyett ésszerű kockázatelemzésen alapuló biztosítást létrehozni és működtetni, valamint jó döntéseket hozni ezen adatok ismerete nélkül. Sherlock Holmes mondja, hogy nincs veszélyesebb dolog, mint adatok nélkül döntésre jutni. Hozzátenném: megbízható adatok nélkül ben orvosinformatikai kandidátusi értekezésem egyik bizonyított tétele volt: az adat megbízhatósága akkor maximális, ha a keletkezés helyén rögzül, ellenőrződik és kerül végleges feldolgozásra, majd tárolásra. Ilyen megoldás az Elektrónikus Személyi Egészségügyi Memóriakártya (EszEM), mely húsz éve létezik költség/haszon számítások alapján OEP pályázat nyertes(!) és nemzetközileg is elismert (International Journal of Medical Informatics 1998 Febr.), csak éppen bevezetésre nem került hazánkban. Ehelyett számtalan, papíralapú, utólagos statisztikai adatszolgáltatásra