12/2007. (II. 22.) MÖK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2007. (II. 22.) MÖK"

Átírás

1 1 12/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzatát az előterjesztés I. illetve II. melléklete szerint. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató Bodor Imre gazdasági igazgató I. számú melléklet V E S Z P R É M M E G Y E I C S O L N O K Y F E R E N C KÓRHÁZ-RENDELŐ INTÉZET Veszprém, Kórház u. 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Ellenjegyezte: Jóváhagyta: Budánovics Noémi gazdasági igazgató Dátum Dátum Dr. Rácz Jenő főigazgató A IGFO/TÉR dokumentáció. SZAB. kódja: Változat száma: Állomány név: Oldalak száma: 1 29 Mellékletek 10 száma: Érvénybelépés időpontja:

2 2 EZT A DOKUMENTUMOT FÉNYMÁSOLNI ÉS NYOMTATNI CSAK ENGEDÉLLYEL SZABAD! MODOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította Aláírás/dátu m Változ at száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátu m Ellenőriz te Aláírás/ dátum Kibocsát ás időpontja Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási lista tartalmazza sorszám szerint. Nyilvántartott példány : Munkapéldány : E példány sorszáma : 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az OEP által nem térített egészségügyi ellátások, és részleges térítési díjak, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások térítésének szabályozása. 2. HIVATKOZÁSOK az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet Az 1408/71 EGK sz. rendelet a végrehajtásról szóló 574/72 EGK sz. rendelet a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról évi LXXIX. Törvény a magzati élet védelméről a végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM rendelet 87/2004. (X.04.) EszCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól. 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet valamennyi betegellátást végző fekvő és járóbeteg ellátó, valamint diagnosztikai egysége. 4. TARTALMA

3 3 A magyar biztosítással nem rendelkező betegek részére nyújtott szolgáltatások, a magyar biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások, a magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre biztosítható többletszolgáltatások köre, a befizetés rendje és az úgynevezett méltányossági kedvezmények. A betegellátás térítési díjainak meghatározása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) teljesítmény szerinti finanszírozási rendszerére épül, a mindenkori OEP térítés 175%-a (súlyszám és németpont aktuális Ft értékével felszorzott összeg 175%-a (továbbiakban amortizációs szorzó)) Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési díja Mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek (nem biztosított betegek, olyan országokból érkező betegek, melyekkel nincs nemzetközi egyezmény, vagy ellátásuk nem esik a biztosított szolgáltatások körébe, vagy nem rendelkeznek a szükséges igazolásokkal) a jelen szabályzatban meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összegről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. Egyes külföldi állampolgárok térítésmentes sürgősségi ellátására vonatkozóan az érvényes nemzetközi egyezmények az irányadók. A jogosultságot a betegnek igazolnia kell. Ha a biztosított (magyar vagy az Európai Uniós országokból érkező), az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, fizető betegként kell kezelni, és tájékoztatni kell a várható költségekről. A felvilágosítást követően előleget lehet átvenni a betegtől bevételi pénztárbizonylat alapján amellyel a kezelést, illetve a jogosultság igazolását követően elszámolást kell végezni. A 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kötelezettséget vállalhat, hogy a távozást követő 15 napon belül bemutatja a biztosítást igazoló dokumentumokat. Ebben az esetben nem kell az ellátásért fizetnie. Ha a dokumentumok bemutatását elmulasztja az igénybevett szolgáltatások részére kiszámlázásra kerülnek. Nem EU országból érkező állampolgár esetében, amennyiben nem tud készpénzes magyar fizetőeszközben fizetni, meg kell győződni arról, hogy rendelkezik e érvényes betegbiztosítással. Érvényes betegbiztosítás esetén az ellátásra jelentkező nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, betegbiztosítója nevét, székhelyét, címét, betegbiztosítási igazolványa számát, továbbá útlevelének számát a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell feljegyezni és az ellátásra jelentkezővel aláíratni. A formanyomtatványon (Elismervényen) szereplő adatok hiányos kitöltése az ápolási díj behajthatatlanságát vonja maga után. Az OEP által nem támogatott egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseknél a nekik nyújtott diagnosztikai szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni.

4 4 Jogosultságok: A Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárok egészségügyi ellátására, felvételére vonatkozó eljárásrend - Állandó jelleggel, életvitelszerűen tartózkodnak Magyarországon. A külföldi állampolgár lakóhelyét Magyarországra helyezte át. - A Magyarországon munkát vállaló külföldi A Magyarországon belföldinek minősülő munkáltatóval fennálló munkaviszonya kezdetétől biztosítottnak számít, utána a munkáltató járulékot fizet. Ennek alapján jogosultságot szerez az egészségbiztosítás valamennyi ellátására. Jogosultság igazolása: A külföldi TAJ száma és az Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány a foglalkoztató pecsétjével ellátva. - A Magyarországon letelepedett külföldi nyugdíjas állampolgár Azok a letelepedett külföldi nyugdíjas állampolgárok, akiknek állandó lakhelye Magyarország területén van, akik a Bolgár Köztársaság, a Macedón (Szkopjei) Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, és a Szlovén Köztársaság társadalombiztosítási szerveinek terhére részesülnek nyugellátásban, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság állampolgárai magyar állampolgárságú nyugdíjasokkal megegyező módon díjtalan kórházi ápolásban részesülnek. Mindezekhez szükséges, hogy a nyugellátást folyósító külföldi szerv igazolást állít ki. Azok a Magyarországra áttelepült külföldi nyugdíjasok akiknek a külföldi biztosítójuk nem utal külföldre nyugdíjat, vagy Magyarországon eltekintenek a nyugdíj Magyarországra való átutalásától, amennyiben hiteles fordítással, nyugdíjmegállapító határozattal igazolják, hogy külföldön részesülnek nyugellátásban Magyarországon azonos egészségbiztosítási ellátásban részesülnek, mint a magyar nyugdíjasok. Jogosultság igazolása: Személy igazolvány, valamint az illető ország nyugdíjbiztosítójának igazolása. - Magyarországon tanuló külföldi állampolgárok Térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra csak az a külföldi állampolgár jogosult, aki a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll. Jogosultság igazolása: Diákigazolvány és személyi okmány, vagy útlevél. - Szabályozás hatálya kiterjed az EU-s szabályok értelmében az európai gazdasági térség tagállamaiban (EU 27 tagállama, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein) lakó és ott

5 5 egészségbiztosítással rendelkező, Magyarországon tartózkodó és egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyekre. - A szabályozás személyi hatályában érintettek a megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az alábbiakban meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat. - Az ellátásra jogosult (a szabályozás személyi hatálya alá tartozó) állampolgárok a június 1-től az EGT egyes tagállamaiban került bevezetésre európai egészségbiztosító kártya, valamint az ezzel összefüggésben változó formanyomtatványok birtokában láthatóak el. Orvosilag szükséges ellátásra a szabályozás személyi hatálya alá tartozók abban az esetben jelentkezhetnek, ha az orvosilag szükséges ellátás nyújtása birtokában tudnak csak biztonságosan a biztosításuk szerinti államba visszatérni. - Az E111 (régi) és a E111 (új) nyomtatvány illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetőleg a kártyát helyettesítő nyomtatvány alapján lehet június 1-e után is az orvosilag szükséges ellátást igénybe venni, a magyar biztosítottakkal azonos feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról a kezelőorvos dönt. Ennek az ellátásnak nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatásoknak minősülhetnek, a szolgáltatások nyújtásánál figyelembe kell venni azt is, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. - Amennyiben az adott személy nem rendelkezik az EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek három hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. - Meghatározott, vagy teljes körű ellátásra kizárólag az E112 jelű nyomtatvánnyal jelentkező személy jogosult. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, úgy az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére - A fenti szabályozás az államközi szerződések és a menekültek, valamint a letelepedettek és bevándoroltak vonatkozásában az alábbiak lehetnek jogosultak az egészségügyi ellátásra térítési díj fizetése nélkül. - EGT állampolgárok (régi és új tagállamok, Norvégia, Izland és Liechtenstein lásd a fent megjelölt formanyomtatványokat) - Államközi szerződés alapján ellátottak - Horvátországból érkező biztosítottak azonnal szükséges fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást vehetnek igénybe. A horvát állampolgárok a járó-beteg szakterületen útlevelük vagy személyi okmányuk felmutatása mellett láthatók el. Jogosultság igazolása Fekvőbeteg ellátásnál: HR/HU 1 jelű érvényes nyomtatvány. Jogosultság igazolása járóbeteg szakterületen: Útlevél vagy személyi okmány felmutatásával. - Államközi egyezmények 1. Angola (17/1984.III.27 MT rend.) 2. Irak (47/1978.X.4 MT rend.) 3. Jordánia (15/1981.V.23. MT rend.) 4. Jugoszlávia (1959. évi 20 tvr.)

6 6 (Valamennyi utódállam, kivéve Bosznia-Hercegovina és Szlovénia) 5. Észak-Korea (14/1975.V.14. MT rend.) 6. Kuba (1969. évi 16 tvr.) 7. Kuvait (33/1979.X.14MT rend.) 8. Mongólia (29/1974.VII. 10Mt rend.) 9. Szovjetúnió (1963.évi 16 tvr.) utódállamai, (Kivéve Észtország, Lettország, Litvánia) A fenti államokból érkező betegek ellátása a többszörösen módosított Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. sz. rendeletben foglaltak alapján történhet. Jogosultság igazolás: Útlevél, vagy személyi okmány felmutatásával kizárólag sürgős esetben. - Befogadott, menedékes, menekült valamint a kérelmező, A Menedékjogról szóló, 1997 évi CXXXIX. tv. 60 tárgyában kiadott mindenkor érvényben lévő 25/1998. (II.18.) Korm. sz. rendelet intézkedik a kérelmező egészségügyi ellátásáról. Ha a kérelmező, a befogadott, illetőleg a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult: Sürgős szükség esetén járó-beteg szakellátásra, fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra a betegsége gyógyulásáig, valamint az állapota stabilizálódásáig. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a menedéket kérelmezőnek a Magyarországi tartózkodásra és ellátásra Ellátási igazolványt állít ki, mely az ellátásra és támogatásra jogosult illetve ellátásra és támogatásra nem jogosult bejegyzést teszi. Jogosultság igazolása: Érvényes ellátási igazolvány felmutatásával. - Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőszemélynél az ellátásra való jogosultság megállapításához szükséges formanyomtatványok, igazolások meglétét a kezelőorvosa (ügyeletes orvos) ellenőrzi. A formanyomtatványok hiánya esetén szóbeli tájékoztatást a EU kék számon kérhet. A szükséges dokumentumokkal nem rendelkezők, térítési díj fizetésére kötelezettek. - A betegellátással kapcsolatos teendőket és előírásokat a hatályos jogszabályok és a kiadott kórházi utasítások tartalmazzák, a külföldi betegek felvétele kizárólag adminisztrációs feladatokban tér el a magyar társadalombiztosítással rendelkező betegekétől Fekvőbeteg szakellátás térítési díja

7 Aktív osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott eset Homogén Betegségcsoport (HBCS) szerinti aktuálisan érvényes besorolása. A HBCS forintértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A súlyszámérték az 1. sz. melléklet szerinti forintértékkel valamint az amortizációs értékkel szorozva adja az ellátás díját, amely tartalmazza az ellátással kapcsolatos valamennyi kiadást. A Homogén Betegségcsoport listája, a hozzátartozó súlyszámmal és egyéb jellemzőivel, az Egészségügyi Közlönyben kerül közzétételre Krónikus osztályokon a teljesített ápolási napokra egységes napi ellátási díj fizetendő, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz. A napi ellátási díj tartalmazza a diagnosztikai eljárások díját is A számla készítésének alapbizonylata az ADATLAP fizető fekvőbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány, melyet a kezelőorvos hitelesít. Az adatlapon fel kell tüntetni a HBCS kódját, megnevezését, súlyszámát, a súlyszám 1. számú melléklet szerinti értékét, a Ft értékkel, valamint az amortizációs értékkel felszorzott fizetendő végösszeget. A felvétel és a távozás napját az ápolási napok számításánál (aktív és krónikus ellátás esetén egyaránt) fél fél napként, azaz összesen 1 napként kell figyelembe venni. HBCS besorolást a kezelőorvos végzi el a diagnózisok és a beavatkozások alapján. Amennyiben az ellátás fix díjas (L.: ), úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az adatlapon feltüntetni. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét az Informatikai és dokumentációs önálló csoport ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja A járóbeteg ellátáson és diagnosztikai munkahelyen egészségügyi szolgáltatást járóbetegként igénybe vevőnek tételes elszámolás alapján térítési díjat kell fizetni. A térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek (vizsgálatok, beavatkozások) (WHO) összpontértéke. A tevékenységlista és a hozzátartozó pontértékek az Egészségügyi Közlönyben kerülnek közzétételre. A számla készítésének alapbizonylata az ADATLAP fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány, a kezelőorvos által hitelesítve. Az adatlapon tételesen fel kell sorolni az elvégzett vizsgálatokat és beavatkozásokat kód, név és pontszám megjelölésével. Amennyiben a betegnek diagnosztikai vizsgálatok is készültek, az adatlapon azokat is fel kell tüntetni. A felsorolt szolgáltatási tételek pontszámait össze kell adni. A fizetendő ellátási díj az összpontszám szorozva a pontszám Ft értékével, valamint az amortizációs szorzóval, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. Amennyiben az ellátás fix díjas (L.: ) úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az adatlapon feltüntetni. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét az Informatikai és dokumentációs önálló csoport ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja. Az adatlapban szereplő vizsgálatok, beavatkozások valódiságáért (az összes vizsgálatért melyet intézményünkben a betegen elvégeztek) az az osztály

8 8 (kezelőorvos) a felelős, ahonnan az adatlapot kiadják a betegnek, illetve számlázásra átadják. Egy betegnek egy vizsgálati időszakban kórházi szinten csak egy összesített adatlap készíthető Szájsebészeti ellátások díjai Vizsgálat: Foghúzás: Incisio: Panoráma röntgen: Ft Ft Ft Ft 4.2. Biztosított számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható szolgáltatások A 284/1997. (XII.23.) Korm. és évi LXXXIII. tv.-ben meghatározott térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások: (2. számú melléklet) Terhesség megszakítás térítési díja A nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség megszakítás térítési díjáról a 32/1992. (XII.23.) NM rendelet intézkedik, amely a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtását szabályozza. A terhesség megszakítás díját a kérelmező az Egészségbiztosítási Alap számlájára fizeti be. A beavatkozás elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása. A terhesség megszakítást végző intézményünk az Egészségbiztosítási Alappal számol el Az adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjakat, a 3. számú melléklet tartalmazza Biztosítottaknak részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások az évi LXXXIII. törvény a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet szerint A biztosítottak is részleges térítési díj mellett vehetik igénybe az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat: - A 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülék beépítése. - Az ellátást végző orvos évi LXXXIII. törvény 19.. (3). bekezdésében foglaltak szerinti- megválasztására. - Rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásra. - A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe - kivéve a sürgős szükség körébe tartozó külön jogszabályban megnevezett ellátásokat -

9 9 - Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybe vétele kivéve a sürgős szükség körébe tartozó külön jogszabályban megnevezett ellátásokat. - Egészségügyi ellátásnak saját kezdeményezésre többletköltséget okozó- eltérő tartalommal történő igénybe vétele. - Egyéni igény szerinti étkezés igénybe vétele. - Egészségi állapot által nem indokolt, magasabb színvonalú elhelyezés igénybe vétele. - Amennyiben állapota indokolja ápolás céljából való elhelyezés és ápolás igénybe vétele. - Az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatások igénybe vétele. - A részleges térítési díjat a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Járóbetegellátásnak vizitdíjjal, fekvőbetegellátásnak napidíjjal való igénybevétele. A vizitdíj 1. A biztosított vizitdíj fizetése mellett veheti igénybe - háziorvosi ellátást (Ebtv. 11. ) - fogászati ellátást (Ebtv. 12. ) - járóbeteg-szakellátást (Ebtv. 13. ) - rehabilitációs ellátást (Ebtv. 16. ) Nem kell vizitdíjat fizetni a külön jogszabályban meghatározott tartós orvosi kezelés részét képező ellátásért. A vizitdíj mértéke: Ft, ha a biztosított egy nap több szakrendelést vesz igénybe, akkor is csak egyszer kell megfizetni. 2. Emelt összegű vizitdíjat fizet a biztosított, ha: - az ügyelet alatti ellátást nem indokolja sürgős szükség (Eütv. 3. i., pontja) mértéke: Ft/alkalom. - a járóbeteg ellátást nem ott veszi igénybe, ahova a beutalója szól, mértéke: Ft/alkalom.

10 10 - beutaló nélkül veszi igénybe a járóbeteg szakellátást, mértéke Ft/alkalom. 3. A vizitdíjat, emelt összegű vizitdíjat az ellátás megkezdése előtt kell kifizetni, a nyugtát, számlát is akkor kell kiállítani. Sürgős szükség fennállása esetén a vizitdíjat az ellátás igénybevételét követően kell megfizetni, ha külön jogszabály szerint nem mentes alóla. 4. Egy alkalom alatt kell érteni minden orvos és beteg között megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú találkozást, illetve az egészségügyi szakdolgozó által a betegen végzett diagnosztikai célú ellátást, amennyiben azt egy szolgáltató végzi. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell külön vizitdíjat fizetni: - az injekciós, infúziós kúráért - a kötözésért - a gyógytorna kezelésért - a fürdőgyógyászati ellátás részét képező kezelésért - a fizikoterápiás kezelésért amennyiben azt nem orvos végzi. 5. Nem kell vizidíjat fizetni az alábbi tartós orvosi kezelés részét képező ellátásokért: a.) rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek oki és tüneti kezelése b.) vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok c.) véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedők ellátása d.) a véralvadással összefüggő vizsgálatok e.) cukorbetegség kezelése f.) szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és szövetátültetésben átesettek gondozása g.) HIV fertőzés és AIDS betegség kezelése h.) szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése II. A kórházi napidíj 1. A biztosított kórházi napidíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni: - a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást (Ebtv. 14. ) - a rehabilitációs ellátást (Ebtv. 16. )

11 11 Nem kell kórházi napidíjat fizetni fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásért, ha a biztosított az adott naptári évben az általa igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásokért összesen már 20 napnyi napidíjat fizetett. 2. A napidíj mértéke: Ft/ellátási nap. A kórházi napidíjat a kórházból való elbocsátáskor kell befizetni. 3. Ha a biztosított a 18. életévét a kórházban tölti be, akkor is mentesül a teljes kórházi napidíjfizetés alól.

12 12 III. Mentességek Nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni ha: - az ellátás kötelező járványügyi intézkedés részét képezi (Eütv ) - az ellátás katasztrófa-egészségügyi ellátás részét képezi (Eütv ) - a külön jogszabályban meghatározott népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálatot vesz igénybe a biztosított - az ellátás külön jogszabály szerinti terhesgondozás, illetőleg szülés és gyermekágyas anya gondozásának részét képezi - a biztosított az ellátás igénybevételekor a 18. életévét még nem töltötte be - a sürgős szükség esetén (Eütv. 3. i., pontja) nyújtott külön jogszabály szerinti ellátásokért - a pszichiátriai betegek sürgősségi vagy kötelező ellátására kerül sor (Eütv b, c, pontja) - a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra gondnokság alá helyezés miatt kerül sor (Pp. 310 (2)) a bíróság döntése alapján - a beteg elmeállapotának a megfigyelése miatt a bíróság rendeli el a felvételét (Be ) - az ellátás során a biztosított elhalálozott - a hajléktalanok háziorvosa által kiállított beutaló alapján vesz igénybe ellátást - fogva tartott személyt látunk el szakrendelésen vagy fekvőbetegként 5. A TÉRÍTÉSI DÍJAK, VIZITDÍJ, NAPIDÍJ BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 5.1. A magyar biztosítással nem rendelkező beteget az ellátás megkezdése előtt az ellátást végző köteles felvilágosítani arról, hogy az ellátásért várhatóan mennyit kell fizetni. A jelen szabályzat 6. számú melléklete szerinti formanyomtatvány több nyelven tartalmazza azon információkat, amelyből a beteg az általa ismert nyelven tájékoztatást kap az ellátás várható költségeiről. A beteg aláírásával igazolja, hogy az ellátás költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési kötelezettséget tudomásul veszi. A nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni, egyik példány a betegé (az általa ismert nyelvű), a másik (magyar nyelvű), a betegdokumentáció részét képezi A beteg távozásakor a mellékelt adatlapokat ( ADATLAP fizető fekvő illetve járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 7, illetve 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány) értelemszerűen ki kell tölteni. Az adatlapok tartalmáért a kezelőorvos felelős. A kezelőorvos aláírásával és pecsétjével ellátott fekvőbeteg ellátási adatlapokat a besorolás ellenőrzésének céljából az Informatikai és dokumentációs önálló csoportnál kell leadni, az ellenőrzést követően ők továbbítják az Adatlapot a számlakiállító hely felé.

13 13 Az egészségügyi szolgáltatást térítés ellenében igénybevevő részére a kórházi zárójelentést, ambuláns lapot lehetőleg a számla szerinti összeg befizetését tanúsító bevételi pénztárbizonylat bemutatását követően kell kiadni A vizitdíj, kórházi napidíj befizetésének rendjét az intézmény pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 6. HATÁLYBALÉPÉS, KIFÜGGESZTÉS 6.1. A jelen szabályzat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően március 1. napján lép hatályba A jelen szabályzatot a fenntartó általi jóváhagyás után a 284/1997. Kormányrendelet értelmében a kórház területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni.

14 14 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, valamint járóbeteg szakellátás és diagnosztikai ellátás díjtételei 2. számú melléklet Biztosított beteg számára is csak térítés ellenében nyújtható szolgáltatások 3. számú melléklet Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 4. számú melléklet Biztosítottaknak részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások 5. számú melléklet Nyilatkozat EU állampolgár térítésmentes ellátásra jogosultságáról 6. számú melléklet Felvilágosítás várható költségekről 7. számú melléklet Adatlap fizető fekvőbetegek ellátásáról számla készítéséhez 8. számú melléklet Adatlap fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez 9. számú melléklet Elismervény

15 15 1. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata , , pontjainak térítési díjairól AKTÍV ÉS KRÓNIKUS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS, VALAMINT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ÉS DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI Fekvőbeteg ellátás, járóbeteg ellátás, diagnosztika igénybe vétele esetén a térítési díj megállapításának alapja: HBCS pontérték * az aktuális OEP Ft értékkel * 1,75 Krónikus nap * aktuális szakmai szorzó * az aktuális OEP Ft értékkel * 1,75 WHO beavatkozás pontértéke * az aktuális OEP Ft értékkel * 1,75 Megjegyzés: 1,75 amortizációs szorzó, mivel a fekvő és járóbeteg pontértékek az amortizáció értékét nem foglalják magunkban. HBCS jelenlegi Ft értéke: Krónikus nap jelenlegi Ft értéke: WHO pont jelenlegi Ft értéke: ,- Ft 4.900,- Ft 1,36,- Ft CT valamint MRI diagnosztika igénybevétele esetén a térítési díj megállapítása azonos a járóbeteg ellátás térítési díj képzésével mind a WHO beavatkozás pontértéke, mind az aktuális OEP pontérték, mind az amortizációs szorzó vonatkozásában.

16 16 2. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata pont térítési díjairól BIZTOSÍTOTT BETEG SZÁMÁRA IS CSAK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK Biztosított beteg számára is csak térítés ellenében nyújtható szolgáltatások nem diagnosztikai és terápiás szolgáltatások rendeletben meghatározott fix díjak 1. Véralkohol vizsgálathoz vérvétel 4.000,- Ft 2. Kábítószer szintjének érdekében végzett vérvizsgálat 5.000,- Ft 3. Látlelet kiadása 3.000,- Ft 4. Gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálat első fokon a.) ha 40. életévét még nem töltötte be: b.) ha 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be c.) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be d.) ha 70. életévét betöltötte 6.000,- Ft 4.000,- Ft 2.000,- Ft 1.000,- Ft 5. Részeg személy detoxikálása 6.000,- Ft 6. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6.000,- Ft 7. Külön jogsz. ált. elrendelt orvosszakértői vizsgálat és véleményezés 8.000,- Ft 8. Lőfegyvert tartók alkalmassági vizsgálata térítési díjai jogszabály szerint /284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. Hajózási, vízi-járművezetői alkalmassági vizsgálat jogszabály szerint /284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. Nem orvosi indikáció alapján végzett meddővé tétel ,- Ft 11. Külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások díja úgy határozandó meg mint az 1. sz. mellékletben előírt díjak. 12. A nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai nagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltató díja úgy határozandó meg mint az 1. sz. mellékletben meghatározott ellátások díja. 13. Az egészségi állapot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás díja úgy határozandó meg mint az 1. sz. mellékletben meghatározott ellátások díja.

17 A biztosított kísérőjének részére biztosított szállás és étkezés díja személyenként /kivéve a fogyatékosokat/ ,- Ft naponta 15. Az alperes elmeállapotára vonatkozó szakmai véleményezés díja 8.000,- Ft 16. nem kötelező védőoltások díja 4.000,- Ft

18 18 3. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata pont térítési díjairól ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK A fénymásolt betegdokumentáció költsége: 1-10 lap között: 400 Ft és további laponként 40 Ft/lap Rtg. film kikérés illetve másolat: - 13x18; 18x24; 24x30; 20x40-es kisméretű filmek esetében: 400 Ft egy film és további filmenként Ft. - Egyéb nagyméretű filmek esetén: 500 Ft egy film és további filmenként Ft - CT-MR film esetében: 800 Ft filmenként CD-n (DVD-n) történő dokumentáció átadás: CD-DVD lemezenként 500 Ft. A fenti árak az Áfa-t tartalmazzák. Postázási költség évben 300,- Ft/küldemény

19 19 4. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata 4.3 pont térítési díjairól BIZTOSÍTOTTAKNAK RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 1. Fekvőbeteg ellátásnak a biztosított által beutaló nélküli igénybevétele esetén az alábbi részleges térítési díjakat kell fizetni: Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetén aktív minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor 5.000,- Ft Az ellátás időtartamára 1.500,- Ft/nap Az ellátás 31. napjától 800,- Ft/nap krónikus minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor 5.000,- Ft Az ellátás időtartamára 800,- Ft/nap Az ellátás 31. napjától 600,- Ft/nap 2. Fekvőbeteg ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén a részleges térítési díj összege: 2.1. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetén aktív minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor 5.000,- Ft Az ellátás időtartamára 1.000,- Ft/nap Az ellátás 31. napjától 500,- Ft/nap krónikus minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor Az ellátás időtartamára Az ellátás 31. napjától 5.000,- Ft 800,- Ft/nap 500,- Ft/nap 3. Arc, álcsont, illetve szájüregi, fejlődési rendellenességben daganatos, vagy más súlyos betegségben szenvedők a rendeletben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira díjmentesen jogosultak, de a technikai munkák költségeit a 30/1995. (IX. 12.) NM. rendelet szerint téríti. 4. Az ellátást végző orvos megválasztásának díja annak az összegnek a 30 százaléka, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé elszámolható. - rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlása

20 20 - eü. ellátások saját kezdeményezésre többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő igénybevételére - egyéni igény szerinti étkezés - egészségi állapot által nem indokolt, magasabb színvonalú elhelyezés igénybevétele - amennyiben a beteg állapota indokolja, ápolás céljából való elhelyezés és ápolás igénybe vétele - az eü. ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatás igénybe vétele. 5. A vizitdíj és a kórházi napi díj megfizetésére a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. tv. és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról Készítette: Dr. Vörös Ibolya főigazgató Jóváhagyta: Pápa

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: (22) 535-500 / Fax: (22) 535-688 Honlap: www.fmkorhaz.hu 1901 Iktatószám: I/ 20074 /2015 Változat szám:

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI 1. számú függelék TARTOZÁS ELISMERŐ NYILATKOZAT Alulírott.. (születési helye:.. ország ideje:. lakik:....

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET...

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET... TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 4 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK... 4 5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA... 4 5.1. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Kórházi Belső Szabályzat. Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám: 04 Hatályba helyezve: 2013. 11. 29. Összesen 12 oldal

Kórházi Belső Szabályzat. Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám: 04 Hatályba helyezve: 2013. 11. 29. Összesen 12 oldal FEJ ÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: (22) 535 500 / Fax: (22) 535 688 Honlap: www.fmkorhaz.hu 1901 Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Szakellátás igénybevételének jogosultságáról, külföldi betegek ellátásának rendjéről GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET S Z A B Á L Y Z A T Készítette: Jóváhagyta:.. Dohnál Erika szervezési és minőségirányítási igazgató. Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos Dokumentáció kódja:

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 3. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 1 KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a:

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a: VESZPRÉM MEGYEI IDŐSEK OTTHONAINAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Tel/Fax: 89/351-001 E-mail: iopkov@iopkov.hu Igazgató: igazgato@iopkov.hu Honlap: www.iopkov.hu Kérelem

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

"Vizitdíj, kórházi napidíj

Vizitdíj, kórházi napidíj 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól

10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól A 2008.05.16. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. számú melléklet

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

HONVÉDELI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓ. i n t é z k e d é s t

HONVÉDELI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓ. i n t é z k e d é s t HONVÉDELMI MINISZTÉRUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT sz. példány HONVÉDELI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GAZDASÁGI IGAZGATÓ 260 /2008. i n t é z k e d é s e a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től K..dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZABÁLYZAT

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén

Az utasítás hatálya. Eljárás külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása esetén 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolni nem tudó belföldi személyek sürgősségi ellátásával kapcsolatos ügyintézés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére

BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére BI061 / 20150624 IKTATÁSI SZÁM BI061 Kárbejelentő egyéni élet-, baleset- és betegbiztosítási károk bejelentésére Szeretnénk, ha kárigényét gyorsan, korrekt módon rendezhetnénk. Ezért arra kérjük, hogy

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA SZABÁLYZATOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Tanúsítványszám 42 601 0508 1. sz. melléklet SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Módosítás Sorszáma

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Bajcsy-Zsilinszky u. 1 Tel: 82/504-400 Fax: 82/351-035 E-mail: titkarsag@nagyatadmed.hu Dokumentum száma: SZ. 04. Változat: 03 Hatályba helyezve: 2012.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben