12/2007. (II. 22.) MÖK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12/2007. (II. 22.) MÖK"

Átírás

1 1 12/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzatát az előterjesztés I. illetve II. melléklete szerint. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Rácz Jenő főigazgató Bodor Imre gazdasági igazgató I. számú melléklet V E S Z P R É M M E G Y E I C S O L N O K Y F E R E N C KÓRHÁZ-RENDELŐ INTÉZET Veszprém, Kórház u. 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Ellenjegyezte: Jóváhagyta: Budánovics Noémi gazdasági igazgató Dátum Dátum Dr. Rácz Jenő főigazgató A IGFO/TÉR dokumentáció. SZAB. kódja: Változat száma: Állomány név: Oldalak száma: 1 29 Mellékletek 10 száma: Érvénybelépés időpontja:

2 2 EZT A DOKUMENTUMOT FÉNYMÁSOLNI ÉS NYOMTATNI CSAK ENGEDÉLLYEL SZABAD! MODOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította Aláírás/dátu m Változ at száma Módosított oldalszám Jóváhagyta Aláírás/dátu m Ellenőriz te Aláírás/ dátum Kibocsát ás időpontja Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási lista tartalmazza sorszám szerint. Nyilvántartott példány : Munkapéldány : E példány sorszáma : 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az OEP által nem térített egészségügyi ellátások, és részleges térítési díjak, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások térítésének szabályozása. 2. HIVATKOZÁSOK az évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet Az 1408/71 EGK sz. rendelet a végrehajtásról szóló 574/72 EGK sz. rendelet a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról évi LXXIX. Törvény a magzati élet védelméről a végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM rendelet 87/2004. (X.04.) EszCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól. 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet valamennyi betegellátást végző fekvő és járóbeteg ellátó, valamint diagnosztikai egysége. 4. TARTALMA

3 3 A magyar biztosítással nem rendelkező betegek részére nyújtott szolgáltatások, a magyar biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások, a magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre biztosítható többletszolgáltatások köre, a befizetés rendje és az úgynevezett méltányossági kedvezmények. A betegellátás térítési díjainak meghatározása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) teljesítmény szerinti finanszírozási rendszerére épül, a mindenkori OEP térítés 175%-a (súlyszám és németpont aktuális Ft értékével felszorzott összeg 175%-a (továbbiakban amortizációs szorzó)) Magyar biztosítással nem rendelkező betegek ellátásának térítési díja Mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek (nem biztosított betegek, olyan országokból érkező betegek, melyekkel nincs nemzetközi egyezmény, vagy ellátásuk nem esik a biztosított szolgáltatások körébe, vagy nem rendelkeznek a szükséges igazolásokkal) a jelen szabályzatban meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összegről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. Egyes külföldi állampolgárok térítésmentes sürgősségi ellátására vonatkozóan az érvényes nemzetközi egyezmények az irányadók. A jogosultságot a betegnek igazolnia kell. Ha a biztosított (magyar vagy az Európai Uniós országokból érkező), az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, fizető betegként kell kezelni, és tájékoztatni kell a várható költségekről. A felvilágosítást követően előleget lehet átvenni a betegtől bevételi pénztárbizonylat alapján amellyel a kezelést, illetve a jogosultság igazolását követően elszámolást kell végezni. A 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kötelezettséget vállalhat, hogy a távozást követő 15 napon belül bemutatja a biztosítást igazoló dokumentumokat. Ebben az esetben nem kell az ellátásért fizetnie. Ha a dokumentumok bemutatását elmulasztja az igénybevett szolgáltatások részére kiszámlázásra kerülnek. Nem EU országból érkező állampolgár esetében, amennyiben nem tud készpénzes magyar fizetőeszközben fizetni, meg kell győződni arról, hogy rendelkezik e érvényes betegbiztosítással. Érvényes betegbiztosítás esetén az ellátásra jelentkező nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, betegbiztosítója nevét, székhelyét, címét, betegbiztosítási igazolványa számát, továbbá útlevelének számát a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell feljegyezni és az ellátásra jelentkezővel aláíratni. A formanyomtatványon (Elismervényen) szereplő adatok hiányos kitöltése az ápolási díj behajthatatlanságát vonja maga után. Az OEP által nem támogatott egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseknél a nekik nyújtott diagnosztikai szolgáltatásokra vonatkozóan a jelen pontban foglaltak szerint kell eljárni.

4 4 Jogosultságok: A Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárok egészségügyi ellátására, felvételére vonatkozó eljárásrend - Állandó jelleggel, életvitelszerűen tartózkodnak Magyarországon. A külföldi állampolgár lakóhelyét Magyarországra helyezte át. - A Magyarországon munkát vállaló külföldi A Magyarországon belföldinek minősülő munkáltatóval fennálló munkaviszonya kezdetétől biztosítottnak számít, utána a munkáltató járulékot fizet. Ennek alapján jogosultságot szerez az egészségbiztosítás valamennyi ellátására. Jogosultság igazolása: A külföldi TAJ száma és az Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány a foglalkoztató pecsétjével ellátva. - A Magyarországon letelepedett külföldi nyugdíjas állampolgár Azok a letelepedett külföldi nyugdíjas állampolgárok, akiknek állandó lakhelye Magyarország területén van, akik a Bolgár Köztársaság, a Macedón (Szkopjei) Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, és a Szlovén Köztársaság társadalombiztosítási szerveinek terhére részesülnek nyugellátásban, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság állampolgárai magyar állampolgárságú nyugdíjasokkal megegyező módon díjtalan kórházi ápolásban részesülnek. Mindezekhez szükséges, hogy a nyugellátást folyósító külföldi szerv igazolást állít ki. Azok a Magyarországra áttelepült külföldi nyugdíjasok akiknek a külföldi biztosítójuk nem utal külföldre nyugdíjat, vagy Magyarországon eltekintenek a nyugdíj Magyarországra való átutalásától, amennyiben hiteles fordítással, nyugdíjmegállapító határozattal igazolják, hogy külföldön részesülnek nyugellátásban Magyarországon azonos egészségbiztosítási ellátásban részesülnek, mint a magyar nyugdíjasok. Jogosultság igazolása: Személy igazolvány, valamint az illető ország nyugdíjbiztosítójának igazolása. - Magyarországon tanuló külföldi állampolgárok Térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra csak az a külföldi állampolgár jogosult, aki a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll. Jogosultság igazolása: Diákigazolvány és személyi okmány, vagy útlevél. - Szabályozás hatálya kiterjed az EU-s szabályok értelmében az európai gazdasági térség tagállamaiban (EU 27 tagállama, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein) lakó és ott

5 5 egészségbiztosítással rendelkező, Magyarországon tartózkodó és egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyekre. - A szabályozás személyi hatályában érintettek a megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az alábbiakban meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat. - Az ellátásra jogosult (a szabályozás személyi hatálya alá tartozó) állampolgárok a június 1-től az EGT egyes tagállamaiban került bevezetésre európai egészségbiztosító kártya, valamint az ezzel összefüggésben változó formanyomtatványok birtokában láthatóak el. Orvosilag szükséges ellátásra a szabályozás személyi hatálya alá tartozók abban az esetben jelentkezhetnek, ha az orvosilag szükséges ellátás nyújtása birtokában tudnak csak biztonságosan a biztosításuk szerinti államba visszatérni. - Az E111 (régi) és a E111 (új) nyomtatvány illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetőleg a kártyát helyettesítő nyomtatvány alapján lehet június 1-e után is az orvosilag szükséges ellátást igénybe venni, a magyar biztosítottakkal azonos feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról a kezelőorvos dönt. Ennek az ellátásnak nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatásoknak minősülhetnek, a szolgáltatások nyújtásánál figyelembe kell venni azt is, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. - Amennyiben az adott személy nem rendelkezik az EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek három hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. - Meghatározott, vagy teljes körű ellátásra kizárólag az E112 jelű nyomtatvánnyal jelentkező személy jogosult. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, úgy az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére - A fenti szabályozás az államközi szerződések és a menekültek, valamint a letelepedettek és bevándoroltak vonatkozásában az alábbiak lehetnek jogosultak az egészségügyi ellátásra térítési díj fizetése nélkül. - EGT állampolgárok (régi és új tagállamok, Norvégia, Izland és Liechtenstein lásd a fent megjelölt formanyomtatványokat) - Államközi szerződés alapján ellátottak - Horvátországból érkező biztosítottak azonnal szükséges fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást vehetnek igénybe. A horvát állampolgárok a járó-beteg szakterületen útlevelük vagy személyi okmányuk felmutatása mellett láthatók el. Jogosultság igazolása Fekvőbeteg ellátásnál: HR/HU 1 jelű érvényes nyomtatvány. Jogosultság igazolása járóbeteg szakterületen: Útlevél vagy személyi okmány felmutatásával. - Államközi egyezmények 1. Angola (17/1984.III.27 MT rend.) 2. Irak (47/1978.X.4 MT rend.) 3. Jordánia (15/1981.V.23. MT rend.) 4. Jugoszlávia (1959. évi 20 tvr.)

6 6 (Valamennyi utódállam, kivéve Bosznia-Hercegovina és Szlovénia) 5. Észak-Korea (14/1975.V.14. MT rend.) 6. Kuba (1969. évi 16 tvr.) 7. Kuvait (33/1979.X.14MT rend.) 8. Mongólia (29/1974.VII. 10Mt rend.) 9. Szovjetúnió (1963.évi 16 tvr.) utódállamai, (Kivéve Észtország, Lettország, Litvánia) A fenti államokból érkező betegek ellátása a többszörösen módosított Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. sz. rendeletben foglaltak alapján történhet. Jogosultság igazolás: Útlevél, vagy személyi okmány felmutatásával kizárólag sürgős esetben. - Befogadott, menedékes, menekült valamint a kérelmező, A Menedékjogról szóló, 1997 évi CXXXIX. tv. 60 tárgyában kiadott mindenkor érvényben lévő 25/1998. (II.18.) Korm. sz. rendelet intézkedik a kérelmező egészségügyi ellátásáról. Ha a kérelmező, a befogadott, illetőleg a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult: Sürgős szükség esetén járó-beteg szakellátásra, fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra a betegsége gyógyulásáig, valamint az állapota stabilizálódásáig. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a menedéket kérelmezőnek a Magyarországi tartózkodásra és ellátásra Ellátási igazolványt állít ki, mely az ellátásra és támogatásra jogosult illetve ellátásra és támogatásra nem jogosult bejegyzést teszi. Jogosultság igazolása: Érvényes ellátási igazolvány felmutatásával. - Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőszemélynél az ellátásra való jogosultság megállapításához szükséges formanyomtatványok, igazolások meglétét a kezelőorvosa (ügyeletes orvos) ellenőrzi. A formanyomtatványok hiánya esetén szóbeli tájékoztatást a EU kék számon kérhet. A szükséges dokumentumokkal nem rendelkezők, térítési díj fizetésére kötelezettek. - A betegellátással kapcsolatos teendőket és előírásokat a hatályos jogszabályok és a kiadott kórházi utasítások tartalmazzák, a külföldi betegek felvétele kizárólag adminisztrációs feladatokban tér el a magyar társadalombiztosítással rendelkező betegekétől Fekvőbeteg szakellátás térítési díja

7 Aktív osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott eset Homogén Betegségcsoport (HBCS) szerinti aktuálisan érvényes besorolása. A HBCS forintértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A súlyszámérték az 1. sz. melléklet szerinti forintértékkel valamint az amortizációs értékkel szorozva adja az ellátás díját, amely tartalmazza az ellátással kapcsolatos valamennyi kiadást. A Homogén Betegségcsoport listája, a hozzátartozó súlyszámmal és egyéb jellemzőivel, az Egészségügyi Közlönyben kerül közzétételre Krónikus osztályokon a teljesített ápolási napokra egységes napi ellátási díj fizetendő, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz. A napi ellátási díj tartalmazza a diagnosztikai eljárások díját is A számla készítésének alapbizonylata az ADATLAP fizető fekvőbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány, melyet a kezelőorvos hitelesít. Az adatlapon fel kell tüntetni a HBCS kódját, megnevezését, súlyszámát, a súlyszám 1. számú melléklet szerinti értékét, a Ft értékkel, valamint az amortizációs értékkel felszorzott fizetendő végösszeget. A felvétel és a távozás napját az ápolási napok számításánál (aktív és krónikus ellátás esetén egyaránt) fél fél napként, azaz összesen 1 napként kell figyelembe venni. HBCS besorolást a kezelőorvos végzi el a diagnózisok és a beavatkozások alapján. Amennyiben az ellátás fix díjas (L.: ), úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az adatlapon feltüntetni. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét az Informatikai és dokumentációs önálló csoport ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja A járóbeteg ellátáson és diagnosztikai munkahelyen egészségügyi szolgáltatást járóbetegként igénybe vevőnek tételes elszámolás alapján térítési díjat kell fizetni. A térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek (vizsgálatok, beavatkozások) (WHO) összpontértéke. A tevékenységlista és a hozzátartozó pontértékek az Egészségügyi Közlönyben kerülnek közzétételre. A számla készítésének alapbizonylata az ADATLAP fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány, a kezelőorvos által hitelesítve. Az adatlapon tételesen fel kell sorolni az elvégzett vizsgálatokat és beavatkozásokat kód, név és pontszám megjelölésével. Amennyiben a betegnek diagnosztikai vizsgálatok is készültek, az adatlapon azokat is fel kell tüntetni. A felsorolt szolgáltatási tételek pontszámait össze kell adni. A fizetendő ellátási díj az összpontszám szorozva a pontszám Ft értékével, valamint az amortizációs szorzóval, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. Amennyiben az ellátás fix díjas (L.: ) úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az adatlapon feltüntetni. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét az Informatikai és dokumentációs önálló csoport ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja. Az adatlapban szereplő vizsgálatok, beavatkozások valódiságáért (az összes vizsgálatért melyet intézményünkben a betegen elvégeztek) az az osztály

8 8 (kezelőorvos) a felelős, ahonnan az adatlapot kiadják a betegnek, illetve számlázásra átadják. Egy betegnek egy vizsgálati időszakban kórházi szinten csak egy összesített adatlap készíthető Szájsebészeti ellátások díjai Vizsgálat: Foghúzás: Incisio: Panoráma röntgen: Ft Ft Ft Ft 4.2. Biztosított számára is csak teljes térítés ellenében nyújtható szolgáltatások A 284/1997. (XII.23.) Korm. és évi LXXXIII. tv.-ben meghatározott térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások: (2. számú melléklet) Terhesség megszakítás térítési díja A nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség megszakítás térítési díjáról a 32/1992. (XII.23.) NM rendelet intézkedik, amely a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtását szabályozza. A terhesség megszakítás díját a kérelmező az Egészségbiztosítási Alap számlájára fizeti be. A beavatkozás elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása. A terhesség megszakítást végző intézményünk az Egészségbiztosítási Alappal számol el Az adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjakat, a 3. számú melléklet tartalmazza Biztosítottaknak részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások az évi LXXXIII. törvény a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet szerint A biztosítottak is részleges térítési díj mellett vehetik igénybe az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat: - A 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülék beépítése. - Az ellátást végző orvos évi LXXXIII. törvény 19.. (3). bekezdésében foglaltak szerinti- megválasztására. - Rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásra. - A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe - kivéve a sürgős szükség körébe tartozó külön jogszabályban megnevezett ellátásokat -

9 9 - Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybe vétele kivéve a sürgős szükség körébe tartozó külön jogszabályban megnevezett ellátásokat. - Egészségügyi ellátásnak saját kezdeményezésre többletköltséget okozó- eltérő tartalommal történő igénybe vétele. - Egyéni igény szerinti étkezés igénybe vétele. - Egészségi állapot által nem indokolt, magasabb színvonalú elhelyezés igénybe vétele. - Amennyiben állapota indokolja ápolás céljából való elhelyezés és ápolás igénybe vétele. - Az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatások igénybe vétele. - A részleges térítési díjat a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Járóbetegellátásnak vizitdíjjal, fekvőbetegellátásnak napidíjjal való igénybevétele. A vizitdíj 1. A biztosított vizitdíj fizetése mellett veheti igénybe - háziorvosi ellátást (Ebtv. 11. ) - fogászati ellátást (Ebtv. 12. ) - járóbeteg-szakellátást (Ebtv. 13. ) - rehabilitációs ellátást (Ebtv. 16. ) Nem kell vizitdíjat fizetni a külön jogszabályban meghatározott tartós orvosi kezelés részét képező ellátásért. A vizitdíj mértéke: Ft, ha a biztosított egy nap több szakrendelést vesz igénybe, akkor is csak egyszer kell megfizetni. 2. Emelt összegű vizitdíjat fizet a biztosított, ha: - az ügyelet alatti ellátást nem indokolja sürgős szükség (Eütv. 3. i., pontja) mértéke: Ft/alkalom. - a járóbeteg ellátást nem ott veszi igénybe, ahova a beutalója szól, mértéke: Ft/alkalom.

10 10 - beutaló nélkül veszi igénybe a járóbeteg szakellátást, mértéke Ft/alkalom. 3. A vizitdíjat, emelt összegű vizitdíjat az ellátás megkezdése előtt kell kifizetni, a nyugtát, számlát is akkor kell kiállítani. Sürgős szükség fennállása esetén a vizitdíjat az ellátás igénybevételét követően kell megfizetni, ha külön jogszabály szerint nem mentes alóla. 4. Egy alkalom alatt kell érteni minden orvos és beteg között megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú találkozást, illetve az egészségügyi szakdolgozó által a betegen végzett diagnosztikai célú ellátást, amennyiben azt egy szolgáltató végzi. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell külön vizitdíjat fizetni: - az injekciós, infúziós kúráért - a kötözésért - a gyógytorna kezelésért - a fürdőgyógyászati ellátás részét képező kezelésért - a fizikoterápiás kezelésért amennyiben azt nem orvos végzi. 5. Nem kell vizidíjat fizetni az alábbi tartós orvosi kezelés részét képező ellátásokért: a.) rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek oki és tüneti kezelése b.) vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok c.) véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedők ellátása d.) a véralvadással összefüggő vizsgálatok e.) cukorbetegség kezelése f.) szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és szövetátültetésben átesettek gondozása g.) HIV fertőzés és AIDS betegség kezelése h.) szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése II. A kórházi napidíj 1. A biztosított kórházi napidíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni: - a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást (Ebtv. 14. ) - a rehabilitációs ellátást (Ebtv. 16. )

11 11 Nem kell kórházi napidíjat fizetni fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásért, ha a biztosított az adott naptári évben az általa igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásokért összesen már 20 napnyi napidíjat fizetett. 2. A napidíj mértéke: Ft/ellátási nap. A kórházi napidíjat a kórházból való elbocsátáskor kell befizetni. 3. Ha a biztosított a 18. életévét a kórházban tölti be, akkor is mentesül a teljes kórházi napidíjfizetés alól.

12 12 III. Mentességek Nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni ha: - az ellátás kötelező járványügyi intézkedés részét képezi (Eütv ) - az ellátás katasztrófa-egészségügyi ellátás részét képezi (Eütv ) - a külön jogszabályban meghatározott népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálatot vesz igénybe a biztosított - az ellátás külön jogszabály szerinti terhesgondozás, illetőleg szülés és gyermekágyas anya gondozásának részét képezi - a biztosított az ellátás igénybevételekor a 18. életévét még nem töltötte be - a sürgős szükség esetén (Eütv. 3. i., pontja) nyújtott külön jogszabály szerinti ellátásokért - a pszichiátriai betegek sürgősségi vagy kötelező ellátására kerül sor (Eütv b, c, pontja) - a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra gondnokság alá helyezés miatt kerül sor (Pp. 310 (2)) a bíróság döntése alapján - a beteg elmeállapotának a megfigyelése miatt a bíróság rendeli el a felvételét (Be ) - az ellátás során a biztosított elhalálozott - a hajléktalanok háziorvosa által kiállított beutaló alapján vesz igénybe ellátást - fogva tartott személyt látunk el szakrendelésen vagy fekvőbetegként 5. A TÉRÍTÉSI DÍJAK, VIZITDÍJ, NAPIDÍJ BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 5.1. A magyar biztosítással nem rendelkező beteget az ellátás megkezdése előtt az ellátást végző köteles felvilágosítani arról, hogy az ellátásért várhatóan mennyit kell fizetni. A jelen szabályzat 6. számú melléklete szerinti formanyomtatvány több nyelven tartalmazza azon információkat, amelyből a beteg az általa ismert nyelven tájékoztatást kap az ellátás várható költségeiről. A beteg aláírásával igazolja, hogy az ellátás költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési kötelezettséget tudomásul veszi. A nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni, egyik példány a betegé (az általa ismert nyelvű), a másik (magyar nyelvű), a betegdokumentáció részét képezi A beteg távozásakor a mellékelt adatlapokat ( ADATLAP fizető fekvő illetve járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 7, illetve 8. számú melléklet szerinti formanyomtatvány) értelemszerűen ki kell tölteni. Az adatlapok tartalmáért a kezelőorvos felelős. A kezelőorvos aláírásával és pecsétjével ellátott fekvőbeteg ellátási adatlapokat a besorolás ellenőrzésének céljából az Informatikai és dokumentációs önálló csoportnál kell leadni, az ellenőrzést követően ők továbbítják az Adatlapot a számlakiállító hely felé.

13 13 Az egészségügyi szolgáltatást térítés ellenében igénybevevő részére a kórházi zárójelentést, ambuláns lapot lehetőleg a számla szerinti összeg befizetését tanúsító bevételi pénztárbizonylat bemutatását követően kell kiadni A vizitdíj, kórházi napidíj befizetésének rendjét az intézmény pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 6. HATÁLYBALÉPÉS, KIFÜGGESZTÉS 6.1. A jelen szabályzat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően március 1. napján lép hatályba A jelen szabályzatot a fenntartó általi jóváhagyás után a 284/1997. Kormányrendelet értelmében a kórház területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni.

14 14 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, valamint járóbeteg szakellátás és diagnosztikai ellátás díjtételei 2. számú melléklet Biztosított beteg számára is csak térítés ellenében nyújtható szolgáltatások 3. számú melléklet Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak 4. számú melléklet Biztosítottaknak részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások 5. számú melléklet Nyilatkozat EU állampolgár térítésmentes ellátásra jogosultságáról 6. számú melléklet Felvilágosítás várható költségekről 7. számú melléklet Adatlap fizető fekvőbetegek ellátásáról számla készítéséhez 8. számú melléklet Adatlap fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez 9. számú melléklet Elismervény

15 15 1. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata , , pontjainak térítési díjairól AKTÍV ÉS KRÓNIKUS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS, VALAMINT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ÉS DIAGNOSZTIKAI SZOLGÁLTATÁS DÍJTÉTELEI Fekvőbeteg ellátás, járóbeteg ellátás, diagnosztika igénybe vétele esetén a térítési díj megállapításának alapja: HBCS pontérték * az aktuális OEP Ft értékkel * 1,75 Krónikus nap * aktuális szakmai szorzó * az aktuális OEP Ft értékkel * 1,75 WHO beavatkozás pontértéke * az aktuális OEP Ft értékkel * 1,75 Megjegyzés: 1,75 amortizációs szorzó, mivel a fekvő és járóbeteg pontértékek az amortizáció értékét nem foglalják magunkban. HBCS jelenlegi Ft értéke: Krónikus nap jelenlegi Ft értéke: WHO pont jelenlegi Ft értéke: ,- Ft 4.900,- Ft 1,36,- Ft CT valamint MRI diagnosztika igénybevétele esetén a térítési díj megállapítása azonos a járóbeteg ellátás térítési díj képzésével mind a WHO beavatkozás pontértéke, mind az aktuális OEP pontérték, mind az amortizációs szorzó vonatkozásában.

16 16 2. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata pont térítési díjairól BIZTOSÍTOTT BETEG SZÁMÁRA IS CSAK TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK Biztosított beteg számára is csak térítés ellenében nyújtható szolgáltatások nem diagnosztikai és terápiás szolgáltatások rendeletben meghatározott fix díjak 1. Véralkohol vizsgálathoz vérvétel 4.000,- Ft 2. Kábítószer szintjének érdekében végzett vérvizsgálat 5.000,- Ft 3. Látlelet kiadása 3.000,- Ft 4. Gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálat első fokon a.) ha 40. életévét még nem töltötte be: b.) ha 40. életévét betöltötte, de 60. életévét még nem töltötte be c.) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be d.) ha 70. életévét betöltötte 6.000,- Ft 4.000,- Ft 2.000,- Ft 1.000,- Ft 5. Részeg személy detoxikálása 6.000,- Ft 6. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6.000,- Ft 7. Külön jogsz. ált. elrendelt orvosszakértői vizsgálat és véleményezés 8.000,- Ft 8. Lőfegyvert tartók alkalmassági vizsgálata térítési díjai jogszabály szerint /284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. Hajózási, vízi-járművezetői alkalmassági vizsgálat jogszabály szerint /284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. Nem orvosi indikáció alapján végzett meddővé tétel ,- Ft 11. Külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások díja úgy határozandó meg mint az 1. sz. mellékletben előírt díjak. 12. A nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai nagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltató díja úgy határozandó meg mint az 1. sz. mellékletben meghatározott ellátások díja. 13. Az egészségi állapot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás díja úgy határozandó meg mint az 1. sz. mellékletben meghatározott ellátások díja.

17 A biztosított kísérőjének részére biztosított szállás és étkezés díja személyenként /kivéve a fogyatékosokat/ ,- Ft naponta 15. Az alperes elmeállapotára vonatkozó szakmai véleményezés díja 8.000,- Ft 16. nem kötelező védőoltások díja 4.000,- Ft

18 18 3. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata pont térítési díjairól ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK A fénymásolt betegdokumentáció költsége: 1-10 lap között: 400 Ft és további laponként 40 Ft/lap Rtg. film kikérés illetve másolat: - 13x18; 18x24; 24x30; 20x40-es kisméretű filmek esetében: 400 Ft egy film és további filmenként Ft. - Egyéb nagyméretű filmek esetén: 500 Ft egy film és további filmenként Ft - CT-MR film esetében: 800 Ft filmenként CD-n (DVD-n) történő dokumentáció átadás: CD-DVD lemezenként 500 Ft. A fenti árak az Áfa-t tartalmazzák. Postázási költség évben 300,- Ft/küldemény

19 19 4. számú melléklet Az Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata 4.3 pont térítési díjairól BIZTOSÍTOTTAKNAK RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 1. Fekvőbeteg ellátásnak a biztosított által beutaló nélküli igénybevétele esetén az alábbi részleges térítési díjakat kell fizetni: Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetén aktív minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor 5.000,- Ft Az ellátás időtartamára 1.500,- Ft/nap Az ellátás 31. napjától 800,- Ft/nap krónikus minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor 5.000,- Ft Az ellátás időtartamára 800,- Ft/nap Az ellátás 31. napjától 600,- Ft/nap 2. Fekvőbeteg ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele esetén a részleges térítési díj összege: 2.1. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás esetén aktív minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor 5.000,- Ft Az ellátás időtartamára 1.000,- Ft/nap Az ellátás 31. napjától 500,- Ft/nap krónikus minősítésű osztályon Felvételre jelentkezéskor Az ellátás időtartamára Az ellátás 31. napjától 5.000,- Ft 800,- Ft/nap 500,- Ft/nap 3. Arc, álcsont, illetve szájüregi, fejlődési rendellenességben daganatos, vagy más súlyos betegségben szenvedők a rendeletben meghatározott típusú kivehető és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira díjmentesen jogosultak, de a technikai munkák költségeit a 30/1995. (IX. 12.) NM. rendelet szerint téríti. 4. Az ellátást végző orvos megválasztásának díja annak az összegnek a 30 százaléka, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé elszámolható. - rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlása

20 20 - eü. ellátások saját kezdeményezésre többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő igénybevételére - egyéni igény szerinti étkezés - egészségi állapot által nem indokolt, magasabb színvonalú elhelyezés igénybevétele - amennyiben a beteg állapota indokolja, ápolás céljából való elhelyezés és ápolás igénybe vétele - az eü. ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatás igénybe vétele. 5. A vizitdíj és a kórházi napi díj megfizetésére a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. tv. és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról Készítette: Dr. Vörös Ibolya főigazgató Jóváhagyta: Pápa

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT FÜGGELÉKEI 1. számú függelék TARTOZÁS ELISMERŐ NYILATKOZAT Alulírott.. (születési helye:.. ország ideje:. lakik:....

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön

Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon és magyarok egészségügyi ellátása külföldön Dr. Hódi Sándor Főosztályvezető-helyettes Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály Tematika 1. Egészségügyi ellátások

Részletesebben

Kórházi Belső Szabályzat. Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám: 04 Hatályba helyezve: 2013. 11. 29. Összesen 12 oldal

Kórházi Belső Szabályzat. Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám: 04 Hatályba helyezve: 2013. 11. 29. Összesen 12 oldal FEJ ÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Telefon: (22) 535 500 / Fax: (22) 535 688 Honlap: www.fmkorhaz.hu 1901 Iktatószám: I/8565 2 /2013 Változat szám:

Részletesebben

"Vizitdíj, kórházi napidíj

Vizitdíj, kórházi napidíj 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Bajcsy-Zsilinszky u. 1 Tel: 82/504-400 Fax: 82/351-035 E-mail: titkarsag@nagyatadmed.hu Dokumentum száma: SZ. 04. Változat: 03 Hatályba helyezve: 2012.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZABÁLYZAT

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály

érvénytelenítéséről Nyilvántartási Főosztály Az EGT tagállamokban biztosítottak TAJ kártya érvénytelenítéséről Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember 12. Balatonfüred Jogszabályi háttér

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA PROCEDURE TO REGISTER A MARRIAGE IN HUNGARY Marriages concluded abroad may be registered in Hungary by application through the Consular Section

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez

Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez Kérelem ápolást-, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona igénybevételéhez 1. adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

2. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. március

2. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. március 2. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Budapest, 2008. március A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS "BETEKINTÉSI JOG" GYAKORLÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS BETEKINTÉSI JOG GYAKORLÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS "BETEKINTÉSI JOG" GYAKORLÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Az érintett személy Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában személyesen betekinthet az eljárás

Részletesebben

FEDEZETIGAZOLÁS CMR biztosításról

FEDEZETIGAZOLÁS CMR biztosításról Sorszám: 2014/11049228/1/1870/50000 FEDEZETIGAZOLÁS CMR biztosításról A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (H-1108 Budapest, Venyige u. 3.) ezen dokumentum kiadásával igazolja, hogy a lent

Részletesebben

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. -hoz KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás. 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):..

KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás. 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):.. KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):.. 1.5. Lakóhelye:... 1.6. Tartózkodási

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai

Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Jogosultság és jogviszony ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Dr. Farkasinszki Ildikó Nyilvántartási Főosztály Országos Egészségbiztosítási Pénztár Medicina 2000 Szakellátási Konferencia Balatonfüred 2008.

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:...

1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi út 2. Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 bercelrehab@nograd.hu www.bercelrehab.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére

a recepten található tételenként 4,25 EUR 7,70 9,0 EUR/nap a biztosított részére 10 15 EUR a biztosított eltartott családtagjai részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

UTASÍTÁS OLDAL: 1/14. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11

UTASÍTÁS OLDAL: 1/14. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11 UTASÍTÁS OLDAL: 1/14 DÁTUM: 12.06.18. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001 Iktatószám: A/2324-1/11 Hatályba lépés: 2011.10.21. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Nyomtatványkitöltő kisokos

Nyomtatványkitöltő kisokos A legtipikusabb formanyomtatványok, melyekre Önnek is szüksége lehet abban az esetben, ha magyar munkavállalóként Ausztriában szeretne munkát vállalni Bejelentkezési lap (Meldezettel) A Meldezettel az

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat Pénzgazdálkodási Osztály Készítette.. 2009.07.01 Dobosné Keresztényi Ágnes pénzgazdálkodási osztályvezető Ellenőrizte.. Pethőné Tarnai

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben