"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA.""

Átírás

1 "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, április 03. 1

2 Tartalom: 1. Bevezető A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Társadalmi párbeszéd az Európai Unióban A magyar szakszervezeti konföderációk kapcsolata a szociális partnerek európai szervezeteivel A kollektív tárgyalások színtere Magyarországon A hatékony társadalmi párbeszéd előnyei A szociális partnerek szerepe Javaslatok a hatékony társadalmi párbeszéd kialakítására A szociális párbeszéd jogi alapjainak megteremtése A Gazdasági és Szociális Tanács működésének visszaállítása Nemzeti Foglalkoztatási Tanács létrehozása A szakszervezetek szerepe a hatékony társadalmi párbeszéd kialakításában A szakszervezetek ellenőrző szerepének megerősítése Javaslatok a Munka Törvénykönyvének módosítására Az ágazati szakszervezetek szerepének megerősítése A szakszervezeti szerepvállalás növelése a szabályozás, oktatás területén A kommunikáció, a sajtó, a nyilvánosság szerepének erősítése A szakszervezetek finanszírozása 12. Melléklet 14. 2

3 1. Bevezető A magyarországi társadalmi párbeszéd hatékony működésére tett javaslatomhoz figyelembe vettem az Európai Unió szociális intézményeinek jelenlegi struktúráját és működését. Nem célom a teljes struktúra átalakítására javaslatot tenni, mindenekelőtt a jól működő érdekegyeztető rendszerek megtartása mellett javaslatot teszek a szociális párbeszéd véleményem szerint hatékonyabban és eredményesebben működő formáira. Az elmúlt években a szakszervezetek megítélése sokat rosszabbodott, amihez néhol maguk egyes szakszervezetek is hozzájárultak. Vissza kell adni a szakszervezetek funkciójának megfelelő hatásköröket. Erősíteni kell a szakszervezetek társadalmi szerepét, tekintettel arra, hogy a munkavállalók fontos helyet és szerepet töltenek be a gazdaság működésében. A szakszervezeteken keresztül lehet garantálni a hatékony munkavégzést, a munkabékét, a megállapodásokon alapuló, szabályozott munkáltatást. Bízom abban, hogy a leírt gondolataimmal hozzájárulok a szakszervezetek valódi érdekvédelmi szerepének betöltéséhez. Budapest, március 18. Buzásné Putz Erzsébet a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének elnöke 3

4 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon 2.1 A társadalmi párbeszéd formái az Európai Unióban Az Európai Unió tagállamaiban az elmúlt években jelentősen felértékelődött a szociális partnerek szerepe. A munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek szervezetei meghatározó szerepet vállalnak a gazdasági döntéshozatalban. A kormányok rendszeres konzultációkat folytatnak a szakszervezeti és munkaadói szövetségekkel, véleményüket kérik a gazdaságpolitikai koncepciókról, a különböző stratégiai kérdésekről. A szociális partnerek a gazdasági élet meghatározó szereplői. Az európai szociális párbeszéd a következő közösségi jogszabályokra épül: Egységes Európai Okmány Római Szerződés 138.cikk (1) bek. és 139. cikk (1) bek. Amszterdami Szerződés Szociális partnerek megállapodása Maastrichti Szerződés Az Európai Unióban a szociális párbeszéd a szociális modell elválaszthatatlan alkotórészévé vált. Ma már nem képzelhető el semmilyen jogi szabályozás, közösségi politikaformálás, stratégiai döntés vagy szociálpolitikai program a szociális partnerek érdemi bevonása nélkül. A szociális partnerek részt vesznek a teljes szociálpolitikában, amely magában foglalja a munkajogot, a foglalkoztatáspolitikát, a munkaügyi kapcsolatokat, az esélyegyenlőséget, a társadalmi kirekesztés elleni harcot, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. A szociális partnerek mindezeken túl olyan kulcsfontosságú kérdésekbe és döntésekbe is beleszólhatnak, mint a belső piac létrehozása vagy a Gazdasági és Monetáris Unió kiépítése és részesei az Európai Unió intézményrendszere alakításának. Az európai szociális párbeszéd - a konzultációt - a concertation-t - és a szociális párbeszédet foglalja magában. 4

5 A konzultáció egy megbeszélés sorozat, vitafolyamat. A résztvevő felek célja egymás véleményének, álláspontjának megismerése, befolyásolása, esetleg megváltoztatása. A konzultáció zárulhat a nézőpontok közeledésével, közös álláspont megfogalmazásával, vagy egyáltalán csak azzal, hogy a felek megismerték egymás szándékait. A döntés-előkészítés szemszögéből nézve a konzultáció a munkáltatók és a szakszervezetek véleményének megismerését, mérlegelését, figyelembe vételét jelenti. A szociális partnerek szemszögéből pedig egy eszköz, egy lehetőség arra, hogy álláspontjukat, véleményüket megfogalmazzák, kifejezhessék. A 2002./14/EK irányelv rendelkezik az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kereteinek létrehozásáról. Az irányelv alkalmazásában konzultáció a munkavállalók képviselői és a munkaadók közötti eszmecsere és párbeszéd. A konzultáció kiterjed a foglalkoztatásnak a vállalaton belüli helyzetére, szerkezetére és várható alakulására, bármely várható tervezett intézkedésre. A konzultáció kiterjed az olyan döntésekre is, amelyek várhatóan munkaszerződés vagy szerződéses viszonyok lényeges változásaihoz vezetnek (pl. csoportos létszámcsökkentés, munkáltatói jogutódlás...). Bizonyos körben kötelező a konzultáció, pl. amennyiben a munkáltató intézkedése a munkavállalók nagyobb csoportját érinti, így különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzelések. A concertation kifejezés és partnerségi viszony Magyarországon még nem ismert és nem gyakorolt forma. A concertation a munkaügyi, szociális és gazdasági kérdések, témák tripartit (háromoldalú) módon történő intézését jelenti. Együttesen jelölik ki a célokat, közösen választják meg az eszközöket, módszereket és együttes felelősséget vállalnak a végrehajtásáért és a megvalósításáért. Tehát a szociális partnerek és az európai döntéshozók, politikaformálók együttműködése messze túllép a konzultációkon. A teljes folyamatban azonos felelősséggel együtt dolgoznak az elképzelések kialakításától a közös döntéshozatalon át a végrehajtás ellenőrzéséig. Mindkét esetben tripartit együttműködés valósul meg. A szociális párbeszéd viszont ettől eltérően bipartit együttműködést takar. 5

6 Szociális párbeszéden a szociális partnerek közötti állandó interakciós folyamatot értjük. Ennek célja, hogy a szociális partnerek megállapodásra jussanak abban, hogyan gyakorolnak kontrollt különböző, az illetékességükbe tartozó gazdasági és szociális ügyekben. Ez a folyamat megvalósulhat a szociális partnerek közötti információcserékben, vitákban, egymás álláspontjának befolyásolásában, de jelenthet konkrét tárgyalásokat is. A cél minden esetben az egyetértés, a konszenzust kifejező megállapodás elérése. 2.2 A magyar szakszervezeti konföderációk kapcsolata a szociális partnerek európai csúcsszervezeteivel A magyar szakszervezeti konföderációk már kiépítették kapcsolataikat a szociális partnerek európai csúcsszervezeteivel. Az ETUC -nek ( Európai Szakszervezeti Szövetség ) hat magyar országos szakszervezeti konföderáció a tagja: Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Munkástanácsok Országos Szövetsége Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Az Európai Unióban a szociális párbeszéd következő lépcsői működnek: Concertation Konzultáció és párbeszéd a Római Szerződés 138. és 139. cikkei szerint Közösségi szintű párbeszéd Ágazati szintű konzultáció és párbeszéd Közösségi szintű konzultáció 6

7 A közösségi szintű konzultációhoz a Tanácsadó Bizottságok nyújtanak intézményi keretet. Alapvető feladatuk, hogy véleményükkel segítsék az Európai Bizottság jogalkotói, politikaformálói illetve végrehajtó munkáját oly módon, hogy információkat adnak az adott témakörben a nemzeti tapasztalatokról, illetve véleményt mondanak a javasolt közösségi intézkedések tagországi végrehajtásának realitásáról és lehetséges módjáról. A következő Tanácsadó Bizottságok működnek az EU-ban: Európai Szociális Alap Tanácsadó Bizottság Szakképzési Tanácsadó Bizottság Személyek szabad áramlása Tanácsadó Bizottság Migráns munkavállalók szociális biztonsága Tanácsadó Bizottság Munkahelyi biztonság, munkahelyi higiénia és egészségvédelem Tanácsadó Bizottság Esélyegyenlőségi Tanácsadó Bizottság Ezek a bizottságok tripartit felépítésűek. A magyar szakszervezeti konföderációk az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően közvetlenül bekapcsolódhattak ezen bizottságok munkájába. Magam is több éven keresztül voltam tagja a Migráns munkavállalók szociális biztonsága Tanácsadó Bizottságnak. Az európai szociális párbeszéd rendszerének egyik legfontosabb elem napjainkban az ágazati szintű konzultáció és párbeszéd. Ehhez intézményi keretet az Ágazati Párbeszéd Bizottságok biztosítanak. Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok alapvető feladata az Európai Unióban az, hogy véleményükkel segítsék az Európai Bizottság jogalkotói, politikaformálói és végrehajtó munkáját. Felhatalmazásuk van arra is, hogy segítsék a bizottságokban részt vevő szociális partnerek közötti közvetlen szociális párbeszédet, amely akár megállapodáshoz is vezethet. Tehát egyrészt információkat adnak az Európai Bizottságnak az Európai Tanácsnak az adott ágazat helyzetéről és problémáiról, másrészt megállapodhatnak a munkaadók és a szakszervezetek szövetségei. Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok bipartit struktúrájúak. Tagjaik az adott ágazatban illetékes európai ágazati munkavállalói és munkáltatói szervezetek képviselői. 7

8 2.3 A kollektív tárgyalások színterei Magyarországon Magyarországon a kollektív tárgyalások meghatározó szintje ma a munkahelyi szint. Az ÁPB-k az ágazati szintű, kétoldalú - munkaadói érdekképviseletek és a szakszervezetek közötti - közvetlen párbeszéd fórumai, amelyek keretet biztosítanak ágazati megállapodások és kollektív szerződések kötéséhez, valamint a szociális partnerek konzultációjához. Az ÁPB-k felépítését, működését "az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló évi LXXIV. törvény" szabályozza. Ezt követően folyamatosan alakultak az Ágazati Párbeszéd Bizottságok. A kormány biztosítja az ÁPB-k infrastrukturális feltételeit és szakmai programjait. A működés feltételeit a költségvetésen keresztül biztosítja. Az ÁPB törvény által jóváhagyott, évente módosított "Az ágazati párbeszéd bizottságok támogatása felhasználásának alapelveiről és módszereiről" szóló dokumentum alapján történik az egyes ÁPB-k támogatása. Az ágazati párbeszéd bizottság a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati munkáltatói érdekképviseletek és az ágazati szakszervezetek részvételével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató testület. ÁPB hozható létre ágazati, alágazati és szakágazati szinten. Egy ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy bizottság jöhet létre. Az ÁPB feladata az ágazat kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése. az ágazati szintű szociális párbeszéd megvalósítása, amelynek célja a megfelelő munkafeltételek kialakítása, a munkabéke megőrzése és a munkaerő-piaci folyamatok jogszerűségének előmozdítása. Az ÁPB-k éves munkaterv alapján különböző programokat valósítanak meg: szakmai anyagokat, elemzéseket készítenek, konferenciákat, képzéseket, tanulmányutakat szerveznek, nemzetközi kapcsolatokat építenek, részt vesznek az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok munkájában, valamint tárgyalásokat folytatnak kollektív szerződések, megállapodások kialakítása céljából. Az ÁPB-k konzultálnak a kormánnyal, hogy az ágazati szereplők szempontjai, érdekei megjelenhessenek az országos koncepciókban, tervekben, programokban. 8

9 3. A hatékony társadalmi párbeszéd előnyei 3.1 A szociális partnerek szerepe A társadalmi párbeszéd alapvető aspektusa a partnerségi megközelítés. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek felismerik a közös probléma fennállását és elkötelezik magukat a probléma kezelése mellett. Tehát konszenzusépítést szolgáló eszköz. Tripartit formájában a szociális partnerek 8szakszervezetek és munkáltatói szervezetek) számára olyan eszközt biztosít, amellyel befolyásolni tudják a kormányzati döntéseket és lobby tevékenységet fejthetnek ki érdekeik képviseletében a politika szintjén. A tripartit társadalmi párbeszéd a demokratikus döntéshozatal inkluzív módszere. Így legitimizálhatja az állam a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek tevékenységét, amelyeknek érdekében áll és előnyére szolgál, ha részt vesznek a döntéshozatali folyamatokban. Mind tripartit, mind bipartit formájában a társadalmi párbeszéd egy gyakorlati, együttműködésen alapuló megközelítést jelent, amelynek célja a problémák közös megértése, a kompromisszumok megtalálása és a közös válaszok megadása. A társadalmi párbeszéd legfontosabb formája a kollektív alku, ami a szakszervezetek és a munkáltatók közötti tárgyalásokat jelenti a bérekről, a munkakörülményekről és a foglalkoztatás kérdéseiről. Ezen tárgyalások általában kollektív szerződést eredményeznek. A szociális partnerek több módon vehetnek részt a társadalmi párbeszédben: 1. Részt vehetnek a politikai folyamatokban, pl. konzultálhatnak, javaslatokat adhatnak a kormányzati törvényjavaslatokkal kapcsolatban 2. Részt vehetnek a döntéshozatalban (kormánypolitikáról, bipartit megállapodások előkészítéséről vagy kollektív alkuról) 3. Szerepet tölthetnek be a hatályos megállapodások és jogszabályok ellenőrzésében. Lehetőséget ad mind a szakszervezeteknek, mind a munkáltatói szervezeteknek arra, hogy aktív, intézményes keretek között, elismert szerepet töltsenek be a nemzeti politika döntéshozatali folyamataiban akár megállapodások, akár tripartit párbeszéd révén a kormány munkaerő-piaci és szociálpolitikájával kapcsolatos kérdésekben. 9

10 3.2 Javaslatok a hatékony társadalmi párbeszéd kialakítására A szociális párbeszéd jogi alapjainak megteremtése Mindenekelőtt meg kell teremteni a szociális párbeszéd jogi alapját. Ennek részeként a Munka Törvénykönyvének átalakítása, Civil törvény igazítása, Ptk. és egyéb jogszabályok ide vonatkozó részének összehangolása, a régi OÉT törvény, illetve jelenleg NGTT törvény módosítása szükséges. (Igény esetén ennek részletes kidolgozását megtesszük.) Gazdasági és Szociális Tanács működésének visszaállítása és funkciójának betöltése. A GSZT nemzetközileg is ismert és működő rendszer. Tagjai a gazdasági élet szereplői, a munkavállalók, a civilek és a tudomány képviselői. A kormány nem vesz részt a munkájában. Önálló szakértőkkel rendelkezik, klasszikusan ciklusokon átnyúló működéssel. Stratégiai kérdésekkel foglalkozik. Szereplői gazdaságpolitikai kérdésekben véleményt adnak, jelentéseket készítenek, javaslatokat fogalmaznak meg az OÉT számára. Nemzetközi tekintetben jellemzően nagy a befolyása, jelentéseit a kormányok komolyan veszik Nemzeti Foglalkoztatási Tanács létrehozása Jöjjön létre egy Nemzeti Foglalkoztatási Bizottság, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaerőpiac mozgásait. Foglalkoztatási stratégiát dolgoz ki az egyes ágazatokra, valamint általános gazdaságpolitikai irányvonalakat fogalmaz meg. A foglalkoztatás bővítésére, javítására tesz javaslatot, ezzel kapcsolatos megállapodásokat köthet a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel. Célja: a foglalkoztatás bővítése munkaerő-piaci eszközökkel. Tripartit jellegű. 10

11 4. A szakszervezetek szerepe a hatékony társadalmi párbeszéd kialakításában 4.1 A szakszervezetek ellenőrző szerepének megerősítése A szakszervezet legyen jogosult továbbra is ellenőrizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását és az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatja. Ha azok a szükséges intézkedéseket kellő időben nem teszik meg, megfelelő eljárást kezdeményezhessen. A szakszervezet legyen jelen a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekben, valamint a TB és a nyugdíjbiztosítás rendszerének felügyeletében. 4.2 Javaslatok a Munka Törvénykönyvének módosítására A Munka Törvénykönyvében meg kell erősíteni a szakszervezeti jogosítványokat. A szakszervezet legyen jogosult a munkavállalókat, illetve azok érdekképviseleti szerveit közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés vagy mulasztás ellen fellépni. (pl. a kifogás joga, a munkaidő-kedvezmény mértéke, munkaidő-kedvezmény megváltása, reprezentativitás megállapításának visszaemelése és az üzemi tanács választások eredményéhez kötni, az ÁPB-k miatt is,...stb.) ( Az Mt. részletes végiggondolása szükséges.) 4.3 Az ágazati szakszervezetek szerepének megerősítése Ágazati kollektív szerződések Ágazati Párbeszéd Bizottságok 5. A szakszervezeti szerepvállalás növelése a szabályozás, oktatás területén A képzés, szakképzés, oktatás területén a szakszervezetek nagyobb kompetenciát kell hogy kapjanak. A középiskolai és a felsőoktatási tananyagba be kell építeni a társadalomtudományok közé a szakszervezetekről szóló ismeretanyagot, hogy már a diákok megismerhessék az érdekegyeztetés fontosságát és a munkavállalói jogokat. A mainál jelentősebb mértékben lenne szükség a munkavállalók általános képzésére, az üzemi tanács tagok oktatására, munkaerő-piaci támogatásra. E téren is egy új stratégiai irány kidolgozása vált szükségszerűvé. 11

12 6. Kommunikáció, sajtó, nyilvánosság szerepének erősítése A szakszervezetek egyik leggyengébb pontja a nyilvánosság. Míg a tagság felé lehetőség nyílik az informatika világában az elektronikus tájékoztatásra, addig az írott és elektronikus sajtó kizárólag a "botrányos hírekre" vevő, mint pl. a sztrájk. Ezért a közvélemény nem értesül arról, hogy pl. valamely szakszervezet konferencia keretében vitat meg szakmai vagy foglalkoztatáspolitikai kérdéseket, amelyről adott esetben véleményt formál és azt közérdekűvé tenné. Szükség lenne különböző csatornákkal való együttműködésre, annak érdekében, hogy a munkavállalókkal kapcsolatos témákról szólni lehessen, mint pl. foglalkoztatáspolitika, aktuális munkaerő-piaci helyzet, munkanélkülieknek tanácsadás, munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdések, ahol egy-egy munkahelyi szakszervezet is megszólal és kifejti álláspontját a témával kapcsolatban. Javaslatként említem, egy munkavállalói heti- vagy havilap létrehozását, amely munkajogi és munkaügyi kérdésekről szólhatna egyszerű, érthető formában. Természetesen ez is finanszírozás kérdése. Helyre kell állítani a szakszervezetek imázsát. 7. A szakszervezetek finanszírozása Elkerülhetetlen a szakszervezetek finanszírozási alapjainak újragondolása. A szakszervezetek szűkös személyi és tudományos forrással rendelkeznek, ami kevésbé teszi lehetővé, hogy kompetens módon járuljanak hozzá a munka világának alakításához, illetve hallassák hangjukat a társadalmi kérdésekben. A javaslataik érvényesítése érdekében folytatott stratégiai PR és lobby munkánál különösen hiányoznak ezek a kapacitások. Szükség lenne szakszervezeti kutatótevékenységre, valamint a gazdaság, a társadalom és a munkaerő-piac folyamatos elemzésére is. A jelenlegi kormány az új Mt. bevezetésével megszüntette a szakszervezetek számára a munkaidő-kedvezmény megváltásának lehetőségét. Így a legtöbb szakszervezet számára kizárólag a tagdíjbevétel maradt pénzügyi forrásként. Lehessen az adó +1 %-át a szakszervezeteknek utalni. 12

13 A nem szakszervezeti tag munkavállalók fizessen bruttó 0,5 %-ot a Kollektív Szerződés kötésre, amit a KSZ kötő szakszervezetek között az ÜT választás eredményének függvényében osztanak el. (osztrák példa) A munkaidő-kedvezmény megváltása helyett más címen történő finanszírozás bevezetése. A kiírt pályázatokhoz szinte hozzáférni sem lehet. Esélyt kell adni a szakszervezeteknek a fennmaradásra, figyelembe véve a napjainkban zajló mozgásokat is, amelynek egyik igen fontos feltétele a finanszírozás átgondolása. Buzásné Putz Erzsébet 13

14 Melléklet OÉT Országos Érdekegyeztető Tanács VÉT Versenyszféra Érdekegyeztető Tanács (konföd. szintű) KÉT Közszféra Érdekegyeztető Tanács (konföd. szintű) GSZT Gazdasági és Szociális Tanács munkaadók munkavállalók civilek NFT Nemzeti Foglalkoztatási Tanács munkaadók munkavállalók kormány tudomány egyház ÁPB-k (ágazati munkaadói és munkavállalói szervezetek) Munkahelyi szintű érdekegyeztetés 14

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN *

Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * Rácz Zoltán A GAZDASÁGI MUNKAJOG KOLLEKTÍV MUNKAJOGI RÉSZÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYANYAG AZ ÚJ MT-BEN * 1) Az új Munka Törvénykönyve (továbbiakban új Mt.) jelentős szerkezeti változtatást hajtott végre a jelenleg

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben.

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben. EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD: MULTISZEKTORÁLIS IRÁNYMUTATÁSOK A HARMADIK FÉL ÁLTAL A MUNKAVÉGZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ELKÖVETETT ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK ÉS ZAKLATÁS MEGOLDÁSÁRA (I) BEVEZETÉS 1. Jelen iránymutatások

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet 2011. május 25 26. Budapest Szerkesztette: Oktatásért Felelős Államtitkárság, Oktatási Nemzetközi Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben