USA felmérés az infromációs rendszerfejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 29%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "USA felmérés az infromációs rendszerfejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 29%"

Átírás

1 Miért kell az információs t megfelel en felépíteni? USA felmérés az infromációs fejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 47% 29% leszállított, de sikeresen sohasem használt szoftver kifizetett, de le nem szállított jelent s átdolgo Rendszerszervezési si megközel zelítések 1. Az információs forradalmat a termelés végs forradalmasításának vélték - emberi munkaer kivált ltása a termelésb l. Elképzelések szerint a számítógépek teljesítményének növelésével egy-egy vállalat teljes gépig üzemeltetését és irányítását is megoldhatónak tartották. A számítógép térhódítása a) kiváltja a munkaer t b) min ségi ugrást jelent változtatás nélkül használt változtatások után használt Szervezési modellek 1. Eljárás s modell: -output orientált módszer Mit kell produkálni? Milyen bemenet kell? szer- tan Megoldás: Tökéletes algoritmus Pl. BISAD Adathordozó: Lyukkártya, Lyukszalag, mágnesszalag Redundancia? Mód- Elméleti leti alapja: neoklasszikus elvek Az eljárás-modell elképzeléseit támogatta a mechanikus emberfelfogás: M. Weber Homo economicus emberfelfogása Taylor termelésr l és munkaszervezésr l alkotott eszméi H. Poppel és H. Schwimann felfogása szerinti négy alapvet technológia gia: az anyagra épül technológiák (nehézipar, vegyipar, stb.) élet technológia (egészségügy, mez gazdaság, stb.) energiák és energiatechnológiák (szénbányászat, stb.) információ technológia (elvileg korlátlan er forrásokkal dolgozik) 2. Adatközpontos módszertanm Új adatszervezési lehet ségek (adatbáziskezel ek) Adat kerül a középpontban! Miért? Redundancia kiírtása a cél de!!! oadatnak nem szabad ekkora jelent séget adni omás ek elhanyagolttá váltak (egyensúlyi problémák) ohosszú átfutási id k ofeldolgozások elmaradtak 3. Strukturált szervezési si módszertanm 3. Strukturált szervezési si módszertanm Az informáci ciós s szintjei A munkát technológiai folyamatként fogja fel Leszabályozza, hogy ki, mit csinál Termékszemlélet Min ségkezelés Életcikluson alapuló technológia Projektvezetés támogatása Testre szabhatóság Információ: ADAT- FOLYAMAT INTERFÉSZ Elemzés és tervezés szétválasztása Felülr l lefelé szemlélet az elemzésben Alulról felfelé szemlélet a tervezésben Logikai és fizikai szemlélet szétválasztása Számítógépes támogatás ( CASE eszközök) Fogalmi szint: a valóságnak a kompromisszumoktól mentes képe. Logikai szint: adott környezet korlátjainak megfelel en átalakított, kompromisszumokat tartalmazó fogalmi kép. Fizikai szint: adott környezet konkrét fizikai adottságaira alkalmazott, tehát ilyen módon felhasznált és átalakított logikai kép.

2 Strukturált fejlesztési életciklus Bonyolult probléma, megközelítés részekre bontással Több szint: modul, szakasz, lépés, feladat A feladatok megoldási módszere: technikák Logikai és fizikai szint az elemzésben és tervezésben A régi logikai modellje A régi fizikai leírása Az új 2. logikai modellje 3. Logikai szint 1. Fizikai szint Az új fizikai jellemz i Ügyviteli programcsomagok Vegyünk meg egy t és azt alkalmazzuk cégünknél Adaptáljuk a saját követelményeinknek megfelel en Feltételek! El nye! Hátránya! 5. Interaktív v fejlesztés Minimális adatból induljuk ki mutassuk meg a felhasználónak a termékünket pontosítsunk következ iteráció (pl. RAD: Gyors Alkalmazás Fejlesztés ) 6. Objektum orientált fejlesztés Amit már egyszer elkészítettünk azt használjuk fel más eknél is! A elmélet let megjelenése A elmélet kifejezést Ludwig von Bertalanffy magyar származású kanadai biológus vezette be a tudományos irodalomba az ötvenes években, amikor megjelent Általános elmélet (General System Theory) cím tanulmánya. A elmélet tárgya mindig a. A fogalmi meghatároz rozásai A egymással összefügg tényez k szervezett együttese. Rendszer az egymással dinamikus kölcsönhatásban álló dolgok halmaza, amelynek, mint egésznek a viselkedése nem jellemz az t alkotó dolgok egyedi tulajdonságaira. A olyan részekb l álló képz dmény, amelyben a részek be- és kimenetekkel kapcsolódnak egymáshoz. A ek szabályozotts lyozottsága Rendszerek csoportosítása bels szabályozottságuk szerint: szabályozás nélküli ek, szabályozó alt is magukban foglaló ek (alkalmazkodásra képesek), önszervez (öntanuló) ek (struktúrájuk megváltoztatására alkalmasak). Rendszerek egyéb b jellemzése Meghatározhatatlan ek (a - bonyolultsága miatt - a jelenlegi lehet ségekkel csak részben ismert) Határozatlan ek (a elemei közötti kapcsolatok sztochasztikusak, a lehetséges bekövetkez állapotuk csak valószín síthet ) A ek m ködési m elv alapján történ osztályoz lyozása Szummatív és totális Statikus és dinamikus M köd és nem m köd Aktívan és passzívan m köd Zárt és nyílt Célratör és nem célratör Természetes és tervezett Adaptív és nem adaptív Rendezett és nem rendezett Rendszer határai, környezete, k tagolása A megismerésének el feltétele a határainak kijelölése. A környezetében létezik. A tagolásának feltétele tele a egészként való ismerete. Rendszerrészek szek kapcsolódásai sai: általában a részek adott en belül nem függetlenek egymástól (ábra). B A2 A3 A A1 C

3 optimum Összetett nézet zet A optimális határozatlans rozatlansága A összetev i a) Elem: a az az önálló m veletet végz összetev je, amelyeknek ki és bemenetei vannak, közöttük folyamat megy végbe határozatlanság Valós Információs költség költség b) Folyamat: en végbemen állapotváltozások. Közöttük ok-okozati viszony van. Eszköz szervezettség szervezettség Gazdálkodó szervezet rendezettségi állapotainak költségvonzatai c) Struktúra: a pillanatnyi állapota Soros Párhuzamos Alternatív A ek vizsgálati módszereim 1. Fekete doboz módszer alkalmazásának módjai: - Emlékezet nélküli ek - Emlékezettel rendelkez ek - Bels képpel rendelkez ek 2. Modell módszer - Eredeti en nem lehet elvégezni a vizsgálatot, mert: - Nem készült el - Túl nagy, túl kicsi - Túl hosszú id t venne költséges lenne A irány nyítása 1. Az irányítás: olyan tevékenység, melynek eredményeképpen beavatkozás történik egy m ködésébe annak érdekében, hogy az abban végbemen folyamatokat a kívánt módon fenntartsa, megváltoztassa, megállítsa. Feladata: -A folyamata egyik állapotból a másikba menjen -A folyamat a céljainak megfelel en menjen végbe A irány nyítása 2. Az irányítás a környezeti hatás miatt szükséges. Környezet hatása: ZAVARÓ JEL 1. Várt, kívánt hatás 2. Várt, nem kívánt hatás 3. Nem várt, nem kívánt hatás Az irányítás f formái: 1. Szabályozás 2. Vezérlés 3. Izoláció A irány nyítása 3. összehasonlítás kell van 1. Vezet i elhatározás 2. Helyzetfelismerés küls szervez k bels szervez k dokumentumok felhasználói igények feldolgozási módszerek szoftver kiválasztás id szükséglet feltételek Fogalmi meghatároz rozások 3. Informáci ciótechnológiának nevezzük: A szabályozási kör: a) Irányított jellemz b) Érzékel c) Irányító d) Beavatkozó Visszacsatolás 3. Helyzetfel-mérés elemzése folyamatábra táblázatok mátrixok tesztelés dokumentáció 4. Számítógép tervezése 5. Rendszerterv bevezetése 6. M köd értékelése írásbeli szóbeli kérd ív interjú adatszervezés kódszám bizonylatok inputok outputok az új információk el állítására, valamint általában az információk kezelésére vonatkozó technikákat, módszereket, eljárásokat és eszközöket. betanítás szervezési felügyelet költségek munkaszervezés hatékonyság

4 Informáci cióek jelenleg is érvényes gondjai! Magas költségek és kevés érzékelhet eredmény Hosszú fejlesztési id k A felhasználói igényekt l való eltérés Többszörös adattárolás Rugalmatlanság Költség, határid túllépések a fejlesztéskor Új technológiák hibás használata A fellép kockázati tényezt nyez k Bizonytalan a cél Bizonytalan az id és a költség Bizonytalan er források Változó környezet CÉL A kockázat minimalizálása! A életciklusa A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA ELEMZÉS TERVEZÉS KIVITELEZÉS BEVEZETÉS Visszacsatolás $. kockázat Javítási kts. id Rendszerfejlesztési életciklus 8 fázis I. Követelmények meghatározása, elemzés 1. A feladat és a célok meghatározása 2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése 3. Rendszerelemzés II. Rendszertervezés 4. Koncepcionális tervezés 5. Részletes tervezés III. Megvalósítás 6. Kivitelezés 7. Átállás 8. Kiértékelés és üzemeltetés I. A követelmények meghatározása, elemzési fázis 1. Problémafelvetés, a feladat és a célok meghatározása 2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése 3. Rendszerelemzés Projektindítási megbízás Megvalósíthatósági tanulmány A funkcionális követelményei 4. Koncepcionális tervezés 5. Részletes tervezés II. Rendszertervezés A tervezett f bb jellemz i A részletes specifikációja 6. Kivitelezés 7. Átállás 8. Kiértékelés és üzemeltetés III. Megvalósítás Az új és a dokumentáció Az üzemszer en m köd A funkcionális követelményei FÁZIS CÉL FELADAT 1. Feladat és célok meghatározása Létrehozás gondolata a kezdet; Feltárni a problémát vagy lehet séget, behatárolni az érintett területet Menedzse rek, IFB szervez k Megbeszélés Projektindítási megbízás

5 FÁZIS CÉL FELADAT FÁZIS CÉL FELADAT FÁZIS CÉL FELADAT 2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése Felmérni a project technikai, gazdasági és szervezeti megvalósíthatóságát; alternatívák közül melyik a legel nyösebb Rendszerszervez k Interjú Megfigyelés Mérés Kérd ív Dokumentum - vizsgálat Megvalósíthatósági tanulmány 4. Koncepcionális tervezés 3. Rendszelemzés Megállapítani, hogy mit kell a nek tudnia Meghatároz ni nagy vonalakban, hogy hogyan m ködjön a Rendszerszervez k Rendszerszervez k Megbeszélés, Modellezé-si diagrammechnikák A funkcioná-lis követelményei A tervezett f bb jellemz i 5. Részletes tervezés Elkészíteni a részletes tervét 6. Kivitelezés Létrehozni a t, programozás, hardver, dokumentáció, a tesztelése, a személyzet betanítása Programozók, M szaki szakemberek Rendszerszervez k, Programozók, M szaki szakemberek Programtervezési diagramtechnikák Részletes programspecifikáció Kész redszer FÁZIS CÉL FELADAT 7. Átállás Elkezdeni a éles használatát 8. Kiértékelés és üzemeltetés Rendszerszervez k, menedzserek, felhasználók Kiértékelni és üzemeltetni a t, karbantartás, felülvizsgálat Rendszerszervez k, Üzemeltet k Közvetlen, párhuzamos Fokozatos vagy kísérleti átállás Üzemszer e n m köd Záró jelentés, karbantartott 1. Cél- és feladat-meghatározás - új információs készítésének id szer sége - felismerés - megbízott: bels vagy küls szakember - megbeszélés, feladat-meghatározás, helyszíni szemle - megbízás: írásban, cél, feladat és kiindulópont 2. Megvalósíthatósági tanulmány a., a vállalat m ködésének tanulmányozása, elemzése - szervezeti felépítés - szervezeti célok - végzett tevékenységek - meglév információs - szervezeti kultúra - a vállalat gazdasági, társadalmi környezete b., elemzési technikák - megfigyelés - interjúk, személyes beszélgetések - kérd ívek - dokumentumok átvizsgálása (szabályzatok, munkaköri leírások, ügyrend elemzése ) - mérések Cél: Részei: megállapítani, hogy érdemes-e belekezdeni a fejlesztésbe, azaz irreális, gazdaságtalan fejlesztés ne valósuljon meg. A megvalósíthatósági tanulmány részei Adatok Háttér, probléma, célok Vizsgálati módszerek A jelenlegi Az új követelményei A javasolt ek leírása Az egyes alternatívák költségei, haszna, technikai és szervezeti megvalósíthatósága - Gazdasági megvalósíthatóság Fejlesztési ütemterv (költség, haszon) - Technikai megvalósítás Mellékletek - Szervezeti megvalósítás 3. Rendszerelemzés - ha zöld utat kap a project a vezet kt l - cél: a vállalat m ködésének megismerése, de teljes mérték elemzést kell végezni, minden érintett területen, minden részletet figyelembe véve -elemzési technikák: ua. megvalósíthatósági tanulmány -Diagramtechnika: a vállalat m ködésének feltérképezése logikai modellek készítése szemléltetés, könnyen áttekinthet ábrák

6 -lépései: szervezet elemzés fizikai leírás (azonosítás) logikai feldolgozás Folyamatmodell adatmodell funkciómodell funkcionális követelmények meghatározása (mit kell az új nek tudnia, a régi alkalmas-e alapnak, szervezési alternatívák) 4. Koncepcionális tervezés - kiindulópont a funkcionális követelmények leírása - a koncepcionális tervezés során a lehetséges alternatívákat megvizsgálják (pl.: el nyeik, hátrányaik) -költségvonzatok: költséghaszon-elemzés 5. Részletes tervezés -résztvev k: szervez, programozó, m szaki szakember -Rendszerspecifikáció készítés (=új részletes terve) szempontok: hardver, szoftver, adatok, (hozzáférési jogok, kód), ügyviteli eljárások, biztonság, ütemterv, költségvetés 6. Kivitelezés A létrehozásának folyamata (eszközök beszerzése, betanítás, jogosultságok kiosztása, adatbevitel, tesztelés ) 7. Átállás Legizgalmasabb fázis A vállalat m ködésének biztonságát nem veszélyeztetheti. Módszerek lehetnek, amelyeket kombinálhatunk: Átállás a régi r l az újra 1. Közvetlen átállás Régi 2. Párhuzamos átállás Régi 3. Funkciónkénti átállás (fokozatos) Új Új 4. Telephelyenkénti, fiókonkénti átállás (kísérleti, moduláris) Fenntartás -Fokozatos ellen rzés, javítás, módosítás -Optimális helyzetben a leghosszabb szakasz -Kiértékelési szempontok: - költség betartás - határid betartás - a kész funkcionálisan helyes m ködése - a kész hatékonysága - betanítás eredményessége - dokumentáció min sége -Hiányosságokat pótolni -Hibákat javítani F bb feladatok az üzemeltetés során: -eszközök felügyelete és karbantartása -Változtatások kezelése (igények összegy jtése, ütemezése, végrehajtás, hatás) -a id szakonkénti felülvizsgálata (m ködés, költség, élettartam) 8. Módszer értékelése A fejlesztés felgyorsítása -a szervezés: költséges id igényes emberi er forrásigényes -cél: a hatékonyság növelése automatizálás -megoldás: 1. Korszer programok alkalmazása 2. Elhagyható munkafázisok kisz rése = gyors alkalmazásfejlesztés 3. Egyáltalán nem kell fejleszteni, azaz kész, komplex eket veszünk. CASE = Számítógéppel segített fejlesztés (Computer Aided System Engineering) Amit lehet, automatizálni. Gyorsabb és megbízhatóbb. Ismertebb termékek: Visible Systems Corporation: EasyCase; Visible Analyst Intersolv: Excelerator; APS Siemens AG: XperCASE -cél: - munka hatékonyságát növelje - felhasználókkal kommunikációt növelje - csökkentse a hibalehet ségeket -a teljes fejlesztési életciklust átfogják -az egyes termékek speciális lépés megvalósítására készülnek -CARE: önálló, vagy általánosabb CASE eszköz része = visszafelé tervezés a múlt hibáit próbálja kiküszöbölni (forráskódból)

7 I. Fels bb szinteket segíti: Upper CASE: az elemzés és tervezés fázisát segít eszközök Ismernie kell a különféle fejlesztési módszertanok jelölését és logikáját Maximális grafikus támogatás Az adatszótár folyamatos karbantartása Logikai kapcsolatok figyelemmel kísérése, karbantartása Repository (adattárház) II. Alsóbb szinteket segíti: Lower CASE eszközök: a programozás segítése automatikus kódgenerálással, hibakereséssel, stb. (kivitelezés, üzemeltetés fázisai) 4GL programozási nyelv, fejleszt i környezet Adatbázis létrehozás, karbantartás Automatikus programgenerálás Programszerkesztés Platformváltás készítés Programtesztelés Régi programok újrafelhasználása Programverziók követése Konfiguráció menedzsment III. Integrált CASE eszközök - feladat: a teljes fejlesztési életciklus támogatása - maximálisan kihasználja az integrációs lehet ségeket - a fejlesztés összehangolt szervezését segítik - logikai kapcsolatok következetes kiépítése - módosítások konzisztenciája - hátrányai: bonyolult nagy hardver-igények drága PROTOTÍPUS KÉSZÍTÉS Gyakorlati jelent sége, hogy a megrendel már a fejlesztés kezdeti lépéseinél is lássa a lehetséges eredményeket. (a hagyományos CASE eszközöknél csak a fejlesztés végén kapcsolódhat be a megrendel, ezért az esetleges módosítások sok id t és +pénzt emésztenek fel.) = el zetes minta a tervezett programról (vagy egyes részeir l) -a felhasználó igényei szerint módosítható Készültségi fokai: Input-output modellezés (nem készül m köd program, csak a legfontosabb elemek) Programok (m köd program, csak a fontos elemekkel, részleteket nem tartalmaz) M köd program (érdemben használható, lehet végleges verzió) El ny: A felhasználó igényei pontosan tisztázhatók Hátrány: Id - és költségvonzat Ha id el tt kész nek fogadják el készítés nem A elkészítése hagyományosan Az új használata, karbantartása A követelmények meghatározása készítése a fejleszt rel A prototípus tökéletesítése Megfelel? készítési ciklus üzemeltetési ciklus igen A használata és karbantartása IV. RAD Rapid Application Development (gyors alkalmazásfejlesztés) A követelmények meghatározása készítése a fejleszt rel A prototípus tökéletesítése Az elfogadott használata, karbantartása készítési ciklus üzemeltetési ciklus A RAD lépései 1. El zetes terv készítése 2. El zetes terv felülvizsgálata 3. Hardver és szoftver környezet biztosítása 4. A prototípus elkészítése 5. A prototípus használatba vétele és finomhangolása betanítás 6. A dokumentáció elkészítése 7. A m köd karbantartása

8 V. Kulcsra kész ek -kész programcsomagok -Életciklus lépései rövidülnek (összeolvadnak, rövidülnek, de el nem hagyhatók) El ny: - olcsóbb - gyorsabban implementálható - általánosabb, rugalmasabb - kevesebb a hiba - kevesebb a kockázat Hátrány: - nem biztos, hogy teljesen kielégíti a felhasználók igényeit - nincs saját szakért nk - a konkurencia számára is elérhet

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

A szoftverfejlesztés eszközei

A szoftverfejlesztés eszközei A szoftverfejlesztés eszközei Fejleszt! eszközök Segédeszközök (szoftverek) programok és fejlesztési dokumentáció írásához elemzéséhez teszteléséhez karbantartásához 2 Történet (hw) Lyukkártya válogató

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Web-programozó

55 481 04 0000 00 00 Web-programozó Web-programozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1188-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN amikor Bábel tornya felépül BRM konferencia 2008 október 29 BCA Hungary A Csapat Cégalapítás: 2006 Tanácsadói létszám: 20 fő Tapasztalat: Átlagosan 5+ év tanácsadói tapasztalat

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-technológia aspektusai

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Bevezetés Mi a szoftver? Általános termékek: Mi a szoftvertervezés?

Bevezetés Mi a szoftver? Általános termékek: Mi a szoftvertervezés? Bevezetés Mi a szoftver? Számítógép-programok és kapcsolódó dokumentációk, illetve konfigurációs adatok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ezek a programok helyesen működjenek. Szoftvertermékek fejleszthető

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása

Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása III.rész Funkcionális modellek leképezése A felhasználói interfész Elemei: Dialógusok Menük Képerny k/ablakok Nyomtatványok/nyomtatott táblázatok Az on-line folyamatok szétválasztása Off-line folyamatok

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba A szoftverfejlesztés folyamata PPKE-ITK Tartalom A rendszer és a szoftver fogalma A szoftver, mint termék és készítésének jellegzetességei A szoftverkészítés fázisai: Az igények

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

Planning and Design of Information Systems. André Blokdijk, Paul Blokdijk ACADEMIC PRESS, 1987.

Planning and Design of Information Systems. André Blokdijk, Paul Blokdijk ACADEMIC PRESS, 1987. Planning and Design of Information Systems André Blokdijk, Paul Blokdijk ACADEMIC PRESS, 1987. 4.3 A tervezés határai Mi a tető, mi a lent, mi a centrum - tisztázni kell előre. A 4 modell milyen részlet

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

Biztonsági folyamatirányító. rendszerek szoftvere

Biztonsági folyamatirányító. rendszerek szoftvere Biztonsági folyamatirányító rendszerek szoftvere 1 Biztonsági folyamatirányító rendszerek szoftvere Tartalom Szoftverek szerepe a folyamatirányító rendszerekben Szoftverek megbízhatósága Szoftver életciklus

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

Előadók: Angyal Gergely (Raiffeisen), tesztelési csoportvezető Kováts Márton (KFKI), szenior rendszermérnök 2010.03.25.

Előadók: Angyal Gergely (Raiffeisen), tesztelési csoportvezető Kováts Márton (KFKI), szenior rendszermérnök 2010.03.25. Fejlesztéskövetés fejvesztés nélkül, avagy Kiadáskezelés megvalósítása banki környezetben Előadók: Angyal Gergely (Raiffeisen), tesztelési csoportvezető Kováts Márton (KFKI), szenior rendszermérnök 2010.03.25.

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Iványi Péter

Bevezetés. Dr. Iványi Péter Bevezetés Dr. Iványi Péter Programozási készség Számos munka igényel valamilyen szintű programozási készséget Grafikus a képfeldolgozót, Zenész a szintetizátort, Programozó a számítógépet programozza.

Részletesebben

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás?

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás? Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibajegyzék p2p.wrox.com xiii xiii xiv xiv xvi xvii xviii

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM)

HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM) HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM) Célja: A követelményrögzítés (a szoftverfejlesztés els fázisaiban, pl. a követelménydefiníciós fázisban használatos). Funkcionális diagram: középpontban a rendszer

Részletesebben

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával * Pannon Egyetem, M szaki Informatikai Kar, Számítástudomány

Részletesebben

Szabálykezelés a gyakorlatban

Szabálykezelés a gyakorlatban Szabálykezelés a gyakorlatban ILOG-eszközökkel Ivicsics László vezető tanácsadó BCA Hungary 2008. június 25. Üzleti folyamatok és szabályok Üzleti folyamatok Munkautasítások Szabályzatok Példa: Hitelképesség

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu

Steps Towards an Ontology Based Learning Environment. Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Steps Towards an Ontology Based Learning Environment Anita Pintér Corvinno Technologia Transzfer Kft apinter@corvinno.hu Ontológia alapú elektronikus tanulási környezet megteremtése Anita Pintér Corvinno

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LOGISZTIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE SORÁN. Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó

KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LOGISZTIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE SORÁN. Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK LOGISZTIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE SORÁN Lukovich Gábor logisztikai tanácsadó KÉRDÉSEK ÉS IGÉNYEK MI az Optimális megoldás Fejlesztés fő céljai Versenyképesség növelés, meghatározó

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

Az átállás tervezésének feladatai. Ugrás a mélyvízbe! avagy Felkészülés a rendszer átadására Raffai Mária, dr. A szervezet-átalakítás feladatai

Az átállás tervezésének feladatai. Ugrás a mélyvízbe! avagy Felkészülés a rendszer átadására Raffai Mária, dr. A szervezet-átalakítás feladatai Ugrás a mélyvízbe! avagy Felkészülés a rendszer átadására Az átállás tervezésének feladatai 1. szervezeti architektúra kialakítása, szerepek, felelősségek meghatározása 2. dokumentációk készítése: fejlesztési

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása

Irányítástechnika 1. 9. Elıadás. PLC-k programozása Irányítástechnika 1 9. Elıadás PLC-k programozása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Jancskárné Anweiler Ildikó: PLC programozás az IEC 1131-3 szabvány

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum ingyenes felnőttoktatást indít a 2015-2016-os tanév II. félévben, esti tagozaton az alábbi OKJ szakmákban: Elektronikai technikus (OKJ száma : 54 523 02) Műszaki

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Vízbesajtolás homokkövekbe

Vízbesajtolás homokkövekbe Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál Előadó: Ulicsák Béla műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. Napirend 1. Az építő-, szerelőipar érdekcsoportjai

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat fejlesztési referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák halmaza,

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (8) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat (folyt.) Szoftvertesztelési ráfordítások (Perry 1995) Tesztelésre fordítódik a projekt költségvetés 24%-a a projekt menedzsment

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Mechatronika alapjai órai jegyzet - 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése Dr. Gyimóthy Tibor Dr. Ferenc Rudolf Szoftverminőség biztosítás Fő cél: az üzemelő IT rendszerekben csökkenteni a hibák számát

Részletesebben

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban I. Intelligens tervezőrendszerek - Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban Adat = struktúrálatlan tények, amelyek tárolhatók,

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 14. Digitális Alakzatrekonstrukció - Bevezetés http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr.

Részletesebben