USA felmérés az infromációs rendszerfejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 29%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "USA felmérés az infromációs rendszerfejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 29%"

Átírás

1 Miért kell az információs t megfelel en felépíteni? USA felmérés az infromációs fejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 47% 29% leszállított, de sikeresen sohasem használt szoftver kifizetett, de le nem szállított jelent s átdolgo Rendszerszervezési si megközel zelítések 1. Az információs forradalmat a termelés végs forradalmasításának vélték - emberi munkaer kivált ltása a termelésb l. Elképzelések szerint a számítógépek teljesítményének növelésével egy-egy vállalat teljes gépig üzemeltetését és irányítását is megoldhatónak tartották. A számítógép térhódítása a) kiváltja a munkaer t b) min ségi ugrást jelent változtatás nélkül használt változtatások után használt Szervezési modellek 1. Eljárás s modell: -output orientált módszer Mit kell produkálni? Milyen bemenet kell? szer- tan Megoldás: Tökéletes algoritmus Pl. BISAD Adathordozó: Lyukkártya, Lyukszalag, mágnesszalag Redundancia? Mód- Elméleti leti alapja: neoklasszikus elvek Az eljárás-modell elképzeléseit támogatta a mechanikus emberfelfogás: M. Weber Homo economicus emberfelfogása Taylor termelésr l és munkaszervezésr l alkotott eszméi H. Poppel és H. Schwimann felfogása szerinti négy alapvet technológia gia: az anyagra épül technológiák (nehézipar, vegyipar, stb.) élet technológia (egészségügy, mez gazdaság, stb.) energiák és energiatechnológiák (szénbányászat, stb.) információ technológia (elvileg korlátlan er forrásokkal dolgozik) 2. Adatközpontos módszertanm Új adatszervezési lehet ségek (adatbáziskezel ek) Adat kerül a középpontban! Miért? Redundancia kiírtása a cél de!!! oadatnak nem szabad ekkora jelent séget adni omás ek elhanyagolttá váltak (egyensúlyi problémák) ohosszú átfutási id k ofeldolgozások elmaradtak 3. Strukturált szervezési si módszertanm 3. Strukturált szervezési si módszertanm Az informáci ciós s szintjei A munkát technológiai folyamatként fogja fel Leszabályozza, hogy ki, mit csinál Termékszemlélet Min ségkezelés Életcikluson alapuló technológia Projektvezetés támogatása Testre szabhatóság Információ: ADAT- FOLYAMAT INTERFÉSZ Elemzés és tervezés szétválasztása Felülr l lefelé szemlélet az elemzésben Alulról felfelé szemlélet a tervezésben Logikai és fizikai szemlélet szétválasztása Számítógépes támogatás ( CASE eszközök) Fogalmi szint: a valóságnak a kompromisszumoktól mentes képe. Logikai szint: adott környezet korlátjainak megfelel en átalakított, kompromisszumokat tartalmazó fogalmi kép. Fizikai szint: adott környezet konkrét fizikai adottságaira alkalmazott, tehát ilyen módon felhasznált és átalakított logikai kép.

2 Strukturált fejlesztési életciklus Bonyolult probléma, megközelítés részekre bontással Több szint: modul, szakasz, lépés, feladat A feladatok megoldási módszere: technikák Logikai és fizikai szint az elemzésben és tervezésben A régi logikai modellje A régi fizikai leírása Az új 2. logikai modellje 3. Logikai szint 1. Fizikai szint Az új fizikai jellemz i Ügyviteli programcsomagok Vegyünk meg egy t és azt alkalmazzuk cégünknél Adaptáljuk a saját követelményeinknek megfelel en Feltételek! El nye! Hátránya! 5. Interaktív v fejlesztés Minimális adatból induljuk ki mutassuk meg a felhasználónak a termékünket pontosítsunk következ iteráció (pl. RAD: Gyors Alkalmazás Fejlesztés ) 6. Objektum orientált fejlesztés Amit már egyszer elkészítettünk azt használjuk fel más eknél is! A elmélet let megjelenése A elmélet kifejezést Ludwig von Bertalanffy magyar származású kanadai biológus vezette be a tudományos irodalomba az ötvenes években, amikor megjelent Általános elmélet (General System Theory) cím tanulmánya. A elmélet tárgya mindig a. A fogalmi meghatároz rozásai A egymással összefügg tényez k szervezett együttese. Rendszer az egymással dinamikus kölcsönhatásban álló dolgok halmaza, amelynek, mint egésznek a viselkedése nem jellemz az t alkotó dolgok egyedi tulajdonságaira. A olyan részekb l álló képz dmény, amelyben a részek be- és kimenetekkel kapcsolódnak egymáshoz. A ek szabályozotts lyozottsága Rendszerek csoportosítása bels szabályozottságuk szerint: szabályozás nélküli ek, szabályozó alt is magukban foglaló ek (alkalmazkodásra képesek), önszervez (öntanuló) ek (struktúrájuk megváltoztatására alkalmasak). Rendszerek egyéb b jellemzése Meghatározhatatlan ek (a - bonyolultsága miatt - a jelenlegi lehet ségekkel csak részben ismert) Határozatlan ek (a elemei közötti kapcsolatok sztochasztikusak, a lehetséges bekövetkez állapotuk csak valószín síthet ) A ek m ködési m elv alapján történ osztályoz lyozása Szummatív és totális Statikus és dinamikus M köd és nem m köd Aktívan és passzívan m köd Zárt és nyílt Célratör és nem célratör Természetes és tervezett Adaptív és nem adaptív Rendezett és nem rendezett Rendszer határai, környezete, k tagolása A megismerésének el feltétele a határainak kijelölése. A környezetében létezik. A tagolásának feltétele tele a egészként való ismerete. Rendszerrészek szek kapcsolódásai sai: általában a részek adott en belül nem függetlenek egymástól (ábra). B A2 A3 A A1 C

3 optimum Összetett nézet zet A optimális határozatlans rozatlansága A összetev i a) Elem: a az az önálló m veletet végz összetev je, amelyeknek ki és bemenetei vannak, közöttük folyamat megy végbe határozatlanság Valós Információs költség költség b) Folyamat: en végbemen állapotváltozások. Közöttük ok-okozati viszony van. Eszköz szervezettség szervezettség Gazdálkodó szervezet rendezettségi állapotainak költségvonzatai c) Struktúra: a pillanatnyi állapota Soros Párhuzamos Alternatív A ek vizsgálati módszereim 1. Fekete doboz módszer alkalmazásának módjai: - Emlékezet nélküli ek - Emlékezettel rendelkez ek - Bels képpel rendelkez ek 2. Modell módszer - Eredeti en nem lehet elvégezni a vizsgálatot, mert: - Nem készült el - Túl nagy, túl kicsi - Túl hosszú id t venne költséges lenne A irány nyítása 1. Az irányítás: olyan tevékenység, melynek eredményeképpen beavatkozás történik egy m ködésébe annak érdekében, hogy az abban végbemen folyamatokat a kívánt módon fenntartsa, megváltoztassa, megállítsa. Feladata: -A folyamata egyik állapotból a másikba menjen -A folyamat a céljainak megfelel en menjen végbe A irány nyítása 2. Az irányítás a környezeti hatás miatt szükséges. Környezet hatása: ZAVARÓ JEL 1. Várt, kívánt hatás 2. Várt, nem kívánt hatás 3. Nem várt, nem kívánt hatás Az irányítás f formái: 1. Szabályozás 2. Vezérlés 3. Izoláció A irány nyítása 3. összehasonlítás kell van 1. Vezet i elhatározás 2. Helyzetfelismerés küls szervez k bels szervez k dokumentumok felhasználói igények feldolgozási módszerek szoftver kiválasztás id szükséglet feltételek Fogalmi meghatároz rozások 3. Informáci ciótechnológiának nevezzük: A szabályozási kör: a) Irányított jellemz b) Érzékel c) Irányító d) Beavatkozó Visszacsatolás 3. Helyzetfel-mérés elemzése folyamatábra táblázatok mátrixok tesztelés dokumentáció 4. Számítógép tervezése 5. Rendszerterv bevezetése 6. M köd értékelése írásbeli szóbeli kérd ív interjú adatszervezés kódszám bizonylatok inputok outputok az új információk el állítására, valamint általában az információk kezelésére vonatkozó technikákat, módszereket, eljárásokat és eszközöket. betanítás szervezési felügyelet költségek munkaszervezés hatékonyság

4 Informáci cióek jelenleg is érvényes gondjai! Magas költségek és kevés érzékelhet eredmény Hosszú fejlesztési id k A felhasználói igényekt l való eltérés Többszörös adattárolás Rugalmatlanság Költség, határid túllépések a fejlesztéskor Új technológiák hibás használata A fellép kockázati tényezt nyez k Bizonytalan a cél Bizonytalan az id és a költség Bizonytalan er források Változó környezet CÉL A kockázat minimalizálása! A életciklusa A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA ELEMZÉS TERVEZÉS KIVITELEZÉS BEVEZETÉS Visszacsatolás $. kockázat Javítási kts. id Rendszerfejlesztési életciklus 8 fázis I. Követelmények meghatározása, elemzés 1. A feladat és a célok meghatározása 2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése 3. Rendszerelemzés II. Rendszertervezés 4. Koncepcionális tervezés 5. Részletes tervezés III. Megvalósítás 6. Kivitelezés 7. Átállás 8. Kiértékelés és üzemeltetés I. A követelmények meghatározása, elemzési fázis 1. Problémafelvetés, a feladat és a célok meghatározása 2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése 3. Rendszerelemzés Projektindítási megbízás Megvalósíthatósági tanulmány A funkcionális követelményei 4. Koncepcionális tervezés 5. Részletes tervezés II. Rendszertervezés A tervezett f bb jellemz i A részletes specifikációja 6. Kivitelezés 7. Átállás 8. Kiértékelés és üzemeltetés III. Megvalósítás Az új és a dokumentáció Az üzemszer en m köd A funkcionális követelményei FÁZIS CÉL FELADAT 1. Feladat és célok meghatározása Létrehozás gondolata a kezdet; Feltárni a problémát vagy lehet séget, behatárolni az érintett területet Menedzse rek, IFB szervez k Megbeszélés Projektindítási megbízás

5 FÁZIS CÉL FELADAT FÁZIS CÉL FELADAT FÁZIS CÉL FELADAT 2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése Felmérni a project technikai, gazdasági és szervezeti megvalósíthatóságát; alternatívák közül melyik a legel nyösebb Rendszerszervez k Interjú Megfigyelés Mérés Kérd ív Dokumentum - vizsgálat Megvalósíthatósági tanulmány 4. Koncepcionális tervezés 3. Rendszelemzés Megállapítani, hogy mit kell a nek tudnia Meghatároz ni nagy vonalakban, hogy hogyan m ködjön a Rendszerszervez k Rendszerszervez k Megbeszélés, Modellezé-si diagrammechnikák A funkcioná-lis követelményei A tervezett f bb jellemz i 5. Részletes tervezés Elkészíteni a részletes tervét 6. Kivitelezés Létrehozni a t, programozás, hardver, dokumentáció, a tesztelése, a személyzet betanítása Programozók, M szaki szakemberek Rendszerszervez k, Programozók, M szaki szakemberek Programtervezési diagramtechnikák Részletes programspecifikáció Kész redszer FÁZIS CÉL FELADAT 7. Átállás Elkezdeni a éles használatát 8. Kiértékelés és üzemeltetés Rendszerszervez k, menedzserek, felhasználók Kiértékelni és üzemeltetni a t, karbantartás, felülvizsgálat Rendszerszervez k, Üzemeltet k Közvetlen, párhuzamos Fokozatos vagy kísérleti átállás Üzemszer e n m köd Záró jelentés, karbantartott 1. Cél- és feladat-meghatározás - új információs készítésének id szer sége - felismerés - megbízott: bels vagy küls szakember - megbeszélés, feladat-meghatározás, helyszíni szemle - megbízás: írásban, cél, feladat és kiindulópont 2. Megvalósíthatósági tanulmány a., a vállalat m ködésének tanulmányozása, elemzése - szervezeti felépítés - szervezeti célok - végzett tevékenységek - meglév információs - szervezeti kultúra - a vállalat gazdasági, társadalmi környezete b., elemzési technikák - megfigyelés - interjúk, személyes beszélgetések - kérd ívek - dokumentumok átvizsgálása (szabályzatok, munkaköri leírások, ügyrend elemzése ) - mérések Cél: Részei: megállapítani, hogy érdemes-e belekezdeni a fejlesztésbe, azaz irreális, gazdaságtalan fejlesztés ne valósuljon meg. A megvalósíthatósági tanulmány részei Adatok Háttér, probléma, célok Vizsgálati módszerek A jelenlegi Az új követelményei A javasolt ek leírása Az egyes alternatívák költségei, haszna, technikai és szervezeti megvalósíthatósága - Gazdasági megvalósíthatóság Fejlesztési ütemterv (költség, haszon) - Technikai megvalósítás Mellékletek - Szervezeti megvalósítás 3. Rendszerelemzés - ha zöld utat kap a project a vezet kt l - cél: a vállalat m ködésének megismerése, de teljes mérték elemzést kell végezni, minden érintett területen, minden részletet figyelembe véve -elemzési technikák: ua. megvalósíthatósági tanulmány -Diagramtechnika: a vállalat m ködésének feltérképezése logikai modellek készítése szemléltetés, könnyen áttekinthet ábrák

6 -lépései: szervezet elemzés fizikai leírás (azonosítás) logikai feldolgozás Folyamatmodell adatmodell funkciómodell funkcionális követelmények meghatározása (mit kell az új nek tudnia, a régi alkalmas-e alapnak, szervezési alternatívák) 4. Koncepcionális tervezés - kiindulópont a funkcionális követelmények leírása - a koncepcionális tervezés során a lehetséges alternatívákat megvizsgálják (pl.: el nyeik, hátrányaik) -költségvonzatok: költséghaszon-elemzés 5. Részletes tervezés -résztvev k: szervez, programozó, m szaki szakember -Rendszerspecifikáció készítés (=új részletes terve) szempontok: hardver, szoftver, adatok, (hozzáférési jogok, kód), ügyviteli eljárások, biztonság, ütemterv, költségvetés 6. Kivitelezés A létrehozásának folyamata (eszközök beszerzése, betanítás, jogosultságok kiosztása, adatbevitel, tesztelés ) 7. Átállás Legizgalmasabb fázis A vállalat m ködésének biztonságát nem veszélyeztetheti. Módszerek lehetnek, amelyeket kombinálhatunk: Átállás a régi r l az újra 1. Közvetlen átállás Régi 2. Párhuzamos átállás Régi 3. Funkciónkénti átállás (fokozatos) Új Új 4. Telephelyenkénti, fiókonkénti átállás (kísérleti, moduláris) Fenntartás -Fokozatos ellen rzés, javítás, módosítás -Optimális helyzetben a leghosszabb szakasz -Kiértékelési szempontok: - költség betartás - határid betartás - a kész funkcionálisan helyes m ködése - a kész hatékonysága - betanítás eredményessége - dokumentáció min sége -Hiányosságokat pótolni -Hibákat javítani F bb feladatok az üzemeltetés során: -eszközök felügyelete és karbantartása -Változtatások kezelése (igények összegy jtése, ütemezése, végrehajtás, hatás) -a id szakonkénti felülvizsgálata (m ködés, költség, élettartam) 8. Módszer értékelése A fejlesztés felgyorsítása -a szervezés: költséges id igényes emberi er forrásigényes -cél: a hatékonyság növelése automatizálás -megoldás: 1. Korszer programok alkalmazása 2. Elhagyható munkafázisok kisz rése = gyors alkalmazásfejlesztés 3. Egyáltalán nem kell fejleszteni, azaz kész, komplex eket veszünk. CASE = Számítógéppel segített fejlesztés (Computer Aided System Engineering) Amit lehet, automatizálni. Gyorsabb és megbízhatóbb. Ismertebb termékek: Visible Systems Corporation: EasyCase; Visible Analyst Intersolv: Excelerator; APS Siemens AG: XperCASE -cél: - munka hatékonyságát növelje - felhasználókkal kommunikációt növelje - csökkentse a hibalehet ségeket -a teljes fejlesztési életciklust átfogják -az egyes termékek speciális lépés megvalósítására készülnek -CARE: önálló, vagy általánosabb CASE eszköz része = visszafelé tervezés a múlt hibáit próbálja kiküszöbölni (forráskódból)

7 I. Fels bb szinteket segíti: Upper CASE: az elemzés és tervezés fázisát segít eszközök Ismernie kell a különféle fejlesztési módszertanok jelölését és logikáját Maximális grafikus támogatás Az adatszótár folyamatos karbantartása Logikai kapcsolatok figyelemmel kísérése, karbantartása Repository (adattárház) II. Alsóbb szinteket segíti: Lower CASE eszközök: a programozás segítése automatikus kódgenerálással, hibakereséssel, stb. (kivitelezés, üzemeltetés fázisai) 4GL programozási nyelv, fejleszt i környezet Adatbázis létrehozás, karbantartás Automatikus programgenerálás Programszerkesztés Platformváltás készítés Programtesztelés Régi programok újrafelhasználása Programverziók követése Konfiguráció menedzsment III. Integrált CASE eszközök - feladat: a teljes fejlesztési életciklus támogatása - maximálisan kihasználja az integrációs lehet ségeket - a fejlesztés összehangolt szervezését segítik - logikai kapcsolatok következetes kiépítése - módosítások konzisztenciája - hátrányai: bonyolult nagy hardver-igények drága PROTOTÍPUS KÉSZÍTÉS Gyakorlati jelent sége, hogy a megrendel már a fejlesztés kezdeti lépéseinél is lássa a lehetséges eredményeket. (a hagyományos CASE eszközöknél csak a fejlesztés végén kapcsolódhat be a megrendel, ezért az esetleges módosítások sok id t és +pénzt emésztenek fel.) = el zetes minta a tervezett programról (vagy egyes részeir l) -a felhasználó igényei szerint módosítható Készültségi fokai: Input-output modellezés (nem készül m köd program, csak a legfontosabb elemek) Programok (m köd program, csak a fontos elemekkel, részleteket nem tartalmaz) M köd program (érdemben használható, lehet végleges verzió) El ny: A felhasználó igényei pontosan tisztázhatók Hátrány: Id - és költségvonzat Ha id el tt kész nek fogadják el készítés nem A elkészítése hagyományosan Az új használata, karbantartása A követelmények meghatározása készítése a fejleszt rel A prototípus tökéletesítése Megfelel? készítési ciklus üzemeltetési ciklus igen A használata és karbantartása IV. RAD Rapid Application Development (gyors alkalmazásfejlesztés) A követelmények meghatározása készítése a fejleszt rel A prototípus tökéletesítése Az elfogadott használata, karbantartása készítési ciklus üzemeltetési ciklus A RAD lépései 1. El zetes terv készítése 2. El zetes terv felülvizsgálata 3. Hardver és szoftver környezet biztosítása 4. A prototípus elkészítése 5. A prototípus használatba vétele és finomhangolása betanítás 6. A dokumentáció elkészítése 7. A m köd karbantartása

8 V. Kulcsra kész ek -kész programcsomagok -Életciklus lépései rövidülnek (összeolvadnak, rövidülnek, de el nem hagyhatók) El ny: - olcsóbb - gyorsabban implementálható - általánosabb, rugalmasabb - kevesebb a hiba - kevesebb a kockázat Hátrány: - nem biztos, hogy teljesen kielégíti a felhasználók igényeit - nincs saját szakért nk - a konkurencia számára is elérhet