Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I Összesen: 28 14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14"

Átírás

1 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek kialakítása és elmélyítése, önmaguk megismerési készségének fejlesztése. A nyújtott ismeretek segítsék elő a hallgatók társas beilleszkedésének zökkenőmentességét, és fejlesszék kapcsolatépítési képességeit. Fejlődéselmélet alapfogalmak. A személyiség fejlődésének szakaszai, szocializációs folyamat. A kommunikáció fogalma, fajtái: - a verbális kommunikáció, - az írásbeli és szóbeli kommunikáció, - nonbervális kommunikáció, - testbeszéd és metakommunikáció. Tárgyalási technikák, az érvelés, a meggyőzés, a prezentáció. Kérdezési technikák. A probléma megoldás. Problémamegoldó folyamat elemzése, a SIBA módszer lényege. Az önismeret fejlesztése. A hatékony kommunikáció lényege és eszközei. A kommunikációs stílus meghatározása. Egyéni és csoportos tárgyalástechnikák. A tárgyalás előkészítése, bonyolítása értékelése. A probléma feltárása. Valóságos és rejtett problémakiváltó okok feltárása. A döntés fogalma, döntéselőkésztés, döntés. : 1 db zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat, (3-5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag, a tárgyalás előkészítéséről melynek témáját a hallgató maga választja meg. Adatforrások, szaklapok, folyóiratok, tesztek, kérdőívek, számítógépek, korszerű oktatástechnikai felszerelések.

2 2. Protokoll és viselkedés kultúra II. Kreditpont: 2 Össz. óraszám (elm+gyak): II Összesen: kollokvium Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár A viselkedés és viselkedéskultúra pszichológiai alapjainak megismertetése. A protokoll üzleti életben betöltött szerepének és főbb szabályainak elsajátíttatása Elmélet Bevezetés a pszichológiába, rövid történeti áttekintés. A szocializáció kritikus periódusai. A személyiségfejlődés dinamikája, egyensúlyának biztosítása. A kommunikáció pszichológiája. A csoportműködés pszichológiája. Bevezetés a viselkedéstudományba. A viselkedés fogalma az ösztönös és tanult viselkedés. A viselkedés szabályozása, a szabályok kialakulása, változása, és elsajátításuk lehetőségei. A viselkedés értelmezése és prognózisa. A viselkedés mozgató rugói. (Szükségletek és motiváció) Viselkedési normák. Konfliktusok és kezelésük. Főnök és beosztott viszony, férfi és nő kapcsolat, munkatársi alá és fölérendeltségi kapcsolatok, generációs problémák. Munkahelyi feladatok: - értekezések szervezése, - információáramlás és áramoltatás, - az információhordozó eszközök használata, Protokoll fogalma, protokoll szabályok, bemutatkozás, névjegykártya használat, meghívás, visszahívás, vendégfogadás Gyakorlat - Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása.. - Esettanulmányok készítése - Viselkedési minták, viselkedések okai, és megértésük, - Protokollszabályok különböző helyzetekben. 1 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladat megoldása pl. vendégfogadás.) 1 db házi feladat, (5 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett szituációs helyzetet értékelő anyag. Pszichológiai tesztek (készség és viselkedéskultúra fejlesztést elősegítő). A protokoll tárgyi eszközei. Oktatástechnikai eszközök.

3 3. Számítógépkezelői alapismeretek I. Kreditpont: 5 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: Gyakorlati jegy Szívós József gazdasági tanár A hallgatók ismerjék meg az informatika alapfogalmait, alkalmazásának általános területeit. Gyakorolják be készség szinten az operációs rendszerek és szövegszerkesztő programok, valamint Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ezeknek a szoftverek az alapfunkcióit. Informatikai alapismeretek (informatikai mértékrendszerek és sajátosságaik). Az informatikában alkalmazott számrendszerek, és átváltások. Kódrendszerek, számábrázolási módok. Boole algebra. A hardver és a szoftver fogalma, a szoftverek csoportosítása. A szoftverek használatának jogi kérdései (szerzői jogok, liszenszelési módok) Az operációs rendszerek csoportosítása és jellemzésük. A különböző operációs rendszerek előnyei és hátrányai. Adattárolás (fájl fogalma, könyvtárstruktúra, névadási szabályok, stb.) Az operációs rendszerek grafikus felületei, általános felépítése, kezelésének jellemzői. Programok indításának lehetőségei. Állomány, könyvtár és lemezkezelés grafikus felületen és parancssorban. Az operációs rendszer és a grafikus felület beállításának lehetőségei. Rendszerkarbantartás, állománykeresés az operációs rendszer nyújtotta lehetőségekkel. Adatvédelem, adatbiztonság és archiválás. A fontosabb rendszer közeli programok (fájlkezelők, tömörítő programok, vírusvédelmi rendszerek) megismerése és kezelése. Működésük elvi alapjai, elméleti háttere. A szövegszerkesztő programok csoportosítása. A szövegszerkesztő szoftverekkel szemben támasztott követelmények. Egy WYSIWYG szövegszerkesztő jellemzői, funkciói. A szövegszerkesztők állomány kezelése (mentés, megnyitás, nyomtatás, stb.) A szövegszerkesztők szerkesztési lehetőségei (javítás, keresés, csere, stb.) A szövegegységek és formázási lehetőségeik (karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum, karakter és bekezdés stílusok) A szövegszerkesztők objektum kezelése (képek, egyéb objektumok beszúrása formázása) Táblázatok a szövegben. A szövegszerkesztők nyújtotta egyéb eszközök, szolgáltatások (nyelvi ellenőrzés, körlevél készítés, stb.) A prezentáció készítő programok funkciója, csoportosítása, alkalmazásának területei. A bemutató készítő programok fájl műveletei (mentés, megnyitás, nyomtatás) A prezentációk felépítése, beépíthető objektumok tulajdonságai, szerkesztése Animációk, effektusok.

4 Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db lokális hálózattal rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer MS-Word 200x/XP szövegszerkesztő program MS-PowerPoint 200x/XP bemutató készítő program Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Write szövegszerkesztő (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Impress bemutató készítő program (telepítve, vagy live rendszerként) Total Commander, tömörítő programok, víruskereső programok Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok

5 4. Szoftver-üzemeltetői ismeretek I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin főiskolai tanár A hallgató ismerje meg, és legyen képes kommunikálni a korszerű hardver eszközökről. Ismerje meg, és legyen képes használni a helyi hálózatok működésével kapcsolatos alapfogalmakat, szoftvereket. Sajátítsa el készségszinten a táblázatkezelés alapelemeit. Tudja használni az Internet szolgáltatásaihoz kapcsolódó alapszoftvereket, illetve ismerje ezeknek a szoftvereknek az alapfunkcióit. A hardver fogalma A számítógép blokk vázlata, a hardver elemek csoportosítása Az egyes hardver elemek részletes jellemzése, funkciója, legfontosabb technikai paraméterei. A hálózatok csoportosítása és jellemzése. A hálózatokhoz kapcsolódó fogalmak (topológiák, architektúrák) Hálózati modellek, protokollok, és kapcsolataik A hálózatok hardver elemei A hálózatok szoftver elemei architektúrától függően. Az Internet felépítése, működésének alapjai, szolgáltatásai Levelezés (levelek küldése, fogadása, továbbítása, csatolt állományok kezelése) Böngészés Információ keresése az Interneten. (Különböző keresési módszerek, hasznos kiinduló pontok, stb.) A hálózatok biztonsági kérdései. A táblázatkezelő programok feladata, csoportosítása Egy korszerű táblázatkezelő programmal szemben támasztott követelmények. Egy WYSIWYG táblázatkezelő jellemzői, funkciói. A táblázatkezelők felépítése, a táblázatok felépítése A táblázatkezelők állománykezelése (mentés, megnyitás, nyomtatás) Adatbeviteli, adatfeltöltési (kitöltési) és szerkesztési lehetőségek a táblázatkezelőkben. Kijelölések Számítási műveletek, cella- és tartományhivatkozások, függvények használata Grafikonok készítése A táblázat objektumainak formázása (cella, munkalap, oldal, grafikon, stb.) Műveletek adatokkal (rendezés, szűrés) Nagy táblázatok kezelése A korszerű táblázatkezelők kínálta egyéb eszközök (helyesírás ellenőrzés, stb.) Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Egy helyi hálózat nyújtotta lehetőségek megismerése.

6 : 1 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db Internet eléréssel és lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer MS-Excel 200x/XP táblázatkezelő program Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként) OpenOffice.org Calc táblázatkezelő (telepítve, vagy live rendszerként) MS-InternetExplorer, Mozilla FireFox, MS-Outlook Express, Mozilla Thunderbird Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok

7 5. Munkavégzési technikák és irodavezetés IV. Kreditpont: 2 Össz. óraszám (elm+gyak): IV Összesen: 0 22 Gyakorlati jegy Jakabné dr. Zubány Anna főiskolai docens A hallgatók igényeinek felkeltése egy korszerűen berendezett irodai helyiség kialakítására és működtetésére. Alapvető levelezési, ügyiratkezelési szabályok tartalmi és formai kellékeinek megismertetése, az iratkezelés fontosságának felismerése Gyakorlat Az irodai munkafolyamat jellemzői s ennek megfelelően az iroda kialakítása, berendezése a munka hatékonyságát elősegítő technikai eszközök kiválasztása. Az irodai munka szervezése, előkészítése. A szóbeli érintkezés etikai szabályai, vezetővel, ügyféllel, munkatársakkal. Információ megszerzése, felhasználása: telefon, telefax, rádió, telefon, személyi hívó, , Internet, stb. A levelezéshez szükséges alapismeretek, stilisztika, formai követelmények, hivatali stílus, helyesírás, nyelvhelyességi szabályok. A levelek csoportosítása. A szervek, szervezetek, külső és belső levelezései. Különféle célra készülő dokumentumok. Ügyiratok továbbítási lehetőségei és gyakorlata. Iktatási rendszerek megszervezése. Iktatás hagyományosan és számítógéppel. Ügyiratkezelés. : Iroda kialakítás és irodatechnikai eszközök adott célra történő megtervezése (esettanulmány jelleggel). Felmérő dolgozat a hivatalos levelek tartalmi és formai kellékeinek alkalmazásáról. Ügyiratkezelés esettanulmány. Taniroda, levelezési minták, iratkezelési szabályzatok. Az iktatás tárgyi eszközei és dokumentumai.

8 6. Munkaerőpiac ismeretek, álláskeresési technikák IV. Kreditpont: 1 Össz. óraszám (elm+gyak): IV Összesen: 0 11 Gyakorlati jegy Gál Sándor igazgató (óraadó tanár) A hallgatók ismerjék meg a munkaerőpiac fogalmát, változási tendenciáit, az elhelyezkedési esélyeiket. Irányítsa a hallgatók figyelmét arra, hogy munkanélküliként milyen lehetőségeik vannak az újrakezdésre Gyakorlat Munkaerőpiaci alapismeretek, közgazdasági összefüggések, munkaerőpiaci mutatók és értelmezéseik. A munkaerőpiac statikus és dinamikus helyzete. Foglalkoztatás lehetséges formái és módozatai. A munkaerőpiaci szolgáltatások. (Képzés-tanácsadás-álláskereső klub, vállalkozói válás, támogatása, munkahelyteremtő beruházás támogatása, pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek támogatása, munkanélküliek munkábaállási esélyeinek segítése stb.) Az egyén karriertervezése, munkaerő-piaci megfeleltetés és folyamatos karbantartás. Az egyén önfejlesztési lehetőségei és tervezése. Álláskeresési technikák és forrásaik. (Hirdetés, pályázat, ajánlás, fejvadászat, egyéni érdeklődés stb.) Az állások megszerzési lehetőségeinek információs forrásai.(sajtófigyelés, megyei munkaügyi központok, vállalkozások és egyéb szervezetek humánerőforrás irodái stb.) Jelentkezés az álláspályázatokra. - információ begyűjtés, (személyes, vagy közvetített érdeklődés), - pályázatkészítés, - önéletrajz készítés, - végzettségek dokumentálása, - referenciák, - kísérőlevél. Megjelenés a felvételi elbeszélgetésen.(viselkedés, öltözködés, tárgyalási mód, légkör alakítás, kiegészítő információk szolgáltatása). A felvétel munkaügyi kérdései. Munkajogi kérdések a munkavállaló érdekében, illetve a munkaadó belső szabályzatai. Önálló pályázat készítés. Az álláshirdetési források meghatározott időtartalmon keresztül történő figyelése és erről készített összefoglaló értékelő jelentés. Taniroda pályázati, önéletrajzi, levelezési stb. minták. Videofilm konkrét szituációs gyakorlatok bemutatására. Munkatörvénykönyv.

9 7. 7. Informatikai alapismeretek II. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): II Összesen: Gyakorlati jegy Dr. Kiss Zsolt Péter főiskolai docens A hallgató ismerje meg a programozással és adatbázis-kezeléssel kapcsolatos elméleti alapokat. A hallgató legyen képes kisebb adatbázisok tervezésére, létrehozására és üzemeltetésére. A hallgató tudjon megoldani egyszerűbb számítógépes grafikai problémákat. A hallgató legyen képes egyszerűbb weblapok, webes űrlapok létrehozására, melyek segítségével adatbázisokból nyerhet információt. Bevezetés a rendszerelméletbe, rendszerelméleti alapfogalmak. Programozási alapfogalmak, alapismeretek. Változók és típusai (egyszerű és összetett adattípusok), konstansok. Utasítások, elágazások, ciklusok. Eljárások, függvények, objektumok. Az algoritmus fogalma, jellemzői. Az algoritmusok leírásának, grafikus megjelenítésének lehetőségei (folyamatábra, struktogram). Elemi algoritmusok (összegző, szorzó, kamatszámítási, buborékrendezés, kiválasztási, szétválogatási, stb.). Az adatbázis fogalma. Adatmodellek és jellemzésük. Adatbázisok tulajdonságai és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak. Adatbázisok biztonsága. Az SQL nyelv általános jellemzése. Az SQL utasításkészlete (DDL, DML, DCL utasítások érintőlegesen és a SELECT utasítás részletesebben). Az MS-Access adatbázisok objektumai, létrehozásuk, tulajdonságaik (táblák, lekérdezések, jelentések, űrlapok, stb.). Az adatbázisok programozásának, komplex információs rendszerek kialakításának elméleti lehetőségei. Számítógépes grafikai alapismeretek (vektoros, pixelgrafikus képek, színmélység fogalma, felbontás, képméret, tömörített képformátumok). Egy egyszerű pixelgrafikus program megismerése és kezelése (pl. MS-Paint). A pixelgrafikus képek feldolgozása szerkesztése, konvertálása. Egy korszerű képfeldolgozó program megismerése, alapszintű kezelése. A HTML nyelv megismerése, űrlapok létrehozása. A CSS megismerése, egységes formázás az összetartozó HTML oldalakon. WEB lapok programozásának lehetőségei (JavaScript, PHP, stb.). Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával.

10 Algoritmizálási gyakorlatok, algoritmusok ábrázolása. Adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása. SQL nyelv SELECT utasítás használatának gyakorlása. Adatbázis elérést biztosító HTML űrlap létrehozása. 2 db zárthelyi dolgozat az elméleti anyagrészből. 1 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása). 1 db lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel. Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer MS-Access 200x/XP adatbázis-kezelő program MS-Paint képszerkesztő program (MS-Windows része) Linux operációs rendszer (telepítve, vagy live rendszerként) MySQL adatbázis-kezelő rendszer MS-Windows és Linux platformra. Apache és PHP szerverprogramok MS-Windows és Linux platformra. OpenOffice.org irodai programcsomag (telepítve, vagy live rendszerként) Egy korszerű képfeldolgozó program (javasolt: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, GIMP) Mágneslemezek, írható CD-k. Gyakorló feladatsorok.

11 Informatikai felsőfokú szakismeretek III-IV. Kreditpont: 6+4 Össz. óraszám (elm+gyak): 8. III IV Összesen: Gyakorlati jegy (III. fé.) + Kollokvium (IV. fé.) Nyilas József főiskolai adjunktus A tantárgy elsajátításához szükséges matematikai alapok szintrehozása. Információs rendszerek megismertetése, fejlesztési kritériumrendszerük bemutatása. Esettanulmány készítésének elsajátítása. Az informatikai programozás technológia. A programozás technológia elsajátításához szükséges matematikai alapok felvázolása, készségszintű elsajátítása. Programnyelvek, a szaktanár által választott legkorszerűbb programnyelv részletes bemutatása, megismertetése, alkalmazási területeinek vázolása. Objektum orientált tervezés és programozási alapismeretek. Adatbázis kezelés. Negyedik generációs nyelvek. Az adatbázis kezeléshez szükséges matematikai alapok körvonalozása, készségszintű elsajátíttatása. Relációs adatbázis kezelés elméleti alapjai, adatbázis-tervezés. Információs rendszerek fejlesztése. Információs rendszerek fejlesztésének alapkérdései és módszertana, módszertani összefüggései. Korszerű rendszerfejlesztési módszerek bemutatása. Az információs rendszerek üzemeltetése, rendszerfelügyelet fogalmi és tartalmi értelmezése, gyakorlati következményei. Az információs rendszerek karbantartása. Projekt irányítás, projekt tervezési alapismeretek és alkalmazási feltételei. 4 GL és CASE eszközök szerepe a rendszerfejlesztésben. - Az elméleti modulok matematikai alapjainak, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. - Programnyelvek gyakorlatban történő hasznosítása. - Adatbázis-tervezési feladatok megoldása számítógépen. - Információs rendszerek, rendszerfejlesztési módszerek bemutatása. - Szoftver, hardver kiválasztás. - Információs rendszerfejlesztési esettanulmány készítése. 2 db zh dolgozat, (félévenként) elméleti kérdések és esettanulmány jellegű feladatok megoldására. 1 db házi feladat, számítógéppel szerkesztett anyag: (Konkrét cég információs rendszerének kialakításához történő szoftver, hardver kiválasztás) Adatforrások katalógusok, szabványok. Szoftverek, hardverek leírásai, kézikönyvei. Gyakorlati esettanulmányok, számítógépes információs rendszertervek.

12 Alkalmazott informatika IV. Kreditpont: 5 Össz. óraszám (elm+gyak): 9. IV Összesen: Záróvizsga Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A hallgatók nyerjenek bepillantást az eddig megismert szakmai és informatikai ismeretek összekapcsolásának lehetőségeibe, a speciális gazdasági és statisztikai programok használatába. Az informatika alkalmazásának kiemelt területei. Az informatika alkalmazása a vállalkozások pénzügyi rendszerében. Könyvviteli alkalmazás lehetőségei az egyszeres könyvviteli rendszerhez tartozó analitikai nyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv a kettős könyvviteli rendszerhez tartozó analitika, főkönyvi könyvelés, naplók, főkönyvi kivonatok, ÁFA-könyvelés, mérlegkészítés, beszámolók készítése. Munkaügy, bér, társadalombiztosítás, jövedelem elszámolási rendszer. Logisztikai rendszerek szoftverei Készletgazdálkodás, humánerőforrás gazdálkodás, befektetett eszközökkel történő gazdálkodás szoftverei. A könyvelési alrendszerek és kapcsolataik vizsgálata. Egyéb gazdasági szoftverek. Bizonylattervezés, irodai rendszerek, iroda automatizálási rendszerek, informatikai kezelésének lehetőségei. A statisztikai adatfeldolgozás programrendszerei. Az SPSS PC statisztikai programcsomag megismerése. Adatbevitel, importálás, Változók tulajdonságai, Egyváltozós statisztikák Többváltozós statisztikák, Az SPSS eredményközlése Eredmények értelmezése, szövegszerkesztő programokkal történő tovább feldolgozási lehetősége. Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati megismerése, készségszintű begyakorlása irányított közös feladatokkal, és különböző nehézségi fokú egyéni feladatsorok megoldásával. Egy-egy, a szaktanár által kiválasztott, gazdasági-pénzügyi programrendszer rövid megismerése. A SPSS PC statisztikai programcsomag lehetőségeinek megismerése, és készség szintű begyakorlása. 2 db házi feladat (komplex feladatsor egyéni megoldása) 1 db lokális hálózattal is rendelkező tanterem korszerű PC kategóriájú számítógépekkel, illetve 1 db taniroda Szükséges szoftverek: MS-Windows 9x/2000/XP operációs rendszer Irodai programcsomag (Pl. MS-Office 200x/XP) SPSS PC 10 statisztikai programcsomag Ügyviteli és gazdasági szoftverek illetve a futtatásukhoz szükséges egyéb szoftverek Mágneslemezek, írható CD-k Gyakorló feladatsorok, Iratminták

13 10. Mikroökonómia I. Kreditpont: 5 Össz óraszám (elm+gyak): Félév száma I Összesen: Kollokvium Dr. Filep Gyula főiskolai docens A piacgazdaság mikroszervezeteinek elméleti és általános szintű bemutatása, viselkedésük jellemzőinek vizsgálata. Megismertetni a hallgatókat a mikrogazdasági egységek cselekvésének, döntési motívumainak mozgatóival, a piaci szereplők közötti kapcsolatok szemléltetése. A közgazdaságtan fogalma, tartalma és módszerei. A gazdaság általános jellemzői. A gazdaság szereplői. Bevezetés a mikroökonómiába. A kínálat és a kereslet alapelemei. Kereslet és kereslet rugalmasság. A kínálati-keresleti ármeghatározás hatékonysága. A kereslet és hasznosság elmélete. Az üzleti szervezet és jövedelem. A költségek elemzése. A kompetitív kínálat. A korlátozott piacok elmélete, monopóliumok. Verseny és trösztellenes politika, oligopólium. A jövedelem eloszlása, a termelés és határérték elmélete. A tényező ráfordítások ára. Bérek, fizetések és munkaerőpiac. Kamat, profit és tőke. Az elméleti ismeretanyagának szemináriumi jellegű feldolgozása, gyakorlati példákon keresztül A gazdaság szervezeti struktúrájának bemutatása, a gazdasági szervezetek főbb jellemzői, változási tendenciái. Gazdasági, gazdaságossági számítások történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása.(hat hét). 1 db. zh dolgozat, 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű). A hallgató által választott szervezeti probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz.

14 11. Makroökonómia II. Kreditpont: 5 Össz óraszám (elm+gyak): Félév száma II Összesen: Kollokvium Dr. Filep Gyula főiskolai docens A makrogazdaság különböző területeinek bemutatása, az újratermelés, a gazdasági növekedés feltételeinek elemzése, összefüggések feltárása. Makroökonómiai kitekintés. Az aggregált kínálat és kereslet. A nemzeti kibocsátás mérése. Fogyasztás és beruházás. A kibocsátás- meghatározódás elmélete. A költségvetési politika az elméletben és gyakorlatban. Az aggregált kínálat és a konjunktura ciklusok. A munkanélküliség. A pénz és a kereskedelmi banki tevékenység. A központi bank monetáris politikája. Az infláció hatásai és okai. A monetarizmus és a pénzkereslet. A költségvetési monetáris keverék és a kormányzati deficit. A piacok általános egyensúlya. A kormányzat gazdasági szerepe. Szegénység egyenlőség és hatékonyság. Gazdasági alternatívák. A gazdasági növekedés elmélete trendjei és forrásai. A nemzetközi kereskedelem és a komparatív előny. Védővámok, kvóták és a szabadkereskedelem. Az árfolyamok és a nemzetközi pénzügyi rendszer. Az elmélet ismeretanyagának szemináriumi jellegű feldolgozása, gyakorlati példákon keresztül. A makrogazdaság struktúrájának bemutatása, a gazdasági szervezetek főbb jellemzői, változási tendenciái. Gazdasági, gazdaságossági számítások, számítási eljárások és módszerek példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. 1 db zh dolgozat, 1 db házi feladat (5-8 oldal terjedelmű). A hallgató által választott makrogazdasági probléma megoldása (számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), szaklapok, folyóiratok, korszerű oktatástechnikai eszköz.

15 12. Általános Statisztika I.-II. Kreditpont: 5+5 Össz óraszám (elm+gyak): I II Összesen: Gyakorlati jegy + Kollokvium Dr. Galó Miklós főiskolai tanár Módszertani ismereteket nyújtson a társadalmi- gazdasági jelenségek és folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, összefüggések felismeréséhez és feltárásához, következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, az elemzési eredmények döntés előkészítéshez történő felhasználását. - Bevezetés a statisztikai alapfogalmak rendszerébe: - a statisztika fogalma, tárgya, vizsgálati célkitűzései és módszerei, - a statisztika fejlődéstörténete, tudomány jellege és tudományközi kapcsolatai, - a statisztikai sokaság és ismérv fogalma, fajtái, - statisztikai adat, mutatószám és modell, - a statisztika információs rendszere, adatszerzési módok, - a statisztikai sorok és táblák. - A statisztikai elemzés egyszerűbb eszközei és módszerei: - osztályozás, összehasonlítás, ábrázolás, - leszármaztatott számok számítása, (viszonyszámok, számított és helyzeti középértékek, indexek). - A szóródás statisztikai vizsgálatának módszere: - szóródási mérőszámok, empirikus eloszlások. - Esettanulmányok az elemzési módszerek alkalmazására - a jelenségek dinamikusváltozásának ábrázolása, tendenciájának számszerű jellemzési, átlagos fejlődési mérték és ütem meghatározás, - a mennyiségi sorok eloszlás vizsgálata, ábrázolásuk, koncentrációelemzés, átlagformák, szimmetria viszonyok, szóródási viszonyok, - vizsgálati módszerek együttes alkalmazása, az eredmények értékelése, szöveges következtetések megfogalmazása - az értékindexkör indexei és összefüggéseik értelmezése, - a főátlagindex körindexei és összefüggéseik, értelmezésük - az indexkörök összefüggései, általánosítható következtetések. - A minták alapján történő statisztikai értékelése, alapesetei, mintavételi módok és a minták jellemzői, - a véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei - statisztikai becslések elmélete és gyakorlata, - hipotézis vizsgálatok elmélete és gyakorlata. - A statisztikai összefüggés vizsgálatok - a mennyiségi ismérvek két és több változós lineáris korrelációs és regressziós elemzése,

16 - két változós nem lineáris korreláció és regresszió analízis, - a minőségi ismérvek asszociációs kapcsolatai, - vegyes kapcsolatok statisztikai elemzése. - Az idősorok vizsgálatának statisztikai módszerei: - trendanalízis, - szezonalitás, - konjuktúra elemzés, - az idősorok összefüggés vizsgálatai. - Esettanulmányok a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazására: - számtani átlag, értékösszeg, arány, megoszlás és hányadosbecslés különböző minták alapján, - átlagokra, szórásra és eloszlásokra vonatkozó hipotézisek vizsgálata. - gyakorlati példák a korreláció és regresszió számításra a paraméterek értelmezése, - termelési függvények alapján végezhető közgazdasági elemzések, - multikollinearitás és a tényező hatások felbontása, - gyakorlati példák az asszociációs és vegyes kapcsolatok vizsgálatára, - lineáris, exponenciális, parabolikus, hiperbolikus és logisztikus trendanalízis, - szezonális eltérés és szezonindex számítás, - a konjuktúra hatás kimutatása, - előrejelzések az idősorok elemzése és korrelációs kapcsolatok feltárása alapján. - Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. - Esettanulmányok készítése 2 db. zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása) 1 db házi feladat, (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései) Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

17 13. Gazdaságstatisztika III. Kreditpont: 6 Össz óraszám (elm+gyak): III Összesen: Kollokvium Kozmáné Petrilla Gréta főiskolai tanársegéd Általános statisztikai ismeretekre építve módszertani speciális elemzési készséget nyújtson a társadalmigazdasági és természeti jelenségek, folyamatok megfigyeléséhez, számszaki összehasonlításához, az összefüggések felismeréséhez és feltárásához, gyakorlatban hasznosítható következtetések levonásához. Fejlessze a hallgatók elemzési készségét, a fogalomrendszerébe történő eligazodást, az elemzési eredmények döntés előkészítésre és döntéshez történő felhasználását. Bevezetés a gazdaságstatisztikába a gazdasági alanyok és folyamatok statisztikai megfigyelése osztályozása. A nemzetgazdasági mérlegrendszer felépítése, főbb tartalmi elemei, a mérlegből számítható elemzési mutatószámrendszer. Az ágazati kapcsolatok mérlege és elemzési lehetőségei. Főbb információ tartalmak. A nemzeti vagyon fogalma, mérésének lehetőségei. A nemzetgazdaság pénzügyi elszámolási rendszere. A munkaerő és munkaidő statisztikai számbavétele, elemzése. Statisztikai termékmérlegek, beruházások. Az életszínvonal vizsgálatának statisztikai módszertana. Az életminőség statisztikai vizsgálata. A nemzetgazdasági ágak statisztikai vizsgálatának sajátos módszerei. Statisztikai elemzés vállalati vállalkozói szinten. Bevezetés az üzleti statisztikába. Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. A nemzetgazdaság mérlegrendszer elemzése. Input-output mérlegek elemzése. Az ágazati statisztikák sajátos elemzési módszere. Kiemelten: - mezőgazdaság, ipar, belkereskedelem, külkereskedelem, idegenforgalom. 1 db zh dolgozat, (esettanulmány jellegű feladatok megoldása). 1 db házi feladat (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései) Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

18 14. Társadalomstatisztika IV. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): IV Összesen: Összevont záróvizsga Nagy Dóra főiskolai tanársegéd A funkcionális statisztikai területek megfigyelésének lehetőségei, a megfigyelési lehetőségek értékelésének sajátos módszerei, azok bemutatása, és alkalmazói készségének elsajátíttatása. Tudatos társadalomkép kialakításának egzakt megalapozása. A társadalomstatisztika vizsgálatának területei A szociológia és társadalomstatisztika. Bevezetés a demográfiába. Népesség statisztikai vizsgálatok. Az életszínvonal és gazdasági fejlettségi szint statisztikai vizsgálata. Az egészségügy és a kulturális szféra, statisztikai vizsgálata. A köz és felsőoktatás, a turizmus statisztikai megfigyelése, értékelése. Munkaerő-foglalkoztatás és munkanélküliség. A kriminálstatisztika vizsgálatának területei. Történeti statisztika. Jövő kutatás. Az elméleti modulok ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. Esettanulmányok készítése. 1 db házi dolgozat (pl. a munkanélküliség változásának esettanulmány jellegű feladatok megoldása, 5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: elemzési célkitűzés, adatbázis megjelölése, elemzési módszerválasztás, elemzés, az eredmények értékelő következtetései). 1 db módszertani alkalmazást számonkérő zh dolgozat megírása. Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

19 15. Jogi ismeretek I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I Összesen: Kollokvium Dr. Berényi László óraadó (cégbíró) A jogi kultúra alapelemeinek közvetítése a vállalkozói ismeretek és gazdasági tervezés tananyagának jogi megalapozása. Általános jogi alapismeretek. - a társadalom, az állam és a jog összefüggései, - társadalmi normák, jogi normák, a jog fogalma, - a jog forrásai, a jogszabály érvényessége és hatálya, - a jogrendszer és a jogágak, jog értelmezése, joghézag, - a jogviszony, jogalanyok, jogképesség, cselekvőképesség, - a jogi személy. Alkotmányjogi ismeretek: - az alkotmány helye és szerepe a jogrendszerben, - a Magyar Köztársaság államszerveinek rendszere, feladatai és hatáskörei, - állampolgári jogok és kötelességek, a szuverenitás. Polgári jogi ismeretek: - alapfogalmak, Ptk. szerkezete, - a polgári jogviszony fogalma és alanyai, - a tulajdon jogviszony alanyai, - a szorgalom, használati jogok, - jogügyletek és érvényességi kellékeik, - a szerződés, szerződéskötés, módosítás, teljesítés, szerződésszegés. Munkajogi alapismeretek: Az államigazgatási eljárás általános szabályai. A bírósági eljárás általános szabályai. Jogorvoslati lehetőségek. Az elméleti modulok ismeretanyagának szemináriumi jellegű feldolgozása, gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése, készségszintű elsajátításának begyakoroltatása. A szerződéskötés módjai és formái, szerződésminták készítése. Államigazgatási határozatok értelmezése, jogorvoslati kérelmek benyújtása. A bírósági határozat értelmezése, jogorvoslati kérelmek benyújtása. 1 db zh. dolgozat, 1 db házi feladat, szerződés előkészítése témakörében. Adatforrások (időszak és éves statisztikai kiadványok, önálló megfigyelések), folyóiratok, számológépek, számítógépek és statisztikai programcsomagok. Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai felszerelések.

20 16. Vállalkozói ismeretek I.-II. Kreditpont: 5+3 Össz óraszám (elm+gyak): I II Összesen: Kollokvium+Kollokvium Palotainé dr. Papp Ildikó főiskolai docens A tantárgy általános célja, hogy a hallgatók a gazdasági jelenségek új megközelítését megismerjék, elemezni tudják az értékteremtő folyamatot, elsajátítsák annak befolyásolási eszközeit, hogy alkalmazni tudják a gyakorlatban a versenyképesebb gazdálkodás érdekében. A vállalkozás létesítésével, indításával működésével kapcsolatos ismeretek elsajátítsák, gyakorlatban alkalmazni tudják. A vállalkozás fogalma, jellemzői, csoportosítása. Gazdasági döntések: vállalkozási formák és irányításuk. Értékteremtő folyamatok a vállalati működésben és összetevőik. Termelés erőforrásai és menedzsmentje. Stratégia menedzsmentje. Üzleti tervezés szerepe a vállalkozás életében, Vállalkozás környezeti menedzsmentje és marketingje. Vezetés, szervezés a vállalaton belül. Az elméleti modulok alapfogalmi rendszerének, ismeretanyagának gyakorlati példákon keresztül történő rögzítése. Vállalkozási formák és főbb jellemzőik. Vállalkozások alapításának gyakorlata. Feltételek a vállalkozások működtetéséhez. A vállalkozások erőforrás rendszere és azok felhasználásának lehetőségei, a felhasználások hatékonyságának mérési módszerei és lehetőségei. A vállalkozás tevékenység rendszerének tapasztalati bemutatása. Ökonómiai értékelések rendszere, mutatószámok, számítási módszerek, tartalmuk és számszerű értékekből levonható következtetések, döntéselőkészítéshez történő felhasználási lehetőségek. 1 db zh dolgozat félévenként (alapfogalmi rendszerre vonatkozó feladatok megoldása, gazdaságossági számítások). 1 db házi feladat félévenként (5-8 oldal terjedelmű, számítógéppel szerkesztett anyag: vállalkozás alapítása, illetve vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése). Adatforrások, formanyomtatványok a vállalkozások alapításához, bizonylati minták és kalkulációs sémák. Hardverek, szoftverek, szaklapok, szakmai folyóiratok, közlönyök stb.