FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE"

Átírás

1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával, Házirendjével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására Készítette: Antós Gyuláné óvodavezető RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 27.

2 Tisztelt Képviselő Testület! Mellékelten csatolom a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, illetve HÁZIRENDJÉT, melyet a Szülői Munkaközösség Választmánya március 20-án véleményezett, illetve a nevelőtestület március 28- án 1/2013. számú határozatával elfogadott. A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25 (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, házirendjét..a nevelőtestület, az óvodaszék véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával és Házirendjével kapcsolatban egyetértési jogát gyakorolja. Földes, május 16. Tisztelettel: Antós Gyuláné óvodavezető Mellékletek: 1. Földesi Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezető és Működési Szabályzata 2. SZMSZ szervezeti ábra 3. Iratkezelési szabályzat 4. Óvodai közérdekű adatok szabályzata 5. Adatkezelési szabályzat 6. Házirend

3 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:

4 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I l. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA: 3 I.1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja: 3 I.1.2 Megalkotásának jogszabályi alapja: 3 I. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA: 4 I.2.1. Az SZMSZ időbeli hatálya: 4 I.2.2. Az SZMSZ személyi hatálya: 4 I.2.3. Az SZMSZ területi hatálya: 4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 4 II. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 4 II.1.1. Az intézmény neve: 4 II.1.2. Az intézmény jogállása: II.1.3. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 5 II. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMAI: 5 II.2.1. Alap- és egyéb feladatok: 5 II.2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: 6 II.2.3. Az intézmény jogosultságai: 6 II.2.4. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: 6 II.2.5. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága: 8 II.2.6. Különös közzétételi lista: 8 II. 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI: 9 II.3.1. A működés rendje: 9 II.3.2. A nevelési év rendje és annak közzététele: 9 II.3.3. Az intézmény hivatalos nyitva tartása: 9 II.3.4. Az intézmény munkarendje: 9 II.3.5. A gyermekek felvétele, benntartózkodásának rendje, elhelyezésének megszüntetése és egyéb szabályok: 10 II.3.6. Az alkalmazottak benntartózkodási és munkarendje, egyéb szabályok: 13 II.3.7. A munkaidő nyilvántartás vezetésének rendje: 15 II.3.8. Rendkívüli távolmaradó helyettesítési rendje: 15 II.3.9. Az intézmény ügyfélfogadása: 16 II Az intézményben a telefon, fénymásoló, számítógép használata: 16 II Hirdetőtábla használata, reklámtevékenység az óvodában 17 II Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel: 17 II Az alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos egyéb szabályok és a létesítmény használata: 18 II. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, VEZETŐSÉGE: 18 II.4.1. Az óvoda vezetősége, kapcsolattartási, helyettesítési rendje: 18 II.4.2. Az óvodavezető feladata, jogköre: 19 II.4.3. A nevelési oktatási intézményvezetői megbízás feltételei, rendje: 22 II.4.4. Az óvodavezető-helyettes feladata, jogköre: 22 II.4.5. Az óvodavezetői feladatok átruházása: 23 II.4.6. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladata: 23 II.4.7. Minőségügyi vezető: 23 II. 5. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATTARTÁSUK FORMÁI ÉS RENDJE: 24 II.5.1. Közalkalmazottak: 24 II.5.2. A nevelőtestület. A nevelőtestület működésére vonatkozó szabályok. A feladatkörébe tartozó ügyek átruházásának, a megbízott beszámolásának szabályozása. 24 II.5.3. A szakmai munkaközösség: 26 II.5.4. Az óvoda csoportjai: 27 II.5.5. A Közalkalmazotti Tanács: 27 II.5.6. A Szülői Munkaközösség: 27 II.5.7. A szülők tájékoztatási rendje, kapcsolattartás formái: 28 II. 6. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE: 29 II. 7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE: 30 II.7.1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja: 30 II.7.2. Az intézmény külső kapcsolatai: 30 II.7.3. Hitoktatás: 30

5 III. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ELLÁTÁSA ÉS RENDJE, EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOK 31 III.1. A gyermekek egészségügyi felügyelete: 31 III.2. A dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése: 31 IV. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 32 IV.1. A gyermek testi épségének megőrzése: IV.2. Gyermekbaleseteket követő eljárás rendje: 33 V. AZ INTÉZMÉNY GYERMEKVÉDELMI RENDSZERE 33 V.1. Gyermekvédelmi feladatok: 33 V.2. A gyermekvédelmi felelős feladatai: 34 V.3. Az óvodapedagógusok feladatai: 34 V.4. A nevelő munkát közvetlenül segítők feladatai: 34 VI. VII. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK REDJE, A HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 35 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ, TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES ELJÁRÁSOK 36 VIII. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, ALÁÍRÁSI JOGOK 36 VIII.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 36 VIII.2. A bélyegzők használata, kezelése: 36 VIII.3. A kiadmányozás rendje, aláírási jogkör: 37 IX. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK, ÉS AZOK KEZELÉSI RENDJE: 38 X. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI: 39 X.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 39 X.2. Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók díjazása: 39 X.3. Szociális juttatások: 41 XI. NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK FELÉ: 41 LEGITIMITÁCIÓS ZÁRADÉK 42 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 43 MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítése, struktúrája 2. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Iratkezelési szabályzata 3. számú melléklet: A Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata 4. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Adatkezelési szabályzata

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. l. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA I.1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja: hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, továbbá a működésére vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. I.1.2 Megalkotásának jogszabályi alapja: évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - 229/2012. (VIII.28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, évi CXXIV. Törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény módosításáról, - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - Az aktuális költségvetési törvény, - Az aktuális államháztartási rendelet, - Az önkormányzat aktuális költségvetési rendelete évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról, évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól, - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól, - 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi XCIII. Törvény A munkavédelemről, - 335/2005. (XII. 29.) Kormány Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,

7 I. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA I.2.1 Az SZMSZ időbeli hatálya: A /2013. határozatszámon elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző SZMSZ. Az SZMSZ módosítására a jogszabályváltozásnak megfelelően kerül sor. A módosítás az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács elnöke. I.2.2. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában (pl. vállalkozó karbantartó, közmunkások). A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). I.2.3. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére (székhely, telephely). Az óvoda által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. (élményszerző séták, kirándulások, Vojtina bábszínházi látogatások stb.) II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI II. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI II.1.1. Az intézmény neve: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Az intézmény címe: 4177 Földes, Rákóczi u. 11. OM azonosítója: Szakfeladat száma: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Típusa: Napközi otthonos óvoda Az intézmény székhelye: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 Földes, Rákóczi u. 11. Az intézmény telephelye: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 Földes, Kállay u. 25. Az intézmény címe: Az intézmény honlapja: II.1.2. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

8 Alapítói: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Földes, Karácsony Sándor tér 5. Fenntartó: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Földes, Karácsony Sándor tér 5. Felügyeleti szerv: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Alapítás éve: Alapító okirat száma: 186/2012. (XII. 19.) számú Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületi határozat. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Az Alapító Okirat szerint Engedélyezett pedagógus létszám: A mindenkori költségvetési rendelet szerint A közalkalmazottak összes létszáma: A mindenkori költségvetési rendelet szerint II.1.3. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolása Önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Földesi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír, valamint rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatok felett. A számviteli, bérfejlesztési, személyi jövedelemadó és TB. elszámolási feladatokat a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az alapító okiratot Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a 3/2008. (I. 11.) számú határozatával egészítette ki: Számlaszám: Raiffaisen Bank Készpénz kezelésért felelős: óvodavezető II. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMAI II.2.1. Alap- és egyéb feladatok: Az intézmény alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: Óvodai ellátás - A családi élet kiegészítőjeként megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését az életkori és egyéni adottságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. - Gondoskodik a gyermekek neveléséről, iskolai életmódra való felkészítésükről. Ellátja a gyermekvédelemből eredő feladatokat az életkori sajátosságoknak megfelelően. - Az iskolába lépés időpontjának megállapításához véleményezi a gyermek fejlettségét.

9 - Gondoskodik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálásáról. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek esélyegyenlőségét és felzárkóztatását (IPR) segítő óvodai fejlesztőprogram alkalmazása. - A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. - Főzőkonyhát üzemeltet, melyből ellátja az óvodai gyermekek étkeztetését. Az intézmény alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerint: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Az intézmény ténylegesen végzett fő tevékenysége a törzskönyvi kivonat TEÁOR 08 besorolása szerint: 8510 Iskolai előkészítő oktatás II.2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A költségvetés tervezésével kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a fenntartó által jóváhagyott költségvetési koncepció és az intézményi éves költségvetés összeállításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozásról szóló értesítő: a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a Földes Nagyközségi Óvoda éves költségvetése tartalmazza. II.2.3. Az intézmény jogosultságai: - Az óvodai szakvélemény kiállítása. - Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. - Befogadó nyilatkozat kiadás. II.2.4. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - az Alapító Okirat, - a Helyi Óvodai Pedagógiai Program, - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei - a Házirend - az Intézményi Minőségirányítási Program, Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a nevelési év Munkaterve (kiegészítve az éves beszámolóval, az intézményben működő szakmai Munkaközösség éves tervével, A gyermekvédelmi éves tervvel, a MIP éves tervével, illetve azok éves beszámolóival), - az óvodai fejlesztő program IPR éves terve, illetve munkacsoportjainak tervei amennyiben az ágazati irányítás a fejlesztő programot pályáztatja.

10 Az Alapító Okirat: Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény Alapító Okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség szerint módosítja. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program: A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő munka tartalmi, szakmai alapjait. A pedagógiai program megalkotásához az intézmény számára a évi CXC. Köznevelési Törvény 24.. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Tartalmát meghatározza a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról. Tartalmazza: - Az óvoda nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, - Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi rendjét. - Az óvoda nevelésének alapvető keretein belül az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, az egészséges életmód kialakítását, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelést, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztést és nevelést, - Az óvodai élet tevékenységformáit: Játék, Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás, A külső világ tevékeny megismerése, Munka jellegű tevékenységek, A tevékenységekben megvalósuló tanulás, - Az óvodapedagógusok feladatait a nevelőmunkával és dokumentálásával kapcsolatosan, - A fejlődés várható jellemzőit az óvodáskor végére. - Az óvoda hagyományos ünnepeit és egyéb rendezvényeit, - A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket, - A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységeket, - A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, - A gyermek esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket, - A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, - A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, Az éves munkaterv: Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, a fenntartó, a szülői szervezet véleménye alapján az óvodavezető készíti el, véleményezés után a nevelési évet nyitó értekezleten a nevelőtestület fogad el. A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet nyilvánossá kell tenni. Az éves nevelési terv tartalmazza: - a helyzetképet; - a pedagógiai munka hangsúlyos területeit; - a programtervet, mely az alábbi pontokra terjed ki:

11 a Helyi Óvodai Pedagógiai Program nevelési évre lebontott feladataira, a minőségfejlesztés feladataira, a humán erőforrások fejlesztésének feladataira (beiskolázási terv) a felelősök feladataira, az ünnepek, programok időterveire, a kapcsolattartási formákra, programokra, nyílt napok tervezett időpontjára a szakmai programokra, a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek jellegére, idejére, a tárgyi erőforrások fejlesztési feladataira, az ellenőrzés, értékelés ütemezésére, a nevelési év rendjére, a vezető és az alkalmazottak munkabeosztására, fogadó órájára, az óvodai szünetek időpontjaira, a nevelés nélküli munkanapok időpontjára, felhasználására, a vezetők helyettesítésének rendjére. Házirend: Tartalmazza azon információkat, belső szabályokat, melyek érdemi módon segítik az óvoda és a család együttműködését, valamint lehetővé teszi a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak számára jogaik érvényesítését, kötelességeik teljesítését. Az óvodába felvett gyermekek szülei a Házirend egy rövidített példányát kötelezően megkapják. Továbbképzési program: Tartalmazza: - a pedagógusok kötelező továbbképzésének elveit, szempontjait, - a továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, rangsorolási szempontokat, - a továbbképzés finanszírozásának elvi szempontjait. Az intézmény vezetője a továbbképzési program szabályai alapján készíti el nevelési évenként a beiskolázási tervet, amely az éves Munkaterv része. II.2.5. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága: Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Helyi Pedagógiai Programját, Éves munkatervét hozzáférhetővé kell tenni, ennek módjai: - az óvoda honlapján. - nyomtatott formában az intézmény vezetői irodájában, melyekről igény szerint fogadó órán, egyedi megbeszélés alapján tájékoztatást ad. Az óvoda Házirendjét hozzáférhetővé kell tenni: - az óvoda honlapján, - nyomtatott formában épületenként, - valamennyi új gyermek szülője részére nyomtatott formában egy rövidített változatot át kell adni, melynek átvételét dokumentálni kell, Dokumentumok kiadásának szabályai: Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok, stb.) kiadása csak az intézményvezető engedélyével történhet. Az intézményen belül az intézményi dokumentumokba (Helyi Óvodai Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) az intézmény dolgozói, illetve a szülők munkaidőben bármikor betekintést nyerhetnek az óvodavezetői irodában.

12 II.2.6. Különös közzétételi lista: Az óvoda honlapján kötelezően, minden nevelési év kezdetekor a statisztikai jelentés időpontjában minden év október 15-ig az alábbi intézményi adatokat kell közzétenni: - az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, - a dajkák számát és szakképzettségét, - a nevelési év rendjét, - az óvodai csoportok számát, - a gyerekcsoportok létszámát A közzétételi kötelezettséget az óvoda honlapján, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen kell megtenni. II. 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI II.3.1. A működés rendje: A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart, két részből áll: - szeptember 1-től, május 31-ig az intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés: szorgalmi idő - június 1-től, augusztus 31-ig: nyári élet (összevontan). II.3.2. A nevelési év rendje és annak közzététele: A nevelési év helyi rendjét az intézményi munkaterv tartalmazza, mely többek között meghatározza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat. - A nevelőtestületi értekezletek időpontjait, - Az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontjait - A nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját, - A szünetek időpontját a fenntartói döntés alapján, - A nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az óvodapedagógusok az első hónapban ismertetik a gyermekekkel, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál, hirdető tábláin ki kell függeszteni. II.3.3. Az intézmény hivatalos nyitva tartása: Az intézmény hivatalos nyitva tartása: Rákóczi úti óvoda: Kállay úti óvoda: Nevelési évben 6 30 tól dajka tartózkodik az intézményben. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján, a fenntartó jóváhagyásával. II.3.4. Az intézmény munkarendje: Az intézmény 5 napos (hétfőtől, péntekig) 50 órás munkarenddel, nyitva tartással üzemel. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.

13 - Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. - A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé kezdeményezheti a nyitvatartási idő megváltoztatását. - A gyermekek fogadása óvodapedagógus jelenlétében történik. A gyermekek szakszerű felügyeletének megszervezéséről a nyitva tartás időtartama alatt az óvodavezető, illetve távolléte esetén az óvodavezető-helyettes gondoskodik. - A gyermekek napirendjét a csoport óvodapedagógusainak a csoportnaplóban kell rögzíteni. - Az intézmény, fejlesztő - nevelő feladatát elsősorban 8 00 órától, óráig látja el. A fejlesztő tevékenységek tartama napi 4 óra, amelynek érdekében a gyermekek 5 éves kortól (2014. szeptember 1. után 3 éves kortól) ezen idő alatt kötelesek az óvodában tartózkodni. Azt várjuk, hogy a gyermekek minden nap ig érkezzenek meg hozzánk, az 5. életévüket betöltött gyermekek pedig ig, mert bár rugalmas a napirendünk, ezen belül is vannak kötöttségeink. - Az intézmény egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthat, melyről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak. - A nevelés nélküli munkanap alatt (a törvény szerint évi 5 munkanap) a szülő kérése esetén a gyermekek részére ügyeletet kell biztosítani. - Az intézményvezető a fenntartó jóváhagyásával decemberben karácsony és új év közötti napokban szünetet rendelhet el, hogy a család együtt ünnepelhessen. - Az intézmény az őszi, tavaszi időszakban (iskolai szünet), illetve munkanap áthelyezés esetén az igények felmérése alapján, a fenntartó jóváhagyásával ügyeletet biztosít. - Az intézmény (vagy a székhelyen, vagy a telephelyen, illetve felváltott rendben) egész nyáron fogadja a gyermekeket. Augusztus utolsó két hetében teljesen zárva tart az intézmény a szükséges fertőtlenítési, nagytakarítási, előkészületi munkák elvégzése érdekében. Ezt a zárva tartási időt nagyobb felújítási, karbantartási munkák elvégzése esetén a fenntartó engedélyével megnövelheti az intézmény. Az intézmény nyitása, zárása épületenként a dajkák feladata. A konyha egységnél a nyitást, zárást az élelmezésvezető, illetve a szakácsok végzik. A székhely óvoda udvari épületének riasztása a dajkák, illetve az élelmezésvezető, a szakácsok feladata. A riasztási kódokat ismeri az óvodavezető és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló karbantartó is, akik szintén nyitni, zárni tudják az intézmény épületeit. A kulcsok használóiról nyilvántartást vezetünk. A tűz esetén riasztandókról, kulccsal rendelkezőkről egy nyilvántartást elhelyeztünk az óvoda épületein, illetve a hirdetőtáblán. II.3.5. A gyermekek felvétele, benntartózkodásának rendje, elhelyezésének megszüntetése és egyéb szabályok: A gyermekek óvodai felvétele: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető és a gyermek szobatiszta. Az óvodai átvételről, felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője helyhiány miatt elutasíthatja a további jelentkezőket.

14 Az óvodai beiratkozás rendje: Részletesen az óvoda Házirendjében van szabályozva. A gyermek napirendje: A csoportok napi és heti rendjét a Helyi Óvodai Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően, a gyermek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején alakítjuk ki a beszoktatási időre, majd a nevelési év többi idejére, amit rögzítenek az óvodapedagógusok a csoportnaplóban. Ezt az első szülői értekezleten ismertetjük a szülőkkel. A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek rugalmasan változnak. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok: Ilyen program a helyszíni foglalkozás, kirándulás, séta, bábszínház és múzeum-látogatás, kulturális és sport programok, iskolalátogatás stb. A szülők tájékoztatása: A szülők írásbeli engedélyének szabályozását a Házirend tartalmazza. A csoportok hirdetőtábláin keresztül, a kitűzött projekt keretében, és szóban kell a tájékoztatást megadni a szülők felé. Az óvodavezető tájékoztatása: A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt szóbeli tájékoztatást kell adni az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről. Az óvodavezetői engedélyezés feltételei: - 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvodapedagógus és egy dajka látja el, - a csoport felkészítésének megléte (pl.: hogyan kell biztonságosan közlekedni), A pedagógus kötelessége: A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása, valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel biztosítása. Az óvodában elkészült fényképek, felvételek elhelyezésének rendje az óvoda honlapján, illetve közösségi oldalán: Részletesen az óvoda Házirendjében van szabályozva. Az óvodába érkezés és távozás rendje: Az óvoda Házirendje tartalmazza a gyermekek óvodába érkezésének és távozásának rendjét, szabályait. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: Az óvoda Házirendje szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. Erről tájékoztatás található minden csoport hirdetőtábláján és az óvodai hirdetőtáblán is. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelésének rendje: Az óvodai jogviszonnyal rendelkező, nem kiemelt figyelmet igénylő gyermekek értékelésének, a szülők tájékoztatásának rendje megtalálható az óvoda Házirendjében. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (különleges bánásmódot igénylő: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, Halmozottan Hátrányos Helyzetű, kiemelten tehetséges gyermekek) értékelésének módja:

15 - Az óvoda saját kidolgozott gyermeki mérési értékelési rendszerén kívül a DIFER mérőeszközt a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek esetében használja. Bemeneti mérés 4 éves korban, kimeneti mérés az iskolába lépés előtt. - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének nyomon követését az óvoda mérési értékelési rendszerén felül, még az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus is vezeti a Habilitációs naplóban a törvényben leszabályozott módon. A habilitációs napló másolata, (az eredeti év közben a gyógypedagógusnál van, mivel a fejlesztés az általános iskola speciálisan kialakított fejlesztő szobájában történik meg) havi frissítéssel az óvodavezető irodájában megtalálható. Az eredeti napló a nevelési év lezárása után az óvodában lesz őrizve. - A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményében fejlesztőpedagógusi foglalkozást igénylő gyermekek egyéni fejlesztési tervét, fejlődésének eredményeit a fejlesztőpedagógus dokumentálja az előírt módon. A gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus félévente konzultál a gyermek óvodapedagógusaival, amiről a gyermekekre vonatkozólag feljegyzést készítenek. Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervében. - A logopédiai, gyógytestnevelés foglalkozásokra járó gyermekek fejlődési paramétereit a fejlesztést végző pedagógusok vezetik saját dokumentációs rendszerükben. - A kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztése, egyéni fejlesztési terve a Fejlődési Naplóban megtalálható. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok: Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség beálltához két feltételre van szükség: - meghatározott életkor elérésére, - továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétére, aminek alapelveit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (363/2012. (XII. 17) Kormányrendelet) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének igazolása, melyről az óvoda dönt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tanköteles életkort elérő gyermek esetében az óvoda feladata: - Az óvoda dönt és igazolja az Óvodai Szakvélemény dokumentumon, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, - Az óvoda dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről. Ennek a döntésnek az alátámasztása érdekében javasolja, hogy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő járuljon hozzá a Nevelési Tanácsadó vizsgálatához. - Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, azoknál a tanköteles életkort elérő gyermekeknél akik már az óvoda döntése alapján még egy évig maradtak az óvodában. Ezt a vizsgálatot a szülő is kezdeményezheti.

16 Tájékoztatni kell a tanköteles korú, de még továbbra is óvodai jogviszonyban maradó gyermekek szüleit, hogy Óvodai Szakvéleménnyel be kell íratkozni az általános iskolában a beiratkozási időpontban. A még óvodában maradó tanköteles korú gyermekek Óvodai Szakvéleményének egy példányát át kell adni a jegyzőnek. A gyermek óvodai elhelyezésének megszűnése: - A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján megszűnik - a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, - A gyermeket felvették az általános iskolába. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha - a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról, - az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban értesíteni kell. Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot, számára is meg kell küldeni. Az óvodai jogviszony megszűnésekor a gyermek adatait törölni kell az óvoda nyilvántartásából. (KIR) A gyermek étkeztetése, a térítési díjak befizetése, visszafizetése, egyéb fizetési kötelezettség: Az elfogadott Házirend szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. A gyermekek számára az étkezést a hatályos jogszabálynak megfelelően egy hónappal előre kell megtéríteni. A kitűzött napon túl az óvoda vezetőjének engedélyével a szülő indokolt esetben más napon is fizethet. Az óvodás gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan döntésben, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Óvodáztatási támogatás: A törvényi előírásoknak megfelelően jogosult szülők részére az óvodáztatási támogatást, az óvoda vezetőjének a jegyző által meghatározott időpontban a jegyző felé tett írásbeli tájékoztatása alapján (igazolt és igazolatlan hiányzások száma) folyósítja a Polgármesteri Hivatal. II.3.6. Az alkalmazottak benntartózkodási és munkarendje, egyéb szabályok: A vezetők benntartózkodási- munkarendje: Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az intézményben tartózkodni. Ezért az óvodavezető, vagy az óvodavezető-helyettes látják el az ügyeletes vezetői feladatokat. A vezetők heti 40 órát tartózkodnak az intézményben, ami tartalmazza a kötött munkaidőt, a vezetői teendőkre, valamint a felkészülésre fordított időt. Az óvodavezető kötetlen munkaidőben dolgozik, hivatalos munkarendjét az Éves Munkatervben található aktuális munkaidő beosztása tartalmazza. Az óvodavezető, vagy helyettese elérhető a székhelyóvodában: Földes, Rákóczi u. 11. sz. A közalkalmazottak benntartózkodási- munkarendje: Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak benntartózkodási,

17 munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. Minden alkalmazottnak a munkavégzés helyén kell tartózkodnia a munka ellátásához szükséges állapotban (rendezett, a munkaköréhez méltó és előírt megjelenéssel) a munkaidejének megkezdésekor a munkaidejének végéig. Az alkalmazottak munkaidő beosztását az aktuális Éves Munkaterv tartalmazza. A Munka Törvénykönyvében előírt pihenőidőről intézményünk dolgozói nyilatkoztak, hogy nem kívánják igénybe venni. ezen Nyilatkozat az SZMSZ 5. számú melléklete. A közalkalmazottak munkaköri leírását az óvodavezető készíti el, kikérve az érintettek véleményét. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkavédelmi felelős tartja. Az intézményi közalkalmazottak törvényes munkaideje heti 40 óra. Munkarendjük: a nevelő oktató munkát közvetlen segítők: - dajkák napi váltott műszakban dolgoznak. (nyitó záró) - az óvodatitkár állandó nappali műszakban dolgozik, (hatályos szeptember 1.) - gondozónő, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, óvodapszichológus (hatályos szeptember 1.) az egyéb foglalkoztatottak: - az élelmezésvezető állandó nappali műszakban dolgozik, - az óvoda konyhai dolgozói állandó nappali műszakban dolgoznak, Az óvodában időszakosan dolgozó közmunkások munkarendje: A közmunkások munkarendje folyamatosan változhat, amit aktuálisan szabályoz le az óvodavezető-helyettes, illetve az élelmezésvezető. Az óvodapedagógusok benntartózkodási- munkarendje: Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötött munkaidőből (heti 32 óra), ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokból áll az óvodában és/vagy az óvodán kívül: - A nevelő fejlesztő munkával, a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátása (felkészülési idő), - Továbbképzéseken való részt vétel, - Hospitálások, - Munkatervben meghatározott egyéb megbízatások (kirándulások, rendezvények megtartása, szülői értekezletek, fogadó órák) - Az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvoda nevelő fejlesztő munkájával összefüggő, írásban kapott megbízások (pl. IPR) - Egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása (TÁMOP) A munkabeosztások összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Az óvodapedagógusok két hetes váltott műszakban (délelőtt délután) dolgoznak. Indokolt esetben az óvodavezető engedélye alapján ettől eltérhet a munkarend. Az intézmény tisztségviselőinek órakedvezményei: Az intézmény vezetőjének, vezető helyettesének kötött munkaidejét a évi CXC. Köznevelési Törvény határozza meg. óvodavezető: augusztus 31-ig a Közoktatási Törvény hatályvesztéséig heti 6 óra, szeptember 1 után heti 10 óvodai foglalkozás

18 (egy óvodai foglalkozás 5-től, 35 perc, 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról) óvodavezető helyettes: augusztus 31-ig a Közoktatási Törvény hatályvesztéséig heti 24 óra, szeptember 1 után heti 24 óvodai foglalkozás munkaközösség vezető: heti 1 óra gyermekvédelmi felelős: heti 1 óra A Közalkalmazotti Tanács vezetőjének és tagjainak munkaidő kedvezményét a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell megállapítani. Az intézménnyel munkaviszonyban állók továbbképzése: Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben elsősorban azokat a dolgozókat támogatja, akiknek tanulmányai elősegítik az óvodai nevelőmunka fejlesztését Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk szellemében, vagy munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulási igényét, akár diploma, pedagógus szakvizsga megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján kell évente felülvizsgálni. Ennek aránya a munkáltató részéről maximálisan 80 % lehet. A továbbképzésben résztvevő személy, amennyiben támogatásban részesül és az intézmény tanulmányi szerződést köt. A továbbtanuló dolgozó köteles leadni a konzultációs időpontokat. A konzultációs és vizsganapokra járó oda-vissza út költségének megtérítését az intézményvezetője saját hatáskörében mérlegelheti a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében. Az útiköltség elszámolást a dolgozó 8 napon belül, de legkésőbb hó végén köteles megtenni. II.3.7. A munkaidő nyilvántartás vezetésének rendje: A munkaidő nyilvántartást (Jelenléti ívet) személyenként kell vezetni. A munkaidő nyilvántartást minden hónap végén kötelesek a dolgozók leadni a kezelésével munkaköri leírásában megbízott alkalmazottnak, aki az aktuális hónapra átadja az új jelenléti ívet. A Jelenléti ív tartalmazza a - nyilvántartási időszakot, - a naponként rögzített óvodai benntartózkodási idő kezdetét végét, - a napi kötelező óraszámot, - a kötelező óraszámon felüli, intézményben eltöltött időt (zöld színnel pl. IPR munka) - a közalkalmazott aláírását, A közalkalmazott feladata, hogy a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) vezetését pontosan, naprakészen vezesse. A hivatalos távollét miatt kieső órák elszámolásának rendje: Hivatalos távollétnek minősülnek amely alól az óvodavezető az óvodapedagógust az óvodai foglalkozások alól mentesíti az alábbiak: - A munkáltató által elrendelt továbbképzéseken való részt vétel

19 - Az nevelő oktató munkával összefüggő értekezleteken való részt vétel, - A gyermekek kísérése a munkáltató kirendelése alapján kulturális eseményekre, kirándulásokra, amennyiben ezek nevelési napokra esnek és időtartamuk legalább 4 munkaóra. A vezető-helyettes tesz javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. Az alapítványi bálok és egyéb rendezvények (falusi gyermeknap) lebonyolításában való aktív részt vételért 1 nap jutalom szabadság adható. II.3.8. Rendkívüli távolmaradó helyettesítési rendje: Minden alkalmazott a munkaideje kezdetére a munkavégzés helyszínén köteles tartózkodni a megfelelő megjelenéssel. Az esetleges akadályoztatás esetén, rendkívüli távolmaradásáról, annak okáról lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanap munkakezdése előtt 2 órával köteles jelezni közvetlen munkahelyi vezetőjének (aki a helyettesítéséről intézkedik). Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő alkalmazottak, az óvodatitkár, élelmezésvezető az óvodavezetőnek, szakácsok, konyhalány az élelmezésvezetőnek, majd az intézmény vezetőjének. A hiányzó dolgozó azonnali helyettesítése elsősorban a közvetlen munkatárs, váltótárs kötelessége és feladata. Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az óvodában tartja. A folyamatos helyettesítés rendjéről a vezető vagy helyettese intézkedik. II.3.9. Az intézmény ügyfélfogadása: Az ügyfélfogadás helye a székhelyóvoda: Földes, Rákóczi u. 11. sz. Az óvodavezető ügyfélfogadási rendje, ideje: Hétfő Péntek: ig Az élelmezésvezető ügyfélfogadási ideje az étkezési térítési díjak befizetése céljából: Minden hónapban, az aktuális hirdetésben kijelölt helyen és időben, amiről 10 munkanappal korábban értesítjük a szülőket. Az intézmény ügyfélfogadásának ideje, rendje nyilvános. II Az intézményben a telefon, fénymásoló, számítógép használata: Telefonhasználat: Az intézmény területén lévő telefont magáncélra csak térítés ellenében lehet használni abban az időszakban, amikor mindkét óvodapedagógus az óvodában tartózkodik és a gyermekek felügyelete ellátott. - Az ellenőrzés naprakész, hiszen a szolgáltató minden hónapban számlarészletezőt küld. - Az ellenőrzésért felelős: intézményvezető. - Szülők az óvodapedagógusokat gyermekeikkel kapcsolatos ügyekben az intézmény telefonján kereshetik meg. Mobiltelefon használata a csoportszobában, az óvoda folyosóján, a gyermekek között csak nagyon indokolt, kivételes esetben lehet. A fontos telefonálásokat megfelelő körülmények között, (gyermekek megfelelő felügyelete) lehetőség szerint a csoporton kívül intézhetik az alkalmazottak.

20 Fénymásolás: Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása engedélyezett. Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges, de a fénymásoláshoz szükséges papírról, a fénymásolót igénybevevőnek kell gondoskodnia. Számítógép használata Az óvodapedagógusok számára az óvodatitkári irodában telepített számítógép használata van biztosítva, amit csak a munkájukkal összefüggésben használhatnak. A vezetői irodában lévő laptopot miután a dolgozókra vonatkozó adatokat is tartalmazza csak az óvoda vezetője és helyettese használhatja. Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezettségnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Mt. hatályos szabályai az irányadók. Anyagi felelősség: A fejlesztő eszközök, a könyvek és folyóiratok csoportszobába vitelének az ideje legfeljebb egy hét. Az eszközök tárolási helyének, rendjének megtartása mindenkinek kötelező feladata. Az óvoda berendezéseit a vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősség vállalást. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhatja be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. ( Pl.: laptop, notebook, stb.) II Hirdetőtábla használata, reklámtevékenység az óvodában: A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy tehet ki hirdetményeket. Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy, vagy intézmény hirdetése az óvodavezető engedélyével helyezhető el a hirdetőtáblára. Politikai hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A vezető kötelessége a hirdetőtábla rendszeres ellenőrzése. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások A reklámtevékenység gazdasági tevékenységnek minősül. A tiltó és korlátózó rendelkezéseket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény részletesen felsorolja. Akkor folytatható reklámtevékenység az óvodában, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. Az iskola, közművelődési intézmények, más társintézmények hirdetményei előzetes egyeztetés után kerülhetnek ki az óvoda helyiségeiben,

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája alapító okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó Városi

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben