FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE"

Átírás

1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával, Házirendjével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására Készítette: Antós Gyuláné óvodavezető RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 27.

2 Tisztelt Képviselő Testület! Mellékelten csatolom a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, illetve HÁZIRENDJÉT, melyet a Szülői Munkaközösség Választmánya március 20-án véleményezett, illetve a nevelőtestület március 28- án 1/2013. számú határozatával elfogadott. A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25 (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, házirendjét..a nevelőtestület, az óvodaszék véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával és Házirendjével kapcsolatban egyetértési jogát gyakorolja. Földes, május 16. Tisztelettel: Antós Gyuláné óvodavezető Mellékletek: 1. Földesi Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezető és Működési Szabályzata 2. SZMSZ szervezeti ábra 3. Iratkezelési szabályzat 4. Óvodai közérdekű adatok szabályzata 5. Adatkezelési szabályzat 6. Házirend

3 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:

4 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I l. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA: 3 I.1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja: 3 I.1.2 Megalkotásának jogszabályi alapja: 3 I. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA: 4 I.2.1. Az SZMSZ időbeli hatálya: 4 I.2.2. Az SZMSZ személyi hatálya: 4 I.2.3. Az SZMSZ területi hatálya: 4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 4 II. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 4 II.1.1. Az intézmény neve: 4 II.1.2. Az intézmény jogállása: II.1.3. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 5 II. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMAI: 5 II.2.1. Alap- és egyéb feladatok: 5 II.2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: 6 II.2.3. Az intézmény jogosultságai: 6 II.2.4. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: 6 II.2.5. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága: 8 II.2.6. Különös közzétételi lista: 8 II. 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI: 9 II.3.1. A működés rendje: 9 II.3.2. A nevelési év rendje és annak közzététele: 9 II.3.3. Az intézmény hivatalos nyitva tartása: 9 II.3.4. Az intézmény munkarendje: 9 II.3.5. A gyermekek felvétele, benntartózkodásának rendje, elhelyezésének megszüntetése és egyéb szabályok: 10 II.3.6. Az alkalmazottak benntartózkodási és munkarendje, egyéb szabályok: 13 II.3.7. A munkaidő nyilvántartás vezetésének rendje: 15 II.3.8. Rendkívüli távolmaradó helyettesítési rendje: 15 II.3.9. Az intézmény ügyfélfogadása: 16 II Az intézményben a telefon, fénymásoló, számítógép használata: 16 II Hirdetőtábla használata, reklámtevékenység az óvodában 17 II Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel: 17 II Az alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos egyéb szabályok és a létesítmény használata: 18 II. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, VEZETŐSÉGE: 18 II.4.1. Az óvoda vezetősége, kapcsolattartási, helyettesítési rendje: 18 II.4.2. Az óvodavezető feladata, jogköre: 19 II.4.3. A nevelési oktatási intézményvezetői megbízás feltételei, rendje: 22 II.4.4. Az óvodavezető-helyettes feladata, jogköre: 22 II.4.5. Az óvodavezetői feladatok átruházása: 23 II.4.6. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladata: 23 II.4.7. Minőségügyi vezető: 23 II. 5. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATTARTÁSUK FORMÁI ÉS RENDJE: 24 II.5.1. Közalkalmazottak: 24 II.5.2. A nevelőtestület. A nevelőtestület működésére vonatkozó szabályok. A feladatkörébe tartozó ügyek átruházásának, a megbízott beszámolásának szabályozása. 24 II.5.3. A szakmai munkaközösség: 26 II.5.4. Az óvoda csoportjai: 27 II.5.5. A Közalkalmazotti Tanács: 27 II.5.6. A Szülői Munkaközösség: 27 II.5.7. A szülők tájékoztatási rendje, kapcsolattartás formái: 28 II. 6. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE: 29 II. 7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE: 30 II.7.1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja: 30 II.7.2. Az intézmény külső kapcsolatai: 30 II.7.3. Hitoktatás: 30

5 III. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ELLÁTÁSA ÉS RENDJE, EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOK 31 III.1. A gyermekek egészségügyi felügyelete: 31 III.2. A dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése: 31 IV. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 32 IV.1. A gyermek testi épségének megőrzése: IV.2. Gyermekbaleseteket követő eljárás rendje: 33 V. AZ INTÉZMÉNY GYERMEKVÉDELMI RENDSZERE 33 V.1. Gyermekvédelmi feladatok: 33 V.2. A gyermekvédelmi felelős feladatai: 34 V.3. Az óvodapedagógusok feladatai: 34 V.4. A nevelő munkát közvetlenül segítők feladatai: 34 VI. VII. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK REDJE, A HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 35 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ, TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES ELJÁRÁSOK 36 VIII. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, ALÁÍRÁSI JOGOK 36 VIII.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 36 VIII.2. A bélyegzők használata, kezelése: 36 VIII.3. A kiadmányozás rendje, aláírási jogkör: 37 IX. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK, ÉS AZOK KEZELÉSI RENDJE: 38 X. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI: 39 X.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 39 X.2. Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók díjazása: 39 X.3. Szociális juttatások: 41 XI. NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK FELÉ: 41 LEGITIMITÁCIÓS ZÁRADÉK 42 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 43 MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítése, struktúrája 2. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Iratkezelési szabályzata 3. számú melléklet: A Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata 4. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Adatkezelési szabályzata

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. l. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA I.1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja: hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, továbbá a működésére vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. I.1.2 Megalkotásának jogszabályi alapja: évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - 229/2012. (VIII.28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, évi CXXIV. Törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény módosításáról, - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - Az aktuális költségvetési törvény, - Az aktuális államháztartási rendelet, - Az önkormányzat aktuális költségvetési rendelete évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról, évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól, - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól, - 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi XCIII. Törvény A munkavédelemről, - 335/2005. (XII. 29.) Kormány Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,

7 I. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA I.2.1 Az SZMSZ időbeli hatálya: A /2013. határozatszámon elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző SZMSZ. Az SZMSZ módosítására a jogszabályváltozásnak megfelelően kerül sor. A módosítás az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács elnöke. I.2.2. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában (pl. vállalkozó karbantartó, közmunkások). A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). I.2.3. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére (székhely, telephely). Az óvoda által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. (élményszerző séták, kirándulások, Vojtina bábszínházi látogatások stb.) II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI II. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI II.1.1. Az intézmény neve: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Az intézmény címe: 4177 Földes, Rákóczi u. 11. OM azonosítója: Szakfeladat száma: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Típusa: Napközi otthonos óvoda Az intézmény székhelye: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 Földes, Rákóczi u. 11. Az intézmény telephelye: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 Földes, Kállay u. 25. Az intézmény címe: Az intézmény honlapja: II.1.2. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

8 Alapítói: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Földes, Karácsony Sándor tér 5. Fenntartó: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Földes, Karácsony Sándor tér 5. Felügyeleti szerv: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Alapítás éve: Alapító okirat száma: 186/2012. (XII. 19.) számú Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületi határozat. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Az Alapító Okirat szerint Engedélyezett pedagógus létszám: A mindenkori költségvetési rendelet szerint A közalkalmazottak összes létszáma: A mindenkori költségvetési rendelet szerint II.1.3. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolása Önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Földesi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír, valamint rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatok felett. A számviteli, bérfejlesztési, személyi jövedelemadó és TB. elszámolási feladatokat a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az alapító okiratot Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a 3/2008. (I. 11.) számú határozatával egészítette ki: Számlaszám: Raiffaisen Bank Készpénz kezelésért felelős: óvodavezető II. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMAI II.2.1. Alap- és egyéb feladatok: Az intézmény alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: Óvodai ellátás - A családi élet kiegészítőjeként megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését az életkori és egyéni adottságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. - Gondoskodik a gyermekek neveléséről, iskolai életmódra való felkészítésükről. Ellátja a gyermekvédelemből eredő feladatokat az életkori sajátosságoknak megfelelően. - Az iskolába lépés időpontjának megállapításához véleményezi a gyermek fejlettségét.

9 - Gondoskodik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálásáról. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek esélyegyenlőségét és felzárkóztatását (IPR) segítő óvodai fejlesztőprogram alkalmazása. - A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. - Főzőkonyhát üzemeltet, melyből ellátja az óvodai gyermekek étkeztetését. Az intézmény alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerint: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Az intézmény ténylegesen végzett fő tevékenysége a törzskönyvi kivonat TEÁOR 08 besorolása szerint: 8510 Iskolai előkészítő oktatás II.2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A költségvetés tervezésével kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a fenntartó által jóváhagyott költségvetési koncepció és az intézményi éves költségvetés összeállításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozásról szóló értesítő: a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a Földes Nagyközségi Óvoda éves költségvetése tartalmazza. II.2.3. Az intézmény jogosultságai: - Az óvodai szakvélemény kiállítása. - Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. - Befogadó nyilatkozat kiadás. II.2.4. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - az Alapító Okirat, - a Helyi Óvodai Pedagógiai Program, - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei - a Házirend - az Intézményi Minőségirányítási Program, Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a nevelési év Munkaterve (kiegészítve az éves beszámolóval, az intézményben működő szakmai Munkaközösség éves tervével, A gyermekvédelmi éves tervvel, a MIP éves tervével, illetve azok éves beszámolóival), - az óvodai fejlesztő program IPR éves terve, illetve munkacsoportjainak tervei amennyiben az ágazati irányítás a fejlesztő programot pályáztatja.

10 Az Alapító Okirat: Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény Alapító Okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség szerint módosítja. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program: A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő munka tartalmi, szakmai alapjait. A pedagógiai program megalkotásához az intézmény számára a évi CXC. Köznevelési Törvény 24.. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Tartalmát meghatározza a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról. Tartalmazza: - Az óvoda nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, - Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi rendjét. - Az óvoda nevelésének alapvető keretein belül az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, az egészséges életmód kialakítását, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelést, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztést és nevelést, - Az óvodai élet tevékenységformáit: Játék, Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás, A külső világ tevékeny megismerése, Munka jellegű tevékenységek, A tevékenységekben megvalósuló tanulás, - Az óvodapedagógusok feladatait a nevelőmunkával és dokumentálásával kapcsolatosan, - A fejlődés várható jellemzőit az óvodáskor végére. - Az óvoda hagyományos ünnepeit és egyéb rendezvényeit, - A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket, - A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységeket, - A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, - A gyermek esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket, - A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, - A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, Az éves munkaterv: Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, a fenntartó, a szülői szervezet véleménye alapján az óvodavezető készíti el, véleményezés után a nevelési évet nyitó értekezleten a nevelőtestület fogad el. A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet nyilvánossá kell tenni. Az éves nevelési terv tartalmazza: - a helyzetképet; - a pedagógiai munka hangsúlyos területeit; - a programtervet, mely az alábbi pontokra terjed ki:

11 a Helyi Óvodai Pedagógiai Program nevelési évre lebontott feladataira, a minőségfejlesztés feladataira, a humán erőforrások fejlesztésének feladataira (beiskolázási terv) a felelősök feladataira, az ünnepek, programok időterveire, a kapcsolattartási formákra, programokra, nyílt napok tervezett időpontjára a szakmai programokra, a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek jellegére, idejére, a tárgyi erőforrások fejlesztési feladataira, az ellenőrzés, értékelés ütemezésére, a nevelési év rendjére, a vezető és az alkalmazottak munkabeosztására, fogadó órájára, az óvodai szünetek időpontjaira, a nevelés nélküli munkanapok időpontjára, felhasználására, a vezetők helyettesítésének rendjére. Házirend: Tartalmazza azon információkat, belső szabályokat, melyek érdemi módon segítik az óvoda és a család együttműködését, valamint lehetővé teszi a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak számára jogaik érvényesítését, kötelességeik teljesítését. Az óvodába felvett gyermekek szülei a Házirend egy rövidített példányát kötelezően megkapják. Továbbképzési program: Tartalmazza: - a pedagógusok kötelező továbbképzésének elveit, szempontjait, - a továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, rangsorolási szempontokat, - a továbbképzés finanszírozásának elvi szempontjait. Az intézmény vezetője a továbbképzési program szabályai alapján készíti el nevelési évenként a beiskolázási tervet, amely az éves Munkaterv része. II.2.5. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága: Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Helyi Pedagógiai Programját, Éves munkatervét hozzáférhetővé kell tenni, ennek módjai: - az óvoda honlapján. - nyomtatott formában az intézmény vezetői irodájában, melyekről igény szerint fogadó órán, egyedi megbeszélés alapján tájékoztatást ad. Az óvoda Házirendjét hozzáférhetővé kell tenni: - az óvoda honlapján, - nyomtatott formában épületenként, - valamennyi új gyermek szülője részére nyomtatott formában egy rövidített változatot át kell adni, melynek átvételét dokumentálni kell, Dokumentumok kiadásának szabályai: Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok, stb.) kiadása csak az intézményvezető engedélyével történhet. Az intézményen belül az intézményi dokumentumokba (Helyi Óvodai Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) az intézmény dolgozói, illetve a szülők munkaidőben bármikor betekintést nyerhetnek az óvodavezetői irodában.

12 II.2.6. Különös közzétételi lista: Az óvoda honlapján kötelezően, minden nevelési év kezdetekor a statisztikai jelentés időpontjában minden év október 15-ig az alábbi intézményi adatokat kell közzétenni: - az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, - a dajkák számát és szakképzettségét, - a nevelési év rendjét, - az óvodai csoportok számát, - a gyerekcsoportok létszámát A közzétételi kötelezettséget az óvoda honlapján, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen kell megtenni. II. 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI II.3.1. A működés rendje: A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart, két részből áll: - szeptember 1-től, május 31-ig az intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés: szorgalmi idő - június 1-től, augusztus 31-ig: nyári élet (összevontan). II.3.2. A nevelési év rendje és annak közzététele: A nevelési év helyi rendjét az intézményi munkaterv tartalmazza, mely többek között meghatározza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat. - A nevelőtestületi értekezletek időpontjait, - Az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontjait - A nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját, - A szünetek időpontját a fenntartói döntés alapján, - A nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az óvodapedagógusok az első hónapban ismertetik a gyermekekkel, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál, hirdető tábláin ki kell függeszteni. II.3.3. Az intézmény hivatalos nyitva tartása: Az intézmény hivatalos nyitva tartása: Rákóczi úti óvoda: Kállay úti óvoda: Nevelési évben 6 30 tól dajka tartózkodik az intézményben. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján, a fenntartó jóváhagyásával. II.3.4. Az intézmény munkarendje: Az intézmény 5 napos (hétfőtől, péntekig) 50 órás munkarenddel, nyitva tartással üzemel. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.

13 - Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. - A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé kezdeményezheti a nyitvatartási idő megváltoztatását. - A gyermekek fogadása óvodapedagógus jelenlétében történik. A gyermekek szakszerű felügyeletének megszervezéséről a nyitva tartás időtartama alatt az óvodavezető, illetve távolléte esetén az óvodavezető-helyettes gondoskodik. - A gyermekek napirendjét a csoport óvodapedagógusainak a csoportnaplóban kell rögzíteni. - Az intézmény, fejlesztő - nevelő feladatát elsősorban 8 00 órától, óráig látja el. A fejlesztő tevékenységek tartama napi 4 óra, amelynek érdekében a gyermekek 5 éves kortól (2014. szeptember 1. után 3 éves kortól) ezen idő alatt kötelesek az óvodában tartózkodni. Azt várjuk, hogy a gyermekek minden nap ig érkezzenek meg hozzánk, az 5. életévüket betöltött gyermekek pedig ig, mert bár rugalmas a napirendünk, ezen belül is vannak kötöttségeink. - Az intézmény egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthat, melyről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak. - A nevelés nélküli munkanap alatt (a törvény szerint évi 5 munkanap) a szülő kérése esetén a gyermekek részére ügyeletet kell biztosítani. - Az intézményvezető a fenntartó jóváhagyásával decemberben karácsony és új év közötti napokban szünetet rendelhet el, hogy a család együtt ünnepelhessen. - Az intézmény az őszi, tavaszi időszakban (iskolai szünet), illetve munkanap áthelyezés esetén az igények felmérése alapján, a fenntartó jóváhagyásával ügyeletet biztosít. - Az intézmény (vagy a székhelyen, vagy a telephelyen, illetve felváltott rendben) egész nyáron fogadja a gyermekeket. Augusztus utolsó két hetében teljesen zárva tart az intézmény a szükséges fertőtlenítési, nagytakarítási, előkészületi munkák elvégzése érdekében. Ezt a zárva tartási időt nagyobb felújítási, karbantartási munkák elvégzése esetén a fenntartó engedélyével megnövelheti az intézmény. Az intézmény nyitása, zárása épületenként a dajkák feladata. A konyha egységnél a nyitást, zárást az élelmezésvezető, illetve a szakácsok végzik. A székhely óvoda udvari épületének riasztása a dajkák, illetve az élelmezésvezető, a szakácsok feladata. A riasztási kódokat ismeri az óvodavezető és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló karbantartó is, akik szintén nyitni, zárni tudják az intézmény épületeit. A kulcsok használóiról nyilvántartást vezetünk. A tűz esetén riasztandókról, kulccsal rendelkezőkről egy nyilvántartást elhelyeztünk az óvoda épületein, illetve a hirdetőtáblán. II.3.5. A gyermekek felvétele, benntartózkodásának rendje, elhelyezésének megszüntetése és egyéb szabályok: A gyermekek óvodai felvétele: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető és a gyermek szobatiszta. Az óvodai átvételről, felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője helyhiány miatt elutasíthatja a további jelentkezőket.

14 Az óvodai beiratkozás rendje: Részletesen az óvoda Házirendjében van szabályozva. A gyermek napirendje: A csoportok napi és heti rendjét a Helyi Óvodai Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően, a gyermek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején alakítjuk ki a beszoktatási időre, majd a nevelési év többi idejére, amit rögzítenek az óvodapedagógusok a csoportnaplóban. Ezt az első szülői értekezleten ismertetjük a szülőkkel. A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek rugalmasan változnak. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok: Ilyen program a helyszíni foglalkozás, kirándulás, séta, bábszínház és múzeum-látogatás, kulturális és sport programok, iskolalátogatás stb. A szülők tájékoztatása: A szülők írásbeli engedélyének szabályozását a Házirend tartalmazza. A csoportok hirdetőtábláin keresztül, a kitűzött projekt keretében, és szóban kell a tájékoztatást megadni a szülők felé. Az óvodavezető tájékoztatása: A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt szóbeli tájékoztatást kell adni az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről. Az óvodavezetői engedélyezés feltételei: - 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvodapedagógus és egy dajka látja el, - a csoport felkészítésének megléte (pl.: hogyan kell biztonságosan közlekedni), A pedagógus kötelessége: A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása, valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel biztosítása. Az óvodában elkészült fényképek, felvételek elhelyezésének rendje az óvoda honlapján, illetve közösségi oldalán: Részletesen az óvoda Házirendjében van szabályozva. Az óvodába érkezés és távozás rendje: Az óvoda Házirendje tartalmazza a gyermekek óvodába érkezésének és távozásának rendjét, szabályait. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: Az óvoda Házirendje szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. Erről tájékoztatás található minden csoport hirdetőtábláján és az óvodai hirdetőtáblán is. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelésének rendje: Az óvodai jogviszonnyal rendelkező, nem kiemelt figyelmet igénylő gyermekek értékelésének, a szülők tájékoztatásának rendje megtalálható az óvoda Házirendjében. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (különleges bánásmódot igénylő: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, Halmozottan Hátrányos Helyzetű, kiemelten tehetséges gyermekek) értékelésének módja:

15 - Az óvoda saját kidolgozott gyermeki mérési értékelési rendszerén kívül a DIFER mérőeszközt a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek esetében használja. Bemeneti mérés 4 éves korban, kimeneti mérés az iskolába lépés előtt. - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének nyomon követését az óvoda mérési értékelési rendszerén felül, még az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus is vezeti a Habilitációs naplóban a törvényben leszabályozott módon. A habilitációs napló másolata, (az eredeti év közben a gyógypedagógusnál van, mivel a fejlesztés az általános iskola speciálisan kialakított fejlesztő szobájában történik meg) havi frissítéssel az óvodavezető irodájában megtalálható. Az eredeti napló a nevelési év lezárása után az óvodában lesz őrizve. - A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményében fejlesztőpedagógusi foglalkozást igénylő gyermekek egyéni fejlesztési tervét, fejlődésének eredményeit a fejlesztőpedagógus dokumentálja az előírt módon. A gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus félévente konzultál a gyermek óvodapedagógusaival, amiről a gyermekekre vonatkozólag feljegyzést készítenek. Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervében. - A logopédiai, gyógytestnevelés foglalkozásokra járó gyermekek fejlődési paramétereit a fejlesztést végző pedagógusok vezetik saját dokumentációs rendszerükben. - A kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztése, egyéni fejlesztési terve a Fejlődési Naplóban megtalálható. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok: Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség beálltához két feltételre van szükség: - meghatározott életkor elérésére, - továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétére, aminek alapelveit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (363/2012. (XII. 17) Kormányrendelet) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének igazolása, melyről az óvoda dönt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tanköteles életkort elérő gyermek esetében az óvoda feladata: - Az óvoda dönt és igazolja az Óvodai Szakvélemény dokumentumon, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, - Az óvoda dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről. Ennek a döntésnek az alátámasztása érdekében javasolja, hogy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő járuljon hozzá a Nevelési Tanácsadó vizsgálatához. - Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, azoknál a tanköteles életkort elérő gyermekeknél akik már az óvoda döntése alapján még egy évig maradtak az óvodában. Ezt a vizsgálatot a szülő is kezdeményezheti.

16 Tájékoztatni kell a tanköteles korú, de még továbbra is óvodai jogviszonyban maradó gyermekek szüleit, hogy Óvodai Szakvéleménnyel be kell íratkozni az általános iskolában a beiratkozási időpontban. A még óvodában maradó tanköteles korú gyermekek Óvodai Szakvéleményének egy példányát át kell adni a jegyzőnek. A gyermek óvodai elhelyezésének megszűnése: - A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján megszűnik - a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, - A gyermeket felvették az általános iskolába. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha - a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról, - az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban értesíteni kell. Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot, számára is meg kell küldeni. Az óvodai jogviszony megszűnésekor a gyermek adatait törölni kell az óvoda nyilvántartásából. (KIR) A gyermek étkeztetése, a térítési díjak befizetése, visszafizetése, egyéb fizetési kötelezettség: Az elfogadott Házirend szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. A gyermekek számára az étkezést a hatályos jogszabálynak megfelelően egy hónappal előre kell megtéríteni. A kitűzött napon túl az óvoda vezetőjének engedélyével a szülő indokolt esetben más napon is fizethet. Az óvodás gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan döntésben, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Óvodáztatási támogatás: A törvényi előírásoknak megfelelően jogosult szülők részére az óvodáztatási támogatást, az óvoda vezetőjének a jegyző által meghatározott időpontban a jegyző felé tett írásbeli tájékoztatása alapján (igazolt és igazolatlan hiányzások száma) folyósítja a Polgármesteri Hivatal. II.3.6. Az alkalmazottak benntartózkodási és munkarendje, egyéb szabályok: A vezetők benntartózkodási- munkarendje: Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az intézményben tartózkodni. Ezért az óvodavezető, vagy az óvodavezető-helyettes látják el az ügyeletes vezetői feladatokat. A vezetők heti 40 órát tartózkodnak az intézményben, ami tartalmazza a kötött munkaidőt, a vezetői teendőkre, valamint a felkészülésre fordított időt. Az óvodavezető kötetlen munkaidőben dolgozik, hivatalos munkarendjét az Éves Munkatervben található aktuális munkaidő beosztása tartalmazza. Az óvodavezető, vagy helyettese elérhető a székhelyóvodában: Földes, Rákóczi u. 11. sz. A közalkalmazottak benntartózkodási- munkarendje: Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak benntartózkodási,

17 munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. Minden alkalmazottnak a munkavégzés helyén kell tartózkodnia a munka ellátásához szükséges állapotban (rendezett, a munkaköréhez méltó és előírt megjelenéssel) a munkaidejének megkezdésekor a munkaidejének végéig. Az alkalmazottak munkaidő beosztását az aktuális Éves Munkaterv tartalmazza. A Munka Törvénykönyvében előírt pihenőidőről intézményünk dolgozói nyilatkoztak, hogy nem kívánják igénybe venni. ezen Nyilatkozat az SZMSZ 5. számú melléklete. A közalkalmazottak munkaköri leírását az óvodavezető készíti el, kikérve az érintettek véleményét. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkavédelmi felelős tartja. Az intézményi közalkalmazottak törvényes munkaideje heti 40 óra. Munkarendjük: a nevelő oktató munkát közvetlen segítők: - dajkák napi váltott műszakban dolgoznak. (nyitó záró) - az óvodatitkár állandó nappali műszakban dolgozik, (hatályos szeptember 1.) - gondozónő, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, óvodapszichológus (hatályos szeptember 1.) az egyéb foglalkoztatottak: - az élelmezésvezető állandó nappali műszakban dolgozik, - az óvoda konyhai dolgozói állandó nappali műszakban dolgoznak, Az óvodában időszakosan dolgozó közmunkások munkarendje: A közmunkások munkarendje folyamatosan változhat, amit aktuálisan szabályoz le az óvodavezető-helyettes, illetve az élelmezésvezető. Az óvodapedagógusok benntartózkodási- munkarendje: Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötött munkaidőből (heti 32 óra), ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokból áll az óvodában és/vagy az óvodán kívül: - A nevelő fejlesztő munkával, a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátása (felkészülési idő), - Továbbképzéseken való részt vétel, - Hospitálások, - Munkatervben meghatározott egyéb megbízatások (kirándulások, rendezvények megtartása, szülői értekezletek, fogadó órák) - Az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvoda nevelő fejlesztő munkájával összefüggő, írásban kapott megbízások (pl. IPR) - Egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása (TÁMOP) A munkabeosztások összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Az óvodapedagógusok két hetes váltott műszakban (délelőtt délután) dolgoznak. Indokolt esetben az óvodavezető engedélye alapján ettől eltérhet a munkarend. Az intézmény tisztségviselőinek órakedvezményei: Az intézmény vezetőjének, vezető helyettesének kötött munkaidejét a évi CXC. Köznevelési Törvény határozza meg. óvodavezető: augusztus 31-ig a Közoktatási Törvény hatályvesztéséig heti 6 óra, szeptember 1 után heti 10 óvodai foglalkozás

18 (egy óvodai foglalkozás 5-től, 35 perc, 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról) óvodavezető helyettes: augusztus 31-ig a Közoktatási Törvény hatályvesztéséig heti 24 óra, szeptember 1 után heti 24 óvodai foglalkozás munkaközösség vezető: heti 1 óra gyermekvédelmi felelős: heti 1 óra A Közalkalmazotti Tanács vezetőjének és tagjainak munkaidő kedvezményét a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell megállapítani. Az intézménnyel munkaviszonyban állók továbbképzése: Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben elsősorban azokat a dolgozókat támogatja, akiknek tanulmányai elősegítik az óvodai nevelőmunka fejlesztését Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk szellemében, vagy munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulási igényét, akár diploma, pedagógus szakvizsga megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján kell évente felülvizsgálni. Ennek aránya a munkáltató részéről maximálisan 80 % lehet. A továbbképzésben résztvevő személy, amennyiben támogatásban részesül és az intézmény tanulmányi szerződést köt. A továbbtanuló dolgozó köteles leadni a konzultációs időpontokat. A konzultációs és vizsganapokra járó oda-vissza út költségének megtérítését az intézményvezetője saját hatáskörében mérlegelheti a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében. Az útiköltség elszámolást a dolgozó 8 napon belül, de legkésőbb hó végén köteles megtenni. II.3.7. A munkaidő nyilvántartás vezetésének rendje: A munkaidő nyilvántartást (Jelenléti ívet) személyenként kell vezetni. A munkaidő nyilvántartást minden hónap végén kötelesek a dolgozók leadni a kezelésével munkaköri leírásában megbízott alkalmazottnak, aki az aktuális hónapra átadja az új jelenléti ívet. A Jelenléti ív tartalmazza a - nyilvántartási időszakot, - a naponként rögzített óvodai benntartózkodási idő kezdetét végét, - a napi kötelező óraszámot, - a kötelező óraszámon felüli, intézményben eltöltött időt (zöld színnel pl. IPR munka) - a közalkalmazott aláírását, A közalkalmazott feladata, hogy a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) vezetését pontosan, naprakészen vezesse. A hivatalos távollét miatt kieső órák elszámolásának rendje: Hivatalos távollétnek minősülnek amely alól az óvodavezető az óvodapedagógust az óvodai foglalkozások alól mentesíti az alábbiak: - A munkáltató által elrendelt továbbképzéseken való részt vétel

19 - Az nevelő oktató munkával összefüggő értekezleteken való részt vétel, - A gyermekek kísérése a munkáltató kirendelése alapján kulturális eseményekre, kirándulásokra, amennyiben ezek nevelési napokra esnek és időtartamuk legalább 4 munkaóra. A vezető-helyettes tesz javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. Az alapítványi bálok és egyéb rendezvények (falusi gyermeknap) lebonyolításában való aktív részt vételért 1 nap jutalom szabadság adható. II.3.8. Rendkívüli távolmaradó helyettesítési rendje: Minden alkalmazott a munkaideje kezdetére a munkavégzés helyszínén köteles tartózkodni a megfelelő megjelenéssel. Az esetleges akadályoztatás esetén, rendkívüli távolmaradásáról, annak okáról lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanap munkakezdése előtt 2 órával köteles jelezni közvetlen munkahelyi vezetőjének (aki a helyettesítéséről intézkedik). Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő alkalmazottak, az óvodatitkár, élelmezésvezető az óvodavezetőnek, szakácsok, konyhalány az élelmezésvezetőnek, majd az intézmény vezetőjének. A hiányzó dolgozó azonnali helyettesítése elsősorban a közvetlen munkatárs, váltótárs kötelessége és feladata. Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az óvodában tartja. A folyamatos helyettesítés rendjéről a vezető vagy helyettese intézkedik. II.3.9. Az intézmény ügyfélfogadása: Az ügyfélfogadás helye a székhelyóvoda: Földes, Rákóczi u. 11. sz. Az óvodavezető ügyfélfogadási rendje, ideje: Hétfő Péntek: ig Az élelmezésvezető ügyfélfogadási ideje az étkezési térítési díjak befizetése céljából: Minden hónapban, az aktuális hirdetésben kijelölt helyen és időben, amiről 10 munkanappal korábban értesítjük a szülőket. Az intézmény ügyfélfogadásának ideje, rendje nyilvános. II Az intézményben a telefon, fénymásoló, számítógép használata: Telefonhasználat: Az intézmény területén lévő telefont magáncélra csak térítés ellenében lehet használni abban az időszakban, amikor mindkét óvodapedagógus az óvodában tartózkodik és a gyermekek felügyelete ellátott. - Az ellenőrzés naprakész, hiszen a szolgáltató minden hónapban számlarészletezőt küld. - Az ellenőrzésért felelős: intézményvezető. - Szülők az óvodapedagógusokat gyermekeikkel kapcsolatos ügyekben az intézmény telefonján kereshetik meg. Mobiltelefon használata a csoportszobában, az óvoda folyosóján, a gyermekek között csak nagyon indokolt, kivételes esetben lehet. A fontos telefonálásokat megfelelő körülmények között, (gyermekek megfelelő felügyelete) lehetőség szerint a csoporton kívül intézhetik az alkalmazottak.

20 Fénymásolás: Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása engedélyezett. Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges, de a fénymásoláshoz szükséges papírról, a fénymásolót igénybevevőnek kell gondoskodnia. Számítógép használata Az óvodapedagógusok számára az óvodatitkári irodában telepített számítógép használata van biztosítva, amit csak a munkájukkal összefüggésben használhatnak. A vezetői irodában lévő laptopot miután a dolgozókra vonatkozó adatokat is tartalmazza csak az óvoda vezetője és helyettese használhatja. Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezettségnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Mt. hatályos szabályai az irányadók. Anyagi felelősség: A fejlesztő eszközök, a könyvek és folyóiratok csoportszobába vitelének az ideje legfeljebb egy hét. Az eszközök tárolási helyének, rendjének megtartása mindenkinek kötelező feladata. Az óvoda berendezéseit a vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősség vállalást. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhatja be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. ( Pl.: laptop, notebook, stb.) II Hirdetőtábla használata, reklámtevékenység az óvodában: A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy tehet ki hirdetményeket. Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy, vagy intézmény hirdetése az óvodavezető engedélyével helyezhető el a hirdetőtáblára. Politikai hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A vezető kötelessége a hirdetőtábla rendszeres ellenőrzése. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások A reklámtevékenység gazdasági tevékenységnek minősül. A tiltó és korlátózó rendelkezéseket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény részletesen felsorolja. Akkor folytatható reklámtevékenység az óvodában, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. Az iskola, közművelődési intézmények, más társintézmények hirdetményei előzetes egyeztetés után kerülhetnek ki az óvoda helyiségeiben,

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 5537 Zsadány, Béke út 56. zsadanyovi@freemail. OM:201 770. Szervezeti Működési Szabályzat

Zsadány Község Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 5537 Zsadány, Béke út 56. zsadanyovi@freemail. OM:201 770. Szervezeti Működési Szabályzat Zsadány Község Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 557 Zsadány, Béke út 56. zsadanyovi@freemail. OM:201 770 Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A Napközi Otthonos

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E.

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. Rédics Község Önkormányzata képviselő-testülete, Baglad Község Önkormányzata képviselő-testülete,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben