FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE"

Átírás

1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával, Házirendjével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására Készítette: Antós Gyuláné óvodavezető RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 27.

2 Tisztelt Képviselő Testület! Mellékelten csatolom a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, illetve HÁZIRENDJÉT, melyet a Szülői Munkaközösség Választmánya március 20-án véleményezett, illetve a nevelőtestület március 28- án 1/2013. számú határozatával elfogadott. A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25 (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, házirendjét..a nevelőtestület, az óvodaszék véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával és Házirendjével kapcsolatban egyetértési jogát gyakorolja. Földes, május 16. Tisztelettel: Antós Gyuláné óvodavezető Mellékletek: 1. Földesi Községi Napközi Otthonos Óvoda Szervezető és Működési Szabályzata 2. SZMSZ szervezeti ábra 3. Iratkezelési szabályzat 4. Óvodai közérdekű adatok szabályzata 5. Adatkezelési szabályzat 6. Házirend

3 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:

4 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 I l. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA: 3 I.1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja: 3 I.1.2 Megalkotásának jogszabályi alapja: 3 I. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA: 4 I.2.1. Az SZMSZ időbeli hatálya: 4 I.2.2. Az SZMSZ személyi hatálya: 4 I.2.3. Az SZMSZ területi hatálya: 4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 4 II. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 4 II.1.1. Az intézmény neve: 4 II.1.2. Az intézmény jogállása: II.1.3. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 5 II. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMAI: 5 II.2.1. Alap- és egyéb feladatok: 5 II.2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: 6 II.2.3. Az intézmény jogosultságai: 6 II.2.4. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: 6 II.2.5. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága: 8 II.2.6. Különös közzétételi lista: 8 II. 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI: 9 II.3.1. A működés rendje: 9 II.3.2. A nevelési év rendje és annak közzététele: 9 II.3.3. Az intézmény hivatalos nyitva tartása: 9 II.3.4. Az intézmény munkarendje: 9 II.3.5. A gyermekek felvétele, benntartózkodásának rendje, elhelyezésének megszüntetése és egyéb szabályok: 10 II.3.6. Az alkalmazottak benntartózkodási és munkarendje, egyéb szabályok: 13 II.3.7. A munkaidő nyilvántartás vezetésének rendje: 15 II.3.8. Rendkívüli távolmaradó helyettesítési rendje: 15 II.3.9. Az intézmény ügyfélfogadása: 16 II Az intézményben a telefon, fénymásoló, számítógép használata: 16 II Hirdetőtábla használata, reklámtevékenység az óvodában 17 II Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel: 17 II Az alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos egyéb szabályok és a létesítmény használata: 18 II. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE, VEZETŐSÉGE: 18 II.4.1. Az óvoda vezetősége, kapcsolattartási, helyettesítési rendje: 18 II.4.2. Az óvodavezető feladata, jogköre: 19 II.4.3. A nevelési oktatási intézményvezetői megbízás feltételei, rendje: 22 II.4.4. Az óvodavezető-helyettes feladata, jogköre: 22 II.4.5. Az óvodavezetői feladatok átruházása: 23 II.4.6. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladata: 23 II.4.7. Minőségügyi vezető: 23 II. 5. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATTARTÁSUK FORMÁI ÉS RENDJE: 24 II.5.1. Közalkalmazottak: 24 II.5.2. A nevelőtestület. A nevelőtestület működésére vonatkozó szabályok. A feladatkörébe tartozó ügyek átruházásának, a megbízott beszámolásának szabályozása. 24 II.5.3. A szakmai munkaközösség: 26 II.5.4. Az óvoda csoportjai: 27 II.5.5. A Közalkalmazotti Tanács: 27 II.5.6. A Szülői Munkaközösség: 27 II.5.7. A szülők tájékoztatási rendje, kapcsolattartás formái: 28 II. 6. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE: 29 II. 7. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE: 30 II.7.1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja: 30 II.7.2. Az intézmény külső kapcsolatai: 30 II.7.3. Hitoktatás: 30

5 III. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ELLÁTÁSA ÉS RENDJE, EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOK 31 III.1. A gyermekek egészségügyi felügyelete: 31 III.2. A dolgozók rendszeres egészségügyi ellenőrzése: 31 IV. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 32 IV.1. A gyermek testi épségének megőrzése: IV.2. Gyermekbaleseteket követő eljárás rendje: 33 V. AZ INTÉZMÉNY GYERMEKVÉDELMI RENDSZERE 33 V.1. Gyermekvédelmi feladatok: 33 V.2. A gyermekvédelmi felelős feladatai: 34 V.3. Az óvodapedagógusok feladatai: 34 V.4. A nevelő munkát közvetlenül segítők feladatai: 34 VI. VII. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK REDJE, A HAGYOMÁNYÁPOLÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 35 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ, TŰZ ESETÉN SZÜKSÉGES ELJÁRÁSOK 36 VIII. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, ALÁÍRÁSI JOGOK 36 VIII.1. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 36 VIII.2. A bélyegzők használata, kezelése: 36 VIII.3. A kiadmányozás rendje, aláírási jogkör: 37 IX. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK, ÉS AZOK KEZELÉSI RENDJE: 38 X. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI: 39 X.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 39 X.2. Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók díjazása: 39 X.3. Szociális juttatások: 41 XI. NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK FELÉ: 41 LEGITIMITÁCIÓS ZÁRADÉK 42 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 43 MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítése, struktúrája 2. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Iratkezelési szabályzata 3. számú melléklet: A Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata 4. számú melléklet: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Adatkezelési szabályzata

6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. l. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA I.1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja: hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, továbbá a működésére vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A köznevelésről szóló évi CXC. Törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. I.1.2 Megalkotásának jogszabályi alapja: évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - 229/2012. (VIII.28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, évi CXXIV. Törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény módosításáról, - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - Az aktuális költségvetési törvény, - Az aktuális államháztartási rendelet, - Az önkormányzat aktuális költségvetési rendelete évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról, évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól, - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól, - 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi XCIII. Törvény A munkavédelemről, - 335/2005. (XII. 29.) Kormány Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,

7 I. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA I.2.1 Az SZMSZ időbeli hatálya: A /2013. határozatszámon elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző SZMSZ. Az SZMSZ módosítására a jogszabályváltozásnak megfelelően kerül sor. A módosítás az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács elnöke. I.2.2. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában (pl. vállalkozó karbantartó, közmunkások). A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). I.2.3. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére (székhely, telephely). Az óvoda által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. (élményszerző séták, kirándulások, Vojtina bábszínházi látogatások stb.) II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI II. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI II.1.1. Az intézmény neve: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Az intézmény címe: 4177 Földes, Rákóczi u. 11. OM azonosítója: Szakfeladat száma: Törzskönyvi azonosító száma: Adószáma: Típusa: Napközi otthonos óvoda Az intézmény székhelye: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 Földes, Rákóczi u. 11. Az intézmény telephelye: FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 4177 Földes, Kállay u. 25. Az intézmény címe: Az intézmény honlapja: II.1.2. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy

8 Alapítói: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Földes, Karácsony Sándor tér 5. Fenntartó: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Földes, Karácsony Sándor tér 5. Felügyeleti szerv: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - Testülete Alapítás éve: Alapító okirat száma: 186/2012. (XII. 19.) számú Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületi határozat. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: Az Alapító Okirat szerint Engedélyezett pedagógus létszám: A mindenkori költségvetési rendelet szerint A közalkalmazottak összes létszáma: A mindenkori költségvetési rendelet szerint II.1.3. A gazdálkodási jogkör szerinti besorolása Önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Földesi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír, valamint rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatok felett. A számviteli, bérfejlesztési, személyi jövedelemadó és TB. elszámolási feladatokat a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az alapító okiratot Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a 3/2008. (I. 11.) számú határozatával egészítette ki: Számlaszám: Raiffaisen Bank Készpénz kezelésért felelős: óvodavezető II. 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMAI II.2.1. Alap- és egyéb feladatok: Az intézmény alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: Óvodai ellátás - A családi élet kiegészítőjeként megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését az életkori és egyéni adottságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. - Gondoskodik a gyermekek neveléséről, iskolai életmódra való felkészítésükről. Ellátja a gyermekvédelemből eredő feladatokat az életkori sajátosságoknak megfelelően. - Az iskolába lépés időpontjának megállapításához véleményezi a gyermek fejlettségét.

9 - Gondoskodik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálásáról. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek esélyegyenlőségét és felzárkóztatását (IPR) segítő óvodai fejlesztőprogram alkalmazása. - A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. - Főzőkonyhát üzemeltet, melyből ellátja az óvodai gyermekek étkeztetését. Az intézmény alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerint: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Az intézmény ténylegesen végzett fő tevékenysége a törzskönyvi kivonat TEÁOR 08 besorolása szerint: 8510 Iskolai előkészítő oktatás II.2.2. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A költségvetés tervezésével kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a fenntartó által jóváhagyott költségvetési koncepció és az intézményi éves költségvetés összeállításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozásról szóló értesítő: a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a Földes Nagyközségi Óvoda éves költségvetése tartalmazza. II.2.3. Az intézmény jogosultságai: - Az óvodai szakvélemény kiállítása. - Felmentés a rendszeres óvodába járás alól. - Befogadó nyilatkozat kiadás. II.2.4. Az intézmény működési rendjét meghatározó alapdokumentumok: Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - az Alapító Okirat, - a Helyi Óvodai Pedagógiai Program, - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei - a Házirend - az Intézményi Minőségirányítási Program, Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a nevelési év Munkaterve (kiegészítve az éves beszámolóval, az intézményben működő szakmai Munkaközösség éves tervével, A gyermekvédelmi éves tervvel, a MIP éves tervével, illetve azok éves beszámolóival), - az óvodai fejlesztő program IPR éves terve, illetve munkacsoportjainak tervei amennyiben az ágazati irányítás a fejlesztő programot pályáztatja.

10 Az Alapító Okirat: Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény Alapító Okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség szerint módosítja. A Helyi Óvodai Pedagógiai Program: A közoktatási intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő munka tartalmi, szakmai alapjait. A pedagógiai program megalkotásához az intézmény számára a évi CXC. Köznevelési Törvény 24.. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Tartalmát meghatározza a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet Az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról. Tartalmazza: - Az óvoda nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, - Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi rendjét. - Az óvoda nevelésének alapvető keretein belül az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, az egészséges életmód kialakítását, az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelést, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztést és nevelést, - Az óvodai élet tevékenységformáit: Játék, Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás, A külső világ tevékeny megismerése, Munka jellegű tevékenységek, A tevékenységekben megvalósuló tanulás, - Az óvodapedagógusok feladatait a nevelőmunkával és dokumentálásával kapcsolatosan, - A fejlődés várható jellemzőit az óvodáskor végére. - Az óvoda hagyományos ünnepeit és egyéb rendezvényeit, - A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket, - A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységeket, - A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, - A gyermek esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket, - A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, - A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, Az éves munkaterv: Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, a fenntartó, a szülői szervezet véleménye alapján az óvodavezető készíti el, véleményezés után a nevelési évet nyitó értekezleten a nevelőtestület fogad el. A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet nyilvánossá kell tenni. Az éves nevelési terv tartalmazza: - a helyzetképet; - a pedagógiai munka hangsúlyos területeit; - a programtervet, mely az alábbi pontokra terjed ki:

11 a Helyi Óvodai Pedagógiai Program nevelési évre lebontott feladataira, a minőségfejlesztés feladataira, a humán erőforrások fejlesztésének feladataira (beiskolázási terv) a felelősök feladataira, az ünnepek, programok időterveire, a kapcsolattartási formákra, programokra, nyílt napok tervezett időpontjára a szakmai programokra, a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek jellegére, idejére, a tárgyi erőforrások fejlesztési feladataira, az ellenőrzés, értékelés ütemezésére, a nevelési év rendjére, a vezető és az alkalmazottak munkabeosztására, fogadó órájára, az óvodai szünetek időpontjaira, a nevelés nélküli munkanapok időpontjára, felhasználására, a vezetők helyettesítésének rendjére. Házirend: Tartalmazza azon információkat, belső szabályokat, melyek érdemi módon segítik az óvoda és a család együttműködését, valamint lehetővé teszi a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak számára jogaik érvényesítését, kötelességeik teljesítését. Az óvodába felvett gyermekek szülei a Házirend egy rövidített példányát kötelezően megkapják. Továbbképzési program: Tartalmazza: - a pedagógusok kötelező továbbképzésének elveit, szempontjait, - a továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, rangsorolási szempontokat, - a továbbképzés finanszírozásának elvi szempontjait. Az intézmény vezetője a továbbképzési program szabályai alapján készíti el nevelési évenként a beiskolázási tervet, amely az éves Munkaterv része. II.2.5. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága: Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Helyi Pedagógiai Programját, Éves munkatervét hozzáférhetővé kell tenni, ennek módjai: - az óvoda honlapján. - nyomtatott formában az intézmény vezetői irodájában, melyekről igény szerint fogadó órán, egyedi megbeszélés alapján tájékoztatást ad. Az óvoda Házirendjét hozzáférhetővé kell tenni: - az óvoda honlapján, - nyomtatott formában épületenként, - valamennyi új gyermek szülője részére nyomtatott formában egy rövidített változatot át kell adni, melynek átvételét dokumentálni kell, Dokumentumok kiadásának szabályai: Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok, stb.) kiadása csak az intézményvezető engedélyével történhet. Az intézményen belül az intézményi dokumentumokba (Helyi Óvodai Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) az intézmény dolgozói, illetve a szülők munkaidőben bármikor betekintést nyerhetnek az óvodavezetői irodában.

12 II.2.6. Különös közzétételi lista: Az óvoda honlapján kötelezően, minden nevelési év kezdetekor a statisztikai jelentés időpontjában minden év október 15-ig az alábbi intézményi adatokat kell közzétenni: - az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, - a dajkák számát és szakképzettségét, - a nevelési év rendjét, - az óvodai csoportok számát, - a gyerekcsoportok létszámát A közzétételi kötelezettséget az óvoda honlapján, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen kell megtenni. II. 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI II.3.1. A működés rendje: A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart, két részből áll: - szeptember 1-től, május 31-ig az intenzív fejlesztés, játékos ismeretszerzés: szorgalmi idő - június 1-től, augusztus 31-ig: nyári élet (összevontan). II.3.2. A nevelési év rendje és annak közzététele: A nevelési év helyi rendjét az intézményi munkaterv tartalmazza, mely többek között meghatározza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat. - A nevelőtestületi értekezletek időpontjait, - Az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontjait - A nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját, - A szünetek időpontját a fenntartói döntés alapján, - A nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. A nevelési év helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi előírásokat az óvodapedagógusok az első hónapban ismertetik a gyermekekkel, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál, hirdető tábláin ki kell függeszteni. II.3.3. Az intézmény hivatalos nyitva tartása: Az intézmény hivatalos nyitva tartása: Rákóczi úti óvoda: Kállay úti óvoda: Nevelési évben 6 30 tól dajka tartózkodik az intézményben. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján, a fenntartó jóváhagyásával. II.3.4. Az intézmény munkarendje: Az intézmény 5 napos (hétfőtől, péntekig) 50 órás munkarenddel, nyitva tartással üzemel. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.

13 - Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. - A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé kezdeményezheti a nyitvatartási idő megváltoztatását. - A gyermekek fogadása óvodapedagógus jelenlétében történik. A gyermekek szakszerű felügyeletének megszervezéséről a nyitva tartás időtartama alatt az óvodavezető, illetve távolléte esetén az óvodavezető-helyettes gondoskodik. - A gyermekek napirendjét a csoport óvodapedagógusainak a csoportnaplóban kell rögzíteni. - Az intézmény, fejlesztő - nevelő feladatát elsősorban 8 00 órától, óráig látja el. A fejlesztő tevékenységek tartama napi 4 óra, amelynek érdekében a gyermekek 5 éves kortól (2014. szeptember 1. után 3 éves kortól) ezen idő alatt kötelesek az óvodában tartózkodni. Azt várjuk, hogy a gyermekek minden nap ig érkezzenek meg hozzánk, az 5. életévüket betöltött gyermekek pedig ig, mert bár rugalmas a napirendünk, ezen belül is vannak kötöttségeink. - Az intézmény egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthat, melyről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak. - A nevelés nélküli munkanap alatt (a törvény szerint évi 5 munkanap) a szülő kérése esetén a gyermekek részére ügyeletet kell biztosítani. - Az intézményvezető a fenntartó jóváhagyásával decemberben karácsony és új év közötti napokban szünetet rendelhet el, hogy a család együtt ünnepelhessen. - Az intézmény az őszi, tavaszi időszakban (iskolai szünet), illetve munkanap áthelyezés esetén az igények felmérése alapján, a fenntartó jóváhagyásával ügyeletet biztosít. - Az intézmény (vagy a székhelyen, vagy a telephelyen, illetve felváltott rendben) egész nyáron fogadja a gyermekeket. Augusztus utolsó két hetében teljesen zárva tart az intézmény a szükséges fertőtlenítési, nagytakarítási, előkészületi munkák elvégzése érdekében. Ezt a zárva tartási időt nagyobb felújítási, karbantartási munkák elvégzése esetén a fenntartó engedélyével megnövelheti az intézmény. Az intézmény nyitása, zárása épületenként a dajkák feladata. A konyha egységnél a nyitást, zárást az élelmezésvezető, illetve a szakácsok végzik. A székhely óvoda udvari épületének riasztása a dajkák, illetve az élelmezésvezető, a szakácsok feladata. A riasztási kódokat ismeri az óvodavezető és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló karbantartó is, akik szintén nyitni, zárni tudják az intézmény épületeit. A kulcsok használóiról nyilvántartást vezetünk. A tűz esetén riasztandókról, kulccsal rendelkezőkről egy nyilvántartást elhelyeztünk az óvoda épületein, illetve a hirdetőtáblán. II.3.5. A gyermekek felvétele, benntartózkodásának rendje, elhelyezésének megszüntetése és egyéb szabályok: A gyermekek óvodai felvétele: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető és a gyermek szobatiszta. Az óvodai átvételről, felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője helyhiány miatt elutasíthatja a további jelentkezőket.

14 Az óvodai beiratkozás rendje: Részletesen az óvoda Házirendjében van szabályozva. A gyermek napirendje: A csoportok napi és heti rendjét a Helyi Óvodai Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően, a gyermek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején alakítjuk ki a beszoktatási időre, majd a nevelési év többi idejére, amit rögzítenek az óvodapedagógusok a csoportnaplóban. Ezt az első szülői értekezleten ismertetjük a szülőkkel. A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek rugalmasan változnak. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok: Ilyen program a helyszíni foglalkozás, kirándulás, séta, bábszínház és múzeum-látogatás, kulturális és sport programok, iskolalátogatás stb. A szülők tájékoztatása: A szülők írásbeli engedélyének szabályozását a Házirend tartalmazza. A csoportok hirdetőtábláin keresztül, a kitűzött projekt keretében, és szóban kell a tájékoztatást megadni a szülők felé. Az óvodavezető tájékoztatása: A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt szóbeli tájékoztatást kell adni az óvodavezető részére a kirándulás feltételeiről. Az óvodavezetői engedélyezés feltételei: - 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvodapedagógus és egy dajka látja el, - a csoport felkészítésének megléte (pl.: hogyan kell biztonságosan közlekedni), A pedagógus kötelessége: A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása, valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel biztosítása. Az óvodában elkészült fényképek, felvételek elhelyezésének rendje az óvoda honlapján, illetve közösségi oldalán: Részletesen az óvoda Házirendjében van szabályozva. Az óvodába érkezés és távozás rendje: Az óvoda Házirendje tartalmazza a gyermekek óvodába érkezésének és távozásának rendjét, szabályait. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: Az óvoda Házirendje szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. Erről tájékoztatás található minden csoport hirdetőtábláján és az óvodai hirdetőtáblán is. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelésének rendje: Az óvodai jogviszonnyal rendelkező, nem kiemelt figyelmet igénylő gyermekek értékelésének, a szülők tájékoztatásának rendje megtalálható az óvoda Házirendjében. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (különleges bánásmódot igénylő: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, Halmozottan Hátrányos Helyzetű, kiemelten tehetséges gyermekek) értékelésének módja:

15 - Az óvoda saját kidolgozott gyermeki mérési értékelési rendszerén kívül a DIFER mérőeszközt a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek esetében használja. Bemeneti mérés 4 éves korban, kimeneti mérés az iskolába lépés előtt. - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének nyomon követését az óvoda mérési értékelési rendszerén felül, még az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus is vezeti a Habilitációs naplóban a törvényben leszabályozott módon. A habilitációs napló másolata, (az eredeti év közben a gyógypedagógusnál van, mivel a fejlesztés az általános iskola speciálisan kialakított fejlesztő szobájában történik meg) havi frissítéssel az óvodavezető irodájában megtalálható. Az eredeti napló a nevelési év lezárása után az óvodában lesz őrizve. - A Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményében fejlesztőpedagógusi foglalkozást igénylő gyermekek egyéni fejlesztési tervét, fejlődésének eredményeit a fejlesztőpedagógus dokumentálja az előírt módon. A gyógypedagógus és a fejlesztőpedagógus félévente konzultál a gyermek óvodapedagógusaival, amiről a gyermekekre vonatkozólag feljegyzést készítenek. Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervében. - A logopédiai, gyógytestnevelés foglalkozásokra járó gyermekek fejlődési paramétereit a fejlesztést végző pedagógusok vezetik saját dokumentációs rendszerükben. - A kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztése, egyéni fejlesztési terve a Fejlődési Naplóban megtalálható. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok: Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség beálltához két feltételre van szükség: - meghatározott életkor elérésére, - továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meglétére, aminek alapelveit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (363/2012. (XII. 17) Kormányrendelet) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének igazolása, melyről az óvoda dönt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tanköteles életkort elérő gyermek esetében az óvoda feladata: - Az óvoda dönt és igazolja az Óvodai Szakvélemény dokumentumon, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, - Az óvoda dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről. Ennek a döntésnek az alátámasztása érdekében javasolja, hogy a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő járuljon hozzá a Nevelési Tanácsadó vizsgálatához. - Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, azoknál a tanköteles életkort elérő gyermekeknél akik már az óvoda döntése alapján még egy évig maradtak az óvodában. Ezt a vizsgálatot a szülő is kezdeményezheti.

16 Tájékoztatni kell a tanköteles korú, de még továbbra is óvodai jogviszonyban maradó gyermekek szüleit, hogy Óvodai Szakvéleménnyel be kell íratkozni az általános iskolában a beiratkozási időpontban. A még óvodában maradó tanköteles korú gyermekek Óvodai Szakvéleményének egy példányát át kell adni a jegyzőnek. A gyermek óvodai elhelyezésének megszűnése: - A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján megszűnik - a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, - A gyermeket felvették az általános iskolába. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha - a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról, - az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban értesíteni kell. Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot, számára is meg kell küldeni. Az óvodai jogviszony megszűnésekor a gyermek adatait törölni kell az óvoda nyilvántartásából. (KIR) A gyermek étkeztetése, a térítési díjak befizetése, visszafizetése, egyéb fizetési kötelezettség: Az elfogadott Házirend szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. A gyermekek számára az étkezést a hatályos jogszabálynak megfelelően egy hónappal előre kell megtéríteni. A kitűzött napon túl az óvoda vezetőjének engedélyével a szülő indokolt esetben más napon is fizethet. Az óvodás gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan döntésben, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. Óvodáztatási támogatás: A törvényi előírásoknak megfelelően jogosult szülők részére az óvodáztatási támogatást, az óvoda vezetőjének a jegyző által meghatározott időpontban a jegyző felé tett írásbeli tájékoztatása alapján (igazolt és igazolatlan hiányzások száma) folyósítja a Polgármesteri Hivatal. II.3.6. Az alkalmazottak benntartózkodási és munkarendje, egyéb szabályok: A vezetők benntartózkodási- munkarendje: Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az intézményben tartózkodni. Ezért az óvodavezető, vagy az óvodavezető-helyettes látják el az ügyeletes vezetői feladatokat. A vezetők heti 40 órát tartózkodnak az intézményben, ami tartalmazza a kötött munkaidőt, a vezetői teendőkre, valamint a felkészülésre fordított időt. Az óvodavezető kötetlen munkaidőben dolgozik, hivatalos munkarendjét az Éves Munkatervben található aktuális munkaidő beosztása tartalmazza. Az óvodavezető, vagy helyettese elérhető a székhelyóvodában: Földes, Rákóczi u. 11. sz. A közalkalmazottak benntartózkodási- munkarendje: Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak benntartózkodási,

17 munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. Minden alkalmazottnak a munkavégzés helyén kell tartózkodnia a munka ellátásához szükséges állapotban (rendezett, a munkaköréhez méltó és előírt megjelenéssel) a munkaidejének megkezdésekor a munkaidejének végéig. Az alkalmazottak munkaidő beosztását az aktuális Éves Munkaterv tartalmazza. A Munka Törvénykönyvében előírt pihenőidőről intézményünk dolgozói nyilatkoztak, hogy nem kívánják igénybe venni. ezen Nyilatkozat az SZMSZ 5. számú melléklete. A közalkalmazottak munkaköri leírását az óvodavezető készíti el, kikérve az érintettek véleményét. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkavédelmi felelős tartja. Az intézményi közalkalmazottak törvényes munkaideje heti 40 óra. Munkarendjük: a nevelő oktató munkát közvetlen segítők: - dajkák napi váltott műszakban dolgoznak. (nyitó záró) - az óvodatitkár állandó nappali műszakban dolgozik, (hatályos szeptember 1.) - gondozónő, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, óvodapszichológus (hatályos szeptember 1.) az egyéb foglalkoztatottak: - az élelmezésvezető állandó nappali műszakban dolgozik, - az óvoda konyhai dolgozói állandó nappali műszakban dolgoznak, Az óvodában időszakosan dolgozó közmunkások munkarendje: A közmunkások munkarendje folyamatosan változhat, amit aktuálisan szabályoz le az óvodavezető-helyettes, illetve az élelmezésvezető. Az óvodapedagógusok benntartózkodási- munkarendje: Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötött munkaidőből (heti 32 óra), ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokból áll az óvodában és/vagy az óvodán kívül: - A nevelő fejlesztő munkával, a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátása (felkészülési idő), - Továbbképzéseken való részt vétel, - Hospitálások, - Munkatervben meghatározott egyéb megbízatások (kirándulások, rendezvények megtartása, szülői értekezletek, fogadó órák) - Az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvoda nevelő fejlesztő munkájával összefüggő, írásban kapott megbízások (pl. IPR) - Egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása (TÁMOP) A munkabeosztások összeállításánál alapelv, az intézmény zavartalan működése és az óvodapedagógusok egyenletes terhelése. Az óvodapedagógusok két hetes váltott műszakban (délelőtt délután) dolgoznak. Indokolt esetben az óvodavezető engedélye alapján ettől eltérhet a munkarend. Az intézmény tisztségviselőinek órakedvezményei: Az intézmény vezetőjének, vezető helyettesének kötött munkaidejét a évi CXC. Köznevelési Törvény határozza meg. óvodavezető: augusztus 31-ig a Közoktatási Törvény hatályvesztéséig heti 6 óra, szeptember 1 után heti 10 óvodai foglalkozás

18 (egy óvodai foglalkozás 5-től, 35 perc, 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról) óvodavezető helyettes: augusztus 31-ig a Közoktatási Törvény hatályvesztéséig heti 24 óra, szeptember 1 után heti 24 óvodai foglalkozás munkaközösség vezető: heti 1 óra gyermekvédelmi felelős: heti 1 óra A Közalkalmazotti Tanács vezetőjének és tagjainak munkaidő kedvezményét a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell megállapítani. Az intézménnyel munkaviszonyban állók továbbképzése: Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben elsősorban azokat a dolgozókat támogatja, akiknek tanulmányai elősegítik az óvodai nevelőmunka fejlesztését Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk szellemében, vagy munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. A továbbképzés szabályai: Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulási igényét, akár diploma, pedagógus szakvizsga megszerzéséről, akár továbbképzésről van szó. A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján kell évente felülvizsgálni. Ennek aránya a munkáltató részéről maximálisan 80 % lehet. A továbbképzésben résztvevő személy, amennyiben támogatásban részesül és az intézmény tanulmányi szerződést köt. A továbbtanuló dolgozó köteles leadni a konzultációs időpontokat. A konzultációs és vizsganapokra járó oda-vissza út költségének megtérítését az intézményvezetője saját hatáskörében mérlegelheti a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében. Az útiköltség elszámolást a dolgozó 8 napon belül, de legkésőbb hó végén köteles megtenni. II.3.7. A munkaidő nyilvántartás vezetésének rendje: A munkaidő nyilvántartást (Jelenléti ívet) személyenként kell vezetni. A munkaidő nyilvántartást minden hónap végén kötelesek a dolgozók leadni a kezelésével munkaköri leírásában megbízott alkalmazottnak, aki az aktuális hónapra átadja az új jelenléti ívet. A Jelenléti ív tartalmazza a - nyilvántartási időszakot, - a naponként rögzített óvodai benntartózkodási idő kezdetét végét, - a napi kötelező óraszámot, - a kötelező óraszámon felüli, intézményben eltöltött időt (zöld színnel pl. IPR munka) - a közalkalmazott aláírását, A közalkalmazott feladata, hogy a munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) vezetését pontosan, naprakészen vezesse. A hivatalos távollét miatt kieső órák elszámolásának rendje: Hivatalos távollétnek minősülnek amely alól az óvodavezető az óvodapedagógust az óvodai foglalkozások alól mentesíti az alábbiak: - A munkáltató által elrendelt továbbképzéseken való részt vétel

19 - Az nevelő oktató munkával összefüggő értekezleteken való részt vétel, - A gyermekek kísérése a munkáltató kirendelése alapján kulturális eseményekre, kirándulásokra, amennyiben ezek nevelési napokra esnek és időtartamuk legalább 4 munkaóra. A vezető-helyettes tesz javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. Az alapítványi bálok és egyéb rendezvények (falusi gyermeknap) lebonyolításában való aktív részt vételért 1 nap jutalom szabadság adható. II.3.8. Rendkívüli távolmaradó helyettesítési rendje: Minden alkalmazott a munkaideje kezdetére a munkavégzés helyszínén köteles tartózkodni a megfelelő megjelenéssel. Az esetleges akadályoztatás esetén, rendkívüli távolmaradásáról, annak okáról lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanap munkakezdése előtt 2 órával köteles jelezni közvetlen munkahelyi vezetőjének (aki a helyettesítéséről intézkedik). Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítő alkalmazottak, az óvodatitkár, élelmezésvezető az óvodavezetőnek, szakácsok, konyhalány az élelmezésvezetőnek, majd az intézmény vezetőjének. A hiányzó dolgozó azonnali helyettesítése elsősorban a közvetlen munkatárs, váltótárs kötelessége és feladata. Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az óvodában tartja. A folyamatos helyettesítés rendjéről a vezető vagy helyettese intézkedik. II.3.9. Az intézmény ügyfélfogadása: Az ügyfélfogadás helye a székhelyóvoda: Földes, Rákóczi u. 11. sz. Az óvodavezető ügyfélfogadási rendje, ideje: Hétfő Péntek: ig Az élelmezésvezető ügyfélfogadási ideje az étkezési térítési díjak befizetése céljából: Minden hónapban, az aktuális hirdetésben kijelölt helyen és időben, amiről 10 munkanappal korábban értesítjük a szülőket. Az intézmény ügyfélfogadásának ideje, rendje nyilvános. II Az intézményben a telefon, fénymásoló, számítógép használata: Telefonhasználat: Az intézmény területén lévő telefont magáncélra csak térítés ellenében lehet használni abban az időszakban, amikor mindkét óvodapedagógus az óvodában tartózkodik és a gyermekek felügyelete ellátott. - Az ellenőrzés naprakész, hiszen a szolgáltató minden hónapban számlarészletezőt küld. - Az ellenőrzésért felelős: intézményvezető. - Szülők az óvodapedagógusokat gyermekeikkel kapcsolatos ügyekben az intézmény telefonján kereshetik meg. Mobiltelefon használata a csoportszobában, az óvoda folyosóján, a gyermekek között csak nagyon indokolt, kivételes esetben lehet. A fontos telefonálásokat megfelelő körülmények között, (gyermekek megfelelő felügyelete) lehetőség szerint a csoporton kívül intézhetik az alkalmazottak.

20 Fénymásolás: Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása engedélyezett. Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges, de a fénymásoláshoz szükséges papírról, a fénymásolót igénybevevőnek kell gondoskodnia. Számítógép használata Az óvodapedagógusok számára az óvodatitkári irodában telepített számítógép használata van biztosítva, amit csak a munkájukkal összefüggésben használhatnak. A vezetői irodában lévő laptopot miután a dolgozókra vonatkozó adatokat is tartalmazza csak az óvoda vezetője és helyettese használhatja. Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezettségnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Mt. hatályos szabályai az irányadók. Anyagi felelősség: A fejlesztő eszközök, a könyvek és folyóiratok csoportszobába vitelének az ideje legfeljebb egy hét. Az eszközök tárolási helyének, rendjének megtartása mindenkinek kötelező feladata. Az óvoda berendezéseit a vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősség vállalást. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhatja be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. ( Pl.: laptop, notebook, stb.) II Hirdetőtábla használata, reklámtevékenység az óvodában: A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy tehet ki hirdetményeket. Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy, vagy intézmény hirdetése az óvodavezető engedélyével helyezhető el a hirdetőtáblára. Politikai hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A vezető kötelessége a hirdetőtábla rendszeres ellenőrzése. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások A reklámtevékenység gazdasági tevékenységnek minősül. A tiltó és korlátózó rendelkezéseket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény részletesen felsorolja. Akkor folytatható reklámtevékenység az óvodában, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. Az iskola, közművelődési intézmények, más társintézmények hirdetményei előzetes egyeztetés után kerülhetnek ki az óvoda helyiségeiben,