* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség"

Átírás

1 Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség nevében! Vannak közöttünk, akik még megcsókolhatják az édesanyjukat, és elmondhatják a köszönömöt a sok helytállásért, áldozatért, szeretetért, amit születésük óta kaptak az édesanyjuktól, de vannak olyanok is, nem is kevesen, akik már csak a temetõben hajthatnak fejet édesanyjuk emléke elõtt. Akár élnek, akár elmentek már közülünk, Istennek köszönjük meg jóságukat, hiszen az õ ajándéka minden szeretet, de különösen is az, amely a legközelebb van hozzánk, amit édesanyánktól kaptunk attól kezdve, hogy kicsi, tehetetlen gyermekként gondoskodott rólunk. Etetett, a saját testébõl táplált, ápolgatott, ha betegek voltunk, virrasztott, megbíztatott, ha féltünk, magához ölelt, mikor elkeseredtünk. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy nem mindig hálás dolog édesanyának lenni. Hiszen a gyermek puszta létével, de olykor szavaival is, megköveteli a gondoskodást, és amikor megkapja, természetesnek tekinti. És bizony sokszor csak akkor veszi észre, milyen sokat és milyen fontos dolgokat Május elsõ vasárnapja: anyák napja kapott édesanyjától, amikor minden elmúlik, vége, nincs tovább. Akkor nagyon tud hiányozni a mindent megbocsátó, minden körülmények között átölelõ szeretet, amikor már nem lehet ezen változtatni. Anyák napja a református gyülekezetben Éppen ezért köszöntjük az édesanyákat minden esztendõben gyülekezetünk közösségében. A gyermekekkel együtt adunk hálát Istennek az õ szeretetükért, gondoskodásukért, mindazért, amit tõlük kaptunk! Petró Béla, lelkipásztor Április elején az Önkormányzat átvette a 19 személyes Volkswagen Crafter típusú kisbuszt. Az óvoda új épületének építése a terveknek megfelelõen folyik. A külsõ munkálatok a végéhez közelednek, a belsõ munkák is jó ütemben haladnak.

2 Err l tárgyalt a Képvisel -testület 2 Az elmúlt id szakban két rendkívüli és egy rendes ülést tartott a Képvisel -testület. Az április 2-án tartott rendkívüli ülésre, az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázati lehet ség ismertetése, illetve a pályázaton való részvételhez a szükséges döntés meghozatala céljából került sor. A pályázni lehetett: az iskola épületének fém nyílászáróinak cseréjére, a f tési rendszer korszer sítésére, a régi szárny pala fedésének, (amely évek óta beázik) lecserélésére, és minimális összegben fejleszt eszközök beszerzésére. A képvisel testület támogatta a pályázaton való részvételt. A pályázati összeg közel 20 millió forint volt. Április 9-én került megtartásra a következ képvisel testületi ülés. Az ülés napirendje: 1. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bels ellen rzésér l szóló jelentés elfogadása évi gazdálkodás felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása 3. Kék Község Önkormányzatán évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 4. Szilárdhulladék szállítási szerz dés módosítása, a évre vonatkozó szállítási díjak megállapítása 5. Kék Község Önkormányzat év közfoglalkoztatási tervének elfogadása 6. Kék Község Önkormányzatának Sportkoncepciója megtárgyalása, elfogadása 7. Segélykérelmek elbírálása Az els három napirend az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, az szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az önkormányzat gazdálkodását, minden évben ellen rzi a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás bels ellen re, amelyr l jelentés készül a Képvisel testületnek. A könyvvizsgáló az elkészített beszámoló alapján felülvizsgálja az önkormányzat gazdálkodását, és a zárszámadással egyid ben az általa készített jelentést, és a bels ellen ri jelentést is el kell fogadnia a Képvisel testületnek. A évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet a Képvisel -testület ft bevétellel, ft kiadással és ft pénzkészlettel fogadta el. Az elmúlt év gazdálkodására jellemz volt a takarékosság. Az év elején jelentkez nehézségek miatt a Képvisel -testület kiadáscsökkent döntések meghozatalára kényszerült, melynek segítségével stabilizálódott az önkormányzat gazdálkodása. Jelent s összegeket (több mint 100 millió forintot) nyertünk különbféle pályázatokon, amelyek az intézményeink m ködtetéséhez nagy segítséget nyújtottak. Így az önkormányzat zavartalan m ködése el l decemberre az akadályok elhárultak, és elmondhattuk, hogy egy nagyon jó évet zártunk ban nemcsak m ködésre nyertünk támogatást, hanem jelent s összeget fordíthatunk fejlesztésre (óvodaépítés, kisbusz beszerzés). A negyedik napirendi pontban a Nyír-flop Kft-vel kötött szilárdhulladék szállítási szerz dés módosítására került sor. Minden évben meg kell állapítani valamennyi településnek a kommunális hulladék szállítási díját, amely 1 évre szól, április 1-jét l, a következ év március 31-ig. A Nyír-flop Kft által tett javaslatot (1-2 személyes háztartások esetében 156 ft+áfa/ürítés, 3 vagy annál több személyes háztartások esetében 186 ft + Áfa/ürítés) a Képvisel testület nem fogadta el április 1-jét l 115 ft +Áfa/ürítés, illetve 156 ft + Áfa/ürítés összegben határozta meg a szemétszállítási díjat. Ötödik napirendben a község Közfoglalkoztatási tervét tárgyalták a képvisel k. A médiából már mindenki értesülhetett arról, hogy az álláskeres k részére az önkormányzatoknak kötelez közcélú foglalkoztatást szervezni. A közfoglalkoztatási tervben kerül meghatározásra, hogy milyen feladatokat akarunk a közcélú foglalkoztatás keretében ellátni, és mennyi álláskeres t érint, valamint, milyen iskolai végzettség emberekkel, kor és nem szerinti megosztásban kívánjuk a betervezett feladatokat végeztetni. Az önkormányzatnál rendelkezésre álló, valamint a Munkaügyi Központ által biztosított adatok, az ott nyilvántartásban lév személyek száma alapján, ebben az évben 157 f részére biztosít az önkormányzat közcélú munkát. Hatodik napirend a község Sportkoncepciójának elfogadása volt. A Sportról szóló törvény alapján minden önkormányzatnak rendelkezni kell sportkoncepcióval, amely tartalmazza, hogy között hogyan kívánják az önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataikat ellátni, a verseny- és szabadid sportot támogatni, a fenntartásukban lév sportlétesítményeket m ködtetni. A sportkoncepció feltétel, az önkormányzat fenntartása alatt m köd sportöltöz felújítására, b vítésére benyújtott pályázatunknak. Hetedik napirend a benyújtott segélykérelmek elbírálása, volt, mely zárt ülésen történt. Napirend utáni hozzászólásokban döntött a Képvisel -testület az úgynevezett 6/3-as pályázat benyújtásáról. Április 22-i rendkívüli ülés napirendje a pályázaton nyert kisbusz üzemeltetésével kapcsolatos teend k megbeszélése. Április elején vehette át az önkormányzat az tavaly pályázat útján elnyert kisbuszt, melynek üzemeltetésével kapcsolatosan döntött arról, hogy 1 f autóbuszvezet t alkalmaz. Hagymásiné Hegyes Valéria Európai Parlament tagjainak választása A Köztársasági Elnök június 7-re írta ki az Európai Parlament tagjainak választását. Magyarország május 1-je óta tagja az Európai Uniónak. Immár második alkalommal kerül sor az Európai Parlament tagjainak választására, mely intézménynek a f feladata, hogy az Unió állampolgárainak érdekeit képviselje a döntéshozatalban. A választás 5 évre szól, az országunkat közvetlenül választott 22 tag képviseli az Európai Parlamentben. A választáson kizárólag pártok állíthatnak listát, melyr l a jelöltek a szavazatok arányában juthatnak mandátumhoz. A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókörben, a szavazatszámláló bizottság által lebélyegzett szavazólapon lehet. Aki a szavazás napján a lakóhelyét l távol kíván szavazni, az a jegyz t l személyesen, vagy meghatalmazottja útján, vagy ajánlott levélben kérhet igazolást június 5-én 16 óráig. A mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát kérhet. A kérelmet a szavazás napjáig a jegyz höz, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. B vebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhet.

3 Gratulálunk! iratokat, a jogosultság megszüntetésre kerül június 30. napjával, melynek következtében nem lesz jogosult semmilyen kedvezményre, pl. kedvezményes étkeztetés, tankönyvtámogatás stb. Hegedüs Lászlóné, ügyintéz Óvodáztatási támogatás Már több éve lakói településünknek azok a személyek, akik február 27-én ünnepélyes keretek között állampolgársági esküt tettek: Gy riné Kis Ágneta és Beri Sándorné sz. Orosz Magdolna. A letett eskü és az állampolgársági okiratok aláírása után, most már k is magyar állampolgárok. Ismételten gratulálunk nekik, kívánjuk, hogy hazánkhoz, Magyarországhoz f zött reményei váljanak valóra és soha ne bánják meg, azt, hogy településünket választották lakóhelyükül és hogy felvették állampolgárságunkat. Bár annak idején a szülei nagyszülei szintén lakói és állampolgárai voltak hazánknak. Poór Sándor az esküt kivev, Hegedüs Lászlóné jegyz könyvvezet, Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz és a szerkeszt ség. F e l h í v á s gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatára Felhívom a Tisztelt lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata esedékessé vált, mivel a törvény az éves felülvizsgálat id pontját június 30. napjában határozta meg. A kedvezményben részesül családok a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványokat megkapják, melyet saját és gyermekeik személyes adataiknak kitöltése után aláírva a megadott határid ig a hivatalba be kell hozni. A fülvizsgálathoz szükséges a kérelem, a vagyonnyilatkozat, valamint a szül k iskolai végzettségér l szóló nyilatkozat kiállítása, melyet mindkét szül adatainak és iskolai végzettségének beírása után mindkettejüknek alá kell írniuk, akikkel a gyerek közös háztartásban él. Külön él szül k esetén a nyilatkozatot, csak a gyermeket háztartásában nevel szül nek kell kitöltenie és aláírnia. A kérelemhez mellékelni kell a családban él jövedelemmel rendelkez szül k kereseti igazolását (családi pótlék szelvény, nyugdíj szelvény, GYES szelvény, folyószámra utalás esetén utolsó havi számlakivonat, vállalkozók, stermel k, és munkaviszony mellett más jövedelemmel rendelkez k esetén APEH igazolás az el z évi jövedelemr l, vagy adóbevallás fénymásolata. 18. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás, és külön kérelem szükséges, mivel t a törvény külön kezeli, mint fiatal feln ttet. A szül k iskolai végzettségér l szóló nyilatkozat mindkét szül re vonatkozóan kitöltve és mindkettejük által aláírva, szakképzettségnek min sül az iskolai rendszerben történ szakképzéssel szerzett szakmunkás bizonyítvány. (Nem tartozik ide a nem iskolarendszer képzés. Benyújtási határid : folyamatos, legkés bb június 15. Aki a jelzett id pontig nem nyújtja be az Esedékessé vált az óvodáztatási támogatás igénylése, mely alapján a törvény értelmében els ízben ,-Ft, és a továbbiakban ,-Ft támogatás állapítható meg azon szül gyermeke után aki óvodai oktatásban részesül és az alábbi feltételeknek megfelel: - gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - a szül gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig óvodába beíratta, amelyik évben a 3. illetve 4. életévét betöltötte - a szül k legmagasabb iskolai végzettsége a 8 osztálynál magasabb nem volt a gyermek három éves korának betöltésekor, - a gyerek rendszeresen jár óvodába, az igazolt és igazolatlan napok száma nem haladja meg a tanítási napok számának a 25 %-át. Az óvoda az igazolást jelenleg január 1. napjától május 15. napjáig, majd május 16. napjától november 15. napjáig, és a következ igazolást november 16. napjától május 15. napjáig, május 16. napjától november 15. napjáig terjed id szak figyelembe vételével adja ki. A mulasztásba nem tartozik bele a tanítási szüneti nap (tavaszi, szi, és nyári nagytakarítási szünet). A nyilvántartásom alapján minden szül részére kiküldtem a szükséges nyomtatványokat, de ha valaki még is kimaradt volna, akkor kérem fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba és kérje a szükséges nyomtatványokat. A támogatás megállapításához a fenti feltételeknek együtt kell meglenniük, vagyis ez azt jelenti, hogyha a szül bármelyik feltétellel nem rendelkezik, részére a támogatás nem állapítható meg. Ami azt jelenti, hogy nem jár minden óvodásnak!!! A kérelem benyújtási határideje május 20. Kérem a határid pontos betartását, mert a kérelmeket fel kell dolgozni, és június 10. napjáig a pénzösszeget a központi költségvetésb l meg kell igényelni, ami azt jelenti, hogy csak azok részére fizethetjük ki a támogatást, akinek meg is tudtuk igényelni, ehhez pedig szükséges a kérelmek id beni benyújtása. Hegedüs Lászlóné, ügyintéz 3

4 Báloztunk Családias hangulatban töltötte együtt mintegy hetven ember április 25-e estéjét és éjszakáját. Ekkor volt ugyanis az Els katolikus bál, nemcsak katolikusoknak! szlogennel meghirdetett mulatságunk, az iskola ünnepl be öltöztetett ebédl jében. Az este fél nyolc magasságában kezd dött egy színvonalas m sorral, melyet Bed Erika és Újvári Gergely, a debreceni Csokonai színház m vészei adtak, és folytatódott a kéki Feln tt Néptánccsoport m sorával. Vacsora után pedig hajnalig állt a bál, amit éjfél körül a tombolasorsolás szakított félbe, hogy aztán újult er vel tovább folytatódjék a mulatság. Az est bevételét a napokban elkezd d bels festésre fordítjuk, ami 14 éves templomunk megszépítését szolgálja. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ehhez. Külön köszönet azoknak, akik eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték összejövetelünket. Sokan mondták, hogy nem jó id pontra tettük ezt a bált, s ezért volt olyan csekély az érdekl dés. Lehet, hogy így van, de én egy kicsit másképp látom ezt. Felel sséget érezni valaki vagy valami iránt azt jelenti, hogy tör dünk vele. Tör dni vele akkor tudunk, ha azt a magunkénak érezzük. Magunkénak akkor érezzük, ha gyakorta látogatjuk (pl. a templomot) ha viszont az kimerül évi egy (karácsony), vagy kett (karácsony és húsvét) találkozásban, akkor nem alakulhat ki felel sségérzet. Igaz, hogy a templom Isten háza, de nem a papnak, hanem a papnak és a híveknek közösen kell róla gondoskodni. Bízom benne, hogy levonja mindenki a tanulságot, s a legközelebbi lehet ségnél többen éreznek felel sséget saját közösségük iránt. Bozsó Gizella A katolikus egyház hírei 1. Hálásan köszönjük minden jószándékú és jóakaratú embertársunknak a bálon való részvételt, szervezést, segítséget. Az Önkormányzatnak és az Iskolának, hogy helyet adtak e jeles alkalomra. Köszönjük a fellép knek a csodálatos m sort, a helyi néptáncegyüttes odaadó táncát, mely mindannyiunkat a táncparkettre csalogatott. 2. A templom bels festése rövidesen megkezd dik. Akik még szeretnék kivenni részüket a jószándékú adakozásból, azoknak el re is köszönjük, akik eddig adakoztak, azoknak is hálásan köszönjük a jólelk adományaikat. Bízunk benne, hogy a Pünkösd ünnepét már a szépen megújult templomban ünnepelhetjük. 3. Május 24-én, vasárnap lesz a betegek és gyógyítók zarándoklata Hajdúdorogon, mivel a kegykép Máriapócsról ideiglenesen áthelyezésre került. Akik jönni szeretnének, miel bb jelentkezzenek Kántor Gyulánénál! 4. Pünkösd ünnepén mindkét napon a szokott id ben lesznek a szertartások. 5. Június között hittantábor lesz Komlóskán, érdekl dni a paróchus atyánál lehet. Szabó Gábor, paróchus 4

5 FELVÉTELIZTEK A NYOLCADIKOSOK Idén 28 nyolcadik osztályos tanuló nyújtotta be felvételi kérelmét valamilyen középiskolába. Néhányuknak központi felvételi vizsgát kellett írniuk, míg a legtöbb tanulónak az általános iskola 7-8. osztályos eredménye alapján bírálták el a felvételét. A középiskolák március közepéig elkészítették ideiglenes felvételi jegyzéküket, amit a tanulók megtekinthettek. Aki a rangsorban benne volt abban a létszámban, amennyit felvesznek, k már biztosak lehettek a felvételükben. Akik a rangsorban hátrébb helyezkedtek el, még k is bizakodhattak. Április végén minden tanulónk megkapta a hivatalos értesítést a felvételr l vagy az elutasításról. Büszkén mondhatjuk, hogy a diákok 75%-a az els helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt. 10-en gimnáziumban, 8-an szakközépiskolában, míg 10-en szakiskolában folytathatják tanulmányaikat szeptembert l. El tte azonban még fontos megmérettetésekre kerül sor: június els hetében szakaszzáró vizsgán kell bizonyítaniuk tudásukat magyar irodalomból, matematikából és történelemb l, illetve egy szabadon választott tantárgyból. Nem utolsó sorban eredményesen kell zárniuk a 8. évfolyamot ahhoz, hogy júniusban beiratkozhassanak a 9. évfolyamra. A tanév utolsó hetében pedig következhet a búcsúzás els állomása, a szerenád, amelyet június 11-én tartunk. 13-án, szombaton 9 órakor kezd dik a ballagás, amelynek helyszíne jó id esetén az iskola tornapályája, rossz id esetén pedig a sárga iskola színházterme. A tanévzáróra a következ héten csütörtökön kerül sor, megszakítva egy rövid id re a vakációt, amit már mindannyian nagyon várunk. Poór Sándorné a 8. osztály osztályf nöke Tetszett El ször a n napi dekorációra figyeltem fel a Rétközi Szakiskola hirdet tábláján. Mindannyian, akik ott elhaladtunk és odapillantottunk, köszöntve éreztük magunkat. Aztán március 15. el tt már azt éreztem, hogy általatok részesei lettünk egy kis ünnepélyességnek, mely az utóbbi id ben különösen a f városban kivesz félben van. Köszönöm Nektek és Tanáraitoknak a figyelmességet. Kérem, tartsátok ébren továbbra is emlékezetünket! Bobik Jánosné Református krónika Május 10-én délel tt 11 órakor, ünnepi Istentiszteletünkön igét hirdetett gyülekezetünk közösségében, Nt. Csegei István a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese, Ilki, Gemzsei gyülekezetek lelkipásztora. Gyülekezetünk közösségében vendégül láttuk a Nyiregyházi Magdaléneum Református Gyermekotthon néhány néhány lakóját. A világ és gyülekezetünk is az elmúlt vasárnap ünnepelte anyák napját, és ez így rendben is van. De azt gondolom, nem árt abba belegondolnunk, hogy bizony vannak olyan gyermekek is, akiknek az anyák napja, nem egészen ugyanazt jelenti, mint általában azt mi gondoljuk. Mert vannak olyan gyermekek, bármilyen szörny is kimondani: akiket anyáik, apáik eldobtak maguktól, akiket családjuk kitaszított, sokukról hallani sem, s t tudni sem akarnak szüleik. Tudom, hogy szörnyen hangzik, de a valóság mégis ez! Mi emberek szeretjük azt gondolni, hogy ilyen embertelenség, szeretetlenség nem történhet meg a modern világunkban, pedig megtörténik, de még mennyire, hogy megtörténik. Nos, ezek a gyermekek fogyatékkal születtek (sokszor éppen szüleik hibájából) és fogyatékkal élnek ebben a Református Gyermekotthonban, ket láttuk vendégül. Az évek során többször gy jtöttünk és vittünk az számukra is adományokat, de talán a gyülekezetben nagyon sokan nem tudnak róluk semmit, csak mondjuk, hogy a Magdaléneum számára gy jtünk, és úgy érzem egy kicsit személytelenné vált az adománygy jtés, és talán nem is viseljük méltó képen, a szívünkön. Mindenképpen egy nagyszer ünnepi alkalom ez, ahol találkozhattunk olyan gyermekekkel, akiknek a Kéki Református Gyülekezet már régóta ismer s névr l, és akik mindig szeretettel gondolnak a gyülekezet tagjaira, mint akik ket segítik, támogatják. Statisztikák szerint, egy feln tt ember 6-8 ezer emberrel ismerkedik meg élete, tanulmányai során, ezeknek a gyermekeknek ez a szám néhány 10, vagy néhány 100 embert jelent. Ezért nagy örömmel fogadnak minden új ismer st, minden új embert. Méghozzá szinte szívb l jöv örömmel, szeretettel, szinteséggel, bizalommal, olyannyira, ami nálunk normális embereknél nem megszokott, s t már-már zavarbaejt. Hiszen sajnos a mai kor embere nem beszél szintén, bizalommal, szeretettel szinte senkivel sem. Ha megismerjük ket, akkor bizony feltehetjük a kérdést: biztos, hogy k a fogyatékosok? Lehet, hogy szellemüket, értelmüket tekintve, vagy testileg igen, de bizony sok minden van, amivel k rendelkeznek, és éppen hogy mi nem. Petró Béla, lelkipásztor 5

6 Május - Tavasz utó - Ígéret hava Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maiáról (Maia Majestas) kapta, aki egy si termékenység-istenn volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. Az Ikrek havának is nevezik. Világ és ünnepnapok: 1. A Munka ünnepe 3. Május els vasárnapja Anyák napja 4. T zoltók napja 1991-t l ünneplik, ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a t zoltók véd szentjér l. 5. Európa napja 8. Nemzetközi Vöröskereszt nap 10. Madarak és fák napja. Minden év májusában, az iskolákban egy napot szentelnek arra, hogy a tanulókkal megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelent ségét. Megünneplését az évi I. törvénycikk írta el. 12. Az ápolón k napja. 15. A család nemzetközi napja 17. Távközlési világnap 18. Múzeumi világnap, Internet világnap 21. A Magyar Honvédség napja, annak emlékére, hogy a magyar szabadságharc tavaszi hadjárata során, 1849-ben e-napon Görgey Artúr csapatai visszafoglalták Buda várát. 31. Május utolsó vasárnapja Nemzetközi Gyermeknap. Ebben az évben ez a nap Pünkösd els vasárnapja. Id járásjelz napok: Május 1. Ha ilyenkor esik, jó termés várható Május és 25. Fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác és Orbán). A népi megfigyelés szerint ezeken a napokon er s leh lés kezd dik, ezért szüneteltetik a vetést és a palántázást. Híres szülöttek: Május 1. Zrínyi Miklós Költ, hadvezér. Május 5. Radnóti Miklós - Költ Május 17. Irinyi János A gyufa feltalálója. Horoszkóp gyerekekr l feln tteknek: Természetesen csak játék! Bika: (IV. 21. V. 21.) Meglehet sen keményfej típus, olykor könnyebb a hegyeket elmozdítani helyükb l, mint t eltéríteni attól, amit eltökélt. Békebarát, nyugodt, csendes gyermek. A kényelmet sokra tartja. Apró emlékeihez, régi tárgyaihoz nagyon ragaszkodik. Nem kedveli, ha hangosan hozzák tudomására hibáit. Csendes szóval, de csak azzal (!), minden elérhet náluk. A környezet barát vásárlás 12 pontja 1. Terméket vásárolj, ne csomagolóanyagot! 2. Els sorban természetes anyagokat vásárolj! 3. Keresd az újrahasznosított anyagokból készült termékeket! 4. A helyi munkaer által el állított termékeket részesítsd el nyben! 5. Tartós árucikket vásárolj! 6. Keresd az energiatakarékos berendezéseket! 7. Csak akkor vásárolj, ha tényleg szükséged van a termékre! 8. Ha valamire már nincs szükséged, de még jó állapotban van, hozd vissza vagy ajándékozd el! 9. Mielött vásárolsz, tudj meg minél többet a termék el állításáról, szállításáról, illetve hulladék feldolgozásáról és csak ezután dönts! 10. A visszaváltható, úgynevezett több utas csomagolóanyagban forgalomba kerül termékeket válaszd! 11. Mérlegelj amikor vásárolsz! A környezetbarát termék, még ha esetleg drágább is, kevésbé szennyezi a környezetet. 12. Ne d lj be a reklámoknak! Mez né Maklári Erika 6

7 A Megyei II. osztály 2. sz. Nyírségi Patyolat-csoport állása Feln tt: 1. Dombrád Jéke Pusztadobos Pátroha Vaja Újdombrád Pap Ajak Tiszamenti SE Kék Fényeslitke Anarcs Petneháza Rohod Komoró* A Mez ladány visszalépett. A Komorótól egy büntet pont levonva. Pillanatkép a Kék Pátroha ifjúsági mérk zésr l Asztaltenisz hírek Ifjúsági: 1. Vaja Kék Rohod Pusztadobos Tiszamenti SE Dombrád Újdombrád Pap Anarcs Petneháza Fényeslitke Ajak Pátroha Mez ladány Komoró* Jéke A Komorótól egy büntet pont levonva. Megyei Serdül U16 3. sz. csoport állása: 1. Kölyök SC Kótaj Újfehértó Nyírtelek Demecser* Levelek Nagykálló Kék Nagyhalász II. Rákóczi F Rakamaz Napkor Tiszavasvári A Demecsert l 3 büntet pont levonva. Párosban a Nagykálló ellen Befejezéséhez közeledik az asztalitenisz 2008/2009 megyei bajnoksága. Jelenleg a B csoport nyolcadik helyén áll Kék csapata. Rövidesen megkezd dik az A csoport ugyanazon helyezetteivel hármas megbontásban a rájátszás, ahol eld l, hogy a 19 megyei csapat közül, ki hányadik helyen zárja az évadot. Így a hazai asztalitenisz csapatunk a helyek valamelyikén végezhet. Tóth Tibor A KÉK SE vezet sége felhívja a tagok figyelmét, hogy a 2009 évi tagdíj befizetése folyamatosan a TELEHÁZBAN, nyitvatartási id ben megtehet! Köszönjük! 7

8 10. JUBILEUMI NÉPTÁNCGÁLA Nagy volt a nyüzsgés május 8-án, pénteken délután a Sárga Iskola környékén. Polgár rök irányították a forgalmat, hiszen egymás után érkeztek a buszok, személyautók, amelyek a gálára érkez táncosokat és kísér iket szállították. A szebbnél-szebb ruhákba öltözött lányok és fiúk 15 órára, a rendezvény kezdetére készen állva várták a megnyitót. Megkezd dött a bemutatkozás, Kiss Magdolna tanárn konferálta fel a m!sorszámokat. Egymás után léptek a színpadra a néptánccsoportok, s mutatták be jókedv!en, felszabadultan a gyönyör! koreográfiákat. Láthattunk Csárdás et!döt, Dunántúli vonulóst és ugróst, Dunántúli ugrós táncokat, Kalocsai fércel t, Nyírségi lassú és friss csárdást, Mez ségi táncot stb. Sajnos az idén kevesebben jelentkeztek rendezvényünkre. Több iskolából különböz okok miatt nem tudtak eljönni a táncosok. A találkozót Balogh Fanni és Nagy Ferenc furulyaszólója köszöntötte, majd Fohsz Józsefné igazgatón megnyitotta a gálát: Tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeinket intézményünk és a társrendez nk, a Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány nevében. szinte örömmel, szeretettel üdvözöljük a mai nap f szerepl it, a m!vészeti csoportok vezet it, a gyerekeket, akik a néptánc csodálatos mozgásvilágába hívnak bennünket, hogy e röpke id alatt megfeledkezve a hétköznapokról átengedjük magunkat a m!vészet élményének. Így köszöntöm: LevelekÚjfehértó, Nyírtura, Kemecse, Nagyhalász, Nyírbogdány és Kék m!vészeti csoportjait és m!vészeti vezet iket. A mai napon rendezvényünk jubileumi ünnepség is egyben, miszerint 10. alkalommal kerül megrendezésre a gálam!sor. Ennek jegyében öröm visszaemlékezni a sok-sok élményre, a gyönyör! táncokra, s látni, miként formálja a kis emberpalántákat, mozgásukat, jellemüket az a csipetnyi m!vészet, aminek eredménye egy-egy szép koreográfia. Büszkék vagyunk, hogy a közel 4 évtizedes hagyományt, a néptánc szeretetét mindezidáig ápolni tudtuk. Jó érzés, hogy voltak, vannak támogatóink, segít ink, akik lehet séget biztosítottak a szakmai találkozókra, a bemutatkozások élményének megélésére. A 10 éves születésnap remélhet leg segít megteremteni a jöv rendezvényeinek lehet ségét is. A bemutatkozás után rövid szünet következett, majd megkezd dött a gálam!sor, melyben a felkészít táncpedagógusok adtak ízelít t a tánckultúra csodálatos világából. Boros Mihály és L rinc Sándor Széki s!r! tempót ismertetett meg velünk, majd László Andrásné és Bucsa Sándor (a Guba táncstúdió vezet je) Mez ségi táncokkal kápráztatta el a közönséget. Ezt követ en a színpadon felsorakoztak a felkészít nevel k és a csoportokat képvisel gyerekek. A búcsú percei következtek. A gála résztvev it l Enyediné Székely Mária rendezvényszervez köszönt el: 8

9 Ez az évforduló olyan, mintha egy 10. születésnapot ünnepelnénk. Ahhoz pedig torta is társul tüzijátékkal. Lássuk! Elérkeztünk néptáncgálánk zárásához. Az idén jubileumot ünneplünk, rendezvényünk 10. születésnapját. Örülünk, hogy elértünk a 10. alkalomig, ami azt jelenti, hogy 10 éven át minden áprilisban, vagy május elején több száz néptáncos lépett itt színpadra, mindannyiunk örömére. Közel fellép t láthattunk a 10 év alatt. Nagyon örülünk neki, hogy helyt adhattunk a találkozónak, melynek évr l-évre voltak visszatér és új vendégei. Szeretném megköszönni valamennyi résztvev csoportnak és felkészít nek, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Ma 6 iskola néptáncot kedvel gyerekei közel 200 gyerek lépett önök el tt színpadra, 10 gyönyör koreográfiával. Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki mindannyiuknak. Jutalmazzuk ket közösen egy nagy-nagy tapssal. A szervez bizottság nevében megköszönöm mindazoknak a segítséget, akik valamilyen módon tevékenykedtek abban, hogy ez a jubileumi találkozó létrejöjjön, s mindannyian jól érezzük magunkat. Nagy volt a meglepetés, amikor a színpadra került a nagy szülinapi csokitorta! A rajta lév gyertyák és a t zijáték meggyújtása után hangos énekszóval köszöntöttük a gálát. Ezután minden fellép csoportnak egy hasonló tortát adtunk ajándékba díszoklevél és virág kíséretében. Az igazgatón megköszönte Enyedi Frigyesnek azt az önzetlen munkát, mellyel évek hosszú során biztosította a technikai hátteret és a hangosítást. A tortákat jóíz en elfogyasztva a táncosok és kísér ik elbúcsúztak egymástól: Köszönjük, hogy itt voltatok! Reméljük jöv re ismét találkozunk! Enyediné Székely Mária rendezvényszervez 9

10 ÚJSZÜLÖTTEK Hajnal Tímea Anya neve: Apa neve: Pór Edina Hajnal Róbert Horváth Jázmin Barbara és Horváth Lívia Angelika Anya neve: Ferenczi Julianna Apa neve: Horváth István Balogh Natasa Izabella Anya neve: Horváth Izabella Apa neve: Balogh Ern Lakatos Jázmin Natali Anya neve: Balogh Mária Apa neve: Lakatos László Farkas Petra Anya neve: Apa neve: Karasi Nóra Farkas Attila FIGYELEM! SZELEKTÍV HULLADÉKGY JTÉS! évi id pontok Január 13. Február Március 10. Április Május 12. Június 09. Július 14. Augusztus 11. Szeptember 08. Október 13. November 10. December 08. A NYÍR-FLOP KFT. ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY KÉK KÖZSÉG TERÜLETÉN A LOMTALANÍTÁST MÁJUS 19-ÉN, KEDDEN VÉGZI. Az elszállítandó hulladékot a közterületen kérjük úgy helyezzék el, hogy az a forgalmat ne akadályozza!veszélyes hulladékot tilos a lomok közé kirakni! FELHÍVÁS Tisztelt lakosság! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a gáz piaci liberalizáció megtörtént. A gas.hu Magyarország szabadon választható lakossági gázszolgáltatója a közüzemi gázdíjhoz képest jelent s kedvezménnyel garantálja lakossági gázszolgáltatását. Évente átlagosan egy havi gáz ára takarítható meg a szerz déskötéssel. A jelenlegi közüzemi gázdíjhoz viszonyítottan 8% kedvezmény érhet el, a szolgáltatóváltás semmilyen m szaki átalakítással nem jár. B vebb információ: Czeczeli Ágnes 70/ Elektromos kerékpár újszer állapotban eladó. Ár megegyezés szerint. Érd: Ignácz Balázsné, Kék, Jókai u. 57. *** Kék, Pet fi u. 21. szám alatti 2,5 szobás, összkomfortos családi ház sürg sen eladó. A község f terén helyezkedik el, akár üzlethelyiségnek is kiváló. Irányár: 6,5 millió forint. Érd: 30/ vagy a helyszínen. *** Kék, Hunyadi u. 5. szám alatti 3 szobás ház eladó. Érd: Kótis József, 42/ Kék Község Képvisel -testületének határozata alapján, Kék Község Jegyz je pályázatot hirdet, Autóbuszvezet i munkakör betöltésére Munkavégzés helye: Kék Község Polgármesteri Hivatala Kék, Kölcsey u. 9. Munkavégzés kezdete: június 1. Jogviszony id tartama: határozatlan idej Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid, rugalmas munkaid beosztással Bérezés: Megegyezés szerint Munkakörbe tartozó feladatok: Kék Község Önkormányzatának tulajdonában álló autóbusz, vezetése, és minden egyéb feladat, mellyel a munkáltató megbízza. Pályázati feltételek: - 8 általános iskolai végzettség, - D kategóriás vezet i engedély, - Érvényes PÁV II. vizsga, - Személyszállító szakvizsga, - Autóbuszvezet i gyakorlat. Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: - részletes szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget igazoló irat másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje: május 20. Pályázat elbírálásának határideje: május 25. A pályázattal kapcsolatos információ kérhet : Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz t l személyesen, vagy 42/ telefonon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Polgármesteri Hivatal Jegyz je Kék, Kölcsey u. 9. címre Református hírek Gyülekezetünkben konfirmációi vizsga május 9-én délután 3-órakkor lesz a templomban, szeretettel hívjuk és várjuk a konfirmálókat. Konfirmációi ünnepi Istentisztelet május 24-én délel tt 11-kor lesz a templomban, szeretettel híjuk és várjuk a kedves családtagokat, gyülekezetünk minden tagját erre a szép ünnepi alkalomra is. A konfirmáltak els úrvacsora vételére a gyülekezet közösségében május 31-én Pünkösd ünnepén kerül sor. KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u. 9. Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Mez né Maklári Erika, Tóth Tibor, Fetter Attila, Szabó József Lapzárta: május 8. 10

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37.

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. 1. számú melléklet Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. Települési támogatás iránti kérelem Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Eseménynaptár - nyári jeles napok

Eseménynaptár - nyári jeles napok A Faluvédő Egyesület és az Önkormányzat közös lapja XVII. évfolyam 2. szám 2009. Május Eseménynaptár - nyári jeles napok Május 1. Majális - A Munka ünnepe; az EU csatlakozás napja 3. Anyák napja 4. Szent

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma:

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: K É R E L E M közlekedési támogatás megállapításához Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: T u r a, út szám alatti lakos kérem, hogy részemre közlekedési támogatást

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6

TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6 TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL... 3 HELYI NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS... 6 ZÁRADÉK... 6 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPIVSEL - TESTÜLETÉNEK 9/2001. (III.30.) SZ.

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / /

KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / 1. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Rehabilitációs célú települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. a) Kérelmező neve /születési név is / / b) Társadalombiztosítási

Részletesebben

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA

2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA A 2011/2012. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2012/2013.TANÉV I. FÉLÉVÉRE

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben