* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség"

Átírás

1 Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség nevében! Vannak közöttünk, akik még megcsókolhatják az édesanyjukat, és elmondhatják a köszönömöt a sok helytállásért, áldozatért, szeretetért, amit születésük óta kaptak az édesanyjuktól, de vannak olyanok is, nem is kevesen, akik már csak a temetõben hajthatnak fejet édesanyjuk emléke elõtt. Akár élnek, akár elmentek már közülünk, Istennek köszönjük meg jóságukat, hiszen az õ ajándéka minden szeretet, de különösen is az, amely a legközelebb van hozzánk, amit édesanyánktól kaptunk attól kezdve, hogy kicsi, tehetetlen gyermekként gondoskodott rólunk. Etetett, a saját testébõl táplált, ápolgatott, ha betegek voltunk, virrasztott, megbíztatott, ha féltünk, magához ölelt, mikor elkeseredtünk. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy nem mindig hálás dolog édesanyának lenni. Hiszen a gyermek puszta létével, de olykor szavaival is, megköveteli a gondoskodást, és amikor megkapja, természetesnek tekinti. És bizony sokszor csak akkor veszi észre, milyen sokat és milyen fontos dolgokat Május elsõ vasárnapja: anyák napja kapott édesanyjától, amikor minden elmúlik, vége, nincs tovább. Akkor nagyon tud hiányozni a mindent megbocsátó, minden körülmények között átölelõ szeretet, amikor már nem lehet ezen változtatni. Anyák napja a református gyülekezetben Éppen ezért köszöntjük az édesanyákat minden esztendõben gyülekezetünk közösségében. A gyermekekkel együtt adunk hálát Istennek az õ szeretetükért, gondoskodásukért, mindazért, amit tõlük kaptunk! Petró Béla, lelkipásztor Április elején az Önkormányzat átvette a 19 személyes Volkswagen Crafter típusú kisbuszt. Az óvoda új épületének építése a terveknek megfelelõen folyik. A külsõ munkálatok a végéhez közelednek, a belsõ munkák is jó ütemben haladnak.

2 Err l tárgyalt a Képvisel -testület 2 Az elmúlt id szakban két rendkívüli és egy rendes ülést tartott a Képvisel -testület. Az április 2-án tartott rendkívüli ülésre, az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázati lehet ség ismertetése, illetve a pályázaton való részvételhez a szükséges döntés meghozatala céljából került sor. A pályázni lehetett: az iskola épületének fém nyílászáróinak cseréjére, a f tési rendszer korszer sítésére, a régi szárny pala fedésének, (amely évek óta beázik) lecserélésére, és minimális összegben fejleszt eszközök beszerzésére. A képvisel testület támogatta a pályázaton való részvételt. A pályázati összeg közel 20 millió forint volt. Április 9-én került megtartásra a következ képvisel testületi ülés. Az ülés napirendje: 1. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bels ellen rzésér l szóló jelentés elfogadása évi gazdálkodás felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása 3. Kék Község Önkormányzatán évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 4. Szilárdhulladék szállítási szerz dés módosítása, a évre vonatkozó szállítási díjak megállapítása 5. Kék Község Önkormányzat év közfoglalkoztatási tervének elfogadása 6. Kék Község Önkormányzatának Sportkoncepciója megtárgyalása, elfogadása 7. Segélykérelmek elbírálása Az els három napirend az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, az szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az önkormányzat gazdálkodását, minden évben ellen rzi a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás bels ellen re, amelyr l jelentés készül a Képvisel testületnek. A könyvvizsgáló az elkészített beszámoló alapján felülvizsgálja az önkormányzat gazdálkodását, és a zárszámadással egyid ben az általa készített jelentést, és a bels ellen ri jelentést is el kell fogadnia a Képvisel testületnek. A évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet a Képvisel -testület ft bevétellel, ft kiadással és ft pénzkészlettel fogadta el. Az elmúlt év gazdálkodására jellemz volt a takarékosság. Az év elején jelentkez nehézségek miatt a Képvisel -testület kiadáscsökkent döntések meghozatalára kényszerült, melynek segítségével stabilizálódott az önkormányzat gazdálkodása. Jelent s összegeket (több mint 100 millió forintot) nyertünk különbféle pályázatokon, amelyek az intézményeink m ködtetéséhez nagy segítséget nyújtottak. Így az önkormányzat zavartalan m ködése el l decemberre az akadályok elhárultak, és elmondhattuk, hogy egy nagyon jó évet zártunk ban nemcsak m ködésre nyertünk támogatást, hanem jelent s összeget fordíthatunk fejlesztésre (óvodaépítés, kisbusz beszerzés). A negyedik napirendi pontban a Nyír-flop Kft-vel kötött szilárdhulladék szállítási szerz dés módosítására került sor. Minden évben meg kell állapítani valamennyi településnek a kommunális hulladék szállítási díját, amely 1 évre szól, április 1-jét l, a következ év március 31-ig. A Nyír-flop Kft által tett javaslatot (1-2 személyes háztartások esetében 156 ft+áfa/ürítés, 3 vagy annál több személyes háztartások esetében 186 ft + Áfa/ürítés) a Képvisel testület nem fogadta el április 1-jét l 115 ft +Áfa/ürítés, illetve 156 ft + Áfa/ürítés összegben határozta meg a szemétszállítási díjat. Ötödik napirendben a község Közfoglalkoztatási tervét tárgyalták a képvisel k. A médiából már mindenki értesülhetett arról, hogy az álláskeres k részére az önkormányzatoknak kötelez közcélú foglalkoztatást szervezni. A közfoglalkoztatási tervben kerül meghatározásra, hogy milyen feladatokat akarunk a közcélú foglalkoztatás keretében ellátni, és mennyi álláskeres t érint, valamint, milyen iskolai végzettség emberekkel, kor és nem szerinti megosztásban kívánjuk a betervezett feladatokat végeztetni. Az önkormányzatnál rendelkezésre álló, valamint a Munkaügyi Központ által biztosított adatok, az ott nyilvántartásban lév személyek száma alapján, ebben az évben 157 f részére biztosít az önkormányzat közcélú munkát. Hatodik napirend a község Sportkoncepciójának elfogadása volt. A Sportról szóló törvény alapján minden önkormányzatnak rendelkezni kell sportkoncepcióval, amely tartalmazza, hogy között hogyan kívánják az önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataikat ellátni, a verseny- és szabadid sportot támogatni, a fenntartásukban lév sportlétesítményeket m ködtetni. A sportkoncepció feltétel, az önkormányzat fenntartása alatt m köd sportöltöz felújítására, b vítésére benyújtott pályázatunknak. Hetedik napirend a benyújtott segélykérelmek elbírálása, volt, mely zárt ülésen történt. Napirend utáni hozzászólásokban döntött a Képvisel -testület az úgynevezett 6/3-as pályázat benyújtásáról. Április 22-i rendkívüli ülés napirendje a pályázaton nyert kisbusz üzemeltetésével kapcsolatos teend k megbeszélése. Április elején vehette át az önkormányzat az tavaly pályázat útján elnyert kisbuszt, melynek üzemeltetésével kapcsolatosan döntött arról, hogy 1 f autóbuszvezet t alkalmaz. Hagymásiné Hegyes Valéria Európai Parlament tagjainak választása A Köztársasági Elnök június 7-re írta ki az Európai Parlament tagjainak választását. Magyarország május 1-je óta tagja az Európai Uniónak. Immár második alkalommal kerül sor az Európai Parlament tagjainak választására, mely intézménynek a f feladata, hogy az Unió állampolgárainak érdekeit képviselje a döntéshozatalban. A választás 5 évre szól, az országunkat közvetlenül választott 22 tag képviseli az Európai Parlamentben. A választáson kizárólag pártok állíthatnak listát, melyr l a jelöltek a szavazatok arányában juthatnak mandátumhoz. A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókörben, a szavazatszámláló bizottság által lebélyegzett szavazólapon lehet. Aki a szavazás napján a lakóhelyét l távol kíván szavazni, az a jegyz t l személyesen, vagy meghatalmazottja útján, vagy ajánlott levélben kérhet igazolást június 5-én 16 óráig. A mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát kérhet. A kérelmet a szavazás napjáig a jegyz höz, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. B vebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhet.

3 Gratulálunk! iratokat, a jogosultság megszüntetésre kerül június 30. napjával, melynek következtében nem lesz jogosult semmilyen kedvezményre, pl. kedvezményes étkeztetés, tankönyvtámogatás stb. Hegedüs Lászlóné, ügyintéz Óvodáztatási támogatás Már több éve lakói településünknek azok a személyek, akik február 27-én ünnepélyes keretek között állampolgársági esküt tettek: Gy riné Kis Ágneta és Beri Sándorné sz. Orosz Magdolna. A letett eskü és az állampolgársági okiratok aláírása után, most már k is magyar állampolgárok. Ismételten gratulálunk nekik, kívánjuk, hogy hazánkhoz, Magyarországhoz f zött reményei váljanak valóra és soha ne bánják meg, azt, hogy településünket választották lakóhelyükül és hogy felvették állampolgárságunkat. Bár annak idején a szülei nagyszülei szintén lakói és állampolgárai voltak hazánknak. Poór Sándor az esküt kivev, Hegedüs Lászlóné jegyz könyvvezet, Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz és a szerkeszt ség. F e l h í v á s gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatára Felhívom a Tisztelt lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata esedékessé vált, mivel a törvény az éves felülvizsgálat id pontját június 30. napjában határozta meg. A kedvezményben részesül családok a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványokat megkapják, melyet saját és gyermekeik személyes adataiknak kitöltése után aláírva a megadott határid ig a hivatalba be kell hozni. A fülvizsgálathoz szükséges a kérelem, a vagyonnyilatkozat, valamint a szül k iskolai végzettségér l szóló nyilatkozat kiállítása, melyet mindkét szül adatainak és iskolai végzettségének beírása után mindkettejüknek alá kell írniuk, akikkel a gyerek közös háztartásban él. Külön él szül k esetén a nyilatkozatot, csak a gyermeket háztartásában nevel szül nek kell kitöltenie és aláírnia. A kérelemhez mellékelni kell a családban él jövedelemmel rendelkez szül k kereseti igazolását (családi pótlék szelvény, nyugdíj szelvény, GYES szelvény, folyószámra utalás esetén utolsó havi számlakivonat, vállalkozók, stermel k, és munkaviszony mellett más jövedelemmel rendelkez k esetén APEH igazolás az el z évi jövedelemr l, vagy adóbevallás fénymásolata. 18. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás, és külön kérelem szükséges, mivel t a törvény külön kezeli, mint fiatal feln ttet. A szül k iskolai végzettségér l szóló nyilatkozat mindkét szül re vonatkozóan kitöltve és mindkettejük által aláírva, szakképzettségnek min sül az iskolai rendszerben történ szakképzéssel szerzett szakmunkás bizonyítvány. (Nem tartozik ide a nem iskolarendszer képzés. Benyújtási határid : folyamatos, legkés bb június 15. Aki a jelzett id pontig nem nyújtja be az Esedékessé vált az óvodáztatási támogatás igénylése, mely alapján a törvény értelmében els ízben ,-Ft, és a továbbiakban ,-Ft támogatás állapítható meg azon szül gyermeke után aki óvodai oktatásban részesül és az alábbi feltételeknek megfelel: - gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - a szül gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig óvodába beíratta, amelyik évben a 3. illetve 4. életévét betöltötte - a szül k legmagasabb iskolai végzettsége a 8 osztálynál magasabb nem volt a gyermek három éves korának betöltésekor, - a gyerek rendszeresen jár óvodába, az igazolt és igazolatlan napok száma nem haladja meg a tanítási napok számának a 25 %-át. Az óvoda az igazolást jelenleg január 1. napjától május 15. napjáig, majd május 16. napjától november 15. napjáig, és a következ igazolást november 16. napjától május 15. napjáig, május 16. napjától november 15. napjáig terjed id szak figyelembe vételével adja ki. A mulasztásba nem tartozik bele a tanítási szüneti nap (tavaszi, szi, és nyári nagytakarítási szünet). A nyilvántartásom alapján minden szül részére kiküldtem a szükséges nyomtatványokat, de ha valaki még is kimaradt volna, akkor kérem fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba és kérje a szükséges nyomtatványokat. A támogatás megállapításához a fenti feltételeknek együtt kell meglenniük, vagyis ez azt jelenti, hogyha a szül bármelyik feltétellel nem rendelkezik, részére a támogatás nem állapítható meg. Ami azt jelenti, hogy nem jár minden óvodásnak!!! A kérelem benyújtási határideje május 20. Kérem a határid pontos betartását, mert a kérelmeket fel kell dolgozni, és június 10. napjáig a pénzösszeget a központi költségvetésb l meg kell igényelni, ami azt jelenti, hogy csak azok részére fizethetjük ki a támogatást, akinek meg is tudtuk igényelni, ehhez pedig szükséges a kérelmek id beni benyújtása. Hegedüs Lászlóné, ügyintéz 3

4 Báloztunk Családias hangulatban töltötte együtt mintegy hetven ember április 25-e estéjét és éjszakáját. Ekkor volt ugyanis az Els katolikus bál, nemcsak katolikusoknak! szlogennel meghirdetett mulatságunk, az iskola ünnepl be öltöztetett ebédl jében. Az este fél nyolc magasságában kezd dött egy színvonalas m sorral, melyet Bed Erika és Újvári Gergely, a debreceni Csokonai színház m vészei adtak, és folytatódott a kéki Feln tt Néptánccsoport m sorával. Vacsora után pedig hajnalig állt a bál, amit éjfél körül a tombolasorsolás szakított félbe, hogy aztán újult er vel tovább folytatódjék a mulatság. Az est bevételét a napokban elkezd d bels festésre fordítjuk, ami 14 éves templomunk megszépítését szolgálja. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ehhez. Külön köszönet azoknak, akik eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték összejövetelünket. Sokan mondták, hogy nem jó id pontra tettük ezt a bált, s ezért volt olyan csekély az érdekl dés. Lehet, hogy így van, de én egy kicsit másképp látom ezt. Felel sséget érezni valaki vagy valami iránt azt jelenti, hogy tör dünk vele. Tör dni vele akkor tudunk, ha azt a magunkénak érezzük. Magunkénak akkor érezzük, ha gyakorta látogatjuk (pl. a templomot) ha viszont az kimerül évi egy (karácsony), vagy kett (karácsony és húsvét) találkozásban, akkor nem alakulhat ki felel sségérzet. Igaz, hogy a templom Isten háza, de nem a papnak, hanem a papnak és a híveknek közösen kell róla gondoskodni. Bízom benne, hogy levonja mindenki a tanulságot, s a legközelebbi lehet ségnél többen éreznek felel sséget saját közösségük iránt. Bozsó Gizella A katolikus egyház hírei 1. Hálásan köszönjük minden jószándékú és jóakaratú embertársunknak a bálon való részvételt, szervezést, segítséget. Az Önkormányzatnak és az Iskolának, hogy helyet adtak e jeles alkalomra. Köszönjük a fellép knek a csodálatos m sort, a helyi néptáncegyüttes odaadó táncát, mely mindannyiunkat a táncparkettre csalogatott. 2. A templom bels festése rövidesen megkezd dik. Akik még szeretnék kivenni részüket a jószándékú adakozásból, azoknak el re is köszönjük, akik eddig adakoztak, azoknak is hálásan köszönjük a jólelk adományaikat. Bízunk benne, hogy a Pünkösd ünnepét már a szépen megújult templomban ünnepelhetjük. 3. Május 24-én, vasárnap lesz a betegek és gyógyítók zarándoklata Hajdúdorogon, mivel a kegykép Máriapócsról ideiglenesen áthelyezésre került. Akik jönni szeretnének, miel bb jelentkezzenek Kántor Gyulánénál! 4. Pünkösd ünnepén mindkét napon a szokott id ben lesznek a szertartások. 5. Június között hittantábor lesz Komlóskán, érdekl dni a paróchus atyánál lehet. Szabó Gábor, paróchus 4

5 FELVÉTELIZTEK A NYOLCADIKOSOK Idén 28 nyolcadik osztályos tanuló nyújtotta be felvételi kérelmét valamilyen középiskolába. Néhányuknak központi felvételi vizsgát kellett írniuk, míg a legtöbb tanulónak az általános iskola 7-8. osztályos eredménye alapján bírálták el a felvételét. A középiskolák március közepéig elkészítették ideiglenes felvételi jegyzéküket, amit a tanulók megtekinthettek. Aki a rangsorban benne volt abban a létszámban, amennyit felvesznek, k már biztosak lehettek a felvételükben. Akik a rangsorban hátrébb helyezkedtek el, még k is bizakodhattak. Április végén minden tanulónk megkapta a hivatalos értesítést a felvételr l vagy az elutasításról. Büszkén mondhatjuk, hogy a diákok 75%-a az els helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt. 10-en gimnáziumban, 8-an szakközépiskolában, míg 10-en szakiskolában folytathatják tanulmányaikat szeptembert l. El tte azonban még fontos megmérettetésekre kerül sor: június els hetében szakaszzáró vizsgán kell bizonyítaniuk tudásukat magyar irodalomból, matematikából és történelemb l, illetve egy szabadon választott tantárgyból. Nem utolsó sorban eredményesen kell zárniuk a 8. évfolyamot ahhoz, hogy júniusban beiratkozhassanak a 9. évfolyamra. A tanév utolsó hetében pedig következhet a búcsúzás els állomása, a szerenád, amelyet június 11-én tartunk. 13-án, szombaton 9 órakor kezd dik a ballagás, amelynek helyszíne jó id esetén az iskola tornapályája, rossz id esetén pedig a sárga iskola színházterme. A tanévzáróra a következ héten csütörtökön kerül sor, megszakítva egy rövid id re a vakációt, amit már mindannyian nagyon várunk. Poór Sándorné a 8. osztály osztályf nöke Tetszett El ször a n napi dekorációra figyeltem fel a Rétközi Szakiskola hirdet tábláján. Mindannyian, akik ott elhaladtunk és odapillantottunk, köszöntve éreztük magunkat. Aztán március 15. el tt már azt éreztem, hogy általatok részesei lettünk egy kis ünnepélyességnek, mely az utóbbi id ben különösen a f városban kivesz félben van. Köszönöm Nektek és Tanáraitoknak a figyelmességet. Kérem, tartsátok ébren továbbra is emlékezetünket! Bobik Jánosné Református krónika Május 10-én délel tt 11 órakor, ünnepi Istentiszteletünkön igét hirdetett gyülekezetünk közösségében, Nt. Csegei István a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese, Ilki, Gemzsei gyülekezetek lelkipásztora. Gyülekezetünk közösségében vendégül láttuk a Nyiregyházi Magdaléneum Református Gyermekotthon néhány néhány lakóját. A világ és gyülekezetünk is az elmúlt vasárnap ünnepelte anyák napját, és ez így rendben is van. De azt gondolom, nem árt abba belegondolnunk, hogy bizony vannak olyan gyermekek is, akiknek az anyák napja, nem egészen ugyanazt jelenti, mint általában azt mi gondoljuk. Mert vannak olyan gyermekek, bármilyen szörny is kimondani: akiket anyáik, apáik eldobtak maguktól, akiket családjuk kitaszított, sokukról hallani sem, s t tudni sem akarnak szüleik. Tudom, hogy szörnyen hangzik, de a valóság mégis ez! Mi emberek szeretjük azt gondolni, hogy ilyen embertelenség, szeretetlenség nem történhet meg a modern világunkban, pedig megtörténik, de még mennyire, hogy megtörténik. Nos, ezek a gyermekek fogyatékkal születtek (sokszor éppen szüleik hibájából) és fogyatékkal élnek ebben a Református Gyermekotthonban, ket láttuk vendégül. Az évek során többször gy jtöttünk és vittünk az számukra is adományokat, de talán a gyülekezetben nagyon sokan nem tudnak róluk semmit, csak mondjuk, hogy a Magdaléneum számára gy jtünk, és úgy érzem egy kicsit személytelenné vált az adománygy jtés, és talán nem is viseljük méltó képen, a szívünkön. Mindenképpen egy nagyszer ünnepi alkalom ez, ahol találkozhattunk olyan gyermekekkel, akiknek a Kéki Református Gyülekezet már régóta ismer s névr l, és akik mindig szeretettel gondolnak a gyülekezet tagjaira, mint akik ket segítik, támogatják. Statisztikák szerint, egy feln tt ember 6-8 ezer emberrel ismerkedik meg élete, tanulmányai során, ezeknek a gyermekeknek ez a szám néhány 10, vagy néhány 100 embert jelent. Ezért nagy örömmel fogadnak minden új ismer st, minden új embert. Méghozzá szinte szívb l jöv örömmel, szeretettel, szinteséggel, bizalommal, olyannyira, ami nálunk normális embereknél nem megszokott, s t már-már zavarbaejt. Hiszen sajnos a mai kor embere nem beszél szintén, bizalommal, szeretettel szinte senkivel sem. Ha megismerjük ket, akkor bizony feltehetjük a kérdést: biztos, hogy k a fogyatékosok? Lehet, hogy szellemüket, értelmüket tekintve, vagy testileg igen, de bizony sok minden van, amivel k rendelkeznek, és éppen hogy mi nem. Petró Béla, lelkipásztor 5

6 Május - Tavasz utó - Ígéret hava Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maiáról (Maia Majestas) kapta, aki egy si termékenység-istenn volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. Az Ikrek havának is nevezik. Világ és ünnepnapok: 1. A Munka ünnepe 3. Május els vasárnapja Anyák napja 4. T zoltók napja 1991-t l ünneplik, ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a t zoltók véd szentjér l. 5. Európa napja 8. Nemzetközi Vöröskereszt nap 10. Madarak és fák napja. Minden év májusában, az iskolákban egy napot szentelnek arra, hogy a tanulókkal megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelent ségét. Megünneplését az évi I. törvénycikk írta el. 12. Az ápolón k napja. 15. A család nemzetközi napja 17. Távközlési világnap 18. Múzeumi világnap, Internet világnap 21. A Magyar Honvédség napja, annak emlékére, hogy a magyar szabadságharc tavaszi hadjárata során, 1849-ben e-napon Görgey Artúr csapatai visszafoglalták Buda várát. 31. Május utolsó vasárnapja Nemzetközi Gyermeknap. Ebben az évben ez a nap Pünkösd els vasárnapja. Id járásjelz napok: Május 1. Ha ilyenkor esik, jó termés várható Május és 25. Fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác és Orbán). A népi megfigyelés szerint ezeken a napokon er s leh lés kezd dik, ezért szüneteltetik a vetést és a palántázást. Híres szülöttek: Május 1. Zrínyi Miklós Költ, hadvezér. Május 5. Radnóti Miklós - Költ Május 17. Irinyi János A gyufa feltalálója. Horoszkóp gyerekekr l feln tteknek: Természetesen csak játék! Bika: (IV. 21. V. 21.) Meglehet sen keményfej típus, olykor könnyebb a hegyeket elmozdítani helyükb l, mint t eltéríteni attól, amit eltökélt. Békebarát, nyugodt, csendes gyermek. A kényelmet sokra tartja. Apró emlékeihez, régi tárgyaihoz nagyon ragaszkodik. Nem kedveli, ha hangosan hozzák tudomására hibáit. Csendes szóval, de csak azzal (!), minden elérhet náluk. A környezet barát vásárlás 12 pontja 1. Terméket vásárolj, ne csomagolóanyagot! 2. Els sorban természetes anyagokat vásárolj! 3. Keresd az újrahasznosított anyagokból készült termékeket! 4. A helyi munkaer által el állított termékeket részesítsd el nyben! 5. Tartós árucikket vásárolj! 6. Keresd az energiatakarékos berendezéseket! 7. Csak akkor vásárolj, ha tényleg szükséged van a termékre! 8. Ha valamire már nincs szükséged, de még jó állapotban van, hozd vissza vagy ajándékozd el! 9. Mielött vásárolsz, tudj meg minél többet a termék el állításáról, szállításáról, illetve hulladék feldolgozásáról és csak ezután dönts! 10. A visszaváltható, úgynevezett több utas csomagolóanyagban forgalomba kerül termékeket válaszd! 11. Mérlegelj amikor vásárolsz! A környezetbarát termék, még ha esetleg drágább is, kevésbé szennyezi a környezetet. 12. Ne d lj be a reklámoknak! Mez né Maklári Erika 6

7 A Megyei II. osztály 2. sz. Nyírségi Patyolat-csoport állása Feln tt: 1. Dombrád Jéke Pusztadobos Pátroha Vaja Újdombrád Pap Ajak Tiszamenti SE Kék Fényeslitke Anarcs Petneháza Rohod Komoró* A Mez ladány visszalépett. A Komorótól egy büntet pont levonva. Pillanatkép a Kék Pátroha ifjúsági mérk zésr l Asztaltenisz hírek Ifjúsági: 1. Vaja Kék Rohod Pusztadobos Tiszamenti SE Dombrád Újdombrád Pap Anarcs Petneháza Fényeslitke Ajak Pátroha Mez ladány Komoró* Jéke A Komorótól egy büntet pont levonva. Megyei Serdül U16 3. sz. csoport állása: 1. Kölyök SC Kótaj Újfehértó Nyírtelek Demecser* Levelek Nagykálló Kék Nagyhalász II. Rákóczi F Rakamaz Napkor Tiszavasvári A Demecsert l 3 büntet pont levonva. Párosban a Nagykálló ellen Befejezéséhez közeledik az asztalitenisz 2008/2009 megyei bajnoksága. Jelenleg a B csoport nyolcadik helyén áll Kék csapata. Rövidesen megkezd dik az A csoport ugyanazon helyezetteivel hármas megbontásban a rájátszás, ahol eld l, hogy a 19 megyei csapat közül, ki hányadik helyen zárja az évadot. Így a hazai asztalitenisz csapatunk a helyek valamelyikén végezhet. Tóth Tibor A KÉK SE vezet sége felhívja a tagok figyelmét, hogy a 2009 évi tagdíj befizetése folyamatosan a TELEHÁZBAN, nyitvatartási id ben megtehet! Köszönjük! 7

8 10. JUBILEUMI NÉPTÁNCGÁLA Nagy volt a nyüzsgés május 8-án, pénteken délután a Sárga Iskola környékén. Polgár rök irányították a forgalmat, hiszen egymás után érkeztek a buszok, személyautók, amelyek a gálára érkez táncosokat és kísér iket szállították. A szebbnél-szebb ruhákba öltözött lányok és fiúk 15 órára, a rendezvény kezdetére készen állva várták a megnyitót. Megkezd dött a bemutatkozás, Kiss Magdolna tanárn konferálta fel a m!sorszámokat. Egymás után léptek a színpadra a néptánccsoportok, s mutatták be jókedv!en, felszabadultan a gyönyör! koreográfiákat. Láthattunk Csárdás et!döt, Dunántúli vonulóst és ugróst, Dunántúli ugrós táncokat, Kalocsai fércel t, Nyírségi lassú és friss csárdást, Mez ségi táncot stb. Sajnos az idén kevesebben jelentkeztek rendezvényünkre. Több iskolából különböz okok miatt nem tudtak eljönni a táncosok. A találkozót Balogh Fanni és Nagy Ferenc furulyaszólója köszöntötte, majd Fohsz Józsefné igazgatón megnyitotta a gálát: Tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeinket intézményünk és a társrendez nk, a Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány nevében. szinte örömmel, szeretettel üdvözöljük a mai nap f szerepl it, a m!vészeti csoportok vezet it, a gyerekeket, akik a néptánc csodálatos mozgásvilágába hívnak bennünket, hogy e röpke id alatt megfeledkezve a hétköznapokról átengedjük magunkat a m!vészet élményének. Így köszöntöm: LevelekÚjfehértó, Nyírtura, Kemecse, Nagyhalász, Nyírbogdány és Kék m!vészeti csoportjait és m!vészeti vezet iket. A mai napon rendezvényünk jubileumi ünnepség is egyben, miszerint 10. alkalommal kerül megrendezésre a gálam!sor. Ennek jegyében öröm visszaemlékezni a sok-sok élményre, a gyönyör! táncokra, s látni, miként formálja a kis emberpalántákat, mozgásukat, jellemüket az a csipetnyi m!vészet, aminek eredménye egy-egy szép koreográfia. Büszkék vagyunk, hogy a közel 4 évtizedes hagyományt, a néptánc szeretetét mindezidáig ápolni tudtuk. Jó érzés, hogy voltak, vannak támogatóink, segít ink, akik lehet séget biztosítottak a szakmai találkozókra, a bemutatkozások élményének megélésére. A 10 éves születésnap remélhet leg segít megteremteni a jöv rendezvényeinek lehet ségét is. A bemutatkozás után rövid szünet következett, majd megkezd dött a gálam!sor, melyben a felkészít táncpedagógusok adtak ízelít t a tánckultúra csodálatos világából. Boros Mihály és L rinc Sándor Széki s!r! tempót ismertetett meg velünk, majd László Andrásné és Bucsa Sándor (a Guba táncstúdió vezet je) Mez ségi táncokkal kápráztatta el a közönséget. Ezt követ en a színpadon felsorakoztak a felkészít nevel k és a csoportokat képvisel gyerekek. A búcsú percei következtek. A gála résztvev it l Enyediné Székely Mária rendezvényszervez köszönt el: 8

9 Ez az évforduló olyan, mintha egy 10. születésnapot ünnepelnénk. Ahhoz pedig torta is társul tüzijátékkal. Lássuk! Elérkeztünk néptáncgálánk zárásához. Az idén jubileumot ünneplünk, rendezvényünk 10. születésnapját. Örülünk, hogy elértünk a 10. alkalomig, ami azt jelenti, hogy 10 éven át minden áprilisban, vagy május elején több száz néptáncos lépett itt színpadra, mindannyiunk örömére. Közel fellép t láthattunk a 10 év alatt. Nagyon örülünk neki, hogy helyt adhattunk a találkozónak, melynek évr l-évre voltak visszatér és új vendégei. Szeretném megköszönni valamennyi résztvev csoportnak és felkészít nek, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Ma 6 iskola néptáncot kedvel gyerekei közel 200 gyerek lépett önök el tt színpadra, 10 gyönyör koreográfiával. Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki mindannyiuknak. Jutalmazzuk ket közösen egy nagy-nagy tapssal. A szervez bizottság nevében megköszönöm mindazoknak a segítséget, akik valamilyen módon tevékenykedtek abban, hogy ez a jubileumi találkozó létrejöjjön, s mindannyian jól érezzük magunkat. Nagy volt a meglepetés, amikor a színpadra került a nagy szülinapi csokitorta! A rajta lév gyertyák és a t zijáték meggyújtása után hangos énekszóval köszöntöttük a gálát. Ezután minden fellép csoportnak egy hasonló tortát adtunk ajándékba díszoklevél és virág kíséretében. Az igazgatón megköszönte Enyedi Frigyesnek azt az önzetlen munkát, mellyel évek hosszú során biztosította a technikai hátteret és a hangosítást. A tortákat jóíz en elfogyasztva a táncosok és kísér ik elbúcsúztak egymástól: Köszönjük, hogy itt voltatok! Reméljük jöv re ismét találkozunk! Enyediné Székely Mária rendezvényszervez 9

10 ÚJSZÜLÖTTEK Hajnal Tímea Anya neve: Apa neve: Pór Edina Hajnal Róbert Horváth Jázmin Barbara és Horváth Lívia Angelika Anya neve: Ferenczi Julianna Apa neve: Horváth István Balogh Natasa Izabella Anya neve: Horváth Izabella Apa neve: Balogh Ern Lakatos Jázmin Natali Anya neve: Balogh Mária Apa neve: Lakatos László Farkas Petra Anya neve: Apa neve: Karasi Nóra Farkas Attila FIGYELEM! SZELEKTÍV HULLADÉKGY JTÉS! évi id pontok Január 13. Február Március 10. Április Május 12. Június 09. Július 14. Augusztus 11. Szeptember 08. Október 13. November 10. December 08. A NYÍR-FLOP KFT. ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY KÉK KÖZSÉG TERÜLETÉN A LOMTALANÍTÁST MÁJUS 19-ÉN, KEDDEN VÉGZI. Az elszállítandó hulladékot a közterületen kérjük úgy helyezzék el, hogy az a forgalmat ne akadályozza!veszélyes hulladékot tilos a lomok közé kirakni! FELHÍVÁS Tisztelt lakosság! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a gáz piaci liberalizáció megtörtént. A gas.hu Magyarország szabadon választható lakossági gázszolgáltatója a közüzemi gázdíjhoz képest jelent s kedvezménnyel garantálja lakossági gázszolgáltatását. Évente átlagosan egy havi gáz ára takarítható meg a szerz déskötéssel. A jelenlegi közüzemi gázdíjhoz viszonyítottan 8% kedvezmény érhet el, a szolgáltatóváltás semmilyen m szaki átalakítással nem jár. B vebb információ: Czeczeli Ágnes 70/ Elektromos kerékpár újszer állapotban eladó. Ár megegyezés szerint. Érd: Ignácz Balázsné, Kék, Jókai u. 57. *** Kék, Pet fi u. 21. szám alatti 2,5 szobás, összkomfortos családi ház sürg sen eladó. A község f terén helyezkedik el, akár üzlethelyiségnek is kiváló. Irányár: 6,5 millió forint. Érd: 30/ vagy a helyszínen. *** Kék, Hunyadi u. 5. szám alatti 3 szobás ház eladó. Érd: Kótis József, 42/ Kék Község Képvisel -testületének határozata alapján, Kék Község Jegyz je pályázatot hirdet, Autóbuszvezet i munkakör betöltésére Munkavégzés helye: Kék Község Polgármesteri Hivatala Kék, Kölcsey u. 9. Munkavégzés kezdete: június 1. Jogviszony id tartama: határozatlan idej Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid, rugalmas munkaid beosztással Bérezés: Megegyezés szerint Munkakörbe tartozó feladatok: Kék Község Önkormányzatának tulajdonában álló autóbusz, vezetése, és minden egyéb feladat, mellyel a munkáltató megbízza. Pályázati feltételek: - 8 általános iskolai végzettség, - D kategóriás vezet i engedély, - Érvényes PÁV II. vizsga, - Személyszállító szakvizsga, - Autóbuszvezet i gyakorlat. Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: - részletes szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget igazoló irat másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje: május 20. Pályázat elbírálásának határideje: május 25. A pályázattal kapcsolatos információ kérhet : Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz t l személyesen, vagy 42/ telefonon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Polgármesteri Hivatal Jegyz je Kék, Kölcsey u. 9. címre Református hírek Gyülekezetünkben konfirmációi vizsga május 9-én délután 3-órakkor lesz a templomban, szeretettel hívjuk és várjuk a konfirmálókat. Konfirmációi ünnepi Istentisztelet május 24-én délel tt 11-kor lesz a templomban, szeretettel híjuk és várjuk a kedves családtagokat, gyülekezetünk minden tagját erre a szép ünnepi alkalomra is. A konfirmáltak els úrvacsora vételére a gyülekezet közösségében május 31-én Pünkösd ünnepén kerül sor. KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u. 9. Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Mez né Maklári Erika, Tóth Tibor, Fetter Attila, Szabó József Lapzárta: május 8. 10