* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség"

Átírás

1 Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség nevében! Vannak közöttünk, akik még megcsókolhatják az édesanyjukat, és elmondhatják a köszönömöt a sok helytállásért, áldozatért, szeretetért, amit születésük óta kaptak az édesanyjuktól, de vannak olyanok is, nem is kevesen, akik már csak a temetõben hajthatnak fejet édesanyjuk emléke elõtt. Akár élnek, akár elmentek már közülünk, Istennek köszönjük meg jóságukat, hiszen az õ ajándéka minden szeretet, de különösen is az, amely a legközelebb van hozzánk, amit édesanyánktól kaptunk attól kezdve, hogy kicsi, tehetetlen gyermekként gondoskodott rólunk. Etetett, a saját testébõl táplált, ápolgatott, ha betegek voltunk, virrasztott, megbíztatott, ha féltünk, magához ölelt, mikor elkeseredtünk. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy nem mindig hálás dolog édesanyának lenni. Hiszen a gyermek puszta létével, de olykor szavaival is, megköveteli a gondoskodást, és amikor megkapja, természetesnek tekinti. És bizony sokszor csak akkor veszi észre, milyen sokat és milyen fontos dolgokat Május elsõ vasárnapja: anyák napja kapott édesanyjától, amikor minden elmúlik, vége, nincs tovább. Akkor nagyon tud hiányozni a mindent megbocsátó, minden körülmények között átölelõ szeretet, amikor már nem lehet ezen változtatni. Anyák napja a református gyülekezetben Éppen ezért köszöntjük az édesanyákat minden esztendõben gyülekezetünk közösségében. A gyermekekkel együtt adunk hálát Istennek az õ szeretetükért, gondoskodásukért, mindazért, amit tõlük kaptunk! Petró Béla, lelkipásztor Április elején az Önkormányzat átvette a 19 személyes Volkswagen Crafter típusú kisbuszt. Az óvoda új épületének építése a terveknek megfelelõen folyik. A külsõ munkálatok a végéhez közelednek, a belsõ munkák is jó ütemben haladnak.

2 Err l tárgyalt a Képvisel -testület 2 Az elmúlt id szakban két rendkívüli és egy rendes ülést tartott a Képvisel -testület. Az április 2-án tartott rendkívüli ülésre, az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázati lehet ség ismertetése, illetve a pályázaton való részvételhez a szükséges döntés meghozatala céljából került sor. A pályázni lehetett: az iskola épületének fém nyílászáróinak cseréjére, a f tési rendszer korszer sítésére, a régi szárny pala fedésének, (amely évek óta beázik) lecserélésére, és minimális összegben fejleszt eszközök beszerzésére. A képvisel testület támogatta a pályázaton való részvételt. A pályázati összeg közel 20 millió forint volt. Április 9-én került megtartásra a következ képvisel testületi ülés. Az ülés napirendje: 1. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bels ellen rzésér l szóló jelentés elfogadása évi gazdálkodás felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása 3. Kék Község Önkormányzatán évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 4. Szilárdhulladék szállítási szerz dés módosítása, a évre vonatkozó szállítási díjak megállapítása 5. Kék Község Önkormányzat év közfoglalkoztatási tervének elfogadása 6. Kék Község Önkormányzatának Sportkoncepciója megtárgyalása, elfogadása 7. Segélykérelmek elbírálása Az els három napirend az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, az szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az önkormányzat gazdálkodását, minden évben ellen rzi a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás bels ellen re, amelyr l jelentés készül a Képvisel testületnek. A könyvvizsgáló az elkészített beszámoló alapján felülvizsgálja az önkormányzat gazdálkodását, és a zárszámadással egyid ben az általa készített jelentést, és a bels ellen ri jelentést is el kell fogadnia a Képvisel testületnek. A évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet a Képvisel -testület ft bevétellel, ft kiadással és ft pénzkészlettel fogadta el. Az elmúlt év gazdálkodására jellemz volt a takarékosság. Az év elején jelentkez nehézségek miatt a Képvisel -testület kiadáscsökkent döntések meghozatalára kényszerült, melynek segítségével stabilizálódott az önkormányzat gazdálkodása. Jelent s összegeket (több mint 100 millió forintot) nyertünk különbféle pályázatokon, amelyek az intézményeink m ködtetéséhez nagy segítséget nyújtottak. Így az önkormányzat zavartalan m ködése el l decemberre az akadályok elhárultak, és elmondhattuk, hogy egy nagyon jó évet zártunk ban nemcsak m ködésre nyertünk támogatást, hanem jelent s összeget fordíthatunk fejlesztésre (óvodaépítés, kisbusz beszerzés). A negyedik napirendi pontban a Nyír-flop Kft-vel kötött szilárdhulladék szállítási szerz dés módosítására került sor. Minden évben meg kell állapítani valamennyi településnek a kommunális hulladék szállítási díját, amely 1 évre szól, április 1-jét l, a következ év március 31-ig. A Nyír-flop Kft által tett javaslatot (1-2 személyes háztartások esetében 156 ft+áfa/ürítés, 3 vagy annál több személyes háztartások esetében 186 ft + Áfa/ürítés) a Képvisel testület nem fogadta el április 1-jét l 115 ft +Áfa/ürítés, illetve 156 ft + Áfa/ürítés összegben határozta meg a szemétszállítási díjat. Ötödik napirendben a község Közfoglalkoztatási tervét tárgyalták a képvisel k. A médiából már mindenki értesülhetett arról, hogy az álláskeres k részére az önkormányzatoknak kötelez közcélú foglalkoztatást szervezni. A közfoglalkoztatási tervben kerül meghatározásra, hogy milyen feladatokat akarunk a közcélú foglalkoztatás keretében ellátni, és mennyi álláskeres t érint, valamint, milyen iskolai végzettség emberekkel, kor és nem szerinti megosztásban kívánjuk a betervezett feladatokat végeztetni. Az önkormányzatnál rendelkezésre álló, valamint a Munkaügyi Központ által biztosított adatok, az ott nyilvántartásban lév személyek száma alapján, ebben az évben 157 f részére biztosít az önkormányzat közcélú munkát. Hatodik napirend a község Sportkoncepciójának elfogadása volt. A Sportról szóló törvény alapján minden önkormányzatnak rendelkezni kell sportkoncepcióval, amely tartalmazza, hogy között hogyan kívánják az önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataikat ellátni, a verseny- és szabadid sportot támogatni, a fenntartásukban lév sportlétesítményeket m ködtetni. A sportkoncepció feltétel, az önkormányzat fenntartása alatt m köd sportöltöz felújítására, b vítésére benyújtott pályázatunknak. Hetedik napirend a benyújtott segélykérelmek elbírálása, volt, mely zárt ülésen történt. Napirend utáni hozzászólásokban döntött a Képvisel -testület az úgynevezett 6/3-as pályázat benyújtásáról. Április 22-i rendkívüli ülés napirendje a pályázaton nyert kisbusz üzemeltetésével kapcsolatos teend k megbeszélése. Április elején vehette át az önkormányzat az tavaly pályázat útján elnyert kisbuszt, melynek üzemeltetésével kapcsolatosan döntött arról, hogy 1 f autóbuszvezet t alkalmaz. Hagymásiné Hegyes Valéria Európai Parlament tagjainak választása A Köztársasági Elnök június 7-re írta ki az Európai Parlament tagjainak választását. Magyarország május 1-je óta tagja az Európai Uniónak. Immár második alkalommal kerül sor az Európai Parlament tagjainak választására, mely intézménynek a f feladata, hogy az Unió állampolgárainak érdekeit képviselje a döntéshozatalban. A választás 5 évre szól, az országunkat közvetlenül választott 22 tag képviseli az Európai Parlamentben. A választáson kizárólag pártok állíthatnak listát, melyr l a jelöltek a szavazatok arányában juthatnak mandátumhoz. A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókörben, a szavazatszámláló bizottság által lebélyegzett szavazólapon lehet. Aki a szavazás napján a lakóhelyét l távol kíván szavazni, az a jegyz t l személyesen, vagy meghatalmazottja útján, vagy ajánlott levélben kérhet igazolást június 5-én 16 óráig. A mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát kérhet. A kérelmet a szavazás napjáig a jegyz höz, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. B vebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhet.

3 Gratulálunk! iratokat, a jogosultság megszüntetésre kerül június 30. napjával, melynek következtében nem lesz jogosult semmilyen kedvezményre, pl. kedvezményes étkeztetés, tankönyvtámogatás stb. Hegedüs Lászlóné, ügyintéz Óvodáztatási támogatás Már több éve lakói településünknek azok a személyek, akik február 27-én ünnepélyes keretek között állampolgársági esküt tettek: Gy riné Kis Ágneta és Beri Sándorné sz. Orosz Magdolna. A letett eskü és az állampolgársági okiratok aláírása után, most már k is magyar állampolgárok. Ismételten gratulálunk nekik, kívánjuk, hogy hazánkhoz, Magyarországhoz f zött reményei váljanak valóra és soha ne bánják meg, azt, hogy településünket választották lakóhelyükül és hogy felvették állampolgárságunkat. Bár annak idején a szülei nagyszülei szintén lakói és állampolgárai voltak hazánknak. Poór Sándor az esküt kivev, Hegedüs Lászlóné jegyz könyvvezet, Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz és a szerkeszt ség. F e l h í v á s gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálatára Felhívom a Tisztelt lakosságot, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata esedékessé vált, mivel a törvény az éves felülvizsgálat id pontját június 30. napjában határozta meg. A kedvezményben részesül családok a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványokat megkapják, melyet saját és gyermekeik személyes adataiknak kitöltése után aláírva a megadott határid ig a hivatalba be kell hozni. A fülvizsgálathoz szükséges a kérelem, a vagyonnyilatkozat, valamint a szül k iskolai végzettségér l szóló nyilatkozat kiállítása, melyet mindkét szül adatainak és iskolai végzettségének beírása után mindkettejüknek alá kell írniuk, akikkel a gyerek közös háztartásban él. Külön él szül k esetén a nyilatkozatot, csak a gyermeket háztartásában nevel szül nek kell kitöltenie és aláírnia. A kérelemhez mellékelni kell a családban él jövedelemmel rendelkez szül k kereseti igazolását (családi pótlék szelvény, nyugdíj szelvény, GYES szelvény, folyószámra utalás esetén utolsó havi számlakivonat, vállalkozók, stermel k, és munkaviszony mellett más jövedelemmel rendelkez k esetén APEH igazolás az el z évi jövedelemr l, vagy adóbevallás fénymásolata. 18. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás, és külön kérelem szükséges, mivel t a törvény külön kezeli, mint fiatal feln ttet. A szül k iskolai végzettségér l szóló nyilatkozat mindkét szül re vonatkozóan kitöltve és mindkettejük által aláírva, szakképzettségnek min sül az iskolai rendszerben történ szakképzéssel szerzett szakmunkás bizonyítvány. (Nem tartozik ide a nem iskolarendszer képzés. Benyújtási határid : folyamatos, legkés bb június 15. Aki a jelzett id pontig nem nyújtja be az Esedékessé vált az óvodáztatási támogatás igénylése, mely alapján a törvény értelmében els ízben ,-Ft, és a továbbiakban ,-Ft támogatás állapítható meg azon szül gyermeke után aki óvodai oktatásban részesül és az alábbi feltételeknek megfelel: - gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - a szül gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig óvodába beíratta, amelyik évben a 3. illetve 4. életévét betöltötte - a szül k legmagasabb iskolai végzettsége a 8 osztálynál magasabb nem volt a gyermek három éves korának betöltésekor, - a gyerek rendszeresen jár óvodába, az igazolt és igazolatlan napok száma nem haladja meg a tanítási napok számának a 25 %-át. Az óvoda az igazolást jelenleg január 1. napjától május 15. napjáig, majd május 16. napjától november 15. napjáig, és a következ igazolást november 16. napjától május 15. napjáig, május 16. napjától november 15. napjáig terjed id szak figyelembe vételével adja ki. A mulasztásba nem tartozik bele a tanítási szüneti nap (tavaszi, szi, és nyári nagytakarítási szünet). A nyilvántartásom alapján minden szül részére kiküldtem a szükséges nyomtatványokat, de ha valaki még is kimaradt volna, akkor kérem fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba és kérje a szükséges nyomtatványokat. A támogatás megállapításához a fenti feltételeknek együtt kell meglenniük, vagyis ez azt jelenti, hogyha a szül bármelyik feltétellel nem rendelkezik, részére a támogatás nem állapítható meg. Ami azt jelenti, hogy nem jár minden óvodásnak!!! A kérelem benyújtási határideje május 20. Kérem a határid pontos betartását, mert a kérelmeket fel kell dolgozni, és június 10. napjáig a pénzösszeget a központi költségvetésb l meg kell igényelni, ami azt jelenti, hogy csak azok részére fizethetjük ki a támogatást, akinek meg is tudtuk igényelni, ehhez pedig szükséges a kérelmek id beni benyújtása. Hegedüs Lászlóné, ügyintéz 3

4 Báloztunk Családias hangulatban töltötte együtt mintegy hetven ember április 25-e estéjét és éjszakáját. Ekkor volt ugyanis az Els katolikus bál, nemcsak katolikusoknak! szlogennel meghirdetett mulatságunk, az iskola ünnepl be öltöztetett ebédl jében. Az este fél nyolc magasságában kezd dött egy színvonalas m sorral, melyet Bed Erika és Újvári Gergely, a debreceni Csokonai színház m vészei adtak, és folytatódott a kéki Feln tt Néptánccsoport m sorával. Vacsora után pedig hajnalig állt a bál, amit éjfél körül a tombolasorsolás szakított félbe, hogy aztán újult er vel tovább folytatódjék a mulatság. Az est bevételét a napokban elkezd d bels festésre fordítjuk, ami 14 éves templomunk megszépítését szolgálja. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ehhez. Külön köszönet azoknak, akik eljöttek és jelenlétükkel megtisztelték összejövetelünket. Sokan mondták, hogy nem jó id pontra tettük ezt a bált, s ezért volt olyan csekély az érdekl dés. Lehet, hogy így van, de én egy kicsit másképp látom ezt. Felel sséget érezni valaki vagy valami iránt azt jelenti, hogy tör dünk vele. Tör dni vele akkor tudunk, ha azt a magunkénak érezzük. Magunkénak akkor érezzük, ha gyakorta látogatjuk (pl. a templomot) ha viszont az kimerül évi egy (karácsony), vagy kett (karácsony és húsvét) találkozásban, akkor nem alakulhat ki felel sségérzet. Igaz, hogy a templom Isten háza, de nem a papnak, hanem a papnak és a híveknek közösen kell róla gondoskodni. Bízom benne, hogy levonja mindenki a tanulságot, s a legközelebbi lehet ségnél többen éreznek felel sséget saját közösségük iránt. Bozsó Gizella A katolikus egyház hírei 1. Hálásan köszönjük minden jószándékú és jóakaratú embertársunknak a bálon való részvételt, szervezést, segítséget. Az Önkormányzatnak és az Iskolának, hogy helyet adtak e jeles alkalomra. Köszönjük a fellép knek a csodálatos m sort, a helyi néptáncegyüttes odaadó táncát, mely mindannyiunkat a táncparkettre csalogatott. 2. A templom bels festése rövidesen megkezd dik. Akik még szeretnék kivenni részüket a jószándékú adakozásból, azoknak el re is köszönjük, akik eddig adakoztak, azoknak is hálásan köszönjük a jólelk adományaikat. Bízunk benne, hogy a Pünkösd ünnepét már a szépen megújult templomban ünnepelhetjük. 3. Május 24-én, vasárnap lesz a betegek és gyógyítók zarándoklata Hajdúdorogon, mivel a kegykép Máriapócsról ideiglenesen áthelyezésre került. Akik jönni szeretnének, miel bb jelentkezzenek Kántor Gyulánénál! 4. Pünkösd ünnepén mindkét napon a szokott id ben lesznek a szertartások. 5. Június között hittantábor lesz Komlóskán, érdekl dni a paróchus atyánál lehet. Szabó Gábor, paróchus 4

5 FELVÉTELIZTEK A NYOLCADIKOSOK Idén 28 nyolcadik osztályos tanuló nyújtotta be felvételi kérelmét valamilyen középiskolába. Néhányuknak központi felvételi vizsgát kellett írniuk, míg a legtöbb tanulónak az általános iskola 7-8. osztályos eredménye alapján bírálták el a felvételét. A középiskolák március közepéig elkészítették ideiglenes felvételi jegyzéküket, amit a tanulók megtekinthettek. Aki a rangsorban benne volt abban a létszámban, amennyit felvesznek, k már biztosak lehettek a felvételükben. Akik a rangsorban hátrébb helyezkedtek el, még k is bizakodhattak. Április végén minden tanulónk megkapta a hivatalos értesítést a felvételr l vagy az elutasításról. Büszkén mondhatjuk, hogy a diákok 75%-a az els helyen megjelölt intézménybe nyert felvételt. 10-en gimnáziumban, 8-an szakközépiskolában, míg 10-en szakiskolában folytathatják tanulmányaikat szeptembert l. El tte azonban még fontos megmérettetésekre kerül sor: június els hetében szakaszzáró vizsgán kell bizonyítaniuk tudásukat magyar irodalomból, matematikából és történelemb l, illetve egy szabadon választott tantárgyból. Nem utolsó sorban eredményesen kell zárniuk a 8. évfolyamot ahhoz, hogy júniusban beiratkozhassanak a 9. évfolyamra. A tanév utolsó hetében pedig következhet a búcsúzás els állomása, a szerenád, amelyet június 11-én tartunk. 13-án, szombaton 9 órakor kezd dik a ballagás, amelynek helyszíne jó id esetén az iskola tornapályája, rossz id esetén pedig a sárga iskola színházterme. A tanévzáróra a következ héten csütörtökön kerül sor, megszakítva egy rövid id re a vakációt, amit már mindannyian nagyon várunk. Poór Sándorné a 8. osztály osztályf nöke Tetszett El ször a n napi dekorációra figyeltem fel a Rétközi Szakiskola hirdet tábláján. Mindannyian, akik ott elhaladtunk és odapillantottunk, köszöntve éreztük magunkat. Aztán március 15. el tt már azt éreztem, hogy általatok részesei lettünk egy kis ünnepélyességnek, mely az utóbbi id ben különösen a f városban kivesz félben van. Köszönöm Nektek és Tanáraitoknak a figyelmességet. Kérem, tartsátok ébren továbbra is emlékezetünket! Bobik Jánosné Református krónika Május 10-én délel tt 11 órakor, ünnepi Istentiszteletünkön igét hirdetett gyülekezetünk közösségében, Nt. Csegei István a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese, Ilki, Gemzsei gyülekezetek lelkipásztora. Gyülekezetünk közösségében vendégül láttuk a Nyiregyházi Magdaléneum Református Gyermekotthon néhány néhány lakóját. A világ és gyülekezetünk is az elmúlt vasárnap ünnepelte anyák napját, és ez így rendben is van. De azt gondolom, nem árt abba belegondolnunk, hogy bizony vannak olyan gyermekek is, akiknek az anyák napja, nem egészen ugyanazt jelenti, mint általában azt mi gondoljuk. Mert vannak olyan gyermekek, bármilyen szörny is kimondani: akiket anyáik, apáik eldobtak maguktól, akiket családjuk kitaszított, sokukról hallani sem, s t tudni sem akarnak szüleik. Tudom, hogy szörnyen hangzik, de a valóság mégis ez! Mi emberek szeretjük azt gondolni, hogy ilyen embertelenség, szeretetlenség nem történhet meg a modern világunkban, pedig megtörténik, de még mennyire, hogy megtörténik. Nos, ezek a gyermekek fogyatékkal születtek (sokszor éppen szüleik hibájából) és fogyatékkal élnek ebben a Református Gyermekotthonban, ket láttuk vendégül. Az évek során többször gy jtöttünk és vittünk az számukra is adományokat, de talán a gyülekezetben nagyon sokan nem tudnak róluk semmit, csak mondjuk, hogy a Magdaléneum számára gy jtünk, és úgy érzem egy kicsit személytelenné vált az adománygy jtés, és talán nem is viseljük méltó képen, a szívünkön. Mindenképpen egy nagyszer ünnepi alkalom ez, ahol találkozhattunk olyan gyermekekkel, akiknek a Kéki Református Gyülekezet már régóta ismer s névr l, és akik mindig szeretettel gondolnak a gyülekezet tagjaira, mint akik ket segítik, támogatják. Statisztikák szerint, egy feln tt ember 6-8 ezer emberrel ismerkedik meg élete, tanulmányai során, ezeknek a gyermekeknek ez a szám néhány 10, vagy néhány 100 embert jelent. Ezért nagy örömmel fogadnak minden új ismer st, minden új embert. Méghozzá szinte szívb l jöv örömmel, szeretettel, szinteséggel, bizalommal, olyannyira, ami nálunk normális embereknél nem megszokott, s t már-már zavarbaejt. Hiszen sajnos a mai kor embere nem beszél szintén, bizalommal, szeretettel szinte senkivel sem. Ha megismerjük ket, akkor bizony feltehetjük a kérdést: biztos, hogy k a fogyatékosok? Lehet, hogy szellemüket, értelmüket tekintve, vagy testileg igen, de bizony sok minden van, amivel k rendelkeznek, és éppen hogy mi nem. Petró Béla, lelkipásztor 5

6 Május - Tavasz utó - Ígéret hava Május az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maiáról (Maia Majestas) kapta, aki egy si termékenység-istenn volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi. Az Ikrek havának is nevezik. Világ és ünnepnapok: 1. A Munka ünnepe 3. Május els vasárnapja Anyák napja 4. T zoltók napja 1991-t l ünneplik, ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a t zoltók véd szentjér l. 5. Európa napja 8. Nemzetközi Vöröskereszt nap 10. Madarak és fák napja. Minden év májusában, az iskolákban egy napot szentelnek arra, hogy a tanulókkal megismertessék a hasznos madarakat és védelmük jelent ségét. Megünneplését az évi I. törvénycikk írta el. 12. Az ápolón k napja. 15. A család nemzetközi napja 17. Távközlési világnap 18. Múzeumi világnap, Internet világnap 21. A Magyar Honvédség napja, annak emlékére, hogy a magyar szabadságharc tavaszi hadjárata során, 1849-ben e-napon Görgey Artúr csapatai visszafoglalták Buda várát. 31. Május utolsó vasárnapja Nemzetközi Gyermeknap. Ebben az évben ez a nap Pünkösd els vasárnapja. Id járásjelz napok: Május 1. Ha ilyenkor esik, jó termés várható Május és 25. Fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác és Orbán). A népi megfigyelés szerint ezeken a napokon er s leh lés kezd dik, ezért szüneteltetik a vetést és a palántázást. Híres szülöttek: Május 1. Zrínyi Miklós Költ, hadvezér. Május 5. Radnóti Miklós - Költ Május 17. Irinyi János A gyufa feltalálója. Horoszkóp gyerekekr l feln tteknek: Természetesen csak játék! Bika: (IV. 21. V. 21.) Meglehet sen keményfej típus, olykor könnyebb a hegyeket elmozdítani helyükb l, mint t eltéríteni attól, amit eltökélt. Békebarát, nyugodt, csendes gyermek. A kényelmet sokra tartja. Apró emlékeihez, régi tárgyaihoz nagyon ragaszkodik. Nem kedveli, ha hangosan hozzák tudomására hibáit. Csendes szóval, de csak azzal (!), minden elérhet náluk. A környezet barát vásárlás 12 pontja 1. Terméket vásárolj, ne csomagolóanyagot! 2. Els sorban természetes anyagokat vásárolj! 3. Keresd az újrahasznosított anyagokból készült termékeket! 4. A helyi munkaer által el állított termékeket részesítsd el nyben! 5. Tartós árucikket vásárolj! 6. Keresd az energiatakarékos berendezéseket! 7. Csak akkor vásárolj, ha tényleg szükséged van a termékre! 8. Ha valamire már nincs szükséged, de még jó állapotban van, hozd vissza vagy ajándékozd el! 9. Mielött vásárolsz, tudj meg minél többet a termék el állításáról, szállításáról, illetve hulladék feldolgozásáról és csak ezután dönts! 10. A visszaváltható, úgynevezett több utas csomagolóanyagban forgalomba kerül termékeket válaszd! 11. Mérlegelj amikor vásárolsz! A környezetbarát termék, még ha esetleg drágább is, kevésbé szennyezi a környezetet. 12. Ne d lj be a reklámoknak! Mez né Maklári Erika 6

7 A Megyei II. osztály 2. sz. Nyírségi Patyolat-csoport állása Feln tt: 1. Dombrád Jéke Pusztadobos Pátroha Vaja Újdombrád Pap Ajak Tiszamenti SE Kék Fényeslitke Anarcs Petneháza Rohod Komoró* A Mez ladány visszalépett. A Komorótól egy büntet pont levonva. Pillanatkép a Kék Pátroha ifjúsági mérk zésr l Asztaltenisz hírek Ifjúsági: 1. Vaja Kék Rohod Pusztadobos Tiszamenti SE Dombrád Újdombrád Pap Anarcs Petneháza Fényeslitke Ajak Pátroha Mez ladány Komoró* Jéke A Komorótól egy büntet pont levonva. Megyei Serdül U16 3. sz. csoport állása: 1. Kölyök SC Kótaj Újfehértó Nyírtelek Demecser* Levelek Nagykálló Kék Nagyhalász II. Rákóczi F Rakamaz Napkor Tiszavasvári A Demecsert l 3 büntet pont levonva. Párosban a Nagykálló ellen Befejezéséhez közeledik az asztalitenisz 2008/2009 megyei bajnoksága. Jelenleg a B csoport nyolcadik helyén áll Kék csapata. Rövidesen megkezd dik az A csoport ugyanazon helyezetteivel hármas megbontásban a rájátszás, ahol eld l, hogy a 19 megyei csapat közül, ki hányadik helyen zárja az évadot. Így a hazai asztalitenisz csapatunk a helyek valamelyikén végezhet. Tóth Tibor A KÉK SE vezet sége felhívja a tagok figyelmét, hogy a 2009 évi tagdíj befizetése folyamatosan a TELEHÁZBAN, nyitvatartási id ben megtehet! Köszönjük! 7

8 10. JUBILEUMI NÉPTÁNCGÁLA Nagy volt a nyüzsgés május 8-án, pénteken délután a Sárga Iskola környékén. Polgár rök irányították a forgalmat, hiszen egymás után érkeztek a buszok, személyautók, amelyek a gálára érkez táncosokat és kísér iket szállították. A szebbnél-szebb ruhákba öltözött lányok és fiúk 15 órára, a rendezvény kezdetére készen állva várták a megnyitót. Megkezd dött a bemutatkozás, Kiss Magdolna tanárn konferálta fel a m!sorszámokat. Egymás után léptek a színpadra a néptánccsoportok, s mutatták be jókedv!en, felszabadultan a gyönyör! koreográfiákat. Láthattunk Csárdás et!döt, Dunántúli vonulóst és ugróst, Dunántúli ugrós táncokat, Kalocsai fércel t, Nyírségi lassú és friss csárdást, Mez ségi táncot stb. Sajnos az idén kevesebben jelentkeztek rendezvényünkre. Több iskolából különböz okok miatt nem tudtak eljönni a táncosok. A találkozót Balogh Fanni és Nagy Ferenc furulyaszólója köszöntötte, majd Fohsz Józsefné igazgatón megnyitotta a gálát: Tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeinket intézményünk és a társrendez nk, a Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány nevében. szinte örömmel, szeretettel üdvözöljük a mai nap f szerepl it, a m!vészeti csoportok vezet it, a gyerekeket, akik a néptánc csodálatos mozgásvilágába hívnak bennünket, hogy e röpke id alatt megfeledkezve a hétköznapokról átengedjük magunkat a m!vészet élményének. Így köszöntöm: LevelekÚjfehértó, Nyírtura, Kemecse, Nagyhalász, Nyírbogdány és Kék m!vészeti csoportjait és m!vészeti vezet iket. A mai napon rendezvényünk jubileumi ünnepség is egyben, miszerint 10. alkalommal kerül megrendezésre a gálam!sor. Ennek jegyében öröm visszaemlékezni a sok-sok élményre, a gyönyör! táncokra, s látni, miként formálja a kis emberpalántákat, mozgásukat, jellemüket az a csipetnyi m!vészet, aminek eredménye egy-egy szép koreográfia. Büszkék vagyunk, hogy a közel 4 évtizedes hagyományt, a néptánc szeretetét mindezidáig ápolni tudtuk. Jó érzés, hogy voltak, vannak támogatóink, segít ink, akik lehet séget biztosítottak a szakmai találkozókra, a bemutatkozások élményének megélésére. A 10 éves születésnap remélhet leg segít megteremteni a jöv rendezvényeinek lehet ségét is. A bemutatkozás után rövid szünet következett, majd megkezd dött a gálam!sor, melyben a felkészít táncpedagógusok adtak ízelít t a tánckultúra csodálatos világából. Boros Mihály és L rinc Sándor Széki s!r! tempót ismertetett meg velünk, majd László Andrásné és Bucsa Sándor (a Guba táncstúdió vezet je) Mez ségi táncokkal kápráztatta el a közönséget. Ezt követ en a színpadon felsorakoztak a felkészít nevel k és a csoportokat képvisel gyerekek. A búcsú percei következtek. A gála résztvev it l Enyediné Székely Mária rendezvényszervez köszönt el: 8

9 Ez az évforduló olyan, mintha egy 10. születésnapot ünnepelnénk. Ahhoz pedig torta is társul tüzijátékkal. Lássuk! Elérkeztünk néptáncgálánk zárásához. Az idén jubileumot ünneplünk, rendezvényünk 10. születésnapját. Örülünk, hogy elértünk a 10. alkalomig, ami azt jelenti, hogy 10 éven át minden áprilisban, vagy május elején több száz néptáncos lépett itt színpadra, mindannyiunk örömére. Közel fellép t láthattunk a 10 év alatt. Nagyon örülünk neki, hogy helyt adhattunk a találkozónak, melynek évr l-évre voltak visszatér és új vendégei. Szeretném megköszönni valamennyi résztvev csoportnak és felkészít nek, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk. Ma 6 iskola néptáncot kedvel gyerekei közel 200 gyerek lépett önök el tt színpadra, 10 gyönyör koreográfiával. Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki mindannyiuknak. Jutalmazzuk ket közösen egy nagy-nagy tapssal. A szervez bizottság nevében megköszönöm mindazoknak a segítséget, akik valamilyen módon tevékenykedtek abban, hogy ez a jubileumi találkozó létrejöjjön, s mindannyian jól érezzük magunkat. Nagy volt a meglepetés, amikor a színpadra került a nagy szülinapi csokitorta! A rajta lév gyertyák és a t zijáték meggyújtása után hangos énekszóval köszöntöttük a gálát. Ezután minden fellép csoportnak egy hasonló tortát adtunk ajándékba díszoklevél és virág kíséretében. Az igazgatón megköszönte Enyedi Frigyesnek azt az önzetlen munkát, mellyel évek hosszú során biztosította a technikai hátteret és a hangosítást. A tortákat jóíz en elfogyasztva a táncosok és kísér ik elbúcsúztak egymástól: Köszönjük, hogy itt voltatok! Reméljük jöv re ismét találkozunk! Enyediné Székely Mária rendezvényszervez 9

10 ÚJSZÜLÖTTEK Hajnal Tímea Anya neve: Apa neve: Pór Edina Hajnal Róbert Horváth Jázmin Barbara és Horváth Lívia Angelika Anya neve: Ferenczi Julianna Apa neve: Horváth István Balogh Natasa Izabella Anya neve: Horváth Izabella Apa neve: Balogh Ern Lakatos Jázmin Natali Anya neve: Balogh Mária Apa neve: Lakatos László Farkas Petra Anya neve: Apa neve: Karasi Nóra Farkas Attila FIGYELEM! SZELEKTÍV HULLADÉKGY JTÉS! évi id pontok Január 13. Február Március 10. Április Május 12. Június 09. Július 14. Augusztus 11. Szeptember 08. Október 13. November 10. December 08. A NYÍR-FLOP KFT. ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY KÉK KÖZSÉG TERÜLETÉN A LOMTALANÍTÁST MÁJUS 19-ÉN, KEDDEN VÉGZI. Az elszállítandó hulladékot a közterületen kérjük úgy helyezzék el, hogy az a forgalmat ne akadályozza!veszélyes hulladékot tilos a lomok közé kirakni! FELHÍVÁS Tisztelt lakosság! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a gáz piaci liberalizáció megtörtént. A gas.hu Magyarország szabadon választható lakossági gázszolgáltatója a közüzemi gázdíjhoz képest jelent s kedvezménnyel garantálja lakossági gázszolgáltatását. Évente átlagosan egy havi gáz ára takarítható meg a szerz déskötéssel. A jelenlegi közüzemi gázdíjhoz viszonyítottan 8% kedvezmény érhet el, a szolgáltatóváltás semmilyen m szaki átalakítással nem jár. B vebb információ: Czeczeli Ágnes 70/ Elektromos kerékpár újszer állapotban eladó. Ár megegyezés szerint. Érd: Ignácz Balázsné, Kék, Jókai u. 57. *** Kék, Pet fi u. 21. szám alatti 2,5 szobás, összkomfortos családi ház sürg sen eladó. A község f terén helyezkedik el, akár üzlethelyiségnek is kiváló. Irányár: 6,5 millió forint. Érd: 30/ vagy a helyszínen. *** Kék, Hunyadi u. 5. szám alatti 3 szobás ház eladó. Érd: Kótis József, 42/ Kék Község Képvisel -testületének határozata alapján, Kék Község Jegyz je pályázatot hirdet, Autóbuszvezet i munkakör betöltésére Munkavégzés helye: Kék Község Polgármesteri Hivatala Kék, Kölcsey u. 9. Munkavégzés kezdete: június 1. Jogviszony id tartama: határozatlan idej Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid, rugalmas munkaid beosztással Bérezés: Megegyezés szerint Munkakörbe tartozó feladatok: Kék Község Önkormányzatának tulajdonában álló autóbusz, vezetése, és minden egyéb feladat, mellyel a munkáltató megbízza. Pályázati feltételek: - 8 általános iskolai végzettség, - D kategóriás vezet i engedély, - Érvényes PÁV II. vizsga, - Személyszállító szakvizsga, - Autóbuszvezet i gyakorlat. Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: - részletes szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget igazoló irat másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje: május 20. Pályázat elbírálásának határideje: május 25. A pályázattal kapcsolatos információ kérhet : Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz t l személyesen, vagy 42/ telefonon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Polgármesteri Hivatal Jegyz je Kék, Kölcsey u. 9. címre Református hírek Gyülekezetünkben konfirmációi vizsga május 9-én délután 3-órakkor lesz a templomban, szeretettel hívjuk és várjuk a konfirmálókat. Konfirmációi ünnepi Istentisztelet május 24-én délel tt 11-kor lesz a templomban, szeretettel híjuk és várjuk a kedves családtagokat, gyülekezetünk minden tagját erre a szép ünnepi alkalomra is. A konfirmáltak els úrvacsora vételére a gyülekezet közösségében május 31-én Pünkösd ünnepén kerül sor. KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u. 9. Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Mez né Maklári Erika, Tóth Tibor, Fetter Attila, Szabó József Lapzárta: május 8. 10

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Eseménynaptár - nyári jeles napok

Eseménynaptár - nyári jeles napok A Faluvédő Egyesület és az Önkormányzat közös lapja XVII. évfolyam 2. szám 2009. Május Eseménynaptár - nyári jeles napok Május 1. Majális - A Munka ünnepe; az EU csatlakozás napja 3. Anyák napja 4. Szent

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma:

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: K É R E L E M közlekedési támogatás megállapításához Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: T u r a, út szám alatti lakos kérem, hogy részemre közlekedési támogatást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben